Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
16Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEVR ANTLAŞMASI

SEVR ANTLAŞMASI

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 56,245|Likes:
Published by Cüneyt
MÜTTEFİK VE ORTAK DEVLETLERLE TÜRKİYE
ARASINDA
10 AĞUSTOS 1920'DE SEVRES'DE
İMZALANAN BARIŞ ANDLAŞMASI
MÜTTEFİK VE ORTAK DEVLETLERLE TÜRKİYE
ARASINDA
10 AĞUSTOS 1920'DE SEVRES'DE
İMZALANAN BARIŞ ANDLAŞMASI

More info:

categoriesTypes, School Work
Published by: Cüneyt on Mar 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
-1-
MÜTTEF
ø
K VE ORTAK DEVLETLERLE TÜRK
ø
YEARASINDA10 A
ö
USTOS 1920'DE SEVRES'DE
ø
MZALANAN BARI
ù
ANDLA
ù
MASI
Bir yandan,
øú
bu Andla
ú
mada Ba
ú
lıca Müttefik Devletler olarak belirtilen, BR
ø
TANYA
ø
MPARATORLU
ö
U, FRANSA,
ø
TALYA ve JAPONYA; yukarıda adı geçen ba
ú
lıcaDevletlerle, Müttefik Devletleri olu
ú
turan, ERMEN
ø
STAN, BELÇ
ø
KA, YUNAN
ø
STAN,H
ø
CAZ, POLONYA, ROMANYA, SIRP-HIRVAT-SLOVEN DEVLET
ø
ve ÇEKO-SLOVAKYA; ve öte yandan, TÜRK
ø
YE;Osmanlı
ø
mparatorlu
÷
u Hükümetinin istemesi üzerine, bir Barı
ú
Andla
ú
masıyapılabilmesi için, Ba
ú
lıca Müttefik Devletlerce, 30 Ekim 1919'da, Türkiye'ye birBarırakı
ú
ma [Mütareke] sa
÷
lanmı
ú
oldu
÷
unu göz önünde tutarak,Müttefik Devletlerin, aralarından kimilerinin, Türkiye'ye kar
ú
ı do
÷
rudan ya da dolaylıbiçimde ard arda sürüklenmi
ú
oldukları ve kökeni eski Avusturya-Macaristan imparatorlukve Krallık Hükümetinin 28 Temmuz 1914'de Sırbistan'a kar
ú
ı sava
ú
ilânında ve Türkiye'nin29 Ekim 1914'de Müttefik Devletlere kar
ú
ı açtı
÷
ı ve müttefiki, Almanya’nın yürüttü
÷
ü
ú
manca eylemlerde bulunan sava
ú
ın, yerini, sa
÷
lam, adaletli
1
ve sürekli bir barı
ú
a
 
bırakmasını istediklerini göz önünde tutarak,Bu amaçla, BA
ö
ITLI YÜKSEK TARAFLAR, Tam yetkili Temsilcilerini a
ú
a
÷
ıdabelirtildi
÷
i üzere atamı
ú
lardır:
 
MAJESTE BÜYÜK BR
ø
TANYA VE
ø
RLANDA B
ø
RLE
ùø
K-KRALLI
ö
I VEDEN
ø
ZLER ÖTES
ø
BR
ø
TANYA ÜLKELER
ø
KRALI, H
ø
ND
ø
STAN
ø
MPARATORU:Sir George Dixon GRAHAME, K.C.V.O., Majestelerinin Tamyetkili Paris Ortaelçisi:
 
ve:KANADA DOM
ø
NYONU için:Sayın Sir George Halsey PERLEY, K.C.M.G., Birle
ú
ik-Krallık'da Kanada YüksekKomiseri; AVUSTRALYA COMMONWEALTH'i için:Çok Sayın Andrew F
ø
SHER, Birle
ú
ik-Krallık'da Avustralya Yüksek Komiseri;
 
YEN
ø
-ZELANDA DOM
ø
NYONU için:Sir George Dixon GRAHAME, K.C.V.O., Majestelerinin Tamyetkili Paris Ortaelçisi;GÜNEY-AFR
ø
KA B
ø
RL
øöø
için:B. Reginald Andrew BLANKENBERG, O.B.E., Birle
ú
ik-Krallık'da Güney-AfrikaBirli
÷
i Yüksek Komiser Vekili;
l
Fransızca metinde “une paix solide et durable",
ø
ngilizce metinde "a firm, just and durable peace",
ø
talyanca metinde "una pace salda, giusta e duratura" denilmektedir.
 Matbaa-i Amire
ve
Konya
metinlerinde"muhkem ve müstakar bir sulh", Erim metninde ise "muhkem ve müstahkem bir sulh" biçiminde çevrilmi
ú
tir.(Çevirenler)
 
