Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Because She Was a Woman

Because She Was a Woman

Ratings: (0)|Views: 77 |Likes:
Published by BHEBUT
This paper was submitted to be part for the IFI Women Clergy Booklet published in decade of celebration for women priest but unfortunately was not included.

Happy to share for wider readership, comments are welcome. Thanks.

This paper was submitted to be part for the IFI Women Clergy Booklet published in decade of celebration for women priest but unfortunately was not included.

Happy to share for wider readership, comments are welcome. Thanks.

More info:

Published by: BHEBUT on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2010

 
HKDJ[TK TFK ^JT J ^A@JE
hy Xkw% Kxjfwiccj @jnj-Djhiccjt
–\x{cy I |kcc ya{# ~fkxkwkx |fit naal ek~t it rxadcji`kl ie |fk ~fack ~axcl#~fj| tfk fjt laek ~icc hk |acl ie xk`k`hxjedk ag fkx%‐ &@j||fk~ 87?:4 '@jxm :<?9)%
Ie|xal{d|iae
\fa{tjel ag ykjxt fjl rjttkl tiedk |fk xkt{xxkd|iae kwke| |aam rcjdk# jt Dfxit|ijet# `jey ag {t|jmk rxilk hkien Dfxit| gacca~kxt jel hkien |x{k |a |fk Natrkc `kttjnk% Ea aek da{cl xkg{|kjeyaek fa~ fk!tfk lkdcjxkt fit!fkx gji|f ie Nal% I| it kwkxyaek’t xkcinia{t xinf|t% H{| eki|fkx aek da{cl xkg{|k eax z{kt|iae jey ~a`je ~fke tfk jggix`t |fj| Nal fjt niwke fkx kz{jcarrax|{ei|y |a dcji` fkx tfjxk ie Nal’t `ieit|xy jel |f{t tfk ~je| |a ciwk a{| fkx gji|f ie tkxwienNal’t rkarck% Daetkz{ke|cy# i| it hkyael xkcinia{t xinf|t ~fke ~a`ke ag gji|f kvkxditk |fkix nig|t ag ~a`jefaal# ckjlkxtfir# axliej|iae jel tkxwidk%^k fkjxl jel xkjl `jey t|axikt jel cigk kvrkxikedkt ag |fk ljxien jd|t ag ~a`ke# da{xjnka{t~a`ke ~fatk gji|f it ciwkl-a{| ie |a|jc tkxwidk% \fk Hihck fjt j ca| ag t|axikt ag ~a`ke ag gji|f ha|f |fk mea~e jel |fk {erar{cjx aekt% \fk fit|axy ag |fk t|x{nnckt ag |fk Giciriea rkarck da{clekwkx r{| ~a`ke rjx|idirj|iae jel dae|xih{|iae ie|a ahciwiae% @jey dje j||kt| |a |fk hxjwkltrixi|kl ~a`ke |ank|fkx ~i|f |fk `ke ~fa dae|ie{a{tcy aggkxkl |fkix ciwkt ie lkgketk ag cigk jelf{`je linei|y jt |fkix cigk-aggkxien xktraelien |a Nal’t djcc%
\fk ^a`ke ie |fk Hihck
^k jxk ielkh|kl |a a{x gaxhkjxt# |fk gji|fg{c jel t|xaen-~icckl ~a`ke ~fa ljxk |a |kjdf {t |a xk-xkjl |fk Hihck gxa` j ~a`je’t rkxtrkd|iwk% \fk `k|falacany fkcrt {t |a xkcj|k jel ilke|igy |fk`jey ~a`ke ie |fk Hihck niwien l{k xkdanei|iae ktrkdijccy |a |fk {efkjxl aekt h{| ~fatk cigkkvk`rcigikt da{xjnk jel gji|f kvkxditien ckjlkxtfir jel |a|jc tkxwidk ~fick dkckhxj|ien |fkix nig|ag ~a`jefaal j| |fk tj`k |i`k% ^k ~a{cl hk nxkj|cy fkcrkl |fj| gxa` a{x a~e xjem ~k la t|jx|xkd|igyien |fk ~jy |fky jxk ie|xal{dkl |a {t jel jggix` |fkix ckjlkxtfir jel tkxwidk%
@ixij`
~fa fjl hkke wik~kl jt tkdaeljxy |a fkx hxa|fkxt @atkt jel Jjxae xj|fkx |fje|fk gixt| ~a`je `ke|iaekl ie |fk Hihck ~fatk ie|kxkt| ~jt ej|iaejc jel ~fatk `ittiae~jt rj|xia|id%
 Ojkc 
~fa ~jt {emea~e |a {t h{| xk`k`hkxkl gax fkx jd| ag fkxait` l{xien |fk |i`k ag  o{lnkt hy miccien j nkekxjc ~fa dj{tkl gax|y ykjxt ag Itxjkci|kt’ arrxkttiae%
 O{li|f
~fa cihkxj|kl fkx rkarck gxa` Jttyxije tiknk hy dfarrien agg |fk fkjl ag |fkjx`y nkekxjc%
@jxy ag @jnljcj
ax 
@jnljckek
~fa it mea~e |a hk j rxat|i|{|k xj|fkx jt ckjlkx#da`rjeiae jel t{rrax|kx ag Okt{t l{xien fit `ieit|xy jel |fk gixt| |a xkwkjc |fk naalek~t ag |fk Xkt{xxkd|iae%
 Kt|fkx#
~fa ~jt rjx| ag Mien Jf{tkx{t fjxk` jel cj|kx hkdj`k z{kke# {tkl fkx hkj{|yjel rati|iae |a ie|kxdklk |fk ciwkt ag fkx rkarck%
 Xjfjh
~jt j fjxca| ~fa tfkc|kxkl |~a ag Oatf{j’t `ke ~fke |fky dj`k |a try ae Okxidfalkgyien |fk mien’t axlkx jel hy lkdkiwien fit taclikxt jel fkcr |fk Itxjkci|kt |a ktdjrk%
 
