Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2008-12-12

15min Kaunas 2008-12-12

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-12
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-12

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

\u012e NAUJ\u0104J\u0104 ESTAKAD\u0104
LEKIA KRITIKOS STR\u0116L\u0116S

MET\u0172 GERIAUSI -
OLIMPINIAI
VICE\u010cEMPIONAI

13 psl.
ISSN 1822\ue0005322. Numeris 232 (638). Tira\u017eas 90 000.2008 M. G R U O D \u017d I O 12 D., P E N K TA D I E N I S
Kiek daugiau kaip prie\u0161 m\u0117ne-
s\u012f Europos prospekt\u0105 sujungus
su Kauno centru i\u0161 miesto vado-
v\u0173 l\u016bp\u0173 sklidusi\u0105 pasidid\u017eiavimo
giesm\u0119 netruko pakeisti su kar-
\u010dia realybe susid\u016brusi\u0173 vairuo-
toj\u0173 keiksmai.
Lapkri\u010dio 7 dien\u0105 i\u0161kilmingai
atidarius nauj\u0105j\u012f M.K.\u010ciurlionio
tilto transporto mazg\u0105, miesto
vadovai kalb\u0117jo, jog d\u0117l Euro-
pos prospekt\u0105 su tiltu sujun-
gusios estakados i\u0161 Garliavos
bei Aleksoto miesto centro
link va\u017eiuojan\u010di\u0173 vairuoto-
j\u0173 kelion\u0117 taps trumpesn\u0117 ir
patogesn\u0117.
\u201eNaujoji estakada pasi-
tarnaus geresniam susisie-
kimui, patogesniam miestie-
\u010di\u0173j u d\u0117jimui\u201c, - skambi\u0173\u017e o -
d\u017ei\u0173 tuomet negail\u0117jo Kauno
politikai.
Transporto mazg\u0105 \u012fren-
gusiai bendrovei \u201eHidrostaty-

ba\u201c miesto savivaldyb\u0117 pagal koncesijos sutart\u012f \u012fsipareigo- jo ateinan\u010dius 23 metus kas-

met mok\u0117ti po 6 mln. lit\u0173. Ta-
\u010diau ar u\u017e \u012fsp\u016bding\u0105, mokes-
\u010di\u0173mok\u0117toj\u0173k i \u0161enes da r i lg u s
metus tu\u0161tinsian\u010di\u0105, sum\u0105 pa-
statyta estakada d\u017eiugina visus
jos nekantriai laukusius alek-
soti\u0161kius ar garliavi\u0161kius? Pa-
sirodo, ne. \u0160tai Aleksoto gilu-
moje esan\u010dioje Kalvarijos gat-
v\u0117je gyvenantis Viktoras, su
naujosios estakados atidary-
mu siej\u0119s viltis\u012f darb\u0105 mies-
to centre nukakti \u017eymiai grei-
\u010diau, liko nusivyl\u0119s.
\u201eKai atidar\u0117 nauj\u0105j\u0105 esta-
kad\u0105, labai d\u017eiaugiausi, jog\u012f
darb\u0105 gal\u0117siu nuva\u017eiuoti daug
grei\u010diau ir patogiau. Bet pir-
m\u0105j\u0105 savait\u0119, rytais va\u017eiuo-
damas naujuoju keliu, kiek-
vien\u0105 dien\u0105 v\u0117luodavau\u012f dar-
b\u0105. Su lygiai ta pa\u010dia proble-
ma susid\u016br\u0117 ir netoli man\u0119s
gyvenantys pa\u017e\u012fstami, - d\u0117s-
t\u0117 kaunietis. \u2013 Po tokio aki-
brok\u0161to\u012f darb\u0105 va\u017eiuoju ne
naujuoju keliu, o pro ten, kur
va\u017eiuodavau ir anks\u010diau \u2013 per
Aleksoto tilt\u0105\u201c.
Anot vyro, eism\u0105 \u0161ioje vie-
toje trikdo pa\u010dioje Europos
prospekto pabaigoje esanti
\u0161viesoforu reguliuojama san-
kry\u017ea su Vilties gatve.
Nukelta \u012f 3 psl.

Prie\u0161 8 val. ryto Europos
prospektu miesto centro
link skuba gausyb\u0117 \u012f dar-
b\u0105 va\u017eiuojan\u010di\u0173 vairuo-
toj\u0173. E.Ov\u010darenko nuotr.

