You are on page 1of 24

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫בתי המשפט‬
‫א ‪27255/05‬‬

‫בית משפט השלו תל אביביפו‬

‫א ‪34798/05‬‬
‫בפני‪:‬‬

‫בעניי‪:$‬‬

‫תארי‪:‬‬

‫כבוד השופטת חנה פלינר‬

‫‪20/01/2009‬‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ‬
‫ע"י ב"כ‬

‫התובעת בת‪.‬א ‪2755/05‬‬

‫עו"ד זילכה‬

‫נגד‬
‫‪ . 1‬רצ פלסט בע"מ‬
‫‪ . 2‬רו דניה ‪ 2000‬בע"מ‬
‫‪ . 3‬איווא‪ $‬קירש‬
‫נ' ‪ 1‬ע"י ב"כ‬
‫עו"ד ב‪ $‬דת‬
‫עו"ד רומי‬
‫נ' ‪ 2‬ו ‪ 3‬ע"י ב"כ‬
‫ובעניי‪:$‬‬

‫רצ פלסט בע"מ‬
‫ע"י ב"כ‬

‫הנתבעי ‬

‫התובעת‬
‫‪34798/05‬‬

‫עו"ד ב‪ $‬דת‬
‫נגד‬

‫‪ . 1‬סילמ‪ $‬משה‬
‫‪ . 2‬חברת י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ‬
‫‪ .3‬מורדקובי* יפה‬
‫עו"ד זילכה‬
‫ע"י ב"כ‬

‫הנתבעי ‬

‫נגד‬
‫‪ . 1‬רו דניה ‪ 2000‬בע"מ‬
‫‪ . 2‬איווא‪ $‬קירש‬
‫עו"ד רומי‬
‫ע"י ב"כ‬

‫צדדי ג'‬

‫‪1‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫בת‪.‬א‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫להחלטה בשלו )‪ :(20060228‬תא ‪ 27255/05‬רו דניה ‪ 2000‬בע"מ נ' חברת י ‪ 1‬תעשיות פלסטיקה בע"מ‬
‫שופטי‪ :‬נועה גרוסמ' עו"ד‪ :‬בכר‪ ,‬מלינובי&‪ ,‬זילכה‬
‫לכתב תביעה בטענות )‪ :(20090122‬תא ‪ 27255/05‬ר – צ פלסט בע"מ  ב"כ עו"ד משה ב'  דת נ' סילמ' משה‬
‫עו"ד‪ :‬משה ב'  דת‬
‫לכתב הגנה בטענות )‪ :(20090122‬תא ‪ 27255/05‬חברת י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' ר – צ פלסט בע"מ  ב"כ‬
‫עו"ד משה ב'  דת שופטי‪ :‬דודקבי& עו"ד‪ :‬משה ב'  דת‬
‫לסיכומי בטענות )‪ :(20090122‬תא ‪ 27255/05‬חברת י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' ר – צ פלסט בע"מ  ב"כ‬
‫עו"ד משה ב'  דת עו"ד‪ :‬משה ב'  דת‬

‫פסק די‪$‬‬
‫העובדות‪ ,‬בתמצית‬
‫‪.1‬‬

‫התובעת ) להל ‪" :‬י "( הינה חברה בע"מ אשר התאגדה ביו ‪ 25/3/2004‬לצור' ביצוע‬
‫פרוייקט האדניות‪ ,‬נשוא התיקי שבפניי‪ .‬בעלי המניות בי הינ מר משה סילמ‬
‫)להל ‪" :‬סילמ‪ , ("$‬המחזיק ב –‪ 55%‬ממניות י ‪ ,‬ודודתו הגב' יפה מורדקובי‪,,‬‬
‫המחזיקה ב – ‪ 45%‬ממניות י )להל ‪" :‬מורדקובי*"(‪ .‬סילמ במקצועו הינו נהג‬
‫משאית )סעי‪ 4 -‬לת‪ ;3/‬עדותו בעמ' ‪ 52‬שו' ‪ ,(4‬ואילו מורדוקובי‪ ,‬הינה עקרת בית‪,‬‬
‫שניהלה בעבר חנות לממכר בגדי ילדי )עמ' ‪ 3‬שו' ‪.(1118‬‬

‫‪.2‬‬

‫אי מחלוקת כי הוגה פרוייקט האדניות הינו סילמ ‪ ,‬וכי עוד בטר הוקמה י ‪ ,‬השקיע‬
‫סילמ את מיטב זמנו ומרצו בפרוייקט זה‪ :‬הרעיו של סילמ היה ליצור אדנית‬
‫שקופה‪ ,‬המורכבת משתי "קליפות"‪ ,‬בסיס האדנית והאדנית עצמה‪ ,‬כשהאדנית עצמה‬
‫בנויה מדופ כפולה‪ .‬הרעיו של סילמ היה לצקת פוליאסטר צבעוני‪ ,‬היצור דוגמאות‬
‫מדוגמאות שונות‪ ,‬בי דפנות האדנית‪ ,‬והתוצאה הסופית המתקבלת היא אדנית‬
‫העשויה מחומר פלסטיק‪ ,‬בצירו‪ -‬הפוליאסטר המזוג )ראה סעיפי ‪1‬‬
‫צבעונית‬
‫‪ 3‬לתצהיר סילמ ‪ ,‬סומ כת‪. (3/‬‬

‫‪.3‬‬

‫סילמ החל לפתח כאמור את הרעיו לייצור האדניות עוד מספר שני בטר ארעו‬
‫האירועי נשוא תביעה זו‪ .‬לטענתו של סילמ ‪ ,‬הוא רכש חומרי בה ביצע ניסויי ;‬
‫הכי תבניות מע‪ ;,‬התקשר ע מעצבי מחברת ‪ ototo design‬ו‪/‬או ע הגברת אמי‬
‫ספרד )להל ‪" :‬ספרד"( לצור' עיצוב המוצר )קרי‪ ,‬האדנית( והוציא הוצאות הכרוכות‬
‫בפיתוח המוצר‪ .‬הוצאותיו של סילמ רוכזו כנספח כ"ד ‪ 1‬עד כ"ד' ‪ 29‬לכר' הנספחי ‬
‫‪2‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫לת‪ . 3/‬מעיו במסמכי אלו עולה כי ההוצאות הוצאו החל מחודש אוקטובר ‪,2002‬‬
‫ובמהל' שנת ‪.2003‬‬
‫‪.4‬‬

‫בחודש אפריל ‪ 2003‬הכי סילמ ‪ ,‬לטענתו‪" ,‬תוכנית עסקית לייצור ושיווק מוצר‬
‫מהפכני בתחו האדניות ועציצי הנוי"‪ ,‬צור‪ -‬כנספח כ"ה לת‪) 3/‬יכונה להל ‪:‬‬
‫"התוכנית העיסקית"(‪ .‬בתוכנית העיסקית נאמר‪ ,‬בי השאר‪ ,‬כי המחיר לסיטונאי‬
‫יעמוד על כ – ‪ 100‬ש"ח לאדנית )עמ' ‪ 9‬סעי‪ 4 -‬לתכנית העיסקית(; שנית להגיע‬
‫מכירות של כחמישה מיליו דולר בשנה )סעי‪ ;(4.1 -‬שבשנה הראשונה יש צור'‬
‫להשקיע בשש תבניות להזרקה‪ ,‬היכולות לייצר שלושה מוצרי שוני ‪ ,‬ולהתקד ‬
‫במש' חמש השני הראשונות עד ‪ 11‬תבניות )סעי‪ ;(4.2 -‬כי בשנה הראשונה יש‬
‫להשקיע במפעל סכו של ‪ 1,200,000‬ש"ח )עמ' ‪ 11‬לתוכנית העיסקית(‪ ,‬כשחצי מיליו‬
‫ש"ח מושקע בחודש הראשו ‪ .‬בשולי התוכנית העיסקית נרשמו קורות החיי של‬
‫סילמ ‪ ,‬כדלקמ ‪" :‬סילמ‪ $‬משה היה בעל חברת הובלות ושינוע שבבעלותה ארבע‬
‫משאיות וטנדר‪ .‬משה החליט לעשות הסבה ולפתח את הרעיו‪ $‬שהוקדשה לו מחשבה‬
‫רבה ולייש אותו לייצור מסחרי‪ .‬ליז יש מספר אבי טיפוס שפותחו לש המחשת‬
‫היכולות המסחריות של המוצר"‪ .‬זה המקו לציי כי התוכנית העיסקית אינה‬
‫חתומה‪ .‬לטענת סילמ ‪ ,‬היא נערכה על ידי "בחור בש דוד" )עמ' ‪ 54‬שו' ‪ ,(78‬ורק‬
‫לאחר הגשת התביעה הוא "נדה " לגלות שאינה חתומה )עמ' ‪ 58‬שו' ‪.(8‬‬

‫‪.5‬‬

‫סילמ ניסה לרתו לפרוייקט משקיעי רבי ‪ ,‬עליה אעמוד בהמש' )ראה עדות‬
‫סילמ בעמ' ‪ 54‬שו' ‪ ,(13,16‬ובסופו של דבר הצליח לרתו לפרוייקט את דודתו‪,‬‬
‫מורדקובי‪" :,‬כ‪ $‬מצאתי משקיע‪ ,‬דודה שלי" )עמ' ‪ 57‬שו' ‪ .(18‬על פי ההסכמות בי‬
‫סילמ לבי מורדקובי‪ ,,‬אמורה היתה מורדקובי‪ ,‬להשקיע סכו של ‪ 100,000‬ש"ח‬
‫)עמ' ‪ 62‬שו' ‪ ,(8‬ולהפקיד כספי אלו על פי דרישתו של סילמ ‪ ,‬בהתא קצב התקדמות‬
‫הפרוייקט‪ ,‬בחשבו הבנק של י אשר נפתח לצור' כ' )סילמ בעמ' ‪ ;910‬מורדקובי‪,‬‬
‫בעמ' ‪ 6‬שו' ‪ ,8‬עמ' ‪ 7‬שו' ‪.(8‬‬

