Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The Big Squeeze on the Middle Class: RNC Ten For Ten eBook Series

The Big Squeeze on the Middle Class: RNC Ten For Ten eBook Series

Ratings: (0)|Views: 146|Likes:
Published by Barbara Espinosa
The ninth part in the RNC's "Ten For Ten" eBook series highlighting the 10 must reads before election day.
The ninth part in the RNC's "Ten For Ten" eBook series highlighting the 10 must reads before election day.

More info:

Published by: Barbara Espinosa on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
;
 
2
VDJ CHFFEJ MEK]] H] ONV BJVVJR NAA
GNB]7]homj Nbkck Vnni Naahmj% Vdj Okvhno Dk} En}v ;%0;8%000 Mno}vrzmvhno Gnb} Kof :41%000Ckozakmvzrhol Gnb}/
$Bzrjkz Na Ekbnr ]vkvh}vhm}%Kmmj}}jf ;;.6.;2(
 ZOJCPENXCJOV7]homj Nbkck Vnni Naahmj% Vdj Zojcpenxcjov Rkvj Dk} Homrjk}jf Arnc </4Pjrmjov Vn </8 Pjrmjov/
$Bzrjkz Na Ekbnr ]vkvh}vhm}%Kmmj}}jf ;;.6.;2(
FH]KPPJKRHOL EKBNR ANRMJ7Anzr Cheehno \nrijr} Krj Ch}}hol Arnc Vdj Ekbnr Anrmj%
―Prhckrhex Fzj Vn K Ekmi Na Gnb} Rkvdjr Vdko Vdj Onrcke Klhol Na Kcjrhmk,}
Pnpzekvhno
/–
 
$Ezmhk
Czvhikoh% ―Kcjrhmk‘} Dhffjo Zojcpenxjf7 Vnn Fh}mnzrkljf Vn Mnzov%– 
%8.2=.;2(
 ENOL#VJRC ZOJCPENXCJOV7]homj Nbkck Vnni Naahmj% Vdj Kqjrklj Ejolvd Na Zojcpenxcjov Dk} Cnrj Vdko Fnzbejf Arnc ;8/4 \jji} Vn 60/2 \jji}/
 $Bzrjkz Na Ekbnr ]vkvh}vhm}%Kmmj}}jf ;;.6.;2(
 OJV \NRVD7
―Vdj Ojv \nrvd Na Vdj Kcjrhmko Akchex Dk} Akeejo Vn Hv} En|j}v Ejqje Ho V|nFjmkfj}/–
 
$Xeko [/ Czh% ―Ajf7 Kcjrhmko}‘ \jkevd Frnppjf 60 Pjrmjov%– 
%1.;;.;2(
 CJFHKO DNZ]JDNEF HOMNCJ7Dnz}jdnef Homncj H} Fn|o &6%:20 Arnc &::%;84 Ho Gkozkrx 2008Vn &:0%1<4 Ho Kzlz}v 20;2/
 
$―Dnz}jdnef Homncj Vrjof}% Kzlz}v 20;2%– 
 
]KQHOL]72=/6 Pjrmjov Na Akchehj} Dkqj On ]kqhol} Kv Kee% Zp Arnc ;4/: Pjrmjov Ho 2008/
$Mdrh}vhoj
Fzlk}% ―Rjmj}}hno Kffjf Fjbv% Frkhojf Akchehj}‘ ]kqhol}%– 
%:.;2.;2(
 LNQJROCJOV K]]H]VKOMJ7
―68/;*7 Pjrmjov Na Vdj Pnpzekvhno Vdkv Ehqj} Ho K
Dnz}jdnef \djrj
 Kv Ejk}v Noj Cjcbjr Rjmjhqjf ]ncj Vxpj Na Lnqjrocjov Bjojahv Ho Vdj Ahr}v [zkrvjr Na 20;;/–
$Pdhe Hwwn% ―Ozcbjr Na Vdj \jji7 Dkea Na Z/]/ Ehqj} Ho Dnz}jdnef Ljvvhol Bjojahv}%– 
 :.21.;2(
 ANNF ]VKCP]7]homj Nbkck Vnni Naahmj% Vdj Ozcbjr Na Kcjrhmko} Rjmjhqhol Annf ]vkcp} Dk}Homrjk}jf Arnc =;/8 Cheehno Vn K Rjmnrf 61/< Cheehno% K 61 Pjrmjov Homrjk}j/
 
