This title is not available in our membership service

We’re working with the publisher to make it available as soon as possible.

Request Title

Twoja lektura obowi?zkowa!

iOS to obecnie jeden z najpopularniejszych systemów operacyjnych, wykorzystywany w urz?dzeniach firmy Apple. Jednak dzi?ki tej popularno?ci jest on te? ?akomym k?skiem dla hakerów. Uzyskanie dost?pu do danych przechowywanych w telefonie mo?e mie? katastrofalne skutki. Dlatego je?eli tworzysz aplikacje na platform? iOS, ta ksi??ka jest dla Ciebie pozycj? obowi?zkow?.

Jak obroni? si? przed atakiem? Wszystkie niezb?dne informacje znajdziesz w tym wyj?tkowym podr?czniku. W trakcie lektury dowiesz si?, jak dzia?aj? hakerzy, jak wyszukuj? s?abe punkty aplikacji oraz jak modyfikuj? jej kod. Ponadto nauczysz si? utrudnia? ?ledzenie kodu Twojej aplikacji oraz bezpiecznie usuwa? pliki (tak, aby nie by?o mo?liwe ich odtworzenie). W?ród poruszanych tematów znajdziesz równie? te zwi?zane z transmisj? danych: wykorzystanie protoko?u SSL to nie wszystko, musisz zadba? tak?e o to, ?eby nie by?o mo?liwe przej?cie sesji SSL. We? ksi??k? do r?ki i obro? si? przed atakiem!

Dzi?ki tej ksi??ce:

zrozumiesz, jak dzia?aj? hakerzy zabezpieczysz swoj? aplikacj? przez nieuprawnionymi zmianami ochronisz swoje bezpieczne po??czenia bezpowrotnie usuniesz niepotrzebne pliki zagwarantujesz bezpiecze?stwo danych u?ytkownikom Twojej aplikacji Zadbaj o bezpiecze?stwo danych u?ytkowników Twojej aplikacji!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457177040
List price: $15.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for ?amanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Be the first to review this title!

scribd