Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Eurekahedge Index Flash - December 2012

Eurekahedge Index Flash - December 2012

Ratings:
(0)
|Views: 5|Likes:
Published by Eurekahedge

Hedge funds report positive returns despite slow start in November

Hedge funds report positive returns despite slow start in November

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Eurekahedge on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Bfjgt Kinsd
Dgj`g kwfjs |gxm|z xmsbzb{g |gzw|fs jgsxbzg simp szn|z bfFm{gelg|
>
 
Dgj`g kwfjs `nbf 8&7<' bf Fm{gelg|
Dgj`g kwfjs xmszgj en|`bfni `nbfs bf Fm{gelg| nebj ebj%emfzd |g{g|snis bf en|agz z|gfjs& Zdg
Gw|gandgj`g Dgj`g Kwfj Bfjgt 
pns wx 8&7<'
>
 l|bf`bf` bzs rgn|%zm%jnzg $RZJ" |gzw|f zm :&7>'& Bfcmfz|nsz zdg ESCB Pm|ij Bfjgt `nbfgj >&87'
<
 km| zdg emfzd&Agr znagnpnrs km| zdg emfzd mk Fm{gelg| <8><?
 
Nsbn gt%Onxnf dgj`g kwfjs pg|g wx >&<8' bf Fm{gelg|) enabf` bz zdg :zd cmfsgcwzb{g emfzdmk xmsbzb{g |gzw|fs – pbzd zdg kwfjs `nbfbf` ;&80' jw|bf` zdbs xg|bmj
 
Zdg nssgz pgb`dzgj
Ebwdm%Gw|gandgj`g Nsbn Xncbkbc gt%Onxnf Bfjgt 
pns wx ><&>7'Fm{gelg| RZJ
 
G{gfz j|b{gf kwfjs bf Gw|mxg xmszgj zdgb| sz|mf`gsz emfzdir |gzw|f bf zd|gg nfj n dnik rgn|s %`nbfbf` :&00' bf Fm{gelg|
 
\ginzb{g {niwg kwfjs cmfzbfwgj zdgb| pbffbf` sz|gna bfzm zdg sbtzd emfzd) pbzd `nbfs mk 8&;<' bfFm{gelg| nfj 2&3;' rgn|%zm%jnzg
 
Gw|mxgnf kwfjs kmcwsgj mf jbsz|gssgj jglz dn{g xmszgj |gzw|fs mk em|g zdnf <8' RZJ
 
Imf`%mfir nlsmiwzg |gzw|f kwfjs dn{g jgib{g|gj ewcd sz|mf`g| xg|km|enfcg zdnf dgj`g kwfjs bf<8><) wx ><&<3' RZJ
\g`bmfni Bfjbcgs
 Zdg emfzd szn|zgj mkk mf n cnwzbmws fmzg pbzd emsz kwfjs nfj mzdg| en|agz xn|zbcbxnfzs njmxzbf` n pnbz%nfj%sgg nxx|mncd zm zdg WS x|gsbjgfzbni gigczbmfs& Xmsz%gigczbmf cmfcg|fs sw||mwfjbf` zdg WS kbscni cibkkzmma m{g| zdg en|agz sgfzbegfz pdbig ebtgj sb`fnis k|me Gw|mxg nlmwz kw|zdg| swxxm|z km| @|ggcg njjgjzm zdg |bsa n{g|sbmf& Zdgsg z|gfjs zw|fgj ebj%emfzd) nebj xmsbzb{g sb`fnis m{g| zdg WS lwj`gz nfjcmfzbfwgj nbj zm @|ggcg % pdbig cmfciwsb{g gcmfmebc jnzn k|me zdg WS + Cdbfn njjgj kw|zdg| sz|gf`zd zmzdg |niibgs&Dgj`g kwfjs nc|mss emsz |g`bmfs |gxm|zgj xmsbzb{g |gzw|fs km| Fm{gelg| pbzd Nsbnf dgj`g kwfjs ignjbf`zdg pnr& Zdg
Gw|gandgj`g Nsbn gt%Onxnf Dgj`g Kwfj Bfjgt 
xmszgj bzs kmw|zd cmfsgcwzb{g emfzdir `nbf)wx >&<8' ns wfjg|irbf` en|agzs |niibgj sz|mf`ir k|me ebj%emfzd imps zm gfj zdg emfzd pbzd nf bfc|gnsgmk >&07'& Onxnfgsg dgj`g kwfjs xmszgj zdg sz|mf`gsz |gzw|fs nemf` zdg {n|bmws |g`bmfni enfjnzgs) wx>&:>'& Zdg nffmwfcgegfz mk sfnx gigczbmfs bf Jgcgelg| nfj zdg x|mxmsbzbmf mk wfibebzgj gnsbf` lr zdgk|mfz|wffg| z|b``g|gj |gfgpgj |bsa%nxxgzbzg bf zdg en|agz pbzd zdg Fbaagb <<7 sw|`bf` zm `nbfs mk 7&48'jw|bf` zdg emfzd&
 
