Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Minimalism

Minimalism

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by Shraddha Bahirat

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Shraddha Bahirat on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

 
WZVJ[WDFFZW
 
BKCKBHLKWB
Ocfghcwh{zdhzkzkwhhygdkzfgzvyhlbo}fbfcz~dkgdf}ol}fjkczdfgovywfomzdfdkwzoy{zoiyfhezdfbocozoc{omzdfpyfgfjkcnwz{lfomhygdkzfgzvyf#Do~f}fykzhchiwzyhgzgocgfpzhcjghccozifnfcfyhlkwfjhwkz}hykfwmyobf}fy{pfywoc.wpfywpfgzk}f#Ivzgollfgzk}fl{kzbh{ifnfcfyhlkwfjhwhygdkzfgzvyfomwklfcgf,omwvizlfftpyfwwkocwzdhzwffewwkbplfwolvzkocwkczfybwomjfwkncflfbfczwhcj}hlvfw#Bkckbhlkwbdhwnozbvgdzojo~kzdzdfbhtkb)Lfwwkwboyf)hcjzdhzzdfwphgfwhyfhjhpzfjzohckjfhomlkmfkczfcjfjzoifwkbplfy,hllo~kcnmhwgkchzkoczoifwdo~ckczdflkcfhykz{om~hllw,wboozdzftzvyfommlooy,kchyfwfy}fjwphgf,kczdf~dolfhwhwzyvgzvyhlflfbfczomzdkwhygdkzfgzvyfzdhzwffewkzwfwwfcgf#
Kz
kwzdfyfmoyfh}kyzvfzdhzfthlzwmoybhlkz{,kbhnkchzkochcjhchppfzkzfmoygyfhzkcncf~wfcwhzkocw~kzdbkckbvbkczfy}fczkoc#Hcozdfyhcnlfombkckbhlkwbkwzdhz)Moybmollo~wmoyb)#
Gdhyhgzfykwzkgwombkckbhlkwb1
Ftzyfbfwkbplkgkz{Wviafgzkwy.pAOlos((ZZss
Chnpvy1#
Ivkljkcnmoybwdovljifwkbplf{fzcozwzhyel{jkmmfyfczmyobzdfivkljkcnwhllhyovcjkz##Vwfomchzvyhlzftzvyfwkckczfykoywhcjmhghjfzyfhzbfcz
KW
pyfmfyyfj##Zdfjfwknckwmvcgzkochl,kcgoczftz~kzdzdfwvyyovcjkcnwhcjjfwkncfjwvgdzdhzzdffcjpyojvgz~kllifbkckbhlivzzdfjfwkncpyogfwwyfbhkcwhwflhioyhzfhwf}fy#
Kczfypyfzhzkoc1
Bkckbhlkwzhygdkzfgzvyf
kw
hpolfbkghlzfyb~dkgdgovlj
if
kczfypyfzfjjkmmfyfczl{hwpfyzdfvwfyhw~fllhwzdfhygdkzfgz#Iyohjl{jfmkcfj,bkckbhlkwbkchygdkzfgzvyfjfhlw~kzdhjdfykcnzozdffwwfczkhlwkchllhwpfgzw~dklwzwhzkwm{kcnkzwmvcgzkochlhfwzdfzkg,wzyvgzvyhlhcjfc}kyocbfczhlyfxvkyfbfczw#Hbkckbhljfwknc
kw
wkzfwpfgkmkghcjvcglvzzfyfj#
 
Fgocobkghlgoczftz1
Kz
kwzdfgfczyfmoyzyhjkcnhcjgobbfygfnk}fczdfyflhzk}fl{bojfwzwkqfomzdfkyyfwpfgzk}fgobbvckzkfwkczdfgkz{,fczyfpyfcfvywhcjzyhjfywopfyhzkcnkcChnpvyhppfhyzodh}f}fy{wzyocnkcmoybhlcfz~oyew#Zhekcnkczohggovczzdfcffjmoyhboyfmoybhlkwfjpyomfwwkochlcfz~oye,hnyovpomfczyfpyfcfvywdh}fwfzvpzdfChnpvy.wgdhpzfyomzdfnloihloynhckqhzkoc#ChnpvyihwhcYIK
Yflknkovwgoczftz
Chnpvykwhgowbop"olkzhcgkz{dh}kcnhbhlnhbhzkocom}hykovwgvlzvyf#]hykfz{kcgvlzvyfdhwiyovndzkcmlvfcgfochygdkzfgzvyfhcjbowhkgkcjkmmfyfczhgzk}kzkfw
Glkbhzf
Chnpvydhwhzyopkghl~fzhcjjy{glkbhzf~kzdjy{gocjkzkocwpyf}hklkcnmoybowzomzdf{fhy#Glkbhzfihwkcmlvfcgfjzdfzyhjkzkochlhygdkzfgzvyfhcjmoll~kcnwflfbfczw~fyfvwfjGovyz{hyjwkc~hjhw#^hzfyioj{moyf}hpovyhzk}fgoolkcnWdhjkcnjf}kwfhcjwgyffcwzopyozfgzmyob,jkyfgzdfhzkcn
Wogkhlgoczftz
Pfoplfmyobhllo}fyzdfgovczy{wfzzlfjdfyfZdfwogkhlwgfcfdhwhl~h{wiffc}hykfj#Fhgdgobbvckz{hjjfjkzwo~cwfzomykzvhlwhcjfzdckgkz{zozdfwogkhlwzyvgzvyfomchnpvy#Lfjzohjjkzkocomcvbfyovwlh{fywomgvlzvyf
Hyodlzfgzvyf
Polkzkghlgoczftz1
ChnpvydhwpolkzkghlkbpoyzhcgfhwkzdkndgovyzomBhdhyhwdzyh#Zdfgkz{kwzdfwfhzomhccvhl~kczfywfwwkocomBhdhyhwdzyhwzhzfhwwfbil{)]kjdhcWhidh)#
_s.l[K(lo=oO,aKK
Nfonyhpdkghlgfczyf
QfyobklfwzocfkwzdfnfonyhpdkghlgfczyfomKcjkh~dkgdkwkcchnpvy#Zdvwchnpvyifgobfwzdfgfczyfmoyzyhjfhcjhlwopfoplfombhc{yfnkocgoc}fynfdfyf#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->