Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Palanga 2006-06-07

15min Palanga 2006-06-07

Ratings: (0)|Views: 590 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2006-06-07
15min - nemokamas dienraštis, 2006-06-07

More info:

Published by: 15min PDF on May 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Moksleiviai pirmieji
pajuto vasar\u0105
ISSN 1822-2749. Numeris 4 (188).www.15min.lt
2006 m. bir\u017eelio 7 d., tre\u010diadienis
\u0160IANDIEN
Miestas ir seksas
Mano mylimas draugas -
\u201cblogas berniukas\u201d.
Klausk: seksas@15min.lt
14p s l.
Kult\u016brai diriguos
orkestro vadovas
6 p s l.
Tiesiogin\u0117 transliacija
i\u0161 paj\u016brio - internete
6 p s l.
Kraupus radinys
prie Bagdado
8 p s l.
Prostestas prie\u0161 korid\u0105
8 p s l.
Tira\u017eas
85000
ORAI
2 p s l.
V\u0117jas \u0161iaur\u0117s
vakar\u0173 4-9 m/s.
nakt\u012f
80C
dien\u0105
150C
\u0160iandien Palangoje
15 minPajuris - 6 p.
U\u017e valand\u0105 stov\u0117jimo mieste teks mok\u0117ti
nuo 1 iki 3 lit\u0173.
06 06 07
Pajuris
-
Aistringai \u017evejei v\u0117jai nebais\u016bs
Ant Palangos tilto \u017evej\u0173 b\u016bryje
i\u0161siskiria vienintel\u0117 moteris - kre-
tingi\u0161k\u0117 Elena.
Aistringas pom\u0117gis \u0161ios moters ne-
apleid\u017eia nuo pat vaikyst\u0117s. At\u0161ilus
orams, Elena darbus sode da\u017enai
i\u0161kei\u010dia\u012f poils\u012f su me\u0161kere.
7 p s l.
15 minPajuris - 6 p.
Vanduo j\u016broje - \u0161varus.
I\u0161 mokyklos suolo - l\u0117kte prie j\u016bros.
A.Kalvai\u010dio nuotr.
Vakar der\u0117j\u0119si pagrindiniai b\u016b-
simosios vald\u017eios formuotojai - so-
cialdemokratai ir konservatoriai
- sutar\u0117 toliau t\u0119sti konsultacijas
d\u0117l galimos pla\u010dios koalicijos. Ta-
\u010diau apie jokias ai\u0161kesnes deryb\u0173
perspektyvas nei vieni, nei kiti ne-
u\u017esimin\u0117.
Po beveik valand\u0105 trukusi\u0173 de-
ryb\u0173, konservatori\u0173 vadovas An-
drius Kubilius apie galimybes ir ti-
kimybes kalb\u0117jo u\u017euolankomis.
"Mes matome galimyb\u0119 kon-
sultuotis toliau, tikime, kad gali-
ma nuo konsultacij\u0173 pereiti prie su-
tarim\u0173, bet \u0161iandien k\u0105 nors dau-
giau pasakyti kol kas sunku", - sa-
k\u0117 A.Kubilius.
Vakarop socialdemokrat\u0173 po-
zicijas sustiprino prie j\u0173 formuoja-
mos centro kairi\u0173j\u0173 koalicijos pri-
sijungti panor\u0119 liberalcentristai.
Nukelta\u012f3 psl.
Derybininkai kalba skirtingomis kalbomis
Pirm\u0105j\u012f vasaros savaitgal\u012f Palang\u0105
u\u017epl\u016bdo moksleiviai.
Jie kurorte \u0161iuo metu - pagrin-
diniai lankytojai.
Besibaigiant mokslo metams,
jaunuoliai \u201ejaukinasi\u201c vasaros sos-
tin\u0117s pramogas, lanko \u017einomas
vietas, d\u017eiaugiasi dar \u0161altomis j\u016b-
ros bangomis.
Palangoje pasirodo ir viena ki-
ta u\u017esienio turist\u0173 grupel\u0117.
Daugelis kurorto prekybinin-
k\u0173 bei paslaug\u0173 teik\u0117j\u0173 jau pasi-
ruo\u0161\u0117 \u0161iltajam sezonui, ta\u010diau u\u017e-
pl\u016bstan\u010di\u0173 poilsiautoj\u0173 dar viltin-
gai laukiama - kaip ir v\u0117luojan\u010dios
vasaros.
Pama\u017eu gaus\u0117jant poilsiau-
toj\u0173 skai\u010diui, nuo pra\u0117jusios sa-

