Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nghĩ từ Trái Tim -Đỗ Hồng Ngọc

Nghĩ từ Trái Tim -Đỗ Hồng Ngọc

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 4,960|Likes:
Published by Daisy
Tùy bút về Bát Nhã Tâm Kinh của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tùy bút về Bát Nhã Tâm Kinh của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

More info:

Published by: Daisy on Oct 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Page 1 of 65
Đỗ
H
ng Ng
c
NGH
Ĩ
T
Ừ 
TRÁI TIM
(Vi
ế
t v
Tâm Kinh Bát Nhã)
2003
 
Page 2 of 65
L
ờ 
i ng
 
Trái tim không ph
i
để 
suy ngh
ĩ 
. Trái tim là
để 
yêu th
ươ 
ng. Khitrái tim ngh
ĩ 
thì ch
ắ 
c c
ũ
ng không ngh
ĩ 
nh
ư 
kh
ố 
i óc. Trái tim có cách ngh
ĩ 
 riêng c
a mình mà nhi
ề 
u khi kh
ố 
i óc không sao hi
ể 
u
đượ 
c. Th
ờ 
i
đạ
i c
achúng ta, con ng 
ườ 
i dùng kh
ố 
i óc nhi
ề 
u quá, nhi
ề 
u
đế 
n n
ỗ 
i ng 
ườ 
i ta luôn
ở 
trong tình tr 
ng mu
ố 
n
đ 
iên cái
đầ
u”. Và th
ự 
c v
 y. B
nh tâm th
nngày càng phát tri
ể 
n, t 
ự 
ử 
 , ma túy, stress… ngày càng gia t 
ă 
ng trong m
 xã h
i mà ng 
ườ 
i ta luôn b
quay cu
ng, luôn ph
i ch
 y
đ 
ua v
ớ 
i
ố 
c
độ
 ,tu
ổ 
i tr 
 , nhan s
ắ 
c, thành
đạ
t… Có l 
ẽ 
 
đ 
ã 
đế 
n lúc th
ử 
nghe ti
ế 
ng nói c
atrái tim. M 
t hôm, có chàng thi s
ĩ 
 
đ 
i ngang qua v
ườ 
n rào kia, gi
t mìnhth
ấ 
 y m
t bông b
 p
đỏ
 
ở 
b
ờ 
gi
u, cái bông b
 p
ấ 
t
m th
ườ 
ng nh
ư 
hàng ngày chàng v
ẫ 
n th
ấ 
 y khi qua l 
i ch
ố 
n này, b
ỗ 
ng nhiên nh
ư 
n
ở 
m
t n
 c
ườ 
i m
u nhi
m,
i không ch
ỉ 
c
ườ 
i, nó hát, và chàng thi s
ĩ 
ch
ỉ 
còn bi
ế 
 s
 p l 
 y, cúi
đầ
u (*). Vâng, chàng 
đ 
ã nghe. Nghe không ph
i t 
ừ 
bông hoakia mà t 
ừ 
trong trái tim mình. Và chàng s
ử 
ng s
ố 
t. M 
i th
ứ 
nh
ư 
khác h
ẳ 
n.
 Đ
ã thoát ra,
đ 
ã v
ượ 
t ra, v
ượ 
t qua… Ng 
ườ 
i ta có th
ể 
ngh
ĩ 
chàng thi s
ĩ 
 ch
ắ 
c
đ 
iên, có
đ 
i
ề 
u chàng bi
ế 
t
ấ 
t rõ chàng 
đ 
ã nghe,
đ 
ã th
ấ 
 y m
đ 
i
ề 
u
 ỳ
 
.
t th
ứ 
m
t ng 
ữ 
. Nh
ư 
anh chàng chèo
đ 
ò c
a Herman Hesse, ngàyngày v
ẫ 
n chèo
đ 
ò
đư 
a ng 
ườ 
i qua sông, cho
đế 
n m
t hôm b
ỗ 
ng nghe
đượ 
cti
ế 
ng nói c
a dòng sông và t 
ừ 
 
đ 
ó chàng 
đ 
ã t 
ự 
 
đư 
a mình qua sông, và
đ 
ã v
ượ 
t ra, v
ượ 
t qua. Chúng ta bây gi
ờ 
hình nh
ư 
có quá ít thì gi
ờ 
 