-2-
H
ø
ND
ø
STAN için:Sir Arthur H
ø
RTZEL, K.C.B., Hindistan
øú
leri Müste
ú
arı;FRANSA CUMHUR
ø
YET
ø
BA
ù
KANI:B. Alexandre M
ø
LLERAND, Ba
ú
bakan, Dı
ú
i
ú
leri Bakanı;B. Frezene FRANÇO
ø
S-MARSAL, Maliye Bakanı:
 
B. Auguste Paul-Louis ISAAG, Ticaret ve Endüstri Bakanı;B. Jules CAMBON, Fransa Büyükelçisi;
 
B. Georges Maurice PALEOLOGUE, Fransa Büyükelçisi, Dı
ú
i
ú
leri Bakanlı
÷
ı GenelSekreteri;
MAJESTE
ø
TALYA KRALI:Kont LEL
ø
O BON
ø
N LONGARE, Krallık Senatörü, Majeste
ø
talya Kralının Paris'deOla
÷
anüstü ve Tamyetkili Büyükelçisi;General Giovanni MAR
ø
ETT
ø
, Yüksek Sava
ú
Konseyinde
ø
talya Askerî Temsilcisi;MAJESTE JAPONYA
ø
MPARATORU:
2
Vikont CH
ø
NDA, Majeste Japon imparatorunun Londra'da Ola
÷
anüstü ve TamyetkiliBüyükelçisi;B. K. MATSU
ø
, Majeste Japon imparatorunun Paris'de Ola
÷
anüstü ve Tamyetkili
 
Büyükelçisi;ERMEN
ø
STAN:B.Avetis AHARON
ø
AN, Ermenistan Cumhuriyeti Temsilci Heyetinin Ba
ú
kanı;MAJESTE BELÇ
ø
KA'LILAR KRALI:B. Jules VAN DEN HEUVEL, Ola
÷
anüstü Temsilci ve Tamyetkili Ortaelçi, DevletBakanı;B. ROL
ø
N JACQUEMYNS, Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü Üyesi, BelçikaTemsilci Heyeti Genel Sekreteri;MAJESTE ELENLER KRALI:B. Eleftherios K. VENlSELOS, Ba
ú
bakan;B. Athos ROMANOS, Majeste Yunanlılar Kralının Paris'de Ola
÷
anüstü Temsilcisi ve
 
Tamyetkili Ortaelçisi;
 
MAJESTE H
ø
CAZ KRALI:
.................................................POLONYA CUMHUR
ø
YET
ø
BA
ù
KANI:Kont Maurice ZAMOYSKl, Polonya Cumhuriyeti'nin Paris'de Ola
÷
anüstü Temsilcisi veTamyetkili Ortaelçisi;B. Erasme P
ø
LTZ;PORTEK
ø
Z CUMHUR
ø
YET
ø
BA
ù
KANI:Dr. Affonso Augusto da COSTA, eski Ba
ú
bakan;MAJESTE ROMANYA KRALI:B. Nicolae T
ø
TULESCO, Maliye Bakanı;Prens DlMlTRlE GHlKA, Majeste Romanya Kralının Paris'de Ola
÷
anüstüTemsilcisi ve Tamyetkili Ortaelçisi;
2
Fransızca metinde "Le Roi du Japon",
ø
ngilizce metinde "Emperor of Japan",
ø
talyanca Metinde “l’Imperatoredel Giaponne" denilmektedir;
 Matbaa-i Amire, Konya
ve
Erim
metinlerinde "Japonya
ø
mparatoru". (Çevirenler)
 