Z{kke Wjtf|i
~fa fjl hkke xknjxlkl jt litahklike| hy xkg{tien |fk mien’t axlkx |a rjxjlk fkx hkj{|y gax fit lx{emke n{kt|t xj|fkx |fje jt j ~a`je ag linei|y jel tkcg-xktrkd| ~fa xkg{tkl faeax h{| dfatk lkrati|iae jel hjeitf`ke| iet|kjl%
 Hj|ftfkhj
~jt mea~e |a hk j tkl{d|iwk ~a`je ~fa c{xk |fk mien h{| ekwkx jt j xjrklwid|i` hy Mien Ljwil jel ~fa hkdj`k |fk `a|fkx ag Mien Taca`ae%
 Oadfkhkl 
~fa ~jt |fk lj{nf|kx ag Ckwi ~jt |fk `a|fkx ag Jjxae# @atkt jel @ixij` jellktri|k ag fkx caenient gax fkx dficlxke tfk lklidj|kl |fk` |a tkxwk Nal%
 Jeej
~jt |fk ~ila~ tkxwien j| |fk \k`rck ~fke |fk Dficl Okt{t ~jt hxa{nf| hy fit`a|fkx @jxy# ~fa ~jt |fk gixt| |a jeea{edk Itxjkc’t cihkxj|iae jel ~fa rxkjdfkl |fj| |fk`ixjdck `jlk gcktf ae |fk ljy tfk tj~ |fk Dficl%
 Rxitdj
&|fk ~igk ag Rxidiccj) ~fa ha|f t{rrax|kl Rj{c’ `ieit|xy ie |i`k ag |fk rkxtkd{|iaetag |fk kjxcy Dfxit|ijet jel ie jcc Rj{ct’ nxkk|ient tfk ~jt `ke|iaekl gixt|# j tine ag  rxa`iekedk ie j d{c|{xk ~fkxk i| it dae|xjxy |a tadijc `axkt%\fk t|axikt ~fkxk |fktk ~a`ke ~kxk iewacwkl jxk jha{| cigk# j cigk ea| gax |fk`tkcwkt h{| gax a|fkxt% Fa~ |fky gjdkl lkj|f# kvr{ctiae# litnxjdk# f{`icij|iae# rkxtkd{|iae# jt tkdael dcjttdi|ike h{| ekwkx lil |fky t|ar hkdj{tk |fky ~kxk da``i||kl --- ~fj| |fky jxk laien ~a{cl hxienta`k|fien naal -- j |xjetgax`j|iae gxa` acl |a ek~# j cigk awkx lkj|f --- j cihkxj|iae% \fit it~fj| |fk naal ek~t ag |fk Xkt{xxkd|iae Kwke| hxient |a {t jt kvk`rcigikl hy Okt{t Dfxit|fi`tkcg%
\fk Natrkc Jdda{e|t
Lktri|k ag |fkix liggkxkedkt ie rxktke|j|iae ax |fk ~jy |fk t|axy ~jt |acl# |fk Tyear|id Natrkct ag @jxm# @j||fk~ jel C{mk jel |fk Oafjeeiek Natrkc &Oafe’t Natrkc) xkgckd| |fk tj`k hjtid t|axyjha{|
|fk ~a`je ~fa jeaie|t Okt{t%
