You are on page 1of 161

Nbtpotlj

j! plvmuoj
tjncpmj

Es!Lfuj!Cbsot
Naslov originala: Masonic and Occult Symbols Illustrated by Dr Cathy Burns Sadr`aj
Copyright za Srbiju i Crnu Goru: Metaphysica, Beograd

Prvo izdanje: 2005. 1. [ta je simbol? ........................................ 5


Izdava~: Metaphysica, Beograd 2. Jin-jang simbol ........................................ 9
Prevod: Jovan Popovi}
Tehni~ko ure|enje: Metaphysica 3. Krug .................................................... 21
Tira`: 1000
[tampa: Stru~na knjiga, Beograd
4. Trougao ................................................ 24
Distribucija: Metaphysica, Beograd, tel. 011/292-0062 5. Heksagram ........................................... 29
6. Pentagram ........................................... 32
7. Mre`a za snove .................................... 43
8: Duhovi iz prirode ................................... 46
9. Tarot and druge karte ........................... 57
10. Humanisti~ki simboli ........................... 63
11. @ivotinje, ptice i insekti ....................... 80
12. Simboli sa krilima ............................. 102
13. Simboli organizacija .......................... 120
14. Znaci rukom ..................................... 156
15. Me{avina simbola ............................ 167
16. Zodia~ki znaci .................................. 190
17. Talismani ......................................... 196
18. Nakit ............................................... 204
19. Masonski i simboli kulta
Isto~ne zvezde .................................. 216
20. Svevide}e oko .................................. 245
21. Ukratko o nekim simbolima ............... 260
Literatura ............................................... 275
2/!\ub!kf!tjncpm@
Simbol - {ta je to? Vebsterov (Webster) re~nik nam ka`e da je sim-
bol “ne{to {to predstavlja ili sugeri{e ne{to drugo, zbog odnosa,
povezanosti, konvencije ili slu~ajne sli~nosti; nat~ulnom percepcijom:
vidljivi znak ne~eg nevidljivog”. Ovo je va`no znati, jer kad vidimo neki
simbol znamo da postoji neko zna~enje IZA onoga {to se zapravo
prikazuje, jer je simbol “vidljivi znak ne~eg nevidljivog”. Re~ koja je s
njim povezana, simbolizam, je “kori{}enje konvencionalnih ili tradi-
cionalnih znakova u predstavljanju BO@ANSKIH BI]A I DUHOVA”. Ovo
je tako|e va`no jer mnogi od tih simbola predstavljaju paganske
bogove i boginje.
Po{to }e se ova knjiga baviti mnogim okultnim i masonskim sim-
bolima, nave{}emo i neke citate masona o simbolima. Masonski
pisac, D`ord` H. [tajnmec (George H. Steinmetz), ka`e slede}e:
“Simboli se ne koriste u op{teprihva}enom zna~enju. Stvar nije u
'TA^NOJ SLI^NOSTI'; POSTOJI jedno te{ko razumljivo (odnosno
okultno ili ezoteri~no) tuma~enje, kao {to smo i slutili; to je
tuma~enje preko 'SUGESTIJA ILI ASOCIJACIJA U MISLIMA '.
Postoji jedna TAJNA DOKTRINA u slobodnom zidarstvu. Tu tajnu
doktrinu pre skrivaju nego {to otkrivaju sama predavanja koja,
kako ka`u, nude 'racionalno obja{njenje' ceremonija inicijacije
(uvo|enje u tajno dru{tvo). Ako bismo prihvatili ta 'tracionalna
obja{njenja' kao kona~na, i ne bismo tra`ili dalje, slobodno zidar-
stvo bi bilo farsa.”1
Karl Klodi (Carl Claudy), masonski pisac, spominje da u simbolici
ima tajni u tajnama. On je napisao: “PRESECI KROZ SPOLJA[NJU
LJUSKU I NA\I ZNA^ENJE; PRESECI KROZ TO ZNA^ENJE I NA\I
DRUGO; AKO POD NJIM KOPA[ DOVOLJNO DUBOKO MO@E{ NA]I
TRE]E, ^ETVRTO - KO ZNA KOLIKO U^ENJA?”
U jednoj knjizi kulta Isto~ne zvezde (Eastern Star) pi{e: “Simbol je
figura ne~eg intelektualnog, moralnog ili duhovnog, vidljivi objekat,
KOJI PREDSTAVLJA umu ne{to nalik NE^EMU [TO NIJE POKAZANO,
ali se razume u asocijaciji sa njim.”2
Albert Meki (Albert Mackey), poznati mason, pi{e da je simbol
“opa`ljiva slika kori{}ena da se izrazi OKULTNO, ali analogno
zna~enje”.3
5
Jo{ jedna knjiga nas podse}a da je “amblem figura ili simbol koji odre|ene simbole i logoe — TA^NO znaju}i {ta se njima predstavlja.
predstavlja NE[TO DRUGO”.4 Tako|e nam se ka`e da postoji Mno{tvo okultista, pripadnika pokreta Nju ejd` (New Age), ve{tica i
SKRIVENO ZNA^ENJE tih simbola, tako da ono {to se poka`e kandi- satanista razumeju zna~enja simbola koje koriste. Sa druge strane,
datu nije ono na {ta se stvarno misli. Pisac kulta Isto~ne zvezde, mnogi ljudi danas koriste te iste simbole (ili njihove varijacije) ne
Meri En Sliper (Mary Ann Slipper), ka`e da “svako ko postane ~lan znaju}i {ta oni zaista predstavljaju. Nadamo se da }e ova knjiga
kulta Isto~ne zvezde treba da je upoznat sa EZOTERI^NIM zna~enjem prikazati brojne simbole i objasniti ezoteri~no zna~enje mnogih od
svakog simbola koji se koristi u radu...”5 njih, tako da prose~an ~ovek mo`e da bude svesniji {ta predstavlja-
U knjizi Kratki bilten (Short Talk Bulletin), koja se ~itala u velikoj ju kori{}ena znamenja.
masonskoj lo`i, ka`e se: Moramo imati na umu da iako su mnogi svetski lideri svesni ove
“Mo`e se uop{teno tvrditi da MASON KOJI NE ZNA NI[TA O NA[OJ simbolike, nije svako ko koristi te simbole u svojim logoima svestan
SIMBOLICI SLABO POZNAJE MASONERIJU. On mo`e ponavljati tih paganskih konotacija koje oni imaju. Na primer, ne mo`emo tek
svaki stih obreda bez gre{ke, a ipak ako ne razume zna~enje tih tako pretpostaviti da je svako ko nosi pentagram zao i da zna da se
ceremonija, znakova, re~i, amblema i figura, on je MASONSKI NEZ- taj simbol {iroko koristi u satanizmu i ve{ti~arenju. Mnogi ljudi to ne
NALICA.”6 znaju i “nevino” nose satanske i paganske simbole. Moramo paziti
da ne optu`imo svakog ko koristi te simbole da je okultista ili nju
Kroz celu ovu knjigu }emo posmatrati brojne simbole i otkrivati
ejd`er. Naravno, ako znamo da je odre|ena grupa okultno udru`enje,
neka od SKRIVENIH ZNA^ENJA iza tih simbola. Vide}emo kako razni
onda simbole koje koriste ne treba olako shvatati. Mnogi ljudi koji
simboli predstavljaju paganska bo`anstva i bogove. Uz to, nau~i}emo
dizajniraju te logoe ta~no znaju {ta rade. Obradi}emo mnoge od tih
koliko amblema skrivaju i zaodevaju seksualne konotacije pod
logoa u ovoj knjizi i dati njihova sopstvena obja{njenja o odre|enom
maskom simbolike. ^arls D`. Berger (Charles G. Berger) obja{njava:
zna~enju koje le`i iza izabranog dizajna.
“Ispo~etka su, u umetnosti, polni organi predstavljani njihovim Neki ljudi poku{avaju da pretvore neke okultne simbole u
slikama, ali kako se ~ovek razvijao i ideje morala menjale, takve “hri{}anske” simbole, tvrde}i na primer da pentagram predstavlja pet
predstave izgledale su uvredljive ili grube, i zato su POSTEPENO Hristovih rana, a da je trougao simbol trojstva. Mi to ne mo`emo
MODIFIKOVANE DOK NIJE POSTALO JEDVA MOGU]E PREPOZNATI ~initi, jer Biblija ka`e u 5. Knjizi Mojsijevoj 4,15-19.23:
TE SIMBOLE KAO POLNE po svom poreklu. ZA MASE SU
“Kako u onaj dan kad mi Gospod govori na Horivu, usred ognja
IZMI[LJANA DRUGA OBJA[NJENJA I ZNA^ENJA, jer nije trebalo da
nikakvog lika ne videste, zato dobro bdijte nad du{ama svojim, da
razumeju ISTINSKA ZNA^ENJA. Tako su SIMBOLI DOBILI DVA
se ne biste pokvarili i na~inili sebi kakav lik rezani ili kakvu god
ZNA^ENJA - ezoteri~no i egzoteri~no. EZOTERI^NO zna~enje bilo je
sliku od ~oveka ili od `ene, sliku od kakve `ivotinje koja je na
istinsko ili prvobitno zna~enje, KOJE JE RAZUMELA SAMO
zemlji, ili sliku od kakve ptice koja leti ispod neba, sliku kakve
NEKOLICINA koja ih je pa`ljivo krila. Egzoteri~no zna~enje bilo je
`ivotinje koja pu`e po zemlji, ili sliku od kakve ribe koja je u vodi
to izmi{ljeno, ili modifikovano obja{njenje, namenjeno mno{tvu.
pod zemljom. Bdi nad du{om svojom, da ne bi, podigav{i o~i svoje
Svete misterije, koje se ~esto spominju u vezi sa mnogim drev-
k nebu i videv{i sunce, mesec i zvezde, i svu vojsku nebesku,
nim religijama i koje su ljudi inicirani u tajni red pa`ljivo ~uvali,
zaneo se i klanjao im se i slu`io im; to su stvari koje je Gospod,
ticale su se ezoteri~nih zna~enja u religijama ranijih vremena. Te
Bog tvoj, dao svim narodima pod celim nebom... Bdijte nad
svete misterije bile su ~esto samo nastavci jednostavnijih vidova
sobom, da ne zaboravite savez koji u~ini s vama Gospod, Bog va{,
ranog kulta seksa koji je sledila samo odabrana nekolicina.”7
i da ne gradite sebi lika rezanoga, slike od koje god stvari koje je
Knjiga Preme{tanje simbola (Migration of Simbols) tako|e ka`e: Gospod Bog tvoj zabranio.”
“Nesumnjivo je da su simboli koji su u najve}oj meri privukli po{tova-
Bog ne `eli da pravimo BILO KAKVU sliku Njega na bilo koji na~in.
nje mno{tva reprezentativni znaci bogova, ~esto prosta~kih i nepris-
“Kad smo dakle rod Bo`ji, nemamo da mislimo da Bo`anstvo li~i zlatu
tojnih...”8
ili srebru ili kamenju istesanom ve{tinom i radom ljudi” (Dela apos-
Po{to je seksualna priroda mnogih simbola sada skrivena pod
tolska 17,29).
drugim maskama, prose~an ~ovek vi{e ne shvata vulgarnost koja le`i
Kad su Izraelci u{li u zemlju paganskih naroda koju im je Gospod
iza mnogih od njih. Me|utim, mnoge organizacije, NAMERNO koriste
dao u nasledstvo, On im je naredio: “Obori}ete oltare njihove i
6 7
razbi}ete kipove njihove, popali}ete lugove njihove, izlomi}ete rezane
bogove njihove i istrebi}ete ime njihovo iz onih mesta. Ne}ete tako
~initi Gospodu, Bogu svome” (5. Mojsijeva 12,3-4; videti i 5.
Mojsijevu 7,5).
U 5. Mojsijevoj 7,25-26 stoji:
“Ognjem }e{ rezane bogove njihove spaliti. Na srebro i na zlato
3/!Kjo.kboh!tjncpm
{to je na njima ne}e{ se polakomiti, i ne}e{ ih za sebe uzeti, da
ti ne budu zamka, jer je to gadno pred Gospodom, Bogom tvojim.
Simbol jin-janga vi|amo na sve strane. Koristi se u logoima, na
Ne}e{ unositi gada u dom svoj, da ne bude{ proklet kao i on,
koricama knjiga, u Nju ejd` pokretu, u borila~kim ve{tinama, itd. “Jin
nego se gadi na njega i grozi se od njega, jer je proklet.”
i jang se smatraju suprotnostima. Jin predstavlja ve~nost, tamu,
Mada su u ovoj knjizi prikazani brojni simboli, ona definitivno nije `ensko, levu stranu tela itd. Jang je njena suprotnost i predstavlja
sveobuhvatan spisak. Mogli smo da uklju~imo jo{ mnoge, mnoge sim- istoriju, svetlost, mu{ku, desnu stranu tela itd.”1 “Jang je mu{ko,
bole, ali su izostavljeni zbog vremena i prostora. Me|utim, ovde pozitivno i predstavljeno Suncem. Jin je `ensko, negativno i pred-
obra|eni simboli mogu biti dobra polazna ta~ka za identifikovanje stavljeno Mesecom”,2 ka`e Pol E. Dezotel (Paul E. Desautels) u knjizi
mnogih okultnih logoa koji se danas pojavljuju. Carstvo dragulja (The Gem Kingdom).
“Sam simbol datira bar do IV veka pre
Hrista i identifikovan je kod isto~nih filozof-
skih religija konfu~ijanizma, budizma i taoiz-
ma. U Zapadnom svetu odavno je usvojen
u simboliku mita, magije, astrologije i ve{ti-
~arenja.”3
Knjiga pod naslovom Crna magija, bela
magija (Black Magic, White Magic) ovako
obja{njava jin-jang:
“Drevni magijski znak zvan jin-jang prvi put se pojavio negde oko
III veka pre Hrista u Kini. Taj amblem postao je omiljeni znak
VRA^EVA i mistika po celom Orijentu jer i on obuhvata tako mnogo
mogu}ih zna~enja.”4
Jedna ~uvena ve{tica, Sibil Lik (Sybil Leek), koja sebe naziva
“gospodaricom okultnog”, tvrdi da je jin-jang teorija:
“... ideja koja je nadahnula stvari kao {to su kineski boks, kon-
trola disanja (kori{}ena u jogi, meditaciji itd), upotreba raznih
trava, i neke prili~no erotske seksualne ve`be osmi{ljene da
nahrane jang uz pomo} jina.”5
Ona dodaje: “Za taoizam je klju~na ideja jina i janga”.6
“Prema drevnim kineskim filozofima, u po~etku je bio Tao. Ali onda
se Tao podelio na dva prvobitna principa, jang i jin. A iz mnogih
kombinacija janga i jina pojavilo se sve drugo u svetu.
Jang i jin su proizveli 'pet elemenata', koji su metal, drvo, vatra,
voda i zemlja. Sve u `ivotu je u stalnom stanju toka; zapravo, jedi-
na stvar u koju mo`ete biti sigurni je to da }e se ona promeniti.”7
8 9
Jo{ jedna knjiga ka`e: “Filozofija taj ~i ~uana ima korene u
“Jang-jin simbol je jedan od najlak{ih za prepoznavanje i taoizmu, koji zagovara prirodan napor, i u
razumevanje. On predstavlja dve suprotnosti, sukobljene sile koje Ji |ingu, ili Knjizi promena. Pokreti i
se nalaze u svakoj akciji, i koje su odgovorne za dinami~ni uni- unutra{nja zna~enja izvedeni su iz odno-
verzum... Jang i jin operi{u u univerzumu prvenstveno kroz delo- sa dopunjivanja izme|u jina i janga, dve
vanje pet elemenata: Zemlja (Saturn), Voda (Merkur), Metal fundamentalne sile koje stvaraju i har-
(Venera), Drvo (Jupiter) i Vatra (Mars). Ovi elementi pod vo|stvom monizuju Univerzum svojom interakcijom.
pet planeta formiraju, sa Suncem i Mesecom, sedam vladara. A Interakcija jina i janga vitalna je za
svaki of tih elemenata mo`e biti jang ili jin, tako da kombinacije praksu taj ~i ~uana, jer se prakti~ar
svih njih mogu proizvesti mno{tvo mogu}nosti i astrolo{kih alter- fizi~ki i mentalno stalno preme{ta iz
nativa. Svaki, naravno, ima svoj simbol, koji se mo`e urezati — a praznog u puno, i mekog u tvrdo, da bi
vrlo ~esto je i bio urezivan - u ko`u `ivotinja i ljudi.”8 postigao odgovaraju}u i razvojnu
ravnote`u.”11
Koncept jina i janga (tako|e nazivan i Tai-gi-tu), igra va`nu ulogu i
u mnogim drugim okultnim radnjama. Na primer, Re~nik misticizma U stvari, taj ~i predstavlja “krug podeljen
(The Dictionary of Mysticism) ka`e slede}e o praksi {u-{u (shu shu): na svetlo i tamu, jang i jin”.12
Druge me|usobno povezane tehnike za-
“[u-{u: drevni kineski sistem magije, proricanja sudbine i okultnih
visne od jin-janga su zonska terapija, terapi-
radnji, uklju~uju}i astrologiju, tuma~enje snova, ve{tinu koordinisa-
ja polarnosti, makrobiotika, {ijacu, d`in-{in,
nja ljudskih aktivnosti uz pomo} aktivnog i pasivnog principa uni-
du-in, borila~ke ve{tine (kao kung-fu, ~i
verzuma (jin-jang) i Pet elemenata (vu hsing (wu hsing)), gatanje
kung, karate, taj ~i), itd.
kori{}enjem stabljika biljke za proricanje i kornja~inog oklopa, i
Hiromantija, okultna praksa predskazivanja budu}nosti ~itanjem sa
razne metode kao {to su tuma~enje snova, odre|ivanje oblika
dlana, tako|e je zasnovana na teorijama jina i janga i pet elemena-
gra|evina, itd.”9
ta. U jo{ jednoj OKULTNOJ knjizi, Kineska ve{tina le~enja (The
Naravno da su i mnoge kineske ve`be, medicinska praksa itd. Chinese Art of Healing), koju je napisao jedan BUDISTI^KI kalu|er,
tako|e zasnovane na teoriji jina i janga. U knjizi Zdravlje — sveobuh- autor obja{njava kako njihovi preci povezuju masa`u, koja obuhvata
vatan pristup (Health: A Holistic Approach) nalazimo: REFLEKSOLOGIJU, sa pet elemenata i hiromantijom. On ka`e:
“Tehnike akupunkture, akupresure i muksibustije primenjuju, re- “Palac je, na primer, bio povezivan sa
dom, iglu, pritisak, ili termalnu (toplotnu) stimulaciju na meridi- slezinom, koja je pripadala zemljanom
janske ta~ke, da bi promenili normalan tok ~i (chi) kroz meridijane. elementu, ka`iprst sa debelim crevom
Taj tretman poma`e da se ponovo ustanovi jin-jang ravnote`a (metalni element)... itd... Vid masa`e
zapo~injanjem normalnog energetskog toka u stagniraju}im meridi- zvan 'iz vodenog elementa u zemljani ele-
janima. Meridijanske ta~ke koje treba stimulisati biraju se ment' podse}a nas na OKULTNE kon-
kori{}enjem specifi~nog zakona izvedenog direktno iz teorije pet cepte te vrste.
elemenata i poznavanja rasporeda distribucije ~i u meridijanima. Prema isto~nja~kim MAGOVIMA, dlan
Teorija pet elemenata je prakti~na, opipljiva primena suprotnosti {ake sadr`i tajne `ivota. Postojala je i
koje se dopunjuju — jina i janga. jedna drevna kineska {kola koja je tvrdi-
Kineski sistem fizioterapije, ili terapeutskih la da je dlan replika jina i janga i da
ve`banja, predstavljen je uglavnom u praksi taj ~i mo`e da pru`i podatke o bolesti i
~uana (T'ai Chi Ch'uan), {to je sistem ve`bi dobrom zdravlju, i celoj sudbini ~oveka.”
vr{en u bliskoj koordinaciji sa regulisanim disa-
Masonerija tako|e koristi koncept jina i
njem. Ve`banja se sastoje od trideset sedam
janga u svojoj simbolici, ali u preru{enom
obrazaca pokreta, ~iji je sastav odre|en principi-
vidu. Albert Pajk (Albert Pike) ka`e da crni i
ma jin i janga.”10
beli plo~nik simbolizuju “dobri i zli princip
10 11
egipatske i persijske vere. To je rat Mihajla i Sotone, bogova i titana, Po{to ima ne{to jina (`enskog) u jangu (mu{kom), {to se pred-
Baldera i Loka; izme|u svetlosti i senke, koji je tama; dana i no}i; stavlja ta~kicom, i ne{to janga u jinu, simbolizovan je i koncept bisek-
slobode i despotizma...”13 sualnosti. ^arls (Charles) Berger zapa`a:
Masoni koriste i dva trougla da predstave tu ideju suprotnosti. U “Nekad se nastojalo da se bogovi u~ine biseksualnim. Hermafrodit
izdanju Short Talk Bulletin koji se ~ita u masonskim lo`ama, pi{e da je najbolji primer. On je bio sin Hermesa i Afrodite i prigrlio je
ti trouglovi “simbolizuju dobro i zlo, dan i no}, kineski JANG I JIN, Salmako, nimfu, koja je zamolila bogove da ih u~ine nerazdvojnim.
itd”.14 Bogovi su usli{ili tu molbu i formirali od njih dvoje savr{eno bi}e,
Dva trougla spojena u heksagram ukazuju na seksualnu uniju. I koje je posedovalo osobine oba pola. Od ovog mitskog bi}a poti~e
ovo gledi{te povezano je sa jin-jangom. U knjizi Na{e falusno nasle|e izraz hermafrodit. Omfala je bila kraljica Lidije i poslodavac Herak-
(Our Phallic Heritage) (falus = mu{ki polni organ) ~itamo: la. Ona se predstavlja sa lavljom ko`om i toljagom, mu{kim sim-
“Ali po{to je zajednica polova neophodna da bolima, dok Herakle nosi njenu suknju i
se proizvede potomstvo, oba pola bila su prede za nju. Omfala je tako predstavljena
predstavljana u ve}ini religija. U najgrubljim kao dvopolna, kao i Herakle svojom ode}om
vidovima religije, obo`avane su predstave i radom. Ime Omfala je biseksualno ime,
genitalija oba pola, ili sjedinjenih polnih koje poti~e od 'Om', Univerzalne Majke, i od
organa. Tako su se obo`avali falus-kteis u falusa, mu{kog organa. Isto tako, Janus kod
Gr~koj i Egiptu, lingam-joni u Indiji, mase- Grka ne samo da je imao dva suprotno
ba{er u Siriji, joseki-inseki u Japanu, JANG- okrenuta lica, ve} je bio i dvopolan, ili her-
JIN u Kini, kao i hananejski Velfegor (Vaal- mafrodit.”19
peor) iz Biblije.”15 Nju ejd` pokret gleda blagonaklono na homoseksualnost. U stvari,
Masonski pisac D`ord` Oliver (George Oliver) ka`e: u alhemiji je androgin ({to zna~i mu{ko i `ensko u jednom telu) sma-
“Tako su monada i duada bili falus i kteis Grka, lingam i joni hin- tran “slikom ljudskog savr{enstva i celokupnosti. Po nekim drevnim
dusa, voden i friga kod Gota, JANG I JIN kod Kineza, i nesumnji- tradicijama, originalan i savr{en oblik ljudskog bi}a... pomodan izgled
vo, kreativnih i destruktivnih sila svake dr`ave pod kapom nebes- me|u nekim slavnim li~nostima”.20 “Blaj (Bly), Nin i Jung ka`u nam
kom.”16 da svaki pojedinac mora posti}i unutra{nji brak svoje mu{ke i `enske
prirode da bi stekao pravu ravnote`u.”21
Ova misao se ponavlja u knjizi Mitovi i simboli u indijskoj umet-
Pretpostavka jin-janga tako|e
nosti i civilizaciji (Myths and Symbols in Indian Art and Civilization):
vodi ka homoseksualnosti. U jed-
“Lingam i joni, [iva i njegova boginja, simbolizuju snage polova nom broju ~asopisa Whole Life
koje su antagonisti~ke, ali ipak sara|uju. Njihov Sveti brak (gr~ki: Times bilo je pismo Dejvida Langa
hieros-gamos) raznoliko je oslikan u razli~itim tradicijama svetske (David Lang). On je napisao:
mitologije. Oni su arhetipski roditelji, Otac i Majka Sveta, sami
“Na primer, makrobioti~ka teori-
prvoro|eni od parova suprotnosti, prvo razdvajanje primarne, kos-
ja obja{njava homoseksualnost
mogoni~ne stvarnosti, sad ponovo ujedinjene u produktivnoj har-
kao jin-jang neravnote`u uzroko-
moniji. U vidu Oca Neba i Majke Zemlje, Grci su ih zvali Zevsom
vanu (ili bar pogor{anu) prete-
i Herom, Uranom i Geom, Kinezi tjenom i tijem, JANGOM I
ranim konzumiranjem jin hrane
JINOM.”17
(kao {to je sve`e vo}e) kod
Jedan katalog koji prodaje statue paganskih bogova i boginja, kao mu{karaca, kao i preteranim
i mnogih drugih okultnih predmeta, ka`e: uno{enjem jang hrane (kao {to
“Istovremeno i najsvetiji i najtajanstveniji put ka vi{oj svesti, Tantra je `ivotinjsko meso) kod `e-
se odnosi na bo`ansko jedinstvo suprotnosti. Taoisti zovu te na.”22
energije jin (od joni, aktivni princip), i jang (le`e}i princip).”18

