Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C3HSPROH.Salkic

C3HSPROH.Salkic

Ratings:
(0)
|Views: 92|Likes:
Published by h_salkic

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: h_salkic on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
h.salkic@elektroprivreda.ba C3 -
BOSANSKOHERCEGOVA
ČKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČ
NESISTEME
 –
BH K CIGRÉSARAJEVO10. SAVJETOVANJE BOSANSKOHERCEGOVA
Č
KOG KOMITETASARAJEVO, 25.
 –
29.09.2011.
PRORAČUN I MJERENJE EL
EKTROMAGNETSKIH POLJA (EMP) KOJAEMITIRAJU ELEKTROENERGETSKI OBJEKTICALCULATION AND MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC FIELDS (EMF)WHICH IMITATE POWER FACILITIES
dr.sc.
Hidajet Salkić
dipl.ing.el.,
 prof.dr.sc.Vlado Madžarević
dipl.ing.el ,
doc.dr.sc.Nerdina Mehinović
dipl.ing.el., mr.sc.
Dino Bačinović dipl.ing.el.JP EP BiH „Elektrodistribucija“ Tuzla, JU Univerzitet u Tuzli
- FakultetElektrotehnikeTuzla, BiH
Sažetak:
 
Elektroenergetski sistemi proizvodnje, prijenosa i korištenja električne energije kao neizbježan diomodernog života
postaju sve kompleksniji, pa su tako i standardi koji definiraju njihov rad sve zahtjevniji.
Savremena istraživanja elektromagnetskih polja (EMP) baziraju se na konceptu da komplikovana teorijskaistraživanja rezultiraju u odgovarajuća izvedbena rješenja,
odnosno razvijaju se gotovo isklju
č
ivo kao
 primjenjena istraživanja. Pri tome su uglavnom prisutna dva pravca, od kojih se prvi bazira na pojednostavljenju
numeri
č
kih modela prora
čuna, a drugi na modelima objektiviziranih fizikalnih mjerenja u teškim uvjet
ima. Uoba slu
č
aja, me
Ďutim, rezultira isti cilj koji se može svesti na sljedeće: izraditi optimalnu varijantu rješavanja
uticaja EMP-a kako u postoje
ć
im tako i u novim elektroenergetskim objektima.
U radu je predstavljena analiza numeričkog proračuna EMP
-a distributivne transformatorske stanice i detaljanoperativan program mjerenja koji obuhvata sva mjerenja u stacionarnim stanjima sa lokacijom mjerenja.
Analizom rezultata proračuna i mjerenja potrebno je ukazati na eventualna ugrožena mjesta i dati prij
edlog mjeraza otklanjanje elektromagnetskih uticaja ili njihovo smanjenje na prihvatljiv nivo, u skladu za pravilnicima.
Ključne riječi
:
elektromagnetsko polje, gustoć
a elektromagnetskog toka,
 područje profesionalne
 
izloženosti, područje povećane osjetlji
vosti
Abstract:
Electric power systems for generation, transmission and use of electricity as an inevitable part of modern life are becoming increasingly complex, and thus the standards that define their work more demanding.Recent studies of electromagnetic fields (EMF) based on the concept that complicated theoretical investigationsresult in the appropriate design solutions, and develop almost exclusively as applied research. In fact there wereusually two directions, of which the first is based on simplifying the numerical calculation model and the otheron models objectivized physical measurements in harsh environments. In both cases, however, results in thesame objective can be summarized as follows: create the optimal variant of solving the influence of EMP in bothexisting and in new power facilities.
 
This paper presents the analysis of numerical calculation of the EMP of distribution substations and the detailed operational measurement program that includes all the measurements insteady state with the location of measurement. By analyzing the results of calculations and measurements it isnecessary to point out the possible risk of giving the proposed measures for the elimination of electromagneticeffects or reducing to acceptable levels, according to regulations.
 Key words:
electromagnetic field, electromagnetic flux density, the area of occupational exposure, an area of increased sensitivity
 