V.\u0160USTAUSKAS
KOVOJA
SU \u201eSODRA\u201c
2 psl.
SPORTAS
MINISTRAS
RAMINO
MOKYTOJUS
7 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
+4 \u00b0C
0 \u00b0C
KAUNAS
TEATRE -
PASAKI\u0160KA
KAL\u0116D\u0172
DOVANA
4 psl.
MIESTAI
PASAULIS

SULAIKYTI
\u012eTARIAMI
TERORISTAI

8 psl.
WWW.15MIN.LT
SKAITYKITE
Neli Pareigyt\u0117 liko
be rat\u0173

Tarp skolinink\u0173 u\u017e
elektr\u0105 \u2013 ir
A.Brazausko dukt\u0117

Naujas sm\u016bgis
automobili\u0173
pardav\u0117jams

\u2022\u2022\u2022
PRAMOGOS
KAUNAS

PINGVIN\u0172
MEIL\u0116S
SEZONAS

5 psl.
KAUNAS
R .W IL L IA M S A S
R.WILLIAMSAS
P R A \u0160 O S I \u012e
PRA\u0160OSI \u012e
\u201eT A K E T H A T \u201c
\u201eTAKE THAT\u201c
1 6 p s l.
16 psl.
12
PENKTADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2008 GRUOD\u017dIO 12 D.,P E N K TA D I E N I S
Kaunie\u010di\u0173 laukia dar viena mies-
to vald\u017eios ruo\u0161iama naujiena -
vakar savivaldyb\u0117je vykusio pa-
sitarimo metu valdininkams bu-
vo pristatytos bendros rinklia-
vos, u\u017e buitini\u0173 atliek\u0173 i\u0161ve\u017eim\u0105,
perspektyvos.
\u201e\u012evedus toki\u0105 rinkliav\u0105 vi-
si vienodai mok\u0117tume u\u017e bui-
tines atliekas. Nebeb\u016bt\u0173 taip,
kad pastat\u0117 prie daugiabu\u010dio
konteiner\u012f ir jo gyventojai,
kaip\u012fkaitai, moka, nes s\u0105s-
kaitos ateina jiems. Tuo tar-
pu priva\u010di\u0173 nam\u0173 gyventojai,
parduotuvi\u0173 ar nedideli\u0173 kios-
keli\u0173 savininkai, kurie netu-
ri sutar\u010di\u0173 su \u201eKauno \u0161vara\u201c,
meta \u0161iuk\u0161les kur papuola ir
u\u017e atliek\u0173 i\u0161ve\u017eim\u0105 nemo-
ka\u201c, - dabartin\u0119 situacij\u0105 nu-
pasakojo Kauno miesto savi-
valdyb\u0117s administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Ro-
maldas Raba\u010dius.
Valdininko teigimu, jei u\u017e
\u0161iuk\u0161li\u0173 i\u0161ve\u017eim\u0105 tvarkingai
mok\u0117t\u0173 visi, grei\u010diausiai atsi-
rast\u0173 papildom\u0173 l\u0117\u0161\u0173 sutvar-
kyti atsirandan\u010dius \u0161iuk\u0161ly-
nus, padang\u0173 kr\u016bvas ir kito-
ki\u0105 netvark\u0105, kurios Kaune
netr\u016bksta.
\u201eDabar \u201eKauno \u0161vara\u201c
su gyventojais yra sudariusi
apie 300 t\u016bkst. sutar\u010di\u0173. Tu-
rint omenyje, kad Kaune gy-
vena 350 t\u016bkst. \u017emoni\u0173 galima
daryti prielaid\u0105, kad 50 t\u016bkst.
j\u0173 u\u017e \u0161iuk\u0161les visai nemoka.
Tai ypa\u010d galioja priva\u010di\u0173 val-
d\u0173 gyventojams, kurie neturi
sutar\u010di\u0173 ir \u0161iuk\u0161les krauna ki-
tiems po nosimis\u201c, - sampro-
tavo R.Raba\u010dius.
Tiesa, pa\u0161nekovas tiki-
no, kad reformos skubinti
nereikia.
\u201eDabar veikianti sistema
Kaune yra viena i\u0161 geriausi\u0173
Lietuvoje. \u201eKauno \u0161vara\u201c tvar-
kosi gana gerai. Tod\u0117l n\u0117ra b\u016b-
tinumo skubiai keisti sistem\u0105.
Pirmiausia visk\u0105 gerai apsvars-
tysime ir gal kitais metais pri-
imsime sprendimus\u201c, - sak\u0117
R.Raba\u010dius.
Taksistu dirbantis buv\u0119s Seimo na-
rys ir Kauno meras Vytautas \u0160us-
tauskas Kauno apygardos adminis-
traciniam teismui apskund\u0117 vals-
tybinio socialinio draudimo fondo
\u201eSodra\u201c valdyb\u0105.
Teisme teisyb\u0117s ie\u0161kantis
\u201eubag\u0173 karalius\u201c tvirtina, kad
\u201eSodros\u201c Kauno skyrius nuo
\u0161i\u0173 met\u0173 bir\u017eelio jam nei\u0161mo-
ka priklausan\u010dios ligos pa\u0161al-
pos. \u201eSodros\u201c atstov\u0173 teigimu,
pa\u0161alp\u0105 buvusiam politikui
b\u016bt\u0173 galima i\u0161mok\u0117ti greit, jei
tik jis sutikt\u0173 atsidaryti s\u0105skai-
t\u0105 kuriame nors Lietuvos ban-
ke. Ta\u010diau V.\u0160ustauskas tam
prie\u0161inasi.
Be s\u0105skaitos - n\u0117 i\u0161 vietos
\u201eAkivaizdu, jog \u201eSodra\u201c te-
begyvena senais laikais ir ne-
supranta, kad Lietuva priklau-
so Europos S\u0105jungai. Prie\u0161ingu
atveju, kod\u0117l negali man perves-
ti pa\u0161alpos ne\u012f Lietuvos bank\u0105,
bet\u012f Latvijos, kuriame turiu s\u0105s-
kait\u0105?\u201c - piktinosi buv\u0119s Kauno
miesto meras. Anot V.\u0160ustausko,
\u201eSodros\u201c jis taip pat pra\u0161\u0119s ligos