12 13
Teksi Mars (Texe Marrs) obja{njava: koju je lako napraviti, jer je presek dveju pravih linija pod pravim
“U~itelj nju ejd`a prihvata, pa ~ak i podsti~e homoseksualnost i uglom, i postao je simbol ~ovekove najuzvi{enije i najsvetije aktiv-
biseksualnost. Bezbo`na nauka o reinkarnaciji i princip jin-janga su nosti, koji izra`ava po{tovanje prema tom ~inu. U Bibliji se Val
savr{en izgovor i rezon za homoseksualnost i druge vidove sek- ponekad predstavlja u jedinstvu sa A{tarot (Astarotom). Rezultat
sualnog nemorala. Ako ste homoseksualac ili lezbejka u ovom spajanja polova bio je novi `ivot. Odvojeni, mu{karac i `ena bili su
`ivotu, u~itelji nju ejd`a veruju da je to verovatno zato {to ste bili nepotpuni, neva`ni i neplodni, ali su u svom spoju postali savr{e-
osoba suprotnog pola u prethodnoj inkarnaciji ili pro{lom `ivotu. na du{a, shvataju}i tako besmrtnost `ivota.”26
Ostatak i uticaj tog pro{log `ivota prosto su se zadr`ali u va{em Gore spomenute simbole (koji su poznati pod imenima oroboros,
mozgu i svesti. rog izobilja i svastika) detaljnije }emo obraditi kasnije.
Princip jin-janga, tako|e nazvan i jedinstvo, integracija ili polar- Jedna odre|ena grupa koja zna seksualnu implikaciju jin-janga i
nost, smatra da se ~ovek ra|a i sa mu{kim i sa `enskim osobi- namerno ga koristi kao svoj zvani~ni simbol je Savet za seksualno
nama. ^ovek je navodno mogao biti 250 puta mu{karac i 250 informisanje i obrazovanje Amerike (SIECUS).27 Ova grupa promovi{e
puta `ena u ranijim inkarnacijama, a za se}anja na te pro{le `ivote {iroko seksualno obrazovanje u {kolama. SIECUS izla`e svoje stano-
ka`e se da ostaju kao neizbrisivi tragovi svesti. Tako je svaki od vi{te slede}im re~ima:
nas kombinacija mu{kog i `enskog. Nju ejd` podsti~e decu i “SIECUS-ovo stanovi{te je da kontraceptivna pomagala treba da su
odrasle da cene i praktikuju sklad suprotnosti, u~e}i pojedinca da dostupna svima — uklju~uju}i i maloletnike koji treba da u`ivaju
stapa ta dva dela li~nosti - mu{karca i `enu.”23 ista prava na slobodan i nezavisan pristup... kontraceptivnoj nezi
Kod mnogih paganskih bogova i boginja vidi se da imaju dvostru- kao i drugi... SIECUS-ovo stanovi{te je da kori{}enje eksplicitnog
ke seksualne prirode. Merkur, zvan “mu{ko-`ensko”, bio je her- seksualnog materijala (koji se ponekad naziva pornografijom) mo`e
mafrodit.24 Ova dvostruka priroda sadr`i u sebi jo{ simbolike. Na pri- poslu`iti raznim va`nim potrebama u `ivotima bezbrojnih pojedi-
mer: naca...”28
“Glava i vrat zmije su jasno mu{ki simbol, ali se zmija nekad sim- Jo{ jedna grupa koja koristi jin-jang (svesno ili ne) su Devojke-
bolizuje sa svojim repom u ustima (oroboros), pa joj telo formira skauti (Girls Scouts). “Na 66. strani knjige Bed`evi i znaci Devojaka-
krug koji je `enski. Uz to, usta su `enska, dok je rep, koji je u skauta (Girl Scout Badges and Signs), koristi se simbol jin-janga da
ustima, mu{ki. Tako zmija sa repom u ustima iz dva dobra razlo- predstavi bed` spretnosti (engleski - The World in My Community pro-
ga predstavlja oba pola. Sveta vatra je ~esto bila pripremana u ficiency badge). U Ud`beniku za mlade devojke-skaute (Junior Girl
verskim prilikama obrtanjem realisti~ne drvene predstave falusa u Scout Handbook) obja{njavaju se ve`be joge. Tema za njihov program
drvenoj predstavi kteisa, a to obrtanje se ~inilo pomo}u naprave 1987. godine bila je 'Godina magije'.”29
sli~ne luku. Rog izobilja je u simboli~kom zna~enju bio dvopolan. Ji |ing (Knjiga promena) predstavlja jo{ jednu okultnu praksu koja
Sam rog je bio mu{kog, a njegova unutra{njost `enskog pola. obuhvata upotrebu jin-janga. D`efri Perinder (Geoffrey Parrinder) pi{e:
Plodovi u rogu su simbolizovali `ensku plodnost.”25 “Dualizam jin-janga je u{ao u konfu~ijansku ortodoksiju time {to je
“^etvorokraki krst je generalno imao druga~ije zna~enje, i pred- postao sastavni deo Ji |inga, {to predstavlja kasniju zbirku i racional-
stavljao je mu{ko i `ensko u spoju, u ~inu stvaranja. Od pamtive- nu preraspodelu prethodnih dela o GATANJU.”30
ka su uspravna linija ili predmet predstavljali mu{ki polni organ, a Viljem Spir (William Spear) propoveda astrologiju i makrobiotiku, a
horizontalna linija kteis ili `enski polni organ. Povr{ina vode, koristi Ji |ing ve} 20 godina.31 On ka`e:
`enskog elementa u stvaranju, bila je horizontalna, a i `ene su bile “Taoizam, neodvojiv od filozofije Ji |inga, zasnovan je na nadopu-
prakti~no u horizontalnom polo`aju u ~inu stvaranja. O prosti- njuju}im, a ipak suprotstavljenim principima jina i janga koji
tutkama se govorilo da 'zara|uju horizontalno', i taj izraz kori{~en me|usobno stvaraju i uni{tavaju jedno drugo beskrajnim preras-
je za `ene koje bi u svojoj sobi bile zadr`ane od strane nekog pore|ivanjima svojih odnosa. Osnovno pravilo kojem se pokorava-
bogatog ~oveka. Sno{aj se zove 'horizontalna ve`ba'. Horizontales ju je jedina izvesnost `ivota - promena.”32
(horizontale) je jedno od imena koje Francuzi koriste za `ene koje Jedna reklama za knjigu Dajan [tajn (Diane Stein) o Ji |ingu
prodaju ljubav, `ene lakog morala. ^etvorokraki krst bio je figura (zvanom i Kvan jin (Kwan Yin)) ka`e nam: “Knjiga promena Kvan jin
14 15
je divna knjiga, koja nalazi obo`avatelje jnuju}e elemente jina i janga. Dodao sam spiralne krive izme|u
ne samo me|u NJU EJD@ERIMA I FEMI- spolja{njeg i dva unutra{nja kruga. Sa tim linijama, simbol jasno
NISTKINJAMA, VE] I DRUGIMA, KAO [TO izra`ava nastajanje i nivoe: krug celine (n) i 'vi{e' (n+1) i 'ni`e' (n-
SU PAGANI, LJUBITELJI PRORICANJA, 1) manje krugove/nivoe. Tao u nastajanju izra`ava su{tinu holo-
OBO@AOCI BOGINJE, kao i me|u onima nomije: nadopunjuju}e elemente, nivoe i sjedinjuju}i proces.”35
koji se bave isto~nja~kom filozofijom.”33 Simbol jin-janga je danas sasvim pogodan za humaniste, nju
Naravno da Dajan [tajn nije jedina ejd`ere, ve{tice, sataniste itd. Kao {to ka`e Majkl Tiera (Michael
paganka koja koristi Ji |ing. Jedan Tierra), pobornik jin-jang teorije: “Jin-jang teorija je metod u~enja i ne
~asopis za ve{tice, Circle Network News, defini{e ni{ta apsolutno.”36 Postoji sedam zakona o jin-jangu, a jedan
daje obiman ritual koji treba koristiti sa Ji od njih glasi: “2. Sve se menja.”37
|ingom. Deo tih uputstava glasi: Treba obratiti pa`nju na ovu va`nu stvar. Ideja da se “sve menja”
“Oltar treba postaviti nasred prostorije, okrenut severu... postavite nije u skladu sa Biblijom. U njoj nalazimo da je Isus Hrist isti ju~e,
stabljike nasred oltara zajedno sa knjigom Ji |ing koju }ete koris- danas i uvek (Jevrejima 13,8). On se ne menja. Jakov 1,17 tako|e
titi, i svojim Ji |ing dnevnikom. Dodajte na oltar druga obredna ka`e: “Svaki dobar dar i svaki savr{en poklon odozgo je, dolazi od
oru|a i simbole za koje mislite da su vam potrebni. Ne zaboravite Oca svetlosti, u kome NEMA PROMENE, ni senke menjanja.” Knjiga
i zapaljen tamjan. proroka Malahije 3,6 nam ka`e: “Ja sam Gospod, i ja se NE ME-
Ritualno o~istite sebe i prostor tehnikama po izboru. U~vrstite NJAM”.
se i centrirajte. Prizovite krugove (quarters) i Duha onako kako Slede}i zakon jin-janga glasi: “3. Sve suprotnosti se dopunjuju.”38
vam se ~ini da treba... Ovo opet protivre~i Bibliji. To bi u~inilo Isusa i Sotonu da budu nado-
Kad ste odredili heksagram, nacrtajte ga u svom dnevniku. punjuju}i jedan drugom! Kakvo bogohuljenje!
Pogledajte ga u tekstu svog Ji |inga... Jo{ jedan zakon jin-janga ka`e: “6. Vrhunac bilo kojeg stanja
Kad osetite da ste zavr{ili sa svojim odgovorom i zabele`ili sve stvori}e naznake suprotnosti.”39 Ovo bi opet, primenjeno na Hrista,
relevantne informacije u dnevniku, poklonite se Ji |ingu na na~in zna~ilo da }e On, kao vrhunac dobrote, milosti, saose}ajnosti itd,
koji smatrate ugodnim... Zahvalite se duhovnim pomaga~ima proizvesti znake mr`nje, nepravde, nebrige itd. To bi tako|e zna~ilo
(demonima!) i krugovima na pomo}i u va{em radu.”34 da }e Sotona naposletku postati blag, pun ljubavi, poslu{an itd.
Nju ejd`er D`efri S. Stemps (Jeffrey S. Stamps) voli da koristi jin- Biblija upozorava: “Te{ko onima koji zlo zovu dobro, a dobro zovu zlo,
jang u ne{to druga~ijem vidu. On zove svoj simbol “Tao u nastajanju” koji od mraka svetlost prave, a mrak od svetlosti, koji od gorkoga
i obja{njava: prave slatko, a od slatkoga gorko. Te{ko onima koji su mudri pred
o~ima svojim i misle da su razumni! ... koji za poklon bezbo`nika
“Krovna greda simbolizuje liniju
opravdaju, a nevinima pravdu otimaju!” (Isaija 5,20-21.23).
krova, odvajaju}i tako nebo od
Pored sedam zakona jin-janga, postoji i dvanaest teorema. Jedna
zemlje. Kao linija, ta greda pred-
od njih glasi: “8. Ni{ta nije samo jin ili jang; sve obuhvata polar-
stavlja jedinstvo, dok ipak stvara
nost.”40 Ovim se tvrdi da ni{ta nije sasvim dobro niti sasvim zlo i
dualnost — 'iznad i ispod, desno i
opet protivre~i Bibliji, jer u Knjizi proroka Avakuma 1,13 nalazimo:
levo, napred i nazad — ukratko,
“O~i tvoje (Bo`je) suvi{e su ~iste da bi zlo gledati mogle; ti ne mo`e{
svet suprotnosti'...
bezdu{nost gledati”. Biblija nam tako|e ka`e da nema istine u Sotoni
Kao simbol promene, i tao se
(Jovan 8,44). O~igledno je da jin-jang teorija nije u skladu sa Bo`jom
mo`e menjati. Da bih suzio svoju
Re~i.
misao sa mnogo stranica u jedan
Kasnije }emo obraditi zlokobne aspekte heksagrama, ali je zanim-
jedini simbol, ja predla`em Tao u
ljivo zapaziti da nam Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola
nastajanju (engleski - Emergent
(An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols) ka`e da je hek-
Tao)... Ovaj simbol pro{iruje tradi-
sagram povezan sa “kineskim OKULTNIM simbolom jinga i janga”.41
Tao u nastajanju cionalni taj ~i simbol kruga sa
Stoga se konotacije heksagrama primenjuju i na simbol jin-janga.
krovnom gredom koja deli nadopu-
16 17
Postoji verovatno na hiljade grupa koje koriste jin-jang u svom
logou ili u simbolici. Neke grupe to verovatno ~ine bezazleno, ali mi
verujemo da ve}ina njih ta~no znaju {ta rade i {ta ta simbolika zna~i.
Na slede}im stranicama su samo neki od na~ina na koje se koristi
jin-jang.

Za vi{e informacija o Exploris (na slici iznad), videti odli~an ~lanak


g|e Pegi Kadi (Peggy Cuddy) u ~asopisu Christian Conscience od juna
1998. godine.
18 19
4/!Lsvh
Krug je simbol univerzuma.1 Pisac kulta
Isto~ne zvezde, Sara Teri (Sarrah Terry), ka`e da
je krug “izveden iz SUNCA”.2 Masonski pisac
D`. S. M. Vord (Ward) obja{njava da krug sim-
bolizuje i Boga.3 Knjiga Riznica magije (Treasury
of Witchcraft) ka`e da “krug koji mag crta na
zemlji slu`i da primora demone da se pojave”.4
Uskoro }emo otkriti ko je bog masonerije, tako
da }e biti jasno kojeg boga predstavlja krug.
Jedan simbol koji naro~ito preovla|uje u masoneriji jeste krug, ali
sa dodatom ta~kom u njemu. On se zove “ta~ka u krugu”. Harold
Persival (Percival) u svojoj masonskoj knjizi ka`e: “Ta~ka i krug su
isto: ta~ka je beskona~no mali krug, a krug je u potpunosti izra`ena
ta~ka.”5 Po{to su ta~ka i krug isti, pogledajmo {ta nam masoni ka`u
o ovom konkretnom simbolu.
U Masonskoj knjizi sa pitanjima (Masonic Quiz Book) nalazimo da
ovaj simbol poti~e “od Egip}ana i simbolizuje SUNCE i boga OZIRI-
SA”.6 Albert Meki (Albert Mackey), mason 33. stepena, otkriva:
“Ta~ka u krugu je zanimljiv i va`an simbol u masoneriji... taj SIM-
BOL JE ZAISTA LEPA, ALI POMALO NEJASNA ALUZIJA NA STARO
OBO@AVANJE SUNCA, i upoznaje nas po prvi put sa onom njego-
vom modifikacijom koja je me|u precima bila poznata kao OBO@A-
VANJE MU[KOG POLNOG ORGANA”.7
Mada neki masoni sad poku{avaju da se distanciraju od Mekija,
on je ipak VRLO UVA@ENI MASON i njega danas veoma uva`avaju
mnogi masoni “vi{eg” stepena. U traktatu Short Talk Bulletin, ~lanovi-
ma lo`e je o Mekiju re~eno: “Nikad nije u masonskom simbolu
pro~itao neko zna~enje koje stvarno nije u njemu”,8 tako da imamo
sve razloge da prihvatimo njegovo tuma~enje da ta~ka u krugu zapra-
vo predstavlja mu{ki polni organ.
Albert ^er~vord (Churchward), mason, ka`e: “TA^KA U KRUGU JE
JEDAN OD HIJEROGLIFSKIH ZNAKOVA BOGA SUNCA, RA...”9
Ta~ka u krugu predstavlja druge bogove u drugim mitologijama. U
Indiji ta~kica ili ta~ka u krugu predstavlja [IVU,10 a u egipatskoj
mitologiji predstavlja HORUSA11 ili OZIRISA.12 Druidi su koristili ta~ku
20 21
u krugu kao amblem njihovog najvi{eg bo- ve} su se morale zamenjivati astrolo{-
`anstva ODINA.13 Usput, masoni se dive kim simbolom za sunce, odnosno kru-
druidima, a neki od njih ~ak tvrde da je gom sa ta~kicom u sredini.”17
masonerija potekla od druidizma. Naravno, Vajshaupt je, kao {to verovatno znate,
druidi su bili okultni sve{tenici, praktikovali bio mason i osniva~ Iluminata.
su astrologiju i prinosili ljudske `rtve. Jo{ jedna stvar koju treba da pogledamo
Tako, kao i kod svih drugih simbola koje je krug opisan oko obrnute petokrake
smo videli, nalazimo da se krug i ta~ka u zvezde. Iz knjige Pitanja masonerije (The
krugu odnose na paganskog boga. Uz to, Question of Freemasonry) doznajemo:
kao i prethodni simboli, ta~ka u krugu ima “Obrnuta petokraka zvezda u krugu je
i seksualnu konotaciju. najvi{i oblik satanisti~kog izra`aja, budu}i
U traktatu Short Talk Bulletin naslovljenom sa “Ta~ka u krugu”, da predstavlja Bafometa, boga Mendesa, ili ovaplo}enje Lucifera kao
koji se ~itao na skupovima masonskih lo`a, pi{e da je taj simbol boga.”18 U stvari, PENTAGRAM UPISAN U KRUG JE ZNAK ZA BOGA I
povezan sa OBO@AVANJEM SUNCA. Taj ~lanak ka`e: BOGINJU.19
“U Indiji se verovalo da je u op{tem potopu sve uni{teno osim Zapravo svaki okultni simbol se smatra jo{ mo}nijim kad god se
mu{kog i `enskog principa ili ORGANA ZA RAZMNO@AVANJE, koji koristi krug opisan oko nekog drugog okultnog simbola.20
su bili predodre|eni da proizvedu novu rasu i da ponovo nasele
ljudima zemlju kad se voda bude povukla. @enski princip, simboli-
zovan mesecom, poprimio je oblik lunete, ili polumeseca, dok je
mu{ki princip, simbolizovan suncem, poprimio oblik lingama (ili
Falusa) i smestio se ukru}en u centru lunete, kao jarbol broda. Ta
dva principa u toj sjedinjenoj formi plutali su po povr{ini vode dok
je ona pokrivala zemlju i tako postali preci nove rase ljudi...
Po indijskom tuma~enju TA^KA JE MU[KI PRINCIP, A KRUG
@ENSKI; ta~ka je postala Sunce, a krug Sun~ev sistem za koji su
drevni ljudi mislili da je univerzum, jer je sunce o`ivljavaju}i, `ivo-
todavni princip, za sve {to `ivi.”14
Albert Pajk (Pike) pi{e da su Izida i Oziris:
“... aktivni i pasivni principi univerzuma, koji su obi~no bili sim-
bolizovani genitalijama mu{karca i `ene... Indijski lingam pred-
stavljao je jedinstvo oba principa, kao i ~amac i jarbol i ta~ka u
krugu; sve je to izra`avalo istu filozofsku ideju o Jedinstvu dva veli-
ka Uzroka Prirode, koji zajedni~ki rade, jedan aktivno, a drugi
pasivno, u stvaranju svih stvari...”15
Ta~ka u krugu kori{}ena je na neke prili~no jedinstvene na~ine. Na
primer, jedna masonska knjiga ka`e: “Znak ozlogla{ene mafije ili Koza
nostre nije 'crna ruka', kako mnogi veruju, ve} poznata ta~kica u
krugu.”16 Kako dalje saznajemo:
“Po{to su prave svrhe iluminizma bile tako {okantne, Vajshaupt
(Weishaupt) je stalno podsticao TAJNOVITU prirodu tog reda.
Nijednom ~lanu nije nikad dozvoljeno da se identifikuje kao ilumi-
nat. Re~i iluminizam i iluminati nisu se nikad koristile u prepisci,
22 23
“Cilj svega ovoga bio je da se INICIRANI ^LAN U^INI BOGOM, bilo
jedinstvom sa Bo`anskim Bi}em spolja, ili shvatanjem Bo`anskog
Sopstva u sebi...
^OVEK JE KAO BOG TIME [TO POSTAJE BOG.”13
5/!Uspvhbp Ova tema bo`anstvenosti ~oveka mora da je tako|e cilj kulta
Isto~ne zvezde, jer niko ne mo`e postati njen ~lan ako nema bliskog
ro|aka koji je primio tre}i stepen masonerije. To je stepen za koji se
tvrdi da ~ini masona “OBO@ENIM ^OVEKOM”.14
Trougao je veoma va`an simbol za masone i pripadnike kulta
Postoji jo{ simbolike povezane sa trouglom. Trougao sa jednim
Isto~ne zvezde. Kad se uspostavlja novi ogranak kulta Isto~ne zvezde,
vrhom uperenim navi{e slu~ajno je simbol za Seta i [ivu. U knjizi
izabrani slu`benici treba da formiraju jednakostrani~an trougao oko
Znaci i simboli prvobitnog ~oveka (Signs and Symbols of Primordial
oltara.1 Sam oltar “je u obliku trougla. Tradicionalno, jedan ugao je
Man) Alberta ^er~vorda, masona, nalazimo da je taj trougao sa vrhom
usmeren ka istoku”.2 Sam pentagram je sastavljen od trouglova.3
uperenim nagore bio SIMBOL ZA SETA (ili Suta)!15 U Indiji, trougao je
Naravno, kao i pentagram, trougao se mo`e
“oznaka za kastu sledbenika [IVE... koji ga nose na svojim ~elima”.16
upotrebiti u dva razli~ita polo`aja i svaka od tih
Jo{ jedan masonski pisac, D`. S. M. Vard, dodaje:
pozicija ima specijalno zna~enje. Trougao sa jed-
nim uglom usmerenim nadole predstavlja pagan- “Sa vrhom uperenim navi{e JEDNAKOSTRA-
sko bo`anstvo i zove se “Trougao bo`anstva” ili NI^NI TROUGAO PREDSTAVLJA [IVU UNI[TI-
“Vodeni trougao”.4 Sa jednim vrhom usmerenim TELJA i ozna~ava plamen koji se di`e sa
navi{e zove se “Zemaljski trougao”, “Piramidalni loma~e ka Nebu. Ovaj simbol nam je (mason-
trougao” ili “Vatreni trougao”,5 i taj amblem sim- ima) poznat na vi{e stepena, a naro~ito na
bolizuje “SAVR[ENOG ili BO@ANSKOG ^OVEKA”.6 Tridesetom”.17
Menli P. Hol (Manly P. Hall), mason 33. ste- Ovde nema protivre~nosti, jer je Set egipatski
pena, hvali se: “^OVEK JE BOG U STVARANJU...”7 D`ord` H. [tajn- \avo, a [iva je indijski bog uni{tenja. Oba ime-
mec (George H. Steinmetz), tako|e masonski pisac, ka`e sli~nim na, SET I [IVA, nabrojana su i u Satanskoj Bibliji (The Satanic Bible)
tonom: kao jo{ jedno ime za SOTONU!18 Dalje, Helena Petrovna Blavacki
“Budi miran — i znaj — da sam ja Bog. ... 'DA SAM JA BOG' - (Blavatsky) potvr|uje: “Dakle, samo treba da se podsetimo da su
kona~no prepoznavanje Svega u Svemu, jedinstvo Sebe sa Kosmo- Siva ([iva) i palestinski Val ili Moloh, i Saturn identi~ni...”19 Tako
som — spoznaja BO@ANSTVA U SEBI!”8 dakle, kad nam masoni i pripadnici kulta Isto~ne zvezde ka`u da
trougao predstavlja bo`anstvo, sad znamo KOJE bo`anstvo se slavi
D`ozef Fort Njutn (Joseph Fort Newton), ~uveni mason, tvrdi da
simbolikom trougla.
Tre}i stepen masonerije svedo~i o “najdubljem uvidu ljudske du{e —
Jo{ jedna indicija za to koje se bo`anstvo tu slavi mo`e se na}i
da je Bog postao ~ovek da bi ~ovek mogao postati Bog”.9
u knjizi Elis Bejli (Alice Baily) U~enici Nju ejd`a (Discipleship in the
Ova tema bo`anstvenosti ~oveka mo`e se na}i u nizu knjiga
New Age). Ona tvrdi: “Moglo bi se simboli~no re}i da 'vrh trougla ima
masona, nju ejd`era, ve{tica i satanista.10 Masonski pisac D`. D. Bak
temelje na Nebu ([ambala) i da iz te ta~ke isti~u dva protoka
(J. D. Buck) ka`e: “Daleko je va`nije da LJUDI TE@E DA POSTANU
sile...”20 [ambala je mitolo{ko mesto gde navodno `ivi “Gospodar
HRISTOSI nego da veruju da je Isus bio Hrist (Mesija, Spasitelj).”11
Sveta”, Sanat Kumara ili [iva (koji je zapravo Sotona)!21 Bejlijeva
Artur Edvard Vejt (Arthur Edward Waite) pi{e: “Majstor-Graditelj
radosno i{~ekuje vreme “kada }e do}i do inauguracije nove faze
TRE]EG STEPENA zaista ustaje iz mrtvih kao Hrist.”12
aktivnosti u [ambali. To }e omogu}iti Gospodaru Sveta da postane
U knjizi Drevne misterije i savremena masonerija (The Ancient
vladar Svete Planete, {to za sada nije slu~aj”.22
Mysteries and Modern Masonry), koju je napisao mason 32. stepena
Interesantno je da nas Bejlijeva podse}a da masonerija proisti~e
^arls H. Vejl (Charles H. Vail), nalazimo:
iz [ambale.23 Masonski autor Lin Perkins (Lynn Perkins) sla`e se sa
tim. On spominje da [ambala “ima veze sa drevnim po~ecima maso-

24 25
nerije i sa njenom budu}no{}u u nastupaju}em Dobu Vodolije...”24 neznanja i mudrosti, i dobra i zla; kad su
Zatim dodaje: pravilno postavljeni, trouglovi predstavljaju
“[ambala — legendarni i misti~ni dom Velikih Majstora Mudrosti... ravnote`u i sklad.”28
iz koje je i potekla drevna i savremena MASONERIJA... je mesto U knjizi Bogovi Indije (The Gods of India)
'Velike bele lo`e' Inicijata Majstora koja kao Bratstvo mistika i nalazimo:
OKULTISTA predstavlja prototip - originalni model - ~iju fizi~ku i “Smatra se da trougao sa vrhom uperenim
duhovnu kopiju, manje ili vi{e savr{enu, predstavlja svaka mason- navi{e predstavlja i vatru, identifikovan sa
ska lo`a... ^injenica da DANA[NJI MASONI NISU SVESNI POSTO- mu{kim principom, lingom ili falusom, sim-
JANJA I ZNA^AJA EZOTERI^NE TRADICIJE, koja obuhvata celokup- bolom Pretka [ive ili Kosmi~ke Osobe
nu svrhu i sudbinu svake `ive du{e - nije nikakav dokaz da ona (purusa)... Njegov numeri~ki simbol je broj 3.
ne postoji.”25 Trougao usmeren nadole predstavlja silu inercije koja vu~e
Jo{ jedno zna~enje trougla povezano je sa seksualno{}u. Bez nadole, i te`i da ugu{i aktivnost. Povezuje se sa vodenim ele-
zala`enja u detalje, samo }emo spomenuti da on predstavlja mu{ke mentom, koji uvek te`i da se spu{ta, da izjedna~i svoj nivo. To je
i `enske reproduktivne organe. Kada se dva trougla spoje u hek- pasivni aspekat tvorevine i stoga je predstavljen jonijem (yoni) ili
sagram (o ~emu se govori na drugom mestu u ovoj knjizi), oslikava `enskim organom, simbolom Energije (Sakti) ili Kosmi~ke prirode
se seksualna unija mu{karca i `ene. (prakrti ). Drugi simboli povezani sa vodenim elementom su kru`ni
Masonski pisac R. H. Mekenzi (MacKenzie) ka`e: luk, polumesec i talas. Odgovaraju}i numeri~ki simbol je broj 2.”29
“TROUGAO — Va`an simbol u masoneriji. 1. Jednakostrani~ni R. Svinbarn Klajmer (R. Swinburne Clymer), u knjizi Misterije Oziri-
trougao usvojili su svi drevni narodi kao simbol Bo`anstva i bio je sa ili drevne egipatske inicijacije (The Misteries of Osiris or Ancient
smatran najsavr{enijom figurom. Stalno se pojavljivao u Zanatskoj Egyptian Initiation) pi{e: “Falus ili Lingam, i Joni, mu{ki i `enski sim-
masoneriji (Craft Masonry) kao i u Kraljevskom luku (Royal Arch). boli razmno`avanja, nalaze se u trouglu i u simbolu tau...”30
2. Pravougli trougao se tako|e smatrao va`nom figurom. Kod Lezbejke i homoseksualci vole da koriste simboliku trougla. Jedan
Egip}ana, osnova je predstavljala OZIRISA, ILI MU[KI PRINCIP; katalog za lezbejke ka`e:
uspravna strana IZIDU, ILI @ENSKI PRINCIP; a hipotenuza HORUSA, “Trougao je simbol gej i lezbejskog identiteta, zajednice i ponosa.
njihovog sina, PROIZVOD.”26 On ka`e da smo Napolju, uspravni, sjedinjuju}i se po celoj ~udes-
Mason D`on Jarker (John Yarker) pi{e: noj raznolikosti na{e vrste, i da smo se posvetili svojoj slobodi i
“Osnova 'Masonskog dragulja majstora na stolici' je stari egipat- svojim `ivotima. Trougao je i drevni simbol za `enski polni organ,
ski simbol, jer nas Plutarh informi{e da je trougao ~ija je osnova za `ensko... Trougao je prihvatio Pokret za oslobo|enje homosek-
4, kateta 3, a hipotenuza 5 delova, ~iji je kvadrat jednak zbiru sualaca tokom 1970-ih godina kao simbol kako otpora represiji
kvadrata stranica koje zaklapaju prav ugao, bio va`an amblem u ('}utanje = smrt') tako i lezbejskog i homoseksualnog ponosa.”31
Egiptu, kao simbol prirode. Osnova je predstavljala Ozirisa, kateta Ispod je slika trouglaste razglednice “napravljene naro~ito za
Izidu, a hipotenuza Horusa; princip koji zapo~inje i princip koji lezbejke!”32
prima, kao i potomak ta dva principa.”27 Biblija nam ka`e u 1. Poslanici Korin-
Jo{ jedan masonski pisac otkriva: }anima 6,9-10 da homoseksualci ne}e
naslediti nebo:
“Trougao se mo`e na}i razli~ito postavljen u masonskom sistemu.
U jednom slu~aju imamo prepletene trouglove, jedan crni, drugi “Ili ne znate da nepravednici ne}e
beli, gde je belom vrh uperen nagore, a crnom nadole. Tako naslediti carstva Bo`jega? Ne varajte
postavljen on predstavlja jedinstvo aktivnih i pasivnih sila u priro- se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni
di; predstavlja mu{ke i `enske elemente. Prepleteni crni i beli preljubo~inci, ni homoseksualci, ni
trougao predstavljaju sile tame i svetla (jin-jang), gre{ke i istine, sodomisti, ni lupe`i, ni lakomci, ni
pijanice, ni kavgad`ije, ni grabljivci,
ne}e naslediti carstva Bo`jega.”
26 27
Blisko povezana sa trouglom je piramida. Jedan autor pi{e:
“Piramida je blisko povezana po simboli~kom zna~enju sa trou-
glom. I zaista piramida ima trouglast oblik. Brojne nju ejd` zajed-
nice i grupe, kao {to je Institut za nauke isceljivanja (Institute of
Healing Sciences) u Njujorku, podigle su strukture u obliku
piramide. Neke nju ejd` crkve stavljaju male makete piramida na
6/!Ifltbhsbn
svoje oltare.
Nju ejd`eri veruju u mo} piramide. Neki nose minijaturne
Heksagram se dobija kada se spoje Vodeni trougao sa Vatrenim
piramide na lan~i}ima da bi u telo uneli pozitivne energetske sile;
trouglom, {to se zove {estokraka zvezda, Davidova zvezda, Solomo-
drugi prave kartonske piramide i stavljaju ih vrlo blizu hrane, veru-
nov pe~at, itd.
ju}i u lekovitu i za{titnu mo} piramida.”33
Kada se dva trougla (“vodeni” i “vatreni”)
sastave u jedan simbol, nastaje {estokraka
zvezda poznata izme|u ostalog kao dvostru-
ki trougao, heksagram, Solomonov simbol
(Crest of Solomon), zvezda mikrokosmosa i
Davidov {tit. Naziva se ~ak i “Saturnov talis-
man”.1 Meri En Sliper (Mary Ann Slipper)
bele`i: “[estokraka zvezda se koristi u ma-
sonskom radu, a tako|e se nalazi i u dru-
gim poznatim tajnim redovima.”2
Druga milja (The Second Mile) je knjiga kulta Isto~ne zvezde koja
nam otkriva: “[estokraka zvezda je veoma star simbol, i to jedan od
najmo}nijih.”3 Ona je definitivno mo}an simbol — za ve{tice, vra~are
i magove!4 “Heksagram se koristi u magiji, ve{ti~arenju, okultizmu i
pravljenju zodija~kih horoskopa {irom sveta i po svim narodima.”5
“Smatralo se da poseduje tajne mo}i”,6 kako ka`e Kratka enciklope-
dija masonerije (A Concise Cyclopaedia of Freemasonry).
Vidimo da trougao predstavlja paganske bogove i ima seksualnu Heksagram se koristi “kao priru~no sredstvo za MAGOVE I ALHE-
konotaciju. Kad se uspravni i obrnuti trougao spoje, formira se hek- MI^ARE. VRA^ARI su verovali da predstavlja otisak stopala specijalne
sagram ili {estokraka zvezda. Taj simbol }emo obraditi u slede}em vrste DEMONA koji se zove trud i koristili su ga u ceremonijama kako
poglavlju. PRIZIVANJA DEMONA, tako i njihovog teranja”.7
Biv{i satanista Bil [nebelen (Bill Schnoebelen) nas podse}a: “Za
jednog vra~ara heksagram je mo}no oru|e za prizivanje Sotone...”8
HEKSAGRAM MORA BITI TU KAKO BI SE DEMON PRIZVAO. Zapravo i
re~ “HEKS” poti~e od ovog simbola.9
Jo{ jedno zna~enje u vezi sa heksagramom ti~e se seksualne
unije i reprodukcije. Trougao okrenut nadole “je `enski simbol koji
odgovara joni (`enskom polnom organu)”,10 dok je “trougao okrenut
nagore, mu{ki simbol, odnosno lingam (mu{ki polni organ)...”11 Kada
se ta dva trougla ukrste “to predstavlja uniju aktivnih i pasivnih sila
u prirodi — predstavlja njene mu{ke i `enske elemente”.12
U knjizi Bogovi Indije nalazimo slede}e:

