Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ToanRoiRac-NGDinh

ToanRoiRac-NGDinh

Ratings:

4.6

(1)
|Views: 626|Likes:
Published by HocLieuMo

More info:

Published by: HocLieuMo on Jan 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
®¹i häc huÕtr
êng ®¹i häc khoa häc
nguyÔn gia ®Þnh
gi¸o tr×nh
To¸n rêi r¹c
 
000100010001011101111110
 
huÕ
2003
 
 
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
Đượ 
c s
 
độ
ng viên m
nh m
c
a các
đồ
ng nghi
 p trong các Khoa Toán-C
ơ 
-Tinh
c, Công ngh
Thông tin và V
t lý (Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Khoa h
c-
Đạ
i h
c Hu
ế
), các KhoaToán và Tin h
c (Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c S
ư
ph
m-
Đạ
i h
c Hu
ế
) và
đặ
c bi
t do nhu c
u h
c t
 pc
a các sinh viên trong
Đạ
i h
c Hu
ế
 
ở 
các Khoa nói trên và các h
c viên cao h
c ngànhPh
ươ 
ng pháp gi
ng d
y Toán, chúng tôi m
nh d
n vi
ế
t giáo trình
Toán r 
ờ 
i r 
c
trong khitrên th
tr 
ườ 
ng sách có khá nhi
u tài li
u liên quan
đế
n Toán r 
ờ 
i r 
c.
Đ
i
u mà chúng tôimong mu
n là các ki
ế
n th
c c
a h
c ph
n này ph
i
đượ 
c
đư
a vào
đầ
y
đủ
,
đọ
ng,chính xác, c
 p nh
t, bám sát theo yêu c
u
đ
ào t
o sinh viên các ngành Công ngh
Thôngtin, Toán-Tin, V
t lý-Tin và m
t s
ngành k 
thu
t khác c
a các tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c và cao
đẳ
ng.V
ớ 
i s
n
l
c h
ế
t mình c
a b
n thân, chúng tôi thi
ế
t ngh
 ĩ 
 
đ
ây s
là tài li
u thamkh
o t
t cho các giáo viên gi
ng d
y h
c ph
n toán r 
ờ 
i r 
c, các h
c viên cao h
c ngànhPh
ươ 
ng pháp gi
ng d
y Toán, các thí sinh thi vào cao h
c ngành công ngh
thông tin,các sinh viên thu
c các ngành
đượ 
c
đề
c
 p
ở 
trên và các h
c sinh thu
c kh
i chuyênToán, chuyên Tin. N
i dung c
a tài li
u này
đượ 
c b
trí trong 4 ph
n, không k 
l
ờ 
i nói
đầ
u, m
c l
c,tài li
u tham kh
o và ph
n ph
l
c:-- Ph
n 1
đượ 
c dành cho Ch
ươ 
ng I
đề
c
 p
đế
n
Thu
t toán
;-- Ph
n 2
đượ 
c dành cho Ch
ươ 
ng II nói
đế
n
bài toán
đế 
m
;-- Ph
n 3,
đ
ây là ph
n chi
ế
m nhi
u trang nh
t trong giáo trình, bàn v
 
 Lý thuy
ế 
đồ
th
các
ứ 
ng d 
ng 
g
m 5 ch
ươ 
ng:
 Đồ
th
 ,
 Đồ
th
Euler và
đồ
th
Hamilton, M 
t s
ố 
bài toán
ố 
i
ư 
u trên
đồ
th
 , Cây,
 Đồ
th
ph
ẳ 
ng và tô màu
đồ
th
;-- Ph
n 4
đượ 
c dành cho Ch
ươ 
ng 8, ch
ươ 
ng cu
i cùng,
đề
c
 p
đế
n
 Đạ
i s
ố 
Boole
.Trong m
i ch
ươ 
ng, các ch
ng minh c
a các
đị
nh lý, m
nh
đề
 
đượ 
c trình bày chi ti
ế
t,ngo
i tr 
m
t s
 
đị
nh lý có ph
n ch
ng minh quá ph
c t
 p thì
đượ 
c chúng tôi b
qua.Trong các ph
n c
a m
i ch
ươ 
ng có nhi
u ví d
c
th
minh ho
cho nh
ng khái ni
mc
ũ
ng nh
ư
nh
ng
ế
t qu
c
a chúng. Cu
i c
a m
i ch
ươ 
ng là nh
ng bài t
 p
đượ 
c ch
nl
c t
d
 
