Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ivor Karavanic i Ivor Jankovic - Srednji i Rani Gornji Paleolitik u Hrvatskoj

Ivor Karavanic i Ivor Jankovic - Srednji i Rani Gornji Paleolitik u Hrvatskoj

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 1,163|Likes:
Published by Catherine Hughes

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Catherine Hughes on Feb 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

 
 
21
Te article provides an overview o the principle sites,interpretations and knowledge gained in the studyo the Middle and early Upper Paleolithic in Croatia. Particular attention is accorded to the results o morerecent research and newer interpretations o ear-lier research essential to the reconstruction o thebehavior and adaptations o the Neandertals, their disappearance and the appearance o early modern Europeans. Te Neandertals were equally capable o adapting to the dierent environments in continen-tal (Northwestern) Croatia and Mediterranean Croatia(Dalmatia). Archeological materials rom Northwest-ern Croatia (Vindija Cave) indicate the transition  rom the Middle to the Upper Paleolithic, the ties o the Neandertals to the initial Upper Paleolithic and  possible encounters between Neandertals and earlymodern humans. On the other hand, there is a 10,000  year gap between the late Middle Paleolithic (Mujina Pećina) and the early Upper Paleolithic (Šandalja II) o the Eastern Adriatic region, with a visible dierence intool production methods and typology. Over the past   teen years, knowledge on the Paleolithic in Croatiahas been considerably supplemented and enhanced,which is the result o research at several sites using cutting-edge methods as well as thorough analyseso materials excavated previously. Key words: Paleolithic, Mousterian, Aurignacian, Ne-andertals, early modern humans, Croatia
Članak donosi pregled glavnih nalazišta, interpretaci- ja i spoznaja u proučavanju srednjega i ranoga gornjeg  paleolitika Hrvatske. Posebna je pozornost posvećenarezultatima novijih istraživanja i novijim interpreta-cijama ranijih istraživanja, bitnima za rekonstrukciju ponašanja i prilagodbe neandertalaca, njihova nestan-ka te pojave ranih suvremenih Europljana. Neandertal-ci su se podjednako dobro prilagođavali različitu okoli- šu u kontinentalnoj (sjeverozapadnoj) i mediteranskoj  Hrvatskoj (Dalmacija). Arheološki nalazi s područja sjeverozapadne Hrvatske (špilja Vindija) upućuju na prijelaz srednjega u gornji paleolitik, povezanost nean-dertalaca s inicijalnim gornjim paleolitikom i moguće susrete neandertalaca i ranih modernih ljudi. S druge strane između kasnoga srednjeg paleolitika (Mujina pećina) i ranoga gornjeg paleolitika (Šandalja II) istoč-noga jadranskog područja postoji vremenska prazninaveća od 10 000 godina, uz vidnu razliku u načinu pro-izvodnje i tipologiji alatki. Tijekom posljednjih 15-ak  godina spoznaje o paleolitiku Hrvatske znatno su do- punjene i promijenjene, što je rezultat istraživanja višenalazišta uporabom suvremenih metoda, ali i proved-be detaljnijih analiza ranije iskopana materijala. Ključne riječi:
 
 paleolitik, musterijen, orinjasijen, nean-dertalci, rani moderni ljudi, Hrvatska
 Ivor KARAVANIĆ & Ivor JANKOVIĆ 
SREDNJi i RANi gORNJi pAlEOliTiK U hRVATSKOJThE MiDDlE AND EARlY UppER pAlEOliThiC iNCROATiA 
Pregledni članak / Review articleUDK: 903(497.5)”6323
 
903(497.5)”6325”Primljeno / Received: 15. 05. 2007.Prihvaćeno / Accepted: 08. 06. 2007.Ivor KaravanićOdsjek za arheologijuFilozoski akultetSveučilište u ZagrebuIvana Lučića 3HR–10000 ZAGREBikaravan@zg.hrIvor JankovićInstitut za antropologijuGajeva 32HR–10000 ZAGREBivor@inantro.hr
 
