Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2008-12-23

15min Vilnius 2008-12-23

Ratings: (0)|Views: 111|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-23
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-23

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

\u201e\u017dALGIRIS\u201c
MASKVOJE LIKO
PENKTAS
9 psl.
ISSN 1822\ue0002749. Numeris 239 (748). Tira\u017eas 86 000.2008 M. GRUOD\u017dIO 23 D., ANTRADIENIS
SPORTAS
SEIMAS
PATVIRTINO
BIUD\u017dET\u0104
6 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
+1 \u00b0C
-2 \u00b0C
VILNIUS
\u012e R\u016aS\u012e
BRAUNASI
NUPJAUDAMI
SPYNAS
3 psl.
PASAULIS
\u012eVYKIAI

GRAIKIJOJE
LIETUV\u0116S
AKIMIS

7 psl.
VILNIUS
PRAMOGOS
M A D O N N \u0104
MADONN\u0104
S U G U N D \u0116
SUGUND\u0116
B R A Z IL \u0172 M O D E L IS
BRAZIL\u0172 MODELIS
12 psl.

RENGINI\u0172
PROGRAMA -
\u012e \u0160IUK\u0160LIN\u0118

4 psl.
VILNIUS
Savivaldyb\u0117s tarnautojai skai\u010diuo-
ja besibaigian\u010di\u0173 met\u0173 vi\u0161\u010diukus ir
d\u0117lioja 2009-\u0173j\u0173 darbus. Valdantieji
nueinan\u010dius metus vertina palan-
kiai, ta\u010diau tarybos opozicija kriti-
kuoja, kad nauj\u0173 projekt\u0173 sostin\u0117-
je \u0161iemet nebuvo prad\u0117ta.
Renovuotas Gedimino
prospektas, atidarytas pieti-
nis aplinkkelis, suremontuo-
tos mokyklos ir dar\u017eeliai, vys-
tyta miesto infrastrukt\u016bra -
tai tik dalis darb\u0173, miesto
vald\u017eios\u012fvardijam\u0173 kaip \u201edi-
d\u017eiausi 2008-\u0173j\u0173 miesto lai-
m\u0117jimai\u201c.
\u201eMetai buvo darbin-
gi, daug padaryta, dar
daugiau laukia\u201c, - kons-
tatavo Vilniaus meras
Juozas Imbrasas.
Anot jo, \u201eitin ma-
loniai nustebino\u201c va-
dinamosios munici-
palin\u0117s policijos\u012fstei-
gimas ir dar\u017eelio \u201ePi-
laitukas\u201c\u012fkurtuv\u0117s. \u201eD\u017eiugu
d\u0117l municipalin\u0117s policijos.
Vyrai i\u0161ties stengiasi, kas sa-
vait\u0119 teikia ataskaitas, \u017emon\u0117s
patenkinti j\u0173 darbu\u201c, - d\u017eiau-
g\u0117si J.Imbrasas.
Miesto tarybos opozicijos
atstovai kritikos ir pylos val-
d\u017eiai negaili. \u201e\u0160iemet buvo
karpomos juostel\u0117s ir baigia-
mi seniau prad\u0117ti projektai, ta-
\u010diau nieko naujo ir didelio per
metus valdantieji nesugeb\u0117jo
sukurti. Va\u017eiuojame i\u0161 iner-
cijos, o miestas skendi beval-
dyst\u0117je\u201c, - apibendrino mies-
to tarybos Liberal\u0173 ir centro
s\u0105jungos frakcijos pirminin-
ko pavaduotojas Gintautas Ba-
bravi\u010dius.
Nukelta \u012f 2 psl.
II IIIII
IIIII
I
DUOB\u0116TI IR KALNUOTI
SOSTIN\u0116S 2008\ue000IEJI
I
I

Kaip reik\u0161mingiausius miestui 2008-\u0173j\u0173 darbus
Vilniaus meras \u012fvardijo municipalin\u0119 policij\u0105,
Gedimino prospekto rekonstrukcijos pabaig\u0105 ir
pietinio aplinkkelio statyb\u0173 u\u017ebaigtuves.
J.Kalinsko, Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s nuotr.

WWW.15MIN.LT
\u0160ventinis
M.Petru\u0161kevi\u010diaus
receptas

Kurie verslininkai
nebijo
sunkme\u010dio?

