Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2008-07-24

15min Vilnius 2008-07-24

Ratings: (0)|Views: 90 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-07-24
15min - nemokamas dienraštis, 2008-07-24

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Gaisras nakt\u012f \u0161okdino
vis\u0105 daugiabut\u012f
2 p s l.
\u017dyd\u0173 kapin\u0117se - pirmieji
radiniai
3 p s l.
Investicijos \u012f studentus:
pirmieji \u017eingsniai
6 p s l.
Sibire - planuoti ir
netik\u0117ti atradimai
7 p s l.
J\u016bros \u0161vent\u0117s puo\u0161men\u0173
montavimui - visa naktis
14p s l.
\u0160IANDIEN
ISSN 1822-2749.
Numeris 133 (642).
2008 m. liepos 24 d., ketvirtadienis
Tira\u017eas 88 000
Vilnius2 p s l.
nakt\u012f
+15 \u00b0C
dien\u0105
+27 \u00b0C
ORAI
\u0160iandien Vilniuje
Airijoje \u012fkliuvo lietuvi\u0173 narkomaf jos gauja

Airijos pareig\u016bnai skelbiasi demaskav\u0119 vien\u0105 did\u017eiausi\u0173 narkomaf jos gauj\u0173 \u0161a- lyje, kurios \u0161erd\u012f sudaro lietuviai.

Airijos pareig\u016bnai \u0161i\u0105 savait\u0119 sulaik\u0117 di- d\u017eiausi\u0105 iki \u0161iol metam\ue000etamino ir kanapi\u0173 siunt\u0105, kuri, pirminiais skai\u010diavimais, ver- ta ma\u017eiausiai pus\u0117s milijono eur\u0173 (apie 1,7 mln. lit\u0173). Anot airi\u0173 pareig\u016bn\u0173, \u0161i\u0105 siunt\u0105 \u012f \u0161al\u012f atgabeno ir parduoti ketino lietuvi\u0173 narkomaf jos gauja. Pasakyti tikslios nar- kotik\u0173 vert\u0117s pareig\u016bnai nesiry\u017eta, kadan- gi iki \u0161iol jiems pavyko sulaikyti tik nedi- del\u012f metam\ue000etamino kiek\u012f.

