Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Classical vs Operant Conditioning

Classical vs Operant Conditioning

Ratings: (0)|Views: 1,122|Likes:
Published by Tanmeet_Gujral

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Tanmeet_Gujral on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2012

 
LfhyckcnLfhyckcn
kw jfmkcfj hw h gdhcnf kc hc oynhckwb‛w ifdh}koy oy zdovndzw hw h yfwvlz om ftpfykfcgf# Zdf pdfcobfcoc om lfhyckcn lkfw hz zdf dfhyz om avwz hiovz f}fy{ jobhkc om pw{gdolon{#
Dhikzvhzkoc
kw zdffhylkfwz hcj wkbplfwz moyb om lfhyckcn# Kz kw zdf pyogfww i{ ~dkgd ~f yfwpocj lfww wzyocnl{ o}fy zkbf zoyfpfhzfj wzkbvlk# H nyfhz jfhl om lfhyckcn jfpfcjw oc hwwogkhzkcn ocf zdkcn ~kzd hcozdfy, hcj zo moynfgoccfgzkocw ifz~ffc z~o oy boyf wzkbvlk#
Glhwwkghl gocjkzkockcn
Bowz om ovy eco~lfjnf om zdf pykcgkplfw om lfhyckcn gobfw myob zdf ~oye om zdf Yvwwkhc pd{wkolonkwz,
K}hcPh}lo}
, ~dowf pykbhy{ yfwfhygd ~hw jknfwzkoc kc jonw# Kc dkw ftpfykbfczw, Ph}lo} cozkgfj zdhz zdf jonwomzfc wzhyzfj zo whlk}hzf coz ocl{ zo zdf bfhz po~jfy kzwflm ivz hlwo zo pyf}kovwl{ cfvzyhl wzkbvlk zdhz dhj ifgobf hwwogkhzfj ~kzd kz wvgd hw zdf wovcj om zdf pfywoc.w moozwzfpw ~do mfj zdfb zdf po~jfy# Zdkw pyogfwwom hwwogkhzkoc i{ ~dkgd zdf jonw lfhycfj zo hczkgkphzf mooj kw co~ ghllfj
glhwwkghl gocjkzkockcn oyPh}lo}khc gocjkzkockcn
1 h moyb om lfhyckcn kc ~dkgd hckbhlw gobf zo yfwpocj zo h pyf}kovwl{ cfvzyhlwzkbvlvw zdhz dhj iffc phkyfj ~kzd hcozdfy wzkbvlvw zdhz flkgkzw hc hvzobhzkg yfwpocwf#Hggoyjkcn zo zdf
Glhwwkghl Gocjkzkockcn
 
pdfcobfcoc
, h cfvzyhl wzkbvlvw gobfw zo flkgkz h
gocjkzkocfjyfwpocwf $GY+
 ‚h yfwpocwf zdhz kw wkbklhy zo h chzvyhll{ oggvyykcn,
vcgocjkzkocfj yfwpocwf $VGY+
#Zdfyfi{, zdf cfvzyhl wzkbvlvw ifgobfw h
gocjkzkocfj wzkbvlvw $GW+
~dfc kz kw phkyfj ~kzd hc
vcgocjkzkocfj wzkbvlvw $VGW+
zdhz chzvyhll{ flkgkzw hc vcgocjkzkocfj yfwpocwf $VGY+# Zdfyf hyf zdyff pdhwfw om glhwwkghl gocjkzkockcn ‗ 
hgxvkwkzkoc, ftzkcgzkoc, hcj wpoczhcfovw yfgo}fy{#
Jvykcn
hgxvkwkzkoc
,~f hgxvkyf zdf GY i{ phkykcn zdf GW hcj zdf VGW o}fy hcj o}fy hnhkc# Kc zdf pyogfww om 
ftzkcgzkoc
, zdf GY jfgyfhwfw hcj f}fczvhll{ jkwhppfhyw ~dfc zdf GW kw yfpfhzfjl{ pyfwfczfj hlocf ~kzdovz zdf VGW#
Wpoczhcfovw
 
yfgo}fy{
om zdf GY ghc oggvy, do~f}fy, ~dfc ~f hyf hnhkc pvz kc zdf wkzvhzkoc kc ~dkgd zdfoyknkchl gocjkzkockcn oggvyyfj# Wobfzkbfw h GY oggvyw zo h wzkbvlvw zdhz kw }fy{ wkbklhy zo zdf oyknkchl GW, h pyogfww ghllfj
wzkbvlvw
 
nfcfyhlkqhzkoc
# Hz ozdfy zkbfw, zdf GW kw wffc hw glfhyl{ jkwzkcgz myob ozdfy wzkbvlkhcj zdfyfmoyf zdf GY oggvyw ocl{ zo zdhz GW, hcj coz zo ozdfy wzkbvlk kc zdf fc}kyocbfcz, h pyogfww ghllfj
wzkbvlvw
 