28 29
“Dva nadopunjuju}a principa, linga i joni, grafi~ki su predstavljeni “U jednom slu~aju imamo isprepletene trouglove, od kojih je jedan
vatrenim trouglom sa vrhom okrenutim nagore i vodenim trouglom crni, a drugi beli; belom trouglu je vrh sa gornje strane, a crnom
sa vrhom nadole. Kada se ti trouglovi me|usobno pro`mu stvara- sa donje... Prepleteni crni i beli trougao predstavljaju sile tame i
ju}i heksagon, smatra se da je to stanje manifestovanja. Kada se svetlosti, zablude i istine, neznanja i mudrosti i dobra i zla; kada
razi|u, univerzum se raspada.”13 se pravilno postave, oni predstavljaju ravnote`u i sklad.”20
Linga (ili lingam) i joni su mu{ki i `enski polni organi. Kako jedna Jo{ jedan masonski ~lanak potvr|uje da su ovi trouglovi koji ~ine
biv{a ve{tica otkriva: “Kada mu{ki trougao prodire kroz `enski, nas- heksagram “simboli dobra i zla, dana i no}i, kineskog JANGA I JINA,
taje {estokraki Solomonov simbol ili heksagram, najbezbo`niji simbol itd”.21 Ve} smo obradili simbol jin-jang, tako da mo`emo videti da
kod ve{tica.”14 heksagram nije dobar simbol i da nema pozitivne konotacije. Koristi
Heksagram se tako|e koristio za komuniciranje sa mrtvima, kao se kod prizivanja demona, kontakta sa mrtvima, opisuje seksualne
{to ka`e E. A. Volis Bad` (E. A. Wallis Budge): “Ljudi koji su verovali ~inove i predstavlja la`ne i paganske bogove (kao {to su Brahma,
u fizi~ko zna~enje heksagrama u~ili su da je mogu}a komunikacija Vi{nu i [iva).
izme|u `ivih i mrtvih, i prihvatali dogmu o REINKARNACIJI.”15 Biblija nam ka`e u poslanici Filipljanima 4,8:
Knjiga pod naslovom Ve{ti~arenje, magija i alhemija (Witchcraft, “Uostalom bra}o moja, {to je god istinito, {to je god ~asno, {to
Magic and Alchemy) povezuje heksagram sa spiritualizmom.16 je god pravedno, {to je god ~isto, {to je god ljubazno, {to god
Heksagram je tako|e bio znak koji se koristio u Kraljevskom luku zaslu`uje priznanje i {to je kreposno i vredno hvale, to mislite.”
u masoneriji (the Royal Arch), kao i “kod Hindusa kao znak Trojstva
Zar nije velika razlika izme|u onoga {to nam Biblija ka`e na {ta
u jedinstvu, ili Brahme, Vi{nua i [ive
da se koncentri{emo, i onoga {to promovi{e okultizam?
u jednom”.17 D`. S. M. Vord dodaje:
“Heksagram, sa ili bez kruga, je u
strogom smislu znak Trimurtija — Tro-
jice u Jednom — i ozna~ava prototip
kreativnih, prezervativnih i destruk-
tivnih priroda u Bo`anstvu. Kada se
Trimurti oslikava, {to je retkost, on
je troglavi ~ovek; jedna glava je sa
bradom, kao i kod evropskih sred-
njovekovnih prikaza Boga Oca, dok
glave koje predstavljaju Vi{nu i [ivu
Trimurti nemaju brade.”18
Zanimljivo je da heksagram:
“... svakako poseduje tri {estice.
On sadr`i {esticu unutar {estice
unutar {estice: 666. (Izbrojte strani-
ce svakog trougla na koje se nailazi
u smeru kazaljke na satu, potom
stranice na koje se nailazi kada se
kre}e suprotno od kazaljke na satu i
najzad, tre}a {estica — stranice unu-
tra{njeg {estougla).”19
Postoji jo{ jedno zna~enje hek-
sagrama. Jedan masonski autor ka-
`e:
30 31
kao odraz aspekata boga i boginje Vrhovnog po~etka... Oni od
sebe ~ine, najbolje {to mogu, kanale za taj bo`anski polaritet na
svim nivoima, od fizi~kog do duhovnog. To je razlog zbog koga se
ovaj obred naziva Velikim... 'Ritualni seksualni ~in je', kako ka`e
7/!Qfoubhsbn Dorin Valijente (Doreen Valiente), 'zaista veoma drevna ideja —
drevna verovatno koliko i samo ~ove~anstvo'... Prizivanje prilikom
Velikog obreda posebno iskazuje da telo `ene koja u njemu
u~estvuje predstavlja oltar, pri ~emu njena materica i genitalni
Satanisti i ve{tice vole pentagram, a kako se tvrdi, pentagram je organi predstavljaju njegov sveti fokus, i tako joj i odaje po{tu...
jedan od glavnih simbola kod ve{tica i u okultizmu. On se oduvek Prvosve{tenica potom legne na oltar sa ra{irenim rukama i noga-
koristi u ritualnoj magiji i u proricanju budu}nosti, kao i u prizivanju ma u obliku PENTAGRAMA.”3
duhova i demona u pomo}. U Re~niku misticizma mo`emo saznati
VE[TICA Lori Kebot (Laurie Cabot) daje
slede}e:
obja{njenje: “Nije ni najmanje te{ko uo~iti
“Okultisti smatraju pentagram najmo}nijim sredstvom za prizivanje razliku izme|u ve{tice i sataniste. Ve{tice
duhova. Kada je vrh zvezde okrenut nagore, to se smatra dobrim nose vrh okrenut nagore. SATANISTI GA
znakom i sredstvom za prizivanje dobrih duhova; kada je VRH OKRE]U NADOLE...”4
OKRENUT NADOLE, to je SIMBOL ZLA (SOTONE) i KORISTI SE ZA Do sada bi ve} trebalo da bude o~igled-
PRIZIVANJE ZLIH SILA.”1 no da svi me|u okultistima, pripadnicima
nju ejd` pokreta, magovima, satanistima i
ve{ticama tvrde da je pentagram jedan od
NJIHOVIH simbola i da ga veoma cene. Ve{ti~ji
“Simboli su”, kako mo`emo da pro~itamo, pentagram
“predstavnici vlasni{tva”.5 Zapravno, kako
Fred i D`il Bak (Fred i Jill Buck) iz udru`enja
Stru~njaka magova (Magi Craftsmen) izjavljuju: “Za NJU EJD@ je pen-
tagram jedan od najmo}nijih simbola.”6 ^ak je i jednom ~asopisu za
ve{tice dat naziv Pentagram.7
Pentagram Okrenuti pentagram Kao {to je poznato, pentagram (ili petokraka zvezda) se mo`e
nacrtati na dva na~ina — sa jednim krakom nagore, ili sa dva kraka
“PENTAGRAM je vrlo va`an simbol nagore (poznatiji kao obrnuti ili satanisti~ki pentagram).8 “Kada je
KOJI SE KORISTI ZA PRIZIVANJE DEMONA okrenut nadole, kao na koricama satanisti~ke Biblije, ova zvezda
i kao pomo}no sredstvo u bacanju ~ini. ozna~ava Crkvu Sotoninu i predstavlja simbol sila iz pakla.”9 Kako
Kada se okrene nagore, ova zvezda sim- priznaje okultista i mason 33. stepena, Menli Hol: “U simboli~kom
bolizuje ve{ti~je mo}i. Ve}ina vikana zna~enju, obrnuta figura uvek ozna~ava izopa~ene mo}i. Obi~an ~ovek
(Wiccans — ve{ci i crni magovi) veruje da ~ak i ne pomi{lja o okultnim osobinama pentagrama kao obele`ja.”10
dobija svoje mo}i iz elemenata kao {to Kao {to se mo`e videti, ova zvezda je jedan od klju~nih sastavnih ele-
su zemlja, nebo i vetar.”2 menata okultnog, ve{ti~arenja i satanizma, a na~in na koji se ona
Zapravno, pentagram se kod magova stavlja je krajnje prosvetljuju}. Kako biv{i mag, mason, mormon i
zove i “Veliki obred”. O tome nam govore satanista, Bil [nobelen podvla~i: “ZA JEDNOG MAGA, NAOPAKI PEN-
Knjiga pod naslovom: i magovi D`enet i Stjuart Farar (Janet i TAGRAM IMA SAMO JEDNU UPOTREBU, a to je da PRIZOVE SILU
“Sveobuhvatna biblija za Stewart Farrar): SOTONE i manifestuje kraljevstvo \avola na zemlji.”11
ve{tice” (A Witch's Bible “Par koji vr{i Veliki obred `rtvuje sebe sa- Organizacija pod nazivom “Kontinentalno udru`enje Sotonine
Compleat) mog, sa dubokim po{tovanjem i rado{}u, nade” (Continental Association of Satan's Hope — CASH) ogla{ava da
32 33
“MO]AN SATANSKI PENTAGRAM SADA stanju da svojom voljom napusti telo (vantelesno iskustvo) preko
MO@E BITI I VA[ POTPUNO BESPLATNO.”12 glave; VRH NADOLE OZNA^AVA CRNU MAGIJU.”16
Potom obja{njava: Jedan masonski ~lanak koji se mora pro~itati u lo`ama je Short
“Satanski pentagram }e vam biti neopho- Talk Bulletin, reprintovan 1982, pod naslovom “Simbolizam”. On
dan i od neprocenjive vrednosti dok budete ka`e: “Petokraka zvezda — sa vrhom nagore — je veoma drevni
nastojali da prizovete paklene mo}i na{eg ~ovekov simbol i koristili su ga drevni mudraci da prika`u apsolutni
gospoda Sotone! Ova neverovatno mo}na znak ljudske inteligencije. On se odnosi na preovla|uju}i duhovni ele-
amajlija predstavlja znak mikrokosmosa i ment u ~oveku, dok se ista figura sa DVA VRHA NAGORE ODNOSI NA
skup svih okultnih sila! Drugim re~ima, MENDESOVOG JARCA — odnosno da je ova zver na dominantnom
me|u amajlijama i talismanima nema ni polo`aju.”17
mo}nijeg, niti izbliza mo}nog kao {to je to Henri L. Stilson (Henry L. Stillson) i
satanski pentagram!”13 Vilijam D`. Hjugen (William J. Hughan) u
Preko ~itavog donjeg dela ovog oglasa knjizi Istorija slobodnog zidarstva i saglasnih
stoje re~i napisane krupnim slovima: redova (History of Freemasonry and Concor-
“@IVEO SOTONA!”14 dant Orders) ovako opisuju pentagram:
Pentagram tako|e igra va`nu ulogu u “...kada je jednim vrhom okrenut nadole, on
MASONERIJI I U KULTU ISTO^NE ZVEZDE predstavlja ZLO, odnosno sve ono {to je
(EASTERN STAR). Dodu{e, mnogi masoni i suprotnost dobru, ~istoti i vrlini; u kona~-
`ene iz kulta Isto~ne zvezde nisu svesni nom smislu predstavlja MENDESOVOG JAR-
koje konotacije ima ova zvezda (naro~ito CA.”18
onako kako je nacrtana), ali mnogi u vi{im e{alonima masonerije Knjiga Priru~nik za istra`iva~e (The Seeker's Handbook) iznosi
ZNAJU sve o ovom simbolu. slede}e o obrnutom pentagramu:
Hajda da pogledamo {ta nam nekoliko masonskih pisaca ka`e o “Kada se okrene naopako, on predstavlja apstraktnu sliku jar~eve
zna~enju pentagrama i polo`aju u kome se crta. Po~e}emo sa citatom glave i uop{te uzev{i predstavlja iskori{}avanje i glorifikaciju `ivo-
Menlija Hola: tinjskih i erotskih nagona, {to se podsti~e u SATANIZMU.”19
“UPOTREBA PENTAGRAMA JE VEOMA RASPROSTRANJENA U Obrnuti pentagram je, o~igledno, oznaka za zlo. On je predstavljao
CRNOJ MAGIJI, ali kada se tako koristi, njegov oblik se uvek raz- Sotonu, a koristi se za prizivanje zlih duhova.
likuje na jedan od tri na~ina: zvezda mo`e biti prelomljena na jed- Pentagram je poznat i pod nekoliko drugih naziva:
nom kraku, time {to se linije ne spajaju pri vrhu; mo`e biti “Keltski sve{tenici su ga nazivali 'VE[TI^JE STOPALO'. U srednjem
preokrenuta — sa jednim krakom nadole, a sa dva nagore; ili pak veku je u Britaniji i po Evropi postao poznat kao vilenjakov krst,
mo`e biti deformisana, time {to ima krake nejednake du`ine. Kada \AVOLJI ZNAK, kao i ^AROBNJAKOVA ZVEZDA. Me|u druidima u
se koristi u CRNOJ MAGIJI, pentagram se naziva 'znakom Velikoj Britaniji, on je bio bogohulna oznaka paganskog bo`an-
probu{enog kopita' ili \AVOLOVIM OTISKOM STOPALA. Zvezda sa stva.”20
dva kraka nagore se zove i Mendesov jarac, budu}i da je naopa-
“On je tako|e Solomonov pe~at... U staro vreme bio je kori{}en
ka zvezda istog oblika kao i jar~eva glava. Kada se uspravna zvez-
je za magiju i ~aranje me|u vavilonskim narodom.”21
da okrene i gornji krak padne na dno, to ozna~ava pad zvezde
Danice.”15 (Videti u Bibliji “pad zvezvde Danice” ili zbacivanje “On je bio jedan od najva`nijih simbola za u~enike Pitagore, za
Sotone u Isaiji 14,12-17) koje su njegova matemati~ka u~enja bila vrlo zna~ajna kao penta-
gram, ali koji su tako|e pravili jeftin nakit njegovog oblika, kako
S. R. Par~ment (S. R. Parchment) u svojoj knjizi Drevna prakti~na
bi se koristio kao talisman da otera zle duhove, bolest ili nesre}u.
masonerija (Ancient Operative Masonry) ka`e da:
Ova simbolika se istrajno odr`ala kroz ~itave vekove evropske
“... PENTAGRAM predstavlja oslobo|eni duh. Kada se zvezda prika- istorije; primera radi, on je u Nema~koj postao Drutenfus (Drutten-
zuje sa vrhom nagore, smatra se simbolom belog maga, koji je u
34 35
fuss), ZNAK ZA ^INI kojima bi se spre~ile ve{tice i vilenjaci od ulogu u ritualnoj MAGIJI”.27 Jo{ jedna knjiga o magiji spominje slede-
ulaska u {tale i kolibe.”22 }e:
Vebsterov re~nik ka`e da je pentagram (ili pentakl) “petokraka ili “Pentagram, petokraka figura, sadr`ao je misti~ne simbole, koji su
ponekad {estokraka zvezda koja se koristi kao MAGIJSKI simbol”. se naro~ito koristili prilikom PRORICANJA BUDU]NOSTI i PRIZIVA-
Magovi D`enet i Stjuart Farar ovako opisuju pentagram: “Petokraka NJA DUHOVA. Pentalfa, figura koja se formira preplitanjem pet
zvezda je jedan od GLAVNIH SIMBOLA KOD VE[TICA I U OKULTIZMU slova A, tako|e se koristila u sli~ne svrhe. DA BI SE PRIZVALI
uop{te.”23 Jedna knjiga o numerologiji se sla`e da se pentagram DEMONI U POMO], napravljen je pentagram: petokraka kao
“koristi u mnogim ritualnim obredima, uklju~uju}i i ve{ti~arenje”.24 geometrijska figura.”28
Interne{nal imports (International Imports) proizvodi katalog okult-
nih proizvoda. Ova kompanija prodaje pokriva~e za oltar sa penta-
gramima na njima — “kru`ni pentagram za okultni rad belih magova;
NAOPAKI PENTAGRAM ZA RITUALE CRNE MAGIJE”.29 Na drugim mes-
tima ovaj katalog ogla{ava okultni nakit sa pentagramom. On dodaje
da je pentagram “najmo}niji od svih okultnih talismana... Tvrde da je
mo}niji od krsta...”30 Tako|e mo`emo pro~itati da je NAOPAKI PEN-
TAGRAM “ZNAK ZA ZLO”.31 Geri D`enings (Gary Jennings) u svojoj
knjizi Crna magija, bela magija otkriva:
“... najmo}niji i najpo{tovaniji od svih magijskih simbola bio je pen-
tagram — figura od pet strana i pet uglova... Verovalo se da kada
bi se ova figura nacrtala sa jednim uglom ... NADOLE, DA JE TADA
OVAJ ZNAK PREDSTAVLJAO SOTONU i da se tako koristio ZA
PRIZIVANJE ZLIH DUHOVA.”32
Knjige o ve{ti~arenju pod naslovom “Ve{ti~arenje: Budu}i da nas masonski autori u
ju~e i danas” (Witchcraft: Yesterday and Today) i nekoliko navrata informi{u da se nao-
“Tajne ve{ti~jeg saveza” (Secrets of a Witch's Coven) paki (ili satanski) pentagram odnosi
na Mendesovog jarca, hajde da
pogledamo {ta ovaj jarac predstavlja.
Jedan magijski ~asopis daje obja{njenje: U Re~niku simbola (Dictionary of
Symbols) mo`emo videti da se jarac
“Petokraka zvezda je jedan od najstarijih svetskih simbola i koristi
povezuje sa \avolom.33 Mendes je
se u mnogim kulturama jo{ od starih vremena kao amajlija koja
bio “egipatski bog nalik Panu; ljudi su
donosi sre}u i tera zlo. Ve}ina MAGOVA GA NOSE i danas kao sim-
se klanjali njegovom obli~ju jarca”.34
bol svoje religije... U religiji magije pet krakova PENTAGRAMA
Jedna magijska organizacija, Nuit
PREDSTAVLJAJU PET ELEMENATA u prirodi — zemlju, vazduh, vatru,
Unlimited Imports, prodaje majicu sa
vodu i duh — pri ~emu gornji krak odgovara duhu, elementu koji
oznakom Mendesovog jarca. Oni ka`u
sve ujedinjuje... Pentagram koji je urezan na plo~icu se naziva pen-
da je ovaj jarac tako|e poznat i kao
takl. Pentakli se koriste kao ritualna sredstva za element zemlju i
Bafomet (Baphomet).35 Jedan okultni
stavljaju se iznad prozora i vrata kako bi se blagoslovila i za{titi-
katalog spominje da je Bafomet “tra-
la ku}a.”25
dicionalni simbol pagana, magova,
Sibil Lik (Sybil Leek), poznata VE[TICA, ka`e: “Pentagram se odu- satanista i mistika”.36 Kako Re~nik
vek koristi u ritualnoj MAGIJI i u VE[TI^JIM obredima isceljenja.”26 misticizma priznaje: “Bafomet: U
Nju ejd`er Dik Satfen (Dick Sutphen) se sla`e da “pentakl igra va`nu okultizmu predstavlja jarca, u ~ijem
Pan

36 37
obliku ka`u da se klanjaju Sotoni na ve{ti~ji praznik.”37 Katalog je kako divlja i neukro}ena, tako i ne`na i blaga. Njegova se sek-
“Okultnog tr`nog centra” (The Occult Emporium) prodaje zidne slike sualnost u potpunosti ose}a, i to u kontekstu u kome je seksu-
sa likom Bafometa. Oni se hvale kako su slike “sa prikladnim boja- alna `elja sveta, ne samo zato {to je to na~in kojim se nastavlja
ma u svakom uglu i prikladnim kabalisti~kim demonskim imenom u `ivot, ve} zato {to je to i na~in kojim se na{i sopstveni `ivoti naj-
sredini. Sve~ano odobrio vele~asni Jaj Nomolos (Yaj Nomolos) iz dublje i najekstati~nije shvataju. U magiji, seks je ne{to sveto,
SOTONSKE CRKVE”.38 Jedan pre|a{nji katalog ka`e da jedan odnosno spolja{nji odraz unutra{nje milosti.”46
odre|eni Bafomet “nosi sotonska sve{tenica....”39 Elifas Levi je napisao:
Opisuju}i Bafomet, organizacija Nuit Unlimited Imports ka`e:
“Zvezda mikrokozma, ili MAGI^NI PENTAGRAM, jeste zvezda u
“... umetni~ko delo je napravio Elifas Levi (Eliphas Levi), najve}i kojoj je ljudsku figuru predstavio Agripa, sa glavom na kraku koji
OKULTNI autoritet 19. veka. Simboli koji su uklju~eni direktno se je okrenut nagore i ~etiri uda na ~etiri ostala kraka — ZVEZDA KOJA
ti~u obredne MAGIJE i identifikuju se sa Bafometom. Ve}ina istih GORI, KOJA, KADA SE OKRENE NAOPAKO, PREDSTAVLJA
simbola preneseni su kao i na \AVOLJOJ KARTI na Kroulijevoj HIJEROGLIFSKI ZNAK JARCA CRNE MAGIJE, ~ija se onda glava
Totovoj platformi. mo`e ucrtati u zvezdu sa dva roga gore, u{ima levo i desno i
Sam MENDESOV JARAC je poznat kao 'BOG VE[TICA'...”40 bradom dole, znak antagonizma i slepe fatalnosti, jarac raskala{-
Levijev crte` Bafometa pokazuje njegov akcenat na seksu, jer je nosti koji napada nebesa svojim rogovima.”47
napravio Bafometa kao hermafrodita ({to zna~i i mu{ku i `ensku figu- On je tako|e rekao:
ru).41 Sotona je, poput Bafometa, “~esto oslikan kao dvopolno
“PENTAGRAM SA DVA ROGA SA GORNJE STRANE PREDSTAVLJA
bo`anstvo koje ima mu{ki polni organ i `enske grudi”.42 “Krilata stvar
SOTONU, ili jarca... TO JE FIGURA LJUDSKOG TELA sa ~etiri uda i
izme|u Bafometa predstavlja mu{ki polni organ.”43
krakom koji predstavlja glavu; ljudska figura SA GLAVOM NADOLE
Jarac je jedna od simboli~kih `ivotinja hermeti~ke magije, kako
NORMALNO PREDSTAVLJA DEMONA, to jest, intelektualni prevrat,
ka`e Levi, i predstavlja “simbol ra|anja”.44 U knjizi o magiji pod
nered i ludilo.”48
naslovom Kompletna knjiga o magiji i demonologiji (The Complete
Book on Witchcraft and Demonology) mo`emo prona}i sliku Bafometa. Naravno, jedan od najmra~nijih as-
Ispod slike pi{e da je on “rogati bog ve{tica, simbol ovaplo}enog pekata ove zvezde je njena povezanost
seksa”.45 Usput, ova slika pokazu- sa bogom Setom.49 “Set je bio bog zla
je kako Bafomet pravi |avolju tri- u starom Egiptu. Tako|e je bio poznat
jadu svojom desnom rukom. i pod imenom Sutek. To je bio zao i
Ve{tica Starhok (Starhawk) se mo}an bog koji se ~esto koristio magi-
hvali: jom kako bi dostigao svoje ciljeve.”50
[tavi{e, ime SET (ili Sut) je jo{
“Bog magova je seksualan — ali
jedan naziv za SOTONU! Dokaz za ovo
se na seksualnost gleda kao na Set
ne{to sveto, a ne sramno ili bogo-
hulno. Na{ bog ima rogove — ali
su oni zapravo rastu}i i opadaju}i
polumesec boginje Meseca i pred-
stavljaju simbol animalne vitalnos-
ti. U nekim aspektima On je crn,
ali ne zato {to je stravi~an ili zas-
tra{uju}, ve} zato {to su tama i
no} vreme mo}i i sastavni deo
vremenskih ciklusa....
Bog Magova je bog ljubavi. Ova
ljubav obuhvata seksualnost, koja
38 39
se mo`e na}i kod masonskog pisca Alberta ^er~vorda, koji ka`e: “Set
ili Sut je prema Plutarhu egipatsko ime Tifona — to jest Sotone u
hri{}anskom kultu.”51 D`on Jarker, jo{ jedan masonski autor, sla`e
se kada tvrdi da je SET ZAPRAVO “\AVO identi~an Tifonu”.52 Jo{
jedna knjiga, Masonerija i drevni bogovi (Freemasonry and the Ancient
Gods), koju je napisao mason J. S. M. Ward, otkriva da su Seta
“smatrali zlim, jer je predstavljao tamu”.53 U nju ejd` ~asopisu
Adelphi Quarterly bele`imo: “Re~ 'Sotona' dolazi od egipatskog boga
podzemnog sveta, Seta.”54
Dalji dokaz o odnosu izme|u Seta i Sotone se mo`e na}i u
Satanisti~koj bibliji, koju je napisao Anton Lavej (LaVey), osniva~ prve
Satanske crkve. U spisku “paklenih imena” za Sotonu pi{e i “Set”.55
Na drugoj stranici ove satanisti~ke “biblije”, “Set” se opisuje kao
“egipatski \avo”.56 U knjizi Riznica magije postoji spisak drugih
imena za Sotonu, od kojih je jedno Set.57 Jo{ jedna nju ejd` knjiga
(koja slavi Lucifera ili Sotonu) opisuje Seta kao “ranog egipatskog
boga smrti, zla i pakla”.58 Osim toga, okultista, nju ejd`er i teozof
Helena Petrovna Blavacki, povezuje Seta i Sotonu kada pi{e: Majkl i Lilit Akvino
“... Hermes, bog mudrosti, nazvan i Tot
(Thoth), Tat, Set i Sat-an; on je {tavi{e Majkl Akvino (Michael Aquino) “je napisao da je Set najstarija for-
bio, kada se posmatra pod svojim zlim mulacija bi}a koje se sada zove Sotona, odnosno otelotvorenje
aspektom, Tifon, egipatski Sotona, koji ose}anja otu|enosti i usamljenosti koje ~ovek ose}a od svemira”.69
je tako|e bio i Set.”59 Akvino je bio ~lan Sotonske crkve Antona Laveja.70 Nakon {to je
Zapravo, ako se zna gnusna Setova napustio Lavejevu crkvu, pokrenuo je sopstvenu organizaciju zvanu
pozadina, ne}e biti nikakav {ok otkriti Setov hram,71 a njegovo redovno pismo ~lanovima nosi naslov “Setov
da su “u starom Egiptu, Setu slu`ili svitak” (The Scroll of Set). Rascep izme|u Laveja i Akvina je bio deli-
sramnim, homoseksualnim ritualima”.60 mi~no uzrokovan njihovim li~nim koncepcijama Sotone. Lavej je
Znamo da su rituali obavljani za Seta i verovao da je Sotona samo simbol, dok je Akvino branio stanovi{te
Sirijusa bili toliko u`asni i odvratni “da da je Sotona, u formi Seta, apsolutna stvarnost.72
su kasniji vladari Egipta zbrisali njihove Uprkos Akvinovim verovanjima i njegovom statusu kao Sotoninog
hramove i obeliske i poku{ali da ih vernika, on je tako|e bio i potpukovnik vojske Sjedinjenih Ameri~kih
isteraju iz zemlje”.61 U mitologiji }emo Dr`ava.73 Kada se Akvino pojavio u javnosti, on je opisao sataniste
otkriti da je sam Set imao incestualni kao “veoma pristojne ljude koji po{tuju zakon... sa veoma visokim
odnos jer je o`enio svoju sestru, Neftis li~nim moralom... koji nemaju nikakve veze sa zlom”.74 Pa ipak, Akvi-
(Nephthys).62 Set je tako|e bio preljub- no kao da protivre~i sebi samom kada ukazuje na to da je “su{tina
Tot
nik, jer je imao barem dve ljubavnice: satanizma arogantna i neprijateljska pobuna protiv svetskog zako-
Septet i Keksit (Khekhsit).63 na”.75
Set je tako|e portretisan kao “\avo tame”,64 “Princ tame”,65 i Primetite da Akvino koristi obi~an naopaki pentagram (pogledajte
“Gospodar podzemlja”.66 Nagla{ava se da “podzemlje”, ~iji je pogla- na njegovoj slici gore). Ovaj simbol se naziva Bafomet sa ili bez
var Set, nije Had (Hades), ve} Tartar (Tartarus), jer “Tartar je pakao jar~eve glave na njemu. Primera radi, pogledajte na slede}oj strani
za proklete i upravo je njegov Gospodar bio Set”.67 Setov simbol je oglas za dva komada nakita sa Bafometom. Jedan je sa jar~evom
NAOPAKI PENTAGRAM!68 glavom, a drugi sa zmijom obavijenom oko pentagrama, ali OBA se
nazivaju Bafomet.
40 41
DVA NOVA SREBRNA BAFOMETA
NAJBOLJEG KVALITETA
Model GT-5: Ima potpuno oblikovanu glavu
prazni~nog jarca postavljenu na okrenutom
pentagramu. Prikaz u prirodnoj veli~ini. Sjajno
8/!Nsfab!{b!topwf
ispoliran, plus lan~i}.
Model SN-6: Ima potpuno oblikovanu zmiju
obmotanu oko okrenutog pentagrama. Prikaz u Mre`a za snove (ili zamka za snove) je prili~no popularna ovih godi-
prirodnoj veli~ini. na — naro~ito je stavljaju u kolevke. Me|utim, ovo NIJE bezazlen
Cena svakog modela: $49.95 ukras. To je zapravo amajlija ili vrad`bina. Re~nik misticizma bele`i da
je vrad`bina “bilo kakva magi~na re~, formula, bajalica, stvar, simbol
ili amajlija koja navodno poseduje okultne mo}i”.1 Vebster nam ka`e
da je vrad`bina “bajalica”, “bajanje ili recitovanje MAGI^NE ^INI”, “~in
ili iskaz za koji se veruje da ima MAGIJSKU mo}”, “AMAJLIJA”.
Stoga, pentagram zaista nosi vrlo lo{e konotacije bez obzira na to
Amajlija je: “... ukras (nakit) koji ~esto ima natpis sa magijskom
kako se crta. Sa jednim vrhom nagore on predstavlja Lucifera,76 a sa
vrad`binom ili simbol koji treba da za{titi nosioca od zla ili da mu
dva vrha nagore oslikava Sotonu.
pomogne.” Vra~ar je zapravo baja~ ili mag! (Kao digresija, mnogi ljudi
Biblija nam ka`e da je ~itav svet ogrezao u bezakonju u sada{njem
nose “ogrlice-amajlije” i ne misle ni{ta o tome, mada zapravo nose
vremenu (1. Jovanova 5,19), ali da dolazi dan kada }e Sotona biti
magijske simbole koji imaju tendenciju da privuku zle duhove!)
svezan. Knjiga Otkrivenje 20,1-3 ka`e:
Jedan ~asopis za magiju, Circle Network News, u ~lanku koji nosi
“Zatim videh kako silazi s neba an|eo koji ima{e klju~ od bezdana naslov “Amajlije, talismani i vrad`bine”, koji je napisala Selena Foks
i verige velike u ruci svojoj. On uhvati a`daju, staru zmiju, koja je (Fox), ve{tica, ovako obja{njava mre`u za snove:
\avo i Sotona, i sveza ga na hiljadu godina. I baci ga u bezdan,
“Ova AMAJLIJA, iz Od`ibaj (Ojibway) plemena iz Minesote, pravi se
i zatvori ga i zape~ati nad njim, da vi{e ne zavodi narode...”
od mi{i}nih tetiva koje se razvuku preko malog obru~a od jaseno-
Kona~ni pobednik }e biti Isus Hrist. vog drveta. Napravljena je za dobar san, naro~ito za decu, i stav-
lja se horizontalno iznad detetove kolevke. Tradicija ka`e da se
vazduh ispunjava kako dobrim, tako i lo{im snovima, koji ~ekaju
da do|u na usnulo dete. Ova mre`a omogu}ava da dobri snovi
pro|u do deteta kroz rupu u centru, dok se lo{i snovi hvataju u
mre`u gde se raspadaju u osvit zore. Mre`e za snove danas i dalje
koriste neki od Od`ibaj naroda, ba{ kao i u stara vremena.”2
Jedan rad koji opisuje “Legendu o hvata~u snova” ka`e:
“Nekada davno, kada je svet bio mlad, jedan stari duhovni vo|a
iz Lakote je bio na visokoj planini i imao je viziju.
U njegovoj viziji se Iktomi, veliki ma|ioni~ar i u~itelj mudrosti,
pojavio u obliku pauka.
Iktomi mu je govorio na svetom jeziku koji su jedino duhovne
vo|e Lakote mogle da razumeju....
Sve vreme dok je govorio, pauk je pleo mre`u, po~ev od spolja
ka sredini....
'Ako veruje{ u velikog duha, onda }e mre`a uhvatiti tvoje dobre
ideje — a lo{e }e pro}i kroz mre`u.'
42 43
Stare{ina iz Lakote je preneo viziju svom narodu i sada Sijuks “MRE@A ZA HVATANJE SNOVA. Verujte u njene misti~ne mo}i i
Indijanci koriste zamku za snove kao mre`u svog `ivota. mo`ete mirnije da spavate! Kroz centralnu duhovnu rupu teku va{i
Oni je ka~e iznad svojih kreveta ili po ku}ama kako bi prosejali dobri snovi; u mre`i ostaju uhva}eni oni 'lo{i', koji nestaju sa
svoje snove i vizije. jutarnjim suncem.” 6
Dobre stvari iz njihovih snova se uhvate u mre`i `ivota i ostaju Ako ste pa`ljivo primetili, ~ak i opisi ove mre`e za snove se raz-
sa njima... ali zlo u njihovim snovima pobegne kroz rupu u sredi- likuju od jednog do drugog mesta. Neki ljudi veruju da se hvataju lo{i
ni mre`e i vi{e nije njihov sastavni deo. snovi, dok drugi veruju da se hvataju dobri. Bez obzira na neusa-
Oni veruju da zamka za snove ~uva sudbinu i njihovu gla{enost, ovo nije ne{to {to bi bilo koji hri{}anin po`eleo u svojoj
budu}nost.”3 ku}i.
I bez mnogo komentara na Nama nije potrebna nikakva “za{tita” od okultnih izvora. U Bibliji
prethodnu pri~u, ve}ina biblijskih pi{e: “Ali se vi la`nim nadama podajete koje ni{ta ne poma`u!”
istra`iva~a }e shvatiti okultne (Jeremija 7,8) Sve {to treba da radimo je da se molimo i tra`imo od
konotacije u ovoj maloj pri~i. Gospoda da pazi na na{u decu i da ih za{titi, i On }e to i u~initi. Evo
Primetite fantaziju toga da pauk nekoliko stihova za razmi{ljanje i prise}anje:
govori vizije, “sveti jezik” i ideju “Bolje je oslanjati se na Gospoda nego uzdati se u ~oveka”
da zapravo zamka za snove ~uva (Psalam 118,8).
sudbinu svakog ~oveka, a ne “Bla`en je ~ovek koji nade svoje u Gospoda stavlja, i ne obra}a
Bog. se oholima i la`ljivcima” (Psalam 40,4).
Obratite tako|e pa`nju na “Kad me strah spopada, ja se u te uzdam” (Psalam 56,3).
izraz “mre`a `ivota”. Ideju eteri~- “Govorim Gospodu: 'Ti si uto~i{te moje, brani~ moj, Bog moj, u
ne ili planetarne mre`e razvila je koga se uzdam'” (Psalam 91,2).
Elis A. Bejli (Alice A. Bailey), okul- “Pa }e se radovati koji se u te uzdaju, doveka veseli}e se oni koje
tista, ali ju je najpre iskazao pog- ti zaklanja{, di~i}e se koji ljube ime tvoje” (Psalam 5,11).
lavica Sijetla oko 1854. godine u “Svim se srcem svojim uzdaj u Gospoda, a na svoju misao nemoj
svom citatu: se oslanjati. Poznaj ga na svim putevima svojim, i On }e ti staze tvoje
“Ovoliko mi znamo... zemlja ne pripada ~oveku, ve} ~ovek pripada uravniti” (Pri~e Solomonove 3,5-6).
zemlji. Sve su stvari povezane, poput krvi koja povezuje jednu
porodicu. [ta god se desi zemlji, desi se i sinovima zemlje. ^ovek
nije ispleo mre`u `ivota — on je samo jedna linija u njoj. [ta god
da u~ini mre`i, ~ini samom sebi.”4
D`on Le{ (John Lash) otkriva da je to “klju~na ideja u holisti~koj
filozofiji nju ejd`a, centralna za novu paradigmu GAIA i glavna tema
prou~avanja i istra`ivanja u gatanju”.5 Usput, gatanje je eksplicitno
zabranjeno u Bibliji (videti 5. Mojsijeva 18,10-12; 2. Carevima 17,17;
Jeremija 14,14; Jezekilj 12,24; 13,6-7; Dela 16,16).
Ako se vratimo na pri~u o mre`i za snove, saznajemo da je pauk
(Iktomi) bio poznat kao ma|ioni~ar. Kako onda da budete sigurni da
nije prevario ljude svojom pri~om o zamci za snove? Kako da budete
sigurni da se dobri snovi hvataju, a ko{mari filtriraju i odlaze?
Ma|ioni~ar je poznat po laganju, prevari i podvalama. ^ak i kada bi
pri~a bila istinita, samom pauku se ne bi moglo verovati da govori
istinu!
Jo{ jedan katalog koji prodaje puno okultnih materijala ka`e:
44 45
nici”. Ovo je ~lanak koji je diktirao DUHOVNI VO\A (demon). Samuel
9/!Evipwj!j{ (duhovni vo|a/demon) ka`e:
“Postoji grupa koja je specijalizovana za zemlju. Druga grupa za
vazduh. Druga za vodu. Druga za vatru. Druga za duh. ^etiri osnov-

