You are on page 1of 161

Nbtpotlj

j! plvmuoj
tjncpmj

Es!Lfuj!Cbsot
Naslov originala: Masonic and Occult Symbols Illustrated by Dr Cathy Burns Sadr`aj
Copyright za Srbiju i Crnu Goru: Metaphysica, Beograd

Prvo izdanje: 2005. 1. [ta je simbol? ........................................ 5


Izdava~: Metaphysica, Beograd 2. Jin-jang simbol ........................................ 9
Prevod: Jovan Popovi}
Tehni~ko ure|enje: Metaphysica 3. Krug .................................................... 21
Tira`: 1000
[tampa: Stru~na knjiga, Beograd
4. Trougao ................................................ 24
Distribucija: Metaphysica, Beograd, tel. 011/292-0062 5. Heksagram ........................................... 29
6. Pentagram ........................................... 32
7. Mre`a za snove .................................... 43
8: Duhovi iz prirode ................................... 46
9. Tarot and druge karte ........................... 57
10. Humanisti~ki simboli ........................... 63
11. @ivotinje, ptice i insekti ....................... 80
12. Simboli sa krilima ............................. 102
13. Simboli organizacija .......................... 120
14. Znaci rukom ..................................... 156
15. Me{avina simbola ............................ 167
16. Zodia~ki znaci .................................. 190
17. Talismani ......................................... 196
18. Nakit ............................................... 204
19. Masonski i simboli kulta
Isto~ne zvezde .................................. 216
20. Svevide}e oko .................................. 245
21. Ukratko o nekim simbolima ............... 260
Literatura ............................................... 275
2/!\ub!kf!tjncpm@
Simbol - {ta je to? Vebsterov (Webster) re~nik nam ka`e da je sim-
bol “ne{to {to predstavlja ili sugeri{e ne{to drugo, zbog odnosa,
povezanosti, konvencije ili slu~ajne sli~nosti; nat~ulnom percepcijom:
vidljivi znak ne~eg nevidljivog”. Ovo je va`no znati, jer kad vidimo neki
simbol znamo da postoji neko zna~enje IZA onoga {to se zapravo
prikazuje, jer je simbol “vidljivi znak ne~eg nevidljivog”. Re~ koja je s
njim povezana, simbolizam, je “kori{}enje konvencionalnih ili tradi-
cionalnih znakova u predstavljanju BO@ANSKIH BI]A I DUHOVA”. Ovo
je tako|e va`no jer mnogi od tih simbola predstavljaju paganske
bogove i boginje.
Po{to }e se ova knjiga baviti mnogim okultnim i masonskim sim-
bolima, nave{}emo i neke citate masona o simbolima. Masonski
pisac, D`ord` H. [tajnmec (George H. Steinmetz), ka`e slede}e:
“Simboli se ne koriste u op{teprihva}enom zna~enju. Stvar nije u
'TA^NOJ SLI^NOSTI'; POSTOJI jedno te{ko razumljivo (odnosno
okultno ili ezoteri~no) tuma~enje, kao {to smo i slutili; to je
tuma~enje preko 'SUGESTIJA ILI ASOCIJACIJA U MISLIMA '.
Postoji jedna TAJNA DOKTRINA u slobodnom zidarstvu. Tu tajnu
doktrinu pre skrivaju nego {to otkrivaju sama predavanja koja,
kako ka`u, nude 'racionalno obja{njenje' ceremonija inicijacije
(uvo|enje u tajno dru{tvo). Ako bismo prihvatili ta 'tracionalna
obja{njenja' kao kona~na, i ne bismo tra`ili dalje, slobodno zidar-
stvo bi bilo farsa.”1
Karl Klodi (Carl Claudy), masonski pisac, spominje da u simbolici
ima tajni u tajnama. On je napisao: “PRESECI KROZ SPOLJA[NJU
LJUSKU I NA\I ZNA^ENJE; PRESECI KROZ TO ZNA^ENJE I NA\I
DRUGO; AKO POD NJIM KOPA[ DOVOLJNO DUBOKO MO@E{ NA]I
TRE]E, ^ETVRTO - KO ZNA KOLIKO U^ENJA?”
U jednoj knjizi kulta Isto~ne zvezde (Eastern Star) pi{e: “Simbol je
figura ne~eg intelektualnog, moralnog ili duhovnog, vidljivi objekat,
KOJI PREDSTAVLJA umu ne{to nalik NE^EMU [TO NIJE POKAZANO,
ali se razume u asocijaciji sa njim.”2
Albert Meki (Albert Mackey), poznati mason, pi{e da je simbol
“opa`ljiva slika kori{}ena da se izrazi OKULTNO, ali analogno
zna~enje”.3
5
Jo{ jedna knjiga nas podse}a da je “amblem figura ili simbol koji odre|ene simbole i logoe — TA^NO znaju}i {ta se njima predstavlja.
predstavlja NE[TO DRUGO”.4 Tako|e nam se ka`e da postoji Mno{tvo okultista, pripadnika pokreta Nju ejd` (New Age), ve{tica i
SKRIVENO ZNA^ENJE tih simbola, tako da ono {to se poka`e kandi- satanista razumeju zna~enja simbola koje koriste. Sa druge strane,
datu nije ono na {ta se stvarno misli. Pisac kulta Isto~ne zvezde, mnogi ljudi danas koriste te iste simbole (ili njihove varijacije) ne
Meri En Sliper (Mary Ann Slipper), ka`e da “svako ko postane ~lan znaju}i {ta oni zaista predstavljaju. Nadamo se da }e ova knjiga
kulta Isto~ne zvezde treba da je upoznat sa EZOTERI^NIM zna~enjem prikazati brojne simbole i objasniti ezoteri~no zna~enje mnogih od
svakog simbola koji se koristi u radu...”5 njih, tako da prose~an ~ovek mo`e da bude svesniji {ta predstavlja-
U knjizi Kratki bilten (Short Talk Bulletin), koja se ~itala u velikoj ju kori{}ena znamenja.
masonskoj lo`i, ka`e se: Moramo imati na umu da iako su mnogi svetski lideri svesni ove
“Mo`e se uop{teno tvrditi da MASON KOJI NE ZNA NI[TA O NA[OJ simbolike, nije svako ko koristi te simbole u svojim logoima svestan
SIMBOLICI SLABO POZNAJE MASONERIJU. On mo`e ponavljati tih paganskih konotacija koje oni imaju. Na primer, ne mo`emo tek
svaki stih obreda bez gre{ke, a ipak ako ne razume zna~enje tih tako pretpostaviti da je svako ko nosi pentagram zao i da zna da se
ceremonija, znakova, re~i, amblema i figura, on je MASONSKI NEZ- taj simbol {iroko koristi u satanizmu i ve{ti~arenju. Mnogi ljudi to ne
NALICA.”6 znaju i “nevino” nose satanske i paganske simbole. Moramo paziti
da ne optu`imo svakog ko koristi te simbole da je okultista ili nju
Kroz celu ovu knjigu }emo posmatrati brojne simbole i otkrivati
ejd`er. Naravno, ako znamo da je odre|ena grupa okultno udru`enje,
neka od SKRIVENIH ZNA^ENJA iza tih simbola. Vide}emo kako razni
onda simbole koje koriste ne treba olako shvatati. Mnogi ljudi koji
simboli predstavljaju paganska bo`anstva i bogove. Uz to, nau~i}emo
dizajniraju te logoe ta~no znaju {ta rade. Obradi}emo mnoge od tih
koliko amblema skrivaju i zaodevaju seksualne konotacije pod
logoa u ovoj knjizi i dati njihova sopstvena obja{njenja o odre|enom
maskom simbolike. ^arls D`. Berger (Charles G. Berger) obja{njava:
zna~enju koje le`i iza izabranog dizajna.
“Ispo~etka su, u umetnosti, polni organi predstavljani njihovim Neki ljudi poku{avaju da pretvore neke okultne simbole u
slikama, ali kako se ~ovek razvijao i ideje morala menjale, takve “hri{}anske” simbole, tvrde}i na primer da pentagram predstavlja pet
predstave izgledale su uvredljive ili grube, i zato su POSTEPENO Hristovih rana, a da je trougao simbol trojstva. Mi to ne mo`emo
MODIFIKOVANE DOK NIJE POSTALO JEDVA MOGU]E PREPOZNATI ~initi, jer Biblija ka`e u 5. Knjizi Mojsijevoj 4,15-19.23:
TE SIMBOLE KAO POLNE po svom poreklu. ZA MASE SU
“Kako u onaj dan kad mi Gospod govori na Horivu, usred ognja
IZMI[LJANA DRUGA OBJA[NJENJA I ZNA^ENJA, jer nije trebalo da
nikakvog lika ne videste, zato dobro bdijte nad du{ama svojim, da
razumeju ISTINSKA ZNA^ENJA. Tako su SIMBOLI DOBILI DVA
se ne biste pokvarili i na~inili sebi kakav lik rezani ili kakvu god
ZNA^ENJA - ezoteri~no i egzoteri~no. EZOTERI^NO zna~enje bilo je
sliku od ~oveka ili od `ene, sliku od kakve `ivotinje koja je na
istinsko ili prvobitno zna~enje, KOJE JE RAZUMELA SAMO
zemlji, ili sliku od kakve ptice koja leti ispod neba, sliku kakve
NEKOLICINA koja ih je pa`ljivo krila. Egzoteri~no zna~enje bilo je
`ivotinje koja pu`e po zemlji, ili sliku od kakve ribe koja je u vodi
to izmi{ljeno, ili modifikovano obja{njenje, namenjeno mno{tvu.
pod zemljom. Bdi nad du{om svojom, da ne bi, podigav{i o~i svoje
Svete misterije, koje se ~esto spominju u vezi sa mnogim drev-
k nebu i videv{i sunce, mesec i zvezde, i svu vojsku nebesku,
nim religijama i koje su ljudi inicirani u tajni red pa`ljivo ~uvali,
zaneo se i klanjao im se i slu`io im; to su stvari koje je Gospod,
ticale su se ezoteri~nih zna~enja u religijama ranijih vremena. Te
Bog tvoj, dao svim narodima pod celim nebom... Bdijte nad
svete misterije bile su ~esto samo nastavci jednostavnijih vidova
sobom, da ne zaboravite savez koji u~ini s vama Gospod, Bog va{,
ranog kulta seksa koji je sledila samo odabrana nekolicina.”7
i da ne gradite sebi lika rezanoga, slike od koje god stvari koje je
Knjiga Preme{tanje simbola (Migration of Simbols) tako|e ka`e: Gospod Bog tvoj zabranio.”
“Nesumnjivo je da su simboli koji su u najve}oj meri privukli po{tova-
Bog ne `eli da pravimo BILO KAKVU sliku Njega na bilo koji na~in.
nje mno{tva reprezentativni znaci bogova, ~esto prosta~kih i nepris-
“Kad smo dakle rod Bo`ji, nemamo da mislimo da Bo`anstvo li~i zlatu
tojnih...”8
ili srebru ili kamenju istesanom ve{tinom i radom ljudi” (Dela apos-
Po{to je seksualna priroda mnogih simbola sada skrivena pod
tolska 17,29).
drugim maskama, prose~an ~ovek vi{e ne shvata vulgarnost koja le`i
Kad su Izraelci u{li u zemlju paganskih naroda koju im je Gospod
iza mnogih od njih. Me|utim, mnoge organizacije, NAMERNO koriste
dao u nasledstvo, On im je naredio: “Obori}ete oltare njihove i
6 7
razbi}ete kipove njihove, popali}ete lugove njihove, izlomi}ete rezane
bogove njihove i istrebi}ete ime njihovo iz onih mesta. Ne}ete tako
~initi Gospodu, Bogu svome” (5. Mojsijeva 12,3-4; videti i 5.
Mojsijevu 7,5).
U 5. Mojsijevoj 7,25-26 stoji:
“Ognjem }e{ rezane bogove njihove spaliti. Na srebro i na zlato
3/!Kjo.kboh!tjncpm
{to je na njima ne}e{ se polakomiti, i ne}e{ ih za sebe uzeti, da
ti ne budu zamka, jer je to gadno pred Gospodom, Bogom tvojim.
Simbol jin-janga vi|amo na sve strane. Koristi se u logoima, na
Ne}e{ unositi gada u dom svoj, da ne bude{ proklet kao i on,
koricama knjiga, u Nju ejd` pokretu, u borila~kim ve{tinama, itd. “Jin
nego se gadi na njega i grozi se od njega, jer je proklet.”
i jang se smatraju suprotnostima. Jin predstavlja ve~nost, tamu,
Mada su u ovoj knjizi prikazani brojni simboli, ona definitivno nije `ensko, levu stranu tela itd. Jang je njena suprotnost i predstavlja
sveobuhvatan spisak. Mogli smo da uklju~imo jo{ mnoge, mnoge sim- istoriju, svetlost, mu{ku, desnu stranu tela itd.”1 “Jang je mu{ko,
bole, ali su izostavljeni zbog vremena i prostora. Me|utim, ovde pozitivno i predstavljeno Suncem. Jin je `ensko, negativno i pred-
obra|eni simboli mogu biti dobra polazna ta~ka za identifikovanje stavljeno Mesecom”,2 ka`e Pol E. Dezotel (Paul E. Desautels) u knjizi
mnogih okultnih logoa koji se danas pojavljuju. Carstvo dragulja (The Gem Kingdom).
“Sam simbol datira bar do IV veka pre
Hrista i identifikovan je kod isto~nih filozof-
skih religija konfu~ijanizma, budizma i taoiz-
ma. U Zapadnom svetu odavno je usvojen
u simboliku mita, magije, astrologije i ve{ti-
~arenja.”3
Knjiga pod naslovom Crna magija, bela
magija (Black Magic, White Magic) ovako
obja{njava jin-jang:
“Drevni magijski znak zvan jin-jang prvi put se pojavio negde oko
III veka pre Hrista u Kini. Taj amblem postao je omiljeni znak
VRA^EVA i mistika po celom Orijentu jer i on obuhvata tako mnogo
mogu}ih zna~enja.”4
Jedna ~uvena ve{tica, Sibil Lik (Sybil Leek), koja sebe naziva
“gospodaricom okultnog”, tvrdi da je jin-jang teorija:
“... ideja koja je nadahnula stvari kao {to su kineski boks, kon-
trola disanja (kori{}ena u jogi, meditaciji itd), upotreba raznih
trava, i neke prili~no erotske seksualne ve`be osmi{ljene da
nahrane jang uz pomo} jina.”5
Ona dodaje: “Za taoizam je klju~na ideja jina i janga”.6
“Prema drevnim kineskim filozofima, u po~etku je bio Tao. Ali onda
se Tao podelio na dva prvobitna principa, jang i jin. A iz mnogih
kombinacija janga i jina pojavilo se sve drugo u svetu.
Jang i jin su proizveli 'pet elemenata', koji su metal, drvo, vatra,
voda i zemlja. Sve u `ivotu je u stalnom stanju toka; zapravo, jedi-
na stvar u koju mo`ete biti sigurni je to da }e se ona promeniti.”7
8 9
Jo{ jedna knjiga ka`e: “Filozofija taj ~i ~uana ima korene u
“Jang-jin simbol je jedan od najlak{ih za prepoznavanje i taoizmu, koji zagovara prirodan napor, i u
razumevanje. On predstavlja dve suprotnosti, sukobljene sile koje Ji |ingu, ili Knjizi promena. Pokreti i
se nalaze u svakoj akciji, i koje su odgovorne za dinami~ni uni- unutra{nja zna~enja izvedeni su iz odno-
verzum... Jang i jin operi{u u univerzumu prvenstveno kroz delo- sa dopunjivanja izme|u jina i janga, dve
vanje pet elemenata: Zemlja (Saturn), Voda (Merkur), Metal fundamentalne sile koje stvaraju i har-
(Venera), Drvo (Jupiter) i Vatra (Mars). Ovi elementi pod vo|stvom monizuju Univerzum svojom interakcijom.
pet planeta formiraju, sa Suncem i Mesecom, sedam vladara. A Interakcija jina i janga vitalna je za
svaki of tih elemenata mo`e biti jang ili jin, tako da kombinacije praksu taj ~i ~uana, jer se prakti~ar
svih njih mogu proizvesti mno{tvo mogu}nosti i astrolo{kih alter- fizi~ki i mentalno stalno preme{ta iz
nativa. Svaki, naravno, ima svoj simbol, koji se mo`e urezati — a praznog u puno, i mekog u tvrdo, da bi
vrlo ~esto je i bio urezivan - u ko`u `ivotinja i ljudi.”8 postigao odgovaraju}u i razvojnu
ravnote`u.”11
Koncept jina i janga (tako|e nazivan i Tai-gi-tu), igra va`nu ulogu i
u mnogim drugim okultnim radnjama. Na primer, Re~nik misticizma U stvari, taj ~i predstavlja “krug podeljen
(The Dictionary of Mysticism) ka`e slede}e o praksi {u-{u (shu shu): na svetlo i tamu, jang i jin”.12
Druge me|usobno povezane tehnike za-
“[u-{u: drevni kineski sistem magije, proricanja sudbine i okultnih
visne od jin-janga su zonska terapija, terapi-
radnji, uklju~uju}i astrologiju, tuma~enje snova, ve{tinu koordinisa-
ja polarnosti, makrobiotika, {ijacu, d`in-{in,
nja ljudskih aktivnosti uz pomo} aktivnog i pasivnog principa uni-
du-in, borila~ke ve{tine (kao kung-fu, ~i
verzuma (jin-jang) i Pet elemenata (vu hsing (wu hsing)), gatanje
kung, karate, taj ~i), itd.
kori{}enjem stabljika biljke za proricanje i kornja~inog oklopa, i
Hiromantija, okultna praksa predskazivanja budu}nosti ~itanjem sa
razne metode kao {to su tuma~enje snova, odre|ivanje oblika
dlana, tako|e je zasnovana na teorijama jina i janga i pet elemena-
gra|evina, itd.”9
ta. U jo{ jednoj OKULTNOJ knjizi, Kineska ve{tina le~enja (The
Naravno da su i mnoge kineske ve`be, medicinska praksa itd. Chinese Art of Healing), koju je napisao jedan BUDISTI^KI kalu|er,
tako|e zasnovane na teoriji jina i janga. U knjizi Zdravlje — sveobuh- autor obja{njava kako njihovi preci povezuju masa`u, koja obuhvata
vatan pristup (Health: A Holistic Approach) nalazimo: REFLEKSOLOGIJU, sa pet elemenata i hiromantijom. On ka`e:
“Tehnike akupunkture, akupresure i muksibustije primenjuju, re- “Palac je, na primer, bio povezivan sa
dom, iglu, pritisak, ili termalnu (toplotnu) stimulaciju na meridi- slezinom, koja je pripadala zemljanom
janske ta~ke, da bi promenili normalan tok ~i (chi) kroz meridijane. elementu, ka`iprst sa debelim crevom
Taj tretman poma`e da se ponovo ustanovi jin-jang ravnote`a (metalni element)... itd... Vid masa`e
zapo~injanjem normalnog energetskog toka u stagniraju}im meridi- zvan 'iz vodenog elementa u zemljani ele-
janima. Meridijanske ta~ke koje treba stimulisati biraju se ment' podse}a nas na OKULTNE kon-
kori{}enjem specifi~nog zakona izvedenog direktno iz teorije pet cepte te vrste.
elemenata i poznavanja rasporeda distribucije ~i u meridijanima. Prema isto~nja~kim MAGOVIMA, dlan
Teorija pet elemenata je prakti~na, opipljiva primena suprotnosti {ake sadr`i tajne `ivota. Postojala je i
koje se dopunjuju — jina i janga. jedna drevna kineska {kola koja je tvrdi-
Kineski sistem fizioterapije, ili terapeutskih la da je dlan replika jina i janga i da
ve`banja, predstavljen je uglavnom u praksi taj ~i mo`e da pru`i podatke o bolesti i
~uana (T'ai Chi Ch'uan), {to je sistem ve`bi dobrom zdravlju, i celoj sudbini ~oveka.”
vr{en u bliskoj koordinaciji sa regulisanim disa-
Masonerija tako|e koristi koncept jina i
njem. Ve`banja se sastoje od trideset sedam
janga u svojoj simbolici, ali u preru{enom
obrazaca pokreta, ~iji je sastav odre|en principi-
vidu. Albert Pajk (Albert Pike) ka`e da crni i
ma jin i janga.”10
beli plo~nik simbolizuju “dobri i zli princip
10 11
egipatske i persijske vere. To je rat Mihajla i Sotone, bogova i titana, Po{to ima ne{to jina (`enskog) u jangu (mu{kom), {to se pred-
Baldera i Loka; izme|u svetlosti i senke, koji je tama; dana i no}i; stavlja ta~kicom, i ne{to janga u jinu, simbolizovan je i koncept bisek-
slobode i despotizma...”13 sualnosti. ^arls (Charles) Berger zapa`a:
Masoni koriste i dva trougla da predstave tu ideju suprotnosti. U “Nekad se nastojalo da se bogovi u~ine biseksualnim. Hermafrodit
izdanju Short Talk Bulletin koji se ~ita u masonskim lo`ama, pi{e da je najbolji primer. On je bio sin Hermesa i Afrodite i prigrlio je
ti trouglovi “simbolizuju dobro i zlo, dan i no}, kineski JANG I JIN, Salmako, nimfu, koja je zamolila bogove da ih u~ine nerazdvojnim.
itd”.14 Bogovi su usli{ili tu molbu i formirali od njih dvoje savr{eno bi}e,
Dva trougla spojena u heksagram ukazuju na seksualnu uniju. I koje je posedovalo osobine oba pola. Od ovog mitskog bi}a poti~e
ovo gledi{te povezano je sa jin-jangom. U knjizi Na{e falusno nasle|e izraz hermafrodit. Omfala je bila kraljica Lidije i poslodavac Herak-
(Our Phallic Heritage) (falus = mu{ki polni organ) ~itamo: la. Ona se predstavlja sa lavljom ko`om i toljagom, mu{kim sim-
“Ali po{to je zajednica polova neophodna da bolima, dok Herakle nosi njenu suknju i
se proizvede potomstvo, oba pola bila su prede za nju. Omfala je tako predstavljena
predstavljana u ve}ini religija. U najgrubljim kao dvopolna, kao i Herakle svojom ode}om
vidovima religije, obo`avane su predstave i radom. Ime Omfala je biseksualno ime,
genitalija oba pola, ili sjedinjenih polnih koje poti~e od 'Om', Univerzalne Majke, i od
organa. Tako su se obo`avali falus-kteis u falusa, mu{kog organa. Isto tako, Janus kod
Gr~koj i Egiptu, lingam-joni u Indiji, mase- Grka ne samo da je imao dva suprotno
ba{er u Siriji, joseki-inseki u Japanu, JANG- okrenuta lica, ve} je bio i dvopolan, ili her-
JIN u Kini, kao i hananejski Velfegor (Vaal- mafrodit.”19
peor) iz Biblije.”15 Nju ejd` pokret gleda blagonaklono na homoseksualnost. U stvari,
Masonski pisac D`ord` Oliver (George Oliver) ka`e: u alhemiji je androgin ({to zna~i mu{ko i `ensko u jednom telu) sma-
“Tako su monada i duada bili falus i kteis Grka, lingam i joni hin- tran “slikom ljudskog savr{enstva i celokupnosti. Po nekim drevnim
dusa, voden i friga kod Gota, JANG I JIN kod Kineza, i nesumnji- tradicijama, originalan i savr{en oblik ljudskog bi}a... pomodan izgled
vo, kreativnih i destruktivnih sila svake dr`ave pod kapom nebes- me|u nekim slavnim li~nostima”.20 “Blaj (Bly), Nin i Jung ka`u nam
kom.”16 da svaki pojedinac mora posti}i unutra{nji brak svoje mu{ke i `enske
prirode da bi stekao pravu ravnote`u.”21
Ova misao se ponavlja u knjizi Mitovi i simboli u indijskoj umet-
Pretpostavka jin-janga tako|e
nosti i civilizaciji (Myths and Symbols in Indian Art and Civilization):
vodi ka homoseksualnosti. U jed-
“Lingam i joni, [iva i njegova boginja, simbolizuju snage polova nom broju ~asopisa Whole Life
koje su antagonisti~ke, ali ipak sara|uju. Njihov Sveti brak (gr~ki: Times bilo je pismo Dejvida Langa
hieros-gamos) raznoliko je oslikan u razli~itim tradicijama svetske (David Lang). On je napisao:
mitologije. Oni su arhetipski roditelji, Otac i Majka Sveta, sami
“Na primer, makrobioti~ka teori-
prvoro|eni od parova suprotnosti, prvo razdvajanje primarne, kos-
ja obja{njava homoseksualnost
mogoni~ne stvarnosti, sad ponovo ujedinjene u produktivnoj har-
kao jin-jang neravnote`u uzroko-
moniji. U vidu Oca Neba i Majke Zemlje, Grci su ih zvali Zevsom
vanu (ili bar pogor{anu) prete-
i Herom, Uranom i Geom, Kinezi tjenom i tijem, JANGOM I
ranim konzumiranjem jin hrane
JINOM.”17
(kao {to je sve`e vo}e) kod
Jedan katalog koji prodaje statue paganskih bogova i boginja, kao mu{karaca, kao i preteranim
i mnogih drugih okultnih predmeta, ka`e: uno{enjem jang hrane (kao {to
“Istovremeno i najsvetiji i najtajanstveniji put ka vi{oj svesti, Tantra je `ivotinjsko meso) kod `e-
se odnosi na bo`ansko jedinstvo suprotnosti. Taoisti zovu te na.”22
energije jin (od joni, aktivni princip), i jang (le`e}i princip).”18

12 13
Teksi Mars (Texe Marrs) obja{njava: koju je lako napraviti, jer je presek dveju pravih linija pod pravim
“U~itelj nju ejd`a prihvata, pa ~ak i podsti~e homoseksualnost i uglom, i postao je simbol ~ovekove najuzvi{enije i najsvetije aktiv-
biseksualnost. Bezbo`na nauka o reinkarnaciji i princip jin-janga su nosti, koji izra`ava po{tovanje prema tom ~inu. U Bibliji se Val
savr{en izgovor i rezon za homoseksualnost i druge vidove sek- ponekad predstavlja u jedinstvu sa A{tarot (Astarotom). Rezultat
sualnog nemorala. Ako ste homoseksualac ili lezbejka u ovom spajanja polova bio je novi `ivot. Odvojeni, mu{karac i `ena bili su
`ivotu, u~itelji nju ejd`a veruju da je to verovatno zato {to ste bili nepotpuni, neva`ni i neplodni, ali su u svom spoju postali savr{e-
osoba suprotnog pola u prethodnoj inkarnaciji ili pro{lom `ivotu. na du{a, shvataju}i tako besmrtnost `ivota.”26
Ostatak i uticaj tog pro{log `ivota prosto su se zadr`ali u va{em Gore spomenute simbole (koji su poznati pod imenima oroboros,
mozgu i svesti. rog izobilja i svastika) detaljnije }emo obraditi kasnije.
Princip jin-janga, tako|e nazvan i jedinstvo, integracija ili polar- Jedna odre|ena grupa koja zna seksualnu implikaciju jin-janga i
nost, smatra da se ~ovek ra|a i sa mu{kim i sa `enskim osobi- namerno ga koristi kao svoj zvani~ni simbol je Savet za seksualno
nama. ^ovek je navodno mogao biti 250 puta mu{karac i 250 informisanje i obrazovanje Amerike (SIECUS).27 Ova grupa promovi{e
puta `ena u ranijim inkarnacijama, a za se}anja na te pro{le `ivote {iroko seksualno obrazovanje u {kolama. SIECUS izla`e svoje stano-
ka`e se da ostaju kao neizbrisivi tragovi svesti. Tako je svaki od vi{te slede}im re~ima:
nas kombinacija mu{kog i `enskog. Nju ejd` podsti~e decu i “SIECUS-ovo stanovi{te je da kontraceptivna pomagala treba da su
odrasle da cene i praktikuju sklad suprotnosti, u~e}i pojedinca da dostupna svima — uklju~uju}i i maloletnike koji treba da u`ivaju
stapa ta dva dela li~nosti - mu{karca i `enu.”23 ista prava na slobodan i nezavisan pristup... kontraceptivnoj nezi
Kod mnogih paganskih bogova i boginja vidi se da imaju dvostru- kao i drugi... SIECUS-ovo stanovi{te je da kori{}enje eksplicitnog
ke seksualne prirode. Merkur, zvan “mu{ko-`ensko”, bio je her- seksualnog materijala (koji se ponekad naziva pornografijom) mo`e
mafrodit.24 Ova dvostruka priroda sadr`i u sebi jo{ simbolike. Na pri- poslu`iti raznim va`nim potrebama u `ivotima bezbrojnih pojedi-
mer: naca...”28
“Glava i vrat zmije su jasno mu{ki simbol, ali se zmija nekad sim- Jo{ jedna grupa koja koristi jin-jang (svesno ili ne) su Devojke-
bolizuje sa svojim repom u ustima (oroboros), pa joj telo formira skauti (Girls Scouts). “Na 66. strani knjige Bed`evi i znaci Devojaka-
krug koji je `enski. Uz to, usta su `enska, dok je rep, koji je u skauta (Girl Scout Badges and Signs), koristi se simbol jin-janga da
ustima, mu{ki. Tako zmija sa repom u ustima iz dva dobra razlo- predstavi bed` spretnosti (engleski - The World in My Community pro-
ga predstavlja oba pola. Sveta vatra je ~esto bila pripremana u ficiency badge). U Ud`beniku za mlade devojke-skaute (Junior Girl
verskim prilikama obrtanjem realisti~ne drvene predstave falusa u Scout Handbook) obja{njavaju se ve`be joge. Tema za njihov program
drvenoj predstavi kteisa, a to obrtanje se ~inilo pomo}u naprave 1987. godine bila je 'Godina magije'.”29
sli~ne luku. Rog izobilja je u simboli~kom zna~enju bio dvopolan. Ji |ing (Knjiga promena) predstavlja jo{ jednu okultnu praksu koja
Sam rog je bio mu{kog, a njegova unutra{njost `enskog pola. obuhvata upotrebu jin-janga. D`efri Perinder (Geoffrey Parrinder) pi{e:
Plodovi u rogu su simbolizovali `ensku plodnost.”25 “Dualizam jin-janga je u{ao u konfu~ijansku ortodoksiju time {to je
“^etvorokraki krst je generalno imao druga~ije zna~enje, i pred- postao sastavni deo Ji |inga, {to predstavlja kasniju zbirku i racional-
stavljao je mu{ko i `ensko u spoju, u ~inu stvaranja. Od pamtive- nu preraspodelu prethodnih dela o GATANJU.”30
ka su uspravna linija ili predmet predstavljali mu{ki polni organ, a Viljem Spir (William Spear) propoveda astrologiju i makrobiotiku, a
horizontalna linija kteis ili `enski polni organ. Povr{ina vode, koristi Ji |ing ve} 20 godina.31 On ka`e:
`enskog elementa u stvaranju, bila je horizontalna, a i `ene su bile “Taoizam, neodvojiv od filozofije Ji |inga, zasnovan je na nadopu-
prakti~no u horizontalnom polo`aju u ~inu stvaranja. O prosti- njuju}im, a ipak suprotstavljenim principima jina i janga koji
tutkama se govorilo da 'zara|uju horizontalno', i taj izraz kori{~en me|usobno stvaraju i uni{tavaju jedno drugo beskrajnim preras-
je za `ene koje bi u svojoj sobi bile zadr`ane od strane nekog pore|ivanjima svojih odnosa. Osnovno pravilo kojem se pokorava-
bogatog ~oveka. Sno{aj se zove 'horizontalna ve`ba'. Horizontales ju je jedina izvesnost `ivota - promena.”32
(horizontale) je jedno od imena koje Francuzi koriste za `ene koje Jedna reklama za knjigu Dajan [tajn (Diane Stein) o Ji |ingu
prodaju ljubav, `ene lakog morala. ^etvorokraki krst bio je figura (zvanom i Kvan jin (Kwan Yin)) ka`e nam: “Knjiga promena Kvan jin
14 15
je divna knjiga, koja nalazi obo`avatelje jnuju}e elemente jina i janga. Dodao sam spiralne krive izme|u
ne samo me|u NJU EJD@ERIMA I FEMI- spolja{njeg i dva unutra{nja kruga. Sa tim linijama, simbol jasno
NISTKINJAMA, VE] I DRUGIMA, KAO [TO izra`ava nastajanje i nivoe: krug celine (n) i 'vi{e' (n+1) i 'ni`e' (n-
SU PAGANI, LJUBITELJI PRORICANJA, 1) manje krugove/nivoe. Tao u nastajanju izra`ava su{tinu holo-
OBO@AOCI BOGINJE, kao i me|u onima nomije: nadopunjuju}e elemente, nivoe i sjedinjuju}i proces.”35
koji se bave isto~nja~kom filozofijom.”33 Simbol jin-janga je danas sasvim pogodan za humaniste, nju
Naravno da Dajan [tajn nije jedina ejd`ere, ve{tice, sataniste itd. Kao {to ka`e Majkl Tiera (Michael
paganka koja koristi Ji |ing. Jedan Tierra), pobornik jin-jang teorije: “Jin-jang teorija je metod u~enja i ne
~asopis za ve{tice, Circle Network News, defini{e ni{ta apsolutno.”36 Postoji sedam zakona o jin-jangu, a jedan
daje obiman ritual koji treba koristiti sa Ji od njih glasi: “2. Sve se menja.”37
|ingom. Deo tih uputstava glasi: Treba obratiti pa`nju na ovu va`nu stvar. Ideja da se “sve menja”
“Oltar treba postaviti nasred prostorije, okrenut severu... postavite nije u skladu sa Biblijom. U njoj nalazimo da je Isus Hrist isti ju~e,
stabljike nasred oltara zajedno sa knjigom Ji |ing koju }ete koris- danas i uvek (Jevrejima 13,8). On se ne menja. Jakov 1,17 tako|e
titi, i svojim Ji |ing dnevnikom. Dodajte na oltar druga obredna ka`e: “Svaki dobar dar i svaki savr{en poklon odozgo je, dolazi od
oru|a i simbole za koje mislite da su vam potrebni. Ne zaboravite Oca svetlosti, u kome NEMA PROMENE, ni senke menjanja.” Knjiga
i zapaljen tamjan. proroka Malahije 3,6 nam ka`e: “Ja sam Gospod, i ja se NE ME-
Ritualno o~istite sebe i prostor tehnikama po izboru. U~vrstite NJAM”.
se i centrirajte. Prizovite krugove (quarters) i Duha onako kako Slede}i zakon jin-janga glasi: “3. Sve suprotnosti se dopunjuju.”38
vam se ~ini da treba... Ovo opet protivre~i Bibliji. To bi u~inilo Isusa i Sotonu da budu nado-
Kad ste odredili heksagram, nacrtajte ga u svom dnevniku. punjuju}i jedan drugom! Kakvo bogohuljenje!
Pogledajte ga u tekstu svog Ji |inga... Jo{ jedan zakon jin-janga ka`e: “6. Vrhunac bilo kojeg stanja
Kad osetite da ste zavr{ili sa svojim odgovorom i zabele`ili sve stvori}e naznake suprotnosti.”39 Ovo bi opet, primenjeno na Hrista,
relevantne informacije u dnevniku, poklonite se Ji |ingu na na~in zna~ilo da }e On, kao vrhunac dobrote, milosti, saose}ajnosti itd,
koji smatrate ugodnim... Zahvalite se duhovnim pomaga~ima proizvesti znake mr`nje, nepravde, nebrige itd. To bi tako|e zna~ilo
(demonima!) i krugovima na pomo}i u va{em radu.”34 da }e Sotona naposletku postati blag, pun ljubavi, poslu{an itd.
Nju ejd`er D`efri S. Stemps (Jeffrey S. Stamps) voli da koristi jin- Biblija upozorava: “Te{ko onima koji zlo zovu dobro, a dobro zovu zlo,
jang u ne{to druga~ijem vidu. On zove svoj simbol “Tao u nastajanju” koji od mraka svetlost prave, a mrak od svetlosti, koji od gorkoga
i obja{njava: prave slatko, a od slatkoga gorko. Te{ko onima koji su mudri pred
o~ima svojim i misle da su razumni! ... koji za poklon bezbo`nika
“Krovna greda simbolizuje liniju
opravdaju, a nevinima pravdu otimaju!” (Isaija 5,20-21.23).
krova, odvajaju}i tako nebo od
Pored sedam zakona jin-janga, postoji i dvanaest teorema. Jedna
zemlje. Kao linija, ta greda pred-
od njih glasi: “8. Ni{ta nije samo jin ili jang; sve obuhvata polar-
stavlja jedinstvo, dok ipak stvara
nost.”40 Ovim se tvrdi da ni{ta nije sasvim dobro niti sasvim zlo i
dualnost — 'iznad i ispod, desno i
opet protivre~i Bibliji, jer u Knjizi proroka Avakuma 1,13 nalazimo:
levo, napred i nazad — ukratko,
“O~i tvoje (Bo`je) suvi{e su ~iste da bi zlo gledati mogle; ti ne mo`e{
svet suprotnosti'...
bezdu{nost gledati”. Biblija nam tako|e ka`e da nema istine u Sotoni
Kao simbol promene, i tao se
(Jovan 8,44). O~igledno je da jin-jang teorija nije u skladu sa Bo`jom
mo`e menjati. Da bih suzio svoju
Re~i.
misao sa mnogo stranica u jedan
Kasnije }emo obraditi zlokobne aspekte heksagrama, ali je zanim-
jedini simbol, ja predla`em Tao u
ljivo zapaziti da nam Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola
nastajanju (engleski - Emergent
(An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols) ka`e da je hek-
Tao)... Ovaj simbol pro{iruje tradi-
sagram povezan sa “kineskim OKULTNIM simbolom jinga i janga”.41
Tao u nastajanju cionalni taj ~i simbol kruga sa
Stoga se konotacije heksagrama primenjuju i na simbol jin-janga.
krovnom gredom koja deli nadopu-
16 17
Postoji verovatno na hiljade grupa koje koriste jin-jang u svom
logou ili u simbolici. Neke grupe to verovatno ~ine bezazleno, ali mi
verujemo da ve}ina njih ta~no znaju {ta rade i {ta ta simbolika zna~i.
Na slede}im stranicama su samo neki od na~ina na koje se koristi
jin-jang.

Za vi{e informacija o Exploris (na slici iznad), videti odli~an ~lanak


g|e Pegi Kadi (Peggy Cuddy) u ~asopisu Christian Conscience od juna
1998. godine.
18 19
4/!Lsvh
Krug je simbol univerzuma.1 Pisac kulta
Isto~ne zvezde, Sara Teri (Sarrah Terry), ka`e da
je krug “izveden iz SUNCA”.2 Masonski pisac
D`. S. M. Vord (Ward) obja{njava da krug sim-
bolizuje i Boga.3 Knjiga Riznica magije (Treasury
of Witchcraft) ka`e da “krug koji mag crta na
zemlji slu`i da primora demone da se pojave”.4
Uskoro }emo otkriti ko je bog masonerije, tako
da }e biti jasno kojeg boga predstavlja krug.
Jedan simbol koji naro~ito preovla|uje u masoneriji jeste krug, ali
sa dodatom ta~kom u njemu. On se zove “ta~ka u krugu”. Harold
Persival (Percival) u svojoj masonskoj knjizi ka`e: “Ta~ka i krug su
isto: ta~ka je beskona~no mali krug, a krug je u potpunosti izra`ena
ta~ka.”5 Po{to su ta~ka i krug isti, pogledajmo {ta nam masoni ka`u
o ovom konkretnom simbolu.
U Masonskoj knjizi sa pitanjima (Masonic Quiz Book) nalazimo da
ovaj simbol poti~e “od Egip}ana i simbolizuje SUNCE i boga OZIRI-
SA”.6 Albert Meki (Albert Mackey), mason 33. stepena, otkriva:
“Ta~ka u krugu je zanimljiv i va`an simbol u masoneriji... taj SIM-
BOL JE ZAISTA LEPA, ALI POMALO NEJASNA ALUZIJA NA STARO
OBO@AVANJE SUNCA, i upoznaje nas po prvi put sa onom njego-
vom modifikacijom koja je me|u precima bila poznata kao OBO@A-
VANJE MU[KOG POLNOG ORGANA”.7
Mada neki masoni sad poku{avaju da se distanciraju od Mekija,
on je ipak VRLO UVA@ENI MASON i njega danas veoma uva`avaju
mnogi masoni “vi{eg” stepena. U traktatu Short Talk Bulletin, ~lanovi-
ma lo`e je o Mekiju re~eno: “Nikad nije u masonskom simbolu
pro~itao neko zna~enje koje stvarno nije u njemu”,8 tako da imamo
sve razloge da prihvatimo njegovo tuma~enje da ta~ka u krugu zapra-
vo predstavlja mu{ki polni organ.
Albert ^er~vord (Churchward), mason, ka`e: “TA^KA U KRUGU JE
JEDAN OD HIJEROGLIFSKIH ZNAKOVA BOGA SUNCA, RA...”9
Ta~ka u krugu predstavlja druge bogove u drugim mitologijama. U
Indiji ta~kica ili ta~ka u krugu predstavlja [IVU,10 a u egipatskoj
mitologiji predstavlja HORUSA11 ili OZIRISA.12 Druidi su koristili ta~ku
20 21
u krugu kao amblem njihovog najvi{eg bo- ve} su se morale zamenjivati astrolo{-
`anstva ODINA.13 Usput, masoni se dive kim simbolom za sunce, odnosno kru-
druidima, a neki od njih ~ak tvrde da je gom sa ta~kicom u sredini.”17
masonerija potekla od druidizma. Naravno, Vajshaupt je, kao {to verovatno znate,
druidi su bili okultni sve{tenici, praktikovali bio mason i osniva~ Iluminata.
su astrologiju i prinosili ljudske `rtve. Jo{ jedna stvar koju treba da pogledamo
Tako, kao i kod svih drugih simbola koje je krug opisan oko obrnute petokrake
smo videli, nalazimo da se krug i ta~ka u zvezde. Iz knjige Pitanja masonerije (The
krugu odnose na paganskog boga. Uz to, Question of Freemasonry) doznajemo:
kao i prethodni simboli, ta~ka u krugu ima “Obrnuta petokraka zvezda u krugu je
i seksualnu konotaciju. najvi{i oblik satanisti~kog izra`aja, budu}i
U traktatu Short Talk Bulletin naslovljenom sa “Ta~ka u krugu”, da predstavlja Bafometa, boga Mendesa, ili ovaplo}enje Lucifera kao
koji se ~itao na skupovima masonskih lo`a, pi{e da je taj simbol boga.”18 U stvari, PENTAGRAM UPISAN U KRUG JE ZNAK ZA BOGA I
povezan sa OBO@AVANJEM SUNCA. Taj ~lanak ka`e: BOGINJU.19
“U Indiji se verovalo da je u op{tem potopu sve uni{teno osim Zapravo svaki okultni simbol se smatra jo{ mo}nijim kad god se
mu{kog i `enskog principa ili ORGANA ZA RAZMNO@AVANJE, koji koristi krug opisan oko nekog drugog okultnog simbola.20
su bili predodre|eni da proizvedu novu rasu i da ponovo nasele
ljudima zemlju kad se voda bude povukla. @enski princip, simboli-
zovan mesecom, poprimio je oblik lunete, ili polumeseca, dok je
mu{ki princip, simbolizovan suncem, poprimio oblik lingama (ili
Falusa) i smestio se ukru}en u centru lunete, kao jarbol broda. Ta
dva principa u toj sjedinjenoj formi plutali su po povr{ini vode dok
je ona pokrivala zemlju i tako postali preci nove rase ljudi...
Po indijskom tuma~enju TA^KA JE MU[KI PRINCIP, A KRUG
@ENSKI; ta~ka je postala Sunce, a krug Sun~ev sistem za koji su
drevni ljudi mislili da je univerzum, jer je sunce o`ivljavaju}i, `ivo-
todavni princip, za sve {to `ivi.”14
Albert Pajk (Pike) pi{e da su Izida i Oziris:
“... aktivni i pasivni principi univerzuma, koji su obi~no bili sim-
bolizovani genitalijama mu{karca i `ene... Indijski lingam pred-
stavljao je jedinstvo oba principa, kao i ~amac i jarbol i ta~ka u
krugu; sve je to izra`avalo istu filozofsku ideju o Jedinstvu dva veli-
ka Uzroka Prirode, koji zajedni~ki rade, jedan aktivno, a drugi
pasivno, u stvaranju svih stvari...”15
Ta~ka u krugu kori{}ena je na neke prili~no jedinstvene na~ine. Na
primer, jedna masonska knjiga ka`e: “Znak ozlogla{ene mafije ili Koza
nostre nije 'crna ruka', kako mnogi veruju, ve} poznata ta~kica u
krugu.”16 Kako dalje saznajemo:
“Po{to su prave svrhe iluminizma bile tako {okantne, Vajshaupt
(Weishaupt) je stalno podsticao TAJNOVITU prirodu tog reda.
Nijednom ~lanu nije nikad dozvoljeno da se identifikuje kao ilumi-
nat. Re~i iluminizam i iluminati nisu se nikad koristile u prepisci,
22 23
“Cilj svega ovoga bio je da se INICIRANI ^LAN U^INI BOGOM, bilo
jedinstvom sa Bo`anskim Bi}em spolja, ili shvatanjem Bo`anskog
Sopstva u sebi...
^OVEK JE KAO BOG TIME [TO POSTAJE BOG.”13
5/!Uspvhbp Ova tema bo`anstvenosti ~oveka mora da je tako|e cilj kulta
Isto~ne zvezde, jer niko ne mo`e postati njen ~lan ako nema bliskog
ro|aka koji je primio tre}i stepen masonerije. To je stepen za koji se
tvrdi da ~ini masona “OBO@ENIM ^OVEKOM”.14
Trougao je veoma va`an simbol za masone i pripadnike kulta
Postoji jo{ simbolike povezane sa trouglom. Trougao sa jednim
Isto~ne zvezde. Kad se uspostavlja novi ogranak kulta Isto~ne zvezde,
vrhom uperenim navi{e slu~ajno je simbol za Seta i [ivu. U knjizi
izabrani slu`benici treba da formiraju jednakostrani~an trougao oko
Znaci i simboli prvobitnog ~oveka (Signs and Symbols of Primordial
oltara.1 Sam oltar “je u obliku trougla. Tradicionalno, jedan ugao je
Man) Alberta ^er~vorda, masona, nalazimo da je taj trougao sa vrhom
usmeren ka istoku”.2 Sam pentagram je sastavljen od trouglova.3
uperenim nagore bio SIMBOL ZA SETA (ili Suta)!15 U Indiji, trougao je
Naravno, kao i pentagram, trougao se mo`e
“oznaka za kastu sledbenika [IVE... koji ga nose na svojim ~elima”.16
upotrebiti u dva razli~ita polo`aja i svaka od tih
Jo{ jedan masonski pisac, D`. S. M. Vard, dodaje:
pozicija ima specijalno zna~enje. Trougao sa jed-
nim uglom usmerenim nadole predstavlja pagan- “Sa vrhom uperenim navi{e JEDNAKOSTRA-
sko bo`anstvo i zove se “Trougao bo`anstva” ili NI^NI TROUGAO PREDSTAVLJA [IVU UNI[TI-
“Vodeni trougao”.4 Sa jednim vrhom usmerenim TELJA i ozna~ava plamen koji se di`e sa
navi{e zove se “Zemaljski trougao”, “Piramidalni loma~e ka Nebu. Ovaj simbol nam je (mason-
trougao” ili “Vatreni trougao”,5 i taj amblem sim- ima) poznat na vi{e stepena, a naro~ito na
bolizuje “SAVR[ENOG ili BO@ANSKOG ^OVEKA”.6 Tridesetom”.17
Menli P. Hol (Manly P. Hall), mason 33. ste- Ovde nema protivre~nosti, jer je Set egipatski
pena, hvali se: “^OVEK JE BOG U STVARANJU...”7 D`ord` H. [tajn- \avo, a [iva je indijski bog uni{tenja. Oba ime-
mec (George H. Steinmetz), tako|e masonski pisac, ka`e sli~nim na, SET I [IVA, nabrojana su i u Satanskoj Bibliji (The Satanic Bible)
tonom: kao jo{ jedno ime za SOTONU!18 Dalje, Helena Petrovna Blavacki
“Budi miran — i znaj — da sam ja Bog. ... 'DA SAM JA BOG' - (Blavatsky) potvr|uje: “Dakle, samo treba da se podsetimo da su
kona~no prepoznavanje Svega u Svemu, jedinstvo Sebe sa Kosmo- Siva ([iva) i palestinski Val ili Moloh, i Saturn identi~ni...”19 Tako
som — spoznaja BO@ANSTVA U SEBI!”8 dakle, kad nam masoni i pripadnici kulta Isto~ne zvezde ka`u da
trougao predstavlja bo`anstvo, sad znamo KOJE bo`anstvo se slavi
D`ozef Fort Njutn (Joseph Fort Newton), ~uveni mason, tvrdi da
simbolikom trougla.
Tre}i stepen masonerije svedo~i o “najdubljem uvidu ljudske du{e —
Jo{ jedna indicija za to koje se bo`anstvo tu slavi mo`e se na}i
da je Bog postao ~ovek da bi ~ovek mogao postati Bog”.9
u knjizi Elis Bejli (Alice Baily) U~enici Nju ejd`a (Discipleship in the
Ova tema bo`anstvenosti ~oveka mo`e se na}i u nizu knjiga
New Age). Ona tvrdi: “Moglo bi se simboli~no re}i da 'vrh trougla ima
masona, nju ejd`era, ve{tica i satanista.10 Masonski pisac D`. D. Bak
temelje na Nebu ([ambala) i da iz te ta~ke isti~u dva protoka
(J. D. Buck) ka`e: “Daleko je va`nije da LJUDI TE@E DA POSTANU
sile...”20 [ambala je mitolo{ko mesto gde navodno `ivi “Gospodar
HRISTOSI nego da veruju da je Isus bio Hrist (Mesija, Spasitelj).”11
Sveta”, Sanat Kumara ili [iva (koji je zapravo Sotona)!21 Bejlijeva
Artur Edvard Vejt (Arthur Edward Waite) pi{e: “Majstor-Graditelj
radosno i{~ekuje vreme “kada }e do}i do inauguracije nove faze
TRE]EG STEPENA zaista ustaje iz mrtvih kao Hrist.”12
aktivnosti u [ambali. To }e omogu}iti Gospodaru Sveta da postane
U knjizi Drevne misterije i savremena masonerija (The Ancient
vladar Svete Planete, {to za sada nije slu~aj”.22
Mysteries and Modern Masonry), koju je napisao mason 32. stepena
Interesantno je da nas Bejlijeva podse}a da masonerija proisti~e
^arls H. Vejl (Charles H. Vail), nalazimo:
iz [ambale.23 Masonski autor Lin Perkins (Lynn Perkins) sla`e se sa
tim. On spominje da [ambala “ima veze sa drevnim po~ecima maso-

24 25
nerije i sa njenom budu}no{}u u nastupaju}em Dobu Vodolije...”24 neznanja i mudrosti, i dobra i zla; kad su
Zatim dodaje: pravilno postavljeni, trouglovi predstavljaju
“[ambala — legendarni i misti~ni dom Velikih Majstora Mudrosti... ravnote`u i sklad.”28
iz koje je i potekla drevna i savremena MASONERIJA... je mesto U knjizi Bogovi Indije (The Gods of India)
'Velike bele lo`e' Inicijata Majstora koja kao Bratstvo mistika i nalazimo:
OKULTISTA predstavlja prototip - originalni model - ~iju fizi~ku i “Smatra se da trougao sa vrhom uperenim
duhovnu kopiju, manje ili vi{e savr{enu, predstavlja svaka mason- navi{e predstavlja i vatru, identifikovan sa
ska lo`a... ^injenica da DANA[NJI MASONI NISU SVESNI POSTO- mu{kim principom, lingom ili falusom, sim-
JANJA I ZNA^AJA EZOTERI^NE TRADICIJE, koja obuhvata celokup- bolom Pretka [ive ili Kosmi~ke Osobe
nu svrhu i sudbinu svake `ive du{e - nije nikakav dokaz da ona (purusa)... Njegov numeri~ki simbol je broj 3.
ne postoji.”25 Trougao usmeren nadole predstavlja silu inercije koja vu~e
Jo{ jedno zna~enje trougla povezano je sa seksualno{}u. Bez nadole, i te`i da ugu{i aktivnost. Povezuje se sa vodenim ele-
zala`enja u detalje, samo }emo spomenuti da on predstavlja mu{ke mentom, koji uvek te`i da se spu{ta, da izjedna~i svoj nivo. To je
i `enske reproduktivne organe. Kada se dva trougla spoje u hek- pasivni aspekat tvorevine i stoga je predstavljen jonijem (yoni) ili
sagram (o ~emu se govori na drugom mestu u ovoj knjizi), oslikava `enskim organom, simbolom Energije (Sakti) ili Kosmi~ke prirode
se seksualna unija mu{karca i `ene. (prakrti ). Drugi simboli povezani sa vodenim elementom su kru`ni
Masonski pisac R. H. Mekenzi (MacKenzie) ka`e: luk, polumesec i talas. Odgovaraju}i numeri~ki simbol je broj 2.”29
“TROUGAO — Va`an simbol u masoneriji. 1. Jednakostrani~ni R. Svinbarn Klajmer (R. Swinburne Clymer), u knjizi Misterije Oziri-
trougao usvojili su svi drevni narodi kao simbol Bo`anstva i bio je sa ili drevne egipatske inicijacije (The Misteries of Osiris or Ancient
smatran najsavr{enijom figurom. Stalno se pojavljivao u Zanatskoj Egyptian Initiation) pi{e: “Falus ili Lingam, i Joni, mu{ki i `enski sim-
masoneriji (Craft Masonry) kao i u Kraljevskom luku (Royal Arch). boli razmno`avanja, nalaze se u trouglu i u simbolu tau...”30
2. Pravougli trougao se tako|e smatrao va`nom figurom. Kod Lezbejke i homoseksualci vole da koriste simboliku trougla. Jedan
Egip}ana, osnova je predstavljala OZIRISA, ILI MU[KI PRINCIP; katalog za lezbejke ka`e:
uspravna strana IZIDU, ILI @ENSKI PRINCIP; a hipotenuza HORUSA, “Trougao je simbol gej i lezbejskog identiteta, zajednice i ponosa.
njihovog sina, PROIZVOD.”26 On ka`e da smo Napolju, uspravni, sjedinjuju}i se po celoj ~udes-
Mason D`on Jarker (John Yarker) pi{e: noj raznolikosti na{e vrste, i da smo se posvetili svojoj slobodi i
“Osnova 'Masonskog dragulja majstora na stolici' je stari egipat- svojim `ivotima. Trougao je i drevni simbol za `enski polni organ,
ski simbol, jer nas Plutarh informi{e da je trougao ~ija je osnova za `ensko... Trougao je prihvatio Pokret za oslobo|enje homosek-
4, kateta 3, a hipotenuza 5 delova, ~iji je kvadrat jednak zbiru sualaca tokom 1970-ih godina kao simbol kako otpora represiji
kvadrata stranica koje zaklapaju prav ugao, bio va`an amblem u ('}utanje = smrt') tako i lezbejskog i homoseksualnog ponosa.”31
Egiptu, kao simbol prirode. Osnova je predstavljala Ozirisa, kateta Ispod je slika trouglaste razglednice “napravljene naro~ito za
Izidu, a hipotenuza Horusa; princip koji zapo~inje i princip koji lezbejke!”32
prima, kao i potomak ta dva principa.”27 Biblija nam ka`e u 1. Poslanici Korin-
Jo{ jedan masonski pisac otkriva: }anima 6,9-10 da homoseksualci ne}e
naslediti nebo:
“Trougao se mo`e na}i razli~ito postavljen u masonskom sistemu.
U jednom slu~aju imamo prepletene trouglove, jedan crni, drugi “Ili ne znate da nepravednici ne}e
beli, gde je belom vrh uperen nagore, a crnom nadole. Tako naslediti carstva Bo`jega? Ne varajte
postavljen on predstavlja jedinstvo aktivnih i pasivnih sila u priro- se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni
di; predstavlja mu{ke i `enske elemente. Prepleteni crni i beli preljubo~inci, ni homoseksualci, ni
trougao predstavljaju sile tame i svetla (jin-jang), gre{ke i istine, sodomisti, ni lupe`i, ni lakomci, ni
pijanice, ni kavgad`ije, ni grabljivci,
ne}e naslediti carstva Bo`jega.”
26 27
Blisko povezana sa trouglom je piramida. Jedan autor pi{e:
“Piramida je blisko povezana po simboli~kom zna~enju sa trou-
glom. I zaista piramida ima trouglast oblik. Brojne nju ejd` zajed-
nice i grupe, kao {to je Institut za nauke isceljivanja (Institute of
Healing Sciences) u Njujorku, podigle su strukture u obliku
piramide. Neke nju ejd` crkve stavljaju male makete piramida na
6/!Ifltbhsbn
svoje oltare.
Nju ejd`eri veruju u mo} piramide. Neki nose minijaturne
Heksagram se dobija kada se spoje Vodeni trougao sa Vatrenim
piramide na lan~i}ima da bi u telo uneli pozitivne energetske sile;
trouglom, {to se zove {estokraka zvezda, Davidova zvezda, Solomo-
drugi prave kartonske piramide i stavljaju ih vrlo blizu hrane, veru-
nov pe~at, itd.
ju}i u lekovitu i za{titnu mo} piramida.”33
Kada se dva trougla (“vodeni” i “vatreni”)
sastave u jedan simbol, nastaje {estokraka
zvezda poznata izme|u ostalog kao dvostru-
ki trougao, heksagram, Solomonov simbol
(Crest of Solomon), zvezda mikrokosmosa i
Davidov {tit. Naziva se ~ak i “Saturnov talis-
man”.1 Meri En Sliper (Mary Ann Slipper)
bele`i: “[estokraka zvezda se koristi u ma-
sonskom radu, a tako|e se nalazi i u dru-
gim poznatim tajnim redovima.”2
Druga milja (The Second Mile) je knjiga kulta Isto~ne zvezde koja
nam otkriva: “[estokraka zvezda je veoma star simbol, i to jedan od
najmo}nijih.”3 Ona je definitivno mo}an simbol — za ve{tice, vra~are
i magove!4 “Heksagram se koristi u magiji, ve{ti~arenju, okultizmu i
pravljenju zodija~kih horoskopa {irom sveta i po svim narodima.”5
“Smatralo se da poseduje tajne mo}i”,6 kako ka`e Kratka enciklope-
dija masonerije (A Concise Cyclopaedia of Freemasonry).
Vidimo da trougao predstavlja paganske bogove i ima seksualnu Heksagram se koristi “kao priru~no sredstvo za MAGOVE I ALHE-
konotaciju. Kad se uspravni i obrnuti trougao spoje, formira se hek- MI^ARE. VRA^ARI su verovali da predstavlja otisak stopala specijalne
sagram ili {estokraka zvezda. Taj simbol }emo obraditi u slede}em vrste DEMONA koji se zove trud i koristili su ga u ceremonijama kako
poglavlju. PRIZIVANJA DEMONA, tako i njihovog teranja”.7
Biv{i satanista Bil [nebelen (Bill Schnoebelen) nas podse}a: “Za
jednog vra~ara heksagram je mo}no oru|e za prizivanje Sotone...”8
HEKSAGRAM MORA BITI TU KAKO BI SE DEMON PRIZVAO. Zapravo i
re~ “HEKS” poti~e od ovog simbola.9
Jo{ jedno zna~enje u vezi sa heksagramom ti~e se seksualne
unije i reprodukcije. Trougao okrenut nadole “je `enski simbol koji
odgovara joni (`enskom polnom organu)”,10 dok je “trougao okrenut
nagore, mu{ki simbol, odnosno lingam (mu{ki polni organ)...”11 Kada
se ta dva trougla ukrste “to predstavlja uniju aktivnih i pasivnih sila
u prirodi — predstavlja njene mu{ke i `enske elemente”.12
U knjizi Bogovi Indije nalazimo slede}e:

28 29
“Dva nadopunjuju}a principa, linga i joni, grafi~ki su predstavljeni “U jednom slu~aju imamo isprepletene trouglove, od kojih je jedan
vatrenim trouglom sa vrhom okrenutim nagore i vodenim trouglom crni, a drugi beli; belom trouglu je vrh sa gornje strane, a crnom
sa vrhom nadole. Kada se ti trouglovi me|usobno pro`mu stvara- sa donje... Prepleteni crni i beli trougao predstavljaju sile tame i
ju}i heksagon, smatra se da je to stanje manifestovanja. Kada se svetlosti, zablude i istine, neznanja i mudrosti i dobra i zla; kada
razi|u, univerzum se raspada.”13 se pravilno postave, oni predstavljaju ravnote`u i sklad.”20
Linga (ili lingam) i joni su mu{ki i `enski polni organi. Kako jedna Jo{ jedan masonski ~lanak potvr|uje da su ovi trouglovi koji ~ine
biv{a ve{tica otkriva: “Kada mu{ki trougao prodire kroz `enski, nas- heksagram “simboli dobra i zla, dana i no}i, kineskog JANGA I JINA,
taje {estokraki Solomonov simbol ili heksagram, najbezbo`niji simbol itd”.21 Ve} smo obradili simbol jin-jang, tako da mo`emo videti da
kod ve{tica.”14 heksagram nije dobar simbol i da nema pozitivne konotacije. Koristi
Heksagram se tako|e koristio za komuniciranje sa mrtvima, kao se kod prizivanja demona, kontakta sa mrtvima, opisuje seksualne
{to ka`e E. A. Volis Bad` (E. A. Wallis Budge): “Ljudi koji su verovali ~inove i predstavlja la`ne i paganske bogove (kao {to su Brahma,
u fizi~ko zna~enje heksagrama u~ili su da je mogu}a komunikacija Vi{nu i [iva).
izme|u `ivih i mrtvih, i prihvatali dogmu o REINKARNACIJI.”15 Biblija nam ka`e u poslanici Filipljanima 4,8:
Knjiga pod naslovom Ve{ti~arenje, magija i alhemija (Witchcraft, “Uostalom bra}o moja, {to je god istinito, {to je god ~asno, {to
Magic and Alchemy) povezuje heksagram sa spiritualizmom.16 je god pravedno, {to je god ~isto, {to je god ljubazno, {to god
Heksagram je tako|e bio znak koji se koristio u Kraljevskom luku zaslu`uje priznanje i {to je kreposno i vredno hvale, to mislite.”
u masoneriji (the Royal Arch), kao i “kod Hindusa kao znak Trojstva
Zar nije velika razlika izme|u onoga {to nam Biblija ka`e na {ta
u jedinstvu, ili Brahme, Vi{nua i [ive
da se koncentri{emo, i onoga {to promovi{e okultizam?
u jednom”.17 D`. S. M. Vord dodaje:
“Heksagram, sa ili bez kruga, je u
strogom smislu znak Trimurtija — Tro-
jice u Jednom — i ozna~ava prototip
kreativnih, prezervativnih i destruk-
tivnih priroda u Bo`anstvu. Kada se
Trimurti oslikava, {to je retkost, on
je troglavi ~ovek; jedna glava je sa
bradom, kao i kod evropskih sred-
njovekovnih prikaza Boga Oca, dok
glave koje predstavljaju Vi{nu i [ivu
Trimurti nemaju brade.”18
Zanimljivo je da heksagram:
“... svakako poseduje tri {estice.
On sadr`i {esticu unutar {estice
unutar {estice: 666. (Izbrojte strani-
ce svakog trougla na koje se nailazi
u smeru kazaljke na satu, potom
stranice na koje se nailazi kada se
kre}e suprotno od kazaljke na satu i
najzad, tre}a {estica — stranice unu-
tra{njeg {estougla).”19
Postoji jo{ jedno zna~enje hek-
sagrama. Jedan masonski autor ka-
`e:
30 31
kao odraz aspekata boga i boginje Vrhovnog po~etka... Oni od
sebe ~ine, najbolje {to mogu, kanale za taj bo`anski polaritet na
svim nivoima, od fizi~kog do duhovnog. To je razlog zbog koga se
ovaj obred naziva Velikim... 'Ritualni seksualni ~in je', kako ka`e
7/!Qfoubhsbn Dorin Valijente (Doreen Valiente), 'zaista veoma drevna ideja —
drevna verovatno koliko i samo ~ove~anstvo'... Prizivanje prilikom
Velikog obreda posebno iskazuje da telo `ene koja u njemu
u~estvuje predstavlja oltar, pri ~emu njena materica i genitalni
Satanisti i ve{tice vole pentagram, a kako se tvrdi, pentagram je organi predstavljaju njegov sveti fokus, i tako joj i odaje po{tu...
jedan od glavnih simbola kod ve{tica i u okultizmu. On se oduvek Prvosve{tenica potom legne na oltar sa ra{irenim rukama i noga-
koristi u ritualnoj magiji i u proricanju budu}nosti, kao i u prizivanju ma u obliku PENTAGRAMA.”3
duhova i demona u pomo}. U Re~niku misticizma mo`emo saznati
VE[TICA Lori Kebot (Laurie Cabot) daje
slede}e:
obja{njenje: “Nije ni najmanje te{ko uo~iti
“Okultisti smatraju pentagram najmo}nijim sredstvom za prizivanje razliku izme|u ve{tice i sataniste. Ve{tice
duhova. Kada je vrh zvezde okrenut nagore, to se smatra dobrim nose vrh okrenut nagore. SATANISTI GA
znakom i sredstvom za prizivanje dobrih duhova; kada je VRH OKRE]U NADOLE...”4
OKRENUT NADOLE, to je SIMBOL ZLA (SOTONE) i KORISTI SE ZA Do sada bi ve} trebalo da bude o~igled-
PRIZIVANJE ZLIH SILA.”1 no da svi me|u okultistima, pripadnicima
nju ejd` pokreta, magovima, satanistima i
ve{ticama tvrde da je pentagram jedan od
NJIHOVIH simbola i da ga veoma cene. Ve{ti~ji
“Simboli su”, kako mo`emo da pro~itamo, pentagram
“predstavnici vlasni{tva”.5 Zapravno, kako
Fred i D`il Bak (Fred i Jill Buck) iz udru`enja
Stru~njaka magova (Magi Craftsmen) izjavljuju: “Za NJU EJD@ je pen-
tagram jedan od najmo}nijih simbola.”6 ^ak je i jednom ~asopisu za
ve{tice dat naziv Pentagram.7
Pentagram Okrenuti pentagram Kao {to je poznato, pentagram (ili petokraka zvezda) se mo`e
nacrtati na dva na~ina — sa jednim krakom nagore, ili sa dva kraka
“PENTAGRAM je vrlo va`an simbol nagore (poznatiji kao obrnuti ili satanisti~ki pentagram).8 “Kada je
KOJI SE KORISTI ZA PRIZIVANJE DEMONA okrenut nadole, kao na koricama satanisti~ke Biblije, ova zvezda
i kao pomo}no sredstvo u bacanju ~ini. ozna~ava Crkvu Sotoninu i predstavlja simbol sila iz pakla.”9 Kako
Kada se okrene nagore, ova zvezda sim- priznaje okultista i mason 33. stepena, Menli Hol: “U simboli~kom
bolizuje ve{ti~je mo}i. Ve}ina vikana zna~enju, obrnuta figura uvek ozna~ava izopa~ene mo}i. Obi~an ~ovek
(Wiccans — ve{ci i crni magovi) veruje da ~ak i ne pomi{lja o okultnim osobinama pentagrama kao obele`ja.”10
dobija svoje mo}i iz elemenata kao {to Kao {to se mo`e videti, ova zvezda je jedan od klju~nih sastavnih ele-
su zemlja, nebo i vetar.”2 menata okultnog, ve{ti~arenja i satanizma, a na~in na koji se ona
Zapravno, pentagram se kod magova stavlja je krajnje prosvetljuju}. Kako biv{i mag, mason, mormon i
zove i “Veliki obred”. O tome nam govore satanista, Bil [nobelen podvla~i: “ZA JEDNOG MAGA, NAOPAKI PEN-
Knjiga pod naslovom: i magovi D`enet i Stjuart Farar (Janet i TAGRAM IMA SAMO JEDNU UPOTREBU, a to je da PRIZOVE SILU
“Sveobuhvatna biblija za Stewart Farrar): SOTONE i manifestuje kraljevstvo \avola na zemlji.”11
ve{tice” (A Witch's Bible “Par koji vr{i Veliki obred `rtvuje sebe sa- Organizacija pod nazivom “Kontinentalno udru`enje Sotonine
Compleat) mog, sa dubokim po{tovanjem i rado{}u, nade” (Continental Association of Satan's Hope — CASH) ogla{ava da
32 33
“MO]AN SATANSKI PENTAGRAM SADA stanju da svojom voljom napusti telo (vantelesno iskustvo) preko
MO@E BITI I VA[ POTPUNO BESPLATNO.”12 glave; VRH NADOLE OZNA^AVA CRNU MAGIJU.”16
Potom obja{njava: Jedan masonski ~lanak koji se mora pro~itati u lo`ama je Short
“Satanski pentagram }e vam biti neopho- Talk Bulletin, reprintovan 1982, pod naslovom “Simbolizam”. On
dan i od neprocenjive vrednosti dok budete ka`e: “Petokraka zvezda — sa vrhom nagore — je veoma drevni
nastojali da prizovete paklene mo}i na{eg ~ovekov simbol i koristili su ga drevni mudraci da prika`u apsolutni
gospoda Sotone! Ova neverovatno mo}na znak ljudske inteligencije. On se odnosi na preovla|uju}i duhovni ele-
amajlija predstavlja znak mikrokosmosa i ment u ~oveku, dok se ista figura sa DVA VRHA NAGORE ODNOSI NA
skup svih okultnih sila! Drugim re~ima, MENDESOVOG JARCA — odnosno da je ova zver na dominantnom
me|u amajlijama i talismanima nema ni polo`aju.”17
mo}nijeg, niti izbliza mo}nog kao {to je to Henri L. Stilson (Henry L. Stillson) i
satanski pentagram!”13 Vilijam D`. Hjugen (William J. Hughan) u
Preko ~itavog donjeg dela ovog oglasa knjizi Istorija slobodnog zidarstva i saglasnih
stoje re~i napisane krupnim slovima: redova (History of Freemasonry and Concor-
“@IVEO SOTONA!”14 dant Orders) ovako opisuju pentagram:
Pentagram tako|e igra va`nu ulogu u “...kada je jednim vrhom okrenut nadole, on
MASONERIJI I U KULTU ISTO^NE ZVEZDE predstavlja ZLO, odnosno sve ono {to je
(EASTERN STAR). Dodu{e, mnogi masoni i suprotnost dobru, ~istoti i vrlini; u kona~-
`ene iz kulta Isto~ne zvezde nisu svesni nom smislu predstavlja MENDESOVOG JAR-
koje konotacije ima ova zvezda (naro~ito CA.”18
onako kako je nacrtana), ali mnogi u vi{im e{alonima masonerije Knjiga Priru~nik za istra`iva~e (The Seeker's Handbook) iznosi
ZNAJU sve o ovom simbolu. slede}e o obrnutom pentagramu:
Hajda da pogledamo {ta nam nekoliko masonskih pisaca ka`e o “Kada se okrene naopako, on predstavlja apstraktnu sliku jar~eve
zna~enju pentagrama i polo`aju u kome se crta. Po~e}emo sa citatom glave i uop{te uzev{i predstavlja iskori{}avanje i glorifikaciju `ivo-
Menlija Hola: tinjskih i erotskih nagona, {to se podsti~e u SATANIZMU.”19
“UPOTREBA PENTAGRAMA JE VEOMA RASPROSTRANJENA U Obrnuti pentagram je, o~igledno, oznaka za zlo. On je predstavljao
CRNOJ MAGIJI, ali kada se tako koristi, njegov oblik se uvek raz- Sotonu, a koristi se za prizivanje zlih duhova.
likuje na jedan od tri na~ina: zvezda mo`e biti prelomljena na jed- Pentagram je poznat i pod nekoliko drugih naziva:
nom kraku, time {to se linije ne spajaju pri vrhu; mo`e biti “Keltski sve{tenici su ga nazivali 'VE[TI^JE STOPALO'. U srednjem
preokrenuta — sa jednim krakom nadole, a sa dva nagore; ili pak veku je u Britaniji i po Evropi postao poznat kao vilenjakov krst,
mo`e biti deformisana, time {to ima krake nejednake du`ine. Kada \AVOLJI ZNAK, kao i ^AROBNJAKOVA ZVEZDA. Me|u druidima u
se koristi u CRNOJ MAGIJI, pentagram se naziva 'znakom Velikoj Britaniji, on je bio bogohulna oznaka paganskog bo`an-
probu{enog kopita' ili \AVOLOVIM OTISKOM STOPALA. Zvezda sa stva.”20
dva kraka nagore se zove i Mendesov jarac, budu}i da je naopa-
“On je tako|e Solomonov pe~at... U staro vreme bio je kori{}en
ka zvezda istog oblika kao i jar~eva glava. Kada se uspravna zvez-
je za magiju i ~aranje me|u vavilonskim narodom.”21
da okrene i gornji krak padne na dno, to ozna~ava pad zvezde
Danice.”15 (Videti u Bibliji “pad zvezvde Danice” ili zbacivanje “On je bio jedan od najva`nijih simbola za u~enike Pitagore, za
Sotone u Isaiji 14,12-17) koje su njegova matemati~ka u~enja bila vrlo zna~ajna kao penta-
gram, ali koji su tako|e pravili jeftin nakit njegovog oblika, kako
S. R. Par~ment (S. R. Parchment) u svojoj knjizi Drevna prakti~na
bi se koristio kao talisman da otera zle duhove, bolest ili nesre}u.
masonerija (Ancient Operative Masonry) ka`e da:
Ova simbolika se istrajno odr`ala kroz ~itave vekove evropske
“... PENTAGRAM predstavlja oslobo|eni duh. Kada se zvezda prika- istorije; primera radi, on je u Nema~koj postao Drutenfus (Drutten-
zuje sa vrhom nagore, smatra se simbolom belog maga, koji je u
34 35
fuss), ZNAK ZA ^INI kojima bi se spre~ile ve{tice i vilenjaci od ulogu u ritualnoj MAGIJI”.27 Jo{ jedna knjiga o magiji spominje slede-
ulaska u {tale i kolibe.”22 }e:
Vebsterov re~nik ka`e da je pentagram (ili pentakl) “petokraka ili “Pentagram, petokraka figura, sadr`ao je misti~ne simbole, koji su
ponekad {estokraka zvezda koja se koristi kao MAGIJSKI simbol”. se naro~ito koristili prilikom PRORICANJA BUDU]NOSTI i PRIZIVA-
Magovi D`enet i Stjuart Farar ovako opisuju pentagram: “Petokraka NJA DUHOVA. Pentalfa, figura koja se formira preplitanjem pet
zvezda je jedan od GLAVNIH SIMBOLA KOD VE[TICA I U OKULTIZMU slova A, tako|e se koristila u sli~ne svrhe. DA BI SE PRIZVALI
uop{te.”23 Jedna knjiga o numerologiji se sla`e da se pentagram DEMONI U POMO], napravljen je pentagram: petokraka kao
“koristi u mnogim ritualnim obredima, uklju~uju}i i ve{ti~arenje”.24 geometrijska figura.”28
Interne{nal imports (International Imports) proizvodi katalog okult-
nih proizvoda. Ova kompanija prodaje pokriva~e za oltar sa penta-
gramima na njima — “kru`ni pentagram za okultni rad belih magova;
NAOPAKI PENTAGRAM ZA RITUALE CRNE MAGIJE”.29 Na drugim mes-
tima ovaj katalog ogla{ava okultni nakit sa pentagramom. On dodaje
da je pentagram “najmo}niji od svih okultnih talismana... Tvrde da je
mo}niji od krsta...”30 Tako|e mo`emo pro~itati da je NAOPAKI PEN-
TAGRAM “ZNAK ZA ZLO”.31 Geri D`enings (Gary Jennings) u svojoj
knjizi Crna magija, bela magija otkriva:
“... najmo}niji i najpo{tovaniji od svih magijskih simbola bio je pen-
tagram — figura od pet strana i pet uglova... Verovalo se da kada
bi se ova figura nacrtala sa jednim uglom ... NADOLE, DA JE TADA
OVAJ ZNAK PREDSTAVLJAO SOTONU i da se tako koristio ZA
PRIZIVANJE ZLIH DUHOVA.”32
Knjige o ve{ti~arenju pod naslovom “Ve{ti~arenje: Budu}i da nas masonski autori u
ju~e i danas” (Witchcraft: Yesterday and Today) i nekoliko navrata informi{u da se nao-
“Tajne ve{ti~jeg saveza” (Secrets of a Witch's Coven) paki (ili satanski) pentagram odnosi
na Mendesovog jarca, hajde da
pogledamo {ta ovaj jarac predstavlja.
Jedan magijski ~asopis daje obja{njenje: U Re~niku simbola (Dictionary of
Symbols) mo`emo videti da se jarac
“Petokraka zvezda je jedan od najstarijih svetskih simbola i koristi
povezuje sa \avolom.33 Mendes je
se u mnogim kulturama jo{ od starih vremena kao amajlija koja
bio “egipatski bog nalik Panu; ljudi su
donosi sre}u i tera zlo. Ve}ina MAGOVA GA NOSE i danas kao sim-
se klanjali njegovom obli~ju jarca”.34
bol svoje religije... U religiji magije pet krakova PENTAGRAMA
Jedna magijska organizacija, Nuit
PREDSTAVLJAJU PET ELEMENATA u prirodi — zemlju, vazduh, vatru,
Unlimited Imports, prodaje majicu sa
vodu i duh — pri ~emu gornji krak odgovara duhu, elementu koji
oznakom Mendesovog jarca. Oni ka`u
sve ujedinjuje... Pentagram koji je urezan na plo~icu se naziva pen-
da je ovaj jarac tako|e poznat i kao
takl. Pentakli se koriste kao ritualna sredstva za element zemlju i
Bafomet (Baphomet).35 Jedan okultni
stavljaju se iznad prozora i vrata kako bi se blagoslovila i za{titi-
katalog spominje da je Bafomet “tra-
la ku}a.”25
dicionalni simbol pagana, magova,
Sibil Lik (Sybil Leek), poznata VE[TICA, ka`e: “Pentagram se odu- satanista i mistika”.36 Kako Re~nik
vek koristi u ritualnoj MAGIJI i u VE[TI^JIM obredima isceljenja.”26 misticizma priznaje: “Bafomet: U
Nju ejd`er Dik Satfen (Dick Sutphen) se sla`e da “pentakl igra va`nu okultizmu predstavlja jarca, u ~ijem
Pan

36 37
obliku ka`u da se klanjaju Sotoni na ve{ti~ji praznik.”37 Katalog je kako divlja i neukro}ena, tako i ne`na i blaga. Njegova se sek-
“Okultnog tr`nog centra” (The Occult Emporium) prodaje zidne slike sualnost u potpunosti ose}a, i to u kontekstu u kome je seksu-
sa likom Bafometa. Oni se hvale kako su slike “sa prikladnim boja- alna `elja sveta, ne samo zato {to je to na~in kojim se nastavlja
ma u svakom uglu i prikladnim kabalisti~kim demonskim imenom u `ivot, ve} zato {to je to i na~in kojim se na{i sopstveni `ivoti naj-
sredini. Sve~ano odobrio vele~asni Jaj Nomolos (Yaj Nomolos) iz dublje i najekstati~nije shvataju. U magiji, seks je ne{to sveto,
SOTONSKE CRKVE”.38 Jedan pre|a{nji katalog ka`e da jedan odnosno spolja{nji odraz unutra{nje milosti.”46
odre|eni Bafomet “nosi sotonska sve{tenica....”39 Elifas Levi je napisao:
Opisuju}i Bafomet, organizacija Nuit Unlimited Imports ka`e:
“Zvezda mikrokozma, ili MAGI^NI PENTAGRAM, jeste zvezda u
“... umetni~ko delo je napravio Elifas Levi (Eliphas Levi), najve}i kojoj je ljudsku figuru predstavio Agripa, sa glavom na kraku koji
OKULTNI autoritet 19. veka. Simboli koji su uklju~eni direktno se je okrenut nagore i ~etiri uda na ~etiri ostala kraka — ZVEZDA KOJA
ti~u obredne MAGIJE i identifikuju se sa Bafometom. Ve}ina istih GORI, KOJA, KADA SE OKRENE NAOPAKO, PREDSTAVLJA
simbola preneseni su kao i na \AVOLJOJ KARTI na Kroulijevoj HIJEROGLIFSKI ZNAK JARCA CRNE MAGIJE, ~ija se onda glava
Totovoj platformi. mo`e ucrtati u zvezdu sa dva roga gore, u{ima levo i desno i
Sam MENDESOV JARAC je poznat kao 'BOG VE[TICA'...”40 bradom dole, znak antagonizma i slepe fatalnosti, jarac raskala{-
Levijev crte` Bafometa pokazuje njegov akcenat na seksu, jer je nosti koji napada nebesa svojim rogovima.”47
napravio Bafometa kao hermafrodita ({to zna~i i mu{ku i `ensku figu- On je tako|e rekao:
ru).41 Sotona je, poput Bafometa, “~esto oslikan kao dvopolno
“PENTAGRAM SA DVA ROGA SA GORNJE STRANE PREDSTAVLJA
bo`anstvo koje ima mu{ki polni organ i `enske grudi”.42 “Krilata stvar
SOTONU, ili jarca... TO JE FIGURA LJUDSKOG TELA sa ~etiri uda i
izme|u Bafometa predstavlja mu{ki polni organ.”43
krakom koji predstavlja glavu; ljudska figura SA GLAVOM NADOLE
Jarac je jedna od simboli~kih `ivotinja hermeti~ke magije, kako
NORMALNO PREDSTAVLJA DEMONA, to jest, intelektualni prevrat,
ka`e Levi, i predstavlja “simbol ra|anja”.44 U knjizi o magiji pod
nered i ludilo.”48
naslovom Kompletna knjiga o magiji i demonologiji (The Complete
Book on Witchcraft and Demonology) mo`emo prona}i sliku Bafometa. Naravno, jedan od najmra~nijih as-
Ispod slike pi{e da je on “rogati bog ve{tica, simbol ovaplo}enog pekata ove zvezde je njena povezanost
seksa”.45 Usput, ova slika pokazu- sa bogom Setom.49 “Set je bio bog zla
je kako Bafomet pravi |avolju tri- u starom Egiptu. Tako|e je bio poznat
jadu svojom desnom rukom. i pod imenom Sutek. To je bio zao i
Ve{tica Starhok (Starhawk) se mo}an bog koji se ~esto koristio magi-
hvali: jom kako bi dostigao svoje ciljeve.”50
[tavi{e, ime SET (ili Sut) je jo{
“Bog magova je seksualan — ali
jedan naziv za SOTONU! Dokaz za ovo
se na seksualnost gleda kao na Set
ne{to sveto, a ne sramno ili bogo-
hulno. Na{ bog ima rogove — ali
su oni zapravo rastu}i i opadaju}i
polumesec boginje Meseca i pred-
stavljaju simbol animalne vitalnos-
ti. U nekim aspektima On je crn,
ali ne zato {to je stravi~an ili zas-
tra{uju}, ve} zato {to su tama i
no} vreme mo}i i sastavni deo
vremenskih ciklusa....
Bog Magova je bog ljubavi. Ova
ljubav obuhvata seksualnost, koja
38 39
se mo`e na}i kod masonskog pisca Alberta ^er~vorda, koji ka`e: “Set
ili Sut je prema Plutarhu egipatsko ime Tifona — to jest Sotone u
hri{}anskom kultu.”51 D`on Jarker, jo{ jedan masonski autor, sla`e
se kada tvrdi da je SET ZAPRAVO “\AVO identi~an Tifonu”.52 Jo{
jedna knjiga, Masonerija i drevni bogovi (Freemasonry and the Ancient
Gods), koju je napisao mason J. S. M. Ward, otkriva da su Seta
“smatrali zlim, jer je predstavljao tamu”.53 U nju ejd` ~asopisu
Adelphi Quarterly bele`imo: “Re~ 'Sotona' dolazi od egipatskog boga
podzemnog sveta, Seta.”54
Dalji dokaz o odnosu izme|u Seta i Sotone se mo`e na}i u
Satanisti~koj bibliji, koju je napisao Anton Lavej (LaVey), osniva~ prve
Satanske crkve. U spisku “paklenih imena” za Sotonu pi{e i “Set”.55
Na drugoj stranici ove satanisti~ke “biblije”, “Set” se opisuje kao
“egipatski \avo”.56 U knjizi Riznica magije postoji spisak drugih
imena za Sotonu, od kojih je jedno Set.57 Jo{ jedna nju ejd` knjiga
(koja slavi Lucifera ili Sotonu) opisuje Seta kao “ranog egipatskog
boga smrti, zla i pakla”.58 Osim toga, okultista, nju ejd`er i teozof
Helena Petrovna Blavacki, povezuje Seta i Sotonu kada pi{e: Majkl i Lilit Akvino
“... Hermes, bog mudrosti, nazvan i Tot
(Thoth), Tat, Set i Sat-an; on je {tavi{e Majkl Akvino (Michael Aquino) “je napisao da je Set najstarija for-
bio, kada se posmatra pod svojim zlim mulacija bi}a koje se sada zove Sotona, odnosno otelotvorenje
aspektom, Tifon, egipatski Sotona, koji ose}anja otu|enosti i usamljenosti koje ~ovek ose}a od svemira”.69
je tako|e bio i Set.”59 Akvino je bio ~lan Sotonske crkve Antona Laveja.70 Nakon {to je
Zapravo, ako se zna gnusna Setova napustio Lavejevu crkvu, pokrenuo je sopstvenu organizaciju zvanu
pozadina, ne}e biti nikakav {ok otkriti Setov hram,71 a njegovo redovno pismo ~lanovima nosi naslov “Setov
da su “u starom Egiptu, Setu slu`ili svitak” (The Scroll of Set). Rascep izme|u Laveja i Akvina je bio deli-
sramnim, homoseksualnim ritualima”.60 mi~no uzrokovan njihovim li~nim koncepcijama Sotone. Lavej je
Znamo da su rituali obavljani za Seta i verovao da je Sotona samo simbol, dok je Akvino branio stanovi{te
Sirijusa bili toliko u`asni i odvratni “da da je Sotona, u formi Seta, apsolutna stvarnost.72
su kasniji vladari Egipta zbrisali njihove Uprkos Akvinovim verovanjima i njegovom statusu kao Sotoninog
hramove i obeliske i poku{ali da ih vernika, on je tako|e bio i potpukovnik vojske Sjedinjenih Ameri~kih
isteraju iz zemlje”.61 U mitologiji }emo Dr`ava.73 Kada se Akvino pojavio u javnosti, on je opisao sataniste
otkriti da je sam Set imao incestualni kao “veoma pristojne ljude koji po{tuju zakon... sa veoma visokim
odnos jer je o`enio svoju sestru, Neftis li~nim moralom... koji nemaju nikakve veze sa zlom”.74 Pa ipak, Akvi-
(Nephthys).62 Set je tako|e bio preljub- no kao da protivre~i sebi samom kada ukazuje na to da je “su{tina
Tot
nik, jer je imao barem dve ljubavnice: satanizma arogantna i neprijateljska pobuna protiv svetskog zako-
Septet i Keksit (Khekhsit).63 na”.75
Set je tako|e portretisan kao “\avo tame”,64 “Princ tame”,65 i Primetite da Akvino koristi obi~an naopaki pentagram (pogledajte
“Gospodar podzemlja”.66 Nagla{ava se da “podzemlje”, ~iji je pogla- na njegovoj slici gore). Ovaj simbol se naziva Bafomet sa ili bez
var Set, nije Had (Hades), ve} Tartar (Tartarus), jer “Tartar je pakao jar~eve glave na njemu. Primera radi, pogledajte na slede}oj strani
za proklete i upravo je njegov Gospodar bio Set”.67 Setov simbol je oglas za dva komada nakita sa Bafometom. Jedan je sa jar~evom
NAOPAKI PENTAGRAM!68 glavom, a drugi sa zmijom obavijenom oko pentagrama, ali OBA se
nazivaju Bafomet.
40 41
DVA NOVA SREBRNA BAFOMETA
NAJBOLJEG KVALITETA
Model GT-5: Ima potpuno oblikovanu glavu
prazni~nog jarca postavljenu na okrenutom
pentagramu. Prikaz u prirodnoj veli~ini. Sjajno
8/!Nsfab!{b!topwf
ispoliran, plus lan~i}.
Model SN-6: Ima potpuno oblikovanu zmiju
obmotanu oko okrenutog pentagrama. Prikaz u Mre`a za snove (ili zamka za snove) je prili~no popularna ovih godi-
prirodnoj veli~ini. na — naro~ito je stavljaju u kolevke. Me|utim, ovo NIJE bezazlen
Cena svakog modela: $49.95 ukras. To je zapravo amajlija ili vrad`bina. Re~nik misticizma bele`i da
je vrad`bina “bilo kakva magi~na re~, formula, bajalica, stvar, simbol
ili amajlija koja navodno poseduje okultne mo}i”.1 Vebster nam ka`e
da je vrad`bina “bajalica”, “bajanje ili recitovanje MAGI^NE ^INI”, “~in
ili iskaz za koji se veruje da ima MAGIJSKU mo}”, “AMAJLIJA”.
Stoga, pentagram zaista nosi vrlo lo{e konotacije bez obzira na to
Amajlija je: “... ukras (nakit) koji ~esto ima natpis sa magijskom
kako se crta. Sa jednim vrhom nagore on predstavlja Lucifera,76 a sa
vrad`binom ili simbol koji treba da za{titi nosioca od zla ili da mu
dva vrha nagore oslikava Sotonu.
pomogne.” Vra~ar je zapravo baja~ ili mag! (Kao digresija, mnogi ljudi
Biblija nam ka`e da je ~itav svet ogrezao u bezakonju u sada{njem
nose “ogrlice-amajlije” i ne misle ni{ta o tome, mada zapravo nose
vremenu (1. Jovanova 5,19), ali da dolazi dan kada }e Sotona biti
magijske simbole koji imaju tendenciju da privuku zle duhove!)
svezan. Knjiga Otkrivenje 20,1-3 ka`e:
Jedan ~asopis za magiju, Circle Network News, u ~lanku koji nosi
“Zatim videh kako silazi s neba an|eo koji ima{e klju~ od bezdana naslov “Amajlije, talismani i vrad`bine”, koji je napisala Selena Foks
i verige velike u ruci svojoj. On uhvati a`daju, staru zmiju, koja je (Fox), ve{tica, ovako obja{njava mre`u za snove:
\avo i Sotona, i sveza ga na hiljadu godina. I baci ga u bezdan,
“Ova AMAJLIJA, iz Od`ibaj (Ojibway) plemena iz Minesote, pravi se
i zatvori ga i zape~ati nad njim, da vi{e ne zavodi narode...”
od mi{i}nih tetiva koje se razvuku preko malog obru~a od jaseno-
Kona~ni pobednik }e biti Isus Hrist. vog drveta. Napravljena je za dobar san, naro~ito za decu, i stav-
lja se horizontalno iznad detetove kolevke. Tradicija ka`e da se
vazduh ispunjava kako dobrim, tako i lo{im snovima, koji ~ekaju
da do|u na usnulo dete. Ova mre`a omogu}ava da dobri snovi
pro|u do deteta kroz rupu u centru, dok se lo{i snovi hvataju u
mre`u gde se raspadaju u osvit zore. Mre`e za snove danas i dalje
koriste neki od Od`ibaj naroda, ba{ kao i u stara vremena.”2
Jedan rad koji opisuje “Legendu o hvata~u snova” ka`e:
“Nekada davno, kada je svet bio mlad, jedan stari duhovni vo|a
iz Lakote je bio na visokoj planini i imao je viziju.
U njegovoj viziji se Iktomi, veliki ma|ioni~ar i u~itelj mudrosti,
pojavio u obliku pauka.
Iktomi mu je govorio na svetom jeziku koji su jedino duhovne
vo|e Lakote mogle da razumeju....
Sve vreme dok je govorio, pauk je pleo mre`u, po~ev od spolja
ka sredini....
'Ako veruje{ u velikog duha, onda }e mre`a uhvatiti tvoje dobre
ideje — a lo{e }e pro}i kroz mre`u.'
42 43
Stare{ina iz Lakote je preneo viziju svom narodu i sada Sijuks “MRE@A ZA HVATANJE SNOVA. Verujte u njene misti~ne mo}i i
Indijanci koriste zamku za snove kao mre`u svog `ivota. mo`ete mirnije da spavate! Kroz centralnu duhovnu rupu teku va{i
Oni je ka~e iznad svojih kreveta ili po ku}ama kako bi prosejali dobri snovi; u mre`i ostaju uhva}eni oni 'lo{i', koji nestaju sa
svoje snove i vizije. jutarnjim suncem.” 6
Dobre stvari iz njihovih snova se uhvate u mre`i `ivota i ostaju Ako ste pa`ljivo primetili, ~ak i opisi ove mre`e za snove se raz-
sa njima... ali zlo u njihovim snovima pobegne kroz rupu u sredi- likuju od jednog do drugog mesta. Neki ljudi veruju da se hvataju lo{i
ni mre`e i vi{e nije njihov sastavni deo. snovi, dok drugi veruju da se hvataju dobri. Bez obzira na neusa-
Oni veruju da zamka za snove ~uva sudbinu i njihovu gla{enost, ovo nije ne{to {to bi bilo koji hri{}anin po`eleo u svojoj
budu}nost.”3 ku}i.
I bez mnogo komentara na Nama nije potrebna nikakva “za{tita” od okultnih izvora. U Bibliji
prethodnu pri~u, ve}ina biblijskih pi{e: “Ali se vi la`nim nadama podajete koje ni{ta ne poma`u!”
istra`iva~a }e shvatiti okultne (Jeremija 7,8) Sve {to treba da radimo je da se molimo i tra`imo od
konotacije u ovoj maloj pri~i. Gospoda da pazi na na{u decu i da ih za{titi, i On }e to i u~initi. Evo
Primetite fantaziju toga da pauk nekoliko stihova za razmi{ljanje i prise}anje:
govori vizije, “sveti jezik” i ideju “Bolje je oslanjati se na Gospoda nego uzdati se u ~oveka”
da zapravo zamka za snove ~uva (Psalam 118,8).
sudbinu svakog ~oveka, a ne “Bla`en je ~ovek koji nade svoje u Gospoda stavlja, i ne obra}a
Bog. se oholima i la`ljivcima” (Psalam 40,4).
Obratite tako|e pa`nju na “Kad me strah spopada, ja se u te uzdam” (Psalam 56,3).
izraz “mre`a `ivota”. Ideju eteri~- “Govorim Gospodu: 'Ti si uto~i{te moje, brani~ moj, Bog moj, u
ne ili planetarne mre`e razvila je koga se uzdam'” (Psalam 91,2).
Elis A. Bejli (Alice A. Bailey), okul- “Pa }e se radovati koji se u te uzdaju, doveka veseli}e se oni koje
tista, ali ju je najpre iskazao pog- ti zaklanja{, di~i}e se koji ljube ime tvoje” (Psalam 5,11).
lavica Sijetla oko 1854. godine u “Svim se srcem svojim uzdaj u Gospoda, a na svoju misao nemoj
svom citatu: se oslanjati. Poznaj ga na svim putevima svojim, i On }e ti staze tvoje
“Ovoliko mi znamo... zemlja ne pripada ~oveku, ve} ~ovek pripada uravniti” (Pri~e Solomonove 3,5-6).
zemlji. Sve su stvari povezane, poput krvi koja povezuje jednu
porodicu. [ta god se desi zemlji, desi se i sinovima zemlje. ^ovek
nije ispleo mre`u `ivota — on je samo jedna linija u njoj. [ta god
da u~ini mre`i, ~ini samom sebi.”4
D`on Le{ (John Lash) otkriva da je to “klju~na ideja u holisti~koj
filozofiji nju ejd`a, centralna za novu paradigmu GAIA i glavna tema
prou~avanja i istra`ivanja u gatanju”.5 Usput, gatanje je eksplicitno
zabranjeno u Bibliji (videti 5. Mojsijeva 18,10-12; 2. Carevima 17,17;
Jeremija 14,14; Jezekilj 12,24; 13,6-7; Dela 16,16).
Ako se vratimo na pri~u o mre`i za snove, saznajemo da je pauk
(Iktomi) bio poznat kao ma|ioni~ar. Kako onda da budete sigurni da
nije prevario ljude svojom pri~om o zamci za snove? Kako da budete
sigurni da se dobri snovi hvataju, a ko{mari filtriraju i odlaze?
Ma|ioni~ar je poznat po laganju, prevari i podvalama. ^ak i kada bi
pri~a bila istinita, samom pauku se ne bi moglo verovati da govori
istinu!
Jo{ jedan katalog koji prodaje puno okultnih materijala ka`e:
44 45
nici”. Ovo je ~lanak koji je diktirao DUHOVNI VO\A (demon). Samuel
9/!Evipwj!j{ (duhovni vo|a/demon) ka`e:
“Postoji grupa koja je specijalizovana za zemlju. Druga grupa za
vazduh. Druga za vodu. Druga za vatru. Druga za duh. ^etiri osnov-