 
PNQJRVX78</= Cheehno Kcjrhmko} On| [zkehax K} En|#Homncj Kof Konvdjr 68/; Cheehno Krj HoPnqjrvx9 Vnljvdjr% ;61/6 Cheehno Kcjrhmko} Nr 64 Pjrmjov Na Vdj Pnpzekvhno Krj En|#Homncj NrHo Pnqjrvx/
$Dnpj Xjo% ―Mjo}z} ]dn|} ; Ho 2 Pjnpej Krj Pnnr Nr En|
#
Homncj%– 
%;2.;:.;;(
 ANNF PRHMJ]7
 
]homj Nbkck Bjmkcj Prj}hfjov% Vdj Cnovdex Prhmj Na K Cnfjrkvj#Mn}v Annf PekoAnr K Akchex Na Anzr \hvd Xnzol Mdhefrjo Dk} Homrjk}jf Arnc &4;8/60 Vn &4:4/;0/
 
$"Naahmhke Z]FK AnnfPeko}7 Mn}v Na Annf Kv Dncj Kv Anzr Ejqje}% Z/]/ Kqjrklj% Gkozkrx 2008%" Z]FK%2.089 "Naahmhke Z]FK Annf Peko}7 Mn}v Na Annf Kv Dncj Kv Anzr Ejqje}% Z/]/ Kqjrklj% ]jpvjcbjr 20;2%" Z]FK%;0.;2(
LK] PRHMJ]7]homj Nbkck Vnni Naahmj% Vdj Kqjrklj Prhmj Pjr Lkeeno Na Lk} Dk} Ojkrex FnzbejfArnc &;/46< Vn &=/:14/
$―Lk}nehoj Kof Fhj}je Azje Zpfkvj%– 
 
MNEEJLJ MN]V]7]homj Nbkck Vnni Naahmj% Vdj Kqjrklj Mn}v Na Ho#]vkvj Vzhvhno Kv K Anzr XjkrMneejlj Dk} Rh}jo Arnc &1%:4: Vn &4%1::% K =; Pjrmjov Homrjk}j/
$"Vrjof} Ho Mneejlj Prhmhol 2008%" Mneejlj Bnkrf%20049 "Vrjof} Ho Mneejlj Prhmhol 20;2%" Mneejlj Bnkrf%20;2(
 
DJKEVD MKRJ PRJCHZC]7Zofjr Nbkck% Vdj Kqjrklj Mn}v Na Akchex Djkevd Mkrj Prjchzc} Dk}Homrjk}jf Bx &=%01: Arnc &;2%140 Vn &;:%<6:% K 26/2 Pjrmjov Homrjk}j/
 
$―Jcpenxjr Djkevd Bjojahv}% 20;2 Koozke]zrqjx% Jtdhbhv 1/6%– 
ANRJMEN]ZRJ]7Mzrrjovex :/16 Cheehno Rj}hfjovhke Cnrvlklj} Krj Jhvdjr =0 Fkx} Fjeho{zjov NrHo Anrjmen}zrj/
 
$Prj}} Rjejk}j% ―EP] —Ahr}v Enni‘ Cnrvlklj Rjpnrv7
]jpvjcbjr Cnovd#Jof Fkvk ]dn|} ]hlohahmkov Rh}j Ho Fjeho{zjomhj}9 Anrjmen}zrj}Frnp
%– 
OJLKVHQJ J[ZHVX7 K} Na Vdj ]jmnof [zkrvjr Na 20;2% =0/8 Pjrmjov 
;:/= Cheehno
Na Z/]/Dncjn|ojr} \hvd K Cnrvlklj Krj Zofjr|kvjr/
 
$]vko Dzcpdrhj}% ―Ojlkvhqj J{zhvx Fjmehoj} ]ehldvex No Vdj Bkmi Na Cnfj}v Dncj Qkezj Lkho}%– 
Wheen|%4.22.;2(
 
