Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Al Avaraachan Makan Bin Sulthan Al Philipose 08

Al Avaraachan Makan Bin Sulthan Al Philipose 08

Ratings: (0)|Views: 631 |Likes:
Published by nithajose1

More info:

Published by: nithajose1 on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
Page 1 of 16
¥W ¥ÕùÞºîX εX ÌßX ØáWJÞX ¥WËßÜßçMÞØí!
çÈÞÕW _ ÍÞ·¢ 8ÄáOß
¥Õ{áæ¿ µÝáJßÈᢠÎáµ{ßW µâ¿ß §ÝÏáçOÞZ ®æa ÈÞAíÄøßAáKáIÞÏßøáKá, ®æK çÉÞæÜ ¥Õ{áæ¿ µÝáJßÜᢩIÞÏßøáKá ²øá µáøßÖí ÎÞÜ, µáøßÖßæÈ ¾ÞX ²øáÕÖçJAíÎÞxßÏßGá, ®æLÞæA ¦ÏÞÜᢠèÆÕ ØÞKßÇcJßW µÞÎçµ{ßµZ ¦¿âKÄdÄ ÖøßÏæÜïKí ®ÈßAí çÄÞKß, ¥æÜCßWçÉÞæG §ÄßÈß¿Ïß ¥æÄÞæA ªùÞX ÈßKÞW ÉßæK ¥Õ{áæ¿©U ÎâÁí çÉÞµá¢, ®æa æÉÞKí µVJÞÕßÈí §æÄÞæAÎÈTßÜÞÕá¢, ¥æÜïCßW ²Kí µáOTÞøߺîÞW ÎÄßÏçÜïÞ, ¾BZ¥ºîÞÏzÞVAí ¥BßæÈÞøá ØbÍÞÕÎáIí, çÜÞµJßÜïÞJçÕIÞJøBæ{ÞæA æºÏîᢠ®ÈßGí¾ÞùÞݺî ÉUßÏßW çÉÞÏßÈKÞÏBí µáOTÞøßAᢠÉßæK, ÕøáK ÕÝßW ÌÞùßW µÏùß ÈÜïØíçµÞºîᢠÉKßÏᢠçØÕßAᢠÉßæK ¥ÄßÈí ®øßÕí µâGÞÈÞÏߦÆc¢ µßGáK ÉâxßW ÎÈTùßEí ÉHá¢, ¥æMÞçÝAᢠ¥Äá ÕæøæºÏñÉÞÉBæ{ÞæA ¾B{áæ¿ ÙÞVÁí ÁßØíAßW ÈßKᢠÁßÜàxíæºÏîæM¿á¢, ÉßæK ÉáÄßÏ æÄIßJøBZ æºÏîÞÈáUÄàøáÎÞÈÎÞÏß.....R¨Øí ÆÞxí ¯ çdÉÞÌîï¢?Q æùÞTß ¾ÞX æÕùáæÄ µáøßÖá ÎÞÜÏßWçÈÞAß §øßAáKÄí µIßGí çºÞÆߺîá.
 
Page 2 of 16
RçÈÞ..çÈÞ ÁÞV{ߢBí, Èì ÈJߢBí ¨Øí ® çdÉÞÌï¢Q ®KíÎùáÉ¿ß ÉùEí ¾ÞX ¥Õ{áæ¿ ÎÞùßçÜAí Îá¶Î¿áMߺîá.¦Æc¢ ÄæK ¾ÞX ¥Õ{áæ¿ ÎáܵZAí È¿áÕßÜáU èØÜaí ÕÞÜßÏßW ÈßKᢠ²ÜߺîßùBáK ÕßÏVMí µÃBZ ³çøÞKÞÏß®æa ÈÞAí æµÞIí ²MßæÏ¿áJá.RÙíNíNí¢....æÕøß ç¿ØíxßQ ¾ÞX ÉùEá.RÏâ ØßÜïßQ ¥ÕZ æµÞFß. ØbL¢ Öøàø Í¢·ßæÏ µáùߺîídÉÖ¢Tߺîí çµZAÞX ¦d·ÙÎßÜïÞJ ²øá dØñàÏᢠ¨ ÍâÎßÏßW§çKÞ{¢ ¼ÈߺîßGßÜï ºßÜ µÝMßµZAí ¥Äí çµGÞW ÎÄß ²øá dÉß³VPÞT¢ ©IÞÕÞX ®Kí ¾ÞX ²øá ÌáAßW ÕÞÏߺîßGáIí.®LÞÏÞÜᢠ§ÕZAí §æÄÞæA Õ{æø §×íGæM¿áKáIí, §ÕZAíÎÞdÄÎÜï ¥ÈßÄ çººîßAᢠ§æÄÞæA Õ{æø §×í¿ÎÞÃí...çùÞTß ®Kí ç·ÞÕX ØáwøßÏáæ¿ ¥Äß ÎçÈÞÙøÎÞÏÎáÜAáKáµZ ¾ÞX µàÝ¿ÞAÞX §Èß ÈßÎß×BZ ÎÞdÄ¢ ÌÞAß,¥Õ{áæ¿ ÎáܵZAß¿ÏßW ÈßKᢠÕßÏVMí ÄáUßµZ ÈáÃEáÎÄßÏÞÏß ¾ÞX Îᶢ æÉÞAßÏçMÞZ µI µÞÝíºî ®æK ÖøßAá¢Ùø¢ æµÞæUÞºîá....§øá ÎáܵïíAá ÎàæÄ ²J È¿áÕßW ©Hß ÉM¿¢ çÉÞæÜ ÉøKíµß¿AáK ÎáܵHáµZAí È¿áÕßW ÉÝáAÞJ §JMÝJßæaÕÜáMJßW Îáµ{ßçÜAí ©ÏVKí ÈßWAáK ÎáÜ æ¾Gßæa ¥xÀíÈßKᢠÄáUß ÄáUßÏÞÏß ÎáÜMÞW ÉáùçJAí ºÞ¿áKá, ¥Äí
 
