P. 1
BRA Catalogus 2006 Def

BRA Catalogus 2006 Def

Ratings:
(0)
|Views: 190|Likes:
Published by dutchcontributor

More info:

Published by: dutchcontributor on May 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2011

pdf

text

original

 
 
Projectbureau Basisregistraties voorAdressen en Gebouwen (BAG)
 Postbus 209512500 EZ Den HaagInterne postcode 866bag.vrom.nl
CatalogusBasis Registratie Adressen(2006)
Versie 4.0 (februari 2006)
 
 
Ministerie van VROM
– Catalogus BRA 2006
Pagina 2/60
 
Voorwoord
In de zomer van 2004 zijn de grondslagen voor de basisregistraties adressen en gebouwen (versie 3.0)vastgesteld. De uitgangspunten voor de inhoud en werking van de Basis Registratie Adressen warendaarmee bekend voor zowel de toekomstige beheerder van de registratie (gemeenten) als voor detoekomstige gebruikers van de registratie (afnemers). In de discussies met onder meer gemeenten,andere basisregistraties en enkele potentiële afnemers is gebleken dat de voorgestelde inhoud en werkingvan de basisregistratie door hen in grote lijnen worden onderschreven. In de periode tot begin 2006hebben er echter een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die het noodzakelijk maakten de grondslagenop een aantal punten toch aan te passen. Het gaat daarbij niet om aanpassing van de eerder vastgesteldeuitgangspunten, maar om het doorvoeren van enkele aanscherpingen en het aanbrengen vanverduidelijking.In de eerste plaats zijn er vanuit met name het gemeentelijk werkveld een groot aantal detailopmerkingenop versie 3 van de grondslagen ontvangen. Het ging daarbij met name om kleine tekstuele omissies enenkele onduidelijkheden in onder meer toelichtingen. Ook heeft de verdere uitwerking van een aantalprocedurele aspecten rondom het beheren van de registratie, geleid tot de wenselijkheid de grondslagenop een aantal punten aan te scherpen.In dezelfde periode is ook de ontwikkeling van een samenhangend stelsel van basisregistraties in eenstroomversnelling gekomen. Daarbij is ondermeer een eerste versie ontwikkeld van een standaard vooreen gegevenscatalogus (één van de twee onderdelen van de grondslagen). Omdat de bestaandegrondslagen op een aantal punten afwijken van deze standaard, is het wenselijk de grondslagen hierop afte stemmen. In dat verband zijn enkele aanvullende technische beschrijvingen (zoals de wijze waaropzogenaamde XML tags worden gedefinieerd) en procedurele informatie (zoals de rol die gebeurtenissenspelen binnen de registratie) opgenomen.Tenslotte is in de loop van 2005 een ontwerp opgesteld voor de Landelijke Voorziening die op centraalniveau zorg moet dragen voor de ontsluiting van de gegevens in de basisregistraties voor adressen engebouwen. Dit heeft geresulteerd in de wenselijkheid om in de grondslagen een aantalgegevenstechnische aanscherpingen door te voeren, die er op gericht zijn om de basisregistratie op eengoede wijze te laten functioneren. Hiertoe zijn onder meer enkele ondersteunende gegevens voor een juiste opbouw van de historie toegevoegd.
 
 
Ministerie van VROM
– Catalogus BRA 2006
Pagina 3/60
 
Al de hiervoor genoemde aanscherpingen en verbeteringen zijn integraal verwerkt in deze versie (versie 4)van de grondslagen. Deze versie vormt de definitieve basis voor de invoering van de Basis RegistratieAdressen in 2009. Alleen de in de bijlage beschreven gebeurtenissen worden in de eerste helft van 2006nog enigszins aangescherpt en aangevuld met eventueel ontbrekende gebeurtenissen. Zowel vanuit hetwerkveld als in het besluitvormingstraject over deze versie van de grondslagen, is deze wens nadrukkelijknaar voren gebracht. De gebeurtenissen zullen dan ook pas in de zomer van 2006 definitief wordenvastgesteld. Op dat moment vervalt de bijlage en komt hiervoor een definitief hoofdstuk 3 in de plaats. Dein de bijlage beschreven gebeurtenissen kunnen nadrukkelijk wel als richtinggevend worden beschouwd.Voor actuele en gedetailleerde informatie over de toepassing van deze grondslagen wordt verwezen naarde website van het project (bag.vrom.nl). Daar is ook een overzicht te vinden van de wijzigingen diehebben plaatsgevonden ten opzichte van versie 3 van de grondslagen.
Titel : Catalogus Basis Registratie Adressen (2006) versie 4.0 Auteur : dr. ir. M. Rietdijk 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->