 
=
ZOFJR NBKCK VDJ KCJRHMKO FRJKC H] ]EHPPHOL K\KX ARNC VDJCHFFEJ MEK]]
―Vdj Hfjk Vdkv Ehqhol ]vkofkrf} Hojqhvkbex Hcprnqj Arnc Noj Ljojrkvhno Vn Vdj Ojtv H} Zofjr
Vdrjkv 
/– ―Anr vdj ahr}v vhcj }homj
vdj Lrjkv Fjprj}}hno% chffej#mek}} akchehj} dkqj bjjo en}hol lrnzof anrcnrj vdko k fjmkfj/ Vdjx% kof vdj pnnr% dkqj }vrzllejf pkrvhmzekrex bkfex }homj vdj ahokomhke mrh}h} ejf vnk lenbke rjmj}}hno ho 2004/ Vdj hfjk vdkv ehqhol }vkofkrf} hojqhvkbex hcprnqj arnc noj ljojrkvhno vn vdj
ojtv h} zofjr vdrjkv/–
$Fkqhf Ejnodkrfv 
% ―K Men}jr Enni Kv Chffej
#
Mek}} Fjmehoj%
%<.2=.;2(
 
 
―Ckox Na Vdj Bjfrnmi K}}zcpvhno} Na Kcjrhmko Mzevzrj ‖
Kbnzv \nri% Prnlrj}}% Akhroj}} Kof Npvhch}c
 
 Krj Bjhol ]dkijo/–
 
$Fkqhf Ejnodkrfv% ―K Men}jr Enni Kv Chffej
#
Mek}} Fjmehoj%
Jmnoncht%<.2=.;2(
 
―Akr Arnc K
Oj| Fk|o Na Brnkf#
Bk}jf Lrn|vd% Kcjrhmk‘} Chffej Mek}} Fjmehoj H} Ljvvhol \nr}j/–
 
―]jmnof% vdj dneen|hol nzv na Kcjrhmk‘} chffej mek}} ”
}vhee pnehvjex fj}mrhbjf k} cjfhko homncj
}vklokvhno rkvdjr vdko —fjmehoj‘ ”
h} kmmjejrkvhol rkvdjr vdko }en|hol/ Kmmnrfhol vn vdj Z] Mjo}z} ek}v |jji% vdj Z] cjfhko dnz}jdnef h} 6/4 pjr mjov pnnrjr on| vdko kv vdj }vkrv na vdj rjmnqjrx ho 2008/Cjfhko homncj} dkqj on| akeejo vn vdj prj#hovjrojv ejqje na ;88=/ Kee na vdj lkho} na vdj Mehovno xjkr}dkqj bjjo en}v/ Vdj fjmehoj ho vdj pk}v vdrjj xjkr} aneen|} k =/2 pjr mjov frnp fzrhol vdj rjmj}}hno% |dhmdhv}jea aneen|jf k }drhoiklj fzrhol vdj 2000#200< mxmej/ Akr arnc k oj| fk|o na brnkf#bk}jf lrn|vd%
Kcjrhmk‘} chffej mek}} fjmehoj h} ljvvhol |nr}j/–
$Jf|krf Ezmj% ―Vdj Z] Jmnoncx H} ]vhee Ho K ]nrrx ]vkvj%– 
%8.2=.;2(
 
Vdj Chffej Mek}} H} ]drhoihol Kof Cheehno} Na Akchehj} Krj Dzrvhol/
 
―Vdj ekvj}v mjo}z} fk
vkfjphmv k chffej mek}} vdkv,} }drhoihol k} zojcpenxcjov }vkx} dhld kof vdj lnqjrocjov,} }kajvxojv arkx}/ Vdj oj| ozcbjr} aneen| xjkr} na }vklokvhol |klj} anr vdj chffej mek}} vdkv dkqj dzrv 
cheehno} na |nrijr} kof akchehj}/–
 
