Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Szabadság 2005/15. szám

A Szabadság 2005/15. szám

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:
Published by frontmiskolc
Munkáspárti hetilap
Munkáspárti hetilap

More info:

Published by: frontmiskolc on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2012

pdf

text

original

 
AMUNKÁSRT
21. Kommunista Kongresszusa
az egykori Vörös Csepelen
CIKKEINKBÕL
K
Elszigetelt érdekvédelem
(3. oldal)
K
Örök dicsõség
K
Könyvajánló
K
Jól érzik magukat a Bóbitások
(7. oldal)
K
Emlékezzünk: AMagyarországiSzocialista Munkáspártra
(8. oldal)
 
VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! 
MUNKÁSPÁRTI HETILAP
XVII. ÉVOLYAM15. SZÁM
2005. április 15.
Ára: 115, forint
ADÓS, IZESS!
Ahír megdöbbentõ: négy-szeresére emelkedett alakosság eladósodása.Hogy mihez képest? Talánaz elmúlt évekhez, talán arendszerváltáshoz képest.Errõl nem szól a fáma! Deakárhová is mérjük, a lé-nyeg, hogy tíz- és tízezré-vel vannak családok, ame-lyek fûnek-fának, de legin-kább bankoknak, pénzin-tézeteknek tartoznak!
(3. oldal)
SZÁMÛZÖTT KOLDUSOK
KÓRHÁZBELÜLRÕL
Lássuk, mi a hely-zet Csepelen, abbana kórházban, mely-nek megszûnte illet-ve átszervezése vagy inkább leépíté-se  ellen tüntetéseksorozata zajlott nem-régiben.
(5. oldal)
Néhány szocialistaképviselõ indítványáraa szegedi önkormány-zat úgy döntött, hogy avárosközpontból kieb-rudalják a koldusokat,mert megítélésük sze-rint a helybelieket és aturistákat is zavarja, ir-ritálja a csúf látvány,s egyébként is a koldu-lás nem illik abba aképbe, amely ma Ma-gyarország rangját nö-veli.
(3. oldal)
2005. június 4.
HÁZUNK TÁJÁRÓLÖNÖK ÍRJÁK 
Amegélhetési bliccelés
Ellentmondásos érzések
Egy eposz értékelése
Ideológiai ûrök
Hajléktalanok dala
(6. oldal)
KÜLPOLITIKA
Amájusi parlamentiválasztásokon törté-nõ gyõzelmük eseténa brit konzervatí-vok az Európai Unió-val való kapcsolatokmegváltoztatását ígé-rik. John Redwood,a torry árnyékkor-mánytagja a londoniinancial Timesnakadott nyilatkozatá-ban kilátásba helyez-te a közös halászatipolitikával való szakí-tást, a bevándorlásipolitika, valamint aszociális és munka-ügyi kérdések foko-zott ellenõrzését.Amúlt év júniusá-ban tartott európaiparlamenti és helyiválasztások után azáprilis 34-én tartottrészleges regionáliserõpróbán újabb csa-pás érte a SilvioBerlusconi miniszter-elnök vezette olaszjobbközép kormány-koalíciót. Vereségeelõre látható volt, mi-vel az ország gazda-sági fejlõdése meg-torpant és a takaré-kossági intézkedé-sek elsõsorban a la-kosságot sújtották.
(2. oldal)
ABaloldali ront  KommunistaIfjúsági SzövetségVII. Kongresszusaés IfjúságiAktíva
(4. oldal)
Megszólítaniaz embereket
Anapokban Arató Istvánnal, aMunkáspárt VIII. kerületi elnöké-vel, a budapesti elnökség tagjá-val beszélgettünk. Tevõleges,igyekvõ ember. Legalábbis ab-ban, hogy az általa jónak tartottügytõl nem sajnálja az idõt.
(5. oldal)
ISMÉTMOLDOVA!
Örömmel tudatjuk, hogyez év májusában megje-lenik
 Moldova György
Az utolsó töltény címû önéletrajzi regényéneknegyedik kötete. A szer-zõ jóvoltából a kö-vetkezõ lapszámunktólkezdve ismét csak ASzabadság hasábjain ol-vashatnak részleteket akönyvbõl.
J
Apárt postájából
(4. oldal)
J
Apénzgyûjtésrõl
(8. oldal)
J
elhívás a majálisra!
