Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Past Year Edu 3106

Past Year Edu 3106

Ratings:
(0)
|Views: 2,015|Likes:
Published by Attoae Ochre
rujukan soalan2 edu 3106
rujukan soalan2 edu 3106

More info:

Published by: Attoae Ochre on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

 
PAST YEAR EDU 3106
Soalan 1:
a)
 
Budaya terdiri daripada pelbagai dokumen. Senaraikan limakomponen budaya (5M).b)
 
Masyarakat majmuk di Malaysia terbentuk kerana faktorpenghijrahan. Nyatakan faktor-faktor penghijrahan pelbagai kaumke Malaysia (5M).c)
 
Semua kelompok etnik mempunyai pantang larang merekasendiri. Senaraikan empat tujuan pantang larang diamalkan (4M).d)
 
Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh seseorang guru yangmengajar dalam kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya(6M).
2) Menurut James Coleman, memberikan pendidikan percumamerupakan salah satu ciri yang terdapat dalam konsep persamaanpeluang.
a)
 
Berikan lima faktor penting yang mempengaruhi ketaksamaanpeluang pendidikan di negara kita (5M).b)
 
Nyatakan lima usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untukmewujudkan kesamaan peluang pendidikan di Malaysia (5M).
3) Cikgu Adibah merupakan seorang guru permulaan di sebuah sekolahOrang Asli di Semenanjung Malaysia. Beliau bercadang untukmerancang satu pelan tindakan yang mampu mewujudkan persekitaranyang mesra budaya.
a)
 
Nyatakan lima kepentingan melaksanakan pelan tindakanuntuk mewujudkan persekitaran yang mesra budaya (5M).b)
 
Nyatakan lima program yang sesuai dilaksanakan oleh CikguAdibah bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang mesrabudaya (5M).
4) Murid membawa budaya mereka yang tersendiri dan yang berbezadaripada budaya formal sekolah di dalam bilik darjah yang mempunyaipelbagai kaum.
a)
 
Bincangkan lima cara yang boleh digunakan oleh guru bagimemastikan tiada murid daripada pelbagai kaum yang berasaterpinggir semasa proses pengajaran dan pembelajaran (10M).b)
 
Cadangkan lima cara bagaimana sekolah dapat memastikan muriddaripada pelbagai kaum dapat menerima antara satu sama lain(10M).
5) Kelas bercantum merupakan salah satu strategi untuk memberipeluang kepada murid-murid mendapat pendidikan asas selaras dengankonsep pendemokrasian pendidikan.
a)
 
Huraikan empat aspek fizikal yang perlu diambil kira olehguru semasa mengendalikan kelas bercantum (8M).b)
 
Anda ditugaskan untuk mengajar kelas bercantum Tahun2 dan Tahun 3 mengikut Kumpulan Tahun Persekolahan.Sediakan satu rancangan pengajaran harian bagi tempoh1 jam mengikut pengkhususan anda (12M).
6) Guru perlu menguasai kemahiran komunikasi terutama dalamkalangan murid pelbagai kaum agar memudahkan mereka memperolehilmu pengetahuan, sikap dan kemahiran
.a.
 
Bincangkan lima cara guru dapat mewujudkan komunikasiberkesan dalam bilik darjah (10M).b.
 
Jelaskan lima tingkah-laku guru yang menyebabkanberlakunya masalah komunikasi dalam bilik darjah (10M).
 
Nota:Soalan 1, Soalan 2 dan Soalan 3 - Soalan StrukturSoalan 4, Soalan 5 dan Soalan 6 - Soalan EseiUlangkaji - Latihan 2Soalan 1:
Kelompok merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesedaranyang sama tentang ahlinya. Terdapat dua jenis kelompok iaitu kelompokasas dan kelompok sekunder.
a)
 
Nyatakan ciri-ciri yang terkandung di dalam kelompokasas? (5M)b)
 
Masyarakat yang bertamadun akan dapat meninggalkanpelbagai bukti kepada masyarakat yang akan datang.Kesemua bukti ketamadunan manusia memerlukanunsur-unsur yang terdapat dalam penciptaan tamadundan budaya. Nyatakan lima unsur masyarakat yangberbudaya dan bertamadun. (5M)Soalan 2:
Bahasa juga mengalami perubahan. Perubahan dalam bahasa berlakukerana perlukan penyesuaian yang berlaku dalam organisasi sosial danpola-pola peranan sosial dalam masyarakat.
a)
 
Berikan enam sebab-sebab lain berlakunya perubahanbahasa. (6M)b)
 
Berikan lima fungsi bahasa dalam masyarakat. (4M)Soalan 3:
Dalam usaha memberi peluang pendidikan agar dinikmati oleh muridseringkali mengalami pelbagai halangan
a)
 
