Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trinh Bay Luan Van

Trinh Bay Luan Van

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:
Published by Thang Pham

More info:

Published by: Thang Pham on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
HÌNH TH
C TRÌNH BÀY LU
N V
Ă
N
ð
I H
C, TH
C S
 Ĩ 
 
Lu
n v
ă
n ph
i
ñư
c trình bày ng
n g
n, rõ ràng, m
ch l
c, s
ch s
,không
ñư
c t
y xóa, có
ñ
ánh s
trang,
ñ
ánh s
b
ng bi
u, hình v
,
ñ
th
.Lu
n v
ă
n
ñ
óng bìa c
ng màu xanh bi
n, in ch
nh
ũ
 
ñ
d
u ti
ng Vi
t xem ph
 l
c 2, trang ph
bìa (title page) xem ph
l
c 3, m
c l
c xem ph
l
c 1.
1. So
n th
o v
ă
n b
n:
Lu
n v
ă
n s
d
ng ch
Times New Roman, b
ng mã Unicode c
ch
13c
a h
so
n th
o Winword ho
c t
ươ
ng
ñươ
ng; m
t
ñ
bình th
ư
ng, không
ñư
c nén ho
c dãn kho
ng cách gi
a các ch
,
ñ
t
ch
 
ñ
1.5 Lines, l
trên3.5 cm, l
d
ư
i 3 cm, l
trái 3.5 cm, l
ph
i 2 cm. S
trang
ñư
c
ñ
ánh
gi
a,phía trên
ñ
u m
i trang gi
y. Các b
ng bi
u trình bày theo chi
u ngang kh
 gi
y thì
ñ
u b
ng là l
trái c
a trang, nh
ư
ng h
n ch
trình bày theo cách này.Lu
n v
ă
n
ñư
c in trên m
t m
t gi
y tr
ng kh
A4 (210
×
297 mm).
2. Ti
u m
c:
Các ti
u m
c c
a lu
n v
ă
n
ñư
c trình bày và
ñ
ánh s
thành nhóm ch
 s
, nhi
u nh
t g
m b
n ch
s
v
i s
th
nh
t ch
 
s
ch
ươ
ng (ví d
: 4.1.2.1.ch
 
ti
u m
c 1 nhóm ti
u m
c 2 m
c 1 ch
ươ
ng 4). T
i m
i nhóm ti
u m
c ph
icó ít nh
t hai ti
u m
c, ngh
 ĩ 
a là không th
có ti
u m
c 2.1.1 mà không có ti
um
c 2.1.2 ti
p theo.
3. B
ng bi
u, hình v
, ph
ươ
ng trình:
Vi
c
ñ
ánh s
b
ng bi
u, hình v
, ph
ươ
ng trình ph
i g
n v
i s
ch
ươ
ng;ví d
hình 3.4 có ngh
 ĩ 
a là hình th
4 trong Ch
ươ
ng 3. M
i
ñ
th
, b
ng bi
u l
yt
các ngu
n khác ph
i
ñư
c trích d
n
ñ
y
ñ
. Ngu
n
ñư
c trích d
n ph
i
ñư
c li
t kê chính xác trong danh m
c Tài li
u tham kh
o.
ð
u
ñ
c
a b
ngbi
u ghi phía trên b
ng,
ñ
u
ñ
c
a hình v
ghi phía d
ư
i hình. Thông th
ư
ng,nh
ng b
ng ng
n và
ñ
th
ph
i
ñ
i li
n v
i ph
n n
i dung
ñ
c
p t
i các b
ng
 
ñ
th
này
l
n th
nh
t. Các b
ng dài có th
 
ñ
 
nh
ng trang riêngnh
ư
ng c
ũ
ng ph
i ti
p theo ngay ph
n n
i dung
ñ
c
p t
i b
ng này
l
n
ñ
utiên.Các b
ng r
ng v
n trình bày theo chi
u
ñ
ng dài 297mm c
a trang gi
y,chi
u r
ng c
a trang gi
y có th
h
ơ
n 210mm. Chú ý g
p trang gi
y sao cho s
 
ñ
u
ñ
c
a hình v
ho
c b
ng v
n có th
nhìn th
y ngay mà không c
n m
 r
ng t
gi
y. Tuy nhiên h
n ch
s
d
ng các b
ng quá r
ng này.
ð
i v
i nh
ng trang gi
y có chi
u
ñ
ng h
ơ
n 297mm (b
n
ñ
, b
n v
…)thì có th
 
ñ
trong m
t phong bì c
ng
ñ
ính bên trong bìa sau c
a lu
n v
ă
n.Các hình v
ph
i s
ch s
b
ng m
c
ñ
en
ñ
có th
sao ch
p l
i; có
ñ
ánh s
ghi
ñ
y
ñ
 