vait\u0117s \u0161e\u0161tadieniais prad\u0117jo dirb- ti Palangos turizmo informacijos centras.

Bir\u017eelio viduryje jis veiks kiek-
vien\u0105 dien\u0105, o kolektyvas pasipil-
dys naujais darbuotojais.
Centro vadybinink\u0117 Kristi-

na Gavutien\u0117 min\u0117jo, kad pirm\u0105- j\u012f vasaros savaitgal\u012f Palangoje jau prad\u0117jo lankytis turistai i\u0161 Latvi- jos, Estijos. Ypa\u010d padid\u0117jo norve- g\u0173 turist\u0173 srautai.

Skandinavus, anot pa\u0161nekov\u0117s,
Palanga vilioja savo paslaug\u0173 koky-
be bei nedidel\u0117mis kainomis.
Nukelta\u012f7 psl.
vasara
2
2006 bir\u017eelio 7 d., tre\u010diadienis
Speciali\u0173j\u0173 tyrim\u0173 tarnybos
(STT) akiratyje atsid\u016br\u0117 Skuo-
do stomatologai.
\u012etariama, kad vie\u0161oji \u012fs-
taiga "Skuodo stomatologi-
jos paslaugos" i\u0161 ligoni\u0173 ka-
s\u0173 susigr\u0105\u017eino pinigus u\u017e
protezavimo darbus, kuri\u0173
neatliko.
Pirminiais duomenimis,
2005 met\u0173 gruod\u017eio 30 d.\u012fs-
taigos darbuotojai Klaip\u0117dos
teritorinei ligoni\u0173 kasai pa-
teik\u0117 pirmosios ir antrosios
grup\u0117s invalid\u0173, kuriems
buvo atliktas dant\u0173 prote-
zavimas, s\u0105ra\u0161\u0105. STT teigi-
mu,\u012f s\u0105ra\u0161\u0105 buvo\u012fra\u0161yti du
asmenys, kuriems, tyrimo
duomenimis, protezavimo
darbai 2005 metais nebuvo
atlikti. Tokiu b\u016bdu Klaip\u0117dos
teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa\u012fstai-
gai "Skuodo stomatologijos
paslaugos" galimai neteis\u0117-
tai perved\u0117 daugiau kaip pu-
santro t\u016bkstan\u010dio lit\u0173.
Parlamentas vakar pri-
\u0117m\u0117 rezoliucij\u0105, prime-
nan\u010di\u0105 Italijai jau be-
veik 15 met\u0173 stringan-
t\u012f buvusio Lietuvos am-
basados pastato Romoje
klausim\u0105.
Seimo vienbalsiai pri-
imtoje rezoliucijoje pabr\u0117-
\u017eiama, kad "tokie klausimai
jau yra i\u0161spr\u0119sti su visomis
Europos S\u0105jungos valsty-
b\u0117mis, i\u0161skyrus Italij\u0105", to-
d\u0117l Italijos parlamentas ir
Vyriausyb\u0117 kvie\u010diami "at-
sakingai ir konstruktyviai
spr\u0119sti \u0161\u012f Lietuvai svarb\u0173
klausim\u0105".
Lietuvos diplomatai ir
auk\u0161\u010diausi valstyb\u0117s parei-
g\u016bnai vis\u0105 atkurtos nepri-
klausomyb\u0117s laikotarp\u012f rei-
kalauja, kad Italijos vald\u017eia
gr\u0105\u017eint\u0173 Lietuvai jos buvu-
sios ambasados pastat\u0105 Ro-
moje arba kompensuot\u0173 jo
netekt\u012f pinigais ar nekilno-
jamuoju turtu.
Ambasados Romoje pas-
tatas, d\u0117l kurio iki \u0161iol ne-
pavyksta susitarti su Itali-
jos vald\u017eia, nuo 1937 me-
t\u0173 priklaus\u0117 Lietuvai, bet
Soviet\u0173 S\u0105jungai okupa-
vus \u0161al\u012f \u010dia\u012fsik\u016br\u0117 ir iki
\u0161iol \u0161eimininkauja rus\u0173 di-
plomatai.
Klaip\u0117dos teis\u0117saugininkai

