P. 1
Modul BMM3108

Modul BMM3108

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Syarudin Ibrahim

More info:

Published by: Syarudin Ibrahim on Aug 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2014

pdf

text

original

 
BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU
TAJUK 1FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU
SINOPSIS
Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:
Konsep fonetik dan fonologi
Matlamat sebutan baku
Pelaksanaan Sebutan bakuFonologi ialah kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa yang terhasil melaluimulut manusia. Fonologi lazimnya dibahagikan kepada dua bidang, iaitu fonetikdan fonemik. Fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya,daerah pengeluarannya dan sifat fizikalnya. Fonemik ialah cabang fonologiyang menitikberatkan analisis sistem bunyi sesuatu bahasa yang dikaji padamasa tertentu khususnya untuk menghasilkan sistem tulisan. Pandangan yangini, digambarkan dalam rajah di bawah, menjadi pegangan kita. Di Barat, kajian tentang fonologi telah bermula sejak awal tahun 1800apabila para ahli bahasa memulakan kajian tentang perubahan bunyi bahasadengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasayang berkaitan. Namun demikian, penumpuan bidang fonologi moden lebihmenekankan aspek sebutan, dan seterusnya meneliti aspek fizikal artikulasisebutan yang sebenarnya.
1
FONETIKFONEMIKFONOLOGI
 
BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat:1.menjelaskan konsep fonetik dan fonologi;2.membanding beza antara bidang kajian fonetik dan fonologi;3.menerangkan matlamat sebutan baku bahasa Melayu;4.menerangkan pelaksanaan sebutan bahasa baku bahasa Melayu.
KERANGKA TAJUK-TAJUK1.0KANDUNGAN ISI
Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep fonetik danfonologi, matlamat sebutan baku bahasa Melayu dan pelaksanaan sebutan bakubahasa Melayu.
1.1 Definisi
 Apakah yang dimaksudkan dengan fonologi?
Fonologi
(daripadaGreek: φωνή,
 phōnē
, "suara, bunyi" dan λόγος,
lógos
, "perkataan, pertuturan, subjekperbincangan") ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu
2
Fonetik dan Fonologi
Konsep fonetik danfonologi sertaperbezaannyaMatlamatsebutan baku bahasaMelayuPelaksanaan sebutanbaku bahasa Melayu
 
BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYUtentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatubahasa. Mengikut FrankParker (1994), fonologi merupakan suatu bidang yang mengkaji sistem bunyisesuatu bahasa: iaitu rumus-rumus yang menentukan aspek sebutan. Dalamtradisi barat, pengkajian tentang bidang fonologi ini telah bermula sejak 200tahun yang lalu, iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800, apabila paraahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengancara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yangberkaitan. Sehubungan itu dengan kata lain, fonologi ialah ilmu tentangperbendaharaan fonem sesebuah bahasa. Dalam pengkajianfonetik, ahlibahasa mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasadirealisasikan atau dilafazkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tuhuhmanusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa.Fonetik (daripada perkataanYunaniφωνή (
 phonê
) "bunyi" atau "suara") ialahkajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifatfizikal bunyi (fon), serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, danpersepsi neurofizikal. Ilmu fonetik mula dikaji seawal 2,500 tahun lalu diIndia purba, berikutan catatan
mengenaitempatdankelakuan penghasilan  bunyibagi bunyi konsonan di dalam buku bertarikhabad ke-5 SMdalamBahasa  Sanskrit. Sistemhuruf Indikutama hari ini menyusun huruf konsonan mengikut klasifikasi
Pāṇini
.Menurut Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham (1985), bidang fonologimengkaji sistem bunyi- bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagisesuatu bahasa. Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan
“thestudy of the systematic organization of selected speech sounds in the spokenform of individual language has variously been called phonology”.
Menurut Dal bor, salah seorang ahli linguistik Barat,
“phonology is the study of the function and patterning of speech sounds“ 
yang bermaksud “fonologi ialahkajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yangdiucapkan oleh manusia”.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->