Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Quran and the Knowledge

The Quran and the Knowledge

Ratings: (0)|Views: 91 |Likes:
Published by Dr. Momin Sohil

Bukhari,
Hadith,
Ahadith,
Muslim,
Allah,
God,
Creator,
Elohim,
ElahE,
lIslam,
Christianity,
Judaism,
Christian,
Jew,
Believer,
Muhammad,
Jesus,
Moses,
Aaron,
Lot,
Elijah,
Ahmed,
Deed,
at,
Gary,
Miller,
Apocrypha,
Jasher,
Enoch,
Catholic,
WHORE,
Babylon,
Babel,
Nimrod,
Devil,
Demon,
Deceiver,
Mason,
Free,
mason,
Masonic,
Kabbalah,
Proof,
Jinn,
Shaytan,
satan,
Abu,
Hurairah,
gentile,
qiblah,
Kaaba,
House,
Bayt,
Music,
tutorial,
hacking,
software,
bible,
illuminati,
islam,
koran,
quran,
homosexuality,
pedophelia,
gujarati,

Bukhari,
Hadith,
Ahadith,
Muslim,
Allah,
God,
Creator,
Elohim,
ElahE,
lIslam,
Christianity,
Judaism,
Christian,
Jew,
Believer,
Muhammad,
Jesus,
Moses,
Aaron,
Lot,
Elijah,
Ahmed,
Deed,
at,
Gary,
Miller,
Apocrypha,
Jasher,
Enoch,
Catholic,
WHORE,
Babylon,
Babel,
Nimrod,
Devil,
Demon,
Deceiver,
Mason,
Free,
mason,
Masonic,
Kabbalah,
Proof,
Jinn,
Shaytan,
satan,
Abu,
Hurairah,
gentile,
qiblah,
Kaaba,
House,
Bayt,
Music,
tutorial,
hacking,
software,
bible,
illuminati,
islam,
koran,
quran,
homosexuality,
pedophelia,
gujarati,

More info:

Published by: Dr. Momin Sohil on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
 
   e   g   a    P
    1 
dnanauQehT(eht)egdelwonK
 
,  ok  oC  ohk Maaaa   ukhaa
aaaaai  a]aaaa  o  oaa M   uaSMa   `a  oa I  I a  ok  ohaa  ok I aaD
(
 R k   `apia
)
  I a    oaJ I ak  odaaaata  oaaaai    oTaaadaaf a Maa  oaak Maasoaaakad   uJad   uJ  oa I a Ma-J MaamoC I a  oa. ok  oC  o   ua  oh  oaa  oa   oTaaaakai  aaaat #J I a  oaaaaa MaaaNaa   `a  oJa  oah  oa   uaa I aaa  oaagTi  $  oa  oaa I Caa  oahar aS$  ok ,  oa   uaav toaaa  oa aiaa MaaaaDaa I    ua Maaaaaaa   uapoaaaaakai    oaaaa I aaa  oJ  o.
 
)02:13(
 
aaA-aai   R k   `a   oTaaaaaa  oa  oa  oa  oDa  oaaaa  oaa  oa  /T Mka]  oaaaaan ,aaaA airIa  oaaNaxIDaaakaNax,  oaaA-a   oDa   uaaa  oaaaa&oaa. aa   uk  oaSai  aaa  oa  oC  ohk M   uaSJo I aNa
.
 
r
ai  aS I aaaaa  oaaaa&aa MaaTi   R a  oa I aaaa  oAoa-uaaaaaaac oC,   ua Ma.a   `ap okaaa  oAa&a  oaT  oa  ? M   uaSa&aa
(
aa  oa]
)
 
