Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3 Cach Xay Dung Mot File Bath

3 Cach Xay Dung Mot File Bath

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by utunbu
make file bath
make file bath

More info:

Published by: utunbu on Jun 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2009

pdf

text

original

 
Ba caách xêy dûång möåt chûúngtrònh batch
Ngön ngûä taåo chûúng trònh lö (batch file) coá nhiïìuhaån chïë. Baâi naây chó caách duâng cöng cuå haån chïë naâyàïí giaãi quyïët möåt vêën àïì rùæc röëi nhû thïë naâo.öi àaä duâng 3 caách àïí giaãi quyïët möåt vêën àïì DOS röëi rùæm laâviïët möåt chûúng trònh chaåy theo lö (batch file) coá thïí lûu cùætvaâ khöi phuåc laåi jöåt hû muåc con möåt caách tûå àöång, giöëng caáchthûác cuãa daãi àaánh dêëu trang khi gêåp laåi saádh vaâ ài laâm viïåckhaác.Àiïìu gay cêën laâ "daãi àaánh dêëu àiïån tûã" cêìn xaác lêåp möåt biïënmöitrûúâng trong möåt chûúng trònh lö theo möåt giaá trõ àûúåc hiïín thõ búãimöåt lïånh DOS nhûng DOS khöng cung cêëp caách thûác àïí laâm àiïìunaây (xem baâi ài keâm "Nhêån thûác möi trûúâng" coá giaãi thñch ngùængoån vïì àùåc tñnh DOS quan troång naây).Sau àêy laâ möåt vñ duå àún giaãn. Chûúng trònh lö TEST.BAT xaác lêåpFILENAME nhû laâ thöng söë cho möåt tïn file àûúåc àaánh vaâo taåidêëu nhùæc DOS :SET FILENAME=%1Khi baån àaánh vaâo doâng lïånh sau àêy : TEST.BAT LETTER.TXTDOS thûåc hiïån TEST.BAT giöëng nhû laâ:SET FILENAME=LETTER.TXTNhûng xaác lêåp möåt biïën theo möåt giaá trõ maâ lïånh DOS hiïín thõbùçng caách naâo ? Chùèng haån chuáng ta muöën TEST.BAT bao göìmlïånh CD àïí thïí hiïån thû muåc hiïån thúâi. Muåc àñch cuãa chuáng ta laâàùåt thû muåc naây vaâo trong möåt biïën coá tïn laâ CURDIR. Noái caáchkhaác, chuáng ta muöën coá möåt lïånh maâ logic cuãa noá laâ :SET CURDIR=(kïët xuêët tûâ lïånh CD)Àaáng tiïëc, DOS khöng coá lïånh naâo sûã duång logic naây. Ngön ngûälêåp trònh lö seä khöng cho pheáp baån gaán kïët xuêët nhû vêåy trûåctiïëpvaâo möåt biïën, baån chó coá thïí giaán tiïëp laâm viïåc naây.Àïí xûã trñ tònh caãnh naây, töi àaä tòm ra 3 phûúng phaáp - khöng coáphûúng phaáp naâo thêåt hoaân thiïån. Chuáng cuâng chó ra möåt kïëtquaã,nhûng möîi phûúng phaáp coá nhûäng àiïím maånh laâm cho noá töët húntrong nhûäng cöng viïåc cuå thïí.Phûúng phaáp 1 : Chûúng trònh lö thûá cêëp Giaãi phaáp chung nhêët laâ
 
