Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
23Activity

Table Of Contents

Chương 1:Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET
1.1Môi trường phát triển visual studio.net
1.1.2 Mở một dự án của visual basic
1.1.3 Mở một dự án cụ thể
1.1.4 Dự án (Project) và giải pháp (Solutions)
1.1.5 Các công cụ của VS.NET
1.1.6 Bộ thiết kế Windows Forms Designer
1.1.7 Hiển thị bộ thiết kế Form
1.2Chạy một chương trình Visual Basic
1.3Cửa sổ thuộc tính Properties
1.4Di chuyển và thay đổi kích thước cửa sổ công cụ lập trình
1.6Thoát khỏi VISUAL STUDIO.NET
Chương 2:Viết một chương trình Visual Basic.NET đầu tay
1.1Chương trình LUCKY SEVEN – chương trình đầu tay
1.1.1 Tìm hiểu chương trình
1.1.2 Xây dựng giao diện và thuộc tính
1.1.3 Viết mã cho chương trình
1.2Thực thi chương trình
1.2.1 Chạy chương trình
1.2.2 Biên dịch chương trình ra file .exe
Chương 2:Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX
2.1Xây dựng chương trình HELLOWORLD
2.1.1 Tìm hiểu chương trình
2.1.2 Thiết kế chương trình
2.2Sử dụng điều khiển DATETIMEPICKER
2.2.1 Chương trình Birthday
2.2.2 Làm quen với các thuộc tính khác của DateTimePicker
2.3Làm việc với các điều khiển nhập liệu
2.3.1 Tìm hiểu CheckBox
2.4Sử dụng điều khiển LINKLABEL
2.4.2 Chương trình WebLink
2.5Cài đặt điều khiển ACTIVEX
Chương 3:Làm việc với Menu và hộp thoại
3.1Sử dụng điều khiển MainMenu
3.2Chương trình MyMenu
3.2.1 Tìm hiểu chương trình
3.2.2 Thiết kế giao diện và xây dựng chương trình từng bước
3.3Sử dụng thành phần điều khiển hộp thoại chuẩn
3.3.2 Thêm mục File vào menu chương trình
3.3.3 Viết mã chương trình
3.3.4 Gán phím tắt cho MENU
3.3.5 Chạy chương trình hoàn thiện
Chương 4:Biến và toán tử trong VISUAL BASIC.NET
4.1Các phần tử của một phát biểu chương trình VISUAL BASIC
4.2Sử dụng biến để chứa thông tin
4.3Sử dụng biến để chứa dữ liệu nhập từ ngoài vào
4.4 Sử dụng biến nhận kết quả xuất, ví dụ ImportValueOfVariable
4.5 Làm việc với các kiểu dữ liệu đặc thù
4.6Hằng số: Biến không cho thay đổi giá trị
4.7Làm việc với toán tử trong VISUAL BASIC.NET
4.7.1 Các toán tử cơ sở: +, -, *, /
4.7.2 Sử dụng các toán tử : \, Mod, ^, &
4.8 Làm việc với các phương thức trong thư viện .NET
4.9Thứ tự ưu tiên của toán tử
Chương 1:Sử dụng các phát biểu cấu trúc ra quyết định
1.1Lập trình hướng sự kiện
1.2Sử dụng biểu thức điều kiện
1.3Phát biểu cấu trúc rẽ nhánh If…Then
1.3.1 Kiểm tra nhiều điều kiện trong cấu trúc If…Then
1.3.2 Chương trình MyUserValidation
1.3.3 Sử dụng các toán tử logic trong biểu thức điều kiện
1.3.4 Ước lượng tắt sử dụng toán tử AndAlso và OrElse
1.4Phát biểu cấu trúc lựa chọn Select Case
1.5Thêm bộ quản lý sự kiện chuột vào chương trình
Chương 2:Sử dụng phát biểu lặp và bộ định thời (TIMER)