sulaik\u0117 praeityje garsios nu- sikalstamos "kubilini\u0173" gau- jos lyder\u012f Ar\u016bn\u0105 Kubili\u0173.

Turto prievartavimu\u012fta-
riamas A.Kubilius buvo su-
laikytas pirmadien\u012f. \u0160iuo
metu teisme sprend\u017eiama,
ar suimti j\u012f.
Prie\u0161 de\u0161imtmet\u012f Klaip\u0117-
doje veikusios nusikalstamos
"kubilini\u0173" grupuot\u0117s vadei-
va, pravarde "Kubilas", yra ke-
lis kartus teistas u\u017e turto prie-
vartavim\u0105, dokument\u0173 klas-
tojim\u0105, smurto panaudojim\u0105
prie\u0161 pareig\u016bn\u0105, pasik\u0117sinim\u0105
pagrobti svetim\u0105 turt\u0105.
1999 metais A.Kubilius
nuo Lietuvos teis\u0117saugos
slapst\u0117si Rusijoje, ta\u010diau bu-
vo sulaikytas.
Prie\u0161 trejus metus A.Kubilius
buvo apkaltintas pasik\u0117sini-
mu pagrobti automobil\u012f "Mer-
cedes-Benz".
Atsid\u016br\u0119s are\u0161tin\u0117je, jis
band\u0117 sunaikinti pagrindi-
n\u012f\u012frodym\u0105 - susipa\u017eindamas
su jam i\u0161keltos baud\u017eiamo-
sios bylos med\u017eiaga, prarijo
daktiloskopin\u0119 plok\u0161tel\u0119 su
savo pir\u0161t\u0173 atspaudais. Ta-
\u010diau prokurat\u016broje liko mi-
n\u0117tos plok\u0161tel\u0117s nuotrau-
kos, kurios buvo prid\u0117tos
prie bylos.
A.Kubilius buvo nuteistas,
\u012flaisv\u0119jis i\u0161\u0117jo pernai gruod\u012f.
Tik i\u0161\u0117j\u0119s i\u0161\u012fkalinimo\u012fstai-
gos, nusikalt\u0117lis v\u0117l atsid\u016br\u0117
teis\u0117saugos akiratyje. Turi-

mais duomenimis, jis band\u0117 u\u017eimti lyderio pozicijas tarp Klaip\u0117dos nusikalt\u0117li\u0173.

15 minaktualijos
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.
15
Helsinkis
17
Stokholmas
18
Dublinas
24
Oslas
20
18
Madridas
32
16
24
23
Praha
17
Viena
18
Roma
23
At\u0117nai
27
Lisabona
26
16
14
14
Minskas
16
18
Bir\u017eelio 7-osios nakt\u012f Lietu-

voje nepastoviai debesuota. Lietaus
nenumatoma. V\u0117jas \u0161iaur\u0117s vakar\u0173, 4-9
m/s. \u017demiausia temperat\u016bra 2-7, paj\u016bryje apie 9
laipsnius \u0161ilumos. Dien\u0105 debesuota su pragiedru-
liais. Rytiniuose rajonuose kai kur gali trumpai
palyti. V\u0117jas \u0161iaur\u0117s vakar\u0173, 4-9 m/s. Auk\u0161\u010diausia