$Dnpj Xjo% ―Mjo}z} ]dn|} ; Ho 2 Pjnpej Krj Pnnr Nr En|
#
Homncj%– 
% ;2.;:.;;(
 
 
―Ckox Na Vdj ,Oj| Pnnr, Krj Vdj Anrcjr Chffej Mek}}/–
―—Ckox na vdj ,oj| pnnr
, krj vdj
anrcjr chffej mek}}%‘ brnkfmk}vjr Vkqh} ]chejx% |dn rj{zj}vjf vdj }vzfx% }khf ho k }vkvjcjov 
/–
$Ckrx
\h}ohj|}ih% ―Pnqjrvx Vn Ijjp Rh}hol Fzj Vn ]en| Rjmnqjrx7 ]vzfx%– 
%;.;;.;2(
VDJ JMNONCX ZOFJR NBKCK H] ]VZMI HO K LRHC ―OJ\ ONRCKE– VDKV H]
FJQK]VKVHOL VDJ CHFFEJ MEK]]
―Vdj Kcjrhmko Jmnoncx H} ]vzmi Ho K Oj| Ihof Na Onrcke‡–
Vdj Kcjrhmko jmnoncx h} }vzmi ho koj| ihof na onrcke% }ncj|djrj bjv|jjo mrh}h} kof prn}pjrhvx% kof jmnonchm pnehmx ckijr} krj}vrzllehol vn fjahoj vdjhr rnej/ Vdj Ajf% |dhmd dk} rj}pnofjf anrmjazeex jkmd vhcj vdj jmnoncx vhp} bkmi vn|krf rjmj}}hno% rjckho} fhqhfjf nqjr |djvdjr hv }dnzef vrx |hvd }hchekr zrljomx vn rjvzro vdj jmnoncx
vn prn}pjrhvx/–
$Bhoxkcho Kppjebkzc% ―Ajf H} Vnro No Vhpphol Pnhov Anr Kmvhno%– 
%<.;;.;2(
―Nbkck% \dn Mkcj Hovn Naahmj Prnch}hol Vn Bne}vjr Vdj Chffej Mek}} Kof Rjfzmj Hoj{zkehvx% Dk}Prj}hfjf Nqjr K Vzrbzejov Jmnoncx Vdkv ]n Akr Dk} Fnoj Ojhvdjr/–
―Kokex}v} mkee mnovhozhol dhld
ejqje} na gnbej}}oj}} k prhcj akmvnr ho vdj homncj kof |jkevd fjmehoj} vdkv dkqj mnovhozjf anr cn}v Kcjrhmko} jqjo kavjr vdj rjmj}}hno jofjf/ Nbkck% |dn mkcj hovn naahmj prnch}hol vn bne}vjr vdj chffej
mek}} kof rjfzmj hoj{zkehvx% dk} prj}hfjf nqjr k vzrbzejov jmnoncx vdkv }n akr dk} fnoj ojhvdjr/–
$Chmdkje K/
Aejvmdjr% ―Nbkck‘} Rjmnrf7 ]vrzllehol Vn Brhol Bkmi Gnb}%– 
%;0.;4.;2(
 
 
 
Nbkck‘} ―Pnehmhj} Dkqj Akhejf Vn Hlohvj Koxvdhol Men}j Vn Vdj Rnbz}v Gnb} Lrn|vd OjjfjfVn Nqjrmncj Vdj Dnrrhahm En}}j} Mkz}jf Bx Vdj Fn|ovzro/–
 
―Vdj kllrj}}hqj }jrhj} na kmvhno}
djepjf mno}vrzmv k aennr zofjr vdj cn}v }jqjrj jmnonchm mneekp}j }homj vdj Lrjkv Fjprj}}hno%
ckox jmnonch}v} klrjj/ Xjv% vdj prj}hfjov‘} pnehmhj} dkqj akhejf vn hlohvj koxvdhol men}j vn vdjrnbz}v gnb} lrn|vd ojjfjf vn nqjrmncj vdj dnrrhahm en}}j} mkz}jf bx vdj fn|ovzro/–
$Chmdkje K/
Aejvmdjr% ―Nbkck‘} Rjmnrf7 ]vrzllehol Vn Brhol Bkmi Gnb}%– 
%;0.;4.;2(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->