Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cimoszewicz - Syn Oficera Stalinowskiej Informacji -- Prof

Cimoszewicz - Syn Oficera Stalinowskiej Informacji -- Prof

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by yaphoto

More info:

Published by: yaphoto on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2010

pdf

text

original

 
 
Czerwone
yciorysy
Cimoszewicz
- synoficera stalinowskiejInformacji
 
Prof. dr. hab. Jerzy Robert Nowak
 
W październiku 1991 roku doszło dopublicznego ujawnienia sprawy przeszłościojca obecnego marszałka Sejmu i kandydatana prezydenta RP Włodzimierza Cimoszewicza.Poseł OKP Jan Beszta-Borowski stwierdziłwręcz, e ojciec Włodzimierza Cimoszewiczabył członkiem "organizacji przestępczej" -Informacji Wojskowej.Według Beszty-Borowskiego: "Szef InformacjiWojskowej w Wojskowej Akademii Technicznejo nazwisku Cimoszewicz miał zwyczajrozmawiania z ludźmi, trzymając w rękupistolet i obracając nim na palcu cynglowym.Znany jest fakt śmierci jednego zpodwładnych w wyniku takich rozmów" (cyt.za "Gazetą Wyborczą" z 11 października 1991r.). Oświadczenie posła Beszty-Borowskiegowywołało gwałtowną publiczną ripostę zestrony Włodzimierza Cimoszewicza. NazwałBesztę-Borowskiego "załganym łobuzem", a winnym tekście (w "Gazecie Współczesnej")stwierdził m.in.: "Rozumiem, e dlaBorowskiego, jego szefów i was, nierozumnychdziennikarzy, babrzących się w takichprowokacjach, wybawcami byli naziści, skoroci, którzy z nimi walczyli, zasługują na mianooprawców. Po wojnie mój ojciec przez 30 latsłuw Wojsku Polskim, w tym take wkontrwywiadzie, instytucji, jaka jest zawsze iw kadej armii. Wy, którzy opluwacie Godzisiaj, moecie powołać się tylko na faktsłuby w tej formacji. Nie przytaczacie, bo niemoecie przytoczyć adnych prawdziwychzarzutów, dotyczących Jego postępowania.'Dowody' Borowskiego są łgarstwem" (cyt. za:
10/28/2010Czerwone
yciorysy: Cimoszewicz - syn …D://czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.1/7
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 
Piotr Jakucki "Pułkownik Cimoszewicz", "GazetaPolska" z 4 listopada 1993 r.).Oburzony stwierdzeniami W. Cimoszewiczaposeł Beszta-Borowski skierował przeciwkoniemu skargę do sądu, przedstawiając dowodyprawdziwości swych zarzutów pod adresemojca Cimoszewicza. W osobnym liście do"Gazety Lokalnej" (por. nr 14-15 z 1992 roku)poseł Jan Beszta-Borowski przytoczyłuzupełniające dane na temat yciorysu ojcaCimoszewicza jeszcze przed objęciem funkcjiszefa Informacji Wojskowej na WAT. Pisał: "(...)
Oto przysz 
ły pułkownik Cimoszewicz w czasie wybuchu wojny w 1939 roku,mając lat 22, nie uczestniczy w obronie Polski, nie jest ołnierzem Armii Polskiej broniącej ojczyzny przed dwomnajeźdźcami. Przeciwnie - ju październiku 1939 r. jest poborcą dostaw obowiązkowych w wołkowyskiRejnopolnamzakie. Czyli jest na słubie  jednego z zaborców - bolszewików.Rekwirował płody rolne od polskicrolników na rzecz najeźdźc
".Jakucki w cytowanym wcześniej artykulepowoływał się na zeznania świadka RomualdaU., który zapamiętał M. Cimoszewicza jako"seksota" (tajnego agenta) komisarza kadr,ówczesnego naczelnika kadr w dzialetechnicznym parowozowni w Białymstoku. W1943 roku Cimoszewicz skończył szkołępracowników politycznych i do końca wojnybył w aparacie politycznym. Od kwietnia 1945roku robi błyskawiczną karierę w InformacjiWojskowej - w ciągu 3 lat zostajekomendantem w Głównym ZarządzieInformacji, kontrolowanym wówczas przezdwóch sowieckich zbrodniarzy, pułkownikówNKWD w Polsce: Wozniesieńskiego iSkulbaszewskiego, a take szefem InformacjiWojskowej na WAT. Robert Mazurek, autorinteresująco naszkicowanej sylwetkiWłodzimierza Cimoszewicza ("Metamorfozypana C.", "ycie Warszawy" z 31 marca 1997r.) pisał, e ojciec Cimoszewicza "(...)
