Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III

Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III

Ratings: (0)|Views: 149 |Likes:
Published by helionsa
Odkryj wielką siłę drzemiącą w Linuksie!

Jak zainstalować Linux i zarządzać zasobami komputera z tym systemem?
Co trzeba wiedzieć o administrowaniu systemem i tworzeniu skryptów powłoki?
Jakie dodatkowe komendy i polecenia warto poznać w pierwszej kolejności?


Linux, jeden z najbardziej znanych i wydajnych systemów operacyjnych, wśród wielu użytkowników komputerów powoli staje się realną alternatywą dla Windows. Pomijając już nawet jego niesamowitą elastyczność, małe wymagania i świetnie działającą społeczność, otwartą na potrzeby nowych członków, atutem Linuksa jest możliwość sterowania nim z poziomu wiersza poleceń, co wydatnie skraca czas operacji i pozwala na pełną kontrolę pracy. Taka komunikacja z systemem jest najefektywniejszym rozwiązaniem i wbrew pozorom wcale nie wymaga od użytkownika znajomości żadnej czarnej magii.
Dziś do Twoich rąk trafia trzecie już, uzupełnione o nowy rozdział wydanie popularnej książki "Linux. Komendy i polecenia ", niezwykle przydatnej początkującym adeptom tego systemu. Znajdziesz w niej wszystko, co trzeba wiedzieć podczas obsługi Linuksa z poziomu linii poleceń — od kwestii instalacji, przez zasady zarządzania zawartością komputera, aż po szczegółowe zagadnienia z zakresu administrowania systemem. Dowiesz się także, co to są skrypty powłoki i nauczysz się używać zaawansowanych poleceń oszczędzających Twój czas.

W książce omówiono następujące tematy:

Dostępne dystrybucje
Instalacja systemu
Środowisko pracy i logowanie się do systemu
Dyski i partycje
Operacje na plikach i katalogach
Prawa dostępu, zmiana hasła i zmiana powłoki
Informacje o sprzęcie i użytkownikach
Poziom uruchomienia systemu
Demony usług
Użytkownicy i grupy
Tworzenie skryptów powłoki
Dodatkowe informacje o plikach i katalogach


Linux — naucz się praktycznej i efektywnej obsługi systemu!

Odkryj wielką siłę drzemiącą w Linuksie!

Jak zainstalować Linux i zarządzać zasobami komputera z tym systemem?
Co trzeba wiedzieć o administrowaniu systemem i tworzeniu skryptów powłoki?
Jakie dodatkowe komendy i polecenia warto poznać w pierwszej kolejności?


Linux, jeden z najbardziej znanych i wydajnych systemów operacyjnych, wśród wielu użytkowników komputerów powoli staje się realną alternatywą dla Windows. Pomijając już nawet jego niesamowitą elastyczność, małe wymagania i świetnie działającą społeczność, otwartą na potrzeby nowych członków, atutem Linuksa jest możliwość sterowania nim z poziomu wiersza poleceń, co wydatnie skraca czas operacji i pozwala na pełną kontrolę pracy. Taka komunikacja z systemem jest najefektywniejszym rozwiązaniem i wbrew pozorom wcale nie wymaga od użytkownika znajomości żadnej czarnej magii.
Dziś do Twoich rąk trafia trzecie już, uzupełnione o nowy rozdział wydanie popularnej książki "Linux. Komendy i polecenia ", niezwykle przydatnej początkującym adeptom tego systemu. Znajdziesz w niej wszystko, co trzeba wiedzieć podczas obsługi Linuksa z poziomu linii poleceń — od kwestii instalacji, przez zasady zarządzania zawartością komputera, aż po szczegółowe zagadnienia z zakresu administrowania systemem. Dowiesz się także, co to są skrypty powłoki i nauczysz się używać zaawansowanych poleceń oszczędzających Twój czas.

W książce omówiono następujące tematy:

Dostępne dystrybucje
Instalacja systemu
Środowisko pracy i logowanie się do systemu
Dyski i partycje
Operacje na plikach i katalogach
Prawa dostępu, zmiana hasła i zmiana powłoki
Informacje o sprzęcie i użytkownikach
Poziom uruchomienia systemu
Demony usług
Użytkownicy i grupy
Tworzenie skryptów powłoki
Dodatkowe informacje o plikach i katalogach


Linux — naucz się praktycznej i efektywnej obsługi systemu!