8 p s l.
08 07 24
Tel. (8-5) 2498424, www.medgana.lt
Mobil\u016bs
oro kondicionieriai
Nemalonaus kvapo ir murzinas vie\u0161asis transportas - vil-
nie\u010di\u0173 kasdienyb\u0117, ta\u010diau \u0161iai problemai spr\u0119sti specialis-
tai neranda vaist\u0173. Tr\u016bksta valytoj\u0173, o keleiviai transporto
priemones pri\u0161iuk\u0161lina spar\u010diau, nei sp\u0117jama valyti.
Visi miesto troleibusai ir autobusai valomi kas-
dien, ta\u010diau kruop\u0161\u010diai \u0161vei\u010diami tik 1-2 kartus
per m\u0117nes\u012f. Valytojams kuopiant pri\u0161iuk\u0161-
lintas transporto priemones, kartu patik-
rinama ir j\u0173 technin\u0117 b\u016bkl\u0117, remontuo-
jamos sugedusios dalys.
\u201eValydami troleibusus, randame
\u012fvairi\u0173da i k t\u0173- k rep\u0161el i\u0173su ma i st u,
lietsargi\u0173 ir pana\u0161iai. Darbas n\u0117ra
lengvas, ypa\u010d kai \u017einome, jog kas-
kart \u0161iuk\u0161li\u0173 surinksime ne ma-
\u017eiau, kad ir kaip kruop\u0161\u010diai be-
valytume\u201c, - atviravo bendrov\u0117s
\u201eCorpus A\u201c, u\u017esiiman\u010dios trolei-
bus\u0173 valymu, vadybinink\u0117 Erika
Bal\u010di\u016bnait\u0117.
Vieno troleibuso valymui tenka
13 Lt: 5 Lt skiriami i\u0161orei nuplau-
ti, 8 Lt - vidaus valymui. \u0160iuo me-
tu sostin\u0117je yra 320 troleibus\u0173.
Vasar\u0105 i\u0161 j\u0173 kasdien\u012f gatves i\u0161-
rieda 195.
\u201ePadauginus skai\u010dius, tai tikrai nepigus
malonumas, ta\u010diau norime, kad miestie\u010diai
\u012flipt\u0173 \u012f\u0161 v a r\u0173, o ne \u012fpr ider g t\u0105t r a n spor t\u0105\u201c, -
\u201e15min\u201c tikino savivaldyb\u0117s\u012fmon\u0117s \u201eVil-
niaus troleibusai\u201c generalinis direktorius Jo-
nas Bagdonavi\u010dius.
Nukelta \u012f 3 psl.
Keleiviams \u0161iuk\u0161linant kur papuola, troleibusus valantys darbuotojai \u010dia randa visokio \u201eg\u0117rio\u201c - nuo priklijuotos kramtomo-
sios gumos iki pridergt\u0173 kamp\u0173.
T.Gorba\u010do nuotr.
Troleibusas -
lyg \u0161iuk\u0161liad\u0117\u017e\u0117
Gaisras nakt\u012f \u0161okdino vis\u0105 daugiabut\u012f
2
2008 liepos 24 d., ketvirtadienis
Pa\u0161ilai\u010diuose, Gabijos gatv\u0117je,
viename daugiabu\u010di\u0173 tre\u010diadie-
nio nakt\u012f kil\u0119s didelis gaisras nu-
siaub\u0117 3 kambari\u0173 but\u0105 devinta-
jame namo auk\u0161te ir \u012f lauk\u0105 i\u0161vi-
jo laiptin\u0117s gyventojus.
\u017dmon\u0117s per gaisr\u0105 nenu-
kent\u0117jo, o jo padaryti nuos-
toliai skai\u010diuojami t\u016bkstan-
\u010diais.
\u012eB e nd r\u0105j\u012f pagalbos cen-
tr\u0105 apie gaisr\u0105 buvo prane\u0161ta
nakt\u012f, po 1 val. Ugniagesius
apie degant\u012f but\u0105 informavo
\u017emon\u0117s, gyvenantys prie\u0161ais
esan\u010diame name.
Gaisrinink\u0173 teigimu, jiems
atvykus\u012f nelaim\u0117s viet\u0105, ugnis
jau ver\u017e\u0117si pro buto lang\u0105. I\u0161
viso\u012f nelaim\u0117s viet\u0105 buvo i\u0161-
si\u0173sti 6 ugniagesi\u0173 automo-
biliai.
Kilus gaisrui, \u0161eiminink\u0173
bute nebuvo. Ta\u010diau, ugnia-
gesiams laiptais pakilus iki
buto dur\u0173, prie j\u0173 pasirod\u0117 ir
buto \u0161eimininkai, kurie gel-
b\u0117tojams atrakino \u0161arvuot\u0105-
sias duris.
\u201eKai pamat\u0117me pro langus
besiver\u017eian\u010di\u0105 liepsn\u0105, pasida-
r\u0117 neramu. Jei mums dar b\u016bt\u0173
reik\u0117j\u0119 pjauti buto duris, b\u016b-
tume sugai\u0161\u0119 dar ilgiau, lieps-
na gal\u0117jo i\u0161plisti\u201c, - \u201e15 min\u201c
\u012fvykio vietoje sak\u0117g a i s r\u0105g e -
sin\u0119 ugniagesiai.
Pasak gelb\u0117toj\u0173, namo gy-
ventoj\u0173 evakuoti neprireik\u0117,
nes \u017emon\u0117s, pajut\u0119 pavoj\u0173, pa-
tys i\u0161\u0117jo\u012f lauk\u0105. Dauguma j\u0173
su savimi pasi\u0117m\u0117 ir savo au-
gintinius - \u0161unis, triu\u0161\u012f.
\u201eI\u0161girdau triuk\u0161m\u0105, pro lan-
g\u0105 pama\u010diau daugyb\u0119 gaisri-
ni\u0173, o gretimoje laiptin\u0117je atvi-
ra liepsna deg\u0117 butas devinta-
jame auk\u0161te. I\u0161 laiptin\u0117s, ku-
rioje\u012fvyko nelaim\u0117, \u017emon\u0117s
\u0117jo \u012fl au k\u0105. Dauguma, atrod\u0117,
n\u0117 nesuprato, kas vyksta, buvo
tik i\u0161lip\u0119 i\u0161 lovos. Vienas liudi-
nink\u0173 min\u0117jo, kad \u0161eiminin-

kai buvo i\u0161vyk\u0119 \u0161v\u0119sti gimta- dienio\u201c, - nakties\u012fvykius pa- sakojo gretimoje namo laip- tin\u0117je gyvenanti Asta.