qsjspef na elementa — zemlja, vazduh, voda i vatra rade sa specifi~nim


stvarima na zemlji. Duhovi iz prirode specifi~no rade sa onom
tvorevinom koja je izrasla izvan granica jednostavnog oblika i sada
su bi}a ispunjena duhovima ili ljudi. ^itava ova grupa se zove
Helena Petrovna Blavacki, teozof, okultista i nju ejd`er, daje
an|eosko carstvo. Tako|e se zove i devi~ko carstvo.
obja{njenje o duhovima iz prirode. Ona pi{e:
Deva je re~ koja na sanskritu zna~i 'oni koji svetle'... Deva svetli
“DUHOVI IZ PRIRODE. — Stvorenja koja su evoluirala u ~etiri kra- zato {to opisuje svetlosnu energiju.
ljevstva — zemlju, vazduh, vatru i vodu — a koje kabalisti nazivaju Ima veoma puno imena u svakoj od ovih grupa, a imena koja ja
gnome, silfi, salamandri i undini. Oni se mogu nazvati prirodnim ovde koristim su va{e re~i. Svaki jezik ima svoje re~i. Legende i
silama i delova}e bilo kao verne sluge sveop{teg zakona, ili se pri~e za malu decu imaju mnoge diferencijacije ili nazive za speci-
mogu aktivirati preko bestelesnih duhova — bilo ~istih ili ne~istih fi~ne aspekte energije. Na primer, energija zemlje se nalazi pod
— ili preko `ivih poznavalaca magije i vra~anja, kako bi doveli do velikom kategorijom koju zovem gnomi. Ispod gnoma postoji
odre|enih pojava u prirodi. Takva bi}a nikad ne postaju ljudi. veoma mnogo vrsta. Svaka od tih vrsta radi specifi~an posao i
Ova se bi}a, pod op{tim opisom kao vile ili vilenjaci, javljaju u upravo je posao koji treba uraditi ono {to odre|uje naro~itu
pri~ama, bajkama, tradiciji ili poeziji svih naroda, kako drevnih tako vrstu....
i savremenih. Postoji ~itav niz njihovih imena: peri, dev, d`in, sil- Mo`da biste vi{e voleli da mislite o energiji zemlje kao o vilama
van, satir, faun, patuljak, norn, nis, kobold, vilenjak, stromkarl, umesto gnoma (bradatih patuljaka). To je mo`da lep{a misao, ali
undine, niksi, salamander, ponk, ben{i, kelpi, piksi, ljudi iz ideja gnoma, kako verujem, pru`a sliku koja je vi{e zemaljska...
mo~vare, dobri ljudi, dobri susedi, `ene iz divljine, miroljubivi ljudi, Zemaljski duhovi iz prirode }e se zbog toga zvati gnomi.
bele `ene — i mnoga druga. Oni su vi|ani, njih su se pla{ili, Naravno, imate i piksije i braunije. Imate drijade. Ovde imate
blagosiljali su ih, zabranjivali i prizivali u svakom kutu zemlje i kroz svakakve stvari — patuljke...
sva razdoblja. Da li }emo onda dopustiti da je mo`da istina da su Devi~ko carstvo je tu da vam pomogne....
svi koji su ih sreli halucinirali? Postoji energija vode, koja radi sa vodenim elementom. Zovu se
Ovi duhovi iz prirode su klju~ni agenti bestelesnih, ali nikad undine. To su opet svetle}a stvorenja. Jedino telo koje ova
vidljivih duhova na seansama, i proizvode sve pojave sem subjek- stvorenja imaju su tela koja se stvaraju u va{im mislima, a misli
tivnih.”1 stvaraju i stvarnu formu razmi{ljanja u
Jedan nju ejd` katalog prodaje kasetu o duhovima iz prirode i koja }e ova svetle}a bi}a vrlo drago-
postavlja pitanje: voljno usko~iti kako bi poku{ala da
“[ta je duh iz prirode? Usmena tradicija i knji`evnost opisuju komuniciraju sa vama (duhovna komu-
duhove iz prirode kao vile, patuljke i an|ele. Upoznajte se sa nikacija).
kvalitetima i osetljivo{}u ovih neobi~nih, tajanstvenih stvorenja, od Ukoliko ste ube|eni da morski
primitivnog do slo`enog. Ova kaseta razbija mitove i otkriva duhovi izgledaju kao `ene sa veoma
principe interakcije izme|u duhova iz prirode i ljudi, tako|e se lepom i dugom kosom i perajem, to
doti~u}i i uobi~ajenih koncepcija sotonskih i demonskih bi}a. Na }ete i videti. Ako verujete da patuljci
bezbednom putu kroz meditaciju za kontakt sa duhovima iz priro- nose male zelene {e{ire i mala zele-
de, bi}ete o~arani dok budete ose}ali ljubav i radost koje izobilu- na odela i imaju za{iljene u{i, oni }e
ju u njihovom o~aravaju}em carstvu.”2 se tako i obu}i. Ako verujete da vila
ima predivna providna krila i duga~ku
U izdanju ~asopisa Connecting Link novembar-decembar 1989.
lebde}u suknju, to }ete i videti. Va{a
godine, postoji ~lanak o duhovima iz prirode pod naslovom “Pomo}-
46 47
o~ekivanja stvaraju telo kroz koje navskim zemljama su ova misteriozna stvorenja bili PATULJCI i bili
se ta svetlost mo`e lak{e mani- su poznati kao ~uvari onoga {to je preostalo od Zemljinih prirod-
festovati... nih bogatstava... Po{to su se retko vi|ali, ljudi su verovatli da PA-
Silfe su duhovi iz prirode vazdu- TULJCI vi{e ne postoje. Danas, ova gotovo zaboravljena stvorenja
ha. Idete u grad u kome je vazduh su jo{ jednom me|u nama... obavljaju}i svoju zemaljsku magiju da
poprili~no pun sme}a. Mo`da je bi pomogli ljudima'.” 6
potrebno da budete jedini u gradu Naravno, deca nisu jedina koje privla~e ova duhovna bi}a. Kada je
koji }e biti dovoljno mudar da pri- oktobra 1989. zemljotres potresao most u San Francisku, ubrzo je
zove silfu da bi vam dala malo ponu|ena “pomo}” u vidu talismana.7 Vebsterov re~nik nam ka`e da
~istog vazduha. je talisman “predmet koji nosi oznaku ili karakter urezan pod astro-
Element vatre je mo`da najmo}- lo{kim uticajima, za koji se misli da deluje kao vrad`bina koja tera
niji od zemaljskih elemenata. On lo{u i donosi dobru sre}u”. Talisman koji je stavljen ispod puta bio
se ~esto smatra elementom koji je patuljak sa rogovima na glavi i mre`om na nogama. On navodno
pro~i{}uje. On je promenljiv. On je {titi od zlih duhova.8 “Oni koji ih prave planiraju da ponude patuljke
predivan. Duhovi iz prirode koji rade sa vatrom se nazivaju sala- i za druge gra|evine koje je o{tetio zemljotres, pa ~ak i za nove
mandri. Kada je potrebno ugasiti vatru, prizovite salamandre... poslovne nebodere. U me|uvremenu, u San Francisku se dobro pro-
Oni imaju svoj posao koji rade, ali vi uti~ete na njih. Kada ih daju majice sa likovima patuljaka.”9
pozovete, svesno ili ne, oni }e izvr{iti va{ nalog.... (Kada mediti- Ono {to ve}ina ljudi ne shvata jeste da re~ - konkretno za ovog
rate i ka`ete 'isceli planetu' - urednik ) vi zapovedate legijama.”3 patuljka - “trol - dolazi od stare norve{ke re~i za demona, a neki ga
Neki od ovih duhova iz prirode opet postaju popularni. Uzmite na izvori defini{u kao \avola: 'osobu koja je vrlo bezbo`na i zla'”.10
primer patuljka (trola). Pre nekoliko godina patuljak je bio u velikoj Stoga, kada vam dete donese ku}i patuljka, ono je zapravo u ku}u
modi kod dece. Bilo je “Patuljaka rizni~ara”. Jedan autor je napisao: donelo predstavu demona!!! Ovi demoni se tako|e prikrivaju kao
“Oni su toliko ru`ni da su simpati~ni, ali da li su tako bezazleni kao gnomi, piksiji i razni patuljci (kao i mnoga druga stvorenja). Sigurni
{to izgledaju?”4 smo da se se}ate Kibler patuljaka (Keebler). Naravno, i Deda Mraz
“Patuljci rizni~ari dolaze sa 'kamenom za ispunjavanje `elje', a to ima svoje patuljke. Tu je tako|e i Sne`ana sa svojih sedam patulja-
je kristal stavljen u pupak. Kristali su va`ni u nju ejd` teologiji, ka, kao i Pepeljuga sa svojom kumom vilom. Sve su ovo demonske
po{to se veruje da poseduju uticaj `ivotne sile koji se mo`e koris- predstave, ali se predstavljaju na tako “simpati~an” na~in da ve}ina
titi za isceljivanje. Pupak je zna~ajan zato {to predstavlja vezu ljudi nema pojma o zlom karakteru koji stoji iza ovih stvari.
pup~ane vrpce ili centar `ivotne snage. Jo{ jedan duh iz prirode je poznat kao veta (vetta). Navodno pos-
Dragulji na patuljku rizni~aru imaju dodatno zna~enje, koje nije toje dobre i zle vete. Vetu su upoznale mase ljudi tokom Zimskih
nestalo u de~ijoj ma{ti. To su kamenovi koji ispunjavaju `elje, talis- olimpijskih igara 1994. godine. “Jedan CBS-ov reporter je ovako
mani koji mogu da ostvare svaki njihov san.”5 opisao doga|aj: 'Mi vas upoznajemo sa mitskim verovanjima
norve{kog naroda. Iz zemlje izlaze Vete, mitske li~nosti ukorenjene u
Jo{ jedan autor ka`e:
starim nordijskim narodnim pri~ama i sagama'.”11 Reporter nastavlja:
“Simpati~ni i ru`ni patuljci koji su odu{evili male Amerikance pred-
“Mi ih znamo kao gnome, piksije, patuljke... Vete su sastavni deo
stavljaju primer dana{njeg odu{evljavanja neo-paganizmom poveza-
norve{kih verovanja... Ka`e se da su pune znanja i mudrosti... i
nim sa popularnim idealima. Dok bi patuljci iz skandinavskih bajki
da neprestano posmatraju ~ovekovu aktivnost. To je zato {to su
~upali drve}e, zarobljavali lepe `ene i pretvarali ljude u kamenje
ovo dobre vete, nasuprot zlim vetama. Ka`u da ako ste dobri
zlim ~inima, dana{nja ~udovi{ta vode ra~una o `ivotnoj sredini.
prema vetama i konsultujete ih pre nego {to izgradite {talu, i one
Pogledajte kako jedan ~ovek koji pravi patuljke prikriva zlo i od
}e biti dobre prema vama.”12
mita pravi da zvu~i kao istina:
'Bilo je jednom doba kada su vode bile ~iste, a {ume netaknute, U Priru~niku za istra`iva~e pi{e da su duhovi iz prirode:
kada su drevne legende govorile o ~uvarima Zemlje... U skandi-

48 49
“... duhovi iz prirode koji `ive u ~etiri elementa, koji se vrlo ~esto po~eli da se smatraju eksperimentom
opisuju u folkloru kao vidljivi za ljude iz pro{lih vremena, koji su u saradnji izme|u deva, duhova iz pri-
`iveli u bliskoj zajednici sa prirodom; na primer, patuljci, vile i 'mali rode i ljudi.”16
ljudi'. Konkretno, to su gnomi (Zemlja), undine (Voda), silfe Jedan od ljudi koji je radio sa
(Vazduh) i salamandri (Vatra) — sva BI]A KOJA IMAJU VEOMA Fajndhornom bio je Dejvid Spengler (David
SNA@NU ULOGU U OBREDNOJ MAGIJI I PRAKSI OBO@AVANJA Spangler). On je napisao:
PRIRODE ILI VIKA (WICCA).”13
“LUCIFER radi u svakom od nas da
Jedna okultna/nju ejd` organizacija ka`e: nas dovede do punine, i dok stupamo
“DUHOVI IZ PRIRODE SE KORISTE U VI[OJ MAGIJI, A POVREMENO u NOVO DOBA (NJU EJD@), {to je doba
I U DRUGIM MAGIJSKIM TRADICIJAMA, DA BI ^UVALI MAGI^NE ~ovekove celosti, svako od nas dolazi
KRUGOVE I POMAGALI U MAGIJSKIM DELIMA. do tog trenutka koji ja nazivam
U Zlatnom svitanju (The Golden Dawn), Izrael Regardi (Israel LUCIFERSKA INICIJACIJA, {to su vrata
Regardie) obja{njava kako treba koristiti duhove iz prirode u toku kroz koja ~ovek MORA DA PRO\E AKO
rituala.”14 ho}e da 'potpuno' do|e u prisustvo Pan
svoje svetlosti i svoje celosti.”17
“Okultisti smatraju da su duhovi iz prirode bi}a bez su{tine, ali
vidljiva samo za one koji imaju unutra{nji vid; neki se duhovi iz Kasnije u svojoj knjizi Razmi{ljanja o Hristu (Reflections on the
prirode smatraju dobro}udnim, dok su drugi zlo}udni.”15 Christ), Spengler ka`e:
Jedna od organizacija koja je stekla slavu u proteklih 30 godina “LUCIFER je do{ao da nam pokloni kona~ni dar celovitosti. Ukoliko
je Fajndhorn komjuniti (Findhorn Community). Nju su osnovali 1965. ga prihvatimo, onda je on slobodan i mi smo slobodni. To je LUCIFER-
godine Piter i Ajlin Kedi (Peter i Eileen Caddy) i Doroti Meklin (Dorothy SKA INICIJACIJA. To je ne{to sa ~ime se sada mnogi ljudi susre}u i
Maclean). susreta}e se i u danima koji dolaze, jer je to inicijacija u NOVO DOBA
(NJU EJD@).”18 Ljudi koji obo`avaju i klanjaju se Luciferu tako|e veru-
“Meklin je stvarala kontakte sa devama — duhovima iz prirode za
ju u duhove iz prirode!
koje se govori da su povezani sa razli~itim biljnim vrstama ili kon-
Jedan duhova iz prirode koga }e ve}i-
figuracijom terena.... Prvi kontakt je nastao sa devom gra{ka.
na ljudi prepoznati je patuljak — leprikon
Deva joj je govorila da }e ba{ta napredovati dok su sara|ivali sa
(leprechaun). Ovaj duh iz prirode se mo`e
devama, tra`ili njihove savete i dobijali njihovo odobrenje da
videti na svaki dan Svetog Patrika. Tako|e
preure|uju zemlju. Neke su, poput deve gra{ka, bile specifi~ne za
se mo`e videti na kutijama Lucky Charms
odre|enu vrstu, dok su se druge, kao na primer deva zemlji{ta,
pahuljica. Tako|e dobro pogledajte u naziv
odnosile na op{tije aspekte same ba{te. Izobilje u ba{ti je posta-
pahuljica — Lucky Charms (Sre}ne ~ari).
lo poznato u susedstvu i njen zapa`en uspeh je doveo jo{ neko-
Obratite pa`nju na okultni naglasak.
liko sledbenika u zajednicu.
Usput, engleska re~ za pahuljice — cereal
Tokom slede}ih nekoliko godina grupa je nastavila da sledi Ajlin
— dolazi od Ceres (Cerere) - PAGANSKE
i savete deva ~iji je kanal bila Meklinova. ^lanovi su tako|e os-
BOGINJE `ita.19
tvarili kontakt i sa drugim teozofskim i spiritualisti~kim grupama.
Jo{ jedno popularno stvorenje se zove
1965. godine Piter je doputovao na skup spiritualisti~kih grupa koji
gargojl (gargoyle). Iako se gargojl ne sma-
je organizovao Ser D`ord` Trevelijan (Sir George Trevelyan), autor
tra duhom iz prirode, on navodno tera zlo. “Smatralo se da oni imaju
i predsednik Wrekin Trust-a. Njih je 1966. posetio Robert Ogilvi
za{titna, SPIRITUALNA I MAGIJSKA svojstva.”20 Ova stvorenja se
Krombi (Robert Ogilvie Crombie), edinbur{ki spiritualista koji je,
pojavljuju ~ak i na veoma istaknutim mestima. Dr Denis Kadi (Dennis
kao rezultat ove posete, kontaktirao duhove iz prirode koji rade sa
Cuddy) ka`e:
devama. Krombi je ubrzo ostvario kontakt sa PANOM, BOGOM
DUHOVA IZ PRIRODE, i doveo do onoga {to se smatralo upotpu- “To da }e Novi svetski poredak nju ejd`a obuhvatiti sve aspekte
njavanjem truda Kedijevih i Meklinove. Stanovnici Fajndhorna su `ivota, pa ~ak i atletiku, pokazalo se na ceremoniji zatvaranja

50 51
Olimpijskih igara, u kojoj 'sre}ni |avoli' igraju, a figure koje pred- Pre nekoliko godina, jedan strip je nazvan Gargojl. Evo jednog cita-
stavljaju demone se lelujaju na tlu stadiona, propra}ene jezivom ta iz njega: “Ja sam gospodar senki... i ja tvrdim da je to moja crkva.
muzikom. To je poruka ljudima u svetu. To nas tako|e podse}a Ose}am krv, krv Jagnjeta. On je ovde. ISTERAJTE GA!”27
na redove grotesknih gargojla ili demonskih glava koje su nedavno Uprkos demonskim implikacijama gargojla, jedan navodno
naslikane na zidovima jugoisto~nog i severoisto~nog hodnika “hri{}anski” ~asopis rekao je roditeljima da u su{tini ne moraju da
Glavnog ulaza zdanja Tomasa D`efersona Kongresne biblioteke, brinu ako bo`i}na lista njihovog deteta sadr`i gargojl u sebi. D`olin L.
~ime je zamenjena grupa na{ih utemeljiva~a kao nacije, koji su Relkeparten (Jolene L. Roehlkepartain) je rekla:
kle~ali i molili se, {to je stajalo na zidu jo{ od 1897. godine, kada “Ako se gargojl koji li~i na Sotonu ove godine pojavi na bo`i}noj
je zdanje i sagra|eno. Na plakatu koji opisuje {ta se planira u listi va{eg tinejd`era, ne vi~ite. Mnoge od gargojl reprodukcija se
Kongresnoj biblioteci pisalo je da se Zdanje Tomasa D`efersona stavljaju na krajeve knjiga, sve}njake, statue, pa ~ak i na majice.
'sada renovira i bi}e ponovo otvoreno 1993... Nakon renoviranja, Ovi jezivi, groteskni gargojli se nalaze na vrhu bo`i}nih lista ve}ine
Zdanje Tomasa D`efersona }e slaviti HUMANISTI^KO nasle|e mladih od 15 do 30 godina, {to predstavlja najnoviji hir.
sveta' .”21 ^emu zalu|ivanje ovim namrgo|enim figurama? 'One su {okan-
Re~nik simbola ka`e da su gargojli “bajkovite `ivotinje i ~udovi{ta tne, odbojne i tajanstvene', rekao je Mark Tomas (Thomas) iz
koja se javljaju u srednjovekovnoj religijskoj umetnosti kao simboli sila jedne prodavnice gargojla u ^ikagu. 'Na ove gargojle se', kako
u kosmosu ili kao SLIKE PODZEMNOG SVETA PREPUNOG DEMONA I ka`e, 'gleda kao na dobre momke koji brane va{ dom od zla'.”28
A@DAJA...”22 Evo spiska nekih razli~itih vrsta duhova iz prirode:
“Brauni: U OKULTNOJ nauci [kotske, ime koje se daje tamnim
no}nim duhovima iz prirode koji pose}uju ku}e na selu i farme; veru-
je se da su dobro}udni i da donose dobar znak.”29
“Harpija: U klasi~noj mitologiji, monstruozno, zlo, grabljivo i osve-
toljubivo stvorenje sa glavom i grudima `ene, telom ptice i lavljim
kand`ama.”30
“Vilenjak: Vila.”31 Tako|e se smatra i
patuljkom.
Vila: “Malo izmi{ljeno bi}e u ljudskom
obli~ju, koje mudro izgleda, nesta{no je i
poseduje MAGI^NE mo}i”.
“Silfa: Duh iz prirode... od elementa vaz-
duha.”32
Anabel Varton (Annabel Wharton), profesor umetnosti, otkriva: “Undina: Duh iz prirode... od elementa
“Op{ti porast interesovanja za misticizam, natprirodno i za prvo- vode; za undine veruju da se obi~no javlja-
bitne oblike hri{}anstva... poma`e pri~i o fascinaciji gargojlima... ju kao `ene, ali da su tako|e u stanju da
'Sada se nalazimo u periodu eklekticizma u kome me{amo se pojave u obliku ribe ili zmije.”33
razli~ite doktrine...'”23 “D`ini: vidi: D`in.”34
Marisa Lobe, `ena koja pravi gargojle, rekla je da je “intrigira ideja “D`in, d`ini: U arapskoj OKULTNOJ ter-
da se PAGANSKE RELIGIJE MOGU POME[ATI SA HRI[]ANSTVOM”.24 minologiji, jedno od grupe bi}a stvoreno iz
Ona “tako|e pravi ljude od li{}a, duhove iz drveta koje su obo`avali vatre, koje je naseljavalo Zemlju pre
druidi....”25 ~ovekovog dolaska. Oni po svojoj volji mogu
Jo{ jednog umetnika, Houpa Stjuarta (Hope Stewart), “privla~i postati vidljivi ili nevidljivi, a imaju i mnoge
MISTI^KA AURA koja okru`uje gargojle” i on je rekao da oni “odaju druge nat~ove~anske i magi~ne mo}i. Neki
utisak ku}e koju bi POSETILI DUHOVI”.26 d`ini su dobri i prijateljski nastrojeni prema
ljudima, dok su ostali zlo}udni.”35
52 53
“Salamandar: Duh iz prirode... od elementa vatre.”36 “Tengus: Zli duhovi iz drveta (Japan), po obli~ju ljudski, ali se legu
“Vilenjak (goblin): Nesta{ni duh iz prirode.”37 iz jajeta.”54
“Ben{i: Duh iz prirode za koga se u Irskoj i [kotskoj veruje da li~i “Nenufaremi: U OKULTNOJ nauci, naziv za duhove iz prirode... iz
na staricu i da peva bolnu tu`balicu pod prozorom ku}e u kojoj neko vazduha.”55
treba uskoro da umre.”38 “Vilenjak (Sprite): Duh iz prirode; duh ili avet.”56 Tako|e: “Malo ili
“Hatif: U preislamskom arapskom folkloru, nevidljivi duh iz prirode lukavo natprirodno stvorenje; patuljak.”
koga mogu ~uti mu{karci dok daje savete i upozorenja.”39 “Spanki (Spunkie): Zli vilenjak koji obo`ava da privu~e putnike koji
“Hobgoblin: Veseli, ali vrlo nesta{ni vilenjak ili duh iz prirode koji su se izgubili, time {to im poka`e svetlo, a namami ih u mo~varu ili
u`iva da podvaljuje smrtnicima.”40 u provaliju.”57
“Gnom: Duh iz prirode... od ele- “Avet (Spectre): Duh ili prikaza u obliku duha.”58
menta Zemlje.”41 Gnom je jedan “od “Avet (Spook): prikaza u obliku duha.”59
bajkovitog roda patuljastih stvorenja “Najad: U OKULTIZMU, duh iz prirode vezan za reke, jezera i
koji `ive u podzemlju i ~uvaju gomile izvore.”60 Nimfa.
blaga”. “Oread: Planinski duh iz prirode.”61 Nimfa.
“Ifrit: Pokvaren i zlo}udan duh, “Nereid: Morska nimfa... nasuprot najadama, koje su slatkovodne
odvratnog izgleda, u arapskom folklo- nimfe.”62
ru.”42 Drijad: “Bo`anstvo koje vlada nad {umama i drve}em; nimfa iz
“Satir: Jedan iz grupe {umskih drveta.”
bo`anstava gr~ko-rimske mitologije, “Okeanide: Duh iz prirode iz grupe nimfi, koji `ivi u okeanu. U
koga Grci predstavljaju ljudskim likom gr~koj mitologiji, okeanide su bile 4000 k}eri Okeana i Tetide.”63
sa konjskim u{ima i repom, a Rimlja- “Nimfa: U okultizmu, mali, ljupki i veseli duhovi iz prirode u
ni ljudskim likom sa kozjim u{ima, `enskom obli~ju, obi~no prijateljski nastrojeni; uop{teno se smatraju
repom, nogama i ro{~i}ima.”43 duhovima iz vode... ali neki autori u ovu klasu sme{taju i drijade i
“Seikta (Seiktha): U burmanskom hamadrijade. Za nimfe se misli da `ive dugo, ali da nisu besmrtne,
folkloru, duh u drvetu, obi~no zlo}u- kao i da poseduju odre|ene magijske sposobnosti.”64
dan.”44 “Patuljak-leprikon (Leprechaun): Duhovi iz prirode u irskoj OKULT-
“Piski: vidi: Piksi.”45 NOJ tradiciji.”65 Leprikon je iz roda patuljaka i navodno mo`e da otkri-
“Piksi (Pixie, pixy): Duh iz prirode, je skriveno blago onom ko mo`e da ga uhvati.
nalik vilenjaku.”46 “Niva{i: U magijskoj tradiciji Roma jugoisto~ne Evrope, zli duh iz
“Jazatas (Yazatas): Duhovi iz vode.”66
prirode manjih bo`anstava iz zoroas- “Niks, niksi: Vodeni duh iz prirode; nimfa.”67
trijanizma.”47 “Kobold: Zli duh iz prirode koji `ivi u pe}inama i podzemlju.”68
“Divlje `ene: Duhovi iz prirode u nema~kom folkloru.”48 Vilenjak.69
“Triton: U gr~koj mitologiji, morski vilenjak, sin Posejdona i Amfitri-
te.”49
“Nat: U burmanskom folkloru, {umski duh iz prirode.”50
“Trol: Odvratan, zli zemaljski demon iz teutonske mitologije, koji
`ivi u pe}inama.”51 Trol mo`e biti patuljak ili gigant koji tako|e `ivi u
brdima i pod mostovima.
“Vodena vila: Vodeni duh iz prirode.”52
“Peri: U persijskoj mitologiji, stvorenje nalik vilenjaku koje je potek-
lo iz roda palih an|ela.”53