qsjspef na elementa — zemlja, vazduh, voda i vatra rade sa specifi~nim


stvarima na zemlji. Duhovi iz prirode specifi~no rade sa onom
tvorevinom koja je izrasla izvan granica jednostavnog oblika i sada
su bi}a ispunjena duhovima ili ljudi. ^itava ova grupa se zove
Helena Petrovna Blavacki, teozof, okultista i nju ejd`er, daje
an|eosko carstvo. Tako|e se zove i devi~ko carstvo.
obja{njenje o duhovima iz prirode. Ona pi{e:
Deva je re~ koja na sanskritu zna~i 'oni koji svetle'... Deva svetli
“DUHOVI IZ PRIRODE. — Stvorenja koja su evoluirala u ~etiri kra- zato {to opisuje svetlosnu energiju.
ljevstva — zemlju, vazduh, vatru i vodu — a koje kabalisti nazivaju Ima veoma puno imena u svakoj od ovih grupa, a imena koja ja
gnome, silfi, salamandri i undini. Oni se mogu nazvati prirodnim ovde koristim su va{e re~i. Svaki jezik ima svoje re~i. Legende i
silama i delova}e bilo kao verne sluge sveop{teg zakona, ili se pri~e za malu decu imaju mnoge diferencijacije ili nazive za speci-
mogu aktivirati preko bestelesnih duhova — bilo ~istih ili ne~istih fi~ne aspekte energije. Na primer, energija zemlje se nalazi pod
— ili preko `ivih poznavalaca magije i vra~anja, kako bi doveli do velikom kategorijom koju zovem gnomi. Ispod gnoma postoji
odre|enih pojava u prirodi. Takva bi}a nikad ne postaju ljudi. veoma mnogo vrsta. Svaka od tih vrsta radi specifi~an posao i
Ova se bi}a, pod op{tim opisom kao vile ili vilenjaci, javljaju u upravo je posao koji treba uraditi ono {to odre|uje naro~itu
pri~ama, bajkama, tradiciji ili poeziji svih naroda, kako drevnih tako vrstu....
i savremenih. Postoji ~itav niz njihovih imena: peri, dev, d`in, sil- Mo`da biste vi{e voleli da mislite o energiji zemlje kao o vilama
van, satir, faun, patuljak, norn, nis, kobold, vilenjak, stromkarl, umesto gnoma (bradatih patuljaka). To je mo`da lep{a misao, ali
undine, niksi, salamander, ponk, ben{i, kelpi, piksi, ljudi iz ideja gnoma, kako verujem, pru`a sliku koja je vi{e zemaljska...
mo~vare, dobri ljudi, dobri susedi, `ene iz divljine, miroljubivi ljudi, Zemaljski duhovi iz prirode }e se zbog toga zvati gnomi.
bele `ene — i mnoga druga. Oni su vi|ani, njih su se pla{ili, Naravno, imate i piksije i braunije. Imate drijade. Ovde imate
blagosiljali su ih, zabranjivali i prizivali u svakom kutu zemlje i kroz svakakve stvari — patuljke...
sva razdoblja. Da li }emo onda dopustiti da je mo`da istina da su Devi~ko carstvo je tu da vam pomogne....
svi koji su ih sreli halucinirali? Postoji energija vode, koja radi sa vodenim elementom. Zovu se
Ovi duhovi iz prirode su klju~ni agenti bestelesnih, ali nikad undine. To su opet svetle}a stvorenja. Jedino telo koje ova
vidljivih duhova na seansama, i proizvode sve pojave sem subjek- stvorenja imaju su tela koja se stvaraju u va{im mislima, a misli
tivnih.”1 stvaraju i stvarnu formu razmi{ljanja u
Jedan nju ejd` katalog prodaje kasetu o duhovima iz prirode i koja }e ova svetle}a bi}a vrlo drago-
postavlja pitanje: voljno usko~iti kako bi poku{ala da
“[ta je duh iz prirode? Usmena tradicija i knji`evnost opisuju komuniciraju sa vama (duhovna komu-
duhove iz prirode kao vile, patuljke i an|ele. Upoznajte se sa nikacija).
kvalitetima i osetljivo{}u ovih neobi~nih, tajanstvenih stvorenja, od Ukoliko ste ube|eni da morski
primitivnog do slo`enog. Ova kaseta razbija mitove i otkriva duhovi izgledaju kao `ene sa veoma
principe interakcije izme|u duhova iz prirode i ljudi, tako|e se lepom i dugom kosom i perajem, to
doti~u}i i uobi~ajenih koncepcija sotonskih i demonskih bi}a. Na }ete i videti. Ako verujete da patuljci
bezbednom putu kroz meditaciju za kontakt sa duhovima iz priro- nose male zelene {e{ire i mala zele-
de, bi}ete o~arani dok budete ose}ali ljubav i radost koje izobilu- na odela i imaju za{iljene u{i, oni }e
ju u njihovom o~aravaju}em carstvu.”2 se tako i obu}i. Ako verujete da vila
ima predivna providna krila i duga~ku
U izdanju ~asopisa Connecting Link novembar-decembar 1989.
lebde}u suknju, to }ete i videti. Va{a
godine, postoji ~lanak o duhovima iz prirode pod naslovom “Pomo}-
46 47
o~ekivanja stvaraju telo kroz koje navskim zemljama su ova misteriozna stvorenja bili PATULJCI i bili
se ta svetlost mo`e lak{e mani- su poznati kao ~uvari onoga {to je preostalo od Zemljinih prirod-
festovati... nih bogatstava... Po{to su se retko vi|ali, ljudi su verovatli da PA-
Silfe su duhovi iz prirode vazdu- TULJCI vi{e ne postoje. Danas, ova gotovo zaboravljena stvorenja
ha. Idete u grad u kome je vazduh su jo{ jednom me|u nama... obavljaju}i svoju zemaljsku magiju da
poprili~no pun sme}a. Mo`da je bi pomogli ljudima'.” 6
potrebno da budete jedini u gradu Naravno, deca nisu jedina koje privla~e ova duhovna bi}a. Kada je
koji }e biti dovoljno mudar da pri- oktobra 1989. zemljotres potresao most u San Francisku, ubrzo je
zove silfu da bi vam dala malo ponu|ena “pomo}” u vidu talismana.7 Vebsterov re~nik nam ka`e da
~istog vazduha. je talisman “predmet koji nosi oznaku ili karakter urezan pod astro-
Element vatre je mo`da najmo}- lo{kim uticajima, za koji se misli da deluje kao vrad`bina koja tera
niji od zemaljskih elemenata. On lo{u i donosi dobru sre}u”. Talisman koji je stavljen ispod puta bio
se ~esto smatra elementom koji je patuljak sa rogovima na glavi i mre`om na nogama. On navodno
pro~i{}uje. On je promenljiv. On je {titi od zlih duhova.8 “Oni koji ih prave planiraju da ponude patuljke
predivan. Duhovi iz prirode koji rade sa vatrom se nazivaju sala- i za druge gra|evine koje je o{tetio zemljotres, pa ~ak i za nove
mandri. Kada je potrebno ugasiti vatru, prizovite salamandre... poslovne nebodere. U me|uvremenu, u San Francisku se dobro pro-
Oni imaju svoj posao koji rade, ali vi uti~ete na njih. Kada ih daju majice sa likovima patuljaka.”9
pozovete, svesno ili ne, oni }e izvr{iti va{ nalog.... (Kada mediti- Ono {to ve}ina ljudi ne shvata jeste da re~ - konkretno za ovog
rate i ka`ete 'isceli planetu' - urednik ) vi zapovedate legijama.”3 patuljka - “trol - dolazi od stare norve{ke re~i za demona, a neki ga
Neki od ovih duhova iz prirode opet postaju popularni. Uzmite na izvori defini{u kao \avola: 'osobu koja je vrlo bezbo`na i zla'”.10
primer patuljka (trola). Pre nekoliko godina patuljak je bio u velikoj Stoga, kada vam dete donese ku}i patuljka, ono je zapravo u ku}u
modi kod dece. Bilo je “Patuljaka rizni~ara”. Jedan autor je napisao: donelo predstavu demona!!! Ovi demoni se tako|e prikrivaju kao
“Oni su toliko ru`ni da su simpati~ni, ali da li su tako bezazleni kao gnomi, piksiji i razni patuljci (kao i mnoga druga stvorenja). Sigurni
{to izgledaju?”4 smo da se se}ate Kibler patuljaka (Keebler). Naravno, i Deda Mraz
“Patuljci rizni~ari dolaze sa 'kamenom za ispunjavanje `elje', a to ima svoje patuljke. Tu je tako|e i Sne`ana sa svojih sedam patulja-
je kristal stavljen u pupak. Kristali su va`ni u nju ejd` teologiji, ka, kao i Pepeljuga sa svojom kumom vilom. Sve su ovo demonske
po{to se veruje da poseduju uticaj `ivotne sile koji se mo`e koris- predstave, ali se predstavljaju na tako “simpati~an” na~in da ve}ina
titi za isceljivanje. Pupak je zna~ajan zato {to predstavlja vezu ljudi nema pojma o zlom karakteru koji stoji iza ovih stvari.
pup~ane vrpce ili centar `ivotne snage. Jo{ jedan duh iz prirode je poznat kao veta (vetta). Navodno pos-
Dragulji na patuljku rizni~aru imaju dodatno zna~enje, koje nije toje dobre i zle vete. Vetu su upoznale mase ljudi tokom Zimskih
nestalo u de~ijoj ma{ti. To su kamenovi koji ispunjavaju `elje, talis- olimpijskih igara 1994. godine. “Jedan CBS-ov reporter je ovako
mani koji mogu da ostvare svaki njihov san.”5 opisao doga|aj: 'Mi vas upoznajemo sa mitskim verovanjima
norve{kog naroda. Iz zemlje izlaze Vete, mitske li~nosti ukorenjene u
Jo{ jedan autor ka`e:
starim nordijskim narodnim pri~ama i sagama'.”11 Reporter nastavlja:
“Simpati~ni i ru`ni patuljci koji su odu{evili male Amerikance pred-
“Mi ih znamo kao gnome, piksije, patuljke... Vete su sastavni deo
stavljaju primer dana{njeg odu{evljavanja neo-paganizmom poveza-
norve{kih verovanja... Ka`e se da su pune znanja i mudrosti... i
nim sa popularnim idealima. Dok bi patuljci iz skandinavskih bajki
da neprestano posmatraju ~ovekovu aktivnost. To je zato {to su
~upali drve}e, zarobljavali lepe `ene i pretvarali ljude u kamenje
ovo dobre vete, nasuprot zlim vetama. Ka`u da ako ste dobri
zlim ~inima, dana{nja ~udovi{ta vode ra~una o `ivotnoj sredini.
prema vetama i konsultujete ih pre nego {to izgradite {talu, i one
Pogledajte kako jedan ~ovek koji pravi patuljke prikriva zlo i od
}e biti dobre prema vama.”12
mita pravi da zvu~i kao istina:
'Bilo je jednom doba kada su vode bile ~iste, a {ume netaknute, U Priru~niku za istra`iva~e pi{e da su duhovi iz prirode:
kada su drevne legende govorile o ~uvarima Zemlje... U skandi-

48 49
“... duhovi iz prirode koji `ive u ~etiri elementa, koji se vrlo ~esto po~eli da se smatraju eksperimentom
opisuju u folkloru kao vidljivi za ljude iz pro{lih vremena, koji su u saradnji izme|u deva, duhova iz pri-
`iveli u bliskoj zajednici sa prirodom; na primer, patuljci, vile i 'mali rode i ljudi.”16
ljudi'. Konkretno, to su gnomi (Zemlja), undine (Voda), silfe Jedan od ljudi koji je radio sa
(Vazduh) i salamandri (Vatra) — sva BI]A KOJA IMAJU VEOMA Fajndhornom bio je Dejvid Spengler (David
SNA@NU ULOGU U OBREDNOJ MAGIJI I PRAKSI OBO@AVANJA Spangler). On je napisao:
PRIRODE ILI VIKA (WICCA).”13
“LUCIFER radi u svakom od nas da
Jedna okultna/nju ejd` organizacija ka`e: nas dovede do punine, i dok stupamo
“DUHOVI IZ PRIRODE SE KORISTE U VI[OJ MAGIJI, A POVREMENO u NOVO DOBA (NJU EJD@), {to je doba
I U DRUGIM MAGIJSKIM TRADICIJAMA, DA BI ^UVALI MAGI^NE ~ovekove celosti, svako od nas dolazi
KRUGOVE I POMAGALI U MAGIJSKIM DELIMA. do tog trenutka koji ja nazivam
U Zlatnom svitanju (The Golden Dawn), Izrael Regardi (Israel LUCIFERSKA INICIJACIJA, {to su vrata
Regardie) obja{njava kako treba koristiti duhove iz prirode u toku kroz koja ~ovek MORA DA PRO\E AKO
rituala.”14 ho}e da 'potpuno' do|e u prisustvo Pan
svoje svetlosti i svoje celosti.”17
“Okultisti smatraju da su duhovi iz prirode bi}a bez su{tine, ali
vidljiva samo za one koji imaju unutra{nji vid; neki se duhovi iz Kasnije u svojoj knjizi Razmi{ljanja o Hristu (Reflections on the
prirode smatraju dobro}udnim, dok su drugi zlo}udni.”15 Christ), Spengler ka`e:
Jedna od organizacija koja je stekla slavu u proteklih 30 godina “LUCIFER je do{ao da nam pokloni kona~ni dar celovitosti. Ukoliko
je Fajndhorn komjuniti (Findhorn Community). Nju su osnovali 1965. ga prihvatimo, onda je on slobodan i mi smo slobodni. To je LUCIFER-
godine Piter i Ajlin Kedi (Peter i Eileen Caddy) i Doroti Meklin (Dorothy SKA INICIJACIJA. To je ne{to sa ~ime se sada mnogi ljudi susre}u i
Maclean). susreta}e se i u danima koji dolaze, jer je to inicijacija u NOVO DOBA
(NJU EJD@).”18 Ljudi koji obo`avaju i klanjaju se Luciferu tako|e veru-
“Meklin je stvarala kontakte sa devama — duhovima iz prirode za
ju u duhove iz prirode!
koje se govori da su povezani sa razli~itim biljnim vrstama ili kon-
Jedan duhova iz prirode koga }e ve}i-
figuracijom terena.... Prvi kontakt je nastao sa devom gra{ka.
na ljudi prepoznati je patuljak — leprikon
Deva joj je govorila da }e ba{ta napredovati dok su sara|ivali sa
(leprechaun). Ovaj duh iz prirode se mo`e
devama, tra`ili njihove savete i dobijali njihovo odobrenje da
videti na svaki dan Svetog Patrika. Tako|e
preure|uju zemlju. Neke su, poput deve gra{ka, bile specifi~ne za
se mo`e videti na kutijama Lucky Charms
odre|enu vrstu, dok su se druge, kao na primer deva zemlji{ta,
pahuljica. Tako|e dobro pogledajte u naziv
odnosile na op{tije aspekte same ba{te. Izobilje u ba{ti je posta-
pahuljica — Lucky Charms (Sre}ne ~ari).
lo poznato u susedstvu i njen zapa`en uspeh je doveo jo{ neko-
Obratite pa`nju na okultni naglasak.
liko sledbenika u zajednicu.
Usput, engleska re~ za pahuljice — cereal
Tokom slede}ih nekoliko godina grupa je nastavila da sledi Ajlin
— dolazi od Ceres (Cerere) - PAGANSKE
i savete deva ~iji je kanal bila Meklinova. ^lanovi su tako|e os-
BOGINJE `ita.19
tvarili kontakt i sa drugim teozofskim i spiritualisti~kim grupama.
Jo{ jedno popularno stvorenje se zove
1965. godine Piter je doputovao na skup spiritualisti~kih grupa koji
gargojl (gargoyle). Iako se gargojl ne sma-
je organizovao Ser D`ord` Trevelijan (Sir George Trevelyan), autor
tra duhom iz prirode, on navodno tera zlo. “Smatralo se da oni imaju
i predsednik Wrekin Trust-a. Njih je 1966. posetio Robert Ogilvi
za{titna, SPIRITUALNA I MAGIJSKA svojstva.”20 Ova stvorenja se
Krombi (Robert Ogilvie Crombie), edinbur{ki spiritualista koji je,
pojavljuju ~ak i na veoma istaknutim mestima. Dr Denis Kadi (Dennis
kao rezultat ove posete, kontaktirao duhove iz prirode koji rade sa
Cuddy) ka`e:
devama. Krombi je ubrzo ostvario kontakt sa PANOM, BOGOM
DUHOVA IZ PRIRODE, i doveo do onoga {to se smatralo upotpu- “To da }e Novi svetski poredak nju ejd`a obuhvatiti sve aspekte
njavanjem truda Kedijevih i Meklinove. Stanovnici Fajndhorna su `ivota, pa ~ak i atletiku, pokazalo se na ceremoniji zatvaranja

50 51
Olimpijskih igara, u kojoj 'sre}ni |avoli' igraju, a figure koje pred- Pre nekoliko godina, jedan strip je nazvan Gargojl. Evo jednog cita-
stavljaju demone se lelujaju na tlu stadiona, propra}ene jezivom ta iz njega: “Ja sam gospodar senki... i ja tvrdim da je to moja crkva.
muzikom. To je poruka ljudima u svetu. To nas tako|e podse}a Ose}am krv, krv Jagnjeta. On je ovde. ISTERAJTE GA!”27
na redove grotesknih gargojla ili demonskih glava koje su nedavno Uprkos demonskim implikacijama gargojla, jedan navodno
naslikane na zidovima jugoisto~nog i severoisto~nog hodnika “hri{}anski” ~asopis rekao je roditeljima da u su{tini ne moraju da
Glavnog ulaza zdanja Tomasa D`efersona Kongresne biblioteke, brinu ako bo`i}na lista njihovog deteta sadr`i gargojl u sebi. D`olin L.
~ime je zamenjena grupa na{ih utemeljiva~a kao nacije, koji su Relkeparten (Jolene L. Roehlkepartain) je rekla:
kle~ali i molili se, {to je stajalo na zidu jo{ od 1897. godine, kada “Ako se gargojl koji li~i na Sotonu ove godine pojavi na bo`i}noj
je zdanje i sagra|eno. Na plakatu koji opisuje {ta se planira u listi va{eg tinejd`era, ne vi~ite. Mnoge od gargojl reprodukcija se
Kongresnoj biblioteci pisalo je da se Zdanje Tomasa D`efersona stavljaju na krajeve knjiga, sve}njake, statue, pa ~ak i na majice.
'sada renovira i bi}e ponovo otvoreno 1993... Nakon renoviranja, Ovi jezivi, groteskni gargojli se nalaze na vrhu bo`i}nih lista ve}ine
Zdanje Tomasa D`efersona }e slaviti HUMANISTI^KO nasle|e mladih od 15 do 30 godina, {to predstavlja najnoviji hir.
sveta' .”21 ^emu zalu|ivanje ovim namrgo|enim figurama? 'One su {okan-
Re~nik simbola ka`e da su gargojli “bajkovite `ivotinje i ~udovi{ta tne, odbojne i tajanstvene', rekao je Mark Tomas (Thomas) iz
koja se javljaju u srednjovekovnoj religijskoj umetnosti kao simboli sila jedne prodavnice gargojla u ^ikagu. 'Na ove gargojle se', kako
u kosmosu ili kao SLIKE PODZEMNOG SVETA PREPUNOG DEMONA I ka`e, 'gleda kao na dobre momke koji brane va{ dom od zla'.”28
A@DAJA...”22 Evo spiska nekih razli~itih vrsta duhova iz prirode:
“Brauni: U OKULTNOJ nauci [kotske, ime koje se daje tamnim
no}nim duhovima iz prirode koji pose}uju ku}e na selu i farme; veru-
je se da su dobro}udni i da donose dobar znak.”29
“Harpija: U klasi~noj mitologiji, monstruozno, zlo, grabljivo i osve-
toljubivo stvorenje sa glavom i grudima `ene, telom ptice i lavljim
kand`ama.”30
“Vilenjak: Vila.”31 Tako|e se smatra i
patuljkom.
Vila: “Malo izmi{ljeno bi}e u ljudskom
obli~ju, koje mudro izgleda, nesta{no je i
poseduje MAGI^NE mo}i”.
“Silfa: Duh iz prirode... od elementa vaz-
duha.”32
Anabel Varton (Annabel Wharton), profesor umetnosti, otkriva: “Undina: Duh iz prirode... od elementa
“Op{ti porast interesovanja za misticizam, natprirodno i za prvo- vode; za undine veruju da se obi~no javlja-
bitne oblike hri{}anstva... poma`e pri~i o fascinaciji gargojlima... ju kao `ene, ali da su tako|e u stanju da
'Sada se nalazimo u periodu eklekticizma u kome me{amo se pojave u obliku ribe ili zmije.”33
razli~ite doktrine...'”23 “D`ini: vidi: D`in.”34
Marisa Lobe, `ena koja pravi gargojle, rekla je da je “intrigira ideja “D`in, d`ini: U arapskoj OKULTNOJ ter-
da se PAGANSKE RELIGIJE MOGU POME[ATI SA HRI[]ANSTVOM”.24 minologiji, jedno od grupe bi}a stvoreno iz
Ona “tako|e pravi ljude od li{}a, duhove iz drveta koje su obo`avali vatre, koje je naseljavalo Zemlju pre
druidi....”25 ~ovekovog dolaska. Oni po svojoj volji mogu
Jo{ jednog umetnika, Houpa Stjuarta (Hope Stewart), “privla~i postati vidljivi ili nevidljivi, a imaju i mnoge
MISTI^KA AURA koja okru`uje gargojle” i on je rekao da oni “odaju druge nat~ove~anske i magi~ne mo}i. Neki
utisak ku}e koju bi POSETILI DUHOVI”.26 d`ini su dobri i prijateljski nastrojeni prema
ljudima, dok su ostali zlo}udni.”35
52 53
“Salamandar: Duh iz prirode... od elementa vatre.”36 “Tengus: Zli duhovi iz drveta (Japan), po obli~ju ljudski, ali se legu
“Vilenjak (goblin): Nesta{ni duh iz prirode.”37 iz jajeta.”54
“Ben{i: Duh iz prirode za koga se u Irskoj i [kotskoj veruje da li~i “Nenufaremi: U OKULTNOJ nauci, naziv za duhove iz prirode... iz
na staricu i da peva bolnu tu`balicu pod prozorom ku}e u kojoj neko vazduha.”55
treba uskoro da umre.”38 “Vilenjak (Sprite): Duh iz prirode; duh ili avet.”56 Tako|e: “Malo ili
“Hatif: U preislamskom arapskom folkloru, nevidljivi duh iz prirode lukavo natprirodno stvorenje; patuljak.”
koga mogu ~uti mu{karci dok daje savete i upozorenja.”39 “Spanki (Spunkie): Zli vilenjak koji obo`ava da privu~e putnike koji
“Hobgoblin: Veseli, ali vrlo nesta{ni vilenjak ili duh iz prirode koji su se izgubili, time {to im poka`e svetlo, a namami ih u mo~varu ili
u`iva da podvaljuje smrtnicima.”40 u provaliju.”57
“Gnom: Duh iz prirode... od ele- “Avet (Spectre): Duh ili prikaza u obliku duha.”58
menta Zemlje.”41 Gnom je jedan “od “Avet (Spook): prikaza u obliku duha.”59
bajkovitog roda patuljastih stvorenja “Najad: U OKULTIZMU, duh iz prirode vezan za reke, jezera i
koji `ive u podzemlju i ~uvaju gomile izvore.”60 Nimfa.
blaga”. “Oread: Planinski duh iz prirode.”61 Nimfa.
“Ifrit: Pokvaren i zlo}udan duh, “Nereid: Morska nimfa... nasuprot najadama, koje su slatkovodne
odvratnog izgleda, u arapskom folklo- nimfe.”62
ru.”42 Drijad: “Bo`anstvo koje vlada nad {umama i drve}em; nimfa iz
“Satir: Jedan iz grupe {umskih drveta.”
bo`anstava gr~ko-rimske mitologije, “Okeanide: Duh iz prirode iz grupe nimfi, koji `ivi u okeanu. U
koga Grci predstavljaju ljudskim likom gr~koj mitologiji, okeanide su bile 4000 k}eri Okeana i Tetide.”63
sa konjskim u{ima i repom, a Rimlja- “Nimfa: U okultizmu, mali, ljupki i veseli duhovi iz prirode u
ni ljudskim likom sa kozjim u{ima, `enskom obli~ju, obi~no prijateljski nastrojeni; uop{teno se smatraju
repom, nogama i ro{~i}ima.”43 duhovima iz vode... ali neki autori u ovu klasu sme{taju i drijade i
“Seikta (Seiktha): U burmanskom hamadrijade. Za nimfe se misli da `ive dugo, ali da nisu besmrtne,
folkloru, duh u drvetu, obi~no zlo}u- kao i da poseduju odre|ene magijske sposobnosti.”64
dan.”44 “Patuljak-leprikon (Leprechaun): Duhovi iz prirode u irskoj OKULT-
“Piski: vidi: Piksi.”45 NOJ tradiciji.”65 Leprikon je iz roda patuljaka i navodno mo`e da otkri-
“Piksi (Pixie, pixy): Duh iz prirode, je skriveno blago onom ko mo`e da ga uhvati.
nalik vilenjaku.”46 “Niva{i: U magijskoj tradiciji Roma jugoisto~ne Evrope, zli duh iz
“Jazatas (Yazatas): Duhovi iz vode.”66
prirode manjih bo`anstava iz zoroas- “Niks, niksi: Vodeni duh iz prirode; nimfa.”67
trijanizma.”47 “Kobold: Zli duh iz prirode koji `ivi u pe}inama i podzemlju.”68
“Divlje `ene: Duhovi iz prirode u nema~kom folkloru.”48 Vilenjak.69
“Triton: U gr~koj mitologiji, morski vilenjak, sin Posejdona i Amfitri-
te.”49
“Nat: U burmanskom folkloru, {umski duh iz prirode.”50
“Trol: Odvratan, zli zemaljski demon iz teutonske mitologije, koji
`ivi u pe}inama.”51 Trol mo`e biti patuljak ili gigant koji tako|e `ivi u
brdima i pod mostovima.
“Vodena vila: Vodeni duh iz prirode.”52
“Peri: U persijskoj mitologiji, stvorenje nalik vilenjaku koje je potek-
lo iz roda palih an|ela.”53

54 55
“Ogre: U OKULTNOJ tradiciji, kao i u folkloru izvesnih rodova,
zlo}udni duh odvratnog izgleda, a ponekad i d`in koji jede ljude.”70
“Faun: Duh iz prirode, polu-~ovek, polu-jarac, koga su kao seosko
bo`anstvo obo`avali stari Rimljani. Fauni su bili Panove sluge.”71
:/!Ubspu!j!esvhf
Patuljak: “Malo, ~esto nesta{no stvorenje za koje se smatra da
ima MAGI^NU mo}.”
Mada neka od ovih stvorenja mogu delovati simpati~no na
lbsuf
povr{ini, svako od njih je ipak demonsko bi}e koje vu~e svoje porek-
lo iz okultnog sveta. Mnogi naivni religiozni ljudi donose ove predmete Sa ponovnim o`ivljavanjem okultnog i nju ejd` pokretom pojavilo
u svoje domove, ali takvim stvarima apsolutno nije mesto u reli- se i novo interesovanje za tarot karte. Knjiga Nju ejd` almanah (The
gioznom domu budu}i da predstavljaju demone. New Age Almanac) obja{njava:
Ovi duhovi iz prirode se tako|e smatraju spiritualnim vo|ama, du- “Tarot je po~eo da sti~e OKULTNE asocijacije i da se PRVEN-
hovnim pomaga~ima i porodi~nim duhovima.72 Biblija nam daje jasno STVENO KORISTI ZA GLEDANJE U KARTE, PRORICANJE SUDBINE I
upozorenje o ovim stvarima na brojnim mestima. GATANJE sa kartama. Osoba koja je najodgovornija za novonastali
3. Mojsijeva 19,31: “Ne obra}ajte se onima koji duhove prizivaju, razvoj tarota bio je pastor (propovednik) francuskih hugenota,
ni gatarima, niti ih tra`ite, da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod, Antoan Kur De @eblen (Antoine Court de Gebelin — 1719-1784).
Bog va{.“ Tokom 1770-tih godina, De @eblen je postao aktivan u pariskim
3. Mojsijeva 20,6: “Ako se ko obrati mrtvima ili duhovima da se MASONSKIM krugovima i pridru`io se Filaletima (Philalethes), fran-
pored njih sramoti, okrenu}u lice svoje nasuprot njemu i istrebi}u ga cuskom MASONSKOM OKULTNOM REDU koji se razvio iz u~enja
iz naroda njegovog.” Martina De Paskvalija (Martines de Pasqually — umro 1774). On
5. Mojsijeva 18,9-12: “Kad u|e{ u zemlju koju ti Gospod, Bog tvoj je postao svr{eni OKULTNI nau~nik. Ova francuska okultna ve{tina
daje, ne u~i se ~initi gadna dela tih naroda. Neka se ne na|e u tebe je postala osnovni elemenat revolucionarne misli koja }e nekoliko
niko koji bi vodio sina svoga ili k}er svoju kroz oganj, ni vra~ar, ni godina kasnije svrgnuti francusku vladu.
koji gata po zvezdama ili po pticama, ni uro~nik, ni baja~, ni koji prizi- De @eblen je otkrio tarot preko svojih dru{tvenih veza. Odmah je
va duhove, ni opsenar, ni koji pita mrtve, jer je gad pred Gospodom u njemu video OKULTNU SIMBOLIKU i povezao ga sa drevnim
ko god tako ~ini, i za takve gadosti Gospod, Bog tvoj, tera te narode Egiptom. Kad se raspadao stari Egipat, sve{tenici su napravili
ispred tebe.” karte za igranje kako bi sakrili svoju mudrost od neprosve}enih i
Tako|e videti: 2. Carevima 21,6; 23,24; 2. Dnevnika 33,6; Isaija u isto vreme obezbedili njihov opstanak. On je zaklju~io da su
8,19; 3. Mojsijeva 20,27; 1. Samuilova 28,3.7-9; 1. Dnevnika 10,13. karte putovale do Rima, gde su bile u posedu papa koji su ih
odneli u Avinjon. Iz Avinjona su se rasprostranile {irom Evrope. De
@eblen je objavio svoje {pekulacije 1781. godine u osmom tomu
svoje vi{etomne studije starog sveta, Prvobitni svet (Le Monde
primitif), u kome zapo~inje sa nazna~avanjem okultne simbolike
tarot {pila. De @eblen je, na primer, taj koji je pokrenuo ideju da
22 glavne karte treba izjedna~iti sa 22 slova hebrejskog alfabeta.
U eseju koji je napisao njegov nepoznati prijatelj, a koji je dodat
na njegov sopstveni rad o tarotu, De @eblen je predlo`io da se
TAROT KORISTI KAO METOD PRORICANJA BUDU]NOSTI. Ideju je
prihvatio gatar poznat samo pod imenom Eteila (Etteilla), koji je
1783. objavio knjigu u kojoj detaljno obja{njava metode za prori-
canje sudbine uz pomo} tarota, a tokom naredne decenije izdao
je i mno{tvo knjiga i ~lanaka o proricanju sudbine uz pomo} taro-

56 57
ta i drugih sredstava. Gatanje uz tarot je postajalo sve raspros- karte nisu bile izdate sve do oko 1960. godine. Tek je nakon
tranjenije tokom decenija nakon Francuske revolucije. pojave novog izdanja Knjige o Totu 1969. godine Kroulijev {pil
Eteilini u~enici su preneli praksu gatanja sa kartama Alfonsu- po~eo da dobija na popularnosti nasuprot Veitovom {pilu. Time {to
Luju Konstanu (Alphonse-Louis Constant, poznatiji pod svojim je izabrao da svoj {pil nazove po egipatskom bo`anstvu Tot, Krouli
pseudonimom Elifas Levi). LEVI JE, KAO ZA^ETNIK SAVREMENE je potvrdio kako svoju sopstvenu naklonjenost egipatskom magij-
RITUALNE MAGIJE, INTEGRISAO TAROT U SVOJA MAGIJSKA skom simbolizmu, tako i svoje verovanje u De @eblenovo tvr|enje
U^ENJA I UKLOPIO GA SA MASIVNIM KORPUSOM OKULTNOG SIM- u vezi sa egipatskim poreklom {pila.”1
BOLIZMA. Upotreba tarota je kroz Levijeve veoma popularne spise
stizala u okultne grupe koje su cvetale u Evropi pred kraj devet-
naestog veka, a DOBRO POZNAVANJE SIMBOLIZMA TAROTA JE
POSTALO STANDARDNI DEO U^ENJA JEDNOG MAGA. Najslavniji
me|u stru~njacima za tarot u Francuskoj bio je Dr @erar Enkos
(Gerard Encausse, 1865-1916), koji je napisao nekoliko uticajnih
knjiga o tarotu i koji je bio veoma odgovoran za podizanje ideje
koju je najpre predlo`io De @eblen, ali ju je detaljnije razradio J. F.
Vajon (Vaillant) — da pove`e tarot sa Bohemijom (The Tarot to the
Bohemians — 1889), {to je napisao pod pseudonimom Papus.
U Engleskoj je tarot bio integrisan u simbolizam tog najpoznati-
jeg magijskog reda, Hermeti~kog reda Zlatnog svitanja (The Herme-
tic Order of the Golden Dawn). Jedan stepen kvalifikacije u pro-
gramu za napredak koji je postojao u tom redu obuhvatao je i to Re~nik misticizma ka`e:
da ~lan napravi kompletan {pil tarota. Dva ~lana ovoga reda }e
“Tarot: {pil karata za igranje, koji se temelji na sistemu okultnih
napraviti dva najpopularnija {pila koji su se koristili u dvadesetom
simbola ure|enih u 78 karata; 22 karte su tarot karte ('major
veku. Artur Edvard Vejt (Arthur Edward Waite, 1857-1942) bio je
arkana'), a ostalih 56 imaju istu boju ('minor arkana'). Ove se
najobrazovaniji ~lan Zlatnog svitanja. Bio je odgovoran za engleski
karte mogu koristiti za proricanje sudbine. Termin tarot se tako|e
prevod nekoliko Levijevih knjiga i revidirao je prvi engleski prevod
primenjuje da opi{e takvo proricanje.”2
Papusovog teksta. Ono {to je jo{ va`nije je to da je on, uz pomo}
jedne umetnice, Pamele Koulmen Smit (Pamela Coleman Smith), Nadalje, od jedne okultne organizacije saznajemo da se “Tarot ~es-
osmislio novi kompletan {pil tarota sa svih 78 karata (to jest i sa to tuma~io kao sredstvo za proricanje sudbine, ali da je, kako Geret
glavnim i sa sporednim kartama), {to je bila prva tako iscrpna Najt (Gareth Knight) otkriva, on tako|e dubok i mo}an sistem MAGI-
revizija za vi{e od sto godina. Tako|e je napisao uputstvo, Slikovni JE u razvijenoj renesansi!”3
vodi~ u tarot (The Pictorial Guide to the Tarot — 1910), sa kojim Budu}i da smo ve} obradili simbol jin-janga i ji-|ing, mislim da je
bi svako mogao da uzme {pil karata i usavr{i njihovo kori{}enje zanimljivo zapaziti {ta knjiga Okultna eksplozija (The Occult Explosion)
u cilju osnovnog proricanja sudbine. Upravo je kombinacija {pila i ka`e: “Zapadni PANDAN JI-\INGU JE [PIL TAROT KARATA. Najras-
uputstva za upotrebu dala Vejtovom {pilu predominaciju na tom prostranjenija OKULTNA tradicija o poreklu tarota je da su ga izumeli
polju tokom ve}eg dela dvadesetog veka. na velikom me|unarodnom skupu stru~njaka za ezoteriju u Egiptu...”4
Drugi svr{eni u~enik tarota bio je Alister Krouli (Aleister Crowley Potom se dodaje: “Tarot i ji-|ing zaista imaju mnogo toga zajedni~-
— 1875-1947), neprijatelj reda. 1909. godine Krouli je po~eo da kog...”5
objavljuje tajne reda, uklju~uju}i i njihovo u~enje o tarotu putem Ono {to jo{ vi{e intrigira je da je tarot zaista predak standardnog
nezavisnih novina Ravnodnevnica (The Equinox). Krouli je radio sa {pila karata koje se danas koriste.6 Na primer, jedna knjiga o tarotu
Fridom Heris na nacrtu novog {pila tarota za koji je on sastavio otkriva: “^ak i obi~ne karte za igru koje znamo danas poti~u od drev-
komentar, dosta sli~an Vejtovoj Knjizi o Totu (The Book of Thoth). nog tarota i u velikoj meri variraju zbog toga {to su se vekovima koris-
Komentar je objavljen u ograni~enom izdanju 1944. godine, ali tile kao sredstvo za kockanje.”7
Mag Stjuart Farar ukazuje:
58 59
“Tarot se sastoji od 78 karata i o~igledno je predak {pila za ili menstruacije u godini; tako|e predstavljaju broj sedmica u jed-
igranje brid`a. 56 karata je podeljeno u ~etiri boje: pehari (Cups) nom godi{njem dobu i porede se sa kalendarom, gde crvena i crna
— {to odgovara hercu (srce), ma~evi - pik (list), {tapovi (wands) — boja predstavljaju dan i no}; ~etiri boje predstavljaju ~etiri sedmice
tref (detelina) i pentagrami — karo (kocka). Svaka boja ima karte u mesecu i ~etiri godi{nja doba ili ~etiri strane sveta na kompa-
od asa do desetke, kao i puba — izme|u pa`a i kraljice (vitez se su; dvanaest karata sa slikom predstavljaju dvanaest meseci u
ponekad zove i princ, a pa` princeza). ^etiri boje predstavljaju godini; 52 karte su sedmice u godini; a ako se pub ra~una kao
~etiri okultna elementa — njihov uobi~ajeni raspored je: pehari za jedanaest, kraljica kao dvanaest, a kralj kao trinaest, ukupan zbir
Vodu, ma~evi za Vazduh, {tapovi za Vatru i pentagrami za svih karata u {pilu je jednak 364, a sa d`okerom — 365, {to je
Zemlju...”8 broj dana u godini.”10
U knjizi Istorija okultnog (The Occult: A History) saznajemo: Mislimo da bi bilo informativno dati istoriju i pravo zna~enje
“Osim 'velike arkane' (u {pilu tarota), tako|e ima 56 karata 'male obi~nih karata za igru. Slede}i odeljak je uzet iz knjige Jevan|eoski
arkane', {to su ~etiri boje koje su postale uobi~ajene dana{nje standard (The Gospel Standard).
karte za igru, sa svojim {tapovima, peharima, ma~evima i {ekeli- “Prvi {pil karata je napravljen za francuskog kralja Karla 1392.
ma (ili pentaklima) koji su se pretvorili u tref, herc, pik i karo. Nije godine. Kralj Karlo je bio umobolan ~ovek. Ljudima koji igraju karte
na odmet da usput primetimo da ovde imamo dva predmeta u nije uop{te poznato da karte poseduju tajno zna~enje, ali nakon
obliku {tapa (sam {tap i ma~) i dva okrugla predmeta (pehar i {to su se objavile slede}e tvrdnje, ~lanovi kockarskog bratstva pro-
novac), a po{to jedan od komentatora spominje da su se {tapovi fesionalnih kockara su izjavili da su one apsolutno ta~ne.
i novac koristili u srednjovekovnim metodama gatanja, ne bi bilo Kralj u kartama predstavlja Bo`jeg neprijatelja, odnosno \avola.
pogre{no zaklju~iti da su povezani sa stabljikama hajdu~ke trave Desetka predstavlja duh bezakonja i stoji u direktnoj suprotnosti
i nov~i}ima u ji-|ingu. Svaka boja ima kralja, kraljicu, viteza i sa Deset zapovesti u Bibliji. Blisko povezana sa desetkom je i tref
`andara, kao i karte od broja jedan do deset.”9 karta. Kada su napravljene karte, palica je bila oru`je za ubice (na
U knjizi Na{e falusno nasle|e nalazimo da simboli koji se koriste engleskom se tref ka`e club, a ta re~ ima i zna~enje palice ili
na igra}im kartama zapravo nose seksualne konotacije. Ova knjiga {tapa — prim. prev). U to vreme nije bilo revolvera ili ma{inki. Tref
obja{njava: karta ozna~ava ubistvo. Pub predstavlja po`udnu i raskala{nu
osobu koja `ivi od zarade prostitucijom. Ta karta predstavlja
“Simboli koji se koriste na kartama za igru su karo, herc, tref i
moralnog gubavca. Postoji igra kartama koja se zove 'bordel' u
pik, koji je ~esto bio `ir. U seksualnoj simbolici su karo i herc bili
kojoj igra~i koriste tajni sramotni govor kartama i razgovaraju jedni
`enski, a pik i tref mu{ki simboli. Dve boje su predstavljale polove:
sa drugima samo bacanjem karata.
crvena je simbolizovala mu{ki, a crna `enski pol. Na Istoku se
Sada dolazimo do dela koji je jo{ {okantniji i jo{ vi{e bezbo`an.
mogu na}i jang-jin (mu{ki i `enski simboli), sli~ni oznaci Severno-
Kraljica predstavlja devicu Mariju, majku na{eg Gospoda. U tajna-
pacifi~kih `eleznica (Northern Pacific Railroad) sa ovim bojama.
ma karata ona se naziva majkama kurvi. D`oker u jeziku karata
Mo`da je samo slu~ajnost, ali setite se da su u odre|enim delovi-
predstavlja na{eg Gospoda Isusa Hrista. D`oker zna~i budala (na
ma grada postojale ~etvrti sa crvenim svetlima koje su bile aktivne
engleskom poti~e od glagola koji ozna~ava {alu, prim. prev.)! Igra~i
tokom no}i.
karata smatraju Isusa Hrista budalom. I kao da ovo do sada nije
Oba pola se simboli~no ozna~avaju na svakoj karti time {to
dovoljno lo{e, tajni jezik u {pilu karata ide korak dalje i ka`e da
imaju simbol jednog, a boju drugog pola. Trojstvo ili potpuna
je Isus (d`oker karta) potomak pohotnog puba i majke kraljice,
porodica se vide u tri najja~e karte, a to su kralj, kraljica i pub ili
Marije.
`andar (na engleskom se pub ka`e 'knave'). 'Knave' poput knabe
I tako imate pravo zna~enje {pila takozvanih bezazlenih karata
na nema~kom, zna~i 'de~ak'. Stoga u kartama imamo oca, majku
za igru!”11
i sina, {to je prirodno trojstvo ili savr{ena porodica. Postoji ~etiri
boje {to simboli{e mu{ku trijadu (trojstvo) i `ensku jedinicu, {to Kao mala dodatna napomena, mislimo da je zanimljivo {to smo
obrazuje Arba-el, odnosno ~etiri boga (hebrejski “arba” = 4, “el” otkrili da je predsednik ameri~ke Kompanije za karte za igru (U.S.
= bog). Trinaest karata u svakoj boji predstavlja lunarne mesece Playing Card Company) — od 1929-1930 — i predsednik Kompanije za

60 61
standardne karte za igru (Standard Playing Card Company) — 1898 —
bio Bend`amin Hoks (Benjamin C. Hawkes) — mason.12
Mnogi ljudi igraju karte ili se kockaju, ali da li je bilo {ta od ovog
ugodno Hristu — naro~ito u svetlu bogohuljenja koje predstavljaju ove
21/!Ivnbojtuj•lj
karte? Ne samo da obi~ne karte za igru poti~u iz pozadine okultnih
tarot karata, ve} je i zna~enje karata uvreda za Hrista i za biblijsko
u~enje da je On ro|en od device.
tjncpmj
Istorijski izve{taj jevan|eliste Mateja ka`e: “Gle, devica }e zatrud-
neti, i rodi}e sina, i njemu }e se nadenuti ime Emanuil, {to zna~i: S Humanisti~ki pokret je usvojio brojne simbole za svoje udru`enje.
nama Bog” (Jevan|elje po Mateju 1:23). Njemu je tako|e bilo dato Jedan od tih simbola se naziva “sre}ni ~ovek” (slika dole levo). Ovaj
ime Isus, jer “on je onaj koji }e izbaviti narod svoj od greha njego- simbol, koji je preuzet iz jednog ~lanka Me|unarodne humanisti~ke i
vih” (Matej 1,21). On je do{ao da dâ Svoj `ivot kao `rtvu za nas tako eti~ke unije (International Humanist and Ethical Union — IHEU)
da mo`emo da budemo privilegovani da primimo ve~ni `ivot i da nam “ubrzano postaje najuniverzalniji humanisti~ki simbol”.1
gresi budu opro{teni.
Razumemo da mnogi ljudi nisu imali pojma o tome {ta zna~e ove
karte koje su koristili, ali sada kada znate, da li jo{ uvek mo`ete da
ih koristite?

Neznatno razli~ita varijanta IHEU organizacije (slika gore desno) se


tako|e koristi u literaturi Ameri~ke humanisti~ke asocijacije (American
Humanist Association — AHA). U jednom ~lanku ove asocijacije pod
naslovom “Izjava koja potvr|uje evoluciju kao princip nauke”, nalazi-
mo:
“Ve} dugi niz godina je nau~no ustanovljeno da su se svi poznati
oblici `ivota, uklju~uju}i i ~oveka, razvili dugim procesom evoluci-
je. Danas se tako|e mo`e potvrditi da su veoma primitivni oblici
`ivota, koji predstavljaju pretke za sve `ivotne forme, nastali pre
mnogo hiljada miliona godina...
Kreacionizam nije nau~no, ve} ~isto religijsko stanovi{te koje
imaju neke verske sekte i religiozni ljudi, a kojima se `estoko
odupiru druge verske sekte i religiozni ljudi. Evolucija je jedino stro-
go nau~no i nereligijsko obja{njenje za postojanje i raznolikost
`ivih organizama koje je poznato u ovom trenutku. Stoga ona pred-
stavlja jedino stanovi{te koje bi trebalo obja{njavati na ~asovima
biologije u {kolama, {to nema veze sa ~asovima veronauke.”2

62 63
Naravno, ova izjava uop{te nije ta~na. Evolucija SE ITEKAKO protiv Sigera (Seeger): 'Humanisti~kom ... verovanju koje se bude
povezuje sa religijom. U knjizi Drevna prakti~na masonerija otkrivamo: iskreno ispovedalo kao religija bi}e dato pravo da se prizna kao
“^vrsto je verovanje u~enika OKULTNE NAUKE da }e kroz spor pro- religijsko u Zakonu o regrutovanju (Selective Service Law)'.
ces EVOLUCIJE ~itava ljudska porodica, osim onih koji su odabrali da I jo{ jednom je Sud, u slu~aju Torkejs (Torcase) protiv Votkinsa
se kre}u putanjom na levoj strani, ste}i gospodarstvo nad samim (Watkins), doneo odluku: 'Me|u religijama ove zemlje koje ne u~e
sobom i kona~no dosti}i savr{enstvo.”3 ono {to bi se generalno smatralo verovanjem u postojanje Boga
Osim toga, evolucija NIJE nau~na. Razlog iz koga evolucija mora nalaze se budizam, taoizam, eti~ka kultura, sekularni humanizam
da se propagira je zato {to humanisti negiraju postojanje Boga, a bez i druge'.
Boga ne mo`e do}i ni do kakvog stvaranja. Samim tim, po{to ne veru- Tako da kada je Medlin Murej Oher (Madlyn Murray O'Hair)
ju u Boga, moraju da osmisle i stvore sopstvenu TEORIJU toga kako uspela u tome da Vrhovni sud ukine pravo deci da svoj dan u {koli
je nastao svet bez Boga. U svojim {pekulacijama su do`iveli totalan zapo~nu uobi~ajenom molitvom zato {to je htela da odvoji 'dr`avu
krah, ali oni i dalje odr`avaju stanovi{te da je evolucija nau~na uprkos od crkve', ona je zapravo zamenila jednu religiju drugom: veru u
tome {to nemaju APSOLUTNO NIKAKVE DOKAZE. Setite se da Biblija Boga zamenila je verom u humanizam. Gospo|a Oher je to znala
ka`e: “Re~e bezumnik u srcu svome: 'Nema Boga'.” (Psalam 53,1; po{to je bila urednik ~asopisa Slobodni humanista (The Free
14,1). Humanist), a birali su je i u Odbor Ameri~ke humanisti~ke asoci-
Potpisnik Humanisti~kog manifesta (Humanist Manifesto), Korlis jacije 1965, a potom i ponovo 1973, na jo{ jedan mandat od
Lemont (Corliss Lamont) ka`e da su “svi entiteti me|usobno povezani ~etiri godine.”6
preko gravitacije, a ve}ina njih je povezana se ve}inom drugih u bilo Humanisti~ki manifest I, napisan 1933, jasno govori da je huma-
kom trenutku na ve}inu na~ina. Svaka stvar ima neku vezu sa drugim nizam religija. 1973. godine napisan je Humanisti~ki manifest II. U
stvarima...”4 Ako je takav slu~aj, kako je onda jedno}elijska ameba “Predgovoru” ovih manifesta nalazimo slede}e: “Humanizam pred-
postojala ili uop{te pre`ivela kada je bila SAMA i nije mogla da zavi- stavlja filozofsko, RELIGIJSKO, kao i moralno stanovi{te koje je staro
si od bilo ~ega drugog? On tako|e izjavljuje: koliko i sama ljudska civilizacija.”7
“Bez obzira na to koliko daleko u toku analize odemo sa uzro~no- Isto tako:
posledi~nim sledovima u svemiru, izvesno je da }emo otkriti plu- “1933. godine je grupa od 34 liberalnih humanista u Sjedinjenim
ralitet tokova doga|aja koji se mogu precizno opisati jedino poj- Ameri~kim Dr`avama definisala i objavila filozofske i RELIGIJSKE
movima pluraliteta principa. Nije postojao jedinstven doga|aj koji PRINCIPE koji su im se ~inili osnovnim. Napravili su nacrt
je pokrenuo svemir, niti je uop{te postojao bilo kakav po~etak.”5 Humanisti~kog manifesta I, koji je predstavljao radikalan dokument
Ukoliko postoji PLURALITET doga|aja, onda JEDNA JEDINA jedno- za svoje vreme. On se ticao izra`avanja op{teg RELIGIJSKOG i filo-
}elijska ameba nikada nije mogla da postoji sama i Lemontova teori- zofskog gledi{ta koje je odbacivalo ortodoksne i dogmatske pozi-
ja evolucije je NETA^NA na osnovu NJEGOVE SOPSTVENE izjave! cije i donosilo za ljudski `ivot zna~enje i usmerenje, jedinstvo i
Osim toga, i SAM HUMANIZAM JE RELIGIJA. Iako se ~esto pori~e svrhu. To gledi{te je bilo usko povezano sa razumom, naukom i
da je humanizam religija, rani dokumenti humanista jasno pokazuju demokratijom.”8
da on to jeste. Verujem da dana{nji humanisti poku{avaju da se Humanisti~ki manifest I ka`e: “Da bi se RELIGIJSKI HUMANIZAM
klone “religijske” etikete budu}i da su veoma aktivno uklju~eni u obra- mogao bolje razumeti mi, dole potpisani, ho}emo da iznesemo
zovanje dece, a religiji navodno nije mesto u u~ionici. Time {to se odre|ena tvr|enja za koja verujemo da ih demonstriraju ~injenice
krije iza neta~ne (i varljive) etikete, religijski humanizam prodro je u na{eg savremenog `ivota.”9 Manifest dodaje:
u~ionicu kao religija, mada se istovremeno odri~e toga da predstav-
“Mi stoga izjavljujemo slede}e:
lja religiju.
Prvo: RELIGIJSKI HUMANISTI smatraju da svemir postoji sam po
“Zapravo, (biv{i) predsednik Ameri~ke humanisti~ke asocijacije, sebi i da ga niko nije stvorio.
Lojd Morein (Lloyd Morain) izjavio je da je humanizam '.... religija Drugo: Humanizam veruje da je ~ovek sastavni deo prirode i da
bez Boga, bo`anskog otkrivenja ili svetih spisa'. je nastao kao rezultat neprekidnog procesa (evolucije)...
Stanovi{te da je humanizam religija potvrdio je Vrhovni sud SAD
1965. godine, kada je doneo odluku u slu~aju Ameri~ke dr`ave
64 65
[esto: Mi smo uvereni da je isteklo vreme za teizam, deizam, Dr Majkl Luis (Michael Lewis) iz medicinske {kole “Robert Vud
modernizam i za nekoliko varijanti 'nove misli'... D`onson” (Wood Johnson) iz Nju D`erzija rekao je: “Laganje je va`an
Osmo: RELIGIJSKI HUMANIZAM smatra da je potpuno ostvarenje sastavni deo dru{tvenog `ivota, a deca koja nisu u stanju da la`u
ljudske li~nosti cilj ~ovekovog `ivota i taj razvoj i ispunjenje tra`i u mogu imati problema u razvoju.”13 Mo`e se zaklju~iti da Luis ne veru-
sada{njem vremenu i prostoru. Ovo je obja{njenje jake dru{tvene je u Bibliju, jer nam knjiga Otkrivenje 21,8 govori da SVI koji la`u
te`nje kod humanista. imaju udeo u jezeru od ognja. Pri~e Solomonove 12,22 ka`u: “Mrske
Deveto: Umesto starih stavova koji su se iskazivali u bogo- su Gospodu usne la`ljivaca” (videti i Pri~e Solomonove 13,5 i posla-
slu`enju i molitvi, HUMANISTA ISKAZUJE SVOJA VERSKA OSE]A- nicu Efescima 4,25).
NJA u uzvi{enom ose}aju li~nog `ivota i u zajedni~kom radu na Korlis Lemont, humanista i potpisnik Humanisti~kog manifesta II,
unapre|ivanju dru{tvenog blagostanja... tako|e otkriva pone{to od ove RELIGIJSKE pozadine u pisanju ovog
Dvanaesto: S obzirom da veruju da religija mora delovati na dokumenta. On bele`i:
pove}anje radosti u `ivotu, RELIGIJSKI HUMANISTI nastoje da pod- “Oko sto godina nakon osnivanja unitarijanizma napredniji ~lanovi
staknu kreativno u ~oveku i daju ohrabrenje za dostignu}a koja ove sekte, od kojih je ve}ina bila sa (ameri~kog) srednjeg zapada,
doprinose `ivotnom zadovoljstvu. osnovala je pokret poznat kao RELIGIJSKI HUMANIZAM. Dr Kurtis
Trinaesto: Religijski humanizam smatra da sva udru`enja i insti- V. Ris (Curtis W. Reese), pastor unitaraca, neo~ekivano je pokre-
tucije postoje zarad ispunjenja ljudskog `ivota. Inteligentno pro- nuo diskusije koje su dovele do RELIGIJSKOG HUMANIZMA time
cenjivanje, transformacija, kontrola i usmeravanje takvih udru`enja {to je dao provokativnu propoved u Demojnu (Des Moines) 1917,
i institucija sa pogledom na pobolj{anje ljudskog `ivota jesu svrha kao i svojim obra}anjem na Harvardskoj bogoslovskoj {koli
i program humanizma. Izvesno je da se verske ustanove, njihove (Harvard Divinity School) 1920. godine. Brzo su u{li u debatu i filo-
obredne forme, crkveni metodi, kao i aktivnosti u zajednici mora- zofi, profesori i nastavnici, pisci i kler i to je imalo za posledicu
ju rekonstituisati {to nam br`e iskustvo dopu{ta, kako bismo kona~ni nastanak HUMANIZMA U RELIGIJI, koji je naposletku
efikasno funkcionisali u savremenom svetu... do`iveo vrhunac u vidu Humanisti~kog manifesta 1933. godine.
Tako izgledaju teze RELIGIJSKOG HUMANIZMA. Iako smatramo Ovaj klju~ni dokument pokrenuli su trojica unitarijanisti~kih propo-
da religijske forme i ideje na{ih o~eva vi{e nisu adekvatne, potra- vednika: L. M. Birkhed (Birkhead), Rejmond B. Breg (Raymond B.
ga za boljim `ivotom je jo{ uvek centralni zadatak ~ove~anstva. Bragg) i Edvin H. Vilson (Edwin H. Wilson); tako|e i dva uni-
^ovek napokon postaje svestan toga da je sam odgovoran za verzitetska profesora, Dr A. Justejs Hejdon (A. Eustace Haydon),
izgradnju sveta iz njegovih snova, kao i da on u samom sebi pose- profesor religije, i Dr Roj Vud Selars (Roy Wood Sellars), profesor
duje mo}i da to ostvari. On mora uposliti svoju inteligenciju i filozofije. Dr Sellars je napravio prvi nacrt Manifesta, koji je
volju.”10 poslu`io kao osnovni okvir i temelj za kona~ne formulacije...
“Predgovor” Humanisti~kom manifestu II, jo{ jednom izra`ava da Ogroman broj unitarijanisti~kih crkava u Sjedinjenim Ameri~kim
je HUMANIZAM RELIGIJA. Dr`avama su priznate kao humanisti~ke.”14
“U savremenom svetu postoje mnoge vrste humanizma. 1990. godine je Ameri~ka humanisti~ka asocijacija (AHA) odr`ala
Raznolikost i akcenti naturalisti~kog humanizma sadr`e i odrednice svoj godi{nji skup, o kome je bilo re~i u religijskom odeljku ~asopisa
'nau~ni', 'eti~ki', 'demokratski', 'RELIGIJSKI', kao i 'marksisti~ki' St. Petersburg Times.15 Kao {to pi{e Dr Denis Kadi (Dennis Cuddy):
humanizam. Sloboda mi{ljenja, ateizam, agnosticizam, skepti- “... postoji, zapravo, mno{tvo dokaza da humanizam sa~injava
cizam, deizam, racionalizam, eti~ka kultura i liberalna religija — sve religiju. Vebsterov novi internacionalni re~nik (Webster's New
ove forme tvrde da poti~u od humanisti~ke tradicije.”11 International Dictionary) ga je ovako definisao: 'savremeni kult ili
Nije li zanimljivo primetiti da je isti ~ovek, Pol Karc (Paul Kurtz), verovanje koje sebe naziva religijskim, ali zamenjuje veru u Boga
koji je uredio Humanisti~ke manifeste I i II, posvedo~io na jednom od verom u ~oveka'.
saslu{anja, rekav{i da humanizam “nema verske osobenosti... On se AHA stoji opisana u Enciklopediji ameri~kih religija (Encyclopedia
slu`i naukom, rasu|ivanjem i dokazima kako bi proveravao teorije”?12 of American Religions), a biv{i predsednik AHA Lojd Morein i nje-
Naravno, humanisti veruju da nema apsolutnog i da je laganje isprav- gova supruga Meri (koja je bila i predsednik Me|unarodne humani-
no. Zapravo, u jednoj emisiji mre`e En-bi-si (NBC), 22. januara 1990. sti~ke i eti~ke unije (International Humanist and Ethical Union))
66 67
koja broji 4 miliona ~lanova) napisali su knjigu pod naslovom istoriji gde je najbolja opcija prevazi}i granice nacionalnog suve-
Humanizam kao slede}i korak (Humanism as the Next Step), gde reniteta i krenuti napred ka izgranji svetske zajednice u kojoj mogu
su izjavili da je 'HUMANIZAM RELIGIJSKI POKRET SA NAJBR@OM u~estvovati svi sektori ljudske porodice. Stoga mi o~ekujemo
STOPOM RASTA U AMERICI'. razvoj sistema svetskog zakona i svetskog poretka na osnovu
AHA tako|e izdaje sertifikate savetnicima, koji imaju legalni sta- transnacionalne federalne vlade. Ovako bi se po{tovao kulturni plu-
tus rukopolo`enih pastora, sve{tenika i rabina, a stoji i da je ralizam i raznolikost.”19
barem u odluci Vrhovnog suda, sekularni humanizam zaveden u “Otud ekstremne nesrazmere u bogatstvu, prihodima i ekonom-
spisak kao ne-teisti~ka religija. skom rastu treba umanjiti (zagovara se preraspodela) na nivou
Budu}i da humanizam sasvim jasno sa~injava religiju, promo- celog sveta.”20
visanje njegovih vrednosti u na{im {kolama je neustavno i stoga
“U trenutnim istorijskim prilikama, zadatak za ~itavo ~ove~anstvo
ga treba zabraniti.”16
je najve}i zadatak za koji smo sposobni; on prevazilazi uzanu
Sa crkvama kao {to je unitarijanska (kao i mnoge, mnoge druge) odanost crkvi, dr`avi, partiji, klasi ili rasi, u hodanju napred ka
mo`emo videti kako se ostvaruje proro~anstvo Biblije: “Evo idu dani, {iroj viziji ljudskog potencijala. Ne postoji smeliji cilj za ~ove~an-
govori Gospod, kada }u na zemlju glad pustiti, ne glad hleba i ne ni stvo nego da svaki ~ovek postane, kao u idealima tako i u prak-
`e| vode, nego glad i `e| slu{anja re~i Gospodnje” (Amos 8,11) “Jer si, gra|anin SVETSKE ZAJEDNICE. Re~ je o klasi~noj viziji; sada joj
pastiri bezumni bejahu, ne tra`i{e Gospoda; zato su zle sre}e bili, te mo`emo dati novu vitalnost. Ako se humanizam ovako protuma~i,
im se stada rasturi{e” (Jeremija 10,21). “Premnogi pastiri moj vino- onda on predstavlja moralnu snagu i vreme je na njegovoj strani.
grad kvare, gaze njivu moju; milu njivu moju u pusto{ obra}aju” Mi verujemo da ~ove~anstvo ima potencijal u inteligenciji, dobroj
(Jeremija 12,10). “Te{ko pastirima koji potiru i razme}u stado pa{e volji i sposobnostima za saradnju da sprovede u delo ovaj zadatak
moje! - govori Gospod” (Jeremija 23,1). u predstoje}im decenijama.”21
Ranije smo spomenuli evoluciju kao jednu od stavki koju pro-
“Mi verujemo u jednaka prava i za mu{karce i za `ene na ostva-
movi{u humanisti. “Biv{i humanista godine Ser D`ulijan Haksli (Julian
rivanje svojih jedinstvenih karijera i potencijala onako kako njima
Huxley) rekao je da je 'centralni princip (humanizma), sa kojim su
odgovara, slobodno od diskriminacije iz zavisti.”22
povezani svi njegovi detalji, evolucija...'”17 Naravno, evolucija nije jedi-
na stvar koju humanisti propagiraju. Humanisti~ki manifest II ka`e: “U Magazinu za humaniste (Humanist Magazine) — novembar-
decembar 1980, autor Rijen Ajsler (Riane Eisler), autor i Priru~nika
“[esto: U oblasti seksualnosti, mi verujemo da netolerantni
za jednaka prava (The Equal Rights Handbook), ka`e: 'Apsurdno je
stavovi, koje ~esto odr`avaju ortodoksne religije i puritanske kul-
re}i... da je neko humanista, ali ne i feminista... feminizam je
ture, vr{e preteranu represiju nad seksualnim pona{anjem.
poslednji evolucioni razvoj humanizma. Feminizam predstavlja
POTREBNO JE PRIZNATI PRAVO NA KONTROLU RA\ANJA, ABOR-
humanizam na svom najrazvijenijem nivou'.”23
TUS I RAZVOD BRAKA. I mada se ne sla`emo sa seksualno{}u
koja iskori{}ava i poni`ava druge osobe, mi ipak ne `elimo da Nije samo feminizam humanizam, ve} je to i marksizam. “Definici-
zabranimo, putem zakona ili dru{tvenih sankcija, takvo seksualno ja humanizma samog Karla Marksa glasi: 'Humanizam predstavlja
pona{anje izme|u odraslih osoba koje se sla`u da u tome negiranje Boga i potpunu afirmaciju ~oveka... Humanizam zapravo nije
u~estvuju. Mnogi oblici seksualnog izra`avanja ne bi trebalo da se ni{ta drugo do marksizam'”24 On je tako|e rekao: “Za komunizam je
sami po sebi smatraju 'lo{im' ({to bi obuhvatilo biseksualnost, ateizam polazna ta~ka... Komunizam se, kao potpuno razvijeni natu-
homoseksualnost, seksualni odnos sa `ivotinjama itd). Civilizovano ralizam, izjedna~ava sa humanizmom.”25 Jo{ jedan komunista, Leonid
dru{tvo bi trebalo da bude tolerantno, bez odobravanja, nepa`ljivog Bre`njev, je izjavio: “Dana{nje sovjetsko dru{tvo predstavlja stvarno
dopu{tanja ili neobuzdanog promiskuiteta. Ljudima treba dopustiti ovaplo}enje ideja proletarijatskog i socijalisti~kog komunizma.”26
da iska`u svoje seksualne sklonosti i sprovode svoj `ivotni stil Humanizam se stoga zaista temelji na feminizmu, evoluciji, ateiz-
onako kako oni to `ele, naravno ukoliko ne ozle|uju druge ili ih mu i komunizmu.27
ne prisiljavaju da ~ine isto kao i oni.”18 Tako je prili~no jasno da je humanizam sa svojom filozofijom
svakako prodro u u~ionice.
“Dvanaesto: Mi duboko `alimo {to je ~ove~anstvo podeljeno po
nacionalnim osnovama. Stigli smo do prekretne ta~ke u ~ovekovoj
68 69
“D`on Djui (John Dewey), otac savremenog ameri~kog obrazovanja, “Mislim da je najva`niji ~inilac koji nas vodi ka sekularnom dru{tvu
potpisnik je prvog Humanisti~kog manifesta, kao i K. F. Poter obrazovanje. Na{e {kole mo`da ne u~e D`onija da dobro ~ita, ali
(Potter), koji je u delu pod naslovom Humanizam kao nova religi- ~injenica da je D`oni u {koli dok ne napuni 16 godina dovodi do
ja (Humanism, A New Religion) napisao da je 'obrazovanje stoga izbacivanja religijskog sujeverja. Sada dete u proseku stekne sred-
veoma mo}an saveznik humanizma i da je svaka ameri~ka dr`avna njo{kolsko obrazovanje, a to ima zna~ajnu te`inu protiv Adama i
{kola zapravo {kola humanizma. [ta mogu da u~ine teisti~ke Eve i svih ostalih mitova navodne istorije.”32
crkvene {kole ... da zaustave talas petodnevnog programa humani- D`. D`. Blekhem (J. J. Blackham), osniva~ Me|unarodne humanis-
sti~kog u~enja?'”28 ti~ke i eti~ke unije napisao je u Humanistu da ako bi se u {kolama
Djuijeva verovanja se mogu ovako rezimirati: Ne postoji Bog... u~ilo oslanjanje na sebe samog, “one su revolucionarnije od bilo koje
Stoga ne postoji nikakva potreba za podupiranjem tradicionalne religi- zavere da se obori vlada”.33
je. Ako se izbace dogma i verovanje, onda je i nepromenljiva istina Eto za{to je simbol za humaniste “sre}ni ~ovek”? ^ovek je navod-
tako|e mrtva i zakopana. Nema nikakvog mesta fiksiranim, prirodnim no dovoljan po sebi i za sebe samog. Bog ne postoji u humanisti~koj
zakonima ili nepromenljivim apsolutima.29 teologiji. Kao {to ka`e humanista Korlis Lemont:
Tu`no je re}i, ali je Djui bio imenovan za vode}u li~nost u obra- “U humanisti~koj etici je glavni cilj mi{ljenja i delovanja da unapre-
zovanju u periodu 1924-1974. u izdanju ~asopisa Saturday Review od di ovo: ljudske zemaljske interese u ime ve}e ~ovekove slave.
1974. godine. Jedna anketirana osoba je rekla: “Nijedan ~ovek nije Slogan humanizma je sre}a za celo ~ove~anstvo u ovom `ivotu,
imao toliki uticaj na mi{ljenje ameri~kih prosvetnih radnika.”30 nasuprot spasenju du{e svakog pojedinca u budu}em `ivotu i
Vezu izme|u RELIGIJSKOG HUMANIZMA i obrazovanja je jo{ jed- slavljenju natprirodnog Vrhovnog Bi}a.”34
nom pokazao esej napisan od strane D`ona Danfija (John Dunfey),
“^ovek mo`e biti u potpunosti zaslu`an za svoja velika dostignu}a
koji je osvojio tre}u nagradu i bio {tampan u januarsko-februarskom
kori{}enjem prirodnih resursa i zakona, a bez bo`anske pomo}i.
broju ~asopisa Humanista (The Humanist) iz 1983. godine — a to je
Sli~no tome, on i za svoje mane mora preuzeti punu odgovornost.
zapravo glasnik Ameri~ke humanisti~ke asocijacije. Esej je nosio
HUMANIZAM PRIPISUJE ^OVEKU NI[TA MANJE OD ZADATKA DA
naslov “Religija za novo doba” i u njemu je pisalo:
BUDE SVOJ SOPSTVENI SPASITELJ I ISKUPITELJ”.35
“Ja sam ube|en da bitku za budu}nost ~ove~anstva moraju vodi-
“Stavljaju}i naglasak na lepotu Prirode, humanizam je u stanju da
ti i dobiti u u~ionicama dr`avnih {kola nastavnici koji ispravno
iznese jedno od najsna`nijih i najubedljivijih tvr|enja od svih... Ne
poimaju svoju ulogu kao propovednici jedne nove vere — religije
postoji nebeski Otac u Prirodi ili iza nje...”36
~ove~anstva koja priznaje i po{tuje iskru onoga {to teolozi nazi-
vaju bo`anstvom u svakom ljudskom bi}u. Ovi nastavnici moraju Humanizam je stoga jednostavno religija SOPSTVENE LI^NOSTI.
predstavljati istu nesebi~nu posve}enost kao i najfanati~niji propo- ^ovek je iskupitelj, ~ovek je tvorac, ~ovek je sve {to postoji i sve {to
vednici fundamentalizma, jer }e oni biti propovednici druge vrste, je uop{te i bitno. Biblija nam i govori da }e u poslednje dane do}i
koji koriste u~ionicu umesto propovedaonice da prenesu humani- do naglaska na sopstvenu li~nost ljudi. Apostol Pavle je napisao:
sti~ke vrednosti kroz bilo koji predmet koji predaju, bez obzira na “Znaj da }e u poslednje dane nastati te{ka vremena, JER ]E LJUDI
obrazovni nivo — pred{kolski ili veliki dr`avni univerzitet. U~ionica POSTATI SEBI^NI” (2. Timotiju 3,1-2a). Hrist je do{ao da iskupi
mora da postane i posta}e popri{te sukoba izme|u starog i novog ~ove~anstvo od njegovih sebi~nih puteva i `elja. Knjiga proroka Isaije
— satrulelog le{a hri{}anstva, zajedno sa svim njegovim okolnim 53,6 nam jasno ka`e: “Svi smo mi kao ovce bili za{li, SVAKI OD NAS
nevoljama i mizerijom, i nove vere humanizma, blistavog u svom SVOJIM PUTEM PO\E, a na Njega Gospod pusti krivicu sviju nas.”
obe}anju sveta u kome }e nikad ostvareni hri{}anski ideal 'ljubi Kao {to je spomenuto na po~etku ovog poglavlja, “sre}ni ~ovek”
bli`njega svoga' biti najzad dostignut. je najop{tiji humanisti~ki simbol. Prili~no je fascinantno ono {to je
...To }e bez sumnje biti dugotrajna, naporna i bolna bitka pre- izre~eno u junskom broju ~asopisa The Emergence iz 1998. godine —
puna tuge i sa mnogo suza, ali }e humanizam iza}i kao pobednik. a taj ~asopis izdaje Bend`amin Krim (Benjamin Creme) koji bi treba-
Mora da pobedi ukoliko ljudska porodica ho}e da opstane.”31 lo da bude prototip Maitreja (Maitreya): “Maitreja zapravo zna~i biti
'sre}na osoba' — ona koja svetu donosi sre}u.”37 Imaju}i u vidu da
Jo{ jedan humanista, Pol Blenshard (Paul Blanshard), dao je
je humanizam religija za nju ejd`, kao i da maitreja predstavlja Hrista
komentar u Humanistu:
70 71
u nju ejd`u, mislimo da je zna~ajno pri- autoritet u Amritsaru. Ro|en je pod imenom Harbhajan Singh u
metiti uzajamnu vezu koja postoji. Jo{ Kot Harkanu, Tehsil Wazirabad u Indiji (sada Pakistan) 29. avgus-
jedna nju ejd` organizacija je 3HO, {to ta 1929. Khalsa je usvojeno prezime koje zamenjuje prezime pod
na engleskom predstavlja “zdrav, sre}an, kojim je ro|en. Njegovo ro|eno prezime ukazuje na podkastu nje-
svet” (“Healthy, Happy, Holy”).38 gove familije u sistemu hindu kasti, a sikizam se generalno pro-
U knjizi Misti~ki lavirint (The Mystical tivi tom sistemu...
Maze) na}i }emo slede}e o 3HO: Bajan je radio kao carinik i u Interpolu od 1954-1969, kada je
“Sektu kundalini joge je osnovao jogi do{ao u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i osnovao 3HO fondaciju, ~iji
Bad`an (Bhajan). Ova sekta se zasniva je direktor i danas. Pod njegovim vo|stvom, 3HO fondacija deluje
na sikizmu (sikhism), me{avini hinduiz- kao organizacija za u~enje i aktivan kontakt sa ljudima, i kombinu-
ma i islama, i u~i monoteizam i reinkar- je tradicionalan sikizam i jogu...
naciju. Unutar ovog kulta prosvetljenje Bajan je kopredsednik Svetskog parlamenta religija (World
se posti`e kroz probu|enje kundalini ili Parliament of Religions); kopredsedavaju}i Svetske zajednice religi-
'zmijske mo}i' sme{tene u dnu ki~me. Kroz razli~ite tehnike joge ja (World Fellowship of Religions); direktor Konferencije za jedins-
ova misti~ka snaga se spiralno uvija uz ki~meni stub, da bi se tvo ~oveka (The Unity of Man Conference); ~lan Me|ureligijskog
kona~no sjedinila sa umom i proizvela stanje izmenjene svesti ili saveta ju`ne Kalifornije (The Interreligious Council of Southern
prosvetljenja.”39 California); a tako|e i ~lan odbora direktora Ameri~kog saveta ver-
skih poglavara (American Council of Executives in Religion)...
Bro{ura koja je primljena direktno od 3HO spominje letnju dugo-
Sr` Bajanovog u~enja je sinteza sikizma i jedne vrste kundalini
dnevnicu koju su slavili juna 1987. godine. Tema je bila “Bela tant-
joge koju je on sastavio iz informacija prikupljenih od raznih u~ite-
ri~ka (seksualna) meditacija sa jogi Bajanom”. Evo kako se hvale:
lja i stru~njaka u Indiji i Pakistanu.”44
“Pri~a se da samo nekoliko njih u jednoj generaciji budu dovoljno
Jogi Bajan dr`i ~ak i u`ivo predavanja o kundalini jogi i meditaciji
sre}ni da im du{a bude podu~avana pod vo|stvom gospodara.
na Internetu.45 On ka`e:
Jogi Bajan, gospodar kundalini i bele tantri~ke joge, posvetio je
svoj `ivot da pomogne ljudima da vide iznad svojih ograni~enja i “Boljim razumevanjem SOPSTVENOG JA i njegovih misterija mi
da prona|u sopstveni kreativni potencijal. Svakodnevne meditacije sti~emo toleranciju i samilost prema drugima. Upravo u ovom
kojima rukovodi jogi Bajan predstavljaju su{tinu iskustva za vreme opu{tenom stanju mo`emo iskazati na{ beskona~ni potencijal
letnje dugodnevnice. Bela tantri~ka meditacija je mo}no sredstvo ljubavi, kreativnosti i slobode i upravo ovde mo`emo po~eti da
za osnivanje vere u SEBE SAMOG, vere u druge i ravnote`e u me- do`ivljavamo to jedinstvo svih stvari i ljubav prisutnu u ~itavoj
|uljudskim odnosima.”40 tvorevini.”46
Tako|e je tokom ove “letnje dugodnevnice” bilo i “predavanja o I opet mo`emo da vidimo to koncentrisanje na SEBE SAMOG.
KUNDALINI JOGI, braku i me|usobnim odnosima, poslovanju i li~nom Tako|e, u izdanju ~asopisa Imprimis (latinski - 'me|u prvim stvarima')
uspehu, NUMEROLOGIJI, prou~avanju lekovitog bilja i ve{tina iscelji- od juna 1998. nalazimo da ~ak i umetnost stavlja naglasak na ljud-
vanja”.41 3HO “upravlja Kundalini institutom za istra`ivanja, objavljuje sko bi}e. ^lanak obja{njava:
@urnal za nauku i svest za `ivot u doba vodolije (Journal of Science “Od najranijih vremena je ljudska figura simbolisala nepoznate sile
and Consciousness for Living in the Aquarian Age)”.42 koje vladaju svemirom. Tako|e je slu`ila kao prenosno sredstvo za
Prema Enciklopediji o udru`enjima (Encyclopedia of Associations — one sile koje ~ove~anstvo tako usrdno po{tuje. U jednom ili dru-
1998), u ovoj organizaciji postoji 265.000 ~lanova sa 108 centara u gom vidu, ona je bila u centru obreda {irom sveta jo{ od prais-
SAD, Kanadi i drugim zemljama.43 torijskih vremena i predstavljala je medijum kroz koji je ljudsko
“Jogi Bajan je osniva~ Sik Darme (Sikh Dharma) i njenog bolje komuniciralo sa bo`anskim.
znanog ogranka za obrazovanje — organizacije 3HO. Bajanovo puno Ljudska figura ovaplo}uje univerzum ljudskog postojanja i iskus-
zvani~no ime glasi Siri Singh Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogi. tva. Ona oli~ava sve ono {to je ljudsko i stoga predstavlja jedinu
Siri Singh Salib je titula koju mu je dodelio centar za Sikh verski formu u umetnosti sa kojom se mi u potpunosti, jedinstveno i

72 73
neposredno identifikujemo. Saose}anje proizlazi iz ~injenice da je poslednje vreme nastati ruga~i, koji }e hoditi po svojim poganim
figura potpuni izra`aj lepote, misterije i uzvi{enosti ljudske li~nosti, strastima. To su oni {to razdore izazivaju, LJUDI STRASTVENI i koji
odnosno su{tastvenog oblika `ivota... Duha nemaju.”
Stari Grci su bili prvi koji su postavili standarde lepote za ljud- “1933. godine je Humanisti~ki manifest objavio da }e 'socijalna
sku figuru na osnovu savr{enosti fizi~kog razvoja. Oni su bili sves- higijena' (seksualno obrazovanje) biti jedan od puteva humanizma
ni toga da izgled ljudskog tela predstavlja beskrajno ~udo propor- za budu}nost. 1961. godine je formirana korporacija Jelisej
cije i organizacije samih delova... (Elysium Inc.) da snabde pornografiju, {to }e dovesti do formira-
... ljudska figura je sredi{nja tema u umetnosti, a ~ovekova nja SIECUS-a 'kako bi se re{io problem pornografije' putem sek-
~e`nja za besmrtno{}u princip koji se provla~i ispod nje.”47 sualnog obrazovanja u {kolama.”53
Da, Grci su zaista visoko cenili ljudsko telo — ali su slikali i vajali Jedan ~asopis pod nazivom Ank (Ankh) iz 1969. godine ovako go-
svoje ljudske figure kao nage.48 Zapravo, kako ka`e Terens D. Meklin vori o Institutu Jelisej:
(Terence D. McLean) — u vezi sa gr~kom olimpijadom: “... na stadionu
“INSTITUT JELISEJ predstavlja neprofitnu organizaciju ~iji je cilj
je svako morao da bude go.”49
istra`ivanje i {irenje informacija u bihejvioralnim naukama u vezi
“Olimpijski atleti~ari su slu`ili kao modeli za one majstore koji su sa golim telom i neurozama tipa 'telesni tabu', koje su veoma
uobli~avali idolske gr~ke bogove i boginje kojima }e se narod kla- rasprostranjene u na{oj kulturi. Institut Jelisej promovi{e prih-
njati! Samim tim su bogovi i boginje bili obdareni zanosnim fizi~kim vatanje sebe samog i drugih ljudi kroz jedan celovit stav prema
osobinama koje su li~ile onim koje su imali gr~ki atleti~ari; a ljudskom telu i njegovim funkcijama, kako fizi~kim tako i emotiv-
legende koje su izmi{ljene kao podr{ka ovim idolima govorile su nim, uklju~uju}i i ~ovekovu seksualnost.”54
da su gr~ki bogovi bili gotovo uvek nemoralni i promiskuitetni.”50
“Izjava vere Jeliseja” glasi (jednim delom):
Naravno, ovo nemoralno pona{anje humanisti sasvim pre}utno pri-
“Mi }emo ovu izjavu vere sprovesti u delo pru`aju}i pomo} {to
hvataju (pa ~ak ponekad i podr`avaju i promovi{u). Setite se da (kao
ve}em broju ljudi kroz programe svesnosti na osetljivost i psi-
{to smo ranije spomenuli) Humanisti~ki manifest II ka`e:
hoterapiju, kao i kroz iskustvo rekreativnih aktivnosti u kojima se
“I mada se ne sla`emo sa seksualno{}u koja iskori{}ava i u golom telu u`iva sa mogu}no{}u no{enja ode}e ili bez nje...
poni`ava druge osobe, mi ipak ne `elimo da zabranimo, putem Ovde ljudi do`ivljavaju veliku korist od rastere}enosti od ode-
zakona ili dru{tvenih sankcija, takvo seksualno pona{anje izme|u vanja u prikladnom okru`enju... Bezbri`no prihvatanje sopstvenog
odraslih osoba koje se sla`u da u tome u~estvuju. Mnogi oblici golog tela donosi sa sobom emotivnu slobodu koja je nepoznata
seksualnog izra`avanja ne bi trebalo da se sami po sebi smatra- onima koji nisu uvedeni u socijalni nudizam. Za decu postoji
ju 'lo{im'... civilizovano dru{tvo bi trebalo da bude tolerantno, bez ogromna korist od oslobo|enosti od odevanja... Jedan sve{tenik
odobravanja, nepa`ljivog dopu{tanja ili neobuzdanog promiskuite- koji je nedavno posetio 'Jelisejsko polje' primetio je da su, bez
ta. Ljudima treba dopustiti da iska`u svoje seksualne sklonosti i truda sa bilo ~ije strane, ova deca primala najcelovitije seksualno
sprovode svoj `ivotni stil onako kako oni to `ele, naravno ukoliko obrazovanje koje je mogao da zamisli.”55
ne ozle|uju druge ili ih ne prisiljavaju da ~ine isto kao i oni.”51
Magazin SIECUS kru`ok (The SIECUS Circle) nas informi{e:
Puno se o ovoj seksualnoj toleranciji (ili, bolje re~eno, promiskuite-
“Sam SIECUS zapravo odr`ava bliske veze sa pornografskim
tu) u~i i u na{im {kolama. Setite se da je, kao {to je spomenuto u
kartelom preko svojih veza sa Institutom Jelisej, sme{tenim u Los
poglavlju o jin-jangu, Savet za seksualno informisanje i obrazovanje
An|elesu. Ovo hedonisti~ko uto~i{te se hvali svojim programima o
Amerike izjavio da kontraceptivna sredstva treba da stoje na
nudizmu, svesti na osetljivost i grupnim seksualnim aktivnostima
raspolaganju i maloletnicima. Kako oni dodaju: “SIECUS-ovo stano-
koje nudi svojim klijentima. SIECUS je naveden u Imeniku Instituta
vi{te je da kori{}enje eksplicitnog seksualnog materijala (koji se
Jelisej kao organizacija koja te`i istim ciljevima kao i Jelisej i
ponekad naziva pornografijom) mo`e poslu`iti raznim va`nim potreba-
odr`ava razmenu informacija sa njim, a osim SIECUSA, tu su i Liga
ma u `ivotima bezbrojnih pojedinaca...”52
seksualnih sloboda (Sexual Freedom League — iz Berklija);
Biblija nas opet upozorava na ovo u Judinoj poslanici 1,17b-19:
Kastalija (Castalia — “Liga za duhovna otkri}a” Timotija Lirija
“... apostoli Gospoda na{ega Isusa Hrista... Jer vam kaza{e da }e u
(“League for Spiritual Discovery”, Timothy Leary)); Institut za
74 75
prou~avanje nenasilnog pona{anja, ~iji je jedan od direktora Vratimo se na simbol “sre}nog ~oveka” -
humanista D`oun Beiz (The Institute for the Study of Non-Violence, posmatrajte logo Zajednice {kola Severne
Joan Baez); Institut za racionalan `ivot, kojim predsedava huma- Karoline (The Communities of Schools of
nista Albert Elis (the Institute for Rational Living, Albert Ellis); North Carolina). Ne izgleda li kao varijanta
Univerzitet za humanizam (The University of Humanism) i Ander- “sre}nog ~oveka”? Ne zaboravite da su
graund pres (Underground Press) — posve}en promociji kori{}enja na{e {kole pune humanisti~ke nauke, pa bi
droga, seksa, obu~avanja u osetljivosti i odvratnosti. tako ovo bio vrlo prikladan logo.
Objavljeni ciljevi SIECUS-a i Jeliseja, koji su neverovatno sli~ni po Primetite tako|e logo za Pregled holisti~-
formulacijama, upore|eni su stavku po stavku u specijalnom kog obrazovanja (Holistic Education Review)
~lanku koji je objavila grupa lekara protivnika seksualnog obrazo- (slika desno dole). Njihov ~asopis ka`e:
vanja u stilu SIECUS-a. Naro~ito je upadljiva ~injenica da izdava~ki “Pregled holisti~kog obrazovanja te`i da
ogranak Instituta Jelisej tako|e {tampa Goli `ivot (Nude Living), podstakne diskusiju i primenu svih obra-
ANKH, Jay Bird i Sun West — ~asopise u kojima se objavljuju pot- zovnih ideja i metoda koji se FOKUSIRA-
puno neizmenjene slike mu{kih i `enskih nagih tela u raznim JU NA LI^NOST. U ~lancima se istra`uje
nepristojnim i sugestivnim pozama. ^lanak ovih lekara dalje otkri- kako obrazovanje mo`e podsta}i najbolji
va da, mada se doti~na izdava~ka ku}a Jelisej duboko ukopala u mogu}i razvoj LJUDSKIH POTENCIJALA i
polje pornografije, ona ipak ho}e da o~uva nekakav privid ugleda, PLANETARNE SVESTI. Mi verujemo da
pa se tako slu`i fiktivnim imenom 'PANU-CO' kada ogla{ava LJUDSKO ISPUNJENJE, globalna saradnja
odre|ene odvratne publikacije u svojim ~asopisima.”56 i ekolo{ka odgovornost treba da budu pri-
Jo{ nekoliko imena koja se nalaze u Imeniku Instituta Jelisej: marni ciljevi obrazovanja i mi }emo istra-
“Ameri~ka humanisti~ka asocijacija; Institut Esalen; Kairos; Liga `ivati koji su to istorijski, dru{tveni i filo-
seksualnih sloboda; ... Glide Urban Center; Neo-American Church; zofski problemi koji su ih spre~ili da to i
Dru{tvo za abortus kod ~oveka (The Society for Human Abortion) budu.”64
— i to su samo neki od mnogih!”57 Holisti~ko zdravstveno udru`enje (The Holistic Health Association)
Zanimljivo je videti da i SIECUS i Jelisej koriste jin-jang kao svoj iz oblasti Prinston (Princeton) tako|e koristi varijantu “sre}nog
logo. Zapravo, ~asopis koji izdaje Jelisej, Goli `ivot, ima logo jin-janga ~oveka” (slika dole levo). To nas ne iznena|uje, po{to sami tvrde da
na zadnjoj strani ~asopisa gde ogla{ava Goli `ivot i Sun~ani sat integri{u najbolje pristupe iz terapija LJUDSKOG POTENCIJALA, HUMA-
(Sundial).58 NISTI^KE psihologije, parapsihologije, meditacije, vizuelizacije, biofid-
Drugi logo koji koristi Jelisej je ank (ankh).59 Ank je opisan na dru- beka, psihoterapije, HUMANISTI^KE gerontologije, itd.65
gom mestu u mojoj knjizi. Dru{tvo za slobodu pojedinca (The Society for Individual Liberty),
Fascinira to {to termin “Jelisej” poti~e iz mitologije. On je navod- jedna libertarijanska grupa, tako|e koristi “sre}nog ~oveka” (slika
no bio sveto prebivali{te za bo`anstva.60 Jelisej je tako|e bio i “stan dole u sredini).
sre}e”.61 (Se}ate li se humanisti~kog simbo- ^ak i grupa Omladina za Hrista (Youth for Christ) kao sastavni deo
la “sre}nog ~oveka”?) Jelisej je bio “otvoren svog logoa ima crte` sli~an “sre}nom ~oveku” (slika dole desno). Da
za najbolje olimpijce i za du{e pravednih”.62
(Se}ate li se da su olimpijci bili goli?) Da li
je sve ovo samo puka “slu~ajnost”?
Postoji jo{ jedan fascinantan detalj o
Jeliseju. Knjiga Riznica magije ka`e da je
“Jelisej” bilo ime “prizivano u rimskoj nekro-
mantiji!”63 Usput, nekromantija je komunici-
ranje sa mrtvima.
Ank
76 77
li je ovo samo slu~ajnost? Na kraju krajeva, Dr Sian-Jang Tan iz
(International Humanism), a odnedavno ga koristi Ameri~ka eti~ka
me|unarodne Omladine za Hrista postavljen je kao profesor PSI-
unija (The American Ethical Union).”71
HOLOGIJE 28. aprila 1998.66 “On }e ove godine biti predsednik 36.
“I.H.E.U. je skra}enica za Me|unarodnu humanisti~ku i eti~ku
divizije (psihologija religije) u svetski poznatom Ameri~kom udru`enju
uniju organizovanu 1952. u Amsterdamu sa 38 humanisti~kih orga-
psihologa (American Psychological Association).”67
nizacija iz 23 zemlje koje su bile povezane sa njom u 1970. godi-
“Minirt-Mejer klinika za novi `ivot” je ogrezla u ovakvoj psihologiji,
ni.”72 (slika gore levo)
pa nam se ~ini da nije iznena|uju}e videti da i oni koriste varijantu
“Me|u humanistima simbol mira simbolizuje globalnu nadu za svet
“sre}nog ~oveka” (slika gore levo).68
u miru koji je zajedni~ki za sve, gde svi ljudi mogu da ostvare sigur-
Pored ovih, i Univerzitet Pajap (The Payap University) ima zanimljiv
nost, bratstvo i kreativnost.”73 (slika gore desno) Ovaj simbol je
logo. Postoji i varijacija na 666, ali ako pa`ljivo pogledate u sredinu
detaljnije obja{njen u poglavlju o znacima rukom.
ovog crte`a, reklo bi se da je tu i “sre}ni ~ovek” (slika gore desno).
Slede jo{ nekoliko simbola “sre}nog ~oveka”.
Ispod je jo{ nekoliko simbola koje koriste humanisti.
“Za ove krugove (prva sika dole levo), koje koriste Ameri~ka
humanisti~ka asocijacija i Zajednica religijskih humanista (The
Fellowship of Religious Humanists), ideju je dao hvalospev toleran-
ciji Edvina Markama (Edwin Markham): On je nacrtao krug koji me
je izbacio/jeretik, buntovnik, koga se treba gnu{ati/Ali smo ljubav
i ja imali snage da pobedimo/Mi smo nacrtali krug koji ga je pri-
mio u sebe.”69
“Krugovi koji se preklapaju simbolizuju integraciju unitarijanaca i
univerzalista; svetiljku, znanje i apel na razum (druga slika dole levo).
Simbol koji je prvobitno kori{}en u Unitarijansko-univerzalisti~kom
slu`benom odboru (Unitarian Universalist Service Committee), u
me|uvremenu su na{iroko usvojile liberalne crkve.”70
“Konvencionalizacija univerzalnog ~oveka Leonarda da Vin~ija;
donedavno kori{}en na naslovnoj strani Internacionalnog humanizma

^ovek koji je istinski sre}an je onaj koji se raduje u Gospodu.


