Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012-11

2012-11

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:

More info:

Published by: Myagmarsuren Shagdarsuren on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
ÑÝÇÑàéäûí 2002 îíû 06 ñàðûí 03 íû
ÒÃ-4
ºäðèéí 144 òîîò òóøààëààð áàòëàâ.
 
Улсын
II
тєв
ýìíýëãèéí òºñâèéí
гїйцэтгэлийн
2012 îíû 11-ð ñàðûí ìýäýý
/ өссөн дүнгээр мян.төг /
ЇЗЇЇЛЭЛТТєлєвлєгєєГїйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 онû 1сàрûн 1-ний үëдэгдэë 0.00104,000,404.15Хàриëцàхûн эхний үëдэгдэë0.00104,000,404.15Бусàд бàйгууëëàгà, иргэдээс àвàх àвëàгûн эхний үëдэгдэë 0.0025,474.80Бусàд бàйгууëëàгà, иргэдэд өгөх өгëөгийн эхний үëдэгдэë 0.0029,362.90
НИТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИН ДЇН 5,607,773,400.005,208,824,754.70УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 5,607,773,400.005,208,824,754.70Бараа, їйлчилгээний зардал 5,583,170,900.005,208,824,754.70
Цàëин хөëс боëон нэмэгдэë урàмшиë 2,873,037,200.002,813,063,546.50 Їндсэн цàëин 2,632,840,100.002,813,063,546.50Унàà хооëнû хөнгөëөëт240,197,100.00
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 320,195,900.00307,829,468.00Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
261,978,200.00Тэтгэврийн дààтгàë 203,761,100.00Тэтгэмжийн дààтгàë 14,554,200.00 ЇОМШЄ ний дààтгàë 29,108,700.00 Ажиëгүйдëийн дààтгàë 14,554,200.00
Байгууллага тєлєх ЭМД-ын хураамж 58,217,700.00Бараа, їйлчилгээний бусад зардал 2,389,937,800.002,087,931,740.20
Бичиг хэрэг 12,054,400.0012,372,697.00Ãэрэë цàхиëгààн 78,787,900.0071,331,661.00Түëш, хàëààëт 168,234,900.00119,671,558.00Тээвэр (шàтàхуун) 82,501,000.0056,303,500.00Шуудàн хоëбоо 12,556,800.0012,604,888.00Цэвэр,бохир ус 80,273,800.0071,741,329.56Дотоод àëбàн томиëоëт 6,407,900.002,295,500.00Ãàдààд томиëоëт àргà хэмжээ 5,404,000.005,985,200.00Ном, хэвëэë àвàх 331,100.00395,000.00Эд, хогшиë худàëдàн àвàх 86,627,100.00Бàгàж, хэрэгсэë41,500,000.0020,153,000.00Хөдөëмөр хàмгààëëûн хэрэгсэë15,500,000.001,721,800.00Бàгà үнэтэй, түргэн эëэгдэх çүйëс3,627,100.007,595,005.00Прогрàмм хàнгàмж26,000,000.007,193,280.00Нормûн хувьцàс çөөëөн эдëэë 81,024,000.0051,586,355.00Хооë 168,180,000.00151,153,130.00Эм 1,159,995,800.001,077,935,555.58Урсгàë çàсвàр 45,620,000.0033,773,982.32Хөтөëбөр боëон төсëийн дотоод урсгàë çàрдàë 325,000,000.00230,106,069.00
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр х10,939,100.00
Мэдээëëийн техноëогийн үйëчиëгээний хөëс6,500,000.006,307,070.00Бàнк, сàнхүүгийн бàйгууëëàгûн үйëчиëгээний хурààмж3,104,600.006,298,830.00 Аудит, çэрэгëэë тогтоох үйëчиëгээний хөëс (дотоод)1,065,900.000.00

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->