C3 -
1. UVOD
Javno je mišljenje formirano neadekvatnim izvještavanjem masovnih medija o problemu uticaja
EMP-a,
nesposobnošću znanstvenika da sa sigunošć
u utvrde da ne postoji apsolutno nikakav rizik, te izjavama
znanstvenih i državnih institucija da su potrebna dalja istraživanja, kao i
nedokazanim tvrdnjama o postojanjuurote kojom bi se skrili zdravstveni rizici EMP-
a pogonske frekvencije. Ono što je potrebno, jeste širokozasnovani združeni napor fizič
ara, biologa, medecinski
h znanstvenika i inženjera da bi se proširilo i produbilo
znanje o me
Ď
udjelovanju EMP-a i ljudskog tijela na makroskopskom i stati
č
nom nivou.
U Hrvatskoj je 1999. na prijedlog Ministarstva zdravstva donesen Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja(NN br. 105/99), a 30.12.2003. (NN br. 204/03) stupio je na snagu Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja,
kojim se propisuju doz
voljeni iznosi električnih i magnetskih poljakoje emitiraju elektroenergetski i drugi slični
objekti u okolinu. Transformatorske stanice i vodovi izvori su EMP-a
frekvencije mrežnog napona (50 Hz) koja pripada u područje krajnje
niskih frekvencija (eng. Extremely Low Frequencies
 – 
 
ELF). Definiraju se sljedećeveličine:
 -
Temeljne veličine su veličine koje se izravno povezuju uz do sada potvrĎene zdravstvene učinke
EMP-a
i na koje se postavljaju temeljna ograničenja. Zaštita od potvrĎenih štetnih zdravstvenih učinaka zahtijeva datemeljna ograničenja nisu prekoračena. Ovisno o frekvenciji, fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljnaograničenja su: gustoća struje, specifična
 
apsorbirana snaga, specifična apsorbirana energija te gustoća snage.
 - Referen
tne veličine su mjerljive veličine čijim nadzorom se posredno osigurava zadovoljenje temeljnihograničenja. Fizikalne veličine koje se mogu koristiti kao referentne veličine su: jakost električnog
polja, jakost
magnetskog polja, gustoća magnetskog toka, dodirna struja i gustoća snage
(ekvivalentnoga ravnog vala).
UsklaĎenošću s graničnim
nivoima
referentnih veličina, danim u ovom Pravilniku, osigurava se usklaĎenost stemeljnim ograničenjima.
 -
Prema Zakonu o zaštiti od neionizirajućih zračenja investitor je dužan priložiti proračun ili procjenuočekivanih razina EMP
-a.
Izloženost EMP
-
a procjenjuje se na temelju mjerljivih parametara izloženosti (tzv.Referentnih veličina) koja su, za polja mrežne frekvencije, veličine jakosti električnog i jakosti magnetsko
g polja(ili
gustoća magnetskog toka). Prilikom izgradnje i pogona elektroenergetskih objekata potrebno je
utvrditi da livrijednosti niskofrekventnih EMP-
a prelaze vrijednosti dopuštene Pravilnikom o zaštiti od EMP
-a. Pravilnik o
zaštiti od elektromagnetskih polja definira dva područja na kojima se računaju pripadajuće vrijednosti EMP
-a:- P
odručje profesionalne izloženosti (radna mjesta), gdje je moguća izloženost EMP
-a do najdu
že 8 satidnevno i gdje se dopuštaju nešto više razine polja,
 - P
odručje povećane osjetljivosti, koje obuhvaća:
 -
 područje stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno,
 -
škole, vrtiće, rodilište, bolnice, smještajne turističke objekte te javna ili privatna dječja igrališta (premaurbanističkom planu);
gdje mogu boraviti potencijalno
osjetljivije skupine stanovništva (djeca, trudnice,
bolesnici) te
gdje je moguća
 
cjelodnevna izloženost pa se ovdje postavljaju strožiji (niži) granični nivoi
polja.
Zaštita ostalih područja (povremenog ili nikakvog) boravka ljudi Pravilnikom o zaštiti od EMP
-a nije
 predviĎena.
 
Ograničenja gustoće struje za glavu i trup čovjeka za EMP
-afrekvencije u rasponu 4 Hz
 – 
1 kHziznose:- 10 mA/m
2
 
za područje profesionalne izloženosti
 - 2 mA/m
2
 
za područje povećane osjetljivosti
 Za prosudbu o emisiji EMP-
a elektroenergetskih objekata u okolinu bitne su granične vrijednosti
 
 polja dopuštenePravilnikom o zaštiti od EMP
-a.
Propisane granični nivoi
polja za mr
ežnu frekvenciju 50 Hz prikazani
su u
sljedećoj tabeli
:
Tabela 1 Granični nivoi polja za
 
mrežnu frekvenciju 50
Hz
Područje zaštite
 
Jakost električnog polja
 E 
 
 / 
kV m
 Jakost magnetskog polja
 H 
 
 / 
 A m
 
Gustoća magnetskog toka
 B
 
 
 
Područje profesionalneizloženosti
 5 80 100
Područje povećane
osjetljivosti2 32 40
Kao značajan izvor EMP
-a
definira se onaj izvor čije EMP
-
e u nekom od dva navedena područja zaštite doseže barem 10% iznosa graničnog nivoa
polja za tu frekvenciju.
 