pa\u0161alp\u0105 pervesti pa\u0161to perlaida
tiesiai\u012f darboviet\u0119 - taksi paslau-
gas teikian\u010di\u0105\u012fmon\u0119 \u201e\u017daibi\u0161kas
greitis\u201c arba kartu su pensija. \u201eJ\u0105
grynais pinigais atsiimu pa\u0161te.
Ta\u010diau jie nesutinka. Sako, kad
galiojan\u010dios nuostatos leid\u017eia
pa\u0161alp\u0105 pervesti tik\u012f asmeni-
n\u0119 s\u0105skait\u0105, kuriame nors Lie-
tuvos banke\u201c, - apmaud\u0105 liejo
V.\u0160ustauskas. Jis tvirtino lank\u0119sis
keliuose bankuose. Ta\u010diau su\u017ei-
noj\u0119s, kad pirmiausia reikia su-
mok\u0117ti 20 Lt, kad gaut\u0173 banko-
mato kortel\u0119, s\u0105skaitos taip ir ne-
atsidar\u0117. \u201eKam man bankomato
kortel\u0117? A\u0161 jomis nesinaudojau
net b\u016bdamas Seimo nariu, nesi-
naudosiu ir v\u0117liau\u201c, - tikino kau-
nietis. Pasak taksistu dirban\u010dio
buvusio politiko, jam susidaro
\u012fsp\u016bdis, kad \u201eSodra\u201c proteguo-
ja Lietuvos bankus. \u201eGal jiems
paskui koki\u0173 nuolaid\u0173 pasi\u016b-
lo paskoloms? Ar kitaip atsily-
gina?\u201c - teisme garsiai svarst\u0117
V.\u0160ustauskas.
\u201eEsu ligonis - neseniai medi-
kai nustat\u0117 cukrin\u012f diabet\u0105, tu-
riu stuburo i\u0161var\u017e\u0105, o taksistu
dirbdamas dabar ma\u017eai teu\u017e-
dirbu. \u0160io m\u0117nesio pajamos kol
kas 70 Lt. Jei neatgausiu i\u0161 \u201eSo-
dros\u201c man priklausan\u010di\u0173 pini-
g\u0173, eisiu pl\u0117\u0161ikauti. O k\u0105 daryti?
Valgyti tai norisi, Kal\u0117dos art\u0117-
ja\u201c, - skund\u0117si kaunietis.
\u201eSodra\u201c: tokia tvarka
Vakar vykusiame teismo
pos\u0117dyje \u201eSodros\u201c interesams
atstovavusi Kauno skyriaus Tei-
s\u0117s ir personalo skyriaus vyriau-
sioji specialist\u0117, teisinink\u0117 Lina
Jan\u010diauskien\u0117 tvirtino, kad pi-
nigai - 385, 85 Lt - V.\u0160ustauskui
yra paskai\u010diuoti, ta\u010diau, kol n\u0117-
ra nurodyta asmenin\u0117 s\u0105skai-
ta, pervesti j\u0173 ne\u012fmanoma. \u201eTo-
kia tvarka. J\u0105 nustat\u0117 ne atskir\u0173
\u017emoni\u0173 susitarimai, ne terito-
rin\u0117s\u012fstaigos, bet visoje Lietu-
voje galiojantys\u012fstatymai. Juose
ai\u0161kiai nurodyta, kad ligos pa-
\u0161alpos i\u0161mok\u0117ti kitaip - kartu
su pensija ar\u012f kitos \u0161alies ban-
k\u0105 - \u201eSodra\u201c negali\u201c, - sak\u0117 \u201eSo-
dros\u201c atstov\u0117.
Teismo sprendimas paai\u0161k\u0117s
kit\u0105 savait\u0119. Jei bylos baigtis ne-
b\u016bt\u0173 palanki, V.\u0160ustauskas \u017ea-
da teisyb\u0117s ie\u0161koti toliau: \u201eEisiu
iki Europos teismo\u201c. Pasak kau-
nie\u010dio, jis kovoja ne tik d\u0117l sa-
vo, bet ir koleg\u0173 - taksist\u0173 - ge-
rov\u0117s. Es\u0105 ne vienas j\u0173 anks\u010diau
buvo susid\u016br\u0119s su pana\u0161iomis
problemomis, ta\u010diau nesiry\u017eo
ginti savo teisi\u0173.
Dainavos policijos komisariato pa-
reig\u016bnai i\u0161siai\u0161kino Kauno maisto
pramon\u0117s mokyklos bendrabu\u010dio
gyventojas nuogyb\u0117mis \u0161iurpinu-
sio vyro asmenyb\u0119.
Paai\u0161k\u0117jo, kad V.Kr\u0117v\u0117s
prospekte esan\u010dio mokyklos
bendrabu\u010dio kieme pasista-
tytame automobilyje \u201eAudi
A8\u201c lyties organus demons-
trav\u0119s ekshibicionistas anks-
\u010diau jau buvo pakliuv\u0119s \u012fp o -
licijos akirat\u012f. \u201eJis kart\u0105 jau
baustas u\u017e tok\u012f pat nusi\u017eengi-
m\u0105. Vyro asmenyb\u0117 \u017einoma -
jis kaunietis, ved\u0119s, turi vaik\u0173.
Ta\u010diau skelbti daugiau infor-
macijos, kol vyksta ikiteismi-
nis tyrimas, negalime\u201c, - sak\u0117
Dainavos policijos komisaria-
to tyr\u0117jas Andrius Krivickas.
Vie\u0161osios tvarkos pa\u017eeidimu
\u012ftariamam kaunie\u010diui i\u0161si\u0173s-
tas \u0161aukimas atvykti apklau-
sai. Ji numatyta kitos savai-
t\u0117s viduryje. Tyr\u0117jas u\u017etikri-
no, kad vyras bus apklaustas:
\u201eJei savo noru nepasirodys, at-
vesdinsime\u201c.
\u201e15min\u201c \u0161i\u0105 savait\u0119 ra\u0161\u0117,
kad Kauno maisto pramon\u0117s
mokyklos bendrabu\u010dio gyven-
tojos por\u0105 kart\u0173 pasteb\u0117jo kie-