Psalam 37,4-5 ka`e: “Te{i se Gospodom, i da}e ti {to ti srce `eli,
Predaj Gospodu sudbinu svoju, i uzdaj se u Njega; i On }e uraditi.”

78 79
na to je mislio i {panski pisac iz 17.
veka Saavedra Fajardo kada je rekao
22/!Ajwpujokf-!qujdf! 'ili gore ili dole'. Delfin je sam po sebi
alegorija za spasenje, za {ta je uzeta
inspiracija u drevnim legendama koje

j!jotfluj ga prikazuju kao ~ovekovog prijatelja.


Njegova figura se povezuje sa figurom
sidra ({to je jo{ jedan simbol spase-
Mnoge `ivotinje se koriste da predstave odre|ena zna~enja. nja), sa paganskim, erotskim bo`an-
O~igledno je da nema svaka `ivotinja koju vidite okultno zna~enje stvima i drugim simbolima. Ljudi iz
povezano sa njom. Me|utim, okultni svet itekako koristi odre|ene drevnih vremena su tako|e smatrali
`ivotinje i kada to ~ini, iza njih postoji i zna~enje. Primera radi, da je delfin najokretnija od svih
pogledajmo delfine. Priru~nik za istra`iva~e ka`e: “Pri~e o delfinima morskih `ivotinja i zato, kada se me|u
su deo planetarnog folklora.”1 amblemima Fran~eska Kolone (Fran-
Delfin je bio jedan od amblema boginja Cerere2 i Demetre3 i jedna cesco Colonna) prika`e uvijen oko
od omiljenih `ivotinja boga Dionisa.4 Melkart, bog mora, predstavljen sidra, to dobija zna~enje ukro}ene
je kako ja{e delfina.5 Bog Apolon bi povremeno preuzimao oblik del- brzine, to jest razboritosti.”12
fina.6 Neptuna ~esto predstavljaju kako sedi u ko~iji koju vuku delfi-
Interesovanje za delfine je obnovljeno
ni.7 Eros (ili Kupidon) je bio “de~ko na delfinu”.8 Nereide su bile
1959. godine kada je psiholog D`on Lili
pedeset nimfi koje su jahale delfine i nosile trozupce.9 Priru~nik za
(John Lilly) po~eo sa istra`ivanjima o
ornamente (The Handbook of Ornaments) dodaje: “U simboli~kim
njima. On je bio ube|en da su delfini napredna duhovna bi}a. Mnogi
predstavama on (delfin) predstavlja prijatelja nimfama, nereidama i tri-
nju ejd`eri tako|e smatraju da se sa delfinima mo`e telepatski komu-
tonima i Arionu, Afroditi i Neptunu, sa ~ijim se trozupcem ~esto kom-
nicirati.13 “U jednom intervjuu iz 1987. godine Lili je rekao da je
binuje u ornamentu.”10 Evo i nekih delfina ispod. Obratite pa`nju na
telepatija, barem teoretski, najefikasniji na~in za komunikaciju izme|u
varijantu trozupca na kruni i repovima.
ljudi i delfina...”14
Ri~ard Oberi (Richard O'Barry) je trenirao delfine za televizijsku
emisiju Fliper (Flipper). On je rekao:
“Sa delfinima sam radio sedam-osam godina. Imali smo ih pet u
emisiji Fliper, a uradili smo 120 polu~asovnih tv-emisija i dva cela
filma za tri godine. Od malo delfina koje smo imali tra`eno je da
se u~ini toliko toga i toliko razli~itih trikova koje smo ih u~ili na
licu mesta. Na kraju sam shvatio da je sve bilo parapsiholo{kog
karaktera! Nismo se slu`ili nikakvim re~ima; oni su prosto nekako
sve shvatali i unapred znali {ta vi ho}ete da urade, i to su i
radili... Nazovite to telepatijom ili kako god ho}ete, ali upravo je
Ranije smo govorili o Mendesovom jarcu (koji oslikava Sotonu). to bilo u veoma velikoj meri deo onoga {to se odvijalo.”15
Njegov pratilac je boginja u liku delfina.11 Pojavile su se i mnoge grupe koje nude radionice gde se mo`e pli-
Re~nik simbola obja{njava: vati sa delfinima itd.16 Baza podataka o delfinima (The Dolphin Data
“Delfin - Figura delfina se mo`e videti u mnogim alegorijama i Base) sadr`i spisak od 3000 organizacija i ljudi koji su uklju~eni u
amblemima, ponekad i kao dvostruka... Ali, ako su postavljeni projekte sa delfinima, pri ~emu barem 300 njih poku{ava da ostvari
suprotno, tj. ako jedan delfin gleda nagore, a drugi nadole, to uvek komunikaciju izme|u razli~itih `ivih vrsta.17 Jedna grupa koja se zove
predstavlja simbol dvojnih kosmi~kih tokova involucije i evolucije; Crkva delfinskog dru{tva (The Dolphin Society Church)...

80 81
“... obu~ava ljude u vantelesnom putovanju sa duhovnim oslobodi- a ponekad i on sam dobija izgled guske.23 On je paganski bog Zemlje,
ocima delfinima i kitovima. Kroz praksu, kako tvrdi oglas samog ali tako|e poseduje vlast i u Podzemlju.24
Dru{tva, 'mogu se ste}i prijatelji, duhovni pomaga~i i ljubavnici u Kosmi~ko (ili svetsko) jaje se sre}e u mnogim kulturama. “Ono je
moru, posetiti zvezdani sistemi sa vanzemaljcima, nau~iti iscelji- simbol sveukupnosti stvarala~kih snaga — smatra se da je postojalo
vanje, levitacija, teleportovanje i promena oblika'.”18 kao prvobitni po~etak, kada je plutalo po prvobitnim vodama i izleglo
Nju ejd` almanah ka`e: iz sebe ~itav svet i prirodne elemente, ili makar nebo i zemlju na
samom po~etku.”25 Ono je tako|e simbol savr{enstva.26 “U alhemi-
“Fascinacija delfinima u nju ejd`u poti~e od misticizma romanti~ne
ji, jaje mudrosti je igralo va`nu ulogu kao simbol PRVOBITNE MATERI-
prirode koji se iskazuje u brizi nju ejd`era za ekologiju i prava
JE (PRIMA MATERIA), iz ~ega je vatra mudrosti izlegla Kamen MUDRA-
`ivotinja. Nasuprot dobronamernim posetiocima, vanzemaljcima ili
CA.”27 Ispod je prikazana slika svetskog jajeta (koje ozna~ava
mudrim Uzvi{enim gospodarima (Ascended Masters), ~ije posto-
Provi|enje) sa zmijom ({to predstavlja vreme) koja se uvija oko njega.
janje nije utvr|eno obiljem dokaza, nema sumnje da delfini zaista
Pajk (Pike) ka`e: “Zmija umotana oko jajeta je bio simbol zajedni~ki
postoje. Ni njihova inteligencija se ne dovodi u sumnju, iako
za Indijce, Egip}ane i Druide. Taj simbol je bio povezan sa stvaranjem
nau~nici podr`avaju to da su dometi odnosno ograni~enja njihove
svemira.”28 Tako|e imamo i crte` Merkura u jajetu mudrosti.
inteligencije nepoznati. Zbog svih ovih razloga, delfini su neprestan
izvor {pekulacija i fascinacije za nju ejd` zajednicu.”19
Delfin je ~ak uvr{ten u obrazovanje dece u u~ionicama. Program
za samopo{tovanje pod nazivom Razvijanje shvatanja sebe i drugih
(DUSO — Developing Understanding of Self and Others), ima niz od
42 lekcija sa slikama za rad uz pomo} nastavnika. Kada se deca
opuste i zatvore o~i, treba da zamisle da putuju na udaljena mesta.
Tamo se sre}u sa `ivotinjama poput delfina DUSO.20
Jo{ jedna `ivotinja koja je postala popularna u protekloj deceniji je
guska. Enciklopedija simbola Kontinuum (The Continuum Encyclopedia
of Symbols) tvrdi:
“U egipatskoj mitologiji, guska igra va`nu
ulogu kao prvobitna guska koja je ili
snela svetsko jaje ili — po razli~itim verzi-
jama — bila ro|ena iz njega. U Egiptu,
kao i u Kini, na divlje guske se tako|e
gledalo kao na posrednike izme|u
neba... i ZEMLJE. — U Gr~koj je guska
bila posve}ena Afroditi, a u Rimu Junoni; Vratimo se na simbol guske: u Riznici magije na}i }emo da je
smatrana je simbolom ljubavi, plodnosti i guska bila povezana sa indijskim bogom Brahma.29 Ona je tako|e
bra~ne vernosti, kao i bdenja... Za Kelte obele`je Horusa, Ozirisa i Izide, a povezuje se i sa Marsom, Prijapom
je guska bila simbolikom blisko povezana (bogom plodnosti) i boginjom Bau.30
sa LABUDOM i, poput labuda, smatrala U jednoj knjizi se govori o “bo`i}noj guski” kao obi~aju koji je iz
se poslanikom iz duhovnog sveta.”21 paganstva uveden u hri{}anstvo:
Guska je bila posve}ena paganskoj “Drugi hri{}anski obi~aji su 'bo`i}na guska' (ili njen ekvivalent u
boginji.22 Egipatski bog Seb (tako|e i razli~itim delovima sveta). Obe ove stvari su se koristile u religi-
Geb ili Keb) nazivao se “veliko gakalo” i jskoj slu`bi vavilonskom 'mesiji'. Guska je bila sveta `ivotinja u
“guska koja je snela kosmi~ko jaje”. mnogim drevnim oblastima: Rimu, Maloj Aziji, Indiji, Haldeji. U
Ponekad je naslikan sa guskom na glavi, Egiptu je guska bila simbol deteta, koje je spremno da umre!
82 83
Drugim re~ima, ovde imamo simbol paganskog 'mesije' spremnog [eri Hansen [tajger (Sherry Hansen Steiger), nju ejd`erka koja se
da navodno dâ svoj `ivot za ceo svet. To je hula! Satansko ruga- interesuje za NLO, o~igledno je znala koje se zna~enje krije iza lepti-
nje istini.”31 ra. Ona je svojoj organizaciji dala naziv Centar za transformaciju Leptir
Prepelica ima va`nost u Kini. Tamo je ona: (The Butterfly Center for Transformation).38
I feniks se tako|e vra}a u dana{nje dru{tvo. Izdava~ koji je izdao
“... simbol prole}a po{to je ptica selica koja se vra}a u prole}e.
knjigu [ta rade ve{tice (What Witches Do) nosi naziv Kompanija za
Ona je blisko povezana sa vatrom, svetlo{}u i tako i sa jang-prin-
izdava{tvo Feniks. Jedna televizijska serija je nazvana “Feniks” koja
cipom. Njen dolazak i odlazak svake godine tako|e ju je u~inio
nam je dala “vanzemaljskog {amana i 'mesiju' od koga mo`e da zavi-
simbolom naizmeni~nog uticaja suprotnih sila.”32
si spasenje sveta. On je obdaren stra{nim parapsiholo{kim mo}ima,
I leptir je danas prili~no popularan. Masoni 24. stepena ga stav- me|u kojima su i levitacija, psihokineza i o{tra ESP (ekstrasenzorna
ljaju na “kordon”. Knjiga Most ka svetlosti (A Bridge to Light) ka`e da percepcija)”.39 “I kralj Henri VII i njegova unuka, kraljica Elizabeta I
je kordon “{iroka, vla`na skerletna traka koja se nosi zdesna nalevo. (Kraljica Engleske od 1558-1603), koristili su 'feniksa' kao jedan od
Spreda je izvezena zlatom, krilatim globusom i ispod njega buba ska- svojih simbola.”40
rabej, ispod kojih je blistav leptir; sve su to simboli besmrtnosti”.33 Broj ~asopisa Ekonomista (The Economist) od 9. januara 1988.
Pored simbola besmrtnosti, leptir predstavlja i reinkarnaciju,34 govorio je o tome da se priprema nova valuta i da }e njeno ime biti
ponovno ro|enje i vaskrsenje.35 feniks.41
Japanci koriste leptira kao simbol `enskog roda, dok dva leptira Mason i okultista Menli Palmer Hol (Manly Palmer Hall) napisao
oslikavaju bra~nu sre}u.36 je knjigu pod naslovom Feniks: ilustrovani pregled okultizma i filozofi-
“Kod Asteka je leptir simbolizovao du{u ili dah `ivota koji izdi{u je (The Phoenix: An Illustrated Review of Occultism and Philosophy).
ljudi na samrti. Leptir koji leti s cveta na cvet je predstavljao du{u On ka`e:
ratnika koji je pao na boji{tu... Mrtvi ratnici su bili sa Suncem “Me|u ljudima iz antike legendarnu pticu zvanu feniks opisali su
tokom prve polovine njegovog vidljivog puta, do podneva. Potom stari pisci kao {to su Klement, Herodot i Plinije: po obliku i veli~ini
su silazili na zemlju u obliku kolibrija i leptira... ona je li~ila na orla, ali sa odre|enim razlikama. Telo feniksa je
Tako je aste~ki bog vatre nosio ukras na poprsju koji se zvao bilo pokriveno sjajnim ljubi~astim perjem, dok su pera na repu
'OBSIDIJSKI leptir'. Poput kremena, obsidijan slu`i za dobijanje naizmeni~no crvena i plava. Glava ptice je svetle boje, a oko vrata
vatre, a poznata je i njegova upotreba za o{trice `rtvenih no`eva. ima kru`i} od zlatnog perja. Na zadnjem delu le|a feniks je imao
U 'Domu orlova' (The House of Eagles) ili Hramu ratnika (Warriors' }ubu od perja sjajne boje. Navodno je samo po jedna ovakva ptica
Temple), Sunce je bilo oslikano kao leptir. bila `iva, sa stani{tem u zaba~enim delovima Arabije, u gnezdu
Simbol dnevnog svetla i sun~eve vatre — i otud i ratnikove DU[E punom mira i tamjana. Ka`e se da feniks `ivi 500 godina, a da
— leptir je za Meksikance tako|e bio simbol 'crnog sunca', koje je
prolazilo kroz podzemni svet tokom svog no}nog putovanja. Ono je
tako bilo simbol skrivene vatre podzemnog sveta i vezivalo se sa
idejama `rtvovanja, smrti i vaskrsenja.
Na aste~kim rezbarijama leptir je
postao alternativa za ruku kao amblem
figure PET, {to je broj centra Zemlje...
Sli~no tome i savremena psihoana-
liza gleda na leptira kao na simbol
ponovnog ro|enja.
U klasi~noj antici bilo je uobi~ajeno
verovanje da du{a napu{ta telo u vidu
leptira. Du{a se prikazuje kao mala de-
voj~ica sa krilima leptira...”37

84 85
mu se prilikom smrti telo otvara i da izlazi novoro|eni feniks. Zbog dana trijumfalno ustati. Ovo se, naravno, tako|e odnosi i na
ovakve simbolike, feniks se generalno smatra kao predstavnik uzdizanje Hirama Abifa (Abiff), masonskog 'hrista'.”46 (slika gore
besmrtnosti i vaskrsenja. levo)
Svi simboli vuku svoje poreklo iz ne~eg opipljivog, a feniks je Svojim neprestanim ponovnim ra|anjem feniks je postao simbol
jedan znak tajnih redova starog sveta i inicijata tih redova, jer je reinkarnacije47 i ve~nosti.48
bilo uobi~ajeno govoriti o osobama koje su primljene u hram kao E. A. Volis Bad` pi{e: “Zvezda danica je bila posrednik OZIRISA ili
o ljudima koji su dvaput ro|eni, ili nanovo ro|eni. Mudrost daruje OZIRISOVE du{e, to jest ptice benu, koju su GRCI identifikovali kao
novi `ivot, a ko postane mudar biva ponovo ro|en. feniks.”49 Bog sunca, koji je navodno stvorio sve ostale bogove,
Simbol feniksa je bitan iz jo{ jednog razloga — kao kraljevsko tako|e se predstavlja u obliku feniksa.50
obele`je mo}i, superiornosti i besmrtnosti me|u gotovo svim civi- Jedan od simbola u 32. stepenu masonerije je trougao na kome
lizovanim narodima. Feniks u Kini nosi identi~no zna~enje kao i su nacrtani gavran, golub i feniks (slika gore desno).51
feniks u Egiptu; a feniks kod Grka je isto {to i grom-ptica Orao (tako|e nazivan i Jupiterovom pticom)52 se ~esto identifikuje
ameri~kih indijanaca.”42 sa feniksom.53 Kao {to je dobro poznato, orao se veoma ~esto koristi
U jo{ jednoj Holovoj knjizi nalazimo: u masoneriji. U Masonskoj bibliji postavlja se pitanje: “Koja je sim-
“Me|u narodima koji su jo{ ju`nije, simbol grom-ptice se spojio sa bolika orla u slobodnom zidarstvu?” Odgovor glasi: “Orao predstavlja
kvecalom i sa zmijom pokrivenom kvecalovim perjem. Kvecal je bio simbol me|u raznim narodima sveta jo{ odvajkada. U Egiptu, Gr~koj
identi~an po zna~enju sa feniksom u Aziji, severnoj Africi i na i Persiji bio je posve}en suncu; me|u paganima je bio Jupiterovo
Bliskom istoku. Simbolika pernate zmije mo`e se povezati sa obele`je; me|u Druidima je bio simbol njihovog vrhovnog boga.”54
Nagama ili bogovima Indije u obliku zmija pokrivene glave, kao i Ova Masonska biblija je tako|e postavila pitanje {ta je to amblem
sa krilatim zmijama koje se pojavljuju u spisima i vajarskim deli- (obele`je). Odgovor je glasio: “Amblem je OKULTNA predstava neke
ma Egip}ana.”43 ideje, principa ili istine koji se ne
Feniks je tako|e “drevni simbol ljudske te`nje prema Univerzalnom mogu videti golim okom, ali se
dobru”.44 Radikalna feministkinja Barbara Voker (Walker) otkriva da su mogu videti razumom i srcem.”55
Egip}ani i Feni~ani verovali da feniks predstavlja boga “koji se uzdi- 15. stepen u masoneriji zove
gao na nebo u vidu zvezde danice, poput Lucifera, nakon svog `rtvo- se Vitez orla, a 30. stepen — Vitez
vanja kroz vatru u smrt, pa u ponovno ro|enje...”45 belog i crnog orla.56 Belo i crno na
Jedna biv{a ve{tica otkriva: orlu simbolizuju jin-jang.
Jedan oglas za kop~u na poja-
“Veruje se da je feniks ili benu (bennu) bo`anska ptica koja se su glasio je ovako: “Orao je tako|e
vra}a u Egipat... Ovaj feniks sagori sam sebe u plamenu, pa se jedan od najstarijih simbola za
potom digne iz pepela. Ve}ina okultista veruje da je feniks simbol natprirodno i okultno. U Egiptu i
Lucifera koji je ba~en u oganj i koji }e (kako oni misle ) jednog
86 87
Gr~koj on je bio posve}en Suncu; tako|e je bio Zevsova ptica kojoj “Tako se pojavljuje dvoglavi orao
su se klanjali. Za u~ene Druide on je bio transcedentan i njihovo (povezan sa Janusovim simbolom), koji
najve}e bo`anstvo. Rimske legije su ga usvojile kao osve{tanu je zapravo predstavljen u dve boje sa
maskotu.”57 Usput, re~ maskota poti~e od francuske re~i za ve{ticu! velikim misti~kim zna~enjem — crvenoj i
Grci su obo`avali orla kao boga munje.58 “Oni su prikivali orlove beloj.”69 Knjiga Most ka svetlosti doda-
na vrhove hramova da bi slu`ili kao magi~ni gromobrani; to su bile je: “Dvoglavi orao je simbolika za
prete~e dana{njih petlova-vetrokaza koji se nalaze na vrhovima pro{lost i budu}nost, jer u ovoj odaji
mnogih zgrada.”59 U misticizmu orao predstavlja inicijaciju.60 Mason- kandidat na oltar istine `rtvuje svoje
ski pisac Reks Ha~ens (Rex Hutchens) ka`e ovako: “Po{to je orao sopstvene ambicije i `elje.”70
tako|e predstavljao velikog egipatskog boga sunca Amona Ra (hebrej- U knjizi Masonerija: Drevni Egipat i
ski “Amon Ra” = mnogo zla), on je simbol beskona~nog Vrhovnog islamska sudbina saznajemo:
razuma ili inteligencije.”61 “Tako|e se veruje da dvoglavi orao aludira na ~ovekovu prirodu.
Albert Pajk otkriva: “Orao je bio `ivi simbol egipatskog boga Glava koja gleda ka istoku je simbolika ~ovekovog duhovnog vida,
Mendesa... i predstavljao je Sunce...”62 Se}ate li se sotonskog boga a glava koja gleda na zapad odnosi se na njegov materijalni vid.
Mendesa? Dakle, orao je njegovo obele`je. Masonski red poku{ava da inicira ili da nau~i ~oveka materijal-
Hol zapa`a: noj ili ljudskoj nauci i duhovnim naukama podra`avaju}i misti~ke
“Orao je tako|e bio hermeti~ki simbol sumpora i ozna~avao je sisteme drevnog Egipta koji su ~oveka podu~avali 'ni`im' i 'vi{im'
tajanstvenu vatru {korpije — {to je zodija~ki znak sa najdubljim misterijama.”71
zna~enjem i Kapija velike misterije (The Gate of the Great Broj @urnala [kotskog obreda (The Scottish Rite Journal) od jula
Mystery). Po{to je jedan od tri simbola {korpije, orao je, poput 1998. ka`e da je orao tako|e bio simbol regeneracije i ponovnog
Mendesovog jarca, bio obele`je teurgijske ve{tine (magije) i tajnih ro|enja.72 Jo{ jedan masonski i okultni simbol regeneracije je zmija.73
procesa kojima se paklena vatra {korpiona preobra`avala u Re~nik simbola daje podrobnije obja{njenje o zmiji:
duhovnu vatru svetlosti bogova.”63
“Zmije su ~uvari izvora `ivota i besmrtnosti, kao i onih vi{ih bogat-
Orao je bio Jupiterova ptica.64 Horus je bio orao.65 “U sarmatskoj stava duha koja su simbolizovana skrivenim blagom...
umetnosti, orao je simbol munje i ratovanja.”66 ... Zmija je `ivotna snaga koja odre|uje ro|enje i ponovno
U poglavlju o simbolima sa krilima vide}emo simboliku Saturna, ro|enje i otud se povezuje sa To~kom `ivota...
starca koji umire (stare godine koja se zavr{ava) i bebe koja donosi Zmija je bila va`an simbol za gnostike... Ipolit... je tvrdio da se
novu godinu. Ovo je povezano sa oroborosom67 (o kome }e uskoro za zmiju govorilo da `ivi u svim predmetima i bi}ima. Ovo nas
biti re~i), a u knjizi Misterije Ozirisa (The Mysteries of Osiris) nalazi- dovodi do kundalini koncepta joge ili zmije kao prikaza unutra{nje
mo da je ova simbolika tako|e povezana sa orlom: snage. Kundalini se simboli~no predstavlja kao zmija koja se uvija
“Kada su oni (pagani) hteli da izraze obnovu ili po~etak godine, sama oko sebe u obliku prstena (kundala), u onom osetljivom delu
oni su to predstavljali u vidu vratara. organizma koji odgovara donjem kraju ki~menog stuba; takvo je,
To prepoznavanje se lako vr{ilo prema karakteristikama klju~a; svakako, stanje kod obi~nog ~oveka. Me|utim, kao rezultat ve`bi
doti~na procedura se prenosila, bez naro~itog verovanja u su{tinu usmerenih ka njegovoj spiritualizaciji — na primer hata jogom —
svega, u jo{ jedno novo doba ili u novu godinu slede}eg doba, u
simbolici apostola Petra i njegovog 'klju~a'. Ponekad je ta pred-
stava imala dve suprotno okrenute glave, od kojih je jedna pred-
stavljala starca, {to je ozna~avalo
godinu koja se zavr{ava, a druga
mladi}a, {to je ozna~avalo novu godi-
nu. Tokom vremena, ovo je postao i
dvoglavi orao simboli~ke masoneri-
je...”68
88 89
zmija se raspli}e i ispravlja kroz to~-
kove (~akre), koji odgovaraju razli~itim
spletovima u telu, sve dok ne stigne
do ~eone oblasti {to odgovara tre}em
[ivinom oku. Tada, prema hinduisti~-
kom verovanju, ~ovek ponovo uspos-
tavlja svoj ose}aj za ve~nost.”74
Upravo je spomenuta re~ “~akra”.
“U hinduisti~kom ili joga svetu 'st-
varnosti', oni veruju, kao i veliki broj
okultnih i nju ejd` meditatora, da telo
sadr`i sedam osnovnih centara
energije, poznatih kao ~akre (slika
dole). Kada se ovi centri ispravno
podese praktikovanjem joge i medi- Priru~nik za istra`iva~e spominje da je zmija tako|e simbol
tacije, tada }e do}i do 'spajanja' ki~- beskona~nosti.77 Simbol za beskona~nost je “lenja osmica” o kojoj
mene ~akre (kundalini zmije) sa se govori na drugom mestu u ovoj knjizi (slika gore u sredini).
[ivom, koji je sme{ten u frontalnoj ~akri (parapsiholo{ko tre}e oko) i “Druidi su veoma po{tovali zmiju. Za njihovog velikog boga Hua taj
za ovu 'duhovnu uniju' se veruje da poja~ava ekstrasenzorne i para- gmizavac predstavlja prototip; a njega tako|e predstavljaju Bardi
psiholo{ke snage.”75 kao 'predivnu glavnu A`daju, nebeskog suverena'.”78
U knjizi Bogovi Indije saznajemo: Poput orla, i zmija je simbol sunca.79 Osim toga, ozna~avala je
“[iva nosi zmiju oko vrata. Zmije uvek okru`uju njegov lik, a jedna plodnost.80 “Tako|e se mo`e videti i drvo `ivota sa zmijom uvijenom
zmija je umotana i oko njegovog polnog organa (linga)... oko njega i ovaj simbol tako|e predstavlja sun~eve i generativne pro-
Me|utim, glavno zna~enje koje je vezano za zmiju je da ona cese.”81 (slika gore desno)
predstavlja osnovnu skrivenu energiju, nalik seksualnoj mo}i, koja “U predstavi drevnog vavilonskog Nergala, gospodara podzemnog
je umotana oko dna ki~me i koja predstavlja podr{ku jogiju u nje- sveta, falus i zmija su bili identi~ni. Na Novoj Gvineji, gde tradicija
govim nastojanjima da osvoji vi{e svetove tokom svog unutra{njeg seksualno povezuje `enu sa zmijom, na `enskim idolima se nalaze
putovanja. Energija, koja je izvor svih duhovnih osvajanja, naziva stvorenja nalik zmijama.”82
se kundalini (umotana, obavijena mo}), odnosno mo} zmije.”76 “Unija `enskog sa mu{kom trijadom ozna~avana je svetim misti~-
kim brojem 4, {to je ~esto simbolizovano zmijom kojoj je rep u usti-
ma; dvema ribama koje su savijene i obrazuju krug (jin-jang) i mnogim
drugim likovima.”83

Prikaz sedam ~akri


90 91
Zmija sa repom u ustima se ali s drveta poznanja dobra i zla ne jedi, jer u koji dan okusi{ s njega
naziva oroboros (tako|e urobo- umre}e{“ (1. Mojsijeva 2,16-17). Naravno, SOTONA se pojavio i pitao:
ros). Jo{ jedan oblik oroborosa “Je li ba{ kazao Bog: Ne}ete jesti sa svakoga drveta u vrtu?” (1.
je a`daja sa repom u ustima. Mojsijeva 3,1) Eva je odgovorila da su mogli da jedu sa svakog drve-
“U alhemiji je a`daja, ili ~e{}e ta osim sa drveta poznanja dobra i zla, jer }e umreti ako to urade.
zmija koja jede svoj rep, pozna- Sotona (zmija) je bestidno rekao: “Ne}ete vi umreti; nego Bog zna da
ta kao uroboros. A`daja je bila }e vam se u onaj dan u koji okusite s njega otvoriti o~i, pa }ete
simbol boga Merkura, a krug postati kao bogovi, poznaju}i dobro i zlo” (1. Mojsijeva 3,4-5). Sotona
predstavlja mo}an simbol ve~- je, KROZ NAMAMLJIVANJE I LA@, upravo tada prevario prvog ~oveka i
nog prirodnog ciklusa. Budu}i da `enu, obe}av{i im da }e postati kao bogovi! On je Evi rekao da }e
se uroboros sam regeneri{e ti- znati dobro i zlo. Sotonina ponuda za saznanje OBE STVARI — i dobra
me {to se hrani sopstvenim telom, on predstavlja simbol materi- i zla — predlo`ila je mogu}nost koja je Evi do tada bila nepoznata.
je koja se transformi{e, odnosno same alhemije.”84 Ona nikada pre toga nije znala zlo i stoga isku{enje da se nau~i
ne{to novo i druga~ije mora da ju je zaintrigiralo. Sve do tog trenut-
U ovom obliku zmija predstavlja “beskrajni sled inkarnacija koje
ka ona je znala samo dobro, istinu, savr{enstvo, zdravlje i lepotu.
formiraju to~ak `ivota”.85 Drugim re~ima, oroboros je obele`je reinkar-
Sada }e, zbog privla~nosti nepoznatog {to je ponudio Sotona svojom
nacije. On je tako|e simbol ve~nosti.86 U stvari, saznajemo da
prevarom, nau~iti zlo, smrt, tugu, ne~istotu, bol i razdvojenost od
oroboros “zapravo predstavlja po~etak i kraj `ivota; Alfu i Omegu”.87
Boga. Onog istog trenutka kada su okusili zabranjeno vo}e, Adam i
Ovo je svakako bogohuljenje. Biblija nam jasno ka`e da je Isus Hrist
Eva su duhovno umrli i izba~eni su iz predivnog Edemskog vrta. Tog
Alfa i Omega. Otkrivenje 22,13 ka`e: “Ja sam Alfa i Omega, Prvi i
istog dana oni su okusili smrt za ~ednost, smrt za savr{enstvo, smrt
Poslednji, Po~etak i Svr{etak” (Tako|e vidi Otkrivenje 1,8.11 i 21,6).
za radosti koje su znali, da bi naposletku okusili i fizi~ku smrt, ~ak
Alfa i Omega se koriste u masoneriji, ali sada mo`emo videti da
prenose}i ovu fizi~ku smrt na ^ITAVO ~ove~anstvo jer “po Adamu svi
kada se ovi simboli koriste, oni su povezani sa zmijom, a ne sa
umiru” (1. Korin}anima 15,22).
Isusom Hristom.
Pa ipak nam Hol ka`e da je onaj koji je pru`io znanje dobra i zla
Kao {to ka`e masonski autor D`ord` Oliver: “Zmija se uop{teno
({to je bio Sotona) “Univerzalni spasitelj”! Prema masonskom piscu
smatra legitimnim simbolom Slobodnog zidarstva.”88 Okultista i
Lin Perkins, ~ovekov pad je bilo ne{to DOBRO. To nije bio “pad”, ve}
mason Menli Palmer Hol hvali se da je “zmija simbol i prototip
pobolj{anje na{eg stanja.90 On otvoreno izjavljuje da se ~ovek “podi-
Univerzalnog spasitelja, koji iskupljuje svetove time {to tvorevini pru`a
gao do bo`anskog statusa time {to je pojeo 'plod sa drveta pozna-
poznanje o njoj samoj i razumevanje dobra i zla.”89
nja dobra i zla'.”91 On dodaje da je savet koji je zmija dala Evi bio
Da li shvatate {ta je upravo priznao Hol? Kada je Bog stavio
“mudriji nego zapovest od Boga koja bi, da su joj se pokoravali, zau-
Adama i Evu u vrt, rekao je: “Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu;
vek ograni~ila Adama i Evu i njihove potomke na status `ivotinje...”92
Jo{ jedan okultista i mason, Albert Pajk, hvali se da je oroboros
“telo Svetog Duha, sveop{teg Agenta, Zmije koja pro`dire sopstveni
rep...”93 Kakvo bogohuljenje!
Oroboros tako|e predstavlja hermafrodita.
“Zmijska glava i vrat su karakteristi~an mu{ki simbol, ali je zmija
ponekad simbolizovana sa repom u ustima, obrazuju}i tako telom
krug, koji je `enski. Tako|e, usta su `enska, dok je rep, koji je u
ustima, mu{ki. Tako iz dva dobra razloga zmija sa repom u usti-
ma predstavlja oba pola.”94
Kao {to je ranije re~eno, hermafrodit (androgin — {to zna~i mu{ko
i `ensko u jednom telu) se smatrao “slikom ljudskog savr{enstva i
Masonska Alfa i Omega Masonska kecelja celovitosti”.95
92 93
Jo{ jedno bi}e sa nekim Kraljevska masonska enciklopedija (The Royal Masonic Cyclopa-
svojstvima zmije je bazilisk. On edia) dodaje da je ko{nica:
je: “... obele`je za marljivost; prikladna za tre}i stepen. Ova vrlina je
“... izmi{ljena `ivotinja sa zmij- oduvek na visokoj ceni u Zanatu, jer nam Stara zadu`enja ka`u da
skim telom, {picastom glavom }e 'svi masoni ~asno raditi tokom radnih dana, da bi mogli
i trozubom krestom. U sred- po{teno da se odmaraju tokom praznika'. Ezoterijsko zna~enje
njovekovnim opisima govorilo ko{nice je bilo zna~enje regeneracije; ko{nica je bila i prete~a
se da se izlegao iz jajeta bez barke. 'Otuda su se', kako ka`e Fejber (Faber) (Orig. of Pag. Idol.,
`umanceta koje je sneo petao, a na kome je le`ala krastava `aba drugi tom, str. 133), 'i potopne sve{tenice i regenerisane du{e
na sloju balege; tako|e se govorilo da ova `ivotinja ima trokraki zvale p~elama; otuda je izmi{ljeno da su p~ele nastale iz le{a
rep, svetlucave o~i i krunicu na glavi. Za njen pogled se verovalo krave, koja je tako|e simbolizovala barku i otuda se med, budu}i
da je smrtonosan, tako da je jedino mogla da se ubije ako bi je da je veliki otac po{tovan kao bog PAKLA, mnogo koristio kako u
napada~ gledao u ogledalu. Ovo verovanje je povezano sa mitom pogrebnim ceremonijama, tako i u misterijama'... P~ele i ljiljani
o Gorgonovoj glavi. Na Istoku je njeno telo navodno bila me{avina imaju mnoga ezoteri~ka zna~enja.”99
petla, zmije i krastava `abe. Prema Dielu, ova projektovana slika U Masonskom dopisu (The Masonic Report) postavlja se pitanje:
~ovekove psihe je jasno paklenog karaktera, kao {to se vidi po “Kakvu ulogu igra p~ela u falusnoj filozofiji masonerije?” Odgovor
njenim trostrukim osobinama (njena trozuba kresta i trokraki rep), glasi:
budu}i da one predstavljaju suprotnost osobina u Trojstvu; to se
“Prilikom oplodnje matice, trut gubi svoje polne organe i tako
tako|e vidi i po preovla|uju}im zlim komponentama, kao {to su
osaka}en, ostaje da ugine na zemlji. Ovaj opis se mo`e primeniti
krastava `aba i zmija. Ovo stvorenje je jedno od mnogih '~uvara
sa neverovatnom ta~no{}u na smrt Ozirisa, koji je izgubio svoju
blaga' koji se spominju u legendama.”96
polnu sposobnost, i na Hirama Abifa, koji je navodno izgubio re~
Jo{ jedan masonski simbol je p~ela i ko{nica. Jedan izvor otkriva: Gospodara, {to je zapravo skriveni simbol njegove polne sposob-
“P~ela je posve}ena boginji Veneri i smatra se svetim `enskim nosti. Tako zaklju~ujemo da naglasak koji se stavlja na ko{nicu u
simbolom. Prema misticima, p{enica, banane i p~ele su oblici ovoj lekciji treba shvatiti u falusnom smislu.”100
`ivota koji su dospeli na zemlju sa planete Venere pre mnogo mili- “'U Indiji je', kako pi{e Menli P. Hol, 'bog Prana — oli~enje
ona godina... sveop{te `ivotne sile — ponekad prikazan sa krugom p~ela koje ga
U Gr~koj se p~ela smatrala sve{teni~kim bi}em. Sve{tenice opkoljavaju. Zbog svoje va`nosti u opra{ivanju cvetova, p~ela je prih-
Eleusa i Efesa su se zvale Melise ili 'p~ele', verovatno u vezi sa va}eni simbol mo}i ra|anja'.”101
time {to su p~ele radilice bile bespolne (device). One su slu`ile Masonski autor H. L. Hejvud (Haywood) nas informi{e da je “P~ela
prilikom najve}eg gr~kog praznika u ~ast Demetre, Matice, napravljena kao simbol neba, kao {to se mo`e videti u izvesnim
proslavljaju}i povratak Persefone iz Ada tokom dve tre}ine svake starim hinduisti~kim slikama boga Kri{ne gde se p~ele nalaze iznad
godine, kada bi na zemlji izobilno bujalo cve}e — povezuju}i tako glave bo`anstva...”102 On dodaje: “I Persijanci i Egip}ani su ponekad
p~ele sa ponovnim ro|enjem. A zbog njihove va`nosti u opra{iva- balzamovali svoje mrtve u medu po{to su verovali da poseduje anti-
nju cve}a, p~ele su prihva}eni simbol generativnih snaga. septi~ka svojstva; iz ovog obi~aja mo`e se verovati i da je nastala
P~ela se tako|e smatra za simbol du{e na koju uti~e Sunce, kasnija navika da se p~ela koristi kao simbol
kao i da poseduje besmrtnost i duhovnu telepatiju.”97 besmrtnosti.”103
Jedan masonski bilten priznaje: Rozenkrojceri (koji su blisko povezani sa ma-
“Egip}ani su, kao odvajkada izvrsni i drevni masoni, obo`avali P~e- sonima) tako|e su koristili simbol p~ele i ru`e.
lu u vidu Bika, kako bi bolje sakrili misteriju; tog Bika su oni zvali “P~ele oko ru`e predstavljaju vernike koji pri-
Apis, {to je latinska re~ za P~elu; Zagonetka toga {to se P~ela maju bo`ansku hranu”.104 (Za vi{e informacija o
predstavlja u vidu Bika se sastoji u ovome, {to prema doktrini Pita- simbolici rozenkrojcera, uklju~uju}i i ru`u, videti
gorejske lo`e masona, du{a svake Krave-kralja prelazi u P~ele...”98 poglavlje pod nazivom “Simboli organizacija”.)

94 95
Psalam 119,103-104 nam ka`e da je Bo`ja re~ sla|a od meda: Jedan masonski bilten, Ko{nica (The Bee Hive), ka`e da su fran-
“Slatke li su re~i tvoje mom jeziku! Sla|e su od meda ustima mojim. cuski kraljevi (koji su bili masoni):
Od zapovesti tvojih postadoh razuman, zato i mrzim na svaki put “... nosili tri p~ele na svom oru`ju, ali da bi izbegao optu`be za
la`ni.” Tako|e, Psalam 19,9-10 ka`e: “Strah od Gospoda ~ist je i egipatsko idolopoklonstvo obo`avanja p~ele, Klodovej (Clodova-
doveka traje. Sve su presude Gospodnje istinite i pravedne. Bolje su eus), njihov prvi hri{}anski kralj, nazvao ih je ljiljanima ili cvetovi-
od zlata, od mnogoga zlata `e`enoga, i sla|e od meda, od meda {to ma svetlosti (Flower-de-Luces) u kojima, uprkos maloj promeni
se iz sata cedi.” zarad prikrivanja, jo{ uvek postoji pravi lik p~ele... Mo`da ste ~itali
Nimroda (Nevroda u nekim prevodima Biblije, prim. prev.) su pred- o velikom broju zlatnih p~ela na|enih u kov~egu paganskog kralja
stavljali kao lava sa p~elom u ustima.105 Sigurno }ete se setiti da je Francuske... za koje je on naredio da se zakopaju sa njim, kao
Nimrod bio Nojev praunuk (1. Mojsijeva 10,8-9) i da su ga nazvali znak toga {to je bio mason.”115
“dobar lovac pred Gospodom”. Ova re~ “pred” na hebrejskom ima
Papa Urban VIII tako|e je imao `ig na kome su bile i p~ele (slika
nekoliko zna~enja, a jedno od njih je i “protiv”. ^itanjem celog kon-
dole levo). Kako saznajemo:
teksta uvide}ete da je to ispravno obja{njenje za ovu re~. Vidite, upra-
vo je NIMROD BIO TAJ KOJI JE SAGRADIO VAVILONSKU KULU IZ “Ovaj `ig je u magijske svrhe koristio papa Urban VIII, vo|a
PRKOSA I POBUNE PROTIV BOGA (1. Mojsijeva 10,10; 11,2). Me|u- Katoli~ke crkve iz sedamnaestog veka koji se bezbo`no uklju~io u
tim, masoni su ponosni na ovu gra|evinu jer se Artur Edvard Vejt astrologiju i okultne rituale. P~ela je ve} odavno simbol kurve vavi-
hvali: “Kada je masonerija u pitanju, VAVILON je svakako PRED- lonske misterije, religijskog sistema Antihrista koji dolazi (Otkrive-
STAVLJAO MASONSKI (ZIDARSKI) PODUHVAT...”106 Jo{ jedan mason- nje 17. poglavlje). Trougao od tri p~ele predstavlja pagansko
ski autor D`on Jarker se hvali: “Dobro je znano da je VAVILONSKA nesveto trojstvo (Lucifer, njegova kraljica i njihov sin Antihrist).”116
KULA BILA JEDNA OD NAJSTARIJIH MASONSKIH TRADICIJA...”107 Skarabej je jo{ jedan sveti insekt (slika dole desno). Po{to se “za
U Masonskoj knjizi sa pitanjima postavlja se pitanje “Ko je bio skarabeja mislilo da je u stanju da se obnavlja... on je postao sim-
NIMROD?” a odgovor glasi: “On je bio Ku{ov (Husov) sin. U Starim bol pro{lih i budu}ih `ivota”.117 Ovo zna~i da skarabej simbolizuje
ustavima se o njemu govori kao o JEDNOM OD OSNIVA^A MASONERI- reinkarnaciju. Biblija jasno u~i da ne postoji tako ne{to poput reinkar-
JE, a u Bibliji kao o arhitekti mnogih gradova.”108 U Jorkovom (York) nacije. Jevrejima 9:27 ka`e: “I kao {to je ljudima odre|eno jednom
rukopisu nalazimo: “Prilikom izgradnje Vavilonske kule tamo se prvi umreti, a zatim da im se sudi.”
put masonerija po~ela veoma ceniti, a ... i SAM NIMROD JE BIO “Skarabej je jo{ od pradavnih vremena bio, i jo{ uvek jeste, svet
MASON i mnogo voleo masone.”109 u Egiptu; mislilo se da nije ni mu{ki ni `enski, ve} da umesto toga
Zanimljivo je da nam masonski autor Kenet R. H. Mekenzi (Ke- sadr`i u sebi mo} stvaranja. On simbolizuje Keberu (Khebera), boga
nneth R. H. MacKenzie) ka`e da je Hermes tako|e bio jedan od osni- stvaranja i vaskrsenja, koji je za~eo samog sebe.”118
va~a masonerije.110 Setite se da okul-
tista, nju ejd`er i teozof Helena Pet-
rovna Blavacki povezuje Hermesa i
Sotonu kada pi{e slede}e:
“... Hermes, bog mudrosti, tako|e
zvan i Tot, Tat, Set i Sotona; i da je
{tavi{e, kada se posmatrao pod svo-
jim lo{im aspektom, bio Tifon (Ty-
phon), egipatski Sotona, koji je
tako|e bio i Set.”111
P~ela je tako|e i kraljevski sim-
bol.112 Glavni simbol Merovinga je bila
p~ela.113 Mormonska crkva tako|e
Jedan od prikaza Tota koristi p~elu kao svoj simbol.114 Magijski `ig pape Urbana
96 97
Drugo ime za Kepri (Keberu ili Keperu) je bilo Atum.119 Egipatska U Jevan|elju po Mateju 25. poglavlje nalazimo da }e Hrist razdvo-
mitologija (Egyptian Mythology) daje vi{e obja{njenja o ovom aspektu: jiti ovce od jaraca:
“Atum je bio 'onaj koji je stvorio sebe samog'. Njegov slede}i ~in “Kad do|e Sin ~ove~ji u slavi svojoj, i svi sveti an|eli s njime, tad
je bio da stvara druge bogove. Po{to je bio sam na svetu, morao }e on sesti na presto slave svoje. Pred njim }e se sabrati svi naro-
je da stvori potomstvo bez partnera. Njegovo sredstvo za posti- di, i on }e razlu~iti jedno od drugih, kao {to pastir razlu~uje ovce
zanje tog cilja bila je zajednica sa njegovom senkom, ili mastur- od jaraca; i postavi}e ovce s desne strane sebi, a jarce s leve.
bacija... Atum se ~esto u tekstovima smatrao dvopolnim bogom i Tada }e re}i kralj onima {to mu stoje s desne strane: Hodite
ponekad su ga zvali i 'Veliki On-Ona'.”120 blagosloveni Oca moga, primite kraljevstvo koje vam je spremljeno
“Tako je Kepri simbolizovao vaskrsenje tela i ponovno ro|enje od postanja sveta... Tada }e re}i i onima {to mu stoje s leve
(reinkarnaciju) du{e kroz transformaciju i obnovu. Iz ovog je razlo- strane: Idite od mene prokleti...” (Matej 25,31-34.41).
ga i postao popularan egipatski obi~aj no{enja skarabeja, kao i Imaju}i u vidu to {to okultni svet veruje da jarac predstavlja
obi~aj njihovog stavljanja u grobnice i na tela mrtvih.”121 Sotonu, fascinantno je videti {ta u~i okultista Elis Bejli u vezi sa ovim
“Kepri (ili Kepera) ozna~ava u isto vreme 'skarabeja' i 'onoga koji odeljkom Biblije. Ona otkriva:
nastaje'. Za gra|ane Heliopolisa on je predstavljao izlaze}e sunce “Htela bih da uka`em na to da je razlika izme|u 'ovaca i jaraca'
koje, ba{ kao i skarabej, izlazi samo od sebe i samo od sebe se uglavnom hijerarhijskog karaktera. Termin 'jarci' se ezoterijski pri-
ponovno ra|a. Kepri je bio bog transformacija koji manifestuje menjuje za inicirane u~enike i na one koji su se popeli na planinu
`ivot {to ve~no obnavlja sebe samog. On se predstavlja kao ~ovek inicijacije. Termin 'ovce' se koristi za one koji slepo prate unutra{-
sa licem skarabeja ili kao ~ovek nad ~ijom se glavom nalazi ovaj nje podstreke svoje du{e i koji napipavaju svoj put (u relativno
insekt. Ponekad se jednostavno pojavljuje samo kao skarabej.”122 velikom broju) prema Hijerarhiji. Za njih tek treba da do|e veliko
Anton Lavej, osniva~ Satanske crkve, ka`e: otkrivenje da je 'kraljevstvo Bo`je u vama samima'. Tako glasi re~
za njih na ovom stupnju istorije ~ove~anstva.”130
“Feni~ani su se klanjali bogu muva, Valu (Baal), odakle dolazi i
\avo — Velzevul (Beelzebub). I Val i Velzevul su identi~ni sa egi- Ona tako|e ka`e (kroz svoga demonskog duhovnog vo|u, Djuahal
patskim balegarom ili skarabejom, koji je o~ito vaskrsavao sebe Kula (Djwhal Khul)):
samog, sli~no legendarnoj ptici feniksu, koja se dizala iz sop- “Obi~no se smatra da su ovce oti{le na nebo, a jarci u pakao, a
stvenog pepela.”123 upravo je obrnuta situacija. Jarac u astrolo{kom znaku Jarca pred-
Jevan|elje po Mateju 12,24 ka`e da je Velzevul knez |avolski. stavlja inicijata i iz odre|enog ezoteri~kog ugla jarci stvarno idu na
Dakle eto {ta skarabej zapravo predstavlja! (Tako|e videti Jevan|elje nebo po{to funkcioni{u u duhovnom kraljevstvu... Ovce ostaju na
po Luki 11,15 i po Marku 3,22.) zemlji... dok ne postanu jarci...”131
Skarabej je tako|e simbol plodnosti i “jedan od najdrevnijih sim- Lako se mo`e videti kako je okultna nauka okrenula sve naopako
bola bo`anstva...”124 Osim toga, skarabeji su se koristili u mo}nim i izopa~ila istinu iz Bo`je Re~i.
amajlijama za isceljivanje i magiju.125 Zapravo, jedno od navedenih Dole je prikazan simbol za ~etiri stilizovana jarca. Jarci su simbol
magijskih oru|a jeste i skarabej.126 Ea-Oanesa (Ea-Oannes) koji je Gospodar voda.132
Po{to se masonerija temelji uglavnom na egipatskoj mitologiji, nije Jednorog je mitolo{ko bi}e. U astrologiji jednorog predstavlja
nikakvo iznena|enje {to otkrivamo da se skarabej nalazi na mason- Meseca, a tako|e je i simbol ponovnog ro|enja (ili reinkarnacije).133
skoj kecelji 25. stepena, uz zmiju sa repom u ustima (oroboros).127 Jednorog je jo{ jedan hermafrodit me|u
Mi smo ve} delimi~no govorili o jarcu, u poglavlju o pentagramu. simbolima. U Kini je jednorog poznat kao ki-
Kao {to je spomenuto, jarac je predstava \avola.128 Okultista Menli lin (k'i lin) {to zna~i mu{ko-`ensko.134
P. Hol ka`e: “Jarac je kako falusni simbol, tako i amblem hrabrosti Al Dejger (Dager) obja{njava:
ili te`nje, zbog svoje stamenosti i sposobnosti da se popne i na “Hermafrodit jednorog predstavlja samo
najvi{e vrhove. Za alhemi~are je jar~eva glava bila simbol sumpo- senku uniseksualnog mentaliteta koji se
ra.”129 iskazuje u savremenoj umetnosti i muzici,
kao i u sveop{toj prihva}enosti homosek-
98 99
sualnih i lezbejskih `ivotnih U Nauci jednoroga (The Lore of the Unicorn) saznajemo da se jed-
stilova. norog koristio kao talisman ili amajlija.140
Ali {tavi{e, nju ejd`eri sma- Nekoliko paganskih i ve{ti~jih grupa uzele su naziv jednoroga za
traju jednoroga simbolom nevi- svoje organizacije ili biltene. Neka od ovih imena glase: Astrolo{ke
nosti i ne`nosti oli~enih u osva- usluge Jednorog (Unicorn Astrological Services),141 Savez Jednorog
ja~kom detetu Horusu. Ovaj egi- (The Unicorn Coven),142 Jednorog govori (The Unicorn Speaks), Bilten
patski sun~ev heroj, kako se Jednorog (The Unicorn Newsletter),143 Pero i jednorog (The Quill and
govori, osvaja preko ne`nosti. Unicorn),144 Magijski glasnik jednoroga (Magical Unicorn Messenger)
Prema u~enju nju ejd`a, svet i Malecki jednorog (The Littlest Unicorn).145
treba da u|e u drugo Zlatno Tako|e je interesantno primetiti da Rot{ildovi (Rothschilds) na
doba, koje bi trebalo da po~ne svom porodi~nom grbu imaju jednoroga.146
oko 2000. godine. Zlatno ili Novo doba je tako|e poznato i kao
Doba vodolije i kao Horusov eon — era mira i bratske ljubavi.
Tako vidimo da je jednorog zapravo simbol budu}eg osvaja~a koji
}e na zemlju doneti mir. Ko to mo`e biti ako ne anti-Hrist (mali
rog koji izrasta usred deset rogova u viziji proroka Danila — Knjiga
proroka Danila 7,8) na koga svet ~eka, nesvestan njegove prave
prirode?...
Koliko }e se hri{}ana pokoriti lepoti jednoroga kada bude podi-
gao glavu da probode poslednje tragove Bo`jeg ure|enja?”135
Ovo je dobro pitanje, naro~ito zato {to saznajemo:
“U Kini ka`u da se Jednorog ili Ki-Lin sporadi~no pojavljuje na
Zemlji i da njegova pojava ozna~ava osvit nove ere harmonije i
prosvetljenja. Jedan se, kako ka`u, pojavio prilikom ro|enja
Konfu~ija, 551. godine p.n.e.”136
“I u evropskoj i u isto~nja~koj tradiciji Jednorog se
identifikuje kao Mesija koji dolazi kada se svet
nalazi u opasnosti i koji objavljuje dolazak novog i
boljeg doba. Poput alhemijskog simbola za element
Zemlju, on predstavlja zemaljsku svest i ponovno
Simbol za probu|enje prirodnih vrednosti.”137
Zemlju Svako ko poznaje biblijsko proro~anstvo mo`e
spremno da prizna da ovaj “Mesija” nije niko drugi
do Antihrist.
Rog koji izrasta iz glave jednoroga predstavlja tre}e ili svevide}e
oko, o kome se govori na drugom mestu u ovoj knjizi.138
U Priru~niku za istra`iva~e, pod odrednicom “Jednorog” nalazimo:
“U keltskoj mitologiji i evropskom folkloru, to je izmi{ljena `ivoti-
nja nalik konju, sa jednim spiralno uvijenim rogom koji izrasta iz
sredine ~ela. U alhemiji, to je simbol potpunog vladanja nad falus-
nom seksualno{}u putem obrednog (neorgazmi~kog) sno{aja i nje-
gov preobra`aj u sile ~iste VIZUELIZACIJE.”139
100 101
U jednoj knjizi o mitologiji, na}i }ete Merkura “kako sedi go na
steni...”7 Jedna knjiga o magiji nam govori da je Merkur bio “pronala-
23/!Tjncpmj!tb! za~ vrad`bina i da su ga obi~no prizivali u magijskim obredima...”8
Merkur je tako|e bilo jedno od bo`jih imena koja su se prizivala u
rimskoj nekromantiji.9 Nekromantija predstavlja vra~anje ili komu-
nikaciju sa mrtvima. Druge knjige spominju da je Merkur bio “sprovod-
lsjmjnb nik mrtvih u Ad (pakao)”.10 Masonski autor Albert Pajk, naravno, tvrdi
da je Merkur “~uvar i vo|a za du{e”.11 Da li ho}ete da bog koga
Predstava krila je veoma va`na u mitologiji. U Re~niku simbola magovi prizivaju vrad`binama i koji je sprovodnik mrtvih u pakao bude
nalazimo: “~uvar i vo|a” VA[E du{e?
“Krila - U op{tijem smislu krila simbolizuju duhovnost, ma{tu i Ovaj bog je predstavljen u masoneriji i kultu Isto~ne zvezde — ali
misao. Grci su oslikavali ljubav i pobedu kao figure sa krilima, a u drugom obliku. U kultu Isto~ne zvezde, “Zvezda na istoku”, odnos-
i neka bo`anstva — kao na primer Atina, Artemida i Afrodita — no obrnuti/sotonski pentagram, predstavlja Merkurov lik. U masone-
ispo~etka su tako|e (mada ne i kasnije) predstavljana sa krilima... riji je Govornik (Orator) Merkurova predstava. Albert Pajk ka`e:
U alhemiji se krila uvek povezuju sa vi{im, aktivnim, mu{kim prin- “O HERMESU, gr~kom Merkuru, egipatskom Totu i feni~anskom
cipom; `ivotinje bez krila se povezuju sa pasivnim `enskim prin- Tautu (Taaut) smo stoga dovoljno i naduga~ko govorili. On je bio
cipom.”1 pronalaza~ slova i govorni~ke ve{tine, krilati glasnik bogova i nosio
Merkur je jedan od bogova koji na sebi ima veliki broj krila. On je Kaducej opleten zmijama; a U NA[EM VE]U PREDSTAVLJEN JE
poseduje Glasnikovu palicu ili kaducej (sa krilatim zmijama), a i nje- KAO GOVORNIK.”12
gov {lem i sandale tako|e imaju krila.2 [lem sa krilima (koji se zove Da li ve} sti~ete sliku boga koji se predstavlja u masoneriji i kultu
petaz) i krilate sandale simbolizuju Hermesovu hitrost.3 Zapravo, on Isto~ne zvezde? Njihov bog ima magijske mo}i. On je bog podzemnog
se naziva “lete}im ~ovekom”.4 sveta (pakla) i za{titnik lopova i kockara. Tako|e primetite da je
Merkurov sin Pan.13
Kaducej (ili magi~ni {tapi}) koji nosi Merkur
“sastoji se iz tri elementa: {tapa, para krila i
dve isprepletene zmije. [tap predstavlja obe-
le`je mo}i i autoriteta. U rukama primitivnih
ljudi, najve}a palica koju neko ima da nosi
jasno je ukazivala na to ko je bio vo|a ple-
mena”.14 Za kaducej “se govorilo da ima mo}
da uspava. Milton o njemu govori kao o opi-
jatskoj palici”.15
U Re~niku simbola nalazimo:
U rimskoj mitologiji Merkur je:
“Za Rimljane je kaducej slu`io kao simbol
“... bio bog trgovine i putovanja, kao i za{titnik lopova, kockara i moralne ravnote`e i dobrog pona{anja.
izaslanika. Grci su ga zvali Hermes ili Kilenije, po{to je ro|en na [tap predstavlja silu; dve zmije — mudrost;
planini Kileni u Arkadiji. On je bio sin Jupitera (Zevsa) i Maje, krila — marljivost; a {lem je oznaka uzvi-
Atlasove k}erke. Pan, bog pastira, bio je Merkurov sin.”5 {enih misli... Prema ezoteri~kom budizmu, {tap kaduceja odgovara
Apolon mu je dao: osi sveta, a zmije su povezane sa silom koja se zove Kundalini,
“... ~arobni {tapi} koji se zvao kaducej. Merkur ga je koristio da koja po tantri~kom u~enju spava umotana u dnu ki~menog stuba
vodi du{e umrlih u Donji svet. Tako|e je njime mogao da kon- — {to je simbol evolutivne snage ~iste energije. [najder (Schne-
troli{e `ive i mrtve, ili da bilo {ta pretvori u zlato.”6 ider) tvrdi da dve zmije u obliku latini~nog slova 'S' odgovaraju
bolesti i ozdravljenju. U su{tini, ono {to defini{e su{tinu kaduce-
102 103
ja je priroda i zna~enje ne toliko njegovih pojedina~nih elemenata, Levi, OKULTISTA ~ije je ideje Albert Pajk koristio u knjizi Moralnost i
koliko slo`ene celine. Precizan simetri~ni i dvostrani raspored, kao dogma (Morals and Dogma) 19 — za koje nam masonski autor Lusijen
kod ravnote`e vage ili u tro-jedinstvu u heraldici (grb sa svoja dva V. Rul (Lucien V. Rule) ka`e da je “najve}e delo o masonskoj filozofiji
ljudska ili `ivotinjska oslonca), uvek predstavlja istu ideju aktivne koje je ikad podareno svetu”20 — tako|e spominje da je bog Merkur
ravnote`e me|usobno suprotstavljenih sila koje balansiraju jedna povezan sa “POLNIM organima”.21
drugu na takav na~in da stvaraju vi{u, stati~ku formu. U kaduce- H. P. Blavacki napominje:
ju se ova uravnote`ena dualnost dva puta iskazuje: zmijama i kri- “^injenica da su zmije
lima, ~ime se nagla{ava to uzvi{eno stanje snage i samokontrole oduvek bile simboli mud-
(a samim tim i zdravlja) koje se mo`e dosti}i kako na ni`em rosti i razboritosti ponovo
instinktivnom planu ({to simbolizuju zmije), tako i na vi{em se vidi kod Merkurovog ka-
duhovnom nivou ({to predstavljaju krila).”16 duceja... Dve zmije koje su
Pajk ovako obja{njava kaducej: uvijene oko {tapa, pred-
“To je ispo~etka bio obi~an krst, koji je simbolizovao ekvator i stavljaju falusne simbole
ravnodnevni~ni kolur (Colure), kao i ^ETIRI ELEMENTA koji su pro- Jupitera i drugih bogova
isticali iz zajedni~kog centra. Ovaj krst, nad kojim je krug, a iznad koji su se preobra`avali u
kruga polumesec, postali su obele`je vrhovnog bo`anstva — ili zmije kako bi zavodili bogi-
aktivne STVARALA^KE sile i sa njom udru`ene pasivne sile PRO- nje... Zmija oduvek predstavlja simbol iskusnih poznavalaca, kao i
DUKCIJE - i pripisano je Totu ili Merkuru. Potom je prisvojen njihovih mo}i besmrtnosti i bo`anskog poznanja... Ona pokazuje
pobolj{ani oblik, gde su kraci krsta zamenjeni krilima, a krug i dvostruku mo} tajne mudrosti: CRNU I BELU MAGIJU.”22
polumesec su formirale dve zmije koje su izlazile iz {tapa i formi- Svakako da masonski simboli jedan za drugim nose ovo seksual-
rale krug me|usobnim ukr{tanjem, dok su im glave formirale no zna~enje, ali uprkos ovim seksualnim aluzijama, Savr{en majstor
vrhove polumeseca i u tom obliku se mo`e videti u Anubisovim Albert L. Vudi (Woody), Veliki predava~ u dr`avi Ilinois, ka`e:
rukama.”17 “Tek 1812. godine su u dr`avi Pensilvanija |akoni u povorci nosili
Sem toga, kaducej, kako ka`e Pajk, simbolizuje i ~etiri elementa. stubove — ISTE one stubove koji sada po~ivaju na Stra`arskim pos-
Naravno, ~etiri elementa igraju istaknutu ulogu u magiji. Jedna ve{tica toljima (Wardens' pedestals). \akoni su prvo nosili plave {tapove
pi{e: sa zlatnim {iljcima, {to je simbolizovalo prijateljstvo i dobrona-
“Prilikom bacanja magi~nog kruga mi prvo o~istimo prostor koji mernost; kasnije su na vrhovima {tapova bile BOROVE [I[ARKE
}emo koristiti sa ~etiri elementa — zemljom, vazduhom, vatrom i kao IMITACIJA Merkurovog KADUCEJA, a Merkur je bio glasnik
vodom. Potom hodamo oko mesta koje }e postati magi~ni krug bogova.”23
nose}i ~iniju soli i vode (za zemlju i vodu) i kadionicu (za vatru i Jedna masonska knjiga se, nakon {to daje obja{njenja o kaduce-
vazduh). Dok idemo putanjom kruga izgo- ju, ovako hvali: “[tap Gospodara ceremonija predstavlja analogiju
varamo: 'Neka se vodom i zemljom, vatrom (ekvivalent ili paralelu).”24 Jo{ jedna masonska knjiga tvrdi da
i vazduhom, i duhom ovaj krug ve`e i o~isti “Merkur kaducifer, koji nosi glasni~ku palicu, ima svoju analogiju u
kako mi ho}emo'.”18 jednoj masonskoj lo`i, u vidu |akona seniora, koji prati inicijata kroz
Da li ste primetili da je kaducej “postao ceremonije i poma`e mu u obnavljanju njega samog, iako sam nije u
amblem vrhovnog bo`anstva” i da je pred- stanju da povrati `ivot”.25
stavljao “aktivnu stvarala~ku snagu udru`enu Kaducej je tako|e simbol za besmrtnost.26 Merkur svakako nije
sa pasivnom silom produkcije”? Drugim re~i- jedini bog koji nosi kaducej. Pajk ka`e da su ga tako|e nosili “Sibila,
ma, ovaj amblem predstavlja skriven simbol Minerva, Anubis, Herkul, Ogmius (keltski bog), a ovaplo}eno sazve`|e
seksualnog ~ina i upravo taj simbol pred- Device je bilo u vidu krilatog {tapa, obavijenog dvema zmijama”.27
Simbol ~etiri stavlja vrhovno bo`anstvo kod masona (i Delo Preme{tanje simbola otkriva da se kaducej “na smenu sma-
elementa samim tim i u kultu Isto~ne zvezde)! Elifas trao ekvivalentom Groma, oblikom Svetog drveta, skupljenim Ska-

104 105
rabejom, kombinacijom sun~evog Globusa i Polumeseca i tako glava podi`e iznad njegove.
dalje”.28 Parvati ima zmije oko svog vrata
Jo{ jedan simbol koji ima krila se zove krilati globus (ili sun~ev i struka. Vi{nu je Duh za{titnik,
globus). Helena Petrovna Blavacki, okultista i nju ejd`er, ka`e da je Mahadeva je [iva, Zli princip,
“'krilati globus' samo jo{ jedan oblik jajeta, i da ima isto zna~enje Bhairava je njegov sin, a Parvati
kao i skarabej... {to se odnosi na ~ovekovo ponovno ro|enje, kao i njegova supruga. Kralj zlih
na njegovo duhovno ra|anje”.29 Egip}ani su koristili ovaj simbol kao demona se u hinduisti~koj mito-
predstavu svog tvorca i on je tamo bio toliko rasprostranjen da je logiji zove Naga, Kralj zmija, iz
Egipat bio poznat kao “zemlja krilatog globusa”.30 Pajk nam ka`e: “U ~ijeg imena imamo i hebrejsku
Egiptu je Sunce koga su nosile dve zmije bilo obele`je dobrog duha re~ za zmiju naha{.”34
Horhata, a zmija sa krilatim globusom je stavljana iznad vrata i pro- Krilati globus, kako ka`e H. G.
zora u hramovima boga za{titnika.”31 Masonski ^asopis za nju ejd` Vels (Wells), “treba da postane sim-
(The New Age Magazine) bele`i: “Krilati globus i zmija su simbolizo- bol Novog svetskog poretka kada
vali njihovo (egipatsko) trojedino bo`anstvo.”32 bude otvoreno upravljao svetom”.35
Rozenkrojceri tako|e tvrde da je
ovo njihov simbol. R. Svinbarn Klaj- Masonski stubovi
mer je rekao da je “krilati globus
prvenstveno simbol rozenkrojcera”.
On dodaje: “Krilati globus je simbol savr{ene du{e koja se vra}a na
izvor svoje tvorevine s one strane Jelisejskih polja.”36
Jo{ jedno ime za krilati globus je links (Lynx). Re~ je o “`ivom kri-
latom globusu haldejske magijske tradicije, koji simbolizuje sveop{ti
duh”.37
Muzi~ka rok-grupa D`urni (Journey — putovanje) tako|e je koristila
D`ord` Oliver u svojoj masonskoj knjizi Znaci i simboli (Signs and krilati globus na bar tri svoje slike na albumima.38 Erik Bard`er (Eric
Symbols) ka`e: Barger) zapa`a da krilati globus “ozna~ava DEMONSKO BO@ANSTVO i
“Egipat je bio veliki ~uvar drevnog idolopoklonstva... Knef (Cneph) sveprisutnost boga sunca Ra”.39 (hebrejski “Ra” = zlo)
je bio Zmijski bog ovog naroda; on je bio druga odoba u svetoj tri- Jedan simbol koji sadr`i krilati globus u svome zna~enju je lik
jadi (trojstvu) i govorilo se da je Stvoritelj sveta. Uobi~ajeno je azota (Azoth) (videti sliku na slede}oj strani). U Drevnoj prakti~noj
predstavljan u vidu zmije sa pokrivenom glavom, koja se ponekad masoneriji saznajemo da
zvala Bazilisk ili Kraljevska zmija... Ukoliko bi (poklonik) meditirao je “Azot” OKULTNI jezik
o tajanstvenom trojedinom bo`anstvu Eikton-Knef-Fta (Eicton- za peti element.40 Pajk
Cneph-Phtha), njemu bi se iznosilo pokloni~ko se}anje preko lika obja{njava ovaj simbol:
Globusa i Krilate zmije; Globus je simbolizovao Vrhovnog i ve~nog “Na njemu se vidi
Boga, Zmija o`ivljavaju}i princip, a Krila Bo`ji duh koji se spu{ta i trougao na ugaoniku,
koji se pomerio sa vode prilikom stvaranja sveta.”33 a oba se nalaze u kru-
Pajk napominje: gu; iznad ove slike, na
“Zmije koje okru`uju prstenove i globuse, i koje se legu iz globusa a`daji stoji ljudsko telo
su uobi~ajena pojava na persijskim, egipatskim, kineskim i indij- sa samo dve ruke, ali
skim spomenicima. Vi{nu je predstavljen kako se odmara na uvi- i dve glave — jednom
jenoj zmiji, ~iji umotaji prave strehu iznad njega. Mahadeva je pred- mu{kom, a drugom
stavljen sa zmijom oko vrata, jednom zmijom oko kose i zmijskim `enskom. Pored mu{-
narukvicama na obe ruke. Bhairava sedi na umotanoj zmiji, ~ija se ke glave nalazi se Krilati Ra
106 107
sunce, a pored `enske mesec, odnos- su da ka prati telo u Boravi{te mrtvih, gde }e mu se suditi i gde
no polumesec u krugu punog meseca. }e odgovarati za `ivotne vrline i poroke.
Ruka sa mu{ke strane dr`i {estar, a U zemlji Kemi (Chemi) `iveo je arhitekta koji se zvao Keres
sa `enske ugaonik... (Cheres), {to je lik koji je usvojio kandidat. Kada je on umro, nje-
Dvopolni lik predstavlja simbol dvos- gov ka je si{ao sa telom u Boravi{te mrtvih na sud. Mi sada
truke prirode koja se u staro vreme idemo sa njim na njegov put i ulazimo na Sud za mrtve kako
pripisivala bo`anstvu, kao onom koje bismo videli kakav }e biti usud ovog ~oveka.
se razmno`ava i stvara, kao BRAHM i Na Istoku postoji prozra~nost krilatog globusa sa dve zmije. U
MAJI kod Arijanaca, i Oziris i Izida kod centru odaje stoje velike terazije. Na jednom tasu je vaza u obliku
Egip}ana. Kao {to je sunce bilo mu{- srca, a na drugom lik boginje istine i pravde Ma. Vaza u obliku
ko, tako je mesec bio `ensko; Izida je srca predstavlja dela du{e dok je bila u telu. Zapadno od terazija
Ozirisu bila i `ena i sestra. [estar je je odar na kome stoji predstava le{a umotanog kao mumija sa
stoga hermeti~ki simbol Stvarala~kog kapicom na lobanji i posudom sa lotosovim semenjem pored
bo`anstva, a ugaonik simbol produk- glave. U svakom uglu odaje je sto~i} na kome je kadionica za pa-
tivne Zemlje ili Univerzuma... ljenje mirisa. Za Egip}ane je ovo bila Odaja dveju istina, ~ije }emo
Stoga [ESTAR, kao simbol Neba, predstavlja duhovni, intelektu- zna~enje uskoro objasniti.
alni i moralni udeo ove dvostruke prirode ~ove~anstva, dok Egipatska bo`anstva prisutna u odaji su:
UGAONIK kao simbol Zemlje predstavlja njen materijalni, ~ulni i ni`i Oziris: Gospodar i Sudija mrtvima;
udeo.”41 Atum: zvan 'Otac du{a';
Masonski pisac D`on Jarker dodaje: “Ovde simbolika jasno aludi- Ma: boginja istine i pravde ~iji lik stoji na jednom od tasa tera-
ra na dvopolnu prirodu svih metala.”42 Jo{ jedan mason, D`on Sebas- zija;
tijan Marlou Vord (John Sebastian Marlow Ward), govori: Tot: Pisar bogova;
Anubis: Vodi~ du{a; sin Ozirisa preko njegove sestre Neftis;
“Dvoglavi lik predstavlja prirodnog i ponovo stvorenog ~oveka, koji
Horus: Ozirisov sin, koji predstavlja upokojenje svome ocu;
je okru`en sa sedam planeta i svojom levom nogom gazi a`daju
Izida: Ozirisova `ena i sestra, a Horusova majka;
koja je pognuta iznad krilatog globusa. ^injenica da lik u svojim
Neftis: sestra Ozirisa i Izide, a Anubisova majka preko Ozirisa;
rukama dr`i ugaonik i {estare, ukazuje na mogu}i me|uodnos
izme|u ovih filozofa i masonskih cehova, dok nagla{en na~in na
koji se istupa prvo levom nogom dokazuje da je za njih ovaj
mantri~ki znak imao veoma odre|eno unutra{nje zna~enje. Mo`da
a`daja koja je ovako napadnuta simbolizuje egzoteri~nu religiju i
popularne ideje ispravnog i pogre{nog, za koje su alhemi~ari mis-
lili da ih treba zbaciti da bi svetlo sunca i planeta moglo opet da
zasija svetu koji je obavijen tamom.”43
Otud ne}e biti nikakvo iznena|enje otkriti da se krilati globus, kao
simbol besmrtnosti,44 koristi i u jednom od masonskih stepena. Evo
{ta se de{ava u velelepnosti 31. stepena prema masonskom autoru
Reksu R. Ha~ensu:
“Odaja pravde. Egip}ani su verovali da se aspekti ~ovekovog ka,
ili dvojnika, mogu videti u materijalnom svetu. Takvo se obja{nje-
nje davalo za ~ovekovu senku ili odraz u ogledalu. Ove fizi~ke
manifestacije ka su za njih bile dokaz njegovog postojanja. Verovali

108 109
“Ovaj simbol vu~e poreklo iz drevnog Egipta, gde je predstavljao
esencijalni simbol — predstavu Horusa, boga sunca. Krilati disk se
vekovima koristio kao predstava vrhovnog boga drugih paganskih
kultova i dru{tava. On je bio simbol boga Vala tokom Jezaveljine
vladavine, kao i bog zoroastrijanskog kulta, koga je osnovao
Zaratustra, verski prorok iz Persije...”48
Re~nik simbola nas dalje informi{e:
“Disk. Obele`je sunca, kao i neba. U Kini je 'sveti disk' simbol
nebeskog savr{enstva, a disk koji zapravo predstavlja nebo (disk
od d`ade ili nefrita koji se zvao Pi) ima u sredini rupu. 'Krilati disk'
je jedan od naj{ire rasprostranjenih drevnih simbola, koji se i
danas koristi na znacima i obele`jima; u najdubljem smislu on
Inspektor inkvizitor, 31. stepen masonerije predstavlja materiju u stanju sublimacije i preobra`aja. Dve male
zmije koje se ~esto mogu videti pored diska su zmije sa kaduce-
ja, {to aludira na uravnote`enost suprotstavljenih sila. Ali u ezo-
4 Horusova sina: Kebhsenuf, Tau-mutef, Hapi i Amset. teri~nijem smislu, krilati disk ozna~ava disk u pokretu — disk koji
Kandidat se uvodi u Sud za mrtve da mu se sudi za dela dok leti; stoga se on danas sasvim ispravno upotrebljava na
je bio `iv i da bi se odlu~ilo da li zaslu`uje da `ivi me|u bogovi- obele`jima pravljenim u doba u kome je ostvarena dominacija nad
ma. Njegov pratilac je Horus. Najpre govori Izida, Horusova majka, vazduhom i svemirom.”49
postavljaju}i pitanje ~ija je ka do{la na sud.”45 Krilati sun~ev disk predstavlja razli~ite bogove. Na primer, egi-
Jo{ jednom mo`emo videti paganizam koji toliko preovladava u patski bog Behdeti se obi~no javlja u vidu krilatog sun~evog diska.
masoneriji. Tako|e mo`ete videti da masone u~e da ako njihova “On se ~esto pojavljuje u prizorima bitki iznad Faraona kao veliki soko
dobra dela nadma{e lo{a, onda }e “`iveti me|u bogovima”. Ovo je ra{irenih krila...”50 Krilati sun~ev disk predstavlja i Horusa.51 Kako
u~enje koje je suprotno od Bo`je re~i, jer nas na{a dela nikada ne saznajemo u Egipatskoj mitologiji:
mogu spasiti. Druga poslanica Timotiju 1,9 spominje da nas Bog “Sunce je, kao veoma va`no me|u egipatskim bo`anstvima, imalo
“spase i uputi svetom zvanju, NE PO DELIMA NA[IM, nego po svojoj mnogo imena, pa su i tuma~enja njegovih funkcija varirala u
naredbi i po milosti koja nam je dana u Isusu Hristu pre ve~nih vre- ogromnoj meri. Kao sun~ev disk zvao se Aten; kao izlaze}e sunce
mena”. U Poslanici Titu ka`e se: “On nas spase, NE ZBOG DELA ime mu je bilo Khepri, to jest velika buba kotrljan koja pred sobom
PRAVEDNIH, koja bismo mi u~inili, nego po svome milosr|u, i to kotrlja sun~evu loptu, ba{ kao {to na zemlji pred sobom kotrlja
kr{tenjem preporo|enja i obnovljenjem po Duhu Svetome” (Titu 3,5). kuglicu od balege u koju je polo`io jaja i iz koje }e bujati `ivot;
Svakako, posle samo nekoliko stihova nalazimo “da oni koji su dok se sunce penjalo ka zenitu zvalo se Ra, vrhovni bog
verovali u Boga (treba da) nastoje da ~ine dobra dela” (Titu 3,8). Heliopolisa; a dok je zalazilo kao starac zvalo se Atum. Tako|e se
Tako|e znamo da mnogi ispovedaju i “govore da poznaju Boga, a deli- zvalo i Horus, a kada se ovaj aspekat kombinovao sa aspektom
ma ga se odri~u, jer su mrski i neposlu{ni i ni za kakvo dobro delo boga Ra kao Ra-Harakhte posmatralo se kao mlado sunce na hori-
sposobni” (Titu 1,16), ali nas samo dobra dela ne}e spasiti. Kao {to zontu, odnosno krilati
je apostol Pavle napisao: “Jer STE VI MILO[]U SPASENI, PO VERI. I sun~ev disk.”52
to ne dolazi od vas; dar je to Bo`ji, i ne po delima, da se niko ne bi
pohvalio” (Efescima 2,8-9). Me|utim, kada se spasimo, po`ele}emo Asirski bog sunca [a-
da se pokorimo Bo`jim zapovestima i da radimo za Njega iz ljubavi ma{ je tako|e bio pred-
prema Bogu, ali nas samo na{a dela ne mogu spasti. “Tako i vera stavljan krilatim sun~evim
ako nema dela, mrtva je po sebi” (Jakov 2,17). diskom,53 kao i A{ur
Jo{ jedan simbol sa krilima je krilati disk ili krilati sun~ev disk. On (Asshur), asirski bog ra-
je simbol boga neba46 i “prvobitno se koristio u magiji”.47 ta.54
110 111
Potom postoji i krilata zmija (ili urej),
simbol kraljevskog veli~anstva.57 Indijski
bog Kvecalkoatl (Quetzalcoatl), predstavl-
jan je kao uspravna pernata ili krilata
zmija. “Zmija je predstavljala simbol mu-
drosti, a kada se nalazila u uspravnom
polo`aju to je zna~ilo da je mudrost dobi-
la krila i da je postala duhovna mudrost
ili prosvetljenje.”58
Egipatska boginja Uazit je tako|e
predstavljena kao krilata zmija.59 Jo{ jed-
na egipatska boginja, Buto, simbolizo-
vana je u vidu krilate kobre. Ona je bila
faraonova za{titnica.60 Nova Larusova
enciklopedija mitologije (New Larousse
Encyclopedia of Mythology) obja{njava:
“Buto je bila zmijska boginja, ~esto predstavljana u vidu kobre,
ponekad sa krilima, a ponekad sa krunom. Ona je tako|e ~esto
Izida predstavljana kao `ena koja nosi — bilo direktno na glavi ili na
ukrasu za glavu u obliku le{inara — crvenu krunu Severa, ~ija je
Krilati sun~ev disk je tako|e koristio osniva~ Jehovinih svedoka bila zvani~na za{titnica, dok je Nekhebet bila za{titnica bele krune
^arls Tejz Rasel (Charles Taze Russell). On je hteo da se krilati disk Juga.”61
stavi na sve korice njegovih knjiga ({to je kasnije skinuo D`ozef Ra- U bliskoj vezi sa krilatom zmijom je i krilata a`daja.
derford (Joseph Rutherford)).55 Naravno, ne iznena|uje to {to je Ra-
sel koristio masonski simbol 33. stepena po{to je i sam bio “A`daja nosi simboli~ko zna~enje za mnoge ljude, mada joj svako
mason.56 dodeljuje razli~ito zna~enje. Za neke ona ozna~ava veliku mudrost
Postoje i brojna krilata bi}a. Egipatska boginja Izida (Izis) se ~esto i besmrtnost, dok za druge predstavlja simbol dobre sre}e. Tre}i
prikazuje sa krilima. pak a`daju znaju kao mo}nog i dobronamernog prijatelja.”62

112 113
Jedan katalog slika a`daja
koje igraju nudi “poster zlatne
a`daje”. Oglas ovako ka`e: “Zla-
tna krilata a`daja izlazi iz
uzburkanog mora.” Zmija i a`-
daja su zapravo simboli Soto-
ne.63
U vezi sa a`dajom je i vivern
(wyvern). Re~ je o bi}u koje se
obi~no “predstavlja kao stvorenje
na 2 noge sa krilima, koje li~i na
a`daju”.
Pegaz je jo{ jedna krilata `ivotinja koja je danas prili~no popular-
na. Predstavlja se kao lete}i konj ili konj sa krilima. Fil Filips (Phil
Phillips) ka`e: “Jednorog i krilati konj (Pegaz) predstavljaju zajedni~ke Hronos (koji se tako|e na engleskom mo`e pisati i Kronus, Cronus,
neopaganske simbole. Oni se izvode iz gr~ke i rimske mitologije, gde Chronus, Chronos, Cronos i Kronos), odakle poti~e i re~ “hronologi-
ih uglavnom ja{u bogovi i boginje.”64 ja”,70 bilo je gr~ko, a Saturn rimsko ime za istog boga.71 Masonski
“Pegaz, koga je posedovao Belerofon (Bellerophon), bio je zapra- pisac D`. S. M. Vord ka`e nam u svojoj knjizi Masonerija i drevni
vo krilati konj, neumoran kada je letenje u pitanju: leteo je kroz bogovi da je Saturn “Sotona, Ku{a~, ili bolje re~eno Ispitiva~”.72
vazduh brzinom vihora. Grci su verovali da je Pegaz ponikao iz Elifas Levi tvrdi da se “za dela prokletstva i smrti brinuo Saturn”.73
Gorgonine krvi nakon {to ju je ubio Persej, jo{ jedan legendarni Stoga nije ~udno {to se Saturn zove “Gospodar smrti”.74 Zapravo,
lik. Pegaz je dobio mo} letenja kada je na njega stavljena zlatna njemu su se prinosile i ljudske `rtve.75
uzda. Nakon smrti svog gospodara, koju je Pegaz namerno izaz- Masonski pisac Robert Mekoj (Macoy) otkriva da su neki ljudi
vao, on je oti{ao da `ivi u {talama Zevsa, boga munja i gromova. verovali:
Pegazov posao je bio da odnese munje i gromove Zevsu kad god “... da je Val bio Saturn u Gr~koj i Rimu, kao i da je postojalo
je trebalo.”65 veliko podudaranje izme|u obreda i prino{enja `rtvi Saturnu i
Prema obja{njenju jednog istra`iva~a: onoga {to Biblija govori o `rtvama prino{enim Valu.”76
“Pegaz ili krilati konj, poti~e iz gr~ke mitologije kao simbol Pega, H. P. Blavacki tako|e potvr|uje da je SATURN BEL ILI BAAL
vodenih sve{tenica. Za Pegaza se pri~alo da je sin boginje mese- (VAL).77 Biblija je na brojnim mestima osudila klanjanje Valu. Kad god
ca Meduze. Njegova potkovica je imala oblik polumeseca, {to je bi ljudi napustili pravog Boga, okretali bi se da po{tuju la`ne bogove,
danas jo{ jedan nju ejd` i okultni simbol. Pegaz se danas vidi u i to obi~no Vala. Oti{li su toliko daleko da su ~ak i svoju decu spalji-
de~joj crtanoj seriji '[i-Ra' (engleski - She-Ra, odnosno '`enski bog vali i `rtvovali Valu: “I visine pogradi{e Valu, da Valu na `rtvu svoju
Ra', prim. prev.), a kristalni pegazi su uobi~ajene amajlije i deko- decu spale, {to im niti rekoh, niti zapovedih, niti meni ikad na um
rativni elementi u domovima nju ejd`era.”66 do|e” (Jeremija 19,5). Jo{ neki od stihova koji se ti~u odvratnog
Zarad poja{njenja, jedna pri~a spominje Gorgonu, a druga Meduzu. po{tovanja Vala su: Sudije 2,11.13; 3,7; 8,33; 10,6.10; 1. Samu-
Ovde nema kontradikcije, jer su postojale tri Gorgone koje su bile ses- ilova 7,4; 12,10; 1. Carevima 18,18; 22,53; 2. Carevima 17,16;
tre, a jedna od njih je bila Meduza.67 Posejdon je zaveo Meduzu u 21,2-3; 2. Dnevnika 17,3; 24,7; 28,2; 33,3; Jeremija 11,13.17;
Atininom hramu. Ova se zbog toga naljutila i “pretvorila Meduzinu 23,13; 32,29 i 35.
kosu u zmije. Kada je Persej odrubio glavu Meduzi, krv koja je istekla Osim toga, SATURN je bio poznat kao bog SET.78 Se}ate li se
iz rane rodila je Hrisaora (Chrysaor) i konja Pegaza”.68 Seta, “egipatskog boga zla”,79 o kome smo ranije govorili?
Hronos je jo{ jedan bog koji se ponekad predstavlja sa krilima. U drevnoj mitologiji je odr`avan praznik u Saturnovu ~ast, a zvao
Hronos, Horus i Saturn se zajedni~ki smatraju “bogom vremena”.69 se saturnalije.80 “PROSTITUCIJA I SLOBODNO SEKSUALNO OP[TENJE
u hramu... bili su najizra`eniji tokom rimskih saturnalija.”81 Ovaj
114 115
Uzgredno, Saturn je tako|e predstavljen u vidu glave jarca!88 Da
li vas to podse}a na Mendesovog jarca u obrnutom pentagramu o
kome smo ranije govorili? Trebalo bi!
Jo{ jedan praznik koji koristi boga sa krilima kao svoj simbol jeste
Dan zaljubljenih (Dan svetog Valentina). U Kratkom re~niku mitologije
(Short Dictionary of Mythology) nalazimo:
“Kupidon, bog ljubavi, sin Jupitera i Venere, predstavljen je kao
GOLO dete sa krilima, naoru`ano lukom i strelama. Na ornamen-
tima je uglavnom predstavljen u nekoj de~ijoj zabavi i razonodi..
On je mogao, kao uostalom i drugi bogovi, da poprimi razli~ite
oblike. U Eneidi je predstavljen u vidu Askanija, na zahtev svoje
majke, i to kako ide na Didonin dvor gde je kraljicu nadahnuo
ljubavlju.”89
Jo{ jedno ime za Kupidona je Eros.
“Eros je bio najmla|i od svih bogova; on je bio dete sa krilima,
ljupko ali i neposlu{no, ~ije su podvale i hirovi izazvali mnogo pat-
nji me|u ljudima i bogovima. Bio je naoru`an lukom i strelama ~iji
bi ubod izazivao vatrenu strast u svakom srcu. U svojoj zlobi nije
po{tovao ni sopstvenu majku, pa je Afrodita morala ponekad da
ga kazni time {to mu je oduzimala krila i tobolac. Ipak, on je
praznik je tako|e proslavljao zimsku kratkodnevnicu,82 koja se i da-
uglavnom bio njen odani sluga. Pomagao joj je sa toaletom i bio
nas obele`ava kod ve{tica i masona.83
joj svuda pratilac.”90
Saturn “je predstavljen kao starac pogrbljen od starosti koji nosi
kosu u desnoj ruci”.84 Saznajemo da je “kosa tako|e simbol `etve — “Kupidon je ~esto naslikan kako ispaljuje strele u srca nesre}nih
odnosno obnovljenih nada u ponovno ro|enje”85 ili REINKARNACIJE. `rtvi. Kupidon se i danas jo{ uvek prikazuje na ~estitkama za Dan
Kosa je tako|e simbol vremena.86 zaljubljenih, u pozori{nom dekoru i sl. — obi~no je go, sa krilima,
“Vreme je predstavljeno kao i naoru`an lukom i strelom.”91
starac sa krilima, kosom i pe{- Kao {to smo upravo spomenuli, Kupidon (Eros) je bio Venerin
~anim satom, koji raspli}e uvoj- (Afroditin) sin. Od Erosa nam dolazi re~ “erotski”, a i Venera je tako|e
ke devici koja pla~e”.87 Ponekad smatrana za rimsku boginju erotske ljubavi. Zapravo i re~ “veneri~na
je ~ak i sam pe{~ani sat na- bolest” je izvedena iz Venerinog imena.92 Tako|e i luk i strela koje
crtan sa krilima. nosi Kupidon imaju sek-
Verovatno ste videli Hronosa sualnu konotaciju. U Re~-
na televiziji i na drugim mesti- niku simbola saznajemo
ma, a da niste ni bili svesni {ta da luk i strela “ozna~ava-
je predstavljeno. Najve}e {anse ju sun~evu energiju, nje-
da se vidi Hronos (ili Saturn) su gove zrake i njegove oplo-
na kraju stare ili po~etkom nove |uju}e i pro~i{}uju}e mo-
godine. Hronos je starac koji }i. Sli~na je i simbolika
napu{ta staru godinu, a beba luka, samo {to je slo`eni-
koja puzi (odnosno donosi novu ja, budu}i da sadr`i 'spo-
godinu) predstavlja ponovno nu' izme|u luka i njego-
ro|enje boga. vog stabla”.93
116 117
Kupidon nije nikakav ljupki, mali, nesta{an bog koji stvara
zaljubljene parove. On je bog (zapravo demon) vulgarnosti i nepristoj-
nosti — ali je predstavljen na simpati~an na~in, preru{en veoma nevi-
nim izgledom. Na{e dru{tvo je veoma poplavljeno i zasi}eno paganiz-
mom. On je postao toliko uobi~ajen da ga vi{e ni ne prime}ujemo.
Jednostavno ga prihvatamo kao deo `ivota ni ne shvataju}i koliko
samo vre|amo Boga time {to koristimo i propagiramo pagansku sim-
boliku i pravimo idole od razvratnih, izopa~enih i opakih paganskih
bogova i boginja.
“A mudrost odozgo je najpre ~ista, zatim mirna, umerena, pomirlji-
va, puna milosr|a i dobrih plodova, bez pristrasnosti i licemerja”
(Jakov 3,17).
Dva mitolo{ka stvorenja koja imaju krila su sfinga i grifon (polulav-
poluorao).

Evo jo{ nekoliko simbola sa krilima koji se javljaju u masoneriji,


okultnom, itd.

118 119
Saturn, Mars i Merkur. U centru heksagrama se nalazi SUNCE.

