Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
الأعمدة : الدرس و التمارين مع الحلول

الأعمدة : الدرس و التمارين مع الحلول

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,247 |Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

 
 
132
ا ﻤﻟلﺎﺠ
:3 
ةﺪﺣﻮﻟا
:01 
óï÷bïáïØ@óÝá§@ð÷bÕÝnÜa@ŠínÜa
1(
ﺔﻡﺪﻘﻡ
:
 
عﺎﺝرﻹا
 
و
 
ةﺪﺴآﻷا
 
تﻼﻋﺎﻔﺘﻟ
 
نإﻩﺬه
 
ﻦﻴﺑ
 
ﻦﻡ
 
و
 
،
 
ﺔﻴﻡﻮﻴﻟا
 
ﺎﻨﺕﺎﻴﺣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻤﺝ
 
تﺎﻘﻴﺒﻄﺕ
 
ةﺪﻤﻋﻷا
 
تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا
)
ﻞﻴﺒﻟا
(
و
 
ةﺪﺴآﻷا
 
تﻼﻋﺎﻔﺕ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻬﺱﺎﺱأ
 
ﻲﻓ
 
ﺪﻤﺘﻌﺕ
 
ﻲﺘﻟا
 
تاﺮﺧﺪﻤﻟا
 
و،
 
عﺎﺝرﻹا
 
ﻲﺘﻟا
 
،
 
ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ءﺎﻴﻤﻴﻜﻟا
 
ﻮه
 
و
 
ءﺎﻴﻤﻴﻜﻟا
 
عوﺮﻓ
 
ﻦﻡ
 
عﺮﻓ
 
ثاﺪﺤﺘﺱا
 
ﻢﺕ
 
ﺐﻥﺎﺠﻟا
 
اﺬه
 
ﺔﻴﻤهﻷ
 
ﺔﺠﻴﺘﻨآ
 
و
 
تﻼـﺻﻮﻤﻟا
 
ﺔــﺱارﺪﺑ
 
ﻢﺘـﻬﺕ
 
ﻦﻴــﺑ
 
ﺔﻨﺤـﺸﻟا
 
لﺎــﻘﺘﻥا
 
و
 
،
 
ﺔــﻴﻥﻮیﻷاو
 
،
 
ﺔــﻴﻥوﺮﺘﻜﻟﻹا
 
و
 
ﺔــﻴﻥﻮیﻷا
 
تﻼـﺻﻮﻟا
 
ﻢﻴﺴﻘﺕ
 
ّﻢﺕ
 
ﻚﻟذ
 
ﻰﻠﻋ
 
ادﺎﻤﺘﻋاﻰﻟإ
 
ءﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
رﺎﻴﺘﻟ
 
ﺎﻬﻠﻴﺻﻮﺕ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻦﻡ
 
داﻮﻤﻟا
 
ﻲه
 
مﺎﺴﻗأ
 
ﺔﻌﺑرأ
:- 
تﻼﺻﻮﻤﻟا
 / 
ﺔﻟزﺎﻌﻟا
 