Page 3 of 16
²ÜߺîßùBß ¥Õ{áæ¿ §øá Îáܵ{áç¿ÏᢠȿáAáU Éß{VMßçÜAí²Ýáµß ÕøáKá, ÉßæK ²øá ÈàøáùÕ çÉÞæÜ ¥Äí ¦ÉVÕîÄÈßøµ{áæ¿ §¿ÏßW ÈßKᢠ¥Õ{áæ¿ µÝáJßçÜAí²ÜߺîßùBß, µß¿AÏßçÜAí ²xß ÕàÃá. ®æa µHáµZøIßæFCßÜᢠÉáùçJAí ÄUßAÞÃá¢. ®æa ÎÈTßW ¯xÕá¢ÄÞçÜÞÜߺîá È¿K ²øá ËÞaTßÏÞÏßøáKá ÉÞW ºáøJáKÎáÜÏßW ÈßKᢠÉÞW ªOß µá¿ßºîá æµÞIí ÉHáK ØàX,¥çÄÞVJí ¾ÞX ®dÄ ÕÞâ ÕßGßGâæIKí ®ÈßAí çÉÞÜá¢ÕcµñÎÞÏß ³VNÏßÜï. ÉIí ²øá µÜïcÃJßÈí çÉÞÏçMÞÝÞÃí ¾ÞX²øá dØñà ÎâÜÏßÜßøáK æµÞºîßÈí ÎáÜÏâGáKÄí µIßGáUÄí,¥¿áJßøáK dØñàçÏÞ¿í¥ÕV ®æLÞæµçÏÞØ¢ØÞøßAáKáIÞÏßøáKá, ¥ÄßÈß¿Ïß æµÞºîí ÎáÜ æ¾Gí ÉáùçJAí ÄáMßÏÄí ¥ÕøùßEßÜï, ¾ÞX çÈÞAáçOÞZ ¦µâVJ æ¾GßÜᢠÈßKᢠÄáUß ÄáUßÏÞÏß ÎáÜMÞWÉáùçJæAÞÝáµáKá, ¥æMÞ ÄæK ¥¿áJí µI ÌÞdÄâÎßWµÏùß ¾ÞX øæIH¢ ÕßGá, ¥Kí Äá¿BßÏÄÞÃí ®æa ÎÈTßW¥BßæÈæÏÞøá ¦d·Ù¢, Éæf µÜïcÞâ µÝßEÜïÞæħBßæÈæÏÞøá ÍÞ·c¢ ©IÞÕáæÎKí ¾ÞX ÎÈTßW çÉÞÜᢵøáÄßÏßøáKßÜï.RÁâ Ïá èÜAí ÕÞGí Ïá Øà ÙÃà...Q çùÞTßÏáæ¿ æµÞFßµáÝE Øbø¢.RÏí.Ï..çÏØí.. æÕøß Îºîí....Æß ¨Øí ® dÁࢠµ¢ d¿â çËÞV ÎßQ¾ÞX ÉùEá. ®æa µçdIÞZ È×í¿æMGá. ²x µáÄßMßW ¾ÞX

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amal Thomas liked this
Manoj Vasudevan liked this
Manoj Vasudevan liked this
Manoj Vasudevan liked this
Zakharia Peevee liked this
Zakharia Peevee liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->