24/!Tjncpmj! Redosled po kojem su raspore|eni ovi simboli uskla|en je sa


odre|enim KABALISTI^KIM RITUALIMA.
Donji deo najdu`eg kraka je podeljen na ~etiri sekcije dvema
dijagonalnim linijama. Ove sekcije su obojene prema ~etiri boje
pshboj{bdjkb Malkuta (Malkuth) sa kabalisti~kog 'Drveta `ivota'. ^etiri grupe od
po tri zraka koji izlaze iz sredine velikog krsta simbolizuju
bo`ansku svetlost. Slova koja su upisana na svaki sredi{nji zrak
Mnoge organizacije na svoje logotipe stavljaju okultne simbole. daju INRI, a ta kombinacija prema istori~aru rozenkrojcera Fr.
Neke od ovih simbola pojedine grupe koriste mo`da u naivnosti, ali Vitemansu (Wittemans) predstavlja latinski moto koji zna~i 'priro-
mnoge druge znaju ta~no zna~enje simbola koje biraju. U stvari, neke da se obnavlja vatrom'. Slova na manjim zracima predstavljaju
organizacije ~ak sa ponosom govore o logotipu koji su izabrale. Na imena za obrede PRIZIVANJA latinskog, egipatskog i gr~kog
primer, grupa rozenkrojcera koja se zove Drevni i misti~ki red ru`inog porekla.
krsta (AMORC — Ancient and Mystical Order of the Rosae Crucis) Broj latica velike ru`e na krstu je 22, {to predstavlja broj slova
veoma detaljno obja{njava hermeti~ki ru`in krst. Oni delom ka`u: u hebrejskom kabalisti~kom alfabetu. Spolja{nji krug od dvanaest
“Ovde prikazani slo`eni simbol zove se alhemijski i hermeti~ki latica predstavlja dvanaest pojedina~nih slova ovog alfabeta, a
ru`in krst i predstavlja vrlo star MISTI^KI simbol. Sastavljen je od naro~ito dvanaest znakova Zodijaka. Slede}i krug od sedam latica
dva ru`ina krsta koji su spojeni u jedan: mali ru`in krst u centru simbolizuje sedam duplih slova — a naro~ito sedam ASTROLO[KIH
— predstavnik ~oveka, mikrokosmosa — je i sredi{nja ta~ka ve}e planeta. Krug koji je skroz unutra, a ima tri latice, predstavlja tri
ru`e koja se nalazi u srcu velikog krsta i predstavlja simbol maternja slova — vazduh, vatru i vodu.
makrokosmosa. Na ~etiri kraja velikog krsta ispisana su tri U sredi{tu velike ru`e nalazi se mikrokosmi~ki ru`in krst — razvi-
ALHEMIJSKA simbola: `iva, sumpor i so. Na vrhu krsta je `iva jena KOCKA sa ru`om od pet latica u svome sredi{tu. ^etiri zupca
sme{tena u sredini, sumpor na levoj, a so na desnoj strani. Na izlaze iz pozadine ovoga krsta, pokazuju}i na ~etiri pravca u
drugim krajevima krsta simboli su ispisani redoslednom koji je u svemiru.
skladu sa EZOTERI^KOM tradicijom. Kompletni simbol 'enciklopedijskog' ru`inog krsta ozna~ava svu
Tako|e se na svakom kraku veli~anstvenost, silu, lepotu i za{titu Rozenkrojcerskog reda.”1
pored alhemijskih simbola nalazi i Gornji opis je naprosto prepun OKULTNIH konotacija. Bilo bi suvi{e
simbol PENTAGRAMA. Ova petokra- detaljno da o tome govorimo ovde, ali `elimo da uka`emo na tri
ka figura jeste simboli~ka predstava stvari. Pre svega, spominje se re~ “alhemija”. U knjizi Mo} ve{tice
samog ru`inog krsta — pobede (Power of the Witch) koju je napisala Lori Kebot otkrivamo:
su{tastvenosti nad ~etiri alhemijska
“Ve{tice (magovi) se zovu mnogim imenima — {amani, mudraci,
elementa. To~ak na vrhu svakog
vra~evi, ALHEMI^ARI, mistici, parapsiholozi. Me|utim, bez obzira
pentagrama predstavlja tu su{ta-
na imenovanje, ovi ljudi koji se bave magijom imaju me|u sobom
stvenost...
ne{to zajedni~ko, a to je jedinstven odnos sa prirodom, sa
Na donjem kraku ove figure, ispod
bo`anstvom i sa ljudskim dru{tvom.”2
velike ru`e, nalazi se HEKSAGRAM
— simbol makrokosmosa — koji je Kebot na drugom mestu ka`e:
sastavljen od dva trougla koji se “Nau~na tradicija (ve{ti~arenje) se bazira na hermeti~kim pricipima
prepli}u. Pored njegovih krakova je koji su paralelni sa principima nove parapsihologije. Oni vuku svoje
iscrtano {est planeta, prema staroj poreklo od u~enja Hermesa, koji je Egip}anima bio poznat kao Tot,
ASTROLO[KOJ tradiciji: na dnu se a Rimljanima kao Merkur... Zapravo, HERMES je po svoj prilici bio
nalazi mesec, njemu zdesna je Ve- univerzalni indoevropski bog koji je PODU^AVAO ASTROLOGIJU,
nera, a potom redom idu Jupiter, ALHEMIJU, KAO I MNOGE MAGIJSKE VE[TINE KOJE SE NALAZE U

120 121
SRCU VE[TI^JEG ZANATA. Po svoj prilici je svuda u~io univerzalne 'kako gore, tako i dole'. Iz ovoga nesumnjivo poti~e i uverenje da
istine, jer se ~ak javlja i me|u domoroda~kim Amerikancima u vidu je KRAJNJI ISHOD ALHEMIJSKIH ISTRA@IVANJA DA SE DO\E DO
bogova prevaranata Gavrana, Kojota i Zeca.”3 VE^NOG @IVOTA...
Lako mo`emo videti da se ve{ti~ji zanat slu`i alhemijom. Naravno, Na ni`im nivoima taoisti~ke prakse, me{anje jina i janga se
alhemija je tako|e bitna i u masoneriji. Na primer, na 21. stepenu moglo posti}i kontrolisanim polnim odnosom; napredniji mistici su
masonerije inicijatima ka`u slede}e: praktikovali razli~ite procedure u meditaciji, ~ija je svrha bila da
dovedu do svojevrsne 'destilacije' janga unutar tela. Ovakva prak-
“Hermeti~ki filozofi se tako|e mogu zvati i spekulativni alhemi~ari.
sa je obi~no bila poznata kao 'seksualna alhemija'.”6
Ime 'hermeti~ki' poti~e iz tradicije da je osniva~ alhemije bio
Egip}anin (Tot) koga su Grci zvali Hermes Trismegistus, odnosno U Re~niku misticizma stoji obja{njenje da se “hermeti~ko” sada
Trostruko veliki Hermes, identifikuju}i ga sa svojim Hermesom, a “koristi u op{tem zna~enju OKULTNO ili ezoteri~ko... Tako|e, kao
rimskim Merkurom. imenica zna~i u~enika ili onog koji se bavi alhemijom ili OKULTIZMOM
Alhemi~arska tradicija se najbolje mo`e razumeti ako se oni koji ili ezoteri~kom naukom”.7
je praktikuju podele na dve grupe: prva grupa, koju mo`emo naz- Jo{ jedna knjiga, Ilustrovana istorija magije i natprirodnog (A
vati 'operativni alhemi~ari' je zaista verovala da je mogu}e pret- Pictorial History of Magic and the Supernatural) napominje: “Grci su
varati metale. Njihov cilj je bio da pretvore osnovne metale, kao verovali da je Hermes Trismegistos za~etnik OKULTNE FILOZOFIJE,
{to su olovo i bakar, u srebro i zlato i da se tako obogate. Druga odnosno MAGIJE. Zapravo, re~ je bila o slo`enoj li~nosti — pola
grupa, '{pekulativni alhemi~ari' bili su mistici koji su govorili da Hermes, a pola egipatski bog Tot.”8
alhemija nije nauka o pravljenju zlata, ve} DUHOVNA NAUKA Okultista i psiholog Karl Jung dodaje: “Alhemija je, sa druge
REGENERACIJE I SVETA VE[TINA POSVE]ENA TUMA^ENJU MIS- strane, veli~ala najgnusnije kr{enje zakona — incest, u vidu simbola
TERIJA BOGA i `ivota. Kada govorimo o alhemiji u masoneriji mis- jedinstva suprotnosti, nadaju}i se da }e na takav na~in povratiti zlat-
limo na ovu drugu grupu.”4 no doba.”9
^ini nam se vrlo interesantno to {to nalazimo u Okultnom (The
Se}ate li se Hermesa, Merkura i Tota o kojima smo ranije govo-
Occult): “Treba imati na umu da je psiholog Jung... smatrao otkri}e
rili? To su sinonimi za Sotonu, kako ka`e okultista Helena Petrovna
alhemije jednim od najve}ih intelektualnih avantura svog `ivota...”10
Blavacki.5
On je tako|e “smatrao ALHEMIJU PRETHODNIKOM SAVREMENE PSI-
Masonska knjiga Most ka svetlosti ka`e: “28. stepen masonerije
HOLOGIJE...”11
je ~ista filozofija i najmisti~niji je od svih. Na njemu se obja{njavaju
Drugi nazivi za alhemiju (osim hermeti~ke ve{tine) su spagiri~ka
na~ela NUMEROLOGIJE, ASTROLOGIJE I ALHEMIJE.”
ve{tina (spagyric art)12 i vai-tan (wai tan).13
Delo Misterije mi{ljenja, prostora i vremena (Mysteries of Mind,
Vratimo se na obja{njenje AMORC-ovog logotipa iz drugog razloga.
Space and Time) ka`e:
Primetite da je dvaput spomenuta “su{tastvenost”. Mason, okultista
“Bilo je normalno pretpostaviti da, kada bi ^OVEK MOGAO DA i crta~ Bafometa, Elifas Levi, daje komentar: “Zvezda vodilja je ista
SEBE ZAISTA U^INI BOGOLIKIM, on bi onda stekao mo} da pret- ona blje{tava zvezda koja predstavlja simbol u svim inicijacijama. Za
vara ni`e metale u zlato preko apsolutno istih procesa kojima je alhemi~are ona je znak SU[TASTVENOSTI, za magove je ona velika
ono nastalo unutar Zemlje. Ovo verovanje je izra`eno na misterija (arkanum), a za kabaliste sveti PENTAGRAM.”14
Smaragdnoj plo~i, za koju se veruje da ju je napisao bog Tot, koji Kao tre}a stvar, spominje se Kabala. Ukratko, Kabala:
je navodno nau~io stare Egip}ane prirodnim naukama i ve{tini
“... pretpostavlja da re~i, znakovi i brojevi imaju magi~nu mo} i da
pisanja. (Grci su identifikovali Tota sa jednim oblikom njihovog
postoji mogu}nost da se kroz poznavanje ove mo}i predvi|aju
boga Hermesa — Hermesom Trismegistosom, odnosno 'trostruko
budu}i doga|aji i uti~e na njih. Kabala je priznala i mo} amajlija,
velikim'. Otuda i termin 'hermeti~ka ve{tina' za alhemiju.)
magi~nih formula, prizivanja duhova i drugih natprirodnih postupa-
Svi ovi razli~iti putevi su se spojili: prvobitno verovanje, da je
ka.”15
potraga za na~inom da se pretvore osnovni metali u zlato obuh-
vatala sled bo`anskih radnji, razvilo se u verovanje da je VA@AN U ~lanku pod naslovom “Jung i Kabala” saznajemo:
DEO ALHEMIJE NASTOJANJE DA SE POSTANE POPUT BOGA —

122 123
“Kabala je jedan od najstarijih filozofskih sistema na zapadu. NA
NJOJ SE TEMELJI VE]I DEO ASTROLOGIJE, TAROTA, ALHEMIJE,
NUMEROLOGIJE, MITOLOGIJE I RITUALNE MAGIJE.”16
Knjiga pod naslovom Magijske ve{tine (Magical Arts) tvrdi: “Poput
ve}ine okultnih sistema u okviru evropske tradicije visoke magije,
KABALA JE IMALA I VRAD@BINE ~ija je svrha bila da navede nevidljivu
grupaciju duhova da sprovede u delo magove `elje.”17
Zapravo, u Re~niku misticizma saznajemo da je KABALA “OSNOVNI
ELEMENT U VE]INI OKULTISTI^KIH [KOLA”.18
Tako bi sada trebalo da imamo malo jasniju predstavu o okultiz-
mu koji je na{iroko predstavljen na logotipu rozenkrojcera. Mo`emo
videti da je ~ovek koji je osmislio taj logo ta~no znao {ta radi. Tako|e
mo`emo videti da su rozenkrojceri o~ekivali jedan svetski poredak i
jednu svetsku religiju. Pogledajmo {ta se pojavilo u Rozenkrojcerskom
pregledu (The Rosicrucian Digest) juna 1941. godine:
“Mi predvi|amo da }e misti~ki panteizam biti religija sutra{njice...
Ne}e biti crkava, ve} samo jedne crkve... Po{to je zemlja ~oveko-
vo stani{te, ona je tako|e i zajedni~ka imovina za sve ljude...
Svetska dr`ava }e izgraditi i odr`avati bolnice, sanatorijume i
klinike... Lekare }e pla}ati dr`ava i ona }e koristiti ~itavu njihovu
profesionalnu slu`bu... Svaki gra|anin }e u`ivati ove zdravstvene
usluge i za{titu... Kvote }e biti stavljene na sve profesije, u svakoj
od zona Svetske dr`ave.” 19
Na slede}oj strani mo`emo videti jo{ nekoliko rozenkrojcerskih
simbola.
Okultni tr`ni centar, koji prodaje ljudske kosti, za svoj logotip ima
uljanu lampu. Oni obja{njavaju:
“Na{ logo je crte` uljane lampe od fine
bronze. Devet ih je napravljeno za Red
zlatnog svitanja Alistera Kroulija (OTO).
Lampu je nacrtao Arkon Daraul na 226.
strani knjige 'VE[TICE I ^AROBNJACI'
(WITCHES AND SORCERERS). Jedna se
nalazi u na{oj li~noj kolekciji predmeta za
magijske ve{tine.”20
Oni dodaju da ova “~arobna lampa”
“predstavlja zemlju, vatru, vazduh, vodu.
Znak paganskog okultiste, usamljenog
putnika mudrog na putevima kosmosa...
(Za dodatne informacije videti '^arobni
krug — njegova uspe{na organizacija i
vo|stvo', napisan od strane vele~asnog
124 125
Jed`a Nomolosa (The Magic Circle; Its Successful Organization &
Leadership, Rev. Yaj Nomolos))”.21 Nomolos je ina~e ~lan Satanske
crkve.22
Savet Parlamenta svetskih religija (CPWR — The Council for a
Parliament of World Religions) tako|e opisuje logo koji koristi. Izdanje
iz novembra 1993. @urnala CPWR (CPWR Journal) objavljuje:
“Pre pet godina, kada je Hajd Parker Leri D`enijak (Hyde Parker
Larry Janiak) napravio simbol jedinstva za Parlament svetskih
religija, on je verovao da }e jednoga dana ljudi ^ikaga mo}i da
vide {ta je napravio. Nije ni znao da }e njegov simbol postati poz-
nat ljudima {irom sveta. 'Veoma sam sre}an i nadam se da }e Jedna nju ejd` organizacija, opisuju}i jednu od njihovih radionica,
ovaj simbol pomo}i da se ujedine svetske religije', rekao je 55- ka`e:
godi{nji D`enijak... “Ve`ba}e se tehnike vizuelizacije, meditacije i disanja u boji... Svi
Nakon istra`ivanja tradicionalnih }e se ovi faktori upotrebiti kada svako bude pravio sopstvenu man-
religijskih simbola, D`enijak je za dve dalu...
sedmice razvio svoj simbol jedinstva. Sanskritska re~ mandala, {to je obi~no krug, predstavlja
Simbol je kru`nog oblika nazvan man- MISTI^KI crte`. U isto~nja~koj filozofiji se koristi kao ta~ka za kon-
dala. Kako je D`enijak rekao, mandala centraciju. Smatraju je 'ma{inom mo}i', za koju mnogi veruju da
simbolizuje savr{enost i jedinstvo. poseduje talismanske osobine i da zra~i silu koja projektuje
Cr te` po D`enijaku predstavlja kvalitete koji su povezani sa njom, odnosno za {ta je i napravlje-
'sunce ~iji su zraci u obliku du`ica na, na primer za mir, isceljenje, za{titu, itd.”26
Bo`jeg oka'. Simbol se zasniva na
drevnim poetskim duhovnim koncepti- Jedan katalog iz Teozofskog dru{tva (Theosophical Society) ka`e:
ma: svevide}em Bo`jem oku; vatri, “Re~ mandala poti~e iz Sanskrita, a zna~i sveti ili magi~ni krug.
plamenu i suncu kao izvoru ~itavog Strukturu mandale odre|uju tri principa u rasporedu: sredi{te,
`ivota na zemlji; suncu kao hrani i zra~enje koje proisti~e iz njega i periferija kruga. Centar predstavlja
izvoru `ivota na zemlji, i na jednom MISTERIOZNU DUHOVNU SILU, odnosno mesto ro|enja ~itave
plamenu sve}e, kao {to ka`e poslovica: 'Upali jednu sve}u umesto egzistencije u prostoru i vremenu. Zra~enje dolazi iz centra kruga
{to proklinje{ tamu'. ka njegovoj periferiji, ~ime ujedinjuje unutra{nje i spolja{nje. Na{
Sredi{te je okru`eno sa devet pojedina~nih plamenova, koji put ka samospoznaji mo`e voditi u centar bi}a. I tamo mo`emo
prema D`enijaku predstavljaju razli~ite puteve SVETSKIH RELIGIJA, otkriti smirenu usredsre|enost i isceliteljsku energiju terapije boja-
KOJE SVE DOLAZE IZ ISTOG DUHOVNOG IZVORA.”23 ma.”27
Jo{ jednom mo`emo videti da je dizajner ovog logotipa ta~no znao U Priru~niku za boje u jogi (A Color Guide to Yoga) saznajemo da
{ta radi. ^ak je rekao da je simbol MANDALA. Ipak, da bismo dobro svaki detalj mandale ima DUHOVNO zna~enje.28 Ova knjiga jo{ ka`e:
razumeli {ta je D`enijak imao na umu, potrebno je da otkrijemo {ta “Mandala je crte` u kome vas ~itava {ema vodi ka centru.
je mandala. U knjizi Tantri~ki misticizam Tibeta (The Tantric Mysticism Skoncentrisan pogled u mandalu vam poma`e da usredsredite svoje
of Tibet) saznajemo da koncept jin-janga obrazuje osnovu mandale.24 misli i dovodi vas do tra`enog stanja usmerene koncentracije.”29
Ovo je interesantno budu}i da smo ve} videli okultnu simboliku jin- Lori Kebot ponosno govori:
janga. “Na mnogim stranama (svoje Knjige senki) nacrtala sam male pen-
Jedan ~asopis nam ka`e: “Re~ mandala mo`e se sa sanskrita pre- tagrame, kao {to to ~inim kada se potpisujem u pismima i na
vesti kao ^AROBNI KRUG. Kada ispunimo krug bojom, oblicima i sim- dokumentima. Verujem da je pentagram jedan od najstarijih
bolima, to mo`e biti MAGI^AN do`ivljaj.”25 geometrijskih simbola poznatih ~oveku. On se sastoji od
PETOKRAKE ZVEZDE UNUTAR KRUGA I PREDSTAVLJA KLJU^NI
126 127
SIMBOL ZANATA. TO JE VE[TI^JA MANDALA, geometrijski crte` planetarni `ivot. Ovaj trougao obrazuju tri velika vanplanetarna
~itave egzistencije, koji sadr`i i tvorca (creatrix) i tvorevinu.”30 entiteta (demona!) koji sada poma`u Plan za planetu...
Jo{ jedna knjiga daje obja{njenje: Jedan od ova tri velika bi}a nam je poznat kao Gospod Buda...
Od sve trojice on je najbliskiji Hristu. On stoji sa desne strane
“Mandala je poznata kao 'crte` mo}i' poteklog iz tantri~kog budiz-
Hristu i stoga se predstavlja u donjem desnom uglu trougla.
ma, ~iji je cilj da izmeni svest i probudi kundalini energiju u
U donjem levom uglu stoji veliko Bi}e koje nosi mo} sun~eve
~oveku, tako dovode}i do 'prosvetljenja' ili shvatanja li~nog
ravnote`e; koje je sada nanovo na raspolaganju Sanat Kumari. O
bo`anskog karaktera.”31
njemu gospodar Djuahal Kul govori kao o 'duhu ravnote`e' i 'duhu
Tako mo`emo videti da je D`enijak znao ta~no {ta radi kada je mira', 'miru koji prevazilazi svaki razum'...
crtao logo za Savet Parlamenta svetskih religija. Na vrhu ovog novog i jedinstvenog trougla stoji taj Avatar sin-
Slede}i logo koji }emo pogledati je iz ~asopisa Svetionik (The teze... Njegov prodiru}i uticaj ubrzava ~ovekovo razumevanje toga
Beacon). Postoji ~lanak koji ide uz ovaj simbol i obja{njava ga, a nosi da zapravo `ivimo u jednom svetu kao jedno ~ove~anstvo sa zajed-
naslov “Nju ejd` simbol” iza ~ega stoji zvezdica, a napomena glasi: ni~kom sudbinom...
“Ovaj duboko EZOTERI^KI simbol se sada nalazi na koricama Sveti- Na trougao sila novog doba dodata je petokraka zvezda Hrista...
onika”. ^lanak je napisao Foster Bejli, mason 32. stepena32 i suprug Staro i novo se moraju spojiti. Problem nije boriti se da se ubije
Elis Bejli (osniva~ izdava~ke ku}e “Lucifer” (Lucifer Publishing Compa- staro, ve} na mudar na~in i u pravo vreme INFILTRIRATI novo u
ny),33 koja se sada zove kompanija “Lucis” (Lucis Trust)), jedan od kotao na{eg vremena.
ogranaka Teozofskog dru{tva).34 Bejli daje op{irno obja{njenje: Na{ simbol samim tim povezuje dve ere i ispravno oslikava
“Ovaj simbol je postavljen u beskrajno plavo polje, koje ozna~ava Hristovo delo danas, i sile koje On mora imati. Ta~ka u centru je
sferu `ivotnog izra`aja na{eg sun~evog Logosa, za kog se ka`e da mesto gde stoji Hrist. Re~ je o centru zvezde, centru trougla i cen-
je tamnoplavi, drugi zrak Logosa. Snaga i kvalitet njegovog tru diska zlatne svetlosti.
pro`imaju}eg `ivota odr`ava i uslovljava sve unutar sun~evog sis- Iz tog centra radi On, a dok radi pomalja se krst novog doba.
tema, uklju~uju}i i `ivot i sudbinu na{eg planetarnog Logosa, Ovo je krst sa jednakim kracima koji odra`ava svoj kosmi~ki
Sanat Kumare. Re~ je o najmo}nijem ~iniocu koji smo u stanju da arhetip i koji }e na osnovu onoga {to jeste postati krst ~ove~ans-
mentalno doku~imo. tva u danima koji dolaze. On simbolizuje uravnote`eni `ivot ispu-
Zlatni disk, preko koga su postavljeni trougao i zvezda, sim- njen ispravnim odnosom sa Bogom preko te`nje Njemu, kao i
bolizuje sveobuhvatnu pozadinu na{eg `ivota na ovoj planeti. ispravan odnos sa ~ovekom preko slu`enja drugima i deljenja sa
Sanat Kumara mo`e da gleda kroz njega... O njemu se govori u njima. Napokon }emo znati i `iveti po ~injenici da ni{ta zapravo
toj najdrevnijoj od svih mantri, Gajatri: 'Razotkri nam lice pravog ne pripada bilo kom pojedina~nom ~oveku.”35
duhovnog Sunca, koje je sakrio disk sa zlatnom svetlo{}u, da Gornji opis je prepun okultne terminologije za ~ije bi obja{njenje
bismo saznali istinu.' bila potrebna zasebna knjiga. Me|utim, treba ukratko re}i nekoliko
Iza ~itavog simbola, {ire}i se izvan diska sa zlatnom svetlo{}u, stvari. Treba ukazati na to da kada Bejli govori o “Hristu”, on ne misli
pomalja se kosmi~ki krst, koji se nalazi u svesti velikana na tom na Isusa Hrista iz Biblije. Nju ejd`eri u~e da je svako Hrist. Oni veru-
dalekom Suncu, Sirijusa... ju i da je Lucifer bio Hrist. Na primer, ~asopis Teozofskog dru{tva
Neke od ovih sila su delimi~no na raspola- Lucifer (koga ure|uju Helena Petrovna Blavacki i Eni Besant (Annie
ganju u odaji [ambalovog saveta (Shamba- Besant)) pi{e slede}e: “'Ja Isus... sam svetao, odnosno Zvezda
lla)... Na{ simbol se doti~e samo nekoliko Danica', (...Lucifer).” Oni dodaju: “Lu~ono{a je Zvezda Danica ili
ovih novih snaga i sadr`i me{avinu i starog i Lucifer; 'a Lucifer nije profana ili sotonska titula. To je latinska re~
novog doba... Luciferus — onaj koji donosi svetlost, Zvezda Danica...'”36
Trougao koji stoji preko diska je `ute boje, Osim ovoga, Sirijus se spominje u obja{njenju logotipa koje je
jer je to boja budija (buddhi). Hijerarhija upravo izneto. “Vekovima je ve}ina okultista i u~itelja ezoterije dr`ala
funkcioni{e na takozvanoj budi~koj ravni, a da je Sirijus mesto gde `ivi LUCIFER sa svojom hijerarhijom. U
sile ovog trougla na tom mestu prodiru u na{ hri{}anskoj terminologiji, Sirijus je jednostavno re~ koja ozna~ava
128 129
'pakao'.”37 U knjizi pod naslovom Zvezda Danica.43 H. P. Blavacki pi-
Sirijus nalazimo: {e o Druidima, Magima, Zoroastri-
“Eufra}ani, Persijanci, Feni~ani i ljudi jancima itd, pozdravljaju}i “Zvezdu
iz vedske Indije su nazivali Sirijusa Danicu — prelepu Veneru-Lucife-
vo|om, dok su Rimljani znali Sirijusa ra”.44
kao Janitor Lethaeus, odnosno Kao {to je ve} spomenuto,
~uvara pakla, a obe ove titule mogu kompanija “Lucis” je bila jedan
Simbol koji predstavlja Veneru
podsetiti na Anubisa, egipatskog ogranak Teozofskog dru{tva, koje
boga koji je vodio preminule kroz je osnovala Helena Petrovna Bla-
podzemni svet. Egip}ani su i sami vacki, okultista,45 luciferijanac,
po{tovali Sirijusa i pod nekoliko mag,46 i mason.47 Ona je napo-
drugih imena, me|u kojima su menula: “... Lucifer ili Luciferius je
Sothis, Sothi, Sept, Sepet, Sopdet, ime. Lucifer je bo`anska i zemaljs-
Sot i Sed.”38 ka Svetlost, 'Sveti Duh' i 'Sotona'
istovremeno”.48 Drugim re~ima,
Zanimljivo je primetiti da je i
ona tvrdi da je Lucifer Sveti Duh I
Venera “postala boginja Pse}e
Sotona, ali nije i jedina koja je
Jedna forma Anubisa zvezde, Sirijusa...”39 Venera je, uz-
Lucifera nazvala Svetim Duhom.
gredno, drugo ime za Lucifera!40 Siri-
Masonski autor Albert Pajk je
jus je toliko bitan za okultiste da je
vre|ao i hulio na Svetog Duha
jedna nju ejd` organizacija ~ak svoje
kada je zabele`io da je “telo
dru{tvo nazvala Zajednica “Sirijus”,
Svetog Duha, sveop{teg Uzroka,
a njihov bilten se zove @urnal
ustvari Zmija koja pro`dire svoj
“Sirijus”.41 Ovu grupu su osnovali
rep”.49 Zapravo, masonima inicija- Obratite pa`nju na heksagram
biv{i ~lanovi Fajndhorn komjunitija i na zmiju koja grize svoj rep
tima na 28. stepenu masonskog
sme{teni u [kotskoj. Na slici levo
predavanja govori se IDENTI^NA
vidimo njihov logo.
stvar!50
Jedan biv{i ~lan i ko-direktor Fajndhorn komjunitija bio je Dejvid
Kao {to je tako|e spomenuto, bilten Teozofskog dru{tva se zvao
Spengler.42 Po svemu sude}i, Spengler je prili~no o~aran Luciferom.
Lucifer. Jedna od osoba ~iji se materijal {tampao u ovom ~asopisu
Neki od njegovih citata o Luciferu su ve} izneti u ovoj knjizi. Evo jo{
bio je Elifas Levi, ~ovek koji je nacrtao Bafometa. On je izjavio:
dva njegova citata:
“Intelektualni LUCIFER JE DUH INTELIGENCIJE I LJUBAVI; on je parak-
“Lucifer priprema ~oveka na sve na~ine da postane Hrist, a Hrist let, on je Sveti Duh...”51 Re~ “paraklet” zna~i “za{titnik” ili “posred-
priprema ~oveka za do`ivljaj Boga... Me|utim, svetlo koje nam nik”. Apostol Jovan je napisao: “A ako neko sagre{i, imamo branitelja
otkriva Hristovo prisustvo, svetlo koje nam otkriva put do Hrista, (parakleta) kod Oca, Isusa Hrista pravednika” (1. Jovanova 2,1). Hrist
dolazi od Lucifera. On je davalac svetlosti. On je s pravom nazvan je na{ posrednik: “Jer jedan je Bog, i jedan posrednik izme|u Boga
Zvezdom Danicom, jer je njegova svetlost ta koja objavljuje ~oveku i ljudi, ~ovek Isus Hristos” (1. Timotiju 2,5). Okultisti poku{avaju da
osvit vi{e svesti. On je prisutan kada dolazi do tog svitanja. Vi{e ukradu titulu Isusa Hrista i da je daju Luciferu (Sotoni) {to uop{te ne
ne stoji kao ku{a~ ili ispitiva~, ve} kao veliki inicijator, odnosno iznena|uje, jer se Lucifer hvalio:
onaj koji prenosi du{u Hristu ili od Hrista u jo{ vi{e svetove.”
“POPE]U SE do neba, vi{e zvezda Bo`jih presto SVOJ ]U
“Hrist je ista sila kao i Lucifer, ali se kre}e u prividno suprotnom UZDIGNUTI, SE[]U na gori zbornoj, na strani severnoj; IZI]I ]U
smeru.” svrh oblaka, SA SVEVI[NJIM JEDNAK ]U JA BITI” (Isaija 14,13-
Naravno, citati poput ovog uop{te nisu iznena|uju}i po{to nam i 14).
sami masoni (kao i drugi) ka`u da je Lucifer (ili Venera) Lu~ono{a i
130 131
Me|utim, Sotonino razmetanje je isprazno po{to Bog otkriva: “Ali
ti u pakao ({eol) pade, u dubinu grobnu” (Isaija 14,15).
“Svetlost” (ili “Hrist”) o kome govore okultisti je zapravo LUCIFE-
ROVA SVETLOST. Kao {to su napisali Elifas Levi i Albert Pajk:
“LUCIFER, Lu~ono{a!... Lucifer, Sin jutra!”52 H. P. Blavacki se hvali
“da je Sotona, ili Crvena vatrena a`daja... i Lucifer, ili 'Lu~ono{a' u
nama: to je na{ Um — na{ ku{a~ i Iskupitelj, na{ inteligentni oslo-
bodilac i Spasitelj iz ~istog animalizma”.53
U knjizi H. P. Blavacki tako|e nalazimo:
“Sveti je [abat bo`ji: blagosloveno i sveto je ime An|ela Ada —
SOTONE.
Jer je 'slava Sotonina senka Gospodnja': Boga u vidljivom svetu;
'Sotonin presto je podno`je nogama Adonaja' — a to podno`je je
~itav KOSMOS.”54
Ne{to kasnije u svojoj knjizi ona dodaje da ime “neprijatelj” ne pri-
pada Sotoni, ve} biblijskom Bogu, o kome ona govori kao o “prvom
i najokrutnijem 'neprijatelju svih ostalih bogova'...”55 Ona je rekla da {to lanac radnji “Target” poma`e
je zmija (Sotona) “samo govorila re~i saose}anja i mudrosti...”56 da se obnovi Spomenik u Va{ing-
Menli Palmer Hol, tako|e MASON I OKULTISTA, VERUJE DA JE tonu. Tako|e imaju igra~ku od
MESIJA “PLANETA VENERA, INA^E ZVANA LUCIFER...”57 U Holovoj debelog papira na kojoj se mo`e
knjizi Inicijati plamena (Initiates of the Flame) nailazimo na zapanju- napraviti obelisk.61 Da li je ovo
ju}u izjavu. On ka`e: samo “slu~ajnost”?
“Postoje dva dela ili divizije ~ove~anstva ~ija je istorija blisko Jo{ jedan logo dolazi od
povezana sa istorijom U~enja mudrosti. Ti delovi predstavljaju dok- Sat~idananda A{ram-Jogavila (Sa-
trine o vatri i vodi, dve suprotnosti u prirodi. Oni koji slede put tchinananda Ashram-Yogaville).
vere (ili srca) koriste vodu i poznati su kao Setovi sinovi, dok su Primetite sredinu u obliku man-
oni koji slede put razuma i delanja sinovi Kajina, koji je bio sin dale sa ta~kom u krugu, hek-
SAMAELA, Duha vatre. Danas ovog drugog nalazimo kod alhe- sagramom, trouglom, jin-jangom,
mi~ara, hermeti~kih filozofa, rozenkrojcera i slobodnih zidara.”58 polumesecom, punim mesecom
itd. Ovaj logo je o~igledno pred-
Ono {to je toliko zapanjuju}e jeste to {to H. P. Blavacki obja{njava stava ujedinjenja svih religija u
ko je zapravo Samael. Ona bele`i: “U kabali SAMAEL... JE jednu. Naravno, upravo to nju ejd`
SOTONA...”59 (Videti sliku i tekst u slici na 39. strani.) Tako su, ho}e da uradi. Oni ho}e da spoje
prema Holu, masoni, alhemi~ari i rozenkrojceri sinovi Sotonini!!! sve religije. “Fabijanski socijalista
Tako|e obratimo pa`nju na to da u spisima masona Lina Perkinsa H. G. Vels napisao je da }e se
on tvrdi: “PUT NA NEBO O^IGLEDNO IDE KROZ PAKAO i tako je izgle- 'Svetska dr`ava koja dolazi... zas-
da i bila namera Tvorevine.”60 Sa ovim gledi{tem postoji, me|utim, nivati na zajedni~koj Svetskoj
jedan problem, a to je da NEMA IZLASKA IZ PAKLA (videti Jevan|elje religiji, u velikoj meri pojednos-
po Luki 16,26). tavljenoj i uop{tenijoj i bolje
Hajde da vidimo jo{ jedan logo. Lanac radnji “Target” koristi ta~ku shva}enoj'.”62 Robert Maler (Mu-
u krugu kao svoj simbol. Kao {to je ranije spomenuto, ovaj znak je ller), biv{i pomo}nik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, rekao je:
predstava falusa. Obelisk (kao na primer Spomenik u Va{ingtonu) je “Moramo krenuti {to je mogu}e br`e ka jednoj svetskoj vladi; JEDNOJ
jo{ jedan falusni simbol. Sa ovim na umu, prili~no je interesantno to SVETSKOJ RELIGIJI; pod jednim svetskim vo|om.”63
132 133
Maler je tako|e izjavio: “Moj veliki li~ni san je stvaranje ogromnog ovoj planeti i dati svetu religijski pogled na to kako bi tre}i mileni-
SAVEZA IZME\U SVIH VE]IH RELIGIJA I UJEDINJENIH NACIJA.”64 jum trebalo da bude duhovni milenijum; milenijum u kome }e do}i
Maler o sebi govori kao o humanisti65 i jedan je od savetnika u do integracije i harmonije ~ove~anstva...” 76
uredni{tvu ~asopisa “Mozak/Mi{ljenje” nju ejd`era Merilin Ferguson Maler tako|e tvrdi:
(Marilyn Ferguson). Tako|e se nalazi u savetodavnim odborima Centra
“Glavne svetske religije moraju dramati~no da ubrzaju svoj eku-
za le~enje uz pomo} stava (The Center for Attitudinal Healing),66 jo{
menski pokret i da priznaju da se jedinstvo njihovih ciljeva nalazi
jedne nju ejd` organizacije, Instituta za obrazovne studije (The Insti-
u raznolikosti njihovih kultova. Religije moraju aktivno sara|ivati da
tute for Educational Studies) i Hrama razumevanja (The Temple of
dovedu do neslu}enih visina bolje razumevanje misterija o `ivotu i
Understanding),67 gde je naveden kao jedan od “prijatelja osniva~a”.
o na{em mestu u univerzumu. Pitanja kao {to su 'moja religija —
Tako|e je u Povereni~kom odboru Globalnih ~lanova obrazovanja
u pravu ili ne?' i 'moja nacija — u pravu ili ne?' moraju se zauvek
(Global Education Associates).68 Maler je isto tako u Odboru direkto-
napustiti u planetarnoj eri.”77
ra Gra|ana planete (Planetary Citizens)69 i bio je jedan od suosniva~a
ove grupe, kao i ~lan odbora Planetarne inicijative za svet koji mi Uz ideju jedne svetske religije dolazi i ideja jednog ~ove~anstva i
biramo (The Planetary Initiative for the World We Choose),70 jo{ jedne jednog sveta. Globalni forum duhovnih i parlamentarnih vo|a o ljud-
nju ejd` grupe. [tavi{e, “Maler podsti~e rad Bend`amina Krima iz cen- skom opstanku (Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders
tra 'Tara', koji daje oglase u vode}im svetskim novinama i objavljuje: on Human Survival) ima logotip koji nam daje ideju ~ove~anstva koje
'HRIST JE SADA OVDE'”. se ujedinjuje i stvara jedan svet, a takav logo imaju i Kvartus fon-
Budu}i da je osnovao [kolu drevne mudrosti u Fort Vortu u dacija (The Quartus Foundation) i Planetarna komisija za globalno
Teksasu (The School of Ancient Wisdom, Fort Worth, Texas), smatra- isceljenje (The Planetary Commission for Global Healing).
ju ga ocem globalnog obrazovanja,71 a njegov Sa`eti nastavni program
za ceo svet (World Core Curriculum) se koristi u {kolama {irom
sveta.72 Maler, koji je vatreni sledbenik okultiste i nju ejd`era Elis
Bejli,73 zapravo tvrdi da mu je ovaj Sa`eti nastavni program za ceo
svet dao njegov duhovni vo|a (koji je zapravo demon) po imenu
Djuahal Kul, tako|e poznat i kao Tibetanac!74 Re~ je o istom
duhovnom vo|i koji je naveo Bejlijevu da napi{e i mnoge svoje okultne
knjige. Maler je veoma ponosan zbog ovoga, jer literatura koju smo
dobili iz {kole “Robert Maler” jasno priznaje da se filozofija koja stoji
iza ovog nastavnog programa “zasniva na u~enjima koja je u knjiga-
ma Elis Bejli izneo tibetanski u~itelj Djuahal Kul, kao i na u~enjima
M. Morija (Morya)”.75
Maler je odr`ao govor na “Konferenciji u potrazi za pravim zna~e-
njem mira” (The Conference in Search of the True Meaning of Peace), Centar za igre za sveop{ti mir (The
koja je odr`ana u Kostariki od 25-30. juna 1989. On je insistirao na Center for the Dances of Universal Pea-
tome da treba raditi u pravcu jedne svetske religije. Evo dela njego- ce) ima logo koji se sastoji od srdaca
vog govora: povezanih u krug i naizgled ne sugeri{e
jedan svetski poredak; me|utim, ispod
“Potrebna nam je svetska ili kosmi~ka duhovnost... verske vo|e
ovog obele`ja stoji re~enica: “Kroz
}e se okupiti da pre kraja ovog veka defini{u kosmi~ke zakone koji
muziku i igru KA JEDNOM SVETU, unutar
su zajedni~ki za sve njihove vere... Oni bi trebalo da ka`u poli-
nas i izvan nas.”78 Ova grupa tako|e
ti~arima koji su to kosmi~ki zakoni i {ta Bog, ili bogovi, ili kosmos
obja{njava svoj logo. Kako oni ka`u:
o~ekuju od ljudi.
Tako|e se moramo nadati da }e papa do}i pre 2000. godine u “Krug od srdaca je zapravo originalno
Ujedinjene nacije, govoriti za svaku religiju i svaku duhovnost na delo koje je uradio grafi~ki umetnik

134 135
Mark Takaha (Marc Takaha); on je U VIZIJI PRIMIO NACRT kako su sponzorisali veliku S-U-N konferen-
treba da izgleda logo za igre za sveop{ti mir. VIZIJA JE SPONTANO ciju u novembru 1968. u cilju for-
DO[LA i Mark je ljubazno poklonio delo Centru. Mi `elimo da mulisanja 'svetske religije za novu eru'
po{tujemo svrhu OVOG DARA IZ KOSMOSA...”79 koji bi dopunio novi svetski poredak u
Da li ste uo~ili da je ovaj logo do{ao preko vizije? Drugim re~ima, eri vodolije.”83
on je o~igledno dat posredstvom duhova (demona)! Oni se tako|e Gornja ilustracija se pojavila u jednom
hvali{u da su se ove: od ~lanaka SUN-a. SUN tako|e ima
“... igre pro{irile po svetu i da se koriste u raznolikim ambijenti- interesantan logo na svom kancelarijskom
ma, kao {to su mirovne studije, transpersonalno savetovanje, priboru. Obratite pa`nju na ta~ku u tro-
holisti~ko zdravstveno obrazovanje, ekumenske konferencije i uglu, krug, sedmokraku zvezdu i dvana-
transkulturne umetni~ke proslave. Igre su prisutne i na proslavi estokraku zvezdu — a sve to unutar kruga.
Dana Ujedinjenih nacija, Nacionalnoj konferenciji Udru`enja za Jo{ jedna grupa koja radi na tome da
humanisti~ku psihologiju, Festivalu folk muzike u San Francisku, spoji sve kulture i religije je Svetski savet
proslavama Me|uverskog mira (Interfaith Peace Celebrations), za jedinstvo i razli~itosti (UDC — the Unity-
Studijskoj konferenciji Udru`enja za prou~avanje transkulturne and-Diversity World Council). Prethodna
svesti (Association for the Study of Cross-Cultural Consciousness imena za ovu istu grupu su bila Savet za
Studies Conference), Konferenciji Ameri~kog makrobioti~kog me|unarodnu saradnju (International
dru{tva, izlo`bama Celovitog `ivota (Whole Life Expos) i dr.”80 Cooperation Council) i Savet za jedinstvo
i razli~itost (Unity-and-Diversity Council).84
Uzgredno, “igre su bile izvorna
“Savet za jedinstvo i razli~itost je mo}na mre`a za promovisanje nju
tvorevina u~itelja SUFIJA Mur{ida Se-
ejd`a... koji je povezao ogranke sa me|unarodnom mre`om 'Festivala
mjuela L. Luisa (Murshid Samuel L.
uma, tela i duha'. Ovim se oformila ogromna vojska posve}ena
Lewis), a inspiracija je bio njegov u~i-
stapanju svih religija u jednu, pod svetskim vo|om.”85 Oni su sas-
telj Hazrat Inajat Kan (Hazrat Inayat
tavili i Imenik za Novi svet.86 Cilj im je da “podstaknu pojavljivanje
Khan), kao i ameri~ki pionir igre Rut
nove li~nosti i civilizacije utemeljenih na dinami~koj integraciji razli-
St. Denis (Ruth St. Denis)”.81
~itosti me|u svim narodima i u ~itavom `ivotu”.87 Njihov internet sajt
Stav o jednom ~ove~anstvu i jed-
ka`e: “Metode koje koristimo se zasnivaju na na{oj potrazi za sve-
nom svetu tako|e je iskazan na lo-
op{tim moralnim i DUHOVNIM principima. Mi pozdravljamo ZAJED-
gotipu koji se pojavio u jednom ~lan-
NI^KO SPAJANJE SVIH rasa, kultura i RELIGIJA u zajednicu koja negu-
ku Duhovnog jedinstva naroda (SUN
je jedinstvo i raznolikost kako na lokalnom planu, tako i {irom
— the Spiritual Unity of Nations). Na
sveta.”88 Me|u njihovim aktivnostima su i Me|uverske proslave
prvoj strani pi{e: “POSVE]ENO DU-
(Interfaith Celebrations).
HOVNOM JEDINSTVU RELIGIJA, NACI-
Sufijev logo “Od septembra 1995. ova Svetska me|uverska mre`a (World
JA I NARODA.”82
Jedan pisac nas obave{tava: Interfaith Network) odr`ava sastanke u verskim i duhovnim centri-
ma oko Los An|elesa, kao {to su Dru{tvo 'Vedanta', Islamski cen-
“Maja meseca 1968. godine je S-U-N (Duhovno jedinstvo naroda)
tar, Dru{tvo za molitvu za svetski mir (The World Peace Prayer
odr`ala me|unarodnu konferenciju duhovnih i EZOTERI^KIH orga-
Society) i Mormonski hram... Proslave obuhvataju meditaciju... i
nizacija u mestu Houv u Saseksu u Engleskoj (Hove, Sussex). Bilo
poruke iz razli~itih verskih grupa.”89
je prisutno 1650 delegata, od kojih su neki do{li iz politi~ki i ide-
olo{ki razli~itih sredina, a neki iz tako dalekih krajeva kao {to je Lilend P. Stjuart (Leland P. Stewart) je bio osniva~ Svetskog save-
Island. Postoji S-U-N centar u Detroitu i grupe u ^ikagu, Atlanti, ta za jedinstvo i razli~itost. 10. maja 1998. godine odr`ao je govor
Kosta Mesi (u Kaliforniji), Bulavaju (Bulawayo — Zimbabve), na na festivalu “Taurus Vesak” (Taurus Wesak Festival), koji je spon-
Novom Zelandu, kao i mnoge u Ju`noafri~koj republici. Amerikanci zorisala losan|eleska Intergrupa. Pre nego {to spomenemo neke od
Stjuartovih opaski, mislim da treba objasniti {ta je festival “Vesak”.
136 137
Grupa za kreativnu meditaciju (The Gro- radom Svetskog saveta za jedinstvo i razli~itost. Sada bih voleo da
up for Creative Meditation) nam ka`e: spomenem nekoliko tih oblasti:
“Ovaj festival, koji se odr`ava tokom Otkrio sam da je Sinteza veoma bitan termin u u~enjima Elis
sun~evog meseca Taurusa (Bika) na Bejli... U ovim u~enjima Buda predstavlja svetlost, budu}i da je on
pun mesec u maju, SLAVI BUDU, GOS- 'prosvetljen'... Centralni cilj ovih u~enja je da se pomogne u
PODARA SVETLOSTI, Vesnika sa Istoka. ra|anju nove svetske religije. Sve ove dimenzije su u saglasno{}u
Upravo ovaj veliki `ivi Avatar donosi sa na{im delom.
'Svetlost prosvetljenja' iz 'Centra gde Zna~enje jedinstva i razli~itosti u ovoj oblasti je u slu`enju kako
Svetski savet za jedinstvo se spoznaje Volja Bo`ja' bli`e ~ove~an- sintezi, koju nazivamo jedinstvom, tako i u dobrom obra}anju
i razli~itost stvu. Mi se tokom Vesaka podse}amo pa`nje na razli~itost, koju predstavlja svaki aspekat jedinstva...
da Volja Bo`ja probu|uje ~ove~anstvo i Dopustite mi da dam komentar o samom festivalu 'Vesak' u tom
otkriva njegov pravi smisao na zemlji. pogledu. Vesak u budizmu simbolizuje Budino ro|enje, `ivot i
Svake godine Sile Svetlosti ~ine na- smrt...
pore tokom Vesaka da pove}aju dotok Osim budizma i hri{}anstva, treba dobro da obratimo pa`nju i
prosvetljenja u svet i da bace svetlost na judaizam, islam, taoizam, konfu~ijanizam, kao i na gomilu
mudrosti i razumevanja 'u umove ljudi'. savremenih duhovnih pokreta, kao {to su Bahai, Vendanta i sl.
Ukoliko je zahtev od strane ~ove~an- Svaki od ovih pokreta daje svoj doprinos religijskom `ivotu...
stva dovoljno jak, mentalno sna`an i NOVA SVETSKA RELIGIJA je tako|e fokus zajedni~ke oblasti. Mi
adekvatno skoncentrisan, onda se Sile od 1950-tih godina radimo na Svetskom pismu kao na dokumen-
Simbol prosvetljenja tu koji ljudi mogu koristiti kako bi se nau~ili da `ive u skladu sa
Prosvetljenja mogu prizvati i dovesti u
tok ljudskih aktivnosti.”90 na{im sveop{tim nasle|em... Svakako da bi trebalo da obuhvati-
mo i neka od najzna~ajnijih ezoteri~kih u~enja...
O ovom festivalu se govori kao o
Neka na{ zajedni~ki duhovni rad bude sve mo}nija sila u
“najuzvi{enijem trenutku u godini”.91
probu|enju pojedinaca i grupa {irom planete za NOVU SVETSKU
Tom Karni (Carney) ka`e da je Vesak
RELIGIJU i za novi svet na krupnom planu!”93
“predivna prilika da se razgovara o
izlaze}em suncu, jer to i jeste su{tina Lilend Stjuart nije jedini koji traga za novim svetom punim jedin-
festivala — da oko bude jedinstveno, a stva i razli~itosti. Red “Sufi” (The Sufi Order), koji je osnovao Hazrat
celo telo ispunjeno svetlo{}u. Su{tina Inajat Kan, predstavlja jednu me|uversku grupu ~iji je cilj:
je u uticaju volje na posve}enog slugu, “... da pro{iri poruku o jedinstvu i da promovi{e probu|enje ~ove-
na jedinstveno oko i jedinstvenu ~anstva za ono bo`ansko {to postoji u svakome; da donese pro-
volju”.92 gram duhovne obuke koja bi dovela do duboke li~ne transforma-
Levo je kru`ni simbol koji predstav- cije, {to bi za svoj vrhunac imalo jedan uravnote`en, skladan i
lja “tri povezana prole}na festivala kreativan `ivot; da prona|e na-
meditacije” (od kojih je jedan “Vesak”). ~ine da primeni duhovne ideale
Na ovom festivalu u Budinu ~ast je ljubavi, harmonije i lepote na
i Stjuart prokomentarisao: izazove svakodnevnog `ivota;
“Dok sam se danas pripremao za ove da promovi{e razumevanje i pri-
komentare, potrudio sam se da pro- hvatanje me|u pripadnicima
na|em sve knjige Elis Bejli i da ih pre- razli~itih vera, kao i da pod-
gledam, a naro~ito knjigu pod naslo- stakne razvoj sveop{teg srod-
vom Eksternalizacija hijerarhije (The stva u ljubavi.”94
Externalisation of the Hierarchy). Otkrio Primetite da njihov logo koristi
sam brojne ZAJEDNI^KE OBLASTI sa krila kao i polumesec.
138 139
Tomas Erenceler (Thomas Ehrenzeller) je pripadnik Svetskog fede-
ralisti~kog udru`enja i Udru`enja za ujedinjenje demokratija (the World
Federalist Association, the Association to Unite the Democracies).95
Obe ove organizacije rade na svetskoj vladi. Erenceler napominje:
“Era u kojoj narodi sveta kona~no odbacuju stege nacionalisti~ke
samoobmane i osloba|aju se u cilju zajedni~kog udru`ivanja u
jednu slobodnu zajednicu, bi}e pravo Sun~evo doba. Kao sun~evi
gra|ani, bi}emo sastavni deo jedne mo}ne rase... Mogli bismo da
izgradimo svetsko dru{tvo... i to }emo i uraditi... Ljudsko dru{tvo
kona~no mora da postane jedno jedinstveno dru{tvo, UJEDINJENO
U SVOJOJ RAZLI^ITOSTI... Dolazi novo doba, bez obzira na to da
li su ~uvari starog spremni ili ne... Mo`e postojati Novi svetski
poredak... Mi }emo spasiti svet time {to }emo od njega napravi- Gorba~ov je spomenuo da
ti blistavo Novo doba”.96 nam je potreban novi svetski
poredak. Za taj poredak se ve}
Mihail Gorba~ov tako|e poziva na jedinstvo u razli~itosti. U svom prave planovi. ^ak postoji i zas-
obra}anju Ujedinjenim nacijama (UN) 7. decembra 1988. godine tava koja se zove “Zastava
Gorba~ov...: jednog sveta” (“One World
“... je veli~ao 'ogroman podsticaj za napredak ~ove~anstva' koji je Flag”). Oni ovako obja{njavaju
do{ao od francuske i ruske revolucije, i pozvao je UN da obavlja ovaj svoj simbol:
novu ulogu, rekav{i: 'Svetski napredak je jedino mogu} kroz potra- “Predstavljaju}i nebo iznad
gu za sveop{tim konsenzusom ljudi kako se kre}emo ka novom nas i zemlju pod nama, kru`-
svetskom poretku... Ono o ~emu mi govorimo... je jedinstvo u raz- na slika privla~i pogled i
li~itosti'. (^lanak u ~asopisu Newsweek od 19. decembra 1988. skre}e nam pa`nju ka centru. Poput poznatog jin-jang simbola i
koji je govorio o ovome, nosio je naslov 'Hrabri novi svet'.)”97 drugih mandala, on je sveobuhvatan i sve je kod njega u ravnote`i.
Gorba~ov, koji je bio predsednik Rusi- Budu}i sme{teni unutar okvira ~ije boje predstavljaju ~etiri pravca
je, sada je predsednik Me|unarodnog — kao {to se uglavnom sla`u domoroda~ki Amerikanci i mnogi svet-
zelenog krsta (The Green Cross Inter- ski uro|eni~ki narodi — mi smo pozvani da neprestano razmi{ljamo
national). Evo i njihovog logotipa (obratite i delamo iz {ire perspektive. A preklapanjem ovih traka mi smo
pa`nju na jin-jang na njemu). inspirisani da krenemo napred — u budu}nost koju smo uvek
Gorba~ovljeva fondacija u SAD (The zami{ljali kao mogu}u.”100
Gorbachev Foundation USA) je sme{tena Oni dodaju: “Koraci na na{im putevima mogu se razlikovati, ali
u Prezidiju (Presidio) u San Francisku u }emo svi sti}i na isto odredi{te!”101 Eto ponovo te teme jedinstva u
Kaliforniji. Evo i logoa Prezidio alijanse. razli~itosti. Uzgredno, ovaj internet sajt je osvojio nagrade “Najbolje
Oni imaju isti logo kao i Inicijativa ujedin- od paganskog na mre`i” (Pagan Best of the Web) i “Misti~ku nag-
jenih religija (United Religions Initiative), radu” (Mystic's Award).102
koja je poku{avala da smesti svoju direk- Saradnici na globalnom obrazovanju (Global Education Associates)
ciju u Prezidio.98 tako|e rade na svetskom poretku. Oni svoj logo ovako opisuju:
Tako|e je zanimljivo primetiti da je
sada Rusija promenila svoj simbol srpa i “Sfera predstavlja svakog od nas, i sve nas zajedno, i zemlju kao
~eki}a u dvoglavog orla.99 (O simbolici celinu u sistemu/misteriji koje je univerzum.
orla se govori na drugim mestima u ovoj Drvo je `ivot — na{ `ivot — koji postaje ono {to mo`e biti unutar
knjizi.) toga i zavisno od ve}e `ivotne sfere.

140 141
Suprostavljena te~na polja tame i svetlosti “Ujedinjeni Amerikanci za razdvajanje
su drevni elementi: zemlja i voda (tama), vaz- crkve i dr`ave” (AU — Americans United for
duh i vatra (svetlost). Separation of Church and State) je jo{ jedna
Tama i svetlost su tako|e jin i jang `ivota. organizacija ~iji logo obrazuje trougao.
One predstavljaju suprotnosti koje ne mogu Obratite pa`nju na plamen na vrhu ovog sim-
postojati odvojeno, a koje zajedno predstav- bola. O baklji govorimo na drugom mestu u
ljaju integrisanu celinu. One su unutarnje i ovoj knjizi. Tako|e spominjem da se jedan
spoljne dimenzije na{e humanizacije — na{e masonski izdava~ zove “Baklja” (The Torch
zajedni~ke sada{njosti i budu}nosti.”103 Press). Treba zapaziti da je “oko 80% sred-
Savet za inostrane odnose (CFR — The Council on Foreign Relati- stava za udru`enje, koje prethodi Ujedinje-
ons) tako|e insistira na jednom svetskom poretku. CFR objavljuje nim Amerikancima za razdvajanje crkve i dr`ave, do{lo od maso-
~asopis koji se zove Inostrani poslovi (Foreign Affairs), a {tampa i na”.107 Njihova adresa je potpuno ista kao i adresa Udru`enja
“radove u vezi sa gledi{tem”. Jedan od ovih radova je objavljen 25. masonske slu`be (The Masonic Service Association). Zapravo, jedan
novembra 1959. i nosio je naslov Studija br. 7.104 Ovaj dokument je od biv{ih izvr{nih direktora, Dr Glen L. Ar~er (Dr. Glenn L. Archer) i
pozivao na “izgradnju novog me|unarodnog poretka koji bi mogao biti jedan od biv{ih direktora ovog udru`enja, Dr. K. Stenli Louel (Dr. C.
odgovoran za svetske mirovne te`nje i za dru{tvene i ekonomske Stanley Lowell) bili su masoni 33. stepena.108
promene... Me|unarodni poredak - ... uklju~uju}i to {to ozna~avaju AU je protiv toga da se u {kolama u~i kako je Bog stvorio svet,
sebe same kao socijaliste (komuniste).”105 a podr`avaju abortus, kontracepciju i seksualno obrazovanje. Pismo
Oni imaju zanimljiv logo — nagog koje smo primili od Berija Lina (Barry Lynn), direktora AU, izjavljuje:
~oveka koji ja{e belog konja. Izgleda “Sada tra`im od vas da pristupite Ujedinjenim Amerikancima u
kao da bi njegova ruka mogla da sklopu na{e pripreme za veliki okr{aj sa Verskim pravima.
pokazuje znak rogatog \avola. Ne znam za vas, ali sam ja li~no dovoljno video, dovoljno ~uo i
Biblija nam u Psalmu 9,17 ka`e: dovoljno pro~itao o novom mo}nom politi~kom uticaju obnovljenog
“Odne}e su u pakao ({eol) bezdu{- pokreta za verska prava. Nema nikakve potrebe da ubla`avam re~i:
nici i narodi koji za Boga ne mare.” oni se moraju zaustaviti! [to pre, to bolje.
U Enciklopediji “Britanika” nalazi Ukoliko nas nadvladaju Verska prava, oni }e uni{titi na{ ~udesni
se fascinantan podatak u vezi sa ameri~ki mozaik. Oni }e zabosti svoj nos u pluralizam i ugu{iti
slovima CFR. Muslimani veruju da razli~itost. Svoj sopstveni eti~ki kodeks }e ubaciti u na{e li~ne
treba da se pojavi Antihrist koji }e `ivote. Mi ne mo`emo i ne smemo da im to dozvolimo!
imati “jedno oko”: Eto za{to vam danas pi{em da bih vas zamolio — zapravo da bih
“Niti je Antihrist nepoznat muhame- vas nagovorio — da se pridru`ite Ujedinjenim Amerikancima i odi-
danskoj teologiji u kojoj se on zove grate svoju li~nu ulogu u na{oj borbi protiv Verskih prava.”109
Mast-al-dad`al (Masth al Dajjal), [tamparija “Trismegistus” je izdala jednu masonsku knjigu (koja je
odnosno la`ni Hrist ili Hrist koji bila puna prikrivenog okultizma) V. L. Vilmshursta (W. L. Wilmshurst).
la`e... On treba da bude jednook i Mo`ete videti da i njihov logo koristi baklju,
da mu na ~elu bude oznaka sa slovi- zajedno sa krugom i trouglom. Uzgredno, da
ma C.F.R, tj. Kafir ili nevernik.”106 li se se}ate da se bog Hermes zvao Hermes
Trilateralna komisija, jo{ jedna TRISMEGISTUS ili Tri puta veliki Hermes.110
grupa koja radi na svetskoj vladi, Upravo je Hermes Trismegistus bio za~etnik
ima logo koji predstavlja varijantu OKULTNE FILOZOFIJE i MAGIJE.111 Da li je to
triskeliona i 666. Zapazite tako|e da ono {to predstavlja {tamparija “Trismegis-
strelice obrazuju trougao, ~ije sredi{- tus”?
te sadr`i prelomljeni krst.
142 143
Organizacija “Anonimni alkoholi~ari” (AA — Neobi~an je logotip koji koriste raelisti. Jedan
Alcoholics Anonymous) tako|e u svom logou pisac ukazuje na slede}e:
koristi krug i trougao. Bil Vilson (Bill Wilson), “Pro{le godine (1991) oni su se okupili u Kanadi;
suosniva~ AA, dao je obja{njenje za njihov logo. ove godine su sun~ane pla`e Francuske bile
On je rekao: “Krug predstavlja ~itav AA svet, a doma}in za 600 nagih sledbenika. Oni sebe zovu
trougao predstavlja tri zave{tanja AA: oporavak, raelisti, a njihov vo|a i prorok je Rael, Francuz,
jedinstvo i pomo}.”112 To ne zvu~i lo{e, ali je biv{i sportski reporter, koji sada objavljuje: 'Ja sam Mesija!'
potom dodao: “Mo`da nije slu~ajno to {to su Ime 'Rael' dolazi od kombinacije re~i RA, {to je jedno od imena
drevni sve{tenici i proroci smatrali ovaj simbol drevnog egipatskog boga sunca, i EL, {to je hebrejska titula za
sredstvom za teranje zlih duhova.”113 bo`anstvo. 45-ogodi{nji Rael ka`e da je 1973. godine odleteo na
Zanimljivo je {ta ovaj simbol (sa trouglom 'Elohimovu planetu' u lete}em tanjiru. Tamo su ga dva malena
uperenim nagore, koji se naziva MAGI^NI vanzemaljca jajastih o~iju kratko informisala o njegovoj zemaljskoj
TROUGAO) zapravo predstavlja. Re~ je o “sim- misiji kao glasnika i spasitelja ~ove~anstva.
bolu zna~ajnom za VE[TICE”,114 i “predstavlja Rael obja{njava da su mu svemirci tako|e dali simbol nove vere
za{titu koju daje 'krug' i mo} koju daje trougao. — svastiku unutar navodne Davidove zvezde. Ovo, kako on ukazu-
Tako|e se povezuje sa OKULTNIM i koristi se da je, ozna~ava mir, ljubav i harmoniju i nema nikakve veze sa
pru`i DEMONSKU pomo} u raznim obredima”.115 Hitlerom ili nacizmom.
Al-Anon, grupa koje se zasniva na principima Glavni metod obo`avanja kod raelista je sveti seks koji se
AA, tako|e koristi krug i trougao kao svoj logo. upra`njava na otvorenom prostoru, dok njihov mesija sedi u
Logo Kalifornijskog instituta za integralne turskom sedu i svira na duva~kom instrumentu. Ovaj NLO kult koji
studije (California Institute of Integral Studies) u se brzo {iri, sada ima poklonike u 38 zemalja, me|u kojima su
sebi sadr`i veliki broj trouglova. Jedan ~lanak ove SAD, Japan, Belgija, [vajcarska, Italija i Kanada.”119
grupe ka`e:
Brukrid` institut (The Brookridge Institute) je ranije koristio simbol
“Centar za integralno savetovanje (The Integral {estougaonika, ali sada koristi druga~iji logo. Urednici ka`u:
Counseling Center) nudi oblasti San Franciska
“Na{ energetski model {estougao nam je
razvojno savetovali{te zasnovano na integralnoj
dobro slu`io, me|utim ovaj drevni keltski
perspektivi koja jedinku shvata kao kontinuum
simbol, triscele, re~itije iskazuje pristup
tela, uma i duha. Savetnici su {iroko utemeljeni
svesti... Triscele predstavlja tri `ivotna cik-
u isto~noj i zapadnoj filozofiji i psihologiji: psiho-
lusa, a i mi }emo od sada na{u publikaciju
dinamici, kognitivnoj, psihosinteti~koj jogi, medi-
izdavati tri puta godi{nje.”120
tativnoj, ge{talt i jungovskoj psihologiji, Rankovoj terapiji i tuma~e-
nju snova.”116 U prate}em ~lanku “Triscele”, saznajemo
podatak:
Logo za ra~unare marke “Epl” (Apple Computers) je zagrizena jabu-
ka. “Triscele, keltska varijanta JIN-
JANG simbola, predstavlja celo-
“Za mnoge okultne insajdere ovo zna~i da je to {to su Adam i Eva
kupnost `ivota. To je krug koji sa-
u Edemskom vrtu pojeli zabranjeno vo}e (simboli~nu jabuku) bilo
dr`i tri spiralne figure koje izgle-
ne{to dobro. Okultisti i nju ejd`eri u~e da je to {to su zagrizli
daju kao da se kre}u u istom
jabuku pru`ilo znanje ili gnozu (gnosis) prvom ljudskom paru, a to
smeru iz jedne centralne ta~ke.
ih je stavilo na put ka tome da sami postanu bogovi.”117
Trostrukost simbolizuje stadijume
Interesantno je da je cena prvog personalnog ra~unara Epl iznosi- `ivota: ro|enje, smrt i ponovno
la 666 dolara.118 ro|enje. KELTSKE BOGINJE su
uobi~ajeno pokazivale tri lica... Trostruka boginja
144 145
Brukrid` institut je usvojio ovaj simbol kao svoj logo zato {to — {to predstavlja simbol
Institut ima dva od ~etiri prirodna elementa u svom imenu (Brook ~oveka koji kontroli{e i stvara
— potok i Ridge — brazda) i mi se tako|e zala`emo za celokupnost sopstvenu realnost.”122
i cikli~nu, regenerativnu osobinu `ivota.”121 Satfen je tako|e primio sim-
Mnoge druge grupe koriste triskele (ili triscele) kao svoj logo. Ne bol tokom meditacije u no}i u
zaboravite da je re~ o varijanti simbola jin-jang, ali da se tako|e radi kojoj je ro|en njegov sin, Hanter
i o predstavi broja 666! [ejn (Hunter Shane), 2. juna
1986. On se hvalio: “On je bliza-
nac, sa podznakom u {korpiji i
mesecom u ovnu. Astrolo{ki, sve
to govori o veoma dobro opre-
deljenom momku koji ta~no zna
{ta ho}e.”123 Natpis ispod ove
slike je objavio:
“Objava Hanterovog ro|enja
je sadr`ala simbol Lovca
(engleski 'hunter' (hanter) —
lovac), koga je Ri~ard primio
u meditaciji u no}i u kojoj je
Hanter ro|en. Bio je to mladi} na konju u krsta{koj uniformi, koji
nosi gral, a iza njega — sjajan zlatni pentagram.”124
Zanimljivo je primetiti da je “barem 20-30 parapsihologa {irom
zemlje proreklo da }e Tara (`ena Dika Satfena) roditi devoj~icu. Jedino
su dvojica prorekli de~aka, od kojih je jedan bio bliski Satfenov pri-
jatelj, pisac D`es Stern (Jess Stearn)”.125 To bi trebalo da demon-
strira koliko su neprecizna predvi|anja parapsihologa — a ovog puta
su ~ak imali mogu}nost 50:50 da pogode, pa je ipak ve}ina njih
Nju ejd`er Ri~ard (Dik) Satfen,
omanula!
daje definiciju za logo koji koristi
Jedno izdanje Satfenovog rada spominjalo je re~i “nju ejd`” ili “nju
za svoju organizaciju zasnovanu
ejd`eri” barem 169 puta na 26 strana.126 Njegovi ~asopisi su puni
na u~enju o reinkarnaciji.
oglasa za knjige, video i audio kasete o analizi rukopisa, automat-
“On sadr`i varijantu pentagrama, skom pisanju, iskustvima iz pro{log `ivota, tarotu, kako stupiti u kon-
kombinovanog sa golubom koji takt sa duhovnim vo|ama, o hipnozi itd. On je tako|e dr`ao seminare
dr`i maslinovu gran~icu. Penta- parapsihologije.
gram, odnosno petokraka zvezda Kaljostro (Cagliostro) je bio okultista i mason koji je koristio sim-
sa vrhom nagore, predstavlja bol sa zmijom. Njegov simbol se mo`e ovako opisati:
najuzvi{eniju silu duhovnosti na
“Kaljostru su, zbog poznavanja alhemijskih misterija, hermetizma i
zemlji i pe~at protiv zla i nega-
ve{tine transmutacije (preobra`avanja), dodeljene nove po~asti.
tivnosti. ^esto se zove '~ove~ja
Upravo mu je u ovo vreme jedan stru~njak iz Nirnberga predao
zvezda', a gornji krak predstavlja
simbol koji je on trebalo da usvoji kao svoj amblem i da ga ure`e
Uzvi{eno Ja koje dominira nad
na svoj pe~at u znak priznavanja sila koje su mu bile podarene.
~etiri ni`a kraka — nad elementi-
Simbol je predstavljao zmiju koja se podigla na svoj rep i koja je
ma vatre, vode, vazduha i zemlje
146 147
grizla jabuku dok je strela celu probada, a krv joj lije iz rane. Strela Teozofsko dru{tvo je jo{ jedno dru{tvo koje koristi zmiju na svom
je uperena nadole, a zmija otvara svoju ~eljust nagore — {to je logotipu. Obratite pa`nju na to da na ovom crte`u, pored zmije, pos-
simbol i `ig rozenkrojcera. Zmija je tako predstavljena kako jede toje i brojni drugi simboli. Tu je ank, beli i crni trouglovi koji sa~injava-
plod poznanja, ali potom i umire od njega. Kaljostro nas obave{- ju heksagram, svastika i Om. Masonski pisac D`. D. Bak otkriva:
tava da je u{ao u ezoteri~ki trag ovog simbola u velikom rukopisu “Savr{ena ravnote`a duha i materije je simbolizovana u {estokra-
'Nepoznatih nadre|enih' iz Nema~ke. On tako|e pri~a kako mu se koj zvezdi, koja je opet samo jo{ jedna forma ugaonika i {estara,
jedan masonski velikodostojnik, videv{i ovaj simbol na njegovom od kojih svaki sada ima osnovnu liniju iz koje }e ofomiti trougao.
pe~atu, duboko naklonio. U Nirnbergu mu je jo{ jedan gospodar, Stavite zvezdu u krug, koji simbolizuje beskona~nost, i predstavili
primetiv{i ovaj uva`eni simbol, ponudio u znak po{tovanja prsten ste harmoniju ili prisajedinjenje (pomirenje, engleski at-one-ment)
sa prelepim dijamantom.”127 Duha koji je si{ao, i tela koje je sada o~i{}eno, sa Bo`anstvom
Jo{ jedan logo koji koristi zmiju je ili Nad-du{om. Smestite u ovako postavljenu zvezdu egipatski sim-
Himalajski institut (The Himalayan bol `ivota (ank) i dobijamo simbol Besmrtnosti, kao posledicu
Institute). Obratite pa`nju na to da je regeneracije. Pretvorite krug u zmiju i sada to postaje simbol
krug zapravo zmija koja grize svoj rep. Mudrosti, kao kruna ili rezultat ravnote`e; tako|e je to i dvostruki
Simbol Ameri~kog udru`enja lekara glif (simbol) povratka materije u svoje ishodi{te u duhu. Razdvojte
je kaducej, {to ne iznena|uje kada jezik i rep zmije Torovim ~eki}em, ili svastikom unutar kruga i to
pro~itate zakletvu koju pola`u lekari. sada simbolizuje regeneraciju kroz pokoravanje `ivotinjskog
Hipokratova zakletva glasi: “Kunem se mi{ljenja, ba{ onako kako se u~i i u Lo`i kao duhovno zna~enje
lekarom Apolonom i Eskulapijem i simbola {estara.”128
zdravljem i svim bogovima i boginjama Zapazite {ta je u sredini velike slike dole — isto kao i na maloj
da }u, u skladu sa svojim mogu}nos- slici. A tu je jo{ jedan logo za Teozofsko dru{tvo.
tima i sudom odr`ati ovu zakletvu i
sporazum...”
Simbol kiroprakti~ara je ~esto kadu-
cej sa samo jednom zmijom. Me|u-
narodno udru`enje kiroprakti~ara (The
International Chiropractors Associati-
on) koristi logo koji li~i na varijantu jin-
janga. Ispod je (u sredini) jo{ jedan
simbol kiroprakti~ara.

148 149
DASO ima katalog koji nudi sve vrste okultne opreme, me|u kojom Gorski prosvetitelj (Mountain Luminary)
su i statue bogova i boginja. I njihov logo ima zmiju. Oni ka`u: je rad sa tematikom nju ejd`a. Njegov logo
“Na{a nova ponuda je bogata misti~kom simbolikom. Obratite pa- koristi svevide}e oko.
`nju na ~oveka na slici. On ima i krila i korenje, {to ozna~ava slo- Logo za Red isto~nog hrama (Ordo
bodu i pri~vr{}enost. Glava mu je nagnuta kao znak pokornosti. Templi Orientis) tako|e koristi svevide}e
Njega okru`uje zmija, {to simbolizuje KUNDALINI silu. Pogledajte oko.
zmijinu glavu: srcolikog je oblika, a izme|u o~iju su obrve u obliku “Negde po~etkom veka je Nemac Karl
simbola za ovna (astrologija), {to simbolizuje obnovu i ponovno Keler (Keller) osnovao Red isto~nog
ro|enje. Zmija kao {are na krlju{tima ima ru`e, {to predstavlja hrama (OTO), grupu za obrednu magiju
radost `ivota i njegova odgovaraju}a razo~arenja. koja je u~ila seksualnu magiju. Krouli
Kombinovanje zmije i ~oveka je stvorilo oazu u pustinji, gde se u~lanio u OTO i postao je vo|a nje-
cveta lotos i gde se igraju dva vilina konjica. Iza njih mo`ete vide- govog britanskog ogranka. Na hete-
ti sunce kako se podi`e iznad piramida, {to je novi dan koji svanja- roseksualni deveti stepen on je dodao
va za drevno znanje... homoseksualni jedanaesti. OTO seksu-
Aktivacija kundalinija je opasan korak, ali kada se jednom aktivi- alna magija je po svoj prilici izvedena iz
ra, kroz u~enika proti~e vitalna `ivotna snaga. Kada se to desi, isto~nja~kih izvora kao i od P. B. Ren-
INICIJAT postaje nabujala reka ljubavi, koja uti~e na ljude koji stu- dolfa (Randolph) iz Ameri~kog bratstva
paju u kontakt sa njim. Ru`inog krsta. Nju je Krouli usavr{avao
Piramide simbolizuju obnovu znanja koje se nekad smatralo sve- tokom tri godine (1920-23) u opatiji
tim u vreme starog Egipta. Tajni procesi probu|enja va{e du{e! Telema (The Abbey of Thelema) na
DASO je odabrao ovu sliku za Siciliji. Krouli je tako|e 1922. nasledio
svoj logo zbog zna~enja koje stoji Teodora Rojsa (Theodor Reuss) kao
iza nje. Sada }emo staviti celu sliku spolja{nji vo|a OTO-a.
na raspolaganje kupcima kao Oru|e Nakon Kroulijeve smrti 1947. godine,
za MEDITACIJU. Nadamo se da Karl Johanes Germer (Karl Johannes
}ete meditirati nad ovom slikom i Germer) je nasledio mesto spolja{njeg
da }ete na}i SKRIVENA ZNA^ENJA vo|e ovoga reda. Germer je bio sa
u njoj.”129 Kroulijem u Engleskoj, ali se vratio u
Biv{i predsednik D`ord` Bu{ pri- svoju domovinu Nema~ku tokom 1930-
pada tajnom dru{tvu zvanom “Loba- tih godina.”131
nja i kosti” (Skull & Bones). “Obred Ameri~ko udru`enje za psihoterapiju
inicijacije u 'Lobanji i kostima' je (The American Psychotherapy Association)
bizaran i groteskan. Novi ~lanovi ima pentagrame na svom simbolu.
moraju pro}i kroz strahovita isku- [ri Gurudov A{ram (Shree Gurudev
{enja. U jednom trenutku inicijat, Ashram) kao svoj simbol koristi “Om”.
koji go le`i u mrtva~kom kov~egu u Na slede}im stranicama su prikazani
mra~noj prostoriji, mora da otkrije simboli velikog broja organizacija (od kojih
najintimnije detalje svog ranijeg su mnoge vladina udru`enja) koje koriste
seksualnog `ivota i iskustva.”130 raznu okultnu simboliku. Ne ka`emo da su
Logo za ovo udru`enje je lobanja sa ove grupe namerno upotrebile bilo koji sim-
kostima i tajanstvenim brojem 322 bol sa okultnim asocijacijama, ali je va`no
ispod njih. zapamtiti da mnogi zvani~nici ameri~ke vla-
de zaista pripadaju tajnim dru{tvima kao
150 151
{to su “Slobodno zidarstvo” ili “Lobanja i kosti”. Knjiga Sirijus nas
podse}a:
“Mnogi od otaca osniva~a Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava bili su
masoni i koristili masonske obrede u posve}ivanju svog nadahnu-
tog rada, uklju~uju}i i podizanje va`nih vladinih zdanja. Prou~ava-
nje }e otkriti da postoji mnogo vi{e masonerije nego {to se mo`e
videti savremenim okom, jer se tu nalaze va`ni aspekti Misterija
unutar njega, kao {to nam ka`e Tibetanac.”131
Tibetanac je duhovni vo|a (zapravo demon) od koga su dobili uput-
stva mnogi nju ejd`eri, kao {to su Elis Bejli, Robert Maler, M. Templ
Ri~mond (M. Temple Richmond), itd.

Nacionalno udru`enje {erifa Univerzitet sedam zraka

Budina ve~na dr`ava


Lucent tehnologije (zapazite sli~nost sa
simbolom Lucent)
152 153
154 155
GESTOVA kao {to su mano figo (“{ipak”: ruka stisnuta u pesnicu
i palac koji viri izme|u ka`iprsta i srednjeg prsta) i mano cornuta,
odnosno slovo 'V' koje se napravi ka`iprstom i malim prstom i dr`i
naopako... ovaj drugi znak SE KORISTI U VIKA MAGIJI, sa vrhovi-
25/![obdj!svlpn ma nagore koji predstavljaju boga u njegovom rogatom aspektu...
Gestovi u Vika obredu lako mogu da postanu mehani~ki. Kada
se prizivaju boginja ili bog, ruke se mogu dr`ati podignute sa
ra{irenim prstima da bi se primila njihova
U Bibliji, u Pri~ama Solomonovim 6,12.13 nam se ka`e: “Nevaljao sila. Boginja se mo`e pojedina~no prizvati
~ovek i nitkov hoda sa zlim ustima, namiguje o~ima, govori nogama, levom rukom, sa podignutim palcem i
pokazuje prstima.” Ovaj stih bi mogao da se primeni na masone, ka`iprstom savijenim u krug, dok su ostali
okultiste, ~lanove bandi i mnoge druge grupe ljudi jer oni ~esto prsti skupljeni uz dlan. Ovo je predstava
koriste ruke i noge da bi preneli poruke jedni drugima. Na primer, polumeseca. Bog se priziva podignutim
masoni imaju svoje tajne polo`aje ruku. Oni tako|e karakteristi~no ka`iprstom i srednjim prstom desne ruke
dr`e svoja stopala u vidu tau krsta. Ovakav polo`aj mo`e biti od ili ka`iprstom i malim prstom nagore, dok
koristi ako je mason pozvan na sud. Sa ovakvim dr`anjem, sudija palac dr`i ostala dva prsta uz dlan, {to
(ukoliko je i on mason) mo`e lako da vidi da je ~ovek ispred njego- predstavlja rogove.
vog stola isto ~lan njegovog dru{tva. Duhovi se mogu prizvati pojedina~nim
Mason koji pola`e zakletvu na 3. stepenu OBE]AVA DA ]E SAKRI- gestovima kada pristupamo sa ~etiri us-
TI SVE ZLO^INE KOJE PO^INI DRUGI MASON osim izdaje i ubistva.1 merenja: ravna ruka paralelno sa zemljom
Na 7. stepenu masonerije, kandidat mora da obe}a: “Pomaga}u za prizivanje Zemlje na severu; podignuta
drugu masonu iz Kraljevskog luka kada ga vidim u bilo kakvoj te{ko}i ruka sa {iroko ra{irenim prstima za
i zalaga}u se za njegovo pitanje da bih ga izvukao iz problema, BEZ prizivanje Vazduha na istoku; podignuta
OBZIRA DA LI JE U PRAVU ILI NE.”2 pesnica ka jugu za prizivanje Vatre i ruka
Na 13. stepenu pola`e se zakletva ~ija je su{tina da TREBA u obliku ~a{e ka zapadu za prizivanje
SAKRITI SVE ZLO^INE, UKLJU^UJU}I I UBISTVO I IZDAJU.3 Vode...
Ovo naravno zna~i da ako neki mason po~ini ubistvo, a sudija je GESTOVI SE KORISTE I U MAGIJI. Svaki
tako|e mason, onda je sudija obavezan svojom masonskom zak- od prstiju se odnosi na specifi~nu plane-
letvom da oslobodi ubicu, ~ak i ako to ima za posledicu okrivljavanje tu, kao i na drevno bo`anstvo. Po{to je
nedu`ne osobe! Zapravo, ova se zapovest daje u jednom priru~niku: pokazivanje prstom magijski ~in i deo
“MORA[ DA SAKRIJE[ SVE ZLO^INE TVOG BRATA MASONA... A mnogih vrad`bina, mo`e se odabrati prst
UKOLIKO SE DESI DA TE POZOVU KAO SVEDOKA PROTIV BRATA po svojoj simbolici.
MASONA OBAVEZNO GA UVEK [TITI... TA^NO JE DA TO MO@E BITI Palac se odnosi na Veneru i na Zemlju.
KRIVOKLETSTVO, ALI SE TI TAKO PRIDR@AVA[ SVOJIH DU@NO- Jupiter (i planeta i bog) vladaju ka`i-
STI.”4 prstom. Srednjim prstom vladaju bog i
Ve{tice nam ka`u da su znaci rukom veoma va`ni. U knjizi Vika: planeta Saturn, domalim Sunce i Apolon,
vodi~ za pojedina~nog maga (Wicca: A Guide for the Solitary Practi- a malim prstom planeta Merkur, kao i bog
tioner) nalazimo: po kome je dobila ime...
Gestovi su magijsko oru|e mo}no koliko
“Gestovi su ne~ujna dopuna za re~i. Oni mogu da poja~aju Vika
i svako drugo, koje uvek mo`emo nositi
obrede kada se obavljaju u kombinaciji sa prizivanjem demona ili
sa sobom da ga upotrebimo ako zatre-
igranjem, ili se pak mogu koristiti zasebno za svoju pravu mo}...
ba.”5
Moj uvod u Vika magiju je sadr`ao neke od ovih starih gestova.
1971. godine video sam neke fotografije MAGI^NIH za{titnih
156 157
“Mano figo”, tako|e zvan i “fika gest” (ve} spomenut) “se sma- se hvali: “[iva, koji u svojoj drugoj desnoj ruci nosi kejbltou (cable-
tra odbranom protiv urokljivog oka, grubom uvredom, kao i seksual- tow) konopac smrti.... je Gospodar smrti, a time i ponovnog ro|enja
nim simbolom”.6 (reinkarnacije); naro~ito je zna~ajno da bude predstavljen kako
Tako|e je spomenuta i “mano cornuta”. Ovaj gest je poznat i po pokazuje znak onoga {to jeste.”15
brojnim drugim imenima kao {to su: \avolja trijada, il cornuto, cor- U knjizi Bogovi Indije nalazimo:
nuto, rog, rogati \avo, dvorogi pozdrav, rogata ruka, \avolji pozdrav i “Klanjam se [ivi kao Isani, Vladaru, koji
pozdrav rogatog \avola. ima pet lica. Pra}en kozom on u svojim
\avolja trijada je znak raspoznavanja me|u satanistima i ve{tica- rukama dr`i Vede, slonovsku kuku, om-
ma. Setite se da je Sotona (ili Pan) nazvan rogatim bogom, i zato se ~u, sekiricu, lobanju, dobo{, brojanicu,
i znak rukom tako pravi da li~i na rogove. I mnogi ljudi u hevi-metal trozubac, a pokazuje i gestove za uk-
ili rok muzici koriste ovaj znak. Neke od rok grupa koje ovo koriste lanjanje straha i dono{enje radosti.”16
su: D`in Simons (Gene Simmons iz grupe KISS), Hart (Heart), ^ip Trik
Evo i “mese~evog znaka”. Koriste ga ve-
(Cheap Trick), Utoupija (Utopija),7 i takozvana “hri{}anska” rok grupa
{tice da pozdrave izlaze}i mesec.
Petra.8 Bitlsi su bili prvi rok sastav koji je upotrebio |avolju trijadu na
Znak rukom se tako|e mo`e videti i u
naslovnoj strani albuma.9
{pilu tarota:
Jo{ jedan roker koji ~esto koristi |avolji pozdrav je Roni D`ejms
Padovana (Ronnie James Padovana) koji samog sebe zove “Dio” ({to “Ma|ioni~ar (tako|e se zove i Mag ili
je na latinskom “Bog”). On priznaje da je upoznat sa okultnom Opsenar) je mladi} koji dr`i {tapi} u svo-
naukom10 i da je jedno vreme “na koncertima vodio hiljade ljudi u joj desnoj ruci, a levom pokazuje na
'poziv Sotoni sa oltara'...”11 zemlju. Na stolu ispred njega se nalaze
Njegove naslovne strane albuma tako|e imaju ovaj znak. Osim simboli ~etiri elementa, a iznad njegove
toga, zanimljivo je primetiti njegovo ime na slici. Kada se njegovo ime glave nalazi se znak ve~nosti ili beskraj-
okrene naopako, re~ se iz “Dio” pretvara u “Devil” (\avo)! nosti... On je Mag, Ve{tak, ljudsko bi}e
integrisano na svim nivoima, volja
oslobo|ena kroz razumevanje. Njegov
GEST se ti~e osnovnog OKULTNOG prin-
cipa 'Ono {to je gore je kao i ono {to
je dole, ali na drugi na~in'.”17
Primetite da je crta~ Bafometa, Elifas
Levi (mason i okultista), nacrtao Bafometa
koji pokazuje iste OKULTNE gestove!
S. R. Par~ment se hvali:
\avolja trijada “je silikijski znak \avola koji se koristio za bacanje “Onima koji su primili inicijaciju u mis-
~ini i za odbijanje 'urokljivog oka'”,12 kao i znak za vra~anje i bajanje terije dati su odre|eni klju~evi koji se
(bacanje ~ini), {to je eksplicitno zabranjeno u 5. Mojsijevoj 18,10-12: odnose i na crnu i na belu magiju —
“Neka se ne na|e u tebe niko koji bi vodio sina svoga ili k}er svoju predstavljene Bafometovom desnom
kroz oganj, ni vra~ar, ni koji gata po zvezdama ili po pticama, ni rukom koja pokazuje nagore ka blis-
uro~nik, ni BAJA^, ni koji priziva duhove, ni opsenar, ni koji pita tavom disku rastu}eg meseca, dok je
mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako ~ini.” leva ruka pokazivala nadole ka Luni u
Ovaj znak “tako|e koristi mafija kao signal smrti”.13 tami. NIJEDAN U^ENIK OKULTNE NAU-
Tako|e je intrigantno primetiti da se i bog [iva (Siva), {to je sino- KE NE]E PORE]I da su MNOGA vode}a
nim za Sotonu (prema Satanisti~koj bibliji 14), tako|e mo`e videti kako svetla MASONERIJE BILA U POTRAZI ZA
pravi \avolju trijadu na nekim slikama. Jedan mason, D`. S. M. Vord, MAGIJSKIM TAJNAMA...”18
158 159
Jo{ jedan gest rukama se zove “mudra”. Priru~nik za istra`iva~e Ta senka, prema satanistima, predstavlja
obja{njava da je mudra: simbol proklinjanja. Osavremenjena upotreba
“... obredni gest ruke ili tela; ~esto se vidi u isto~nja~koj umet- ovog znaka se pojavila u ~asopisu Daily
nosti i vajarstvu, kao na figurama koje pokazuju Budu sa jednom World od 18. oktobra 1969. godine, kao
podignutom rukom u gest koji donosi mir i odbacuje strah. Tako|e, znak raspoznavanja... Komunisti~kih vojnika
pokreti nalik onima u transu, ili gr~evite i ekstati~ke poze i gestovi i veterana za mir (Communist GIs & Vets for
rukama, ~esto gr~evito izvodi neko ko prima direktan prenos Peace)”.22 Papa ~esto pokazuje ovaj znak,
duhovne mo}i od u~itelja ({aktipata).”19 naro~ito kada daje blagoslove.23
Jedan biv{i mag, mason i satanista
Re~nik misticizma bele`i da je mudra “'misti~ki pe~at' isto~nja~kog
obja{njava:
okultizma; niz okultnih znakova prstima za koji se smatra da ima ma-
gijska dejstva”.20 “Me|utim, mudra od dva SPOJENA prsta
U knjizi Bogovi Indije nalazimo: simbolizuje:
1) masonsko-gnosti~ki zakon suprotno-
“Osim mantri i jantri, tre}i na~in pred-
sti. Potrebu i za svetlo{}u i za tamom, i
stavljanja bo`anstava je kroz gestove
za dobrim i za zlim, i za bolom i za zadovoljstvom, ~iji je tipi~an
(mudre). Postoji veliki broj simboli~kih
primer u takvim masonskim ikonama kao {to je 'U~iteljev tepih',
gestova koji se koriste u obredu i za
koji je osmi{ljen da izgleda kao crno-bela {ahovska tabla. Ovo
koje se veruje da prizivaju natprirodna
vu~e korene iz persijskog dualizma (doktrine da postoji bog dobra
bi}a. Mnoga od mudra kroz koje se
i bog zla i da su oba boga jednaka po mo}i i neophodni za
mo`e prizvati bo`anstvo se tako|e
ravnote`u u kosmosu) i potpuno je nebiblijskog karaktera...
koriste u svetom igranju.”21
b) Oni tako|e simbolizuju 'Aba' ili 'O~inski tok' u Magiji, kao i
Primetite kako su prsti na oba lika 'Aima' ili 'Maj~inski tok'. Ovi tokovi ili 'linije mo}i' dolaze do nas
na slici dole obrazovali krugove. Ovo kroz vekove od Vavilona i Nimroda...
se zove mudra. U satanizmu je taj gest poznat kao znak 'Strelca'. To je simbol
Jo{ jedan gest rukama je gest bla- antihrista. Ova asocijacija Strelca/Antihrista U OKULTNOM... je
gosiljanja. Senka “predstavlja Sotonu. zbog veze izme|u Rogatog boga magije i lova. Popularno ime za
Rogatog boga u Engleskoj je zapravo lovac Herne.”24
Kompletna knjiga o magiji otkriva:
“Postojalo je duboko ukorenjeno verovanje u fascinaciju ili o~ara-
nost senki; tako da je ve{tica ili mag mogao da ih koristi ili da
izazove bolest i smrt ili da inspiri{e ljubav... smatrali su (Satanisti
— ameri~ko mi{ljenje) da senka sve{tenikovih prstiju podignutih za
blagosiljanje ima lo{e zna~enje... Naro~ita
stvar koja je povezana sa tako podignutom
rukom jeste to da njena senka predstavlja
glavu i rogove Bafometovog jarca... simbola
crne magije. Upotreba 'senke blagosiljanja'
se smatrala kao legitimno papino pravo i
najstravi~nije se praktikovala tokom Mra~nog
doba i vremena Inkvizicije.”25
Znak povezan sa ovim je “znak mira” ili “v-
znak”. Taj znak “je zapravo po~eo da se koristi

