Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anelkysthres_kef05-(099-128)

Anelkysthres_kef05-(099-128)

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by bumako

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: bumako on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

 
B
MEPO™
 Y¢PAY§IKOI ANE§KY™THPE™
 
B’ MEPO™
Y¢PAY§IKOI ANE§KY™THPE™
5
EÈÛ·ÁˆÁ‹ AÓ¿ÚÙËÛËÎ·È Ô‰‹ÁËÛˢ‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ
 
102
 À‰Ú·˘ÏÈÎfi˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ·Ó·Áη›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡„ˆÛË ÙˆÓÊÔÚÙ›ˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙË ·ÓÙÏ›· Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÈ ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi Ú¢ÛÙfi(Ï¿‰È) Û ÌÈ· ·Ó˘„ˆÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· (¤Ì‚ÔÏÔ - ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜) Ë ÔÔ›· ÂÂÓÂÚÁ› ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÛÙÔ ı¿- Ï·ÌÔ.O ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ̤ÚË:1. ªÔÓ¿‰· ÈÛ¯‡Ô˜2. ™ˆÏ‹Ó˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ··ÁˆÁ‹˜ Ï·‰ÈÔ‡.3. ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÌ‚fiÏÔ˘ - Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘.4. £¿Ï·ÌÔ˜ Î·È Ê¤ÚÔÓ Ï·›ÛÈÔ Ì ٷ ̤۷ ·Ó¿ÚÙËÛ˘.5. O‰ËÁÔ› 6. £‡Ú˜ ÊÚÂ·Ù›Ô˘ Î·È ı·Ï¿ÌÔ˘.7. ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜8. ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·.
5.1 ™˘ÁÎÚÈÙÈο ÛÙÔȯ›· À‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ & ËÏÂÎÙÚ/ÓÈÎÔ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·
1. OÈÎÔ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›·™ÙÔ˘˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ÙÔ Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â¿-Óˆ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ ‹ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ. ŸÏ˜ ÔÈ Î·Ù·ÔÓ‹ÛÂȘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ˘ı-̤ӷ ‹ ÛÙ· Ï¢ÚÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÊÚÂ·Ù›Ô˘.2. ∫fiÛÙÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘™ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙˆÓ À‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ, ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÙ›-‚·ÚÔ, ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ˆÊ¤ÏÈÌÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·fi‚·ÚÔ˘. °È-·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ÙÚÈ‚‹˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘·Ó˘„ˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·. ∏‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÈ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙÔ ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·.3. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜∏ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· ηٿ ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô, Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡Û-ÛÂÙ·È ·fi ÙÔ ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÊÔÚÙ›Ô Î·È ÙÔ ·fi‚·ÚÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚fiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. Œ¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ Ì·-ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË ¤ˆ˜ Î·È 10% ÛÙÔ˘˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÏ΢-ÛÙ‹Ú˜.4. ™˘Óı‹Î˜ ΛÓËÛ˘∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÌÏÔÎ ‚·Ï‚›‰ˆÓ, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜, Û ۯ¤ÛË ‚¤‚·È· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ÙÚÈ‚‹˜ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ. ∂›Û˘, Ë ·-ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‚·Ï‚›‰·˜ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi Û ÂÚ›ÙˆÛˉȷÎÔ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->