داﻮﻤﻟا
/ 
تﻼﺻﻮﻤﻟا
 
ﻩﺎﺒﺵأ
/
تﺎﻴﺘﻟوﺮﺘﻜﻟﻻا
-
2 -
أ
 /
 ﻂﻟﻮﻓ
 
ءﺎﻋو
:
ءﺎﻋو
 
ﻦﻡ
 
ﺎﻄﻟﻮﻓ
 
ءﺎﻋو
 
نﻮﻜﺘی
 
ﻪﻴﻓ
 
سﻮﻤﻐﻡ
 
ﺖیﺮﺒﻜﻟا
 
ﺾﻤﺣ
 
ﻦﻡ
 
دﺪﻤﻡ
 
لﻮﻠﺤﻡ
 
ﻰﻠﻋ
 
يﻮﺘﺤی
 
سﺎﺤﻨﻟا
 
ﻦﻡ
 
ﺔﺤﻴﻔﺻ
Cu
ءﺎﻴﺕﻮﺘﻟا
 
ﻦﻡ
 
ﺔﺤﻴﻔﺻ
 
و
 
 Zn
-
ﺐﺝﻮﻤﻟا
 
ﺐﻄﻘﻟا
 
سﺎﺤﻨﻟا
 
ﺔﺤﻴﻔﺻ
 
ﻞﻴﺜﻤﺕ
 - 
 ﺕﺐﻟﺎﺴﻟا
 
ﺐﻄﻘﻟا
 
ءﺎﻴﺕﻮﺘﻟا
 
ﺔﺤﻴﻔﺻ
 
ﻞﺜﻤ
 
دﻮﻤﻋ
 
ﺎﻄﻟﻮﻓ
 
ءﺎﻋو
 
ﻞﻜﺸی
 
ﻚﻟﺬﺑ
 
واﻰﻋﺪی
 
دﻮﻤﻋﺚﻴﺣ
 
 ﻂﻟﻮﻓ
 
ﺔآﺮﺤﻤﻟا
 
ﻪﺕﻮﻗ
 
ﻞﺼﺕﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
Fem
ﻰﻟإ
 
1,1 V 
 
ب
 – 
ﺎﻄﻟﻮﻓ
 
دﻮﻤﻋ
 
بﺎﻄﻘﺘﺱا
 :
 ﻤﻌﻟ
 
ﺔﻴﺒیﺮﺠﺘﻟا
 
ﺔﻈﺣﻼﻤﻟاﺺﻗﺎﻨﺘﺕ
 
ﻦﻡﺰﻟا
 
ﻦﻡ
 
ةﺪﻡ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻪﻥأ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﺎﻄﻟﻮﻓ
 
دﻮ
 
ﺔـﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔـآﺮﺤﻤﻟا
 
ةﻮـﻘﻟا
 
ﺺﻗﺎـﻨﺕ
 
ﻰـﻠﻋ
 
ﻞـﻴﻟد
 
اﺬه
 
و
 
رﺎﻴﺘﻟا
 
ةﺪﺵ
Fem
ﻚـﻟاذ
 
ﺮﻴـﺴﻔﺕ
 
ﻢـﺕ
 
و
 
دﻮـﻤﻌﻠﻟ
 
بﺎﻄﻘﺘﺱﻻا
 
اﺬه
 
ﺐﺒﺱ
 
ﻊﺝﺮی
 
و
 
،
 
دﻮﻤﻌﻟا
 
بﺎﻄﻘﺘﺱﺎﺑﻦﻴﺝورﺪـﻴﻬﻟا
 
زﺎـﻏ
 
ﻰـﻟإ
2
 H 
ىﺮـﺴﻡ
 
ﺮـﻴﻐی
 
يﺬـﻟا
 
 ﺤﻨﻟاﻞـﺙﺎﻤﺘﻟا
 
مﺪﻋ
 
لاوز
 
ﻰﻟإ
 
يدﺆی
 
ﺎﻤﻡ
 
سﺎ،ﻦیﺮـﺴﻤﻟا
 
ﻦﻴـﺑﺔـﻟازإ
 
ﺪـﻨﻋ
 
وﻦـﻡ
 
ﻦﻴﺝورﺪـﻴﻬﻟا
 
تﺎـﻋﺎﻘﻓ
 
بﺎﻄﻘﺘﺱﻼﻟ
 
ﺔﻌﻥﺎﻡ
 
ةﺪﻤﻋأ
 
ماﺪﺨﺘﺱا
 
ّﻢﺕ
 
اﺬﻟ
 
ﺪیﺪﺝ
 
ﻦﻡ
 
لﺎﻐﺘﺵﻼﻟ
 
دﻮﻤﻌﻟا
 
دﻮﻌی
 
سﺎﺤﻨﻟا
.
3 – 
ةﺪﻤﻋﻷا
 :
 