aaaaa?aaa  ohk  oa  oakM   uaSaa   uk Maam    `aa?  oC  ohkaa  oaan oa  oaaa  oha  oa  o I aNaJa] a  U ak I aahai    O I aagal-aBi  .  o[a I aNaJaNaaka aa   `apaaaaa Maaaai  anMaaaaaaaaaa Maaak I kh.aahaaaaaaaa M   uaaha  oaka Mai  aak I    `ag Maaa  oa #aS I aaaa&gaaAoaT  oa  oaaS I T  o   `k  oaaaaa I    `ag.[a I aa I    `aoaaa  oataaaaas .aah  oaka Mai  aaaaaai   I a  Oaa    oaaS I T  o   `k  oaasaaaaaaak I    `ag aaiaoaT  oa.  oC  oaa MaaaaaNagham asMaaCaa  oahaaSi  aaaSTi    o   `k  oa oaNa  oa   I aaSTi    o   `k  oaaaaagaAaaai   I aaa Mai. I k   uJ I aNaS aaa  oaaaaa  okaaaaaa  okaaaaa M   ua  oaSTi    o   `k  oaaso  oC  oaaahaJ aha[  oak M   uaD Ma   `ab. I aan aT  oapo  o  o a  oatuaaJ   uaaaaaa  oa.   ua I d I akaJ  oaa I aaaD Ma   `a I aaaagaaNa I aaanMoaai  
  M   ua  oaaaai   aai  
oC aai  kai    Oaa  oaA .  oCaaa  oaaaCDa  oaa  oa aaaa  oak I    `ag  oaaaaaaaa  oa  ok  oaT  o  oaah I aaaaaaaaN  oakTi  WaaaA, oaaaa  oaaaaa aJaaaamaahaaaaahaJ  oaat a  oa  okaNak  oaaa I a  okD Mdaaa[  oak  oaaaaaNaJ  oa  oC M   uaSaaa  oa apIaxaaaN aaa  okaaaas .aahan aaaaaa I aa  oat uk Masiaaaaciam-aaai  k  oaaaaa I aNaSd] I a  oaa  I ah a  oaA aaaiSaNa ka  oaak  oaa[  oak  oaSai    oa  oC M   uaSaaP-aabaNJaasaaa I a. I ah
r
a   uka I a  oaT  oa  oa I aa  oan aaiaakDa  oa I aNaSoa I . I a I d I akan k  oaN  oat:  ok   uah
Ja M   uaD Ma   `a   `agaas-  oJ  okanoC Maa I a R a  oa Maa  oaaSaka aa  oa  oJ  oaAI avao Maaaakad  oaagaaNak  oa  oC   oak  oaa  oJ, I aa M   uaaA fi  ak
 
  oC   ok  oCaaa   uaa M   uaa  oata  oa. I aaak I kh  oD Ma   `aa oaaa  oak  oaa  oJ    oC  oakaaaa  oaaaP.  oaSJafai  
 
)72:83(
 ak  oaa  o  oaa   ukaaAa  o  okJoa  oaai  a  o  oanaaa  Oaaaaaaak I kh  okaa I a  oaa  oatka I f
(
 aa aaaaaaaaa
)
  oaaa  oaaa.aa I d I k  ohaJ, a I a  oaa
(
aaaaaaa[
)
 I fak  oa I aaaNaaa  od  oak  o  oaa . I a I d Maaaaaak  oP I ab aNa  ok  oC  oaaaNJaa   uk
   oa I a R a  oaaSakaAMk  oJaaaa  oka  oaaaa  oa  oC  oaaaaa  oaaNa[
 
)61:12(.
 
 
 
   e   g   a    P
    2 
aAam ahaa, MaaCa  oa,  oCak I khk  o  oD Ma   `ab oaaaav aNapS Ma  okaaaaaa  oaaaga  oak  oaalas I akoa  I a  oatoaaaa I aaaa  oa. ai  ,aNak  oa  oadaaa  oatIaNax a MaaaNJaa  oaAaNai    oaa-  ohk Maa  ohk M   uaaa  oaa    ok  oC
 I aaa  oak  oaa  oJ
(
a I aa
)
ak I kh  oa I  I aa   uha  oTaaaaa  oa  oCoa  oa oC I aa Maaaa  od I aaJaa
 
(
5:01
.)
 
?
  oah   `apan okaaa  oA  ok  oC  ohkaa   uk? M   uaS  oaT  oaaa
aaa  oJ  oaaa M   ua  oaaa  oaapa  oahaaaa& aaa  oaa  oJ I aaaa Ma  oanoaaaa I aaam aNap oaa I $  oaaa
(
 , I aaaaa Maa   oaai  aS I aaa  oaJ
)
oa  oaaa  oa I ahi  aa  oDavM   ua  oat a I aaati    oa  oakaNaS  oaai    oDaa   u I CapaNai-oaka
 