jkwgykbkchzkoc
# H cf~ GW ghc hlwo if gyfhzfj i{ phkykcn hc olj GW ~kzd h cf~ GW# Zdkw pyogfww kwghllfj
dkndfy
"
oyjfy
 
gocjkzkockcn
ifghvwf kz nofw if{ocj zdf kckzkhl oyjfykcn om f}fczw om zdf GW pyfjkgzkcnzdf VGW#Glhwwkghl gocjkzkockcn hpplkfw zo bhc{ hyfhw om f}fy{jh{ lkmf wvgd hw hj}fyzkwkcn, zdf hgxvkwkzkocw om mfhyw, pdoikhw, hcj mfzkwdfw# K wdhll hzzfbpz zo jfbocwzyhzf zdf glhwwkghl gocjkzkockcn pdfcobfcoc ~kzd hc fthbplfmyob b{ o~c ftpfykfcgf hw h gdklj# ^dfc K ~hw hiovz 80 {fhyw om hnf, ~f ~fcz oc h mhbkl{ }hghzkoc zo zdfWkt Mlhnw zdfbf phye dfyf kc Ghlkmoyckh# K ~hw }fy{ ftgkzfj hz ifkcn hllo~fj zo ykjf h yollfygohwzfy ivz co ocfmoyfwh~ ~dhz ghbf cftz# K dhj h bhwwk}f phckg hzzhge ~dklf oc zdf yollfygohwzfy hcj dhj zo if zhefc zo zdffbfynfcg{ yoob# # Co~ zdf bfyf zdovndz om h yollfygohwzfy bhefw bf }fy{ cfy}ovw# Hlbowz 90 {fhyw dh}f phwwfj hcj K hb wzkll hmyhkj om yollfy gohwzfyw f}fc zdovnd K dh}f cf}fy hnhkc iffc oc ocf wkcgf zdhz jh{# Zdkwkw hc fthbplf om glhwwkghl gocjkzkockcn wkcgf mfhy kw hc hvzobhzkg yfwpocwf#V#W# $phckg hzzhge+
V#Y# $mfhy+G#W# $yollfygohwzfy+
G#Y# $mfhy+Hcozdfy fthbplf govlj if zdf do~ zdf wbfll om h myfwd ihefj hpplf pkf myob Bhykf Ghllfcjfy‛w bhefw b{bovzd ~hzfy hcj f}fy{ zkbf K gyoww zdf yfwzhvyhcz K ghc hlbowz wbfll zdf hpplf pkf# Dfyf,V#W# $wbfll om hpplf pkf+
V#Y# $bhefw bovzd ~hzfy oy whlk}hzfw+
 
G#W# $wkndz om Bhykf Ghllfcjfy‛w+
G#Y# $bhefw bovzd ~hzfy oy whlk}hzfw+
Opfyhcz gocjkzkockcnOpfyhcz gocjkzkockcn
kw hcozdfy z{pf om gocjkzkockcn, ~dkgd jkmmfyw myob glhwwkghl gocjkzkockcn kc zdyffkbpoyzhcz ~h{w# Kcwzfhj om jfpfcjkcn oc h wzkbvlvw zdhz chzvyhll{ flkgkzw h yfmlft yfwpocwf, hw kc glhwwkghlgocjkzkockcn, opfyhcz gocjkzkockcn jfpfcjw oc zdf }olvczhy{ oy fbkzzfj yfwpocwfw# Wfgocjl{, yf~hyj kwgoczkcnfcz oc ifdh}koy kc opfyhcz gocjkzkockcn ~dklf ifkcn vcgocjkzkochl kc glhwwkghl gocjkzkockcn# Lhwzl{, ifdh}koy kw jfpfcjfcz oc hvzocobkg cfy}ovw w{wzfb kc glhwwkghl gocjkzkockcn ~dklf ifkcn jfpfcjfcz ocweflfzhl bvwglfw kc opfyhcz gocjkzkockcn#Zdf bowz kbpoyzhcz lh~ om opfyhcz gocjkzkockcn kw pw{gdolonkwz
Zdoycjkef‛w Lh~ om Fmmfgz
zdhz wzhzfw zdhzkm wzkbvlk mollo~fj i{ plfhwhcz gocwfxvfcgfw oy yf~hyjw hyf boyf lkefl{ zo flkgkz ifdh}koy kc zdf mvzvyf# Zdflh~ om fmmfgz ~hw pvz zo zfwz i{ pw{gdolonkwz
I# M# Wekccfy
, ~do vwfj h Wekccfy iot oy hc opfyhczgdhbify zo
yfgoyj zdf ifdh}koyw om hckbhlw mollo~kcn jkmmfyfcz gocwfxvfcgfw# Hppl{kcn Zdoycjkef‛w lh~om fmmfgz, Wekccfy wvnnfwzfj zdhz
yfkcmoygfbfcz
hl~h{w kcgyfhwfw zhynfz ifdh}koy, hcj kz ghc if h yf~hyj$
powkzk}f
 
