Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bumavonnis

bumavonnis

Ratings:
(0)
|Views: 8,784|Likes:
Published by loekessers

More info:

Published by: loekessers on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2015

pdf

text

original

 
0100/1000~
vonms
RECHTBANK'SaGRAVENHAGE
Sectorcivielrechtzaaknummer
I
rolnummer:392087
I
KGZA11-429Vonnisinkortgedingvan8julilOU
in
de
zaak
van1.deverenigingmetvoUedigerechtsbevoegdheidVERENIGINGDUMA,
2.
destichtingSTICHI'INGSTEMRA.,beidestatutairgevestigdteAmstelveenenkantoorhoudendeteHoofddorp,eiseressen,advocaat:
mr,
J.M.B.SeignetteteAmsterdam,tegen
JIMMY
PAULHUBERTJOHANANTOINESOURENH.O.D.N.NEDERLANDFM,wonendeteAmsterdam.gedaagde,advocaat:mr,O.G.Trojan
te
's-Gravenhage,EiseressenzullenhiernagezamenlijkBurnac.s.(omwillevan
de
leesbaarheidindederdepersoonenkelvoud)genoemdworden.AfzonderlijkzullenzijwaarnodigwordenaangeduidalsBumaenStemra.Degedaagdepartij
zal
Sourengcnoemdworden.De
zaak
isvoorBurnac.s.behandelddoordeadvocaatvoomoemdenmr.
J.
W.A.Meddens,advocaatteAmsterdam.VoorSourenisopgetredendeadvocaatvoornoemd,mr.B.D.P.vanderEijk,advocaatte's-Gravenhage,enprof.mr.M.R.F.Senftleben,rechtsanwalt
(in
hetadvocatenregisteringeschrevenalsEU-advocaat).
1.Deprocedure
1.1.HetverloopvandeprocedurebJijktuit:dedagvaardingvan27april2011metdeproducties1
tim
12;
deproducties1tim28zijdensSouren;dedoorbeidepartijen(respectievelijkalsproductie13en29)overgelegdeopgaveenspecificatievandeproceskosten;depleitnota'svanpartijen,metvandezijdevanSoureneenseparatehandoutvaneenopdemondelingebehandelinggetoondepowerpoint-presentatie.1.2.Tenslotteisvonnisbepaald.
XVdOZ:Ol1106
LOl90
 
0100/Z000~
392087I
KGZA11-4298juli2011
22.
De(eiteD2.1.Burnac.s,ex.ploiteertenhandhaaftauteursrechtenmetbetrekkingtotmuziekwerkenopbasisvanovereenkomstenvanoverdrachtmetcomponisten,schrijversenuitgeversenwederkerigbeidsovereenkomstenmetzustcrorganisatiesinhetbuitenland.
Op
grandvandezeovereenkomstenvertegenwoordigtBumac.s.vrijwelhetgebelewereldrepertoire.Burnaexploiteertenhandhaaftdaarbijopenbaannakingsrec:hten,Stemmverveelvoudigingsrechten.BurnaenStemrawerkenbijdeverleningvanlicentiesvoordigitaalmuziekgebruiksamen,2.2.SourendrijfteenondernemingonderdehandelsnaamNederlandFM.Sinds2001bebeerthijdewebsiteNederlandFM(bescbikbaaropwww.nederland.fmenwww.nederlandfm.nl).Viadewebsite
kan
een
groat
aantalradiostationsbeluisterdworden.2.3.Debezoeker
kan
betdoorbemgewenstestationborendooropdehomepagevanNederlandFMophetlogovanhetgewenstestation
te
klikken,Dewebsiteisbescbikbaarvoorgebruikopzowelpc'senlaptopsalsopmobieletelefoons.EcnafbeeldingvandebomepagevanNederlandFMisbieronderweergegeven;2.4.NederlandFMiseenzeerpopulairesite.
De
sitevermeldtdatbetruim2.470.000uniekebezoekers,6.700.000bezoekenen23.700.000luisteraars
per
maandheeft.
2.S.
Debezoekerbetaaltnietvoorhetgebruikvandesite.Sourenverdient
aa.n
desitedoorondermeerdeverkoopvanadvertentieruimte(bannersenrec:Jamefilmpjes)endoordeverkoopvangegevensoverbetklik-enluistergedragopdesite.Sourenexploiteerteenapartewebsitewww.intemetluisteronderzoek.nlwaardezegegevenswordenaangeboden.2.6.SourenheeftzijnsuccesvolleconceptvoordeNederlandFMwebsitegekopieerdnaarwebsitesgerichtopanderedoelgroepen.Zohiedthijdemuziekvan
XVd
OZ:Ol
1101:LO/SO
 
