Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MULTIPLEXER VE DEMULTIPLEXER DEVRELERİ

MULTIPLEXER VE DEMULTIPLEXER DEVRELERİ

Ratings: (0)|Views: 856 |Likes:
Published by sefaydes

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: sefaydes on Jun 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

 
 
MULTIPLEXER VE DEMULTIPLEXER DEVRELER
Đ
:
Multiplexer ( Mux ) ve Demultiplexer ( Demux ) devreleri dijital elektronikteveri ileti
ş
im i
ş
lemlerinde çok yaygın olarak kullanılan bile
ş
imsel ( Combinational )devrelerdir. Multiplex “çoktan bire”, demultiplex ise “birden ço
ğ
a” anlamına gelir.A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
ekilde Multiplex ve Demultiplex i
ş
lemlerinin mekaniksel e
ş
de
ğ
erigörülmektedir.
Bir Multiplex ve Demultiplex i
ş
lemlerinin mekaniksel e
ş
de
ğ
eri
Ş
ekilde 1 numaralı seçili anahtarların açık bulundu
ğ
u taraf multiplexer, 2 numaralıseçici anahtarın bulundu
ğ
u taraf Demultiplexer olarak çalı
ş
maktadır. 1 ve 2 numaralıanahtarların e
ş
zamanlı ( senkronize ) olarak çalı
ş
ğ
ını dü
ş
ünelim. Buna göre 1 noluanahtar A hattına ba
ğ
lı iken 2 numaralı anahtarıda A hattına ba
ğ
lı olacaktır. Aynı
ş
ekilde 1 nolu anahtar B hattına ba
ğ
landı
ğ
ında 2 nolu anahtarda B hattına ba
ğ
lanır.
Ş
imdi 1 numaralı anahtarın sırayla ve büyük bir hızla A,B,C,D uçlarınairtibatlandırıldı
ğ
ını dü
ş
ünelim. Aynı
ş
ekilde e
ş
zamanlı çalı
ş
an 2 numaralı anahtar dasırayla A,B,C ve D uçlarına ba
ğ
lanacaktır.Böylece sadece bir hat kullanılarak 4 hattaki bilgiler kar
ş
ı tarafa aktarılmı
ş
olur.Bu mekanik örnekten sonra sırayla elektronik Multirlex ve Demultiplex
 
devreleriniinceleyelim.
MULT
Đ
PLEXER
Multiplexer devreler; “çoktan bire” anlamına gelir. Multiplexer devresinde birdenfazla giri
ş
ve bir çıkı
ş
vardır. Devrede bir de seçici giri
ş
vardır. Seçici giri
ş
indekisinyale ba
ğ
lı olarak herhangi bir anda, giri
ş
lerden sadece bir tanesi çıkı
ş
a gönderilir.
ABCDYS1S0Lojik Diyagram
123451234123412341234
1  2  1  2  
 
 
 
Seçici
 Bu devrede S0 ve S1 giri
ş
leri 0 0 oldu
ğ
unda A giri
ş
inde bulunan bilgi çıkı
ş
aaktarılır. S0=0 ve S1=1 oldu
ğ
unda ise B giri
ş
indeki bilgi çıkı
ş
a aktarılır. Anı
ş
ekildeS0=1 ve S1=0 oldu
ğ
unda C giri
ş
indeki, S0=1 ve S1=1 oldu
ğ
unda ise D giri
ş
indekibilgi çıkı
ş
a aktarılmı
ş
olur. Böylece giri
ş
lerden hangisinin çıkı
ş
a gönderilece
ğ
i S0 veS1 seçicileri tarafından tayin edilmi
ş
olur.TTl 74151 entegresi 8 ‘den 1 ‘e multıplexer olarak çalı
ş
ır. A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
ekilde74151 entegresi bacak ba
ğ
lantısı ve fonksiyon tablosu görülmektedir.
C B AY Çikis+ 5VGNDStrobe
 B  i  l g  i   G  i r  i s  l e r  i
Secici Girisi
74151 Bacak Ba
ğ
lantısı
14
1  1   9  
27512413
1   0  
1
 
