Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
erdem shinjilgeenii

erdem shinjilgeenii

Ratings: (0)|Views: 2,011|Likes:
Published by Nkhjn Gnbld

More info:

Published by: Nkhjn Gnbld on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

 
С
үү
ний зах зээл
 
Хуудас
 
1
Агуулга
 
Нэгд
ү
гээр б
ү
лэг: С
үү
ний зах зээлийн судалгааны хэсэг
 1.1
 
С
үү
ний зах зээлийн
ө
н
өө
гийн т
ө
л
ө
в байдал
 1.2
 
С
үү
ний зах зээлд оролцогч талууд, тэдгээрийн давуу болон сул
 
Хоѐрдугаар б
ү
лэг: С
үү
ХК
-
ны судалгааны хэсэг
 2.1
С
үү
 
ХК
-
ны “Шинэ с
үү
” б
ү
тээгдэх
үү
ний судалгаа
 
Гуравдугаар б
ү
лэг: Шингэн болон савалгаат с
үү
ний харьцуулсан судалгааны хэсэг
 3.1
Зах зээлд борлуулагдаж буй шингэн болон савалгаат с
үү
ний
ү
нэ,т
үү
нд н
ө
л
өө
л
ө
гчх
ү
чин з
ү
йлсЕр
ө
нхий д
ү
гнэлт
 
Хавсралт
 
 
С
үү
ний зах зээл
 
Хуудас
 
2
Нэгд
ү
гээр б
ү
лэг: С
үү
ний зах зээлийн судалгааны хэсэг
 
1.1
 
С
үү
ний зах зээлийн
ө
н
өө
гийн т
ө
л
ө
в байдал
:
 
 
С
үү
ний
 
худалдан авалтын 80 хувь нь Улаанбаатар хотод т
ө
вл
ө
 рс
ө
н байна.Улаанбаатар хот нь байнгын оршин суугч 1 025 100 х
ү
н амтай, тодорхойхугацаагаар орж гардаг х
ү
м
үү
стэй нь тооцвол 1600 000 орчим х
ү
н байдаг байна.
/2009 оны
Ү
ндэсний статистикийн мэдээлэл/
 
 
Хотын агаарын бохирдол, х
ү
нсний аюулг
ү
й байдлын баталгаа алдагдаж байгаа ньх
ү
м
үү
сийн сэтгэх
ү
йд дотоодын с
үү
, с
үү
н б
ү
тээгдэх
үү
ний хэрэглэх хандлагыг уламб
ү
 р
ө
сг
ө
ж байна.
 
Х
ө
 рш орны хятадын с
үү
н б
ү
тээгдэх
үү
нээс меламин гэх хорт бодис илэрч 2т
ө
 рлийн импортын с
үү
г хориглосон нь импортын б
ү
тээгдэх
үү
ний
зах
 
зээл
 
уламуналтанд орсон б
ө
г
өө
д дотоодын с
үү
 
нийл
үү
лэгчдэд
зах
 
зээлээ б
ү
 рэн эзлэхболомжийг б
ү
 рд
үү
лж байна.
 
 
Улаанбаатар хотын Баянз
ү
 рх д
үү
 ргийн хэрэглээний т
ү
вшинг авч
ү
звэл: Баянз
ү
 рд
үү
 рэг нь 221 600 х
ү
н амтай, 60 000 гаруй
ө
 рхтэй.
 Үү
ний 60 хувь нь хэрэглээндээс
үү
г тогтмол хэрэглэж заншсан байна. Нэг
ө
 рх 7 хоногт дунджаар хамгийн багадаа4 литр с
үү
 
хэрэглэдэг, сардаа 16 литрийг хэрэглэдэг. Нийт
ө
 рх
ө
д харьцуулахадсардаа дунджаар 576 000 литр с
үү
 
хэрэглэдэг байна. Баянз
ү
 рх д
үү
 ргийн
с
үү
ний
 
хэрэглээний
 
40 хувийг томоохон компаниуд хуваан хангадаг
ү
лдэх 60 хувь буюу345 600 литр
с
үү
ний
 
хэрэгцээ б
ү
 рэн хангагдаж чаддагг
ү
й. Энэ бол з
ө
вх
ө
нБаянз
ү
 рх д
үү
 ргийн хувьд гарсан статистик юм.
 / 
Ү
ндэсний Статистикийнмэдээлэл 2009.01.31
-
ний байдлаар/
 
1.2
 
С
үү
ний зах зээлд оролцогч талууд, тэдгээрийн давуу болон сул
:
С
үү
ний зах зээлд оролцогч талуудыг ер
ө
нхийд нь ангилж авч
ү
звэл
ү
йлдвэрлэгч буюумалчид фермер
үү
д, худалдааны хэсэг буюу малчид фермер
үү
дээс худалдан авч цааш ньдамжуулан борлуулдаг ченж
үү
д, хамгийн с
үү
лд
 
нь с
үү
, с
үү
н б
ү
тээгдэх
үү
нийг хийдэгтомоохон
ү
йлдвэрлэгч компаниуд хамаарагдана.
 