‫‪.6‬‬

‫במהל' הלי' פיתוח המוצר‪ ,‬פנה סילמ לטענתו למפעלי שוני לייצור תבניות‪,‬‬
‫והופנה לנתבע ‪ ,3‬איווא קירש )להל ‪" :‬קירש"(‪ ,‬שהינו מהנדס לתכנו תבניות‬
‫להזרקת פלסטיק‪ ,‬מנהל ובעל המניות בנתבעת ‪) 2‬תכונה להל ‪" :‬רודניה"(‪ .‬על חלקו‬
‫של קירש בפרוייקט האדניות חלוקות הדעות‪ :‬בעוד שסילמ טוע כי קירש היה "איש‬
‫המקצוע של הפרוייקט"‪ ,‬אשר "אמור להוביל את הפרוייקט" )סעי‪ 24 -‬לת‪ ,(3/‬אזי‬
‫‪3‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫קירש טוע כי היריבות הינה בי סילמ לרודניה בלבד‪ ,‬היות שההתקשרות נעשתה‬
‫באמצעות החברה מטעמו‪ ,‬ובכל מקרה שירותיו נשכרו לצור' תכנו שתי תבניות‬
‫להזרקת פלסטיק‪ ,‬וזה בלבד‪ ,‬כשתמורת שירותי אלו שול לו הס' של ‪ 4,500‬ש"ח‬
‫בתוספת מע"מ )שווה ער' באותה תקופה ל – ‪ .($1,000‬חשבונית העסקה בי י לבי‬
‫רודניה צורפה כנספח ג' לת‪ ;3/‬הזמנת התכנו שתי תבניות צורפה כנספח ב' לתצהיר‬
‫קירש‪ ,‬ג‪.4/‬‬
‫‪.7‬‬

‫כ' או כ'‪ ,‬ועל סוגייה זו ארחיב בהמש'‪ ,‬אי מחלוקת כי קירש סיפק לי תוכניות‬
‫לייצור שתי התבניות‪ .‬לטענתו של קירש‪ ,‬מדובר בתבניות ניסיוניות בלבד; קירש לא‬
‫הסכי להמלי‪ ,‬בפניי י ו‪/‬או סילמ באיזה סוג חומר יש להשתמש‪ ,‬היות ואינו‬
‫מומחה לחומרי ‪ ,‬ותכנו התבניות נעשה כ' שיוכל להתאי למספר סוגי חומרי ‬
‫שעמדו אותה עת על הפרק‪ .‬לטענת קירש‪ ,‬האחריות למוצר הייתה ונותרה על כתפי י ‬
‫בלבד והיה ברור כי מדובר עדיי בשלב הניסיוניפיתוחי של המוצר‪ ,‬שידרוש התאמות‬
‫ושיפורי עד לייצור המוני של המוצר‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫התוכניות אשר הוכנו על ידי רודניה הועברו לייצור אצל הנתבעת ‪) 1‬תכונה להל "רצ‬
‫פלסט"(‪ ,‬העוסקת בייצור מוצרי פלסטיק בהזרקה‪ .‬מנהל רצ פלסט באותה עת היה‬
‫מר ירו אביב )להל ‪" :‬אביב"(‪ .‬אי מחלוקת כי בי י ו‪/‬או סילמ לבי רצ פלסט‬
‫נחתמו מסמכי כדלקמ ‪ :‬ביו ‪ ,5/4/04‬ע תחילת המו"מ בי הצדדי ‪ ,‬חתמה רצ‬
‫פלסט על הסכ סודיות ‪ ,‬בו נאמר‪ ,‬בי השאר‪ ,‬כי כל הזכויות במוצר נתונות לסילמ‬
‫ורצ פלסט התחייבה לשמור על סודיות מלאה בקשר למידע )יכונה להל "מסמ‬
‫הסודיות"‪ ,‬צור‪ -‬כנספח א'‪ 1‬לתצהיר אביב‪ ,‬נ‪ ;(3/‬ואילו ביו ‪ 18/4/2004‬נחת הסכ ‬
‫בי י לבי רצ פלסט‪ ,‬הסכ שנכרת בעקבות קיבול של י את הצעת המחיר שהוצעה‬
‫על ידי רצ פלסט )יכונה להל ‪" :‬ההסכ "‪ ,‬צור‪ -‬כנספח ב' לתצהיר אביב(‪.‬‬

‫‪.9‬‬

‫על פי ההסכ ‪ ,‬התחייבה רצ פלסט לייצר בסי עבור י שתי תבניות על פי השרטוטי ‬
‫שער' קירש‪ .‬התמורה עבור ייצור שתי התבניות נקבעה לס' של ‪ $17,000‬בצירו‪-‬‬
‫מע"מ‪ ,‬בשלושה תשלומי כדלקמ ‪ 33% :‬כמקדמה ביו כריתת ההסכ ; ‪ 33%‬לאחר‬
‫קבלת הדוגמאות מסי ‪ ,‬בתנאי שוט‪ 45 +-‬יו ; היתרה תו' ‪ 90‬יו מיו קבלת‬
‫הדוגמאות‪ .‬לעניי זהות המתקשר בהסכ טוענת רצ פלסט כי המו"מ כולו נוהל ע ‬
‫סילמ ועימו בלבד‪ ,‬אול בעת כריתת ההסכ הודיע סילמ כי בכוונתו להקי חברה‬
‫לצור' המיז ‪ ,‬והיא זו שתבצע את התשלומי ‪ .‬ואכ ‪ ,‬החשבונית והקבלה שנמסרו‬
‫‪4‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫ביו חתימת ההסכ בגי השיק ששול כמקדמה‪ ,‬נרש על ש י )ראה נספחי ג'‪1‬‬
‫ג'‪ 2‬לתצהיר אביב(‪.‬‬
‫‪.10‬‬

‫לאחר תשלו המקדמה‪ ,‬העבירה רצ פלסט את תוכניותיו של קירש לצור' ביצוע אצל‬
‫מבלט תבניות בסי ‪ .‬לטענת רצ פלסט‪ ,‬הודיע לה היצר הסיני כי במידה והתבניות‬
‫ייוצרו על פי השרטוטי הקיימי ‪ ,‬התבניות לא תוכלנה לעבוד ולכ יש לערו' שינויי ‪.‬‬
‫רצ פלסט פנתה לסילמ ‪ ,‬אשר הפנה אותה לקירש‪ .‬קירש הורה שיש להמשי' בייצור‬
‫כמתוכנ ‪ ,‬וכ' נעשה‪ .‬משיוצרו התבניות הסתבר כי אכ קיימת בעיה באחת התבניות‬
‫)של האדנית עצמה‪ ,‬לא של הבסיס(‪ ,‬ולכ בהתייעצות ע כל הגורמי הרלוונטי ‬
‫)סילמ ‪ ,‬קירש(‪ ,‬טוענת רצ פלסט כי הוסכ על ביצוע שינויי בתבנית‪ ,‬וכ' נעשה‪.‬‬
‫שינויי אלו כללו הוספת נקודות כניסה של חומר שנוי כיוו זרימה‪ .‬אי מחלוקת כי‬
‫שינויי אלו נעשו בעל פה ולא בכתב )ראה עדות אביב; עדות קירש(‪.‬‬

‫‪.11‬‬

‫הזרקות הניסיו שבוצעו בסי הצביעו‪ ,‬לטענת רצ פלסט‪ ,‬על שיפור מסוי אול ‬
‫הבעיות בתבניות לא נפתרו לחלוטי ועל כ סוכ כי התבניות ישלחו לישראל‪ .‬בישראל‬
‫נערכו שינויי נוספי ‪ ,‬וביניה ביטול החציצי שתוכננו על ידי קירש‪ .‬רצ פלסט‬
‫טוענת כי השינויי ‪ ,‬בעלות כוללת של ‪ ,$7,000‬נעשו בהסכמת כל הגורמי המעורבי ‬
‫והביאו לכ' שהתבנית פעלה באופ מלא ותקי ‪ .‬עקב הצור' בביצוע השינויי ‪ ,‬ולמרות‬
‫שלטענת רצ פלסט נעשו אלה בשל ליקויי שנפלו בתוכניות של קירש‪ ,‬הסכימה רצ‬
‫פלסט לדחות את מועד ביצוע התשלו השני עד לקבלת דוגמאות הייצור מישראל‪.‬‬

‫‪.12‬‬

‫ביו ‪ 25/8/2004‬מסר סילמ לרצ פלסט שני שיקי על ס' ‪ 25,500‬ש"ח בצירו‪ -‬מע"מ‪,‬‬
‫מועדי פירעו ‪ 28/10/04‬ו – ‪ ,28/11/2004‬וזאת לצור' ביצוע שני התשלומי הנוספי ‬
‫הקבועי בהסכ )נספח ד' לתצהיר אביב(‪ .‬רצ פלסט טוענת כי סילמ בקש להחלי‪-‬‬
‫את השיקי הללו ולדחות שוב את מועדי התשלו ‪ .‬רצ פלסט סירבה לבקשה אול ‬
‫נאותה להיפגש‪ ,‬לבקשת סילמ ‪ ,‬ע מורדקובי‪ .,‬בעקבות הפגישה ע מורדקובי‪,‬‬
‫החזירה רצ פלסט את השיק הראשו )ז‪.‬פ ‪ ,(28/10/04‬ותחתיו קיבלה שני שיקי ‬
‫נוספי ‪ ,‬ע"ס ‪ 25,500‬ש"ח כל אחד‪ ,‬כשהשיק הראשו ‪ ,‬ז‪.‬פ ‪ 30/12/04‬הינו ע"ח התמורה‬
‫החוזית והשיק השני‪ ,‬ז‪.‬פ ‪ ,30/1/2005‬הינו ע"ח עלות התיקוני )הקבלה צורפה כנספח‬
‫ה' לתצהיר אביב(‪ .‬רצ פלסט טוענת כי באותה פגישה סוכ שיתרת החוב תשול ‬
‫לאחר ביצוע הזרקות הניסיו וקבלת הדוגמאות‪ .‬עוד טוענת רצ פלסט כי מסירת‬
‫‪5‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫השיקי על ידי י ‪ ,‬סילמ ומורדקובי‪ ,‬מהווה הודאה בדבר קיו התחייבויות רצ‬
‫פלסט‪ ,‬שאחרת לא היו נמסרי השיקי כלל ועיקר‪.‬‬
‫‪.13‬‬

‫בחודשי ‪ 910/2004‬ביצעה רצ פלסט הזרקות ניסיו נוספות והוציאה בגינ תעודות‬
‫משלוח )נספחי ו'‪ 3 – 1‬לתצהיר אביב(‪ .‬ביו ‪ 16/11/2004‬שלחה רצ פלסט לי הצעת‬
‫מחיר‪ ,‬לבקשתה ‪ ,‬לצור' ייצור המוצר )הצעת המחיר צורפה כנספח ז' לתצהיר אביב(‪.‬‬
‫ביו ‪ 21/11/04‬שלחה י ‪ ,‬באמצעות סילמ ‪ ,‬הזמנה לאספקת ‪ 200‬יחידות על פי הצעת‬
‫המחיר )נספח ח'‪ 1‬לתצהיר אביב(‪ .‬רצ פלסט טוענת כי בצעה את ההזמנה במלואה‪,‬‬
‫אול סילמ בחר ליטול רק ‪ 28‬אדניות‪ ,‬כמפורט בתעודת המשלוח אשר צורפה כנספח‬
‫ח'‪ 2‬לתצהיר אביב‪ .‬עוד טונת רצ פלסט כי לאחר שנטל ‪ 28‬אדניות‪ ,‬הגיע סילמ למפעל‬
‫ובקש לקחת ‪ 20‬אדניות נוספות‪ .‬רצ פלסט סרבה והתנתה זאת בתשלו עבור ההזמנה‬
‫כולה‪ ,‬בסכו של ‪ .$840‬סילמ לא שיל עבור ההזמנה ולכ לא נטל אדניות נוספות‪.‬‬