me stovint\u012f automobil\u012f \u201eAudi A8\u201c. Pasak mergin\u0173, jame s\u0117- d\u0117jo pusnuogis vyras ir mas-

turbavosi. Lapkri\u010dio pabaigoje
ir gruod\u017eio pirm\u0105j\u0105 savait\u0119 kie-
me pasirod\u017eius\u012f nuogali\u0173 mer-
ginos nufotografavo, taip pat
u\u017esira\u0161\u0117 automobilio numer\u012f.
\u201eNuotraukas dar\u0117me, nes no-
rime, kad tas \u017emogus b\u016bt\u0173 nu-
baustas. Jis g\u0105sdina ne tik mus.
Netoli gyvena ir \u0161eim\u0173, kurio-
se yra ma\u017e\u0173, mokyklinio am-
\u017eiaus vaik\u0173. Kaip jiems jaustis,
kai eidami pro \u0161al\u012f pamatys to-
kius vaizdus?\u201c - sak\u0117 vyr\u0105 u\u017e-
\ufb01ksavusios moksleiv\u0117s.
Kauno miesto savivaldyb\u0117-
je vakar buvo dar kart\u0105 svars-
tytas Dain\u0173 sl\u0117nio likimas.
\u0160iuo metu bendrov\u0117 \u201eVytauto
parkas\u201c nuosavyb\u0117s teise val-
do asfaltuot\u0105 estrados aik\u0161te-
l\u0119, betonin\u012f tak\u0105, de\u0161in\u0119 ir kai-
r\u0119 trib\u016bnas su suoliukais, be-
tono laiptus, esan\u010dius Tunelio
gatv\u0117je 37.
Miesto taryba \u0161i\u0173 met\u0173 saus\u012f
pritar\u0117, kad teritorija prie stati-
ni\u0173 Tunelio gatv\u0117je b\u016bt\u0173 paim-
ta visuomen\u0117s poreikiams, i\u0161-
perkant j\u0105 i\u0161 bendrov\u0117s \u201eVytau-
to parkas\u201c. Administracijos di-
rektoriaus pavaduotojo Zenono
Abramavi\u010diaus vadovaujama
darbo grup\u0117 susitikimuose su
bendrov\u0117s direktoriumi Ri\u010dardu
\u0160idlausku ne kart\u0105 der\u0117josi, ko-
kiu b\u016bdu geriausiai miestui su-
sigr\u0105\u017einti Dain\u0173 sl\u0117n\u012f. Abi \u0161alys
sutar\u0117, kad bendrov\u0117 suras tris
nepriklausomus turto vertinto-
jus, kurie gal\u0117t\u0173\u012fvertinti Dain\u0173
sl\u0117nyje esant\u012f turt\u0105.
Vakar savivaldyb\u0117je vyku-
siame pasitarime i\u0161rinkti du ne-
priklausomi turto vertintojai:
bendrov\u0117s \u201eLatmas\u201c ir \u201eKrivi-
ta\u201c. Abi jos\u012fsipareigojo\u012fvertinti
Dain\u0173 sl\u0117nio turt\u0105 ir nustatyti
kain\u0105, kuri\u0105 savivaldyb\u0117 tur\u0117s
sumok\u0117ti \u201eVytauto parkui\u201c. Skai-
\u010diavimai bus pateikti po m\u0117ne-
sio. Ar \u0161i suma priimtina, spr\u0119s
miesto taryba.
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+3 \u00b0C
0 \u00b0C
+2 \u00b0C
-1 \u00b0C
+1 \u00b0C
Kaunas
+4 \u00b0C
0 \u00b0C
+2 \u00b0C
-2 \u00b0C
+1 \u00b0C
Klaip\u0117da
+3 \u00b0C
+2 \u00b0C
+4 \u00b0C
0 \u00b0C
+2 \u00b0C