Kaip apgauti
grei\u010dio
matuoklius...

\u2022\u2022\u2022
23
ANTRADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2008 GRUOD\u017dIO 23 D.,A N T R A D I E N I S
Atkelta i\u0161 1 psl.
Miesto tarybos Libera-
l\u0173 ir centro s\u0105jungos frakci-
jos pirmininko pavaduotojas
G.Babravi\u010dius primin\u0117 ir u\u017e-
strigusius darbus - skandal\u0173
lyd\u0117t\u0105 Pupin\u0117s-Kuzmi\u0161ki\u0173 te-
ritorijos koncepcijos tvirtini-
m\u0105, atid\u0117liot\u0105 sprendim\u0105 d\u0117l
vie\u0161ojo transporto gelb\u0117jimo
i\u0161 skol\u0173.
\u201eApie kai kurias skolas bu-
vo \u017einoma jau met\u0173 prad\u017eioje,
ta\u010diau nepopuliar\u016bs sprendi-
mai d\u0117l biliet\u0173 kain\u0173 didini-
mo buvo atid\u0117liojami\u201c, - pasa-

kojo opozicijoje esan\u010dios Li- beral\u0173 s\u0105j\u016bd\u017eio frakcijos va- dovas Ar\u016bnas \u0160taras.

Meras J.Imbrasas politi-
k\u0173 kritik\u0105 priima ir pripa\u017e\u012fs-
ta, kad buvo ir \u201enepasisekusi\u0173
projekt\u0173\u201c. \u201eOpozicijos darbas
kritikuoti ir pasteb\u0117ti klaidas,
ta\u010diau rengiami ir keli dideli
projektai - paruo\u0161ti dokumen-
tai vakarinio aplinkkelio sta-
tyboms, toliau skirsime dau-
giau d\u0117mesio \u0161vietimo sri\u010diai,
mokykl\u0173 renovavimui \u201c, - ai\u0161-
kino J.Imbrasas.
Labiausiai nenusisekusiais
projektais\u012fvardijami Nacio-
nalinio stadiono statybos, u\u017e-
ges\u0119s laivybos Nerimi projek-
tas, vangiai ir chaoti\u0161kai mies-
te diegiama \u0161viesofor\u0173 siste-
ma bei V\u0161\u012e \u201eVilnius - Europos
kult\u016bros sostin\u0117\u201c.
\u201eNepaisant vis\u0173 nesklan-
dum\u0173, reikia Naujuosius pa-
sitikti i\u0161kelta galva - tai itin
svarb\u016bs miestui metai, tap-
sime \u201eKult\u016b ros sostine\u201c, -
optimizmo si\u016bl\u0117 neprarasti
J.Imbrasas.
Skolinga visiems
Ni\u016briai atrodo ir savival-
dyb\u0117s\ufb01 nansini\u0173 met\u0173 atas-
kaita - miesto vald\u017eia skolin-
ga visiems savo partneriams.
\u201e2008-ieji buvo\ufb01 nansi\u0161kai sun-
k\u016bs metai. Kaip ir pernai ne-
surinkome planuoto biud\u017ee-
to, tod\u0117l beveik visose srityse,
i\u0161skyrus socialines reikmes ir
i\u0161mokas, susidar\u0117 \u012fsiskolini-
m\u0173\u201c, - sak\u0117 savivaldyb\u0117s Fi-
nans\u0173 departamento vado-
vas Edmundas Ka\u010dkus.
Pasak pa\u0161nekovo, kit\u0173 me-
t\u0173 biud\u017eetas bus skurdesnis,
tod\u0117l dideli\u0173 nauj\u0173 projekt\u0173
tik\u0117tis neverta. \u201eSvarbu i\u0161gy-
venti sunkmet\u012f. Kit\u0105met teks
gr\u0105\u017einti skolas ir tik tada \u017ei\u016b-
r\u0117ti, k\u0105 daryti toliau\u201c, - sak\u0117
E.Ka\u010dkus.
\u0160iemet iki gruod\u017eio 19 d.
savivaldyb\u0117 gavo 632,5 mln.
Lt\u012fplauk\u0173, beveik 7 proc. ma-
\u017eiau nei buvo planuota. Sos-
tin\u0117s biud\u017eeto de\ufb01citas \u0161iuo
metu siekia 47 mln. Lt. Per-
nai tuo pat metu \u0161is de\ufb01citas
sudar\u0117 60 mln. Lt.
\u201eB\u0117das d\u0117l pinig\u0173 tur\u0117t\u0173
i\u0161spr\u0119sti \u0161iemet savivaldyb\u0117-
je\u012fkurtas Turto departamen-
tas ir nuo Nauj\u0173j\u0173 \u012fsigalio-
sianti nauja apskaitos siste-
ma\u201c, - ai\u0161kino savivaldyb\u0117s
administracijos direktorius
Gintautas Paluckas.
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+1 \u00b0C
-2 \u00b0C
-1 \u00b0C
-4 \u00b0C
-3 \u00b0C
Kaunas
+1 \u00b0C
-2 \u00b0C
-1 \u00b0C
-4 \u00b0C
-2 \u00b0C
Klaip\u0117da
+4 \u00b0C
+2 \u00b0C
+2 \u00b0C
-1 \u00b0C
0 \u00b0C