để 
ngheti
ế 
ng nói c
a trái tim mình, dù ch
ỉ 
c
n nh
ấ 
 p con chu
t trên vi tính thì
đ 
ã n
ố 
i tr 
n vòng trái
đấ 
t, v
 y mà ng 
ườ 
i ta có v
ngày càng xa nhau h
ơ 
n, xav
ớ 
i ng 
ườ 
i và xa c
v
ớ 
i mình. M 
t thi s
ĩ 
 
đ 
ã ph
i kêu lên: “… Không có thì gi
ờ 
! Chim l 
ấ 
 y
đ 
âu mà v
ề 
ổ 
. Tôi l 
ấ 
 y
đ 
âu mà làm th
ơ 
. Em l 
ấ 
 y
đ 
âu mà
đọ
cnh
ữ 
ng bài th
ơ 
tôi s
ắ 
 p vi
ế 
t?...” (**). Tôi c
ũ
ng v
 y. Tôi c
ũ
ng không có thì gi
ờ 
. Qu
n qu
t. T 
ố 
i t 
ă 
m m
ặ 
t m
ũ
i vì “tr 
ă 
m công ngàn vi
c”. Cho
đế 
n m
hôm, hình nh
ư 
 , có l 
ẽ 
 , m
t l 
n kia có m
t lúc hình nh
ư 
tôi c
ũ
ng ch
ợ 
t nghe. Hình nh
ư 
thôi, không ch
ắ 
c, không dám. Ng 
ẫ 
m ngh
ĩ 
i nghe ngóng. Nghi
ề 
n ng 
ẫ 
m r 
i ng 
 p ng 
ừ 
ng. R
i b
ứ 
c xúc, ph
i vi
ế 
t ra cho kh
i quên,
để 
 lâu lâu còn coi l 
i m
t mình. Ba n
ă 
m nghi
ề 
n ng 
ẫ 
m, sáu tháng vi
ế 
t và h
ơ 
nhai n
ă 
m ng 
i ng 
n, th
ỉ 
nh tho
ng 
đọ
c và s
ử 
a, nh
ờ 
vài b
n thâm giao ch
ỉ 
 thêm cho, r 
i tìm tòi, tham kh
o, loay hoay… Tôi không ph
i là thi s
ĩ 
 ,không ph
i là tu s
ĩ 
 , tôi ch
ỉ 
m
t bác s
ĩ 
 , m
t ng 
ườ 
i th
 y thu
ố 
c, nên
đ 
ôikhi ph
i hành ngh
ề 
 , ph
i giúp
đỡ 
b
n bè, hàng xóm, k 
nh
ứ 
c
đầ
u ng 
ườ 
i
đ 
au l 
ư 
ng…và tr 
ướ 
c h
ế 
t là ph
i ch
ữ 
a b
nh cho chính mình. Có nh
ữ 
ng lúcthu
ố 
c men ch
ỉ 
ch
ữ 
a
đượ 
c cái
đ 
au mà không ch
ữ 
a
đượ 
c cái kh
ổ 
 , ch
ữ 
a
đượ 
c “tri
u ch
ứ 
ng” bên ngoài mà không ch
ữ 
a
đượ 
c “c
ă 
n nguyên” sâu
 
Page 3 of 65
 xa, t 
ừ 
ng t 
ừ 
ng l 
ớ 
 p l 
ớ 
 p bên trong. Tôi
đ 
ành chia s
nh
ữ 
ng 
đ 
i
ề 
u tôi ngh
ĩ 
 , tôic
m, tôi nghe. Có th
ể 
 
đ 
úng. Có th
ể 
sai. Có th
ể 
không 
đ 
úng không sai. Cókhi hi
u qu
 , có khi không. Có ng 
ườ 
i h
 p mà có ng 
ườ 
i
 
ứ 
ng. V 
 y nênn
ế 
u tình c
ờ 
đọ
c
đượ 
c nh
ữ 
ng dòng này thì xin hi
ể 
u cho mà
đừ 
ng trách. N 
ế 
u mu
ố 
n, có th
ể 
m t 
ỉ 
m c
ườ 
i m
t mình. C 
ũ
ng ch
ẳ 
ng khoái ru?
 Đỗ 
ng Ng 
c
Saigon 2003
(*) Th
ơ 
Quách Tho
i(**) Th
ơ 
Nguyên Sa

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anh Ngoc Phan liked this
duong fuoc hung liked this
thanhthanhtrade liked this
bienhoa_3 liked this
Lien liked this
Thien An Dao liked this
ttomdo88 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->