160 161
kao simbol satanisti~kog blagosiljanja tokom obreda”.26 Ovaj znak su Albert Pajk tako|e identifikuje ovaj sim-
koristili Jaser Arafat, Ri~ard Nikson, Vinston ^er~il, kao i Stjuart bol kao misti~ki u svojoj knjizi o
Mi~am (Stewart Meacham), kopredsedavaju}i Komiteta za novu mobi- masoneriji Moralnost i dogma.”31
lizaciju crvenih (Reds' New Mobilization Committee).27 ^er~il je rekao Simbol mira (tako|e se zove i “prelom-
da ovaj znak predstavlja pobedu, ali ne zaboravite da je ^er~il bio ljeni krst”, “vranina kand`a”, “ve{ti~je sto-
jedan od insajderske “elite” i mason. On je najverovatnije znao lo{e palo”, “Neronov krst”, “znak 'slomljenog
zna~enje ovog simbola, ali je poku{ao da ga malo na{minka. Jevrejina'” i “simbol 'anti-Hrista'”32) je zap-
“V-znak” ima {aroliki istorijat. “V” je rimska oznaka za broj pet, a ravo krst sa prelomljenim kracima. On
Adam Vajshaupt ga je koristio u Iluminatima da simboli~no iska`e tako|e ozna~ava “gest o~aja” i “smrt
“Zakon petica”,28 ali ima toga jo{. U Kabali: ~oveka”.33
“... zna~enje hebrejskog slova za V (vav) jeste 'ekser'. 'Ekser' je “Germanska plemena koja su ga koris-
jedna od tajnih Sotoninih titula unutar Satanisti~kog bratstva (The tila pripisivala su ~udna i misti~ka svo-
Brotherhood of Satanism). Sotona nam daje na znanje da je ovo jstva ovom znaku. Za ovakvu 'runu' se
jedan od njegovih omiljenih znakova. Za{to bi ina~e voleo PENTA- ka`e da su je koristili 'crni magovi' u
gram (penta zna~i pet!) i PETOstruki pozdrav kojim se slu`e u paganskim bajanjima i osu|ivanjima...
masoneriji i magiji?”29 Obrnuti prelomljeni krst — identi~an sa
[tavi{e: socijalisti~kim simbolom 'mira' — je do
“Levi~ari i Satanisti koji su popularizovali taj znak... veoma dobro dana dana{njeg ostao poznat u
znaju njegovo drevno zna~enje. Zapravo, taj znak 'V' sada na{iroko Nema~koj kao 'todersrune' ili runa
koriste takve komunisti~ke organizacije kao {to su 'Savez mladih smr ti. Ne samo da su Hitlerovi
socijalista' (Young Socialist Alliance), 'Veterani za mir u Vijetnamu' nacional-socijalisti naredili da se on
(Vets for Peace in Vietnam) i 'Studenti za demokratsko dru{tvo' mora pojaviti na nema~kim ~ituljama,
(Students for a Democratic Society).”30 ve} je on bio i sastavni deo zvani~nog
natpisa koji je odre|en da se stavlja na
Iako nije re~ o znaku rukom, treba razmotriti i sam simbol mira.
nadgrobne spomenike nacisti~kih oficira
“Poznat kao 'znak mira' tokom 1960-tih godina pa sve do danas, zastra{uju}eg SS-a. Ovaj simbol je
ovaj simbol predstavlja teutonsku runu (misteriju) smrti. Mogu}e je odgovarao nacisti~kom akcentu na
da je pobornika mira iz 1950-tih godina D`eralda Holtoma (Gerald paganskom misticizmu.”34
Holtom) anga`ovao komunisti~ki simpatizer Bertran Rasel
Ako se kraci krsta podignu u uspravnu poziciju, to je onda
(Bertrand Russell) da osmisli simbol koji bi ujedinio u~esnike
“pitagorejski amblem `ivotnog toka u obliku puta nagore sa putevima
levi~arskih mirovnih mar{eva 1958. godine. Jasno je da su ili
koji se ra~vaju ka Dobru i Zlu”.35 On tako|e ozna~ava plodnost, ali
Holtom ili Rasel smatrali da je teutonski (Neronov) krst adekvatan
ako su mu kraci okrenuti nadole, onda ozna~ava zlo i smrt.36
simbol u njihovom slu~aju.
Tokom prethodnih 2000 godina ovaj simbol je ozna~avao mr`nju “Zapravo, naopaka '~ovekova runa' — figura koja sa krugom pred-
prema hri{}anima. Neron, koji je prezirao hri{}ane, razapeo je stavlja uobi~ajeni znak za koji nam komunisti ka`u da zna~i 'mir'
apostola Petra na naopaki krst. Ovaj gnusni doga|aj je bio sli~an — je vekovima omiljeni znak Satanista.”37
teutonskom krstu i postao je popularan paganski znak raspozna- Anton Lavej, osniva~ Satanske crkve, koristio je “simbol mira” kao
vanja dana{njeg vremena. Od tog vremena je ovaj znak postao pozadinu za svoj oltar.38
poznat kao 'Neronov krst'. Jedna biv{a ve{tica daje slede}i komentar o simbolu mira:
Poreklo ovog simbola u istoriji dokazuje da je on bio vizuelni “Re~ je o drevnom i mo}nom simbolu Antihrista. Tokom mra~nog
misti~ki simbol za 'Aum' (razdvojeno slovo 'Y'). Ovo je sveta re~ doba koristio se u druidskoj magiji, kao i od strane Satanista svih
za hinduiste. Ponavljanje sloga 'Aum' navodno poma`e da se vrsta tokom inicijacije novog ~lana u njihov red. Oni bi nacrtali
probudi 'zmijska mo} Brahme' pri dnu ki~me kod ~oveka. Okultista magi~ni krug i dali inicijatu krst. Inicijat bi potom podigao krst i
162 163
U masoneriji je Tubal Kajin ime lozinke za masona U~itelja tre}eg
stepena.46
Poslu{ajte {ta ima da ka`e okultista i mason Menli Palmer Hol:
“Kada mason nau~i da je klju~ za ratnika pravilna primena `ive
sile, on je nau~io majstoriju svog Zanata. Uzavrela Luciferova
energija je u njegovim rukama i pre nego {to zakora~i napred i
nagore, mora da doka`e svoju sposobnost da pravilno primeni
energiju. On mora i}i stopama svog praoca, Tubal-Kajina, koji je
silnom snagom boga rata raskovao svoj ma~ u raonik.”47
Postoji i seksualna konotacija u vezi sa Vulkanom i Tubal Kajinom.
Biv{i mason Bil [nebelen daje obja{njenje:
“Za masone koji ho}e da sakriju svoje ~lanstvo od nemasona, a
da ga i dalje pokazuju svojoj bra}i iz Lo`e, postoji specijalna igla
(ili {nala za kravatu) koju mogu da nose. Ona izgleda kao obrnu-
ta palica za golf sa dve loptice pri vrhu... Mnogi pretpostave da
taj ~ovek obo`ava golf, ali je zapravo re~ o vizuelnoj masonskoj
dosko~ici (slika dole levo).
Ovo se zove '{tap sa dve loptice' (engleski, 'Two Ball Cain') i
predstavlja igru re~i za tajnu {ifru masonskog u~itelja —
okrenuo ga naopako. On bi se potom odrekao 'Tubalkajin'... To je tako|e sasvim o~igledna dosko~ica za 'boga'
hri{}anstva u sve tri vremenske dimenzije masonerije, odnosno mu{ki polni organ. Nije li to divno?...
(pro{losti, sada{njosti i budu}nosti) i prelomio naro~ito po{to mnogi ljudi nose ove bedne stvari u crkvu!”48
horizontalne komade nadole obrazuju}i maketu
'Gavranove kand`e'. Ovaj ru`ni simbol nije ni{ta Dok smo jo{ na temi masonerije, postoji jo{ jedan masonski sim-
drugo do hula na Svetoga Duha. Nositi ili prikazi- bol koji se zove 'ruke koje se dr`e' (slika dole desno). Naravno,
vati ovaj simbol zapravo zna~i objaviti bilo znaju}i masoni nisu jedini koji koriste ovaj simbol.
ili ne znaju}i da ste odbacili Hrista. Ne zaboravite “Sada ga koristi... Ameri~ka federacija rada i Kongres industrijskih
da je simbolizam jezik slike, a da slika vredi kao organizacija (A.F.L. - C.I.O. — American Federation of Labor and Con-
hiljadu re~i.”39 gress of Industrial Organizations) i ~esto se prikazuje u
komunisti~kom magazinu Daily World kako bi ukazao na jedinstvo
Gore imamo nekoliko primera kako se koristi simbol mira. me|u drugovima. Ovaj znak raspoznavanja je zvani~ni simbol
Jo{ jedan znak rukom je Vulkanov znak mira. On navodno treba Studentskog 'nenasilnog' koordinacionog komiteta pod komunisti~-
da ozna~ava “Da `ivi{ dugo i da napreduje{“ i mo`e se videti u kom kontrolom (Student 'Nonviolent' Coordinating Committee), a slu`i
Zvezdanim stazama. kao logo za Radni~ki svet (Workers World) trockovskih komunista.”49
Vulkan je bio bo`anstvo sunca koji se povezivao sa vatrom, munja-
ma i svetlo{}u.40 Praznik u njegovu ~ast se zvao Vulkanija, u kome
su se prinosile ljudske `rtve.41 “Prema Dielu, on je u porodi~nom
odnosu sa hri{}anskim \avolom.”42 Fascinantno je saznanje da je
o`enio Veneru,43 {to je jo{ jedno ime za Lucifera ili \avola. Ono {to
je jo{ interesantnije jeste da Vulkana obo`avaju u masoneriji pod
nazivom Tubal Kajin.44 U Masonskoj knjizi sa pitanjima postavlja se
pitanje: “Ko je bio Tubal Kajin?” Odgovor glasi: “On je paganski
Vulkan.”45

164 165
Ovaj amblem je bio i pitagorejski simbol.50 (Pitagora je bio MAG.)
Mnogi masonski izvori otkrivaju da su ruke koje se dr`e “simbol ver-
nosti”,51 ali se ne zaustavljaju na tom obja{njenju. Na primer, Albert
Meki, mason 33. stepena, priznaje:
26/!Nf|bwjob!
“Desna ruka je u svim razdobljima smatrana simbolom vernosti, a
na{a drevna bra}a su se klanjala BO@ANSTVU POD IMENOM FIDES
ili Fideliti (Vernost), koje se ponekad predstavljalo DVEMA SPO-
tjncpmb
JENIM DESNIM RUKAMA, a ponekad dvema ljudskim figurama,
Kao {to je ranije spomenuto, triskele (ili triskelion) je jedan sim-
koje se rukuju desnom rukom...
bol koji se danas pojavljuje na mnogim logotipima. Iako ve}ina ljudi
Numa je bio prvi koji je podigao oltar FIDESU, pod ~ijim imenom
verovatno ne}e znati {ta zna~i “triskele”, sigurno }e prepoznati sliku
je vr{ena slu`ba i BOGINJI ZAKLETVI i iskrenosti. Obe}anja data u
ovog simbola. “Triskelion ('tri noge' na gr~kom) je simbol sunca ~iji
njeno ime su se smatrala nepovredivijim od bilo kojih drugih.”52
je smisao u izra`avanju kretanja. Sli~an simbol, samo sa ~etiri noge,
Dakle, ovde opet masonski simbol predstavlja PAGANSKOG BOGA zove se tetraskelion i predstavlja modifikaciju svastike (kukastog
— ovoga puta je to Fides. krsta)”.1 Poput svastike, on se smatra simbolom dobre sre}e.2
Zapravo, ve} prvi stepen masonskog obreda sadr`i slede}e pita-
nje i odgovor:
“Pitanje: Za{to su od vas tra`ili da stavite desnu ruku na Bibliju,
ugaonik i {estare?
Odgovor: Zato {to su na{a drevna bra}a mislila da je desna ruka
sedi{te vernosti, i tako su se oni klanjali bo`anstvu pod imenom
Fides, koje se predstavljalo sastavljenim desnim rukama i dvema
ljudskim figurama koje se dr`e za desnu ruku; desnu ruku mi
stoga u masoneriji koristimo da na najja~i mogu}i na~in ozna~imo
iskrenost na{ih namera u poslu u kome smo anga`ovani.”53
Kako da se hri{}anin klanja Fidesu i da se u isto vreme klanja
Bogu koji je zapovedio: “Ne}e{ imati drugih bogova pred licem mojim”
(2. Mojsijeva 20,3)? “NE POMINJITE imena drugih bogova. Da se ne Jedna okultna organizacija prodaje triskelion i zmijski privezak. Oni
~uje to iz usta va{ih” (2. Mojsijeva 23,13). se hvale: “Dupla magija! Crte`i na obe strane ovog neobi~no pri-
mamljivog priveska. Na jednoj strani su tronogi triskelioni koji sim-
bolizuju izlazak, zenit i zalazak. Na drugoj (strani) zmija oslikava
snagu, bo`ansku mo}, beskrajnu mudrost, ve~nost.”3 Jo{ jedan kata-
log nam ka`e da “'noge' predstavljaju ro|enje, smrt i ponovno
ro|enje”.4 Naravno, ovde je re~ o REINKARNACIJI.
Moramo se setiti da se, budu}i da triskele predstavlja “keltsku
varijantu jin-jang simbola `ivota”,5 kao i modifikaciju svastike,6 ono
{to je ranije re~eno o jin-jangu i svastici (o kojoj }e biti re~i kasnije)
odnosi i na ovaj simbol.
Jedna nju ejd` organizacija prodaje {nalu keltske boginje, koja je
ovako opisana:
“Simboli triskele (mora, dobre sre}e) i kotla (obilja, inspiracije)
slave Ceridven (Cerridwen): to je keltska boginja preobra`enja, koja

166 167
nudi pomo} i duhovnu obnovu u
klju~nim trenucima `ivota njenih
sledbenika. U vel{koj mitologiji ona
je ~uvala kotao inspiracije i bila je
muza bardova (pesnika).”7
Ceridven je boginja mudrosti8 i
magije.9 Jedan biv{i mag otkriva:
“Ceridven je tradicionalno ime za
Sme`uranu babu (Crone). Saznao
sam da je ona u drevnoj legendi
~uvar Crnog kotla besmrtnosti. To je
kotao iz koga jedan mali gutljaj mo`e
da dovede do neverovatne pronicljivosti, mudrosti i natprirodnih mo-
}i.”10
Ceridven je tako|e jo{ jedno ime za Veneru (poznata i kao Lucifer),
Izidu11 i Hekatu (Hecate).12 U knjizi Mitologija nalazimo da je “Hekata
bila boginja tamne strane meseca i crnih no}i kada se mesec ne vidi.
Nju su povezivali sa delima tame, boginjom raskr{}a, {to se smatralo Evo jo{ nekoliko varijanti triskela.
sablasnim mestom zle magije”.13
Ve{tica Lori Kebot ka`e: “Govorilo se da Hekata prilikom smrti
susre}e du{e umrlih i vodi ih u Podzemlje... I tako je Hekata posta-
la poznata kao Kraljica ve{tica...”14 Nije ni ~udo {to je Hekata naz-
vana “Kraljicom ve{tica” budu}i da je podu~avala VRA^ANJE i MAGI-
JU.15
Nju ejd`er Merilin Ferguson je koristila simbol triketre (engleski tri-
quetra — {to je jo{ jedan naziv za triskele) na svojoj knjizi Zavera
vodolije (The Aquarian Conspiracy). Ovo je varijanta broja 666.16
Druge knjige i materijali imaju sli~an crte` na sebi, kao {to su knjige
Dejvida Spenglera, ~oveka koji hvali Lucifera,17 i Ve{ti~jeg grimoara
(The Witch's Grimoire). Kao {to ve}ina ljudi zna, broj 666 je broj zveri
(vidi biblijsku knjigu Otkrivenje 13,18) i predstavlja zlo, ali ga ipak
okultisti i nju ejd`eri vole i smatraju svetim brojem.18
Kao {to je ranije re~eno, mnoge organizacije, kao na primer
Dru{tvo za svetsku budu}nost (The World Future Society) i Trilateralna
komisija, imaju ovaj simbol na svom
logotipu. Mislim da je vrlo interesantno vide-
ti da se ovaj isti simbol pojavljuje i na kori-
cama Biblije Nju King D`ejms (New King
James Bible)! (slika na slede}oj strani)
Simbol predstavljen levo se koristi za
isterivanje zlih duhova. Zar nije vrlo upadljiva
sli~nost sa logotipom na Bibliji Nju King
D`ejms?!
168 169
danje svih zakona. Ispo~etka su zaljubljenici 'pank' muzike koristili
ovaj simbol, ali sada je rasprostranjen i me|u sledbenicima hevi
metala”.19
Ovaj simbol je zapravo simbol pobune. Biblija nam ka`e da je
“neposlu{nost kao greh od ~aranja” (1. Samuilova 15,23). Nije te{ko
sagledati kako se neposlu{nost (pobuna) mogu pretvoriti u ~aranje
(magiju). Sotona se pobunio protiv Boga i sada njegovi sledbenici
o~igledno idu njegovim stopama.
Evo i dva simbola koji se koriste u satanizmu (slike gore u sredi-
ni). Prvi je “simbol krvavog obreda koji predstavlja ljudske i `ivotinjske
`rtve”,20 a drugi “seksualni obredni simbol koji se ~esto naslikava na
Mislim da je interesantno primetiti da je biv{i budista koji je sada predmete blizu puteva kao znak da satanisti koriste tu lokaciju”.21
navodni hri{}anin, Pol (Dejvid) Jongi ^o (Paul (David) Yonggi Cho), pas- Satanisti tako|e koriste obrnutu sekiru sa dve o{trice da bi pred-
tor najve}e svetske crkve sa oko 800 hiljada ~lanova. Njegova crkva stavili “anti-pravdu prema satanistima”.22 (slika gore desno)
u Seulu u Koreji — Joido celovita jevan|eoska crkva (Yoido Full Gospel Naravno, sekira sa dve o{trice (ili labris) ni u uspravnom polo`aju
Church) pripada konferenciji Bo`je skup{tine (The Assemblies of God). nije dobar simbol. Jedan ~asopis za magiju ka`e:
Logo koji on koristi je triskele (videti ispod). Kao biv{i budista morao “Labris je sekira sa dve o{trice za koju neki ka`u da datira iz vre-
bi biti sasvim svestan simbola koji koristi. mena matrijarhata. @ene koje se bave Dijaninom magijom i s tim
Satanisti vole da koriste broj 666, ali u vezi putevima feministi~ke duhovnosti nose amajlije sa labrisom
ga ponekad maskiraju u “FFF”, po{to je za za{titu, snagu i sticanje mo-
slovo “F” {esto slovo abecede. Ponekad }i. Za neke je labris i simbol
koriste i broj 999, po{to je devetka obr- Amazona.”23
nuta {estica. U satanizmu se koriste i tri Labris je zapravo jedan od sim-
kruga koja su povezana u sredini, {to je bola koji se u magiji koristi u ~ast
jo{ jedan simbol koji predstavlja `ig zveri boginje.24 Jo{ jedna knjiga o ma-
ili 666. giji ka`e: “Labris je simbol mese-
Jo{ jedan simbol koji se koristi u sa- ~evih mena i Boginje. Njegova
tanizmu je oznaka anarhije. To je veliko upotreba je bila rasprostranjena
slovo A unutar kruga i “predstavlja uki- na Kritu.”25
170 171
Knjiga pod nazivom Anakalipsa (Anacalypsis)
otkriva:
“Tau, odnosno slovo T, je Merkurovo ili
Hermesovo obele`je. To je crux ansata i crux
Hermis... crux Tau je tako|e bio obele`je
generativne sile, ve~nog `ivota koji se stalno
preme{ta i tako se nije pravila razlika u nje-
govom kori{}enju sa Falusom. On je zapravo i
bio falus. Tau je Tot, Teut, Teutat kod Druida;
a Teutat je bio Merkur...”33
Jedan biv{i mason spominje da je tau krst
Jedna gej i lezbejska organizacija s ponosom koristi labris. Oni se “zapravo simbol zaklanog i vaskrsnutog pagan-
hvale: skog boga Tamuza (Jezekilj 8,13-14). To je sim-
“Labris dolazi iz vremena kada su `ene `ivele slobodno i s jed- bol za samo jo{ jednog la`nog masonskog
nakim pravima. On je simbolizovao silu i snagu, preobra`enje i 'Hrista'.”34
Boginju. Naziv labris poti~e od labia, a od njega poti~e i lavirint, Feni~ani su koristili tau krst kao magijski sim-
odnosno mesto inicijacije. Lezbejke su samoinicirane `ene koje su bol.35
se transformisale i stekle mo}. Sekira sa dve o{trice je na{ sim- Kao {to je malo~as spomenuto, tau i sekira
bol, nosite ga s ponosom!”26 sa dve o{trice su isto {to i munja. Tor, Set, Zevs
i Jupiter (kao i drugi bogovi) su smatrani bogovi-
Paganski bog Marduk je bio poznat kao gospodar sekire sa dve ma munja i gromova.36 Zanimljivo je primetiti da je Tor (o kome se
o{trice,27 a jedna masonska knjiga nam ka`e da je ta sekira bila detaljnije govori u poglavlju “Masonski i simboli kulta Isto~ne zvezde”)
glavni Sandanov simbol i da je tako|e bila “povezana sa sirijskim jo{ jedno ime za Sotonu. Setite se da satanisti vole da se slu`e mu-
bogom plodnosti...”28 Re~nik simbola nam daje neke veoma dragoce- njama (koje se tako|e nazivaju satansko “S”).
ne podatke o sekiri: Satanska rok grupa KISS (“ime ozna~ava 'Vitezove u slu`bi |avola'
“Simbol sile svetlosti... Ali je mnogo va`nije i slo`enije zna~enje ('Knights in Satan's Service')”37) koristi satansko “S” za poslednja
sekire sa dve o{trice, povezane sa znakom tau... Prema Luku dva slova svog naziva. Oni tako|e imaju pesmu na jednom od svojih
Benoistu (Luc Benoist) ova sekira je ista kao i hinduisti~ka vajra albuma koja se zove “Bog groma” (“God of Thunder”).38 Neke druge
i Jupiterova munja, i stoga postaje simbol nebeskog prosvetljenja. rok grupe koje koriste satansko “S” su “Blek Sabat (Black Sabbath),
U dana{nje vreme se sekira sa dve o{trice (labris) povezuje sa Ej-si-di-si (AC-DC), Rejven (Raven), Metalika (Metallica), Krokus,
lavirintom, a oba su simboli kritskog kulta.”29 D`udas prist (Judas Priest), Kil (Keel) i Bouvi (Bowie)...”39
Tau je masonski simbol. Mason svojim stopalima pravi tau krst Fascinantna je kratka pri~a o tome odakle poti~e satansko “S”.
tokom svog obreda inicijacije, a trostruki tau se pojavljuje i na mason- Kako saznajemo:
skoj kecelji. Mason D`. S. M. Vord otkriva da se tau krst “stavlja na “U ranim fazama potpune nacifikacije Nema~ke {ef Gestapoa
kecelju U~itelja Lo`e, premda obrnuto, kako bi simbolizovao ugaonik, Hajnrih Himler (Heinrich Himmler), jedan od najstra{nijih i najmrski-
a i naglasio svoje falusno zna~enje”.30 On doda- jih ljudi u ~itavom narodu, preduzeo je arheolo{ka iskopavanja u
je: “Tau krst je tako|e simbol mu{ke ili kreativ- razli~itim delovima Evrope, u potrazi za znacima 'veli~anstvene'
ne strane bo`anstva, i zapravo je konvencionali- pro{losti arijevske 'super-rase'. Na jednom lokalitetu u Bavariji
zovani oblik falusa.”31 Knjiga Znakovni jezik mis- otkriveni su drevni runski natpisi. Rune su bile sastavni deo
terija (The Sign Language of the Mysteries) ka`e vekovima starog germanskog alfabeta koji je posedovao misti~ko
donekle istu stvar: “Tau krst je veoma star sim- zna~enje za stanovnike teutonskog plemena iz tog doba. Jedan od
bol i predstavlja falus; otuda ~esto ozna~ava i iskopanih simbola je bila munja u obliku slova 'S'. Himler je
na{e `ivotinjske strasti.”32 uvrstio ovaj znak u Gestapo, i od njega napravio zloglasni 'SS' (na
172 173
nema~kom '{uc-{tafel' (Schutzstaffel) — Re~nik simbola obja{njava da je
'Za{titni eskadron'). Jo{ nekoliko drugih trozubac “simbol boga nesvesnog i
runa se tako|e koristilo u tajnim obredima greha — Neptuna, u ~ijem carstvu
SS-a. obitavaju ~udovi{ta i ni`i oblici `ivota.
Dva slova iz logoa grupe KISS su iden- Trostruki karakter trozupca je 'PAKLENA
ti~na sa onim iz Himlerovog SS-a...”40 kopija Trojstva...'”49 Neptun, Bog mora,
“Ove nazubljene simbole je tako|e koristio tako|e je poznat i kao Posejdon, Ad
nacisti~ki SS kao svoj znak satanske stra- (pakao) i [iva.50
hovlade. Ovaj znak predstavlja Luciferovu Mitolog D`ozef Kembel (Joseph
silu koja otpada od Milosti na zemlju u Campbell) nas podse}a da je “detelina
vidu munje (Luka 10,18).”41 ili trozubac simbol [ive, Posejdona,
Sotone”.51 Gospodar bezdana je pred-
Kako tvrdi Re~nik simbola:
stavljen sa ~eki}em koji je “tako|e sim-
“Munja se smatra obele`jem vrhovne vlasti. Krilata munja izra`ava bol munje prosvetljenja...”52 Trozubac
ideje mo}i i brzine. Tri Jupiterove munje simbolizuju slu~aj, sud- je “tako|e simbol vatre...”53 Setite se
binu i provi|enje — sile koje kroje budu}nost... Vajra, tibetanski da je Lucifer (Sotona) nazvan Lu~ono{a
simbol 'munje' i 'dijamanta', tako|e se povezuje sa osom sveta... i da nam Biblija ka`e da Sotona dolazi Neptun
Tako|e je povezana i sa pogledom [ivinog (ili Sivinog) tre}eg oka, kao “an|eo svetlosti” (2. Korin}anima
a [iva je uni{titelj svih materijalnih oblika.”42 11,14).
Munju u obliku dord`a (dordj) “koriste lame (tibetanski monasi) i Trozubac ili munja se koristi na mnoge na~ine. Re~ je o simbolu
bonzi (budusti~ki monasi) da blagosiljaju verne i da isteruju koji se koristi za psihologiju i za Neptuna, kao amblem na zastavi
demone”.43 Kao {to smo malo~as videli, tako|e je povezana i sa Barbadosa, kao i Koled`a ratne mornarice Sjedinjenih Ameri~kih
tre}im [ivinim okom. O tre}em oku se govori u poglavlju “Svevide}e Dr`ava (The United States Naval War College).
oko”, ali treba obratiti pa`nju na to da je, prema Satanisti~koj bibliji,
[iva drugo ime za Sotonu.44
[iva nosi trisulu45 (ili trozubac, o kome se govori kao o indijskom
kaduceju46), a Jupiterova munja je bila u obliku trozube vilju{ke.47
Broj tri je veoma bitan u masoneriji i okultnoj nauci. Jedan mason-
ski autor, D`on T. Lorens (John T. Lawrence), podse}a nas:
“Tako mi (masoni) imamo tri stepena, tri velika svetla, tri manja
svetla, tri glavna oficira, tri oficira pomo}nika, tri skupa od po tri
alatke, tri koraka, tri stuba, tri ornamenta, tri komada name{taja,
tri pokretna dragulja, tri nepokretna dragulja, tri velika principa, tri
ubice, tri lo`e za istragu, trojicu koji vladaju lo`om, tri Velika U~ite-
lja i tri reda arhitekture. Zapravo, po{tovanje koje masoni imaju
prema ovom broju ide dotle da ukazuje na to da na{e misterije
nemaju srodnosti samo sa egipatskim obredima i ceremonijama,
ve} i sa obredima velikog broja drugih naroda. U mitologijama
Gr~ke i Rima Jupiterova munja je bila trozuba; Neptunov skiptar je
bio trozubac. Postojale su tri Parke (Fate) i tri boginje osvete. I
sunce i mesec su imali po tri imena — Apolon, Sol i Liber, i Dijana,
Luna i Hekata. Kerber je imao tri glave. U hinduisti~koj mitologiji
je Vi{nuov poklonik na svom ~elu imao ukras u vidu trozupca.”48
174 175
talna osmica. U vilinskoj
tradiciji to se zove Dijan-i-
glas (Dian Y Glas), odnos-
no Plavi Bog. Plavo simbo-
lizuje duh; za Duboki ego
se ka`e da se vidi kao
plav kada se 'posmatra'
fizi~ki... 'Dijan' se odnosi i
na Dijanu i na Tanu, {to je
vilinsko ime za boginju;
tako|e se odnosi i na D`e-
nikot (Janicot), {to je bas-
kijsko ime rogatog boga...
U savremenom okultizmu
Duboki ego se ~esto javlja
kao 'Duhovni vo|a...'”60
Kao {to zna svaki biblijski religiozan ~ovek, duhovni (spiritisti~ki)
vo|a je zapravo demon. Biblija upozorava: “... da }e u poslednja vre-
mena otpasti neki od vere, da slu{aju la`ne duhove i nauke |avolske”
Jo{ jedan satanisti~ki simbol (1. Timotiju 4,1). Mo`emo videti da se ovo danas ~esto de{ava. Na{e
je “lenja osmica” ili znak besko- se dru{tvo brzo vra}a u paganizam.
na~nosti. Priru~nik za istra`iva~e Znak beskona~nosti tako|e predstavlja “ve{takov pe{~ani sat kroz
ka`e da je ovaj znak “zapadnja~ki koji proti~e beskona~no vreme”.61 Jo{ jednom otkrivamo da je pe{~a-
ekvivalent JIN-JANGA”.54 nik masonski simbol.62 On se tako|e koristi u organizaciji “Suvi{ni
Helena Petrovna Blavacki daje momci” (Odd Fellows), koja je poznata kao “masonerija siroma{nog
komentar da ovaj znak “sim- ~oveka”.63
bolizuje Kaducej”.55 Jedna knjiga U poglavlju o simbolima sa krilima videli smo da je Hronos (ili
o magiji tvrdi da je re~ o simbolu besmrtnosti.56 Za okultiste on pred- Saturn) naslikan kao starac sa kosom (alatkom) i pe{~anikom.64
stavlja Luciferovu ve~nu pobedu.57 Tako|e simbolizuje i reinkarnaciju Pe{~anik je tako|e simbol [ivinog dobo{a (Damaru).65
i karmu.58 Kao {to smo ranije spomenuli, [iva je jo{ jedno ime za Sotonu.
Ovaj se simbol mo`e videti na odre|enim tarot kartama kao {to Njegov dobo{ je pe{~anik koji predstavlja znak beskona~nosti. Imaju}i
su “ma|ioni~ar”59 (za sliku vidi poglavlje o znacima rukom) i “snaga”. ovo u vidu, bilo je fascinantno saznati da i znak za sumpor sadr`i
Simbol beskona~nosti ponekad okru`uje globus i u tom slu~aju oznaku beskona~nosti na svom simbolu. Tako|e je bilo interesantno
zna~i da Sotona dr`i ~itavu zemlju pod svojom kontrolom. videti da se simbol sumpora nalazi na vrhu “Devet satanskih izjava”
Rok grupa “D`urni” (Journey) tako|e ima lenju osmicu i globus na Sotonske crkve (videti sliku na slede}oj strani).
naslovnoj strani svog albuma. Sotonu (odnosno Bafometa ili Lucifera) nju ejd`eri, okultisti i
Po ve{tici Starhok, postoji jo{ jedno zna~enje. Ona tvrdi: satanisti progla{avaju svetlono{om. Na crte`u Bafometa (Mendesovog
jarca) Elifasa Levija, masona i okultiste, vidimo da on ima zapaljenu
“U vilinskoj (Feri) tradiciji ve{ti~jeg zanata, nesvesni um se zove
baklju me|u rogovima. Jarac se koristi u hermeti~koj MAGIJI gde pred-
Mla|i ego; svesni um se zove Ego koji govori...
stavlja VATRU, a tako|e je i simbol stvaranja.66
U vilinskoj tradiciji, smatra se da postoji i tre}i 'ego': Duboki ego
Stoga je baklja jo{ jedan simbol koji treba razmotriti, ali }emo pre
ili Bo`anski ego... Duboki ego je ono bo`ansko unutar nas... i
toga pogledati jedan od ve{ti~jih praznika koji se zove Imbolk (Imbolc),
mo`e se pojmiti i kao mu{ko i kao `ensko... ^est simbol za njega
a proslavlja se 2. februara. Ovaj praznik:
su dve povezane spirale ili znak beskona~nosti, odnosno horizon-
176 177
sopstveno prosvetljenje i inspiraciju isto onoliko koliko predstavlja
i svetlost i toplotu.
Imbolk je tako|e poznat kao Praznik baklji, Oimelk (Oimelc),
Luperkalije, Panov praznik, Praznik visibabe, Praznik du`ih dana,
Dan Brigide i verovatno i pod mnogim drugim nazivima. Neke `ene
koje se bave Vikanom slede stari skandinavski obi~aj no{enja kru-
na na kojima su zapaljene sve}e, ali mnogo vi{e njih nosi tanke
sve}e tokom svojih obreda prizivanja (invokacija).”67
Obratite pa`nju na to da je Praznik baklji tako|e nazvan i Panovim
praznikom:
“Bog Pan je simbol prirode i obi~no je predstavljen sa rogovima
({to simbolizuje sun~eve zrake i agresivnu Ovnovu silu) i sa noga-
ma pokrivenim dlakom ({to ozna~ava vitalnost osnovnih sila, zem-
lje, grmlja i instinkta). U astrologiji je Pan jedan aspekat Saturna,
a izjedna~uje se i sa Sotonom i sa `ivotom u svojim zamr{enim,
a naro~ito osnovnim aspektima.”68
“PAN JE BIO SVETAC ZA[TITNIK SEKSUALNE RAZONODE... On je
~esto poku{avao da zarobi `ene, a zbog njegove pohote one su
`ivele u takvom strahu od njega da se njegovo ime jo{ uvek
“... ozna~ava Boginjin oporavak nakon {to je rodila Boga. Nju bude povezuje sa strahom, kao na primer u imenici 'panika'.”69
sve du`i dani. Bog je malo, `ivahno dete, ali se Njegova sila ose}a
tokom du`ih dana. Toplota oplo|uje Zemlju (Boginju) i semenje U Satanisti~koj bibliji Pan je nazvan “gr~ki bog po`ude” koji je
klija i ni~e. I tako nastupaju najraniji po~eci prole}a. “kasnije proteran kao \avo”.70 Po{to je Pan predstavljen sa rogovi-
Ovo je [abat (Sabbat) o~i{}enja posle pritajenog `ivota zime, ma, nije nikakvo ~udo {to ga magovi nazivaju “rogatim bogom”.71
kroz obnoviteljsku mo} Sunca. To je tako|e praznik svetla i plod- Vratimo se na Panov praznik ili Dan Brigide: da li ste primetili da
nosti, koji se nekada u Evropi obele`avao velikim plamenovima, neke ve{tice (vikani) imaju obi~aj da nose krune na kojima su zapa-
bakljama i vatrom u svakom obliku. Ovde vatra predstavlja na{e ljene sve}e 2. februara? Ve{tica Starhok otkriva:
“Brigida je irska boginja kova~kog zanata, poezije i isceljivanja —
Boginja vatre kojoj se tako|e klanjaju na svetim izvorima. Njen
praznik, na ve~e uo~i 2. feb-
ruara, predstavlja svetkovinu Sve}nica
svetla koga sve vi{e ima, i
proslavlja se kada sunce
po~inje da biva ja~e, a dani
sve du`i. Tako|e zvan Sve}ni-
ca, predstavlja vreme o~i{}e-
nja i osna`enosti, i ~inilo se
pravim vremenom za na{
obred.”72
Sve}nica je “jedan od osam
religijskih svetkovina kod ve{ti-
ca”.73 (slika desno) Ono {to je
zanimljivo jeste {to se UPRAVO
178 179
OVAJ PRAZNIK (uklju~uju}i i sve}e), pod istim imenom, SVE]NICA, Mystic Way), bele`i: “Kada mu se
proslavlja u Katoli~koj crkvi. Mag Stjuart Farar daje komentar o kasnije (masonu) da SVETLOST, to
Sve}nici: zapravo zna~i da se on u~i principima
“Re~ je o klasi~nim Luperkalijama ili Panovom prazniku. Iz jo{ OKULTIZMA...”87 Okultista i mason
drevnijih vremena, ovaj praznik predstavlja proslavu Boginjinog opo- Menli Palmer Hol ka`e da “baklje
ravka nakon {to je rodila Boga sunca za novu godinu, {to dolazi predstavljaju OKULTNE ve{tine i
{est sedmica nakon zimske kratkodnevnice. Isti koncept je nauke, doktrine i dogme ~ijom svet-
neprikriven opstao u vidu hri{}anske svetkovine O~i{}enja bla`ene lo{}u Istina postaje vidljiva”.88
device Marije...”74 Zapravo, izdava~ koji {tampa ma-
sonske knjige i knjige kulta Isto~ne
Jedan autor bele`i:
zvezde zove se Tor~ Pres (Torch
“Jo{ jedan dan primljen iz paganizma, koji navodno slavi Mariju, Press) (engleski 'torch' = baklja).
zove se 'Sve}nica' ili 'O~i{}enje bla`ene device' i slavi se 2. feb- Baklja je tako|e veoma zastupljena
ruara... U paganskom Rimu se ovaj praznik dr`ao tako {to su se na Olimpijskim igrama. Olimpijske ig-
nosile baklje i sve}e u ~ast praznika Februa, odakle je i mesec re smo ukratko spomenuli u poglavlju Jedan magijski alat —
februar dobio ime! Grci su dr`ali ovaj praznik u ~ast boginje Cerere o humanisti~kim simbolima, ali hajde obratite pa`nju na pla-
(Ceres), Prozerpinine majke, koja ju je sa u~esnicima obreda koji da sada malo detaljnije vidimo ovu menove, heksagram,
su nosili sve}e tra`ila u podzemnom svetu. Tako mo`emo videti temu. U nju ejd` Biltenu duginog trougao, krug i mesec
kako je prihvatanje 2. februara kao Marijinog o~i{}enja izvr{eno mosta (Rainbow Bridge Newsletter),
pod uticajem paganskih obi~aja sa sve}ama, ~ak dotle da se taj nalazimo neke zanimljive podatke.
dan nazove 'Sve}nica'. Na ovaj dan se blagosiljaju sve sve}e koje
“Baklja je vekovima bila simbol Bo`je svetlosti koja plamti u
}e se koristiti tokom godine u katoli~kim obredima... Kako ka`e
~ovekovom duhu. Kako se palila na prethodnim olimpijadama i
Katoli~ka enciklopedija (The Catholic Encyclopedia): 'Mi se ne
slala drugim narodima, tako se prenosila i simbolika duhovnog pla-
moramo ustru~avati da priznamo da su se sve}e, poput tamjana
mena koji se {iri s jednog naroda na drugi. Ovoga puta je baklja
i vode za o~i{}enje, uobi~ajeno koristile u paganskim slu`bama i
do{la u zemlju na ~ijem pragu stoji `ena sa jo{ jednom upaljenom
u obredima posve}enim mrtvima'.”75
lampom, koja zna~ajno osvetljava put za one koji tra`e slobodu.
Sve}nica, odnosno Praznik baklji, predstavlja samo jednu od pa- Na{ nacionalni moto je 'Ja osvetljavam put'...
ganskih upotreba plamena. Mnogi od bogova i boginja iz mitologije su Tako je olimpijska baklja do{la u zemlju koja je spremna za njen
nosili baklje. Neki od njih su: Hekata (“Kraljica ve{tica”),76 Komus dolazak... Baklja je do{la u 'Grad an|ela', odnosno u sredi{nju
(Comus),77 Eros,78 Himenej (ili Himen),79 Apolon,80 Ilitija (Ilithyia),81 ~akru na{e zemlje i ponosno ju je dr`ao uvis jedan od nas za sve
Eos (ili Aurora),82 Jakhos (Iakchos),83 i Fosfor (Phosphorus)84 (koji se nas...
tako|e zove i Lucifer85). D`on Sinkler (John Sinclair) je, govo-
^ujte {ta ka`e okultista Eduard [ur (Edouard Schure) o Luciferu i re}i ranije na Gori meditacije o Igrama,
njegovoj baklji: rekao: 'Olimpijske igre su nasle|e ranih
“Lucifer }e, nakon {to povrati svoju zvezdu i dijademu (krunu), formi od kojih je Sinteti~ka joga nova
sabrati svoje legione za novo delo stvaranja. Nebeski duhovi }e, joga koja dolazi. Re~ je o jogi jedinstva,
privu~eni njegovom bakljom, si}i... i on }e poslati ove glasnike iz truda, preduzimljivosti, a sve se to
nepoznatih zemaljskih sfera. Potom }e Luciferova baklja signali- bri`ljivo ~uva u okviru Igara. ^ovekove
zirati 'S neba na zemlju!' — a ... (nju ejd`) Hrist }e odgovoriti 'Sa godine su predstavljene, a njegova bu-
zemlje na nebo!'”86 du}nost izra`ena, u naporima i vrlini
Svetlost je (onako kako je ozna~ava baklja) veoma va`an mason- koju one predstavljaju. Avatar sinteze je
ski simbol. Masonski pisac Artur H. Vord (Arthur H. Ward), u ono {to inspiri{e Sinteti~ku jogu, koju
Masonskoj simbolici i misti~kom putu (Masonic Symbolism and the sada ~ovek mora da razvije.
180 181
Stalno se prikazivao simbol petokrake Jo{ jedan popularan simbol kod nju ejd`era i okultista je duga. Bog
zvezde. To je simbol Nove grupe svetskih je dugu dao kao obe}anje ~ove~anstvu da vi{e nikada ne}e da
pomo}nika (The New Group of World po{alje potop na zemlju i uni{ti ~oveka (1. Mojsijeva 9,13-16).
Servers), simbol usavr{enog ~oveka, zvez- Nju ejd`eri su uzeli ovaj simbol i pretvorili ga u ne{to {to on nikad
da inicijacije. Kao energija, on predstavlja nije zna~io. Masonski pisac D`ord` Oliver zapa`a:
ekspanziju, progres, slobodarsku domi- “Zanimljivo je da je u svim drevnim sistemima MITOLOGIJE, Veliki
naciju nad materijalnom ravni, kao i otac ili MU[KI STVARALA^KI PRINCIP dosledno predstavljan
energiju pro~i{}enja na svim ravnima.”89 TA^KOM U KRUGU. Ovo obele`je su skandinavski sve{tenici i pes-
Trke sa bakljama su paganskog po- nici stavili na centralni vrh DUGE, koja je u bajkama bila most koji
rekla. Hefestija (Hephestia) je bila “atins- vodi sa zemlje na nebo.”95
ka svetkovina u ~ast Hefesta (Hepha- Jo{ jedan pisac otkriva:
istos), gr~kog Vulkana, tokom koje bi trka~i u trkama nosili baklje i
“Danas se u praksi vudu crne magije na Haitiju i u Africi DUGA
predavali ih jedni drugima”.90 Isto tako, Prometeja (Prometheia) je
PREDSTAVLJA KAO DOGA\AJ KOJI PROSLAVLJA BRAK IZME\U
bila “svetkovina koja se u Atini odr`avala u ~ast Prometeju, tokom
'BOGA DUGE' I 'BOGA ZMIJE'.
koje se odr`avala trka sa bakljama, zbog verovanja da je Prometej uk-
U drevnoj jevrejskoj KABALI — koju sada o`ivljavaju dana{nji
rao vatru sa neba i da je zato nazvan 'bakljono{a'”.91
u~itelji nju ejd`a — misti~ki rabini su u~ili da DUGA SIMBOLIZUJE
“Trke sa bakljama datiraju iz vremena starih Grka. Jedno svetili{te SEKSUALNI OBRED. Dugin luk je navodno bio falus mu{kog boga
u Olimpiji posve}eno boginji Hestiji, Zevsovoj sestri, '~uvalo je `ar koji je si{ao u carstvo materice, kraljice ili boginje. Smatralo se
koji bi svake ~etiri godine raspalili tokom trke da ova unija stvara ogromne bo`anske mo}i.”96
atleti~ari pobednici. Da bi se sa~uvala ~istota i
U skandinavskoj mitologiji je postojao dugin most koji se zvao
ja~ina vatre, atleti~ari su morali brzo da se kre}u.
Bifrost.97 Ovaj most je “tako|e bio poznat kao '\avolji most'”98 i
Ubrzo su se razvila i nadmetanja da bi se videlo
identifikovao se sa rekom Stiks (Styx) kod Egip}ana,99 za koju su
koji }e od pojedinaca ili grupa - etapnih takmi-
verovali da te~e kroz pakao.
~ara - najbr`e tr~ati sa bakljom. Pobednik bi imao
“U gr~koj mitologiji duga predstavlja ovaplo}enje vesnika boginje,
~ast da zapali vatru u ime bo`anstva za{titnika
Iris...”100 Kineska duga se delimi~no razlikuje u tome {to ima samo
tog grada'.”92
pet boja (umesto uobi~ajenih sedam), a “njihova sinteza simbolizuje
Upravo ovako kako je re~eno — i Kip slobode uniju JINA I JANGA”.101 U vavilonskoj knji`evnosti duga je bila “znak
dr`i baklju u svojoj ruci. Stoga nije iznena|enje gneva, straha i bolesti, i kao atribut boginje Tir-an-na, donosilac
{to saznajemo da su nam masoni podarili ovu nesre}e”.102
“boginju”. U masonskoj simbolici nalazimo da se duga javlja kao predstava
“Izdignuta iznad svetlucaju}ih, ali zaga|enih Lu~ono{e Lucifera.103
voda, ona dr`i u svojoj ispru`enoj ruci baklju i Dugin most (tako|e zvan i antahkarana) se ~esto spominje u nju
svetlost. Kao poklon masonskog reda, odnosno ejd` pokretu, a veoma ~esto se sre}e i u okultnoj literaturi.104 Jedan
savremenih naslednika ba{tine Iluminata, Kip hri{}anski autor daje obja{njenje: “U okultnoj nauci je duga hipnoti~ko
slobode je napravio Frederik Bartoldi (Frederic sredstvo koje navodno stvara most izme|u pojedina~ne i nad-du{e ili
Bartholdi), ~lan masonske lo`e Alzas-Lorena u Velikog univerzalnog uma. Ovaj 'um' nije Bog.”105
Parizu u Francuskoj. Novi kip je zna~ajan za tajna Lin F. Perkins, mason i autor knjige Masonerija u novoj eri
dru{tva koja spremaju Novi svetski poredak.”93 (Masonry in the New Age), otkriva slede}e o antakharani:
Knjiga Preme{tanje simbola otkriva: “Ruka “Masoni bi, kao 'graditelji duhovnog zdanja', trebalo da budu upoz-
koja je ispru`ena ka nebu ... stoji na ku}ama nati sa ovim starim hinduisti~kim terminom. On se odnosi na
starosedelaca... da bi terala zle duhove od njenih 'most' ili 'putanju' koju svaki ~ovek svesno ili nesvesno gradi
uku}ana.”94 izme|u svog 'ni`eg ega' i 'Visokog ega', odnosno izme|u svog
182 183
“Po{to sedam glavnih ~akri sadr`i sedam DUGINIH boja... i po{to
sedam DUGINIH boja formiraju BELU SVETLOST, moraju nam sve
ove ~akre titrati maksimalnom ja~inom u svakom trenutku. Ovo se
izvodi putem umnih snaga i kroz VIZUELIZACIJU. Proces se tako|e
poja~ava putem MEDITACIJE...
Kada je svaka ~akra u potpunosti aktivirana i titra u svojoj
naj~istijoj boji, sedam boja se kombinuju i stvaraju polje aure BELE
SVETLOSTI. Time se stvara i za{titno energetsko polje oko nas i
daje nam sjaj energije koji se ~esto zove PROSVETLJENJE.”109
Bela svetlost je va`an simbol u nju ejd`u. Jedan biv{i mag je
napisao: “Na gornja tri nivoa magije LUCIFER JE PREDSTAVLJEN
BELOM SVETLO[]U.”110 Centar “Tara”, poznata nju ejd` organizacija
koja promovi{e “nju ejd` Hrista” zvanog Maitreja, pru`a obja{njenje:
“Rad sa trouglovima je jednostavan. Mentalno se pove`ite sa dva
druga ~lana; zamislite TROUGAO BELE SVETLOSTI koji kru`i iznad
nesavr{enog i savr{enog bi}a. 'Graditeljski' proces nikada ne va{ih glava; potom glasno (kad god je to mogu}e) izgovorite Veliko
prestaje IZ @IVOTA U @IVOT BILO U FIZI^KO TELO ILI IZ NJEGA. prizivanje (invokaciju). Sagledajte svoj TROUGAO povezan sa svim
'Grub kamen' naposletku postaje 'Savr{en a{lar (Ashlar)'.”106 drugim trouglovima i grupama za prenos misli i meditaciju na plan-
eti. Zapazite kako BELA SVETLOST kru`i kroz ovu mre`u fokalnih
Primetimo, usput, da Perkins tako|e zagovara REINKARNACIJU
ta~aka i kako se izliva da obuhvati ceo svet, ~ime se poma`e
time {to ka`e “iz `ivota u `ivot”!
stvaranje kanala za izlivanje Svetlosti i Ljubavi u korpus ~ove~anst-
U u~enjima tibetanskog budizma:
va.
“... DUGA SIMBOLIZUJE ^OVEKOVO kona~no stanje savr{enstva — Kada ka`ete: 'Iz centra gde je spoznata Bo`ja volja', koja je
BO@ANSTVO, kada je dostigao unutra{nje jedinstvo dobra i zla, {ambala, zamislite veliku sferu BELE SVETLOSTI.”111
tmine i svetlosti, i kad postaje jedno sa Velikim bogom.
[ambala je, uzgredno, mitolo{ko mesto gde navodno `ivi “Gospo-
Drugim re~ima, NJU EJD@ U^I DA JE ^OVEKOV PUT KA
dar sveta” - Sanat Kumara ili [iva (koji je zapravo Sotona)!112
BO@ANSTVU SIMBOLI^NO PREDSTAVLJEN 'DUGINIM MOSTOM',
Mag Denis Karpenter (Dennis Carpenter) savetuje: “Pove`ite se sa
koji ~ovek prelazi dostizanjem vi{e svesti. A nagrada na drugom
Bo`anstvom onako kako ga vi znate. Zamislite sebe okru`eni BELOM
kraju duge je samoovla{}enje, besmrtnost i bo`anski karakter.”107
SVETLO[]U, za{titnom sferom svetlosti koja }e vas {tititi tokom ove
Imaju}i ovo u vidu, ne}e biti nikakvo iznena|enje videti slede}i meditacije.”113 Lazaris, duhovni vo|a (a zapravo demon), “predla`e da
oglas u jednom magijskom ~asopisu. On ka`e: ga zamisle (vizuelizuju) jednostavno kao sferu BELE SVETLOSTI”.114
“NOSITE PREDIVAN SIMBOL NJU EJD@A. PRO[IRITE RE^ — Kundalini je naziv zmije koja navodno le`i sklup~ana u dnu ki~me,
PRIDRU@ITE SE LEGIONIMA SVETLOSTI... ali se ispravlja u toku joge. Nju ejd`er Elizabet Kler Profet (Elizabeth
A{tar (Ashtar) i 'Svemirska bra}a' (Space Brothers) neprestano Clare Prophet) naziva Kundalini belom svetlo{}u.115
govore da je vreme da mi, nju ejd`eri, poka`emo svoju veru u pos- Profetova, kao i drugi okultisti, govori o Velikom belom bratstvu
tojanje naprednijeg `ivota u svemiru. Kao specijalan suvenir koji (Great White Brotherhood). Nju ejd`eri [irli Mekjun (Shirley McCune) i
izlazi istovremeno sa ovim va`nim brojem, mi pru`amo ograni~enu Norma Milanovi} (Norma Milanovich) obja{njavaju:
ponudu predivnog medaljona koji oslikava simbol Novog svetskog “Veliko belo bratstvo (belo u zna~enju BELA SVETLOST) je sas-
poretka — dugu sa lete}im tanjirom iznad nje...”108 tavljeno od mnogih osoba u Kosmi~koj hijerarhiji. Ova organizacija
Nju ejd` knjiga, Svetlost }e vas osloboditi (The Light Shall Set You sadr`i sedamdeset redova/bratstava ~itavog univerzuma...
Free), ka`e:

184 185
Ljudi svetlosti mogu istovremeno da budu ~lanovi i Melhise- na lotosovom cvetu. U stvari, ako pa`ljivo pogledate, vide}ete da
dekovog reda (Order of Melchizedek) i Velikog belog bratstva. su skoro svi isto~nja~ki bogovi tako predstavljeni. To zna~i da su
Zapravo ve}ina, ako ne i svi, i pripadaju i prvom i drugom.”116 oni u sebi otvorili tu Duhovnu svest koju zovu KUNDALINI.”122
I masonerija i mormonizam govore o Melhisedekovom sve{ten- Jedan od Izidinih obele`ja je lotos, koji je simbol vaskrsenja.123
stvu. Zapravo, da bi neko postao bog prema mormonskoj doktrini, Naravno, u egipatskoj mitologiji ideja vaskrsenja zna~i ponovno
mora pripadati Melhisedekovom sve{tenstvu. U [kotskom obredu ro|enje ili REINKARNACIJU. Lotos se tako|e povezivao i sa bogovima
masonerije, 19. stepen se zove “Veliki poglavar”. Tokom ove cere- sunca.124
monije “kandidata pomazuju uljem i on biva progla{en sve{tenikom “Jedna egipatska legenda ka`e da pre stvaranja nije bilo ni~ega
zauvek po Redu Melhisedekovom”. Biblija nam, me|utim, ka`e da osim nepokretnog okeana na kome je plutao lotos. Kada se otvo-
“Hristos ne odredi sam sebi slavu da postane prvosve{tenik”, ve} “bi rio prelepi cvet, ~itava se tvorevina, uklju~uju}i i Bogove, rasula iz
progla{en OD BOGA prvosve{tenikom po redu Melhisedekovu” njega. Druga pri~a ka`e kako se veliki lotos otvorio i otkrio
(Jevrejima 5,5.9), dok pak okultisti, mormoni i masoni SAMI SEBI skarabeja koji je postao sunce i da se svaki dan kada mo}ni Ra
odre|uju slavu i NA SEBE preuzimaju sve{teni~ku slavu koja je bila otvori Svoje oko (lotos) pojavljuje sunce. Lotosov cvet se otvara i
data JEDINO Hristu. zatvara svaki dan prilikom izlaska i zalaska sunca, pa je time
Biblija dalje otkriva da Hrist “zato {to ostaje za sve vekove, (On) veoma jasna povezanost izme|u cveta i sunca.”125
ima sve{tenstvo koje se ne mo`e prenositi” (Jevrejima 7,24). Re~ na
Hol obja{njava:
gr~kom za izraz “koje se ne mo`e prenositi” je “aparabatos” i zna~i
“NEPRENOSIV”. Drugim re~ima, ovo sve{tenstvo se ne mo`e prenosi- “U zapadnom svetu je lotos promenjen u ru`u. Ru`e rozenkrojcera,
ti sa jedne osobe na drugu. Hrist je jedan jedini koji mo`e da nosi ru`e masonskih stepena, kao i ru`e Odreda podvezice (The Order
ovakvu sve{teni~ku titulu. of the Garter) u Engleskoj — SVE one ozna~avaju ISTO: bu|enje
Mogli bismo dati nebrojene primere ovakvih citata o “beloj svet- duhovne svesti i potpuni procvat kvaliteta ~ovekove du{e. Kada
losti”.117 Tako|e je interesantno primetiti da je Bela svetlost (The ~ovek u sebi otvori ovaj pupoljak on nalazi, poput zlatnog polena
White Light) naziv publikacije OKULTNE organizacije “Hram istine” u cvetu, ovaj predivan duhovni grad, [AMBALU, u sredini lotosa
(The Temple of Truth).118 Ova publikacija se ogla{ava kao “^asopis mozga sa hiljadu latica.”126
za obrednu magiju” (The Magazine of Ceremonial Magick).119 Naziv Pajk ka`e da je “Ru`a u staro vreme bila posve}ena Aurori i
njihove knji`are je Magi~ni krug (The Magick Circle).120 Suncu”.127 U jo{ jednoj knjizi Hol izjavljuje:
Jo{ jedan simbol koji se danas ~esto vi|a je lotosov cvet. H. P. “Od sve simbolike cve}a najva`niji su lotosov cvet Indije i Egipta,
Blavacki ka`e da je lotos: kao i ru`a kod rozenkrojcera. Po svojoj simbolici se ova dva cveta
“... cvet posve}en prirodi i njenim Bogovima... Kod Indusa je lotos smatraju identi~nim. Ezoteri~ka nauka koju predstavlja lotos na
obele`je produktivne snage u prirodi, kroz delovanje vatre i vode istoku ovekove~ena je u savremenoj Evropi u obliku ru`e. Ru`a i
(duha i materije)... Lotos je u Indiji simbol plodne zemlje... Lotos lotos su joni~ka obele`ja, jer prvenstveno ozna~avaju materinsku
je dvostruka prete~a bo`anskog i ljudskog hermafrodita, stvorenja tajnu stvaranja...”128
koje takore}i ima dvostruki pol... Hol je upravo rekao da su lotos i ru`a simboli `enskih polnih
Lotosov cvet, predstavljen kako raste iz pupka boga Vi{nu — tog organa. Detaljnija definicija postoji u Re~niku simbola. Jo{ jedan autor
Boga koji se odmara na vodama svemira i njegove Zmije pi{e:
beskona~nosti — je najve}a alegorija ikad
osmi{ljena: Univerzum koji evoluira iz cen- “Primera radi, lotos simbolizuje `ensku vulvu Majke Boginje, a dija-
tralnog Sunca, TA^KE, zauvek skrivene mant mu{ki organ drevnog Boga Oca iz paganizma. Samim tim,
klice.”121 kada pripadnik nju ejd`a misteriozno govori o 'dijamantu koji ulazi
u lotos' tokom obreda religijske inicijacije, on bukvalno misli na
Hol pi{e: seksualni odnos kao sveti ritual nju ejd`a.”129
“Ponekad }ete videti ~udne male kineske “Postoje izvesne paralele izme|u simbolike lotosa i simbolike ru`e
bogove ili isto~nja~ke statue Bude koji sede u zapadnoj kulturi. U Egiptu lotos simbolizuje `ivot koji se ra|a, ili
186 187
njegovu prvu pojavu. Saunije (Saunier) ga smatra prirodnim sim- racijama u~enika. 'Magija' je o~igledno u neprestanom izgovaranju
bolom za sve oblike evolucije... Kao umetni~ka tvorevina, on je re~i, dosta nalik tibetanskom to~ku za molitvu koji vergla svoje jed-
povezan sa mandalom, a zna~enje mu se razlikuje u zavisnosti od noli~ne molitve.”133
broja latica: lotos sa osam latica se u Indiji smatra Mestom gde Biblija govori i na ovu temu (Mateju 6,5-8):
`ivi Brahma i vidljivom manifestacijom njegove okultne (skrivene)
“I kad se moli{ Bogu, ne budi kao licemeri, koji rado po zborni-
aktivnosti... Lotos sa 'hiljadu latica' simbolizuje kona~no otkrive-
cama i na raskr{}u po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi.
nje... Iz najranijih dana starog doba lotos je bio jednoglasan izbor
Zaista vam ka`em da su primili platu svoju. A ti kad se moli{, u|i
Kineza, Japanaca, Indijaca, Egip}ana i Arijevaca. Lotosov cvet koji
u klet svoju, i zatvoriv{i vrata svoja, pomoli se ocu svojemu koji
raste iz pupka boga Vi{nu simbolizuje univerzum koji izrasta iz
je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno, plati}e tebi javno. A kad se
sunca u svom centru — {to je sredi{nja ta~ka ili 'nepokretni pokre-
molite, ne govorite mnogo kao neznabo{ci; jer oni misle da }e za
ta~'. To je atribut mnogih bo`anstava.”130
mnoge re~i svoje biti usli{eni. Vi dakle ne budite kao oni; jer zna
Mandala spomenuta u prethodnom pasusu je: Otac va{ {ta vam treba pre molitve va{e.”
“... hinduisti~ki termin za krug. To je vrsta jantre (instrumenta,
sredstva ili obele`ja) u vidu obrednog geometrijskog crte`a, koji
ponekad odgovara specifi~nom bo`anskom atributu ili nekom vidu
bajanja (mantre), koja tako dobija svoj vidljivi izraz... Mogu se na}i
po celom Istoku i to uvek kao sredstvo za kontemplaciju i kon-
centraciju — kao pomo} u izazivanju odre|enih mentalnih stanja i
u podsticanju duha da krene dalje svojim putem evolucije od
biolo{kog do geometrijskog, iz carstva
telesnih formi u duhovno.”131
Jedan predmet koji se koristi u budiz-
mu je to~ak za molitvu. “U budisti~kim
zemljama to~ak (ili ~akra) se vrti u cilju
proricanja budu}nosti i kao sredstvo za
dobijanje inspiracije.”132 Tibetanci stave
molitvu u to~ak i onda ga stalno okre}u.
Misle da se svaki put kada ga okrenu
po{alje molitva. Ovo je ponavlja~ki vid
molitve. U knjizi Numerologija: magija bro-
jeva (Numerology: The Magic of Numbers)
nalazimo:
“Mi smo svi danas svesni da sa novim
interesovanjem za indijski okultizam mo-
derni gurui ili u~itelji vole da ka`u 're~'
svojim u~enicima, koju oni potom koriste
kao oblik molitve; ona ima vibracije koje
se izgrade u telu osobe dok ova ponavlja
molitvu. Re~, kao {to je om, uvek mora
da bude karakteristi~na re~ koja se daje
u~eniku, a na guruu je da otkrije koja }e
to re~ da titra u stvarnom skladu sa vib-

188 189
sa “Magijom” tu su: ASTROLOGIJA, vidovitost, proricanje budu}nosti,
urok, isterivanje demona, hipnoza, nekromantija, {aman (vra~),
telepatija, trans, vudu i ve{tice!4
Net Fridlend (Nat Freedland) u knjizi Okultna eksplozija (The Occult
27/![pejkb•lj!{obdj Explosion) pi{e da je “astrologija nesumnjivo NAJVA@NIJI deo OKUL-
TNE eksplozije”.5 On tako|e ka`e i ovo: “Najve}i zajedni~ki imenilac
OKULTIZMA u Americi je rubrika za astrologiju.”6
Knjiga Riznica magije ka`e: “Alhemija, proricanje sudbine, astrolo-
Astrologija (vrsta proricanja budu}nosti) je ve{tina u kojoj ~ovek gija i levitacija poti~u od Crne magije i sadr`e goeti~ke pretpostavke,
konsultuje sunce, mesec, zvezde i planete da bi prorekao budu}e uz preuzimanje tehnike i preduslova okultnih ve{tina.”7 Usput, goeti~-
doga|aje. Jedan okultni ~asopis ka`e: ka magija je crna magija ili vra~anje.8 Mason Kenet Mekenzi ka`e da
“@eljni da saznaju budu}nost, oni su verovali da gledanjem u je goetija “termin za crnu magiju, za razliku od teurgije ili bele magi-
zvezde mogu unapred da utvrde {ta }e raditi njihovi bogovi i bogi- je. U ovom sistemu su se prizivale sile mraka uz stravi~ne obrede”.9
nje koji su kontrolisali svaki aspekat njihovog `ivota. Astrologija Jedna knjiga ovako obja{njava Goeti~ki krug ugovora (slika dole):
poti~e iz drevnog Vavilona gde je postavljen Zodijak.”1 “Simboli igraju klju~nu ulogu u paklenoj zakletvi... Goeti~ki krug
Astrolozi tvrde da }e polo`aj ne- ugovora, koga je nacrtao Elifas Levi u 19. veku, vra~ treba da
beskih tela u trenutku ne~ijeg ro|enja upotrebi kada sklapa ugovor sa Padaju}om hijerarhijom. Tri kruga
uticati na njegov ~itav `ivot uklju~uju}i u sredi{tu predstavljaju mesta gde stoje vra~ i njegovi u~enici.
njegovu li~nost, emotivni `ivot i kari- Lobanja mora biti od ubice roditelja, rogovi od jarca, slepi mi{
jeru. Ako znaju ta~no vreme i mesto mora biti udavljen u krvi, a crna ma~ka, ~ija glava stoji nasuprot
gde je neko ro|en, astrolozi (oni koji lobanji, mora biti ona koja se hranila ljudskim mesom.”
prou~avaju astrologiju) onda mogu da I opet mo`emo otkriti kako masonerija PROMOVI[E OKULTNU
odrede koji }e dani biti “sre}ni”, a ve{tinu. Jedan masonski autor, g. Kastels (Mr. Castells), hvali se:
koji “lo{i”. Ovi dobri i lo{i dani se raz- “Zodijak jo{ uvek postoji kod nas u Kraljevskom luku, iako (je)...
likuju od ~oveka do ~oveka. Ako je, na poput mnogih drugih simbola Slobodnog zidarstva, nejasna njegova
primer, za vas 18. avgust odre|en prava va`nost i zna~enje.”10 On dodaje: “1775. godine, kada je
kao sre}an dan, onda }ete po`eleti da podignuta Masonska dvorana, PRIZNAT JE ZODIJAK KAO MASONSKI
ba{ na TAJ dan sklopite velik poslovni SIMBOL njegovim stavljanjem iznad glavnog ulaza u to zdanje.”11
ugovor, da se prijavite za specijalni U knjizi Masonerija i
posao koji ste oduvek `eleli ili }ete njeni simboli u svetlu
krenuti na dugo o~ekivani put. “Mi{ljenja i sudbine”
Me|utim, ako je 18. avgust jedan od (Masonry and Its Sym-
va{ih lo{ih dana, ne bi trebalo da bols in the Light of
donosite bilo kakvu va`niju odluku dok ne do|e jedan od “dobrih” “Thinking and Destiny”)
dana; time izbegavate mogu}nost da stvari krenu kako ne valja. nalazimo: “Zodijak je
Enciklopedija sveta (The World Book Encyclopedia) ka`e: “Tokom najbolji simbol kruga sa
drevnih vremena rasprostranjeno je bilo verovanje u OKULTNE nauke. dvanaest ta~aka na
Me|u najpoznatijim drevnim OKULTNIM naukama bile su ASTROLOGI- kru`nici koje daju vred-
JA, alhemija, nekromantija i magija.”2 Pod odrednicom “ASTROLOGI- nost geometrijskim sim-
JA” nalazimo ovo: “Dana{nja astrologija je astrologija koja donosi bolima... Masonerija je
sud. Ona je bila i jo{ uvek je blisko povezana sa drugim pseudo- svoje simbole preuzela
naukama i sujeverjem kao {to su gledanje u dlan, numerologija i iz Zodijaka.”12
kori{}enje amajlija i magije.”3 Me|u odrednicama koje su povezane
190 191
Jo{ jedan mason tvrdi: “Prema Okultnom kat? Ni konj ni ~ovek ne mogu da budu BO@ANSKE prirode. Biblija
u~enju, svaka reinkarnacija je u slede}em zna- upozorava:
ku zodijaka, i otud je znak od trideset ugaonih “Grade}i se mudri polude{e, i pretvori{e slavu besmrtnoga Boga
stepeni simbol ponovnog ro|enja, a kretanje u oblik smrtnoga ~oveka i ptica i ~etvorono`nih `ivotinja i gmizava-
napred za trideset stepeni predstavlja obele`je ca... oni koji pretvori{e istinu Bo`ju u la`, i dado{e ve}u ~ast i
ponovnog ro|enja.”13 slu`bu stvorenju nego Stvoritelju, koji je blagosloven na sve
Zodijak se zasniva na astrologiji koja je vekove. Amin!” (Rimljanima 1,22-23.25)
ODUVEK BILA povezivana sa OKULTNOM NAU-
Kenedi priznaje:
KOM i MAGIJOM. Me|utim, uprkos tome, neki
“jevan|elisti” (kao {to su D. D`ejms Kenedi iz “Zanimljivo je da zvezde na nebu koje predstavljaju ovih dvanaest
Slu`be “Koralni greben” (D. James Kennedy; znakova nemaju apsolutno nikakve sli~nosti sa slikama samih
Coral Ridge Ministries)) promovi{u zodijak i znakova. Na primer, ono {to nazivamo Velikim kolima se zove
govore o “biblijskoj astrologiji”. U jednom ogla- 'Ursa major' (Veliki medved). To uop{te ni ne li~i na velikog medve-
su u ~asopisu Harizmi i hri{}anskom `ivotu da, kao {to ni bilo koji od drugih znakova ne li~i na ono {to navod-
(Charisma and Christian Life) stajalo je: no predstavlja.”16
“Zapanjuju}a otkri}a istaknutog teologa Dr D. Evo barem nekakvog priznanja! Kenedi tvrdi da je “Bog odredio da
D`ejmsa Kenedija dokazuju da je Bog stvorio zvezde predvi|aju budu}nost sveta”,17 ali ako znakovi “ne li~e na ono
Zapazite astrolo{ke Zodijak! Bog je odredio da zvezde predvi|aju {to navodno predstavljaju”, kako se onda Jevan|elje mo`e jasno
simbole na mason- budu}nost sveta. Otkrijte ono {to Dr Kenedi propovedati preko sazve`|a? Biblija nam ka`e: “I ne sudelujte u
skom globusu naziva BIBLIJSKOM ASTROLOGIJOM ili besplodnim delima TAME, nego ih OSU\UJTE” (Efescima 5,11). Mi
Jevan|eljem zvezda. Naru~ite knjigu na kaseti ne treba da poku{avamo da “hristijanizujemo” okultnu nauku.
'Pravo zna~enje Zodijaka'...”14 U Bibliji postoje mnoga izri~ita upozorenja PROTIV ASTROLOGIJE.
Ve} smo spominjali 5. Mojsijevu 18,10.12, ali vredi ponoviti taj tekst:
Hajde da vidimo deo onoga {to u~i Kenedi. On tvrdi:
“Neka se ne na|e u tebe NIKO koji bi vodio sina svoga ili k}er
“^etvrto, u znakovima zodijaka je i strelac. Strelac je KENTAUR SA svoju kroz oganj, ni VRA^AR (ASTROLOGIJA!), ni koji GATA PO ZVEZ-
KONJSKIM TELOM I LJUDSKIM TRUPOM. On je ~ovek sa nategnu- DAMA (ASTROLOG) ili po pticama, ni uro~nik... Jer je GAD pred
tim lukom i strelom. Biblija govori o jednom takvom ~oveku u Knjizi Gospodom KO GOD tako ~ini.”
Otkrivenja 6,2: 'Videh, i gle, konj beo. I onaj {to se|a{e na njemu Knjiga proroka Jeremije 10,2 upozorava: “Ne idite putem drugih
ima{e luk... i on izi|e kao pobednik i da pobedi'. OVO JE SLIKA naroda i od ZNAKA NEBESKIH ne pla{ite se, jer se od njih drugi naro-
ONOGA KOJI IMA DVE PRIRODE: HRISTA KOJI JE BOGO^OVEK (te- di pla{e. Jer UREDBE drugih naroda samo su TA[TINA...” Govore}i o
antropos, i ~ovek i Bog) i koji izlazi kao pobednik i da pobedi.”15 propasti Vavilona, Bog je preko Isaije rekao:
Mi smatramo da je ovo bogohuljenje. Kentaur je MITOLO[KA `ivoti- “U ZLO]U si svoju se uzdala... Zlo }e do}i na te... Ostani ti, dakle,
nja, pa da li to onda zna~i da je Hrist mitolo{ko stvorenje? U Otkrive- kod vra~anja svoga i kod mnogih ~ina svojih... Nek ustaju sad i
nju 6. poglavlje vidimo DVA nek te spasu ti KOJI NEBO ZNAJU I ZVEZDE GLEDAJU; koji PO
ZASEBNA stvorenja — konja I NOVOM MESECU PRORI^U, od onog {to ima da te sna|e! ....
~oveka, a ne konjanika koji je NIKOG ne}e biti da bi te izbavio” (delovi stihova iz Knjige proroka
pola ~ovek, a pola konj. Ovo Isaije 47,10-15).
navodno predstavlja dve Hris-
Jedan biv{i mag nas upozorava da su astrologija, okultni dragulji,
tove prirode, ali da li onda
{aranje lica, tarot karte, igra}e karte, tamjan, droga, golotinja i
konj predstavlja ljudski ili
okultne igre definitivno sastavni deo magije. U~inimo ono {to nam
bo`anski Hristov aspekat? Ili
ka`e Biblija: “Uzdr`avajte se od SVAKOG zla” (1. Solunjanima 5,22).
da li pak ~ovek predstavlja nje-
gov ljudski ili bo`anski aspe-

192 193
U vezi sa astrologijom je jo{ jedan simbol koji je u dana{nje vreme upoznati sa izvorima Junga, sa kojih piju;
prili~no popularan, a zove se eneagram (enneagram). Jedan istra`iva~ potom Duhovnost ameri~kih domorodaca
obja{njava: (Native American Spirituality), nju ejd` muzi-
“Trenutno je popularna varijanta trougla zvana eneagram — simbol ka, vodi~ za stvaranje slika, kao i Eneagram.
koji ima nekoliko trouglova raspore|enih tako da devet ta~aka Ovo nije crkva va{e majke, ali verovatno jes-
dodiruje spolja{nji krug. Ser D`on Sinkler u svom obja{njenju te crkva va{e dece!”20
zave{tanja Elis Bejli, osniva~a kompanije 'Lucis', napominje da ^ovek koji je uveo eneagram u Evropu bio je
eneagram poti~e iz starog Egipta. On ka`e da devet ta~aka enea- okultista D`ord` Gurd`ijev (George Gurdjieff).
grama predstavljaju devet razli~itih grupa radnika nju ejd`a: ulaga~i “(On) tvrdi da je eneagram nastao pre oko
i ekonomisti, psiholozi, ljudi koji telepatski komuniciraju, radnici na 2500 godina u jednoj vavilonskoj {koli mud-
polju religije, prosvetni radnici nju ejd`a, kvalifikovani posmatra~i, rosti... To bi moglo da ga pove`e sa vavilon-
nau~ni pomo}nici, politi~ki organizatori i magnetni iscelitelji. skom astrologijom, po{to bi se te karakteris-
Djuahal Kul, duhovni vo|a koji je otkrio ovaj crte` i njegovo Neki od simbola
tike ozna~avale ta~kama eneagrama. Gurd`i- ameri~kih
zna~enje Elis Bejli, poverio joj je da }e kada se okupi ovih devet jevljeva upotreba eneagrama analogna je i
grupa, do}i do formiranja 'desete grupe' — nju nije mogao da iden- domorodaca
sa 'Drvetom `ivota' jevrejskog misticizma u
tifikuje — koja }e dovesti do Jednog svetskog poretka. ezoteri~koj kabali.”21
Eneagram je i hinduisti~ki simbol. [ri Aurobindo, hinduisti~ki
Uop{te nije va`no kakav tip li~nosti neko ima: Bog ga mo`e koris-
guru iz Indije, ~iji spisi i u~enja imaju ~udnu mo} fascinacije za
titi AKO se ta osoba u potpunosti posveti Njemu. Bog mo`e da oko-
ameri~ke i evropske nju ejd`ere, povezuju eneagram ne samo sa
relog, opijenog i bezbo`nog gre{nika promeni u dobru, bri`nu i pa`ljivu
Majkom boginjom u hinduizmu, nego i sa mitovima o boginjama
osobu, da od stidljive osobe napravi smelog ~oveka koji je spreman
Gr~ke i Rima.”18
da ako treba i umre za istinu. Petar je, zajedno sa ostalim u~enici-
“Povezuju}i tako|e eneagram sa okultnom astrologijom, Aurobindo ma, napustio Hrista kada je do{lo vreme Njegovog raspe}a, a ipak
je tvrdio da su tajne eneagrama toliko va`ne da }e osoba koja su posle samo pedeset dana ti isti u~enici bili dovoljno smeli da
otkriva njegove tajne 'u`ivati u blagodatima i bogatstvu i biti sek- svedo~e o Hristovom vaskrsenju (Dela 2,1-47). Kada su bili u zatvoru
sualno plodna'. i kada su ih upozoravali da ne govore o Hristu, smelo su odgovorili:
Eneagram je na`alost tako|e u modi i sti~e popularnost me|u “Vi{e treba Boga slu{ati nego ljude” (Dela 5,29).
brojnim hri{}anskim grupama, kako kod protestanata, tako i kod Hajde da zaboravimo na sve ~ovekove (i demonske) izume i
katolika, ~ije su vo|e o~igledno uvek u potrazi da pru`e ne{to testove li~nosti i hajde da i mi “vi{e slu{amo Boga nego ljude”. “Da
novo svojoj publici. Naro~ito je popularan u katoli~kim krugovima, se vera va{a ne temelji na (ljudskoj) mudrosti, nego na sili Boga” (1.
gde i sve{tenici i kalu|eri zagovaraju kori{}enje eneagrama u cilju Korin}anima 2,5).
odre|ivanja osnovnih tipova li~nosti, neodoljivih sila i opsesija.
Jedan katoli~ki sve{tenik je ~ak poku{ao da pove`e svaku od
devet ta~aka eneagrama sa devet Isusovih crta li~nosti! Me|utim,
eneagram se ne koristi samo u Katoli~koj crkvi. Iako nema spora
oko njegovog drevnog okultnog porekla, tako|e saznajem da
u~enje o eneagramu postaje sve popularnije u ju`nim baptisti~kim
molitvenim grupama, kao i u krugovima metodista, episkopalaca i
harizmata.”19
U jednom oglasu u ~asopisu Joga interne{nal (Yoga International)
pisalo je slede}e:
“Organizacija 'KASETE POVERENJA' nudi audio i video kasete koje
su snimili katolici slobodarskog duha, od kojih su mnogi dobro

194 195
28/!Ubmjtnboj
Vebsterov re~nik nam govori da je talisman “predmet koji ima na
sebi znak ili simbol urezan pod astrolo{kim uticajima, za koji se sma- Sirijusov magi~ni pe~at
tra da deluje kao amajlija koja odbija zlu, a donosi dobru sre}u”.
U knjizi Amajlije i sujeverje (Amulets and Superstitions) saznajemo:
“Namena talismana se prili~no razlikuje od namene amajlije. Amaj-
lija navodno ima neprestanu za{titnu mo} za osobu ili stvar, dok
talisman obavlja samo jedan odre|eni zadatak. Tako se talisman
mo`e staviti u zemlju sa novcem ili blagom koje treba da za{titi i
on ne}e raditi ni{ta drugo. Me|utim, retko ko uo~ava tu liniju koja
razdvaja amajliju od talismana, a u moderno vreme se upotreba i
zna~enje ova dva predmeta uglavnom me{aju, ~ak i kod obrazo-
vanih sujevernih ljudi. Ni stru~njaci se ne sla`u po ovom pitanju.”1
Jedan okultni katalog koji prodaje talismane i amajlije ka`e:
“Veruje se da re~ TALISMAN dolazi iz arapskog, po{to postoje veli-
ke sli~nosti u tom jeziku. Jedna od korenskih re~i zna~i 'praviti
`igove kao {to to radi mag'. Re~ AMAJLIJA se izvodi iz latinske
re~i amuletum i predstavlja magijski predmet.
Jedno vreme je postojala razlika izme|u amajlije i talismana u “Talismani se mogu napraviti ili od sedam kabalisti~kih metala —
tome {to je talisman pravljen za jedan odre|eni zadatak, dok je zlata, srebra, gvo`|a, bakra, `ive u ~vrstom stanju, mesinga i
amajlija imala {iru upotrebu. Vremenom je (tokom vekova) i{~ezla olova — ili od dragog kamenja, kao {to su rubini, kristali (kvarc),
ova razlika i danas se amajlija ili talisman smatraju jednim te istim dijamanti, smaragdi, ahati, safiri i oniksi.”3
predmetom kada je u pitanju posedovanje magi~nih mo}i. Jedan talisman se zove “Sotonin pe-
Postoje nebrojeni oblici amajlija i talismana. Oni mogu biti u ~at”. On prikazuje “Lucifera kao kralja s
obliku pe~ata, pentagrama (pentakla), amajlije za no{enje, kruga, vilama u rukama (kojima hvata gre{nike)
vudu vevea, table (ime dato odre|enim rezbarenim tablicama), i sa rukama i kand`ama poput onih koje
`iga, dragog kamena, korenja, kostiju, minijaturnih statua bogova imaju `ivotinje meso`deri. Natpis oko
i boginja i bilo kojeg drugog predmeta koji predstavlja magi~nu silu pe~ata glasi: 'Gospodar paklenog bez-
koja donosi dobro svom vlasniku... dana'.”4
Tako|e postoje amajlije i talismani koji su povezani sa ritualima Jedna amajlija se u katalogu ovako
obredne magije. To su pe~ati, `igovi, tablice i druge forme koje se opisuje: “Neka vam ovaj ~udni mali
koriste u prizivanju natprirodnih sila i dobijanju njihove pomo}i u japanski DUHOVNI DEMON donese
bilo kakvim naporima. Takva natprirodna stvorenja imaju razli~ite bezbednost i sigurnost. Mnogi tvrde da
mo}i i mora se sprovesti pravilan obred i koristiti potrebni pred- no{enje ove amajlije donosi vedrinu i
meti u skladu sa tim ko se priziva.”2 spokojstvo.”5
Mason i okultista Artur Edvard Vejt otkriva:
196 197
Vodena amajlija — ovo
je isti simbol koji se
koristi za “Tao”.

Jedan talisman koji prodaje Kolekcija “Piramida” (The Pyramid


Collection) jeste japanska vodena amajlija. Ona se ovako opisuje:
“U Japanu ideografski simbol za 'vodu' tako|e mo`e predstavljati
osobine tog elementa, kao {to su `ivot, o~i{}enje i emocije.
Privesci sli~ni ovom prikazanom... (njegov izgled je uzet sa jednog
starog grba) su se ~esto nosili kao amajlije protiv vatre. Jak i
izra`ajan talisman za mu{karce i `ene.”6
Drugi talisman koji se prodaje je nakit sa runama (slika gore
desno). Kako katalog obja{njava:
“Rune su tajni, okultni simboli koje su koristili norve{ki u~itelji
runa do 17. veka. Savremeni u~itelji konsultuju rune kada komu-
niciraju sa svojim nesvesnim. [est mesinganih runa, sa srebrnim
reljefnim simbolima, su talismani koji potpoma`u unutra{nji raz-
voj.”7 Zapazite ova dva runska znaka na gornjoj slici
Obratite pa`nju da su rune OKULTNI simboli. [ta onda takozvani u imenu Michael W. Smith (slova M i T)
“hri{}anin” Majkl Smit (Michael Smith) radi sa runskim znakovima na
svom albumu? Nekoliko slova (M, E i T) njegovog imena ta~no pred-
stavljaju rune (slika na slede}oj strani). Kada smo pisali Smitu oko
unazad, govore unazad, pi{u unazad, pa ~ak i da slu{aju fono-
ovoga, odgovorio nam je njegov menad`er. On je porekao da album
grafske zapise unazad kako bi stekli uvid u budu}nost.”8
ima runske znakove, ali nam je ipak rekao da pogledamo u svoju bib-
lioteku ako ho}emo da saznamo ne{to vi{e o runama! Mo`da on ne Tako|e je interesantno primetiti da se u ovom “hri{}anskom” albu-
odobrava rune u potpunosti, ali svakako nije poku{avao da nas upo- mu Isusovo ime spominje samo JEDNOM!9
zori da su rune okultni simboli. Uzgredno, na drugoj strani ovog albu- Vratimo se na rune: saznajemo da re~ runa zna~i “tajna”.10 “Rune
ma je Smitovo ime napisano unazad. su bile vezivane za tajnu ili misteriju zato {to ih je znalo samo neko-
liko ljudi. Paganski sve{tenici su prvi put upotrebili slovne znakove na
“Pisanje unazad je SOTONSKI princip. U~itelj satanizma Alister Kro-
svojim amajlijama i u magijskom ~aranju.”11 Rune se smatraju sli~nim
uli je u~io svoje u~enike da idu unazad, pri~aju unazad, misle
Ji |ingu i Tarotu12 i predstavljaju jedan vid PRORICANJA BUDU]-
NOSTI.13
198 199
U knjizi Magijske ve{tine se ka`e:
“Pre vi{e od 2000 godina u hladnim i negostoljubivim skandi-
navskim zemljama, {amani su uhvatili prolazne magijske ideje i
uobli~ili ih u simbole koje su nazvali runama. Ovi znakovi, nalik
{tapi}ima koji su se urezivali na oblutke i komade drveta, slu`ili
su kao talismani i sredstva za proricanje budu}nosti, za{titu i
pomo} onima koji bi tra`ili njihovu mudrost...
Izvorni simboli runa su se razvili u slova najranijeg germanskog
alfabeta, poznatog kao stariji futark (the Elder Futhark). ^ak i kada
su stavljene u ovu prakti~nu upotrebu, oznake su zadr`ale svoja
stara okultna zna~enja... i rune su bile svuda prisutne tokom
vikin{kog razdoblja kao znaci magi~ne mo}i. Ljudi bi prekrivali
svoje domove ovakvim simbolima da bi odagnali zlo; ratnici bi ih
urezivali na dr{ke ma~eva, u nadi da }e dobiti snagu u boju;
babice su ih rezale na dlanove porodilja da bi se osigurao bezbe-
dan poro|aj; a {amani su ih koristili da op{te sa mrtvima, da
bacaju ~ini, pa ~ak i, navodno, da lete.”14 Satanisti tako|e okre}u naopako i znak pita-
nja. Kako saznajemo: “Naopaki upitnik nas pod-
Rune “su bile toliko povezane sa magijom, da su rani hri{}anski
rugljivo pita: 'Da li je Isus stvarno umro za na{e
misionari u Evropi odbili da ih koriste. Oni su ovaj jezik sotonskih
grehe?'”17
znakova zamenili latinskim alfabetom”.15
Evo jo{ nekoliko talismana za razli~ite svrhe.
Pogledajmo jedan talisman koji
Jedan se zove “Talisman vidovitosti” (Clairvoyan-
prodaje Papa D`im (Papa Jim). Re~
ce Talisman), koji navodno omogu}ava jednom
je o varijaciji na broj 666 koja navod-
~oveku da ~ita misli nekog drugog. Za jedan
no mo`e da porazi magiju ili vudu!
talisman se tvrdi da uni{tava zlo od crne magi-
Zar nije ~udno kako je Sotona
je. Drugi pak “otkriva najskrivenije tajne, {to
zaslepio vid ljudima da misle da se
omogu}ava onom ko ga poseduje da prodre bilo
no{enjem okultnog komada nakita
gde, a da ga ne vide”. Postoji i talisman koji slu`i za egzorcizam (iste-
mogu suzbiti okultne sile? Ovo bi
rivanje duhova). Ima jo{ jedan za koji se tvrdi da }e “naterati i
bilo kao da Sotona izgoni Sotonu.
naj}utljivijeg ~oveka da otvori svoju du{u vlasniku talismana, i da }e
Isus je rekao:
ispovediti svoja spletkarenja”.18 Kao {to se mo`e videti, ovi talismani
“Kako mo`e Sotona Sotonu izgoniti? svakako nemaju nikakve veze sa pobo`no{}u i Biblijom!
Ako je jedno kraljevstvo protiv sebe
Obratite pa`nju na razdeljeno, to se kraljevstvo ne
tri {estice mo`e odr`ati, i ako je koji dom pro-
tiv sebe razdeljen, taj se dom ne
mo`e odr`ati, i ako Sotona ustane
sam na sebe, on se ne mo`e odr`ati, nego }e propasti” (Marko
3,23-26).
Satanski krst, koji su usvojili satanisti i \avolovi poklonici,16 je jo{
jedan talisman. Re~ je o hri{}anskom krstu koji je okrenut naopako.
Satanisti izokre}u mnoge stvari, kao {to recimo imaju “molitvu” “o~e
na{“ unazad.

200 201
Nama nisu potrebni talismani da nas {tite ili da “uni{te zlo od
crne magije”. Na{a nada i pouzdanje su u Gospoda i On }e nas
~uvati od zla ako Mu budemo verovali. “Ja }u mirno le`ati i mirno }u
zaspati, jer mi ti, Gospode, spokoja u mome domu ~ini{“ (Psalam
4,8). “Jer }e tebi Gospod zaklon biti, koji }e od svake zamke ~uvati
nogu tvoju” (Pri~e Solomonove 3,26). “An|eo Gospodnji stanuje oko
onih koji se Njega boje, i izbavlja ih” (Psalam 34,7). “Bolje je osla-
njati se na Gospoda nego uzdati se u ~oveka” (Psalam 118,8) ili se
uzdati u okultne talismane i amajlije.

