Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vl11d-1c bai tap vat ly 11 _dong dien khong doi_

vl11d-1c bai tap vat ly 11 _dong dien khong doi_

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 4,083 |Likes:
Published by Túc Tắc Vô Ngã

More info:

Published by: Túc Tắc Vô Ngã on Nov 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Bài tập Vật lý 11 – Điện học
Tô Lâm Vin Khoa
[Gõ văn bản] Cập nhật lần cuối 02/11/2008
Phn 1 Đin hc Đin t hc 11ĐChương 1 Dòng đin không đi 11Đ-1C
Dng bài t Mc đ S lưng11Đ-1C3.1Đnh lut Ohm trong đon mch Bt đu 6
11Đ-1C 3.1: Bài tp v đnh lut Ohm trong đon mch1.
Mt mch đin gm 2 đin tr R
1
= R
2
= 200  đưc mc vào mt hiuđin th U = 200V. V hình và tìm cưng đ dòng đin qua mch chínhvà các mch nhánh trong 2 trưng hp:a. 2 đin tr mc ni tipb. 2 đin tr mc song songĐS: a. 0,5A ; b. 2A
2.
Mt mch đin gm 3 đin tr R
1
= R
2
= 100  và mt đin tr R
3
= 50 đưc mc vào mt hiu đin th U = 100V. V hình và tìm cưng đdòng đin qua mch chính và mch nhánh trong các trưng hp :a. R
1
nt R
2
nt R
3
 b. R
1
// R
2
// R
3
 c. (R
1
nt R
2
) // R
3
 d. (R
1
// R
2
) nt R
3
 ĐS : a. 0,4A ; b. 4A ; c. 2,5A ; d. 1A
3.
Mt mch đin gm 4 đin tr R
1
= R
3
= 100  và R
2
= R
4
= 50 , đưcmc vào mt hiu đin th U = 50V. V hình và so sánh cưng đ dòngđin qua mch chính trong các trưng hp :a. (R
1
nt R
3
) // (R
2
nt R
4
)b. (R
1
// R
2
) nt (R
3
// R
4
)ĐS : a. 0,75A ; b. 0,75A
4.
Mt mch đin đưc cho như hình v :
R
1
R
3
R
4
R
2
 Đt hiu đin th U
AB
= 200V vào 2 đu mch đin.R
1
= 100 , R
2
= 80 , R
3
= 50 .a. Dòng đin trong mch chính là 1A, tìm giá tr R
4
.b. Xác đnh U gia hai đu mi đin tr.ĐS : a.
5.
Mt mch đin như hình v :
R
1
R
3
R
4
R
2
 R
1
= 1,2R
2
= 1,5R
3
= 2R
4
= 100 
 
Bài tập Vật lý 11 – Điện học
Tô Lâm Vin Khoa
[Gõ văn bản] Cập nhật lần cuối 02/11/2008
a. Dòng đin qua R
1
là 1,5A. Xác đnh hiu đin th U
AB
đt gia 2đu đon mch.b. Ngưi ta mun dòng đin trong mch gim xung 1A thì cnphi đt thêm mt đin tr như th nào và mc ra sao vàomch ?
6.
R
5
R
3
VA
1
R
2
R
4
R
1
R
6
A
2
 R
1
= R
3
= R
5
= 100 ; R
2
= R
4
= R
6
= 80 Vôn k ch giá tr 100V. Tìm s ch các Ampe k.
11Đ-1C 2.1: Bài tp v CDDD – sut đin đng1.
Mt đin lưng 6 mC dch chuyn qua tit din thng ca dây dntrong khong thi gian 2 s. Tính cưng đ dòng đin chy qua dây dnnày.
ĐS: 3 mA
2.
Cưng đ dòng đin trung bình đi qua mch là 6 A. Hi trongkhong thi gian 0,5 s, đin lưng chuyn qua tit din thng ca dây làbao nhiêu?
ĐS: 3 C 
3.
Sut đin đng ca mt pin là 1,5 V. Tính công ca lc l khi dchchuyn đin tích 4 C t cc âm ti cc dương bên trong ngun đin.
ĐS: 6 J 
11Đ-1C 2.2: Bài tp v công và công sut đin4.
Tính đin năng tiêu th và công sut đin khi dòng đin có cưng 2A chy qua mt dây dn đin trong thi gian 20p, bit hiu đin th gia2 đu dây là 10 V.
ĐS: 12000 J; 20 W 
5.
S dng mt m đin có công sut 300 W đ đun sôi 2 lít nưc tnhit đ 20
0
C. B qua hao phí do to nhit. Tính thi gian đ đun sôi.Cho nhit dung riêng ca nưc là c = 4200 J/kg.đ
ĐS:
6.
Mt bóng đèn đưc đt vào mt hiu đin th 20 V thì có dòng đin0,8 chy qua nó. Tính công sut tiêu th ca bóng đèn và đin năng màbóng đèn s dng đ thp sáng trong thi gian 15p bit hiu sut thpsáng là 90%.
ĐS:
7.
Mt bóng đèn có ghi trên đó là 200V – 300W.a. Tính đin tr ca bóng đèn.b. Lp bóng đèn vào mch đin có hiu đin th 100 V. Tính côngsut tiêu th ca đèn và lưng đin năng mà nó tiêu th trong 30 phút.
 