‫‪.14‬‬

‫שלושת השיקי שהיו בידי רצ פלסט הוצגו לפרעו אול לא כובדו‪ ,‬מהסיבה "אי‬
‫כיסוי מספיק" ו"ניתנה הוראת ביטול"‪ .‬השיקי צורפו כנספח ט'‪ 13‬לתצהיר אביב‪.‬‬
‫ממועד חילול השיקי לא נלקחו אדניות נוספות; לא הוזמנו אדניות נוספות; התבניות‬
‫מצויות בידי רצ פלסט; ולמעט השיק הראשו ששול כמקדמה‪ ,‬לא שול לרצ‬
‫פלסט כל תשלו נוס‪.-‬‬

‫תביעות י )ת‪.‬א ‪ (27255/05‬ותביעת רצ פלסט )ת‪.‬א ‪(34798/05‬‬
‫‪.15‬‬

‫ביו ‪ 5/5/2005‬הגישה י כתב תביעה המכוו במקורו א' ורק כנגד רצ פלסט‪.‬‬
‫בקליפת אגוז טענה י כי רצ פלסט לא עמדה במועדי שנקבעו בהסכ וסיפקה‬
‫דוגמאות באיחור רב; כי כל הדוגמאות היו פגומות ושונות מהמוזמ ולמעשה רצ‬
‫פלסט לא הצליחה לייצר את שהוזמ ממנה; כי התשלו של שני השיקי הנוספי ‬
‫נעשה א' רק לאחר איומי מצד רצ פלסט כי תעצור את הפרויקט כולו; כי ההזמנה‬
‫של ה –‪ 200‬יחידות נעשתה לאור הבטחות רצ פלסט שזו האחרונה תמשי' בביצוע‬
‫הזרקות ניסיו ותמצא את החומר המתאי והנדרש למוצר‪.‬‬

‫‪.16‬‬

‫ג לאחר שהגיעו ‪ 28‬הדוגמאות הנוספות הסתבר לי כי הדוגמאות שבורות‪ ,‬עכורות‪,‬‬
‫עקומות ואינ תואמות את המוזמ ‪ .‬הסתבר לי ‪ ,‬מבדיקות מעבדה שערכה‪ ,‬כי החומר‬
‫שהוזרק אינו תוא את המוסכ וכי רצ פלסט לא תוכל לעמוד בקצב הייצור עליו‬
‫‪6‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫התחייבה‪ .‬שינוי בקצב הייצור משמעו הפיכת הפרויקט כולו ללא כדאי‪ .‬י ראתה‬
‫בדברי אלו שתוארו לעיל כהפרה מצידה של רצ פלסט ולפיכ' הודיעה על ביטול‬
‫ההסכ ונתנה הוראת ביטול לשיקי ‪.‬‬
‫‪.17‬‬

‫י טענה בכתב תביעתה המקורי כי רצ פלסט התרשלה בייצור; בביצוע הבדיקות‬
‫המתחייבות; הפרה את ההסכ וכשלה מלספק את המוצר המוזמ ‪ .‬אי לכ'‪ ,‬דרשה י ‬
‫את השבת סכו המקדמה; השבת הסכו ששול לקירש )‪ 5,265‬ש"ח כולל מע"מ(;‬
‫השבת הסכומי שהושקעו בפיתוח המוצר; הוצאות הקמת החברה; וכ ס' של‬
‫‪ 200,000‬ש"ח כאובד רווחי אשר אמורי היו להתקבל מהפרוייקט‪.‬‬

‫‪.18‬‬

‫רצ פלסט הגישה כתב הגנה ובמקביל‪ ,‬הגישה תביעה עצמאית‪ ,‬ת‪.‬א ‪ .34798/05‬רצ‬
‫פלסט טענה כי א נפלו טעויות כלשה בביצוע הבניות‪ ,‬הלא ה רובצות לפתחו של‬
‫קירש‪ ,‬מתכנ התבניות; כי כל השינויי שנעשו‪ ,‬נעשו בהסכמת סילמ ו‪/‬או קירש; כי‬
‫לאחר ביצוע השינויי ‪ ,‬התבניות עובדות ומייצרות את המוצר‪ ,‬והא ראיה היא תשלו ‬
‫השיקי הנוספי וההזמנה לייצור ‪ 200‬יחידות נוספות‪.‬‬

‫‪.19‬‬

‫לפיכ' טענה רצ פלסט שלא רק שדי התביעה שהוגשה כנגדה להידחות‪ ,‬אלא על י ‬
‫ובעלי מניותיה לשל לה את יתרת החוב הכוללת את הסכומי על פי ההסכ )‪59,670‬‬
‫ש"ח(; את סכו השינויי )‪ ,$7,000‬שה ‪ 38,211‬ש"ח(; את ההזמנה לביצוע ‪200‬‬
‫יחידות )‪ ,$840‬ס' של ‪ 4,423‬ש"ח כולל מע"מ(; עלות הזרקות חוזרות ונשנות )‪8,424‬‬
‫ש"ח(; עלות חומרי גל )‪ 1,170‬ש"ח(; והפסד רווח אשר היה נגר לרצ פלסט א י ‬
‫הייתה מזמינה ממנה ‪ 30,000‬יחידות )‪ 205,862‬ש"ח(‪ .‬ס' הכל הועמדה תביעת רצ‬
‫פלסט על הסכו של ‪ 317,760‬ש"ח‪ ,‬כשתביעתה של י מסתכמת בס' של ‪243,341‬‬
‫ש"ח‪.‬‬

‫‪.20‬‬

‫לאחר הגשת תביעתה של רצ פלסט בקשה י לתק את כתב תביעתה ולהוסי‪ -‬את‬
‫קירש ורודניה כנתבעי ‪ .‬כמו כ ‪ ,‬שיגרה י הודעת צד ג' כנגד קירש ורודניה בתביעה‬
‫אשר הוגשה על ידי רצ פלסט‪ .‬בכתב תביעתה המתוק הרחיבה י את טענותיה‬
‫המכוונת ג כנגד רצ פלסט והוסיפה טענות רבות )ראה עמ' ‪ 14‬ו‪ 15‬לכתב התביעה‬
‫המתוק (; ואילו כלפי רודניה ו‪/‬או קירש טענה י כי אלו התרשלו בתכנו התבניות;‬
‫לא ביצעו בדיקת זרימת חומר )מולד פלאו( בטר הגישו את התוכניות לביצוע; לא‬
‫‪7‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫הגדירו את הדרישות הטכניות מהחומר שהוזרק לתבניות; לא נתנו הוראות הולמות‬
‫לתיקו הכשלי שהתגלו בתבניות; לא תכננו את התבניות מהחומר הנכו ‪.‬‬
‫‪.21‬‬

‫קירש ורודניה הינ כאמור הנתבעי בתביעת י וצדדי ג' בתביעת רצ פלסט‪.‬‬
‫עמדת היא כי יש לדחות את התביעה שהוגשה כנגד ‪ ,‬וכ את הודעת צד ג'‪:‬‬
‫לגרסת ‪ ,‬שירותי רודניה נשכרו א' ורק לצור' תכנו שתי תבניות‪ ,‬וזו בלבד; מדובר‬
‫בתבניות ניסיוניות; קירש לא הסכי לייע‪ ,‬מהו החומר המומל‪ ,‬להזרקה‪ ,‬למרות‬
‫ששאלה שכזו הופנתה לו על ידי סילמ ; האחריות למוצר הייתה ונותרה על כתפי‬
‫המזמי ‪ ,‬היא י ; לא נפל כל פג בתכנו התבניות‪ ,‬ואלו עובדות ומייצרות; אי כל‬
‫הכרח לבצע בדיקת מולד פלאו‪ ,‬בכל מקרה מדובר בבדיקה יקרה אשר קירש המלי‪ ,‬על‬
‫ביצועה אול סילמ הוא שסרב לבצעה‪ ,‬בשל העלות הכרוכה בה )כ ‪.($2,500‬‬

‫השאלות העומדות לדיו‪$‬‬
‫‪.22‬‬

‫אי ספק כי השאלה העיקרית העומדת לדיו בשני התיקי היא השאלה הא ‬
‫התבניות תקינות א לאו‪ .‬היטיב לתאר זאת ב"כ י בקד המשפט אשר התקיי ‬
‫בפני כב' השופטת גרוסמ ביו ‪" : 8/11/2006‬המחלוקת העיקרית בתיק‪ ,‬היא הנושא‬
‫א התבניות עושות את העבודה או עשו את העבודה או לא‪ .‬זוהי שאלה שבמומחיות"‬
‫)פרו' מיו ‪ 8/11/2006‬בעמ' ‪ 5‬שו' ‪ .(12‬שהרי‪ ,‬א התבניות "עושות את העבודה"‪ ,‬די‬
‫תביעת י להידחות במלואה‪ ,‬ודי תביעת רצ פלסט להתקבל‪ ,‬למצער לעניי תשלו ‬
‫התמורה שנקבעה בהסכ ‪ .‬מאיד'‪ ,‬א התבניות "לא עושות את העבודה"‪ ,‬יש‬
‫להמשי' ולברר מי אחראי למחדל‪.‬‬

‫‪.23‬‬

‫היה וימצא כאמור התבניות אינ עובדות‪ ,‬יש לברר מה חלקה של רצ פלסט בכ' ומה‬
‫חלקו של קירש – הא אכ נפל פג בתכנו התבניות? הא היה על קירש לבצע‬
‫בדיקת מולדפלאו? הא נבחר החומר הנכו ? הא השינויי בתבניות בוצעו‬
‫בהסכמה? הא היו בעיות חליצה במוצר? הא היו בעיות בזרימת החומר במוצר?‬
‫הא היו בעיות בקצב ייצור המוצר? ועוד כהנא וכהנא שאלות שהועלו בתצהירי ‬
‫ועליה נחקרו העדי ‪ ,‬חלק עדי מומחי ‪ ,‬ממושכות‪.‬‬