 
22
 Ivor KARAVANIĆ & Ivor JANKOVIĆ 
 
SREDNJi i RANi gORNJi pAlEOliTiK U hRVATSKOJ
Opusc.archaeol 
. 30, 21-54, 2006.
1. Uvod
Paleolitik ili starije kameno doba arheološko je raz-doblje koje započinje pojavom prvih ljudskih izra-đevina (arteakta), odnosno predmeta koji su ljud-skom rukom bili prilagođeni određenoj radnji. Natemelju današnjih spoznaja, ponajprije datacije ka-menih alatki s prostora Arike, paleolitik započinjeprije više od 2,5 milijuna godina (Semaw 
et al.
1997;Semaw 2000). No budući da se najranije etape čovje-kova kulturnoga – kao i biološkoga – razvoja odvija- ju na tlu Arike, priča o boravku čovjeka na tlu Euro-pe i naše domovine započinje puno kasnije. Prvi tra-govi čovjekova boravka izvan aričke pradomovinestari su otprilike 1,8–1,6 milijuna godina prije sadaš-njosti, no ograničeni su na tlo Azije (Gabunia
et al 
.2000). Prve tragove osvajanja Europe prepoznajemou sporadičnim nalazima kamenih alatki starih neštomanje od milijun godina (npr. Le Vallonet u Fran-cuskoj, Isernia La Pineta u Italiji, Stránská Skála iPrezletice u Češkoj i dr.) te u još skromnijim skelet-nim ostacima prvih europskih osvajača (Ceprano uItaliji i Gran Dolina u Španjolskoj). Što se naše do-movine tiče, razdoblje donjega paleolitika Hrvatskenije zastupljeno velikim brojem nalazišta i nalaza.U literaturi se navode tek četiri lokaliteta na kojimasu pronađene alatke pripisane donjem paleolitiku,i to prije svega na temelju tipoloških odlika nalaza(Malez 1979). ri su nalazišta na otvorenom (DonjePazarište, Punikve i Golubovec), dok se naziv Šan-dalja I odnosi na izoliranu koštanu breču pronađenuna lokalitetu Šandalja kod Pule (usmeno priopćenjeD. Rukavine). Unutar koštane breče, čiji su aunalninalazi pripisani razdoblju donjega pleistocena, pro-nađeni su sjekač i oblutak koji je možda poslužio zanjegovu izradbu (Malez 1974; 1975). Iz koštane bre-če izoliran je i nalaz zuba (sjekutić), koji je M. Malez(1975; 1980) pripisao ranomu pripadniku roda
 Homo
 ili čak nekomu ranijem homininu, no kasnije analizepokazale su da se ne radi o ljudskom, nego životinj-skom zubu (Wolpo 1996; 1999). Šandaljski sjekač,po tipologiji sličan sjekačima iz Valloneta (usmenopriopćenje H. de Lumleya), vjerojatno predstavljanajstariji trag ljudskoga boravka na prostoru Istre,no bez preciznije revizije taonomije i sedimentacijekoštane breče te podrobnije paleontološke analizetaj nalaz nije moguće datirati preciznije od vremenadonjega, odnosno starijega paleolitika.Na drugim su lokalitetima nalazi prikupljeni s po- vršine (Vuković 1962–1963; Malez 1979). Gubitakstratigraske pozicije onemogućava bilo kakvu data-ciju, osim one temeljene na tipološkim karakteristi-kama nalaza. Od triju lokaliteta koja se u literaturinavode Punikve sadrže nekoliko rukotvorina, međukojima se ističu dva ašelejenska šačnika, u Donjem
1. introducton
Te Paleolithic, or Old Stone Age, is an archeologi-cal period that began with the appearance o the rsthuman artiacts, meaning items worked by humanhands to serve a specic purpose. According to cur-rent knowledge, primarily based on dating o stonetools rom Arica, the Paleolithic rst began over 2.5million years ago (Semaw 
et al.
1997; Semaw 2000).However, since the earliest stages o human cultural,as well as biological, development occurred in A-rica, the story o human residence in Europe and inCroatia began much later. Te rst traces o humanhabitation outside the Arican cradle o humanity date to roughly 1.8 to 1.6 million years beore thecurrent era, but these traces are limited to Asia(Gabunia
et al 
. 2000). Te rst traces o the conquesto Europe can be discerned in sporadic discoverieso stone tools a little less than a million years old(e.g. Le Vallonet in France, Isernia La Pineta in Italy,Stránská Skála and Prezletice in the Czech Republic,etc.) and in the even more meager skeletal remainso the rst conquerors o Europe (Ceprano in Italy and Gran Dolina in Spain). As or Croatia, there arenot a large number o sites or materials dated to theLower Paleolithic. Te literature species only oursites at which tools attributed to the Lower Paleo-lithic were ound, above all based on the typologi-cal traits o the nds (Malez 1979). Tree sites areopen-air (Donje Pazarište, Punikve and Golubovec),while the term Šandalja I pertains to an isolatedbone breccia ound at the Šandalja site near Pula(oral communication rom D. Rukavina). Withinthe bone breccia, in which the aunal remains havebeen attributed to the Early Pleistocene, a chopperwas ound together with a pebble which may haveserved to crat it (Malez 1974; 1975). A tooth (inci-sor) was also isolated rom the bone breccia whichM. Malez (1975; 1980) attributed to an early mem-ber o the genus
 Homo
or even some earlier homi-nin, although subsequent analysis showed that itwas not a human but rather an animal tooth (Wol-po 1996; 1999). Te Šandalja chopper, based on itstypology, is similar to choppers rom Vallonet (oralcommunication rom H. de Lumley), and probably constitutes the oldest trace o human habitation inthe territory o Istria, but without a more preciserevision o the taphonomy and sedimentation o thebone breccia and a more thorough paleontologicalanalysis, this artiact cannot be dated any more pre-cisely than the earlier, Lower Paleolithic.At other sites, materials were gathered rom thesurace (Vuković 1962–1963; Malez 1979). Te losso stratigraphic position prevents all but typology-based dating. O the three sites specied in the li-
 
