Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
66Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arahan Dan Pekeliling Pelaksanaan PBS 2012

Arahan Dan Pekeliling Pelaksanaan PBS 2012

Ratings:
(0)
|Views: 6,862|Likes:
Published by JeyShida

More info:

Published by: JeyShida on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
website:
Ruj
Tuan:
Ruj
Kami:
JPK03-25/3152/3(37)Tarikh:18
Disember
2011
22Muharram1433
Pengetua,
Semua
SekolahMenengah
NegeriKedahDarulAman.
Tuan,
ARAHANPELAKSANAANPENTAKSIRAN
BERASASKAN
SEKOLAH(PBS)PENILAIAN
MENENGAH
RENDAH
(PMR)
TAHUN2012
I
SukacitadimaklumkanbahawaPentaksiranBerasaskanSekolah(PBS)akandilaksanakanmengikut
jadual
mulai
1
Febuari
2012.
SuratPekeliling
Perlaksanaan
dariLembagaPeperiksaan
No.
Ruj
KP/LP/OOS/08/06/01/(27)
adalah
sepertiyangdilampirkan·2.Sehubungan
itu,bagi
memastikanprosespentaksiranberlakumengikutperaturanyangtelahdigariskanolehLembagaPeperiksaanMalaysia,
pihak
sekolah
dipohonmengambil
langkah-Iangkah
berikut:-
2.1-MenubuhkanJawatankuasaPentaksiranBerasaskan
Sekolah
danbermesyuarat.
2.2-
MelantikKetuaPentaksirdanPentaksirSekolahbagimatapelajaranberkaitan.
2.3-
Memastikansupayasemuadokumendanfail-failPBSdiuruskandenganbaik.
2.4-
Menyediakanjadualkerjadanmelaksanakanpentaksiranmengikutjadual·2.5-Merancangdanmelaksanakanpemantauandalaman.2.6-MematuhisemuapanduanatauprosedurkerjayangditetapkandalammanualPBS.2.7-Memohonpengecualiankerjakursusbagicalonyanglayak(OKU)danhendaklahdibuatmelaluiPengarahJabatanPelajaranNegerisebelum
15April
2012·
 
2.8-MemastikanPentaksir
Sekolah
mengemaskinifaildan
borang
penskoranindividubagitujuanpemantauandan
penyelarasanskor
olehPetugasPentaksiran.
3~8agitujuanmengemaskinimaklumat
I
sekolah
dipohon
menghantar
senarai
mata
pelajaran
PMR
pilihansekolah
tahun
2012kepadapenolong
Pegawai
Pelajaran
Daerah
(PPD)unit
Pentaksiran
BerasaskanSekolah(PBS)di
PPD
masing
-rnaslng.
4.
Sekiranya
ada
pertanyaanhubungi
Encik
Mohamad
Azran
bin
AbdWahab
nombortelefon
047007664
I
Sekian,kerjasama
tuan
didahului
dengan
ucapanterimakasih.
I'BERKHIDMAT
UNTUKNEGARA
'1
f/PENDIDIKANCEMERLANGKEDAHTERBILANG
n
Sayayang
menurutperlntah,
"1111"~"""".""""
1"
11'.
(HJISMAIL
8fl\J
SHAIDAN,BCK)Ketua
Sektor
SektorPenilaian
dan
Peperiksaan
Jabatan
PelajaranNegeri
Kedah.
Pengarah
Pelajaran
Negeri
Kedah
Timbalan
PengarahSemua
Ketua
Sektor
Semua
Pegawai
Petajaran
Daerah
 