202 203
“Nakit i metali imaju sopstvene vibracije i odgovaraju}e brojeve, i
tu opet postoji veza sa vibracijama i bojama planeta. Omiljeni
komad nakita }e preuzeti vibracije osobe koja ga nosi, naro~ito
tokom du`eg perioda, {to vibracijama daje vremena da se poja~aju
29/!Oblju i postanu mo}ne. Amajlije i talismani su se nosili vekovima ne kao
vid dekoracije, ve} kao klju~na ta~ka koja se mo`e naelektrisati
pogodnim vibracijama. Ni danas nismo oslobo|eni od kori{}enja
takvih stvari, jer je sve ve}i biznis u prodaji amajlija, iako one sada
Verujemo da su mnogi ljudi svesni da postoji okultni nakit kao {to mogu biti samo deo labave narukvice. Reklo bi se da amajlije i
je prsten sa pentagramom. Me|utim, pri~a o nakitu se nipo{to ne talismani dobijaju novu {ansu u `ivotima ljudi BEZ OBZIRA DA LI
zavr{ava sa samo nekoliko urezanih okultnih simbola. Mag Skot SU KUPCI, I ONI KOJI IH NOSE, SVESNI NJIHOVOG ZNA^ENJA ILI
Kaningem (Scott Cunningham) obja{njava: NE.”4
“Poreklo nakita je u magiji. To ne treba da nas iznenadi, jer kao “U staro vreme su se misti~ka i magijska svojstva pripisivala zvez-
{to sam rekao, skoro svi ljudski obi~aji i tehnike koje iz njih danim poligonima, ali se njihov uticaj i danas ose}a, ~ak i ako su
proisti~u poti~u od drevne magijske prakse i verovanja. oblici koji se koriste samo u vidu jeftinog nakita - amajlije. Pitago-
U najstarije vreme, nakit se nosio da odagna negativnu energi- rejci su smatrali zvezdani poligon, izveden iz petougaonika, sim-
ju, koja se tada zami{ljala u vidu 'zlih duhova'. Nakit se tako|e bolom zdravlja.”5
~esto stavljao sa ostalim stvarima u grobove da {titi mrtve.
Mnoge ljude privla~i karakteristi~an dizajn, ali uop{te ne znaju {ta
Ljudi su, sa sve o{trijom percepcijom energije u predmetima,
se tu predstavlja. Na primer, u izdanju Brzine svetlosti (Light Speed)
po~eli da povezuju i odre|eno drago kamenje i metale sa razli~itim
iz 1993. godine, otkrivamo: “Ve} nekoliko godina Kozmotekova (Cos-
organima i oblastima u telu i da ih nose da bi sa~uvali zdravlje.
mo Tech) ode}a i nakit imaju neverovatan uticaj u vidu podr{ke koju
Kasnije su na ode}u stavljali drago kamenje, metale, ro{~i}e,
daju ljudima koji pristupaju svojoj bo`anskoj prirodi i pro`ivljavaju
perje, kosti i mnoge druge materijale, zbog njihove sposobnosti da
svoju Istinsku stvarnost. Svi izvrsni odevni predmeti i nakit se dizaj-
privla~e ljubav, zdravlje, novac i druge stvari potrebne za `ivot...
niraju preko spiritisti~kog kanala Raztara (Rahztar) i Astare (Astara).”6
Kada je materijalizam nadvladao naturalizam, nakit je opstao kao
Nju ejd`er Dik Satfen prodaje nakit koji se zove “Simbol kruga jedin-
obi~an ukras ili, ponekad, kao oznaka pripadnosti nekoj dru{tvenoj
stva” (Circle of Unity Symbol). To je:
klasi. Da, nakit jo{ uvek ima nekoliko obrednih uloga, kao {to su
veridba i burma, ali je ~ak i u ovim slu~ajevima izgubljena izvorna “... simbol jedinstva ~ove~anstva. U regresivnoj hipnozi, Dik Satfen
magijska poruka... je kanalisao ovaj simbol iz veoma naprednog perioda Atlantide. To
Sve do 19. veka u ve}em delu Zapadnog sveta je istorijat naki- je bilo vreme kada su svi ljudi bili parapsiholo{ki povezani — {to
ta bio i istorijat magije...”1 je svakome davalo mogu}nost da telepatski komunicira. Simbol se
sastoji od tri ~oveka sa podignutim rukama, koji su povezani kru-
Jo{ jedna ve{tica, Lori Kebot, daje komentar:
gom jedinstva. Broj tri tako|e predstavlja Boga, ~oveka i duh.”7
“Mnoge ve{tice nose kristale kao nakit, zajedno sa drugim dragim
Kada uzmete u ruku neki komad nakita, lako mo`e da se desi da
kamenjem koje ima magi~nu mo}. Nakit je na~in da nosite magi-
ste izabrali predmet koji je kanalisan kroz demone! Katalog “Prizma”
ju na svom telu, a da niko to ne zna osim vas i drugih koji su
(Prisma) otkriva: “Amajlije iz starog doba su danas postale popularan
mudri na putevima Zanata. Magovi uglavnom nose nakit jer on
nakit. Ponovo o`ivljava interesovanje za metafizi~ke atribute dragog
usmerava energiju u razli~ite delove tela.”2
kamenja i simbola.”8 Kao {to smo ranije objasnili, amajlija je “ukras
U Masonskoj knjizi o Kraljevskom luku (Freemasons' Book of the (nakit)... koji ~esto ima natpis sa magijskom vrad`binom ili simbol koji
Royal Arch) nalazimo: “Prsten, narukvica, ogrlica oko ~lanka i oko treba da za{titi nosioca od zla ili da mu pomogne.” U knjizi Okultne
vrata, koji se sada svi nose kao ukras, ispo~etka su smatrani sred- nauke (The Occult Sciences) se daje obja{njenje da “re~ amajlija
stvom za za{titu od zla.”3 sada zna~i vre}icu koja visi oko vrata, a u sebi ima korenje, seme-
Jo{ jedna ~uvena ve{tica, Sibil Lik, tako|e hvali ”za{titne osobine
nakita”. Ona ka`e:
204 205
zgloba, srebrne krune ukra{ene polumesecima, prstenje od
smaragda i bisera, pa ~ak i ritualne podvezice ukra{ene sitnim
srebrnim kop~ama, ~esto su deo vikanskog obele`ja.”11
Jedan pisac daje komentar:
“Li~ni nakit je tako|e veoma va`an za ljude koji se bave magijom,
po{to ga primaju tokom ritualnih ceremonija, nakon {to je
'blagosloven' (proklet) demonima koji prianjaju za njega. Budu}i da
se takvi predmeti nose blizu tela, ve{tica ili crni mag uvek imaju
svog duha 'pri ruci'. Simboli na nakitu su veoma va`ni; oni nika-
da nisu slu~ajni ili bezopasni. Polumesec ili polumesec sa zvez-
dom su dva naj~e{}a simbola koji predstavljaju Caricu nebesku i
'sjajnu jutarnju zvezdu' — Lucifera.”12
Kao {to bi do sada trebalo da bude o~igledno, magijsko zna~enje
nje i druge predmete koji imaju delotvornu OKULTNU mo}, ili metal- ima ne samo crte` ili simbol na nakitu, nego i sam nakit. Mnogi ljudi
nu plo~icu na kojoj su urezani kabalisti~ki znaci”.9 nose prsten ili ogrlicu sa svojim “kamenom ro|enja” (engleski - “birth-
Poznata je i ~arobna narukvica. Ljudi je nose i ni ne razmi{ljaju o stone”). Me|utim, ovi razli~iti dragulji se koriste u magijske svrhe i
tome {ta stvarno zna~i re~ “~aroban”. zasnivaju se na ASTROLOGIJI.
Mnogi nose ze~ju {apu ili detelinu sa ~etiri lista za sre}u ili stav-
ljaju potkovicu na ku}u da im donese sre}u. Svi ovi predmeti su ~ari
(vrad`bine). ^esto se ~uje i re~ “o~aran” za nekog ko je odu{evljen
ne~im.
Pre samo nekoliko dana pregledali smo jedan katalog “hri{}an-
skih” knjiga. Iznenadili smo se i razo~arali kada smo videli u oglasi-
ma: “^arobna narukvica Isusovog ro|enja.” U opisu stoji: “Naprav-
ljene su od pozla}enog metala. Ovih sedam AMAJLIJA su: dva mudra-
ca, dva an|ela, pastir, scena ro|enja i Isus koji nosi krst.”10 Ne
mo`emo da “hristijanizujemo” paganske obi~aje — ~ak i ako napravi-
mo AMAJLIJU sa “Isusom”. Ne zaboravite da se ~arobnjak zove i Pisac Tanja Tarner (Tanya Turner) nas informi{e:
vra~ar ili mag (ma|ioni~ar)! “Kamenje ro|enja su tokom klasi~nog perioda napravili Rimljani, a
Biblija upozorava: svaki od njih ima astrolo{ko zna~enje. U astrologiji postoji 12
“Neka se ne na|e u tebe niko koji bi vodio sina svoga ili k}er znakova zodijaka i svaki pokazuje karakteristi~ne znake slabosti
svoju kroz oganj, ni vra~ar, ni koji gata po zvezdama ili po ptica- i/ili snage. Odre|eni dragi kamen sa potrebnim osobinama je pripi-
ma, ni uro~nik, ni baja~, ni koji priziva duhove, ni opsenar, ni koji san svakom vremenskom periodu zodijaka kako bi se osna`ile sla-
pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako ~ini” (5. Mojsi- bosti i oja~ale snage koje su po pretpostavci posedovale osobe
jeva 18,10-12). ro|ene u tom mesecu ili tom periodu zodijaka. Jedan ~lanak u no-
U knjizi Vika: vodi~ za pojedina~nog maga jedan mag napominje: vinama “Getson” (The Gatson Gazette) od 22. marta 1990.
godine napravio je slede}u analizu: 'Koncept kamenja ro|enja
“Izbor i no{enje obrednog nakita sasvim prirodno ide uz odevanje.
odre|uje vrstu kristala za koju se misli da je naro~ito korisna za
Mnogi vikani imaju kolekciju egzoti~nog nakita sa religijskim ili
svaki pojedina~ni zodija~ki znak, a bira se upravo u cilju za{tite od
magijskim elementima. Potom, i amajlije i talismani (stvari naprav-
slabosti i ja~anja snaga svojstvenih svakoj ku}i zodijaka'.”13
ljene da oteraju ili privuku sile) su ~esto dodatni elementi
obrednog nakita. Rariteti kao {to su ogrlice od }ilibara i gagata “U ranijim kulturama su {amani, odnosno vra~evi i lekari koristili
(crnog }ilibara), srebrne ili zlatne trake koje se nose oko ru~nog dragulje u uverenju da imaju misti~ne isceliteljske mo}i. Tako|e se
206 207
koristilo odre|eno kamenje za za{titu protiv izmi{ljenih mentalnih
i fizi~kih zala. Kamenje se koristilo za ukra{avanje maski za umrle
egipatske faraone i za sarkofage, za krune u Evropi, i za prste,
ru~ni zglob i vrat nebrojenih zaljubljenih `ena. Sa dolaskom nju
ejd`a svedoci smo obnavljanja upotrebe dragog kamenja u iste ove
svrhe.”14
Katalog “Prizma” ogla{ava i nakit. On ka`e da rubin “pove}ava
snagu i obnavlja vitalne `ivotne snage”.15 “Ovaj predivan kamen”,
kako tvrdi Skot Kaningem, “se smatrao najsavr{enijim prinosom Budi
u Kini i Kri{ni u Indiji... U magiji 13. veka, ~vrsto je bilo ukorenjeno
verovanje da rubini donose bogatstvo. Oni su bili posebno efikasni
ako bi se pre upotrebe na njih urezala slika a`daje ili zmije”.16
Smatra se da kamen opal poja~ava “emocije i obnavlja slab vid.
Poznat kao 'Dragulj bogova', za njega se veruje da otvara Tre}e “BENGL (BANGLE) NARUKVICE su se nosile u Indiji da oteraju ne-
oko”.17 Jo{ jedna knjiga objavljuje: “Opali se nose tokom astralne pro- gativne astralne sile. Ru~no ra|ene narukvice od bakra, srebra i
jekcije zbog za{tite, kao i da bi olak{ali taj proces.”18 Opali se tako|e zlata navodno vr{e elektromagnetni uticaj na }elije u telu.”23
koriste da pomognu ~oveku da se priseti svojih pro{lih `ivota,19 {to Hajde da malo prou~imo i prsten.
je la`no u~enje o reinkarnaciji. Mag Kaningem dalje ka`e:
“Prsten je krug, simbol ve~nosti, jedinstva, reinkarnacije i svemi-
“Mnogi smatraju da je ovaj kamen izuzetno dragocen za razvijanje ra. U ranijim razdobljima se prsten povezivao sa Suncem i Mese-
parapsiholo{kih sposobnosti i ~esto se u ove svrhe nosi u vidu com. On je bio predmet koji {titi, magi~ni ~uvar koji je rasterivao
nakita. Min|u{e su idealne... negativnost putem svog kontinuiteta...
Magovi i vikani cene crne opale kao mo}ne dragulje. Oni se Svi su prstenovi nekada bili magi~ni ili sveti. ^ak su i boginje i
~esto nose na obrednom nakitu koji je napravljen da poja~a izaz- bogovi nosili prstenje; vavilonska mitologija je prepuna pri~a o
vanu i oslobo|enu energiju iz tela tokom magije.”20 [ama{ovom i Mardukovom prstenju. Prstenje se tako|e povezuje
“Mese~ev kamen” (engleski - “moonstone”) “simbolizuje Tre}e sa zodijakom, jin-jangom i 'magi~nim krugom' magova i vikana.
oko, izo{trava duhovnu svest i poma`e u astralnim carstvima”.21 Para- Njihova magijska istorija je slo`ena i fascinantna.
psiholo{ke sposobnosti se popravljaju no{enjem kamena azurita, U magijskom smislu, no{enje prstena vas 'vezuje' sa silom,
kako tvrdi ovaj katalog. Tako, dakle, drago kamenje iza sebe ima odnosno sa energijom. Materijali od kojih je prsten napravljen,
okultno zna~enje. plus va{a vizuelizacija, odre|uju prirodu ove energije...
“U nekim savremenim vikanskim ugovorima, `ene — obi~no prvo- Izgled i privla~nost prstena, kao i svakako njegova materijalna
sve{tenice — nose ogrlice koje naizmeni~no imaju perle od obi~nog vrednost, nemaju veliki zna~aj u magiji. U izboru prstenja za magi-
i crnog }ilibara. Iako se razlikuju razlozi za kori{}enje ovih materi- ju jedini va`ni faktori su ukrasi, metali i dragulji na prstenu...
jala, pri~a se da ova dva kamena predstavljaju boginju i boga, Prst na kojem se nosi prsten ima magijsko zna~enje. Ka`iprst
`enski i mu{ki princip, projektivne i receptivne sile u prirodi. Oni se nekada smatrao naro~ito mo}nim. Biljni preparati su se stav-
tako|e poja~avaju magijske efekte... ljali na telo ka`iprstom kako bi se poja~ala efikasnost le~enja.
Ve{tice, mudre `ene i {amani nose perle od }ilibara da poja~aju Tako je prstenje sa draguljima koji ubrzavaju izle~enje najbolje
svoje ~ini, bez obzira da li ih bacaju u pe}inama, napu{tenim nositi na ovom prstu...
dolinama ili na usamljenoj morskoj obali, ili pak u magijski naprav- Nekada se prstenje obi~no nosilo na domalom prstu, jer se mis-
ljenim sferama sile u spava}oj sobi u urbanoj sredini. Veliki komad lilo da on ima `ivac koji ide direktno do srca. Vereni~ki prsten se
}ilibara stavljen na taj oltar pove}ava efikasnost va{e magije.”22 jo{ uvek po tradiciji nosi na ovom prstu.”24
Jo{ jedna knjiga ponavlja:

208 209
“U astrologiji, PALAC je u uzajamnoj Naravno, Biblija strogo zabranjuje proricanje budu}nosti i astrologi-
vezi sa Venerom, ka`iprst sa Jupite- ju (videti 5. Mojsijeva 18,10-12; 2. Carevima 17,17 i Dela 16,16).
rom, srednji prst sa Saturnom, do- Hajde da sada usmerimo pa`nju na ogrlice. Kaningem otkriva:
mali prst (prstenjak) sa suncem, a “Ogrlica je jednostavno veliki prsten koji se nosi oko vrata. Njene
mali prst sa Merkurom. — U narodu mo}i i na~ini upotrebe su uglavnom isti kao i kod prstena. Po{to
se domali prst nekad zvao 'sr~ani se ogrlice ~esto nose blizu srca, one se mogu koristiti za rad sa
prst' jer je narod verovao da je on emocijama, ili za privla~enje ili u~vr{}ivanje ljubavi.
direktno povezan sa srcem preko U savremenoj Vika magiji, `ene ~esto nose ogrlice sa dragim
specijalne vene ili nerva; sa ovim tako|e ima veze i simbolika kamenjem, {to predstavlja reinkarnaciju i boginju.
ljubavi i vernosti domalog prsta, naro~ito sa leve ruke (strana No{enje ogrlice sa dragim kamenjem poja~ava njihovu energiju
srca).”25 zato {to ste okru`eni (vezani) njihovom silom. Tako je ogrlica
Knjiga Na{e falusno nasle|e ovako govori o prstenu: mnogo ja~a nego bilo koji dragi kamen ponaosob.”34
“Svadbeni prsten (burma), koji se obi~no stavlja tokom stupanja u Jo{ jedna knjiga ka`e:
brak i potom stalno nosi, falusnog je porekla. U budisti~kom znaku “U {irem smislu, ogrlica sa perlama nanizanim na konac ozna~ava
rukom za blagosiljanje, palac i ka`iprst se dodiruju vrhovima, ujedinjenje razli~itosti... Ako se gleda kao niz perli, ogrlica posta-
obrazuju}i krug, {to je simbolika za joni, dok su ostala tri prsta je kosmi~ki i dru{tveni simbol veze i povezanosti. Po{to se obi~no
(srednji, domali i mali) ispru`eni, {to simbolizuje... mu{ku (geni- nosi na vratu ili grudima, ona uspostavlja simboli~ki odnos sa tim
talnu) trijadu. Kada se prsten stavi na domali prst (simbolika za delovima tela i sa znakovima Zodijaka koji se odnose na njih.
penis), to predstavlja jedinstvo mu{kog i `enskog; otud, kroz ovu Po{to je vrat u astrolo{kom smislu povezan sa seksom, i ogrlica
simboliku, burma ozna~ava brak ili uniju.”26 tako|e ozna~ava erotsku povezanost.”35
Okultista i mason Menli Palmer Hol tvrdi: Predmet koji je ~esto zaka~en na ogrlicu je itali-
“Izvorni smisao burme je bio da je u prirodi onog koji je nosi janski rog ili leprikonov (patuljkov) {tap. Njega su
dostignuto stanje ravnote`e i savr{enstva. Ovaj jednostavni zlatni “stvorili druidski gospodari [kotske i Irske”36 i
prsten je time svedo~io o uniji Vi{e svesti (boga) sa ni`om (priro- “koristio se kao oru|e za kastriranje `ivotinja i ljudi
da), a obred koji dovr{ava ovo neraskidivo stapanje bo`anskog i kod druida. On je obajan i koristi se za sre}u i
ljudskog u jednu prirodu iniciranog mistika sa~injavao je hermeti~ki uspeh. Satanisti~ki sve{tenici nose ovaj simbol,
brak misterija.”27 kao amajliju oko vrata, za blagostanje”.37
O burmi se mo`e vi{e saznati u knjizi Okultne nauke, gde nalazi- “Italijanski rog, tako|e poznat i kao Rog jed-
mo slede}e: noroga, predstavlja okultni simbol \avola koji
blagosilja ne~ije prihode. Veruje se da ova amajlija
“Mo`e se ukazati na to da su burme ostaci magijskog prstenja.
predstavlja ogranak re~i 'malaka' (malucka) gde je
One se nose na domalom prstu, jer u hiromantiji taj prst odgovara
izvedena re~ 'sre}a' (engleski - 'luck').”38 Jedan biv-
srcu. Mu` }e biti glavni u ku}i, ako povede ra~una da ga prilikom
{i mag ka`e da se “re~ 'sre}a' (luck) izvodi iz re~i
stavljanja `eni na prst gurne do kraja.”28
'Lucifer'.”39 On dodaje da se rog izobilja (engleski - 'cornucopia') — o
Prema Ilustrovanoj istoriji magije i natprirodnog, “hiromantija se kome }e biti re~i u poglavlju o masonskim i simbolima kulta Isto~ne
zasniva na kabali...”29 zvezde — “izvodi iz re~i 'jedno-rog' (engleski - 'uni-corn').”
Tako|e, hiromantija je jo{ jedan naziv za GATANJE IZ DLANA!30 Ovo Jo{ jedan predmet koji se nosi kao ogrlica je cvet tikve. “Privezak
je jedan vid PRORICANJA BUDU]NOSTI.31 Primera radi, Re~nik misti- je napravljen u obliku meseca u prvoj ili poslednjoj ~etvrti; predstav-
cizma ka`e: “Hiromantija - Ve{tina PRORICANJA BUDU]NOSTI na lja simbol plodnosti.”40 Jedan biv{i mag pi{e slede}e o cvetu tikve:
osnovu oblika {ake i prstiju i linija, i drugih {ara koje se pojavljuju na
“Ovaj simbol predstavlja Zvezdu koja raste. ^ovek koji pravi ovaj
njima.”32 Enciklopedija sveta za gatanje iz dlana ka`e: “Hiromantija
simbol prinosi ga kao `rtvu boginji plodnosti. Pupoljak cveta tikve
predstavlja kombinaciju astrologije i ~itanja sa dlana... Tako|e vidi
predstavlja mladost. Osoba koja ga nosi obi~no nije svesna zla
PRORICANJE BUDU]NOSTI.”33
210 211
koje se krije iza ovog simbola. Kada se kletva aktivira, ta osoba 13 godina, odvode je na mesto koje se zove 'spoljna palata' ugo-
slu`i kao katalizator, jer je demonima potrebno telo da bi preneli vora, i znak da je ovo dete postalo novopreobra}ena ve{tica jeste
svoje poruke i ona postaje Sotonin glasnik.”41 bu{enje u{iju.”44
Prema knjizi Magijske ve{tine, smatralo se da zli duhovi mogu da Min|u{e su tako|e bile simbol ropstva.45
u|u u telo kroz bilo koji njegov otvor i da preuzmu kontrolu nad njim. Kako se na{a kultura vra}a mnogim paganskim obi~ajima, nije
“Prve min|u{e su se nosile da prepre~e put ovim duhovima, a isto iznena|enje primetiti sve ve}e interesovanje za bu{enje tela (pirsing).
je bilo i sa prvim ru`em za usne.”42 Neki to rade “samo iz {ale”, iz ~istog hira ili zato {to je njihova omi-
“Min|u{e su prstenovi koji se nose na u{ima. Bu{enje uha za ljena rok zvezda to uradila. Bez obzira da li to rade naivno ili ne, deca
min|u{u je drevni obi~aj. se ipak otvaraju za demonski uticaj i |avolovu nauku time {to
Ve}ina delova tela se tokom vekova bu{ila iz raznih magijskih i u~estvuju u tako ne~em. Tetoviranje delova tela je danas tako|e
verskih razloga. U{i su bile me|u prvima, zajedno sa nosem koji prili~no rasprostranjeno. Biblija upozorava: “Za mrtvacem ne re`ite se
se jo{ uvek bu{i u Indiji iz za{titnih, kao i kozmeti~kih razloga. po telu svome, niti udarajte na se kakvih znakova. Ja sam Gospod”
Folklor jo{ uvek okru`uje ovaj obi~aj. Min|u{e se uglavnom (3. Mojsijeva 19,28). Evo komentara ve{tice Lori Kebot:
~esto preporu~uju za ja~anje slabog vida — a ako su ukra{ene “Poreklo tetoviranja je iz drevnih magijskih obi~aja slikanja {ara i
smaragdima, one su naro~ito efikasne. Osobe koje ho}e da izle~e talismana na ko`u bilo u privremene obredne svrhe ili trajno...
glavobolju ~esto nose zlatne min|u{e, iako neki ka`u da u ove Posebno obratite pa`nju na to kako {arate svoje ~elo, gde se
svrhe nose jednu zlatnu i jednu srebrnu min|u{u.”43 nalazi Tre}e oko. Stanovnici jugoisto~ne Azije nose crvenu ta~ku
U Bibliji, kada je Bog rekao Jakovu da ode u Vetilj, Jakov... preko ovog mesta ~akre, stari druidi su nosili krune sa krugom
dragulja u sredini ~ela; afri~ki Berberi koriste crnu {minku za
“... re~e porodici svojoj i svima koji behu s njim: Bacite tu|e
tetoviranje lica sa zvezdama, mesecima i drugim magijskim sim-
bogove koji su kod vas, o~istite se i preobucite se. Dignu}emo se
bolima. Ako se preko Tre}eg oka nosi kristal kvarca, on mo`e biti
i i}i }emo u Vetilj; onde }u da podignem oltar Bogu, koji me usli{i
veoma jak.”46
u dan teskobe moje, i bi sa mnom na putu kojim sam i{ao. Oni
dado{e Jakovu sve tu|e bogove koji behu u njihovim rukama i Da li to bu{enje tela, zajedno sa prihvatanjem tetova`e, mo`da
min|u{e koje imahu u u{ima, i Jakov ih zakopa pod hrastom kod priprema put za `ig zveri na desnu ruku ili na ~elo?
Sihema” (1. Mojsijeva 35,2-4). [aranje tela je tako|e magijski obi~aj.
Kada je Jakovljev dom bio spreman da tra`i Boga, oni su se “I mu{karci i `ene koriste neku vrstu {minke kao oblik magije u
otarasili svih svojih min|u{a i idola. Ono {to ve}ina ljudi ne shvata ve{ti~arenju... Ameri~ki starosedeoci, Poline`ani, stari Egip}ani,
jeste da je Sotona la`ov i prevarant. Ovi predmeti umesto da {tite Kinezi i Japanci, i afri~ka plemena tako|e su koristili i koriste
~oveka OD zlih duhova, zapravo PRIVLA^E takve duhove. {minku i boju za telo u magijske svrhe. Kori{}enje boje uti~e na
Biblija ka`e za `enu koja simboli~no predstavlja Bo`ji narod: na{e pona{anje, emocije i raspolo`enje.”47
“...oki}ena prstenjem i |erdanima svojim, tr~a{e k ljubavnicima svo- Ve{tica Lori Kebot ka`e:
jim, a zaboravlja{e na me, govori Gospod” (Osije 2,13). “Iscrtavanje oka podra`ava boginju, ~esto oslikanu sa velikim,
Biblija savetuje: “Tako i `ene u pristojnom odelu, sa stidom i karakteristi~nim o~ima, koje su u stanju da gledaju kroz prostor i
skromno{}u da ne ukra{uju sebe ni pletenicama, ni zlatom, ni bise- vreme, kao i u na{u najdublju intimu. I{tarta (Ishtarte), boginja
rom, ni haljinama skupocenim; nego dobrim delima, kao {to se pris- svetlosti, je na drevnom Bliskom istoku bila poznata kao Boginja
toji `enama koje su namerne da Bogu slu`e” (1. Timotiju 2,9-10). oka, jer svetlo koje ona donosi sa neba na zemlju osvetljava ceo
U vezi sa probu{enim u{ima biv{i mag Dejvid Mejer (David Meyer) svet. Egipatska boginja Mat (Maat) je ispo~etka imala Svevide}e
bele`i: oko, koje je kasnije preneto na Horusa. U Siriji je boginja Mari
“Mislim da je u ovom momentu zanimljivo primetiti da je Hilari imala velike, sna`ne o~i koje su mogle da vide duboko u ljudsku
Klinton rekla da nije dozvolila }erki ^elzi da probu{i u{i dok nije du{u. Boginjina sposobnost da sve vidi i zna postala je stra{an
napunila 13 godina. Za to, naravno, postoji veoma dobar razlog. koncept u patrijarhalnom razdoblju, i njeno misti~no oko je
Poznata je ~injenica me|u okultistima da kada devoj~ica napuni
212 213
pretvoreno u 'urokljivo oko', koje “U vezi sa ovim bih voleo da ispri~am jedan doga|aj. Pre oko 25
se u vreme inkvizicije povezivalo godina je jedan povratnik iz Kine govorio u crkvi i ispri~ao slede}e.
sa ve{ticama... On je bio sedam godina u Kini i kada se vratio u na{u zemlju
Me|utim, tradicija da se iscr- nakon tog odsustva, odmah je primetio nekakvu razliku kod
tavaju o~i u ~ast boginje ljubavi i Amerikanki. Mnoge od `ena su tokom tih sedam proteklih godina
da se sopstvene o~i ~ine sjajnijim prihvatile popularni hir mazanja lica ({minke). U Kini su prostitutke
i misterioznijim je veoma davni bile jedine `ene koje su mazale lice, nosile min|u{e i imale
obi~aj po{tovan vekovima. Zeleni, duga~ke lakirane nokte. To je bio na~in da ih prepoznaju njihovi
roze ili bronzani lajner ili senka za mu{ki partneri u grehu. [okantna stvar za ovog religioznog ~oveka
o~i crpe energiju od Venere, plane- je bila ta {to su Amerikanke preuzele obi~aj neznabo`a~kih
te ljubavi i romanti~nosti. Ru`i~asta senka, rumenilo ili ru` za usne kurvi.”50
}e poja~ati samopo{tovanje. Svetlucave ta~kice prelamaju i odbi- Biblija ka`e: “Uzdr`avajte se od svakog zla” (1. Solunjanima 5,22)
jaju svetlost i uputi}e svetlost drugima. Stavljanje nakita na va{e i “ne sudelujte u besplodnim delima tame, nego ih osu|ujte”
telo ili lice tako|e daje snagu. Ne zaboravite da naelektri{ete (Efescima 5,11).
svoju {minku i nakit i boju za telo pre nego {to ih stavite, katali-
zuju}i ih sa konkretnom namerom va{e ~arolije.”48
Jo{ jedan ~asopis ka`e:
“I za kori{}enje {minke se ka`e da poti~e iz magije, gde se
verovalo da {aranje lica tera zlo. Upotreba {minke je bila raspros-
tranjena me|u indijanskim vra~evima i evropskim magovima.
Naro~ito je maskara bila amajlija, budu}i da je pravljena od anti-
mona, starog magijskog metala.”49
Biblija govori o {aranju lica na tri mesta. Knjiga proroka Jeremije
4,30 i Jezekilj 23,40-44 govore o bezbo`nim `enama koje su
poku{avale da namame mu{karce u nemoral i greh. Druga knjiga
Carevima 9,30 spominje da je Jezavelja mazala svoje lice. Naravno,
Jezavelja je bila paganka koja se bavila i magijom (2. Carevima 9,22)
i klanjala Valu. Kralj Ahav se o`enio njom, pa je i on po~eo da slu`i
Valu (1. Carevima 16,31-32). Po{to su pagani mazali lice, ne izne-
na|uje nas {to vidimo da i Jezavelja to radi.

214 215
na 33. stepena u neznatno izmenje-
nom obliku. On je sastavni deo
2:/!Nbtpotlj!j!tjncpmj! magi~nog potpisa Alistera Kroulija,
vrhovnog sataniste ovoga veka! Tako|e
lvmub!Jtup•of!{wf{ef se nalazi i kao logo nove katoli~ke
Biblije, odnosno Jerusalimske Biblije!”6
Prelomljeni stub se koristi kako u
masoneriji, tako i u kultu Isto~ne zvezde.
Masoni koriste mnoge simbole o kojima smo ve} govorili, kao {to
Inicijati u~e da on ozna~ava ranu smrt,7 a
su ta~ka u krugu, pentagram, krug, trougao, rukovanje, itd. Ukratko
sama simbolika stuba datira jo{ iz
}emo pogledati jo{ nekoliko drugih simbola koje oni koriste.
drevnog Egipta.8 Me|utim, mi saznajemo
Slovo “G” je prili~no zna~ajno u masoneriji. Na ni`im stepenima,
da su stubovi predstavljali bogove.9
mason u~i da slovo “G” zna~i “Geometriju” ili Boga (“God”). Me|utim,
U izdanju Short Talk Bulletin pod nas-
okultista Elifas Levi nam govori da slovo “G” ozna~ava Veneru i da je
lovom “Prelomljeni stub” - izdanje Udru`e-
Venerin simbol zapravo lingam (simbol mu{kog polnog organa)!1
nja masonske slu`be za kori{}enje u Lo`i,
Setimo se da je Venera jo{ jedno ime za Lucifera.2
nalazimo: “U EGIPATSKOJ MITOLOGIJI SE
Levi tako|e ka`e:
IZIDA PONEKAD PRIKAZUJE KAKO PLA^E
“Slovo G koje masoni stavljaju u sredinu Goru}e zvezde ozna~ava KRAJ PRELOMLJENOG STUBA koji krije
GNOZU i STVARANJE, a to su dve svete re~i drevne Kabale. Ovo telo njenog supruga Ozirisa, dok iza nje
slovo tako|e ozna~ava VELIKOG ARHITEKTU, jer Pentagram, sa stoji Horus ili Vreme, i sipa joj ambroziju
koje god strane se pogleda, uvek predstavlja slovo A. Ako u kosu.”10 (Videti sliku na strani 116.)
Pentagram postavimo tako da su mu dva Biv{i satanista i mason obja{njava:
vrha gore, a samo jedan dole, mo`emo
“Izida je bila i devica i majka, pa je
videti rogove, u{i i bradu hijerati~kog boga
tako 'prelepa devica' zapravo Izida
Mendesa (Bafometa), kada on postaje
koja pla~e. Prelomljeni stub je Ozirisov
znak paklenih obreda prizivanja.”3
ud koga vi{e nema (falus); akacija —
Oziris je, uzgredno, “bio predstavljan u aluzija na ve~ni `ivot koji su u~ili
vidu Mendesovog ovna, sa rogovima Egip}ani, kao i akcenat na vegetaciju
karakteristi~nim za ovu `ivotinju”.4 u kultovima plodnosti. Urna predstavlja
Mnogi drugi masonski pisci otkrivaju kanopske }upove koji su se koristili u
da slovo “G” zaista zna~i ra|anje (gene- egipatskom pogrebu za ~uvanje vital-
raciju) ili da nosi seksualnu konotaciju. nih organa mumije. Astrolo{ko predstavljanje
Albert Pajk tvrdi da je “generativni prin- Najzad, imamo 'Vreme', odnosno Saturna
cip” “predstavljen slovom 'G'...”5 boga Saturna, {to je kasniji oblik mis-
“Masonski simbol koji se re|e vi|a je krst terioznog i zlog boga Seta. Saturn se
33. stepena, jer pripada samo najvi{im u astrologiji zove 'veliki zlo~inac' ili
stepenima. On se ~e{}e naziva Krsta{ki veliko zlo.”11
krst ili Jerusalimski krst... Njega je po Jo{ jedno ime za Ozirisa je Saturn.12
tradiciji nosio prvi Veliki gospodar vitezova Masonski pisac D`. S. M. Vord obja{njava
Templara, Gotfrid Buljonski, nakon {to je da je Saturn zapravo Sotona.13 Re~nik
oslobodio Jerusalim od muslimana. simbola spominje da je Saturn “povezan
Ovaj simbol se nalazi na {lemu sa Oroborosom (ili zmijom koja grize svoj
Vrhovnog velikog komandanta svih maso- rep)”.14
216 217
Saturnov simbol je kosa (alatka).15 predstavljao u vidu STUBA sa kru`nim postoljem, {to ozna~ava kteis
Kosa je zapravo simbol obnovljenih na- (cteis), ili `enski polni organ”.29
da u ponovno ro|enje ili reinkarnaciju.16 Ugaonik se koristi i u masoneriji i u kultu Isto~ne zvezde. Pisac
Re~ je o veoma prikladnoj simbolici, kulta Isto~ne zvezde, Meri En Sliper, ka`e:
po{to prelomljeni stub simboli~ki pred- “Prilikom zidanja, kod pravih uglova, dobro je imati na umu da taj
stavlja Izidu i Ozirisa. Oziris je do`iveo ~in predstavlja prakti~no priznanje velike istine postojanja. Ugaonik
“ponovno ro|enje” zahvaljuju}i Izidinim ne samo da zna~i priznavanje te Sile, ve} i na{u veru u zavr{eno
MA\IJAMA.17 delo Glavnog graditelja, koji }e jednog dana pozvati svakog u taj
Izida je bila poznata kao mo}na Veliki hram, koji nije gra|en rukama, ve} je ve~an na nebesima.”30
^AROBNICA,18 “VELIKA ^AROBNICA,
Drugim re~ima, ugaonik koji se koristi u zidanju u kultu Isto~ne
GOSPODARICA MAGIJE, @ENA KOJA JE
zvezde predstavlja prelazak sa zemlje na nebo. Tako|e je interesan-
IZGOVARALA VRAD@BINE”.19 Izida je
tno da i D`. D. Bak i Herold Voldvin Persival (Harold Waldwin Percival)
bila ne samo ~arobnica, nego “su je
spominju da su masonski ugaonik i {estar samo jo{ jedan oblik
oduvek smatrali glavnom u zanatu PROSTITUCIJE...”20 Usputno, Izidi-
{estokrake zvezde, o kojoj je ve} bilo re~i.31
no ime me|u Sirijcima je bilo Ahot (Achot), {to zna~i “SESTRA”.21 Nije
Masoni na svojim stepenima koriste
li interesantno to {to saznajemo da je Martin stepen poznat kao
kombinaciju ugaonika i {estara.
“SESTRINSKI” u kultu Isto~ne zvezde?
Saturn je simbolizovan u vidu jar~eve glave!22 Setite se da penta- “Ugaonik predstavlja `enski (pasivni)
gram kori{}en u kultu Isto~ne zvezde tako|e predstavlja jar~evu glavu. princip ra|anja, zemlju i ni`u, ~ulnu
Da li je i tu re~ o samo jo{ jednoj “slu~ajnosti”? prirodu, dok {estar predstavlja mu{ki
Saturn je tako|e jo{ jedno ime za Nimroda,23 koga neki masoni (aktivni) princip ra|anja, sunce, nebo,
smatraju jednim od osniva~a masonerije. Prema Bibliji, Nimrod je sag- kao i vi{u, duhovnu prirodu.”32
radio Vavilonsku kulu, {to nije bilo po volji Bogu, ali se masonski Ova dva simbola kad se zajedno
autor D`on Jarker hvali: “Dobro je znano da je VAVILONSKA KULA prika`u jo{ jednom predstavljaju seksual-
BILA JEDNA OD NAJSTARIJIH MASONSKIH TRADICIJA...”24 nu uniju. U stvari, u magiji je ugaonik
Osim toga, drvo akacija u masoneriji, i simbol lingama ili mu{kog polnog orga-
paprat ili borova grana u kultu Isto~ne zvez- na, a {estar predstavlja `enski polni organ.33 Kombinacija ova dva
de, koja se koristi za Martu, simbolizuje simbola daje o~igledno vulgarno zna~enje.
ve~ni `ivot ili besmrtnost.25 Akacija, koja je Jo{ jedno zna~enje ugaonika je da prestavlja boga ili bogove. A
zapravo posve}ena silama mraka26 stavlja koji je bog u pitanju? Ne moramo da se dugo pitamo, jer su nam broj-
se na masonski grob, a u egipatskoj mitolo- ni masoni ve} otkrili neke od ovih bogova. Na primer, u Masonskoj
giji otkrivamo da je akacija {titila Ozirisov simbolici (The Symbolism of Freemasonry) autora Alberta G. Mekija,
grob.27 masona 33. stepena, vidimo da su “Tebanci slavili Baha (Bacchus) u
Jo{ jedno ime za Ozirisa i Saturna je Val obliku grubog PRAVOUGAONOG kamena”.34 On tako|e obja{njava da
(Baal).28 Naravno, Biblija osu|uje po{tova- su “Merkura ili Hermesa uvek predstavljali kamenom istesanim u
nje Vala; me|utim, on je bog koji se u ma- kocku, zato {to je on bio uzor istine...”35 U fusnoti pak ka`e: “U naj-
soneriji i kultu Isto~ne zvezde simboli~no starije vreme su se po svoj prilici svi bogovi predstavljali kockastim
predstavlja prelomljenim stubom, a postoji i kamenim blokovima, a Pausanija ka`e da je video trideset ovakvih
jo{ dublje zna~enje. kamenova u gradu Faru, koji su predstavljali isto toliko bo`anstava.”36
Prelomljeni stub je zapravo predstavljao Masonski pisac Albert ^er~vord pi{e: “Ugaonik (prav ugao) je
Ozirisov falus. Albert Meki, mason 33. ste- tako|e veoma jasno simboli~ki prikazan u egipatskom Obredu, a
pena, konkretno navodi da je “FALUS bio PREDSTAVLJEN JE I U 'KNJIZI MRTVIH' (videti sliku na slede}oj
imitacija mu{kog polnog organa. Obi~no se strani). Ovaj ugaonik mo`e se na}i predstavljen na mnogim drevnim
Val
218 219
hramovima i u Velikoj piramidi, kao istra`iva~e daje detaljnije obja-
dva mesta za sedenje — jedno za Ozi- {njenje:
risa, a drugo za Maat — RE^ JE O MA- “Prema drugom izvo|enju,
SONSKOM UGAONIKU.”37 re~ lavirint poti~e od stare
D`ozef Fort Njutn, tako|e mason, gr~ke re~i labris, odnosno
tvrdi da su se “Merkuru, Apolonu, Ne- 'dvosekla sekira'. Po krit-
ptunu i Heraklu ljudi klanjali u vidu skoj legendi je Dedalov
PRAVOUGAONOG kamena, dok je veli- lavirint, gde je Tezej
ki crni kamen bio simbol Bude me|u prona{ao i ubio Minotaura,
Indusima, Mana-teus-ceresa u Arabiji bio poznat kao mesto
(Manah Theus-Ceres) i Odina u dvosekle sekire — koja je
Skandinaviji”.38 o~igledno bila oru|e za ubi-
Lavirint se koristi u kultu Isto~ne janje ili `rtvovanje koje je Minotaur
zvezde. Saznajemo da je LAVIRINT iskoristio heroj. Ali, dublje
“napravljen u skladu sa idejom istra`ivanje mediteranske kulture u periodu od par hiljada godina
PETOKRAKE ZVEZDE UNUTAR POT- pre na{e ere (koje prenosi Marija Gimbutas) otkriva intrigantnu
PUNOG KRUGA”.39 Ve{tica Lori Kebot ideju da je dvosekla sekira mo`da bila vizuelna igra re~i: u najrani-
Tibetanska knjiga mrtvih obja{njava da “KRUG OKO PENTA-
(obratite pa`nju na triskele jem razdoblju izgleda da se ona ~e{}e javljala kao slika leptira! A
GRAMA predstavlja sveukupnost ~ita- sam leptir — na gr~kom psihe (psyche) — predstavlja najraniji sim-
(666) na koricama) ve inteligencije. Re~ je o ZNAKU ZA bol koji imamo za ~ovekovu besmrtnu du{u. On je tako|e bio sim-
BOGA I BOGINJU, odnosno puninu bol koji se ~uvao kao posve}en Velikoj boginji ili Majci zemlji.
kosmi~ke inteligencije”.40 Leptir je na neki na~in duboko povezan sa lavirintom, kao i sa
Alber t Pajk spominje da je dvoseklom sekirom. Ove dve slike - jedna vrlo mu{kog, a druga
LAVIRINT “NAPRAVLJEN U ^AST vrlo `enskog karaktera - po svoj prilici proisti~u iz nekakvog
SUNCA...”41 Tako|e saznajemo da su drevnog jedinstva.”45
neki lavirinti napravljeni da bi se
Ova knjiga dodaje da re~ lavirint:
|avoli uvukli u njih, tako da posle ne
mogu nikada da iza|u.42 “... poti~e od latinskih re~i labor + intus, 'prema unutra': dakle,
Lavirint je i jedan od simbola bogi- mesto gde se ulazi u (poro|ajne) trudove, ro|enje ili ponovno
nje,43 {to je interesantno ako se zna ro|enje. Na svetim mestima, kao {to su [artr, Glastonberi i
da su izvorna imena pet `ena kulta Knosos na Kritu, lavirint napravljen od zemljanih zidova, brazdi,
Isto~ne zvezde zapravo bila imena plo~ica ili podzemnih vijugavih putanja, za koji se veruje da se
boginja. Kako je onda prikladno koris- koristio u inicijacijama kao mesto isku{enja i inicijacije kroz PSI-
titi jedan od boginjinih simbola! HODRAMU... Lavirint je tako|e blisko povezan sa SVETIM PLE-
Da li je lavirint namerno izabran ili SOM, za koga je predstavljao neki vid skice na tlu.”46
je samo bila re~ o slu~ajnosti? U Hodanje po lavirintu postaje popularno u Americi.
Simbolici kulta Isto~ne zvezde (The “Re~ je o misti~kom srednjovekovnom obi~aju da se hoda kroz
Symbolism of the Eastern Star) mo`e- nacrtan lavirint {irok oko 15 metara (znak potpunosti koji se
mo pro~itati: “Zna~enje re~i lavirint je tako|e pojavljuje na tibetanskim mandelama i to~kovima za
niz vijugavih putanja, odnosno ~itava le~enje kod Hopi Indijanaca), {to postaje 'hodaju}a meditacija'.
zbrka zamr{enih puteva; on predstav- Ljudi hodaju i 'kontempliraju', idu}i ka 'centru svoje duhovnosti'.
lja primerak konstrukcije koju je na U San Francisku je nju ejd`er D`in Hjuston (Jean Houston, guru
Kritu napravio Dedal.”44 Priru~nik za gospo|e Klinton) upoznao sa lavirintom episkopalnu sve{tenicu
220 221
Vele~asnu Loren Arnes (Rev. Lauren Arness) koja sada putuje `ivotinjskom (ili delimi~no `ivotinjskom) obli~ju. Tot je predstavljan kao
Amerikom sa modelom lavirinta koji predstavlja drugima. ~ovek sa glavom ibisa, pavijan ili ponekad kao “majmun sa pse}om
Unitarijanska crkva je napravila jedan model i iznajmila ga glavom” ili “pavijan sa pse}om glavom”.57 Seta su “predstavljali
va{ingtonskoj Nacionalnoj katedrali (Washington National Cathedral glavom `ivotinje ~udnog izgleda, koja je mo`da bila na prelazu izme|u
in DC). Episkopalna crkva Svetog Luke u Stjuartu na Floridi ima magarca i svinje”,58 a tako|e su ga obo`avali i u vidu krokodila ili nil-
jedan model, a i ovde na lokalnom nivou je Saborna crkva skog konja.59 Horusa su predstavljali kao jastreba ili sokola,60 a Pan
hodo~asnika, odnosno Crkva plavog krova (The Pilgrim Congre- je prikazivan kao “polujarac-polu~ovek”.61
gational Church; Blue Roof Church) u ulici Montkler napravila jedan
model. Crkva hodo~asnika redovno proslavlja VE[TI^ARENJE i
ostala tamo{nja nju ejd`erska de{avanja.”47
Mimi Lobell (Mimi Lobell) je “napravila 'Hram Boginje' sa lavirin-
tom i vatrenim prstenom, kao simbolima svesti na vi{em nivou, i sa
simbolima nesvesnog na ni`em nivou”.48 Njen suprug, D`on Lobel je
odr`ao govor na Forumu svetske slu`be (World Service Forum) koji je
podr`ala kompanija “Lucis”.49
Terazije se javljaju u masonskoj i egipatskoj simbolici. U Egiptu je Hapi
“Anubisova du`nost bila da se stara oko obredne pripreme tela, da
izmeri srce svakog ~oveka na skali pravde i da sudi ~ovekovim dobrim
i zlim delima na zemlji”.50
“U mnogim tradicijama je Zakon karme simboli~ki predstavljen
Terazijama pravde. Terazije ili vaga su tako|e simbol za astrolo{ki Kebeh
znak Vage.”51
Nije iznena|uju}e to {to je Anubis jedan od bogova koji se obo-
`avaju u magiji. Jedan ~asopis za magiju govori o tome kako se mo`e Hator
napraviti Anubisova za{titna amajlija. Nakon upustava, pisac ~lanka
dodaje: “Anubis mo`e biti sva~iji najbolji prijatelj (definitivno je i moj!),
~ak i ako ga mnogi smatraju najkobnijim bogom Podzemnog sveta Ra (ili Re)
(pakla).”52
Albert Pajk nam ka`e: “Izidi je
tako|e pomagao u njenoj potrazi (za
Ozirisom) Anubis, u obli~ju psa. ON
JE BIO SIRIJUS ILI PASJA ZVEZ-
DA...”53 Anubis je navodno bio ~u-
var “kapija smrti”54 i “povezivali su
ga sa magijom i proricanjem sudbi- Anubis
ne”.55
Anubisov opis jasno govori da
ovaj bog nikako ne mo`e biti biblij-
ski Bog. Naime, Biblija definitivno
govori da “nije Bog, Bog mrtvih, ne-
go `ivih!” (Matej 22,31-32, Marko Sebek
12,26-27, Luka 20,37-38) Tako|e Ra (ili Re)
Jo{ jedna predstava Anubisa
zapazite da je Anubis predstavljen u
222 223
`ivljenju svome. Jer je pisano: 'Budite sveti, jer sam ja svet'” (1.
Petrova 1,15-16).
U opisu Anubisa tako|e je predstavljena ideja da }e ~ovek, uko-
liko njegova dobra dela prevagnu nad zlim, biti nagra|en i obrnuto.
Jedna knjiga koju su izdali masoni otkriva:
“Slika Pogrebnog rituala predstavlja sud nad du{om; ona se kre}e
ka boginji Tme (Thme), koja nosi nojevo pero na glavi; pored ovog
bo`anstva pravde i istine stoji vaga na kojoj Anubis i Horus vaga-
ju pokojnikova dela — oni na jednu stranu stavljaju nojevo pero, a
na drugu sud u kome je srce; ako je te`ina srca ve}a od nojevog
pera, onda se vaga spu{ta i du{a biva primljena na nebeske
Garuda Horus dvore; iznad ovog prizora se vide 42 sudije du{a koji sede, a glave
su im ukra{ene nojevim perima.”63
Vidimo, dakle, da se “za bogove ispo~etka verovalo da su `ivoti- Ono {to je zanimljivo u vezi sa ovim obja{njenjem je da se OVAJ
nje ili ptice — a kasnije su dobili ljudsko obli~je i predstavljani su sa PRIZOR “EGIPATSKE MAGIJE”64 ZAPRAVO PRIKAZUJE U MASONSKOJ
ljudskim telom i glavama `ivotinja i ptica”.62 Biblija svakako spominje LO@I na 31. stepenu,65 gde se kandidatova dela vagaju na terazija-
takvo stanje stvari: ma. Na ovom masonskom stepenu “kandidat dolazi na Sud za mrtve,
“Jer poznav{i Boga, ne proslavi{e ga kao Boga, niti mu hvalu da mu se sudi za dela u toku `ivota i da se odredi da li zaslu`uje
dado{e, nego zalude{e u svojim mislima, i utonu u tamu nera- da stanuje me|u bogovima”.66 (Videti sliku na strani 110.) Ovo je
zumno srce njihovo. Grade}i se mudri polude{e, i pretvori{e slavu u~enje koje je suprotno Bo`joj Re~i, jer nas na{a dela nikada ne
besmrtnoga Boga u oblik smrtnoga ~oveka i ptica i ~etvorono`nih mogu spasiti. Biblija ka`e: “(Bog,) koji nas spase i uputi svetom zva-
`ivotinja i gmizavaca... oni koji pretvori{e istinu Bo`ju u la`, i nju, NE PO DELIMA NA[IM, nego po svojoj naredbi i po milosti koja
dado{e ve}u ~ast i slu`bu stvorenju nego Stvoritelju, koji je nam je dana u Isusu Hristu pre ve~nih vremena” (2. Timotiju 1,9).
blagosloven na sve vekove” (Rimljanima 1,21-23.25). Biblija tako|e ka`e: “NE ZBOG DELA PRAVEDNIH, koja bismo mi u~ini-
li, nego po svome milosr|u, i to kr{tenjem preporo|enja i obnovlje-
U nastavku ovog odeljka stoji:
njem po Duhu Svetome” (Titu 3,5).
“Zato ih predade Bog sramnim strastima; jer `ene njihove pretvo- Mali ~eki} koji koriste sudije predstavlja va`an simbol za masone
ri{e prirodne odnose u protivprirodne... I kako ne marahu da poz- i kult Isto~ne zvezde. Sara Teri nam u svojoj knjizi o kultu Isto~ne
naju Boga, to ih Bog predade umu njihovome pokvarenome, da zvezde pod naslovom Druga milja (The Second Mile) ka`e da je “u
~ine {to ne valja, puni budu}i svake nepravde, zlo}e, bluda, lakom- staro vreme ^EKI] bio povezan sa ^EKI]EM BOGA TORA”.67 Tor je
stva, pakosti; puni zavisti, ubistva, sva|e, lukavstva, zlo}udnosti; jo{ jedan PAGANSKI bog — bog plodnosti.68 On je deo skandinavskog
klevetnici, opada~i, nedu{evni, Bogu mrski, siled`ije, hvali{e, oholi, trojstva.69 Interesantna stvar je da je TOR JO[ JEDNO IME ZA SIRI-
izmi{lja~i zla, nepokorni roditeljima, nerazumni, neverni, neljubazni, JUSA — SJAJNU ZVEZDU ILI PENTAGRAM!70
neprimirljivi, nemilostivi...” (Rimljanima 1,26.28-31) Albert Pajk daje jo{ neka imena za
Stoga nije nikakvo ~udo {to svakakvi oblici bezbo`nosti prate ovak- Tora. Kako on obja{njava: “TOR JE BIO
vo klanjanje paganskim bogovima, jer su i sami bogovi koji se po{tuju SUNCE, ODNOSNO EGIPATSKI OZIRIS i
predstavljeni kako ~ine zla dela. Samo jedan povr{an pogled u Knef (Kneph), feni~anski BEL ILI BAAL
mitologiju }e otkriti kako bogovi la`u, varaju, kurvaju se, imaju inces- (VAL).”71 VAL JE TAKO\E SINONIM ZA
tuozne odnose, ~ine preljubu, ubijaju i sli~no. Ovo je svakako potpuno \AVOLA.72 Ovaj bog Val se pod ime-
druga~iji na~in `ivota od pravednog `ivota kojim je `iveo Hrist (videti nom Tor naziva “Princ (knez) vazdu{nih
Poslanicu Jevrejima 7,26). Apostol Petar nas tako|e opominje: “Nego sila”.73 Biblija osu|uje klanjanje Valu
kako je Onaj koji vas je pozvao svet, tako budite i vi sveti u celom (1. Carevima 16,30-33; 22,53; 2. Ca-
revima 17,16 itd.), a u poslanici
224 225
Efescima 2,2 nalazimo da se Sotona naziva “knezom sile vazduha”.
Nije samo stvar u tome da Sotona ima istu titulu koja je data bogu
Toru, ve} bi trebalo da obratimo pa`nju i na to da re~ “Tor” zna~i
“grom”.74 Tor je “bio bog munja i gromova u norve{koj mitologiji”.75
Ovo je zna~ajan podatak, jer satanisti koriste simbol koji se zove
“satanisti~ko 'S'”, a li~i na munju. U Jevan|elju po Luki 10:18 Isus
ka`e: “Ja videh Sotonu gde pade s neba kao munja.”
Da li je onda uop{te ~udno {to nam Biblija dalje govori da je ovaj
“knez sila vazduha” ustvari “duh koji sad deluje u sinovima PRO-
TIVLJENJA” (Efescima 2:2)? Varijante anka
Pored ovoga, ~eki}, poput mnogih drugih simbola, tako|e ima sek-
sualnu konotaciju. Masonski pisac D`. S. M. Vord zapa`a: “Tako vidi-
mo da su ^EKI] i TAU u po~etku bili jedno te isto, i ovo predstavlja
prirodnu evoluciju simbola, jer se TAU KRST RAZVIO IZ FALUSA, a to
je SIMBOL BOGA Stvoritelja...”76
Ovo nam govori da su ~eki} i tau krst bili jedno te isto i da je
samim tim i njihovo zna~enje identi~no.
Vord nastavlja:
“Me|utim, ovo nije jedino mesto gde se pojavljuje tau krst. Svaki
~eki} je zapravo krst u obliku slova 'T' i u jednom simbolu pred-
stavlja kombinaciju ~eki}a, simbola vladavine i T-krsta, simbola
mu{ke ili stvarala~ke strane Bo`anstva; a da ne bi bilo zabune,
slovo 'T' se stavlja na kecelju U~itelja Lo`e, iako se okre}e
naopako kako bi se dobio i simbol ugaonika, a i naglasilo njego-
vo FALUSNO zna~enje.”77
“Tau, odnosno slovo 'T', jeste Merkurovo ili Hermesovo obele`je.
Re~ je o crux ansata i crux Hermis. Ovo slovo je bilo poslednje u
drevnim alfabetima i obele`avalo je krajnju granicu; otud je po~elo
da se koristi kao oznaka za granice dr`avnih okruga; me|utim, Tau
krst je tako|e bio simbol mo}i ra|anja i `ivota koji ve~no prelazi
iz jedne forme u drugu (reinkarnacija) i tako se njegova upotreba
nije razlikovala od upotrebe falusa. On je zapravo i bio falus.”78 Izida i Amon oboje imaju ank u rukama
Ank (ili “crux ansata”) je simbol `ivota.79 Re~nik misticizma obja{-
njava ank kao “egipatski krst, u obliku velikog slova 'T' sa ovalnom
om~om na vrhu, simbol `ivota u okultnoj tradiciji”.80 Njega su “koris- besmrtnost i plodnost; to je krst sa kru`nom dr{kom na vrhu koji se
tili bogovi kao sredstvo za bu|enje mrtvih u novi `ivot”.81 nosi i koristi u satanisti~kim obredima”.83 Biv{i mag otkriva da je ank:
Jedna masonska knjiga ka`e: “'Crux Ansata', odnosno 'krst sa
“... simbol za identifikaciju njegovog nosioca kao poklonika boga
dr{kom' koji se tako ~esto vi|a u rukama kipova drevnih kraljeva i
sunca Ra, istra`iva~a satanisti~kih verovanja i ~oveka koji se kla-
bogova Egipta, o~igledno je imao i solarno i falusno zna~enje i pred-
nja nepoznatim natprirodnim bogovima. Nosilac simbola priznaje
stavljao je kombinaciju mu{kog i `enskog principa u prirodi.”82
boga sunca Ra i bavi se vudu magijom nevidljivog sveta putem
U Poreklu, obi~ajima i tradiciji No}i ve{tica (The Origins, Practices,
ovakvih ~ini.”84
and Traditions of Halloween) nalazimo da je ank “drevni simbol za

226 227
Zanimljivo je otkriti da je, prema jednoj “Kada je budizam podstakao njegov
masonskoj knjizi, “kaducej varijanta najranijeg nastanak iz indijskog duhovnog izvo-
oblika Krsta, odnosno Cruxa Ansate kod ri{ta, on je nasledio ovaj pravougaoni
drevnih Egip}ana”.85 (O kaduceju se govori simbol. Ovaj mali crte` savitljivog lika
detaljnije u poglavlju o simbolima sa krilima.) za dobru sre}u putovao je na le|ima
Predmet koji je povezan sa ankom, kalu|era ka severu preko Himalaja u
Torovim ~eki}em i tau krstom jeste svastika Kinu — ~esto urezan na Budina stopala
(kukasti krst). Okultista Helena Petrovna — i ra{irio se u ~itav spektar ukrasnih
Blavacki zapa`a: “Malo je svetskih simbola 'vijugavih' svastika, odnosno u klasi~ni
koji su tako bogati pravim OKULTNIM zna~e- geometrijski isto~nja~ki motiv. Ameri-
njima kao svastika.”86 U Kraljevskoj mason- kanci su u 19. veku uzeli ovaj simbol
skoj enciklopediji istorije, obreda, simbolike i od Indijanaca. Mladi izvi|a~i (engleski
biografije (The Royal Masonic Cyclopaedia of 'Boy Scouts') su pritezali svoje pum-
History, Rites, Symbolism, and Biography) parice mesinganim kop~ama u obliku
nalazimo da je svastika: svastike, a Svetski sajam SAD-a (US
“... bila ~eki} boga Tora, koga su slavili u World's Fair) je izbacio dre~ave
mitologiji skandinavskih naroda; prema tradi- komemorativne nov~i}e sa likom svas-
Otisak Budinog
ciji, kada je Tor bacio svoj zlatni krst, on se tike. Nakon {to ga je Hitler izobli~io u
stopala — obratite
nakon udarca vratio poput bumeranga u nje- oznaku demonskog rasizma, ovaj drev-
pa`nju na svastike na
govu ruku... Me|utim, vidimo da je u masone- ni simbol je ubrzo i{~ezao, izuzev u
prstima
riji Torov ~eki} veoma va`an, kao i da se me- Indiji, gde jo{ uvek ~uva svoj identitet
|u Gotima koristi od davnina, a u masonskom povoljnog simbola i auru blagoslova.”95
bratstvu je opstao u vidu drvenog ~eki}a.”87 U @enskim misterijama (Women's Mysteries) se govori:
U knjizi Amajlije i sujeverje saznajemo da postoje indicije da ~etiri “Svastika u smeru kazaljke na satu kod Indusa predstavlja mu{ki
kraka svastike “predstavljaju ~etiri kraja nebesa i zemlje, kao i da ceo princip — svetlo, `ivot i slavu; ona je sunce na svom svakod-
simbol predstavlja obele`je INDRE, odnosno DJAUSA, odnosno ZEVSA, nevnom putu od istoka do zapada. Svastika usmerena suprotno
odnosno JUPITERA, odnosno TORA”.88 od kazaljke na satu, naprotiv, predstavlja obele`je boginje Kali; ona
U stvari, Tor je koristio svoj ~eki} kao oru`je, a svastiku kao svoj je `enski princip — tama, smrt i uni{tenje. Postoje ~etvorokrake
simbol.89 svastike, koje se zasnivaju na ravnokrakom krstu; osim toga,
Mason Radjard Kipling je koristio svastiku kao svoj simbol.90 Ono tako|e se javljaju i trokrake (tronoge) svastike, zvane triskele — na
{to ve}ina masona danas verovatno ne shvata jeste da je i sama primer na Siciliji i u keltskim zemljama... Trokraka svastika je
svastika bila MASONSKI simbol.91 Ona je stariji oblik Tau krsta zvani~an simbol vojske na ^ove~jem ostrvu (The Isle of Man), gde
(anka).92 se nekada obo`avala keltska boginja meseca, pod imenom Anu ili
Ako pro~itamo brojne stare masonske knjige iz XIX i s po~etka XX Anis.”96
veka vide}emo da mnoge od ovih knjiga spominju svastiku. Na primer, U Re~niku misticizma nalazimo da je svastika “veoma star i
jedna od najpopularnijih masonskih knjiga koje su ikada napisane je rasprostranjen simbol; jedan od najsvetijih i najmisti~nijih crte`a u
Graditelji (The Builders) autora D`ozefa Forta Njutna.93 U ovoj knjizi OKULTIZMU... Uglavnom se smatra simbolom sunca; naro~ito se u
on ~itaoca upu}uje na esej Tomasa Kara (Thomas Carr) “u kome on Indiji koristi kao simbol dobre sre}e”.97
pokazuje da svastika predstavlja simbol Vrhovnog arhitekte svemira Kao {to je dobro poznato, Hitler je koristio svastiku kao simbol
me|u dana{njim masonskim radnicima....”94 svoje nacisti~ke partije. Hitler je pripadao okultnom dru{tvu “Tul”
Izdanje Hinduizam danas (Hinduism Today) nam pru`a ne{to istori- (Thule Society) koje je tako|e koristilo svastiku.98 Osim toga, on je
jata ovog simbola: bio i u~enik okultiste Helene Petrovne Blavacki.99

228 229
Druidi su tako|e koristili svastiku,104 ali to nije nikakvo iznena|e-
“Njena arijevska nauka se do 1914. godine pro{irila po Nema~koj nje, budu}i da masonski pisac Viljem Ha~inson (William Hutchinson)
i Austriji. Prvi koji je upoznao Hitlera sa u~enjima madam Blavacki priznaje da “na{ na~in podu~avanja principa na{e profesije
bio je ~lan unutra{njeg kruga dru{tva 'Tul', Ditrih Ekart (Dietrich (MASONERIJE) POTI^E OD DRUIDA... a na{i glavni simboli poti~u iz
Eckart). Hilter je dr`ao primerak njene knjige Tajna nauka (The Egipta...”105 Albert ^er~vord, jo{ jedan mason, tako|e pi{e o masoni-
Secret Doctrine) kraj kreveta i upravo je iz njenih spisa saznao ma kao “NA[IM SADA[NJIM DRUIDIMA”!106
zna~enje arijevske svastike. (Svastika je simbol sedmog zraka ini- U knjizi Bo`je maske (The Masks of God) otkrivamo da je
cijacije, a Hitler je bio inicijat {estog zraka.)”100 Gospodar bezdana imao “~eki} u svojoj desnoj ruci, dok je na levoj
H. P. Blavacki ka`e da svastika ima “~isto falusni karakter”.101 ruci imao rog izobilja...”107
Ona tako|e ka`e: “Svastika, taj najsvetiji i najmisti~niji simbol u Indiji, Rog izobilja je isto tako masonski simbol. Mo`emo ga videti na
odnosno 'Jaina-krst' kako ga sada zovu masoni... Ona je '\avolov komadu nakita koji nosi Stjuart (Poslu`itelj).108 Saznajemo da su rog
znak', kako saznajemo od indijskih misionara.”102 “Nacisti~ki simbol izobilja “donele prve ameri~ke VE[TICE koje su do{le iz [kotske”.109
je postao popularan kod satanista, gde predstavlja prirodu u kojoj Mnogi masonski autoriteti nam daju zna~enje ovog simbola. Velika
nema sklada.”103 lo`a Kanade (A.F. & A.M.) priznaje:
Evo jo{ nekoliko prikaza svastike. “Ovaj simbol aludira na drevnu gr~ku legendu o Amalteji, kozi koja
je hranila boga Zevsa dok je bio beba. Njeni rogovi su bili ~udesni;
iz jednog od njih je tekao nektar, a iz drugog ambrozija. Jednom
prilikom je polomila rog o drvo. Neko ga je uzeo, napunio ga vo-
}em i doneo bogu-bebi. Pre-
ma nekim verzijama pri~e,
on se stalno ~udesno dopu-
njavao. Rog izobilja je sim-
bol namenjen Stjuartu zbog
njegove uloge u slu`enju
bra}i prilikom zakuski.”110
Jo{ jedan masonski autor,
Karl Klodi, daje komentar:
“Intrigantno izvo|enje ma-
sonskog simbola sa nebe-
sa je simbol koji je jedin-
stveno povezan sa Stjuarti-
ma, a to je rog izobilja.

230 231
Prema gr~koj mitologiji koja se`e do samog osvita civilizacije, Ashlar) ka`e: “Nar je, kao vo}e poznato po velikom broju semenki,
bog Zevs se kao mali hranio mlekom koze Amalteje. U znak zah- simbol plodnosti, a venci ili spletovi ra{ireni po povr{ini ukazuju na
valnosti, ovaj bog je zauvek postavio Amalteju na nebo kao saz- putanje nebeskih tela oko Zemlje.”116
ve`|e, ali je pre toga dao jedan od njenih rogova svojim dadilja- Jo{ jedna masonska knjiga pod naslovom Lo`a i zanat (The Lodge
ma uz ~vrsto obe}anje da }e iz njega za njih zauvek izlaziti {ta and the Craft) donosi pro{irenu (i vulgarniju) definiciju zna~enja nara
god budu htele. u masoneriji. Kako pisac tvrdi:
Rog izobilja je tako simbol obilja. Radoznali ljudi mogu prona}i “Da bismo ilustrovali neke niti razmi{ljanja koje se provla~e me|u
kozu od koje on poti~e me|u sazve`|ima pod imenom Jarac. savremenim mudracima u Zanatu, opisa}emo nedavnu teoriju jed-
Povratnik Jarca (ju`ni povratnik) je ju`na granica do koje dolazi nog brata, od koga nema nikog sjajnijeg me|u na{im poznanici-
sunce na putanji koja ozna~ava ekliptiku, na kojoj zemlja prvo ma. On je rekao: 'Lo`a predstavlja Hram kralja Solomona, a
nagne svoj severni, pa potom i ju`ni pol ka suncu. Odavde postoji zaklju~ak je da Hram simbolizuje maternje ljudsko telo, gde kan-
tanka, ali ne i manje direktna veza izme|u na{ih Stjuarta, njihovog didat mora u}i da bi se ponovo rodio. Materica i vagina pred-
simbola, svetla u lo`i, mesta tame i Solomonovog hrama.”111 stavljaju predvorje Hrama, stubovi u predvorju predstavljaju falopi-
Rog izobilja je jo{ jedan primer hermafroditskog simbola. “Rog je jevu tubu, mre`ica — {irok ligament sa prate}im krvnim sudovima,
bio mu{ko, a njegova unutra{njost `ensko. Vo}e unutar roga je sim- ukras sa ljiljanima — vrh falopijeve tube sa resicama, a nar — jajnik
bolizovalo `ensku plodnost.”112 Re~nik simbola daje vi{e podataka o i njegovo izobilno seme, odnosno jajne }elije. Vijugavo stepeni{te
ovome pod odrednicom “rog izobilja”: je predstavljeno sa tri creva. Tri stepenika predstavljaju deo debe-
“U mitologiji je koza Amalteja mlekom hranila Jupitera kao bebu. log creva koji ide nagore, pa horizontalno, pa nadole; pet ste-
Imaju}i u vidu da je rog op{ti simbol snage, kao i da koza pose- penika predstavljaju 'usukano crevo' (ilium), a sedam stepenika
duje zna~enja majke, a sem toga i da sam oblik roga (falusni spo- 'ta{to crevo' (jejunum). Zastor u Hramu predstavlja dijafragmu,
lja i {uplji iznutra) nosi u sebi slo`enu simboliku (uklju~uju}i i sim- [ekina i oltar predstavljaju srce, izvor `ivota, koje prvo `ivi i
boliku lingama, ili simbola ra|anja), lako se mo`e razumeti njego- poslednje umire. Nad svim ovim se nadvijaju krila heruvima u
vo alegorijsko zna~enje roga izobilja. Piob (Piobb) tako|e ukazuje obliku plu}a. Sedmokraki sve}njak je predstavljen lukom aorte,
na to da je rog izobilja odraz napretka izvedenog iz njegove velike arterije u grudima, koja je sama po sebi svetinja nad sveti-
povezanosti sa zodija~kim znakom Jarca.”113 njama, dok je abdomen (trbu{na duplja) sveto mesto ili Sredi{nja
odaja. Mozak predstavlja Bo`anstvo, koje vlada nad svim stvarima
Uprkos ovakvom tuma~enju roga izobilja, masoni su ponosni {to
i predstavlja analogiju Svetog kraljevskog luka, ~ija {krinja sadr`i
koriste ovaj simbol. U stvari, logo za Jovove k}erke (Job's Daughters,
Bo`je ime koje se ne sme izgovarati'. Postoje mnoge druge
organizaciju pripojenu masonima) je dvostruki trougao sa slovima
analogije koje bi se mogle spomenuti, a koje se prosto name}u
“IYOB FILIAE” izme|u dva trougla, a unutar manjeg su tri devojke koje
{kolovanom specijalisti za anatomiju.”117
nose krune. Jedna devojka dr`i rog izobilja, druga goluba, a tre}a
kadionicu.114 Ako znamo koje zna~enje stoji iza nara, nije li onda interesantno
Jo{ jedan masonski simbol koji ozna~ava izobilje je nar.115 saznanje da je Milenko Matanovi}, prijatelj Dejvida Spenglera (koji
Masonska knjiga pod naslovom Savr{eno istesan kamen (The Perfect slavi Lucifera), pokrenuo organizaciju koja se zove Fondacija “Nar”?118
Matanovi} i Spengler su radili na jednom muzi~kom komadu. Kako
obja{njava Spengler:
“Jedan od mojih veoma bliskih saradnika i prijatelja koga sam
upoznao ovde u Fajndhornu, Jugosloven po imenu Milenko Matano-
vi} - u velikoj meri odgovoran za osnivanje Novih trubadura (The
New Troubadours) i za ve}i deo muzike koju smo pevali - radio je
sa mnom na muzi~kom komadu u tri ~ina... Na ovakav na~in smo
poku{ali da sagledamo, na kosmi~ki i muzi~ki na~in, tok ~ovekove
evolucije. U prvom ~inu komada se okupljaju ~etiri uzvi{ena bi}a i
procenjuju situaciju na Zemlji. Od njih su trojica zaista prisutni, dok
232 233
se ~etvrto bi}e predla`e kao bi}e koje poku{ava da bude prisut- “Simbolika povezana sa obo`avanjem sunca koju ozna~ava ta~ka
no. Trojica koji su prisutni su bili: Pan, koji predstavlja vrhovnog u krugu ima mnoge varijante, ali je jedna od najprimitivnijih i
gospodara prirode i sve njene principe; Lucifer, koji predstavlja najprirodnijih bila da Sunce treba smatrati mu{kom stvarala~kom
principe ega i sopstva i svega onoga u ~emu se sastoji u~enje o snagom u prirodi. Za drevnog mudraca je nastanak i stvaranje
odvajanju od svemira kako biste ponovo mogli da se ujedinite sa `ivota dovelo do kontemplacije samo jednog procesa, a to je ~in
njim; Logos, koji predstavlja silu tog ponovnog ujedinjenja u ljubavi. ra|anja. Bog sunca je svakako bio davalac `ivota, svetlosti i
^etvrto predlo`eno bi}e bi se pojavilo kada se sva ova tri ele- toplote, mu{ki princip, a to se simboli~ki predstavljalo Falusom ili
menta — Pan, Lucifer i Hrist — stope u jednu celinu.”119 Lingamom, koji je bio nekakva — manje ili vi{e prikrivena — slika
Matanovi} je tako|e napisao pesmu pod naslovom “Festival svet- ~ovekovog mu{kog polnog organa. Naj~e{}a ilustracija je bila stub
losti”, koja je izvedena u Katedrali Sv. Jovana Bogoslova u Njujor- postavljen u centru kruga. Krug je isto tako upe~atljivo predstav-
ku.120 Ovo je veoma bezbo`no mesto gde su skinuli Hrista sa krsta ljao zemlju ili `enski princip. Sunce je bilo Veliki Otac. Sva je priro-
i stavili @ENSKOG “Hrista” (“Hristu”) na krst umesto Njega.121 da isklijala pod njegovim blagonaklonim uticajem, a zemlja je bila
Vratimo se na simboliku nara. Masonska knjiga pod naslovom Univerzalna majka, u ~ijoj su prostranoj materici sve ove klice i
Obja{njenja istorijskih prekretnica i drugih dokaza masonerije (The izrasle i sazrele.”130
Historical Landmarks and Other Evidences of Freemasonry, Explained) U Na{em falusnom nasle|u saznajemo da su “svi stubovi ispo-
objavljuje: “Imena stubova su ozna~avala mo} i ve~itost; narovi na nji- ~etka imali falusno zna~enje i da su se stoga smatrali svetim”.131
hovim kapitelima su bili simboli ra|anja. Otud se smatralo da se Pan je, kao bog sa likom jarca i bog ~ulnosti, ~esto bio predstavljan
odnose na falus.”122 On dodaje: obeliskom.132
“'Dva stuba', kako ka`e Felouz (Fellows)... 'predstavljaju dva za- Biv{i mag nam daje interesantne podatke o obelisku. On pi{e:
mi{ljena stuba, navodno sme{tena na nebeskom ekvatoru da podu- “Obelisk je dug i za{iljen stub, ~iji deo
piru nebesa... Stub na levoj strani se zove Bouz (Boaz) i ozna~ava pri vrhu obrazuje piramidu. Re~ 'obe-
Ozirisa, odnosno sunce, dok se stub na desnoj strani zove Jahin lisk' bukvalno zna~i 'Valov stub' ili Va-
(Jachin) i ozna~ava Izidu, simbol zemlje i njene plodnosti, kao i mese- lov polni organ. Ovo bi trebalo da nas
ca'.”123 prili~no {okira kada shvatimo da
Jo{ jedan naziv za ~etvorostrani stub je obelisk.124 Ljudi su odu- imamo ogroman obelisk u prestonici,
vek obo`avali stubove kao bogove.125 U Egiptu je obelisk predstavljao poznat kao Spomenik u Va{ingtonu.”133
boga sunca.126 U ^asopisu za nju ejd` je bio jedan ~lanak masona
Naravno, masoni i Egip}ani nisu jedini
33. stepena, Henrija Rid`lija Evansa (Henry Ridgely Evans), u kome
koji su veoma po{tovali obelisk. U Vatika-
je on rekao da je Oziris, bog podzemnog sveta, tako|e predstavljen
nu stoji potpuno isti obelisk koji je nekada
u obliku stuba.127
stajao u Egiptu!134 Ralf Vudro (Ralph Wo-
U stvari, u delu Brojevi: njihova okultna mo} i misti~ke snage
odrow) obja{njava:
(Numbers: Their Occult Power and Mystic Virtues) nalazimo da je
lingam (mu{ki polni organ) bio vertikalan stub.128 “Isti obelisk koji je nekada stajao kraj
Jo{ jedan mason, H. L. Hejvud, ka`e: drevnog hrama - centra egipatskog pa-
ganizma - sada se nalazi ispred majke
“U nekim slu~ajevima se mislilo da su ovi stubovi od grubog kame-
crkve u romanizmu! Reklo bi se da
na prebivali{ta bogova ili demona; u drugim — domovi za duhove;
ovde ima vi{e od puke slu~ajnosti.
~esto su smatrani i seksualnim simbolima. Jedan pisac je o ovom
Obelisk od crvenog granita u Vatikanu
poslednjem zna~enju rekao da su 'kameni stubovi, kada su pove-
je visok 28 metara (a sa postoljem 44
zani sa obo`avanjem, odvajkada smatrani simbolima aktivnog i
metra) i te`i 320 tona. 1586. godine je
pasivnog, principa ra|anja i oplodnje'. U Egiptu su se Horus i Sut
preme{ten na svoje dana{nje mesto
(Set) smatrali za dva `iva stuba, blizance graditelje i podupira~e
naredbom pape Siksta V, kako bi sta-
nebesa...”129
jao na sredini trga ispred bazilike Sve-
Masonski autor Rolin Blekmer (Rollin Blackmer) razra|uje ideju:
234 235
u Bibliji. Slede}i odeljci Biblije koriste istu re~ na hebrejskom za
“stub”, ali se ona prevodi razli~itim re~ima: “idol”, “kip” ili “lik”.
Videti: 2. Mojsijeva 23,24; 34,13; 5. Mojsijeva 7,5; 16,22; 1.
Carevima 14,23; 2. Carevima 10,26; 27; 17,10; 18,4; 23,14; 2.
Dnevnika 14,3; 31,1; Jeremija 43,13; Osija 10,1-2 i Mihej 5,13.
Kako neko ko stvarno ljubi Gospoda mo`e da pripada masoneriji
ili kultu Isto~ne zvezde, ili bilo kakvoj drugoj organizaciji pridru`enoj
masonima, kada oni tako glasno promovi{u paganizam? Biblija jasno
ka`e: “izi|ite od njih, odvojite se od njih, govori Gospod, ne dirajte
{to je ne~isto, i ja }u vas primiti” (2. Korin}anima 6,17).
Biblija tako|e upozorava:
“Ne}ete ~initi {to se ~ini u zemlji egipatskoj, u kojoj ste bili, ni
{to se ~ini u zemlji Hananskoj, u koju vas vodim; ne}ete slediti
obi~aje njihove... Vi }ete dr`ati zapovesti moje i ne}ete primiti
ni{ta od gadnih obi~aja koji su se dr`ali pre vas, i ne}ete se skvr-
niti o njih. Ja sam Gospod, Bog va{.“ (3. Mojsijeva 18,3.30)
Jo{ jedan falusni, mada ne i masonski simbol, je majsko drvo. Nju
ejd` ~asopis Utne daje kra}e obja{njenje o majskom drvetu i Prvom
maju.
“U predindustrijskoj Evropi je bilo rasprostranjeno proslavljanje
Prvog maja kao po~etka toplog vremena i bujanja prirode. Rimljani
su odr`avali igre u ~ast boginje cve}a u ovom periodu, a Druidi
tog Petra. Naravno, preme{tanje ovog te{kog obeliska — a naro~ito
palili novu vatru u ~ast boga Bela. U srednjem veku je ve}ina ljudi
u onda{nje vreme — je bio veoma te`ak posao. Mnogi su odbili da
u Evropi slavila mesec maj time {to bi ukra{avali domove novim
se prihvate ovog podviga, naro~ito po{to je papa zapretio smrtnom
cve}em (obi~aj uno{enja korpi sa cve}em bio je poznat kao
kaznom ako bi obelisk pao i razbio se!
'uno{enje maja'), birali Kraljicu meseca maja i podizali majsko
Napokon je ~ovek po imenu Domeniko Fontana preuzeo na sebe
drvo i igrali oko njega. Majsko drvo
odgovornost. Sa 45 dizalica, 160 konja i 800 radnika zapo~eo je
je sa svojim falusnim i paganskim
posao na preme{tanju. Datum je bio 10. septembar 1586. godine.
konotacijama iznelo Prvi maj na
Mno{tvo ljudi je ispunjavalo prostrani trg. Dok se obelisk pre-
lo{ glas me|u puritancima u 17.
me{tao od mase je tra`ena ti{ina pod pretnjom smrtne kazne.
veku. U Staroj i Novoj Engleskoj su
Me|utim, nakon {to je obelisk uspe{no podignut, za~uo se zvuk
obi~aj da se igra oko majskog
stotina zvona, grmljavina topova i glasni poklici iz mno{tva.”135
drveta stavili van zakona verski
Kada su sinovi Izraelovi ostavljali Boga, okretali su se obo`avanju autoriteti.”136
idola. Jedan od idola koji su obo`avali je bio obelisk. Bog im je izri~ito
Jo{ jedan pisac bele`i:
zabranio da to rade. Biblija upozorava: “Ne}ete graditi sebi idole niti
}ete podizati likova rezanih, niti kipova, niti }ete u svojoj zemlji me}ati “Majsko drvo je nekada bilo ogro-
kamenja ukra{ena slikama da im se klanjate, jer sam ja, Gospod, man falus ukra{en cve}em i svet-
Bog va{“ (3. Mojsijeva 26,1). Tako|e im je re~eno kada odu me|u lo obojenim trakama i uspravljen
paganske narode: “Obori}ete oltare njihove i razbi}ete kipove njihove, na otvorenom prostoru, oko koga
popali}ete lugove njihove, izlomi}ete rezane bogove njihove i istre- bi omladina radosno igrala prilikom
bi}ete ime njihovo iz onih mesta. Ne}ete tako ~initi Gospodu, Bogu povratka sezone sparivanja. Ovo je
svome” (5. Mojsijeva 12,3-4). I jo{ mnogo takvih upozorenja se nalazi predstavljalo sliku i priliku radosti
236 237
zbog povratka prole}a, sa svojim plodo- “13 listova na maslinovim gran~i-
tvornim snagama, nakon {to se zemlja cama
probudila iz svog dugog zimskog sna.”137 13 pruga i {trafti na {titu
Ve{tica Lori Kebot nam ka`e da je Prvi 13 pera u repu
maj ve{ti~ji praznik po imenu Beltejn 13 strela
(Beltane) na koji se: 13 slova u natpisu na traci 'E Plu-
ribus Unum'
“... pali vatra i proslavlja veliki ritual plod-
13 zvezda na zelenoj }ubi iznad
nosti boga i boginje uz majsko drvo,
32 duga pera koja predstavljaju
muziku i veliko veselje u prirodi koja
32. stepen u masoneriji
postaje zelena. Maj je `ivahan mesec.
13 granitnih blokova u Piramidi,
Peti mesec u godini izra`ava sva seksu-
sa masonskim 'svevide}im' okom
alna i ~ulna zna~enja broja pet... Priroda
na vrhu
proslavlja veliku plodnost zemlje u vidu
13 slova u Annuit Coeptis - 'Bog je poslao napredak'.
obreda seksa, ro|enja i novog `ivota...
Seksualne sile prole}a svuda su u izo- Na prednjoj strani dolarske nov~anice stoji pe~at Sjedinjenih
bilju. Mi simboli~ki proslavljamo te sile Ameri~kih Dr`ava napravljen od klju~a, ugaonika i Terazija pravde,
prole}a postavljanjem majskog drveta, kao i {estara koji je dakako va`an simbol u masoneriji.”142
oko koga igraju mladi}i i devojke, i pletu Biv{i mason i mag Bil {nebelen daje ne{to vi{e detalja o mason-
raznobojne trake, a i sami se prepli}u dok uvijaju drvo u prazni~ne skoj simbolici na dolarskoj nov~anici.
boje.”138 “Na prednjoj strani Pe~ata je orao. Zapanjuju}e je da orao slu~ajno
Feministkinja Naomi Goldenberg dodaje: ima 32 pera na svom desnom krilu — a 32 je broj redovnih ste-
“Bo`ja majka je i sama Boginja. S dolaskom prole}a sin joj posta- pena [kotskog obreda. Levo orlovo krilo ima 33 pera, {to odgo-
je ljubavnik (incest) i od njihove zajednice se ~itav svet rascveta- vara 33. stepenu. Pera u repu ima 9, {to je broj stepena u
va u seksualnoj energiji. Prvi maj je vreme ove proslave — verovat- Jor{kom (Kaptolskom) obredu. Sam orao je istaknuta ikona maso-
no i najradosniji praznik ve{ti~je godine. ^uveno majsko drvo pred- nerije i puno se koristi u [kotskom obredu.
stavlja bo`ji ukru}eni falus i koristi se kao mesto okupljanja za Za magove je orao ~esto zamena za Feniksa...
razne igre.”139 Kao malo istorijske ironije, [kotski obred je zapo~eo u Francu-
skoj, a Jor{ki obred je najve}i uspeh do`iveo u Americi. Tako se
Mnogi drugi autori (kao {to su masoni i magovi) otkrivaju da je
ovaj orao mo`e tuma~iti kao simbol francusko-ameri~kog jedinst-
majsko drvo falusni simbol. Znaju}i ovaj podatak, bili smo razo~arani
va. Ova tema se pro{iruje kada shvatimo da je ukupan broj pera
kada smo videli da su se u jednom ~asopisu za decu na zadnjoj
na krilima 65. Ovo je kabalisti~ki broj za hebrejski izraz 'Jam Ehad'
strani spominjali Prvi maj i majsko drvo, a bila je i slika tog drveta
(Yam Echad), koji zna~i '`iveti u jedinstvu'...
sa odraslima i decom koji igraju oko njega. Zadatak za decu je bio
Iznad orlove glave je oblak sa 13 pentagrama u obliku hek-
da na|u skriveno cve}e na ovom crte`u.140
sagrama — ili veliki Solomonov pe~at. Za ~arobnjaka je heksagram
Oni koji ispovedaju hri{}anstvo ne bi trebalo da zagovaraju ovakav
mo}no sredstvo za prizivanje Sotone, kao i znak antihrista (6
praznik, koji se zapravo odr`ava u ~ast boga Belenosa.141
ta~aka, 6 uglova, 6 ravni — 666). Pet krakova pentagrama
Prvi maj nije samo istaknuti VE[TI^JI i SATANISTI^KI praznik, ve}
pomno`eni sa 13 zvezda daju 65: isti broj kao spomenuti kabalis-
se proslavlja i kao komunisti~ki praznik. Osim toga, to je dan kada
ti~ki! Zbog toga se pitamo sa kim ili ~im to treba da `ivimo u jedin-
su osnovani Iluminati i dan koji stoji na pole|ini dolarskih nov~anica
stvu?
(~emu su kumovali masoni).
Iako postoji o~igledan rezon za 13 zvezda (13 kolonija), postoji
Mason 32. stepena D`ejms Voker (James Walker) spominje
i suptilnije obrazlo`enje — 13 je klju~ni broj Sotone.”143
masonsku simboliku na dolarskim nov~anicama. Evo {ta ka`e:

238 239
Masonski simbol koji deluje hri{-
}anski je simbol sa krstom i kru-
nom. Me|utim, to nije hri{}anski
simbol. Masonski autor Rej Denslou
(Ray Denslow) otkriva:
“Za krst i krunu se mo`e re}i da se
njihova upotreba gotovo isklju~ivo
svodi na istorijske stepene u maso-
neriji, za {ta imamo primere u raz-
nim vite{kim redovima Jorka i u
[kotskim obredima. Nalazimo da je
u Galiji krst bio sun~ev simbol, gde
je imao jednake krake i uglove; za Feni~ane je on bio oru|e za savremenoj magiji to je znak pogubljenog i vaskrslog egipatskog
`rtvovanje njihovom bogu Valu; a za Egip}ane je crux ansata bio boga Ozirisa (druga varijanta 'pogubljenog i vaskrslog' Hirama
njegov simbol ve~nog `ivota.”144 Abifa).
U Masonskom dopisu nalazimo vi{e o ovom simbolu: Masonerija je jo{ jednom srozala Isusa i zamenila ga sopstve-
“Pitanje: [ta zapravo ozna~ava masonski simbol 'Krst i kruna'? nim 'hristom'.”146
Odgovor: Masonski 'Krst' je krst mudrosti, prema Albertu Pajku Jo{ dve druge grupe (obe su povezane sa masonima) koriste krst
('Moralnost i dogma', str. 771). Re~ je o krstu mudrosti u smislu i krunu. ^arls Tejz Rasel je bio mason koji je osnovao Jehovine sve-
da on svojim vertikalnim krakom predstavlja oplo|uju}i princip doke.147 Koristio je crven krst i druga karakteristi~na obele`ja simbola
ra|anja, dok horizontalni krak predstavlja utrobu ili matericu Vitezova templara.148 (Slika gore levo.)
prirode, odnosno `enski princip plodnosti. Filozofija masonskog On je tako|e koristio masonski simbol krilatog sun~evog diska sa
krsta je potpuno falusnog karaktera. zmijama, a “sahranjen je u piramidi sa masonskim simbolima na
'Kruna' ovog masonskog simbola je tako|e falusnog karaktera, vrhu”.149 (Slika gore desno.)
a predstavlja prvo proisticanje kabalisti~kog sefirota (Sephi- Druga grupa koja koristi simbol krsta i krune je “Hri{}anska na-
roth)...”145 uka” (Christian Science). Ovu grupu je osnovala Meri Bejker Edi (Mary
Jedan biv{i mason tako|e obja{njava: Baker Eddy) u dr`avi Masa~usets, ali je mason Henri Stil Olkot (Henry
“Drugi nakit Jor{kog obreda koji mo`ete videti je simbol Steel Olcott), suosniva~ Teozofskog dru{tva sa Helenom Petrovnom
Templara... Re~ je o velikom malte{kom krstu sa krugom u sredi- Blavacki,150 bio kolega Meri Bejker Edi.151 Nekoliko bra}e Edi je
ni. U krugu se nalazi crveni latinski krst sa krunom. Oko krakova dr`alo seanse na kojima je H. P. Blavacki upoznala pukovnika Henrija
krsta stoji komandirski moto 'In Hoc Signo Vinces'. (Pobedi ovim Stila Olkota.152 Sama Meri Bejker Edi se udala za masona i ovo je
znakom!) bilo jedino tajno dru{tvo u kome je ona dozvolila drugim ~lanovima
Iako ovo mo`e izgledati sasvim bezopasno, moto je izvorno pripi- Hri{}anske nauke da se pridru`e.153 ^ak se i deo njenih radova {tam-
san caru Konstantinu, koji ga je koristio u vezi sa navodnom pao u Mese~nom ~asopisu za masone (Fre-
nebeskom vizijom da zapo~ne prevrat i emason's Monthly Magazine).154 Nekoliko
uvo|enje na politi~ku scenu hri{}anstva i Biblije ljudi povezanih sa Hri{}anskom naukom,
umesto la`nog i otpadni~kog helenisti~kog kao {to su direktori i ~lanovi odbora, kao i
kulta... brojni urednici ~asopisa Monitor hri{}anske
Sli~na prevara postoji i u vezi sa re~ju nauke (The Christian Science Monitor) bili
'znak'... Znak o kome je Konstantin govorio su masoni.155 Masoni su bili ~ak i predsed-
NIJE bio hri{}anski krst, ve} oblik slova iks koji nici Majke crkve (Mother Church) u periodi-
je imao i hri{}anske i paganske asocijacije. U ma 1922-23 i 1923-24.156

240 241
Evo jo{ nekoliko masonskih simbola kao i nekoliko logotipa
razli~itih masonskih organizacija.

