Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Putovanje u Svijet Nadnaravnog

Putovanje u Svijet Nadnaravnog

Ratings: (0)|Views: 546 |Likes:
Published by Robert Zupancic

More info:

Published by: Robert Zupancic on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 
Roger J. Morneau
 
 PUTOVANJE U SVIJET  NADNARAVNOG
 
Rije
č
zahvalnosti
 Veseli me što na ovom mjestu mogu zahvaliti gospo
đ
i June Strong, koja me je usvojstvu književnice usmjeravala i vodila u mom pisanju; bez nje ne bih još uvijek zapisaošto znam i osje
ć
am o duhovnu ratovanju.Tako
đ
er zahvaljujem propovjedniku Williamu R. Lawsonu, koji me je još davno prijeno što sam napisao i prvu re
č
enicu, uvjerio da za korist i dobitak drugih zapišem svojaiskustva s duhovima.Zahvalan sam i Ellen i Maynardu Cady što su mi mnogo puta pomogli za vrijemenastanka rukopisa tako što bi povremeno proveli po
č
itav dan sa mnom u svojoj kolibi navrhu jedne planine u Pennsylvaniji. Na taj sam na
č
in mogao razmišljati i o ne
č
em drugom, ane samo o svojoj prošlosti. Neka imena u ovoj knjizi izmijenjena su radi o
č
uvanja osobnosti doti
č
nih lica upletenihu opisane doga
đ
aje.
1. Imao sam savjesne krš
ć
anske roditelje.
 Ro
đ
en sam 18. travnja 1925. kao peto dijete u jednoj obitelji sa osmero djece, u St.Jacquesu (New Brunswick), malom selu blizu granice s provincijom Quebec, u isto
č
nojKanadi. Roditelji su mi bili pobožni katolici iz francuskog govornog podru
č
 ja. Dvije o
č
evesestre bile su opatice, a njegov mla
đ
i brat sve
ć
enik. Kasnije je postao monsignoreRimokatoli
č
ke crkve.
1
 
Ni danas ne mogu a da se ne divim svojim roditeljima zbog revnosti kojom su slijediliu
č
enja i zapovijedi svoje Crkve. Dokle god mi sje
ć
anje seže, u našoj se obitelji svakog danazajedni
č
ki molilo. Najbolje se sje
ć
am ve
č
ernje molitve. Ružin vijenac bio je glavni diomolitve, no isto tako ponavljali smo i litaniju svetaca. Sastojala se iz prizivanja mnogihsvetaca i molbe da oni mole Boga za nas. Nas djecu boljela su koljena od silnog kle
č
anja, noroditelji su nas poticali da prinesemo svoje muke Bogu na žrtvu tako da je on upotrijebi zakratkotrajno osloba
đ
anje neke duše od muka vatre i duševnih patnji u
č
istilištu. Naša obitelj vršila je više vrsti tjelesnih ispaštanja sa željom da zadobije Božjunaklonost. Svakog petka smo postili - nismo jeli mesa. U slu
č
aju da bi tko išao svakog prvog petka u mjesecu na ispovijest i primao pri
č
est, dobivao bi oproštajnicu za pet tisu
ć
a dana, što bi zna
č
ilo da bi izvjesna duša toliko dana ranije bila puštena iz
č
istilišta. Tih davnih godina to bi zna
č
ilo da od prethodne ve
č
eri pa sve do sljede
ć
eg jutra primanja pri
č
esti doti
č
na osobanije smjela ni jesti ni piti. (To pravilo Crkva je u me
đ
uvremenu promijenila.)Odre
đ
enih dana u godini bio je obi
č
aj da svi
č
lanovi obitelji provedu
č
itavu no
ć
umolitvi. Jedan za drugim svi bismo po sat vremena kle
č
ali pred nekom slikom i molilikrunicu ili neke druge molitve. Dani prije Uskrsa bili su dani velikog samokažnjavanja. Mojiroditelji bili su ljudi koji su ljubili Boga, i sve aktivnosti njihova života kretale su se okonjega. Bogu biti ugodan - bio je to njihov glavni cilj.Kad mi je bilo tri godine, teško sam se razbolio. Lije
č
nici su izgubili nadu u mojeizlje
č
enje. Moj otac obavio je
č
ak sve pripreme za moju sahranu. Tada je majka obe
ć
alaBogu da
ć
e ako ozdravim, u
č
initi sve što stoji u njenoj mo
ć
i da postanem sve
ć
enik. Trebaosam proslavljati Božje ime i druge pridobiti da mu služe. Prema njenom izvještaju odmahsam po
č
eo ozdravljati, izlje
č
enje je brzo napredovalo i ja sam napokon ozdravio.Došlo je vrijeme da se pripremim za svoju prvu pri
č
est. Ali što sam više u
č
io izkatekizma napamet pravila i u
č
enja Crkve, sve teže mi je padalo da dovedem u sklad ono štomi je govorio katekizam i ono što sam ve
ć
znao o Kristovu evan
đ
elju.Svake je nedjelje prije svoje propovijedi sve
ć
enik 
č
itao po jedno poglavlje iz jednog od
č
etiriju Evan
đ
elja, ili iz novozavjetnih poslanica, i ja sam uvijek uživao u tome. Vra
ć
ali smose tako jednog lijepog zimskog dana iz crkve, bilo mi je sedam godina, sunce je blistalo.
2
 
