Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Platsjournalen 47

Platsjournalen 47

Ratings:
(0)
|Views: 596|Likes:
Published by Kranthi Lakum
Swedish Employment Service. Journal 47. Year 2011
Swedish Employment Service. Journal 47. Year 2011

More info:

Published by: Kranthi Lakum on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2011

pdf

text

original

 
måndag 21/11 2011
För
Elenor Brun,
37 år, har den nya lärlingsutbild-ningen gjort det möjligt att starta om på nytt. Hen-nes lärlingsperiod kommer att leda ram både tillgymnasiebetyg och ett arbetsgivarintyg. Det gör atthon står på en stadigare grund i ortsättningen.Lärlingsutbildningen ör vuxna vänder sig tilldig som är tjugo år eller äldre. Utbildningen kanvariera mellan tjugo veckor och två år och är i hu-vudsak örlagd på en arbetsplats. Lärlingsplatsernns inom en rad olika branscher, inte bara inomhandeln.
04–05
 
›››››››››››
Elenor gör i mogen ålder lärlingspraktik.
2 633
nya jobb
innehåller:
#47
Extraknäck som julkortssorterare
Svårt för kvinnoratt få fast jobb
Är du på jakt eter ett extraknäck till jul?Trots att sms och andra digitala julhälsning-ar har tagit över är det ortarande populärtatt skicka ysiska julkort. Förraåret skickades 32 miljoner jul-hälsningar i Sverige.
Nu söker Proce jul-kortssorterare till enterminal i Göteborg.
Du ska vara studenteller ha en annan huvud-saklig sysselsättning. Job-bet gäller ör tiden 15-23december, såväl dagtidsom kväll och natt.
Unga kvinnor som är tjänstemän harbetydligt svårare än män i samma branschatt å ett ast jobb. Det visar en rapportrån ackörbundet TCO.
Nästan var ärdeanställd kvinna mellan 20 och 34 år haren tidsbegränsad anställning.
För manligatjänstemän i samma ålder har däremot 9 av10 en tillsvidareanställning. De tillälliga an-ställningarna har dessutom ökat bland ungakvinnor under de senaste tio åren, trots attandelen tidsbegränsade anställningar totaltsett inte ökat.
En tidning rån
dessutom:
 
Panelen: ”Tyvärr tror jag ålder har betydelse.
..................
sidan 3
 
Polishögskolan stämsör diskriminering
.............................
sidan 7
 
Hallå där!
Kristin Danielsson,
testpilot ör nytt hjälpmedel
......
baksidan
02
 
›››››››››››
Ta hjälp av DO om du upplever att du blir diskriminerad
FOTO: PATRIK BERGENSTAV
Satsning påvuxenlärlingar
Elenor Brun utbildar sig till säljare i en butik i Göteborg
Sök
 jobb
meden kompis
06
 
››››››
Jag var aldrig någon vidare Guillou.” 
Lottie Knutson,
inormationsche påFritidsresor, som i början av sinkarriär jobbade som journalist påSvenska dagbladet.
’ 
FOTO: ANDREAS LUNDBERG
 
2
l
 
platsjournalen vecka 47 2011
 fakta
Nekades arbetepå grund av ålder
Ingemar Hedlund har hat eravisstidsanställningar som grovpres-sare på ett industriöretag utanörSkelleteå. Han senaste anställnings-period upphörde i januari 2009, dåöretaget sade upp personal på grundav arbetsbrist. Ingemar Hedlundmeddelade då att han ville utnyttja sinöreträdesrätt till återanställning.
I början av 2010
började öretagetatt återanställa personal etersomorderingången ökade. IngemarHedlund, som hade bra vitsord rånarbetsgivaren, ringde upp öretagetoch örklarade att han ville kommatillbaka.
– Jag ck då beskedet att jaginte skulle å något jobb etersom jag var ör gammal. Jag blev bådechockad och örbannad.
När Ingemar Hedlund såg att eraav hans tidigare arbetskamratererbjöds återanställning ringde hanarbetsgivaren en gång till.– Men han gav mig samma svar.Det han inte visste var att jag speladein samtalet. Däreter kontaktade jagacket och anmälde öretaget till Dis-krimineringsombudsmannen (DO).Hos statliga myndigheten DO an-sågs allet som solklar åldersdiskri-minering och en stämningsansökanlämnades in i september i år.
Någonvecka senare löstes tvisten genomen örlikning som gav honom100 000 kronor i ersättning.
– Jag uppmanar alla som uppleversig diskriminerade att kontakta DO.Visst var pengarna plåster på såren
När Ingemar Hedlund, 55, sökte ett jobb ck han höraatt han var ör gammal. Det svaret kostade öretaget100 000 kronor.– Jag blev örbannad och kontaktade Diskriminerings-ombudsmannen som stämde öretaget, säger han.
Per gör karriär som arbetslös
Göteborgskomikern Per An-dersson, känd rån bland annatGrotesco och Parlamentet, skagöra karriär som arbetslös i enkomediserie som enbart visas påSVT Play.SVT-satsningen, som består
 
