Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sufi Dlm Pandangan Islam (mengcounter kesesatan SUFI)

Sufi Dlm Pandangan Islam (mengcounter kesesatan SUFI)

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 3,475|Likes:
Aliran sesat Sufi dalam Pandangan Islam ditimbang dengan Al Haq (Al Qur'an & Assunnah)
Aliran sesat Sufi dalam Pandangan Islam ditimbang dengan Al Haq (Al Qur'an & Assunnah)

More info:

Published by: Dennies Rossy Al Bumulo on Sep 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

 
ú
Iô 
ðö
Óî 
ðð 
J¼ß
68),
'DODP3DQGDQJDQ,VODP
©ªËâ³Øß
-© 
'LVXVXQ2OHK3HQHUELW'DUXO4RVLP
ô´ôçíªçù
Ðàß 
(GLVL%DKDVD,QGRQHVLD
Ò¼ßí 
ä®ß
æ䣮ß
ªË
æóªß
¡ü» 
$OLK%DKDVDGDQ/D\RXW2OHK+6KRODKXGGLQ$EGXO5DKPDQ/F
â´âô£®ß æd®ß
3HUNHPEDQJDQ6XIL
.DWDVXILEHOXPGLNHQDOSDGD]DPDQ5DVXOXOODK6$: SDUDVDKDEDWQ\DGDQNDXPWDEL¶LQJHQHUDVLVHWHODKVDKDEDW.HPXGLDQVHWHODKLWXGDWDQJVHNHORPSRNRUDQJ]XKXGRUDQJ\DQJWLGDNWHUODOXPHPSHUKDWLNDQGXQLD\DQJPHQJJXQDNDQ
6KXI
EDMXGDULNXOLWGRPEDPDNDPHUHNDSXQGLNHQDOGHQJDQ
'$$5$/*$6(0)2538%/,6+,1*',675,%87,216DXGL$UDELD32%R[5L\DGK7OS )D[
 
û
QDPDLQL3HQGDSDWODLQPHQJDWDNDQEDKZDLVWLODKLQLGLDPELOGDULNDWD
6KXIL\D
\DQJPHUXSDNDQEDKDVD<XQDQL\DQJEHUDUWLKLNPDK3HQGDSDWODLQPHQJDWDNDQEDKZDLVWLODKLQLGLDPELOGDULNDWD
 $VK6KDIDD¶
MHUQLKGDQVXFLVHEDJDLPDQD\DQJGLNLUDROHKVHEDJLDQRUDQJQDPXQSHQGDSDWLQLEDWLOGDQVDODK.DUHQD MLNDNDWDLQLGLWDPEDKGHQJDQ
 \DQLVEDK
DNDQPHQMDGL
 