Saul\u0117 teka 08:41
Saul\u0117 leid\u017eiasi 15:51
Dienos ilgumas 07:14
M\u0117nulio faz\u0117 - Del\u010dia.

vardadieniai
Migdonijus, Min\u0117, Veliuona,
Viktorija, Vilbutas.
Europoje
At\u0117nai
+11 \u00b0C
Berlynas
+4 \u00b0C
Londonas
+11 \u00b0C
Madridas
+12 \u00b0C
Maskva
-6 \u00b0C
Pary\u017eius
+10 \u00b0C
Praha
+3 \u00b0C
Ryga
+1 \u00b0C
Roma
+1 \u00b0C
Talinas
+1 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
GRUOD\u017dIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien apsiniauk\u0119, dauge-
lyje rajon\u0173 snigs, paj\u016bryje lie-
tus, temperat\u016bra 2-5 \u00b0C \u0161ilu-
mos. Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f vieto-
mis pasnigs, bus nuo 3 \u00b0C \u0161al-

\u010dio iki 1 \u00b0C \u0161ilumos. Rytoj die-
n\u0105 toliau snigs, oras su\u0161ils iki
0-3 \u00b0C.
/VILNIUS
balsas
Kas per metus
sostin\u0117je pasikeit\u0117
\u012f gera ar \u012f bloga?
Ieva, vilniet\u0117

Manau, miestas po trupu- ti tvarkosi, ruo\u0161iasi t\u016bkstant- me\u010dio min\u0117jimui. Visgi gat- v\u0117se dar vaik\u0161to daugyb\u0117 su- siraukusi\u0173 \u017emoni\u0173 - t\u0105 pakeis- ti sunku.

Ramun\u0117, teisinink\u0117

\u0160iemet did\u017eiausia miesto b\u0117da yra nesureguliuoti \u0161vie- soforai.

Marija, vilniet\u0117

Nieko tokio itin gero pa- daryta nebuvo. Pavyzd\u017eiui, tarybiniais laikais mieste ne- b\u016bdavo tiek benami\u0173 ir val- kat\u0173. Dabar j\u0173 tiek daug, kad baisu. \u0160i problema visi\u0161kai nesprend\u017eiama.

Kalbino K.Vaitkevi\u010dius,
J.Kalinsko nuotr.
Duob\u0117ti ir kalnuoti
sostin\u0117s 2008-ieji

Svarbu i\u0161gyventi sunkmet\u012f. Ki- t\u0105met teks gr\u0105\u017einti skolas ir tik tada \u017ei\u016br\u0117sime, k\u0105 daryti toliau.

Sak\u0117 E.Ka\u010dkus.
KAROLIS
VAITKEVI\u010cIUS
k.vaitkevicius
@15min.lt
Labiausiai nenusisekusiu 2008-\u0173j\u0173 projektu sostin\u0117s vald\u017eia \u012fvardija
stringan\u010dias Nacionalinio stadiono statybas. J.Kalinsko nuotr.
www.15min.lt/vilnius
\u012e r\u016bs\u012f braunasi
pjaudami spynas
3
2008 GRUOD\u017dIO 23 D.,A N T R A D I E N I S
VILNIUS/
www.15min.lt/vilnius
Kai kurios sostin\u0117s bendrov\u0117s dar-
bams atlikti griebiasi savival\u0117s
prie\u0161 gyventojus. Namie nerad\u0119
\u0161eiminink\u0173, vienos santechnikos
\u012fmon\u0117s darbininkai r\u016bsyje nuo san-
d\u0117liuko nupjauna spyn\u0105, o atlik\u0119
reikiamus darbus, palieka ra\u0161te-
l\u012f su tele\ue000ono numeriu.
Vilniet\u0117 Edita Barauskie-
n\u0117 \u201e15min\u201c pasakojo, jog vien\u0105
vakar\u0105 gr\u012f\u017eusi namo rado pa-
likt\u0105 ra\u0161tel\u012f, kad paskambint\u0173
bendrovei \u201eJurita\u201c, mat \u0161i turi
jos sand\u0117liuke atlikti santech-
ninius darbus.
\u201eI\u0161 karto skambinau, ta-
\u010diau kadangi jau buvo vaka-
ras, niekas nek\u0117l\u0117. Nu\u0117jau\u012f
r\u016bs\u012f, patikrinau sand\u0117liuk\u0105,
jokios avarijos nesimat\u0117. Kit\u0105
dien\u0105 i\u0161 ryto v\u0117l neprisiskam-
binau\u012f t\u0105 bendrov\u0119\u201c, - pasako-
jo E.Barauskien\u0117.
Anot moters, po dviej\u0173 die-
n\u0173 jai pagaliau pavyko susisiekti
su \u201eJurita\u201c ir susitarti, kada san-
technikai gal\u0117t\u0173 atlikti darbus.
Ta\u010diau gr\u012f\u017eusi i\u0161 darbo moteris
buvo nemaloniai nustebinta.
\u201eKaimyn\u0117 man atne\u0161\u0117 nauj\u0105
m\u016bs\u0173 r\u016bsio rakt\u0105\u201c, - sak\u0117 su-
trikusi E.Barauskien\u0117.
Kaimyn\u0117 E.Barauskienei
paai\u0161kino, kad santechnikai
nupjov\u0117 sand\u0117liuko spyn\u0105, at-
liko reikiamus darbus, u\u017ekabi-
no nauj\u0105 spyn\u0105 ir paliko ra\u0161te-
l\u012f, kur pasiimti raktus. Vilniet\u0117
pasipiktino, kad darbininkai sa-
vavali\u0161kai gali\u012feiti\u012f sand\u0117liu-
k\u0105 ir ten \u0161eimininkauti.
Anot E.Barauskien\u0117s, \u201eJu-
ritos\u201c atstovai jai ai\u0161kino, kad
sand\u0117liukas gyventojams ne-
priklauso ir santechnikai \u201evisa-
da taip daro\u201c - nesulauk\u0119 rakto,
jie tiesiog i\u0161lau\u017eia spyn\u0105.
\u012evyko nesusipratimas
Bendrov\u0117s \u201eJurita\u201c, Justini\u0161-
k\u0117se atliekan\u010dios santech-
nikos darbus, susijusius su
\u0161ildymo tinklais, direkto-
rius Jonas Volungevi\u010dius
\u201e15min\u201c tikino, kad taip
b\u016bti netur\u0117t\u0173.
\u201eKai moteris para\u0161ys
skund\u0105, atliksiu tyrim\u0105 ir
nubausiu \u0161itaip pasielgu-
sius darbuotojus. Mes tokios
praktikos nevykdome\u201c, - ti-
kino jis.
Anot J.Volungevi\u010diaus, \u0161is
nesusipratimas buvo\u012fvykdytas
savavali\u0161kai.
\u201e\u012eeiti be leidi-
mo galima tik
avarijos atveju,
o ten tiesiog kei\u010dia-
me ventilius. Matyt, darbuoto-
jas nor\u0117jo pabaigti darbus ir nei-
ti\u012f t\u0105 pat\u012f objekt\u0105 dar kart\u0105\u201c, -
sak\u0117 J.Volungevi\u010dius.
Vilniaus pirmojo apylink\u0117s teis-
mo sal\u0117je vakar pavakare band\u0117
susideginti moteris.
Pirminiais duomenimis,
moteris bylin\u0117josi d\u0117l antstoli\u0173
jai suskai\u010diuotos 600 Lt sumos,
kuri\u0105 ji tur\u0117t\u0173 sumok\u0117ti.
Kaip teigia 15min.lt \u0161alti-
niai, i\u0161girdusi nepalank\u0173 teis-
mo sprendim\u0105, 1966 m. gimu-
si moteris teismo r\u016bmuose va-
kar apsipyl\u0117 degiu skys\u010diu ir
band\u0117 save u\u017edegti \u017eiebtuv\u0117-
liu. \u017diebtuv\u0117liui i\u0161 karto nesu-
veikus, moter\u012f sugrieb\u0117 greta
buv\u0119 \u017emon\u0117s.
Policija susideginti band\u017eiu-
si\u0105 moter\u012f nuve\u017e\u0117\u012f Vilniaus 6-
\u0105j\u012fp ol ic ijos kom i s a r i at\u0105. \u012ek o -
misariat\u0105 i\u0161kviesti ir greitosios
pagalbos medikai.
Dauguma did\u017ei\u0173j\u0173 prekybos cen-
tr\u0173 Kal\u0117d\u0173 ir Nauj\u0173j\u0173 met\u0173 die-
nomis ketina keisti \u012fprast\u0105 dar-
bo grafk\u0105.
Pasak \u201eMaxima\u201c atsto-
v\u0117s spaudai Renatos Sauly-
t\u0117s, \u0161ven\u010di\u0173 dienomis dirbs
tik dalis \u201eMaxima\u201c parduo-
tuvi\u0173 (93 i\u0161 131) ir j\u0173 darbo
laikas bus trumpesnis. Gruo-
d\u017eio 24 d. iki 20 val. dirbs vi-
sos \u201eMaxima\u201c parduotuv\u0117s.
Gruod\u017eio 25 ir sausio 1 die-
nomis iki 18 val. dirbs dalis
parduotuvi\u0173, o gruod\u017eio 31
d. visos parduotuv\u0117s dirbs
iki 20-21 val.
Darbo laik\u0105 ketina koreguo-
ti ir prekybos tinklas IKI.
\u201eGruod\u017eio 24 dien\u0105 dirbsi-
me iki 20 val., gruod\u017eio 25-30
dienomis -\u012fprastu laiku, gruo-
d\u017eio 31 dien\u0105 IKI ir \u201eIkiuko\u201c
parduotuv\u0117s dirbs iki 22 val.,
o sausio 1 dien\u0105 nedirbsime\u201c, -
sak\u0117 IKI atstovas spaudai To-
mas Vai\u0161vila.
\u201eRimi\u201c parduotuv\u0117s gruo-
d\u017eio 24 d. dirbs iki 21 val., gruo-
d\u017eio 25d. - iki 23 val., sausio 31
d. - iki 22 val., o sausio 1 d. -
nuo 10 iki 22 val.
\u201eNorfos\u201c prekybos tinklas
d\u0117l darbo laiko iki galo dar n\u0117-
ra apsisprend\u0119s.
\u201eGruod\u017eio 25 ir sausio 1 die-
nomis tikrai nedirbsime, o d\u0117l

kit\u0173 dien\u0173 dar nenusprend\u0117- me\u201c, - sak\u0117 \u201eNorfos\u201c atstovas spaudai Darius Ryli\u0161kis.

Tokiu gra\ufb01 ku vis\u0173 preky-
bos centr\u0173 parduotuv\u0117s dirbs
Vilniuje, Kaune ir Klaip\u0117doje.
\u0160iuose miestuose prekybos bei
pramog\u0173 centrai \u201eAkropolis\u201c
nedirbs gruod\u017eio 25-\u0105j\u0105 ir

sausio 1-\u0105j\u0105, o gruod\u017eio 24 d. ir gruod\u017eio 31 d. dirbs trum- piau - nuo 8 iki 20 val.

Prekybos centrai
dirbs ir per \u0161ventes
Dauguma prekybos centr\u0173 ketina dirbti
ir per \u0161ventes. \u201e15min\u201c archyvo nuotr.
Band\u0117
susideginti
AIST\u0116
ALMANAIT\u0116
a.almanaite
@15min.lt
Nesulauk\u0119 buto \u0161eiminink\u0173, santechnikai surado
b\u016bd\u0105, kaip patekti \u012f sand\u0117liuk\u0105. J.Kalinsko nuotr.

Susideginti band\u017eiusi\u0105
moter\u012f i\u0161 teismo i\u0161ve\u017e\u0117
policija. J.Kalinsko nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->