 Nekih dvadesetak saonica išlo je za redom kroz snijeg. Zve
č
anje mnoštva zvon
č
i
ć
a sasaonica nije baš dopuštalo da se previše razgovara. Svi smo šutjeli. Na to sam ja prekinuošutnju upitavši majku zašto je Isus bio tako ljubazan prema ljudima dok je bio na zemlji, azatim tako zlo
č
est nakon što je otišao na Nebo."Zašto pitaš tako nešto?" re
č
e ona."Zašto spaljuje dobar Bog ljude po
č
itava stolje
ć
a za i najmanje prijestupe?" htio samznati. "On sigurno ne postupa onako kao što je sam u
č
io druge. Ti i tata
č
inite ono što nasu
č
ite - zašto On to ne
č
ini? Vi nas u
č
ite da opraštamo jedni drugima naše pogreške. Ne bi li iBog trebao opraštati?"Kad sam pogledao u njene o
č
i, vidjeh da joj je moj na
č
in razmišljanja bio zagonetan.Moj otac joj je pokušao pomo
ć
i pozivaju
ć
i se na više autoritete. "Znaš li, Roger, to je upravokao što je tvoj stric Felix (sve
ć
enik) jednom rekao: Bog toliko mrzi grijeh da je, u želji da pomogne ljudima, zaprijetio tako visokom kaznom. Uostalom, naš sveti otac papa poznaje idruge razloge zašto Bog upotrebljava
č
istilište, a mi ne smijemo dovoditi u pitanje autoritet pape."U
č
enje o pretvaranju kruha i vina prigodom pri
č
esti prihvatio sam kao i svako drugodijete mojih godina. Vjerovao sam da sve
ć
enik pretvara kruh i vino u tijelo i krv Kristovu.Ali za Uskrs 1937. godine kada je umrla moja majka,
č
uo sam nešto što me je ponukalo da promijenim mišljenje. Sve
ć
enik je
č
itao iz jednog od Evan
đ
elja o Kristovu uskrsnu
ć
u. Onošto me je fasciniralo bila je
č
injenica da je Isus imao poteško
ć
a da objasni u
č
enicima kako jedoista uskrsnuo i da je stvarno bi
ć
e od krvi i mesa, a ne duh. Nekoliko zanimljivih pitanja pojavilo se u mojim mislima. Je li je mogu
ć
e da je Nebo isto tako jedno stvarno mjesto kao iova zemlja, gdje ljudi od krvi i mesa mogu voditi jedan stvaran život, a ne samo lebdjeti uvidu nekih duhova po oblacima? I ako Isus nije duh, kako onda može biti u hostiji? Neki
ć
e ljudi vjerojatno teško razumjeti kako jedno malo dijete poput mene tada možeizgubiti vjeru u Boga i okrenuti se protiv religije. Možda
ć
u to malo rasvijetliti ako ispri
č
am poneki doga
đ
aj. Na mene kao dijete ostavljalo je dubok dojam sve što bih
č
uo i vidio u životu odraslih. Naš je dom bio mjesto mira i radosti. Naši su nam roditelji davali dobar primjer kako se ljudi
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->