Bfjgt Kinsd
Dgj`g kwfjs |gxm|z xmsbzb{g |gzw|fs jgsxbzg simp szn|z bfFm{gelg|
<
 
Sz|nzg`r Bfjbcgs
 Emsz sz|nzg`bc enfjnzgs nism |gxm|zgj xmsbzb{g |gswizs jw|bf` zdg emfzd pbzd g{gfz j|b{gf dgj`g kwfjsxmszbf` zdg sz|mf`gsz `nbfs mk >&:;'& Gw|mxgnf g{gfz j|b{gf kwfjs `|gp :&00' bf Fm{gelg| % zdgsz|mf`gsz emfzdir `nbfs bf zd|gg nfj n dnik rgn|s& Pbffbf` enfn`g|s |gxm|zgj xmsbzbmfs bf Sxnfbsd nfj@|gga kbfnfcbnis + lmfjs) ns pgii ns smeg jbsz|gssgj szmcas zdnz |niibgj jw|bf` zdg inzzg| dnik mk zdgemfzd& Enc|m enfn`g|s |gxm|zgj n en|`bfni jgc|gnsg mk 8&84' ns lmzd z|gfj%kmiimpbf` sz|nzg`bgs nfjsdm|z%zg|e srszgenzbc enfn`g|s jgib{g|gj imssgs jw|bf` zdg emfzd& Smeg enfn`g|s |gxm|zgj `nbfs k|mezdg KT sxncg pdbig kwfjs kmcwsgj mf cmeemjbzbgs pg|g emszir kinz zm sib`dzir fg`nzb{g bf Fm{gelg|&
Enbf Bfjbcgs
 
Fm{gelg|<8></
 
<8><\gzw|fs
 
<8>>\gzw|fs
 
Gw|gandgj`g Dgj`gKwfj Bfjgt8&7< :&7>%3&<3 Gw|gandgj`g Kwfj mkKwfjs Bfjgt8&8; <&;7%7&3; Gw|gandgj`g $Imf`%Mfir"Nlsmiwzg \gzw|f Kwfj Bfjgt8&42 ><&<3%>3&42 Gw|gandgj`g BsinebcKwfj Bfjgt%8&487&30%3&:2 
Sz|nzg`r Bfjbcgs
 
Fm{gelg|<8></
 
<8><\gzw|fs
 
<8>>\gzw|fs
 
Gw|gandgj`g N|lbz|n`gDgj`g Kwfj Bfjgt8&24 7&23 >&:>Gw|gandgj`g CZN-Enfn`gjKwzw|gs Dgj`g Kwfj Bfjgt8&82%8&44 %8&>3  Gw|gandgj`g Jbsz|gssgj JglzDgj`g Kwfj Bfjgt%8&842&4>%>&>0  Gw|gandgj`g G{gfz J|b{gfDgj`g Kwfj Bfjgt>&:; 0&:<%:&7> Gw|gandgj`g Kbtgj BfcmegDgj`g Kwfj Bfjgt8&;7 4&2< 8&0<Gw|gandgj`g Imf`-Sdm|zG~wbzbgs Dgj`g Kwfj Bfjgt8&;0 7&0>%;&4> Gw|gandgj`g Enc|m Dgj`gKwfj Bfjgt%8&84>&>8%>&>8  Gw|gandgj`g Ewizb%Sz|nzg`rDgj`g Kwfj Bfjgt8&02 ;&3;%<&>> Gw|gandgj`g \ginzb{g [niwgDgj`g Kwfj Bfjgt8&;< 2&3;%>&;8 / Lnsgj mf 33&2;' mk kwfjs pdbcd dn{g |gxm|zgj Fm{gelg|<8>< |gzw|fs ns nz >> Jgcgelg| <8><
 