‫‪.24‬‬

‫עוד יש לבחו מהי מידת האחריות של י בכל הפרשה‪ ,‬וכ מה חלקו של כל גור ‪,‬‬
‫תובע ו‪/‬או נתבע‪ ,‬בפרוייקט האדניות – הא אכ ‪ ,‬כטענת י ‪ ,‬קירש היה ה"אבא‬
‫‪8‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫והאמא" של הפרויקט? הא הפרויקט נכשל בגלל הייצור הלקוי הנטע של התבניות‪,‬‬
‫ג א יוכח כזה? הא יש קשר סיבתי לנזקי הנטעני ?‬
‫אלה ה ‪ ,‬בתמצית‪ ,‬השאלות העומדות לדיו ‪ ,‬כשהיק‪ -‬הדיו בה יגזר בראש ובראשונה‬
‫מהכרעתי בשאלה הראשונה והיא‪ ,‬הא התבניות "עובדות"?‬
‫הא התבניות "עובדות"?‬
‫‪.25‬‬

‫כפי שציי ב"כ י במהל' קד המשפט‪ ,‬זוהי שאלה שבמומחיות‪ .‬ב"כ י היה ער‬
‫לנקודה זו‪ ,‬ולא הסתיר את העובדה שי מתקשה לתמו' את תביעתה בחוות דעת‬
‫מומחה‪ .‬בעקבות קושי זה‪ ,‬הגישה י בקשה שבית המשפט ימנה מומחה מחו"ל‬
‫לבדיקת התבניות‪ .‬בי השאר‪ ,‬טענה י בבקשתה כי קיימי באר‪ ,‬רק שני מומחי ‬
‫לעניי ‪ ,‬מר חנ אנדרמ )להל ‪" :‬אנדרמ‪ ("$‬אשר מסר חוות דעת מטע רודניה וקירש‬
‫ופרו' שמואל קניג‪ .‬הצדדי האחרי התנגדו לבקשה ובית המשפט‪ ,‬בהחלטה מנומקת‬
‫מו ‪ ,2/11/2006‬דחה בקשה זו וקבע כי על כל צד מוטל נטל ההוכחה להוכיח את‬
‫טענותיו‪.‬‬

‫‪.26‬‬

‫בעקבות החלטה זו‪ ,‬ובעקבות החלטה נוספת שניתנה בעניי במהל' קד המשפט‬
‫שהתקיי ביו ‪) 8/11/2006‬ראה עמ' ‪ 5‬משו' ‪ 22‬עד עמ' ‪ 6‬שו' ‪ ,(7‬הגישה י חוות דעת‬
‫מטעמה‪ ,‬של המומחה מר יגאל רגב ) להל ‪" :‬רגב"‪ ,‬סומנה כת‪ .(2/‬חוות דעת זו הוגשה‬
‫לאחר שרודניה וקירש הגישו חוות דעתו של אנדרמ )ג‪ 2/‬וג‪ ,(3/‬ואילו רצ פלסט‬
‫הגישה את חוות דעתו של מר קרלוס קנטרבי‪) ,‬להל ‪" :‬קנטרבי*"‪ ,‬חוות דעתו סומנה‬
‫כנ‪.(2/‬‬

‫‪.27‬‬

‫לאחר שבחנתי את חוות הדעת‪ ,‬שמעתי את העדויות וכ בחנתי את הראיות הנוספות‬
‫שהונחו בפניי בתיק זה‪ ,‬קובעת אני כי התבניות "עובדות"‪ ,‬ולמעשה על כ' יש תמימות‬
‫דעי של המומחי כול ‪ ,‬כולל רגב מטע י ! המחלוקת היחידה בי המומחי נוגעת‬
‫לשאלה הא היו ליקויי כאלה או אחרי בתכנו ‪ ,‬מה הפתרונות הנכוני לטפל‬
‫בליקויי ‪ ,‬אול בשורה התחתונה אי ספק שנית "להשמיש" תבניות אלו ולהשתמש‬
‫בה לצור' ייצור המוני של האדניות‪ .‬להל מקב‪ ,‬עדויות מייצג בסוגיה זו‪.‬‬

‫‪.28‬‬

‫רגב בעמ' ‪ 6‬לחוות דעתו קובע‪" :‬הפרויקט עלה על שירטו‪ $‬עקב חולשה תיכנונית‬
‫שגרמה לשורה של כשלי ביצוע כפי שתוארו לעיל א במידה ויש עניי‪ – $‬הפרויקט‬
‫‪9‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫נית‪ $‬עדיי‪ $‬למימוש"‪ .‬רגב חזר על דבריו אלו ג במהל' חקירתו‪" :‬בהחלט‪ ,‬ואני‬
‫מסכי ע זה‪ .‬זאת בטח לא תבנית ניסיונית‪ .‬טענות ה‪ $‬לתכנו‪ $‬ולעוד כמה שלבי ‬
‫אחרי א לא לטיב ביצוע התבנית‪ .‬התבניות יפות‪ .‬אחת עובדת‪ ,‬ורק אחת היא‬
‫פרובלמאטית" )עמ' ‪ 27‬שו' ‪" ;(13‬ירו‪ $‬הסביר לי שהנה הוא עשה את השינוי פה‬
‫באר*‪ .‬רואי בתבנית את המקו שביטלו את החציצי וריתכו את זה‪ .‬אמרנו לו‬
‫שהוא עשה את זה מאוד יפה‪ .‬הוא השקיע בזה הרבה כס‪ .0‬זה היה שגוי לבטל את‬
‫החציצי ‪ ,‬צרי לחזור לתוכנית המקורית‪ .‬א היו משקיעי חלק מהמאמ*‬
‫שמשקיעי עכשיו במאבק המשפטי היה לנו עכשיו מוצר" ) הדגשות שלי‪ ,‬עמ' ‪ 31‬שו'‬
‫‪" ;(5‬כתוב פה בחוה"ד שלי בצורה ברורה מה צרי לעשות בכל אחד מ‪ $‬הצדדי ‪,‬‬
‫ובתשובה לשאלת ביהמ"ש אני משיב שזה ב‪ .$7,000‬ויתירה מכ‪ ,‬א לא היה פה‬
‫סכסו משפטי‪ ,‬תו ‪ 5‬דקות היו מסכימי כול מה לעשות" ) הדגשות שלי‪ ,‬עמ' ‪44‬‬
‫שו' ‪.(11‬‬
‫‪.29‬‬

‫קנטרבי‪ ,‬בחוות דעתו )סעי‪ 4 -‬לתקציר חוות הדעת(‪ ,‬אומר‪" :‬ישנה אפשרות לעשות‬
‫התאמות במוצר כ שזה יהיה תפקודי על פי רצו‪ $‬הלקוח‪ .‬בהתא לתיקו‪ $‬במוצר‪,‬‬
‫יהיה צור לבצע תיקו‪ $‬בתבנית כדי להתאימה"‪ .‬קנטרבי‪ ,‬חוזר על דברי אלו‬
‫בעדותו‪ ":‬כפי שידוע לי‪ ,‬המזמי‪ $‬טוע‪ $‬שהתבנית לא תקינה לעבודה של ייצור המוני‪,‬‬
‫שהתבנית שהוא הזמי‪ $‬היא ניסיונית‪ .‬ממה שראיתי‪ ,‬לא נראה לכאורה שיש בעיה‬
‫בתפקוד התבנית או המוצר"‪) .‬עמ' ‪ 106‬שו' ‪" ;(2021‬אני לא זוכר את מה שמר רגב‬
‫כתב‪ ,‬אבל מהסתכלות שלי על התבנית ועל המוצר – אפשר להביא את התבנית למצב‬
‫עבודה ולמוצר סופי‪ .‬ש‪.‬‬

‫כמה שעות עבודה זה לוקח? ת‪.‬קשה להערי‪ .‬בשביל‬

‫זה צרי לעשות הזרקות ולהוציא רשימה מפורטת‪ .‬בהערכה גסה‪ ,‬זה לא צרי להיות‬
‫יותר מ‪ 45‬אל‪ 0‬דולר"‪) .‬עמ' ‪ 121‬שו' ‪.(59‬‬
‫‪30.‬‬

‫אנדרמ ‪ ,‬אשר לא התייחס ישירות לשאלת תפקוד התבניות בחוות דעתו‪ ,‬והסביר מדוע‬
‫לא עשה כ' )עמ' ‪ 150‬שו' ‪ ,1420‬והסבריו מקובלי עליי(‪ ,‬התייחס לכ' בעדותו‬
‫והשמיע דברי דומי לדבריי המומחי הנזכרי לעיל‪" :‬לשאלת בית המשפט‪ :‬א ‬
‫היית מגיע למסקנה שאפשר להשמיש את המוצרי ‪ ,‬היית עובד אית‪ ?$‬ת‪ .‬בוודאי‪.‬‬
‫בעלות ממש לא רצינית‪ ,‬אפשר להשמיש וג רגב אמר את זה בחווה"ד‪ .‬הוא מנוסה‬
‫יותר ממני‪) ".‬עמ' ‪ 151‬שו' ‪ .(611‬דברי אלו נאמרו בהמש' לשאלת ב"כ י ‪ ,‬מהי‬
‫התייחסותו לשאלה הא התבניות עובדות ומה היה עושה כדי לבדוק אותה‪ .‬על כ'‬
‫השיב העד‪ " :‬הייתי מזריק את התבניות‪ ,‬בודק אות‪ $‬ובעיקר‪ ,‬הדבר הראשי שהייתי‬
‫‪10‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫עושה‪ ,‬הייתי בודק שאפשר להשמיש את התבניות‪ ,‬לראות א ה‪ $‬עובדות ולפטר את‬
‫עוה"ד‪ .‬אני עובד בעיקר‪ ,‬כמחל* ולפני‪ ,‬כמלווה וכמייע*" )עמ' ‪ 151‬שו' ‪.(24‬‬
‫‪.31‬‬

‫מכל המקוב‪ ,‬עולה שהמומחי תמימי דעי שאפשר להשמיש את התבניות בעלות של‬
‫בי ‪ $4,000‬ל – ‪ .$7,000‬אי כל ראיה לכ' שהתבניות אינ מסוגלות לעבוד‪ ,‬לכל היותר‬
‫המחלוקת היא מי ישא בסכו התיקוני הנדרשי בתבניות‪ .‬יאמר שג בעניי זה היו‬
‫המומחי תמימי דעי וכול כאחד אמרו שתמיד יש הערות לתבנית )רגב בעמ' ‪ 33‬שו'‬
‫‪ ;(8‬כי המוצר והתבנית דורשי התאמות )קנטרבי‪ ,‬בעמ' ‪ 108‬שו' ‪ ;(10‬כי מדובר‬
‫בהלי' של "ניסוי וטעייה" )קנטרבי‪ ,‬בעמ' ‪ 118‬שו' ‪ ;10‬אנדרמ בעמ' ‪ 168‬שו' ‪ ;(7‬כי‬
‫"תבנית מסוג זה היא פגז ראשו‪ $‬לטיווח ולא סופי" )אנדרמ בעמ' ‪ 155‬שו' ‪ .(15‬דברי ‬
‫אלו נאמרו ג על ידי העדי הנוספי מטע רצ פלסט‪ ,‬אביב )עמ' ‪ 124‬שו' ‪(19‬‬
‫ובוחבוט )עמ' ‪ 97‬שו' ‪ ;2022‬עמ' ‪ 101‬שו' ‪ ,(20‬וה מתיישבי ג ההיגיו והשכל‬
‫הישר‪.‬‬