54 55
“Ogre: U OKULTNOJ tradiciji, kao i u folkloru izvesnih rodova,
zlo}udni duh odvratnog izgleda, a ponekad i d`in koji jede ljude.”70
“Faun: Duh iz prirode, polu-~ovek, polu-jarac, koga su kao seosko
bo`anstvo obo`avali stari Rimljani. Fauni su bili Panove sluge.”71
:/!Ubspu!j!esvhf
Patuljak: “Malo, ~esto nesta{no stvorenje za koje se smatra da
ima MAGI^NU mo}.”
Mada neka od ovih stvorenja mogu delovati simpati~no na
lbsuf
povr{ini, svako od njih je ipak demonsko bi}e koje vu~e svoje porek-
lo iz okultnog sveta. Mnogi naivni religiozni ljudi donose ove predmete Sa ponovnim o`ivljavanjem okultnog i nju ejd` pokretom pojavilo
u svoje domove, ali takvim stvarima apsolutno nije mesto u reli- se i novo interesovanje za tarot karte. Knjiga Nju ejd` almanah (The
gioznom domu budu}i da predstavljaju demone. New Age Almanac) obja{njava:
Ovi duhovi iz prirode se tako|e smatraju spiritualnim vo|ama, du- “Tarot je po~eo da sti~e OKULTNE asocijacije i da se PRVEN-
hovnim pomaga~ima i porodi~nim duhovima.72 Biblija nam daje jasno STVENO KORISTI ZA GLEDANJE U KARTE, PRORICANJE SUDBINE I
upozorenje o ovim stvarima na brojnim mestima. GATANJE sa kartama. Osoba koja je najodgovornija za novonastali
3. Mojsijeva 19,31: “Ne obra}ajte se onima koji duhove prizivaju, razvoj tarota bio je pastor (propovednik) francuskih hugenota,
ni gatarima, niti ih tra`ite, da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod, Antoan Kur De @eblen (Antoine Court de Gebelin — 1719-1784).
Bog va{.“ Tokom 1770-tih godina, De @eblen je postao aktivan u pariskim
3. Mojsijeva 20,6: “Ako se ko obrati mrtvima ili duhovima da se MASONSKIM krugovima i pridru`io se Filaletima (Philalethes), fran-
pored njih sramoti, okrenu}u lice svoje nasuprot njemu i istrebi}u ga cuskom MASONSKOM OKULTNOM REDU koji se razvio iz u~enja
iz naroda njegovog.” Martina De Paskvalija (Martines de Pasqually — umro 1774). On
5. Mojsijeva 18,9-12: “Kad u|e{ u zemlju koju ti Gospod, Bog tvoj je postao svr{eni OKULTNI nau~nik. Ova francuska okultna ve{tina
daje, ne u~i se ~initi gadna dela tih naroda. Neka se ne na|e u tebe je postala osnovni elemenat revolucionarne misli koja }e nekoliko
niko koji bi vodio sina svoga ili k}er svoju kroz oganj, ni vra~ar, ni godina kasnije svrgnuti francusku vladu.
koji gata po zvezdama ili po pticama, ni uro~nik, ni baja~, ni koji prizi- De @eblen je otkrio tarot preko svojih dru{tvenih veza. Odmah je
va duhove, ni opsenar, ni koji pita mrtve, jer je gad pred Gospodom u njemu video OKULTNU SIMBOLIKU i povezao ga sa drevnim
ko god tako ~ini, i za takve gadosti Gospod, Bog tvoj, tera te narode Egiptom. Kad se raspadao stari Egipat, sve{tenici su napravili
ispred tebe.” karte za igranje kako bi sakrili svoju mudrost od neprosve}enih i
Tako|e videti: 2. Carevima 21,6; 23,24; 2. Dnevnika 33,6; Isaija u isto vreme obezbedili njihov opstanak. On je zaklju~io da su
8,19; 3. Mojsijeva 20,27; 1. Samuilova 28,3.7-9; 1. Dnevnika 10,13. karte putovale do Rima, gde su bile u posedu papa koji su ih
odneli u Avinjon. Iz Avinjona su se rasprostranile {irom Evrope. De
@eblen je objavio svoje {pekulacije 1781. godine u osmom tomu
svoje vi{etomne studije starog sveta, Prvobitni svet (Le Monde
primitif), u kome zapo~inje sa nazna~avanjem okultne simbolike
tarot {pila. De @eblen je, na primer, taj koji je pokrenuo ideju da
22 glavne karte treba izjedna~iti sa 22 slova hebrejskog alfabeta.
U eseju koji je napisao njegov nepoznati prijatelj, a koji je dodat
na njegov sopstveni rad o tarotu, De @eblen je predlo`io da se
TAROT KORISTI KAO METOD PRORICANJA BUDU]NOSTI. Ideju je
prihvatio gatar poznat samo pod imenom Eteila (Etteilla), koji je
1783. objavio knjigu u kojoj detaljno obja{njava metode za prori-
canje sudbine uz pomo} tarota, a tokom naredne decenije izdao
je i mno{tvo knjiga i ~lanaka o proricanju sudbine uz pomo} taro-

56 57
ta i drugih sredstava. Gatanje uz tarot je postajalo sve raspros- karte nisu bile izdate sve do oko 1960. godine. Tek je nakon
tranjenije tokom decenija nakon Francuske revolucije. pojave novog izdanja Knjige o Totu 1969. godine Kroulijev {pil
Eteilini u~enici su preneli praksu gatanja sa kartama Alfonsu- po~eo da dobija na popularnosti nasuprot Veitovom {pilu. Time {to
Luju Konstanu (Alphonse-Louis Constant, poznatiji pod svojim je izabrao da svoj {pil nazove po egipatskom bo`anstvu Tot, Krouli
pseudonimom Elifas Levi). LEVI JE, KAO ZA^ETNIK SAVREMENE je potvrdio kako svoju sopstvenu naklonjenost egipatskom magij-
RITUALNE MAGIJE, INTEGRISAO TAROT U SVOJA MAGIJSKA skom simbolizmu, tako i svoje verovanje u De @eblenovo tvr|enje
U^ENJA I UKLOPIO GA SA MASIVNIM KORPUSOM OKULTNOG SIM- u vezi sa egipatskim poreklom {pila.”1
BOLIZMA. Upotreba tarota je kroz Levijeve veoma popularne spise
stizala u okultne grupe koje su cvetale u Evropi pred kraj devet-
naestog veka, a DOBRO POZNAVANJE SIMBOLIZMA TAROTA JE
POSTALO STANDARDNI DEO U^ENJA JEDNOG MAGA. Najslavniji
me|u stru~njacima za tarot u Francuskoj bio je Dr @erar Enkos
(Gerard Encausse, 1865-1916), koji je napisao nekoliko uticajnih
knjiga o tarotu i koji je bio veoma odgovoran za podizanje ideje
koju je najpre predlo`io De @eblen, ali ju je detaljnije razradio J. F.
Vajon (Vaillant) — da pove`e tarot sa Bohemijom (The Tarot to the
Bohemians — 1889), {to je napisao pod pseudonimom Papus.
U Engleskoj je tarot bio integrisan u simbolizam tog najpoznati-
jeg magijskog reda, Hermeti~kog reda Zlatnog svitanja (The Herme-
tic Order of the Golden Dawn). Jedan stepen kvalifikacije u pro-
gramu za napredak koji je postojao u tom redu obuhvatao je i to Re~nik misticizma ka`e:
da ~lan napravi kompletan {pil tarota. Dva ~lana ovoga reda }e
“Tarot: {pil karata za igranje, koji se temelji na sistemu okultnih
napraviti dva najpopularnija {pila koji su se koristili u dvadesetom
simbola ure|enih u 78 karata; 22 karte su tarot karte ('major
veku. Artur Edvard Vejt (Arthur Edward Waite, 1857-1942) bio je
arkana'), a ostalih 56 imaju istu boju ('minor arkana'). Ove se
najobrazovaniji ~lan Zlatnog svitanja. Bio je odgovoran za engleski
karte mogu koristiti za proricanje sudbine. Termin tarot se tako|e
prevod nekoliko Levijevih knjiga i revidirao je prvi engleski prevod
primenjuje da opi{e takvo proricanje.”2
Papusovog teksta. Ono {to je jo{ va`nije je to da je on, uz pomo}
jedne umetnice, Pamele Koulmen Smit (Pamela Coleman Smith), Nadalje, od jedne okultne organizacije saznajemo da se “Tarot ~es-
osmislio novi kompletan {pil tarota sa svih 78 karata (to jest i sa to tuma~io kao sredstvo za proricanje sudbine, ali da je, kako Geret
glavnim i sa sporednim kartama), {to je bila prva tako iscrpna Najt (Gareth Knight) otkriva, on tako|e dubok i mo}an sistem MAGI-
revizija za vi{e od sto godina. Tako|e je napisao uputstvo, Slikovni JE u razvijenoj renesansi!”3
vodi~ u tarot (The Pictorial Guide to the Tarot — 1910), sa kojim Budu}i da smo ve} obradili simbol jin-janga i ji-|ing, mislim da je
bi svako mogao da uzme {pil karata i usavr{i njihovo kori{}enje zanimljivo zapaziti {ta knjiga Okultna eksplozija (The Occult Explosion)
u cilju osnovnog proricanja sudbine. Upravo je kombinacija {pila i ka`e: “Zapadni PANDAN JI-\INGU JE [PIL TAROT KARATA. Najras-
uputstva za upotrebu dala Vejtovom {pilu predominaciju na tom prostranjenija OKULTNA tradicija o poreklu tarota je da su ga izumeli
polju tokom ve}eg dela dvadesetog veka. na velikom me|unarodnom skupu stru~njaka za ezoteriju u Egiptu...”4
Drugi svr{eni u~enik tarota bio je Alister Krouli (Aleister Crowley Potom se dodaje: “Tarot i ji-|ing zaista imaju mnogo toga zajedni~-
— 1875-1947), neprijatelj reda. 1909. godine Krouli je po~eo da kog...”5
objavljuje tajne reda, uklju~uju}i i njihovo u~enje o tarotu putem Ono {to jo{ vi{e intrigira je da je tarot zaista predak standardnog
nezavisnih novina Ravnodnevnica (The Equinox). Krouli je radio sa {pila karata koje se danas koriste.6 Na primer, jedna knjiga o tarotu
Fridom Heris na nacrtu novog {pila tarota za koji je on sastavio otkriva: “^ak i obi~ne karte za igru koje znamo danas poti~u od drev-
komentar, dosta sli~an Vejtovoj Knjizi o Totu (The Book of Thoth). nog tarota i u velikoj meri variraju zbog toga {to su se vekovima koris-
Komentar je objavljen u ograni~enom izdanju 1944. godine, ali tile kao sredstvo za kockanje.”7
Mag Stjuart Farar ukazuje:
58 59
“Tarot se sastoji od 78 karata i o~igledno je predak {pila za ili menstruacije u godini; tako|e predstavljaju broj sedmica u jed-
igranje brid`a. 56 karata je podeljeno u ~etiri boje: pehari (Cups) nom godi{njem dobu i porede se sa kalendarom, gde crvena i crna
— {to odgovara hercu (srce), ma~evi - pik (list), {tapovi (wands) — boja predstavljaju dan i no}; ~etiri boje predstavljaju ~etiri sedmice
tref (detelina) i pentagrami — karo (kocka). Svaka boja ima karte u mesecu i ~etiri godi{nja doba ili ~etiri strane sveta na kompa-
od asa do desetke, kao i puba — izme|u pa`a i kraljice (vitez se su; dvanaest karata sa slikom predstavljaju dvanaest meseci u
ponekad zove i princ, a pa` princeza). ^etiri boje predstavljaju godini; 52 karte su sedmice u godini; a ako se pub ra~una kao
~etiri okultna elementa — njihov uobi~ajeni raspored je: pehari za jedanaest, kraljica kao dvanaest, a kralj kao trinaest, ukupan zbir
Vodu, ma~evi za Vazduh, {tapovi za Vatru i pentagrami za svih karata u {pilu je jednak 364, a sa d`okerom — 365, {to je
Zemlju...”8 broj dana u godini.”10
U knjizi Istorija okultnog (The Occult: A History) saznajemo: Mislimo da bi bilo informativno dati istoriju i pravo zna~enje
“Osim 'velike arkane' (u {pilu tarota), tako|e ima 56 karata 'male obi~nih karata za igru. Slede}i odeljak je uzet iz knjige Jevan|eoski
arkane', {to su ~etiri boje koje su postale uobi~ajene dana{nje standard (The Gospel Standard).
karte za igru, sa svojim {tapovima, peharima, ma~evima i {ekeli- “Prvi {pil karata je napravljen za francuskog kralja Karla 1392.
ma (ili pentaklima) koji su se pretvorili u tref, herc, pik i karo. Nije godine. Kralj Karlo je bio umobolan ~ovek. Ljudima koji igraju karte
na odmet da usput primetimo da ovde imamo dva predmeta u nije uop{te poznato da karte poseduju tajno zna~enje, ali nakon
obliku {tapa (sam {tap i ma~) i dva okrugla predmeta (pehar i {to su se objavile slede}e tvrdnje, ~lanovi kockarskog bratstva pro-
novac), a po{to jedan od komentatora spominje da su se {tapovi fesionalnih kockara su izjavili da su one apsolutno ta~ne.
i novac koristili u srednjovekovnim metodama gatanja, ne bi bilo Kralj u kartama predstavlja Bo`jeg neprijatelja, odnosno \avola.
pogre{no zaklju~iti da su povezani sa stabljikama hajdu~ke trave Desetka predstavlja duh bezakonja i stoji u direktnoj suprotnosti
i nov~i}ima u ji-|ingu. Svaka boja ima kralja, kraljicu, viteza i sa Deset zapovesti u Bibliji. Blisko povezana sa desetkom je i tref
`andara, kao i karte od broja jedan do deset.”9 karta. Kada su napravljene karte, palica je bila oru`je za ubice (na
U knjizi Na{e falusno nasle|e nalazimo da simboli koji se koriste engleskom se tref ka`e club, a ta re~ ima i zna~enje palice ili
na igra}im kartama zapravo nose seksualne konotacije. Ova knjiga {tapa — prim. prev). U to vreme nije bilo revolvera ili ma{inki. Tref
obja{njava: karta ozna~ava ubistvo. Pub predstavlja po`udnu i raskala{nu
osobu koja `ivi od zarade prostitucijom. Ta karta predstavlja
“Simboli koji se koriste na kartama za igru su karo, herc, tref i
moralnog gubavca. Postoji igra kartama koja se zove 'bordel' u
pik, koji je ~esto bio `ir. U seksualnoj simbolici su karo i herc bili
kojoj igra~i koriste tajni sramotni govor kartama i razgovaraju jedni
`enski, a pik i tref mu{ki simboli. Dve boje su predstavljale polove:
sa drugima samo bacanjem karata.
crvena je simbolizovala mu{ki, a crna `enski pol. Na Istoku se
Sada dolazimo do dela koji je jo{ {okantniji i jo{ vi{e bezbo`an.
mogu na}i jang-jin (mu{ki i `enski simboli), sli~ni oznaci Severno-
Kraljica predstavlja devicu Mariju, majku na{eg Gospoda. U tajna-
pacifi~kih `eleznica (Northern Pacific Railroad) sa ovim bojama.
ma karata ona se naziva majkama kurvi. D`oker u jeziku karata
Mo`da je samo slu~ajnost, ali setite se da su u odre|enim delovi-
predstavlja na{eg Gospoda Isusa Hrista. D`oker zna~i budala (na
ma grada postojale ~etvrti sa crvenim svetlima koje su bile aktivne
engleskom poti~e od glagola koji ozna~ava {alu, prim. prev.)! Igra~i
tokom no}i.
karata smatraju Isusa Hrista budalom. I kao da ovo do sada nije
Oba pola se simboli~no ozna~avaju na svakoj karti time {to
dovoljno lo{e, tajni jezik u {pilu karata ide korak dalje i ka`e da
imaju simbol jednog, a boju drugog pola. Trojstvo ili potpuna
je Isus (d`oker karta) potomak pohotnog puba i majke kraljice,
porodica se vide u tri najja~e karte, a to su kralj, kraljica i pub ili
Marije.
`andar (na engleskom se pub ka`e 'knave'). 'Knave' poput knabe
I tako imate pravo zna~enje {pila takozvanih bezazlenih karata
na nema~kom, zna~i 'de~ak'. Stoga u kartama imamo oca, majku
za igru!”11
i sina, {to je prirodno trojstvo ili savr{ena porodica. Postoji ~etiri
boje {to simboli{e mu{ku trijadu (trojstvo) i `ensku jedinicu, {to Kao mala dodatna napomena, mislimo da je zanimljivo {to smo
obrazuje Arba-el, odnosno ~etiri boga (hebrejski “arba” = 4, “el” otkrili da je predsednik ameri~ke Kompanije za karte za igru (U.S.
= bog). Trinaest karata u svakoj boji predstavlja lunarne mesece Playing Card Company) — od 1929-1930 — i predsednik Kompanije za

60 61
standardne karte za igru (Standard Playing Card Company) — 1898 —
bio Bend`amin Hoks (Benjamin C. Hawkes) — mason.12
Mnogi ljudi igraju karte ili se kockaju, ali da li je bilo {ta od ovog
ugodno Hristu — naro~ito u svetlu bogohuljenja koje predstavljaju ove
21/!Ivnbojtuj•lj
karte? Ne samo da obi~ne karte za igru poti~u iz pozadine okultnih
tarot karata, ve} je i zna~enje karata uvreda za Hrista i za biblijsko
u~enje da je On ro|en od device.
tjncpmj
Istorijski izve{taj jevan|eliste Mateja ka`e: “Gle, devica }e zatrud-
neti, i rodi}e sina, i njemu }e se nadenuti ime Emanuil, {to zna~i: S Humanisti~ki pokret je usvojio brojne simbole za svoje udru`enje.
nama Bog” (Jevan|elje po Mateju 1:23). Njemu je tako|e bilo dato Jedan od tih simbola se naziva “sre}ni ~ovek” (slika dole levo). Ovaj
ime Isus, jer “on je onaj koji }e izbaviti narod svoj od greha njego- simbol, koji je preuzet iz jednog ~lanka Me|unarodne humanisti~ke i
vih” (Matej 1,21). On je do{ao da dâ Svoj `ivot kao `rtvu za nas tako eti~ke unije (International Humanist and Ethical Union — IHEU)
da mo`emo da budemo privilegovani da primimo ve~ni `ivot i da nam “ubrzano postaje najuniverzalniji humanisti~ki simbol”.1
gresi budu opro{teni.
Razumemo da mnogi ljudi nisu imali pojma o tome {ta zna~e ove
karte koje su koristili, ali sada kada znate, da li jo{ uvek mo`ete da
ih koristite?

Neznatno razli~ita varijanta IHEU organizacije (slika gore desno) se


tako|e koristi u literaturi Ameri~ke humanisti~ke asocijacije (American
Humanist Association — AHA). U jednom ~lanku ove asocijacije pod
naslovom “Izjava koja potvr|uje evoluciju kao princip nauke”, nalazi-
mo:
“Ve} dugi niz godina je nau~no ustanovljeno da su se svi poznati
oblici `ivota, uklju~uju}i i ~oveka, razvili dugim procesom evoluci-
je. Danas se tako|e mo`e potvrditi da su veoma primitivni oblici
`ivota, koji predstavljaju pretke za sve `ivotne forme, nastali pre
mnogo hiljada miliona godina...
Kreacionizam nije nau~no, ve} ~isto religijsko stanovi{te koje
imaju neke verske sekte i religiozni ljudi, a kojima se `estoko
odupiru druge verske sekte i religiozni ljudi. Evolucija je jedino stro-
go nau~no i nereligijsko obja{njenje za postojanje i raznolikost
`ivih organizama koje je poznato u ovom trenutku. Stoga ona pred-
stavlja jedino stanovi{te koje bi trebalo obja{njavati na ~asovima
biologije u {kolama, {to nema veze sa ~asovima veronauke.”2