)63:71(
 aa   ukaNa M I h,aaA a  oaT  oapioakDa  oa I aaq $  oaaa  ok  oaa  ohk  oaT  oa.  oCaaa   ua  oaaaa  oa  oDa  oaa I  aak I a  oaaaaaa  oaa   uk  oaa. I aaaaaaa  oaaBMu aaJ   oJ  ok$  oaaaaW  oaa Ia  oa M   ua  oaaaa  oaariQ    u  oDaa a  oaha M   ua  oaaakac oaAaaaaA J $  oaaa Maaaaa[aaaha M   ua  oaa Iioaaaaa   uk.  oC  okaaaaa Maa a], kat-oaN  o I an aaaakac.  oC  oaaahaJ  oaaaaaa  o ,ak  oaaaA abiaga   uaa,ayki-k aa  oaag  oaa   `a  oa    ud  oa I aaaaJaaa   ua  oaaaa  oa  oaaaAinaN  U aai   Maa  oaaaai  aaaaa .  oC  oaaaa aaa[ a  oaaaaaai   R k   `ap aak- oa I aaaN   `a, I aaa  oaJoa I aaaJaas AoC  oaaaaN  o   `a I aaakaaa.  oaa   uk    oaaaaaai   R k   `a  oa I aaaamSaia I aahak  o  o  o  ok I aaaNJ  oaaa
Ia aia a- o
 
(,32:84,26:33,77:71,46:0172:81).
a  oat J ai   Maaaaa[aNa a  oaAIaaaai  aaaNaxaaa Maaaakak I a  oaano Co.
$I S:
aaaa   ukoaNaa   `aaa
a  oJ, I aaaaaa MaaaNa  oCaak, I aaaa  oaJaNa  oC  oaa Ma  oaaa I a
(
ad)
)
 , I aaaaaaai  aNa  oCJaga  aaaJ  oat,  oCaa  oJ !aan oCadaaNa MaakaaaJ.
 
)971:7(
 a  oaa  o I a MaaaaaaA- a  oa  oaa I W  oaaaaaa,  ok  oC  oakaiioa  oaaakaSPaa  oDaa   u .aaa  ohkaaaJ  I aai   R k   `apJaaaTi   R a,aaa  oaaD Ma   `a,aNa I ai   M   ua  oaaaTa-aakaCaaan- ,  oaaaai  aakaaTi   R a aa  Oa  okaa  oa], I aaa  oa  oaNaJ  oJ  oa  oaaaai   Maaaaaa Masiaaa  ohkkan oC
(72:53-82).
, Maa   uaav aaa  oaaaa  o M   u aaaa I aaaNaamaoCaak I aNa
 
)13:2(.
 aa  oa,  oDa  oaakaaa  oaaD Ma   `a  oaaa  oaaa  oah  oaaaNaJ  oahaa  oaaa  oaJ  ok  oC  ohkaa   ukk  od I a  oh M ,  oDa M   uakaa  oaaS Ma  oaaaaa I a  oaJ I ac a  oaaNa I aiIa  ok I aaaN   `a I aD Ma   `a   `agaaaaaWaNax oa I  aak- Da M   uaa  oaaS  oa  oC  okCaaa  oa,  o J k  o I Cak  o  oaaa I aaa  oaah MaaTi   R a   `agaa  oaSJaaa   ua aaSaa   uak  oda  oa
  o
(
a  oaaS
)
  o
o  oaa   uk  ok  oaSh I aai  aa I aaaa
kkha
ok  oaT  o  oCak I khk  o  oa    oa  oahaaAaa Maaaaaa I afatMC   u  o
35:14(-.)45
 
 
 
   e   g   a    P
    3 
aaAoaSai  aaa& ok  oC  oaaJaaaa   uk
;
1
.
  oTaa I aaaam aa I a  oaaaa  oaaaW  oaa I W  oaaa&i  .aaa  ohkaaa  oa I ah
2
.
aaag  oaaa]  oaa  oaa I W  oaaa&-at ad   uk, I a  oaJ  oaaaTa I ad   uka  oaaaaiao aak  oaaa  oaaS Ma,  oaakaaa   oaA ato aa$,aaaa Ma   uaaai oa I aNaaaJ i  aaka  oa  oCaaa  oa I  I a  okuaJaas ok  oaa  oaaaaaa   `a .  oaakaa   uaa  oaa
aaI
(
a
)
:
 I aaaa I a  oaa MaaaaaaaaWaa   uk  oaNaaAaav,[  oaaay oaNaa  oaaa  o  oaA J  o  ok  o I kaS I aNa aaa&?aaa  ohk  oa  oakaa  oa]  ok I aaaaa I aaa  oa]aa   ukT Maakkh:  ok  oC  o
?  oC  oaaaa  oa I  I a  okdaaa I a Maa  oaadaahaa  ok I aaaaaaai    oaa M   uaS W  oa  oaAoaaa
(
haa
 )
Jad   uJoC  okad  oa  oaaaaag Mad   u ofa  oaaaa Maa  oaDaha  oaA,  oCaaaag Md J  oJad   uJak   `aad   u  oCaa .  oCaaakaTaakaaT  ok a  oat Jad   uJ  oaaaaJ  oa  oaaaNaa  oa I J.  oCaaag Mad   u oaaaahaa I ahaa   oak  oaal J a  oJ  oaSJaasaaa  o
(
aa  oa]
 )
  oC
.(72:53-82)
 