أ
/
ةﺪـــﻤﻋﻸﻟ
 
يﺮــﻈﻨﻟا
 
ﺐــﻥﺎﺠﻟا
 :
ﻦﻴﻴﻟﺎـــﺘﻟا
 
ﻦﻴﻴﺋﺎــﻨﺜﻟا
 
ﻦــﻡ
 
ﻞﻜـــﺸﺘﻡ
 
دﻮــﻤﻋ
 
ﻦﻜﻴــﻟ
n2+2
 /
و
 
n1+1
 /
يدرﺎﺵ
 
ﺮﺴﺠﺑ
 
نﻼﺻﻮﻡ
 
دﻮﻤﻌﻟا
 
ﺎﻔﺼﻥ
 
ﺚﻴﺤﺑ
 
،
 
+3-(aq)3(aq)
( K + NO )
ﻦﻡ
 
ﻦﻜﻤی
 
مﻮﻴﺱﺎﺕﻮﺒﻟا
 
رﻮﻠآ
 
وأ
 
مﻮﻴﺱﺎﺕﻮﺒﻟا
 
تاﺮﺘﻥ
 
لﻮﻠﺤﻤﺑ
 
ﻞﻠﺒﻡ
 
ﺢﻴﺵﺮﺕ
 
ﺔﻗرو
 
ﻦﻋ
 
ةرﺎﺒﻋ
 
ﻮﻬﻓ
 
،
 
ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﻞﻘﻨﻟا
 
ﺔیراﺮﻤﺘﺱا
 
أ
/1 – 
 ﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔآﺮﺤﻤﻟا
 
ةﻮﻘﻟا
 
و
 
دﻮﻤﻌﻟا
 
ﺔﻴﺒﻄﻗ
 
ﻪﻟ
 
ﺔﻴﺋﺎ
: 
ﺐﻄﻘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
فﺮﻌﺘﻟا
 
ﻦﻜﻤیﺐﺝﻮﻡ
 
نﻮﻤﻜﻟا
 
قﺮﻓ
 
نﻮﻜی
 
ّذإ
 
ﺮﺘﻡ
 
 ﻂﻟﻮﻔﻟا
 
ﻖیﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﺐﻟﺎﺴﻟا
 
ﺐﻄﻘﻟا
 
و
 
ﺐﻄﻘﻟا
 
نﺎآ
 
اذإﺐﻄﻘﻟا
 
ﺎﻤﻨﻴﺑ
 
،
 
ﺮﺘﻡ
 
 ﻂﻟﻮﻔﻠﻟ
 
ﻲﺱﺎﻴﻘﻟا
 
ﺐﻄﻘﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﻞﺻﻮﻡ
 
دﻮﻤﻌﻠﻟ ی
 
دﻮﻤﻌﻠﻟﻞﺻﻮﺐﻄﻘﻟا
 
ﻰﻟإ
com
ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔآﺮﺤﻤﻟا
 
ةﻮﻘﻟا
 
ﻞﺜﻤﺕ
 
ﺔﺱﺎﻘﻤﻟا
 
ﺔﻤﻴﻘﻟا
 
و
 
ﺮﺘﻡ
 
 ﻂﻟﻮﻔﻠﻟ
 E 
 
)
 E 
 
قﺮﻓ
 
ﻞﺜﻤﺕ ی
 
ﻻ
 
يأ
 
غاﺮﻔﻟا
 
ﺪﻨﻋ
 
دﻮﻤﻌﻟا
 
ﻲیﺮﺴﻡ
 
ﻦﻴﺑ
 
نﻮﻤﻜﻟا ﺠ
 
ﻲﺋﺎﺑﺮﻬآ
 
رﺎﻴﺕ
 
ﻩزﺎﺘ
(
 
 
133
 
أ
/2 – 
دﻮﻤﻌﻠﻟ
 
يﺰﻡﺮﻟا
 
ﻞﻴﺜﻤﺘﻟا
 :
ﻲﻟﺎﺘﻟﺎآ
 
ﺎﺣﻼﻄﺻا
 
دﻮﻤﻌﻟا
 
ﻞﺜﻤﺘی
: 
n2+n1+2211
 M / M / / M /
 
أ
/3 – 
ﺔﻨﺤﺸﻟا
 
تﻼﻡﺎﺣ
 
لﺎﻘﺘﻥا
:
ﺐﻄﻘﻟا
 
ﻦﻡ
 
ﻞﻘﺘﻨی
 
ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
رﺎﻴﺘﻟا
 
،
 
ﺔﻘﻠﻐﻤﻟا
 
ةراﺪﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻮﺤﻥ
 
ﺐﻄﻘﻟا
 
يأ
:
 I 
 
ﺎﻡأﺐﻄﻘﻟا
 
ﻦﻡ
 
ﻞﻘﺘﻨﺘﻗ
 
تﺎﻥوﺮﺘﻜﻟﻻا
 
ﺐﻄﻘﻟا
 
ﻮﺤﻥنﺪﻌﻤﻟا
 
ةﺪﺴآأ
 
ﻦﻋ
 
ﺔﺠﺕﺎﻥ
 
ﺔآﺮﺤﻟا
 
ﻩﺬه
2
(s)
ﺐﻟﺎﺴﻟا
 
ﺐﻄﻘﻟا
 
ﺪﻨﻋ
:
*
2
n22( aq )2
(s) = M + ne
 
ﺔیﺪﻌﺼﻡ
 
ةﺪﺴآأ
:
 ﻟﺎﺱ
 
ﺐﻄﻗﺐ
*
1
n1( aq )11(s)
 M + ne =
 
ﻲﻄﺒﻬﻡ
 
عﺎﺝرا
 :
ﺐﺝﻮﻡ
 
ﺐﻄﻗ
 
دراﻮﺸﻟا
 
ﺔآﺮﺣ
 
ﻪﻘﻘﺤﺕ
 
ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
لدﺎﻌﺘﻟا
 
دﻮﻤﻌﻟا
 
ﻞﺧاد
 
ﻲﻓ
 
ﺔـﻈﺣﻼﻡ
:
دراﻮـﺸﻟﺎﻓ
 
دﻮـﻤﻌﻟا
 
ﻞـﺧاد
 
ﻞـﻘﺘﻨﺕ
 
ﻻ
 
تﺎـﻥوﺮﺘﻜﻟﻻا
)
ﺮـﺴﺠﻟا
 
دراﻮـﺵ
 
ﺔـﺻﺎﺧ
(
ﻦـﻜﻤﺕ
 
ﻲـﺘﻟا
 
ﻲـهﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔیراﺮﻤﺘﺱﻻا
 
أ
 – 4/
دﻮﻤﻌﻟا
 
ﻞﻴﻐﺸﺕ
:
ﻲﻓ
 
ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا
 
ﺔﻠﻴﺼﺣ
 
ﻰﻟإ
 
دﻮﻤﻌﻟا
 
ﻞﻴﻐﺸﺕ
 
دﻮﻌیدﻮﻤﻌﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا
 
بﺮﻀﺕ
1
n
 
 
2
n+-2(s)(aq)212
= M + n(e) × n
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا
 
بﺮﻀﺕ
2
n
 
 
n+-1(aq)11(s)2
+ n(e) = M × n
 
2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ 
n+12211211
n M(s) + n M (s) = n M + n M(s)
 