Gaisras buvo u\u017egesintas
ma\u017edaug per 20 minu\u010di\u0173. Ugnis
visi\u0161kai nuniokojo vien\u0105 degu-
sio buto kambar\u012f su baldais ir
kitu turtu. Kad gaisras v\u0117l ne-
\u012fsipliekst\u0173, ugniagesiai kam-
baryje likusius smilkstan\u010dius
daiktus i\u0161met\u0117 \u012f lauk\u0105.
\u012evykio vietoje blogai pasi-
juto buto \u0161eimininkas. J\u012f ap-
\u017ei\u016br\u0117j\u0119 medikai teig\u0117, kad vy-
ri\u0161kis sunegalavo stipriai susi-
jaudin\u0119s.
Gaisro prie\u017eastis kol kas
ne\u017einoma, j\u0105 nustatys eks-
pertai. D\u0117l\u012fsiplieskusi\u0173 lieps-
n\u0173 nuostoli\u0173 patyr\u0117 ne tik su-
degusio buto \u0161eimininkai, bet
ir \u017eemiau gyvenantys \u017emo-
n\u0117s - j\u0173 butus, gesinant gais-
r\u0105, u\u017eliejo vanduo. Tvindyda-
mas vis\u0105 laiptin\u0119, vanduo sru-
vo ir per gaisr\u0105 name sprogus
radiatoriui.
Vilnius
Karina Ziminait\u0117
Andrius Vaitkevi\u010dius
redakcija@15min.lt

\u012e akis gali patekti dulki\u0173, blakstien\u0173, sm\u0117lio smilteli\u0173, smulki\u0173 vabzd\u017ei\u0173. Akies nereik\u0117t\u0173 trinti. Jei svetimk\u016bnis ai\u0161kiai mato- mas, j\u012f galima pabandyti pa\u0161alinti sudr\u0117kintu mink\u0161tos serve- t\u0117l\u0117s kampu, marl\u0117s tamponu ar nosine.

Jei nepavyksta \u2013 plauti vandeniu, pi-
lant j\u012f \u012f vidin\u012f akies kamp\u0105.

Gali pad\u0117ti ir tokia proced\u016bra \u2013 jei sve- timk\u016bnis yra po vir\u0161utiniu voku, paim- kite vok\u0105 u\u017e vir\u0161utini\u0173 blakstien\u0173 ir

patemkite \u017eemyn ant apatinio voko. Jei svetimk\u016bnis \u012fstringa akies obuo- lyje, b\u016btina kreiptis \u012f gydytoj\u0105.

Pie\u0161\u0117 J.Ja\u017eauskas
\u201e15MIN\u201c GREITOJI PAGALBA
Jolanta Serapinien\u0117
\u201eNorthway\u201c medicinos centro gydytoja
Svetimk\u016bnis akyje

Kai pamat\u0117me pro langus besiver- \u017eian\u010di\u0105 liepsn\u0105, pasidar\u0117 neramu. Jei dar b\u016bt\u0173 reik\u0117j\u0119 pjauti buto du- ris, b\u016btume sugai\u0161\u0119, liepsna gal\u0117jo i\u0161plisti.

Sak\u0117 gaisr\u0105 gesin\u0119 ugniagesiai.
vasara
orai
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Giedra
Varduvininkai: Dargvilas, Dargvil\u0117, Kristina, Kristoforas, Kuni-
gunda, \u017divil\u0117.
Dienos info: saul\u0117 teka 05:16, leid\u017eiasi 21:34,
dienos ilgumas 16:18. Pilnatis.
\u0160iandien
Liepos
24
ketvirtadienis
At\u0117nai
+31 \u00b0C
Berlynas
+27 \u00b0C
Dublinas
+19 \u00b0C
Heraklionas
+28 \u00b0C
Lisabona
+27 \u00b0C
Londonas
+27 \u00b0C
Madridas
+34 \u00b0C
Maskva
+27 \u00b0C
Odesa
+32 \u00b0C
Pary\u017eius
+28 \u00b0C
Praha
+24 \u00b0C
Ryga
+26 \u00b0C
Roma
+30 \u00b0C
Talinas
+22 \u00b0C
Var\u0161uva
+29 \u00b0C
Zagrebas
+22 \u00b0C
Europoje

Artimiausiomis dienomis
\u0161alyje vyraus saul\u0117ti ir be
lietaus orai. \u0160iandien bus 23-
28 \u00b0C \u0161ilumos. Ateinan\u010di\u0105
nakt\u012f oro temperat\u016bra 14-17,
rytoj dien\u0105 nuo 24 iki 29 \u00b0C
\u0161ilumos.

dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+27 \u00b0C
+15 \u00b0C
+28 \u00b0C
+15 \u00b0C
+28 \u00b0C
Kaunas
+26 \u00b0C
+16\u00b0C
+28 \u00b0C
+15 \u00b0C
+28 \u00b0C
Klaip\u0117da
+24 \u00b0C
+14 \u00b0C
+25 \u00b0C
+14 \u00b0C
+26 \u00b0C
Lietuvoje
N.Radevi\u010d nuotr.
ketvirtadien\u012f
penktadien\u012f
\u0161e\u0161tadien\u012f
Devintajame auk\u0161te esan\u010diame bute (nuotr. d.) kilus\u012f gaisr\u0105 gesino didel\u0117s ugniagesi\u0173 paj\u0117gos.
A.Vaitkevi\u010diaus nuotr.
Troleibusas - lyg \u0161iuk\u0161liad\u0117\u017e\u0117
2008 liepos 24 d., ketvirtadienis
3
Atkelta i\u0161 1 psl.
Anot \u201eVilniaus troleibus\u0173\u201c
vadovo,\u012fmonei, valan\u010diai tro-
leibusus, keliami auk\u0161ti reika-
lavimai \u2013 vie\u0161asis transportas
turi b\u016bti kruop\u0161\u010diai i\u0161plautas
ir dezinfekuotas.
\u201eNegalime pasakyti, kad
esame visi\u0161kai patenkinti valy-
mo darb\u0173 kokybe, ta\u010diau\u012fverti-
name tai, kad\u012fmon\u0117 susiduria
su darbo j\u0117gos tr\u016bkumu\u201c, - sam-
protavo J.Bagdonavi\u010dius.
Pasak pa\u0161nekovo, trolei-
bus\u0173 parkui, jei jis pats r\u016bpin-
t\u0173si \u0161vara, b\u016bt\u0173 i\u0161kilusi ta pa-
ti problema.
\u201eDabar bent jau sutartimi
galime \u201epaspausti\u201c verslinin-
kus\u201c, - guod\u0117si direktorius.
Prie\u0161 daugiau nei 3 me-
tus dviejuose sostin\u0117s trolei-
bus\u0173 parkuose buvo atliktas
nepriklausomas auditas. I\u0161-
vadose parkams buvo reko-
menduojama atsisakyti vei-
klos, tiesiogiai nesusijusios su
keleivi\u0173 ve\u017eimu. Pagal \u0161\u012f ver-
dikt\u0105, troleibus\u0173 \u0161vara per-
nai pavasar\u012f patik\u0117ta priva-
\u010diai \u012fmonei.
Vos sp\u0117ja suktis
Troleibus\u0173 valymas vyksta
konvejerio principu \u2013 i\u0161 prad\u017ei\u0173
jis nuplaunamas i\u0161 i\u0161or\u0117s, v\u0117-
liau darbo imasi vidaus valy-
tojos, o greta dirba mechani-
kai. Atskirai darbuojasi ir par-
ko siuv\u0117jas, tvarkantis trolei-
bus\u0173 s\u0117dynes.
\u201eDarbas varginantis, tenka
visk\u0105 daryti rankomis \u2013 \u0161veisti
u\u017era\u0161us, rinkti \u0161iuk\u0161les, visk\u0105
dezinfekuoti\u201c, - pasakojo \u201eCor-
pus A\u201c valymo instruktor\u0117 Ve-
ronika \u0160avareiko.
Pasak specialist\u0117s, da\u017e-
nai moterys nei\u0161laiko kr\u016bvi\u0173
ir i\u0161eina i\u0161 darbo. Nesulaiko
ir u\u017edarbis - troleibuso valy-
toja gauna minimal\u0173 darbo
u\u017emokest\u012f.
Kol \u201eVilniaus troleibusai\u201c
i\u0161laidauja valymui samdyda-
mi priva\u010di\u0105 \u012fmon\u0119, autobu-
s\u0173 parko darbuotojai \u0161vari-
nasi patys.
\u201eSamdyti priva\u010di\u0105 \u012fmo-
n\u0119 per brangu, o nusiskun-
dim\u0173 d\u0117l ne\u0161vari\u0173 autobus\u0173
gauname retai\u201c, - tikino\u012fmo-
n\u0117s \u201eVilniaus autobusai\u201c Eis-
mo skyriaus vir\u0161ininkas Juri-
jus Zaranka.
Ken\u010dia ir ma\u017eieji
Mar\u0161rutini\u0173 taksi vairuo-
tojai taip pat privalo patys i\u0161-
sikuopti keleivi\u0173 paliktas \u201edo-
vanas\u201c.
\u201ePra\u0161\u0117me vadovyb\u0117s, kad
pastatyt\u0173 bent jau \u0161iuk\u0161liad\u0117-
\u017ees, ta\u010diau jiems tai n\u0117 mo-
tais\u201c, - skund\u0117si vieno mar\u0161-
rutinio taksi vairuotojas Vid-
mantas.
Pasak jo, nors mikroautobu-
sais da\u017eniausiai va\u017ein\u0117ja sku-