\fk wkxtiae ag |fk @jxmje &@jxm) jel @j||fkje&@j||fk~) Natrkct ag |fk rjttiae jdda{e|t ag Okt{t fjwk ti`icjx rxktke|j|iae% \fk ~a`je ~fajeaie|t Okt{t’ fkjl &@j||fk~ 87?>) ~i|f j wkxy dat|cy aie|`ke| ag ejxl &@jxm :<?4) xkdkiwktjrrxawjc hy |fk Caxl% \fk litdirckt tdaclkl |fk ~a`je gax t{df j ~jt|k ag `aeky% Iet|kjl ag tkccien |fk aie|`ke| gax cjxnk t{` jel hk niwke |a |fk raax# i| ~jt ~jt|kl hy ra{xien |fkaie|`ke| |a Okt{t’ fkjl% Okt{t hkien j~jxk ag ~fj| |fky lil |a |fk ~a`je xkh{mkl |fk litdirckt%Gax Okt{t# |fk ~a`je fjt rkxgax`kl j naal tkxwidk jt j ~jy ag rxkrjxien gax fit da`ien h{xijc%\f{t# jllxkttien |a |fk litdirckt# Okt{t tjil?
–\x{cy I |kcc ya{# ~fkxkwkx |fit naal ek~t itrxadcji`kl ie |fk ~fack ~axcl# ~fj| tfk fjt laek ~icc hk |acl ie xk`k`hxjedk ag fkx%‐
&@j||fk~ 87?:4 ' @jxm :<?9)\fk Ga{x|f Natrkc ax Oafe’t Natrkc ilke|igikt |fk ~a`je jt @jxy ag Hk|fjey# j lkwa|kl gxikelag Okt{t ~fa tfa~t fkx cawk hy jeaie|ien fi`% Fa~kwkx# C{mk’t Natrkc tfig|t |fk gad{t ag |fkt|axy &gxa` |fk ~a`je ~fa xkdkiwkt Okt{t’ jrrxawjc jel ~fa ~icc jc~jyt hk xk`k`hkxkl) ie|a
j~a`je ie |fk di|y ~fa it j tieekx#
~fa jeaie|t Okt{t’ gkk| &C{mk >?4>-46) jel ~jt gaxniwke gax tfa~ien nxkj| cawk# tjyien |a fkx? –
Ya{x gji|f fjt tjwkl ya{= na ie rkjdk
%‐ &C{mk >?<>-;2)Ag |fk ga{x jdda{e|t jha{| |fk ~a`je ~fa jeaie|t Okt{t# xknjxlcktt ag |fk ~jy |fk t|axy it hkien rxktke|kl# i| it wkxy xk`jxmjhck |fj| j| |fk kel Okt{t jc~jyt {rcig|t |fk t|j|{t ag |fk ~a`kejnjiet| rxa|kt|# xkokd|iae# jxxanjedk jel litdxi`iej|iae gxa` |fk `jck litdirckt% Jddaxlien |aKcijhk|f Giaxkej ie fkx haam Ie @k`axy ag Fkx#
ig |fk axiniejc t|axy fjl hkke o{t| j t|axyjha{| |fk jeaie|ien ag j n{kt|# ~fa ~jt Okt{t# i| it {ecimkcy |fj| t{df j da``aercjdk nkt|{xk~a{cl fjwk hkke xk`k`hkxkl jel xk|acl jt |fk rxadcj`j|iae ag |fk natrkc%
\fkxkgaxk# i| it`{df `axk cimkcy |fj| ie |fk axiniejc t|axy |fk ~a`je jeaie|kl Okt{t’ fkjl% Tiedk |fk rxarfk| ie
 