С
үү
ний зах зээл
 
Хуудас
 
3
Малчид, жижиг фермер
үү
д:
 
Ихэвчлэн хотоос 40
-
50 км зайд байдаг. С
үү
гээ т
үү
хийгээр нь нийл
үү
лдэг
 
х
ү
м
үү
схамаарагдана.Давуу тал нь:
1.
 
С
үү
ний хэрэглээ тогтмол их, цэвэр
ү
нээний с
үү
г ил
үү
д хэрэглэхийгэрмэлздэг болсон.
 2.
 
Ихэнх малчид
ү
нээгээ голдуу бэлчээрээр тэчээдэг нь тэжээлийн зардлыгбууруулж
ө
гд
ө
г.Сул тал нь:
1.
 
Мал эмнэлэгийн
ү
йлчилгээг
 
тогтмол авч чаддагг
ү
й.
 2.
 
С
үү
 
нь борлуулалт сайтай б
ү
тээгдэх
үү
н боловч аль болох богино хугацаандборлуулах шаардлагатай
 
б
ү
тээгдэх
үү
н. Хэрэв борлуулалтыг нарийн зохионбайгуулж чадахг
ү
й бол с
үү
гээ
ү
лдэгдэлтэй буцаах, гашилгах гэх мэтэрсдэлтэй
 3.
 
Их хэмжээгээр с
үү
г борлуулах боломжг
ү
й байдаг, агуулах тусгайх
ө
 рг
ө
гчтэй худалдааны цэг байхг
ү
й учир бага багаар оруулж иржборлуулдаг
 4.
 
Хурдан зарахын тулд ченж
үү
дэд хямд борлуулдаг
 5.
 
Бага хэмжээгээр олон дахин оруулж ирэх нь тээврийн зардлыг
ө
сг
ө
д
ө
г
 6.
 
Байгаль цаг уураас шалтгаалан
ү
хрийн фермержсэн дулаан байр савбайхг
ү
й, тэжээлийг хангалттай хэмжээгээр н
өө
ц
ө
лж чаддагг
ү
й зэрэг ньх
ү
йтний улиралд
ү
хэх эрсдэлтэй байдаг.
 
Ченж
үү
д
:
Давуу тал:
1.
Зах
 
зээлдээ сайн байршиж чаддаг, Улаанбаатар хотын орон нутагт жигд тархажс
үү
, с
үү
н б
ү
тээгдэх
үү
нийг х
ү
 ргэж худалдаалдаг.
 
2.
Тодорхой хэмжээний х
ө
 рг
ө
гч агуулах савтай худалдааны цэгтэй байдаг.
3.
Хэрэглэгчид муудсан б
ү
тээгдэх
үү
н авсан тохиолдолд эргээд хандах эзэнтэй байдаг
 
4.
Б
ү
тээгдэх
үү
нээ тогтмол шинжилгээнд хамруулдаг.
 
5.
С
үү
г дамжуулан худалдаалах с
ү
лжээ бий болсноор давхар олон х
ү
н ажлынбайртай, тодорхой орлоготой болдог
 
Сул тал:
 
1.
 Ченж
үү
д нь ашиг нэмэгд
үү
лэх
үү
днээс малчдаас авсан т
үү
хий с
үү
нд ус холих гэхмэт с
үү
нийхээ чанарыг муутгах явдал ц
өө
нг
ү
й
 
2.
Малчдаас с
үү
г нь авахдаа
ү
нийг хэт унагах
 
3.
 Ченжээр дамжсан
с
үү
ний
 
ү
нэ
ө
сд
ө
г /
С
үү
ний
 
ү
нэ
ө
с
ө
хийн хирээр малынтэжээлийн
ү
нэ
ө
сд
ө
г учир малчид,
 
фермер
үү
дэд дарамт болдог/
 
Томоохон
ү
йлдвэрлэгч компаниуд:
 
Давуу тал:
 
1.
Зах
 
зээлийн тодорхой хэмжээний хэрэглээг дангаараа хангаж чаддаг. Жишээ нь:С
үү
 
ХК нь Улаанбаатар хотын
с
үү
ний
 
хэрэглээний 40 орчим хувийг хангадаг.
 
2.
Том
ү
йлдвэр нь жижиг бизнес эрхлэгчдийг т
ө
вл
ө
 р
үү
лдэг. С
үү
 
ХК нь
ө
д
ө
 р б
ү
 р 10
-
15 тн с
үү
г гэрээгээр ажилладаг 2500 шахам малчдаас худалдан авдаг
 
3.
 Ү
йлдвэрлэлийн хэмжээ нь
зах
 
зээлд шинэ технологи, хямд
ү
нэ, сайн чанарыг бийболгодог
 
4.
Нийл
үү
лэгчдээс гадна, олон зуун х
ү
нийг ажлын байраар хангадаг.
 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
Naidansuren Bolorma added this note
hi
Naidansuren Bolorma added this note
hi
1 thousand reads
1 hundred reads
Sea Sainzaya liked this
Huslee Taiwnaa liked this
Sea Sainzaya liked this
Г. Түвшин liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->