Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
a019021 (2)

a019021 (2)

Ratings: (0)|Views: 487 |Likes:
Published by loekessers

More info:

Published by: loekessers on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2011

pdf

text

original

 
E-9264/10NLAntwoord van mevrouw Redingnamens de Commissie(19.1.2011)1.De Commissie verwijst naar het antwoord op de schriftelijke vragen E-4811/09 enE-4867/09
.Verordening (EG) nr. 2252/2004
stelt veiligheidsnormen voor paspoorten en reisdocumenten opter bescherming tegen vervalsingen. Er moeten biometrische identificatiemiddelen in het paspoortworden opgenomen, zodat een betrouwbaar verband kan worden gelegd tussen de rechtmatigehouder en het document. De verordening treft geen maatregelen voor de manier waaroppersoonsgegevens door de lidstaten moeten worden opgeslagen. De keuze om gecentraliseerdeof gedecentraliseerde databases op te zetten voor de opslag van biometrischepersoonsgegevens wordt aan de lidstaten overgelaten.Volgens het doelbindingsbeginsel van artikel 6, lid 1, onder b), van degegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG
mogen persoonsgegevens niet verwerkt worden opeen wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.Een uitzondering op dat beginsel kan slechts gerechtvaardigd worden als voor de verdereverwerking een specifieke rechtsgrondslag aanwezig is en wordt voldaan aan de beginselen vangegevensbescherming, in het bijzonder de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid. Opbasis hiervan geven enkele nationale gegevensbeschermingsautoriteiten de voorkeur aandecentrale opslag van biometrische persoonsgegevens.2.De database die in Nederland is aangelegd op basis van de Nederlandse paspoortwet zalmoeten voldoen aan het EU-acquis inzake gegevensbescherming en zal onder de bevoegdenationale autoriteit vallen, namelijk het College bescherming persoonsgegevens. Deze instantiemoet er dan ook op toezien dat een dergelijke nationale maatregel strookt met de nationalewetgeving die de EU-wetgeving in nationaal recht omzet.3.Ieder verder gebruik van persoonsgegevens in een bepaalde database wordt geregeld door het doelbindingsbeginsel en is onderhevig aan de beginselen van gegevensbescherming. Dus hetlatere gebruik van deze gegevens voor onderzoeksdoeleinden moet noodzakelijk zijn in eendemocratische samenleving en er moeten passende garanties worden geboden om de rechtenvan de betrokkenen te beschermen. Voor zover de database wetshandhavingsdoeleinden en degegevensuitwisseling ten behoeve van deze doeleinden dient, moeten de voorwaarden en degaranties voor de bescherming van persoonsgegevens in acht worden genomen die opgenomenzijn in de desbetreffende specifieke instrumenten. [Zoals aangegeven in het Besluit 2008/615van de Raad van 23 juni 2008 (het zogenaamde Prüm-besluit)
, dat betrekking heeft op nationaleDNA-analysebestanden en geautomatiseerde dactyloscopische identificatiesystemen, is hetsysteem van informatie-uitwisseling gebaseerd op een hit/no hit-systeem. Het hit/no hit-systeembiedt een structuur voor de vergelijking van anonieme profielen, waarbij aanvullendepersoonsgegevens pas na een hit worden uitgewisseld, en het nationale recht, met inbegrip vande rechtshulpvoorschriften, bepalend is voor de verstrekking en de ontvangst van die gegevens.Deze opzet waarborgt een adequaat systeem voor gegevensbescherming, met dien verstandedat de verstrekking van persoonsgegevens aan een andere lidstaat een adequaat niveau van
11
http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp
22
Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor deveiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten enreisdocumenten (PB L 385 van 29.12.2004, blz. 1).
33
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende debescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffendehet vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).
44
Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van degrensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdendecriminaliteit (PBL 210 van 6.8.2008).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->