Saul\u0117 teka 08:33
Saul\u0117 leid\u017eiasi 15:52
Dienos ilgumas 07:19
M\u0117nulio faz\u0117 - Pilnatis.

vardadieniai
Joana, Dagmara, Gilmintas,
Vainged\u0117, Vainius, Vain\u0117, \u017dana.
Europoje
At\u0117nai
+16 \u00b0C
Berlynas
0 \u00b0C
Londonas
+4 \u00b0C
Madridas
+6 \u00b0C
Maskva
-3 \u00b0C
Pary\u017eius
+5 \u00b0C
Praha
+1 \u00b0C
Ryga
+2 \u00b0C
Roma
+10 \u00b0C
Talinas
-1 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
GRUOD\u017dIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien debesuota su pra-
giedruliais, be krituli\u0173, tem-
perat\u016bra 3-5 \u00b0C \u0161ilumos. Atei-
nan\u010di\u0105 nakt\u012f bus nuo 1 \u00b0C \u0161al-

\u010dio iki 1 \u00b0C \u0161ilumos. Rytoj die-
n\u0105 debesuota su pragiedru-
liais, oras su\u0161ils iki 4-5 \u00b0C.
/KAUNAS
www.15min.lt/kaunas
Nustatys Dain\u0173
sl\u0117nio vert\u0119
t\u0119sinys
Ekshibicionisto
asmenyb\u0117 nustatyta
RAIMONDA
MIKAL\u010cI\u016aT\u0116
r.mikalciute
@15min.lt
V.\u0160ustausko ir \u201eSodros\u201c kova
\u201e\u017dmon\u0117s privalo tur\u0117ti teis\u0119 pa-
sirinkti, kaip jiems gauti ligos pa-
\u0161alp\u0105\u201c, - \u012fsitikin\u0119s V.\u0160ustauskas.
E.Ov\u010darenko nuotr.
Perspektyva: bendras
mokestis u\u017e atliekas
GINTAR\u0116
DAILYDYT\u0116
g.dailydyte
@15min.lt

Netvarka konteineri\u0173 pa\u0161o- n\u0117je atsiranda tod\u0117l, kad jais naudojasi sutar\u010di\u0173 nesudar\u0119 asmenys. E.Ov\u010darenko nuotr.

