Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
04-stabilnost, toplotni gubici__ARHITEKTONSKA FIZIKA_predavanje_Arhitektonski fakultet u Beogradu

04-stabilnost, toplotni gubici__ARHITEKTONSKA FIZIKA_predavanje_Arhitektonski fakultet u Beogradu

Ratings: (0)|Views: 1,391|Likes:
Published by Aleksandra

More info:

Published by: Aleksandra on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
ФизикаФизиказградазграда
44..
предавањепредавање
школскашколска
20062006--0707
годгод
..
1.1.
ПровераПровералетњелетњестабилностистабилностиконструкцијеконструкције
2.2.
ПрорачунПрорачунукупних укупнихтоплотнихтоплотнихгубитакагубитаказградезграде
ПредавачПредавач
::
доцдоц
..
дрдр
..
 Ана АнаРадивојевићРадивојевић
ПровераПровералетњелетњестабилностистабилностиконструкцијеконструкције
проверапровералетњелетњестабилностистабилностиконструкцијеконструкцијесесесводисводинанапроверупроверуњенихњенихмогућностимогућностиу упогледупогледуакумулацијеакумулацијетоплотетоплоте
 
ПровераПровералетњелетњестабилностистабилностиконструкцијеконструкције
ууначелуначелу
,,
контролаконтролапротокапротокатоплотнетоплотнеенергијеенергијекрозкрознекунекуконструкцијуконструкцијусесезаснивазасниванана
33
карактеристичнакарактеристичнамеханизмамеханизмаделовањаделовања
::
рефлексијарефлексијатоплотетоплоте
((
карактеристикакарактеристикаметаламетала
,,
односноодносно
,,
материјаламатеријалакодкодкојихкојихпреовлађујепреовлађујезрачењезрачењекаокаоначинначинпреношењапреношењатоплотетоплоте
 – –
принциппринципсесезаснивазаснивананаправилномправилномпостављањупостављањуметалнихметалнихфолијафолијауусклопусклопуконструкцијаконструкција
))
отпоротпорпролазупролазутоплотетоплоте
((
принциппринципделовањаделовањатермоизолационихтермоизолационихматеријаламатеријала
))
складиштењескладиштење
((
акумулирањеакумулирање
))
топлотетоплоте
((
карактеристикакарактеристикамасивнихмасивнихконструкцијаконструкција
))
 – –
значајнозначајнозазаадекватнуадекватнутоплотнутоплотнустабилностстабилностконструкцијеконструкције
ПровераПровералетњелетњестабилностистабилностиконструкцијеконструкције
материјалиматеријаливеликогвеликогтермичкогтермичкогкапацитетакапацитетаненеутичуутичусамосамонанаповећањеповећањепротокапротокатоплотетоплотенегонегоиинанавремевремекадакадасесеоноонодешавадешава
 – –
способност способност акумулације акумулације топлоте топлоте успорава успорава 
одлаже одлаже 
 )  ) 
проток проток топлотне топлотне енергије енергије 
зазаразликуразликуододоваквиховаквихматеријаламатеријала
,,
кодкодизолационихизолационихматеријаламатеријалаиионихонихкојикојирефлектујурефлектујутоплотутоплоту
,,
проток проток топлотетоплотекрозкрозконструкцијуконструкцијује јетренутантренутан
!!
 
ПровераПровералетњелетњестабилностистабилностиконструкцијеконструкције
иакоиакотемпературнетемпературнепроменепроменененепоказујупоказујуувек увек правилностправилностиицикличностцикличностуупонашањупонашању
((
отежаноотежаноматематичкоматематичкомоделовањемоделовањекојимкојимбибисеседобилидобилипрецизнипрецизниподациподацииипрорачунипрорачуни
),),
највећинајвећибројбројметеоролошкихметеоролошкихпроменапроменасесеможеможесвестисвестинана
2424
часачаса
((
дневнидневнициклусциклус
))
ПровераПровералетњелетњестабилностистабилностиконструкцијеконструкције
зазамасивнумасивнуконструкцијуконструкцију је јекарактеристичнокарактеристичнодадаћећесвакисвакислојслојматеријаламатеријала
::
првопрвоапсорбоватиапсорбоватидеодеотоплотетоплотечимечимећећесесеповећатиповећатитемпературатемпературадатогдатогслојаслоја
,,
папатек тек ондаондадаљедаљепренетипренетитоплотутоплотунанаследећиследећислојслој
акумулиранаакумулиранатоплотатоплотаћећесесеемитоватиемитоватисасазнатнимзнатнимвременскимвременскимпомакомпомаком
!!!!!!!!

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dkrajsic8257 liked this
wweett liked this
Mijatovic Bosko liked this
zymki liked this
ana_jorgacevic liked this
Concrete Worms liked this
qqlele011 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->