temperat\u016bra 13-18 laipsni\u0173 \u0161ilumos. Palangoje
lietaus nenumatoma. Temperat\u016bra nakt\u012f 8-10, dien\u0105
13-15 laipsni\u0173 \u0161ilumos.
Rytoj
Poryt U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra
+7
+7
+9
Maksimali temperat\u016bra
+14
+16
+20
Debesuotumas
Krituliai
\u0160iandien Lietuvoje
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Vilnius
+4 +6
+15 +17
Kaunas
+3 +5
+16 +18
Palanga
+8 +10
+13 +15
Panev\u0117\u017eys
+5 +7
+15 +17
\u0160iauliai
+4 +6
+15 +17
Utena
+5 +7
+15 +17
Artimiausiomis dienomis Palangoje
Ma\u017eai
debesuota
Giedra
Lietus
Trumpalaikis
lietus
R.Medonio nuotr.
Generalin\u0117 prokurat\u016b-
ra baig\u0117 tirti ir teismui
perdav\u0117 prie\u0161 metus de-
vyniuose \u0161alies rajonuo-
se siaut\u0117jusios pl\u0117\u0161ik\u0173
grupuot\u0117s byl\u0105.
Pasak prokuror\u0173, 6 anks-
\u010diau teisti asmenys, nau-
dodami fizin\u012f smurt\u0105, gro-
b\u0117 svetim\u0105 turt\u0105, da\u017eniau-
siai mobiliuosius telefonus
ir juvelyrinius dirbinius.
Grasindami ne\u0161aunamuo-
ju ginklu jie apvog\u0117 dega-
lin\u0119, pl\u0117\u0161\u0117\u012fvairias parduo-
tuves, salonus ir gadino ki-
t\u0173 \u017emoni\u0173 turt\u0105.
Be to, grupuot\u0117 kaltina-
ma pagrobusi automobil\u012f
bei suk\u0117lusi avarij\u0105, kurio-
je su\u017eeisti du \u017emon\u0117s.
Gauja pirm\u0105 pra\u0117ju-
si\u0173 met\u0173 pusmet\u012f siau-
t\u0117jo vos ne visoje Lietu-
voje: Pasvalio, Raseini\u0173,
Jurbarko, Kelm\u0117s, Roki\u0161-
kio, Kupi\u0161kio, Anyk\u0161\u010di\u0173,
Pakruojo ir Panev\u0117\u017eio ra-
jonuose.
Ikiteisminiam tyrimui
vadovavusi Generalin\u0117 pro-
kurat\u016bra kartu su polici-
jos kriminalistais i\u0161tyr\u0117 28
grupuot\u0117s nari\u0173 padarytas
nusikalstamas veikas.
Siaut\u0117jo visoje \u0161alyje

Policijos departamento duomenimis, \u0161iemet per tris m\u0117nesius Lietuvoje u\u017eregistruota 14,8 proc. ma\u017eiau pl\u0117\u0161im\u0173 negu pernai tuo pa\u010diu laikotarpiu. Pagrindiniu pasik\u0117sinimo objektu ir to- liau lieka mobilieji telefonai (800 arba 63,8 proc. vis\u0173 pl\u0117\u0161im\u0173).

PAGRINDINIS GROBIS - MOBILIEJI
\u012ekliuvo Klaip\u0117dos
nusikalt\u0117li\u0173 autoritetas
Estijos pilietyb\u0117s ir migra-
cijos departamentas i\u0161si\u0173s
\u012fL i e t u v\u0105j u o d a o d\u0119m ote r\u012f,
band\u017eiusi\u0105\u012fva\u017eiuoti\u012f Estij\u0105
su padirbtu pranc\u016bzi\u0161ku
pasu. Moters pra\u0161ym\u0105 su-
teikti jai prieglobst\u012f Estijos
vald\u017eia atmet\u0117.
Migracijos prie\u017ei\u016bros tar-
nybos inspektoriai palyd\u0117s
moter\u012f iki Lietuvos sienos
ir ten perduos j\u0105 pasienie-
\u010diams. Estijos pareig\u016bnai
sulaik\u0117 moter\u012f pernai ru-
den\u012f Iklos pasienio poste.
Sulaikytoji prisipa\u017eino pa-
sinaudojusi padirbtu pasu
ir sak\u0117 esanti i\u0161 Kamer\u016bno.
Moteris\u012f Estij\u0105 atvyko i\u0161
Lietuvos per Latvij\u0105. Lie-
tuvos vald\u017eia prisipa\u017eino
esanti atsakinga i\u0161nagrin\u0117ti
pra\u0161ym\u0105 d\u0117l prieglobs\u010dio
suteikimo ir pasirengusi
priimti moter\u012f.
NELEGAL\u0116
Ragina gr\u0105\u017einti ambasad\u0105
Suk\u010diavimu \u012ftariami
stomatologai