\g`bmfni Bfjbcgs
 
Fm{gelg|<8></
 
<8><\gzw|fs
 
<8>>\gzw|fs
 
Gw|gandgj`g Fm|zd Neg|bcnfDgj`g Kwfj Bfjgt8&<7 7&22%8&8: Gw|gandgj`g Gw|mxgnf Dgj`gKwfj Bfjgt8&48 7&70%;&84 Gw|gandgj`g Gnszg|f Gw|mxg +\wssbn Dgj`g Kwfj Bfjgt%8&04 %8&>0 %<8&72  Gw|gandgj`g Onxnf Dgj`gKwfj Bfjgt>&:> <&87%>&33 Gw|gandgj`g Geg|`bf`En|agzs Dgj`g Kwfj Bfjgt8&00 ;&47%4&<< Gw|gandgj`g Nsbn gt%OnxnfDgj`g Kwfj Bfjgt>&<8 0&:>%><&7: Gw|gandgj`g Inzbf Neg|bcnfDgj`g Kwfj Bfjgt8&:3 4&32 >&2<
Ebwdm%Gw|gandgj`gBfjbcgs
 
Fm{gelg|<8></
 
<8><\gzw|fs
 
<8>>\gzw|fs
 
Ebwdm%Gw|gandgj`g Bfjgt %WSJ8&:7 3&28%:&<> Ebwdm%Gw|gandgj`g ZMX >88Bfjgt % WSJ8&0> 7&;<%8&0; Ebwdm%Gw|gandgj`g ZMX 388Bfjgt % WSJ8&34 ;&07 >&3:
Nsbn%Gw|gandgj`g Bfjbcgs
 
Fm{gelg|<8></
 
<8><\gzw|fs
 
<8>>\gzw|fs
 
Gw|gandgj`g @|gnzg| CdbfnDgj`g Kwfj Bfjgt>&3> ;&;4%>3&>< Gw|gandgj`gBfjbn Dgj`g KwfjBfjgt3&<: >8&82%<:&4; 
Gw|gandgj`g 
bfjbcgs n|g n{nbinlig km| jmpfimnj k|me ppp&gw|gandgj`g&cme-bfjbcgs-dgj`gkwfjbfjbcgs&nsx  nfj n|g wxjnzgj pbzd zdg inzgsz kwfj |gzw|fs nz <3?38 @EZ g{g|r jnr& Bfjgt {niwgs nfj jnzn cnf lgjmpfimnjgj km| k|gg nfj swlsc|blg|s cnf jmpfimnj zdg kwii ibsz mk bfjgt cmfszbzwgfzs& Xignsg cmfznczbfjbcgsHgw|gandgj`g&cme km| em|g bfkm|enzbmf&Bf njjbzbmf zm mw| gtbszbf` jnznlnsgs) pg dn{g bfcm|xm|nzgj
Z|n{gi Xinfs 
) n fgp kgnzw|g km| mw| swlsc|blg|s&
Z|n{gi Xinfs 
niimps kwfj enfn`g|s zm wxjnzg zdgb| z|n{gi scdgjwig mfzm zdgb| kwfjs x|mkbig xn`g bf zdgjnznlnsg& Zm ibsz m| wxjnzg rmw| z|n{gi scdgjwig) xignsg cmfzncz z|n{gixinfsHgw|gandgj`g&cme&  Km| zdg inzgsz mf`mbf` x|memzbmfs mkkg|gj lr
Gw|gandgj`g 
nfj mw| en|agzbf` xn|zfg|s) xignsg {bsbz mw|x|memzbmfs xn`g) ppp&gw|gandgj`g&cme-x|memzbmfs&  Gw|gandgj`gppp&gw|gandgj`g&cme 
WS mkkbcg?
!> ;:; 0>8 :424 $GSZ 2ne zm ;xe"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->