Nyatakan lima situasi yang menyebabkan ketidaksamaanpeluang pendidikan dalam kalangan murid. (5M)b)
 
Sebagai seorang guru di sebuah sekolah di luar bandar,nyatakan lima usaha anda agar murid tersebut dapatbersaing dengan murid dalam kawasan bandar. (5M)Soalan 4:
Cikgu Idham merupakan seorang guru permulaan di sebuah sekolahOrang Asli di Semenanjung Malaysia. Dalam usahanya untuk merancangpelan tindakan yang mampu mewujudkan persekitaran yang mesrabudaya, beliau berhadapan dengan sikap negatif Orang Asli terhadappelajaran.
a.
 
Nyatakan empat sikap negatif Orang Asli yang perludiubah supaya pelan tindakan untuk mewujudkanpersekitaran yang mesra budaya dapat dilaksanakandengan berkesan. (4M)b.
 
Nyatakan tiga tindakan yang sesuai dilaksanakan olehCikgu Idham bagi mewujudkan persekitaran sekolah yangmesra budaya. (6M)Soalan 5:
Guru harus peka dan bersedia untuk menangani kepelbagaian sosio-budaya yang wujud dalam bilik darjah dan sekolah supaya memberikankesan yang positif kepada murid, sekolah dan kurikulum tersirat.
 
a.
 
Bagaimanakah guru dapat memastikan murid-muridnyayang datang dari kelas sosial yang berbeza mendapatpendidikan yang seimbang. (10M)b.
 
Pada pandangan anda, apakah implikasi yang akan terjadidalam kelas pelbagai etnik sekiranya guru gagalmenyesuaikan diri dengan budaya setempat. (10M)Soalan 6:
Malaysia mempunyai kepelbagaian etnik yang memerlukan kesedaranguru dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran
.a.
 
Perincikan lima tindakan yang perlu diambil oleh gurudalam melaksanakan pedagogi relevan budaya. (10M)b.
 
Rangkakan lima aktiviti pengajaran yang menggunakanelemen dalam pedagogi relevan budaya. (10M)Soalan 7:"...... Kurikulum tersirat atau tersembunyi, secara umumnya dapatdideskripsikan sebagai hasil (sampingan) dari pendidikan dalam latarsekolah atau luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari tetapi tidaksecara tersurat dicantumkan sebagai tujuan."
• Sebagai guru di kelas yang terdiri daripada murid
-murid berbagai kaumdan latar belakang, bagaimanakah elemen-elemen dalam kurikulumtersirat boleh digunakan untuk meningkatkan perpaduan antara kaum diMalaysia. (10M)
• Nilaikan keberkesanan kurikulum tersirat dalam merealisasikan
kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan di Malaysia. (10M)Ulangkaji - Latihan 3Soalan 1:Integrasi antara kaum bertujuan menyatupadukan pelbagai kelompokmasyarakat tanpa menghilangkan perbezaan identiti.
• Apakah halangan
-halangan yang menjadi pemisah kepada integrasikaum? (5M)
• Pembinaan negara bangsa me
libatkab proses yang panjang.Bagaimanakah setiap anggota masyarakat dapat merealisasikanpembinaan negara bangsa? (5M)Soalan 2:
• Mengapakah adat resam penting dalam kehidupan masyarakat tidak
kira apa bangsa sekalipun? (5M)
• Nilai dan kepercayaan sa
ling berkait. Kepercayaan memberi halatujumanusia tentang kehidupan. Terangkan perbezaan nilai-nilai berikut: (a)Nilai Etnosentrisme (b) Nilai Xenosentrisme. (5M)Soalan 3:"Sehingga tahun 2005, terdapat 28 sekolah kebangsaan pendidikan khas(SKPK), dua sekolah menengah pendidikan khas (SMPK), dua SekolahMenengah Pendidikan Khas (SMPKV) dan 973 Program Pendidikan KhasIntegrasi" (Rujukan: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010;ms. 95-96)
• Nyatakan lima kategori pelajar bermasalah pembelajaran. (5M)
 
• Bagi pelajar berkeperluan khas, Kementarian Pelajaran Malaysia telah
mencadangkan program seperti berikut (nyatakan). (5M)Soalan 4:Jurang pendidikan terutamanya antara bandar dan luar bandarmerupakan tinggalan sejarah pembangunan pendidikan yang tidak setara

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rosmawati Abdul Hamid liked this
Liyana Mohddiah liked this
Dyana Shaiful Bahri liked this
Fahmi Zakaria liked this
Musafir Senja liked this
maslinamorat liked this
Hell Heaven liked this
Ismail Mohamad Nor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->