‫‪.32‬‬

‫אל לנו לשכוח כי סילמ טע שהשקיע עשרות אלפי שקלי עוד בטר כריתת ההסכ ‬
‫ע רצ פלסט; אל לנו לשכוח כי עבור הזמנת התבנית סוכמה תמורה של ‪ ;$17,000‬אל‬
‫לנו לשכוח את שהתכנית העסקית קבעה שבחודש הראשו לפרויקט יש צור' בביצוע‬
‫השקעה של ‪ 500,000‬ש"ח‪ ,‬והשלמה בשנה הראשונה לס' של ‪ 1,200,000‬ש"ח; הא ‬
‫בגלל התאמות נוספות שנדרשות בתבניות‪ ,‬אשר יביא אות למצב עבודה תקי ומלא‪,‬‬
‫ג לדעת מומחה י ‪ ,‬ושעלות היא כ – ‪ 20,000‬ש"ח‪ ,‬הא על כ' יקו ויפול הפרויקט‬
‫כולו? הא בגי תוספת נדרשת של ‪ 20,000‬ש"ח היה מקו להגיש תביעה על ס' גבוה‬
‫פי עשרה? אי לי אלא הצטר‪ -‬לדברי רגב שצוטטו לעיל‪ ,‬שבמקו להשקיע בהלי'‬
‫המשפטי היו ההשקעות מופנות למימוש הפרויקט‪ ,‬המוצר המוגמר כבר היה בשוק‪.‬‬

‫הא הפרויקט אכ‪ $‬הופסק בשל הכשל הנטע‪ $‬בתבניות?‬
‫‪.33‬‬

‫תבוא י ותטע ‪ ,‬א קבע בית המשפט שיש צור' בביצוע שיפורי ‪ ,‬אזי המוצר כפי‬
‫שנמסר לי אינו עונה על הדרישות ולכ אי לשל עבורו‪ .‬איני סוברת שיש מקו ‬
‫להעלות טענה שכזו‪ ,‬ומרגע שקבעתי שהתבניות "עובדות"‪ ,‬יש לשל עבור ‪ .‬אציי כי‪,‬‬
‫א בכלל‪ ,‬מדובר בטענה של "כשלו תמורה חלקי"‪ ,‬שאינה מצדיקה את ביטול‬
‫השיקי שנמסרו בידי רצ פלסט‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫‪.34‬‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫מעבר לכ'‪ ,‬שוכנעתי כי התבניות הוזמנו בשלב בו י עצמה לא הייתה "סגורה" עדיי‬
‫על החומר ממנו תיוצר האדנית; קירש התבקש במפורש לתכנ תבנית שתתאי ‬
‫למספר חומרי ‪ ,‬ואת זה אשר ג סילמ בחקירתו )עמ' ‪ 89‬שו' ‪ .(23‬לכ היו ג ‬
‫הזרקות הניסיו ‪.‬‬

‫‪.35‬‬

‫לפיכ'‪ ,‬יש לבצע הפרדה‪ :‬התבניות כאמור עובדות‪ .‬א יש לי טענות לגבי המוצר‪,‬‬
‫טענות שנוגעות לעכירות‪ ,‬שברי וכו'‪ ,‬היה על י להוכיח שמי מהנתבעי אחראי על‬
‫המוצר במלואו ולא רק על התבניות‪ ,‬שיוצרו וסופקו ובגינ קיי החוב בכספי‪.‬‬

‫‪.36‬‬

‫במאמר מוסגר אציי כי לא שוכנעתי כלל ועיקר שקיי פג בדוגמאות שנמסרו לידי‬
‫י ‪ .‬א אכ הדוגמאות היו פגומות‪ ,‬מדוע ביצעה י הזמנה רכישת ‪ 200‬יחידות‬
‫מהמוצר? מדוע מסרה את השיקי לאחר שהתבניות היו כבר באר‪ ,‬ולכאורה נית היה‬
‫לדעת על כל הליקויי ? מדוע הוחלפו השיקי במועד מאוחר יותר? אציי שאיני‬
‫מקבלת את הסבריו של סילמ בעניי זה )עמ' ‪ 66‬שו' ‪ ,21‬ש טע שהשיקי נמסרו‬
‫"תחת איומי "; עמ' ‪ 67‬שו' ‪ ,14‬ש טע סילמ כי נת את השיקי למרות הפרותיה‬
‫של רצ פלסט את ההסכ (‪ ,‬כמו שאיני מקבלת את עדותו בענייני רבי אחרי ‪.‬‬

‫‪.37‬‬

‫כמוכ ‪ ,‬תמהה אני מדוע לא הוצגו בפניי בית המשפט דוגמאות נוספות שנלקחו על ידי‬
‫סילמ ‪ ,‬וכל שהוצג בפניי בית המשפט הוא שתי דוגמאות ללא מזיגת פוליאסטר‪ .‬אי‬
‫מחלוקת כי סילמ הזמי את ההזמנה של ‪ 200‬יחידות לצור' המש' ביצוע השלב הבא‬
‫של הפרויקט‪ ,‬קרי‪ ,‬מזיגת הפולאיסטר‪ .‬הא שלב זה עלה יפה? הא הצליח סילמ‬
‫בניסוייו‪ ,‬ורק הכשל בתבניות הוא שהכשיל את הפרוייקט? בעניי זה אי לי אלא‬
‫להפנות לדבריו של אביב בעדותו ‪" :‬אתה כל הזמ‪ $‬מראה את אותה דוגמא‪ .‬היו עוד‬
‫עשרות אחרות‪ ,‬שאות‪ $‬הוא מילא בפוליאסטר"‪) .‬עמ' ‪ 129‬שו' ‪ .(20‬כשנחקר סילמ‬
‫הא כיו הוא יודע מהו המרש הסופי של החומרי שמכניסי לקליפות ותהלי'‬
‫הייצור‪ ,‬השיב‪" :‬אני יודע‪ ,‬בוודאי‪ .‬לא יכול לומר ל את זה בדייקנות עכשיו‪ .‬כמות‬
‫הפוליאסטר שונה ממוצר למוצר והיא משנה את כמות התוספי " )עמ' ‪ 93‬שו' ‪16‬‬
‫‪ .(17‬נשאלת השאלה‪ ,‬מדוע לא הוצגו בפני בית המשפט הדוגמאות ע מילוי‬
‫הפוליאסטר? ומדוע לא הוצגה "הנוסחא הסופית" ע הרכב החומרי הדרוש‪ ,‬ה‬
‫למילוי הקליפה וה למזיגת הפוליאסטר?‬

‫‪12‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫‪.38‬‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫בנסיבות העניי ‪ ,‬התזה אשר הוצגה על ידי אנדרמ בסיו חקירתו‪ ,‬לא נראית בעייני‬
‫מופרכת כלל ועיקר‪ ":‬אני לא מכיר את מלוא ההשתלשלות‪ .‬אני לא מכיר את כל‬
‫האינפורמציה ולכ‪ $‬התמקדתי באיב‪ .$‬זה לא נכו‪ $‬על איב‪ $‬שהוא האבא והאמא של‬
‫התוכנית‪ .‬אני לא יודע בדיוק באיזה שלב התעייפו הכוחות‪ ,‬ה התעייפו במצב‬
‫שבינ לבי‪ $‬המימוש הפסע הוא קט‪ $‬וג המומחה מטע התובע אמר זאת‪ .‬ה ‬
‫נקלעו לסוגייה משפטית משו שאי‪ $‬כא‪ $‬מוצר‪ .‬נגמרה לה רוח הלחימה‪ .‬אני לא‬
‫רואה אי הפרוייקט יצליח ג א הוא יעבוד ויזריק‪ .‬זו דעתי האישית‪ .‬אני לא‬
‫מומחה לשיווק ומהבחינה הזו אני יותר יומרני מאיב‪ .$‬אני מהנדס לא צנוע")עמ' ‪169‬‬
‫שו' ‪.(39‬‬

‫‪.39‬‬

‫אכ התרשמתי כי הסיבה להפסקת הפרוייקט אינה הכשל הנטע בתבניות; התרשמתי‬
‫שסילמ לא הצליח למצוא את החומר המתאי להזרקה‪ ,‬ודבר זו אינו באחריות קירש‬
‫)ראה התעלמותו מהשאלה אשר הופנתה אליו על ידי סילמ בעניי זה‪ ,‬נספח ג'‬
‫לתצהיר קירש‪ ,‬סעיפי ‪ 1617‬לתצהיר קירש( ולא באחריות רצ פלסט; התרשמתי‬
‫שסילמ לא הצליח לבצע את מזיגת הפוליאסטר‪ ,‬ובכל מקרה נוכח לדעת שהפרוייקט‬
‫אינו כלכלי‪ .‬התרשמתי שמלכתחילה פרויקט זה נדו לכישלו ‪ ,‬היות ונוהל כל כולו‬
‫בצורה חובבנית על ידי סילמ ‪ ,‬ללא גור מקצועי מלווה האמו על הפרוייקט‬
‫מתחילתו ועד סופו‪.‬‬

‫‪.40‬‬

‫התרשמתי שג בעת הגשת התביעה‪ ,‬ה הראשונית וה המתוקנת‪ ,‬ניסתה י "לירות‬
‫לכל הכיווני "‪ ,‬אגב העלות טענות מטענות שונות‪ ,‬כל זאת אגב ביצוע שינוי והרחבת‬
‫חזית‪.‬חוסר היכולת לשי את האצבע על הכשל ו‪/‬או המחדל שבגינו התבניות אינ‬
‫עובדות כביכול‪ ,‬מלמדות על פריכותה של תביעת י ‪ .‬אזכיר בעניי זה כי כתב התביעה‬
‫הראשוני הוגש א' ורק כנגד רצ פלסט‪ ,‬או אז שתי הטענות העיקרית היו סוג החומר‬
‫הלקוי שנבחר‪ ,‬ולוח הזמני האיטי לייצור‪ .‬טענת החומר הלקוי נתמכה כביכול‬
‫במפרט שנשלח לד"ר שחורי מטע התובעת‪ .‬אותו ד"ר שחורי‪ ,‬שהינו מומחה לכימיה‪,‬‬
‫כנטע על ידי התובעת‪ ,‬נזנח על ידה בהמש' ההליכי ולא הוגש מטעמו דבר‪ .‬טענת‬
‫קצב הייצור לא הוכחה ונסתרה בעדותו של בוחבוט‪ ,‬ראה נ‪.1/‬‬