(8. oldal)
 
Apárt minden tagja részt vehet a kongresszus munkájában. Arészvételiszándékot április 23-áig lehet jelezni az alapszervezetek vezetõinél.
 
2
2005. április 15.
KÜLÜGY
Május ötödikére írták ki
a parla-menti választásokat Nagy-Britanniá-ban, és a kampány kezdetével II. Erzsébet a hagyomá-nyoknak megfelelõen feloszlatja a parlamentet. Aköz-vélemény-kutatások szerint a Munkáspárt a válasz-tások esélyese a Konzervatív Párttal szemben. TonyBlair máris harmadik miniszterelnök ciklusára készül.
Közel négyezer embert végeztek ki
világszerte 2004-ben, és ez a számmagasabb az elõzõ évinél. Alegtöbb halálos ítéletet Kí-nában hajtották végre (3400), majd Irán, Vietnam és azUSAkövetkezik. Tavaly öt ország (Görögország, Sza-moa, Szenegál és Törökország) törölte el a halálbünte-tést, több ország pedig szünetelteti a kivégzéseket.
Eltemették II. János Pál pápát
avatikáni Szent Péter-bazilikában.Agyászszertartáson több száz egyházi és világi méltó-ság, illetve sok százezer zarándok vett részt, a világonpedig több milliárd ember követte figyelemmel az ese-ményt tévéközvetítésen keresztül. Aszáztizennyolc fõ-bõl álló konklávé április 18-án kezdi meg pápaválasztóülését.
Egy kurd politikust
, Dzsalal Tala-banit választotta az ideiglenes irakinemzetgyûlés nagy többséggel az ország elnökévé.Helyettesei egy síita és egy szunnita, a miniszterelnökpedig az új elnök javaslata alapján síita politikus lesz. Ahetvenkét éves Talabani a Kurdisztáni Hazafias Unióspárt vezetõje, tapasztalt politikus, aki igen jó viszony-ban van az amerikaiakkal. Az õ feladata lesz a kurdokegységének és ezen keresztül az egész iraki kormány-nak, vezetésnek a megszilárdítása.
Egy felmérés szerint
a britek két-harmada alkalmatlannak tartja azuralkodásra az 57 éves Károly trónörököst, és szíve-sebben látnák fiát, Vilmost a trónon. Károly mellett nemnagyon kedvelik új feleségét, Camillát sem, akivel atrónörökös hosszas huzavona után a napokban háza-sodott össze.
Új kormány alakulhat
Csehország-ban. Támogatják a cseh szociálde-mokraták a pénzügyi botrányba keveredett StavislavGross pártelnök és kormányfõ javaslatát az eddigi ko-alíciós partnerekkel való új tárgyalásokról és másik ka-binet létrehozásáról. Az új koalíciós egyezség megszü-letésekor Gross lemond, legvalószínûbb utóda az eddi-gi EU-nagykövet: Jan Kahout.
Berendelték Kína
Tokióba akkredi-tált nagykövetét a japán külügymi-nisztériumba a kínai Japán-ellenes tüntetések miatt. Amegmozdulásokon több ezer tüntetõ  nagyrészt diá-kok  amiatt tiltakoztak, mert a japán iskolákban olyanúj történelemkönyvek jelentek meg, amelyekben nemszerepelnek a japán megszállók által elkövetett kegyet-lenkedések a múlt század harmincas-negyvenes évei-ben Kínában.
EZ TÖRTÉNTa nagyvilágban
Április 6.Április 7.Április 8.Április 9.Április 10.Április 11.Április 12.
Berlusconi újabb veresége
A húsz tartomány közül ti-zenháromban szavaztak, ame-lyekbõl nyolcat mostanáig akormánypártok irányítottak. A
Szabadságok háza
nevû,Berlusconihoz kötõdõ szövet-ség csak két tartomány: Lom-bardia (Milánó) és Veneto (Ve-lence) vezetését tudta megõriz-ni,
tizenegyben pedig a Ro-mano Prodi volt EB-elnök általirányított balközép koalíció, azUnió jelöltjei gyõztek 
vagynagy eséllyel indulnak az ápri-lis 1718-án tartandó másodikfordulóban.Az Unió a szavazatok54 százalékát szerezte meg, aSzabadságok háza pedig42 százalékot kapott. A jobbol-dal többek között olyan fontostartományokat vesztett el mintPiemonte (Torino), Liguria(Genova) és a Rómát övezõ Lazio.