Jei neatgausiu i\u0161 \u201eSodros\u201c
man priklausan\u010di\u0173 pinig\u0173, eisiu
pl\u0117\u0161ikauti.
Sak\u0117 V.\u0160ustauskas
3
www.15min.lt/kaunas
KAUNAS/
2008 GRUOD\u017dIO 12 D.,P E N K TA D I E N I S
Atkelta i\u0161 1 psl.
\u201eEuropos prospektu atva-
\u017eiuojantys automobiliai anksti
ryte yra priversti laukti sp\u016bsty-
se, kol gal\u0117s kirsti t\u0105 sankry\u017e\u0105.
Tuo tarpu i\u0161 abiej\u0173 Vilties gat-
v\u0117s pusi\u0173 sankry\u017e\u0105 tuo metu
kerta tik viena kita ma\u0161ina. Juo
labiau kad beveik visos jos su-
ka centro link, o atva\u017eiuojan-
\u010dios nuo Botanikos sodo pus\u0117s
t\u0105 gali daryti ir degant raudo-
nam \u0161viesoforo signalui, nes
tai daryti leid\u017eia \u017ealia lente-
l\u0117\u201c, - ai\u0161kino Viktoras.
Reguliuos \u0161viesofor\u0105
Kauno miesto savivaldy-
b\u0117s Transporto skyriaus ve-
d\u0117jas Paulius Keras teig\u0117, jog
skyriaus specialistai, pirmo-
siomis dienomis po naujosios
estakados atidarymo steb\u0117j\u0119 ir
analizav\u0119 automobili\u0173 srau-
tus, min\u0117tos problemos ne\u012f-
\u017evelg\u0117. \u201eTuo metu kilo proble-
m\u0173 Veiveri\u0173 gatv\u0117s ir Europos
prospekto sankry\u017eoje. Ten bu-
vo padaryta keletas veiksm\u0173,
kurie padidino tos sankry\u017eos
pralaidum\u0105. Grei\u010diausiai padi-
d\u0117j\u0119s srautas persik\u0117l\u0117 ir\u012f Eu-
ropos prospekto ir Vilties gat-
v\u0117s sankry\u017e\u0105, kurioje ir atsira-
do nauj\u0173 problem\u0173, - svarst\u0117
P.Keras. - Jeigu jau susiklos-
t\u0117 tokia situacija, tiesiog rei-
kia perreguliuoti \u0161viesofor\u0105.
Problemos sprendimas ele-
mentarus. Net jeigu vairuo-
tojams, atva\u017eiuojantiems nuo
Botanikos sodo pus\u0117s, teks il-
giau pastov\u0117ti prie \u0161viesoforo,
prioritetas yra didinti Europos
prospekto pralaidum\u0105\u201c.
Kauno savivaldyb\u0117s Ener-
getikos skyriaus ved\u0117jas Algir-
das Vaitiek\u016bnas pripa\u017eino, jog
Europos prospektu miesto cent-
ro link judantys automobili\u0173
srautai yra svarbesni u\u017e atvyks-
tan\u010dius i\u0161 \u0161alutini\u0173 gatveli\u0173. \u201eBe
joki\u0173 abejoni\u0173, Europos pros-
pekte yra pagrindiniai trans-
porto srautai. Savo skyriaus

specialistams duosiu koman- d\u0105 patikrinti situacij\u0105 ir jeigu tai pasitvirtins, \u0161viesofor\u0105 su-

reguliuosime taip, kad Europos
prospektu va\u017eiuojantiems vai-
ruotojams \u017ealias signalas deg-
t\u0173 ilgiau\u201c, - sak\u0117 valdininkas ir
pa\u017ead\u0117jo, jog min\u0117ti darbai bus
atlikti jau \u0161iandien.
Eismas intensyv\u0117s
P.Keras tvirtino, jog atida-
rius M.K.\u010ciurlionio tilto maz-
g\u0105, juo prad\u0117jo naudotis nema-

\u017ea dalis vairuotoj\u0173, anks\u010diau miesto centr\u0105 pasiekdavusi\u0173 per Vytauto Did\u017eiojo (buvus\u012f Aleksoto) tilt\u0105.

\u201eVos ne pus\u0117 automobili\u0173
sraut\u0173, ypa\u010d atva\u017eiuojan\u010di\u0173
nuo Garliavos pus\u0117s, pasu-
ko\u012f Europos prospekt\u0105. D\u0117l
to mes, reguliuodami \u0161vie-
soforus, gal\u0117jome suma\u017einti
pralaidum\u0105 i\u0161 Veiveri\u0173 pus\u0117s
\u012f Aleksoto prietilt\u012f ir atidary-
ti didesnius srautus Marvel\u0117s
gatv\u0117je, atva\u017eiuojant nuo \u201eVia
Balticos\u201c, kur anks\u010diau susida-
rydavo sp\u016bstys, - naujojo trans-
porto mazgo privalumus var-
dijo Transporto skyriaus vado-
vas. - Vienintel\u0117s problemos
po mazgo atidarymo kilo tik
Bar\u0161ausko gatv\u0117s gale esan-
\u010diame \u017eiede, nes suintensyv\u0117-
jus srautams, padid\u0117jo jo ap-
krovimas\u201c. P.Keras\u012fsitikin\u0119s,
jog ateityje nauj\u0105ja estakada
besinaudojan\u010di\u0173 vairuotoj\u0173
skai\u010dius tik did\u0117s.
\u201eVairuotojai yra gana iner-
ti\u0161ki. \u017dmogus,\u012fprat\u0119s va\u017eiuoti
viena trasa, ja va\u017eiuoja tol, kol
atranda nauj\u0105. \u017dmoni\u0173 \u012fpro-
\u010diai nesikei\u010dia per dien\u0105, jie
kei\u010diasi palaipsniui. Net nea-
bejoju, kad ir dabartinis srau-
tas ateityje tik did\u0117s. Tai, kad
problema, kurios nebuvo pir-
mosiomis dienomis, atsirado
dabar, tik\u012frodo, jog va\u017eiuojan-
\u010di\u0173j\u0173\u0161 i a t r a s a g y ventoj\u0173s k a i-
\u010dius palaipsniui auga\u201c.
Nors kaunie\u010diai aik\u010dioja gruod\u012f
miesto prieigose i\u0161vyd\u0119 pra\u017ey-

