Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
andathin arputhangal 2

andathin arputhangal 2

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by nilaalzagi

More info:

Published by: nilaalzagi on Aug 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

 
பக
- 2
அ ந பக இப ஜ நசதரகள பற
.
நசதரகநசதரகநசதரகநசதரக
 
.
 
இறய தன பரபசத ஓட நடதன பபம நசதரக த இ
.
நம ப கரகக எல ச பமயன த
. 
பரபசத வயபதபவ நசதரக
.
மனதன பலவ பற
,
வளம பகறன
.
அவ வக உ
.
எனவ த னக அதக தவ சதவக நசதரகளக மற வடதக கபன சதக
.
நடய ஒர நசதரமன ய ஒ சதரண ம கள நசதர
.
நசதரகள அத வய
,
பம
(Mass?),
பரகச
,
ஈ தம
,
அத றவ கக
,
அ ற வ நசதர ட இவற க தரபகறக
.
உமய நசதர எப என
?
அத பவ நலக என
?
அ எவமறமடகற
?
மனத எவ கவ
10
மதக இ உவகறன
,
அத பநசதரக ஒமலத நலய  நசதரமக
(Binary Stars)
 தவவதகதக வ
.
அத கல அள
10000
ஆக த
. 
நசதர எப எவ பறகற
? 
இத பரபசத வ வறட ம இல
.
வகள களநரபபள
.
இத பகள
Interstellar Gas and Dust
எகறக
.
இதவக
99%
 மத
1 %
 பக இகறன
.
இத
1%
சய தஅன த பக இகறன
.
மதய
99
சததத
75%
ஹரஜ அவகவ
(Atoms),
லறகவ
(Molecule)
இகற
.
மத இடதஹய ஆகரம ககற
.
இத வ பக
(
அவ
,
லற
)
பலசமயகள எத மனற
(neutral)
இலததக இத
,
சலஅக
 / 
லக மனறட
,
எலரனகவ
,
அயனகவஇகறன
.
இ இவற சற அல தரச
(density)
மக றவகவஇகற
.
அதவ
1
கன சமட ஒர ஒ அ இ அள தஇகற எற ப கக
.
ந உள கற ஏறறய
 
30,000,000,000,000,000,000
லக இகறன எபத உக தவககற
.
அபயன கண ப கக அதத
. 
இவறன வ ச மகடம இ இடத நலநலநலநலக எஅழகறக
. 
இத ஓய நலவ பட
.
இன நசதரகள பற தடவ
.
இத இ ஈக நல
.
 
இ ரயல நல
.
மய ஜ
2.7
மய ஒளயக ரத தஇகற
.
நலக மக அழகனவ
. (
நசதர ழதக அலவ
!) 
இ சல படகள பக
.
சக வக
. 
ன க நல

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->