242 243
31/!Twfwjef~f!plp
Jedan od najistaknutijih simbola u masoneriji je svevide}e oko.
Jedno, zasebno predstavljeno oko, danas se pojavljuje gde god da
pogledate.
Ralf Anderson, mason 32. ste-
pena, odr`ao je govor 1985. godi-
ne. On je rekao:
“Sada ukratko o budu}nosti.
Tibetanac (demonski duhovni
vo|a) nam ka`e: 'Mo`e se
smatrati da su tri glavna
kanala preko kojih se odvija
priprema za nju ejd`: crkva,
masonsko bratstvo i polje obra-
zovanja. Od ovo troje nijedno
jo{ uvek ne uspeva da pru`i
odgovor na potrebe koje postoje, kao i na unutra{nje pritiske.
Me|utim, u svakom od ta tri polja se mo`e nai}i na u~enike
Uzvi{enih bi}a, koji istrajno rade na sticanju pozitivnog podstreka
i ubrzo }e krenuti na posao koji im je odre|en'.
On nam dalje ka`e: 'Masonski pokret }e — kada bude mogao da
se razdvoji od politike, dru{tvenih ciljeva i trenutnog stanja inerci-
je koja ga paralizuje — odgovoriti na potrebe onih koji mogu da
imaju i koji bi trebalo da imaju mo} u svojim rukama. Ovaj pokret
je ~uvar zakona; on je dom Misterija i sedi{te inicijacije. U svom
simbolizmu sadr`i obred Bo`anstva, a i put spasenja je sa~uvan
u vidu slika u njegovom delu. Metodi Bo`anstva se demonstriraju
u Hramovima, i pod Svevide}im okom delo mo`e da krene dalje.
Re~ je o daleko okultnijoj organizaciji nego {to se sada mo`e
shvatiti, i njena svrha je da bude {kola za obuku za budu}e
napredne okultiste. U njenim obredima le`i skriveno posedovanje
sila koje su povezane sa razvitkom i `ivotom prirodnih carstava i
otkrivanjem bo`anskih aspekata u ~oveku. U samom toku
razumevanja te simbolike, do}i }e se i do mogu}nosti saradnje sa
bo`anskim planom. To predstavlja odgovor na potrebe ljudi koji
rade na prvom Zraku volje ili mo}i'.”1

244 245
Oko koje se koristi u masoneriji je Po{to svevide}e oko predstavlja Ozirisa, hajde da pogledamo ko
predstava OZIRISA.2 Pajk jasno otkriva je zapravo Oziris. On je po~inio incest sa svojom sestrom Izidom, {to
da je svevide}e oko “simbol Ozirisa, je dovelo do ro|enja Horusa.10 Pajk ka`e: “Oziris je bio predstava
odnosno Tvorca”.3 On tako|e tvrdi da sposobnosti ra|anja.”11 On je tako|e egipatski bog mrtvih, kao i BOG
Ozirisovu “silu simbolizuje Oko nad SUNCA. Setite se da nas Biblija podse}a da biblijski Bog “nije Bog
Skiptarom. Grci su Sunce zvali Jupite- mrtvih, nego `ivih” (Matej 22,31-32, Marko 12,26-27, Luka 20,37-
rovim okom i Okom sveta; a NJEGOVO 38).
(OZIRISOVO) OKO je Svevide}e oko u Oziris je u drugim zemljama poznat pod raznim imenima. U Trakiji
na{im Lo`ama”.4 Masonski autor Karl i Gr~koj je poznat kao Dionis, bog zadovoljstva, slavlja i vina. Kontrast
Klodi pi{e: “Ovo je jedan od najstarijih i najrasprostranjenijih simbola izme|u ovog paganskog boga i istinskog Hrista jo{ jednom postaje
koji ozna~avaju Boga. Nalazimo ga u Egiptu, u Indiji... Egipatsko o~igledan.
Otvoreno oko je predstavljalo Ozirisa. U Indiji su [ivu predstavljali u Svetkovine odr`avane u Dionisovu ~ast su ~esto zavr{avale LJUD-
vidu oka.”5 SKIM @RTVAMA I ORGIJSKIM (seksualnim) obredima. U Rimu se Oziris
Sa ovim se sla`e i Albert Meki, mason 33. stepena. On ka`e: zvao Liber ili Bah (Bacchus). Lidijci su ga zvali Basarej (Bassareus),
“To je simbol sveznaju}eg i budnog Bo`jeg provi|enja. Re~ je o a u Persiji ga identifikuju kao Mitru (Mithras), gde se njegovi sled-
veoma drevnom simbolu, a neki pretpostavljaju da je on ostatak benici bave ASTROLOGIJOM. Za Kri}ane je on Zagrej (Zagreus) i
prvobitnog obo`avanja sunca. Volni (Volney) ka`e (knjiga Ru{evine “postao je bo`anstvo podzemnog sveta koje je do~ekivalo du{e umr-
(Les Ruines), str. 186) da se u ve}ini starih azijskih jezika oko i lih u Ad (pakao) i pomagalo im u o~i{}enju”.12 Kod Frigijaca je Oziris
sunce izra`avaju istom re~ju. Me|u Egip}anima je oko bilo simbol poznat kao Sabazije (Sabazius) i oni su ga po{tovali kao boga sunca,
njihovog vrhovnog Boga, Ozirisa, odnosno sunca.”6 predstavljenog u vidu rogova, a njegov simbol je bio ZMIJA.13 Na
drugim je pak mestima imao druga~ija imena kao {to su Deuis
“Za drevne Egip}ane je desno oko simbolizovalo sunce, a levo
(Deouis), De~ak Jupiter, Kentaur, Orion, Saturn, Plutus, Isvara
mesec.”7
(Iswara), Krilati bog, NIMROD, Adoni, Hermes, Prometej, Posejdon,
But (Butes), Dardan (Dardanus), Himeros, Imbors, Iasius, Zevs,
Jahus, Hu, Tor, Bel, Serapis, Ormuzd, Apolon, Tamuz, Atus, Herkul,
[IVA, MOLOH i, verovali ili ne, VAL (BAAL)!
Biblija je zabranila obo`avanje Vala. U Bibliji nalazimo da su ljudi
spaljivali svoju decu ognjem kao `rtve Valu (Jeremija 19,5 i 32,35).
Tako sada imamo malo bolju ideju ko je Oziris i {ta predstavlja sve-
vide}e oko.
Simboli~ka oznaka za Ozirisa i sunce je ta~ka u krugu.14 O ovome
simbolu je bilo re~i u poglavlju o krugu, ali se mo`emo nakratko pod-
“Legenda govori kako je Oko boga Ra, koje setiti da je ta~ka u krugu falusni simbol.15 Ovaj simbol tako|e pred-
je pobeglo iz Egipta, vratio iz Nubije Anhur, stavlja sunce i vazduh.
i kako se ovo bo`ansko Oko razljutilo kada Mason i okultista Albert Pajk energi~no tvrdi:
je videlo da je drugo Oko zauzelo njegovo
“Ova dva Bo`anstva (Izida i Oziris), Aktivni
mesto. Ra ga je onda stavio sebi na ~elo,
i Pasivni principi svemira, su se uobi~a-
gde je ono postalo Urej (Uraeus) koji je
jeno simboli~ki predstavljala mu{kim i
{titio samog boga od neprijatelja.”8
`enskim polnim organima... Indijski lingam
“Oko ili urej je kasnije postalo simbol uspe{- je bio jedinstvo obe stvari, kao {to su i
nog vladanja svetom i kao takvo su morali brod i jarbol, i ta~ka u krugu: svi ovi sim-
da ga nose faraoni kao simbol svog veli~an- boli predstavljali su istu filozofsku ideju
stva i svog silaska od boga sunca.”9 Jedinstva dva velika Uzroka u prirodi, koji
246 247
zajedni~ki deluju — jedan aktivno, a drugi pasivno — u ra|anju Masonski pisac D`. D. Bak se sla`e sa tim:
svega...”16 “[IVINO OKO je zapravo Svevide}e oko;
U knjizi Znaci i simboli prvobitnog ~oveka nalazimo da je ta~ka u ono prakti~no poni{tava Prostor i Vreme
krugu “ekvivalent za Oko, i da ta dva simbola predstavljaju zajedni~ki kao koncepte na fizi~kom nivou... Pravi
prototip za ostalu simboliku. Stoga se mo`e zaklju~iti da je, poput U~itelj stoga poseduje [IVINO oko; pineal-
nepokretne zvezde u centru, to bilo i Prvobitno svevide}e oko u na `lezda (epifiza), koja je neaktivna kod
Astralnoj mitologiji”.17 Svevide}e oko time poseduje isto falusno drugih, kod njega je aktivna; a vibracije nje-
zna~enje kao i ta~ka u krugu. Uprkos tome, masonski bilten Short govog mozga odgovaraju sintezi zvuka i
Talk Bulletin, ima ~lanak koji nosi naslov “Svevide}e oko”. ^lanak svetlosti.”24
ka`e: “Svevide}e oko je za masone dragocen simbol... Stoga se Hijeronimus napominje: “Odvojeno oko se
mudar mason s po{tovanjem odnosi prema ovom simbolu.”18 tako|e poistove}uje sa tre}im ili duhovnim
Okultista Robert Hijeronimus (Hieronimus) je napisao: “Izdvojeno okom, a time i sa vidovito{}u. Ezoteri~ka tradicija povezuje odvojeno
oko, samo za sebe ili u trouglu, su dosta koristili masoni i druga oko sa unutra{njom svetlo{}u, intuicijom, prosvetljenjem i kamenom
tajna dru{tva.”19 mudraca...”25
Elis Bejli, ~iji je suprug Foster Bejli bio mason 32. stepena, tako|e Mnogi pisci priznaju da se vidovitost sti~e upotrebom tre}eg oka.
je govorila o oku i rekla: Na primer, knjiga pod naslovom Tre}e oko (The Third Eye) opisuje
“Obratite pa`nju na naglasak na 'oku' u ovoj for- kako je T. Lobsang Rampa “u{ao u ^akpori Lamaseri (Chakpori
muli. Re~ je o osnovnom principu i pojavljuje se u Lamasery), hram tibetanske medicine, gde se nau~io vidovitosti, levi-
razli~itim oblicima. Iza svih ideja stoji koncept taciji i astralnoj projekciji tako {to je nau~io da otvori tre}e oko.”26
gledanja, odnosno Onog koji gleda i posmatra U Jednostavnom kursu joge (Yoga Made Easy) nalazimo da se za
stvorenu Celinu. Isti ovaj koncept se nalazi u {estu ~akru “ka`e da predstavlja sedi{te misti~kog 'tre}eg oka', {to
osnovnom masonskom simbolu Bo`jeg oka koje obja{njava vidovitost koju tvrde da imaju neki Jogiji”.27 U stvari, joga
dominira nad svime unutar Hrama.”20 i vizuelizacija su dva metoda koji se koriste za otvaranje tre}eg oka.
Bejlijeva potom spominje da “Vekovima su indijski Jogiji ~uvali tajne Kundalini joge. Za ljude iz
je “Bo`je oko” [iva (ili Siva), davnina poznato kao '{esto ~ulo', ova izvanredna `ivotna snaga
odnosno Uni{titelj.21 Prisetimo koja omogu}ava otvaranje 'tre}eg oka' je sme{tena u dnu ki~me,
se da je [iva indijski bog koji je i mo`e da donese neiscrpnu rezervu energije i znanja!”28
ekvivalentan Ozirisu.22 [iva je Okultista Elis Bejli je rekla: “Tre}e
tako|e sinonim za Sotonu. oko se razvija praktikovanjem ve{tine
Mason ^arls Vejl pi{e: vizuelizacije.”29 Bejlijeva jo{ ka`e:
“Ovo je simbol vidovitosti vi{eg “Nijedan ~ovek nije ma|ioni~ar ili
reda. U~itelj uvek poseduje ovaj beli mag dok ne otvori tre}e oko ili
vid. U Indiji se ovo Svevide}e bar dok se ne nalazi u procesu nje-
oko zvalo [ivinim okom. Egip}a- govog otvaranja, jer se upravo pu-
ni su predstavljali Ozirisa sim- tem tog oka daje energija, usmere-
bolom otvorenog oka i stavljali nje i kontrola obliku mi{ljenja, dok
ovaj njegov hijeroglif u sve svoje je kod ni`ih graditelja takav slu~aj
hramove. U Lo`i, Svevide}e oko da bivaju odvu~eni u bilo kakvu ak-
predstavlja Bo`je Sveznanje - to tivnost...
je oko koje nikada ne spava. '[ivino oko' ima svoju poziciju u
Ono tako|e mo`e predstavljati i ljudskom bi}u... na sredini ~ela
[iva vid na vi{em nivou.”23 Majka Boginja sa
izme|u dva fizi~ka oka.”30 tre}im okom
248 249
Ve{tica Lori Kebot napominje: vi{im pozicijama, sada izdvojeni da budu vo|e. To ima za posledicu
“[tavi{e, termin 'Tre}e oko' nije samo fantazija i metafora koju su dar vidovitosti, u vidu intelekta koji opa`a ljudska srca i njihove naj-
izmislili magovi i parapsiholozi da bi imalo tajanstven prizvuk. dublje ambicije, bez potrebe za verbalnom komunikacijom”.38
Anatomi veruju da je sama `lezda zaista ostatak tre}eg oka koje Naposletku obja{njava:
se nikada nije razvilo u toku evolucije. Od najstarijih vremena su “VI BUKVALNO POSEDUJETE ZNAK NA SVOJIM ^ELIMA IZME\U
mudraci, magovi i ve{tice govorili o Tre}em oku kao o putu u svez- OBRVA! NE SUMNJAJTE U TO! GOVORIMO ONO [TO ZNAMO!
nanje. Drevni narodi su intuitivno znali koja je va`nost ove ta~ke A TAJ @IG NA ^ELU JE SVAKAKO ZNAK ZA DU[U U HRISTU. On
mo}i i po{tovali su je na razli~ite na~ine. Na istoku je to jedna od je bez daljnjeg znak onih koji su se upodobili velikoj istini Svetlosti.
sedam ~akri. Egipatski monarsi su nosili ukras od kobrine glave To je znak onih koji su odlu~ni da daju Bogu ono {to je Bo`je i
na sredini ~ela. U Indiji se iznad Tre}eg oka stavlja crvena ta~ka. koji su prona{li novi red u dana{njem pokolenju...
Keltske sve{tenice su ovo mesto bojile u plavo. Kulture u kojima Do{lo je vreme da vam ka`em da }ete se i spasiti upravo onako
se koristi ritualna {minka za lice ~esto naro~ito istaknu ovo mesto kako slu`ite drugima! Zajedno sa va{im pridru`ivanjem redu ljudi
ispred epifize.”31 koji hodaju sa Znakom na ~elu, i va{im }e potrebama iza}i u sus-
“Posebno obratite pa`nju na to kako {arate svoje ~elo, gde se ret oni koji vam daju nadoknadu za pomo} koju vi pru`ate njima i
nalazi Tre}e oko. Stanovnici jugoisto~ne Azije nose crvenu ta~ku njihovoj deci.”39
preko ovog mesta ~akre, stari Druidi su nosili krune sa krugom Ako pro~itate 13. poglavlje biblijske knjige Otkrivenje, na}i }ete
dragulja u sredini ~ela; afri~ki Berberi koriste crnu {minku za zapanjuju}e podatke. @ig koji se stavlja na ~ela nije “znak za du{u u
tetoviranje lica sa zvezdama, mesecima i drugim magijskim sim- Hristu”, ve} `ig zveri ili antihrista. Jo{ jednom mo`emo videti kako
bolima. Ako se preko Tre}eg oka nosi kristal kvarca, on mo`e biti okultisti i nju ejd`eri izvr}u Bibliju i ~ine od dobra zlo, a od zla dobro.
veoma jak.”32 Biblija upozorava: “Te{ko onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo zovu,
Jedna masonska knjiga ka`e: koji od mraka svetlost prave, a mrak od svetlosti, koji od gorkoga
prave slatko, a od slatkoga gorko. Te{ko onima koji su mudri pred
“Ova razmatranja nas dovode do interesantne teme, a to je Oko
o~ima svojim i misle da su razumni!” (Isaija 5,20-21)
misli ili Horusovo oko, tema o kojoj se detaljno govorilo u poglavlju
Tako|e obratite pa`nju na to da je Kenon rekao da }e se onima
o Horusu i koja prenosi ideju 'Svevide}eg oka'. Cilj koji se postav-
koji nose ovaj `ig ispuniti potrebe koje imaju. Opet }emo u Otkrivenju
ljao pred egipatskog inicijata je bio prosvetljenje, odnosno da bude
13 na}i da jedino oni koji nose `ig mogu da kupuju i prodaju:
'doveden u svetlost'. Egipatska religija je bila Religija svetlosti.”33
“I u~ini da se svima, malim i velikim, bogatima i siromasima, slo-
Biv{i mag i mason daje komentar:
bodnima i robovima, udari `ig na desnu ruku ili na ~elo, i da niko
“Malo 'otvoriti' oko zna~i iskusiti parapsiholo{ke mo}i. Skroz otvo- ne mo`e ni kupovati ni prodavati osim onoga koji ima `ig, ime zveri
riti oko zna~i da vam mozak bude preplavljen '~istom' sve{}u ili broj imena njezina” (Otkrivenje 13,16-17).
samog Lucifera. Eto za{to je jedan od masonskih simbola
Treba me|utim da istaknemo da }e oni koji primaju ovaj `ig
'Svevide}e oko'. Ono predstavlja simbol Iluminacije (Prosvetljenja).
zavr{iti u paklu. Primanje `iga svevide}eg ili tre}eg oka nije ne{to
Ovo je Sotonin falsifikat ponovnog ro|enja. U njemu sti~ete 'li~ni
slavno, kao {to bi nju ejd`eri hteli da vi pomislite. Otkrivenje 14,9-11
odnos' sa Luciferom. Po~injete da mislite kao i on i da gledate
ukazuje na slede}e:
njegovim o~ima. Po~injete da gledate na ljude onako kako ih on
vidi, {to nije prijatno iskustvo!”34 “Za njim do|e tre}i an|eo, govore}i silnim glasom: Ko se god kla-
nja zveri i liku njezinom, i primi `ig na ~elo svoje ili na ruku svoju,
Neke veoma dragocene podatke nalazimo u knjizi Mo}i karme (The
pi}e i on od vina gneva Bo`jega, koje je nepome{ano uto~eno u
Power of Karma), koju je napisao 1937. godine Aleksandar Kenon
pehar gneva Njegova... i nemaju odmora ni danju ni no}u oni koji
(Alexander Cannon). Ovaj autor ka`e da “treba da se ispuni veliki deo
se klanjaju zveri i liku njezinome, i koji primaju `ig imena njezina.”
onoga {to je prore~eno u Knjizi Otkrivenja”.35 On potom spominje da
ljudi koji imaju `ig mudrosti nemaju ~ega da se boje.36 Potom ka`e Svevide}e oko je tako|e povezano sa Sjajnom zvezdom. Pajk nam
da “ovaj `ig mudrosti zahteva obja{njenje”.37 On ukazuje na to da su ka`e:
“ljudi koji su u pro{lim `ivotima (odnosno reinkarnacijama) bili na
250 251
“... Sjajna zvezda se smatra simbolom Sveznanja ili Svevide}eg Jo{ jedan na~in za{tite je bila “ruka u obliku
oka, koje je za egipatske inicijate bilo simbol Ozirisa, odnosno roga” ili “\avolji pozdrav”. Bad` pi{e da “skuplje-
Tvorca. Sa JODOM (YOD) u sredini, ono poseduje kabalisti~ko na {aka sa ispru`enim ka`iprstom i malim prstom
zna~enje Bo`anske energije manifestovane u vidu Svetlosti koja je predstavlja '\avolje rogove'.
stvorila Svemir.”40 Uprkos tome, ljudi su nosili modele takve ruke
“Sjajna zvezda, kao {to smo ve} rekli, u na{im Lo`ama predstavlja kao amajlije. U nekim zemljama se skupljena {aka
Sirijusa, Anubisa ili Merkura, ^uvara i Vodi~a du{a. Na{a drevna sa ispru`enim samo ka`iprstom smatrala sigurnom
engleska bra}a su je tako|e smatrali simbolom Sunca... shodno za{titom protiv urokljivog oka.”51
tome se Sjajna zvezda smatra simbolom Sveznanja ili Svevide}eg Lori Kebot napominje:
oka, {to je za ljude iz drevnih vremena bilo Sunce.”41 “Mnogi obi~aji i termini i dalje odra`avaju va`nost koju su rogovi
Ve} smo govorili o nekim od ovih paganskih bogova (poput Anubi- nekada imali u lokalnom folkloru. Re~ scorn (engleski 'poruga')
sa i Merkura) ranije u knjizi. Feministkinja Rijen Ajsler spominje da je dolazi od italijanske re~i koja zna~i 'bez rogova' — jer biti bez rogo-
oko jedno od simbola boginje.42 Jedna boginja koju su prikazivali sve- va zna~ilo je sramotu ili prezir. Pokazivanje ka`iprsta i malog prsta
vide}im okom je bila Mat (Maat). u obliku rogova je bio gest za teranje uroka... A budu}i da su ga
imali mu`jaci kod `ivotinja, rog je lako postao i falusni simbol.”52
“Egipatsko sve{tenstvo je najpre u~ilo da je Mat, Boginja istine i
suda, posedovala tre}e oko. Kasnije je osnovni tekst egipatske [iva (sinonim za Sotonu) se zapravo mo`e ponekad videti kako
religije tajni revidiran, pa je svevide}e oko dato mu{kom bogu pokazuje ovaj gest.
Horusu, Boginjinom sinu.”43 “U Indiji, gde se jo{ prate okultne nauke, likovi [ive Uni{titelja...
Lori Kebot se sla`e da je “egipatska boginja Mat ispo~etka pose- ne samo da podi`u desnu ruku iznad svog sun~evog pleksusa,
dovala Svevide}e oko, koje je kasnije dato Horusu”.44 Ona dodaje: nego i savijaju prste u vidu znaka rogova, time kombinuju}i znak
koji tera urokljivo oko sa znakom Uni{tenja, ~ije ovaplo}enje je on
“Iscrtavanje oka podra`ava Boginju, ~esto oslikanu sa velikim,
sam... iako je [iva Gospodar smrti i uni{tenja, on je tako|e i
karakteristi~nim o~ima, koje su u stanju da gledaju kroz prostor i
Gospodar ro|enja, kroz ~ije ruke du{a umrlog jo{ jednom prelazi
vreme, kao i u na{u najdublju intimu. I{tarte (Ishtarte), Boginja
u reinkarnaciju.”53
svetlosti, je na drevnom Bliskom istoku bila poznata kao Boginja
oka, jer svetlo koje ona donosi sa neba na zemlju osvetljava ceo Moramo se prisetiti da je \avolji pozdrav (o kome je bilo re~i u
svet.”45 poglavlju o znacima rukom) “sicilijanski znak \avola koji se koristio
za bacanje ~ini...”54 Ovo svakako nije nikakav znak koji bi biblijski reli-
Ona nastavlja: “Boginjina sposobnost da sve vidi i zna postala je
giozan ~ove hteo da pokazuje. Kada neko napravi ovaj gest, on zapra-
stra{an koncept u patrijarhalnom razdoblju, i njeno misti~no oko je
vo priziva \avola da ga “za{titi” od zla. Sotona se sigurno smeje
pretvoreno u 'urokljivo oko'...”46 “Urokljivo oko” (urok) je definisano
kada neko “naivno” upotrebi ovaj znak da bi oterao urok.
u Kompletnoj knjizi o magiji i demonologiji kao “mo} koju ima pogled
Znaci za bacanje ~ini se tako|e koriste za odbranu od urokljivog
da na{kodi drugima”.47 U knjizi Ve{tice (Witches) saznajemo: “Niko
oka.55 Baciti ~ini zna~i baciti prokletstvo na nekoga ili na ne{to {to
ne `eli da za neprijatelja ima ve{ticu. Neke ve{tice su koristile 'uroklji-
bi donelo nesre}u.56 Jedna ve{tica napominje: “Mnogi ljudi ka`u da
vo oko' za svoje `rtve. Jedan pogled zle ve{tice bi mogao da zna~i
su se znaci za bacanje ~ini naslikavali na {tale da za{tite stoku od
prave probleme.”48
zlih ~ini, negativnog uticaja i uroka (urokljivog oka), kao i da donesu
Ljudi su postali stra{ljivi od urokljivog oka i po~eli su da tra`e
sre}u i napredak.”57 Ona potom daje detaljna uputstva kako da
na~ine da se od njega “za{tite”, koriste}i razli~ite amajlije.49 Na
napravite svoj talisman za ~ini. Po~inje ovim re~ima: “U no}i punog
primer, u knjizi Amajlije i sujeverje nalazimo:
meseca bacite magi~ni krug, na na~in kako vi to obi~no radite, i
“Amajlija koja se koristila protiv Urokljivog oka... se zvala BASKANI- posvetite svoj znak za bacanje ~ini oru|em ~etiri Elementa. Pospite
ON ili PROBASKANION i FASCINUM i obi~no je imala oblik FALUSA. solju znak za Zemlju”,58 itd.
Modeli falusa su stavljani deci oko vrata, po{to su ona bila Nadalje, mnoge ljude privla~e “pensilvanijski tajni urokljivi znaci”,
naro~ito podlo`na uticaju Urokljivog oka... Druga imena za falusnu mada ti ljudi ni ne znaju njihovu okultnu pozadinu. Kako tvrdi D`.
amajliju su bila mutonium, scaevola i Satyrica signa...”50 Gordon Melton:
252 253
“U Pensilvaniji opstaje ne{to {to bismo mogli “Jedan od najstarijih i najva`nijih simbola masonerije je egipatski
nazvati izvornom praksom '`ivota u ve{ti~a- hijeroglif za oko — ili 'urokljivo oko'. Ono predstavlja egipatskog
renju', {to se lokalno naziva 'vra~anje' (engle- boga Ozirisa. To oko zauzima va`no mesto pri vrhu ve}ine mason-
ski 'powwowing'). Mi moramo tu praksu naz- skih dokumenata, a sada i na Velikom pe~atu Sjedinjenih
vati `ivotom u ve{ti~arenju jer ona, iako sadr`i Ameri~kih Dr`ava... njegovo prisustvo na Velikom pe~atu navodi na
magiju i parapsihologiju, na teolo{kom planu pomisao da su tajna dru{tva bila oru|e za stvaranje nove ame-
predstavlja u~enje izvedeno iz hri{}anstva sa ri~ke nacije, a i da jo{ i danas imaju va`an uticaj.”64
kabalisti~kim elementima... Najo~iglednija Svevide}e oko se nalazi ne samo na Velikom pe~atu Sjedinjenih
manifestacija mo}i 'vra~eva' su mnogi razno- Ameri~kih Dr`ava, nego i na dolarskim nov~anicama. Ve} smo govo-
bojni znaci za bacanje ~ini na farmama u rili o delu masonske simbolike na dolarskim nov~anicama u prethod-
isto~noj Pensilvaniji. Svaki znak ima krug; u krugu su ptice, {esto- nom poglavlju.
ugaone zvezde, itd. [ta to Sala za meditaciju u Ujedinjenim nacijama (United Nations
Vra~evi su u su{tini hristijanizovani magovi koji rade u Meditation Room), egipatske piramide, Hram razumevanja (The Tem-
poljoprivrednom dru{tvu isto~ne Pensilvanije. Oni imaju grimoar ple of Understanding) i Sala za molitvu na Kapitol Hilu imaju zajed-
(knjigu ~ini i procedura u magiji)... i ljudi ih se isto toliko pla{e ni~ko sa Velikim pe~atom SAD-a?65 Pa naravno, svevide}e oko!
zato {to mogu baciti ~ini, koliko ih vole i tra`e zbog mo}i iscelji- Po{to svevide}e oko predstavlja tre}e oko okultista i nju ejd`era,
vanja.”59 kao i masona, nije nikakvo ~udo {to uo~avamo sve rasprostranjeniju
Grimoar je “ime koje se odnosi na bilo koju knjigu o crnoj magiji upotrebu izdvojenog oka na slikama. Jedan autor je napisao:
koja tvrdi da u~i ve{tine crne magije, a naro~ito prizivanja zlih duho- “Verovatno nije slu~ajnost to {to se u nedavnoj reklami za fotoa-
va i sklapanja saveza sa njima”.60 Jo{ jedan izvor tvrdi da je grimoar parat marke 'Eos' ({to na gr~kom zna~i 'zora') zumira samo jedno
“knjiga koja sadr`i formule za prizivanje i kontrolu demonskih stvore- oko sportske figure. Tako|e ima i skorijih televizijskih oglasa koji
nja. Priru~nik za obrednu magiju”.61 se dugo fokusiraju na jedno oko (levo).”66
Naravno, ne postoji tako ne{to kao {to su “hristijanizovane
“Kada je re~ o nju ejd`u, sve se ~e{}e mogu videti likovi koji poka-
ve{tice”, jer Biblija jasno ka`e da oni koji se bave ve{ti~arenjem ne}e
zuju ili nagla{avaju samo jedno oko na televizijskim oglasima ili
biti spaseni.
na prvim i poslednjim stranama ~asopisa, itd. U ezoteri~kim ili
“A poznata su dela telesna, koja su blud, ne~istota, bestidnost, okultnim terminima, desno oko predstavlja Ozirisa (mu{karca), a
idolopoklonstvo, ~aranja, neprijateljstva, sva|e, pakosti, srdnje, levo Izidu (`enu). Izdvojeno oko, za koje se ne mo`e re}i da li je
prkosi, raspre, podvojenosti, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, levo ili desno, predstavlja Svevide}e oko (Horusovog jastreba iz
prekomerno jedenje i ostala takva. Unapred vam ka`em, kao {to Egipta). U proteklih nekoliko meseci, u periodu od malo vi{e od
kazah unapred, da oni koji to ~ine, ne}e naslediti carstva Bo`jega” godinu dana, ~asopis Time je istakao izdvojeno oko na 10 naslov-
(Galatima 5,19-21). nih strana: Sekretar za obrazovanje Lamar Aleksander 16.9.1991,
“A stra{ljivcima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i Ted Tarner 6.1.1992, Suzan Faludi 9.3.1992, Ros Perot
vra~arima i idolopoklonicima i svim la`ama, njima je deo u jezeru 29.6.1992, Kevin Bakberger sa natpisom 'iza|ite iz tame'
koje gori ognjem i sumporom, i to je druga smrt” (Otkrivenje 6.7.1992, Bil Klinton 4.1.1993, Zou Beird 1.2.1993, Sajberpank
21,8). 8.2.1993, Boris Jeljcin 29.3.1993 i 'Info Autoput' ('The Info
Mnoge druge amajlije i talismani se koriste za navodnu za{titu lju- HighWay') 12.4.1993. Tako|e vidi Rosa Perota na naslovnoj strani
di od uroka.62 ~asopisa Newsweek od 27.4.1992.
Ranije smo spomenuli da je Sjajna zvezda povezana sa svevide}im Zna~ajno je da Ted Tarner (humanista godine u 1990.) na jed-
okom. U jednom masonskom biltenu o Sjajnoj zvezdi saznajemo da noj od naslovnih strana pokazuje samo jedno oko, jer je 14. juna
je to oko “znak za bacanje ~ini”.63 1986. godine, kada se obratio grupi od oko hiljadu 'futurista' u
Kako nas jedan pisac izve{tava: Institutu “Vindstar” D`ona Denvera, Tarner rekao u selu Snoumas
(Snowmass) u Koloradu da 'Amerika mora da izabere 'nju ejd`'
predsednika ako ho}e da pre`ivi 2000. godinu' (prema ~lanku
254 255
'spiker povezuje opstanak sa 'nju ejd`' predsednikom', The Denver (biv{eg kolege kolumniste D`eka Andersona), osnova za njegov
Post, 15. jun 1986).”67 potpis '007' je bila ovakva: 'Svaka nula predstavlja oko, a sed-
Druge naslovne strane ~asopisa sa izdvojenim o~ima (ili mica je zbir dva oka, ~etiri druga ~ula i na kraju, misti~kog znanja
naglaskom na jednom oku) su: Science Digest (mart 1981), Time od 'devet' duhova (muza) koje su govorile kroz Dijevu kristalnu
(26. april, 1993, 17. maj 1993. i 14. jun 1993.) i Discover. Tu su i kuglu, 'kamena za prinos'. Di je tvrdio da su devet muza i njegov
knjige kao {to su Iluminatska trilogija (The Illuminatus! Trilogy), kamen za prinos zaslu`ni za otkrivanje {panske zavere da se spale
Vi{estruka inteligencija (Multiple Intelligences) i Neprosve}eni um (The {ume iz kojih su se Englezi snabdevali drvetom za izgradnju brodo-
Unschooled Mind). va. Koji god da je bio izvor informacija, tek zavera je zaista pos-
Interesantno je primetiti da je logo Tajm Vornera (Time Warner) tojala. Da je uspela, {panska armada bi 1588. godine mo`da
svevide}e oko. Tajm Vorner je 1992. godine sa Madonom sklopio plovila bez suparni~ke flote na moru'.”75
ugovor na sedam godina vredan 80 miliona dolara.68 Oni su tako|e U knjizi Oko (The Eye) se detaljno opisuje ode}a kraljice Elizabete.
objavili i njenu sramnu pornografsku knjigu.69 Kako saznajemo: “Na rasko{noj haljini Elizabete I je izvezena neobi~-
Jedan izve{taj iz 1995. godine je izneo da se tokom 1994. godine na ZMIJA na rukavu, kao i ve{to razbacane O^I i u{i na drugim mes-
u udarnom televizijskom terminu dogodilo 14.313 slu~aja seksualnih tima, {to nesumnjivo ukazuje na to da ni{ta nije moglo izma}i pa`nji
ispada, 8.333 nasilni~kih ispada i 23.556 slu~aja psovanja. Jedan od Kraljice Device, na{e engleske Dijane.”76
dvanaest glavnih sponzora za ovakav program je bio niko drugi do U masoneriji se simbol svevide}eg oka
Tajm Vorner.70 Oni tako|e finansiraju Odbor za inostrane odnose (The mo`e prikriti drugim simbolima. Drevna prak-
Council on Foreign Relations), organizaciju koja propagira novi svetski ti~na masonerija otkriva: “Umesto svevide}eg
poredak.71 Tajm Vorner je dao milion dolara (ili vi{e) za Korporaciju oka, ponekad }ete videti ugaonik i {estar sa
za razvoj novih ameri~kih {kola (The New American Schools Develop- slovom 'G' koje lebdi u duhovnoj svetlosti koja
ment Corporation).72 Osim toga, dali su i 100 ili vi{e hiljada dolara se re~ima ne mo`e opisati. Ove vizije su samo
za Fondaciju “Ta~ke svetlosti” (The Points of Light Foundation).73 mali uvid u ~ovekov Ego sakriven od o~iju
“Fondacija 'Ta~ke svetlosti' je po~ela sa radom kada su joj Kon- neprosve}enih ljudi.”77 O ovim simbolima smo
gres i Predsednik SAD odobrili sredstva u iznosu od 5 miliona govorili na drugim mestima u knjizi; uvek kada
dolara. Njen prvi predsednik je bio D`. Ri~ard Manro (J. Richard ih sretnemo, ne zaboravite da iza njih stoji
Munro), pre toga predsednik korporacije Tajm Vorner... sotonsko svevide}e oko!
Nije iznena|uju}e {to je logo za fondaciju 'Ta~ke svetlosti' Evo jo{ nekoliko ilustracija na kojima je zastupljeno svevide}e ili
tako|e okultisti~ke prirode. On prikazuje zlatni sun~ev disk sa izdvojeno oko.
ne~im {to na prvi pogled li~i na baklju. Da to nije skriven lik dva
bi}a, mu{kog i `enskog, okrenutih licem k licu? Okultni filozofi lako
mogu prepoznati ovo dvoje kao boga sunca i njegovu boginju.”74
Naravno, interesovanje za oko se prote`e mnogo vekova unazad.
Dr Denis Kadi pi{e:
“Kralj Henri VII je, zajedno sa svojom unukom kraljicom Elizabetom
I (Kraljica Engleske, 1558-1603) koristio 'feniksa' kao jedan od
svojih simbola. Kraljicu Elizabetu I (sa kojom je po poreklu povezan
predsednik Bu{) su tako|e fascinirale mu{ke o~i... Kralji~ine omi-
ljene sluge su simboli~nim o~ima potpisivale pisma upu}ena njoj...
a D`on Di (John Dee, koji je vodio britansku mre`u {pijuna) se pot-
pisivao sa '007'. Di, koji je bio poznanik kralji~inog supruga (Grofa
od Lestera) je bio alhemi~ar, astrolog, parapsiholog i {pijun.
Prema knjizi Ratovi umom (Mind Wars, 1984) pisca Rona Mekreja

256 257
258 259
32/!Vlsbulp!p
ofljn!tjncpmjnb
Mnogi ljudi misle da je “Ouija tabla” (Ouija Board - za prizivanje
duhova) samo “igra”. Me|utim, to nije slu~aj. Nju koriste spiritisti~ki
medijumi i drugi ljudi za kontakt sa duhovnim svetom. Kori{}enjem
ove table ljudi mogu do}i u kontakt sa demonima. Plan{etu (koja ljaju 'jin' ili `enski princip. Svakom paru je dodata i tre}a linija,
pokazuje na slova, brojeve i re~i) kontroli{u demonska bi}a za koja predstavlja rezultat te zajednice, odnosno potomstvo. Osam
preno{enje poruka iz duhovnog sveta. Ova tabla nije tako novi izum. ovakvih crte`a je raspore|eno oko tai-~ija ili iskonskog Bi}a, formi-
Neke su se koristile i {est vekova pre Hrista.1 raju}i prvi od 24 kruga na tabli za proricanje budu}nosti...”4
“PENTAGRAM BOGINJE. Sa svojih pet krakova — duhom, vazduhom,
vatrom, vodom i zemljom — pentagram predstavlja ovaplo}enje sile i
savr{enstva. Poput beskrajnog kruga, on svezuje negativne elemente
i ozna~ava dobru sre}u”,5 kako tvrdi katalog koji prodaje ovaj penta-
gram (slika gore levo).
Spirala je obele`je jedne drevne boginje, a simbolizuje sveop{ti
princip rasta u Prirodi (slika gore u sredini).
Jedan okultni katalog ovako reklamira jedan od svojih proizvoda:
“Zvezda sa jedanaest krakova simbolizuje bo`ansku volju izra`enu
kroz ~ove~anstvo. Ovaj magi~no ta~an lik sjedinjuje duhovne i pla-
netarne sile, {to vam omogu}ava da alhemijski dovr{ite Veliko
delo.”6 (Slika gore desno.)
Lik sa sli~nim izgledom se zove “jednopotez-
ni heksagram”, a tako|e se naziva i Vodolijina
zvezda. On “se koristi za kanalisanje parapsi-
holo{ke energije. Njegova funkcija je da pove`e
Vukodlak je ~ovek koji je u stanju da svest na zemaljskom nivou sa beskona~nim
se privremeno pretvori u vuka.2 sveop{tim umom”.7 Napravio ga je satanista i
Sirena je mitolo{ko bi}e koje je pola mason 33. stepena Alister Krouli i to je bio sim-
devojka, a pola riba. One se sre}u u bol njegovog Reda srebrne zvezde (Astrum
bajkama i na drugim mestima. Sirena je Argentum ili AA).
postala popularna sa pojavom filma “Amajlija magi~ne ruke” navodno ~uva sud-
Pljusak (Splash).3 binu onoga koji je nosi i smatra se “osnovnom
“Pa-kua je napravljena od osam kombi- amajlijom za dobru sre}u”.8
nacija celih i prekinutih linija, pri ~emu U okultizmu je bila zna~ajna i ruka kao sim-
cele linije simboli~no predstavljaju 'jang' bol. Primera radi, ruka slave je bila “ruka odse-
ili mu{ki princip, dok prekinute predstav- ~ena sa tela kriminalca obe{enog na ve{ala. U

260 261
srednjem veku se takva ruka, osu{ena i poto- “... lik koji se sastoji od deset ta-
pljena u razne soli, koristila u vra~anju”.9 ~aka (SEFIRA), me|usobno ispo-
Jedan okultni katalog ka`e: vezivanih sa 22 linije, i uzima se
“Ruka je univerzalan simbol isceljivanja, dava- kao model kreativnih emanacija iz
nja, blagoslova — kao i dobre sre}e, jer tera Bo`anstva. Koristi se za detaljne
'urok'... Nosite Ruku sa ~akrom dlana za sti- metafizi~ke spekulacije, psiho-
mulaciju vi{e svesti; nosite ruku sa srcem da lo{ke ve`be i obrednu magiju.”15
pove}ate ljubav koja se izliva iz vas i u vas.”10 Petlje keltskog ~vora “simbolizuju
“Na primer, kada se o~i stave na ruku, tada beskona~nost, dobru sre}u i harmo-
povezivanjem njihovih simboli~kih zna~enja niju me|u narodima sveta”.16 (Slika
dobijamo simbol vidovitosti. Preveliki broj o~iju dole levo.)
ima dvosmisleno zna~enje, na {ta je bitno Hipno-disk se koristi za hipnozu.
obratiti pa`nju.”11 “Dostignite hipnoti~ko stanje za naj-
kra}e mogu}e vreme”17 — ka`e se u
Dole desno je jo{ jedna ruka koja je bila
oglasu (slika dole u sredini).
“povezana sa drevnim Obredima Majke bogo-
Slede}i simbol se zove “veve” i
va (Mater Deorum)”.12 Borova {i{arka “je bila
koristi se u vudu obredima da prizove
va`an simbol kako u Cererinim, tako i u
loa (demonske duhove koji poseduju
Bahovim misterijama. Odatle je pre{la u Tajne
vudu prakti~are). Ovaj veve je kon-
redove savremenog doba”.13
kretno povezan sa Baronom Samedi-
Ranije je bilo re~i o Prvom maju i majskom drvetu. Postoji i “drvo
jem, Gospodarom grobova i smrti
mira”. Bilten pod nazivom Meditacija ka`e:
(slika dole desno.)
“Drvo mira predstavlja obelisk na kome je napisana poruka 'Neka
“Simbol za ekologiju se mo`e videti gotovo svuda, budu}i da je
mir zavlada zemljom'. Ovo drvo {irom sveta predstavlja me|una-
podmetnut lakovernom ameri~kom narodu odmah nakon demon-
rodni mirovni simbol. Njegova uloga je da {iri poruku mira i bude
skih revolucionarnih dana tokom 1960-tih godina, koji su slu`ili
stalan podsetnik da treba da te`imo miru i da se molimo za njega
kao odsko~na daska za 'Doba Vodolije' ili poslednju generaciju.
u svakom trenutku.”14
Simbol se sastoji iz kruga sa dijagonalnom linijom i zna~i 'Bog
Se}ate se da su obelisci falusni simboli; i pored toga ovaj pred- spava'... Koncept Boga koji spava je primarna doktrina 'deizma',
met je izabran da pomogne u promociji mira. religije koju su prihvatili ~uveni ljudi kao {to su Bend`amin Frenklin
Drvo `ivota se koristi u magiji i kabali. Ono je: i Tomas D`eferson. Doti~na doktrina glasi da je 'Bog, kao Vrhovni
arhitekta univerzuma, stvorio ceo svet', ali da se potom izolovao
od ~itave tvorevine i prepustio je njoj samoj'. Ovo je sama su{tina

262 263
u~enja Slobodnog zidarstva. Ve}ina ljudi
nikada ni ne pogleda {ta stoji ispod
povr{ine bilo ~ega. Eto za{to imamo ovaj
bogohulni masonski simbol na putevima,
u parkovima, u javnim zgradama, pa ~ak
i u crkvama.”18
Levo je prikazana ogrlica sa likom lo-
banje, a u oglasu za nju su stajale slede-
}e re~i:
“Lobanja je zanimljiv simbol... ona je
obele`je ~ovekove smrtnosti, a ipak pred-
stavlja ono {to preostaje od `ivog bi}a
nakon {to se njegovo telo raspadne. Ima
istaknutu ulogu u MAGIJI i OBO@AVANJU
DEMONA, kao obliku slavljenja smrti. Islamska religija koristi polumesec i zvezdu kao svoj simbol. Ovo
Na{a lobanja ima pokretnu vilicu, na obele`je se mo`e videti na zastavama mnogih islamskih naroda.
trouglu... i predstavlja fascinantan i sab- Islamski Bog se zove Alah. On je bio bog meseca, koji se o`enio
lastan ukras za one koji se usu|uju da boginjom sunca. “Zajedno su iznedrili tri boginje, koje su nazvane
budu druga~iji.”19 'Alahove }erke': Al-lat, Al-Uza i Manat”.22 Enciklopedija religije (Ency-
Jo{ jedna ogrlica je Bafometova ogrlica. clopedia of Religion) spominje da je “'Alah' preislamsko ime... koje
odgovara vavilonskom Valu.”23 Dole levo je simbola za Alaha.
“Za njega - koga zovu Bogom ve{tica -
Islamska sveta knjiga se zove Kuran (simbol dole desno).
ka`u da poseduje Bo`ju mudrost. Ovo je
Om (ili Aum) se ~esto koristi kao mantra za meditaciju, a ozna~ava
veoma popularan simbol, a ponekad se
hinduisti~ko pagansko trojstvo: Brahma, Vi{nu i [iva. Simboli za Om
zove i Nedesov ili prazni~ni jarac. On pred-
stavlja sveti simbol u magiji, i nijedna
ve{tica, crni mag ili sakuplja~ unikatnih
amajlija ne bi trebalo da budu bez nje-
ga...”20
Slede}a je ogrlica sa likom ~oveka u
mesecu; ozna~ena je kao “Nakit za okult-
nu ve{tinu”!21

264 265
“Trostruki skiptar reke Nila” se mo`e videti u rukama nekoliko egi-
patskih bogova. On se sastoji iz {ibe (bi~a), pastirskog {tapa i pali-
ce sa Anubisovom glavom. Ovaj skiptar je predstavljao sile nad koji-
ma bi zagospodario Inicijat.
“Uz pomo} {ibe on je pokorio svoje fizi~ko telo; uz pomo} pastir-
skog {tapa je bio ~uvar svog emocionalnog tela; a uz pomo} pali-
ce sa Anubisovom glavom je bio gospodar nad sopstvenim umom
i dostojan da poseduje mo} i vladavinu nad drugima jer se i on
sam, pre svega, pot~inio tim zakonima.”26

prikazani gore se tako|e koriste za


Bramana, bezli~nog boga kod Indusa.
Boginja Izida ponekad nosi krunu sa
sun~evim diskom, a u drugim prilikama
rogove. Na simbolu desno je taj disk pred-
stavljen zajedno sa rogovima.
Bo`je oko (ili Ojo de Dios) je obele`je
koje se koristi za ~aranje i klanjanje pa-
ganskim bo`anstvima. “Uz pomo} aktiv-
nosti sila duhovnog sveta, poklonik bo`an-
stava poziva (~ara) natprirodna bi}a, a demonski duhovi sprovode u
delo sve ono {to ~arobnjak tra`i.”24
Jo{ jedan simbol koji je povezan sa okom je znak “Rx”. U knjizi
Le~enje bez medicine (Healing Without Medicine) nalazimo:
“U jednom aspektu savremene medicine egipatska magija se Pta Oziris
koristi do dana dana{njeg. Kada dana{nji lekar napi{e recept, on
na po~etku stavi znak 'Rx'. On mo`da misli da je re~ o skra}enici
za latinsku re~ za recept, ali gre{i. Re~ je o pojednostavljenom Evo jo{ nekoliko prikaza bogova i boginja (neki od njih su pred-
obliku egipatskog hijeroglifa za Horusovo oko — simbol koji je poz- stavljeni slikama, a neki samo simbolima).
nat sa dela nakita u Tutankamonovoj riznici.
Ovaj simbol crpi svoju snagu iz legende o smrti i vaskrsenju
boga Ozirisa. Legenda ka`e da je, nakon {to su Ozirisa na pod-
mukao na~in ubili, njegov sin Horus re{io da osveti smrt svoga
oca. U toku duge borbe je jedno od njegovih o~iju ostalo iskopano.
Na kraju je oko vratio Tot, bog mudrosti, i ono je po~elo da se
povezuje sa ve{tinom isceljivanja. Rimski lekari su
uveli egipatske simbole u svoje recepte da bi
impresionirali svoje pacijente, a jedan od tih sim-
bola je bilo i Horusovo oko... Tokom vekova se
izgled simbola menjao dok nije postao prostiji sim-
bol koji znamo i danas. Dakle, danas nesvesno ~ak
i najkonzervativniji lekari koriste magijski simbol.”25 Dva oblika Bude
Hotel
266 267
Atina
Kama Vi{nu
Brahma

Venera Pluton Jupiter Merkur

Ahnert

Kukalkan

Boginja sunca Uran


Uran
Kvecakoatl

Kvecakoatl Izida Mars


Ea Vesta

268 269
Inicijacija

Atina Cerera Aton Hermes Junona

Evo i brojnih drugih simbola kojih se treba kloniti.


Jo{ jedan prikaz
Budinih stopala

Mudrost

Kosmi~ka svest
Egzorcizam Prosvetljenje Evolucija
ili energija

Drvo smrti
Zemlja

Osmokraka zvezda
Sveta vatra
(Zoroastrijanizam) Dobra sre}a To~ak zakona

Torij
(ova konstrukcija se
redovno postavlja ispred Putanja Bra~no
{intoisti~kih hramova) univerzalosti; bla`enstvo Himera (mitolo{ko bi}e)

270 271
je o~isti kr{tenjem vode, da bi se pred njim ta Crkva pojavila slavna
i bez mane i bore, ili takoga ~ega, sveta i ~ista.” I Antihrist }e imati
svoju nevestu, ali umesto ~iste neveste i bez mane, ona }e biti kurva
(Otkrivenje 17,1.15.16).
Da li ~ekate na Hrista ili na Antihrista? Koju osobu vi sledite? Da
li ispovedate da ste religiozni, dok za to vreme koristite razne Sotoni-
ne ukrase, amajlije, talismane, nakit, rune, itd? Na koga se oslanjate
da vam pru`i za{titu? Mislite li da su vam potrebni sotonski izumi da
navodno dr`e zlo dalje od vas i va{e porodice, ili pak bezbedno `ivite
sa Bogom? “An|eo Gospodnji stanuje oko onih koji se Njega boje, i
Energija Dobar uspeh Zajednica izbavlja ih” (Psalam 34,7). “Ja tra`ih Gospoda i On mi odgovori, i od
svih me nevolja mojih izbavi” (Psalam 34,4). “Re~i Bo`je sve su ~iste.
On je {tit onima koji se u Njega uzdaju” (Pri~e Solomonove 30,5).
Ako tvrdite da sledite Hrista, da li se va{ `ivot uklapa u ono {to
tvrdite? Apostol Petar nas opominje: “Nego kako je Onaj koji vas je
pozvao svet, tako budite i vi sveti u celom `ivljenju svome” (1.
Petrova 1,15). “Ali je plod Duha ljubav, radost, mir, trpljenje, dobro-
ta, milosr|e, vernost, krotost, uzdr`anje” (Galatima 5,22). Sa druge
strane, plodovi telesnosti su:
“... blud, ne~istota, bestidnost, idolopoklonstvo, ~aranja, nepri-
jateljstva, sva|e, pakosti, srdnje, prkosi, rasprave, podvojenosti,
jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, prekomerno jedenje, i ostale
Stvarnost Integracija takve stvari. Unapred vam ka`em, kao {to kazah ranije, da oni koji
Posed to ~ine, ne}e naslediti carstva Bo`jega” (Galatima 5,19-21).
“Po tome se poznaju deca Bo`ja i deca \avolja: ko god ne radi
po pravdi nije od Boga, kao {to nije ni onaj koji brata svoga ne
ljubi” (1. Jovanova 3,10). “Oni koji su Hristovi, raspe{e telo sa
strastima i `udnjama njegovim” (Galatima 5,24).
Da li va{ `ivot odra`ava plodove Duha?
Bez obzira na to {ta ~ovek mo`e da ka`e, Biblija je na{ kona~ni
autoritet. Mo`da ne ~inite neki o~igledan greh, ali nam Biblija ka`e
da “su SVI sagre{ili i li{eni su slave Bo`je” (Rimljanima 3,23). Ovo
Reinkarnacija Luks (svetlost) “SVI” se odnosi na sve nas, a “plata za greh je smrt, a dar Bo`ji je
Sedmokraka zvezda `ivot ve~ni” (Rimljanima 6,23).
“AKO se ko NANOVO ne rodi, NE MO@E videti carstva Bo`jega”
(Jovan 3,3). Kako se mo`emo PONOVO roditi?
Kao {to smo rekli na po~etku ove knjige, postoji jo{ mnogo drugih Sve {to treba da u~inimo jeste da budemo spremni da se odvra-
simbola koje smo mogli dodati, ali i ovi koji su ovde predstavljeni i timo od svojih grehova, koji god grehovi da su u pitanju — veliki ili
obja{njeni pru`i}e dobru predstavu o mnogim simbolima koje nismo mali. “Ko prestupe svoje krije, taj ne napreduje, ko ih PRIZNA I
obuhvatili. Koliko ovih simbola ste i VI koristili u neznanju? NAPU[TA, taj milost dobija” (Pri~e Solomonove 28,13). U Bibliji stoji
Bog ima svoju nevestu, odnosno crkvu, koja treba da bude sveta. obe}anje: “Ko dolazi k meni, ne}u ga odbiti” (Jovan 6,37).
Apostol Pavle govori o nevesti u poslanici Efescima 5,25-27: “Hristos Za Isusa, kao Bo`ju Re~, Biblija ka`e: “Ali SVIMA KOJI JE PRIMI[E,
(je) Crkvu ljubio, i sebe predao za nju, da je posveti putem re~i, po{to koji VERUJU u ime njeno, dade im mo} da postanu sinovi Bo`ji”
272 273
(Jovan 1,12). ^itajmo zato Bibliju (Sveto pismo), prou~avajmo iz nje
istoriju ~ove~anstva i `ivimo u skladu sa na~elima koja su u njoj
otkrivena.
“Ako vas dakle Sin (Isus Hrist) oslobodi, bi}ete zaista slobodni”
(Jovan 8,36). Mjufsbuvsb
1. [ta je simbol?
1. George H. Steinmetz, Freemasonry: Its Hidden Meaning (New York: Macoy Publishing and
Masonic Supply Company, 1948), p.43-44; See also: Charles H. Vail, The Ancient Mysteries and
Modern Masonry (New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1909), p.182;
"Symbolism," Short Talk Bulletin (March 1925; Vol. 3, No. 3; Reprinted May 1982), p.6, 9.
2. Mary Ann Slipper, The Symbolism of the Order of the Eastern Star (no other information avail-
able), p.7; See also: Sarah H. Terry, The Second Mile (Corpus Christi, Texas: Christian Triumph
Press, 1935), p.5.
3. Edmond Ronayne quoting Albert Mackey, The Master's Carpet (Mah-Hah-Bone) (n.p., 1879),
p.132.
4. Shirley Plessner, Symbolism of the Eastern Star (Cleveland, Ohio: Gilbert Publishing Company,
1956), p.195; See also: What? When? Where? Why? Who? in
Freemasonry (Silver Spring, Maryland: Masonic Service Association of the United States, 1956),
p.73; "Veiled in Allegory and Illustrated by Symbols," Short Talk Bulletin (November 1974; Vol. 52,
No. 11), p.3.
5. Slipper, op. cit., p.6.
6. "Symbolism," Short Talk Bulletin (March 1925; Vol. 3, No. 3; Reprinted May 1982), p.15.
7. Charles G. Berger, Our Phallic Heritage (New York, New York: Greenwich Book Publishers, Inc.,
1966), p.48.
8. Count Goblet D'Alviella, The Migration of Symbols (Westminster: Archibald Constable and
Company, 1894), p.3.

2. Jin-jang simbol
1. Philip G. Zimbardo and Floyd L. Ruch, Editors, Psychology and Life (Glenview, Illinois: Scott,
Foresman and Company, 1977, Ninth Edition), p.317; See also: Elizabeth Seeger, Eastern Religions
(New York: Thomas Y. Cromwell Company, 1973), p.106; Geoffrey Parrinder, Editor, World Religions:
From Ancient History to the Present (New York, New York: Facts on File Publications, 1971, 1983),
p.334; Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for World Domination
(Westchester, Illinois: Crossway Books, 1988), p.117; Albert James Dager, Acupuncture: Magic or
Medical Science (Redmond, Washington: Media Spotlight, 1985).
2. Paul E. Desautels, The Gem Kingdom (New York: Random House, n.d.), p.237.
3. Claire Chambers, The SIECUS Circle: A Humanist Revolution (Belmont, Massachusetts: Western
Islands, 1977), p.v.
4. Gary Jennings, Black Magic, White Magic (Eau Claire, Wisconsin: The Dial Press, Inc., 1964),
p.50.
5. Sybil Leek, Reincarnation: The Second Chance (Briarcliff Manor, New York: Stein and Day, 1974),
p.190.
6. Ibid.
7. William J. Petersen, Those Curious New Cults (New Canaan, Connecticut: Keat Publishing, Inc.,
1973), p.44; See also: Stephan Palos, The Chinese Art of Healing (New York, New York: Herder
and Herder, Inc., 1971), p.31-32; The Divine Principle (New York, New York: Holy Spirit Association
for the Unification of World Christianity), p.26-27; Personal Energy Patterns: How They Affect Your
Personality, Health and Relationships (Albany, California: Taoist Healing Centre, n.d.), unnumbered
page; Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.168,
202; David Eisenberg, "Encounters with Qi: A Harvard Doctor Explores the Ancient Chinese Concept
of 'Vital Energy,'" The New Age Journal (January/February 1987, Vol. 3, Issue 1), p.35-36; Leek,
op. cit., p.190; Elizabeth Seeger, Eastern Religions (New York: Thomas Y. Cromwell Company,

274 275
1973), p.118; Geoffrey Parrinder, Editor, World Religions: From Ancient History to the Present (New 40. Ibid., p.53.
York, New York: Facts on File Publications, 1971, 1983), p.334. 41. O. J. Graham, The Six-Pointed Star (New Puritan Library, 1988 Edition), p.34.
8. Desautels, op. cit., p.235-237.
9. Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.168. 3. Krug
10. Dennis Chernin and Gregory Manteuffel, Health: A Holistic Approach (Wheaton, Illinois: 1. Albert G. Mackey, The Symbolism of Freemasonry (New York: Clark and Maynard, 1869), p.109,
Theosophical Publishing Houses), p.33. 111, 115, 353; "Point Within a Circle," Short Talk Bulletin (August 1931; Vol. 9, No. 8; Reprinted
11. Catalog from Wayfarer Publications (n.p., n.d.), p.20. July 1990), p.4; Albert G. Mackey, A Manual of the Lodge (New York: Charles E. Merrill Company,
12. Jeffrey S. Stamps, Holonomy: A Human Systems Theory (Intersystems Publications), p.208. 1870), p.57; "Blazing Star" (Part 1), Short Talk Bulletin (March 1965; Vol. 43, No. 3), p.7; F. De
13. Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry P. Castells, Genuine Secrets in Freemasonry Prior to A.D. 1717 (London: A. Lewis, 1930), p.261;
Prepared for the Supreme Council of the Thirty-Third Degree, for the Southern Jurisdiction of the George Oliver, Symbol of Glory Shewing the Object and End of Freemasonry (New York: John W.
United States, and Published by Its Authority (Richmond, Virginia: L. H. Jenkins, Inc., 1871, Leonard and Company, American Masonic Agency, 1855), p.152; R. Swinburne Clymer, The
Reprinted 1944), p.14; See also: "Mosaic Pavement and Blazing Star," Short Talk Bulletin (April Mysticism of Masonry (Quakertown, Pennsylvania: The Philosophical Publishing Company, 1924),
1951, Vol. 29, No. 4, Reprinted April 1990), p.5. p.167; George H. Steinmetz, Freemasonry: Its Hidden Meaning (New York: Macoy Publishing and
14. "The Significant Numbers," Short Talk Bulletin (September 1956; Vol. 34; No. 9), p.5; See Masonic Supply Company, 1948), p.92; See also: J. E. Cirlot (Translated by Jack Sage), A Dictionary
also: Wes Cook, Editor, Did You Know? Vignettes in Masonry from the Royal Arch Mason Magazine of Symbols (New York: Dorset Press, 1991 Edition), p.46.
(Missouri Lodge of Research, 1965), p.34. 2. Sarah H. Terry, The Second Mile (Corpus Christi, Texas: Christian Triumph Press, 1935), p.71.
15. Charles G. Berger, Our Phallic Heritage (New York, New York: Greenwich Book Publishers, Inc., 3. J. S. M. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods (London: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent
1966), p.36, 26; See also: John Blofeld, The Tantric Mysticism of Tibet (Boston, Massachusetts: and Company, Ltd., 1921), p.30; See also: George Oliver, Symbol of Glory Shewing the Object and
Shambhala Publications, Inc., 1970), p.118. End of Freemasonry (New York: John W. Leonard and Company, American Masonic Agency, 1855),
16. George Oliver, The Historical Landmarks and Other Evidences of Freemasonry, Explained (New p.162; Charles Scott, The Analogy of Ancient Craft Masonry to Natural and Revealed Religion
York: John W. Leonard and Company, 1855), p.186. (Philadelphia, Pennsylvania: E. H. Butler and Company, 1857), p.93.
17. Heinrich Zimmer with Joseph Campbell as Editor, Myths and Symbols in Indian Art and 4. Harry E. Wedeck, Treasury of Witchcraft (New York: Philosophical Library, 1961), p.50.
Civilization (Harper & Row, 1962), p.127-128. 5. Harold Waldwin Percival, Masonry and Its Symbols in the Light of "Thinking and Destiny" (New
18. Catalog from JBL, p.12. York, New York: The Word Foundation, Inc., 1952), p.21.
19. Berger, op. cit., p.37 6. William O. Peterson, Editor, Masonic Quiz Book: "Ask Me Another, Brother" (Chicago, Illinois:
20. John Lash, The Seeker's Handbook: The Complete Guide to Spiritual Pathfinding (New York: Charles T. Powner Company, 1950), p.163; See also: George H. Steinmetz, Freemasonry: Its
Harmony Books, 1990), p.224. Hidden Meaning (New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1948), p.92; Herbert
21. Catalog from JBL, p.12. F. Inman, Masonic Problems and Queries (London, England: A. Lewis Ltd., 1978), p.172.
22. "Letters," Whole Life Times (Mid-November/December 1984), p.9. 7. Albert G. Mackey, A Manual of the Lodge (New York: Charles E. Merrill Company, 1870), p.56;
23. Texe Marrs, America Shattered (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1991), p.80; See also: See also: Edmond Ronayne quoting Albert Mackey, The Master's Carpet (Mah-Hah-Bone) (n.p.,
Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for World Domination (Westchester, 1879), p.324-326.
Illinois: Crossway Books, 1988), p.117. 8. "Albert Gallatin Mackey," Short Talk Bulletin (February 1936; Vol. 14, No. 2; Reprinted July
24. Albert James Dager, The Unicorn: Fabled Beast of Myth and Magic (Costa Mesa, California: 1980), p.7.
Media Spotlight, n.d.). 9. Albert Churchward, Signs and Symbols of Primordial Man (London: George Allen and Company,
25. Berger, op. cit., p.60. Ltd., 1913, Second Edition), p.325; See also: Ward, op. cit., p.36; F. De P. Castells, Genuine
26. Ibid., p.62. Secrets in Freemasonry Prior to A.D. 1717 (London: A. Lewis, 1930), p.256.
27. Chambers, op. cit. 10. Ward, op. cit., p.15.
28. Dennis Cuddy, Chronology of Education with Quotable Quotes (Highland City, Florida: Pro Family 11. Arthur Edward Waite, Emblematic Freemasonry and the Evolution of Its Deeper Issues (London:
Forum, Inc., 1994, Updated, Bound Volume), p.37. William Rider and Son, Ltd., 1925), p.185.
29. Gary H. Kah, The Demonic Roots of Globalism (Lafayette, Louisiana: Huntington House 12. George H. Steinmetz, Freemasonry: Its Hidden Meaning (New York: Macoy Publishing and
Publishers, 1995), p.153; See also: Dennis Cuddy, Now Is the Dawning of the New Age New World Masonic Supply Company, 1948), p.92; See also: Peterson, op. cit., p.52.
Order (Oklahoma City, Oklahoma, 1991), p.192. 13. A. T. C. Pierson, The Traditions, Origin and Early History of Freemasonry (New York: Masonic
30. Geoffrey Parrinder, Editor, World Religions: From Ancient History to the Present (New York, New Publishing Company, 1865), p.84; See also: R. Swinburne Clymer, The Mysticism of Masonry
York: Facts on File Publications, 1971, 1983), p.334; See also: Lash, op. cit., p.293. (Quakertown, Pennsylvania: The Philosophical Publishing Company, 1924), p.164.
31. William Spear, "Ancient Chinese Philosophy, Astrology and the I Ching," Rowe Conference 14. "Point Within a Circle," Short Talk Bulletin (August 1931; Vol. 9, No. 8; Reprinted July 1990),
Center (Spring 1989), p.4. p.4.
32. Ibid.; See also: Whalen W. Lai, "Before the Yin-Yang Circle Was Created: Individuation in a Soto 15. Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry
Zen Circle Series," Anima (Spring Equinox 1984, Vol. 10, No. 2), p.136-137; Personal Energy (Richmond, Virginia: L. H. Jenkins, Inc., 1871), p.401.
Patterns: How They Affect Your Personality, Health and Relationships (Albany, California: Taoist 16. Wes Cook, Editor, Did You Know? Vignettes in Masonry from the Royal Arch Mason Magazine
Healing Centre, n.d.), unnumbered page; MoonStar, "Casting the Stalks for Understanding and (Missouri Lodge of Research, 1965), p.173.
Guidance," Circle Network News (Spring 1985, Vol. 7, No. 1), p.14. 17. William T. Still, New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies (Lafayette, Louisiana:
33. Ad entitled "Diane Stein Balances Yin and Yang in an I Ching for the New Age," New Times Huntington House, Inc., 1990), p.73.
(March/April 1986), p.32. 18. J. Edward Decker, Jr., The Question of Freemasonry (Issaquah, Washington: Free the Masons
34. MoonStar, "Casting the Stalks for Understanding and Guidance" Circle Network News (Spring Ministries, n.d.), p.39-40.
1985, Vol. 7, No. 1), p.14. 19. Laurie Cabot with Tom Cowan, Power of the Witch: The Earth, the Moon, and the Magical Path
35. Stamps, op. cit. to Enlightenment (New York, New York: Delacorte Press, 1989), p.95-96.
36. Michael Tierra, The Way of Herbs (New York, New York: Washington Square Press, 1980), p.50. 20. Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for World Domination (Westchester,
37. Ibid., p.51. Illinois: Crossway Books, 1988), p.109.
38. Ibid.
39. Ibid.

276 277
4. Trougao Steinmetz, George Steinmetz: The Honored Masonic Author (Evansville, Indiana: Followers of Jesus
Christ, 1992), p.8-9.
1. The Authorized Standard Ritual of the Order of the Eastern Star of New York (New York, Press
9. Joseph Fort Newton, The Religion of Masonry: An Interpretation (Richmond, Virginia: Macoy
of Andrew H. Kellogg Company, 1876; Twentieth Edition, 1916), p.224; Robert Macoy (Arranged
Publishing and Masonic Supply Company, Inc., 1969 Edition), p.37.
by), Adoptive Rite Ritual (Virginia: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1897), p.237.
10. A few Masonic books teaching the theme of godhood are as follows: Joseph Fort Newton, The
2. Shirley Plessner, Symbolism of the Eastern Star (Cleveland, Ohio: Gilbert Publishing Company,
Religion of Masonry: An Interpretation (Richmond, Virginia: Macoy Publishing and Masonic Supply
1956), p.18; Mary Ann Slipper, The Symbolism of the Eastern Star (n.p., 1927), p.5, 92; Mary
Company, Inc., 1969 Edition), p.37; W. L. Wilmshurst, The Masonic Initiation (Ferndale, Michigan:
Ann Slipper, The Symbolism of the Order of the Eastern Star (no other information available), p.26;
Trismegistus Press, 1980; Originally published 1924), p.26, 27; Henry C. Clausen, Emergence of
Robert Macoy (Arranged by), Adoptive Rite Ritual (Virginia: Macoy Publishing and Masonic Supply
the Mystical (Washington, D.C.: Supreme Council, 1981, Second Edition), p.3; J. D. Buck, Mystic
Company, 1897), p.237.
Masonry (Illinois: Indo-American Book Company, 1913, Sixth Edition), p.174, 247; Slipper, The
3. Mary Ann Slipper, The Symbolism of the Order of the Eastern Star (no other information avail-
Symbolism of the Order of the Eastern Star, op. cit., p.21; Joseph Fort Newton, The Builders: A
able), p.19; William O. Peterson, Editor, Masonic Quiz Book: "Ask Me Another, Brother" (Chicago,
Story and Study of Masonry (Cedar Rapids, Iowa: The Torch Press, 1914), p.293; Charles H. Vail,
Illinois: Charles T. Powner Company, 1950), p.272.
The Ancient Mysteries and Modern Masonry (New York: Macoy Publishing and Masonic Supply
4. Plessner, op. cit., p.49; Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic (or The Way of the Disciple
Company, 1909), p.28, 33, 49, 68, 88-89, 125-126, 141, 190, 195; Arthur E. Powell, The Magic
) (New York: Lucis Publishing Company, 1951), p.553; Sarah H. Terry, The Second Mile (Corpus
of Freemasonry (Baskerville Press, Ltd., 1924), p.17; Arthur H. Ward, Masonic Symbolism and the
Christi, Texas: Christian Triumph Press, 1935), p.70; Mary Ann Slipper, The Symbolism of the
Mystic Way (London: Theosophical Publishing House, Ltd., 1923, Second Edition), p.130, 160-161;
Eastern Star (n.p., 1927), p.29, 30; See also: R. Swinburne Clymer, The Mysticism of Masonry
S. R. Parchment, Ancient Operative Masonry (San Francisco, California: San Francisco Center-
(Quakertown, Pennsylvania: The Philosophical Publishing Company, 1924), p.157; Pocket
Rosicrucian Fellowship, 1930), p.35, 36, 74; Steinmetz, Freemasonry: Its Hidden Meaning, op. cit.,
Encyclopedia of Masonic Symbols (Silver Spring, Maryland: The Masonic Service Association of the
p.67, 87; H. L. Haywood, Symbolic Masonry: An Interpretation of the Three Degrees (Washington,
United States, 1953), p.36, 56; George Oliver, Signs and Symbols (New York: Macoy Publishing
D.C.: Masonic Service Association of the United States, 1923), p.129, 263; R. Swinburne Clymer,
and Masonic Supply Company, 1906), p.92-93; Paul Foster Case, The Masonic Letter G (Los
The Mysticism of Masonry (Quakertown, Pennsylvania: The Philosophical Publishing Company,
Angeles, California: Builders of the Adytum, Ltd., 1981), p.50; Thomas Albert Stafford, Christian
1924), p.14, 16, 47; J. D. Buck, The Genius of Free-Masonry and the Twentieth Century Crusade
Symbolism in the Evangelical Churches (Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1942), p.35;
(Chicago, Illinois: Indo-American Book Company, 1907), p.304-305; Steinmetz, The Lost Word, op.
Charles H. Vail, The Ancient Mysteries and Modern Masonry (New York: Macoy Publishing and
cit., p.36; The Scottish Rite Journal (May 1992; Vol. 100, No. 5), p.17; Arthur Edward Waite, The
Masonic Supply Company, 1909), p.190; Rex R. Hutchens, A Bridge to Light (Washington, D.C.:
Secret Tradition in Freemasonry (London: Rider and Company, 1937), p.483, 582; Arthur Edward
Supreme Council, 33 ø Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction,
Waite, Emblematic Freemasonry and the Evolution of Its Deeper Issues (London: William Rider and
1988), p.15, 247; Albert G. Mackey, The Symbolism of Freemasonry (New York: Clark and Maynard,
Son, Ltd., 1925), p.275. Other books quoting from Masonic sources are: Robert A. Morey, The
1869), p.192, 195, 196, 331, 361; J. S. M. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods (London:
Origins and Teachings of Freemasonry (Southbridge, Massachusetts: Crowne Publications, Inc.,
Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and Company, Ltd., 1921), p.10; Steinmetz, Freemasonry: Its
1990), p.45; Malcolm Duncan, Duncan's Ritual of Freemasonry (New York: David McKay Company,
Hidden Meaning, op. cit., p.62, 63, 87; What? When? Where? Why? Who? in Freemasonry (Silver
Inc., n.d., 3rd Edition), p.125; Larry Kunk quoting from Masonic sources, What Is the Secret
Spring, Maryland: Masonic Service Association of the United States, 1956), p.74; A. T. C. Pierson,
Doctrine of the Masonic Lodge and How Does It Relate to Their Plan of Salvation? (1992,
The Traditions, Origin and Early History of Freemasonry (New York: Masonic Publishing Company,
Unpublished manuscript), p.7, 9, 13, 14; David Carrico with Rick Doninger quoting J. D. Buck, The
1865), p.379; Alain Danielou, The Gods of India (New York, New York: Inner Traditions International,
Egyptian-Masonic-Satanic Connection (Evansville, Indiana: Followers of Jesus Christ, 1991), p.16;
Ltd., 1985), p.219, 352; J. E. Cirlot (Translated by Jack Sage), A Dictionary of Symbols (New York:
David L. Carrico quoting George H. Steinmetz, George Steinmetz: The Honored Masonic Author
Dorset Press, 1991 Edition), p.281, 351; George H. Steinmetz, The Lost Word: Its Hidden Meaning
(Evansville, Indiana: Followers of Jesus Christ, 1992), p.2-3.
(New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1953), p.148, 215; Report from
11. J. D. Buck, Mystic Masonry (Illinois: Indo-American Book Company, 1913, Sixth Edition), p.138.
Concerned Christians (May/June 1990), p.13; Gary Jennings, Black Magic, White Magic (Eau Claire,
12. Arthur Edward Waite, A New Encyclopedia of Freemasonry and of Cognate Instituted Mysteries:
Wisconsin: The Dial Press, Inc., 1964), p.49; "The Significant Numbers," Short Talk Bulletin
Their Rites, Literature and History (New York: Weathervane Books, 1970 edition), p.421.
(September 1956; Vol. 34; No. 9), p.3; "Sanctum Sanctorum," Short Talk Bulletin (July 1944; Vol.
13. Charles H. Vail, The Ancient Mysteries and Modern Masonry (New York: Macoy Publishing and
22, No. 7; Reprinted January 1982), p.5; Wes Cook, Editor, Did You Know? Vignettes in Masonry
Masonic Supply Company, 1909), p.25, 28.
from the Royal Arch Mason Magazine (Missouri Lodge of Research, 1965), p.132; Henry C.
14. Arthur Edward Waite, The Secret Tradition in Freemasonry (London: Rider and Company, 1937),
Clausen, Clausen's Commentaries on Morals and Dogma (Supreme Council, 33rd Degree, Ancient
p.483, 582; Ibid., p.189, p.33, 68; Arthur Edward Waite, A New Encyclopedia of Freemasonry and
and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction, USA, 1974), p.72; R. P. Lawrie
of Cognate Instituted Mysteries, op. cit., p.421; W.L. Wilmshurst, The Meaning of Masonry (Bell
Krishna, The Lamb Slain-Supreme Sacrifice, Part 3 (Medway, Ohio: Manujothi Ashram Publications,
Publishing Company, 1980 edition), p.147.
n.d.), p.30; Complete Occult Digest A to Z (North Hollywood, California: International Imports,
15. Albert Churchward, Signs and Symbols of Primordial Man (London: George Allen and Company,
1984), p.95; Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of
Ltd., 1913, Second Edition), p.189, 309, 471.
Freemasonry (Richmond, Virginia: L. H. Jenkins, Inc., 1871), p.323, 429, 632, 634, 782, 858,
16. William Meyer, The Order of the Eastern Star (no other information available), p.20; See also:
861.
R. P. Lawrie Krishna, The Lamb Slain-Supreme Sacrifice, Part 3 (Medway, Ohio: Manujothi Ashram
5. Ibid.
Publications, n.d.), p.30-32; J. S. M. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods (London: Simpkin,
6. George H. Steinmetz, Freemasonry: Its Hidden Meaning (New York: Macoy Publishing and
Marshall, Hamilton, Kent and Company, Ltd., 1921), p.10-11.
Masonic Supply Company, 1948), p.63, 67; George H. Steinmetz, The Lost Word: Its Hidden
17. J. S. M. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods (London: Simpkin, Marshall,
Meaning (New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1953), p.148.
Hamilton, Kent and Company, Ltd., 1921), p.10-11; See also: William Meyer, The Order of the
7. Manly Palmer Hall, The Lost Keys of Freemasonry (Richmond, Virginia: Macoy Publishing and
Eastern Star (no other information available), p.20; Alain Danielou, The Gods of India (New York,
Masonic Supply Company, Inc., 1976; Originally published in 1923), p.92; See also: David L.
New York: Inner Traditions International, Ltd., 1985), p.352.
Carrico quoting Manly Palmer Hall, Manly P. Hall: The Honored Masonic Author (Evansville, Indiana:
18. Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible (New York: Avon Books, 1969), p.60, 145.
Followers of Jesus Christ, 1992), p.5; Lynn F. Perkins, Masonry in the New Age (Lakemont, Georgia:
19. Helena Petrovna Blavatsky, Isis Unveiled, Vol. I: Science (New York, New York: Trow's Printing
CSA Press, 1971), p.101, 102.
and Bookbinding Company, 1877), p.578; See also: Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age:
8. George H. Steinmetz, The Lost Word: Its Hidden Meaning (New York: Macoy Publishing and
Satan's Design for World Domination (Westchester, Illinois: Crossway Books, 1988), p.68.
Masonic Supply Company, 1953), p.241-242; See also: David L. Carrico quoting George H.
20. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age (Vol. II) (New York: Lucis Publishing Company,
1955), p.135-136.

278 279
21. Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom (North Demons: The Music's Real Master (Chino, California: Chick Publications, 1988), p.312; Albert G.
Hollywood, California: Tara Center, 1980), p.5, 74, 75, 116; See also: Frank Gaynor, Editor, Mackey, The Symbolism of Freemasonry (New York: Clark and Maynard, 1869), p.195.
Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.167; Bailey, op. cit., p.135-136. 11. Ibid.; See also: Alain Danielou, The Gods of India (New York, New York: Inner Traditions
p.159; Shamballa: Where the Will of God is Known (New York, New York: Arcane School, n.d.), International, Ltd., 1985), p.352; Jeff Godwin, Dancing with Demons: The Music's Real Master
p.27; Catalog from All About Pyramids, p.19; Shamballa: The Centre Where the Will of God Is (Chino, California: Chick Publications, 1988), 312; Mackey, The Symbolism of Freemasonry, op. cit.,
Known (New York, New York: World Goodwill, n.d.), n.p.; Magical Work of the Soul (New York, New p.195.
York: The Arcane School, n.d.), p.4, 5; Lynn F. Perkins, Masonry in the New Age (Lakemont, 12. Wes Cook, Editor, Did You Know? Vignettes in Masonry from the Royal Arch Mason Magazine
Georgia: CSA Press, 1971), p.56; Transmission . (April 1983, No. 1), p.2-3; New Times (Missouri Lodge of Research, 1965), p.132; See also: Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age:
(March/April 1986; #862), p.23; John Godwin, Occult America (Garden City, New York: Doubleday Satan's Design for World Domination (Westchester, Illinois: Crossway Books, 1988), p.118;
and Company, Inc., 1972), p.294; Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic (or The Way of the Graham, op. cit., p.31-32; Thomas Albert Stafford, Christian Symbolism in the Evangelical Churches
Disciple ) (New York: Lucis Publishing Company, 1951), p.378-379; Frank Gaynor, Editor, Dictionary (Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1942), p.50; Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient
of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.57-58. and Accepted Scottish Rite of Freemasonry (Richmond, Virginia: L. H. Jenkins, Inc., 1871), p.13;
22. Bailey, Discipleship in the New Age (Vol. II), op. cit., p.326. Albert G. Mackey, The Symbolism of Freemasonry (New York: Clark and Maynard, 1869), p.195,
23.Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age (Vol. I) (New York: Lucis Publishing Company, 1955), 219, 361.
p.171. 13. Alain Danielou, The Gods of India (New York, New York: Inner Traditions International Ltd.,
24. Lynn F. Perkins, Masonry in the New Age (Lakemont, Georgia: CSA Press, 1971), p.56. 1985), p.219.
25. Ibid., p.56-57. 14. Jeff Godwin quoting David J. Meyer, Dancing with Demons: The Music's Real Master (Chino,
26. Kenneth R. H. MacKenzie, Editor, The Royal Masonic Cyclopaedia of History, Rites, Symbolism, California: Chick Publications, 1988), p.278-279.
and Biography (New York: J. W. Bouton, 1877), p.743. 15. E. A. Wallis Budge, Amulets and Superstitions (New York, New York: Dover Publications, Inc.,
27. John Yarker, The Arcane Schools: A Review of Their Origin and Antiquity: With a General History 1978), p.432.
of Freemasonry and Its Relation to the Theosophic Scientific and Philosophic Mysteries (Belfast, 16. Eric Barger, From Rock to Rock: The Music of Darkness Exposed! (Lafayette, Louisiana:
Ireland: William Tait, 1909), p.140. Huntington House, Inc., 1990), p.166.
28. Ray V. Denslow, Masonic Portraits (Transactions of the Missouri Lodge of Research, Vol. #29, 17. J. S. M. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods (London, England: Simpkin, Marshall,
1972), p.167-168. Hamilton, Kent and Company Ltd., 1921), p.10.
29. Alain Danielou, The Gods of India (New York, New York: Inner Traditions International Ltd., 18. Ibid., p.12.
1985), p.352. 19. Graham, op. cit., p.91; See also: Godwin, op. cit., p.279; Saints Alive in Jesus Newsletter
30. R. Swinburne Clymer, The Mysteries of Osiris or Ancient Egyptian Initiation (Quakertown, (March 1992), p.4.
Pennsylvania: The Philosophical Publishing Company, 1951, Revised Edition), p.131. 20. Wes Cook, Editor, Did You Know? Vignettes in Masonry from the Royal Arch Mason Magazine
31. Catalog from Lizzie Brown/Pleiades (1993). (Missouri Lodge of Research, 1965), p.132.
32. Catalog from Syracuse Cultural Workers (1992), p.18. 21. "The Significant Numbers," Short Talk Bulletin (September 1956; Vol. 34; No. 9), p.5; See
33. Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for World Domination (Westchester, also: Cook, op. cit., p.34.
Illinois: Crossway Books, 1988), p.117.
6. Pentagram
5. Heksagram 1. Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.136; See
1. O. J. Graham, The Six-Pointed Star (New Puritan Library, 1988, Second Edition), p.32, 34; See also: Stewart Farrar, What Witches Do: The Modern Coven Revealed (Custer, Washington: Phoenix
also: William O. Peterson, Editor, Masonic Quiz Book: "Ask Me Another, Brother" (Chicago, Illinois: Publishing Company, 1983, Revised Edition), p.18.
Charles T. Powner Company, 1950), p.277. 2. Eric Barger, From Rock to Rock: The Music of Darkness Exposed! (Lafayette, Louisiana:
2. Mary Ann Slipper, Symbolism of the Eastern Star (n.p., 1927), p.14; See also: Shirley Plessner, Huntington House, Inc., 1990), p.143-144.
Symbolism of the Eastern Star (Cleveland, Ohio: Gilbert Publishing Company, 1956), p.125. 3. David L. Carrico quoting Janet and Stewart Farrar, The Pentagram, Freemasonry and the Goat
3. Sarah H. Terry, The Second Mile (Corpus Christi, Texas: Christian Triumph Press, 1935), p.70. (Evansville, Illinois: Followers of Jesus Christ, 1992), p.7.
4. Graham, op. cit., p.4, 11; Stewart Farrar, What Witches Do: The Modern Coven Revealed (Custer, 4. Laurie Cabot with Tom Cowan, Power of the Witch: The Earth, the Moon, and the Magical Path
Washington: Phoenix Publishing Company, 1983, Revised Edition), p.35. to Enlightenment (New York, New York: Delacorte Press, 1989), p.90.
5. Ibid. 5. Barger, op. cit., p.118.
6. E. L. Hawkins, A Concise Cyclopaedia of Freemasonry (EC: A. Lewis, 1908), p.124-125. 6. Llewellyn New Times (September/October 1988; #885), p.77; Magical Blend (February/ March/
7. Gary Jennings, Black Magic, White Magic (Eau Claire, Wisconsin: The Dial Press, Inc., 1964), April 1988; Issue #18), p.39.
p.51.; See also: Harry E. Wedeck, Treasury of Witchcraft (New York, New York: Philosophical Library, 7. Margot Adler, Drawing Down the Moon: Witches, Druids, Goddess-Worshippers, and Other Pagans
1961), p.135. in America Today (New York, New York: The Viking Press, 1979), p.46.
8. Saints Alive in Jesus Newsletter (March 1992), p.4. 8. Stewart Farrar, What Witches Do: The Modern Coven Revealed (Custer, Washington: Phoenix
9. Jack T. Chick, Spellbound (Chino, California: Chick Publications, 1978), p.7.; See also: Eric Publishing Company, 1983, Revised Edition), unnumbered page; Charles H. Vail, The Ancient
Barger, From Rock to Rock: The Music of Darkness Exposed! (Lafayette, Louisiana: Huntington Mysteries and Modern Masonry (New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1909),
House, Inc., 1990), p.165; Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for World p.189; S. R. Parchment, Ancient Operative Masonry (San Francisco, California: San Francisco
Domination (Westchester, Illinois: Crossway Books, 1988), p.118; David Carrico, The Occult Center-Rosicrucian Fellowship, 1930), p.43; "Symbolism," Short Talk Bulletin (March 1925; Vol. 3,
Meaning of the Great Seal of the United States (Evansville, Indiana: Followers of Jesus Christ, No. 3; Reprinted May 1982), p.13; Christian News (April 17, 1989; Vol. 27, No. 16), p.12; Barger,
1991), p.25; Irene Arrington Park, Modernized Paganism (Tampa, Florida: Christ's Deliverance op. cit., p.163; Arthur Lyons, Jr., The Second Coming: Satanism in America (Dodd, Mead and
Ministries, 1983), p.8. Company, 1970), p.136; Arthur Edward Waite, The Mysteries of Magic: A Digest of the Writings of
10. Heinrich Zimmer with Joseph Campbell as Editor, Myths and Symbols in Indian Art and Eliphas Levi (Chicago, Illinois: De Laurence, Scott and Company, 1909), p.201, 202, 204, 295;
Civilization (New York: Harper and Row, 1962), p.147; See also: Alain Danielou, The Gods of India Johanna Michaelsen, Like Lambs to the Slaughter (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers,
(New York, New York: Inner Traditions International, Ltd., 1985), p.352; Jeff Godwin, Dancing with 1989), p.229-230; Complete Occult Digest A to Z (North Hollywood, California: International
Imports, 1984), p.99, 106, 252; Editors of Time-Life Books, Magical Arts (Alexandria, Virginia:

280 281
Time-Life Books, 1990), p.39; Arthur Edward Waite, The Brotherhood of the Rosy Cross: Being 36. Catalog from The Occult Emporium (Summer 1990 to Summer 1991), p.45.
Records of the House of the Holy Spirit in Its Inward and Outward History (New Hyde Park, New 37. Gaynor, Editor, op. cit., p.24.
York: University Books, 1961); p.578. 38. Catalog from The Occult Emporium (Winter 1993 to Winter 1994), p.54.
9. Barger, op. cit., p.144. 39. Catalog from The Occult Emporium (Mid 1990 to 1991), p.26.
10. Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages (Los Angeles, California: The Philosophical 40. Brochure from Nuit Unlimited Imports, p.3; See also: Ibid.; Cirlot, op. cit., p.80; Brochure from
Research Society Press, 1945, Seventh Edition), p.civ. The Wicca describing a course in witchcraft; Complete Occult Digest A to Z, op. cit., p.95, 106;
11. J. Edward Decker, Freemasonry: Satan's Door to America? (Issaquah, Washington: Free the Eric Maple, The Complete Book of Witchcraft and Demonology (Cranbury, New Jersey: A. S. Barnes
Masons Ministries, n.d.), p.3. and Company, Inc., 1966 Edition), Caption under picture facing p.145.
12. CASH (brochure from Continental Association of Satan's Hope). 41. Wanda Marrs, New Age Lies to Women (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1989), p.30.
13. Ibid. 42. Arthur Lyons, Jr., The Second Coming: Satanism in America (Dodd, Mead and Company, 1970),
14. Ibid. p.53.
15. Hall, op. cit., p.civ; See also: Larry Kunk, What Is the Secret Doctrine of the Masonic Lodge 43. D. Duane Winters, A Search for Light in a Place of Darkness: A Study of Freemasonry (no other
and How Does It Relate to Their Plan of Salvation? (1992, Unpublished manuscript), p.16; Carrico, information available), p.72.
op. cit., p.11. 44. Arthur Edward Waite, The Mysteries of Magic: A Digest of the Writings of Eliphas Levi (Chicago,
16. S. R. Parchment, Ancient Operative Masonry (San Francisco, California: San Francisco Center- Illinois: De Laurence, Scott and Company, 1909), p.223; See also: D. Duane Winters, A Search
Rosicrucian Fellowship, 1930), p.39-40. for Light in a Place of Darkness: A Study of Freemasonry (no other information available), p.69.
17. "Symbolism," Short Talk Bulletin (March 1925; Vol. 3, No. 3; Reprinted May 1982), p.13-14. 45. Eric Maple, The Complete Book of Witchcraft and Demonology (Cranbury, New Jersey: A. S.
18. Henry Leonard Stillson and William James Hughan, editors, History of the Ancient and Barnes and Company, Inc., 1966 Edition), Picture facing p.145; See also: Brochure from Nuit
Honorable Fraternity of Free and Accepted Masons, and Concordant Orders (Boston, Unlimited Imports, p.3; Fate (October 1990; Vol. 43, No. 9 [sic]), p.56; William Schnoebelen,
Massachusetts: The Fraternity Publishing Company, 1895), p.49. Masonry: Beyond the Light (Chino, California: Chick Publications, 1991), p.169-170.
19. John Lash, The Seeker's Handbook: The Complete Guide to Spiritual Pathfinding (New York: 46. Starhawk (Miriam Simos), The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Great
Harmony Books, 1990), p.341-342. Goddess (New York, New York: Harper-Collins Publishers, 1989 Edition), p.108.
20. Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for World Domination (Westchester, 47. Waite, The Mysteries of Magic, op. cit., p.487.
Illinois: Crossway Books, 1988), p.95; See also: udolf Koch, The Book of Signs (New York, New 48. Ibid., p.202.
York: Dover Publications, Inc., 1955 edition), p.6; John T. Lawrence, The Perfect Ashlar (London: 49. The F.A.T.A.L. Flaw (Issaquah, Washington: Free the Masons Ministries, n.d.), p.5.
A. Lewis, 1912), p.200; "Blazing Star" (Part 1), Short Talk Bulletin (March 1965; Vol. 43, No. 3), 50. The World Book Encyclopedia, 1961 Edition; Vol. 16, p.250; See also: Lyons, The Second
p.5; Mary Ann Slipper, The Symbolism of the Order of the Eastern Star (no other information avail- Coming, op. cit., p.23.
able), p.15. 51. Albert Churchward, Signs and Symbols of Primordial Man (London: George Allen and Company,
21. Rudolf Koch, The Book of Signs (New York, New York: Dover Publications, Inc., 1955 edition), Ltd., 1913, Second Edition), p.477; See also: Dave Hunt and T. A. McMahon, America: The
p.6. Sorcerer's New Apprentice: The Rise of New Age Shamanism (Eugene, Oregon: Harvest House
22. "Blazing Star" (Part 1), Short Talk Bulletin (March 1965; Vol. 43, No. 3), p.5, 8; See also: Publishers, 1988), p.239; E. A. Wallis Budge, Amulets and Superstitions (New York, New York:
John T. Lawrence, The Perfect Ashlar (London: A. Lewis, 1912), p.200. Dover Publications, Inc., 1978), p.141; Helena Petrovna Blavatsky, Isis Unveiled, Vol. I: Science
23. Carrico quoting Janet and Stewart Farrar, op. cit., p.1. (New York, New York: Trow's Printing and Bookbinding Company, 1877), p.554; Wedeck, op. cit.,
24. Sybil Leek, Numerology: The Magic of Numbers (New York, New York: The MacMillan Company, p.89; Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible (New York: Avon Books, 1969), p.60, 146.
1969), p.21. 52. John Yarker, The Arcane Schools: A Review of Their Origin and Antiquity: With a General History
25. Circle Network News (Summer 1987; Vol. 9, No. 2), p.12; See also: Llewellyn New Times of Freemasonry and Its Relation to the Theosophic Scientific and Philosophic Mysteries (Belfast,
(September/October 1988; #885), p.77; Brochure from The Magic Door, p.4; "Blazing Star," Short Ireland: William Tait, 1909), p.17.
Talk Bulletin, op. cit., p.8; John T. Lawrence, The Perfect Ashlar (London: A. Lewis, 1912), p.193. 53. J. S. M. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods (London: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent
26. Leek, op. cit., p.124; See also: Scott Cunningham, Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner and Company, Ltd., 1921), p.64; See also: William J. Schnoebelen, Twice the Child of Hell
(St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1989), p.33; Self-Help Update: Create Your Own Reality (Issaquah, Washington: Saints Alive in Jesus, n.d.), p.9.
(1985, Issue #26), p.13; E. L. Hawkins, A Concise Cyclopaedia of Freemasonry (EC: A. Lewis, 54. Adelphi Quarterly (Third Quarter 1992), p.6; See also: Voyage to the Source (McMinnville,
1908), p.172; Carrico, op. cit., p.1; Phil Phillips, Turmoil in the Toybox (Lancaster, Pennsylvania: Oregon: The Aquarian Church of Universal Service, 1986), p.17.
Starburst Press, 1986), p.77. 55. Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible (New York: Avon Books, 1969), p.146.
27. Self-Help Update, op. cit. 56 Ibid., p.60; See also: J. Edward Decker, Freemasonry: Satan's Door to America? (Issaquah,
28. Harry E. Wedeck, Treasury of Witchcraft (New York: Philosophical Library, 1961), p.59; See also: Washington: Free the Masons Ministries, n.d.), p.3.
Barger, op. cit., p.163; Gaynor, op. cit. 57. Wedeck, op. cit., p.89; See also: Josh McDowell and Don Stewart, Understanding the Occult
29. Complete Occult Digest A to Z, 1984 catalog from International Imports, p.252; See also: W. (San Bernardino, California: Here's Life Publishers, Inc., 1982), p.128; Phil Phillips, Saturday
J. McCormick, Christ, the Christian and Freemasonry (Belfast, Ireland: Great Joy Publications, Morning Mind Control (Nashville, Tennessee: Oliver-Nelson Books, 1991), p.196.
1984), p.91; J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols (New York, New York: Philosophical Library, Inc., 58. Eklal Kueshana, The Ultimate Frontier (Quinlan, Texas: The Stelle Group, 1963), p.89.
1972), p.309. 59. Helena Petrovna Blavatsky, Isis Unveiled, Vol. I: Science (New York, New York: Trow's Printing
30. Ibid., p.117. and Bookbinding Company, 1877), p.554, xxxiii.
31. Ibid. 60. William J. Schnoebelen, Twice the Child of Hell (Issaquah, Washington: Saints Alive in Jesus,
32. Gary Jennings, Black Magic, White Magic (Eau Claire, Wisconsin: The Dial Press, Inc., 1964), n.d.), p.9.
p.51. 61. The F.A.T.A.L. Flaw, op. cit.
33. J. E. Cirlot (Translated by Jack Sage), A Dictionary of Symbols (New York: Dorset Press, 1991 62. New Larousse Encyclopedia of Mythology (Prometheus Press, 1972 Edition), p.21; Veronica
Edition), p.143; See also: Arthur Edward Waite, The Mysteries of Magic: A Digest of the Writings Ions, Egyptian Mythology (England: The Hamlyn Publishing Group, Ltd., 1965), p.63; M. Esther
of Eliphas Levi (Chicago, Illinois: De Laurence, Scott and Company, 1909), p.299. Harding, Woman's Mysteries: Ancient and Modern (New York: G. P. Putnam's Sons for the C. G.
34. Percival George Woodcock, Short Dictionary of Mythology (Philosophical Library, 1953), p.93; Jung Foundation for Analytical Psychology, 1971 Edition), p.172.
See also: Eden Within (1994 Catalog), p.15. 63. Churchward, op. cit., p.478.
35. Brochure from Nuit Unlimited Imports, p.3.