bantys\u012f darb\u0105 kult\u016bringi vil- nie\u010diai, ta\u010diau \u0161iuk\u0161les tenka rinkti po kiekvieno reiso.

\u201e\u017dmoni\u0173 kult\u016bra tokia \u2013
visi skuba, lekia, valgo kok\u012f
led\u0105 ar saldain\u012f ir i\u0161kart me-
ta popieriukus ant \u017eem\u0117s\u201c, -
apie keleivi\u0173 \u012fpro\u010dius pasa-
kojo vairuotojas.
Daugiausia vairuotojai ran-
da palikt\u0173 va\u017eiavimo biliet\u0173 ir
tu\u0161\u010di\u0173 g\u0117rim\u0173 buteliuk\u0173.
Anot vairuotojo, nors trans-
porto priemones tenka i\u0161siva-
lyti patiems, darbdaviai nemo-
ka u\u017e vir\u0161valand\u017eius, o auto-
busiuko i\u0161valymas po reiso
yra \u201etap\u0119s norma\u201c.
Vilnius
Mireta, student\u0117
Da\u017enai matau \u0161iuk\u0161-

les, besim\u0117tan\u010dias ant grind\u0173. Mieste per ma\u017eai \u0161iuk\u0161liad\u0117\u017ei\u0173, o \u017emon\u0117s ne- kult\u016bringi.

Akvil\u0117, moksleiv\u0117
Dar neteko va\u017eiuoti

\u0161variu troleibusu ar autobusu. Pasteb\u0117jau, kad naujuose troleibusuose ir autobusuose \u0161iuk\u0161li\u0173 ma- \u017eiau.

Kalbino K.Vaitkevi\u010dius,
T.Gorba\u010do nuotr.
BALSAS
Kaip vertinate
tvark\u0105 vie\u0161ajame
transporte?
Karolis Vaitkevi\u010dius
k.vaitkevicius@15min.lt
\u0160IUK\u0160LIN\u0116S TRANSPORTE

\u201ePastatykite troleibusuose \u0161iuk\u0161lines\u201c - toki\u0105 pri\u0161nerk\u0161t\u0173 troleibus\u0173 problemos sprendimo id\u0117j\u0105 i\u0161k\u0117l\u0117 vie\u0161uoju transportu besinaudo- jantys \u201e15min\u201c kalbinti vilnie\u010diai. Pasak specialist\u0173, tokia iniciatyva tik dar labiau pablogint\u0173 situacij\u0105.

\u201eJau dabar stoteli\u0173 \u0161iuk\u0161lin\u0117s pilnos buitini\u0173 atliek\u0173. Jei \u0161iuk\u0161les b\u016bt\u0173 galima i\u0161mesti troleibuse, jas reik\u0117t\u0173 ve\u017eti sunkve\u017eimiais\u201c, - \u012fsitikin\u0119s \u201eVilniaus troleibus\u0173\u201c vadovas J.Bagdonavi\u010dius.