62 63
Naravno, ova izjava uop{te nije ta~na. Evolucija SE ITEKAKO protiv Sigera (Seeger): 'Humanisti~kom ... verovanju koje se bude
povezuje sa religijom. U knjizi Drevna prakti~na masonerija otkrivamo: iskreno ispovedalo kao religija bi}e dato pravo da se prizna kao
“^vrsto je verovanje u~enika OKULTNE NAUKE da }e kroz spor pro- religijsko u Zakonu o regrutovanju (Selective Service Law)'.
ces EVOLUCIJE ~itava ljudska porodica, osim onih koji su odabrali da I jo{ jednom je Sud, u slu~aju Torkejs (Torcase) protiv Votkinsa
se kre}u putanjom na levoj strani, ste}i gospodarstvo nad samim (Watkins), doneo odluku: 'Me|u religijama ove zemlje koje ne u~e
sobom i kona~no dosti}i savr{enstvo.”3 ono {to bi se generalno smatralo verovanjem u postojanje Boga
Osim toga, evolucija NIJE nau~na. Razlog iz koga evolucija mora nalaze se budizam, taoizam, eti~ka kultura, sekularni humanizam
da se propagira je zato {to humanisti negiraju postojanje Boga, a bez i druge'.
Boga ne mo`e do}i ni do kakvog stvaranja. Samim tim, po{to ne veru- Tako da kada je Medlin Murej Oher (Madlyn Murray O'Hair)
ju u Boga, moraju da osmisle i stvore sopstvenu TEORIJU toga kako uspela u tome da Vrhovni sud ukine pravo deci da svoj dan u {koli
je nastao svet bez Boga. U svojim {pekulacijama su do`iveli totalan zapo~nu uobi~ajenom molitvom zato {to je htela da odvoji 'dr`avu
krah, ali oni i dalje odr`avaju stanovi{te da je evolucija nau~na uprkos od crkve', ona je zapravo zamenila jednu religiju drugom: veru u
tome {to nemaju APSOLUTNO NIKAKVE DOKAZE. Setite se da Biblija Boga zamenila je verom u humanizam. Gospo|a Oher je to znala
ka`e: “Re~e bezumnik u srcu svome: 'Nema Boga'.” (Psalam 53,1; po{to je bila urednik ~asopisa Slobodni humanista (The Free
14,1). Humanist), a birali su je i u Odbor Ameri~ke humanisti~ke asoci-
Potpisnik Humanisti~kog manifesta (Humanist Manifesto), Korlis jacije 1965, a potom i ponovo 1973, na jo{ jedan mandat od
Lemont (Corliss Lamont) ka`e da su “svi entiteti me|usobno povezani ~etiri godine.”6
preko gravitacije, a ve}ina njih je povezana se ve}inom drugih u bilo Humanisti~ki manifest I, napisan 1933, jasno govori da je huma-
kom trenutku na ve}inu na~ina. Svaka stvar ima neku vezu sa drugim nizam religija. 1973. godine napisan je Humanisti~ki manifest II. U
stvarima...”4 Ako je takav slu~aj, kako je onda jedno}elijska ameba “Predgovoru” ovih manifesta nalazimo slede}e: “Humanizam pred-
postojala ili uop{te pre`ivela kada je bila SAMA i nije mogla da zavi- stavlja filozofsko, RELIGIJSKO, kao i moralno stanovi{te koje je staro
si od bilo ~ega drugog? On tako|e izjavljuje: koliko i sama ljudska civilizacija.”7
“Bez obzira na to koliko daleko u toku analize odemo sa uzro~no- Isto tako:
posledi~nim sledovima u svemiru, izvesno je da }emo otkriti plu- “1933. godine je grupa od 34 liberalnih humanista u Sjedinjenim
ralitet tokova doga|aja koji se mogu precizno opisati jedino poj- Ameri~kim Dr`avama definisala i objavila filozofske i RELIGIJSKE
movima pluraliteta principa. Nije postojao jedinstven doga|aj koji PRINCIPE koji su im se ~inili osnovnim. Napravili su nacrt
je pokrenuo svemir, niti je uop{te postojao bilo kakav po~etak.”5 Humanisti~kog manifesta I, koji je predstavljao radikalan dokument
Ukoliko postoji PLURALITET doga|aja, onda JEDNA JEDINA jedno- za svoje vreme. On se ticao izra`avanja op{teg RELIGIJSKOG i filo-
}elijska ameba nikada nije mogla da postoji sama i Lemontova teori- zofskog gledi{ta koje je odbacivalo ortodoksne i dogmatske pozi-
ja evolucije je NETA^NA na osnovu NJEGOVE SOPSTVENE izjave! cije i donosilo za ljudski `ivot zna~enje i usmerenje, jedinstvo i
Osim toga, i SAM HUMANIZAM JE RELIGIJA. Iako se ~esto pori~e svrhu. To gledi{te je bilo usko povezano sa razumom, naukom i
da je humanizam religija, rani dokumenti humanista jasno pokazuju demokratijom.”8
da on to jeste. Verujem da dana{nji humanisti poku{avaju da se Humanisti~ki manifest I ka`e: “Da bi se RELIGIJSKI HUMANIZAM
klone “religijske” etikete budu}i da su veoma aktivno uklju~eni u obra- mogao bolje razumeti mi, dole potpisani, ho}emo da iznesemo
zovanje dece, a religiji navodno nije mesto u u~ionici. Time {to se odre|ena tvr|enja za koja verujemo da ih demonstriraju ~injenice
krije iza neta~ne (i varljive) etikete, religijski humanizam prodro je u na{eg savremenog `ivota.”9 Manifest dodaje:
u~ionicu kao religija, mada se istovremeno odri~e toga da predstav-
“Mi stoga izjavljujemo slede}e:
lja religiju.
Prvo: RELIGIJSKI HUMANISTI smatraju da svemir postoji sam po
“Zapravo, (biv{i) predsednik Ameri~ke humanisti~ke asocijacije, sebi i da ga niko nije stvorio.
Lojd Morein (Lloyd Morain) izjavio je da je humanizam '.... religija Drugo: Humanizam veruje da je ~ovek sastavni deo prirode i da
bez Boga, bo`anskog otkrivenja ili svetih spisa'. je nastao kao rezultat neprekidnog procesa (evolucije)...
Stanovi{te da je humanizam religija potvrdio je Vrhovni sud SAD
1965. godine, kada je doneo odluku u slu~aju Ameri~ke dr`ave
64 65
[esto: Mi smo uvereni da je isteklo vreme za teizam, deizam, Dr Majkl Luis (Michael Lewis) iz medicinske {kole “Robert Vud
modernizam i za nekoliko varijanti 'nove misli'... D`onson” (Wood Johnson) iz Nju D`erzija rekao je: “Laganje je va`an
Osmo: RELIGIJSKI HUMANIZAM smatra da je potpuno ostvarenje sastavni deo dru{tvenog `ivota, a deca koja nisu u stanju da la`u
ljudske li~nosti cilj ~ovekovog `ivota i taj razvoj i ispunjenje tra`i u mogu imati problema u razvoju.”13 Mo`e se zaklju~iti da Luis ne veru-
sada{njem vremenu i prostoru. Ovo je obja{njenje jake dru{tvene je u Bibliju, jer nam knjiga Otkrivenje 21,8 govori da SVI koji la`u
te`nje kod humanista. imaju udeo u jezeru od ognja. Pri~e Solomonove 12,22 ka`u: “Mrske
Deveto: Umesto starih stavova koji su se iskazivali u bogo- su Gospodu usne la`ljivaca” (videti i Pri~e Solomonove 13,5 i posla-
slu`enju i molitvi, HUMANISTA ISKAZUJE SVOJA VERSKA OSE]A- nicu Efescima 4,25).
NJA u uzvi{enom ose}aju li~nog `ivota i u zajedni~kom radu na Korlis Lemont, humanista i potpisnik Humanisti~kog manifesta II,
unapre|ivanju dru{tvenog blagostanja... tako|e otkriva pone{to od ove RELIGIJSKE pozadine u pisanju ovog
Dvanaesto: S obzirom da veruju da religija mora delovati na dokumenta. On bele`i:
pove}anje radosti u `ivotu, RELIGIJSKI HUMANISTI nastoje da pod- “Oko sto godina nakon osnivanja unitarijanizma napredniji ~lanovi
staknu kreativno u ~oveku i daju ohrabrenje za dostignu}a koja ove sekte, od kojih je ve}ina bila sa (ameri~kog) srednjeg zapada,
doprinose `ivotnom zadovoljstvu. osnovala je pokret poznat kao RELIGIJSKI HUMANIZAM. Dr Kurtis
Trinaesto: Religijski humanizam smatra da sva udru`enja i insti- V. Ris (Curtis W. Reese), pastor unitaraca, neo~ekivano je pokre-
tucije postoje zarad ispunjenja ljudskog `ivota. Inteligentno pro- nuo diskusije koje su dovele do RELIGIJSKOG HUMANIZMA time
cenjivanje, transformacija, kontrola i usmeravanje takvih udru`enja {to je dao provokativnu propoved u Demojnu (Des Moines) 1917,
i institucija sa pogledom na pobolj{anje ljudskog `ivota jesu svrha kao i svojim obra}anjem na Harvardskoj bogoslovskoj {koli
i program humanizma. Izvesno je da se verske ustanove, njihove (Harvard Divinity School) 1920. godine. Brzo su u{li u debatu i filo-
obredne forme, crkveni metodi, kao i aktivnosti u zajednici mora- zofi, profesori i nastavnici, pisci i kler i to je imalo za posledicu
ju rekonstituisati {to nam br`e iskustvo dopu{ta, kako bismo kona~ni nastanak HUMANIZMA U RELIGIJI, koji je naposletku
efikasno funkcionisali u savremenom svetu... do`iveo vrhunac u vidu Humanisti~kog manifesta 1933. godine.
Tako izgledaju teze RELIGIJSKOG HUMANIZMA. Iako smatramo Ovaj klju~ni dokument pokrenuli su trojica unitarijanisti~kih propo-
da religijske forme i ideje na{ih o~eva vi{e nisu adekvatne, potra- vednika: L. M. Birkhed (Birkhead), Rejmond B. Breg (Raymond B.
ga za boljim `ivotom je jo{ uvek centralni zadatak ~ove~anstva. Bragg) i Edvin H. Vilson (Edwin H. Wilson); tako|e i dva uni-
^ovek napokon postaje svestan toga da je sam odgovoran za verzitetska profesora, Dr A. Justejs Hejdon (A. Eustace Haydon),
izgradnju sveta iz njegovih snova, kao i da on u samom sebi pose- profesor religije, i Dr Roj Vud Selars (Roy Wood Sellars), profesor
duje mo}i da to ostvari. On mora uposliti svoju inteligenciju i filozofije. Dr Sellars je napravio prvi nacrt Manifesta, koji je
volju.”10 poslu`io kao osnovni okvir i temelj za kona~ne formulacije...
“Predgovor” Humanisti~kom manifestu II, jo{ jednom izra`ava da Ogroman broj unitarijanisti~kih crkava u Sjedinjenim Ameri~kim
je HUMANIZAM RELIGIJA. Dr`avama su priznate kao humanisti~ke.”14
“U savremenom svetu postoje mnoge vrste humanizma. 1990. godine je Ameri~ka humanisti~ka asocijacija (AHA) odr`ala
Raznolikost i akcenti naturalisti~kog humanizma sadr`e i odrednice svoj godi{nji skup, o kome je bilo re~i u religijskom odeljku ~asopisa
'nau~ni', 'eti~ki', 'demokratski', 'RELIGIJSKI', kao i 'marksisti~ki' St. Petersburg Times.15 Kao {to pi{e Dr Denis Kadi (Dennis Cuddy):
humanizam. Sloboda mi{ljenja, ateizam, agnosticizam, skepti- “... postoji, zapravo, mno{tvo dokaza da humanizam sa~injava
cizam, deizam, racionalizam, eti~ka kultura i liberalna religija — sve religiju. Vebsterov novi internacionalni re~nik (Webster's New
ove forme tvrde da poti~u od humanisti~ke tradicije.”11 International Dictionary) ga je ovako definisao: 'savremeni kult ili
Nije li zanimljivo primetiti da je isti ~ovek, Pol Karc (Paul Kurtz), verovanje koje sebe naziva religijskim, ali zamenjuje veru u Boga
koji je uredio Humanisti~ke manifeste I i II, posvedo~io na jednom od verom u ~oveka'.
saslu{anja, rekav{i da humanizam “nema verske osobenosti... On se AHA stoji opisana u Enciklopediji ameri~kih religija (Encyclopedia
slu`i naukom, rasu|ivanjem i dokazima kako bi proveravao teorije”?12 of American Religions), a biv{i predsednik AHA Lojd Morein i nje-
Naravno, humanisti veruju da nema apsolutnog i da je laganje isprav- gova supruga Meri (koja je bila i predsednik Me|unarodne humani-
no. Zapravo, u jednoj emisiji mre`e En-bi-si (NBC), 22. januara 1990. sti~ke i eti~ke unije (International Humanist and Ethical Union))
66 67
koja broji 4 miliona ~lanova) napisali su knjigu pod naslovom istoriji gde je najbolja opcija prevazi}i granice nacionalnog suve-
Humanizam kao slede}i korak (Humanism as the Next Step), gde reniteta i krenuti napred ka izgranji svetske zajednice u kojoj mogu
su izjavili da je 'HUMANIZAM RELIGIJSKI POKRET SA NAJBR@OM u~estvovati svi sektori ljudske porodice. Stoga mi o~ekujemo
STOPOM RASTA U AMERICI'. razvoj sistema svetskog zakona i svetskog poretka na osnovu
AHA tako|e izdaje sertifikate savetnicima, koji imaju legalni sta- transnacionalne federalne vlade. Ovako bi se po{tovao kulturni plu-
tus rukopolo`enih pastora, sve{tenika i rabina, a stoji i da je ralizam i raznolikost.”19
barem u odluci Vrhovnog suda, sekularni humanizam zaveden u “Otud ekstremne nesrazmere u bogatstvu, prihodima i ekonom-
spisak kao ne-teisti~ka religija. skom rastu treba umanjiti (zagovara se preraspodela) na nivou
Budu}i da humanizam sasvim jasno sa~injava religiju, promo- celog sveta.”20
visanje njegovih vrednosti u na{im {kolama je neustavno i stoga
“U trenutnim istorijskim prilikama, zadatak za ~itavo ~ove~anstvo
ga treba zabraniti.”16
je najve}i zadatak za koji smo sposobni; on prevazilazi uzanu
Sa crkvama kao {to je unitarijanska (kao i mnoge, mnoge druge) odanost crkvi, dr`avi, partiji, klasi ili rasi, u hodanju napred ka
mo`emo videti kako se ostvaruje proro~anstvo Biblije: “Evo idu dani, {iroj viziji ljudskog potencijala. Ne postoji smeliji cilj za ~ove~an-
govori Gospod, kada }u na zemlju glad pustiti, ne glad hleba i ne ni stvo nego da svaki ~ovek postane, kao u idealima tako i u prak-
`e| vode, nego glad i `e| slu{anja re~i Gospodnje” (Amos 8,11) “Jer si, gra|anin SVETSKE ZAJEDNICE. Re~ je o klasi~noj viziji; sada joj
pastiri bezumni bejahu, ne tra`i{e Gospoda; zato su zle sre}e bili, te mo`emo dati novu vitalnost. Ako se humanizam ovako protuma~i,
im se stada rasturi{e” (Jeremija 10,21). “Premnogi pastiri moj vino- onda on predstavlja moralnu snagu i vreme je na njegovoj strani.
grad kvare, gaze njivu moju; milu njivu moju u pusto{ obra}aju” Mi verujemo da ~ove~anstvo ima potencijal u inteligenciji, dobroj
(Jeremija 12,10). “Te{ko pastirima koji potiru i razme}u stado pa{e volji i sposobnostima za saradnju da sprovede u delo ovaj zadatak
moje! - govori Gospod” (Jeremija 23,1). u predstoje}im decenijama.”21
Ranije smo spomenuli evoluciju kao jednu od stavki koju pro-
“Mi verujemo u jednaka prava i za mu{karce i za `ene na ostva-
movi{u humanisti. “Biv{i humanista godine Ser D`ulijan Haksli (Julian
rivanje svojih jedinstvenih karijera i potencijala onako kako njima
Huxley) rekao je da je 'centralni princip (humanizma), sa kojim su
odgovara, slobodno od diskriminacije iz zavisti.”22
povezani svi njegovi detalji, evolucija...'”17 Naravno, evolucija nije jedi-
na stvar koju humanisti propagiraju. Humanisti~ki manifest II ka`e: “U Magazinu za humaniste (Humanist Magazine) — novembar-
decembar 1980, autor Rijen Ajsler (Riane Eisler), autor i Priru~nika
“[esto: U oblasti seksualnosti, mi verujemo da netolerantni
za jednaka prava (The Equal Rights Handbook), ka`e: 'Apsurdno je
stavovi, koje ~esto odr`avaju ortodoksne religije i puritanske kul-
re}i... da je neko humanista, ali ne i feminista... feminizam je
ture, vr{e preteranu represiju nad seksualnim pona{anjem.
poslednji evolucioni razvoj humanizma. Feminizam predstavlja
POTREBNO JE PRIZNATI PRAVO NA KONTROLU RA\ANJA, ABOR-
humanizam na svom najrazvijenijem nivou'.”23
TUS I RAZVOD BRAKA. I mada se ne sla`emo sa seksualno{}u
koja iskori{}ava i poni`ava druge osobe, mi ipak ne `elimo da Nije samo feminizam humanizam, ve} je to i marksizam. “Definici-
zabranimo, putem zakona ili dru{tvenih sankcija, takvo seksualno ja humanizma samog Karla Marksa glasi: 'Humanizam predstavlja
pona{anje izme|u odraslih osoba koje se sla`u da u tome negiranje Boga i potpunu afirmaciju ~oveka... Humanizam zapravo nije
u~estvuju. Mnogi oblici seksualnog izra`avanja ne bi trebalo da se ni{ta drugo do marksizam'”24 On je tako|e rekao: “Za komunizam je
sami po sebi smatraju 'lo{im' ({to bi obuhvatilo biseksualnost, ateizam polazna ta~ka... Komunizam se, kao potpuno razvijeni natu-
homoseksualnost, seksualni odnos sa `ivotinjama itd). Civilizovano ralizam, izjedna~ava sa humanizmom.”25 Jo{ jedan komunista, Leonid
dru{tvo bi trebalo da bude tolerantno, bez odobravanja, nepa`ljivog Bre`njev, je izjavio: “Dana{nje sovjetsko dru{tvo predstavlja stvarno
dopu{tanja ili neobuzdanog promiskuiteta. Ljudima treba dopustiti ovaplo}enje ideja proletarijatskog i socijalisti~kog komunizma.”26
da iska`u svoje seksualne sklonosti i sprovode svoj `ivotni stil Humanizam se stoga zaista temelji na feminizmu, evoluciji, ateiz-
onako kako oni to `ele, naravno ukoliko ne ozle|uju druge ili ih mu i komunizmu.27
ne prisiljavaju da ~ine isto kao i oni.”18 Tako je prili~no jasno da je humanizam sa svojom filozofijom
svakako prodro u u~ionice.
“Dvanaesto: Mi duboko `alimo {to je ~ove~anstvo podeljeno po
nacionalnim osnovama. Stigli smo do prekretne ta~ke u ~ovekovoj
68 69
“D`on Djui (John Dewey), otac savremenog ameri~kog obrazovanja, “Mislim da je najva`niji ~inilac koji nas vodi ka sekularnom dru{tvu
potpisnik je prvog Humanisti~kog manifesta, kao i K. F. Poter obrazovanje. Na{e {kole mo`da ne u~e D`onija da dobro ~ita, ali
(Potter), koji je u delu pod naslovom Humanizam kao nova religi- ~injenica da je D`oni u {koli dok ne napuni 16 godina dovodi do
ja (Humanism, A New Religion) napisao da je 'obrazovanje stoga izbacivanja religijskog sujeverja. Sada dete u proseku stekne sred-
veoma mo}an saveznik humanizma i da je svaka ameri~ka dr`avna njo{kolsko obrazovanje, a to ima zna~ajnu te`inu protiv Adama i
{kola zapravo {kola humanizma. [ta mogu da u~ine teisti~ke Eve i svih ostalih mitova navodne istorije.”32
crkvene {kole ... da zaustave talas petodnevnog programa humani- D`. D`. Blekhem (J. J. Blackham), osniva~ Me|unarodne humanis-
sti~kog u~enja?'”28 ti~ke i eti~ke unije napisao je u Humanistu da ako bi se u {kolama
Djuijeva verovanja se mogu ovako rezimirati: Ne postoji Bog... u~ilo oslanjanje na sebe samog, “one su revolucionarnije od bilo koje
Stoga ne postoji nikakva potreba za podupiranjem tradicionalne religi- zavere da se obori vlada”.33
je. Ako se izbace dogma i verovanje, onda je i nepromenljiva istina Eto za{to je simbol za humaniste “sre}ni ~ovek”? ^ovek je navod-
tako|e mrtva i zakopana. Nema nikakvog mesta fiksiranim, prirodnim no dovoljan po sebi i za sebe samog. Bog ne postoji u humanisti~koj
zakonima ili nepromenljivim apsolutima.29 teologiji. Kao {to ka`e humanista Korlis Lemont:
Tu`no je re}i, ali je Djui bio imenovan za vode}u li~nost u obra- “U humanisti~koj etici je glavni cilj mi{ljenja i delovanja da unapre-
zovanju u periodu 1924-1974. u izdanju ~asopisa Saturday Review od di ovo: ljudske zemaljske interese u ime ve}e ~ovekove slave.
1974. godine. Jedna anketirana osoba je rekla: “Nijedan ~ovek nije Slogan humanizma je sre}a za celo ~ove~anstvo u ovom `ivotu,
imao toliki uticaj na mi{ljenje ameri~kih prosvetnih radnika.”30 nasuprot spasenju du{e svakog pojedinca u budu}em `ivotu i
Vezu izme|u RELIGIJSKOG HUMANIZMA i obrazovanja je jo{ jed- slavljenju natprirodnog Vrhovnog Bi}a.”34
nom pokazao esej napisan od strane D`ona Danfija (John Dunfey),
“^ovek mo`e biti u potpunosti zaslu`an za svoja velika dostignu}a
koji je osvojio tre}u nagradu i bio {tampan u januarsko-februarskom
kori{}enjem prirodnih resursa i zakona, a bez bo`anske pomo}i.
broju ~asopisa Humanista (The Humanist) iz 1983. godine — a to je
Sli~no tome, on i za svoje mane mora preuzeti punu odgovornost.
zapravo glasnik Ameri~ke humanisti~ke asocijacije. Esej je nosio
HUMANIZAM PRIPISUJE ^OVEKU NI[TA MANJE OD ZADATKA DA
naslov “Religija za novo doba” i u njemu je pisalo:
BUDE SVOJ SOPSTVENI SPASITELJ I ISKUPITELJ”.35
“Ja sam ube|en da bitku za budu}nost ~ove~anstva moraju vodi-
“Stavljaju}i naglasak na lepotu Prirode, humanizam je u stanju da
ti i dobiti u u~ionicama dr`avnih {kola nastavnici koji ispravno
iznese jedno od najsna`nijih i najubedljivijih tvr|enja od svih... Ne
poimaju svoju ulogu kao propovednici jedne nove vere — religije
postoji nebeski Otac u Prirodi ili iza nje...”36
~ove~anstva koja priznaje i po{tuje iskru onoga {to teolozi nazi-
vaju bo`anstvom u svakom ljudskom bi}u. Ovi nastavnici moraju Humanizam je stoga jednostavno religija SOPSTVENE LI^NOSTI.
predstavljati istu nesebi~nu posve}enost kao i najfanati~niji propo- ^ovek je iskupitelj, ~ovek je tvorac, ~ovek je sve {to postoji i sve {to
vednici fundamentalizma, jer }e oni biti propovednici druge vrste, je uop{te i bitno. Biblija nam i govori da }e u poslednje dane do}i
koji koriste u~ionicu umesto propovedaonice da prenesu humani- do naglaska na sopstvenu li~nost ljudi. Apostol Pavle je napisao:
sti~ke vrednosti kroz bilo koji predmet koji predaju, bez obzira na “Znaj da }e u poslednje dane nastati te{ka vremena, JER ]E LJUDI
obrazovni nivo — pred{kolski ili veliki dr`avni univerzitet. U~ionica POSTATI SEBI^NI” (2. Timotiju 3,1-2a). Hrist je do{ao da iskupi
mora da postane i posta}e popri{te sukoba izme|u starog i novog ~ove~anstvo od njegovih sebi~nih puteva i `elja. Knjiga proroka Isaije
— satrulelog le{a hri{}anstva, zajedno sa svim njegovim okolnim 53,6 nam jasno ka`e: “Svi smo mi kao ovce bili za{li, SVAKI OD NAS
nevoljama i mizerijom, i nove vere humanizma, blistavog u svom SVOJIM PUTEM PO\E, a na Njega Gospod pusti krivicu sviju nas.”
obe}anju sveta u kome }e nikad ostvareni hri{}anski ideal 'ljubi Kao {to je spomenuto na po~etku ovog poglavlja, “sre}ni ~ovek”
bli`njega svoga' biti najzad dostignut. je najop{tiji humanisti~ki simbol. Prili~no je fascinantno ono {to je
...To }e bez sumnje biti dugotrajna, naporna i bolna bitka pre- izre~eno u junskom broju ~asopisa The Emergence iz 1998. godine —
puna tuge i sa mnogo suza, ali }e humanizam iza}i kao pobednik. a taj ~asopis izdaje Bend`amin Krim (Benjamin Creme) koji bi treba-
Mora da pobedi ukoliko ljudska porodica ho}e da opstane.”31 lo da bude prototip Maitreja (Maitreya): “Maitreja zapravo zna~i biti
'sre}na osoba' — ona koja svetu donosi sre}u.”37 Imaju}i u vidu da
Jo{ jedan humanista, Pol Blenshard (Paul Blanshard), dao je
je humanizam religija za nju ejd`, kao i da maitreja predstavlja Hrista
komentar u Humanistu:
70 71
u nju ejd`u, mislimo da je zna~ajno pri- autoritet u Amritsaru. Ro|en je pod imenom Harbhajan Singh u
metiti uzajamnu vezu koja postoji. Jo{ Kot Harkanu, Tehsil Wazirabad u Indiji (sada Pakistan) 29. avgus-
jedna nju ejd` organizacija je 3HO, {to ta 1929. Khalsa je usvojeno prezime koje zamenjuje prezime pod
na engleskom predstavlja “zdrav, sre}an, kojim je ro|en. Njegovo ro|eno prezime ukazuje na podkastu nje-
svet” (“Healthy, Happy, Holy”).38 gove familije u sistemu hindu kasti, a sikizam se generalno pro-
U knjizi Misti~ki lavirint (The Mystical tivi tom sistemu...
Maze) na}i }emo slede}e o 3HO: Bajan je radio kao carinik i u Interpolu od 1954-1969, kada je
“Sektu kundalini joge je osnovao jogi do{ao u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i osnovao 3HO fondaciju, ~iji
Bad`an (Bhajan). Ova sekta se zasniva je direktor i danas. Pod njegovim vo|stvom, 3HO fondacija deluje
na sikizmu (sikhism), me{avini hinduiz- kao organizacija za u~enje i aktivan kontakt sa ljudima, i kombinu-
ma i islama, i u~i monoteizam i reinkar- je tradicionalan sikizam i jogu...
naciju. Unutar ovog kulta prosvetljenje Bajan je kopredsednik Svetskog parlamenta religija (World
se posti`e kroz probu|enje kundalini ili Parliament of Religions); kopredsedavaju}i Svetske zajednice religi-
'zmijske mo}i' sme{tene u dnu ki~me. Kroz razli~ite tehnike joge ja (World Fellowship of Religions); direktor Konferencije za jedins-
ova misti~ka snaga se spiralno uvija uz ki~meni stub, da bi se tvo ~oveka (The Unity of Man Conference); ~lan Me|ureligijskog
kona~no sjedinila sa umom i proizvela stanje izmenjene svesti ili saveta ju`ne Kalifornije (The Interreligious Council of Southern
prosvetljenja.”39 California); a tako|e i ~lan odbora direktora Ameri~kog saveta ver-
skih poglavara (American Council of Executives in Religion)...
Bro{ura koja je primljena direktno od 3HO spominje letnju dugo-
Sr` Bajanovog u~enja je sinteza sikizma i jedne vrste kundalini
dnevnicu koju su slavili juna 1987. godine. Tema je bila “Bela tant-
joge koju je on sastavio iz informacija prikupljenih od raznih u~ite-
ri~ka (seksualna) meditacija sa jogi Bajanom”. Evo kako se hvale:
lja i stru~njaka u Indiji i Pakistanu.”44
“Pri~a se da samo nekoliko njih u jednoj generaciji budu dovoljno
Jogi Bajan dr`i ~ak i u`ivo predavanja o kundalini jogi i meditaciji
sre}ni da im du{a bude podu~avana pod vo|stvom gospodara.
na Internetu.45 On ka`e:
Jogi Bajan, gospodar kundalini i bele tantri~ke joge, posvetio je
svoj `ivot da pomogne ljudima da vide iznad svojih ograni~enja i “Boljim razumevanjem SOPSTVENOG JA i njegovih misterija mi
da prona|u sopstveni kreativni potencijal. Svakodnevne meditacije sti~emo toleranciju i samilost prema drugima. Upravo u ovom
kojima rukovodi jogi Bajan predstavljaju su{tinu iskustva za vreme opu{tenom stanju mo`emo iskazati na{ beskona~ni potencijal
letnje dugodnevnice. Bela tantri~ka meditacija je mo}no sredstvo ljubavi, kreativnosti i slobode i upravo ovde mo`emo po~eti da
za osnivanje vere u SEBE SAMOG, vere u druge i ravnote`e u me- do`ivljavamo to jedinstvo svih stvari i ljubav prisutnu u ~itavoj
|uljudskim odnosima.”40 tvorevini.”46
Tako|e je tokom ove “letnje dugodnevnice” bilo i “predavanja o I opet mo`emo da vidimo to koncentrisanje na SEBE SAMOG.
KUNDALINI JOGI, braku i me|usobnim odnosima, poslovanju i li~nom Tako|e, u izdanju ~asopisa Imprimis (latinski - 'me|u prvim stvarima')
uspehu, NUMEROLOGIJI, prou~avanju lekovitog bilja i ve{tina iscelji- od juna 1998. nalazimo da ~ak i umetnost stavlja naglasak na ljud-
vanja”.41 3HO “upravlja Kundalini institutom za istra`ivanja, objavljuje sko bi}e. ^lanak obja{njava:
@urnal za nauku i svest za `ivot u doba vodolije (Journal of Science “Od najranijih vremena je ljudska figura simbolisala nepoznate sile
and Consciousness for Living in the Aquarian Age)”.42 koje vladaju svemirom. Tako|e je slu`ila kao prenosno sredstvo za
Prema Enciklopediji o udru`enjima (Encyclopedia of Associations — one sile koje ~ove~anstvo tako usrdno po{tuje. U jednom ili dru-
1998), u ovoj organizaciji postoji 265.000 ~lanova sa 108 centara u gom vidu, ona je bila u centru obreda {irom sveta jo{ od prais-
SAD, Kanadi i drugim zemljama.43 torijskih vremena i predstavljala je medijum kroz koji je ljudsko
“Jogi Bajan je osniva~ Sik Darme (Sikh Dharma) i njenog bolje komuniciralo sa bo`anskim.
znanog ogranka za obrazovanje — organizacije 3HO. Bajanovo puno Ljudska figura ovaplo}uje univerzum ljudskog postojanja i iskus-
zvani~no ime glasi Siri Singh Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogi. tva. Ona oli~ava sve ono {to je ljudsko i stoga predstavlja jedinu
Siri Singh Salib je titula koju mu je dodelio centar za Sikh verski formu u umetnosti sa kojom se mi u potpunosti, jedinstveno i

72 73
neposredno identifikujemo. Saose}anje proizlazi iz ~injenice da je poslednje vreme nastati ruga~i, koji }e hoditi po svojim poganim
figura potpuni izra`aj lepote, misterije i uzvi{enosti ljudske li~nosti, strastima. To su oni {to razdore izazivaju, LJUDI STRASTVENI i koji
odnosno su{tastvenog oblika `ivota... Duha nemaju.”
Stari Grci su bili prvi koji su postavili standarde lepote za ljud- “1933. godine je Humanisti~ki manifest objavio da }e 'socijalna
sku figuru na osnovu savr{enosti fizi~kog razvoja. Oni su bili sves- higijena' (seksualno obrazovanje) biti jedan od puteva humanizma
ni toga da izgled ljudskog tela predstavlja beskrajno ~udo propor- za budu}nost. 1961. godine je formirana korporacija Jelisej
cije i organizacije samih delova... (Elysium Inc.) da snabde pornografiju, {to }e dovesti do formira-
... ljudska figura je sredi{nja tema u umetnosti, a ~ovekova nja SIECUS-a 'kako bi se re{io problem pornografije' putem sek-
~e`nja za besmrtno{}u princip koji se provla~i ispod nje.”47 sualnog obrazovanja u {kolama.”53
Da, Grci su zaista visoko cenili ljudsko telo — ali su slikali i vajali Jedan ~asopis pod nazivom Ank (Ankh) iz 1969. godine ovako go-
svoje ljudske figure kao nage.48 Zapravo, kako ka`e Terens D. Meklin vori o Institutu Jelisej:
(Terence D. McLean) — u vezi sa gr~kom olimpijadom: “... na stadionu
“INSTITUT JELISEJ predstavlja neprofitnu organizaciju ~iji je cilj
je svako morao da bude go.”49
istra`ivanje i {irenje informacija u bihejvioralnim naukama u vezi
“Olimpijski atleti~ari su slu`ili kao modeli za one majstore koji su sa golim telom i neurozama tipa 'telesni tabu', koje su veoma
uobli~avali idolske gr~ke bogove i boginje kojima }e se narod kla- rasprostranjene u na{oj kulturi. Institut Jelisej promovi{e prih-
njati! Samim tim su bogovi i boginje bili obdareni zanosnim fizi~kim vatanje sebe samog i drugih ljudi kroz jedan celovit stav prema
osobinama koje su li~ile onim koje su imali gr~ki atleti~ari; a ljudskom telu i njegovim funkcijama, kako fizi~kim tako i emotiv-
legende koje su izmi{ljene kao podr{ka ovim idolima govorile su nim, uklju~uju}i i ~ovekovu seksualnost.”54
da su gr~ki bogovi bili gotovo uvek nemoralni i promiskuitetni.”50
“Izjava vere Jeliseja” glasi (jednim delom):
Naravno, ovo nemoralno pona{anje humanisti sasvim pre}utno pri-
“Mi }emo ovu izjavu vere sprovesti u delo pru`aju}i pomo} {to
hvataju (pa ~ak ponekad i podr`avaju i promovi{u). Setite se da (kao
ve}em broju ljudi kroz programe svesnosti na osetljivost i psi-
{to smo ranije spomenuli) Humanisti~ki manifest II ka`e:
hoterapiju, kao i kroz iskustvo rekreativnih aktivnosti u kojima se
“I mada se ne sla`emo sa seksualno{}u koja iskori{}ava i u golom telu u`iva sa mogu}no{}u no{enja ode}e ili bez nje...
poni`ava druge osobe, mi ipak ne `elimo da zabranimo, putem Ovde ljudi do`ivljavaju veliku korist od rastere}enosti od ode-
zakona ili dru{tvenih sankcija, takvo seksualno pona{anje izme|u vanja u prikladnom okru`enju... Bezbri`no prihvatanje sopstvenog
odraslih osoba koje se sla`u da u tome u~estvuju. Mnogi oblici golog tela donosi sa sobom emotivnu slobodu koja je nepoznata
seksualnog izra`avanja ne bi trebalo da se sami po sebi smatra- onima koji nisu uvedeni u socijalni nudizam. Za decu postoji
ju 'lo{im'... civilizovano dru{tvo bi trebalo da bude tolerantno, bez ogromna korist od oslobo|enosti od odevanja... Jedan sve{tenik
odobravanja, nepa`ljivog dopu{tanja ili neobuzdanog promiskuite- koji je nedavno posetio 'Jelisejsko polje' primetio je da su, bez
ta. Ljudima treba dopustiti da iska`u svoje seksualne sklonosti i truda sa bilo ~ije strane, ova deca primala najcelovitije seksualno
sprovode svoj `ivotni stil onako kako oni to `ele, naravno ukoliko obrazovanje koje je mogao da zamisli.”55
ne ozle|uju druge ili ih ne prisiljavaju da ~ine isto kao i oni.”51
Magazin SIECUS kru`ok (The SIECUS Circle) nas informi{e:
Puno se o ovoj seksualnoj toleranciji (ili, bolje re~eno, promiskuite-
“Sam SIECUS zapravo odr`ava bliske veze sa pornografskim
tu) u~i i u na{im {kolama. Setite se da je, kao {to je spomenuto u
kartelom preko svojih veza sa Institutom Jelisej, sme{tenim u Los
poglavlju o jin-jangu, Savet za seksualno informisanje i obrazovanje
An|elesu. Ovo hedonisti~ko uto~i{te se hvali svojim programima o
Amerike izjavio da kontraceptivna sredstva treba da stoje na
nudizmu, svesti na osetljivost i grupnim seksualnim aktivnostima
raspolaganju i maloletnicima. Kako oni dodaju: “SIECUS-ovo stano-
koje nudi svojim klijentima. SIECUS je naveden u Imeniku Instituta
vi{te je da kori{}enje eksplicitnog seksualnog materijala (koji se
Jelisej kao organizacija koja te`i istim ciljevima kao i Jelisej i
ponekad naziva pornografijom) mo`e poslu`iti raznim va`nim potreba-
odr`ava razmenu informacija sa njim, a osim SIECUSA, tu su i Liga
ma u `ivotima bezbrojnih pojedinaca...”52
seksualnih sloboda (Sexual Freedom League — iz Berklija);
Biblija nas opet upozorava na ovo u Judinoj poslanici 1,17b-19:
Kastalija (Castalia — “Liga za duhovna otkri}a” Timotija Lirija
“... apostoli Gospoda na{ega Isusa Hrista... Jer vam kaza{e da }e u
(“League for Spiritual Discovery”, Timothy Leary)); Institut za
74 75
prou~avanje nenasilnog pona{anja, ~iji je jedan od direktora Vratimo se na simbol “sre}nog ~oveka” -
humanista D`oun Beiz (The Institute for the Study of Non-Violence, posmatrajte logo Zajednice {kola Severne
Joan Baez); Institut za racionalan `ivot, kojim predsedava huma- Karoline (The Communities of Schools of
nista Albert Elis (the Institute for Rational Living, Albert Ellis); North Carolina). Ne izgleda li kao varijanta
Univerzitet za humanizam (The University of Humanism) i Ander- “sre}nog ~oveka”? Ne zaboravite da su
graund pres (Underground Press) — posve}en promociji kori{}enja na{e {kole pune humanisti~ke nauke, pa bi
droga, seksa, obu~avanja u osetljivosti i odvratnosti. tako ovo bio vrlo prikladan logo.
Objavljeni ciljevi SIECUS-a i Jeliseja, koji su neverovatno sli~ni po Primetite tako|e logo za Pregled holisti~-
formulacijama, upore|eni su stavku po stavku u specijalnom kog obrazovanja (Holistic Education Review)
~lanku koji je objavila grupa lekara protivnika seksualnog obrazo- (slika desno dole). Njihov ~asopis ka`e:
vanja u stilu SIECUS-a. Naro~ito je upadljiva ~injenica da izdava~ki “Pregled holisti~kog obrazovanja te`i da
ogranak Instituta Jelisej tako|e {tampa Goli `ivot (Nude Living), podstakne diskusiju i primenu svih obra-
ANKH, Jay Bird i Sun West — ~asopise u kojima se objavljuju pot- zovnih ideja i metoda koji se FOKUSIRA-
puno neizmenjene slike mu{kih i `enskih nagih tela u raznim JU NA LI^NOST. U ~lancima se istra`uje
nepristojnim i sugestivnim pozama. ^lanak ovih lekara dalje otkri- kako obrazovanje mo`e podsta}i najbolji
va da, mada se doti~na izdava~ka ku}a Jelisej duboko ukopala u mogu}i razvoj LJUDSKIH POTENCIJALA i
polje pornografije, ona ipak ho}e da o~uva nekakav privid ugleda, PLANETARNE SVESTI. Mi verujemo da
pa se tako slu`i fiktivnim imenom 'PANU-CO' kada ogla{ava LJUDSKO ISPUNJENJE, globalna saradnja
odre|ene odvratne publikacije u svojim ~asopisima.”56 i ekolo{ka odgovornost treba da budu pri-
Jo{ nekoliko imena koja se nalaze u Imeniku Instituta Jelisej: marni ciljevi obrazovanja i mi }emo istra-
“Ameri~ka humanisti~ka asocijacija; Institut Esalen; Kairos; Liga `ivati koji su to istorijski, dru{tveni i filo-
seksualnih sloboda; ... Glide Urban Center; Neo-American Church; zofski problemi koji su ih spre~ili da to i
Dru{tvo za abortus kod ~oveka (The Society for Human Abortion) budu.”64
— i to su samo neki od mnogih!”57 Holisti~ko zdravstveno udru`enje (The Holistic Health Association)
Zanimljivo je videti da i SIECUS i Jelisej koriste jin-jang kao svoj iz oblasti Prinston (Princeton) tako|e koristi varijantu “sre}nog
logo. Zapravo, ~asopis koji izdaje Jelisej, Goli `ivot, ima logo jin-janga ~oveka” (slika dole levo). To nas ne iznena|uje, po{to sami tvrde da
na zadnjoj strani ~asopisa gde ogla{ava Goli `ivot i Sun~ani sat integri{u najbolje pristupe iz terapija LJUDSKOG POTENCIJALA, HUMA-
(Sundial).58 NISTI^KE psihologije, parapsihologije, meditacije, vizuelizacije, biofid-
Drugi logo koji koristi Jelisej je ank (ankh).59 Ank je opisan na dru- beka, psihoterapije, HUMANISTI^KE gerontologije, itd.65
gom mestu u mojoj knjizi. Dru{tvo za slobodu pojedinca (The Society for Individual Liberty),
Fascinira to {to termin “Jelisej” poti~e iz mitologije. On je navod- jedna libertarijanska grupa, tako|e koristi “sre}nog ~oveka” (slika
no bio sveto prebivali{te za bo`anstva.60 Jelisej je tako|e bio i “stan dole u sredini).
sre}e”.61 (Se}ate li se humanisti~kog simbo- ^ak i grupa Omladina za Hrista (Youth for Christ) kao sastavni deo
la “sre}nog ~oveka”?) Jelisej je bio “otvoren svog logoa ima crte` sli~an “sre}nom ~oveku” (slika dole desno). Da
za najbolje olimpijce i za du{e pravednih”.62
(Se}ate li se da su olimpijci bili goli?) Da li
je sve ovo samo puka “slu~ajnost”?
Postoji jo{ jedan fascinantan detalj o
Jeliseju. Knjiga Riznica magije ka`e da je
“Jelisej” bilo ime “prizivano u rimskoj nekro-
mantiji!”63 Usput, nekromantija je komunici-
ranje sa mrtvima.
Ank
76 77
li je ovo samo slu~ajnost? Na kraju krajeva, Dr Sian-Jang Tan iz
(International Humanism), a odnedavno ga koristi Ameri~ka eti~ka
me|unarodne Omladine za Hrista postavljen je kao profesor PSI-
unija (The American Ethical Union).”71
HOLOGIJE 28. aprila 1998.66 “On }e ove godine biti predsednik 36.
“I.H.E.U. je skra}enica za Me|unarodnu humanisti~ku i eti~ku
divizije (psihologija religije) u svetski poznatom Ameri~kom udru`enju
uniju organizovanu 1952. u Amsterdamu sa 38 humanisti~kih orga-
psihologa (American Psychological Association).”67
nizacija iz 23 zemlje koje su bile povezane sa njom u 1970. godi-
“Minirt-Mejer klinika za novi `ivot” je ogrezla u ovakvoj psihologiji,
ni.”72 (slika gore levo)
pa nam se ~ini da nije iznena|uju}e videti da i oni koriste varijantu
“Me|u humanistima simbol mira simbolizuje globalnu nadu za svet
“sre}nog ~oveka” (slika gore levo).68
u miru koji je zajedni~ki za sve, gde svi ljudi mogu da ostvare sigur-
Pored ovih, i Univerzitet Pajap (The Payap University) ima zanimljiv
nost, bratstvo i kreativnost.”73 (slika gore desno) Ovaj simbol je
logo. Postoji i varijacija na 666, ali ako pa`ljivo pogledate u sredinu
detaljnije obja{njen u poglavlju o znacima rukom.
ovog crte`a, reklo bi se da je tu i “sre}ni ~ovek” (slika gore desno).
Slede jo{ nekoliko simbola “sre}nog ~oveka”.
Ispod je jo{ nekoliko simbola koje koriste humanisti.
“Za ove krugove (prva sika dole levo), koje koriste Ameri~ka
humanisti~ka asocijacija i Zajednica religijskih humanista (The
Fellowship of Religious Humanists), ideju je dao hvalospev toleran-
ciji Edvina Markama (Edwin Markham): On je nacrtao krug koji me
je izbacio/jeretik, buntovnik, koga se treba gnu{ati/Ali smo ljubav
i ja imali snage da pobedimo/Mi smo nacrtali krug koji ga je pri-
mio u sebe.”69
“Krugovi koji se preklapaju simbolizuju integraciju unitarijanaca i
univerzalista; svetiljku, znanje i apel na razum (druga slika dole levo).
Simbol koji je prvobitno kori{}en u Unitarijansko-univerzalisti~kom
slu`benom odboru (Unitarian Universalist Service Committee), u
me|uvremenu su na{iroko usvojile liberalne crkve.”70
“Konvencionalizacija univerzalnog ~oveka Leonarda da Vin~ija;
donedavno kori{}en na naslovnoj strani Internacionalnog humanizma