 Romano Prodi szövetsé-get kötött a kommunistákkal, akörnyezetvédõkkel és más bal-oldali erõkkel. Az ország délirészén lévõ Pugliának a kor-mányzója, a Kommunista Megújhodás pártjának jelöltje Nichi Vendola lesz.
A választásieredménye megerõsítette aProfesszornak nevezett Prodibelpolitikai helyzetét, aki egyesvezetõk ellenkezése ellenéreegységes reformpártot akarszervezni. Sajtójelentések sze-rint az olasz középbal szerveze-tek Prodit formálisan is vezetõ- jükké fogják választani májusikonferenciájukon.A kormánykoalíció vereségeelõre látható volt, mivel
az or-szág gazdasági fejlõdése meg-torpant 
és a takarékossági in-tézkedések elsõsorban a lakos-ságot sújtották. Nem hozottszavazatokat a kormányfõ általkezdeményezett adócsökkentéssem. Széles körû társadalmielégedetlenséget okozott az is,hogy a parlamentben kierõsza-kolt különbözõ alkotmányosreformok csak Berlusconi ésszövetségesei pozícióit erõsí-tették.
 A lakosságot felháborít- ja a miniszterelnök önteltségeés Bush elnök iraki háborújá-nak értelmetlen, számos olaszáldozatot is jelentõ támogatá-sa.
Gianfranco ini külügymi-niszter, a jobboldali NemzetiSzövetség vezetõje kénytelenvolt elismerni, hogy
a kormányhelyzete meggyengült.
Az olaszgyáriparosok szövetsége, anagyhatalmú Confinindustriaegyelõre a kivárásra játszik, ésa 2006-os választásokat követõ új kormány intézkedéseitõl vár- ja a piac megélénkülését, vala-mint a beruházásoknak kedve-zõ gazdasági környezet kiala-kulását.A baloldali erõk is gyõzel-met remélnek a jövõ évi parla-menti választásokon, ahol Pro-di és Berlusconi kemény össze-csapása várható.
Lengyel ÁkosA múlt év júniusában tartott európai parlamenti és helyi vá-lasztások után az április 34-én tartott részleges regionális erõ-próbán újabb csapás érte a Silvio Berlusconi miniszterelnökvezette olasz jobbközép kormánykoalíciót.
Április 15-ike piros betûs ünnep a KoreaiNépi Demokratikus Köztársaságban. AKNDK nagykövetségének közleménye ígyméltatja az eseményt: Ebben az évbenünnepeljük
Kim Ir Szen
elnök 94. szüle-tésnapját. Ezt a napot a KNDK-ban a NapNapjának nyilvánították. Kim Ir Szen el-nök egész életét Korea és a koreai nép sza-badságának és boldogságának, az emberifüggetlenség ügyének szentelte. Élete so-rán az elnök nagy szolgálatokat tett Kore-ának a felszabadításában elért sikerekkel,a Juche eszme megteremtésével, az USAelleni háború gyõzelmes végigvitelével,az erõs szocializmus építésével. A koreainép ezért a KNDK örökös elnökeként tisz-teli és becsüli õt, és ezért ünnepli születés-napját kiemelkedõ nemzeti ünnepként.Köszöntjük az ünnepen a koreai népet,a Koreai Munkapárt tagjait.
Ahuszonötök Európájából jelentjük
A májusi parlamenti válasz-tásokon történõ gyõzelmükesetén
a brit konzervatívok azEurópai Unióval
való kapcso-latok megváltoztatását ígérik.
 John Redwood 
, a torry ár-nyékkormány tagja a londoniinancial Timesnak adott nyi-latkozatában kilátásba helyeztea közös halászati politikávalvaló szakítást, a bevándorlásipolitika, valamint a szociális ésmunkaügyi kérdések fokozottellenõrzését. A Munkáspárt ha-logató taktikájával szemben akonzervatívok az idén õsszelszeretnék megtartani az európaialkotmányról való népszava-zást. Redwood szerint nincsszó az EU-val történõ szakítás-ról, de a nem gyõzelme ese-tén
több korábbi megállapo-dást újra akarnak tárgyalni
Brüsszellel.