‫‪.41‬‬

‫לאחר מכ הוגש כתב התביעה המתוק ‪ ,‬ובו בי השאר טענות לגבי מצג של רצ פלסט‬
‫כי המפעל הוא שלה ולא היה ידוע על מפעל בסי )במאמר מוסגר יצוי כי לא ברור‬
‫מדוע נטענה טענה זו ומה הקשר שלה לנזק הנטע (‪ .‬בשלב מאוחר יותר‪ ,‬בחוות דעתו‬
‫‪13‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫של רגב‪ ,‬בקשה י להתמקד והגדירה מהו לב הסכסו'‪ ,‬לשיטתה ‪" :‬יש להדגיש שלב‬
‫הסכסו הוא הכשל של זרימת החומר שנבחר אקריל ‪ PMMA‬בתבנית המיכל ואי‬
‫לכ אי‪ $‬טע עסוק בכשלי נוספי והנשואי שוליי ‪ ".‬כשקיבלה י את חוות‬
‫דעתו המשלימה של אנדרמ ‪ ,‬ג‪ ,3/‬אשר מפרטת את ממצאי בדיקת המולדפלאו שעשה‬
‫ואשר הוכיחה כי חומר מסוי ‪ ,‬אקריל מסחרי מסוג ‪ , CHIMEI‬שעונה ג על המחיר‬
‫שנלקח בחשבו ‪ ,‬יוכל לזרו בתבנית ללא כל הפרעה‪ ,‬עבר לב ליבו של הסכסו' לעניי‬
‫החליצה‪ ,‬ראה דברי ב"כ י בעמ' ‪ 32‬שו' ‪ ,13‬והחלטתי שניתנה בהמש'‪ .‬ג נושא‬
‫החליצה לא הוכח‪ ,‬ראה עדותו של בוחבוט בעמ' ‪ 100101‬ועדותו של אנדרמ בעמ' ‪164‬‬
‫שו' ‪.9‬‬
‫‪.42‬‬

‫ריבוי טענות אלו‪ ,‬חוסר האחידות בה ‪ ,‬השינוי בגרסאות‪ ,‬כל אלה מובילי אותי‬
‫למסקנה שעד לשלב ההוכחות לא היה ברור לי מה המחדלי ‪ ,‬א בכלל‪ ,‬ולפתחי‬
‫מי ה רובצי ‪ .‬אי זה נכו שבטר תכנו התבניות וייצור נבחר חומר לאדניות‪ ,‬כל‬
‫זאת אמור היה להתברר בהמש' על ידי הזרקות ניסיו )עדות סילמ בעמ' ‪ 89‬שו' ‪20‬‬
‫‪ ;(24‬לא שוכנעתי כאמור כי היה כשל בתבניות‪ ,‬וג א היו פגמי כלשה ‪ ,‬אזי‬
‫בתהלי' עבודה רגיל ושגרתי נית היה לתק את התבניות; א וככל שהיו פגמי ‬
‫בדוגמא כזו או אחרת )והוצגו בפניי רק שתיי מתו' עשרות(‪ ,‬איני יכולה לקבוע כי‬
‫הפגמי נובעי מהתבנית הלקויה כביכול ולא מהחומר שנוסה בה‪ ,‬שכאמור טר ‬
‫גובש סופית‪.‬‬

‫ההתנהלות החובבנית של הפרויקט‬
‫‪.43‬‬

‫עוד התרשמתי כאמור שפרויקט זה נוהל באופ חובבני‪ ,‬ולמעשה נדו לכישלו מראש‪.‬‬
‫בוודאי שלא קירש ו‪/‬או רודניה ו‪/‬או רצ פלסט אחראי לכ'‪ .‬לקביעתי זו יש תימוכי‬
‫רבי בעדויות שהצטברו‪ ,‬חלק מפי סילמ עצמו‪ ,‬ונראה שדי יהיה בהבאת מקב‪,‬‬
‫מייצג כדי הבי במה דברי אמורי ‪.‬‬

‫‪.44‬‬

‫ראשית‪ ,‬שלושת המומחי ‪ ,‬רגב‪ ,‬קנטרבי‪ ,‬ואנדרמ ‪ ,‬פירטו בפני בית המשפט מהו כולל‬
‫הלי' פיתוח מוצר‪ .‬רגב א‪ -‬ציי בחוות דעתו "שעל מנת לקבל מוצר שמיש ובמחיר‬
‫המטרה – אסור שחוליה כלשהיא לאור מסלול הפיתוח והיצור תכשל"‪ .‬יצוי כי שני‬
‫השלבי הראשוני שהזכיר רגב בחוות דעתו ה שלב העלאת הרעיו ‪ ,‬גיבושו ופיתוח‪,‬‬
‫והפיכת הקונספט למוצר‪ .‬השלב השלישי הינו תכנו תבניות ההזרקה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫‪.45‬‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫הבה ונבח את שני השלבי הראשוני בפיתוח פרויקט האדניות‪ .‬על הכשרתו של‬
‫סילמ אי מחלוקת‪ ,‬מדובר בנהג משאית )עמ' ‪ 52‬שו' ‪ ,(4‬וכהגדרתו‪" ,‬חסר השכלה‬
‫ממציא דברי " )עמ' ‪ 93‬שו' ‪ .(21‬שותפתו במיז היא דודתו יפה‪ ,‬פנסיונרית שניהלה‬
‫בעבר חנות בגדי ‪.‬‬

‫‪.46‬‬

‫כשנשאלו השניי מה הבדיקות אות עשו לצור' בחינת כדאיות הפרויקט‪ ,‬השיבה‬
‫מורדקובי‪" :,‬הוא הראה לי את התכונית ואני מאוד התלהבתי‪ .‬נראה לי שזה יכול‬
‫להיות להיט‪.‬ש‪.‬מה הלהיב אות בה? ת‪.‬אי‪ $‬מוצר כזה‪ ,‬לא קיי ‪ .‬כל האדניות‬
‫עשויות‪ ...‬מה שעודד אותי זה היה המהנדס‪ .‬היינו אצלו בשיחה והוא העלה אותנו‬
‫לגג והראה לנו אדניות‪ .‬אמר שאי‪ $‬דבר כזה ושזה יכול להיות מיז ‪ ...‬להיט בשוק‪,‬‬
‫)עמ'‪ 4‬שו' ‪ ,(4‬ובהמש'‪ " :‬לא ניהלנו משא ומת‪ .$‬בדקתי אצל החברות והשכני שלי‪,‬‬
‫הראיתי לה את הדוגמא והתלהבו מאוד‪ .‬סילמ‪ $‬ג הל למשתלות מסוימות ושאל‬
‫וכול התלהבו מהרעיו‪ .$‬ואני עדיי‪ $‬חושבת‪ ,‬ובטוחה‪ ,‬שלו היה יוצא לפועל היה להיט‬
‫בשוק‪) "..‬עמ' ‪ 8‬שו' ‪ .(910‬ג סילמ נשאל אילו ניסויי מקדימי ער'‪ ,‬והשיב‪" :‬‬
‫הלכתי לשוק נחלת בנימי‪ $‬וראיתי ש חפצי יפי מפוליאסטר ע פרחי יפי "‪.‬‬
‫)עמ' ‪ 52‬שו' ‪.(23‬‬

‫‪.47‬‬

‫מעדותו של סילמ עלה כי הוא ניסה לעניי גורמי רבי בפרוייקט זה‪ ,‬אול א‪ -‬אחד‬
‫לא מצא בו עניי ‪" :‬לא‪ .‬בהתחלה נתתי את זה ל"או טו טו"‪ .‬הסברתי לה את הרעיו‪$‬‬
‫והקשיי ‪ .‬ה הביאו לי שתי דוגמאות מפרספקס‪ ,‬ונתנו לי את הנתיב להמשי‪ .‬ה ‬
‫לא רצו להמשי כי קיבלו עבודות אחרות"‪.‬עמ' ‪ 53‬שו' ‪ .(1617‬ובהמש'‪" :‬ש‪.‬‬
‫אני מדבר על הנושא הכימימקצועי‪ ,‬הניסויי ‪ .‬מה היו הענייני או‬
‫השיחות של ע מר יגאל רגב? ת‪.‬‬

‫יגאל רגב היה אחד מאלו שביקשתי הצעות‬

‫מחיר לתבניות‪ .‬ש‪.‬א ורק הצעות מחיר לתבניות? ת‪ .‬הצעתי לו‪ ,‬כמו ג לרבי ‬
‫אחרי ‪ ,‬להשקיע בפרויקט שלי‪ .‬ג לירו‪ $‬אביב אגב הצעתי את זה‪ .‬ש‪.‬אז בי‪ $‬הגב'‬
‫ספרד וקירש עברת ג אצל רגב‪ .‬ת‪.‬כ‪ ,$‬וג אצל "אוֹ‪ ָ3‬ל תבניות"‪ .‬לי לא היה כס‪ .0‬מה‬
‫שניסיתי לעשות זה לרתו לפרויקט שלי יצר‪ $‬תבניות שיש לו גישה באופ‪ $‬טבעי‬
‫לפלסטיק‪ .‬הפלסטיק היה חדש לי‪ .‬היו אני רואה את עצמי מומחה מספר ‪ 1‬בעול ‬
‫לפוליאסטר‪ .‬עבדתי כמעט שלושה חודשי ע פוליאסטר‪ 12 ,‬שעות ביו ‪ ,‬יו יו "‪.‬‬
‫) הדגשות שלי‪ ,‬עמ' ‪ 54‬שו' ‪.(919‬‬
‫‪15‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫‪.48‬‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫חלק מהעדי שהופיעו בפניי היו הגורמי אליה פנה סילמ בנוגע לפרוייקט‪ .‬רגב‬
‫אשר כי הייתה אליו פניה שכזו ונימק את הדחייה בכ' שאי מדובר במוצרי בה ‬
‫הוא עוסק )עמ' ‪ 22‬וש' ‪ .(10‬אביב נימק את הדחייה בכ' שהמוצר לא מעניי ולא כלכלי‬
‫)עמ' ‪ 144‬שו' ‪ .(15‬אנדרמ פירט מה היה בודק בטר כניסה לפרויקט שכזה‪" :‬תראה‪,‬‬
‫זה לא שאלה מוחלטת‪ ,‬אבל אני יכול להגיד ל מה אני עושה כשאני מלווה פרוייקט‪.‬‬
‫מהבחינה הזאת‪ ,‬אני נזכר בכלל של ניקוי רובה‪ .‬כול חושבי שצרי לבדוק את זה‬
‫בזווית של ‪ 60‬מעלות ואני אומר שצרי לבדוק קוד א זה של‪ .‬צרי לבדוק א ‬
‫מישהו צרי את המוצר וכמה ישל עליו‪ .‬אחרי שזה ברור‪ ,‬מתחילי לגעת בתכנו‪.$‬‬
‫לדעתי‪ ,‬בפרוייקט הזה‪ ,‬זאת הבעיה הראשית‪ .‬א מחליטי לייצר‪ ,‬יש עניי‪ $‬של‬
‫עיצוב שהעיצוב במקרה זה‪ ,‬של מוצר זה‪ ,‬הוא נושא דרמטי‪ .‬מוצרי שכאלה‪ ,‬דבר‬
‫ראשו‪ ,$‬קמי ונופלי על העיצוב שלה ‪ .‬אני מדבר בתור מי שעבד בכתר שני ‬
‫רבות‪ ,‬לאו דווקא כשכיר אלא כיוע*‪ .‬אני מלווה פרוייקטי הרבה שני ‪ .‬עיצוב זה‬
‫דבר שצרי לעשות אותו כמו שצרי‪ .‬במקביל לעיצוב או אחריו‪ ,‬במקרי רבי ‪,‬‬
‫עושה את זה אותו אד ‪ .‬יש מקרי שעושי מספר אנשי ‪ ,‬נכנסי לפרטי ‬
‫הטכניי של המוצר‪ ,‬שזה כולל דופ‪ ,$‬קישורי חוזק‪ ,‬שיקולי תבנית" )עמ' ‪ 152‬שו' ‪5‬‬
‫‪.(17‬‬