3
1   68  
1574151
 Bu devrede 8 giri
ş
1 çıkı
ş
bulunur. Herhangi bir anda giri
ş
lerden sadece birtanesi çıkı
ş
a iletilir. Hangi giri
ş
in çıkı
ş
a iletilece
ğ
i seçici uçlardaki binary ifadetarafından tayin edilir. Örne
ğ
in seçici uçlarda A = 1, B = 0 ve C = 1 ise D5 giri
ş
içıkı
ş
a iletilir. Strobe (S) ucu izin (enable) ucu olarak çalı
ş
ır. Strobe (izin ) ucu 1oldu
ğ
unda seçiciler ne olursa olsun çıkı
ş
0 olur. Devrenin normal fonksiyonunu yerinegetirebilmesi için Strobe ucuna 0 uygulanması gerekir.S1 S0 Y0 0 A0 1 B1 0 C1 1 DStrobeS
 
SeçiciC B AÇıkı
ş
 Y100000000X X X0 0 00 0 10 1 00 1 11 0 01 0 11 1 01 1 10D0D1D2D3D4D5D6D74x1MUX
 Girilerıkı
Fonksiyon TablosuBlok DiyagramFonksiyon Tablosu
 
 
MULT
Đ
PLEXER ENTEGRES
Đ
:
74153 entegresi bünyesinde 2 adet 4 1 multiplexer bulunur. A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
ekildemultiplexer entegresinin bacak ba
ğ
lantıları görülüyor.
Vcc2GA2C32C22C12C02Y1GB1C31C21C11C01YGND12345678910111213141516
74153
Giri
ş
lerGiri
ş
ler
 A ve B giri
ş
leri bilgi seçici giri
ş
leridir. Bu entegrede iki adet 1 4 multiplexerbulundu
ğ
unu daha önce belirtmi
ş
tik. Multiplexerlerden birincisinin giri
ş
leri 1C0, 1C1,1C2 ve 1C3 uçlarıdır. Bu multiplexerin çıkı
ş
ı 1Y ucundan alınır. 1G ucu da birincimultiplexerin izin (strobe) ucudur. Multiplexerin çalı
ş
ması için izin (strobe) ucuna 0uygulanmalıdır.
Đ
kinci multiplexer de tıpkı birinci multiplexerin özelliklerine sahiptir.
Đ
kincimultiplexerin giri
ş
leri 2C0, 2C1, 2C2 ve 2C3 uçlarıdır. 2G ucu ikinci multiplexerin izinucudur.
Đ
kinci multiplexerin çıkı
ş
ı 2Y ucudur.A ve B bilgi seçici giri
ş
leri her iki multiplexeri de kontrol eder. A
ş
a
ğ
ıda 74153multirlexerin do
ğ
ruluk tablosu görülmektedir.G
Đ
R
ĐŞ
LER ÇIKI
Ş
 B
Đ
LG
Đ
SEÇ
Đ
C
Đ
 
Đ
Z
Đ
NB A G YX X0 00 10 01 0100000C0C1C2C3
74153 Multiplexer doğruluk Tablosu
Do
ğ
ruluk tablosundan da anla
ş
ılabilece
ğ
i izin (G) ucu 1 olursa giri
ş
le
ş
ne olursaolsun çıkı
ş
0 olmaktadır. Multiplexerin bilgi da
ğ
ıtımı yapabilmesi için izin (G) ucunalojik 0 uygulanmaktadır.G ucuna lojik 0 uygulanmaktadır. G ucuna lojik 0uygulandı
ğ
ında hangi giri
ş
in çıkı
ş
a aktarılaca
ğ
ı B A seçici giri
ş
lerdeki sinyal

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ramazan Gülcan liked this
Sena Hocaoğlu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->