2.1.2 Tạo vòng lặp FOR…NEXT phức tạp hơn
2.1.3 Sử dụng biến đếm toàn cục (Global)
2.2.1 Tránh vòng lặp vô tận
2.2.2 Dùng vòng lặp Do Loop viết chương trình chuyển đổi nhiệt độ
2.3Sử dụng bộ định thời TIMER
2.4Sử dụng đối tượng TIMER để hạn chế thời gian
Chương 3:Gỡ lỗi (DEBUG) trong chương trình VISUAL BASIC.NET
3.1Tìm kiếm và hiệu chỉnh lỗi
3.1.1 Các loại lỗi
3.1.2 Phát hiện lỗi LOGIC
3.2Dò lỗi từng dòng lệnh – sử dụng chế độ ngắt (BREAK MODE)
3.3Theo dõi các biến bằng cửa sổ WATCH
3.4.1 Mở cửa sổ COMMAND trong chế độ Imediate
3.4.2 Chuyển sang chế độ command
Chương 4:Bẫy lỗi và sử dụng cấu trúc xử lý lỗi
4.1Xử lý lỗi sử dụng cú pháp Try…Catch
4.1.2 Các lỗi về đường dẫn và ổ đĩa
4.2Cài đặt cơ chế xử lý lỗi đọc đĩa
4.2.2 Cài đặt Try…Catch phức tạp hơn
4.2.3 Xác định số lần thử lại
4.2.4 Sử dụng các khối Try…Catch lồng nhau
4.3So sánh cơ chế xử lý lỗi với các kỹ thuật phòng vệ lỗi
4.4Sử dụng phát biểu thoát Exit Try
Chương 5:Sử dụng các MODULE (đơn thể) và thủ tục (PROCEDURE)
5.1Làm việc với MODULE chuẩn
5.2 Tạo và lưu module chuẩn
5.3Làm việc với các biến Public (biến toàn cục)
5.5.1 Cú pháp khai báo hàm
5.5.3 Sử dụng hàm thực hiện tác vụ tính toán
5.6Viết và xây dựng thủ tục SUB
5.6.1 Khai báo thủ tục
5.6.2 Sử dụng thủ tục SUB quản lý nhập liệu của người dùng
1.1Truyền đối số theo tham trị và tham biến
Chương 2:Sử dụng mảng và tập hợp (Collection)
1.1Làm việc với mảng các biến
1.1.1 Làm việc với các phần tử trong mảng
1.1.2 Tạo và sử dụng mảng có kích thước cố định
1.1Dự trữ sẵn mảng bằng phát biểu REDIM
1.2Làm việc với tập hợp đối tượng Collection
1.2.1 Tham chiếu đến đối tượng trong tập hợp
1.2.2 Sử dụng vòng lặp For Each…Next
1.3Tự tạo tập hợp của người dùng
1.4Tập hợp COLLECTION trong ứng dụng VBA
Chương 2:Khám phá cách xử lý file TEXT và chuỗi
1.1Hiển thị nội dung file Text bằng đối tượng TextBox
1.1.1 Mở file Text để đọc nội dung
1.1Xử lý chuỗi trong chương trình
1.1.2 Làm việc với ký tự ASCII
1.1.3 Sắp xếp chuỗi trong ô TextBox
1.2Bảo vệ nội dung văn bản bằng cách mã hóa
1.2.1 Mã hóa tài liệu bằng cách thay đổi mã ASCII của các ký tự
1.1Sử dụng toán tử XOR trong mã hóa
Chương 2:Tự động hóa trong ứng dụng Microsoft và quản lý tiến trình
1.1Lập trình điều khiển các đối tượng ứng dụng bằng Atomation
1.1.1 Sử dụng Automation trong VB.NET
1.1.2 Công cụ Visual Studio Object Browser
1.1Tự động hóa bằng Atomation EXCEL trong chương trình Visual Basic
1.2Khởi động và dừng một chương trình Windows sử dụng đối tượng Process
Chương 2:Phân phối và đóng gói ứng dụng Visual Basic.NET
1.1Hoạch định triển khai đóng gói dự án
1.1Các cách đóng gói và triển khai ứng dụng khác nhau
1.1.1 Sử dụng trình Setup Winzard
1.1.1 Tạo dự án đóng gói sử dụng mẫu Setup Winzard