ﺎﻴﺕ
 
دﻮﻤﻌﻟا
 
ﺪﻟﻮیﺚـﻴﺣ
 
نزاﻮـﺘﻟا
 
ﺔـﻟﺎﺣ
 
غﻮﻠﺑ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﺮﺵﺎﺒﻤﻟا
 
ﻩﺎﺠﺕﻻا
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻠﻤﺠﻟا
 
رﻮﻄﺕ
 
لﻼﺧ
 
ﺎﻴﺋﺎﺑﺮﻬآ
 
ار
 
ﻪﺕﺪﺵ
 
مﺪﻌﻨﺕ
:
2112
nn2nn1
 [MQ = [M
++
 
و
 
21
n f 2n f 1
 [M K = [M
++
 
ﺚﻴﺤﺑ
:
Q < K 
com
 pile
 E 
 
 Acom A
+3
-
 K + NO
1
 M -
e
-
e
11
n+
 M 
22
n+
 M 
11
n-
 X 
22
n-
 X 
 I 
-
e
 
 
134
 
ﺔﺸﻗﺎﻨﻡ
:
Q<
ﺮﺵﺎﺒﻡ
 
ﻩﺎﺠﺕا
 
ﻲﻓ
 
رﻮﻄﺘﺕ
 
ﺔﻠﻤﺠﻟا
 .
Q>
ﻲﺴﻜﻋ
 
ﻩﺎﺠﺕا
 
ﻲﻓ
 
رﻮﻄﺘﺕ
 
ﺔﻠﻤﺠﻟا
 .
Q=
رﻮﻄﺘﺕ
 
ﺔﻠﻤﺠﻟا
 
ﻮﺤﻥنزاﻮﺕ
 
ﺔﻟﺎﺣ
 . 
أ
-5/
دﻮﻤﻌﻠﻟ
 
ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔآﺮﺤﻤﻟا
 
ةﻮﻘﻟا
:
ةﺪﺴآﻷا
 
ﻞﻋﺎﻔﺕ
 
ﻖﻓو
 
ﻢﺘی
 
دﻮﻤﻌﻟا
 
لﺎﻐﺘﺵا
 
ﺔﻠﺼﺤﻡ
 
نأ
 
ﺎﻤﺑﻲﻟﺎﺘﻟﺎآ
 
ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔآﺮﺤﻤﻟا
 
ةﻮﻘﻟا
 
نﻮﻜﺕ
 
نذإ
 
ﺔﻴﻋﺎﺝرﻻا
nn1+2+1212
 M/MM/
 E = Fem = -
dpdp
 ∆
 
تﺎﻈﺣﻼﻡ
1 – 
ﺔﻴﺋﺎﻨﺜﻠﻟ
 
ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
 
ﻰﻨﺜﻡ
 
ﻰﻨﺜﻡ
 
تﺎﻴﺋﺎﻨﺜﻟا
 
ﻞآ
 
ﺔﻥرﺎﻘﻡ
 
ﻢﺘی
 
2
 H/
ﻲﻌﺝﺮﻡ
 
ﺔﻴﺋﺎﻨﺜآ
 
ﺮﻴﺘﻌﺕ
 
ﻲﺘﻟا
 
 E = 0
)
ىﺮﺴﻤﻟاﻲﻨﻴﺝورﺪﻴﻬﻟا
 
ﻲﻡﺎﻈﻨﻟا
 
 E. S . H 
(2 – 
ﺎﺑ
 
ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔآﺮﺤﻤﻟا
 
ةﻮﻘﻠﻟ
 
ﺰﻡﺮی
 
 ﻟ
 
ﺰﻡﺮ
Fem
 ـﺑ
 
وأ
 
 E 
و
 
 ﻂﻟﻮﻓ
 
ﺎﻬﺕﺪﺣو
 
أ
 – 6/
مﺪـﻘﺘﻟﺎﺑ
 
ﻖـﻠﻌﺘﺕ
 
ﻲـﻬﻓ
 
،
 
دﻮـﻤﻌﻟا
 
زﺎـﺘﺠﺕ
 
ﻲﺘﻟا
 
ءﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔﻴﻤآ
 
ﻦﻋ
 
ةرﺎﺒﻋ
 
ﻲهو
 
دﻮﻤﻌﻟا
 
ﺔﻌﺱ
 x 
ﺪﺣاو
 
ﻞﻋﺎﻔﺕ
 
لﻼﺧ
 
ةراﺪﻟا
 