av tio treminutersavsnitt,går under arbetsnam-net Min karriär somarbetslös och harpremiär 25 novem-ber.
Huvudpersonen i serienhar varit utan jobb en längretid. Men han söker upp olikaarbetsplatser och örsökersmälta in som en anställd.
Något som inte alltid går obe-märkt örbi.– Formatet med treminuters-avsnitt påminner om You Tube-klipp och har varit roliga attgöra, säger Per Andersson, tillGöteborgs Posten.
TEXT:
PATRIK HED
FOTO:
ROINE SANDLÉN
DO HJÄLPER DIG ATT:
l
 Ta emot och utreda din anmälanom diskriminering.
l
 Inormera om rättigheterna idiskrimineringslagen.
l
 Ge råd om hur du hävdar din rättnär du blivit diskriminerad.
l
 Företräda dig i domstol.
l
 Ta emot och utreda din anmälan omatt du anser att du blivit sämre be-handlad på grund av öräldraledighet.
l
 Ge råd om hur du kan rämja likarättigheter och arbeta örebyg-gande mot diskriminering.
SÅ HÄR ANMÄLER DU
Anmälan ska vara skritlig ochinnehålla uppgiter om varör duupplever dig diskriminerad, dittnamn, adress, teleon, gärna e-postadress och namnet på den duanmäler, till exempel arbetsgivareneller högskolan.Du kan skriva ett brev eller yllai anmälningsblankett som nns attladda ner påwww.do.se.
1. När en kvinna anställd på ettutbildningsöretag blev gravidck hon ett nytt anställnings-kontrakt med sämre villkor.
DOnådde en örlikning med öretagetsom ger kvinnan 85 000 kronor.
2. En apoteksche sökte en nychestjänst inom Apoteket AB.
 Men öretaget ville inte anställahenne etersom hon var gravidoch örväntades gå på öräldra-ledighet. Nu år kvinnan 85 000kronor eter örlikning.
3. En kvinnlig elev örbjöds av enhotell- och restaurangskola attbära huvudduk på serve-ringslektionerna. 
Eterörlikning mellan DOoch skolan år hon nu40 000 kronor.
KÄLLA: DO
Redaktion:
 
l
 
l
 
l
 
Zandra Zernell
zandra@a4.se
Annonsbokning:
020–22 00 20
men jag hade hellre tagit jobbet,säger Ingemar Hedlund som i dag haren ast anställning inom hemtjänsten.
Sedan lagstitning mot
ålders-diskriminering inördes år 2009är anmälningar om att människordiskriminerats på grund av sin ålderbland de vanligaste hos DO.Diskrimineringslagen örbjud-er även diskriminering som harsamband med kön, könsidentiteteller könsuttryck, etnisk tillhörighet,religion eller annan trosuppattning,unktionsnedsättning och sexuellläggning.
 
ANDRA AKTUELLA RÄTTSFALL HOS DO
Komikern Per Andersson.Ingemar Hedlund stämdearbetsgivaren för diskriminering.
    F    O    T    O   :    P    R    I    V    A    T
 
 3
platsjournalen vecka 47 2011
 
l
160
arbetslösapersoner i Sig­tuna ska underett år få jobbinom kommu­nen istället försocialbidrag.Tanken är attdet ska blien bra meritoch under­lätta steget inpå arbets­marknaden.
Trafik- och stadsmiljöavdelningen är oftainvolverad i olika utvecklingsprojekt inomtrafikområdet. Avdelningen ansvarar för kommunens trafik- och parkerings-frågor ochleder arbetet med centrumförnyelse.
Trafik- och stadsmiljöavdelningen söker
Trafikingenjör
Ref nr: TF 119/11.Kontaktperson: Ulf Agermark, 0470-415 85.Sista ansökningsdag: 2011-12-05.
Läs mer och ansök via
www.vaxjo.se/ledigajobb
Mark- och planeringsavdelningen har som sin främsta uppgift att skapa rätt förutsättningar för ett attraktivt boende och expansivt näringsliv. Avdelningenbestår av 9 medarbetare.
Mark- och planeringsavdelningen söker
Projekt- och byggledare
 