1.2Tùy biến các lựa chọn đóng gói
1.1.1 Tạo shortcut cho ứng dụng cài đặt
1.1.1 Thiết lập tên công ty và phiên bản chương trình
1.1.1 Đặt các thuộc tính cho gói ứng dụng
1.1Biên dịch và đóng gói dự án – kiểm tra việc cài đặt
1.2.1 Kiểm tra file cài đặt
1.1Thêm một Form mới vào chương trình
1.2Làm việc với các dự án có nhiều form
1.2.1 Thêm form vào dự án
1.1.2 Phóng to, thu nhỏ và khôi phục lại cửa sổ chương trình
1.2Thêm vào các điều khiển lúc form đang chạy
1.3Tổ chức sắp xếp các điều khiển trên form
1.1Chỉ định thủ tục hay đối tượng thực thi chương trình khởi động
1.1.1 Thay đổi form khởi động
1.1.2 Thực thi chương trình từ thủ tục Sub Main
Chương 2:Xử lý đồ họa và các hiệu ứng ảnh động
1.1Thêm vào hình ảnh bằng cách sử dụng thư viện System.Drawing
1.2Lớp xử lý đồ họa System.Drawing.Graphics
1.2.1 Sử dụng sự kiện Paint của Form
1.1.1 Di chuyển một đối tượng trên form
1.1.3 Tạo hiệu ứng hoạt hình dựa vào đối tượng Timer
1.1Phóng to, thu nhỏ đối tượng khi chương trình đang thực thi
1.1Tạo cửa sổ Form trong suốt
Chương 2:Kế thừa Form và tạo các lớp cơ sở
1.1Kế thừa và sử dụng lại form đã có bằng INHERITANCE PICKER
1.1.1 Kế thừa một form hộp thoại đơn giản
1.2Tự tạo các lớp cơ sở của riêng mình
1.2.1 Xây dựng lớp Person
1.1.1 Tạo đối tượng dựa trên lớp định nghĩa
1.1.1 In văn bản từ đối tượng TextBox
1.1Sử dụng hộp thoại PrintPreviewDialog và PageSetupDialog
1.1.1 Thuật ngữ về cơ sở dữ liệu
1.1.2 Làm việc với cơ sở dữ liệu Access
1.1.3 Tạo bộ điều phối dữ liệu Data Adapter
1.1.4 Sử dụng đối tượng điều khiển OleDbDataAdapter
1.1.5 Làm việc với DataSet
1.2Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu
1.1Tạo các điều khiển duyệt xem dữ liệu
1.2Hiển thị vị trí của bản ghi hiện hành
Chương 2:Trình diễn dữ liệu sử dụng điều khiển DataGrid
1.1Sử dụng DataGrid để hiển thị dữ liệu trong bảng
1.2Định dạng các ô lưới trong DataGrid
1.3Cập nhật cơ sở dữ liệu trở lại bảng
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GiaoTrinhLapTrinhVB

GiaoTrinhLapTrinhVB

Ratings: (0)|Views: 2,871|Likes:
Published by TranNgocHien

More info:

Published by: TranNgocHien on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 114 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 119 to 136 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 141 to 162 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 167 to 168 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 173 to 246 are not shown in this preview.

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vt Tung liked this
Moon Blue liked this
Thuyển Vũ liked this
Nguyen Hong liked this
congtuech_800 liked this
Lĩnh Nguyễn liked this
Lê Xuân Hoài liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->