chaåy möåt chûúng trònh thûá cêëp xaác lêåp biïën möi trûúâng vaâ traãvïìchûúng trònh lö chñnh. Àïí hiïíu àiïìu naây roä hún, chuáng ta lûúát quavò duå "daãi àaánh dêëu saách".Chûúng trònh lö chñnh cuãa töi laâ MARK.BAT nhúá thû muåc hiïånthúâi bêët kyâ luác naâo àaánh vaâo MARK. Sau àoá, khi úã trong thûmuåckhaác, nïëu àaánh MARK\ thò MARK.BAT traã vïì thû muåc ban àêìu. Trong phiïn baãn 1 MARK1.BAT cuãa chûúng trònh lö naây, töi xaáclêåp thû muåc hiïån thúâi bùçng caách chuyïín kïët xuêët cuãa lïånh CDchoSETIT.BAT, SETIT.BAT chûáa doâng lïånh :SET CURDIR=SETIT.BAT laâ baãn sao cuãa möåt tïåp trúå giuáp thûúâng trûåc goåi laâSETIT.DAT àûúåc taåo búãi möåt chûúng trònh soaån thaão vùn baãn vaâlûu trong cuâng möåt thû muåc con BAT vaâ MARK1.BAT.SETIT.BAT khöng kïët thuác bùçng kyá tûå "carrigage return". Nïëukhaác ài, kïët xuêët àûúåc àõnh võ seä thïm vaâo SETIT.BAT nhû laâmöåt doâng lïånh tiïëp theo vaâ SETIT.BAT seä khöng chaåy. Conàûúâng dïî nhêët àïí taåo möåt chûúng trònh lö ngùæn nhû thïë laâ bùçnglïånh COPYCON. Taåi dêëu nhùæc cuãa DOS, haäy àaánh vaâo doâng lïånhtiïëp theo :COPY CON SETIT.BATSau àoá àaánh vaâo :SET CURDIR=Thay vò nhêën Enter taåi cuöëi doâng, haäy nhêën Ctrl - Z, sau àoá laâEnter.Àêy laâ caác doâng lïånh cuãa MARK1.BATCOPY C:\BAT\SETIT.DATC:\BAT\SETIT.BATCD>>C:\BAT\SETIT.BATCALL C:\BAT\SETIT. BATDEL C:\BAT\ SETIT. BATDoâng lïånh àêìu tiïn sao SETIT. DAT thaânh SETIT. BAT. Lyá dotöìn taåi cuãa SETIT. DAT àún giaãn laâ cêìn möåt SETIT. BAT seä dêìndêìn chûáa möåt àöëng caác löå trònh thû muåc khöng cêìn thiïët.Doâng lïånh thûá 2 hûúáng dêîn kïët xuêët tûâ lïånh CD vaâo cuöëi cuãafileSETIT. BAT, nhúâ sûã duång dêëu >>. SETIT. BAT bêy giúâ thamchiïëu túái thû muåc con töi muöën giöëng nhû laâ:SET CURDIR=C:\123\FILES.Doâng lïånh thûá 3 goåi SETIT. BAT ra, noá seä xaác lêåp giaá trõ cuãa
 
CURDIR vaâ traã vïì cho MARK.BAT. Cuöëi cuâng, doâng lïånh thûá 4xoáa SETIT. BAT, noá seä khöng cêìn thiïët nûäa.Bêy giúâ, chuáng ta àaä coá möåt caách xaác lêåp CURDIR, chuáng ta coáthïí viïët möåt vaâi doâng lïånh nûäa àïí traã vïì C:\123\FILES khi chuángta àaánh vaâo MARK\:ECHO OFFIF "%1"="GOTO SETDIRIF "%1"="\"CD%CURDIR%GOTOEND:SETDIRCOPY C:\BAT\=SETIT.DAT C:\BAT\SETIT.BATCD>>C:\BAT\SETIT.BATCALL C:\BAT\SETIT.BATDEL C:\BAT\SETIT.BAT:ENDThoaåt nhòn, viïåc duâng file trúå giuáp thûúâng trûåc SETIT.DAT coá thïí giöëng nhû laâ con àûúâng voâng vo àïí taåo ra SETIT. BAT. Taåi saokhöng àïí cho MARK1.BAT taåo ra SETIT. BAT vúái cuâng lïånhECHO ? Giaãi phaáp nhû vêåy seä loaåi boã sûå cêìn thiïët töìn taåiSETIT.DAT. Lïånh sau àêy seä laâm àiïìu àoá :ECHO SET CURDIR=SETIT.BATNhûng caách tiïëp cêån naây coá möåt sai lêìm nghiïm troång vò khi àoáSETIT. BAT seä luön luön kïët thuác bùçng möåt kyá tûå "carriagereturn". Sûå àõnh võ nhû vêåy kïët xuêët cuãa CD vaâo SETIT. BAT seälaâ nhû sau :SET CURDIR=C:\123\FILESKhi baån goåi SETIT.BAT sau àoá noá xaác lêåp giaá trõ CURDIR thaânhröíng, cho baån möåt löîi "File not found" taåi doâng lïånh böí sung vaâ vïìlaåi MARK1.BAT, cöng viïåc khöng hoaân thaânh.MARK1.BAT coá caác lúåi àiïím laâ àún giaãn vaâ chaåy nhanh. Khuyïëtàiïím cuãa noá laâ baån phaãi duâng file phuå SETIT.DAT. Nïëu baånchuyïín giao caác chûúng trònh lö cuãa baån trong nhoám baån beâ, thòrêët coá thïí coá ai àoá nhêån àûúåc baãn sao cuãa MARK.BAT maâ khöngcoá file höí trúå ài keâm. Àöìng thúâi, chûúng trònh lö phaãi chûáa caác löåtrònh cuãa caác file MARK1.BAT.Phûúng phaáp 2 : Chûúng trònh lö àún nhêët. Trong phiïn baãn 2 vúái tïn laâ MARK2.BAT, SETIT. BAT trúãthaânh möåt àoaån trònh úã cuöëi MARK2.BAT. Nghôa laâ doâng cuöëicuãa MARK2.BAT laâSET CURDIR =Nhû trûúâng húåp MARK1.BAT, doâng lïånh naây khöng àûúåc kïëtthuác búãi möåt kyá tûå "carriage return".Nïëu baån duâng EDIT.COM ài keâm theo DOS àïí soaån thaão thò haäy

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->