đế
n khó, bám theo n
i dung c
a ch
ươ 
ng
đ
ó.Chúng tôi xin chân thành cám
ơ 
n các
đồ
ng nghi
 p
đ
ã
độ
ng viên và góp ý chocông vi
c vi
ế
t giáo trình
Toán r 
ờ 
i
c
này và l
ờ 
i cám
ơ 
n
đặ
c bi
t xin dành cho KhoaCông ngh
Thông tin v
s
giúp
đỡ 
quý báu và t
o
đ
i
u ki
n thu
n l
ợ 
i cho vi
c xu
t b
ngiáo trình này.Tác gi
mong nh
n
đượ 
c s
ch
giáo c
a các
đồ
ng nghi
 p và
độ
c gi
v
nh
ngthi
ế
u sót khó tránh kh
i c
a cu
n sách.
Mùa Thu n
ă 
m 2003
 
Toán r 
ờ 
i r 
c - Nguy
ễ 
n Gia
 Đị
nh
 
1
 
M
C L
C
 
L
ờ 
i nói
đầ
u
......................................................................................................................1
M
c l
c
............................................................................................................................2
Ch
ươ 
ng I: Thu
t toán
....................................................................................................41.1. Khái ni
m thu
t toán.................................................................................................41.2. Thu
t toán tìm ki
ế
m...................................................................................................51.3.
Độ
ph
c t
 p c
a thu
t toán........................................................................................71.4. S
nguyên và thu
t toán...........................................................................................121.5. Thu
t toán
đệ
quy.....................................................................................................17Bài t
 p Ch
ươ 
ng I.............................................................................................................19
Ch
ươ 
ng II: Bài toán
đế
m
..............................................................................................222.1. C
ơ 
s
ở 
c
a phép
đế
m.................................................................................................222.2. Nguyên lý Dirichlet..................................................................................................252.3. Ch
nh h
ợ 
 p và t
h
ợ 
 p suy r 
ng..................................................................................282.4. Sinh các hoán v
và t
h
ợ 
 p........................................................................................302.5. H
th
c truy h
i........................................................................................................322.6. Quan h
chia
để
tr 
....................................................................................................34Bài t
 p Ch
ươ 
ng II............................................................................................................35
Ch
ươ 
ng III:
Đồ
th
.........................................................................................................373.1.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a và thí d
.................................................................................................373.2. B
c c
a
đỉ
nh.............................................................................................................393.3. Nh
ng
đơ 
n
đồ
th
 
đặ
c bi
t........................................................................................413.4. Bi
u di
n
đồ
th
b
ng ma tr 
n và s
 
đẳ
ng c
u
đồ
th
...............................................443.5. Các
đồ
th
m
ớ 
i t
 
đồ
th
c
ũ
.......................................................................................463.6. Tính liên thông.........................................................................................................47Bài t
 p Ch
ươ 
ng III...........................................................................................................51
Ch
ươ 
ng IV:
Đồ
th
Euler và
Đồ
th
Hamilton
............................................................544.1.
Đườ 
ng
đ
i Euler và
đồ
th
Euler................................................................................544.2.
Đườ 
ng
đ
i Hamilton và
đồ
th
Hamilton....................................................................58Bài t
 p Ch
ươ 
ng IV...........................................................................................................64
Ch
ươ 
ng V: M
t s
bài toán t
i
ư 
u trên
đồ
th
............................................................675.1.
Đồ
th
có tr 
ng s
và bài toán
đườ 
ng
đ
i ng
n nh
t..................................................675.2. Bài toán lu
ng c
c
đạ
i..............................................................................................725.3. Bài toán du l
ch.........................................................................................................79Bài t
 p Ch
ươ 
ng V............................................................................................................84
Toán r 
ờ 
i r 
c - Nguy
ễ 
n Gia
 Đị
nh
 
2

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tran Phuc Hien liked this
Thuthuy Dao liked this
mylan_Scribd liked this
davilkhanh liked this
tuyenk100 liked this
hieudm45 liked this
ndtruong1011 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->