-3-
MAJESTE SIRPLAR, HIRVATLAR VE SLOVENLER KRALI:B. Nicolas P. PACHlTCH, eski Ba
ú
bakan;B. Ante RUMB
ø
C, Dı
ú
i
ú
leri Bakanı;ÇEKO-SLOVAKYA CUMHUR
ø
YET
ø
BA
ù
KANI:B. Fidouard BENES,
ú
i
ú
leri Bakanı;B. Stephen OSUSKY, Çeko-Slovakya Cumhuriyeti'nin Londra'da Ola
÷
anüstü Temsilcisi veTamyetkili Ortaelçisi;TÜRK
ø
YE:General HAD
ø
PA
ù
A
3
, Senatör
4
;Rıza TEVFlK BEY, Senatör
5
;
RE
ù
AD HAL
ø
S BEY, Türkiye'nin Bern'de Ola
÷
anüstü Temsilcisi ve Tamyetkili Ortaelçisi.
BU TEMS
ø
LC
ø
LER, usulüne uygun ve geçerli kabul edilen yetki belgelerini veri
ú
tiktensonra, A
ù
A
ö
IDAK
ø
HÜKÜMLER ÜZER
ø
NDE ANLA
ù
MAYA VARMI
ù
LARDIR:
øú
bu Andla
ú
manın yürürlü
÷
e giri
ú
tarihinden ba
ú
layarak, sava
ú
durumu sonaerecektir.
Bu andan ba
ú
layarak ve i
ú
bu Andla
ú
manın hükümlerine ba
÷
lı olarak, Müttefik DevletlerleTürkiye arasında resmî ili
ú
kiler olacaktır.
BÖLÜM I.
M
ø
LLETLER CEM
ø
YET
ø
M
ø
SAKI
BA
ö
ITLI YÜKSEK TARAFLAR,Uluslar arasında i
ú
birli
÷
ini geli
ú
tirmek ve uluslararası
6
barı
ú
ı ve güvenli
÷
i sa
÷
lamak için,sava
ú
a ba
ú
vurmamak konusunda birtakım yükümlülükler kabul etmek,gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu uluslararası ili
ú
kiler sürdürmek,Hükümetlerce, bundan böyle eylemsel davranı
ú
kuralı kabul edilen uluslararası hukukkurallarına kesinlikle uymak,örgütlenmi
ú
halkların kar
ú
ılıklı ili
ú
kilerinde adaleti korumak ve andla
ú
malardan do
÷
an bütünyükümlülüklere titizlikle saygı göstermek gerekti
÷
ini göz önünde tutarak,Milletler Cemiyeti'ni kuran i
ú
bu Misak'ı kabul etmi
ú
lerdir;
MADDE 1.
øú
bu Misak'a ba
÷
lı Ek'de adları yazılı imzacı Devletlerle, yine Ek'de adları belirtilenDevletlerden, Misak'ın yürürlü
÷
e girmesinden ba
ú
layarak iki ay içinde Sekreterli
÷
e sunacakları
 
ve Cemiyet'in öteki üyelerine yapacakları bir bildiri ile, hiçbir çekince öne sürmeksizin i
ú
buMisak'a katılanlar, Milletler Cemiyeti'nin asıl üyeleridir.Kendini özgürce yöneten ve Ek'de adı gösterilmemi
ú
bulunan herhangi bir Devlet,
 
Dominyon ya da Sömürge, uluslararası yükümlülüklerini içtenlikle yerine getirme niyetikonusunda etkin güvenceler vermesi, ve hava, kara ve deniz kuvvetleriyle silâhları konusunda
 
Cemiyet'in koydu
÷
u düzenlemeleri kabul etmesi ko
ú
uluyla, Üyeli
÷
e kabulü Genel Kurulun üçteiki ço
÷
unlu
÷
uyla kararla
ú
tırılırsa, Cemiyet Üyesi olabilir.
3
Fransızca metinde “Le General Haadi Pacha",
ø
ngilizce metinde "General Haadi Pasha",
ø
talyanca metinde“Generale Haadi Pacha",
Erim
metninde "Hadi Pa
ú
a". (Çevirenler)
4
Ayan âzası. (Çevirenler)
5
Ayan âzası. (Çevirenler)
6
ø
ngilizce metne göre "uluslararası barı
ú
ı", Fransızca metne göre "kendilerine barı
ú
ı",
ø
talyanca metne göre"Devletlere barı
ú
ı" biçiminde çevirmek gerekmektedir.
 Matbaa-i Amire, Konya
ve
Erim
metinlerinde "milletleresulh" denilmektedir. (Çevirenler)

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ayşenur Karatay liked this
Ali Uslu liked this
Haluk liked this
Haluk liked this
Haluk liked this
Haluk liked this
zerzul liked this
afozkalay liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->