dusias \u017eibuokles, specialistai ti- kina, kad tokiu rei\u0161kiniu net n\u0117- ra ko steb\u0117tis.

Aplinkos ministerijos dar-
buotojai prane\u0161\u0117, kad \u0161iuo me-
tu galima rasti dar nuo rudens
u\u017esilikusi\u0173 notreli\u0173, bitkr\u0117s-
li\u0173, na\u0161lai\u010di\u0173 \u017eied\u0173. \u017dydi ir kai
kurie dar\u017eeli\u0173 augalai. O \u017ei-
buokl\u0117s, pra\u017eydusios gruod\u012f
ar saus\u012f - jokia retenyb\u0117. \u0160ie
\u017eiedai - augal\u0173 reakcija\u012f pa-
lankias oro s\u0105lygas. Ta\u010diau ka-
dangi tokie \u017eiedai nebus lan-
komi vabzd\u017ei\u0173, patiems auga-
lams jie n\u0117ra biologinio cik-
lo, kurio metu u\u017emezgamos
s\u0117klos, dalis. \u0160is, anaiptol ne
visuotinis rei\u0161kinys, \u017ealos au-
galams nepadaro - pavasar\u012f
augalai gali v\u0117l gausiai ir ve\u0161-
liai pra\u017eysti.
\u201eJau kelinta i\u0161 eil\u0117s \u0161ilta \u017eie-
ma ir ypa\u010d - v\u0117luojanti jos pra-
d\u017eia - sukuria palankias s\u0105ly-
gas daugeliui gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173.
Labiausiai pastebimi tie, ku-
rie gruod\u017eio prad\u017eioje \u017eydi ar
yra aktyv\u016bs. Nors tokie atve-
jai n\u0117ra da\u017eni, ta\u010diau \u017emon\u0117s
juos pastebi ir bando daryti
i\u0161vadas, kad tai - anomalijos
po\u017eymi\u0173 turintys rei\u0161kiniai.
Ta\u010diau to nereik\u0117t\u0173 painioti
su anomalija\u201c, - sak\u0117 Aplinkos
ministerijos Gamtos apsaugos
departamento Biologin\u0117s\u012fvai-
rov\u0117s skyriaus ved\u0117jas Sele-
monas Paltanavi\u010dius.
Kaunie\u010diai vakar\u0117li\u0173 gurmanai ry-
toj tur\u0117s galimyb\u0119 \u201eskanauti\u201c ypa-
tingo nakties meniu, sudaryto i\u0161
siaubo flm\u0173, mim\u0173 teatro, ugnies
\u0161okio, varnienos ragavimo ir gy-
vos elektronin\u0117s muzikos.
Buvusiame Kauno m\u0117sos
kombinate komanda \u201ePasaka i\u0161
r\u016bsio\u201c,\u012fkv\u0117pta Alfredo Hitch-
cocko\ufb01 lmo \u201eThe Birds\u201c, pri-
stato fantasmagori\u0161k\u0105\ufb01est\u0105
\u201ePauk\u0161\u010di\u0173 naktipie\u010diai\u201c. Visas
kino gurman\u0173 meniu bus pa-
tiektas trijose erdv\u0117se.
Keramikos fabrike vyks \u017ey-
miojo kino meistro A.Hitchcocko
\u201ePauk\u0161\u010di\u0173\u201c seansas. Ten pauk\u0161-
\u010diai - ne tik mirties prana\u0161ai, jie
ir yra pati mirtis. Dar nesulau-
kus vidurnak\u010dio bus pasi\u016blyta
tikro varnienos delikateso, pa-
gaminto pagal unikal\u0173 recep-
t\u0105, kur\u012f suk\u016br\u0117 bajoras Andrius
Gud\u017einskas-Varna\u0117das, prista-
tysiantis pirm\u0105 Lietuvoje, Euro-
poje ir pasaulyje knyg\u0105 \u201eApie tai,
ko dar nekrank\u0117 varnos\u201c.
\u201ePauk\u0161\u010di\u0173 naktipie\u010diams\u201c
elektronin\u012f desert\u0105 paruo\u0161
Golden Parazyth, prie jo pri-
sid\u0117sf unk muzikos disk\u017eok\u0117-
jas Pakas.
Tie, kuriems neu\u017eteks \u0161i\u0173