C3 -
2. PRORAČUN EMP U PROGRAMSKOM PAKETU EFC
-400
Proračuni EMP
-a za BTS 10(20)/0.4 kV provedeni su programskim paketom EFC-
400 koji omogućavasimulaciju u trodimenzionalnom prostoru.. Proračunavanje električnih i magnetskih polja u tačkama koje sudaleko od izvora (naboja i struja) vrši se tankožičastom aproksimacijom i predstavljanjem provodnika
pravolinij
skim segmentima uz računanje raspodjele struja , a na osnovu toga potencijala, u odabranoj tački
prostora lociranoj u zraku ili u bilo kojem sloju zemlje.
Struje u provodničkim segmentima su odreĎene naosnovu pada napona izmeĎu para tačaka mreže, na osnovu njihove sopstvene impedance. Uticaj tla na potencijal
provodnika, je uzet u obzir upotrebom metode ogledala. Fazor ele
ktričnog potencijala u nekoj tački prostoradobija se primjenom teoreme superpozicije kao konačna suma potencijala uzrokovana elementarnim, vremenski promjenjivim, nabojima na površini provodnika. Ukupna vr 
ij
ednost se predstavlja kao integral električnih
p
otencijala uzrokovana od gustine naboja , koja je locirana u tački datoj putem pozicionog vektora smještenog nasvim tankim žičanim dijelovima, uključujući originalne provodnike i njihove slike uvažavajući zemlja
-vazduhdiskontinuitet.Podjelom provodnika
u segmente konačnih dužina aproksimiramo nepoznatu raspodjelu polja sa odgovarajućim brojem fundamentalnih funkcija u formi sljedećeg izraza:
 
1
 N  j j j
a
   
 
1
 N  j j j
a
   
(1)gdje je :
 j
  
- fundamentalna funkcija na segmentu
 j
originalnog provodnika,
 j
  
- fundamentalna funkcija na segmentu
 j
provodnika u ogledalu.Odabrana je konstanta segmenta
i
, dok je u ostalim seg
mentima 0. U tom slučaju jednačinu
 
 potencijala možemo
predstaviti:
1 1
1 14 4
 j j
 N  j j j j j j
a r dl a r dlr r r
     
(2)
U cilju rješavanja izraza, odabrano je N posmatranih tačaka u
prostoru poznatog potencijala i koje odgovaraju
 provodnicima pod naponom. To uspostavlja sistem sa N jednačina sa N nepoznatih koji je odreĎen u matričnoj
formi kao:
 
 M 
 
(3)gdje elementi
ij
 M 
 
matričnog sistema
 M 
 
 predstavljaju potencijal posmatrane tačke
i
smještene na površini
provodnika gustine struje
 j
  
.
Za rješavanje matrične jednačine je korišten Gauss
-Sedel-ov metod.
U trodimenzionalnom proračunu vektor jakosti električnog polja je u svakoj tački eliptički polariziran, odnosno
vrh vektora
 E 
u vremenu opisuje elipsu. Svaka od triju komponenti ima
različitu veličinu i fazni pomak:
 
 
max
cos
 x x
 E t E
 
 
 
max
cos
 y y
 E t E
 
(4)
 
max
cos
 z z
 E t E
 
 
Vektor električnog polja je eliptički polariziran i rotira u vremenu.
 
Za prezentiranje električnog polja koristi seefektivna vrijednost (RMS) apsolutne vrijednosti jačine električnog polja prema izrazu:
 
2 2 20
1
ef x y z
 E E t E t E
(5) 
Proračun raspodjele gustoće magnetskog toka se izvodi postupkom temeljenom na primjeni Biot
-Savartovogzakonu za indukciju ravne
strujnice konačne dužine i zakona superpozicije. Gustoća magnetskog toka u svakojtački prostora može se izračunati superpozicijom doprinosa svakog provodnika kojim teče struja. Prostorni položaj segmenata provodnika , njihove struje i fazni uglovi prestavljaju ulazne veličine za proračun gustoćemagnetskog toka u željenim tačkama prostora. Smjer vektora gustoće magnetskog toka je odreĎen sa jediničnimvektorom u cilindričnom koordinatnom sistemu vezanom sa posmatrani segment. Kako je položaj segmenata u
p
rostoru različit, a time i smjerovi vektora indukcije, potrebno je vektor gustoće magnetskog toka razložiti na
komponente u smjeru svake koordinatne osi globalnog sistema koji nije vezan za pojedini segment. Smjer
vektora gustoće magnetskog t
oka okomit je
na graničnu ravan.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->