Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
erdem shinjilgeenii

erdem shinjilgeenii

Ratings:
(0)
|Views: 2,045|Likes:
Published by Nkhjn Gnbld

More info:

Published by: Nkhjn Gnbld on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

 
С
үү
ний зах зээл
 
Хуудас
 
1
Агуулга
 
Нэгд
ү
гээр б
ү
лэг: С
үү
ний зах зээлийн судалгааны хэсэг
 1.1
 
С
үү
ний зах зээлийн
ө
н
өө
гийн т
ө
л
ө
в байдал
 1.2
 
С
үү
ний зах зээлд оролцогч талууд, тэдгээрийн давуу болон сул
 
Хоѐрдугаар б
ү
лэг: С
үү
ХК
-
ны судалгааны хэсэг
 2.1
С
үү
 
ХК
-
ны “Шинэ с
үү
” б
ү
тээгдэх
үү
ний судалгаа
 
Гуравдугаар б
ү
лэг: Шингэн болон савалгаат с
үү
ний харьцуулсан судалгааны хэсэг
 3.1
Зах зээлд борлуулагдаж буй шингэн болон савалгаат с
үү
ний
ү
нэ,т
үү
нд н
ө
л
өө
л
ө
гчх
ү
чин з
ү
йлсЕр
ө
нхий д
ү
гнэлт
 
Хавсралт
 
 
С
үү
ний зах зээл
 
Хуудас
 
2
Нэгд
ү
гээр б
ү
лэг: С
үү
ний зах зээлийн судалгааны хэсэг
 
1.1
 
С
үү
ний зах зээлийн
ө
н
өө
гийн т
ө
л
ө
в байдал
:
 
 
С
үү
ний
 
худалдан авалтын 80 хувь нь Улаанбаатар хотод т
ө
вл
ө
 рс
ө
н байна.Улаанбаатар хот нь байнгын оршин суугч 1 025 100 х
ү
н амтай, тодорхойхугацаагаар орж гардаг х
ү
м
үү
стэй нь тооцвол 1600 000 орчим х
ү
н байдаг байна.
/2009 оны
Ү
ндэсний статистикийн мэдээлэл/
 
 
Хотын агаарын бохирдол, х
ү
нсний аюулг
ү
й байдлын баталгаа алдагдаж байгаа ньх
ү
м
үү
сийн сэтгэх
ү
йд дотоодын с
үү
, с
үү
н б
ү
тээгдэх
үү
ний хэрэглэх хандлагыг уламб
ү
 р
ө
сг
ө
ж байна.
 
Х
ө
 рш орны хятадын с
үү
н б
ү
тээгдэх
үү
нээс меламин гэх хорт бодис илэрч 2т
ө
 рлийн импортын с
үү
г хориглосон нь импортын б
ү
тээгдэх
үү
ний
зах
 
зээл
 
уламуналтанд орсон б
ө
г
өө
д дотоодын с
үү
 
нийл
үү
лэгчдэд
зах
 
зээлээ б
ү
 рэн эзлэхболомжийг б
ү
 рд
үү
лж байна.
 
 
Улаанбаатар хотын Баянз
ү
 рх д
үү
 ргийн хэрэглээний т
ү
вшинг авч
ү
звэл: Баянз
ү
 рд
үү
 рэг нь 221 600 х
ү
н амтай, 60 000 гаруй
ө
 рхтэй.
 Үү
ний 60 хувь нь хэрэглээндээс
үү
г тогтмол хэрэглэж заншсан байна. Нэг
ө
 рх 7 хоногт дунджаар хамгийн багадаа4 литр с
үү
 
хэрэглэдэг, сардаа 16 литрийг хэрэглэдэг. Нийт
ө
 рх
ө
д харьцуулахадсардаа дунджаар 576 000 литр с
үү
 
хэрэглэдэг байна. Баянз
ү
 рх д
үү
 ргийн
с
үү
ний
 
хэрэглээний
 
40 хувийг томоохон компаниуд хуваан хангадаг
ү
лдэх 60 хувь буюу345 600 литр
с
үү
ний
 
хэрэгцээ б
ү
 рэн хангагдаж чаддагг
ү
й. Энэ бол з
ө
вх
ө
нБаянз
ү
 рх д
үү
 ргийн хувьд гарсан статистик юм.
 / 
Ү
ндэсний Статистикийнмэдээлэл 2009.01.31
-
ний байдлаар/
 
1.2
 
С
үү
ний зах зээлд оролцогч талууд, тэдгээрийн давуу болон сул
:
С
үү
ний зах зээлд оролцогч талуудыг ер
ө
нхийд нь ангилж авч
ү
звэл
ү
йлдвэрлэгч буюумалчид фермер
үү
д, худалдааны хэсэг буюу малчид фермер
үү
дээс худалдан авч цааш ньдамжуулан борлуулдаг ченж
үү
д, хамгийн с
үү
лд
 
нь с
үү
, с
үү
н б
ү
тээгдэх
үү
нийг хийдэгтомоохон
ү
йлдвэрлэгч компаниуд хамаарагдана.
 