delikates\u0173, i\u0161gyvens ekspre-
syv\u0173 d\u017eiaz\u0105 ir daugyb\u0119 alego-
rij\u0173 vienai nak\u010diai atsidaran-
\u010diame mini kino teatre \u201eM\u0117sos
erotika\u201c, kuriame bus patiek-
ta Russo Meyero\ufb01 lm\u0173 retros-
pektyva.
\u012esp\u016bdingas vakaras buvu-
siame Kauno m\u0117sos kombinate
prasid\u0117s \u0161e\u0161tadien\u012f, 20 val.
dienos nuotrauka
Daug vargo ir jokios naudos - taip
b\u016bt\u0173 galima apibendrinti vakar
nakt\u012f Kaune bandyt\u0105 \u012fvykdy-
ti vagyst\u0119.
Grup\u0117 nenustatyt\u0173 asme-
n\u0173 praard\u0117 prekybos cent-
ro \u201eMaxima\u201c, Paneri\u0173 gatv\u0117-
je, stog\u0105 ir pateko\u012f parduotu-
v\u0117s vid\u0173. Ta\u010diau parduotuv\u0117s
neapvog\u0117. Galb\u016bt i\u0161sigand\u0119
suveikusios signalizacijos, o
gal d\u0117l kit\u0173 prie\u017eas\u010di\u0173, ilga-
pir\u0161\u010diai paspruko nieko ne-
pasi\u0117m\u0119.
\u201eApie 3 val. nakties\u012f par-
duotuv\u0119 atvyko policijos eki-
pa\u017eas, nes suveik\u0117 signaliza-
cija. Ta\u010diau parduotuv\u0117je jau
nieko nebuvo. Mat\u0117si tik pra-
ardyta stogo danga ir lubos\u201c, -
sak\u0117 bendrov\u0117s \u201eMaxima LT\u201c
atstov\u0117 spaudai Renata Sau-
lyt\u0117. Vakar atlikus revizij\u0105,
parduotuv\u0117s administraci-
ja prane\u0161\u0117, jog i\u0161 \u201eMaximos\u201c
nedingo n\u0117 viena prek\u0117. Pa-
sak R.Saulyt\u0117s, keis\u010diausia,
jog nuo lub\u0173 nusileid\u0119 \u012fsi-
brov\u0117liai nepadar\u0117 ir kito-
kios \u017ealos.
\u201ePaprastai vagys palieka
netvark\u0105 - sulau\u017eo lentynas,
sudau\u017eo butelius ir pan. \u0160\u012f
kart\u0105 to nebuvo\u201c, - sak\u0117 \u201eMa-
xima LT\u201c atstov\u0117. Pasak pa\u0161ne-
kov\u0117s, per stog\u0105 vagys\u012f preky-
bos centrus \u201eMaxima\u201c\u012fsilau-
\u017eia ne pirm\u0105 kart\u0105.
\u012esibrov\u0117liai pab\u0117go be jokio grobio
\u012e prekybos centr\u0105 \u012fsibrov\u0119 vagys j\u012f pali-
ko nieko nepe\u0161\u0119. E.Ov\u010darenko nuotr.
Gurmanai vai\u0161insis \u201ePauk\u0161\u010di\u0173 naktipie\u010diais\u201c
Nustebino gruod\u012f
pra\u017eydusios \u017eibuokl\u0117s

\u201ePauk\u0161\u010di\u0173 naktipie\u010di\u0173\u201c dalyviai kelioms va-
landoms pateks \u012f kit\u0105 pasaul\u012f, sako vakar\u0117-
lio organizatoriai. Organizatori\u0173 nuotr.

Estakadai - kritikos str\u0117l\u0117s
EUROPOSPR.
Viltiesg.
Vasarosg.
Vin\u010d\u0173g.
Ma\u017eas automobili\u0173 srautas
Didelis automobili\u0173 srautas
TOMAS
GRIGALEVI\u010cIUS
t.grigalevicius
@15min.lt

Jei susiklost\u0117 tokia situaci-
ja, reikia perreguliuoti \u0161viesofor\u0105.
Sprendimas elementarus.

Svarst\u0117 P.Keras.

Miesto valdininkai tvirti-
no, jog ties \u0161ia sankry\u017ea
susidaran\u010dias sp\u016bstis ga-
lima suma\u017einti perregu-
liavus \u0161viesofor\u0105.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->