 
23
 Ivor KARAVANIĆ & Ivor JANKOVIĆ 
 
ThE MiDDlE AND EARlY UppER pAlEOliThiC iN CROATiA 
Opusc.archaeol 
. 30, 21-54, 2006.
Pazarištu prikupljen je jedan šačnik, uz nekoliko ko-mada koji vjerojatno nisu rukotvorine, a smještanjenalaza s Golubovca u donji paleolitik u potpunosti je dvojbeno. Dvojbeno je i pripisivanje površinskihnalaza s Dugog otoka donjemu paleolitiku, jer supronađeni pomiješani sa srednjopaleolitičkima (v.Batović 1988).Razdoblje srednjega paleolitika na tlu Europe vre-menski se poklapa s trajanjem musterijenske kultu-re. om razdoblju s prostora Hrvatske pripisano je više nalazišta, pećinskih i lokaliteta na otvorenom(Malez 1979). Nekoliko vrlo značajnih pećinskihlokaliteta (primjerice Krapina, Vindija, Veternica)nesumnjivo pripada tom razdoblju, što potvrđujurezultati više analiza. Vindijski su nalazi od velike važnosti za proučavanje prijelaza srednjeg u gornjipaleolitik i složene arheološke i antropološke slike tesmjene. Za razumijevanje razdoblja srednjega paleo-litika Dalmacije ključno je nalazište Mujina pećina uzaleđu Kaštela i rogira, jer je prvo musterijenskonalazište u tom dijelu Hrvatske koje je iskopavanosuvremenom metodom i kronometrijski datirano.Ovaj rad donosi pregled glavnih nalazišta (sl. 1), spo-znaja i suvremenih razmišljanja o razdoblju srednje-ga paleolitika Hrvatske te prijelaza iz srednjega uterature, Punikve contains several artiacts, amongthem two Acheulean hand-axes; one hand-axe wascollected in Donje Pazarište together with severalpieces that are probably not artiacts; dating o thematerials rom Golubovec to the Lower Paleolithicis entirely dubious. Also dubious is the attributiono the surace materials rom the island o Dugi tothe Lower Paleolithic, or these were ound mixedwith Middle Paleolithic items (see: Batović 1988).Te Middle Paleolithic in Europe correspondschronologically to the Mousterian culture. Severalsites in Croatia, both caves and open-air (Malez1979), have been attributed to this period. Several very important cave sites (or example: Krapina,Vindija, Veternica) undoubtedly belong to this pe-riod, which has been conrmed by the results o a number o analyses. Te Vindija materials are o great importance to the study o the transition romthe Middle to the Upper Paleolithic and the com-plex archeological and anthropological picture o this change. Te Mujina Pećina in the Kaštela androgir hinterland is a crucial site or an understand-ing o the Middle Paleolithic in Dalmatia, becausethis is the rst Mousterian site in this part o Croatiaexcavated using contemporary methods and datedchronometrically.
 Slika 1. Glavna nalazišta srednjega i ranoga gornjeg paleolitika u Hrvatskoj (autorica karte: R. Šošić). Fig. 1. Main Middle and early Upper Paleolithic sites in Croatia (map by R. Šošić).

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ivan Bozic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->