Priekai\u0161taudamas Seimas nepamir\u0161o pasveikinti naujai i\u0161rink- to Italijos Parlamento su 60-osiomis Respublikos paskelbimo metin\u0117mis, kurios buvo \u0161ven\u010diamos pra\u0117jusi\u0105 savait\u0119.AFP nuotr.

3
2006 bir\u017eelio 7 d., tre\u010diadienis
15 minaktualijos
Prokurorai vakar prane\u0161\u0117,
kad tirdami Darbo partijos
(DP) f nansin\u0117s veiklos byl\u0105,
kaip \u012ftariamuosius jau ap-
klaus\u0117 tris asmenis, atliko
10 krat\u0173 ir j\u0173 metu pa\u0117m\u0117
19 kompiuteri\u0173.
Anot Generalin\u0117s pro-
kurat\u016bros, tyrimo metu
vyksta ir vyks dokument\u0173
po\u0117miai\u012fvairiose\u012fmon\u0117se.
Prokurorai teig\u0117, kad norint
gauti u\u017etektinai duomen\u0173
kaltinimui suformuluoti,
teks apklausti kelis \u0161imtus
asmen\u0173.
"Kadangi tyrimas yra su-
sij\u0119s su sud\u0117tingais\u016bkin\u0117s
\ufb01 na nsi n\u0117s vei k los pat i k r i n i-
mais, jis u\u017etruks", - ai\u0161kino
generalinis prokuroras Al-
gimantas Valantinas.
Pasak Organizuot\u0173 nu-
sikaltim\u0173 ir korupcijos tyri-
mo departamento vyriau-
siojo prokuroro Algimanto
Kliunkos, iki \u0161iol apklaus-
tiems asmenims prane\u0161ta
apie\u012ftarimus d\u0117l apgaulingo
apskaitos tvarkymo. U\u017e to-
kias veikas atsakomyb\u0117 gre-
sia tiek\ufb01 ziniams, tiek juri-
diniams asmenims.
DP\ufb01 nansin\u0117s veiklos
ikiteismin\u012f tyrim\u0105 prad\u0117jo
ir atlieka Generalin\u0117s pro-
kurat\u016bros prokurorai. By-
la nebuvo perimta i\u0161 koki\u0173
nors ikiteisminio tyrimo
\u012fstaig \u0173. Prie\u0161 trejus me-
tus prad\u0117tas ikiteisminis
tyrimas prokurorus atve-
d\u0117 prie DP buhalterin\u0117s
apskaitos gegu\u017e\u0117s 17-\u0105j\u0105.
Po dviej\u0173 dien\u0173 buvo at-
likta krata partijos b\u016bsti-
n\u0117je Vilniuje.
Buvo pasigird\u0119 sp\u0117lioni\u0173,
kad nuo "darbie\u010di\u0173" lyderio
pareig\u0173 laikinai nusi\u0161ali-
n\u0119s Viktoras Uspaskichas,
kuris \u0161iuo metu yra Rusijo-
je, baiminasi, kad gr\u012f\u017eus\u012f
Lietuv\u0105 jam neb\u016bt\u0173 u\u017ed\u0117-
ti antrankiai. Jis u\u017evakar