С
үү
ний зах зээл
 
Хуудас
 
3
Малчид, жижиг фермер
үү
д:
 
Ихэвчлэн хотоос 40
-
50 км зайд байдаг. С
үү
гээ т
үү
хийгээр нь нийл
үү
лдэг
 
х
ү
м
үү
схамаарагдана.Давуу тал нь:
1.
 
С
үү
ний хэрэглээ тогтмол их, цэвэр
ү
нээний с
үү
г ил
үү
д хэрэглэхийгэрмэлздэг болсон.
 2.
 
Ихэнх малчид
ү
нээгээ голдуу бэлчээрээр тэчээдэг нь тэжээлийн зардлыгбууруулж
ө
гд
ө
г.Сул тал нь:
1.
 
Мал эмнэлэгийн
ү
йлчилгээг
 
тогтмол авч чаддагг
ү
й.
 2.
 
С
үү
 
нь борлуулалт сайтай б
ү
тээгдэх
үү
н боловч аль болох богино хугацаандборлуулах шаардлагатай
 
б
ү
тээгдэх
үү
н. Хэрэв борлуулалтыг нарийн зохионбайгуулж чадахг
ү
й бол с
үү
гээ
ү
лдэгдэлтэй буцаах, гашилгах гэх мэтэрсдэлтэй
 3.
 
Их хэмжээгээр с
үү
г борлуулах боломжг
ү
й байдаг, агуулах тусгайх
ө
 рг
ө
гчтэй худалдааны цэг байхг
ү
й учир бага багаар оруулж иржборлуулдаг
 4.
 
Хурдан зарахын тулд ченж
үү
дэд хямд борлуулдаг
 5.
 
Бага хэмжээгээр олон дахин оруулж ирэх нь тээврийн зардлыг
ө
сг
ө
д
ө
г
 6.
 
Байгаль цаг уураас шалтгаалан
ү
хрийн фермержсэн дулаан байр савбайхг
ү
й, тэжээлийг хангалттай хэмжээгээр н
өө
ц
ө
лж чаддагг
ү
й зэрэг ньх
ү
йтний улиралд
ү
хэх эрсдэлтэй байдаг.
 
Ченж
үү
д
:
Давуу тал:
1.
Зах
 
зээлдээ сайн байршиж чаддаг, Улаанбаатар хотын орон нутагт жигд тархажс
үү
, с
үү
н б
ү
тээгдэх
үү
нийг х
ү
 ргэж худалдаалдаг.
 
2.
Тодорхой хэмжээний х
ө
 рг
ө
гч агуулах савтай худалдааны цэгтэй байдаг.
3.
Хэрэглэгчид муудсан б
ү
тээгдэх
үү
н авсан тохиолдолд эргээд хандах эзэнтэй байдаг
 
4.
Б
ү
тээгдэх
үү
нээ тогтмол шинжилгээнд хамруулдаг.
 
5.
С
үү
г дамжуулан худалдаалах с
ү
лжээ бий болсноор давхар олон х
ү
н ажлынбайртай, тодорхой орлоготой болдог
 
Сул тал:
 
1.
 Ченж
үү
д нь ашиг нэмэгд
үү
лэх
үү
днээс малчдаас авсан т
үү
хий с
үү
нд ус холих гэхмэт с
үү
нийхээ чанарыг муутгах явдал ц
өө
нг
ү
й
 
2.
Малчдаас с
үү
г нь авахдаа
ү
нийг хэт унагах
 
3.
 Ченжээр дамжсан
с
үү
ний
 
ү
нэ
ө
сд
ө
г /
С
үү
ний
 
ү
нэ
ө
с
ө
хийн хирээр малынтэжээлийн
ү
нэ
ө
сд
ө
г учир малчид,
 
фермер
үү
дэд дарамт болдог/
 
Томоохон
ү
йлдвэрлэгч компаниуд:
 
Давуу тал:
 
1.
Зах
 
зээлийн тодорхой хэмжээний хэрэглээг дангаараа хангаж чаддаг. Жишээ нь:С
үү
 
ХК нь Улаанбаатар хотын
с
үү
ний
 
хэрэглээний 40 орчим хувийг хангадаг.
 
2.
Том
ү
йлдвэр нь жижиг бизнес эрхлэгчдийг т
ө
вл
ө
 р
үү
лдэг. С
үү
 
ХК нь
ө
д
ө
 р б
ү
 р 10
-
15 тн с
үү
г гэрээгээр ажилладаг 2500 шахам малчдаас худалдан авдаг
 
3.
 Ү
йлдвэрлэлийн хэмжээ нь
зах
 
зээлд шинэ технологи, хямд
ү
нэ, сайн чанарыг бийболгодог
 
4.
Нийл
үү
лэгчдээс гадна, олон зуун х
ү
нийг ажлын байраар хангадаг.
 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
Naidansuren Bolorma added this note
hi
Naidansuren Bolorma added this note
hi
Naidansuren Bolorma liked this
Naidansuren Bolorma liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Sea Sainzaya liked this
Huslee Taiwnaa liked this
Sea Sainzaya liked this
Г. Түвшин liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->