aa  oaaAa Maa  oaat ad   uJ aNa  oaSai    oaaaai  ad   uJ-aaka  oC M   uaa MaamJ I a  oJ  oC  oaaaaaS I d   uJ I d   uJ I aaaaai    o :  ok ,aaaSaaaaah ,aaaSai  aaav aaaai  J I aa,,aaaS I aNa   `ap .aaaSaS Maaaaam aaA oJ I aaa  oak  oaa aak I aai   R k   `a  oa  oCa  oah-a  oCa  oahaai  aa   `a I a I aaaN   `oa  okaNak ai   R k   `ap aak  oa I  I a  ok- a  oahaaJaa  oa  oC  ok   oC oaA J I a  oahaa  oa  oak  oaaaaa
aa  oa]
 
  oC  ohk.   oJa I aJa  oaNaa  oa  o Maaaaaa
aa  Oavi    okka  MaaasiTT
o I hk Co I. aa  OaaAik   `a  oakani    oa  oa  oaPaa  oa  oaaaaaati,  oC  ok MaaaNa Maan okaa  oa]aa aa  Oavik   `a  oTaaaaaakanituaaa  oaaaa M   ua  oaaaaaa.  oC I #J M a  oaaaa  oaatoaNap, { Maaaa   ukaaa
(
aaaai  @_
)
aaaaaaQ k   `a  o  oak  oaaliaTa Maaat aaTaGaak ak  oaa ioa  oaaaan aAioC  okaakaaQ J  oa  okaaaNa aak  oaaa   `aaaaaJaas- oaA oaaakaakaCaaaaTa  R k   `api  aaa  oaaa  ok  oa  oaai  aSk Maaa  oa  /T Mk, JaaaamoTaaaaaaaaa aaa[aa  oa I a I a Maaag  oaaa]k aa  Oa  ok  oaaa  oa]kaaT  okaaai   R k MasiJ  oaSai    oakan I aNa.  o  oaa  oJ  oak  oaa
a I kh
aa  ohkaNap .aah oa   ua  oa  oa atih  oaaaNaaaaa  oa I aabai    oa  oa   ua Maaa`a I a   ua   uha I aaaa&i. I ah  oaaaat aa  oak I aT  ok  oa  oaa  oaaS .  oaaaf Maaaaaaaaa  oaaa  oa
1
.
Ja:
(
8
 I a
 
9
 I am da
)
 
, I aaaai  aNaaak  oA aNaaarSai  aa I aaaaaSag  oaa   `a Maaaaa    oa  oaaaaa  oJD I a  ok I   /T[aa  oak I    uaa, I aaakai    oak I ak  oT  oaAaNkai     uaSai  ,aaa  oa
)noitamil bus( ,
oaDaTa
)noitcude(
 
  oaAMaSaiad
)noitillitsid(
aNa  oaai  aa I an-a   uaS I aNaaaaWaaa, I a  ag  oaaa]  oaa  oa I aa   `ka I aaak  oaaaaa M   uaaaka I kaa.  oaa
2
u auo:
(
9
 I da I a
)
oadah,dh   uafJaaaai  a   `a.aahaAhi   Maa I a M   uaa daa   ua,  oaaka   uk MaSaD MAaakai   Maaa I aNagaa  oaSai  akaadag  oaa Maa,  oa I aaNag I aaaaai  aSaka  I aa,aha I a  OaasMa Maa  oaNa  oaaadag  oaa M   uaaaa I aaa
otu A(tam)noi
a I aaa Ma Maaa  oaaa
)citamotu A(
 aaa  oaaNka]a  oa I aayM   u.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dr. Momin Sohil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->