Ref nr: TF 121/11
Mark- och exploateringsingenjör
 
Ref nr: TF 120/11Kontaktperson: Paul Herbertsson, 0470-415 33.Sista ansökningsdag: 2011-12-05.
Rullande arbetsörmedling
Det kommunala bostadsbo-laget HFAB i Halmstad som haren egen arbetsörmedling, harköpt in en buss ör att underlättakontakten med hyresgästerna.
Bussen var tidigare bokbussi Värmland och har nu utrus-tats med datorer och trådlöstnätverk.
Bland de boende ibostadsbolagets astigheter ärarbetslösheten 20 procent hö-gre än snittet ör kommunen.– Vi ser det aärs-mässigt. Vi vill juatt våra kunderska å köpkratoch kunna betalahyrorna på ett bra sättoch där igenom trivasbättre med sitt bo-ende, säger arbets-örmedlaren, PerThronée, tillHallandsekot.
Tre av yra villbyta arbete
I en undersökning gjord avYougov på uppdrag av Blocket jobb svarar
75 procent av detillrågade att de vill byta jobb. I örsta hand vill manpröva på något nytt.
Andraskäl är att man inte är nöjdmed sin lön, brist på utveck-ling, stress och missnöje medcheen.
Panelen svarar på tre aktuellarågor som har med arbets-marknaden att göra. Omdu har örslag på en råga,mejla den till:platsjournalen@arbetsormedlingen.se.
Vilken betydelsetror du att enpersons ålder harnär man söker jobb?Kan du ge någotbra tips om varman kan hitta en jobbsökarkompis?Har du någotdrömresemål?
VicktoriaTugavune,
arbetssökandei Stockholm
– Jag tror inte att det spelarnågon roll.
Själv har jag jobbatsedan jag var 18 år.
Om man äräldre beror det nog på vilket jobbman söker.
– Du kan få hjälp av andra somsöker jobb, på jobbtorg och påFryshusets projekt Unga in. Självsökte jag jobb tillsammans medmina kompisar, men har också gjortreklam för en tjejkompis så att honhar fått komma på jobbintervju.
– Exotiska platser
som Barbados,Jamaica, Dominikanskarepubliken ochBrasilien – baravara där ochnjuta av livet.
Kurt Lind,
 arbetsörmed-lare i Pajala.
– Tyvärr så tror jag ålder harbetydelse.
Är man under 20anses man ör ung och över 60 ärman gammal. Hoppas jag har el!– Givetvis på Sveriges största re-kryteringsöretag: Arbetsörmed-lingen.
Använd din arbetsör-medlare som en matchmaker.
– En jakt och skeresa till
Alaska
 skulle sitta nt. I andra hand Mal-diverna.
LiselottÅkerblom,
 rekryterare påABB i Ludvika.
– Det kan ha betydelse om manhar en ojämn åldersördelning,men ska inte påverka i annat all.– Har inga egna erarenheter avdetta, ett tips skulle kunna vara attanvända dagens
sociala medier,
 så som Facebook eller Twitterexempelvis.– Jag skulle gärna vilja resa tillUSA,
Kaliornien
är ett drömrese-mål att besöka.
Marie Walter,
 arbetsörmed-lare i Järälla.
– Ibland kan det vara
en ördelatt vara ung
och ibland att varalite äldre. Jag hoppas och tror attdet även nns arbetsplatser däråldern inte har någon som helstbetydelse.
– En jobbsökarkompis kan manhitta i sitt nätverk,
bland vänneroch bekanta eller deras bekanta,via sociala medier eller kanske påArbetsörmedlingen.Något jag drömmer om är att taen så kallad Thaimout,
att resa tillThailand
och stanna där i någramånader och bara koppla av ochvila upp mig.
 panelen
” Fiskeresa till Alaska.” ”Hoppas jag har fel.” ” Ojämnåldersfördelning.” 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->