------------__-
_
..
KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA
MINISTRYOF
EDUCATION
MALAYSIA
LEMBAGAPEPERtKSAAN
EXAMINATIONS
S
YNDICATE
ARAS1
1
2
1
5~
13~BLOKE
11
KOiV1PLEKSKERAJAANPARCELE
PUSAT
PENTADBIRAN
KERAJMN
PERSEKUTUAN
62604PUTRAJAYA
Tetefon
Faks
Lamanweb
+603-8884
6000(Tiiii~n
Urnurn)+603-8889120h1tp:!lwww.moe.gov.my
Telephone
Fax
Website
+603-8884
6000
(General
Jine)
+603-88895120
Ruj.
Tuan
YourRef
SemuaPenoetua
Melalui:
Ruj.Kami
OurRef
KP.LPr005.08.06.01('))
PengarahPelajaran
Jabatan
PeJajaran
Negeri
Tarikh
[)ate
Disember2011Tuan/Puan,
PELAKSANAANPENTAKSIRANBERASASKANSEKOLAH(PBS)PENILAIANMENENGAHRENDAH2012Dengansukacitanyaperkaradi
atas
dtrujuk.2~DimaklumkanbahawaPentaksiranBerasaskan
Sekorah
(PBS)bagiPenifaianMenengahRendah2012akandilaksanakan
serentak
bagisemua
sekolah
djsefuruh
negara
mula;
1
Februarihingga31Julai2012~3~Sehubunganitu,
pihaksekolahwajibmelaksanakanPBSbagisemua
mata
pelajaran
yang
mempunyai
komponen
kerja
kursus,arnali,projek,moduJdan
ujianlisan.
PelaksanaanPBS
Bahasa
Melayu,
BahasaJnggeris,Science,
Sejarah,Geoqrafi,KemahiranHidupBersepadu,BahasaArab,
Pendidikan
Islam,
Ujian
PerkaraAsasFardu'Ain
(PAFA)~dan
Pendidikan
Kesenian
dijalankan
mengikutJadual
Kerja
PMR2012yangditetapkan
oleh
LembagaPeperiksaan,
Kementerian
PeJajaran
Malaysia.
4.
PBS·bagi.
matapelajarantersebutmeliputiperancanganmentaksir,
menskor
danmengisikanskoreatonmenggunakanaplikasiKerja
Kursus
PMR.
5.Bersama-samainidisertakan
lampiran
1:SenaraiDokumen
Penifaian
Menengah
Rendah2012,Lampiran2:JadualPelaksanaanPentaksiranBerasaskan
Sekolah
(PBS)Science,
Sejarah,
Geoqraf
Kemahiran
Hidup
Bersepadu,BahasaArab
dan
Pendidikan
lslarn,Lampiran3:JadualPelaksanaanPentaksiranBerasaskanSekolah(PBS)Pendidikan
Kesenian(SekolahSenisaha]a),
Lampiran
4:
Pelaksanaan
dan
Pengendatian
PentaksiranBerasaskanSekofah(PBS)KemahiranHidupBersepadu,
Lampiran
5:Pelaksanaandan
PengendaJian
Pentaksiran
Lisan
BerasaskanSekolah(PLBS)
Bahasa
Arabdan
Lampiran
6:Pelaksanaan
dan
PengendaJian
Pentaksiran
LisanBerasaskan
Sekolah(PLBS)Bahasa
Melayu
dan
Bahasa
Inggerisuntukmakluman
dan
tindakan
pihak
tuan/puan.
"BERKHIDMATUNTUKNEGARA"
....r-'............:~
Z"........
.::_.:r-:=.
=-....-:-.:-.-:-....
~.,+.::{..:~
r:.;.'~
:~.:.~.:.~~'..~'
-,-_.-~
r--.,~.....~....
,~_'._~_".._•-r..:.~
I',_
,...
...
..
:~
.:.,.:.....-"._...•:.-~,;:--~:I:
i~~;.~~
.y~-.
(~..'.,.....:..-......i...,.-~.-
'L
.
-
.-
~
.
--
..
-
._....
_
......
~.
.,..~\--~.1~~
.
,
_.-
/...::..~.....~,.....,.,.,-:...-:...,o!'.~
l~~-:;:..~~
:-~.1"
·f··,.~
l~
l
I~
t_~,~~~~/;
j~
I~
-..1__
..."r
J.
~.I
V
;.,r,,~.......}.....,
-~;1""_
I
'..:~__,,_I.,~
,•..,_<
.1
J".....-
'.-I"
J
""I....',.
I~-.I
r~
~~
J_...:...-......::.-
,'I_,.
I.:•~-,.
I_-I'I.__.
'_--'1.-:
\_I.....-.....:P
....
:
..
,
-
"""_
...-
.,
--~
.
~
.•~,.r__.~
I.
-:.-._-\loP
.•.~.I••.-._
...~.#-
._'1.-:•-:~
_-I_'''-.:~..
I
;;..~..
'!',_
-=,
l·_.,.:
"~,~
4
r"~
.~.__._'_~.
J_._.
~~._--
..
__..
Sekian
l
terima
kasih,
Saya
yang
menurutperintah,(DR.NA'IMAHBINTIISHAK)
PengarahPeperiksaan
Lembaga
PeperiksaanKementerianPelajaran
Malaysia
..
_.
::ektoT
PernhinaanUj
ian
TcknikalDan
\'0
k
asiona
1
Sek
lor
Pengendal
ian
Pc
pe
r
i
ksaa
n
M
encnga
h
Atns
Dan
Luur
l\T
egeri
Tel:03-~884326JFaks:O)..SgS95461
BAHA(;IA:\
P[~GURUSAN
SektorPengurusan
Dusar
DanPerkembnuganTel:03-88843134
FJks:03-888951
J
1
T~l:U3~62025302
Fuks:03~6~OI5516
BAHAGL\"~OrERASIScktor
Percetakan.Pengcdaran
Dan
Kcselumatan
Tel:03~~8843234
F~ks:03-S8R43240
BAHA(;I~:\~~
PRODVKSI
icktor
PernbinaanUjian
Akadcmik
Td:03-62025369
Fak~:()J-620
18673
.
------
-_
...
-
.....
-
---__----
---
..
-
...
----
--
...
-
---
_----u
---_---_
..
_._-.
------
-
..
ScktorPcngendalian
Peperiksaan
Mcnengah
Tel:
03-88K4J.373Rcndahdan
Rcnduh
Faks:03-~R895561ScktorPengurusan
Muklumat
Dan
Perkcmban,gan
Tekno
I[)
g-i
TeJ:
OJ·8~843l6]
Faks:OJ~RSR43l56
SektorKhidmat
Penguru$.a
H
-
Tel:03-8SR453
RO
Faks:03..8SS~5J
25

Activity (66)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kamalharmoza liked this
annehotter liked this
ViShVaR liked this
Tamil Arasi Subrayan liked this
eeina liked this
Nardir Latiff liked this
imaniran_irfan liked this
Mageswary Rajagopal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->