 Andrew Rosindell,
a Konzervatív Párt alelnöke azeuroszkeptikusok honlapjánmegjelent írásában viszont azEurópai Parlament feloszlatá-sát, valamint a közös törvé-nyek a nemzeti joggal szem-beni felsõbbrendûségének amegszüntetését követelte. JackStraw, a munkáspárti kormánykülügyminisztere felszólítottaMichael Howard konzervatívvezért, hogy követeljék Rosin-dell nyilatkozatának a vissza-vonását, vagy pedig zárják ki apolitikust a pártból.
Az Istat olasz statisztikai in-tézet szerint a gazdasági növe-kedés 2004-ben mindössze egyszázalék volt, ami a legalacso-nyabb az euróövezet államaiközött. A kormány az idén2,5 százalékos növekedést re-mél, de a Banco dItalia csak1,1 százalékkal számol.
 Azolasz áruk folyamatosan el-vesztik piacaikat 
, és arányuk anemzetközi kereskedelembennégyrõl három százalékra csök-kent. Versenyképességét tekint-ve az ország a világranglista45. helyén áll. Berlusconi opti-mizmusával szemben Corderodi Montezemelo, a Gyáriparo-sok Szövetségének az elnökeazt mondta, hogy
Olaszor-szágban üzemzavar van
. Al-berto Alesina, a gazdaságtudo-mányok professzora pedig kije-lentette, hogy rövid, közép- éshosszú távon egyaránt borúlátóvagyok,
mert a változásnak semmi jelét sem látom
.Berlusconi barátságaGeorge Bushsal, Tony Blairrelés José Maria Aznarral nemkompenzálja az ország nemzet-közi szerepének a csökkenését.Chirac, Putyin és Schröder aközelmúltban tartott hagyomá-nyos csúcsértekezletén résztvett a spanyol Zapatero is, deBerlusconi nem kapott meghí-vást Párizsba. Róma igyekszikmegakadályozni, hogy Német-ország, Japán és más országokaz ENSZ Biztonsági Tanácsá-nak állandó tagjaivá váljanak,ami Olaszország további hát-térbe szorulását jelentené.
Az EU
trojkája
: Benitaerrero-Waldner külügyi biz-tos, Jean Asselborn luxemburgikülügyminiszter és Javier Sola-na, a szervezet külpolitikájánakaz irányítója március 30-ánKijevben tárgyaltak Viktor Jus-csenko elnökkel és az új veze-tés több tagjával. Az ukrán kor-mány célja az ország teljes jogúEU-tagsága, de még a
csatlako- zásitárgyalások megkezdésé-nek a lehetõségérõl sem volt hajlandó a trojka tárgyalni.
Abrüsszeli politikusok ügyelnekarra, hogy a poszt-szovjet tér-ségben Oroszország érdekeitlehetõleg ne sértsék meg.Az EU és Ukrajna közöttikapcsolatokat az 1998-ban alá-írt együttmûködési és partner-ségi megállapodás szabályoz-za. A közös szabadkereske-delmi övezet létrehozásánakaz elõfeltételei, az európai nor-máknak megfelelõ belsõ re-formok és az országnak a Ke-reskedelmi Világszervezethezvaló csatlakozása azonbanmég nem teljesültek. A delegá-ció közölte, hogy meggyorsít- ják az acéltermékek importjáravonatkozó megállapodás alá-írását, ami a tagállamokba irá-nyuló ukrán export harmincszázalékát jelenti. Az EU
19982004 között mintegy egy-milliárd euró értékû támoga-tást 
nyújtott Ukrajnának, ami akövetkezõ költségvetési perió-dusban várhatóan tovább nö-vekszik. A tárgyalások soránszó volt a Moldáviához tarto-zó, orosz lakosságú Transz-isztria területtel kapcsolatoskonfliktusról is, amelynek abékés rendezésében Brüsszelszámít a kijevi kormány segít-ségére.
 Munkatársunktól
EU
BARÁTAINK ÜNNEPÉN
 
Silvio BerlusconiRomano Prod
 
3
2005. április 15.