ñ
u
ñ
, c
ch
ph
i b
ng c
ch
s
d
ng trong v
ă
n b
n lu
n v
ă
n.Khi
ñ
c
p
ñ
n các b
ng bi
u và hình v
ph
i nêu rõ s
c
a hình v
b
ng bi
u
ñ
ó, ví d
“…
ñư
c nêu trong B
ng 4.1” ho
c “xem Hình 3.2” mà không
ñư
cvi
t “…
ñư
c nêu trong b
ng d
ư
i
ñ
ây” ho
c “trong
ñ
th
c
a X và Y sau”.Vi
c trình bày ph
ươ
ng trình toán h
c trên m
t dòng
ñơ
n ho
c dòng képlà tùy ý, tuy nhiên ph
i th
ng nh
t trong toàn lu
n v
ă
n. Khi ký hi
u xu
t hi
nl
n
ñ
u tiên thì ph
i gi
i thích và
ñơ
n v
tính ph
i
ñ
i kèm ngay trong ph
ươ
ngtrình có ký hi
u
ñ
ó. N
u c
n thi
t, danh m
c c
a t
t c
các ký hi
u, ch
vi
t t
tvà ngh
 ĩ 
a c
a chúng c
n
ñư
c li
t kê và
ñ
 
ph
n
ñ
u c
a lu
n v
ă
n. T
t c
 các ph
ươ
ng trình c
n
ñư
c
ñ
ánh s
ñ
trong ngo
c
ñơ
n
ñ
t bên phía l
 ph
i. N
u m
t nhóm ph
ươ
ng trình mang cùng m
t s
thì nh
ng s
này c
ũ
ng
ñư
c
ñ
trong ngo
c, ho
c m
i ph
ươ
ng trình trong nhóm ph
ươ
ng trình (5.1)có th
 
ñư
c
ñ
ánh s
là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).
4. Vi
t t
t:
Không l
m d
ng vi
c vi
t t
t trong lu
n v
ă
n. Ch
 
vi
t t
t nh
ng t
, c
mt
ho
c thu
t ng
 
ñư
c s
d
ng nhi
u l
n trong lu
n v
ă
n. Không vi
t t
tnh
ng c
m t
dài, nh
ng m
nh
ñ
; không vi
t t
t nh
ng c
m t
ít xu
t hi
n
 
trong lu
n v
ă
n. N
u c
n vi
t t
t nh
ng t
thu
t ng
, tên các c
ơ
quan, t
ch
c… thì
ñư
c vi
t t
t sau l
n vi
t th
nh
t có kèm theo ch
vi
t t
t trong ngo
c
ñơ
n. N
u lu
n v
ă
n có nhi
u ch
vi
t t
t thì ph
i có b
ng danh m
c các ch
 vi
t t
t (x
p theo th
t
ABC)
ph
n
ñ
u lu
n v
ă
n.
5. Tài li
u tham kh
o v cách trích d
n:
M
i ý ki
n, khái ni
m có ý ngh
 ĩ 
a, mang tính ch
t g
i ý không ph
i c
ariêng tác gi
và m
i tham kh
o khác ph
i
ñư
c trích d
n và ch
 
ra ngu
n trongdanh m
c Tài li
u tham kh
o c
a lu
n v
ă
n.Không trích d
n nh
ng ki
n th
c ph
bi
n, m
i ng
ư
i
ñ
u bi
t c
ũ
ngnh
ư
không làm lu
n v
ă
n n
ng n
v
i nh
ng tham kh
o trích d
n. Vi
c tríchd
n, tham kh
o ch
y
u nh
m th
a nh
n ngu
n c
a nh
ng ý t
ư
ng có giá tr
 giúp ng
ư
i
ñ
c theo
ñư
c m
ch suy ngh
 ĩ 
c
a tác gi
, không làm tr
ng
i vi
c
ñ
c.N
u không có
ñ
i
u ki
n ti
p c
n
ñư
c m
t tài li
u g
c mà ph
i trích d
nthông qua m
t tài li
u khác thì ph
i nêu rõ ch
trích d
n này,
ñ
ng th
i tài li
ug
c
ñ
ó không
ñư
c li
t kê trong danh m
c Tài li
u tham kh
o c
a lu
n v
ă
n.Cách s
p x
p danh m
c Tài li
u tham kh
o xem ph
l
c 4. Vi
c tríchd
n là theo s
th
t
c
a tài li
u
danh m
c tài li
u tham kh
o
ñư
c
ñ
ttrong ngo
c vuông, khi c
n có c
s
trang, ví d
[15, tr.314-315].
ð
i v
i ph
n
ñư
c trích d
n t
nhi
u ngu
n tài li
u khác nhau, s
c
a t
ng tài li
u
ñư
c
ñ
t
ñ
c l
p trong t
ng ngo
c vuông, theo th
t
t
ă
ng d
n, ví d
[19], [25], [41],[42].
6. Ph
l
c c
a lu
n v
ă
n:
Ph
n này bao g
m n
i dung c
n thi
t nh
m minh h
a ho
c h
tr
cho n
idung lu
n v
ă
n nh
ư
s
li
u, m
u bi
u, tranh
nh … . Ph
l
c không
ñư
c dàyh
ơ
n ph
n chính c
a lu
n v
ă
n.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->