teig\u0117 nesislapst\u0105s nuo tei-
s\u0117saugos, nes netur\u012fs tam
prie\u017eas\u010di\u0173, ta\u010diau prid\u016br\u0117
neskub\u0105s\u012f Lietuv\u0105.
Kra\u0161to apsaugos ministeri-
ja (KAM) vakar prane\u0161\u0117, kad
savanori\u0173 paj\u0117gose kuria-
ma Medicinos kuopa.
KAM teigimu,\u012f kuo-
p\u0105 kvie\u010diami civiliai me-
dikai, ypa\u010d gydytojai chi-
rurgai, anesteziologai. Pa-
geidaujami ir kit\u0173 specia-
lybi\u0173 gydytojai, slaugos
specialistai.
Civiliams medikams po
speciali\u0173 karybos bei karo
medicinos kurs\u0173 bus su-
teikti atsargos karininko
ar atsargos ser\u017eanto kari-
niai laipsniai.
Medikai viliojami ga-
limyb\u0117mis keliauti\u012f u\u017e-
sien\u012f. KAM skelbia, kad
kuopai priskirti atsargos
karo medicinos gydytojai
ir slaugos specialistai ga-
l\u0117s dalyvauti tarptautin\u0117-
se operacijose u\u017e Lietuvos
rib\u0173, taip pat tarptautin\u0117-
se bei nacionalin\u0117se pra-
tybose, vyksian\u010diose m\u016b-
s\u0173 \u0161alyje.
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.
"Ka\u017ek\u0105 dar stebina \ue000rakcij\u0173, nauj\u0173
politini\u0173 darini\u0173 \u012fmantriausi pava-
dinimai. Man atrodo, mes tur\u0117jome
dar \u012fmantresni\u0173 pavadinim\u0173:
\u0161vari\u0173 rank\u0173, \u017evaig\u017edu\u010di\u0173, kreg\u017e-
du\u010di\u0173, po to tur\u0117jome saul\u0117lyd\u017eio,
m\u0117nesienos", - centro de\u0161ini\u0173j\u0173
su\ue000ormuotos "Prover\u017eio" koalicijos
pavadinim\u0105 komentavo parla-
mentarasPetras Gra\u017eulis.
STT vadovasPovilas Malakaus-
kas skund\u017eiasi, kad e\ue000ektyviai
kovoti su korupcija trukdo l\u0117\u0161\u0173 ir
darbuotoj\u0173 tr\u016bkumas. "Tarnyboje
dabar dirba 214 \u017emoni\u0173. Daug tai
ar ma\u017eai? A\u0161 pateiksiu jums kelis
skai\u010dius, kad gal\u0117tume palyginti.
Pavyzd\u017eiui, Finansini\u0173 nusikalti-
m\u0173 tyrim\u0173 tarnyboje dirba 491,
Kult\u016bros ir sporto departamente -
264, Operos ir baleto teatre - 617
darbuotoj\u0173", - pristatydamas
2005 met\u0173 STT ataskait\u0105 Seime
sak\u0117 jis. P.Malakausko teigimu,

