Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hasankeyf Ve Ilisu Baraji

Hasankeyf Ve Ilisu Baraji

Ratings: (0)|Views: 580|Likes:
Published by logosocietas
Hasankeyf ve Ilisu Baraji Insati
Hasankeyf ve Ilisu Baraji Insati

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: logosocietas on Apr 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2010

pdf

text

original

 
 
Ş
U NEH
İ
R B
İ
R DOLMAKALEM OLAYDI!..”
Il
õ
su Baraj
õ
,Barajlar ve Kredi
İ
hracat
õ
Reformuna
İ
li
ş
kin Dünya Komisyonu
Ş
u nehir bir dolmakalem olayd
õ
, o kadar mürekkep bile çekti
ğ
imiz ac
õ
y
õ
ka
ğ
õ
da dökmeyeyetmezdi.”
Il
õ
su Baraj
õ
,Barajlar ve
İ
hracat Kredisi Reformuna
İ
li
ş
kin Dünya KomisyonuIl
õ
su Baraj
õ
Bölgesinde Olgu Saptama Misyonu NihaiRaporu: 9-16 Ekim 2000Türkçesi: May
õ
s 2001Türkçe’ye çeviren: Bahar Öcal Düzgören
 Il 
õ
su Baraj 
õ
Kampanyas
õ
; Kürt 
 İ 
nsan Haklar 
õ
Projesi; The Corner House; Dünya Ekonomisi, Ekolojisi ve Kalk 
õ
nma; Gözler SACE Üstünde Kampanyas
õ
ve Pasifik Çevre Ara
 ş
õ
rma Merkezi taraf 
õ
ndan haz 
õ
rlanm
õ
 ş
bir Rapor.
 
Te
ş
ekkürler
Bu rapor, Türkiye’nin güneydo
ğ
usunda yap
õ
lmas
õ
planlanm
õ
ş
olan Il
õ
su Baraj
õ
bölgesinde, 9 ila 16Ekim 2000 tarihleri aras
õ
nda gerçekle
ş
tirilmi
ş
uluslararas
õ
bir olgu saptama misyonu çerçevesindehaz
õ
rlanm
õ
ş
t
õ
r.Bu raporun yazarlar 
õ
a
ş
a
ğ
õ
dakilerdir: Nicholas Hilyard, The Corner House, BK.Antonio Tricario, “An Eye on The SACE’ Kampanyas
õ
,
İ
talya.Sally Eberhardt, Kürt
İ
nsan Haklar 
õ
Projesi, ( KHRP), BK.Heike Drillisch, Dünya Ekonomisi, Ekolojisi ve Kalk 
õ
nma, Almanya.Douglas Norlen, Pasifik Çevre Ara
ş
t
õ
rma Merkezi, ABD.Ara
ş
t
õ
rma-
İ
nceleme Heyeti, Türkiye’de yatacak yer sa
ğ
layarak, tercümanl
õ
k yaparak ve Il
õ
su Projesiilgi ilgili bilgiler vererek Misyon’a yard
õ
mc
õ
olan herkese te
ş
ekkürlerini sunmaktad
õ
r. Te
ş
ekkürler aralar 
õ
nda yerel görevliler, gazeteciler, devlet memurlar 
õ
, tarihçiler ve avukatlar da bulunan tek tek ki
ş
iler ile Türkiye
İ
nsan Haklar 
õ
Derne
ğ
i (
İ
HD) ve GÖÇ-DER de dahil olmak üzere yerel ve ulusalörgütlere yöneliktir. BK ve ABD’de ise Angela Barber’a, Dean Bialek’e, Harun Düzgören’e, KateGeary’ye, Rebecca Wood’a ve Uluslararas
õ
ve Çevresel Yasa Merkezi(ne (Washington D.C.) te
ş
ekkür etmek istiyoruz. Son olarak endi
ş
elerini ve deneyimlerini bizimle payla
ş
an çok say
õ
da göçmene ve köysakinine de özellikle te
ş
ekkür ediyoruz.Il
õ
su Kampas
õ
’yla ilgili daha fazla enformasyon için bkz.www.ilisu.org.uk .Kredi ihraç eden kurulu
ş
larda reform yap
õ
lmas
õ
na ili
ş
kin uluslararas
õ
kampanya konusunda bkz.www.eca.watch.org.Kapaktaki ve 19, 27, 43 & 69’uncu sayfadaki resimler: Angela Barber 
 
İ
çindekiler 
Özet
Birinci Bölüm
: Proje’nin Arka Plan
õ
 
Ş
irketler, Kredi
İ
hracat Kurulu
ş
lar 
õ
ve Endi
ş
eler 
Ş
irketler Kredi
İ
hracat Kurulu
ş
lar 
õ
 Belli Ba
ş
l
õ
Endi
ş
eler 
İ
kinci Bölüm
: Heyet ve Saptamalar 
õ
 Heyet’in Üstlendi
ğ
i Arac
õ
l
õ
k GöreviDört
Ş
art
õ
n Yerine Getirilmesinde Geli
ş
melerin De
ğ
erlendirilmesiBirinci
Ş
art:“Uluslararas
õ
kabul görmü
ş
bir prati
ğ
i yans
õ
tan ve ba
ğ
õ
ms
õ
z denetimi de içeren bir iskan program
õ
 uygulay
õ
n
õ
z”
İ
kinci
Ş
art:“Irma
ğ
õ
n üst taraf 
õ
nda, su kalitesinin muhafaza edilece
ğ
ini güvence alt
õ
na alabilecek kapasitede sui
ş
leme tesisleri için haz
õ
rl
õ
k yap
õ
n
õ
z”Üçüncü
Ş
art:“Irma
ğ
õ
n alt taraf 
õ
nda, yeterli su ak 
õ
nt
õ
n
õ
n sürekli muhafaza edilece
ğ
i konusunda bir güvence veriniz”Dördüncü
ş
art:“Hasankeyf’deki arkeolojik miras
õ
n büyük k 
õ
sm
õ
n
õ
n mümkün oldu
ğ
unca korunmas
õ
için ayr 
õ
nt
õ
l
õ
bir  plan geli
ş
tiriniz”
Üçüncü Bölüm
: Il
õ
su, Barajlar ile ilgili Dünya Komisyonu ve
İ
KK (
İ
hracat Kredisi Kurulu
ş
lar 
õ
)ReformuBirinci Konu: Il
õ
su ve Uluslararas
õ
Uygulamada
İ
yile
ş
tirme
İ
kinci Konu:
İ
KK’lar ve YönetimÜçüncü Konu: ECGD’lerin (
İ
hracat Kredileri Garanti Dairesi) ve Hermes’in Reform SözününTurnusol TestiHeyet’in Tavsiyeleri1 numaral
õ
Ek 
Tablolar ve Kutular
1.
 
Tablo:
Ş
irketler ve Karneleri1.
 
Kutu: Bir Bask 
õ
Olay
õ
n
õ
n Tarihçesi2.
 
Kutu Sava
ş
Deneyimi3.
 
Kutu: GAP- Yararl
õ
l
õ
İ
ddialar 
õ
 4.
 
Kutu: Barajlar ve GAP5.
 
Kutu: “Sizin mutlulu
ğ
unuz bizim ba
ş
ar 
õ
m
õ
z olacakt
õ
r”6.
 
Kutu: GÖÇ-DER: Göçmenler Sosyal
İş
 birli
ğ
i ve Kültür Derne
ğ
i7.
 
Kutu: Tazminat Almada Sorunlar 8.
 
Birecik Baraj
õ
:
Ş
irketler ve Bankalar 9.
 
Kutu: Yeniden
İ
skan-
İ
mkanlar 
õ
Geli
ş
tirmek ya da Yava
ş
Ölüm10.
 
Kutu: Avrupa
İ
nsan Haklar 
õ
Mahkemesi’nde GAP ile
İ
li
ş
kili Davalar 11.
 
Kutu: Murat Cano Davas
õ
 12.
 
Kutu: HASANKEYF ve Türkiye’nin Uluslararas
õ
Yasalar ve Avrupa Yasalar 
õ
ÇerçevesindekiYükümlülükleri13.
 
Kutu: WCD- Yeni Dönüm Noktas
õ
 14.
 
Kutu: Atatürk Baraj
õ
’n
õ
n Kurbanlar 
õ
: Devam Eden Sefalet15.
 
Kutu: 90 Saniyede Trajik Bir Komedi

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
GuncelYorum liked this
Fatih Aydın liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->