BELÜGY
Különösen a három évvelezelõtti kormányváltást követõ-en számos elképzelés születettebben a témában: valamennyiérdekvédõ egyetért abban,hogy szükség van az azonosszakmában vagy szektorban te-vékenykedõ munkavállalókspeciális bérezési, munkaügyi,munkakörülményekkel kapcso-latos szempontjait is figyelem-be vevõ kollektív szerzõdésekmegkötésére, ami csak az érin-tett ágazat dolgozóinak együt-tes erõfeszítésével lehet sike-res. Az autonóm szakszerveze-tek szószólói a tárgyalások jogiés formai kereteit biztosító in-tézmények, bizottságok létre-hozását, a vasasok pedig a me-zõgazdasági, közalkalmazotti,kereskedelmi pályák dolgozói-nak szakmai szövetségét, ér-dekvédelmi célzatú fúziójáthelyezik elõtérbe. Hasonlómegállapításra jutottak aSZEÉSZT unió szóvivõi, il-letve az egyik hazai bányász-szakszervezet képviselõje, akia bányászok foglalkoztatási ésbéremelési garanciáinak eléré-sét, az energiaipari érdekvédõkszoros együttmûködésében lát- ja. A hazai munkásképviseletifórumok közös célja, hogy aszakmák összefogásával egynyugat-európai vagy a skandi-náv példára emlékeztetõ ke-mény és fegyelmezett érdek-képviseleti mozgalom jöjjönlétre, amely egyszerre lehet al-kalmas szakmák hírnevének,nemzetközi és kulturális kap-csolatainak ápolására, valaminta bérbõl és fizetésbõl élõkmunkahelyének, szociális joga-inak védelmére, kiszolgáltatott-ságának csökkentésére. A ma-gyarországi állapotok különö-sen az utóbbi szempontokatindokolják: a szocialista-sza-baddemokrata koalíció a kór-házak privatizációjára, ezzelbetegek és egészségügyi dolgo-zók százezreinek kiszolgáltatá-sára törekszik, nem is beszélveaz itteni alkalmazottak ala-csony bérérõl és az elavultmunkakörülményekrõl. Nem jobb a helyzet a könnyûiparbansem, ahol helyenként a munká-sok bére a létminimumot seméri el.A mezõgazdaságban pediggyakorlatilag hiányzik az ag-rárérdekvédelem: a rendszer-váltás idején rövid idõre létre- jött ugyan a földmûvelõk ér-dekvédelmét felvállaló Agrár-szövetség, ám az Orbán-kor-mány idejére ez a fórum gya-korlatilag megszûnt, a kisebb-nagyobb, a vidék nevében poli-tizáló szervezetek pedig jórésztcsak az aktuálpolitika vonzá-sában fejtik ki tevékenységüket.Vannak ugyan ágazatok,ahol formailag létezik a közép-szintû érdekvédelmet elõmoz-dítani hivatott intézmény ilyen például a 2003-ban meg-alakult Bányászati Ágazati Pár-beszéd Bizottság , ezek azon-ban csupán az elsõ lépéseknéltartanak: komoly és hatékonyágazati érdekképviselethez jólszervezett tagságra, tekintélyesanyagi és szakértõi háttérre, naés persze megfelelõ munkaadóihozzáállásra lenne szükség.
B. Deák AndrásMár évek óta hosszas tárgyalások folynak szakszervezeti veze-tõk részvételével a középszintû érdekvédelem, érdekegyeztetés jövõjérõl. A konföderációk képviselõi az egészségügyben, aziparban, az agrárszférában dolgozók létbiztonságát, bérgaran-ciáit szavatoló ágazati megállapodások tetõ alá hozását, továb-bá az érdekvédõk széles körû, szakmai alapú együttmûködésétsürgetik.
Mindennap körülnézek erre-felé, s a Stefánia magas kõgát- jára könyökölve vettem észre,hogy a lejárólépcsõ tetején egyszakállas férfi ül. Közelebbmentem hozzá, s gyanítottam,hogy azzal az emberrel találko-zom, aki nemrég a szegedi fõ-posta bejáratának egyik oldalánkoldult. Ronggyal letakart fado-bozon ült, s maga elé tette sváj-cisapkáját.
  Ha jól látom, a fõposta be- járata mellõl ismerem, s haigen, hogyan került ide a rako-dóparti lépcsõ tetejére?