pasiekti ger\u0173 rezultat\u0173 trukdo ir l\u0117\u0161\u0173 stygius - tarnyba laikosi tik i\u0161 ES f nansavimo, kuris kasmet ma\u017e\u0117ja.

Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto vadovas
Alvydas Sadeckassi\u016blo nusta-
tyti baud\u017eiam\u0105j\u0105 atsakomyb\u0119
u\u017e politin\u0119 korupcij\u0105. "Tur\u0117tume
ai\u0161kiai nustatyti, kas yra politin\u0117
korupcija, kokios nusikalstamos
veikos j\u0105 sudaryt\u0173 ir kokia at-
sakomyb\u0117 tur\u0117t\u0173 kilti", - teig\u0117
A.Sadeckas. Pasak jo, jau prad\u0117ti
rengti tam reikaling\u0173 teis\u0117s akt\u0173
pakeitimai.
Parlamentarams atostog\u0173 tik-
riausiai dar teks palaukti - planuo-
jama prat\u0119sti bir\u017eelio 30 dien\u0105
pasibaigian\u010di\u0105 pavasario sesij\u0105
iki liepos 5 dienos. Nutarimo
projekt\u0105 pristat\u0119s Seimo vice-
pirmininkas\u010ceslovas Jur\u0161\u0117nas
neatmet\u0117, kad atsi\u017evelgiant \u012f
situacij\u0105, b\u016bt\u0173 si\u016bloma sesij\u0105
prat\u0119sti iki 20 dienos. Seimo
nari\u0173 atostog\u0173 planus sujauk\u0117
Vyriausyb\u0117s gri\u016btis - nepilno
likusio eilin\u0117s sesijos m\u0117nesio
neu\u017etekt\u0173 naujam Ministr\u0173 ka-
binetui patvirtinti.
Forumas
Agent\u016bros INNA nuotr.
\u012e savanori\u0173 paj\u0117gas kvie\u010dia medikus
Prokurorai nesitiki greit\u0173 rezultat\u0173

A.Valantino teigimu, tyrimas
yra sud\u0117tingas, tod\u0117l
u\u017etruks.

Agent\u016bros INNA nuotr.
Vilniaus apygardos pro-
kurat\u016bra prad\u0117jo ikiteis-
min\u012f tyrim\u0105 d\u0117l galimo
dokument\u0173 klastojimo,
gaunant leidimus pas-
tat\u0173 rekonstrukcijai Tur-
ni\u0161k\u0117se.
Tyrim\u0105 pavesta atlikti
Vyriausiojo miesto policijos
komisariato tyr\u0117jams.
Ikiteismin\u012f tyrim\u0105 pro-
kurorai nusprend\u0117 prad\u0117ti
i\u0161analizav\u0119 Valstyb\u0117s kont-
rol\u0117s (VK) pateikt\u0105 med\u017eia-
g\u0105. Kontrolieriai Vyriausy-
b\u0117s kanceliarijos akcin\u0117-
je komunalini\u0173 paslaug\u0173
bendrov\u0117je atliko audit\u0105 ir
nustat\u0117, kad kai kurie do-
kumentai, susij\u0119 su staty-
bos leidimais pastat\u0173 re-
konstrukcijai Turni\u0161k\u0117se,
gal\u0117jo b\u016bti suklastoti.
"Tyrimas bus\u012fdomus,
o kokie rezultatai - \u017ei\u016br\u0117-
sim", - kalb\u0117jo Vilniaus
apygardos prokurat\u016bros
vyriausiasis prokuroras
Ramutis Jancevi\u010diaus.
Atliekant audit\u0105, pa-
ai\u0161k\u0117jo, jog Vyriausyb\u0117s
kanceliarijos bendrov\u0117 jau
projektuoja dar 21 koted\u017eo
statyb\u0105 ant valstybin\u0117s \u017ee-
m\u0117s Turni\u0161k\u0117se.
VK yra nusta\u010diusi daug
kit\u0173 pa\u017eeidim\u0173 Vyriausyb\u0117s
kanceliarijos akcin\u0117s komu-
nalini\u0173 paslaug\u0173 bendro-
v\u0117s veikloje. Visus VK pa-
teiktus duomenis svarstys
ir Seimo laikinoji komisija,
nagrin\u0117janti statyb\u0173 Tur-
ni\u0161k\u0117se aplinkybes. Ji turi
pateikti savo i\u0161vadas bir-
\u017eelio viduryje.
Turni\u0161ki\u0173 istorij\u0105 ra\u0161ys ir policija

Turni\u0161ki\u0173 skandalas kilo pa-
ai\u0161k\u0117jus, kad \u0161alia of ciali\u0173 as-
men\u0173, pavyzd\u017eiui, preziden-
to Valdo Adamkaus (nuotr.),
gyvenamuosius b\u016bstus yra
\u012fsigij\u0119 ir privat\u016bs asmenys.