Vakar Vilniuje Lietuvos archeolo-
gai prad\u0117jo kasin\u0117jimus, kuriais
tikimasi tiksliai nustatyti \u017eyd\u0173
kapini\u0173 ribas tarp Karaliaus Min-
daugo apartament\u0173 ir Sporto r\u016b-
m\u0173. \u0160ioje, daug gin\u010d\u0173 suk\u0117lusio-
je, vietoje \u0160nipi\u0161k\u0117se rasti ir pir-
mieji radiniai.
Lietuvos archeologai vakar
kasin\u0117jimus \u0161ioje vietoje pra-
d\u0117jo po to, kai Izraelio specia-
listai i\u0161tyr\u0117 teritorij\u0105 geo\ufb01 zi-
niu radaru ir nurod\u0117 vietas,
kuriose reik\u0117t\u0173 ie\u0161koti \u017eyd\u0173
kapini\u0173 liekan\u0173.
\u201eApytiksliai teritorija yra
\u017einoma, ta\u010diau dabar vyksta
tyrimai d\u0117l tiksli\u0173 rib\u0173 nusta-
tymo. Kasin\u0117jimams Vyriau-
syb\u0117 skyr\u0117 350 t\u016bkst. Lt, ta\u010diau
\u0161i\u0173 pinig\u0173 gali ir neu\u017etekti\u201c,-
\u201e15min\u201c sak\u0117 premjero pad\u0117-
j\u0117jas Vilius Kavaliauskas.
Anot Lietuvos \u017eyd\u0173 ben-
druomen\u0117s vykdomojo direk-
toriaus Simono Gurevi\u010diaus,
dabar kasin\u0117jama vieta prie
Karaliaus Mindaugo aparta-
ment\u0173 \u201ei\u0161lenda\u201c u\u017e numano-
m\u0173 \u017eyd\u0173 kapini\u0173 ribos, ta\u010diau
nurodytoje vietoje vakar jau
rasta kaul\u0173.
Vilniaus savivaldyb\u0117s Kul-
t\u016bros paveldo skyriaus ved\u0117jas
Vitas Kar\u010diauskas\u012fsitikin\u0119s,
kad apartamentai pastatyti
teis\u0117tai, nes archeolog\u0173 tiria-
ma teritorija yra apie 40 metr\u0173
nutolusi nuo pastat\u0173.
\u201eI\u0161 ties\u0173 rasta \u017emoni\u0173 pa-
laik\u0173, bet toje vietoje, gana nu-
tolusioje nuo apartament\u0173, ar-
cheologai ir tur\u0117jo rasti kau-

l\u0173. Ten ir buvo kapini\u0173 ribos, tod\u0117l b\u016bt\u0173 keista, jei jie b\u016bt\u0173 nieko nerad\u0119 \u201c, - sak\u0117 V. Kar-

\u010diauskas.
Izraelio specialistai, i\u0161a-
nalizav\u0119 geo\ufb01 zini\u0173 ir archeo-
logini\u0173 tyrim\u0173 duomenis, ga-
lutin\u0119 i\u0161vad\u0105 d\u0117l buvusi\u0173 \u017ey-
d\u0173 kapini\u0173 \u017eada skelbti rug-
pj\u016b\u010dio viduryje.
Spr\u0119s pastat\u0173 likim\u0105
I\u0161nagrin\u0117jus gautus duo-
menis, bus sprend\u017eiamas Ka-
raliaus Mindaugo apartamen-
t\u0173 likimas. Pasitvirtinus, kad
visgi apartament\u0173 pastatai
stovi ant \u017eyd\u0173 kap\u0173, neatme-
tama galimyb\u0117, kad juos gali
tekti nugriauti.
\u201ePastat\u0173 likim\u0105 spr\u0119s Valsty-
b\u0117s teritorij\u0173 planavimo ir staty-
bos inspekcija, ta\u010diau pirmiau-
siai reikia sulaukti tyrimo rezul-
tat\u0173\u201c,- sak\u0117 V.Kavaliauskas.

Dar nebaigus kasin\u0117jim\u0173, prad\u0117tas svarstyti \u017eyd\u0173 atmi- nimo\u012fam\u017einimo kapini\u0173 vie- toje klausimas.

\u201eAi\u0161ku, kad kapini\u0173 teri-
torijoje ateityje nebebus gali-
ma statyti joki\u0173 nauj\u0173 statini\u0173.
Taip pat jau planuojama \u0161ioje
vietoje\u012fam\u017einti\u010dia palaidot\u0173
\u017eyd\u0173 atminim\u0105\u201c, - teig\u0117 V. Ka-
valiauskas.
\u017dyd\u0173 kapin\u0117se - pirmieji radiniai
Kol vyksta tyrim\u0173 darbai, archeologini\u0173 kasin\u0117jim\u0173 vieta nuo
smalsuoli\u0173 aki\u0173 u\u017edengta palapine.
T.Gorba\u010do nuotr.
Mykolas Vadi\u0161is
m.vadisis@15min.lt
www.nemokekuzspauda.lt
Ne\u0161varumus troleibus\u0173 valytojams tenka \u0161veisti rankomis.
T.Gorba\u010do nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->