^ovek koji je istinski sre}an je onaj koji se raduje u Gospodu.


Psalam 37,4-5 ka`e: “Te{i se Gospodom, i da}e ti {to ti srce `eli,
Predaj Gospodu sudbinu svoju, i uzdaj se u Njega; i On }e uraditi.”

78 79
na to je mislio i {panski pisac iz 17.
veka Saavedra Fajardo kada je rekao
22/!Ajwpujokf-!qujdf! 'ili gore ili dole'. Delfin je sam po sebi
alegorija za spasenje, za {ta je uzeta
inspiracija u drevnim legendama koje

j!jotfluj ga prikazuju kao ~ovekovog prijatelja.


Njegova figura se povezuje sa figurom
sidra ({to je jo{ jedan simbol spase-
Mnoge `ivotinje se koriste da predstave odre|ena zna~enja. nja), sa paganskim, erotskim bo`an-
O~igledno je da nema svaka `ivotinja koju vidite okultno zna~enje stvima i drugim simbolima. Ljudi iz
povezano sa njom. Me|utim, okultni svet itekako koristi odre|ene drevnih vremena su tako|e smatrali
`ivotinje i kada to ~ini, iza njih postoji i zna~enje. Primera radi, da je delfin najokretnija od svih
pogledajmo delfine. Priru~nik za istra`iva~e ka`e: “Pri~e o delfinima morskih `ivotinja i zato, kada se me|u
su deo planetarnog folklora.”1 amblemima Fran~eska Kolone (Fran-
Delfin je bio jedan od amblema boginja Cerere2 i Demetre3 i jedna cesco Colonna) prika`e uvijen oko
od omiljenih `ivotinja boga Dionisa.4 Melkart, bog mora, predstavljen sidra, to dobija zna~enje ukro}ene
je kako ja{e delfina.5 Bog Apolon bi povremeno preuzimao oblik del- brzine, to jest razboritosti.”12
fina.6 Neptuna ~esto predstavljaju kako sedi u ko~iji koju vuku delfi-
Interesovanje za delfine je obnovljeno
ni.7 Eros (ili Kupidon) je bio “de~ko na delfinu”.8 Nereide su bile
1959. godine kada je psiholog D`on Lili
pedeset nimfi koje su jahale delfine i nosile trozupce.9 Priru~nik za
(John Lilly) po~eo sa istra`ivanjima o
ornamente (The Handbook of Ornaments) dodaje: “U simboli~kim
njima. On je bio ube|en da su delfini napredna duhovna bi}a. Mnogi
predstavama on (delfin) predstavlja prijatelja nimfama, nereidama i tri-
nju ejd`eri tako|e smatraju da se sa delfinima mo`e telepatski komu-
tonima i Arionu, Afroditi i Neptunu, sa ~ijim se trozupcem ~esto kom-
nicirati.13 “U jednom intervjuu iz 1987. godine Lili je rekao da je
binuje u ornamentu.”10 Evo i nekih delfina ispod. Obratite pa`nju na
telepatija, barem teoretski, najefikasniji na~in za komunikaciju izme|u
varijantu trozupca na kruni i repovima.
ljudi i delfina...”14
Ri~ard Oberi (Richard O'Barry) je trenirao delfine za televizijsku
emisiju Fliper (Flipper). On je rekao:
“Sa delfinima sam radio sedam-osam godina. Imali smo ih pet u
emisiji Fliper, a uradili smo 120 polu~asovnih tv-emisija i dva cela
filma za tri godine. Od malo delfina koje smo imali tra`eno je da
se u~ini toliko toga i toliko razli~itih trikova koje smo ih u~ili na
licu mesta. Na kraju sam shvatio da je sve bilo parapsiholo{kog
karaktera! Nismo se slu`ili nikakvim re~ima; oni su prosto nekako
sve shvatali i unapred znali {ta vi ho}ete da urade, i to su i
radili... Nazovite to telepatijom ili kako god ho}ete, ali upravo je
Ranije smo govorili o Mendesovom jarcu (koji oslikava Sotonu). to bilo u veoma velikoj meri deo onoga {to se odvijalo.”15
Njegov pratilac je boginja u liku delfina.11 Pojavile su se i mnoge grupe koje nude radionice gde se mo`e pli-
Re~nik simbola obja{njava: vati sa delfinima itd.16 Baza podataka o delfinima (The Dolphin Data
“Delfin - Figura delfina se mo`e videti u mnogim alegorijama i Base) sadr`i spisak od 3000 organizacija i ljudi koji su uklju~eni u
amblemima, ponekad i kao dvostruka... Ali, ako su postavljeni projekte sa delfinima, pri ~emu barem 300 njih poku{ava da ostvari
suprotno, tj. ako jedan delfin gleda nagore, a drugi nadole, to uvek komunikaciju izme|u razli~itih `ivih vrsta.17 Jedna grupa koja se zove
predstavlja simbol dvojnih kosmi~kih tokova involucije i evolucije; Crkva delfinskog dru{tva (The Dolphin Society Church)...

80 81
“... obu~ava ljude u vantelesnom putovanju sa duhovnim oslobodi- a ponekad i on sam dobija izgled guske.23 On je paganski bog Zemlje,
ocima delfinima i kitovima. Kroz praksu, kako tvrdi oglas samog ali tako|e poseduje vlast i u Podzemlju.24
Dru{tva, 'mogu se ste}i prijatelji, duhovni pomaga~i i ljubavnici u Kosmi~ko (ili svetsko) jaje se sre}e u mnogim kulturama. “Ono je
moru, posetiti zvezdani sistemi sa vanzemaljcima, nau~iti iscelji- simbol sveukupnosti stvarala~kih snaga — smatra se da je postojalo
vanje, levitacija, teleportovanje i promena oblika'.”18 kao prvobitni po~etak, kada je plutalo po prvobitnim vodama i izleglo
Nju ejd` almanah ka`e: iz sebe ~itav svet i prirodne elemente, ili makar nebo i zemlju na
samom po~etku.”25 Ono je tako|e simbol savr{enstva.26 “U alhemi-
“Fascinacija delfinima u nju ejd`u poti~e od misticizma romanti~ne
ji, jaje mudrosti je igralo va`nu ulogu kao simbol PRVOBITNE MATERI-
prirode koji se iskazuje u brizi nju ejd`era za ekologiju i prava
JE (PRIMA MATERIA), iz ~ega je vatra mudrosti izlegla Kamen MUDRA-
`ivotinja. Nasuprot dobronamernim posetiocima, vanzemaljcima ili
CA.”27 Ispod je prikazana slika svetskog jajeta (koje ozna~ava
mudrim Uzvi{enim gospodarima (Ascended Masters), ~ije posto-
Provi|enje) sa zmijom ({to predstavlja vreme) koja se uvija oko njega.
janje nije utvr|eno obiljem dokaza, nema sumnje da delfini zaista
Pajk (Pike) ka`e: “Zmija umotana oko jajeta je bio simbol zajedni~ki
postoje. Ni njihova inteligencija se ne dovodi u sumnju, iako
za Indijce, Egip}ane i Druide. Taj simbol je bio povezan sa stvaranjem
nau~nici podr`avaju to da su dometi odnosno ograni~enja njihove
svemira.”28 Tako|e imamo i crte` Merkura u jajetu mudrosti.
inteligencije nepoznati. Zbog svih ovih razloga, delfini su neprestan
izvor {pekulacija i fascinacije za nju ejd` zajednicu.”19
Delfin je ~ak uvr{ten u obrazovanje dece u u~ionicama. Program
za samopo{tovanje pod nazivom Razvijanje shvatanja sebe i drugih
(DUSO — Developing Understanding of Self and Others), ima niz od
42 lekcija sa slikama za rad uz pomo} nastavnika. Kada se deca
opuste i zatvore o~i, treba da zamisle da putuju na udaljena mesta.
Tamo se sre}u sa `ivotinjama poput delfina DUSO.20
Jo{ jedna `ivotinja koja je postala popularna u protekloj deceniji je
guska. Enciklopedija simbola Kontinuum (The Continuum Encyclopedia
of Symbols) tvrdi:
“U egipatskoj mitologiji, guska igra va`nu
ulogu kao prvobitna guska koja je ili
snela svetsko jaje ili — po razli~itim verzi-
jama — bila ro|ena iz njega. U Egiptu,
kao i u Kini, na divlje guske se tako|e
gledalo kao na posrednike izme|u
neba... i ZEMLJE. — U Gr~koj je guska
bila posve}ena Afroditi, a u Rimu Junoni; Vratimo se na simbol guske: u Riznici magije na}i }emo da je
smatrana je simbolom ljubavi, plodnosti i guska bila povezana sa indijskim bogom Brahma.29 Ona je tako|e
bra~ne vernosti, kao i bdenja... Za Kelte obele`je Horusa, Ozirisa i Izide, a povezuje se i sa Marsom, Prijapom
je guska bila simbolikom blisko povezana (bogom plodnosti) i boginjom Bau.30
sa LABUDOM i, poput labuda, smatrala U jednoj knjizi se govori o “bo`i}noj guski” kao obi~aju koji je iz
se poslanikom iz duhovnog sveta.”21 paganstva uveden u hri{}anstvo:
Guska je bila posve}ena paganskoj “Drugi hri{}anski obi~aji su 'bo`i}na guska' (ili njen ekvivalent u
boginji.22 Egipatski bog Seb (tako|e i razli~itim delovima sveta). Obe ove stvari su se koristile u religi-
Geb ili Keb) nazivao se “veliko gakalo” i jskoj slu`bi vavilonskom 'mesiji'. Guska je bila sveta `ivotinja u
“guska koja je snela kosmi~ko jaje”. mnogim drevnim oblastima: Rimu, Maloj Aziji, Indiji, Haldeji. U
Ponekad je naslikan sa guskom na glavi, Egiptu je guska bila simbol deteta, koje je spremno da umre!
82 83
Drugim re~ima, ovde imamo simbol paganskog 'mesije' spremnog [eri Hansen [tajger (Sherry Hansen Steiger), nju ejd`erka koja se
da navodno dâ svoj `ivot za ceo svet. To je hula! Satansko ruga- interesuje za NLO, o~igledno je znala koje se zna~enje krije iza lepti-
nje istini.”31 ra. Ona je svojoj organizaciji dala naziv Centar za transformaciju Leptir
Prepelica ima va`nost u Kini. Tamo je ona: (The Butterfly Center for Transformation).38
I feniks se tako|e vra}a u dana{nje dru{tvo. Izdava~ koji je izdao
“... simbol prole}a po{to je ptica selica koja se vra}a u prole}e.
knjigu [ta rade ve{tice (What Witches Do) nosi naziv Kompanija za
Ona je blisko povezana sa vatrom, svetlo{}u i tako i sa jang-prin-
izdava{tvo Feniks. Jedna televizijska serija je nazvana “Feniks” koja
cipom. Njen dolazak i odlazak svake godine tako|e ju je u~inio
nam je dala “vanzemaljskog {amana i 'mesiju' od koga mo`e da zavi-
simbolom naizmeni~nog uticaja suprotnih sila.”32
si spasenje sveta. On je obdaren stra{nim parapsiholo{kim mo}ima,
I leptir je danas prili~no popularan. Masoni 24. stepena ga stav- me|u kojima su i levitacija, psihokineza i o{tra ESP (ekstrasenzorna
ljaju na “kordon”. Knjiga Most ka svetlosti (A Bridge to Light) ka`e da percepcija)”.39 “I kralj Henri VII i njegova unuka, kraljica Elizabeta I
je kordon “{iroka, vla`na skerletna traka koja se nosi zdesna nalevo. (Kraljica Engleske od 1558-1603), koristili su 'feniksa' kao jedan od
Spreda je izvezena zlatom, krilatim globusom i ispod njega buba ska- svojih simbola.”40
rabej, ispod kojih je blistav leptir; sve su to simboli besmrtnosti”.33 Broj ~asopisa Ekonomista (The Economist) od 9. januara 1988.
Pored simbola besmrtnosti, leptir predstavlja i reinkarnaciju,34 govorio je o tome da se priprema nova valuta i da }e njeno ime biti
ponovno ro|enje i vaskrsenje.35 feniks.41
Japanci koriste leptira kao simbol `enskog roda, dok dva leptira Mason i okultista Menli Palmer Hol (Manly Palmer Hall) napisao
oslikavaju bra~nu sre}u.36 je knjigu pod naslovom Feniks: ilustrovani pregled okultizma i filozofi-
“Kod Asteka je leptir simbolizovao du{u ili dah `ivota koji izdi{u je (The Phoenix: An Illustrated Review of Occultism and Philosophy).
ljudi na samrti. Leptir koji leti s cveta na cvet je predstavljao du{u On ka`e:
ratnika koji je pao na boji{tu... Mrtvi ratnici su bili sa Suncem “Me|u ljudima iz antike legendarnu pticu zvanu feniks opisali su
tokom prve polovine njegovog vidljivog puta, do podneva. Potom stari pisci kao {to su Klement, Herodot i Plinije: po obliku i veli~ini
su silazili na zemlju u obliku kolibrija i leptira... ona je li~ila na orla, ali sa odre|enim razlikama. Telo feniksa je
Tako je aste~ki bog vatre nosio ukras na poprsju koji se zvao bilo pokriveno sjajnim ljubi~astim perjem, dok su pera na repu
'OBSIDIJSKI leptir'. Poput kremena, obsidijan slu`i za dobijanje naizmeni~no crvena i plava. Glava ptice je svetle boje, a oko vrata
vatre, a poznata je i njegova upotreba za o{trice `rtvenih no`eva. ima kru`i} od zlatnog perja. Na zadnjem delu le|a feniks je imao
U 'Domu orlova' (The House of Eagles) ili Hramu ratnika (Warriors' }ubu od perja sjajne boje. Navodno je samo po jedna ovakva ptica
Temple), Sunce je bilo oslikano kao leptir. bila `iva, sa stani{tem u zaba~enim delovima Arabije, u gnezdu
Simbol dnevnog svetla i sun~eve vatre — i otud i ratnikove DU[E punom mira i tamjana. Ka`e se da feniks `ivi 500 godina, a da
— leptir je za Meksikance tako|e bio simbol 'crnog sunca', koje je
prolazilo kroz podzemni svet tokom svog no}nog putovanja. Ono je
tako bilo simbol skrivene vatre podzemnog sveta i vezivalo se sa
idejama `rtvovanja, smrti i vaskrsenja.
Na aste~kim rezbarijama leptir je
postao alternativa za ruku kao amblem
figure PET, {to je broj centra Zemlje...
Sli~no tome i savremena psihoana-
liza gleda na leptira kao na simbol
ponovnog ro|enja.
U klasi~noj antici bilo je uobi~ajeno
verovanje da du{a napu{ta telo u vidu
leptira. Du{a se prikazuje kao mala de-
voj~ica sa krilima leptira...”37

84 85
mu se prilikom smrti telo otvara i da izlazi novoro|eni feniks. Zbog dana trijumfalno ustati. Ovo se, naravno, tako|e odnosi i na
ovakve simbolike, feniks se generalno smatra kao predstavnik uzdizanje Hirama Abifa (Abiff), masonskog 'hrista'.”46 (slika gore
besmrtnosti i vaskrsenja. levo)
Svi simboli vuku svoje poreklo iz ne~eg opipljivog, a feniks je Svojim neprestanim ponovnim ra|anjem feniks je postao simbol
jedan znak tajnih redova starog sveta i inicijata tih redova, jer je reinkarnacije47 i ve~nosti.48
bilo uobi~ajeno govoriti o osobama koje su primljene u hram kao E. A. Volis Bad` pi{e: “Zvezda danica je bila posrednik OZIRISA ili
o ljudima koji su dvaput ro|eni, ili nanovo ro|eni. Mudrost daruje OZIRISOVE du{e, to jest ptice benu, koju su GRCI identifikovali kao
novi `ivot, a ko postane mudar biva ponovo ro|en. feniks.”49 Bog sunca, koji je navodno stvorio sve ostale bogove,
Simbol feniksa je bitan iz jo{ jednog razloga — kao kraljevsko tako|e se predstavlja u obliku feniksa.50
obele`je mo}i, superiornosti i besmrtnosti me|u gotovo svim civi- Jedan od simbola u 32. stepenu masonerije je trougao na kome
lizovanim narodima. Feniks u Kini nosi identi~no zna~enje kao i su nacrtani gavran, golub i feniks (slika gore desno).51
feniks u Egiptu; a feniks kod Grka je isto {to i grom-ptica Orao (tako|e nazivan i Jupiterovom pticom)52 se ~esto identifikuje
ameri~kih indijanaca.”42 sa feniksom.53 Kao {to je dobro poznato, orao se veoma ~esto koristi
U jo{ jednoj Holovoj knjizi nalazimo: u masoneriji. U Masonskoj bibliji postavlja se pitanje: “Koja je sim-
“Me|u narodima koji su jo{ ju`nije, simbol grom-ptice se spojio sa bolika orla u slobodnom zidarstvu?” Odgovor glasi: “Orao predstavlja
kvecalom i sa zmijom pokrivenom kvecalovim perjem. Kvecal je bio simbol me|u raznim narodima sveta jo{ odvajkada. U Egiptu, Gr~koj
identi~an po zna~enju sa feniksom u Aziji, severnoj Africi i na i Persiji bio je posve}en suncu; me|u paganima je bio Jupiterovo
Bliskom istoku. Simbolika pernate zmije mo`e se povezati sa obele`je; me|u Druidima je bio simbol njihovog vrhovnog boga.”54
Nagama ili bogovima Indije u obliku zmija pokrivene glave, kao i Ova Masonska biblija je tako|e postavila pitanje {ta je to amblem
sa krilatim zmijama koje se pojavljuju u spisima i vajarskim deli- (obele`je). Odgovor je glasio: “Amblem je OKULTNA predstava neke
ma Egip}ana.”43 ideje, principa ili istine koji se ne
Feniks je tako|e “drevni simbol ljudske te`nje prema Univerzalnom mogu videti golim okom, ali se
dobru”.44 Radikalna feministkinja Barbara Voker (Walker) otkriva da su mogu videti razumom i srcem.”55
Egip}ani i Feni~ani verovali da feniks predstavlja boga “koji se uzdi- 15. stepen u masoneriji zove
gao na nebo u vidu zvezde danice, poput Lucifera, nakon svog `rtvo- se Vitez orla, a 30. stepen — Vitez
vanja kroz vatru u smrt, pa u ponovno ro|enje...”45 belog i crnog orla.56 Belo i crno na
Jedna biv{a ve{tica otkriva: orlu simbolizuju jin-jang.
Jedan oglas za kop~u na poja-
“Veruje se da je feniks ili benu (bennu) bo`anska ptica koja se su glasio je ovako: “Orao je tako|e
vra}a u Egipat... Ovaj feniks sagori sam sebe u plamenu, pa se jedan od najstarijih simbola za
potom digne iz pepela. Ve}ina okultista veruje da je feniks simbol natprirodno i okultno. U Egiptu i
Lucifera koji je ba~en u oganj i koji }e (kako oni misle ) jednog
86 87
Gr~koj on je bio posve}en Suncu; tako|e je bio Zevsova ptica kojoj “Tako se pojavljuje dvoglavi orao
su se klanjali. Za u~ene Druide on je bio transcedentan i njihovo (povezan sa Janusovim simbolom), koji
najve}e bo`anstvo. Rimske legije su ga usvojile kao osve{tanu je zapravo predstavljen u dve boje sa
maskotu.”57 Usput, re~ maskota poti~e od francuske re~i za ve{ticu! velikim misti~kim zna~enjem — crvenoj i
Grci su obo`avali orla kao boga munje.58 “Oni su prikivali orlove beloj.”69 Knjiga Most ka svetlosti doda-
na vrhove hramova da bi slu`ili kao magi~ni gromobrani; to su bile je: “Dvoglavi orao je simbolika za
prete~e dana{njih petlova-vetrokaza koji se nalaze na vrhovima pro{lost i budu}nost, jer u ovoj odaji
mnogih zgrada.”59 U misticizmu orao predstavlja inicijaciju.60 Mason- kandidat na oltar istine `rtvuje svoje
ski pisac Reks Ha~ens (Rex Hutchens) ka`e ovako: “Po{to je orao sopstvene ambicije i `elje.”70
tako|e predstavljao velikog egipatskog boga sunca Amona Ra (hebrej- U knjizi Masonerija: Drevni Egipat i
ski “Amon Ra” = mnogo zla), on je simbol beskona~nog Vrhovnog islamska sudbina saznajemo:
razuma ili inteligencije.”61 “Tako|e se veruje da dvoglavi orao aludira na ~ovekovu prirodu.
Albert Pajk otkriva: “Orao je bio `ivi simbol egipatskog boga Glava koja gleda ka istoku je simbolika ~ovekovog duhovnog vida,
Mendesa... i predstavljao je Sunce...”62 Se}ate li se sotonskog boga a glava koja gleda na zapad odnosi se na njegov materijalni vid.
Mendesa? Dakle, orao je njegovo obele`je. Masonski red poku{ava da inicira ili da nau~i ~oveka materijal-
Hol zapa`a: noj ili ljudskoj nauci i duhovnim naukama podra`avaju}i misti~ke
“Orao je tako|e bio hermeti~ki simbol sumpora i ozna~avao je sisteme drevnog Egipta koji su ~oveka podu~avali 'ni`im' i 'vi{im'
tajanstvenu vatru {korpije — {to je zodija~ki znak sa najdubljim misterijama.”71
zna~enjem i Kapija velike misterije (The Gate of the Great Broj @urnala [kotskog obreda (The Scottish Rite Journal) od jula
Mystery). Po{to je jedan od tri simbola {korpije, orao je, poput 1998. ka`e da je orao tako|e bio simbol regeneracije i ponovnog
Mendesovog jarca, bio obele`je teurgijske ve{tine (magije) i tajnih ro|enja.72 Jo{ jedan masonski i okultni simbol regeneracije je zmija.73
procesa kojima se paklena vatra {korpiona preobra`avala u Re~nik simbola daje podrobnije obja{njenje o zmiji:
duhovnu vatru svetlosti bogova.”63
“Zmije su ~uvari izvora `ivota i besmrtnosti, kao i onih vi{ih bogat-
Orao je bio Jupiterova ptica.64 Horus je bio orao.65 “U sarmatskoj stava duha koja su simbolizovana skrivenim blagom...
umetnosti, orao je simbol munje i ratovanja.”66 ... Zmija je `ivotna snaga koja odre|uje ro|enje i ponovno
U poglavlju o simbolima sa krilima vide}emo simboliku Saturna, ro|enje i otud se povezuje sa To~kom `ivota...
starca koji umire (stare godine koja se zavr{ava) i bebe koja donosi Zmija je bila va`an simbol za gnostike... Ipolit... je tvrdio da se
novu godinu. Ovo je povezano sa oroborosom67 (o kome }e uskoro za zmiju govorilo da `ivi u svim predmetima i bi}ima. Ovo nas
biti re~i), a u knjizi Misterije Ozirisa (The Mysteries of Osiris) nalazi- dovodi do kundalini koncepta joge ili zmije kao prikaza unutra{nje
mo da je ova simbolika tako|e povezana sa orlom: snage. Kundalini se simboli~no predstavlja kao zmija koja se uvija
“Kada su oni (pagani) hteli da izraze obnovu ili po~etak godine, sama oko sebe u obliku prstena (kundala), u onom osetljivom delu
oni su to predstavljali u vidu vratara. organizma koji odgovara donjem kraju ki~menog stuba; takvo je,
To prepoznavanje se lako vr{ilo prema karakteristikama klju~a; svakako, stanje kod obi~nog ~oveka. Me|utim, kao rezultat ve`bi
doti~na procedura se prenosila, bez naro~itog verovanja u su{tinu usmerenih ka njegovoj spiritualizaciji — na primer hata jogom —
svega, u jo{ jedno novo doba ili u novu godinu slede}eg doba, u
simbolici apostola Petra i njegovog 'klju~a'. Ponekad je ta pred-
stava imala dve suprotno okrenute glave, od kojih je jedna pred-
stavljala starca, {to je ozna~avalo
godinu koja se zavr{ava, a druga
mladi}a, {to je ozna~avalo novu godi-
nu. Tokom vremena, ovo je postao i
dvoglavi orao simboli~ke masoneri-
je...”68
88 89
zmija se raspli}e i ispravlja kroz to~-
kove (~akre), koji odgovaraju razli~itim
spletovima u telu, sve dok ne stigne
do ~eone oblasti {to odgovara tre}em
[ivinom oku. Tada, prema hinduisti~-
kom verovanju, ~ovek ponovo uspos-
tavlja svoj ose}aj za ve~nost.”74
Upravo je spomenuta re~ “~akra”.
“U hinduisti~kom ili joga svetu 'st-
varnosti', oni veruju, kao i veliki broj
okultnih i nju ejd` meditatora, da telo
sadr`i sedam osnovnih centara
energije, poznatih kao ~akre (slika
dole). Kada se ovi centri ispravno
podese praktikovanjem joge i medi- Priru~nik za istra`iva~e spominje da je zmija tako|e simbol
tacije, tada }e do}i do 'spajanja' ki~- beskona~nosti.77 Simbol za beskona~nost je “lenja osmica” o kojoj
mene ~akre (kundalini zmije) sa se govori na drugom mestu u ovoj knjizi (slika gore u sredini).
[ivom, koji je sme{ten u frontalnoj ~akri (parapsiholo{ko tre}e oko) i “Druidi su veoma po{tovali zmiju. Za njihovog velikog boga Hua taj
za ovu 'duhovnu uniju' se veruje da poja~ava ekstrasenzorne i para- gmizavac predstavlja prototip; a njega tako|e predstavljaju Bardi
psiholo{ke snage.”75 kao 'predivnu glavnu A`daju, nebeskog suverena'.”78
U knjizi Bogovi Indije saznajemo: Poput orla, i zmija je simbol sunca.79 Osim toga, ozna~avala je
“[iva nosi zmiju oko vrata. Zmije uvek okru`uju njegov lik, a jedna plodnost.80 “Tako|e se mo`e videti i drvo `ivota sa zmijom uvijenom
zmija je umotana i oko njegovog polnog organa (linga)... oko njega i ovaj simbol tako|e predstavlja sun~eve i generativne pro-
Me|utim, glavno zna~enje koje je vezano za zmiju je da ona cese.”81 (slika gore desno)
predstavlja osnovnu skrivenu energiju, nalik seksualnoj mo}i, koja “U predstavi drevnog vavilonskog Nergala, gospodara podzemnog
je umotana oko dna ki~me i koja predstavlja podr{ku jogiju u nje- sveta, falus i zmija su bili identi~ni. Na Novoj Gvineji, gde tradicija
govim nastojanjima da osvoji vi{e svetove tokom svog unutra{njeg seksualno povezuje `enu sa zmijom, na `enskim idolima se nalaze
putovanja. Energija, koja je izvor svih duhovnih osvajanja, naziva stvorenja nalik zmijama.”82
se kundalini (umotana, obavijena mo}), odnosno mo} zmije.”76 “Unija `enskog sa mu{kom trijadom ozna~avana je svetim misti~-
kim brojem 4, {to je ~esto simbolizovano zmijom kojoj je rep u usti-
ma; dvema ribama koje su savijene i obrazuju krug (jin-jang) i mnogim
drugim likovima.”83