w 1951r. trafia do Wojskowej Akademii Technicznej. Tam aresztuje komendanta uczelni gen. Floriana Grabczyńskiego. Z  jego rozkazu aresztowano te kilkunastu oficerów WAT, którzy wcześniej byli w AK 
".Dokonując tej bezwzględnej czystki nawyszej uczelni, major Marian Cimoszewicz byłw tym czasie oficerem bez adnegowykształcenia. Dopiero kilka lat później - w1957 roku, skończył liceum i zdał maturę (!).
10/28/2010Czerwone yciorysy: Cimoszewicz - syn D://czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.2/7
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 
Dodajmy do tego informacje o wcześniejszejroli Mariana Cimoszewicza w likwidowaniuoddziałów AK - sam się chwalił podczasspotkania z oficerami akademii, e w 1944 r.zlikwidował oddział AK. Według innych źródeł,w 1946 r. jako oficer IW kierował grupą likwidującą "bandę" Bohuna (za: P. Jakucki,op. cit.). Cimoszewiczowie zamieszkali w domuna Boernerowie (Bemowo), odebranymprawowitym właścicielom, którychprzymusowo wysiedlono z Boernerowa napoczątku lat 50. jako "element politycznieniepewny" ("Gazeta Lokalna" nr 2/104 z lutego1996 r.). ona majora M. Cimoszewiczazaczęła pracę w bibliotece WAT na miejscupoprzedniej pracowniczki tej biblioteki EwyCecetki-Cymerman, zwolnionej nagle bezuzasadnienia w sposób bardzo ordynarnyprzez M. Cimoszewicza ("Gazeta Lokalna" z 27czerwca 1992 r., nr 12-13/42-43).Porównajmy opisane wyej fakty zgwałtownym zarzucaniem Beszcie-Borowskiemu łgarstwa przez W. Cimoszewiczai pokrzykiwaniem o tym, e dla takich jak on"wybawcami byli naziści".Włodzimierz Cimoszewicz, występując z taką furią przeciw przypominaniu przeszłości ojca, jako motto do swej ksiąki wybrał stwierdzenieAnny Uchlig: "Kto przekreśla PRL, tenprzekreśla cały mój yciorys". Trzebaprzyznać, e swoją publiczną identyfikację zPRL-em zaczął bardzo wcześnie. Ju jakomaturzysta w 1968 roku kategorycznieprzeciwstawił się napiętnowaniu ówczesnychrządów gomułkowskich jako "dyktaturyciemniaków" i uzyskał wydrukowanieproreimowego tekstu swego wypracowaniamaturalnego na łamach "ycia Warszawy"(por. W. Cimoszewicz "Czas odwetu",Białystok 1993 r., s. 40). Wielu jegorówieśników było w tym czasie "pałowanych"na rozkaz "ciemniaków".On w pełni utosamiał się z totalitarną dyktaturą. Jakeby mógł inaczej, wychowanypod "opiekuńczymi skrzydłami" pułkownikaCimoszewicza! Od jesieni 1968 roku studiujena Wydziale Prawa w Warszawie i staje siędziałaczem uczelnianej organizacji ZwiązkuMłodziey Socjalistycznej. W 1971 rokuwstępuje do PZPR, a w 1972 r. zostajeprzewodniczącym ZMS na UniwersytecieWarszawskim. Wchodzi do władz KomitetuUczelnianego PZPR. Nawet swą błyskawiczną karierę w ZMS tłumaczył później jako swoistyprzykład niezaleności, twierdząc, e:"Przynaleność do ZMS mogła nawetprzeszkadzać" (!!!) (W. Cimoszewicz "Czasodwetu", s. 43) - był bowiem duo częściejodpytywany na zajęciach. Kiedy doszło do
10/28/2010Czerwone yciorysy: Cimoszewicz - syn D://czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.3/7
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->