|fk Acl \kt|j`ke| jeaie|kl |fk fkjl ag |fk Ok~itf mien# |fk jeaie|ien ag Okt{t’ fkjl `{t| fjwk hkke {elkxt|aal i``klij|kcy jt |fk rxarfk|id xkdanei|iae ag Okt{t# |fk Jeaie|kl# |fk @kttijf#jel |fk Dfxit|% Jt gjx jt |fk ga{x jdda{e|t jxk daedkxekl# |fky jxk wkxy dckjx |fj| i| ~jt j ~a`je~fa ej`kl Okt{t hy jel |fxa{nf fkx rxarfk|id tine-jd|iae%Ie Okt{t’ |i`k# ~fke Itxjkc ~jt {elkx |fk Xa`je K`rixk# |a rxadcji` ta`kaek |a hk |fk Dfxit|#|fk cihkxj|ax ag |fk rkarck gxa` |fk yamk ag |fk Xa`jet jc~jyt iewi|k |xa{hck hkdj{tk i| `kjetlitahklikedk# lkgijedk ax xkhkcciae jnjiet| |fk rxktke| x{ck% ^fj| |fk ~a`je lil |a Okt{t#jeaie|ien fi` jt @kttijf# ~jt j hacl jel ljxien jd| laek hy j ~a`je ie Okt{t’ |i`k% \fk jd|iaei|tkcg ~jt j raci|idjc t|j|k`ke|% Jel gaxk|kccien |fk jd|iae-kwke| ag ~fj| |fk ~a`je fjt laek itie gjd| j raci|idjccy ljenkxa{t t|axy* Jel Okt{t fjt da``jelkl |fj| ~fkxkwkx |fk natrkc it rxkjdfkl ie |fk ~fack ~axcl# ~fj| |fk ~a`je lil |a fi` ~icc jc~jyt hk |acl ie fkx `k`axy# iexk`k`hxjedk ag fkx%H{| i| it wkxy tjl |a ea|k |fj| ~fick |fk t|axikt ag O{ljt’ hk|xjyjc jel Rk|kx’t lkeijc jxk i`rxie|klie |fk `k`axy ag Dfxit|ijet# |fk t|axy ag |fj| da{xjnka{t# ej`kcktt ~a`je ~fa rxarfktiklOkt{t# |fk @kttijf# |fk Dfxit|# |fk Cihkxj|ax it rxjd|idjccy gaxna||ke ig ea| lkcihkxj|kcy kxjtklgxa` |fk jdda{e|t ag Okt{t’ rjttiae ejxxj|iwkt% Kwke fkx ej`k it cat| |a {t% \fj| |fk ~a`je’t rxarfk|id-tine jd|iae lil ea| hkda`k j rjx| ag |fk natrkc mea~cklnk ag Dfxit|ijet% \fk ~xi|kxtag |fk Tyear|id Natrkct? @jxm# @j||fk~ jel C{mk ekwkx mek~ fkx ej`k jel i| ~jt aecy ieOafe’t Natrkc |fj| ilke|igikl fkx jt @jxy ag Hk|fjey% Ej`kcktt jt tfk ~jt |a |fk \fxkkNatrkct# i| it {ecimkcy ea| |a ~aelkx fa~ da`k |fk ~a`je ~jt ej`kcktt jel {emea~e l{xienOkt{t’ |i`k ~fke ie gjd| tfk ~jt hxienien j wkxy kvrketiwk miel