‫‪.49‬‬

‫בהמש'‪ ,‬פירט אנדרמ מה הצעדי בה היה נוקט א היה נרת לפרויקט‪" :‬לצור‬
‫העניי‪ ,$‬א סילמ‪ $‬היה פונה אלי שאעבור את הכביש‪ ,‬אני לוקח אותו ביד ומעביר‬
‫אותו‪ .‬בדר מבקרי מעצב‪ .‬א זה מעצב שיודע לתכנ‪ ,$‬אז הוא יתכנ‪ $‬את המוצר‬
‫בהשגחתי‪ .‬אני בד"כ עוזר לבחור את חומר הגל ‪ .‬במקרה זה‪ ,‬יש סיבו אחר לגמרי‬
‫שזה קשור לנושא היציקה‪ .‬יש את יציקת הפוליאסטר‪.‬‬

‫אני‪ ,‬בתכנו‪ $‬המוצר‪,‬‬

‫כבר הייתי לוקח בחשבו‪ $‬את המזיגה המתכוננת בהמש‪) ".‬עמ' ‪ 152‬שו' ‪.(1924‬‬
‫‪.50‬‬

‫התרשמתי שאנדרמ ‪ ,‬שעל מומחיותו לא יכולה להיות מחלוקת‪ ,‬שהרי ג י פנתה‬
‫אליו לקבלת חוות דעת מומחה‪ ,‬היטיב לתאר את האירועי בתיק זה והצביע בדיוק‬
‫על נקודת התורפה בתיק‪ ,‬החובבנות של סילמ וניהול הפרוייקט ללא יעו‪ ,‬מקצועי‬
‫הול ‪ " :‬בסה"כ‪ ,‬מה שהפרוייקט היה חסר לו זה אד כמוני‪ ,‬לצערו‪ .‬ש‪.‬מה תפקידו‬
‫בכוח? ת‪.‬עוזר ללקוח לברר א צרי ללכת לפרוייקט הזה א לאו‪ .‬כולל היציקה‬
‫וההתאמה‪ .‬אפילו לבצע את המשימה הכי קשה שיש זה להג‪ $‬על אד מפני עצמו‪.‬‬
‫צרי לעיתי להציל אד מפני עצמו‪ .‬מצער שאד לוקח את כספו ואת כספה של‬
‫דודתו וזורק אותו "לי "‪) .‬הדגשות שלי‪ ,‬עמ' ‪ 168‬שו' ‪.(2026‬‬
‫‪16‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫‪.51‬‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫אי ספק שמדובר בדברי קשי ‪ ,‬אול העובדות כה זועקות לשמיי שלא נית אלא‬
‫לצטט את דבריו אלו של אנדרמ ‪ :‬ק אד חסר ניסיו והשכלה מקצועית‪ ,‬ממציא‬
‫מוצר הדורש תהלי' הנדסי טכני וסבו'‪ ,‬הדורש הכשרה בתחומי רבי של הנדסה‪,‬‬
‫לוקח על עצמו לעסוק בריאקציות כימיות המגיעות לטענתו לטמפרטורה של ‪200‬‬
‫מעלות סלציוס‪ ,‬אמנ מעיד על עצמו שהוא "נאמבר ווא‪ $‬בעול " בפוליאסטר )עמ' ‪54‬‬
‫שו' ‪ ,(23‬וכל זאת שאי למוצר גור אחראי‪ ,‬מתחילתו ועד סופו!‬

‫‪52.‬‬

‫ג בנקודה זו אפנה לתוכנית העסקית‪ ,‬הג שאינה חתומה‪ ,‬הקובעת עלות של מהנדס‬
‫פלסטיקה של ‪ 20,000‬ש"ח לחודש עבודה; וזאת בנוס‪ -‬לשכר מעצב בשנה הראשונה‪,‬‬
‫בהיק‪ -‬של ‪ 120,000‬ש"ח‪ .‬ומי אלה הגורמי הללו בפרויקט הנדו ? מי ממעצבי אוטו‬
‫טו לא הובא לעדות‪ ,‬וסילמ כלל אינו זוכר את שמ המלא; אמי ספרד‪ ,‬אשר שרטטה‬
‫את השרטוטי של המוצר וישבה ע קירש בפגישות‪ ,‬לא הובאה א‪ -‬היא לעדות‪.‬‬

‫‪.53‬‬

‫אני דוחה מכל וכל את הטענה שקירש היה ה"אבא והאמא" של הפרויקט‪ :‬פרויקט זה‬
‫החל עוד בטר כניסת קירש לענייני ; לא יעלה על הדעת שתמורת ‪ $1,000‬קירש יהיה‬
‫אחראי על המוצר הסופי ועל כל הלי' הפקתו; קירש הצהיר כי כלל אינו בקיא‬
‫בחומרי ; א קירש היה אחראי על כל הפרויקט‪ ,‬הכיצד נשמט הוא מכתב התביעה‬
‫המקורי?‬

‫‪.54‬‬

‫שוב חוזרת אני למסקנה העגומה שפרויקט זה נוהל ללא יד מכוונת‪ ,‬בידי גור בלתי‬
‫מקצועי‪ .‬שוב חוזרת אני לעדותו של אנדרמ ‪" :‬ש‪.‬כשאתה אומר שהמוצר היה יוצא‪,‬‬
‫למה אתה מתכוו‪ ?$‬מה המוצר שהוזמ‪ ?$‬ת‪.‬מה זה הוזמ‪ ?$‬מישהו בכלל ידע מה‬
‫להזמי‪) "?$‬הדגשות שלי‪ ,‬עמ' ‪ 152‬שו' ‪ ,(22‬ובהמש'‪ ":‬הבנתי זאת מרוח הדברי ‪.‬‬
‫המוצר הזה מוצר שלא היה סגור עד תומו מכל הבחינות‪ .‬כשאתה נמצא במצב שאתה‬
‫לא יודע בדיוק מאיזה חומר גל זה יהיה‪ ,‬א התכנו‪ $‬הוא סופי‪ ,‬א זה בדיוק מה‬
‫שאתה רוצה לעשות‪) "...‬הדגשות שלי‪ ,‬עמ' ‪ 162‬שו' ‪.(13‬‬

‫‪.55‬‬

‫ואכ התרשמתי ששלב הזמנת התבניות היה רק שלב במהל' פיתוח המוצר‪ ,‬ולכ‬
‫במוב זה מדובר ב"תבנית ניסיונית"‪ ,‬כפי שהסביר אנדרמ בעדותו )עמ' ‪ 162‬שו' ‪19‬‬
‫‪ .(24‬א נשוב לתכנית העסקית‪ ,‬אזי בשנה הראשונה אמורות היו להיות מיוצרות ‪6‬‬
‫תבניות ולא רק שתיי כפי שהוזמ ; התבניות הוזמנו עוד בטר הוחלט מהו החומר‬
‫‪17‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫שיוזרק‪ ,‬ולכ המשיכו לבצע הזרקות ניסיו ; רצ פלסט לא קבעה עבור י מהו החומר‬
‫ממנו יש ליצר את המוצר‪ ,‬ג א המליצה דבר מה בפני סילמ ‪ .‬רצ פלסט הינה יצר‬
‫התבניות‪ ,‬הא ותו לא‪ :‬לא הוזמנה ממנה חוות דעת בנוגע לחומר‪ ,‬לא שול לה דבר על‬
‫ייעו‪.,‬‬
‫‪.56‬‬

‫מעבר לכ'‪ ,‬באותו שלב טר אותר המשקיע הדרוש לצור' המעבר לשלב הייצור –‬
‫כאמור‪ ,‬לפי התוכנית העסקית‪ ,‬היה צור' בגיוס ‪ 1.2‬מיליו ש"ח לצור' ביצוע‬
‫ההשקעה בשנה הראשונה‪ .‬השקעת מורדקובי‪ ,‬הייתה אמורה להיות עד לגובה של‬
‫‪ 100,000‬ש"ח‪ .‬כיצד תכנ סילמ להמשי'? הלוא לא היו בידיו כלל הזמנות למוצר זה‪,‬‬
‫ולמעט פגישה אחת ע אנשי וול מארט‪ ,‬פגישה שנערכה במכו היצוא והיוותה פגישה‬
‫ראשונית בלבד‪ ,‬הוא לא נפגש כלל ע לקוחות פוטנציאלי )עדותו בעמ' ‪ 69‬שו' ‪1416‬‬
‫(‪.‬‬

‫‪.57‬‬

‫וא עוד יש צור' בהמחשה לחובבניות בה נוהל הפרויקט‪ ,‬אי דוגמא טובה מסוגיית‬
‫המחיר‪ :‬בתכנית העסקית נכתב שמחיר המצר לצרכ הסופי ינוע בי ‪ 100‬ל‪ 250‬ש"ח‪.‬‬
‫מורדקובי‪ ,‬כלל לא ידעה על כ'‪ ,‬השיבה כי הייתה משלמת עבור המוצר ס' של ‪30‬‬
‫ש"ח‪ ,‬וכשנשאלה מפורשות על ידי בית המשפט הא הייתה משלמת ‪ 150‬ש"ח‪ ,‬השיבה‬
‫בשלילה )עמ' ‪ 19‬שו' ‪ .(13‬ג סילמ העיד כי האדנית אמורה הייתה לעלות לסיטונאי‬
‫‪ 60‬ש"ח )עמ' ‪ 55‬שו' ‪ ,(10‬והוא לא ידע על המחירי שננקבו בתוכנית העסקית )עמ' ‪55‬‬
‫שו' ‪ .(15‬אחת משתי מסקנות מתחייבת‪ :‬או שהתוכנית העסקית לא הייתה ולא‬
‫נבראה‪ ,‬ונולדה בדיעבד; או שהיזמי לא ידעו על האמור בה וכל תוכניותיה היו‬
‫מנותקות מהמציאות וללא קשר לעלויות בפועל‪ .‬בעניי זה אפנה לעדות אנדרמ בדבר‬
‫תחשיב עלות המוצר הסופי לצרכ ‪ ,‬שההינו פי חמישה מהעלות‪ ,‬ולתהייתו הא ימצא‬
‫רוכש לאדנית מפלסטיק בסכו של ‪ 250‬ש"ח )עמ' ‪ 166‬שו' ‪.(1415‬‬