More info:

Published by: helionsa on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Linux. Komendyi polecenia. Wydanie III
Autor: £ukasz SosnaISBN: 978-83-246-2602-1Format: 115
×
170, stron: 144
Odkryj wielk¹ si³ê drzemi¹c¹ w Linuksie!
• Jak zainstalowaæ Linux i zarz¹dzaæ zasobami komputera z tym systemem? Co trzeba wiedzieæ o administrowaniu systemem i tworzeniu skryptów pow³oki? Jakie dodatkowe komendy i polecenia warto poznaæ w pierwszej kolejnoœci?Linux, jeden z najbardziej znanych i wydajnych systemów operacyjnych, wœród wieluu¿ytkowników komputerów powoli staje siê realn¹ alternatyw¹ dla Windows. Pomijaj¹c ju¿ nawet jego niesamowit¹ elastycznoœæ, ma³e wymagania i œwietnie dzia³aj¹c¹ spo³ecznoœæ, otwart¹ na potrzeby nowych cz³onków, atutem Linuksa jest mo¿liwoœæsterowania nim z poziomu wiersza poleceñ, co wydatnie skraca czas operacji i pozwalana pe³n¹ kontrolê pracy. Taka komunikacja z systemem jest najefektywniejszymrozwi¹zaniem i wbrew pozorom wcale nie wymaga od u¿ytkownika znajomoœci ¿adnejczarnej magii.Dziœ do Twoich r¹k trafia trzecie ju¿, uzupe³nione o nowy rozdzia³ wydanie popularnejksi¹¿ki „Linux. Komendy i polecenia”, niezwykle przydatnej pocz¹tkuj¹cym adeptomtego systemu. Znajdziesz w niej wszystko, co trzeba wiedzieæ podczas obs³ugi Linuksaz poziomu linii poleceñ — od kwestii instalacji, przez zasady zarz¹dzania zawartoœci¹ komputera, a¿ po szczegó³owe zagadnienia z zakresu administrowania systemem.Dowiesz siê tak¿e, co to s¹ skrypty pow³oki i nauczysz siê u¿ywaæ zaawansowanychpoleceñ oszczêdzaj¹cych Twój czas.W ksi¹¿ce omówiono nastêpuj¹ce tematy: Dostêpne dystrybucje Instalacja systemu Œrodowisko pracy i logowanie siê do systemu Dyski i partycje Operacje na plikach i katalogach Prawa dostêpu, zmiana has³a i zmiana pow³oki Informacje o sprzêcie i u¿ytkownikach Poziom uruchomienia systemu Demony us³ug U¿ytkownicy i grupy Tworzenie skryptów pow³oki Dodatkowe informacje o plikach i katalogach
Linux – naucz siê praktycznej i efektywnej obs³ugi systemu!
 
3
Spis treci
Wprowadzenie do systemu Linux ...............................................7
Czym jest Linux?8Dostöpne dystrybucje — jak wybraè odpowiedniñ dla siebie?9Instalacja systemu9
1.Korzystanie z komputera pracujécegopod kontrolé systemu Linux .......................................................14
rodowisko pracy14Logowanie siö do systemu16Bezpieczne wyäñczanie i restart komputera17Uytkownicy systemu Linux18Co znajduje siö w poszczególnych katalogach systemu?19Dyski i partycje w systemie21Pomoc na stronach MAN22
2. Zarzédzanie zasobami komputera ............................................23
Pliki i katalogi w systemie23Wywietlanie zawartoci katalogu24Przechodzenie pomiödzy katalogami34Tworzenie katalogów35Usuwanie katalogów36Tworzenie plików38Usuwanie plików38Wywietlenie zawartoci pliku39Zmiana dat modyfikacji plików i dostöpu do nich40
 
4
_
Spis treci
Kopiowanie plików i katalogów43Przenoszenie pliw i katalogów oraz zmiana ich nazwy46Nadawanie praw dostöpu do plików i katalogów48Zmiana hasäa52Zmiana powäoki53Uzyskiwanie informacji o typie pliku54Zmiana wäaciciela i grupy pliku55Wyszukiwanie plików i katalogów56Wypisywanie iloci bajtów, säów i linii62Porównywanie plików lub zakresów bajtów63Uzyskiwanie informacji o iloci wolnego miejscana partycjach64Ustalanie, ile miejsca zajmuje plik lub katalog65Polecenia more i less67Montowanie i odmontowywanie systemów plików68Aktualna cieka, pod którñ pracujemy70Przeäñczanie siö na konto innego uytkownika70Uzyskiwanie informacji o sprzöcie71Przeglñdanie kalendarza75Aktualizacja daty i czasu77Kontrolowanie wysyäania wiadomoci82Wysyäanie wiadomoci do innego uytkownika82Wysyäanie wiadomoci z pliku tekstowego83Wysyäanie komunikatów do wszystkich sieciz pliku tekstowego83Pokazywanie ostatnio zalogowanych uytkowników83Sprawdzanie, kto jest aktualnie zalogowanyna naszym komputerze86Informacja o tym, kto jest zalogowany do systemu86Sprawdzanie swojej nazwy uytkownika86Pokazywanie lub ustawianie nazwy hosta systemowego87

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->