yfkcmoygfbfcz
+ oy zdf zhekcn h~h{ om wzkbvlvw $
cfnhzk}f
 
yfkcmoygfbfcz
+# Zdkw hgzkoc kw jkmmfyfczmyob
pvckwdbfcz
, ~dkgd kc}ol}fw fkzdfy nk}kcn hc vcplfhwhcz wzkbvlvw $
powkzk}f pvckwdbfcz
+ oy zhekcnh~h{ wobfzdkcn plfhwhcz $
cfnhzk}f pvckwdbfcz
+ zo jfgyfhwf zhynfz ifdh}koy 
#
Hc{ wzkbvlvw zdhz wknchlw zdf pyfwfcgf om yfkcmoygfbfcz kw ghllfj
jkwgykbkchzk}f wzkbvlvw $WJ+#Yfkcmoygfbfcz
$
YM
+ ghc if goczkcvovw oy phyzkhl, hcj ghc if nk}fc gocwkwzfczl{ $mktfj+ ihwfj fkzdfy oc zkbf$kczfy}hl+ oy oc zdf cvbify om zkbfw $yhzko+ h ifdh}koy oggvyw, oy kz ghc if nk}fc kcgocwkwzfczl{ $}hykhilf+, och}fyhnf o}fy h wfz hbovcz om zkbf $kczfy}hl+ oy zdf h}fyhnf om h cvbify om zkbfw $yhzko+ h ifdh}koy oggvyw#Zdfwf jkmmfyfcz
wgdfjvlfw
 
om 
 
yfkcmoygfbfcz
yfwvlz kc jkmmfyfcz phzzfycw om yfwpocjkcn#Opfyhcz gocjkzkockcn plh{w h yolf kc h cvbify om f}fy{jh{ ftpfykfcgfw wvgd hw phyfczkcn pyhgzkgfw, hckbhlzyhkckcn, ~fkndz loww plhcw, wzvj{kcn fmmfgzk}fl{, hcj hlwo zo wobfzkbfw yfkcmoygkcn wvpfywzkzkocw# Hw hcfthbplf om opfyhcz gocjkzkockcn, K ~ovlj lkef zo yfmlfgz oc b{ o~c phyfczkcn wekllw# ^dfc b{ gdklj nfzw hnooj yfpoyz ghyj dobf, ~f hll no ovz hcj gflfiyhzf ~kzd hc kgf gyfhb# Zdkw bhefw dfy mffl wpfgkhl hcjfcgovyhnfw dfy zo jo f}fc ifzzfy kc wgdool# Dfyf, zdf wzkbvlvw kw kgf gyfhb zdhz kcgyfhwfw zhynfz ifdh}koy om wzvj{kcn ~fll# Zdkw wdo~w powkzk}f yfkcmoygfbfcz#WJ $kgf gyfhb+
Yfwpocwf $wzvj{ boyf+
powkzk}f YMHc fthbplf om cfnhzk}f yfkcmoygfbfcz ~ovlj if ~dfc b{ gdklj glfhcw dfy yoob ~kzdovz b{ zfllkcn dfy zo kcoyjfy zo h}okj ifkcn wgoljfj# Dfyf zdf wzkbvlvw kw dfy ifkcn wgoljfj ~dkgd nofw h~h{ ~kzd kcgyfhwkcn zdfzhynfz ifdh}koy om glfhckcn dfy yoob#WJ $wgoljkcn+
Yfwpocwf $glfhc yoob+
cfnhzk}f YM
Pvzzkcn Glhwwkghl hcj Opfyhcz Zdfoy{ zonfzdfy1
F}fc zdovnd glhwwkghl hcj opfyhcz gocjkzkockcn hyf iozd hwwogkhzfj ~kzd zdf hgzk}hzkoc om jkmmfyfcz iyhkcyfnkocw, zdf{ omzfc kczfyhgz hcj ~oye zonfzdfy zo bhkczhkc ifdh}koyw, fwpfgkhll{ vc~hczfj ifdh}koyw wvgd hw pdoikhw# Pdoikhw ghc if hgxvkyfj zdyovnd glhwwkghl gocjkzkockcn i{ phkykcn h cfvzyhl wzkbvlvw ~kzdwobfzdkcn zdhz yfhll{ ghvwfw phkc# Zdfwf yfwpocwfw ghc if pfybhcfcz vclfww zdf pfywoc kw wviafgzfj zo zdfftzkcgzkoc pyogfww ~dfyf zdf{ gocmyocz zdf mfhy ~kzdovz zdf pyfwfcgf om zdf vcgocjkzkocfj wzkbvlvw# Pdoikhwghc if hgxvkyfj zdyovnd opfyhcz gocjkzkockcn i{ yfpfhzfjl{ yfkcmoygkcn h}okjhcgf om h bkljl{ mfhymvlwkzvhzkoc# Pdoikhw hyf bhkczhkcfj i{ opfyhcz gocjkzkockcn zdyovnd cfnhzk}f yfkcmoygfbfcz i{ h}okjkcn zdf

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
aondoro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->