‫‪.58‬‬

‫במוב מסוי ‪ ,‬נסיבות תיק זה עצובות ועגומות מהפ האנושי‪ .‬סילמ בטוח שנעשה לו‬
‫עוול נוראי‪ ,‬וא‪ -‬הטיח דברי קשי בנתבעי "דפקת לי את החיי לגמרי" )עמ' ‪57‬‬
‫שו' ‪" ;(1113‬היו אני בטוח שאני לא אוכל‪ .‬היו חיסלו אותי לגמרי‪ .‬את כל החלו ‬
‫שלי ה חיסלו‪ .‬חלו שעבדתי עליו חצי חיי "‪) .‬עמ' ‪ 84‬שו' ‪ .(910‬מנתוני התיק עולה‬
‫שלא בחלו עסקינ כי אלא ככל הנראה בפנטזיה‪ ,‬וחבל שסילמ בוחר להפנות את‬
‫חיציו לכל הגורמי שדווקא ניסו לסייע בידו ככל שנית בפרויקט זה‪ ,‬מבלי ששול ‬
‫‪18‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫לה דבר עבור עבודת )למעט ס' של ‪ $1,000‬לקירש; והמקדמה ששולמה לרצ‬
‫פלסט(‪.‬‬
‫נראה שדי בדבריי אלה כדי להבי שד התביעה של י להידחות‪ ,‬אול למעלה מ‬
‫הצור' להל התייחסותי למספר שאלות שבמומחיות שהתעוררו במהל' המשפט‪.‬‬
‫הא מדובר בתבניות ניסיוניות?‬
‫‪.59‬‬

‫כפי שכבר ציינתי לעיל‪ ,‬איני מקבלת את הטענה שמדובר ב"תבנית ניסיונית" ‪ ,‬אלא‬
‫הייתה היא מיועדת לייצור המוני‪ ,‬ראה בעניי זה עדותו של קנטרבי‪" :,‬ש‪.‬‬

‫מה זה‬

‫תבנית ניסיונית? ת‪.‬תבנית בהשקעה מינימאלית‪ .‬בחלק מהפעמי היא עשויה‬
‫מאלומיניו ולא מפלדה‪ ,‬אלא א כ‪ $‬זה מוצר מאוד מסוב – לא משתמשי בדיזות‬
‫חמות"‪) .‬עמ' ‪ 118‬שו' ‪ .(67‬דברי אלו נאמרו ג על ידי רגב בחוות דעתו )עמ' ‪,5‬‬
‫בהתייחסות לסעי‪ ,(6 -‬ודבריי מומחי אלו מקובלי עליי‪.‬‬
‫‪.60‬‬

‫ע זאת כאמור‪ ,‬השתכנעתי כי במקרה הנדו הוזמנו התבניות בטר גובש והוחלט‬
‫מהו החומר שממנו יהיו עשויות הקליפות; היה צור' בביצוע הזרקות ניסיו ; הוזמנו‬
‫רק שתי תבניות‪ ,‬למרות שבתוכנית העסקית תוכננו שש לשנה הראשונה; כל אלה‬
‫מובילי אותי לקבל את דבריו של אנדרמ בעדותו ‪" :‬המשמעות של נסיוני שאני‬
‫מתחיל פרוייקט ולא בטוח א המוצר יצליח לי‪ .‬לדוגמא‪ ,‬על כתר‪ ,‬היו היא מעל‬
‫מיליארד דולר‪ ,‬כמות הפרוייקטי שנכשלה קטנה יותר מהפרוייקטי שהצליחה‬
‫בה ‪ .‬מנסיוני התכוונתי שעושי מפלדה שאפשר להמשי לשבב אותה בעיבוד‬
‫שבבי‪ ,‬לרת אותה א צרי לעשות שינויי ‪ .‬אפשר לעשות הרבה דברי ‪ .‬זה מספיק‬

‫טוב לעשות מאות אלפי מוצרי ‪ ,‬אבל מספיק טוב שא נכשלי זה לא כל כ יקר"‬
‫)עמ' ‪ 162‬שו' ‪.(1924‬‬
‫הא היה צור לבצע בדיקת מולד –פלאו בטר תכנו‪ $‬התבניות על ידי קירש?‬
‫‪.61‬‬

‫על כ' יש להשיב בשלילה‪ .‬רגב נשאל‪ " :‬ש‪ .‬איזה אחוז מהתבניות שמיוצרות עוברות‬
‫אנליזת "מולד פלואו"? והשיב‪ ":‬אנחנו כמעט ולא משתמשי בזה‪ ,‬למעט מקרי ‬
‫בה יש לקוח מאוד עשיר‪ ,‬או חברה ממוסדת שש אנשי צריכי כיסוי פורמאלי –‬
‫זה לא עוזר הרבה אבל נות‪ $‬לה ביטחו‪ $‬מול המערכת שלה " )עמ' ‪ 33‬שו' ‪ .(1012‬ג ‬
‫‪19‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫אנדרמ פירט בחוות דעתו שלא נהוג לבצע בדיקה שכזו בכל פרוייקט‪ ,‬וזו בעיקר‬
‫שאלה של עלויות‪ ,‬היות ומדובר בבדיקה יקרה שעולה בי ‪ $1,200‬ל – ‪.$2,000‬‬
‫‪.62‬‬

‫סבורני‪ ,‬כי קירש לא אמור היה לבצע בדיקה זו מיוזמתו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬כשכל שכרו עמד‬
‫על ‪ :$1,000‬המשמעות היא שקירש צרי' לממ את הבדיקות מכיסו‪ .‬ג לא היה‬
‫הכרח לבצע בדיקה על פי תוכנת מולד פלאו אקספרס‪ ,‬הג שקירש טע שביצע כזו‬
‫)עמ' ‪ 177‬שו' ‪ .(25 ;23‬אנדרמ פירט את הסתייגויותיו מתוכנה "חינמית" זו )עמ' ‪164‬‬
‫שו' ‪ ,(2326‬ומה הסכנות בהסתמכות עליה‪ .‬לפיכ'‪ ,‬לא מצאתי רשלנות בעבודתו של‬
‫קירש בכ' שלא ביצע בדיקת מולדפלאו מקדימה‪.‬‬

‫הא היו ליקויי בתכנו‪ $‬התבנית?‬
‫‪.63‬‬

‫בנקודה זו נשמעו שלושה מומחי ‪ ,‬ובסיו עדות עדותו של אביב נשמעת יותר‬
‫ממציאותית‪" :‬כשבוני תבנית יש שרטוט ספציפי לאותה תבנית‪ .‬אפשר לבנות‬
‫תבניות באי‪ $‬סו‪ 0‬דרכי ‪ ,‬ונית‪ $‬לשאול את זה כל מומחה‪ .‬ביו שהמומחה שלה ‬
‫ביקר אצלנו אמרתי‪ :‬א אני אוריד עכשיו מהמכונה תבנית שעובדת טוב והלקוח‬
‫מאשר אותה ואגיד שיש ש בעיה – הא נכו‪ $‬שתמצא לי בה כמה פגמי ? הוא אמר‬
‫לי‪ :‬נכו‪ .$‬אני מתכוו‪ $‬למר שקד" )עמ' ‪ 128‬שו' ‪.(1620‬‬

‫‪.64‬‬

‫בתיק שבפניי עלו השערות ותיזות שונות לסיבות בגינ התבנית לכאורה "אינה‬
‫עובדת"‪ :‬עניי ה"דיזה החמה"‪ ,‬לגביה אמר אנדרמ ‪" :‬ש‪.‬בתבניות שלנו‪ ,‬יש או אי‪$‬‬
‫דיזה חמה? ת‪.‬בוא נחלק את התשובה לשני חלקי ‪:‬א‪ .‬אני לא יודע‪ .‬ב‪ .‬זה לא חשוב"‬
‫)עמ' ‪ 156‬שו' ‪ ;(2124‬עניי מספר הכניסות של הזרקת החומר; עניי כיוו הזרימה;‬
‫עניי הרדיוסי ; זוויות השחרור‪ .‬כאמור‪ ,‬המומחי לא היו תמימי דעי בנוגע‬
‫לכשלי הנטעני ‪ ,‬וכל אחד מה הציע מספר פתרונות‪ .‬דבר זה רק ממחיש שוב את‬
‫העדרה של היד המכוונת והמחליטה בפרויקט זה‪ ,‬ונית להבי ג את סילמ ‪ ,‬שחש‬
‫"מבולבל" מכל המידע שהוא מקבל‪ ,‬ולמעשה אינו יכול להתמודד איתו‪.‬‬

‫‪.65‬‬

‫בכל מקרה‪ ,‬הראיה הנחרצת בעניי זה היא הבדיקה שער' אנדרמ ‪ ,‬אותה בדיקת‬
‫מולד פלאו אשר הוכיחה כי אי כשל בתכנו התבניות וכי החומר האקרילי שצוי על‬
‫ידי אנדרמ היה זור לכל מקו בתבנית‪ .‬זה המקו לציי כי את המשקל שיש לייחס‬
‫לחוות דעתו של רגב בנוגע לטיב עבודתו של קירש יש לית בהתא לעובדות שהתבררו‬
‫‪20‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫במהל' ההוכחות‪ :‬ראשית‪ ,‬שההיכרות בי רגב לסילמ הייתה מוקדמת וסילמ הציע‬
‫לרגב להיות שות‪ -‬במיז ‪ ,‬דבר זה לא נזכר בחוות הדעת; כי נפלו סתירות בי עדויות‬
‫רגב וסילמ בשאלה הא דיברו בינה עובר לפגישה במפעל רצ פלסט; כי רגב הודה‬
‫שעובר להכנת חוות דעתו לא בדק כלל את התוכניות של קירש אלא את השרטוטי ‬
‫של המוצר שהוכנו על ידי ספרד )עמ' ‪ 39‬שו' ‪ ;6‬שו' ