Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dz.vitkombh.moris Biblijski Potop

Dz.vitkombh.moris Biblijski Potop

Ratings:
(0)
|Views: 43|Likes:
Published by milenamima

More info:

Published by: milenamima on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2012

pdf

text

original

 
Biblijski potop
Dr. Džon VitkombDr. Henri Moris
Naslov originala: The Genesis Flood by Henry M. Moris and John C. Whitcomb
 
Pitanje istorijske realnosti i karaktera Potopa iz 1. Knjige Mojsijeve nijeobi~no akademsko pitanje od interesa samo za malu grupu nau~nika i teolo-ga. Ako je svetski Potop stvarno uni{tio celokupnu prepotopnu ljudsku popu-laciju, kao i sve kopnene `ivotinje, osim onih koje su se sa~uvale u poseb-noj Barci koju je konstruisao Noje (kako se obi~nim ~itanjem biblijskog zapisamo`e pretpostaviti), onda su istorijske i nau~ne implikacije ogromne. VelikiPotop i doga|aji povezani sa njim neizbe`no postaju veoma zna~ajni za pravil-no shvatanje antropologije, geologije, i svih drugih nauka koje se bave istorij-skim i preistorijskim doga|ajima i fenomenima.Ali, od jo{ ve}eg zna~aja su implikacije mo}nog Potopa iz 1. KnjigeMojsijeve za biblijsku teologiju, zato {to ta univerzalna katastrofa govori jed-nostavno i jasno o vladavini Boga nad aktivnostima ljudi i procesima u priro-di. [tavi{e, ona proro~ki upozorava na sud koji }e tek do}i, kada }e se su- vereni Bog ponovo ume{ati u doga|aje na Zemlji, ru{e}i sav ljudski greh ipobunu i donose}i krajnje plodove svog dugoro~nog plana stvaranja i isku-pljenja.Me|utim, do{li smo do dana kada svet nauke i obrazovanja ne uzima vi{eza ozbiljno svedo~anstvo i upozorenja Potopa. Ljudi su umesto toga usvojilifilozofiju uniformizma i evolucije pomo}u kojih tuma~e i kosmi~ku i ljudskuistoriju i uz pomo} kojih ~ak i predvi|aju i planiraju budu}nost. ^ak su se imnogi religiozni ljudi, iako jo{ uvek propovedaju verovanje u bo`ansku nadah-nustost Biblije, ~esto predavali pred uniformisti~kim
1
obrazovanjem, negiraju}iuniverzalnost Potopa i, zajedno sa negiranjem, `rtvuju}i njegovo mo}no biblij-sko svedo~anstvo o svetu koji je u pobuni protiv svog Tvorca.Zbog toga ova na{a studija ima dvostruku svrhu. Na prvom mestu, `elimoda utvrdimo {ta ta~no Biblija ka`e u vezi Potopa i srodnih tema. Mi to ~inimopolaze}i od pretpostavke, koju }emo ovde testirati, o celokupnoj bo`anskojnadahnutosti i jasno}i Biblije, smatraju}i otuda da pravilna egzegeza pru`a jasnu istinu o svim pitanjima kojima se ona bavi.Prihvatamo kao osnovu, koju }emo tako|e testirati, u~enje o doslovnojnepogre{ivosti Biblije, koje Bend`amin B. Vorfild (Benjamin B. Warfild) divnoizra`ava slede}im re~ima:5
Uvod
 