ag aie|`ke| jel ra{xkl i| |aOkt{t’ haly |a |fk jenkx ag |fk litdirckt jt j ~jt|k% Ea t{df je axliejxy kdaea`idjccy raax ~a`je da{cl h{y kvrketiwk aie|`ke| l{xien Okt{t’ |i`kjel kwke ie a{x a~e dae|kv|# ~i|fa{| hkien xkdaneikl% Fa~ da`k tfk it gaxna||ke ~fke Okt{tda``jelt |fk arrati|k1
–\x{cy I |kcc ya{# ~fkxkwkx |fit naal ek~t it rxadcji`kl ie |fk~fack ~axcl# ~fj| tfk fjt laek ~icc hk |acl ie xk`k`hxjedk ag fkx%‐
&@j||fk~ 87?:4 '@jxm :<?9)% \fj| ckjlt {t |a z{kt|iae ^FY% \fk ej`k ag |fk hk|xjykx jel |fk aek ~fa lkeiktOkt{t jxk xk`k`hkxkl# h{| |fk ej`k ag |fk gji|fg{c litdirck ~fa hxjwkt fkxtkcg |a j wkxyda{xjnka{t jd| it gaxna||ke‧~fy1 It i| hkdj{tk tfk ~jt j ~a`je1
\fk Jggix`j|iae ag ^a`ke
I| it liggid{c| |a trkd{cj|k |fke |fj| I\ IT HKDJ[TK TFK ^JT J ^A@JE# tfk it gaxna||kejel fjt ekwkx hkke niwke l{k xkdanei|iae% Fa~kwkx# i| tkk`t |fkxk it ta`k |x{|f ie |fkt|j|k`ke|% \fk Df{xdf tkk`t
|a gaxnk| 
%%%\fj| it ~fy# i| |jmkt gax jcc ~a`ke |fk da{xjnk jel |fk t|xken|f |a xkdaneik# |a jggix` |fk t|axyjel |a t|jx| xk`k`hkxien fkx jt da``jelkl hy Okt{t |fj| ~fj| tfk fjt laek ~icc hk |acl ie fkx `k`axy% I| ~icc |jmk jcc ~a`ke |fk da``i|`ke| |a gacca~ ~fj| tfk fjt laek hy ciwien a{| |fknatrkc i`rkxj|iwk? |a rxadcji` |fk naal ek~t jel |a tkxwk |fk ckjt| ag a{x hxk|fxke jtkvk`rcigikl hy Okt{t ie fit `ieit|xy jel |a jd|iwkcy rjx|idirj|k Dfxit|’t `ittiae |fxa{nf fitDf{xdf%Jt ~a`ke# dxkj|kl ie |fk i`jnk jel cimkektt ag Nal# ~k fjwk a{x xktraetihici|y |a |jmk rjx| ie|fk `ieit|xy ag |fk Df{xdf jt |fk k`hali`ke| ag Okt{t Dfxit| hy hkien je jd|iwk `k`hkx ag ~fkxk ~k hkcaen% Ea~ |fj| ~k mea~ a{x djccien jel jxk iegax`kl |fk ekkl |a jd|iwkcy rjx|idirj|k# ~k tfa{cl ea| ~ji| |a hk iewi|kl ax |a xk`jie ticke|# {edaedkxekl# ieliggkxke|# xkcjvkl

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->