زﺎﺘﺠﺕ
 
ﻲﺘﻟا
 
تﺎﻥوﺮﺘﻜﻟﻻا
 
دﺪﻋ
 
ﻦﻜﻴﻟ
 
،
 
ﻞﻋﺎﻔﺘﻠﻟ
:
Q =
τ 
. x . F 
)
ﺚﻴﺣ
ياداﺮﻔﻟا
 (
ﻲﺋﺎﻬﻨﻟا
 
مﺪﻘﺘﻟا
 
ﺪﻨﻋ
 
و
 f 
 x 
ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا
 
ءﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔﻴﻤآ
 
نﺈﻓ
 
 f
Q =
τ 
. x .
نﻮﻜﺕ
 
ﻦﻡﺰﻟا
 
و
 
رﺎﻴﺘﻟا
 
ةﺪﺵ
 
ﺔﻓﺮﻌﻡ
 
ﺔﻟﺎﺣ
 
ﻲﻓ
 
و
:
Q = I  Ah A h
×
 ﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔﻗﺎﻄﻟا
 
نﻮﻜﺕ
 
و ﺤﺔﻟﺎ
el 
 E = U I
×
)
لﻮﺝ
 
ﺎﻬﺕﺪﺣو
 J 
(
ﺚﻴﺣ
:
:
 ﻂﻟﻮﻓ
 
ﻪﺕﺪﺣو
 
ﺪﻟﻮﻤﻟا
 
ﻲﻓﺮﻃ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﺮﺕﻮﺘﻟا
 
قﺮﻓ
 I 
:
رﺎﻴﺘﻟا
 
ةﺪﺵ
( A )
 
،
 
:
ﻦﻡز
 
أ
 – 7/
نزاﻮﺘﻟا
 
ﺖﺑﺎﺙ
 
و
 
ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔآﺮﺤﻤﻟا
 
ةﻮﻘﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
ﺔﻗﻼﻌﻟا
 K 
:
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
فﺮﻃ
 
ﻦﻡ
 
ﺔﻗﻼﻌﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻰﻟإ
 
ﻞﺻﻮﺕ
 
ﻢﺕ ﻥﺮ ﻥﻲﻟﺎﺘﻟﺎآ
 
ﺎﻬﻏﺎﺻ
 
يﺬﻟا
 
و
 
ﺖﺴ
:
 
0
0,0592 E = E - log n
ﺔﻟدﺎﻌﻡ
 
 ﻥ ﺱﺮ ﻨﺖ
 
أ
 – 8/
يادارﺎﻓ
 
ﻦﻴﻥاﻮﻗ
: 
لوﻷا
 
نﻮﻥﺎﻘﻟا
:
َادﺮﻃ
 
ﺔﺒﺱﺎﻨﺘﻡ
 
ﻦﻴیﺮﺴﻤﻟا
 
ﺪﺣأ
 
ﺪﻨﻋ
 
ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺞﺕﺎﻨﻟا
 
ﻢﺴﺠﻟا
 
ﺔﻠﺘآ
 
نﻮﻜﺕ
 
ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا
 
ءﺎﻋو
 
ﻲﻓ
 
ةرﺎﻤﻟا
 
ءﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﺔﻴﻤآ
 
ﻊﻡ
 E 
1
n+11
 /M 
2
n+22
 M/V(volt)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->