Ê
¢èÏ
GDQEXNDQ
 
Ê
ç
 
Ï
7DUHNDW7DUHNDW6XIL
'LDQWDUDWDUHNDWWDUHNDW6XILLWXDGDODK
7LLMDQL\DK
LQL\DQJSDOLQJEHUEDKD\D
4RGLUL\DK1DTV\DEDQGL\DK6\DG]DOL\DK5LID¶L\DK
GDQODLQVHEDJDLQ\D'DQDGDGLDQWDUDWDUHNDWWDUHNDWLQL\DQJVXGDKEXEDUDNDQWHWDSLVHNDUDQJNLWDPHQHPXNDQWDUHNDWWDUHNDWODLQ\DQJWLGDNWHUODOXWHUNHQDOGHQJDQSHQJLNXW\DQJVDQJDWVHGLNLWVHNDOLGLPDQD SHQ\HEDUDQQ\DMXJDODPEDWWDSLWLGDNEHUDUWLEDKZDWDUHNDWLWXWLGDNEHUEDKD\D
'RD'DODP3DQGDQJDQ.DXP6XIL
2UDQJRUDQJ6XILPHPRKRQNHSDGDVHODLQ$OODK6:7VHSHUWLEHUGRDNHSDGDSDUDQDELGDQZDOLZDOL\DQJPDVLKKLGXSPDXSXQ\DQJVXGDKPHQLQJJDO0HUHNDGDODPEHUGRD EDQ\DNPHQJXFDSNDQ
³<D5DVXOXOODK%HULODKNDPLVHVXDWX %HULODKNDPL<D5DVXOXOODKHQJNDXODKWHPSDWEHUJDQWXQJ´
'DQVHEDJLDQ\DQJODLQPHPDQJJLOQDPDQDPDRUDQJ\DQJVXGDKPHQLQJJDOVHSHUWL
³<D-DLODQL´³<D 5LID¶L´³<D6\DG]DOL´
SDGDKDOSHUPRKRQDQVHSHUWLLQLDGDODKV\LULN\DQJMHODV0HUHNDPHQJDWDNDQ
³<D)XODQEHULODKVD\DUL]NL7RORQJODKVD\D6HPEXKNDQODK VD\D´
3DGDKDO$OODK6:7WHODKPHODUDQJRUDQJ\DQJPHPRKRQVHVXDWXNHSDGDVHODLQ1\DEDKNDQPHQJDQJJDSQ\DVHEDJDLSHUEXDWDQV\LULN$OODK6:7EHUILUPDQ
`
¡¿
îû
Ê
ç ªôàç
ùç íÂÔ
 
îàèü
 
¢÷
Ê
¡
Ê
ù
½
ú 
Ê
÷ Ý¾«
Ê
ø 
Ê
ó¢MÜó¡
ú 
Ê
÷
^
³'DQMDQJDQODKNDPXPHQ\HPEDKPHPRKRQNHSDGDDSDDSD \DQJWLGDNPHPEHULPDQID¶DWGDQWLGDNSXODPHPEHULPXGKDUDWNHSDGDPXVHODLQ$OODKVHEDEMLNDNDPXEHUEXDW\DQJGHPLNLDQLWXPDNDVHVXQJJXKQ\DNDPXNDODXEHJLWXWHUPDVXNRUDQJRUDQJ \DQJ]DOLP´
46<XQXV2UDQJRUDQJ]DOLP\DQJGLPDNVXGGLVLQLDGDODKRUDQJRUDQJPXV\ULN5DVXOXOODK6$:EHUVDEGD
 
ü

ß¾ó¡§½¢¦ 
Ê
àó¡
 
ÿ
É
¢ 

³'RDLWXDGDODKLEDGDK´
>+57LUPLG]L@-DGLGRDLWXDGDODKLEDGDKVHSHUWLVKRODWWLGDNEROHKGLSHUXQWXNNDQNHSDGDVHODLQ$OODKZDODXSXQLDVHRUDQJUDVXODWDXSXQZDOLGDQLQLWHUPDVXNSHUEXDWDQV\LULNSDOLQJEHVDU\DQJPHPEDWDONDQDPDOSHUEXDWDQGDQSHODNXQ\DNHNDOGLGDODPQHUDND
1DXG]X%LOODKLPLQ']DOLN
$OODK6:7EHUILUPDQ
`
É
¢Ì
 
úø 
Ê
ó î 
Ê
ó¿ ù
½
¢÷  
Ê
èä
 
Ê
þ 
Ê
¥ íÂÌ
 
ù
 
Ê
èä
 
È
¡
Mù
^
³6HVXQJJXKQ\D$OODKWLGDNDNDQPHQJDPSXQLGRVDV\LULNGDQ'LDPHQJDPSXQLVHJDODGRVD\DQJVHODLQGDULV\LULNLWXEDJLVLDSD\DQJGLNHKHQGDNL1\D´
46$Q1LVDD¶
,EDGDKNHSDGD$OODK
$SDNDKDQGDSHUFD\DSDGDSHQGDSDWRUDQJRUDQJ6XIL\DQJPHQJDWDNDQ
³.DPLWLGDNPHQ\HPEDK$OODKNDUHQDPHQJLQJLQNDQVXUJD1\DGDQWLGDNSXODNDUHQDWDNXWNHSDGDDSLQHUDND1\D´"
3DGDKDO$OODK6:7PHPXMLSDUD1DEL\DQJPHPRKRQNHSDGD1\DNDUHQDPHQJLQJLQNDQVXUJDGDQWDNXWSDGDVLNVDDQ1\D$OODK6:7EHUILUPDQ
`
¡
 