 Ott voltam a postánál, dekitették a szûrünket. Az önkor-mányzati képviselõknek nemtetszett, hogy a központban kol-dulunk. Csípte a szemüket azottlétünk, s ránkfogták, hogyzüllött látványt keltünk, és eztrossz néven vennék a turisták. Aszegedi képviselõk nézzenekkörül a pesti aluljárókban, aholegymás hegyén-hátán feksze-nek a szegények és kéregetnek!
  Hol dolgozott, s most vanegyáltalán otthona?
 Az udvart söpörtem a sze-gedi elszabadulás Tsz-ben, derégóta megszûnt. A hatalmasnagyüzemnek számtalan telepe,istállója, keltetõje, üvegházavolt, nekem, udvarosnak adtakannyi pénzt, amennyibõl vidá-man éltem. Aztán egy panzió-ban takarítottam, de a maszekfõnök kirúgott, mert azt mond-ta, hogy piszkos vagyok. Egyismerõsömnél alszom. Az any- jának a határban van házrésze,kis szobában lakik Pista fia, akimegengedte, hogy ott meghú-zódjak. A díványon alszik, énegy rozzant fotelban. Be akar-tam kerülni az egyik éjjeli me-nedékhelyre, s elküldtek tüdõ-szûrõre. Vittem nekik az orvosipapírt, elolvasták, s közölték,hogy bajom van, nem enged-nek be.
  Mibõl él?
 Kapok havonta huszonkét-ezer forint járadékfélét. Pistanem kér semmit az alvásomért,de esténként veszek tíz dekaparizert, pár szelet kenyeretkettõnknek. Ha kevés, akkorkér az anyjától disznózsírt.
  A postabejárat másik olda-lán is koldult egy társa. Mi vanvele?
 Az újszegedi szabadtériszínpad körül õdöng.Leültem a hatalmas tér egyikpadjára, s néztem, amint a tava-szi kellemes idõben fiúk, lá-nyok kéz a kézben sétáltak. el-tûnt egy szakadt kabátos férfi,aki markát tartva odament a fia-talokhoz. elismertem, hogy õ az, aki a postabejárat másik ol-dalán koldult.
  Mikor költözött ide?
 Amikor megmondták, hogytöbb tízezerre büntetnek, ha ottrontjuk a levegõt. Megfenyeget-tek bennünket, hogy rendõröketküldenek ránk, ha nem takaro-dunk onnan. Pedig nem a mibûnünk az, hogy kéregetünk,mert nem tudunk mibõl megél-ni. Ez az urakat nem érdekli,engem viszont nagyon bánt,hogy kiüldöztek, s a sapkámbanem tudok összegyûjteni száz-százhúsz forintot, amibõl tud-nék ennivalót venni.
  A Dóm téren sem látom akoldustársát. Hol van?
 A nagyállomáson.A váróteremben ült a férfi,megismertem, mellételepedtem.
  Mit csinál itt?
 Ülök, fedél van a fejem fö-lött. Amikor a templom tornyá-nál koldultam, sokszor megáz-tam, de ott adtak néhány forin-tot. Most semmi sincs. Délkörül elmegyek a sarki kocsmá-ba, az asztalokról összeszedemaz üres poharakat, a pultra te-szem, s ezért adnak egy tányérlevest. Nagyon rendesek.
* * *
Néhány szocialista képviselõ indítványára a szegedi önkor-mányzat úgy döntött, hogy avárosközpontból kiebrudalják akoldusokat, mert megítélésükszerint a helybelieket és a turis-tákat is zavarja, irritálja a csúf látvány, s egyébként is a koldu-lás nem illik abba a képbe,amely ma Magyarország rang- ját növeli. Ehhez csupán kétmegjegyzést fûzök. Azért, merta város központjából számûztéka koldusokat, súlyosbodott amindennapi megélhetési gond- juk, amelyet az önkormányzat-nak kellene enyhítenie. Ám ép-pen az ellenkezõjét teszi. Ha-zánk arculata pedig nem leszrózsásabb, ránctalanabb, hapiszkos takaróval eltakarjuk asebeket. Sajnos Szegeden sem.
Tarnai László
Számûzöttkoldusok
Délutánonként végre kifújhatja az em-ber magából a büdös füstöt, amikor mé-lyeket lélegzik Szegeden, a Tisza-parti sé-tányon. Akkor is érdemes kimenni, hatörténetesen mínusz tíz fok vagy ha káni-kula gyötri az arra járókat. Most tavasz-szal is mindent alaposan szemügyre vesz-nek a friss levegõre vágyó sétálók, és szo-morúan tapasztalják, hogy elöntötte avíz a túloldalon levõ partfürdõt, a lapost,emitt a rakodópartot.