282 283
64. M. Esther Harding, Woman's Mysteries: Ancient and Modern (New York: G. P. Putnam's Sons 2. Discoveries Through Inner Quests (Winter/Spring 1987), p.31; Discoveries Through Inner Quests
for the C. G. Jung Foundation for Analytical Psychology, 1971 Edition), p.48. (Spring 1989), p.33; Discoveries Through Inner Quests (1989), p.19.
65. Arthur Lyons, Satan Wants You: The Cult of Devil Worship in America (New York, New York: 3. Samuel, "Helpers," Connecting Link (November/December 1989, Vol. 1, No. 5), p.4-5.
The Mysterious Press, 1988), p.129. 4. "Treasure Trolls...The New Care Bears?", Child Affects (December 1992), p.4.
66. Harding, op. cit., p.168; See also: Circle Network News (Summer 1984; Vol. 6, No. 2), p.3. 5. "Treasure Trolls," The Perilous Times (June 1998), p.6.
67. Ibid., p.168. 6. "Charms, Trolls, and Jesus Dolls," The Front Page (February 1993, Vol. 7, No. 2), p.7
68. Schnoebelen, Twice the Child of Hell, op. cit.; William and Sharon Schnoebelen, Lucifer 7. "Imagine If It Were a Cross!", The Omega-Letter (March 1990, Vol. 5, No. 3), p.3.
Dethroned (Chino, California: Chick Publications, 1993), p.95. 8. Ibid.
69. William Schnoebelen, Masonry: Beyond the Light (Chino, California: Chick Publications, 1991), 9. Ibid.
p.106; See also: Lyons, Satan Wants You, op. cit., p.126. 10. "Treasure Trolls...", Child Affects, op. cit., p.4.
70. Dave Hunt and T. A. McMahon, America: The Sorcerer's New Apprentice: The Rise of New Age 11. Berit Kjos, "Olympic Myths and Earthy Magic," Christian News (February 28, 1994, Vol. 32,
Shamanism (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1988), p.236; Marrs, Mystery Mark of the No. 9), p.5.
New Age, op. cit., p.182; William and Sharon Schnoebelen, Lucifer Dethroned (Chino, California: 12. Ibid.
Chick Publications, 1993), p.93; Johanna Michaelsen, Like Lambs to the Slaughter (Eugene, 13. John Lash, The Seeker's Handbook: The Complete Guide to Spiritual Pathfinding (New York:
Oregon: Harvest House Publishers, 1989), p.257; Schnoebelen, Twice the Child of Hell, op. cit., Harmony Books, 1990), p.262; See also: Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York:
p.8; Texe Marrs, Texe Marrs Book of New Age Cults and Religions (Austin, Texas: Living Truth Philosophical Library, 1953), p.55.
Publishers, 1990), p.312. 14. Llewellyn New Times (March/April 1986, Issue #862), p.61.
71. Marrs, Mystery Mark of the New Age, op. cit., p.181; Johanna Michaelsen, Like Lambs to the 15. Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.55.
Slaughter (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1989), p.257; Schnoebelen, Twice the Child 16. J. Gordon Melton, Jerome Clark, and Aidan A. Kelly, New Age Almanac (Detroit, Michigan:
of Hell, op. cit., p.8, 9; Constance Cumbey's New Age Monitor (June 1986; Vol. 1, No. 2), p.7; Visible Ink, 1991), p.402; See also: Findhorn Community, The Findhorn Garden (New York, New
Schnoebelen, Masonry, op. cit., p.106; William and Sharon Schnoebelen, Lucifer Dethroned (Chino, York: Harper and Row, 1975), p.7-8, 17, 128; Paul Hawken, The Magic of Findhorn (New York, New
California: Chick Publications, 1993), p.92; Texe Marrs, Texe Marrs Book of New Age Cults and York: Harper and Row, 1975), p.136-137.
Religions (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1990), p.312. 17. David Spangler, Reflections on the Christ (Scotland: Findhorn Publications, 1977), p. 43-44.
72. Schnoebelen, Twice the Child of Hell, op. cit., p.9; Johanna Michaelsen, Like Lambs to the 18. Ibid., p. 45.
Slaughter (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1989), p.257; Lyons, Jr., The Second 19. Laurie Cabot with Tom Cowan, Power of the Witch: The Earth, the Moon, and the Magical Path
Coming, op. cit., p.172, 173; William and Sharon Schnoebelen, Lucifer Dethroned (Chino, to Enlightenment (New York, New York: Delacorte Press, 1989), p.28.
California: Chick Publications, 1993), p.92; Lyons, Satan Wants You, op. cit., p.109, 127-128. 20. Susan Kauffman, "Great Gothic Gargoyles," The News and Observer (January 11, 1997), p.1E.
73. Constance Cumbey's New Age Monitor (June 1986; Vol. 1, No. 2), p.7; Marrs, Mystery Mark 21. Dennis L. Cuddy, President Clinton Will Continue the New World Order (Oklahoma City,
of the New Age, op. cit., p.181; Hunt and McMahon, America, op. cit., p.233; Texe Marrs, Texe Oklahoma: Southwest Radio Church, 1993), p.39.
Marrs Book of New Age Cults and Religions (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1990), p.312. 22. J. E. Cirlot (Translated by Jack Sage), A Dictionary of Symbols (New York: Dorset Press, 1991
74. Hunt and McMahon, quoting Aquino, America, op. cit. Edition), p.115.
75. Ibid., p.238. 23. The News and Observer, op. cit., p.2E.
76. Henry Leonard Stillson and William James Hughan, editors, History of the Ancient and 24. Ibid.
Honorable Fraternity of Free and Accepted Masons, and Concordant Orders (Boston, 25. Ibid.
Massachusetts: The Fraternity Publishing Company, 1895), p.101; See also: Waite, The Mysteries 26. Ibid.
of Magic, op. cit., p.202; Charles H. Vail, The Ancient Mysteries and Modern Masonry (New York: 27. Texe Marrs (quoting from The Gargoyle) Ravaged by the New Age: Satan's Plan to Destroy
Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1909), p.189. Note: Charles H. Vail, a Mason and Our Kids (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1989), p.150.
the former minister of the Pullman Memorial Church in Albion, New York, agrees with one differ- 28. Jolene L. Roehlkepartain, "Gargoyle Christmas," Parents of Teenagers (November/December
ence-he states that the inverted pentagram represents Lucifer while the other authors claim that 1992, Vol. 5, No. 2), p.47.
the pentagram with one point up represents Lucifer. He writes: "The Blazing Star also represents 29. Gaynor, op. cit., p.29.
these two principles. If the point is turned upward it represents God; Good, Order, or the Lamb of 30. Ibid., p.75.
Ormuzd and St. John; if the point is turned downward it denotes Lucifer, Evil, Disorder, or the 31. Ibid., p.63.
accursed God of Mendes and the Mysteries." 32. Ibid., p.177.
33. Ibid., p.192.
7. Mre`a za snove 34. Ibid., p.70.
1. Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.35. 35. Ibid., p.89.
2. Selena Fox, "Amulets, Talismans & Charms: Past and Present," Circle Network News (Summer 36. Ibid., p.160.
1987, Vol. 9, No. 2), p.13; See also: Pyramid Books and the New-Age Collection Catalog 37. Ibid., p.72.
(Winter/Spring 1993), p.46. 38. Ibid., p.24.
3. Paper entitled "Legend of the Dream Catcher." 39. Ibid., p.76.
4. John Lash, The Seeker's Handbook: The Complete Guide to Spiritual Pathfinding (New York: 40. Ibid., p.78.
Harmony Books, 1990), p.268. 41. Ibid., p.71.
5. Ibid. 42. Ibid., p.82.
6. Catalog from Red Rose Collection (Holiday 1992), p.46. 43. Ibid., p.162.
44. Ibid., p.164.
8: Duhovi iz prirode 45. Ibid., p.139.
46. Ibid.
1. H. P. Blavatsky, Isis Unveiled Vol. I: Science (New York: Trow's Printing and Bookbinding 47. Ibid., p.204.
Company, 1877), p.xxix-xxx; See also: John Lash, The Seeker's Handbook: The Complete Guide to 48. Ibid., p.200.
Spiritual Pathfinding (New York: Harmony Books, 1990), p.262. 49. Ibid., p.190.

284 285
50. Ibid., p.121. 7. Paul Kurtz, Humanist Manifestos I and II (Buffalo, New York: Prometheus Books, 1973), p.3.
51. Ibid., p.190. 8. Ibid.
52. Ibid., p.199. 9. Ibid., p.7.
53. Ibid., p.136. 10. Ibid., p.8-10.
54. Ibid., p.184. 11. Ibid., p.15.
55. Ibid., p.122. 12. Johanna Michaelsen, Like Lambs to the Slaughter (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers,
56. Ibid., p.174. 1989), p.31.
57. Ibid. 13. Dennis Laurence Cuddy, Now Is the Dawning of the New Age New World Order (Oklahoma City,
58. Ibid., p.172. Oklahoma: Hearthstone Publishing Ltd., 1991, p.374-375.
59. Ibid. 14. Lamont, op. cit., p.52-54.
60. Ibid., p.120. 15. Dennis Laurence Cuddy, "Public Schools Disseminating Humanistic Values," An American
61. Ibid., p.131. Commentary (Oklahoma City, Oklahoma, 1993), p.98.
62. Ibid., p.123. 16. Ibid.; See also: Dennis Laurence Cuddy, The Grab for Power: A Chronology of the NEA
63. Ibid., p.128. (Marlborough, New Hampshire: Plymouth Rock Foundation, 1993), p.1; Dennis Laurence Cuddy,
64. Ibid., p.125-126. "Secular Humanism: Are Public School Texts Teaching It to Your Children?", Christian World Report
65. Ibid., p.99. (September 1989, Vol. 1, No. 7), p.17.
66. Ibid., p.124. 17. Ibid.
67. Ibid. 18. Kurtz, op. cit., p.18.
68. Ibid., p.95 19. Ibid., p.21.
69. Eric Maple, The Complete Book of Witchcraft and Demonology (Cranbury, New Jersey: A. S. 20. Ibid., p.22.
Barnes and Company, Inc., 1966 Edition), p.11 of Glossary. 21. Ibid., p.23.
70. Gaynor, op. cit., p.129. 22. Ibid., p.21.
71. Ibid., p.63. 23. Ed Rowe, New Age Globalism (Herndon, Virginia: Growth Publishing, 1985), p.89.
72. Maple, op. cit., p.11-12 of Glossary. 24. Ibid.
25. Dennis Laurence Cuddy, "Secular Humanism: Are Public School Texts Teaching It to Your
9. Tarot and druge karte Children?", Christian World Report (September 1989, Vol. 1, No. 7), p.17.
1. J. Gordon Melton, Jerome Clark, and Aidan A. Kelly, New Age Almanac (Detroit, Michigan: Visible 26. Ibid.
Ink, 1991), p.132-133. 27. Epperson, op. cit., p.378.
2. Frank Gaynor, Ed., Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.181. 28. Cuddy, An American Commentary, op. cit.; See also: Cuddy, Christian World Report, op. cit.;
3. The Llewellyn New Times (May/June 1987, No. 873), p.40. "Humanists Confident They Will Overcome," The Christian World Report (December 1989, Vol. 1,
4. Nat Freedland, The Occult Explosion (New York: G. P. Putnam's and Sons, 1972), p.134; See No. 9), p.17.
also: Colin Wilson, The Occult: A History (New York: Random House, 1971), p.115. 29. Epperson, op. cit.
5. Ibid., p.136. 30. Ibid.
6. Ibid., p.135. 31. Mel and Norma Gabler, quoting John Dunphy, Humanism in Textbooks (Longview, Texas, 1983),
7. Doris Chase Doane and King Keyes, Tarot-Card Spread Reader (West Nyack, New York: Parker p.6; See also: Dennis Laurence Cuddy, President Clinton Will Continue the New World Order
Publishing Company, Inc., 1967), p.20; See also: Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All (Oklahoma City, Oklahoma: Southwest Radio Church, 1993), p.32; Texe Marrs Dark Secrets of the
Ages (Los Angeles, California: The Philosophical Research Society Press, 1945, 7th Edition), New Age: Satan's Plan for a One World Religion (Westchester, Illinois: Crossway Books, 1987),
p.cxxxii; Devorss & Company New Publications Catalog, 1989, p.12; Brochure from Life Spectrums p.233-234.
announcing the 1987 Rainbow Experience, p.13. 32. Cuddy, Christian World Report, op. cit.
8. Stewart Farrar, What Witches Do: The Modern Coven Revealed (Custer, Washington: Phoenix 33. Ibid.
Publishing Company, 1983, Revised Edition), p.103. 34. Lamont, op. cit., p.227.
9. Colin Wilson, The Occult: A History (New York: Random House, 1971), p.113-114. 35. Ibid., p.283.
10. Charles G. Berger, Our Phallic Heritage (New York, New York: Greenwich Book Publishers, Inc., 36. Ibid., p.189.
1966), p. 179-180. 37. "Benjamin Creme Answers," The Emergence (June 1998, Vol. 16, No. 5), p.1.
11. "A Deck of Cards," The Gospel Standard (May 1991, Vol. 40, No. 11), p.3-4. 38. Peggy S. Cuddy, "Transformation Toward New Age Synthesis," Distant Drums (March 1986,
12. William R. Denslow, 10,000 Famous Freemasons (n.p., 1958), p.198. Vol. 8, No. 1), p.4.
39. Pat Means, The Mystical Maze: A Guidebook Through the Mindfields of Eastern Mysticism
10. Humanisti~ki simboli (Campus Crusade for Christ, Inc., 1976), p.212.
40. Brochure from 3HO Foundation advertising their Summer Solstice, June 18-27, 1987; See also:
1. Claire Chambers, The SIECUS Circle: A Humanist Revolution (Belmont, Massachusetts: Western Brochure from Joy of Living Health Vacations; Brochure from 3HO Kundalini Yoga Center.
Islands, 1977), p.425. 41. Ibid.
2. Statement Affirming Evolution As a Principle of Science, (Amherst, New York: American Humanist 42. Peggy S. Cuddy, Distant Drums, op. cit.
Association), p.2. 43. Encyclopedia of Associations (Vol. 1, Part 2) (1998, 33rd Edition), p.2021.
3. S. R. Parchment, Ancient Operative Masonry (San Francisco, California: San Francisco Center- 44. J. Gordon Melton, Jerome Clark, and Aidan A. Kelly, New Age Almanac (Detroit, Michigan:
Rosicrucian Fellowship, 1930), p.126. Visible Ink, 1991), p.153-154.
4. Corliss Lamont, The Philosophy of Humanism (New York: Frederick Unger Publishing Company, 45. http://www.3ho.org/3ho/pages.nsl/p/HomePage?Open Document
1965 Edition), p.154. 46. Ibid.
5. Ibid. 47. Donald M. Reynolds, "The Pursuit of the Sacred," Imprimis (June 1998, Vol. 27, No. 6), p.6-
6. A. Ralph Epperson, The Unseen Hand: An Introduction to the Conspiratorial View of History 7.
(Tucson, Arizona: Publius Press, 1985), p.380.

286 287
48. James Rizzutti, "The Gods of Olympus: The Thrill of Victory and the Agony of Defeat," Midnight 17. Ibid.
Call (July 1998), p.28. 18. Melton, Clark, and Kelly, op. cit., p.383.
49. Ibid., quoting Terence D. McLean. 19. Ibid., p.384.
50. Ibid. 20. "What Are They Teaching in Public Schools?", The Phyllis Schlafly Report (January 1994, Vol.
51. Kurtz, op. cit. 27, No. 6), p.1.
52. Dennis Cuddy, Chronology of Education with Quotable Quotes (Highland City, Florida: Pro Family 21. Udo Becker, Editor, The Continuum Encyclopedia of Symbols (1994), p.130; See also: J. C.
Forum, Inc., 1994, Updated, Bound Volume), p.37. Cooper, An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols (London, England: Thames and Hudson,
53. James M. Parsons, The Assault on the Family (PRO Media Foundation, 1978), Appendix II, p.9. 1982 reprint), p.75.
54. Ibid., Appendix I, p.3. 22. Scott Cunningham, Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner (St. Paul, Minnesota: Llewellyn
55. Ibid.; See also: Brochure from Elysium Book Nook; "Off the Newsstand," Utne Reader Publications, 1989), p.12.
(March/April 1990, No. 38), p.138. 23. Albert Churchward, The Origin and Evolution of Freemasonry Connected with the Origin and
56. Chambers, op. cit., p.48-49. Evolution of the Human Race (London, England: George Allen and Unwin Ltd., 1920), p.76; H. P.
57. "Global Education: The Chinese Connection," Distant Drums (March 1981, Vol. 3, No. 1), p.10. Blavatsky, The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy (Vol. I-
58. Parsons, op. cit., Appendix II, p.9. Cosmogenesis) (Covina, California: Theosophical University Press, 1947, Fourth Edition), p.358.
59. Ibid., Appendix I, p.3. 24. Thomas Milton Stewart, The Symbolism of the Gods of the Egyptians and the Light They Throw
60. George Oliver, Symbol of Glory Shewing the Object and End of Freemasonry (New York: John on Freemasonry (London, England: Baskerville Press, Limited, 1927), p.76; See also: Ibid. J. C.
W. Leonard and Company, 1855), p.193. Cooper, An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols (London, England: Thames and Hudson,
61. Paul Hamlyn, Greek Mythology (London, England: Paul Hamlyn Limited, 1967), 1982 reprint), p.75.
p.129. 25. Becker, op. cit., p.94.
62. Ibid. 26. Ibid.
63. Harry E. Wedeck, Treasury of Witchcraft (New York, New York: Philosophical Library, 1961), 27. Ibid.
p.188. 28. Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry
64. Holistic Education Review (Fall 1989, Vol. 2, No. 3). (Richmond, Virginia: L. H. Jenkins, Inc., 1871), p.496.
65. Holistic Living (December 1984/January 1985, Vol. 11, No. 2), p.3. 29. Harry E. Wedeck, Treasury of Witchcraft (Philosophical Library, 1961), p.18.
66. "Youth for Christ Buys into Psychology," Return to the Word (June 1998), p.10. 30. J. C. Cooper, An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols (London, England: Thames and
67. Ibid., quoting from a letter from Sam Atiemo. Hudson, 1982 reprint), p.75.
68. New Man (July/August 1998), p.71. 31. Shaun Willcock, The Pagan Festivals of Christmas and Easter (Pietermaritzburg, South Africa:
69. Chambers, op. cit., p.425. Bible Based Ministries, 1992), p.19.
70. Ibid. 32. Becker, op. cit., p.242.
71. Ibid. 33. Rex R. Hutchens, A Bridge to Light (Washington, D.C.: Supreme Council, 33 Ancient and
72. Ibid. Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction, 1988), p.201.
73. Ibid. 34. Siva's Cosmic Dance (San Francisco, California: Himalayan Academy), p.4.
35. Jean Chevalier and Alain Gheerbrant, A Dictionary of Symbols (Blackwell Publishers, 1994),
11. @ivotinje, ptice i insekti p.140.
1. John Lash, The Seeker's Handbook: The Complete Guide to Spiritual Pathfinding (New York: 36. Ibid.
Harmony Books, 1990), p.257. 37. Ibid., p.141.
2. J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols (New York, New York: Philosophical Library, Inc., 1972), 38. Connecting Link (November/December 1989, Vol. 1, No. 5), p.18.
p.60. 39. Johanna Michaelsen, The Beautiful Side of Evil (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers,
3. New Larousse Encyclopedia of Mythology (Prometheus Press, 1972 Edition), p.150. 1982), p.165.
4. Melissa Tignor, "Dionysus Offers Joyous Inspiration," Circle Network News (Spring 1986, Vol. 8, 40. Dennis Laurence Cuddy, Now Is the Dawning of the New Age New World Order (Oklahoma City,
No. 1), p.11. Oklahoma: Hearthstone Publishing Ltd., 1991), p.10.
5. J. S. M. Ward, Who Was Hiram Abiff? (London, England: The Baskerville Press, Limited, 1925), 41. Ibid., p.280-281; Texe Marrs, Millennium: Peace, Promises, and the Day They Take Our Money
p.52. Away (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1990), p.183-185.
6. Percival George Woodcock, Short Dictionary of Mythology (New York: Philosophical Library, 1953), 42. Manly Palmer Hall, The Secret Destiny of America (New York, New York: Philosophical Library,
p.17. Inc., 1958), p.176-177; See also: Manly Palmer Hall, The Lost Keys of Freemasonry (Richmond,
7. Ibid., p.100. Virginia: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, Inc., 1976 Edition), p.107-108; William
8. Joseph Campbell, The Masks of God: Creative Mythology (New York, New York: The Viking Press, T. Still, New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies (Lafayette, Louisiana: Huntington
1968), p.204. House, Inc., 1990), p.65; J. S. M. Ward and W. G. Stirling, The Hung Society or the Society of
9. Woodcock, op. cit., p.100. Heaven and Earth (Vol. 1) (London, England: The Baskerville Press, Limited, 1925), p.44; Friedrich
10. Franz Sales Meyer, Handbook of Ornament (Dover), p.86. Rest, Our Christian Symbols (Philadelphia, Pennsylvania: The Christian Education Press, 1954),
11. E. A. Wallis Budge, From Fetish to God in Ancient Egypt (London, England: Oxford University p.64; Richard Leviton, "Where Mind and Body Meet," East West (November 1989, Vol. 10, No.
Press, 1934), p.76-77. 11), p.53; Man, Myth and Magic: The Illustrated Encyclopedia of Mythology, Religion and the
12. Cirlot, op. cit., p.84-85. Unknown (North Bellmore, New York: Marshall Cavendish Corporation, 1994), p.2033.
13. J. Gordon Melton, Jerome Clark, and Aidan A. Kelly, New Age Almanac (Detroit, Michigan: 43. Manly Palmer Hall, America's Assignment with Destiny (Los Angeles, California: Philosophical
Visible Ink, 1991), p.382. Research Society, Inc., 1951), p.42.
14. Ibid., p.414. 44. Hall, The Secret Destiny of America, op. cit., p.177.
15. Ibid., p.382. 45. Cuddy quoting Barbara Walker, Now Is the Dawning, op. cit., p.281.
16. "Close Encounter with Dolphins Latest Fad," The Omega-Letter (October 1989, Vol. 4, No. 9), 46. William Schnoebelen, "Satan's Door Revisited," Saints Alive in Jesus (March 1992), p.4.
p.3. 47. William Schnoebelen, Masonry: Beyond the Light (Chino, California: Chick Publications, 1991),
p.122.

288 289
48. Cirlot, op. cit., p.98. 80. Clymer, op. cit., p.128.
49. Budge, op. cit., p.244; See also: Sir Wallis Budge, Egyptian Magic (Secaucus, New Jersey, Inc., 81. Rollin C. Blackmer, The Lodge and the Craft: A Practical Explanation of the Work of Freemasonry
n.d.), p.32-33; Ritual National Imperial Court of the Daughters of Isis North and South America (St. Louis, Missouri: The Standard Masonic Publishing Company, 1923), p.249.
(Ezra A. Cook Publications, Inc., n.d.), p.2. 82. Charles G. Berger, Our Phallic Heritage (New York, New York: Greenwich Book
50. Joseph Fort Newton, The Builders: A Story and Study of Masonry (Cedar Rapids, Iowa: The Publishers, Inc., 1966), p.31-32.
Torch Press, 1914), p.13-14; See also: J. S. M. Ward and W. G. Stirling, The Hung Society or the 83. Clymer, op. cit.
Society of Heaven and Earth (Vol. 1) (London, England: The Baskerville Press, Limited, 1925), p.44, 84. Miranda Bruce-Mitford, The Illustrated Book of Signs and Symbols (1996), p.108.
102. 85. Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.132.
51. Hutchens, op. cit., p.318-319. 86. Clymer, op. cit., p.134; The New Age Magazine (June 1973, Vol. 81, No. 6), p.17; Oliver, op.
52. Sharon Boyd, "Occult America: The U.S.: Founded on Occultism Not Christianity," What Is cit., p.33; Hutchens, op. cit., p.252.
(1987, Vol. 1, No. 2), p.12. 87. R. Swinburne Clymer, The Mysteries of Osiris or Ancient Egyptian Initiation (Quakertown,
53. Ibid. Pennsylvania: The Philosophical Publishing Company, 1951, Revised Edition), p.131.
54. Holy Bible (Wichita Kansas: Heirloom Bible Publishers, 1971), p.40; See also: George Oliver, 88. Oliver, op. cit., p.27.
Signs and Symbols (New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1906), p.48; R. 89. Hall, The Secret Teachings of All Ages, op. cit., p.lxxxviii.
Swinburne Clymer, The Mysteries of Osiris or Ancient Egyptian Initiation (Quakertown, Pennsylvania: 90. Lynn F. Perkins, Masonry in the New Age (Lakemont, Georgia: CSA Press, 1971), p.99.
The Philosophical Publishing Company, 1951, Revised Edition), p.220; Kenneth R. H. MacKenzie, 91. Ibid.
Editor, The Royal Masonic Cyclopaedia of History, Rites, Symbolism, and Biography (New York: J. 92. Ibid., p.100.
W. Bouton, 1877), p.168; Lewis Spence, Myths and Legends of Babylonia and Assyria (London, 93. Pike, op. cit., p.734; See also: Hutchens, op. cit., p.253
England: George G. Harrap and Company, 1916), p.296. 94. Berger, op. cit., p.60.
55. Ibid. 95. Lash, op. cit., p.224.
56. Henry C. Clausen, Clausen's Commentaries on Morals and Dogma (The Supreme Council, 33 96. Cirlot, op. cit., p.22; See also: Thomas Bulfinch, Bulfinch's Mythology: The Age of Fable or
ø , Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction, 1974), p.79, 167. Stories of Gods and Heroes (Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc., 1948), p.338.
57. Self-Help Update (Issue 27), p.13. 97. Rebecca Carina, "The Bee and Sweetness of Life," Lightworks (January 1996).
58. Boyd, op. cit.; See also: Jim Tresner, "Wings of the Eagle, Wings on Our Feet," Scottish Rite 98. "The Bee Hive," The Short Talk Bulletin (September 1951, Vol. 29, No. 9), p.5.
Journal (July 1998), p.7-8. 99. Kenneth R. H. MacKenzie, Editor, The Royal Masonic Cyclopaedia of History, Rites, Symbolism,
59. Ibid. and Biography (New York: J. W. Bouton, 1877), p.71.
60. A. Ralph Epperson, The New World Order (Tucson, Arizona: Publius Press, 100. C. F. McQuaig, The Masonic Report (Norcross, Georgia: Answer Books and Tapes), p.53.
1990), p.138. 101. Texe Marrs, Circle of Intrique (Austin, Texas: Living Truth Ministries, 1995), p.219.
61. Ibid., quoting Rex Hutchens, p.139 102. H. L. Haywood, Symbolic Masonry: An Interpretation of the Three Degrees (Washington, D.C.:
62. Pike, op. cit., p.291, 254; Albert Pike, The Magnum Opus (Kila, Montana: Kessinger Publishing Masonic Service Association of the United States, 1923), p.287.
Company, 1992), p.xviii. 103. Ibid.
63. Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages (Los Angeles, California: The Philosophical 104. Norman MacKenzie, Editor, Secret Societies (1967), p.143.
Research Society Press, 1945), p.lxxxix. 105. Willcock, op. cit.
64. Ibid.; Cirlot op. cit., p.92; Walter McLeod, Editor, Beyond the Pillars (Grand Lodge A.F. & A.M. 106. Arthur Edward Waite, A New Encyclopedia of Freemasonry and of Cognate Instituted Mysteries:
of Canada, 1973), p.100. Their Rites, Literature and History (Vol. I) (New York: Weathervane Books, 1970), p.61-61.
65. Albert Churchward, Signs and Symbols of Primordial Man: The Evolution of Religious Doctrine 107. John Yarker, The Arcane Schools: A Review of Their Origin and Antiquity:With a General History
from the Eschatology of the Ancient Egyptians (London, England: George Allen and Company, Ltd., of Freemasonry and Its Relation to the Theosophic Scientific and Philosophic Mysteries (Belfast,
1913, Second Edition), p.459. Ireland: William Tait, 1909), p.267.
66. Cirlot op. cit., p.91. 108. William O. Peterson, Editor, Masonic Quiz Book: "Ask Me Another, Brother" (Chicago, Illinois:
67. Ibid., p.278. Charles T. Powner Company, 1950), p.32, 133; See also: William Adrian Brown, Facts, Fables and
68. R. Swinburne Clymer, The Mysteries of Osiris or Ancient Egyptian Initiation (Quakertown, Fantasies of Freemasonry (New York, New York: Vantage Press, Inc., 1968), p.169.
Pennsylvania: The Philosophical Publishing Company, 1951, Revised Edition), p.42. 109. John T. Lawrence, The Perfect Ashlar (London: A. Lewis, 1912), p.295, updated language.
69. Cirlot op. cit., p.92-93. The quotation actually reads: "At ye makeing of ye Toure of Babell, there was Masonrie first much
70. Hutchens, op. cit., p.284. esteemed of, and the King of Babilon yt was called Nimrod was a mason himself and loved well
71. Mustafa El-Amin, Freemasonry: Ancient Egypt and the Islamic Destiny (Jersey City, New Jersey: Masons."
New Mind Productions, 1988), p.24. 110. Kenneth MacKenzie, op. cit., p.308.
72. Jim Tresner, "Wings of the Eagle, Wings on Our Feet," Scottish Rite Journal (July 1998), p.7. 111. Helena Petrovna Blavatsky, Isis Unveiled, Vol. I: Science (New York, New York: Trow's Printing
73. Herbert F. Inman, Masonic Problems and Queries (London, England: A. Lewis Ltd., 1978), and Bookbinding Company, 1877), p.554, xxxiii.
p.210; See also: Charles G. Berger, Our Phallic Heritage (New York, New York: Greenwich Book 112. Becker, op. cit., p.38; The Authorized Standard Ritual of the Order of the Eastern Star (New
Publishers, Inc., 1966), p.204. York: Press of Andrew H. Kellogg Company, 1916 Edition), p.203.
74. Cirlot, op. cit., p.286-288. 113. Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines (Portland, Oregon: Fritz Springmeier), p.85.
75. Sandra L. Koch, Combating the New Age Movement: A Christian Warfare Manual (Boca Raton, 114. Dave Hunt, The Cult Explosion (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1980), p.77.
Florida: Foundation Tabernacle Ministries, Inc., n.d.); See also: Robert S. Liichow, The Two Roots 115. "The Bee Hive," The Short Talk Bulletin, op. cit., p.4-5.
of Today's Revival (Kearney, Nebraska: Morris Publishing, 1997), p.209-212. 116. Texe Marrs, How Will We Know the Antichrist? 21 Ways to Identify the Beast of Prophecy
76. Alain Danielou, The Gods of India (New York, New York: Inner Traditions International Ltd., (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1990), p.2.
1985), p.217, 219. 117. Eric Barger, From Rock to Rock: The Music of Darkness Exposed! (Lafayette, Louisiana:
77. Lash, op. cit., p.336. Huntington House, Inc., 1990), p.117.
78. George Oliver, Signs and Symbols (New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 118. Berger, op. cit., p.37; See also: Gaynor, op. cit., p.163.
1906), p.36. 119. Veronica Ions, Egyptian Mythology (Middlesex, England: The Hamlyn Publishing Group Ltd.,
79. Ibid., p.33. 1965), p.26, 46.

290 291
120. Ibid., p.26. 5. The World Book Encyclopedia (1961 Edition, Vol. 12), p.340; See also: Health (February 1986),
121. Circle Network News (Spring 1986, Vol. 8, No. 1), p.12; See also: Phil Phillips, Saturday p.80; Percival George Woodcock, Short Dictionary of Mythology (Philosophical Library, 1953), p.94;
Morning Mind Control (Nashville, Tennessee: Oliver-Nelson Books, 1991), p.190; Barger, op. cit., New Larousse Encyclopedia of Mythology (Prometheus Press, 1972 Edition), p.238; Perceptions
p.117, 118. (Summer 1993, Vol. 1, Issue 2), p.20; Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York:
122. New Larousse Encyclopedia of Mythology, op. cit., p.3; See also: Circle Network News (Spring Philosophical Library, 1953), p.77; Thomas Bulfinch, Bulfinch's Mythology: The Age of Fable or
1986, Vol. 8, No. 1), p.12; Ions, op. cit., p.24. Stories of Gods and Heroes (Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc., 1948), p.7;
123. Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible (New: Avon Books, 1969), p.60; See also p.58. Edith Hamilton, Mythology (Boston, Massachusetts: Little, Brown and Company, 1942), p.34;
124. Orion, "Moonchild-Take Heart Scarab-Not Cancer-Thou Art," Sphaera Imaginatio #16, p.17. Thomas Bulfinch, The Age of Fable or the Beauties of Mythology (New York: The Heritage Press,
125. Autumn Moon, "Amulets of the Nile Gods," Circle Network News (Summer 1987, Vol. 9, No. 1942), p.9; Joseph Campbell, The Masks of God: Creative Mythology (New York, New York: The
2), p.14; Sir Wallis Budge, Egyptian Magic (Secaucus, New Jersey: University Books, Inc, n.d.), Viking Press, 1968), p.203.
p.36. 6. Ibid.; See also: "The Masonic Rod," Short Talk Bulletin (September 1957; Vol. 35, No. 9;
126. Wedeck, op. cit., p.134-135. Reprinted March 1986), p.6; Edith Hamilton, Mythology (Boston, Massachusetts: Little, Brown and
127. Hutchens, op. cit., p.213. Company, 1942), p.35; Percival George Woodcock, Short Dictionary of Mythology (Philosophical
128. Cirlot op. cit., p.143; See also: Arthur Edward Waite, The Mysteries of Magic: A Digest of Library, 1953), p.94.
the Writings of Eliphas Levi (Chicago, Illinois: De Laurence, Scott and Company, 1909), p.299. 7. New Larousse Encyclopedia of Mythology (Prometheus Press, 1972 Edition), p.238.
129. Hall, The Secret Teachings of All Ages, op. cit., p.xci. 8. Harry E. Wedeck, Treasury of Witchcraft (New York, New York: Philosophical Library, 1961), p.8.
130. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age (Vol. II) (New York: Lucis Publishing Company, 9. Ibid., p.188.
1955), p.62; See also: Lash, op. cit., p.279. 10. Bedworth and Bedworth, op. cit.; The New Age Magazine (June 1973, Vol. 81, No. 6), p.16;
131. Texe Marrs quoting Alice Bailey, Millennium: Peace, Promises, and the Day They Take Our Campbell, The Hero with a Thousand Faces, op. cit., p.72.
Money Away (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1990), p.224. 11. Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry
132. Cooper, op. cit. (Richmond, Virginia: L. H. Jenkins, Inc., 1871), p.506.
133. The Living Unicorn (Carver, Minnesota: The Living Unicorn, Inc., 1980), p.13. See also: Wanda 12. Ibid., p.586.
Marrs, New Age Lies to Women (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1989), p.69. 13. Catalog from Sounds True, Inside front cover; Edith Hamilton, Mythology (Boston,
134. Al Dager, The Unicorn: Fabled Beast of Myth and Magic (Costa Mesa, California: Media Massachusetts: Little, Brown and Company, 1942), p.44.
Spotlight, n.d.), unnumbered page. 14. The New Age Magazine (June 1973, Vol. 81, No. 6), p.16; See also: J. P. Brooke-Little, An
135. Ibid.; See also: Phil Phillips, Turmoil in the Toybox (Lancaster, Pennsylvania: Starburst Heraldic Alphabet (New York: Arco Publishing Company, Inc., 1973), p.57; Frank Gaynor, Editor,
Publishers, 1986), p.79. Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.31; Percival George Woodcock,
136. The Living Unicorn, op. cit., p.3. Short Dictionary of Mythology (Philosophical Library, 1953), p.29; Thomas Bulfinch, Bulfinch's
137. Ibid. Mythology: The Age of Fable or Stories of Gods and Heroes (Garden City, New York: Doubleday and
138. Ibid., p.5. Company, Inc., 1948), p.7; Thomas Bulfinch, The Age of Fable or the Beauties of Mythology (New
139. Lash, op. cit., p.394; See also: Maurice Bessy, A Pictorial History of Magic and the York: The Heritage Press, 1942), p.9; Charles G. Berger, Our Phallic Heritage (New York, New York:
Supernatural (Hamlyn Publishing Group Limited, 1964), p.128; Meditation (Winter 1991, Vol. 6, No. Greenwich Book Publishers, Inc., 1966), p.204; William O. Peterson, Editor, Masonic Quiz Book:
1), Back Cover. "Ask Me Another, Brother" (Chicago, Illinois: Charles T. Powner Company, 1950), p.256.
140. Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for World Domination (Westchester, 15. Percival George Woodcock, Short Dictionary of Mythology (New York: Philosophical Library,
Illinois: Crossway Books, 1988), p.116. 1953), p.29; See also: The New Age Magazine (June 1973, Vol. 81, No. 6), p.16.
141. Catalog from Little Shop of Incense (Spring 1987). 16. Cirlot op. cit., p.35-37.
142. The Llewellyn New Times (January/February 1987, #871), p.68. 17. Pike, op. cit., p.502; Ibid., p.35.
143. Margot Adler, Drawing Down the Moon: Witches, Druids, Goddess-Worshippers, and Other 18. Laurie Cabot and Tom Cowan, The Power of the Witch: The Earth, the Moon, and the Magical
Pagans in America Today, (New York, New York: The Viking Press, 1979), p.412 Path to Enlightenment (New York, New York: Delacorte Press, 1989), p.114.
144. Llewellyn New Times, op. cit. p.61. 19. David L. Carrico, Lucifer-Eliphas Levi-Albert Pike and the Masonic Lodge (Evansville, Indiana:
145. Laurie Cabot with Tom Cowan, Power of the Witch: The Earth, the Moon, and the Magical Followers of Jesus Christ, 1991), p.18-22; J. D. Buck, Mystic Masonry (Illinois: Indo-American Book
Path to Enlightenment (New York, New York: Delacorte Press, 1989), p.306, 308. Company, 1913, Sixth Edition), p.xvi; Arthur Edward Waite, The Holy Kabbalah (London: Williams
146. Cuddy, op. cit., p.317. and Norgate Ltd., 1929), p. 553; Arthur Edward Waite, The Secret Tradition in Freemasonry
(London: Rider and Company, 1937), p.619; Joseph Fort Newton, The Builders: A Story and Study
12. Simboli sa krilima of Masonry (Cedar Rapids, Iowa: The Torch Press, 1914), p.66; Arthur Edward Waite, An
1. J. E. Cirlot (Translated by Jack Sage), A Dictionary of Symbols (New York: Dorset Press, 1991), Encyclopedia of Freemasonry and of Cognate Instituted Mysteries: Their Rites, Literature and
p.374. History, (Vol. II) (New York: Weathervane Books, 1970), p.278; Rex R. Hutchens and Donald W.
2. Paul Hamlyn, Greek Mythology (London: Paul Hamlyn, Ltd., 1967), p.50-51; The New Age Monson, The Bible in Albert Pike's Morals and Dogma (Washington, D.C.: Supreme Council, 33rd
Magazine (June 1973, Vol. 81, No. 6), p.16; Albert E. Bedworth and David A. Bedworth, Health Degree, 1992), p.19, 29, 42, 45, 63, 71, 101, 102, 103, 159, 170, 172, 174, 177, 178, 181,
for Human Effectiveness (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1982), p.6; Edith 243, 244; Robert A. Morey, The Origins and Teachings of Freemasonry (Southbridge,
Hamilton, Mythology (Boston, Massachusetts: Little, Brown and Company, 1942), p.34; Richard Massachusetts: Crowne Publications, Inc., 1990), p.37, 38, 49, 75.
Patrick, All Color Book of Greek Mythology (London, England: Octopus Books Limited, 1972), p.46; 20. Lucien V. Rule, Pioneering in Masonry: The Life and Times of Rob Morris, Masonic Poet
The World Book Encyclopedia (1961 Edition, Vol. 12), p.340; Thomas Bulfinch, Bulfinch's Laureate, Together with Story of Clara Barton and the Eastern Star (Louisville, Kentucky: Brandt
Mythology: The Age of Fable or Stories of Gods and Heroes (Garden City, New York: Doubleday and and Connors Company, 1922), p.158.
Company, Inc., 1948), p.7. 21. Arthur Edward Waite, The Mysteries of Magic: A Digest of the Writings of Eliphas Levi (Chicago,
3. Albert E. Bedworth and David A. Bedworth, Health for Human Effectiveness (Englewood Cliffs, Illinois: De Laurence, Scott and Company, 1909), p.214.
New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1982), p.6 22. H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy (Vol.
4. Carl C. Jung, M.-L. von Franz, Joseph L. Henderson, Jolande Jacobe, Aniela Jaffe, Man and His II-Anthropogenesis) (Covina, California: Theosophical University Press, 1947, Fourth Edition), p.364.
Symbols (Garden City, New Jersey: Doubleday and Company, Inc., 1964), p.156. 23. "The Masonic Rod," Short Talk Bulletin (September 1957; Vol. 35, No. 9; Reprinted March
1986), p.3-4.

292 293
24. William O. Peterson, Editor, Masonic Quiz Book: "Ask Me Another, Brother" (Chicago, Illinois: 60. New Larousse Encyclopedia of Mythology (Prometheus Press, 1972 Edition), p.22.
Charles T. Powner Company, 1950), p.256. 61. Ibid., p.29; See also: Evans, op. cit., p.284.
25. Kenneth R. H. MacKenzie, Editor, "Caduceus," The Royal Masonic Cyclopaedia 62. Catalog from Dancing Dragon Designs (Summer 1990), p.2.
of History, Rites, Symbolism, and Biography (New York: J. W. Bouton, 1877), p.89. 63. Phil Phillips, Saturday Morning Mind Control (Nashville, Tennessee: Oliver-Nelson Books, 1991),
26. Peterson, op. cit. p.115.
27. Pike, op. cit., p.502-503. 64. Ibid.
28. Count Goblet D'Alviella, The Migration of Symbols (Westminster: Archibald Constable and 65. Phil Phillips, Turmoil in the Toybox (Lancaster, Pennsylvania: Starburst Publishers, 1986), p.
Company, 1894), p.230. 78-79; See also: Albert James Dager, Dragonraid: Can Fantasy Role-Playing Games Be
29. Blavatsky, op. cit., (Vol. I-Cosmogenesis), p.365. "Christianized"?, unnumbered page; National Enquirer (May 27, 1986), p.61.
30. Charles Clyde Hunt, Some Thoughts on Masonic Symbolism (New York: Macoy Publishing and 66. Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for World Domination (Westchester,
Masonic Supply Company, 1930), p.123. Illinois: Crossway Books, 1988), p.116.
31. Pike, op. cit., p.496. 67. Hamlyn, op. cit., p.142.
32. The New Age Magazine (June 1973, Vol. 81, No. 6), p.17; See also: Peterson, op. cit., p.83. 68. New Larousse Encyclopedia of Mythology, op. cit. p.135.
33. George Oliver, Signs and Symbols (New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 69. Pike, op. cit., p.15, 597; Ibid., p.13; George Oliver, Signs and Symbols (New York: Macoy
1906), p.33. Publishing and Masonic Supply Company, 1906), p.94; The World Book Encyclopedia (1961 Edition,
34. Pike, op. cit., p.500. Vol. 16), p.129; Thomas Bulfinch, Bulfinch's Mythology (New York: Thomas Y. Crowell Company,
35. Fritz Springmeier, The Watchtower and the Masons (Portland, Oregon, 1992), p.xi. Inc., 1970), p.967; Arthur Coon, The Theosophical Seal (no other info available), p.190; Cirlot op.
36. Ibid., p.115. cit., p.67, 278; A. T. C. Pierson, The Traditions, Origin and Early History of Freemasonry (New York:
37. Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.102. Masonic Publishing Company, 1865), p.221; Aleister Crowley, Seven, Seven, Seven (no other infor-
38 Eric Barger, From Rock to Rock: The Music of Darkness Exposed! (Lafayette, Louisiana: mation available), p.73; R. Swinburne Clymer, The Mysteries of Osiris or Ancient Egyptian Initiation
Huntington House, Inc., 1990), p.117. (Quakertown, Pennsylvania: The Philosophical Publishing Company, 1951, Revised Edition), p.111;
39. Ibid., p.117, 156. 278; M. Esther Harding, Woman's Mysteries: Ancient and Modern (New York: G. P. Putnam's Sons
40. S. R. Parchment, Ancient Operative Masonry (San Francisco, California: San Francisco Center- for the C. G. Jung Foundation for Analytical Psychology, 1971 Edition), p.94.
Rosicrucian Fellowship, 1930), p.125. 70. The World Book Encyclopedia (1961 Edition;, Vol. 16), p.129.
41. Pike, op. cit., p.850-851. 71. Ibid.; Thomas Bulfinch, Bulfinch's Mythology (New York: Thomas Y. Crowell Company, Inc.,
42. John Yarker, The Arcane Schools: A Review of Their Origin and Antiquity; with a General History 1970), p.920, 967; Woodcock, op. cit., p.35; Thomas Bulfinch, Bulfinch's Mythology: The Age of
of Freemasonry, and Its Relation to the Theosophic, Scientific, and Philosophic Mysteries (Belfast, Fable or Stories of Gods and Heroes (Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc., 1948),
Ireland: William Tait, 1909), p.208. p.9; Charles G. Berger, Our Phallic Heritage (New York, New York: Greenwich Book Publishers, Inc.,
43. John Sebastian Marlow Ward, The Sign Language of the Mysteries (New York: Land's End 1966), p.40; Gustav Schwab, Gods and Heroes: Myths and Epics of Ancient Greece (New York:
Press, 1969), p.185-186. Pantheon Books, 1946), p.36; Thomas Bulfinch, Bulfinch's Mythology (New York: Thomas Y. Crowell
44. Rex R. Hutchens, A Bridge to Light (Washington, D.C.: Supreme Council, 33 Ancient and Company, Inc., 1970), p.967; Arthur Coon, The Theosophical Seal (no other info available), p.190;
Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction, 1988), p.201. Edith Hamilton, Mythology (Boston, Massachusetts: Little, Brown and Company, 1942), p.21, 51;
45. Ibid., p.300-301. Helena Petrovna Blavatsky, Isis Unveiled, Vol. I: Science (New York, New York: Trow's Printing and
46. Jacques Duchesne-Guillemin, Edited by Ruth Nanda Anshen, Symbols and Values in Bookbinding Company, 1877), p.263; Clifton L. Fowler, Santa Claus and Christmas (Knoxville,
Zoroastrianism: Their Survival and Renewal (New York, New York: Harper and Row, 1966, p.17. Tennessee: Evangelist of Truth, 1982), p.28; Hamlyn, op. cit., p.7.
47. Springmeier, op. cit., p.153. 72. Ward, op. cit., p.232; See also: Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for
48. Texe Marrs, Texe Marrs Book of New Age Cults and Religions (Austin, Texas: Living Truth World Domination (Westchester, Illinois: Crossway Books, 1988), p.69.
Publishers, 1990), p.228. 73. Waite, op. cit., p.214.
49. Cirlot op. cit., 82. 74. Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for World Domination (Westchester,
50. New Larousse Encyclopedia of Mythology, op. cit., p.21; See also: Veronica Ions, Egyptian Illinois: Crossway Books, 1988), p.68.
Mythology (Middlesex, England: The Hamlyn Publishing Group Ltd., 1965), p.68; Henry Ridgely 75. Woodcock, op. cit., p.135.
Evans, "Egyptian Decorations of Naval Lodge No. 4, Washington, D.C.," The New Age Magazine 76. Robert Macoy, A Dictionary of Freemasonry: A Compendium of Masonic History, Symbolism,
(May 1948, Vol. 56, No. 5). Rituals, Literature, and Myth (New York: Bell Publishing Company, n.d.), p.65.
51. Charles F. Pfeiffer, Editor, The Biblical World: A Dictionary of Biblical Archaeology (New York: 77. Helena Petrovna Blavatsky, Isis Unveiled, Vol. I: Science (New York, New York: Trow's Printing
Bonanza Books, 1966), p.206. and Bookbinding Company, 1877), p.263, 578.
52. Veronica Ions, Egyptian Mythology (Middlesex, England: The Hamlyn Publishing Group Ltd., 78. William Schnoebelen, Masonry: Beyond the Light (Chino, California: Chick Publications, 1991),
1965), p.24. p.158.
53. Geoffrey Parringer, Editor, World Religions: From Ancient History to the Present (New York, New 79. The World Book Encyclopedia (1961 Edition, Vol. 16), p.250.
York: Facts on File Publications, 1983), p.116. 80. Charles G. Berger, Our Phallic Heritage (New York, New York: Greenwich Book Publishers, Inc.,
54. New Larousse Encyclopedia of Mythology, op. cit., p.57; Lewis Spence, Myths and Legends of 1966), p.40, 80; Cirlot, op. cit., p.279; Clifton L. Fowler, Santa Claus and Christmas (Knoxville,
Babylonia and Assyria (London, England: George G. Harrap and Company, 1916), p.206-208; Tennessee: Evangelist of Truth, 1982), p.28; Al Dager, Origins of Christmas Traditions (Costa Mesa,
Gaynor, op. cit., p.17. California: Media Spotlight, 1985 Special Report), unnumbered page; CIB Bulletin (December 1989;
55. Springmeier, op. cit., p.111, 127. Vol. 5, No. 12), p.1; Anthony Frewin, The Book of Days (St. James Place, London: William Collins
56. Ibid., p.ii-iii. Sons and Company, Ltd., 1979), p.384; "Babel Becomes One," The Omega-Letter (April 1990, Vol.
57. J. S. M. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods (London, England: Simpkin, Marshall, 5, No. 4), p.7; Ralph Edward Woodrow, Babylon Mystery Religion: Ancient and Modern (Riverside,
Hamilton, Kent and Company Ltd., 1921), p.64. California: Ralph Woodrow Evangelistic Association, Inc., 1990 Edition), p.143; Peter Lalonde, One
58. Manly Palmer Hall, America's Assignment with Destiny (Los Angeles, California: Philosophical World Under Antichrist (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1991), p.59; Woodcock, op.
Research Society, Inc., 1951), p.31-32. cit., p.134; Dave Hunt, Whatever Happened to Heaven? (Eugene, Oregon: Harvest House
59. Henry Ridgely Evans, "Egyptian Decorations of Naval Lodge No. 4, Washington, D.C.," The New Publishers, 1988), p.113.
Age Magazine (May 1948, Vol. 56, No. 5).

294 295
81. Al Dager, Origins of Christmas Traditions (Costa Mesa, California: Media Spotlight, 1985 6. Mysteries of Mind, Space and Time: The Unexplained (Vol. 1) (Westport, Connecticut: H.S.
Special Report), unnumbered page. Stuttman, Inc., 1992), p.41-42; See also: William Schnoebelen, Masonry: Beyond the Light (Chick
82. Clifton L. Fowler, Santa Claus and Christmas (Knoxville, Tennessee: Evangelist of Truth, 1982), Publications, 1991), p.176-177.
p.28. 7. Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.77; See
83. Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible (New York: Avon Books, 1969), p.98; Henry C. Clausen, also: Harry E. Wedeck, Treasury of Witchcraft (New York: Philosophical Library, 1961), picture cap-
Clausen's Commentaries on Morals and Dogma (Supreme Council, 33rd Degree, Ancient and tion between p.40 and 41.
Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction, USA, 1974), p.142, Joseph Fort 8. Maurice Bessy, A Pictorial History of Magic and the Supernatural (Hamlyn Publishing Group
Newton, The Builders: A Story and Study of Masonry (Cedar Rapids, Iowa: The Torch Press, 1914), Limited, 1964), p.87.
p.183; George H. Steinmetz, Freemasonry: Its Hidden Meaning (New York: Macoy Publishing and 9. Wolfgang Hochheimer quoting Carl Jung, The Psychotherapy of C. G. Jung (G. P. Putnam's Sons,
Masonic Supply Company, 1948), p.93-94; What? When? Where? Why? Who? in Freemasonry 1969), p.70.
(Silver Spring, Maryland: Masonic Service Association of the United States, 1956), p.67-68; Allen 10. Colin Wilson, The Occult: A History (New York, Random House, 1971), p.249.
E. Roberts, The Craft and Its Symbols: Opening the Door to Masonic Symbolism (Richmond, 11. Ibid.
Virginia: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, Inc., 1974), p.36; W. L. Wilmshurst, The 12. Gaynor, op.cit., p.172.
Masonic Initiation (Ferndale, Michigan: Trismegistus Press, 1980; Originally published 1924), p.95, 13. Ibid., p.199.
187-188; "Sts. Johns' Days," Short Talk Bulletin (December 1933; Vol. 11, No. 12; Reprinted July 14. Arthur Edward Waite, The Mysteries of Magic: A Digest of the Writings of Eliphas Levi (Chicago,
1986), p.5-6, 8; Texe Marrs, Millennium: Peace, Promises, and the Day They Take Our Money Away Illinois: De Laurence, Scott and Company, 1909), p.48.
(Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1990), p.50; Albert G. Mackey, A Manual of the Lodge (New 15. John Maxson Stillman, The Story of Alchemy and Early Chemistry (New York, New York: Dover
York: Charles E. Merrill Company, 1870), p.57; Charles H. Vail, The Ancient Mysteries and Modern Publications, Inc., 1960), p.367.
Masonry (New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1909), p.51-52, 135-136, 16. New Times (July/August 1988; #884), p.28.
186; Colin F. W. Dyer, Symbolism in Craft Freemasonry (England: A Lewis, Ltd., 1976), p.98, 100- 17. Editors of Time-Life Books, Magical Arts (Alexandria, Virginia: Time-Life Books, 1990), p.54.
101; Albert G. Mackey, The Symbolism of Freemasonry (New York: Clark and Maynard, 1869), 18. Gaynor, op. cit., p.92.
p.115; J. D. Buck, Mystic Masonry (Illinois: Indo-American Book Company, 1913, Sixth Edition), 19. Dennis Laurence Cuddy (quoting from The Rosicrucian Digest), Now Is the Dawning of the
p.86; Albert Churchward, Signs and Symbols of Primordial Man (London: George Allen and New Age New World Order (Oklahoma City, Oklahoma: Hearthstone Publishing Ltd., 1991), p.120-
Company, Ltd., 1913, Second Edition), p.289. 121.
84. Waite, The Mysteries of Magic, op. cit., p.217; Woodcock, op. cit., p.135; Cirlot op. cit., p.281; 20. Catalog from The Occult Emporium (Winter 1993 to Winter 1994), p.1.
The World Book Encyclopedia (1961 Edition, Vol. 16), p.129; Berger, op. cit., p.41. 21. Ibid., p.4.
85. Cirlot op. cit., p.281; See also: George Oliver, Signs and Symbols (New York: Macoy Publishing 22. Ibid., p.54.
and Masonic Supply Company, 1906), p.82; Charles Scott, The Analogy of Ancient Craft Masonry 23. Kimberly Snoddy, "Symbol of Unity," CPWR Journal (November 1993, Vol. 5, No. 6), p.3.
to Natural and Revealed Religion (Philadelphia, Pennsylvania: E. H. Butler and Company, 1857), 24. John Blofeld, The Tantric Mysticism of Tibet (Boston, Massachusetts: Shambhala Publications,
p.311. Inc., 1970), p.102.
86. George Oliver, Signs and Symbols (New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 25. "Guidelines: The Mandala," Crescendo: The Newsletter of the Institute for Music and Imagery
1906), p.82; Charles Scott, The Analogy of Ancient Craft Masonry to Natural and Revealed Religion (July 1987, Vol. 7, No. 2), p.2; See also: Carl G. Jung, M.-L. von Franz, Joseph L. Henderson,
(Philadelphia, Pennsylvania: E. H. Butler and Company, 1857), p.311; Pocket Masonic Dictionary Jolande Jacobi, Aniela Jaffe, Man and His Symbols (Garden City, New York: Doubleday and
(Silver Spring, Maryland: The Masonic Service Association of the United States, February 1988), Company, Inc., 1964), p.213; Nancy Wilson Ross, Three Ways of Asian Wisdom (New York, New
p.25; Berger, op. cit., p.41. York: Simon and Schuster, 1966), p.59; Robert Hieronimus, America's Secret Destiny: Spiritual
87. Pocket Masonic Dictionary (Silver Spring, Maryland: The Masonic Service Association of the Vision and the Founding of a Nation (Rochester, Vermont: Destiny Books, 1989), p.68; Joseph
United States, February 1988), p.27. Campbell with Bill Moyers, Betty Sue Flowers, Editor, The Power of Myth (New York, New York:
88. Waite, The Mysteries of Magic, op. cit., p.217. Doubleday, 1988), p.216; Johanna Michaelsen, Like Lambs to the Slaughter (Eugene, Oregon:
89. Woodcock, op. cit., p.41. Harvest House Publishers, 1989), p.104-105.
90. New Larousse Encyclopedia of Mythology, op. cit., p.132; See also: Hamlyn, op. cit., 1967). 26. 1986 Catalog of Events from Joy Lake Mountain Seminar Center, p.21.
91. G. O. Marx, "Why I Don't Want to Be Your Valentine," The Voice in the Wilderness (February 27. Catalog from the Theosophical Publishing House.
1992), p.14. 28. Howard Kent, A Color Guide to Yoga (Intercontinental Book Productions, 1980), p.58.
92. Paul R. Cannon, "Venereal Disease," The World Book Encyclopedia (1961 Edition, Vol. 18), 29. Ibid., p.59.
p.239. 30. Cabot op. cit., p.93.
93. Cirlot op. cit., p.31. 31. Alan Morrison, The Serpent and the Cross: Religious Corruption in an Evil Age (Birmingham,
England: K & M Books, 1994), p.261.
13. Simboli organizacija 32. David L. Carrico with Rick Doninger, The Egyptian-Masonic-Satanic Connection (Evansville,
1. H. Spencer Lewis, Rosicrucian Manual (Vol. No. 8), (San Jose, California: Supreme Grand Lodge Indiana: Followers of Jesus Christ, 1991), p.12, 13; Texe Marrs, Texe Marrs Book of New Age Cults
of AMORC, 1966), p.137-138. and Religions (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1990), 199, 238.
2. Laurie Cabot with Tom Cowan, Power of the Witch: The Earth, the Moon, and the Magical Path 33. William Schnoebelen, Masonry: Beyond the Light (Chino, California: Chick Publications, 1991),
(New York, New York: Delacorte Press, 1989), Inside front cover. p.205; Battle Cry (March/April 1991), p.4; Constance Cumbey, The Hidden Dangers of the Rainbow:
3. Ibid., p.149-150. The New Age Movement and Our Coming Age of Barbarism (Shreveport, Louisiana: Huntington
4. Rex R. Hutchens, A Bridge to Light (Washington, D.C.: Supreme Council, 33 Ancient and House, Inc., Revised Edition, 1983), p.49.
Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction, 1988), p.250; See also: J. E. Cirlot 34. David Carrico, The Occult Meaning of the Great Seal of the United States (Evansville, Indiana:
(Translated by Jack Sage), A Dictionary of Symbols (New York: Dorset Press, 1991 Edition), p.6; Followers of Jesus Christ, 1991), p.83.
John Maxson Stillman, The Story of Alchemy and Early Chemistry (New York, New York: Dover 35. Foster Bailey, "A New Age Symbol," The Beacon (January/February 1993), p.4-5.
Publications, Inc., 1960), p.151. 36. Cover of Lucifer magazine.
5 Helena Petrovna Blavatsky, Isis Unveiled, Vol. I: Science (New York, New York: Trow's Printing 37. Texe Marrs, Texe Marrs Book of New Age Cults and Religions (Austin, Texas: Living Truth
and Bookbinding Company, 1877), p.554, xxxiii. Publishers, 1990), p.299.
38. M. Temple Richmond, Sirius (Mariposa, California: Source Publications, 1997), p.29.

296 297
39. Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces (Princeton, New Jersey: Princeton University 57. Manly P. Hall, America's Assignment with Destiny (Los Angeles, California: Philosophical
Press, 1968, Second Edition), p.213. Research Society, Inc., 1951), p.19.
40. The World Book Encyclopedia (1961 Edition, Vol. 18), p.251; Webster's Seventh New Collegiate 58. Manly Palmer Hall, Initiates of the Flame (Los Angeles, California: The Phoenix Press, 1934),
Dictionary, 1967, p.502; H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, p.20.
and Philosophy (Vol. II-Anthropogenesis) (Covina, California: Theosophical University Press, 1947, 59. Blavatsky, The Secret Doctrine, op. cit., p.378.
Fourth Edition), p.759. 60. Lynn F. Perkins, Masonry in the New Age (Lakemont, Georgia: CSA Press, 1971), p.144.
41. Marrs, op. cit., p.299. 61. "How to Build Your Own Washington Monument" punch out.
42. Ibid., p.186; David Spangler, "Finding Heaven on Earth, New Age Journal (January/February 62. Cuddy quoting from The Rosicrucian Digest, op. cit., p.52.
1988, Vol. 4, Issue 1); Is the Antichrist in the World Today?, Interview with Constance Cumbey 63. Dwight L. Kinman quoting Robert Muller, The World's Last Dictator (Woodburn, Oregon: Solid
(Oklahoma City, Oklahoma: Southwest Radio Church, 1982); David Spangler, Emergence: The Rock Books, Inc. 1995), p. 81.
Rebirth of the Sacred (New York: Dell Publishing, 1984), p.32; "Earth and Spirit: The Spiritual 64. Blueprint for Building the New World Order (Dearborn, Michigan: The Omega-Letter/Christian
Dimension of the Environmental Crisis," Chinook Learning Center, p.6; Texe Marrs, Dark Secrets World Report), p.21.
of the New Age: Satan's Plan for a One World Religion (Westchester, Illinois: Crossway Books, 65. Robert Muller, New Genesis: Shaping a Global Spirituality (Garden City, New York: Image Books,
1987), p.37; Catalog from the Flower Essence Society, p.17; David Spangler, Links with Space 1984), p.75.
(Marina Del Rey, California: DeVorss and Company, 1971), p.13; David Spangler, Revelation: The 66. The Rainbow Connection (April 1995), p.3.
Birth of a New Age (Middleton, Wisconsin: The Lorian Press, 1976), p.11; Constance Cumbey, The 67. Brochure from the Temple of Understanding, Received March 12, 1991, p.2.
Hidden Dangers of the Rainbow: The New Age Movement and Our Coming Age of Barbarism 68. Breakthrough (Winter/Summer 1990, Vol. 11, No.2-4), p.2; See also: Rosamond C. Rodman,
(Shreveport, Louisiana: Huntington House, Inc., Revised Edition, 1983), p.51. Editor, The United Nations in an Interdependent World: Past, Present, Future (New York, New York:
43. Arthur Edward Waite, A New Encyclopedia of Freemasonry and of Cognate Instituted Mysteries: Global Education Associates, 1995), p.2.
Their Rites, Literature and History (Vol. I) (New York: Weathervane Books, 1970), p.ix; See also: 69. Letter from Planetary Citizens dated April 17, 1985.
Waite, The Mysteries of Magic, op. cit., p.202, 206, 212, 442; Joseph Carr, The Lucifer Connection 70. Robert Sessler, To Be God of One World: The French Revolution Globalized (Merlin, Oregon:
(Lafayette, Louisiana: Huntington House, Inc., 1987), p.139; John Sebastian Marlow Ward, The Sign Let There Be Light Publications, 1992), p.63.
Language of the Mysteries (Land's End Press, 1969), p.86; Hutchens, op. cit., p.81; Albert 71. Robert Muller, Framework for Preparation for the Year 2000, The 21st Century (Hamden,
Churchward, Signs and Symbols of Primordial Man (London: George Allen and Company, Ltd., 1913, Connecticut: Albert Schweitzer Institute/Quinnipiac College Press, 1994), p.8.
Second Edition), p.469; The World Book Encyclopedia (1961 Edition, Vol. 18), p.251; Geoffrey 72. Robert Muller, A World Core Curriculum (n.d., n.p.), Front Cover.
Parrinder, Editor, World Religions: From Ancient History to the Present (New York, New York: Facts 73. Constance Cumbey, A Planned Deception: The Staging of a New Age "Messiah"
on File, 1971), p.117; Ward, Freemasonry and the Ancient Gods, op. cit., p. before p.111; (East Detroit, Michigan: Pointe Publishing, Inc., 1985), p.34.
Starhawk (Miriam Simos), The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess 74. Dennis Laurence Cuddy, Chronology of Education with Quotable Quotes (Highland City, Florida:
(New York, New York: Harper-Collins Publishers, 1989 Edition), p.92; John T. Lawrence, The Perfect Pro Family Forum, Inc., 1994, Updated, Bound Volume), p.77; Cuddy, Now Is the Dawning, op. cit.,
Ashlar (London: A. Lewis, 1912), p.164; Rex R. Hutchens and Donald W. Monson, The Bible in p.217, 272; Peggy S. Cuddy, "Transformation Toward New Age Synthesis," Distant Drums (May
Albert Pike's Morals and Dogma (Washington, D.C.: Supreme Council, 33rd Degree, 1992), p.102; 1986, Vol. 8, No. 2), p.2; "Dr. Paul Cedar Pulls Endorsement from Star of 2000," Report from
Gaynor, op. cit., p.101; Manly Palmer Hall, America's Assignment with Destiny (Los Angeles, Broadcasters United for Revival and Reformation, p.2; Don Bell Reports (January 10, 1986), Vol.
California: Philosophical Research Society, Inc., 1951), p.19; Llewellyn New Times 33, No.2., p.3.
(January/February 1988, #881), p.36; R. Swinburne Clymer, The Mysteries of Osiris or Ancient 75. Ibid.; Cuddy, Now Is the Dawning, op. cit., p.272; Peggy S. Cuddy, "Transformation Toward New
Egyptian Initiation (Quakertown, Pennsylvania: The Philosophical Publishing Company, 1951, Age Synthesis," Distant Drums (May 1986, Vol. 8, No. 2), p.2; Flashpoint (January 1990), p.1.
Revised Edition), p.124; John J. Robinson, A Pilgrim's Path: One Man's Road to the Masonic 76. Texe Marrs, "New Agers Meet to Plan World Takeover," Flashpoint (January 1990), p.1; Rhea
Temple (New York: New York: M. Evans and Company, Inc., 1993), p.48; Percival George Woodcock, Fulmer, Teri Jeter, and Wanda Riner, "Robert Muller's Vision for 2000 A.D.," The Christian
Short Dictionary of Mythology (Philosophical Library, 1953), p.87. Conscience (May 1995, Vol. 1, No. 5.), p.35.
44. H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy (Vol. 77. Muller, New Genesis, op. cit., p.183.
II-Anthropogenesis) (Covina, California: Theosophical University Press, 1947, Fourth Edition), p.759. 78. Brochure from the Center for the Dances of Universal Peace.
45. David L. Carrico, Manly P. Hall: The Honored Masonic Author (Evansville, Indiana: Followers of 79. "About Our Logo," Dance Network News (January/February 1989, Vol. 1, No. 4), p.4.
Jesus Christ, 1992), p.12. 80. Brochure from the Center for the Dances of Universal Peace.
46. E. M. Butler, The Myth of the Magus (New York: MacMillan Company, 1948), p.259. 81. Ibid.
47. Gary Kah, En Route to Global Occupation (Lafayette, Louisiana: Huntington House Publishers, 82. Pamphlet from Spiritual Unity of Religions entitled "Introducing S.U.N.," Front Cover.
1992), p.89; John Yarker, The Arcane Schools: A Review of Their Origin and Antiquity: With a 83. John Cotter, A Study in Syncretism reprinted in Despatch (March 1993, Vol. 5, No. 1), p.12.
General History of Freemasonry and Its Relation to the Theosophic Scientific and Philosophic 84. Cuddy, Chronology of Education, op. cit., p.50; Cuddy, Now Is the Dawning, op. cit., p.120,
Mysteries (Belfast, Ireland: William Tait, 1909), p.486; Schnoebelen, Masonry, op. cit., p.204; 146.
Battle Cry (March/April 1991), p.4. 85. Cuddy (quoting from Caryl Matrisciana's book), Now Is the Dawning, op. cit., p.147.
48. G. A. Riplinger quoting Helena Petrovna Blavatsky, New Age Bible Versions (Munroe Falls, Ohio: 86. Ibid., p.35.
A. V. Publications, 1993), p.121. 87 http//globalvisions.org/cl/udcworld/about.html
49. Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry 88. Ibid.
(Richmond, Virginia: L. H. Jenkins, Inc., 1871), p.734. 89. Ibid.
50. Hutchens, op. cit., p.253. 90. Material received April 2, 1996 entitled The Three Meditation Festivals of Spring: A World
51. Waite, The Mysteries of Magic, op. cit., p.68, 453. Religion for the New Age (Ojai, California: Group for Creative Meditation), p.3-4; See also: The Full
52. Pike, op. cit., p.321; See also: Ibid., p.442. Moon Story (Manhattan Beach, California: Rams' Dell Press, 1974 Revision), p.32-33.
53. Blavatsky, The Secret Doctrine, op. cit., p.513; See also: Israel Regardie quoting Helena 91. Ibid., p.3-4.
Petrovna Blavatsky, The Golden Dawn (St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1986), p.34. 92. Tom Carney, "Calling All Servers," Thoughtline (June 1995), p.3.
54. Ibid., p.235. 93. Leland P. Stewart, "Synthesis and the Meaning of Unity-and-Diversity," Thoughtline (June 1998),
55. Ibid., p.387. p.1-2.
56. Ibid. 94. Change Works (Spring/Summer 1998), p.33.

298 299
95. Cuddy, Now Is the Dawning, op. cit., p.256. Huntington House, Inc., 1988), p.137; Stephen Knight, The Brotherhood (Briarcliff Manor, New York:
96. Ibid., p.257. Stein and Day, 1984), p.234.
97. Ibid., p.286. 2. Ibid., p.230.
98. San Francisco Chronicle (January 23, 1996). 3. Jim Shaw and Tom McKenney, The Deadly Deception (Lafayette, Louisiana: Huntington House,
99. Sonni Efron, "Yeltsin Turns to Nation's Czarist Past for Eagle Seal to Reflect New Russia," The Inc., 1988), p.137.
News Tribune (December 2, 1993), p.A2. 4. Ibid., quoting Edmond Ronayne.
100. http://home.earthlink.net/-hyphenate/oneworld.html 5. Scott Cunningham, Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner (St. Paul, Minnesota: Llewellyn
101. Ibid. Publications, 1989), p.41-45.
102. Ibid. 6. Udo Becker, The Continnum Encyclopedia of Symbols (New York: Continuum, 1994).
103. The Whole Earth Papers: Christian Voice on World Order (1978, Vol. 1, No. 10), Back Cover. 7. Jeff Godwin, The Devil's Disciples: The Truth About Rock (Chino, California: Chick Publications,
104. A. Ralph Epperson, The Unseen Hand: An Introduction to the Conspiratorial View of History 1985), p.134.
(Tucson, Arizona: Publius Press, 1985), p. 197. 8. Jeff Godwin, Dancing with Demons: The Music's Real Master (Chino, California: Chick
105. Ibid. Publications, 1988), p.308.
106. Texe Marrs, Circle of Intrique (Austin, Texas: Living Truth Ministries, 1995), p.203. 9. Godwin, The Devil's Disciples, op. cit.
107. Cuddy, Now Is the Dawning, op. cit., p.433. 10. Ibid., p.39.
108. Henry C. Clausen, Masons Who Helped Shape Our Nation (The Supreme Council, 33, Ancient 11. Eric Barger, From Rock to Rock: The Music of Darkness Exposed! (Lafayette, Louisiana:
and Accepted Scottish Rite of Freemasonry Southern Jurisdiction, 1976), p.71. Huntington House, Inc., 1990), p.103.
109. Letter received February 17, 1993 from Barry Lynn, Executive Director of Americans United 12. Godwin, The Devil's Disciples, op. cit., p.134.
for Separation of Church and State. 13. Barger, op. cit., p.104.
110. Hutchens, op. cit., p.250; Mysteries of Mind, Space and Time, op. cit.; Maurice Bessy, A 14. Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible (New York: Avon Books, 1969), p.60,
Pictorial History of Magic and the Supernatural (Hamlyn Publishing Group Limited, 1964), p.87. 145.
111. Maurice Bessy, A Pictorial History of Magic and the Supernatural (Hamlyn Publishing Group 15 J. S. M. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods (London, England: Simpkin, Marshall,
Limited, 1964), p.87. Hamilton, Kent and Company Ltd., 1921), p.15.
112. Bill Wilson, As Bill Sees It: The A.A. Way of Life (New York, New York: Alcoholics Anonymous 16. Alain Danielou, The Gods of India (New York, New York: Inner Traditions International Ltd.,
World Services, Inc., p.307. 1985), p.211; See also: New Larousse Encyclopedia of Mythology (Prometheus Press, 1972
113. Ibid. Edition), p.374.
114. Sandra L. Koch, Combating the New Age Movement: A Christian Warfare Manual (Boca Raton, 17. Stewart Farrar, What Witches Do: The Modern Coven Revealed (Custer, Washington: Phoenix
Florida: Foundation Tabernacle Ministries, Inc., n.d.). Publishing Company, 1983 Revised Edition), p.104.
115. Ibid. 18. S. R. Parchment, Ancient Operative Masonry (San Francisco, California: San Francisco Center-
116. Pamphlet from the California Institute of Integral Studies entitled "East West Graduate Rosicrucian Fellowship, 1930), p.43.
Education." 19. John Lash, The Seeker's Handbook: The Complete Guide to Spiritual Pathfinding (New York:
117. Texe Marrs, "Devil Companies, Devil Products, Devil Logos?," Flashpoint (December 1997), Harmony Books, 1990), p.324-325; See also: Gary Doore, Compiler and Editor, Shaman's Path:
p.1-2. Healing, Personal Growth and Empowerment (Boston, Massachusetts: Shambhala, 1988), p.66.
118. Ibid., p.2. 20. Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.116.
119. "New UFO Sex Cult Thrives," Flashpoint (September 1992), p.3. 21. Danielou, op. cit., p.362.
120. "Editors' Introduction," Addiction and Consciousness Journal (September 1988, Vol. 3, No. 22. "Peace Symbols: The Truth About Those Strange Designs," American Opinion, p.12.
3), p.2. 23. Bill Schnoebelen, Straight Talk #10 on the Peace Sign Gesture (Dubuque, Iowa: With One
121. "The Triscele," Addiction and Consciousness Journal (September 1988, Vol. 3, No. 3), p.12; Accord Ministries, 1995), p.2.
See also: The Brookridge Forum (Winter 1987-88, Vol. 3, No. 1). 24. Ibid., p.2-4.
122. What Is (1987, Vol. 1, No. 2), p.2; See also: Self-Help Update: Create Your Own Reality 25. "Peace Symbols," op. cit., p.11, 13.
(1985, Issue #28), p.9. 26. Sandra L. Koch, Combating the New Age Movement: A Christian Warfare Manual (Boca Raton,
123. "Hunter Shane Sutphen," Master of Life (1986, Issue 32), p.5 Florida: Foundation Tabernacle Ministries, Inc., n.d.).
124. Master of Life (1986, Issue 32), p.5. 27. "Peace Symbols," op. cit. p.12.
125. "Hunter Shane Sutphen," op. cit. 28. Schnoebelen, op. cit., p.2, 6.
126. What Is (Summer 1986, Vol. 1, No. 1). 29. Ibid., p.6.
127. Francois Ribadeau Dumas (Translated by Elisabeth Abbott), Cagliostro: Scoundrel or Saint? 30. "Peace Symbols," op. cit. p.13.
(New York: The Orion Press, 1967), p.45. 31. Barger, op. cit., p.162.
128. J. D. Buck, Mystic Masonry (Chicago, Illinois: Indo-American Book Company, 1913, Sixth 32. "Peace Symbols," op. cit., p.16.
Edition), p.244-245. 33. Ibid., p.4.
129. Catalog from DASO, p.3. 34. Ibid., p.6-7.
130. "What Happened to George Bush That Mysterious Night at the Tomb?", Flashpoint (Special 35. Rudolf Koch, The Book of Signs (New York, New York: Dover Publications, Inc., 1955 edition),
Edition), p.2. p.5.
131. J. Gordon Melton, The Encyclopedia of American Religions (Vol. 2) (Wilmington, North Carolina: 36. "Peace Symbols," op. cit., p.7.
McGrath Publishing Company, 1978), p.256. 37. Ibid., p.7, 10.
132. M. Temple Richmond, Sirius (Mariposa, California: Source Publications, 1997), p.194. 38. Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for World Domination (Westchester,
Illinois: Crossway Books, 1988), p.109.
14. Znaci rukom 39. Last Trumpet Newsletter (July 1986, Vol. 5, Issue 7), p.2.
1. Malcolm Duncan, Duncan's Ritual of Freemasonry (New York: David McKay Company, Inc., n.d., 40. New Larousse Encyclopedia of Mythology (Prometheus Press, 1972 Edition), p.205.
3rd Edition), p.94; Jim Shaw and Tom McKenney, The Deadly Deception (Lafayette, Louisiana: 41. Percival George Woodcock, Short Dictionary of Mythology (New York: Philosophical Library,
1953), p.152; Ibid.

300 301
42. J. E. Cirlot (Translated by Jack Sage), A Dictionary of Symbols (New York: Dorset Press, 1991), 11. R. Swinburne Clymer, The Mysticism of Masonry (Quakertown, Pennsylvania: The Philosophical
p.362. Publishing Company, 1924), p.125; A. T. C. Pierson, The Traditions, Origin and Early History of
43. Woodcock, op. cit., p.150-151. Freemasonry (New York: Masonic Publishing Company, 1865), p.232.
44. Albert G. Mackey, The Symbolism of Freemasonry (New York: Clark and Maynard, 1869), p.15, 12. Patricia, "New Year New Moon Chant," Circle Network News (Winter 1980-1981), p.3.
361, 362. 13. Edith Hamilton, Mythology (Boston, Massachusetts: Little, Brown and Company, 1942), p.32;
45. William P. Peterson, Editor, Masonic Quiz Book: "Ask Me Another, Brother" (Chicago, Illinois: See also: Laurie Cabot with Tom Cowan, Power of the Witch: The Earth, the Moon, and the Magical
Charles T. Powner Company, 1950), p.18, 88, 131, 213; John Yarker, The Arcane Schools: A Path to Enlightenment (New York, New York: Delacorte Press, 1989), p.32; Percival George
Review of Their Origin and Antiquity: With a General History of Freemasonry and Its Relation to the Woodcock, Short Dictionary of Mythology (Philosophical Library, 1953), p.20; J. E. Cirlot (Translated
Theosophic Scientific and Philosophic Mysteries (Belfast, Ireland: William Tait, 1909), p.30; A. R. by Jack Sage), A Dictionary of Symbols (New York: Dorset Press, 1991), p.81, 143; Harry E.
Chambers, Editor, Questions and Answers (1972), p.237; Duncan, op. cit., p.97. Wedeck, Treasury of Witchcraft (New York, New York: Philosophical Library, 1961), p.39, 72.
46. Interfaith Witness Department, A Study of Freemasonry (Atlanta, Georgia: Home Mission Board, 14. Laurie Cabot with Tom Cowan, Power of the Witch: The Earth, the Moon, and the Magical Path
Southern Baptist Convention, n.d.), p.32; See also: Mustafa El-Amin, Freemasonry: Ancient Egypt to Enlightenment (New York, New York: Delacorte Press, 1989), p.32; See also: Harry E. Wedeck,
and the Islamic Destiny (Jersey City, New Jersey: New Mind Productions, 1988), p.20. Treasury of Witchcraft (New York, New York: Philosophical Library, 1961), p.39, 72; Eden Within
47. Manly Palmer Hall, The Lost Keys of Freemasonry (Richmond, Virginia: Macoy (1994 Catalog), p.12.
Publishing and Masonic Supply Company, Inc., 1976 Edition), p.48. 15. Thomas Bulfinch, Bulfinch's Mythology (New York: Thomas Y. Crowell Company, Inc., 1970),
48. William Schnoebelen, Masonry: Beyond the Light (Chino, California: Chick Publications, 1991), p.934; G. A. Riplinger, New Age Bible Versions (Munroe Falls, Ohio: A. V. Publications, 1993),
p.123-124; See also: Mustafa El-Amin, Freemasonry: Ancient Egypt and the Islamic Destiny (Jersey p.125; Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.76;
City, New Jersey: New Mind Productions, 1988), p.20. Editors of Time-Life Books, Magical Arts (Alexandria, Virginia: Time-Life Books, 1990), p.22.
49. "Peace Symbols," op. cit., p.3. 16. Is the Antichrist in the World Today?, Interview with Constance Cumbey (Oklahoma City,
50. John Yarker, The Arcane Schools: A Review of Their Origin and Antiquity: With a General History Oklahoma: Southwest Radio Church, 1982), p.2, 27.
of Freemasonry and Its Relation to the Theosophic Scientific and Philosophic Mysteries (Belfast, 17. Ibid., p.27.
Ireland: William Tait, 1909), p.146; Vail, op. cit., p.190. 18. Ibid., p.2.
51. Pocket Masonic Dictionary (Silver Spring, Maryland: The Masonic Service Association of the 19. The Forum (January/February 1987).
United States, 1988), p.17, 18, 24; What? When? Where? Why? 20. Tampa Tribune (October 31, 1988).
Who? in Freemasonry (Silver Spring, Maryland: Masonic Service Association of the United States, 21. Ibid.
1956), p.39; Albert G. Mackey, A Manual of the Lodge (New York: Charles E. Merrill Company, 22. Ibid.
1870), p.40; R. Swinburne Clymer, The Mysticism of Masonry (Quakertown, Pennsylvania: The 23. Circle Network News (Summer 1987, Vol. 9, No. 2), p.12.
Philosophical Publishing Company, 1924), p.146; Daniel Sickles, Editor, The Freemason's Monitor 24. Scott Cunningham, Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner (St. Paul, Minnesota: Llewellyn
(New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1901), p.38; George Oliver, The Publications, 1989), p.12.
Historical Landmarks and Other Evidences of Freemasonry, Explained (Vol. I & II) (New York: John 25. Ibid., p.59.
W. Leonard and Company, 1855), p.132; Duncan, op. cit., p.50; W. J. McCormick, Christ, the 26. Catalog from Lizzie Brown/Pleiades, received September 13, 1997.
Christian and Freemasonry (Belfast, Ireland: Great Joy Publications, 1984), p.89, etc. 27. Necronomicon (New York, New York: Avon Books, 1977), p.7, 30.
52. Albert G. Mackey, A Manual of the Lodge (New York: Charles E. Merrill Company, 1870), p.40- 28. J. S. M. Ward, Who Was Hiram Abiff? (London, England: The Baskerville Press, Ltd., 1925),
41; See also: Daniel Sickles, Editor, The Freemason's Monitor (New York: Macoy Publishing and p.48.
Masonic Supply Company, 1901), p.38; Edmond Ronayne, The Master's Carpet (Mah-Hah-Bone) 29. J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols (New York, New York: Philosophical Library, Inc., 1972),
(n.p., 1879), p.276, quoting A. T. C. Pierson, and p.276-277, quoting Albert Mackey; See also: R. p.21-22; See also: Geoffrey Parrinder, Editor, World Religions: From Ancient History to the Present
Swinburne Clymer quoting Daniel Sickles, The Mysticism of Masonry (Quakertown, Pennsylvania: (New York, New York: Facts on File Publications, 1983), p.63.
The Philosophical Publishing Company, 1924), p.146. 30. J. S. M. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods (London, England: Simpkin,
53. Duncan, op. cit., p.50. Marshall, Hamilton, Kent and Company, Ltd., 1921), p.241.
31. Ibid., p.215-216, 235, 238; See also: Peter Partner, The Knights Templar and Their Myth
15. Me{avina simbola (Rochester, Vermont: Destiny Books, 1990, Revised Edition), p.140; Stafford, op. cit., p.68; George
1. Thomas Albert Stafford, Christian Symbolism in the Evangelical Churches (Nashville, Tennessee: Oliver, The Historical Landmarks and Other Evidences of Freemasonry, Explained (Vol. I & II) (New
Abingdon Press, 1942), p.75; See also: J. C. Cooper, An Illustrated Encyclopedia of Traditional York: John W. Leonard and Company, 1855), p.67.
Symbols (London, England: Thames and Hudson, 1978), p.181. 32. John Sebastian Marlow Ward, The Sign Language of the Mysteries (New York: Land's End
2. J. C. Cooper, An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols (London, England: Thames and Press, 1969), p.156.
Hudson, 1978), p.181. 33. Godfrey Higgins, Anacalypsis, An Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis (London,
3. 1989 Catalog from Papa Jim, Inc., p.60 England: n.p., 1874), p.373; See also: John Yarker, The Arcane Schools: A Review of Their Origin
4. Catalog entitled The Pyramid Collection (Late Summer 1997), p.49. and Antiquity with a General History of Freemasonry, and Its Relation to the Theosophic, Scientific,
5. The Brookridge Forum (Winter 1987-88, Vol. 3, No. 1), p.1. and Philosophic Mysteries (Belfast, Ireland: William Tait, 1909), p.146.
6. Count Goblet D'Alviella, The Migration of Symbols (Westminster: Archibald Constable and 34. William Schnoebelen, Masonry: Beyond the Light (Chino, California: Chick Publications, 1991),
Company, 1894), p.xi. p.119; See also: "Babel Becomes One," The Omega-Letter (April 1990, Vol. 5, No. 4), p.8.
7. The Pyramid Collection, op. cit., p.25. 35. Frank Gaynor, Editor, Dictionary of Mysticism (New York: Philosophical Library, 1953), p.182.
8. Isis Catalog, p.40. 36. Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design for World Domination (Westchester,
9. William and Sharon Schnoebelen, Lucifer Dethroned (Chino, California: Chick Publications, 1993), Illinois: Crossway Books, 1988), p.91, 182; John Lust, The Herb Book (New York, New York:
p.235. Bantam Books, Inc., 1974), p.592, 607; George Oliver, Signs and Symbols (New York: Macoy
10. Ibid., p.236; See also: Scott Cunningham, Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner (St. Paul, Publishing and Masonic Supply Company, 1906), p.14; Percival George Woodcock, Short Dictionary
Minnesota: Llewellyn Publications, 1989), p.29-30. of Mythology (New York: Philosophical Library, 1953), p.144; W. Wynn Westcott, Numbers: Their
Occult Power and Mystic Virtues (London, England: Theosophical Publishing Society, 1902, Second
Edition), p.41; Gaynor, op. cit., p.186; Geoffrey Parrinder, Editor, World Religions: From Ancient
History to the Present (New York, New York: Facts on File Publications, 1983), p.111; New Larousse

302 303
Encyclopedia of Mythology (Prometheus Press, 1972 Edition), p.258; 1989 Catalog from Papa Jim, Spring, Maryland: Masonic Service Association of the United States, 1956), p.37; LaVey, op. cit.,
Inc., p.44; Bulfinch, op. cit., p.355; Editors of Time-Life Books, Magical Arts (Alexandria, Virginia: p.59, 145; Thomas Bulfinch, Bulfinch's Mythology: The Age of Fable or Stories of Gods and Heroes
Time-Life Books, 1990), p.28; John T. Lawrence, The Perfect Ashlar (London, England: A. Lewis, (Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc., 1948), p.181; Bulfinch, op. cit., p.957.
1912), p.196; Cirlot, op. cit., p.342; Phil Phillips, Turmoil in the Toybox (Lancaster, Pennsylvania: 69. Charles G. Berger, Our Phallic Heritage (New York, New York: Greenwich Book Publishers, Inc.,
Starburst Publishers, 1986), p.79. 1966), p.32; See also: Thomas Bulfinch, Bulfinch's Mythology: The Age of Fable or Stories of Gods
37. Max Wood, Rock and Roll: An Analysis of the Music (n.p., n.d.), p.30. and Heroes (Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc., 1948), p.181.
38. Ibid., p.31. 70. LaVey, op. cit., p.59.
39. Jeff Godwin, The Devil's Disciples: The Truth About Rock (Chino, California: Chick Publications, 71. Farrar, op. cit., p.33.
1985), p.133. 72. Starhawk, "Ritual to Rebuild Community," Utne Reader (November/December 1987), p.70.
40. Ibid.; See also: Eric Barger, From Rock to Rock: The Music of Darkness Exposed! (Lafayette, 73. Scott Cunningham, Magical Herbalism: The Secret Craft of the Wise (St. Paul, Minnesota:
Louisiana: Huntington House, Inc., 1990), p.161. Llewellyn Publications, 1982), p.43; See also: Schnoebelen, Lucifer Dethroned, op. cit., p.329;
41. Ibid., p.257. "Festivals and Sabbats," Christian Parent Alert (October 1991, Vol. 1, No. 3), p.13; Eric Maple,
42. Cirlot, op. cit., p.342. The Compete Book of Witchcraft and Demonology (Cranbury, New Jersey: A. S. Barnes and
43. D'Alviella, op. cit., p.99. Company, Inc., 1966), p.175.
44. Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible (New York: Avon Books, 1969), p.60, 145; See also: 74. Farrar, op. cit., p.82; See also: M. Esther Harding, Woman's Mysteries: Ancient and Modern
Joseph Campbell, The Masks of God: Creative Mythology (New York, New York: The Viking Press, (G. P. Putnam's Sons, 1971 Edition), p.130.
1968), p.204, 411. 75. Ralph Edward Woodrow, Babylon Mystery Religion: Ancient and Modern (Riverside, California:
45. W. Wynn Westcott, Numbers: Their Occult Power and Mystic Virtues (London, England: Ralph Woodrow Evangelistic Association, 1990 Edition), p.146.
Theosophical Publishing Society, 1902, Second Edition), p.41. 76. Cirlot op. cit., p.143; Maria Leach, Editor, Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore,
46. D'Alviella, op. cit., p.225. Mythology and Legend (Vol. 1) (New York: Funk and Wagnalls, 1949), p.487.
47. John T. Lawrence, The Perfect Ashlar (London, England: A. Lewis, 1912), p.196; Westcott, op. 77. Percival George Woodcock, Short Dictionary of Mythology (New York: Philosophical Library,
cit. 1953), p.38.
48. Ibid., p.196-197. 78. Ibid., p.73; Berger, op. cit., p.46.
49. Ibid., p.351, 81. 79. Thomas Bulfinch, Bulfinch's Mythology: The Age of Fable or Stories of Gods and Heroes
50. Joseph Campbell, The Masks of God: Creative Mythology (New York, New York: The Viking (Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc., 1948), p.4.
Press, 1968), p.204, 410, 411. 80. H. P. Blavatsky, Isis Unveiled Vol. 1: Science (New York: Trow's Printing and Bookbinding
51. Ibid., p.411. Company, 1877), p.125.
52. Ibid., p.17. 81. New Larousse Encyclopedia of Mythology (Prometheus Press, 1972 Edition), p.163.
53. Cooper, op. cit., p.180. 82. Ibid., p.143.
54. John Lash, The Seeker's Handbook: The Complete Guide to Spiritual Pathfinding (New York: 83. Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry
Harmony Books, 1990), p.297. (Richmond, Virginia: L. H. Jenkins, Inc., 1871), p.434.
55. H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy (Vol. 84. New Larousse Encyclopedia of Mythology, op. cit., p.144.
II-Anthropogenesis) (Covina, California: Theosophical University Press, 1947, Fourth Edition), p.580. 85. The World Book Encyclopedia (1961 Edition, Vol. 18), p.251; Webster's Seventh New Collegiate
56. Cunningham, op. cit., p.176. Dictionary, 1967, p.502; Eliphas Levi (Translated by Arthur Edward Waite), The History of Magic
57. Texe Marrs, Texe Marrs Book of New Age Cults and Religions (Austin, Texas: Living Truth Including a Clear and Precise Exposition of Its Procedure, Its Rites and Its Mysteries (London,
Publishers, 1990), p.116. England: William Rider and Son, Limited, 1992), p.192.
58. "Zondervan Takes Prompt Action," Flashpoint (October/November 1988), p.3. 86. Marrs quoting Edouard Schure, Mystery Mark of the New Age, op. cit., p.240.
59. Stewart Farrar, What Witches Do: The Modern Coven Revealed (Custer, Washington: Phoenix 87. Arthur H. Ward, Masonic Symbolism and the Mystic Way, (London: Theosophical Publishing
Publishing Company, 1983, Revised Edition), p.104; Arthur Edward Waite, The Mysteries of Magic: House, Ltd., 1923, Second Edition), p.149-150.
A Digest of the Writings of Eliphas Levi (Chicago, Illinois: De Laurence, Scott and Company, 1909), 88. Manly Palmer Hall, Freemasonry of the Ancient Egyptians to Which Is Added an Interpretation
p.294, 298. of the Crata Repoa Initiation Rite (Los Angeles, California: The Philosophers Press, 1937), p.122.
60. Starhawk, The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess (New York, 89. The Rainbow Bridge Newsletter (October/November 1984, Vol. 1, No. 4), p.1-2.
New York: Harper-Collins Publishers, 1989), p.35-36. 90. Kenneth R. H. MacKenzie, Editor, The Royal Masonic Cyclopaedia of History, Rites, Symbolism,
61. Francois Ribadeau Dumas (Translated by Elisabeth Abbott), Cagliostro: Scoundrel or Saint? and Biography (New York: J. W. Bouton, 1877), p.308.
(New York: The Orion Press, 1967), p.46. 91. Ibid., p.580.
62. Catalog from Macoy Publishing and Masonic Supply Company, Inc. (September 1991, No. 107), 92. Berit Kjos, "Olympic Myths and Earthy Magic," Christian News (February 28, 1994, Vol. 32,
p.119. No. 9), p.5.
63. William J. Whalen, Handbook of Secret Organizations (Milwaukee, Wisconsin: Bruce Publishing 93. Texe Marrs, Dark Majesty: The Secret Brotherhood and the Magic of a Thousand Points of
Company, 1966), p.118. Light (Austin, Texas: Living Truth Publishers, 1992), p.212.
64. Pocket Masonic Dictionary (Silver Spring, Maryland: The Masonic Service Association of the 94. D'Alviella, op. cit., p.27.
United States, 1988), p.27. 95. Oliver, op. cit., p.124; R. Swinburne Clymer, The Mysteries of Osiris or Ancient Egyptian
65. Alain Danielou, The Gods of India (New York, New York: Inner Traditions International Ltd., Initiation (Quakertown, Pennsylvania: The Philosophical Publishing Company, 1951, Revised Edition),
1985), p.219, 354; Michael Jordan, Encyclopedia of Gods: Over 2,500 Deities of the World (New p.185; See also: Udo Becker, Editor, The Continuum Encyclopedia of Symbols (1994), p.243.
York, New York: Facts on File, 1993), p.239. 96. Marrs, Mystery Mark of the New Age, op. cit., p.97.
66. Arthur Edward Waite, The Mysteries of Magic: A Digest of the Writings of Eliphas Levi (Chicago, 97. Edith Hamilton, Mythology (Boston, Massachusetts: Little, Brown and Company, 1942), p.459;
Illinois: De Laurence, Scott and Company, 1909), p.222-223. New Larousse Encyclopedia of Mythology, op. cit., p.249, 268; Blavatsky, Isis Unveiled, op. cit.,
67. Cunningham, op. cit.; p.65, 198; See also: De-Anna Alba, "A Candlemas Purification and Self- p.161; Edmond Ronayne, The Master's Carpet (Mah-Hah-Bone) (n.p., 1879), p.323.
Dedication Rite," Circle Network News (Winter 1980-81, Vol. 2, No. 4), p.7. 98. R. Swinburne Clymer, The Mysteries of Osiris or Ancient Egyptian Initiation (Quakertown,
68. Cirlot op. cit., p.249; See also: Complete Occult Digest A to Z (North Hollywood, California: Pennsylvania: The Philosophical Publishing Company, 1951, Revised Edition), p.185.
International Imports, 1984), p.115; What? When? Where? Why? Who? in Freemasonry (Silver 99. Ibid.

304 305
100. Udo Becker, Editor, The Continuum Encyclopedia of Symbols (1994), p.243. Vol. 13, No. 2), p.45, 31; Agnes Sanford, The Healing Light: The Art and Method of Spiritual
101. Ibid. Healing (St. Paul, Minnesota: MacAlester Park Publishing Company, 1947), p.146; Prophecy
102. Ibid., p.244. Newsletter quoting Benjamin Creme (Vol. 1, No. 6), p.12-13; Kirstine Tomasik, "Your Body, Your
103. For example, see: The New Age Movement-Age of Aquarius-Age of Antichrist, Interview with Self," Jr. High Ministry (September/October 1986, Vol. 1, No.5), p.69-70; Esalen (January-June
Constance Cumbey (Oklahoma City, Oklahoma: Southwest Radio Church, 1982), p.5; Phil Phillips, 1985 Catalog), p.17; Kenneth Ring interview with Psychic Guide (March/April/May 1985), p.17;
Turmoil in the Toybox (Lancaster, Pennsylvania: Starbur