0100000~
3920871
KGZA11-4298juli2011
3
buitenlandseradiostationsaanoprespectievelijkwww.deutschland.fm.www.belgits.fm.www.lafrance.fm.www.oorge.fm.www.danmark.fm. www.england.fm.www.italia.fin.www.polskafm.pl.www.espana.fm. www.severige.fin.www.america.fm.2.7.SourenheeftgeenlicentiesvanBumac.s.voorhetgebruikvanmuziekviadeinr,o.2.2.en2.6.bedoetdewebsites.2.8.Burnac.s,verleentticentiesvoorinternetradiozenders.Eenbedrijfsmatigradiostationbetaalt13%vandenettometdewebsitegegenereerdeinkomstenmeteenminimumperzendervan
65,00
per
maandof780,00perjaar(excl,BTW).
V
oorwebsitesdieophunsitemeerdereradiostationsvanderdenterbcscbikkingstellen{hiema:radioportals},isbetbasistariefperjaarvoor
2
ofmeerstations10%vandemetdewebsitenettogegenereerdeinkomsten,meteenminimumalsvotgt:2-25zenders585,00,26-50zenders1.112,00,51-100zenders1.585,00,100-175zenders2.012,00,176-275zenders2.396,00,276-400zenders2.741,00,401-550zenders
3.052,00(excl.BTW).2.9.Burnac.s.licenseertradioportalssinds2009.Voordietijd,in2004enin2007,heeftSourencontactgezochtmetBumac.s.omzichervan
te
verzekerendathijopereerdebinnendewettelijkc
kaders,
In2004heefteropverzoekvanSourenookeengesprekplaatsgevondenmetBurnac.s.2.10.Nadepublicatievan
haar
beleid
in
2009voorradioportals,heeftBurnac.s,geprobeerdommetSourentoteenlicentieovereenkomsttekomen.
Op
21september2009bebbenpartijendaarovermetelkaargespro1ren.Diczelfdc
dag
stuurt
Burnac.s.eene-mailaanSourenmetdevolgendeinhoud:
Goed
dat
weelIcaarhebbcnlerenkennen.WijhebbenonderanderebesprokendatBumaiStemraeentaricfheeftgetnttoduceerdvoorRTV-portalsenopjouwwebsite(s)vantoepassingis(entevensopelkgelijkendinitiatief
dar:
er
op
de
marlaactiefis).Daarmtegenhebjij
ODS
uitgelegd
dat
hetverdienmodelinmindere
mate
opreclameopdewebsiteisgebaseerd,
maar
datdefocusvanbet
genererenvan
orozet
zit
inbetzgb.InternetLuisterOndcrzoek.Hieruitwordtdeinzageindegegevensvervolgensperzenderafgezettegenvergoeding.Dezeomzctgerichteinformatiezaldooronsgebruiktwordenvooreenberekening
van
deautcursrechtelijkeafdrachtopbasisvanccnto"AIvanmuziekgcrclateerdeomzet(exclusiefBTW)op/met
de
website.Oitzalwordenafgezettegenoverhet
te
berekenenminimum(staffel)tarie(
dat
wijzullenopstellennaaraanleidingvandeactievekanalenc.q.zendersopdeaangcbodenwebsitesvanuitNedertand.fin.Wehebbenafgesprokendatjij
ODS
eenoverzichtstuw1metdeinschattingvandeomzctoverhetjaar2009
zaI
sturenindeweekvan28september2009,waamaerrondjanuarieendefinitieveverklaringnamensjeaccountant
zaI
wordenopgesteldeningestuurd.Opbasisdaarvan
zaJ
eruiteraardeendefinitieveberekeniogwordengemaaktmet(indiennodig)eeneventueleverrekening.
YVd06:011106LO/SO

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->