û¢ï ö
 
û
þ³
Ã
þó ¢ü¸ôÏ
 
 
¸
 
þó ¢ü¦ÿ
þó ¢ü¦´¬Ç¢ç
Ê
à 
Ê
Ë¢» ¢üó ¡
 
û¢ï
¢¦ÿÁ
¢¦ãÁ
¢üû
 
ß¾
 
Ê
©¡Â
 
 
Ê
ç ù
 
ß
Ê
Á¢È
 
^
³0DND.DPLPHPSHUNHQDQNDQGRDQ\DGDQ.DPLPHQJDQXJHUDKNDQNHSDGDQ\D<DK\DGDQ.DPLMDGLNDQLVWULQ\DGDSDWPHQJDQGXQJ6HVXQJJXKQ\DPHUHNDDGDODKRUDQJRUDQJ\DQJVHODOXEHUVHJHUDGDODPPHQJHUMDNDQ SHUEXDWDQSHUEXDWDQ\DQJEDLNGDQPHUHNDEHUGRDNHSDGD .DPLGHQJDQKDUDSGDQFHPDV'DQPHUHNDDGDODKRUDQJRUDQJNKXV\X¶NHSDGD.DPL´
46$O$QEL\DD¶<DLWXRUDQJRUDQJ\DQJPHQJKDUDSNDQVXUJDGDQWDNXWDNDQDG]DE1\D
']LNLU$OD6XIL
2UDQJRUDQJ6XILPHPEROHKNDQPHQDULQDULPHQLXSVHUXOLQJPHPXNXOJHQGDQJGDQPHQJDQJNDWVXDUDGDODP EHUG]LNLU$OODK6:7EHUILUPDQ
`
ù
 
ì 
Ê
èü 
º 
 
öÿ¢ü 
º 
ëÃÁ ¢ø 
Ê
÷
§
 
Ðó¡
ù
 
ø 
 
Ê
ì
 
ú 
 
Ê
ÀMó¡
^
³<DLWXRUDQJRUDQJ\DQJPHQGLULNDQVKRODWGDQ\DQJPHQDINDKNDQVHEDJLDQGDULUL]NL\DQJ.DPLEHULNDQNHSDGDPHUHND´
46$O$QIDDO

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mas Punk added this note
artikel anda lebih berbahaya dari semua fitnah yang kau tuduhkan kepada orang-orang suci, semoga anda segera bertaubat dari kemunafikan!!
Mas Punk added this note
hidup salafi wahabi yahudi!!!!
1 thousand reads
1 hundred reads
Qur Ni Awan added this note
sebuah pencerahan
Rizal Rezpector added this note
Allah akan lbh dekat kpd kita kalo kita mendekatiNYA. Allah akan memberi tahu kpd kita sesuatu yg kita tdk tahu kalo kita mau berpikir. Kalo ibadah kita sdh benar,kita sudah tdk melihat ada kesalahan pd ibadah org lain Kalo beragama kita sdh bnr,kita sdh tdk melihat lg ada k slhan pd agama org lain Kalo keyakinan kita sdh brn.kita sdh tdk melihat lg ada kslhan pd keyakinan org lain.
Yudi Mardjuki added this note
Jangan cepat menilai sesuatu kalau belum mengetahui betul makna sesungguhnya !
Abiet Super added this note
hmmmm.... msh kulit....
Rozza Lestari added this note
naudzubillah ...
Ella Yuan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->