Prikaz sedam ~akri


90 91
Zmija sa repom u ustima se ali s drveta poznanja dobra i zla ne jedi, jer u koji dan okusi{ s njega
naziva oroboros (tako|e urobo- umre}e{“ (1. Mojsijeva 2,16-17). Naravno, SOTONA se pojavio i pitao:
ros). Jo{ jedan oblik oroborosa “Je li ba{ kazao Bog: Ne}ete jesti sa svakoga drveta u vrtu?” (1.
je a`daja sa repom u ustima. Mojsijeva 3,1) Eva je odgovorila da su mogli da jedu sa svakog drve-
“U alhemiji je a`daja, ili ~e{}e ta osim sa drveta poznanja dobra i zla, jer }e umreti ako to urade.
zmija koja jede svoj rep, pozna- Sotona (zmija) je bestidno rekao: “Ne}ete vi umreti; nego Bog zna da
ta kao uroboros. A`daja je bila }e vam se u onaj dan u koji okusite s njega otvoriti o~i, pa }ete
simbol boga Merkura, a krug postati kao bogovi, poznaju}i dobro i zlo” (1. Mojsijeva 3,4-5). Sotona
predstavlja mo}an simbol ve~- je, KROZ NAMAMLJIVANJE I LA@, upravo tada prevario prvog ~oveka i
nog prirodnog ciklusa. Budu}i da `enu, obe}av{i im da }e postati kao bogovi! On je Evi rekao da }e
se uroboros sam regeneri{e ti- znati dobro i zlo. Sotonina ponuda za saznanje OBE STVARI — i dobra
me {to se hrani sopstvenim telom, on predstavlja simbol materi- i zla — predlo`ila je mogu}nost koja je Evi do tada bila nepoznata.
je koja se transformi{e, odnosno same alhemije.”84 Ona nikada pre toga nije znala zlo i stoga isku{enje da se nau~i
ne{to novo i druga~ije mora da ju je zaintrigiralo. Sve do tog trenut-
U ovom obliku zmija predstavlja “beskrajni sled inkarnacija koje
ka ona je znala samo dobro, istinu, savr{enstvo, zdravlje i lepotu.
formiraju to~ak `ivota”.85 Drugim re~ima, oroboros je obele`je reinkar-
Sada }e, zbog privla~nosti nepoznatog {to je ponudio Sotona svojom
nacije. On je tako|e simbol ve~nosti.86 U stvari, saznajemo da
prevarom, nau~iti zlo, smrt, tugu, ne~istotu, bol i razdvojenost od
oroboros “zapravo predstavlja po~etak i kraj `ivota; Alfu i Omegu”.87
Boga. Onog istog trenutka kada su okusili zabranjeno vo}e, Adam i
Ovo je svakako bogohuljenje. Biblija nam jasno ka`e da je Isus Hrist
Eva su duhovno umrli i izba~eni su iz predivnog Edemskog vrta. Tog
Alfa i Omega. Otkrivenje 22,13 ka`e: “Ja sam Alfa i Omega, Prvi i
istog dana oni su okusili smrt za ~ednost, smrt za savr{enstvo, smrt
Poslednji, Po~etak i Svr{etak” (Tako|e vidi Otkrivenje 1,8.11 i 21,6).
za radosti koje su znali, da bi naposletku okusili i fizi~ku smrt, ~ak
Alfa i Omega se koriste u masoneriji, ali sada mo`emo videti da
prenose}i ovu fizi~ku smrt na ^ITAVO ~ove~anstvo jer “po Adamu svi
kada se ovi simboli koriste, oni su povezani sa zmijom, a ne sa
umiru” (1. Korin}anima 15,22).
Isusom Hristom.
Pa ipak nam Hol ka`e da je onaj koji je pru`io znanje dobra i zla
Kao {to ka`e masonski autor D`ord` Oliver: “Zmija se uop{teno
({to je bio Sotona) “Univerzalni spasitelj”! Prema masonskom piscu
smatra legitimnim simbolom Slobodnog zidarstva.”88 Okultista i
Lin Perkins, ~ovekov pad je bilo ne{to DOBRO. To nije bio “pad”, ve}
mason Menli Palmer Hol hvali se da je “zmija simbol i prototip
pobolj{anje na{eg stanja.90 On otvoreno izjavljuje da se ~ovek “podi-
Univerzalnog spasitelja, koji iskupljuje svetove time {to tvorevini pru`a
gao do bo`anskog statusa time {to je pojeo 'plod sa drveta pozna-
poznanje o njoj samoj i razumevanje dobra i zla.”89
nja dobra i zla'.”91 On dodaje da je savet koji je zmija dala Evi bio
Da li shvatate {ta je upravo priznao Hol? Kada je Bog stavio
“mudriji nego zapovest od Boga koja bi, da su joj se pokoravali, zau-
Adama i Evu u vrt, rekao je: “Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu;
vek ograni~ila Adama i Evu i njihove potomke na status `ivotinje...”92
Jo{ jedan okultista i mason, Albert Pajk, hvali se da je oroboros
“telo Svetog Duha, sveop{teg Agenta, Zmije koja pro`dire sopstveni
rep...”93 Kakvo bogohuljenje!
Oroboros tako|e predstavlja hermafrodita.
“Zmijska glava i vrat su karakteristi~an mu{ki simbol, ali je zmija
ponekad simbolizovana sa repom u ustima, obrazuju}i tako telom
krug, koji je `enski. Tako|e, usta su `enska, dok je rep, koji je u
ustima, mu{ki. Tako iz dva dobra razloga zmija sa repom u usti-
ma predstavlja oba pola.”94
Kao {to je ranije re~eno, hermafrodit (androgin — {to zna~i mu{ko
i `ensko u jednom telu) se smatrao “slikom ljudskog savr{enstva i
Masonska Alfa i Omega Masonska kecelja celovitosti”.95
92 93
Jo{ jedno bi}e sa nekim Kraljevska masonska enciklopedija (The Royal Masonic Cyclopa-
svojstvima zmije je bazilisk. On edia) dodaje da je ko{nica:
je: “... obele`je za marljivost; prikladna za tre}i stepen. Ova vrlina je
“... izmi{ljena `ivotinja sa zmij- oduvek na visokoj ceni u Zanatu, jer nam Stara zadu`enja ka`u da
skim telom, {picastom glavom }e 'svi masoni ~asno raditi tokom radnih dana, da bi mogli
i trozubom krestom. U sred- po{teno da se odmaraju tokom praznika'. Ezoterijsko zna~enje
njovekovnim opisima govorilo ko{nice je bilo zna~enje regeneracije; ko{nica je bila i prete~a
se da se izlegao iz jajeta bez barke. 'Otuda su se', kako ka`e Fejber (Faber) (Orig. of Pag. Idol.,
`umanceta koje je sneo petao, a na kome je le`ala krastava `aba drugi tom, str. 133), 'i potopne sve{tenice i regenerisane du{e
na sloju balege; tako|e se govorilo da ova `ivotinja ima trokraki zvale p~elama; otuda je izmi{ljeno da su p~ele nastale iz le{a
rep, svetlucave o~i i krunicu na glavi. Za njen pogled se verovalo krave, koja je tako|e simbolizovala barku i otuda se med, budu}i
da je smrtonosan, tako da je jedino mogla da se ubije ako bi je da je veliki otac po{tovan kao bog PAKLA, mnogo koristio kako u
napada~ gledao u ogledalu. Ovo verovanje je povezano sa mitom pogrebnim ceremonijama, tako i u misterijama'... P~ele i ljiljani
o Gorgonovoj glavi. Na Istoku je njeno telo navodno bila me{avina imaju mnoga ezoteri~ka zna~enja.”99
petla, zmije i krastava `abe. Prema Dielu, ova projektovana slika U Masonskom dopisu (The Masonic Report) postavlja se pitanje:
~ovekove psihe je jasno paklenog karaktera, kao {to se vidi po “Kakvu ulogu igra p~ela u falusnoj filozofiji masonerije?” Odgovor
njenim trostrukim osobinama (njena trozuba kresta i trokraki rep), glasi:
budu}i da one predstavljaju suprotnost osobina u Trojstvu; to se
“Prilikom oplodnje matice, trut gubi svoje polne organe i tako
tako|e vidi i po preovla|uju}im zlim komponentama, kao {to su
osaka}en, ostaje da ugine na zemlji. Ovaj opis se mo`e primeniti
krastava `aba i zmija. Ovo stvorenje je jedno od mnogih '~uvara
sa neverovatnom ta~no{}u na smrt Ozirisa, koji je izgubio svoju
blaga' koji se spominju u legendama.”96
polnu sposobnost, i na Hirama Abifa, koji je navodno izgubio re~
Jo{ jedan masonski simbol je p~ela i ko{nica. Jedan izvor otkriva: Gospodara, {to je zapravo skriveni simbol njegove polne sposob-
“P~ela je posve}ena boginji Veneri i smatra se svetim `enskim nosti. Tako zaklju~ujemo da naglasak koji se stavlja na ko{nicu u
simbolom. Prema misticima, p{enica, banane i p~ele su oblici ovoj lekciji treba shvatiti u falusnom smislu.”100
`ivota koji su dospeli na zemlju sa planete Venere pre mnogo mili- “'U Indiji je', kako pi{e Menli P. Hol, 'bog Prana — oli~enje
ona godina... sveop{te `ivotne sile — ponekad prikazan sa krugom p~ela koje ga
U Gr~koj se p~ela smatrala sve{teni~kim bi}em. Sve{tenice opkoljavaju. Zbog svoje va`nosti u opra{ivanju cvetova, p~ela je prih-
Eleusa i Efesa su se zvale Melise ili 'p~ele', verovatno u vezi sa va}eni simbol mo}i ra|anja'.”101
time {to su p~ele radilice bile bespolne (device). One su slu`ile Masonski autor H. L. Hejvud (Haywood) nas informi{e da je “P~ela
prilikom najve}eg gr~kog praznika u ~ast Demetre, Matice, napravljena kao simbol neba, kao {to se mo`e videti u izvesnim
proslavljaju}i povratak Persefone iz Ada tokom dve tre}ine svake starim hinduisti~kim slikama boga Kri{ne gde se p~ele nalaze iznad
godine, kada bi na zemlji izobilno bujalo cve}e — povezuju}i tako glave bo`anstva...”102 On dodaje: “I Persijanci i Egip}ani su ponekad
p~ele sa ponovnim ro|enjem. A zbog njihove va`nosti u opra{iva- balzamovali svoje mrtve u medu po{to su verovali da poseduje anti-
nju cve}a, p~ele su prihva}eni simbol generativnih snaga. septi~ka svojstva; iz ovog obi~aja mo`e se verovati i da je nastala
P~ela se tako|e smatra za simbol du{e na koju uti~e Sunce, kasnija navika da se p~ela koristi kao simbol
kao i da poseduje besmrtnost i duhovnu telepatiju.”97 besmrtnosti.”103
Jedan masonski bilten priznaje: Rozenkrojceri (koji su blisko povezani sa ma-
“Egip}ani su, kao odvajkada izvrsni i drevni masoni, obo`avali P~e- sonima) tako|e su koristili simbol p~ele i ru`e.
lu u vidu Bika, kako bi bolje sakrili misteriju; tog Bika su oni zvali “P~ele oko ru`e predstavljaju vernike koji pri-
Apis, {to je latinska re~ za P~elu; Zagonetka toga {to se P~ela maju bo`ansku hranu”.104 (Za vi{e informacija o
predstavlja u vidu Bika se sastoji u ovome, {to prema doktrini Pita- simbolici rozenkrojcera, uklju~uju}i i ru`u, videti
gorejske lo`e masona, du{a svake Krave-kralja prelazi u P~ele...”98 poglavlje pod nazivom “Simboli organizacija”.)

94 95
Psalam 119,103-104 nam ka`e da je Bo`ja re~ sla|a od meda: Jedan masonski bilten, Ko{nica (The Bee Hive), ka`e da su fran-
“Slatke li su re~i tvoje mom jeziku! Sla|e su od meda ustima mojim. cuski kraljevi (koji su bili masoni):
Od zapovesti tvojih postadoh razuman, zato i mrzim na svaki put “... nosili tri p~ele na svom oru`ju, ali da bi izbegao optu`be za
la`ni.” Tako|e, Psalam 19,9-10 ka`e: “Strah od Gospoda ~ist je i egipatsko idolopoklonstvo obo`avanja p~ele, Klodovej (Clodova-
doveka traje. Sve su presude Gospodnje istinite i pravedne. Bolje su eus), njihov prvi hri{}anski kralj, nazvao ih je ljiljanima ili cvetovi-
od zlata, od mnogoga zlata `e`enoga, i sla|e od meda, od meda {to ma svetlosti (Flower-de-Luces) u kojima, uprkos maloj promeni
se iz sata cedi.” zarad prikrivanja, jo{ uvek postoji pravi lik p~ele... Mo`da ste ~itali
Nimroda (Nevroda u nekim prevodima Biblije, prim. prev.) su pred- o velikom broju zlatnih p~ela na|enih u kov~egu paganskog kralja
stavljali kao lava sa p~elom u ustima.105 Sigurno }ete se setiti da je Francuske... za koje je on naredio da se zakopaju sa njim, kao
Nimrod bio Nojev praunuk (1. Mojsijeva 10,8-9) i da su ga nazvali znak toga {to je bio mason.”115
“dobar lovac pred Gospodom”. Ova re~ “pred” na hebrejskom ima
Papa Urban VIII tako|e je imao `ig na kome su bile i p~ele (slika
nekoliko zna~enja, a jedno od njih je i “protiv”. ^itanjem celog kon-
dole levo). Kako saznajemo:
teksta uvide}ete da je to ispravno obja{njenje za ovu re~. Vidite, upra-
vo je NIMROD BIO TAJ KOJI JE SAGRADIO VAVILONSKU KULU IZ “Ovaj `ig je u magijske svrhe koristio papa Urban VIII, vo|a
PRKOSA I POBUNE PROTIV BOGA (1. Mojsijeva 10,10; 11,2). Me|u- Katoli~ke crkve iz sedamnaestog veka koji se bezbo`no uklju~io u
tim, masoni su ponosni na ovu gra|evinu jer se Artur Edvard Vejt astrologiju i okultne rituale. P~ela je ve} odavno simbol kurve vavi-
hvali: “Kada je masonerija u pitanju, VAVILON je svakako PRED- lonske misterije, religijskog sistema Antihrista koji dolazi (Otkrive-
STAVLJAO MASONSKI (ZIDARSKI) PODUHVAT...”106 Jo{ jedan mason- nje 17. poglavlje). Trougao od tri p~ele predstavlja pagansko
ski autor D`on Jarker se hvali: “Dobro je znano da je VAVILONSKA nesveto trojstvo (Lucifer, njegova kraljica i njihov sin Antihrist).”116
KULA BILA JEDNA OD NAJSTARIJIH MASONSKIH TRADICIJA...”107 Skarabej je jo{ jedan sveti insekt (slika dole desno). Po{to se “za
U Masonskoj knjizi sa pitanjima postavlja se pitanje “Ko je bio skarabeja mislilo da je u stanju da se obnavlja... on je postao sim-
NIMROD?” a odgovor glasi: “On je bio Ku{ov (Husov) sin. U Starim bol pro{lih i budu}ih `ivota”.117 Ovo zna~i da skarabej simbolizuje
ustavima se o njemu govori kao o JEDNOM OD OSNIVA^A MASONERI- reinkarnaciju. Biblija jasno u~i da ne postoji tako ne{to poput reinkar-
JE, a u Bibliji kao o arhitekti mnogih gradova.”108 U Jorkovom (York) nacije. Jevrejima 9:27 ka`e: “I kao {to je ljudima odre|eno jednom
rukopisu nalazimo: “Prilikom izgradnje Vavilonske kule tamo se prvi umreti, a zatim da im se sudi.”
put masonerija po~ela veoma ceniti, a ... i SAM NIMROD JE BIO “Skarabej je jo{ od pradavnih vremena bio, i jo{ uvek jeste, svet
MASON i mnogo voleo masone.”109 u Egiptu; mislilo se da nije ni mu{ki ni `enski, ve} da umesto toga
Zanimljivo je da nam masonski autor Kenet R. H. Mekenzi (Ke- sadr`i u sebi mo} stvaranja. On simbolizuje Keberu (Khebera), boga
nneth R. H. MacKenzie) ka`e da je Hermes tako|e bio jedan od osni- stvaranja i vaskrsenja, koji je za~eo samog sebe.”118
va~a masonerije.110 Setite se da okul-
tista, nju ejd`er i teozof Helena Pet-
rovna Blavacki povezuje Hermesa i
Sotonu kada pi{e slede}e:
“... Hermes, bog mudrosti, tako|e
zvan i Tot, Tat, Set i Sotona; i da je
{tavi{e, kada se posmatrao pod svo-
jim lo{im aspektom, bio Tifon (Ty-
phon), egipatski Sotona, koji je
tako|e bio i Set.”111
P~ela je tako|e i kraljevski sim-
bol.112 Glavni simbol Merovinga je bila
p~ela.113 Mormonska crkva tako|e
Jedan od prikaza Tota koristi p~elu kao svoj simbol.114 Magijski `ig pape Urbana
96 97
Drugo ime za Kepri (Keberu ili Keperu) je bilo Atum.119 Egipatska U Jevan|elju po Mateju 25. poglavlje nalazimo da }e Hrist razdvo-
mitologija (Egyptian Mythology) daje vi{e obja{njenja o ovom aspektu: jiti ovce od jaraca:
“Atum je bio 'onaj koji je stvorio sebe samog'. Njegov slede}i ~in “Kad do|e Sin ~ove~ji u slavi svojoj, i svi sveti an|eli s njime, tad
je bio da stvara druge bogove. Po{to je bio sam na svetu, morao }e on sesti na presto slave svoje. Pred njim }e se sabrati svi naro-
je da stvori potomstvo bez partnera. Njegovo sredstvo za posti- di, i on }e razlu~iti jedno od drugih, kao {to pastir razlu~uje ovce
zanje tog cilja bila je zajednica sa njegovom senkom, ili mastur- od jaraca; i postavi}e ovce s desne strane sebi, a jarce s leve.
bacija... Atum se ~esto u tekstovima smatrao dvopolnim bogom i Tada }e re}i kralj onima {to mu stoje s desne strane: Hodite
ponekad su ga zvali i 'Veliki On-Ona'.”120 blagosloveni Oca moga, primite kraljevstvo koje vam je spremljeno
“Tako je Kepri simbolizovao vaskrsenje tela i ponovno ro|enje od postanja sveta... Tada }e re}i i onima {to mu stoje s leve
(reinkarnaciju) du{e kroz transformaciju i obnovu. Iz ovog je razlo- strane: Idite od mene prokleti...” (Matej 25,31-34.41).
ga i postao popularan egipatski obi~aj no{enja skarabeja, kao i Imaju}i u vidu to {to okultni svet veruje da jarac predstavlja
obi~aj njihovog stavljanja u grobnice i na tela mrtvih.”121 Sotonu, fascinantno je videti {ta u~i okultista Elis Bejli u vezi sa ovim
“Kepri (ili Kepera) ozna~ava u isto vreme 'skarabeja' i 'onoga koji odeljkom Biblije. Ona otkriva:
nastaje'. Za gra|ane Heliopolisa on je predstavljao izlaze}e sunce “Htela bih da uka`em na to da je razlika izme|u 'ovaca i jaraca'
koje, ba{ kao i skarabej, izlazi samo od sebe i samo od sebe se uglavnom hijerarhijskog karaktera. Termin 'jarci' se ezoterijski pri-
ponovno ra|a. Kepri je bio bog transformacija koji manifestuje menjuje za inicirane u~enike i na one koji su se popeli na planinu
`ivot {to ve~no obnavlja sebe samog. On se predstavlja kao ~ovek inicijacije. Termin 'ovce' se koristi za one koji slepo prate unutra{-
sa licem skarabeja ili kao ~ovek nad ~ijom se glavom nalazi ovaj nje podstreke svoje du{e i koji napipavaju svoj put (u relativno
insekt. Ponekad se jednostavno pojavljuje samo kao skarabej.”122 velikom broju) prema Hijerarhiji. Za njih tek treba da do|e veliko
Anton Lavej, osniva~ Satanske crkve, ka`e: otkrivenje da je 'kraljevstvo Bo`je u vama samima'. Tako glasi re~
za njih na ovom stupnju istorije ~ove~anstva.”130
“Feni~ani su se klanjali bogu muva, Valu (Baal), odakle dolazi i
\avo — Velzevul (Beelzebub). I Val i Velzevul su identi~ni sa egi- Ona tako|e ka`e (kroz svoga demonskog duhovnog vo|u, Djuahal
patskim balegarom ili skarabejom, koji je o~ito vaskrsavao sebe Kula (Djwhal Khul)):
samog, sli~no legendarnoj ptici feniksu, koja se dizala iz sop- “Obi~no se smatra da su ovce oti{le na nebo, a jarci u pakao, a
stvenog pepela.”123 upravo je obrnuta situacija. Jarac u astrolo{kom znaku Jarca pred-
Jevan|elje po Mateju 12,24 ka`e da je Velzevul knez |avolski. stavlja inicijata i iz odre|enog ezoteri~kog ugla jarci stvarno idu na
Dakle eto {ta skarabej zapravo predstavlja! (Tako|e videti Jevan|elje nebo po{to funkcioni{u u duhovnom kraljevstvu... Ovce ostaju na
po Luki 11,15 i po Marku 3,22.) zemlji... dok ne postanu jarci...”131
Skarabej je tako|e simbol plodnosti i “jedan od najdrevnijih sim- Lako se mo`e videti kako je okultna nauka okrenula sve naopako
bola bo`anstva...”124 Osim toga, skarabeji su se koristili u mo}nim i izopa~ila istinu iz Bo`je Re~i.
amajlijama za isceljivanje i magiju.125 Zapravo, jedno od navedenih Dole je prikazan simbol za ~etiri stilizovana jarca. Jarci su simbol
magijskih oru|a jeste i skarabej.126 Ea-Oanesa (Ea-Oannes) koji je Gospodar voda.132
Po{to se masonerija temelji uglavnom na egipatskoj mitologiji, nije Jednorog je mitolo{ko bi}e. U astrologiji jednorog predstavlja
nikakvo iznena|enje {to otkrivamo da se skarabej nalazi na mason- Meseca, a tako|e je i simbol ponovnog ro|enja (ili reinkarnacije).133
skoj kecelji 25. stepena, uz zmiju sa repom u ustima (oroboros).127 Jednorog je jo{ jedan hermafrodit me|u
Mi smo ve} delimi~no govorili o jarcu, u poglavlju o pentagramu. simbolima. U Kini je jednorog poznat kao ki-
Kao {to je spomenuto, jarac je predstava \avola.128 Okultista Menli lin (k'i lin) {to zna~i mu{ko-`ensko.134
P. Hol ka`e: “Jarac je kako falusni simbol, tako i amblem hrabrosti Al Dejger (Dager) obja{njava:
ili te`nje, zbog svoje stamenosti i sposobnosti da se popne i na “Hermafrodit jednorog predstavlja samo
najvi{e vrhove. Za alhemi~are je jar~eva glava bila simbol sumpo- senku uniseksualnog mentaliteta koji se
ra.”129 iskazuje u savremenoj umetnosti i muzici,
kao i u sveop{toj prihva}enosti homosek-
98 99
sualnih i lezbejskih `ivotnih U Nauci jednoroga (The Lore of the Unicorn) saznajemo da se jed-
stilova. norog koristio kao talisman ili amajlija.140
Ali {tavi{e, nju ejd`eri sma- Nekoliko paganskih i ve{ti~jih grupa uzele su naziv jednoroga za
traju jednoroga simbolom nevi- svoje organizacije ili biltene. Neka od ovih imena glase: Astrolo{ke
nosti i ne`nosti oli~enih u osva- usluge Jednorog (Unicorn Astrological Services),141 Savez Jednorog
ja~kom detetu Horusu. Ovaj egi- (The Unicorn Coven),142 Jednorog govori (The Unicorn Speaks), Bilten
patski sun~ev heroj, kako se Jednorog (The Unicorn Newsletter),143 Pero i jednorog (The Quill and
govori, osvaja preko ne`nosti. Unicorn),144 Magijski glasnik jednoroga (Magical Unicorn Messenger)
Prema u~enju nju ejd`a, svet i Malecki jednorog (The Littlest Unicorn).145
treba da u|e u drugo Zlatno Tako|e je interesantno primetiti da Rot{ildovi (Rothschilds) na
doba, koje bi trebalo da po~ne svom porodi~nom grbu imaju jednoroga.146
oko 2000. godine. Zlatno ili Novo doba je tako|e poznato i kao
Doba vodolije i kao Horusov eon — era mira i bratske ljubavi.
Tako vidimo da je jednorog zapravo simbol budu}eg osvaja~a koji
}e na zemlju doneti mir. Ko to mo`e biti ako ne anti-Hrist (mali
rog koji izrasta usred deset rogova u viziji proroka Danila — Knjiga
proroka Danila 7,8) na koga svet ~eka, nesvestan njegove prave
prirode?...
Koliko }e se hri{}ana pokoriti lepoti jednoroga kada bude podi-
gao glavu da probode poslednje tragove Bo`jeg ure|enja?”135
Ovo je dobro pitanje, naro~ito zato {to saznajemo:
“U Kini ka`u da se Jednorog ili Ki-Lin sporadi~no pojavljuje na
Zemlji i da njegova pojava ozna~ava osvit nove ere harmonije i
prosvetljenja. Jedan se, kako ka`u, pojavio prilikom ro|enja
Konfu~ija, 551. godine p.n.e.”136
“I u evropskoj i u isto~nja~koj tradiciji Jednorog se
identifikuje kao Mesija koji dolazi kada se svet
nalazi u opasnosti i koji objavljuje dolazak novog i
boljeg doba. Poput alhemijskog simbola za element
Zemlju, on predstavlja zemaljsku svest i ponovno
Simbol za probu|enje prirodnih vrednosti.”137
Zemlju Svako ko poznaje biblijsko proro~anstvo mo`e
spremno da prizna da ovaj “Mesija” nije niko drugi
do Antihrist.
Rog koji izrasta iz glave jednoroga predstavlja tre}e ili svevide}e
oko, o kome se govori na drugom mestu u ovoj knjizi.138
U Priru~niku za istra`iva~e, pod odrednicom “Jednorog” nalazimo:
“U keltskoj mitologiji i evropskom folkloru, to je izmi{ljena `ivoti-
nja nalik konju, sa jednim spiralno uvijenim rogom koji izrasta iz
sredine ~ela. U alhemiji, to je simbol potpunog vladanja nad falus-
nom seksualno{}u putem obrednog (neorgazmi~kog) sno{aja i nje-
gov preobra`aj u sile ~iste VIZUELIZACIJE.”139
100 101
U jednoj knjizi o mitologiji, na}i }ete Merkura “kako sedi go na
steni...”7 Jedna knjiga o magiji nam govori da je Merkur bio “pronala-
23/!Tjncpmj!tb! za~ vrad`bina i da su ga obi~no prizivali u magijskim obredima...”8
Merkur je tako|e bilo jedno od bo`jih imena koja su se prizivala u
rimskoj nekromantiji.9 Nekromantija predstavlja vra~anje ili komu-
nikaciju sa mrtvima. Druge knjige spominju da je Merkur bio “sprovod-
lsjmjnb nik mrtvih u Ad (pakao)”.10 Mas