Agent\u016bros INNA nuotr.
Atkelta i\u0161 1 psl.
Socialdemokratai nepa-
noro konsultuotis d\u0117l galimos
pla\u010dios koalicijos ne atskir\u0173
partij\u0173, o jau Seime susiforma-
vusi\u0173 blok\u0173 lygmeniu. Kon-
servatoriai kartu su liberal\u0173
s\u0105j\u016bd\u017eiu ir socialliberalai yra
susijung\u0119\u012f "Prover\u017eio" blo-
k\u0105. Socialdemokratai, vals-
tie\u010diai liaudininkai ir "pilie-
tininkai" jau sudar\u0117 centro
kair\u0117s blok\u0105.
Vienas socialdemo-
krat\u0173 vadov\u0173 Gediminas
Kirkilas teig\u0117 po susitiki-
mo su prezidentu Valdu
Adamkumi suprat\u0119s, jog
\u0161alies vadovas nor\u0117t\u0173 ma-
tyti dviej\u0173 partij\u0173 - social-
demokrat\u0173 ir konservato-
ri\u0173 - derybas.
V.Adamkus vakar teig\u0117
man\u0105s, kad skirtingas po-
litines ideologijas propa-
guojan\u010di\u0173 socialdemokra-
t\u0173 ir konservatori\u0173 bend-
ras darbas neb\u016bt\u0173 ka\u017ekoks
"stebuklas". \u0160alies vadovas
prid\u016br\u0117 manantis, kad so-
cialdemokratai ir konser-
vatoriai u\u017emezg\u0117 tiesiogi-
n\u012f ry\u0161\u012f d\u0117l bendro darbo.
Ta\u010diau neoficialiuose po-
kalbiuose abiej\u0173 partij\u0173 at-
stovai kaltina vieni kitus de-
ryb\u0173 \u017elugdymu.
\u017durnalistams pasiteira-
vus, ar turi kandidat\u0105\u012f prem-
jero post\u0105, prezidentas primi-
n\u0117, kad Vyriausyb\u0117s vadov\u0105
si\u016blo partijos. Jis prid\u016br\u0117 ne-
norintis komentuoti Seimo
pirmininko Viktoro Mun-
tiano i\u0161sakytos minties, kad
premjero post\u0105 gal\u0117t\u0173 u\u017eim-
ti eurokomisar\u0117 Dalia Gry-
bauskait\u0117.
Derybininkai kalba skirtingomis kalbomis
"Prover\u017eio" koalicija vienija 47 i\u0161 141 Seimo nario. O
socialdemokratai vakare jau skai\u010diavo tur\u0117siantys koali-
cijoje 53 atstovus parlamente, mat prie j\u0173 ketina jungtis
liberalcentristai. "Programiniu pagrindu matome patobulint\u0105
buvusios Vyriausyb\u0117s program\u0105, liberalcentristai savo ruo\u017etu
pateik\u0117 kelet\u0105 pasi\u016blym\u0173, ir mums pasirod\u0117, kad jie gali b\u016bti
priimtini", - po susitikimo su liberalcentrist\u0173 derybininkais
sak\u0117 socialdemokrat\u0173 seni\u016bnas Juozas Olekas.
Liberalcentristai yra pasi\u016bl\u0119\u012f b\u016bsimos Vyriausyb\u0117s
program\u0105\u012ftraukti nuostatas d\u0117l gyventoj\u0173 pajam\u0173 mo-
kes\u010dio suma\u017einimo iki 20 proc., tiesiogini\u0173 mer\u0173 rinkim\u0173
\u012fteisinimo.
Be to, liberalcentristai vakar der\u0117josi ir su Art\u016bro Paulausko
vadovaujamais socialliberalais. Pokalbyje buvo aptarta ir
galimyb\u0117 Seime kurti centro j\u0117g\u0173 blok\u0105.
SOCDEMAI\u012eGIJO PERSVAR\u0104
A.Kubilius (k.) ir G.Kirkilas prezidento si\u016blymus supranta ne-
vienodai.
Agent\u016bros INNA nuotr.
\u201c
\u201c
Si\u0173skkod\u0105 (pvz.: MINU WALL MIN1) numeriu1352.
\u017dinut\u0117s kaina - 2 Lt.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Antanas Zygas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->