“Crkva je smatrala od po~etka da je Biblija u takvom smislu Bo`ja Re~,da su njene re~i, iako napisane od strane ljudi i time neizbe`no nose}iutisnute znake svog ljudskog porekla, ipak napisane pod takvim uticajemSvetog Duha da su one tako|e i re~i Boga, pravilan izraz Njegovog umai volje. Oduvek je bilo prepoznavano da ovo shvatanje koautorstva ukazu- je da se nadziranje Svetog Duha prostire do izbora re~i od strane ljudskihautora (nadahnu}e), ~uvaju}i tako svoj produkt od bilo ~ega nedoslednog sa bo`anskim autoritetom... obezbe|uju}i, izme|u ostalog, potpunu istini-tost koja je svuda pretpostavljena i u koju nas Biblija uverava od stranebiblijskih pisaca.”
2
Druga svrha je ispitivanje antropolo{kih, geolo{kih, hidrolo{kih i drugihnau~nih implikacija biblijskog izve{taja o Potopu. Ako to zna~i velike promeneprincipa uniformizma i evolucije,
3
koji trenutno kontroli{u tuma~enje tihpodataka, onda neka bude tako.Mi naravno shvatamo da mnogi savremeni nau~nici ne}e biti zadovoljnitakvim pristupom. Ali, na{i zaklju~ci moraju da nas vode samo ka istini.Uniformisti~ko obrazovanje je veoma ograni~eno svojim pretpostavkama ione su veoma dogmatske! Pretpostavke istorijskog kontinuiteta i nau~nog naturalizma podlo`ne su pravom nau~nom testiranju kao i biblijski katas-trofizam
4
i supernaturalizam. Tako|e, smatramo da su odre|ene pretpostavkesadr`ane u evolucionoj teoriji (npr. pre}utno negiranje dva op{ta zakona ter-modinamike)
5
 veoma udaljene od nau~nih saznanja. Pokaza}emo da }e sis-tem, u potpunosti zasnovan na poverenju u Bibliju, biti daleko vi{e zadovo-ljavaju} nego bilo koji drugi, u svojoj snazi da pove`e nau~ne podatke i dare{i probleme i postoje}a neslaganja.Mi, svakako, uvi|amo da jedan rad ovakve vrste ne mo`e sveobuhvatnoda se bavi svim problemima koji su svrstani pod formulaciju pravog biblijskog i nau~nog katastrofizma. Opseg ovih problema je veliki, sadr`avaju}i ceospektar nauka. Podloga i posebni interesi autora su, sa jedne strane, oblastituma~enja Starog zaveta i biblijska kritika, i sa druge strane, oblastihidraulike, hidrologije i geomorfologije. Nadamo se da }e ta kombinacijaposlu`iti svrsi za preliminarno istra`ivanje
6
Potopa iz 1. Knjige Mojsijeve i nje-govih implikacija. Saveti mnogih drugih, specijalista u razli~itim disciplinama,tako|e su bili od velike pomo}i.U svakom slu~aju, mi smo realni u vezi prijema koji ovaj rad mo`e dao~ekuje od strane evolucionih nau~nika. Verujemo da je ve}ina pote{ko}apovezanih sa biblijskim zapisom o Potopu u su{tini religijska, a ne nau~na.Koncept takvog univerzalnog suda nad ljudskim grehom i pobunom, upo-zorenje koje on daje o drugom velikom sudu koji }e tek do}i, veoma jeuvredljivo za intelektualan i moralan ponos savremenog ~oveka i on }epoku{avati da ga izbegne, ako je to ikako mogu}e.Me|utim, nadamo se da }e oni, ~ije je pouzdanje, kao i na{e, usmerenoka otkrivanju istine, biti ohrabreni da vide da pravi biblijski pristup povezujesve ~injeni~ne podatke nauke na daleko uskla|eniji i vi{e zadovoljavaju}na~in nego {to to uniformisti~ke pretpostavke mogu ikada da u~ine. Po{to je Tvorac tako|e pravi autor Biblije, smatramo da }emo, {to vernije budemopo{tovali Njegovu re~, biti uspe{niji u pomeranju granica pravog saznanja u vezi Njegovog Stvaranja, koriste}i tokom tog procesa funkcije Bo`jeg lika u~oveku.
Li 
 
teratura 
1.Uniformizam je verovanje da su postoje}i fizi~ki procesi, koji u su{tini deluju danas, dovoljniza opis svih pro{lih promena i za sada{nje stanje astronomskog, geolo{kog i biolo{kog univerzu-ma. Princip uniformizma u sada{njim procesima jeste i nau~an i sadr`an u Svetom pismu (1.Mojsijeva 8,22), ali dolazi u sukob sa biblijskim otkrivenjem kada se koristi za negiranje mogu}nostipro{lih ili budu}ih natprirodnih zaustavljanja ili izmena tih procesa od strane svog Tvorca.2. Benjamin B. Warfield, “The Real Problem of Inspiration,” u
The Inspiration and Authority of the Bible 
, urednik Samuel G. Craig (Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Co.,1948), p. 173. Vidi tako|e, Edward J. Young,
Thy Word is Truth 
(Grand Rapids: Wm. B. EerdmansPub. Co., 1957).3. Koristimo termin “evolucija” u naj{irem smislu; to jest, teorija da su svi organizmi, zajed-no sa ~ovekom, bili proizvod postepenog razdvajanja od zajedni~kih preda~kih oblika `ivota, krozprirodne procese varijacije i selekcije, oblika koji su zauzvrat prvobitno nastali spontanom generaci- jom iz ne`ive materije.4. Biblijski katastrofizam je u~enje da se, bar prilikom slu~ajeva spomenutih u Bibliji, Bog direk-tno ume{ao u normalne fizi~ke procese univerzuma, prouzrokuju}i zna~ajne promene tokomizvesnog vremena. U isto vreme, takvo natprirodno posredovanje dobija poseban zna~aj kada sepostavi nasuprot osnovnog obrasca uniformizma.5. Evolucija, u {irokom smislu, ukazuje na pove}anu organizovanost i slo`enost u svemiru i ustvari je u~enje o neprestanom stvaranju; nasuprot tome, prvi zakon termodinamike potvr|uje dase stvaranje vi{e ne odigrava, a drugi da se originalno stvaranje umanjuje po slo`enosti i organi-zaciji. Vidi str. 173.6. Nagla{avamo, koliko god je to mogu}e, da to mo`e da bude samo skica koja obja{njavadeo {irokog i slo`enog polja istra`ivanja. Bi}e neophodno podvrgnuta op{irnim promenama i do-punama, ali mi verujemo da takve pote{ko}e kod detalja, kakve se mogu javiti prilikom ~itanja,ne}e omesti ~itaoca od pa`ljivog razmatranja celokupne slike.
 
67

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->