ADÓS, IZESS...!Elszigetelt érdekvédelem
Aligha kérdezik valahol,hogy a havi jövedelem mekko-ra részét tölti ki a törlesztés.Sem a kölcsönkérõ, sem a hite-lezõ nem számol vele. Ha abankhoz nem érkezik meg azesedékes törlesztés összege ha-táridõre, feladnak egy ajánlottlevelet, figyelmeztetésül... Hamég egyszer elõfordul!
eketelistaadósoknak
A minap az MTI jelentette:mintegy 230 ezer magánsze-mély az elõzõ évinél negyvenszázalékkal több, 320 ezer mu-lasztását tartották nyilván abankközi adós- és hitelinformá-ciós rendszer (bar) lakosságiadatbázisában 2004 végén adta hírül a Népszabadság. Ezminimum öt évnyi kizárást je-lent a hitelintézetekbõl, ennyiideig nem jelentkezhet a listánszereplõ kölcsönért! Természetes dolog a hitel apiacgazdaságban  mondja egyszakember ismerõsöm.  A fej-lett társadalmakban mindentaszerint vásárolnak, lakást, há-zat, ékszert, autót, s még a fize-tés eszköze is hitelkártya. Shogy a pénzintézet felszámoljaa költségeit, az csak természe-tes, mit lehet ingyen kapni? Na,meg némi hasznot is, hiszena bank a piacgazdaságban mû-ködik!A némi haszon nem kevés.Különösen ha azt számoljuk,hogy jelenleg hárommilliónáltöbb a munkavállaló, és szintevalamennyien számlára kap- ják a fizetést. Kezelési költség,átutalások miatt, meg ha azügyfél pénzt vesz fel a banktól!Így történik meg, hogy száz- ésszázmilliárdokra rúg az évesprofit, és a banktulajdonosokazon nyomban viszik is haza apénzt... Mert a magyar bankok ha valaki nem tudná  külföl-di kézben vannak! Kivéve azOTP Bankot, amely zömébenmagyar tulajdon, illetve a rész-vényesek többsége magyar,amiként a vezérigazgató. Akirészese a mezõgazdaságban istöbb vállalkozásnak: húsfeldol-
gozót, tejgyárat (MIZO), szõlõ-,
illetve borgazdaságot tudhatmagáénak. Nem tudni, milyenmeggondolásból fektet be egyefféle válságágazatba mint amezõgazdaság, napjainkban.Talán nosztalgiából, hiszen ag-rármérnök, talán jövõbeli üzle-tet szimatol? (Kosztolányi, atõzsdeguru cári részvényeketvásárolt a háború után  és ki-várta, amíg a Szovjetunió utód- ja kifizeti azokat.)De ha már az OTP Banknáltartunk, bizony jól jön a tulaj-donosoknak a nosztalgia: azemberek tudatában a szocialistaOTP bizonyossága él, az államgaranciája, hogy visszakapjákbetétjeiket. Ott jó helyen vana pénzük, sok évi megtakarí-tásuk. Igaz, ma a betétekre(lekötés esetén) 8 (!) százalékkörüli az éves kamat, az inflá-ció viszont 5-6 százaléknyi, te-hát a haszon minimális. Hja,itt nem egészen jól mûködik apiacgazdaság. Nem veszi tekin-tetbe az egyén kockázatát.És hiába csökkenti a jegy-bank a kamatot, a bankok nemkövetik  inkább emelik saját- jukat, a kölcsönök után! Nemkövetik a jegybanki modellt így mûködik nálunk az érték-törvény.
Úgy még nem volt...
Persze, még mindig nemSzabóékról, Benkõékrõl, Dra-hosékról szólunk... Pedig õk azutca emberei, olyanok, akik-bõl sok van az országban, s hamegszorulnak, mi más útjuk le-het, mint amely a bank felé ve-zet. Hiszen kínálják a hitelt,majd utána vágják az ember-nek! Pénz pedig kellene, hiszenotthon a szigorú számlák, ha-táridõk. estetni kellene a szo-bákat, kicserélni a hûtõt, a mo-sógépet, számítógép kell a gye-reknek, avagy egyszerûen csakfelöltözködni, mert elkopotta ruhatár!S belép az úgy még sohanem volt, hogy valahogy ne lettvolna elmélet, és az egyik köl-csön hamarosan szüli a mási-kat, egyik hitel után jön a má-sik. Különösen, ha beszûkül apénztárca és alig fizethetõ arészlet. Drágán adják a pénzt!Nincs mit tenni, újabb hitelrevan szükség. Ismerünk olyancsaládot, amelyiknek öt-hatkölcsöne van  és a teljesítõké-pesség határán él. S van olyanhét, hogy három lejáratot kellkifizetnie! Még tartja magát, demi következhet ezután?Erre spekulál az a pénzinté-zet, jól ismerve a hazai gazda-sági és társadalmi viszonyokat,amelyik óriásplakátján hirdeti:Unja, már hogy sokfelé tarto-zik? Mi egyesítjük adóssága-it...  és egyszerre törleszthetiaz adós, most már az újabbbanknak is.A minap az egyik bankvezértkérdezték a népszerû reggeli té-vémûsorban: A fiatalok elõttnincs jövõkép, ennélfogva köny-nyelmûbben nézik a világot.Nem tartalékolnak, nincs bank-betétjük, mi errõl a vélemé-nye? Ez is közrejátszik hangzott a kissé cinikus válasz, de miért is tennék? A mai fi-zetésekbõl lakást, autót alighavehetnének, legfeljebb elverika keresetet, diszkókban, kocs-mákban, játéktermekben. Bu-likra, élvezeti cikkekre megy ela pénzük, velük vannak tele aplázák.De a diákhitel is az elõbbi jelenségeket produkálja, egyretöbb az adós. A fõiskolánegyszerû volt felvenni, egyfideszes ígérettel, majd a fi-zetésbõl megadják... Aztán mamár a diplomával is nehéz elhe-lyezkedni, amiként egyik kollé-gám mondja: A fiatalokból új-ságírókat képeznek, mielõttmegtanítanák õket újságot ol-vasni. S egy valamirevaló ér-telmiségi szakmában ma ez ahelyzet: nem kell az informati-kus, az orvos, a tanár, talán méga mérnök, a közgazdász el tudhelyezkedni, de már jogászkénttúltermeléssel néznek szem-be... S aztán lehet szörnyülköd-ni, hogy már hatszáz buszsofõrvan Angliában, kétezer orvosóhajt Nyugat-Európában állás-hoz jutni!
A vezetõk nemakarják látni
Közben Bokros Lajos exmi-niszter azon kesereg, hogy nembocsátják vitára a 130 pontosreformtervezetét, pedig ha aztbetartanák... De valamennyipontját, mert az egész össze-függ, nem lehet kiragadva csakegyiket-másikat! (Ez legalábbmarxista beszéd: mindenmindennel összefügg!) De hamegfogadnák a tanácsait,megint a bérbõl-fizetésbõl élõkmentenék meg a kapitalista eli-tet, mint tették a Horn-kormányidején.Hiába riogat a szerzõ: ...azállamadósság mértéktelen fel-szaporodása, amit ma kizáró-lag külföldi hitelek fedeznek,elõbb-utóbb katasztrófába so-dorhatja Magyarországot. Er-re nem figyelnek azok, akika jövõ nevében mindenfélétígérgetnek, és hivatali tisztüklenne megoldást találni a ba- jokra. Akkor mire figyelnekoda? Talán a megszerzendõ po-zíciókra, a vetélytársak mozdu-lásaira, avagy a következõ vá-lasztásokra? Megõrizni a hatal-mat minden áron?S hogy eközben mi leszSzabóékkal, Benkõékkel, Dra-hosékkal, az valószínûleg a leg-kisebb gondjuk!
Mártonfy MihályA hír megdöbbentõ: négyszeresére emelkedett a lakosság ela-dósodása. Hogy mihez képest? Talán az elmúlt évekhez, talán arendszerváltáshoz képest. Errõl nem szól a fáma! De akárhováis mérjük, a lényeg, hogy tíz- és tízezrével vannak családok,amelyek fûnek-fának, de leginkább bankoknak, pénzintézetek-nek tartoznak. Tényleg mérhetetlen az eladósodás!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->