Bài tập Vật lý 11 – Điện học
Tô Lâm Vin Khoa
[Gõ văn bản] Cập nhật lần cuối 02/11/2008
ĐS:
8.
Mt bp đin có tng đin tr là 500 , đưc đt vào mt hiu đinth 200 V. Đt lên bp mt m nưc có cha 1,5 lít nưc  nhit đ 25
0
C.a. B qua hao phí đ làm nóng m. Hi nưc sôi sau bao lâu. Chonhit dung riêng ca nưc là 4200 J.kg/đ.b. Nu mun thi gian đun nưc gim đi mt na thì ta phi tănghiu đin th lên thành bao nhiêu?
9.11Đ-1C 2.2: Bài tp v đnh mc10.
Cho mt đon mch đin có sơ đ rút gn như sau (R
1
// R
2
) nt (R
3
//R
4
). Trong đó R
1
= R
3
= 30 ; R
2
= R
4
= 60 .a. V hình.b. Đt vào hai đu đon mch mt hiu đin th 120 V. Xác đnhgiá tr cưng đ dòng đin toàn mch.c. Thay R
4
bng mt bóng đèn thì thy đèn sáng bình thưng màcưng đ dòng đin toàn mch cũng không đi. Xác đnh cácgiá tr đnh mc ca đèn.
11.
Có hai bóng đèn (120V – 60W) ging nhau y ht.a. Xác đnh đin tr và cưng đ dòng đin đnh mc ca đèn.b. Lp 2 bóng song song vào mt hiu đin th 240 V. Cn phimc thêm mt đin tr R
1
ni tip vào đon mch có giá tr baonhiêu đ 2 đèn sáng bình thưng?c. Lp 2 bóng ni tip vào mt hiu đin th 240 V. Cn phi mcthêm mt đin tr R
2
song song vào đon mch có giá tr baonhiêu đ 2 đèn sáng bình thưng?
12.
Có mt bóng đèn (60V – 120W) đưc mc vào mt mch đin gmcó: (R
1
nt R
2
)//(R
x
nt Đ). Trong đó, R
1
= 50 , R
2
= 100 , Rx là mt bintr.a. V hình.b. Ban đu R
x
= 40 , hiu đin th hai đu là 120 V. Hi đèn sángnhư th nào? Nu mun đèn sáng bình thưng thì phi điuchnh R
x
bng bao nhiêu?c. Khi đèn sáng bình thưng, hãy tính cưng đ dòng đin mchchính và công sut to nhit trên mi đin tr và ca ca toànmch.
13.
Mt bóng đèn có ghi 220V nhưng b nhoè mt con s công sutđnh mc. Ngưi ta đt nó trong đon mch có hiu đin th 200 V thìthy dòng đin đi qua nó là 0,5 A. Vy công sut đnh mc ca nó làbao nhiêu?ĐS: 121 W
14.
Mt bóng đèn có ghi 220V nhưng b nhoè mt con s công sutđnh mc. Ngưi ta đt nó ni tip vi mt đin tr 100  trong đonmch có hiu đin th 200 V thì thy dòng đin đi qua nó là 0,5 A. Vycông sut đnh mc ca nó là bao nhiêu?
15.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Xuan Quyet liked this
TY PN liked this
minh147113 liked this
hangna liked this
NhÓc NgÓe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->