Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Copy of Microsoft Word - SSMP 2013

Copy of Microsoft Word - SSMP 2013

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by S. Mangala Satyan

More info:

Published by: S. Mangala Satyan on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
¹ÛçñÀQÛ ªÀÄ»¼Á ¥ÀæwµÁ×£À læ¸ïÖ (j)JA.L.f-8, "²æÃUÀuÉñï", ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ ºÀAvÀ,PÉ.ºÉZï.©.ĒÉÃOmï, PÀĪÉA¥ÀÅ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570023¹ÛçñÀQÛ zÀ¸ÀgÁ ¨ÉÆA¨É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É vÉÆÃlzÀ¥ÀæzÀ±Àð£À ¸ÀàzsÉð 2012"¹Ûçà PÀĒÁ±ÀQÛ " ¥Àæ±À¹ ¥ÀæzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ÷§ºÀĪÀiÁ£À«¤0iÉÆÃUÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀd£ÀªÀj 6, 2013, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ, ¨É½UÉÎ 11.00 WÀAmÉUÁ£À¨sÁgÀw,«ÃuÉ ±ÉõÀtÚ ¨sÀªÀ£À, D¢ZÀÄAZÀ£ÀVjgÀ¸ÉÛ, PÀĪÉA¥ÀÅ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
GzÁÏlPÀgÀÄ: qÁ| ¹. ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgïªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ:(1)
 
²æà ¹. PÉ. ªÀĺÉÃAzÀæ,(2)
 
²æà JA. «. gÁªÀĪÀÄÆwð(3)
 
²æà PÉ. gÀWÀÄgÁªÀiï
 
 
¸À£Áä¤vÀgÀÄ:(1)¸À£Áä£Àå qÁ| ¨ÁĒÁf(2)¸À£Áä£Àå qÁ| ²æêÀÄw PÀªÀÄĒÁ gÁªÀÄ£ï(3)¹ÛçñÀQÛ EA¢gÁ UÉÆëAzÀ(4) qÁ| ¹.J¸ï. CgÀÄuï"vÀªÀj£À Cwy"¹ÛçñÀQÛ qÁ| ®Që÷äÃzÉë
"¹Ûçà PÀĒÁ ±ÀQÛ" ¥Àæ±À¹Û (¨ÉÆA¨É ¸ÀàzsÉð)
2012¹ÛçñÀQÛ J¸ï.PÉ. £ÁUÀgÀvÀß 
¹ÛçñÀQÛ £ÀAdªÀÄä ¸ÁägÀPÀ PÀĒÁ ±ÀQÛ ¥Àæ±À¹Û 2012²æêÀÄw f. gÁeÉñÀéj¹ÛçñÀQÛ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä ¸ÁägÀPÀ PÀĒÁ ±ÀQÛ
2012¹ÛçñÀQÛ C£ÀߥÀÇtð UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ
 ¹ÛçñÀQÛ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÇgÀPÀ §ºÀĪÀiÁ£À
¹ÛçñÀQÛ VÃvÁ ²æúÀj¹ÛçñÀQÛ «d0iÀÄPÁAvÀ¹ÛçñÀQÛ ¨sÁ£ÀĪÀÄw ¸ÀÄAzÀgÉñÀ£ï
 
²æêÀÄw ªÀiÁ°¤ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt
 
²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt¹ÛçñÀQÛ ºÉêÀÄ®vÁ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä¹ÛçñÀQÛ f.Dgï.d0iÀIJæÃ
¹ÛçñÀQÛ «±ÉõÀ §ºÀĪÀiÁ£À
¹ÛçñÀQÛ 0iÀÄzÀÄVj UÉÆÃ¥Á®£ï¹ÛçñÀQÛ ºÉZï. GªÀiÁ ¨Á¬Ä
§ºÀĪÀiÁ£À «¤0iÉÆÃUÀ -"¨sÀªÀå" ªÀUÀð
¥ÀæxÀªÀÄ - ²æêÀÄw VÃvÁ gÁªï¢éwÃ0iÀÄ - ²æêÀÄw £À½¤ ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgïvÀÈwÃ0iÀÄ- ¹ÛçñÀQÛ °ÃĒÁªÀw EAzÉæñï
"¢ªÀå" ªÀUÀð
¥ÀæxÀªÀÄ - ¹ÛçñÀQÛ ªÉÊ. ¹. «ªÀÄĒÁ¥ÀæxÀªÀÄ - ¹ÛçñÀQÛ KA.J£ï. C¤vÁ CZÀÄåvÀ¥ÀæxÀªÀÄ - ²æêÀÄw ªÉÊ. Dgï. ¸ÀÄÛw¢éwÃ0iÀÄ - ¹ÛçñÀQÛ GµÁ C±ÀévÀ×£ÁgÁ0iÀÄt¢éwÃ0iÀÄ - ¹ÛçñÀQÛ J¸ï.Dgï.wæ¥ÀÅgÁA§¢éwÃ0iÀÄ - ²æêÀÄw ©. J. ¸ÀĪÀiÁ¢éwÃ0iÀÄ - ¹ÛçñÀQÛ ¸Ë¨sÁUÀå ±ÉnÖ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->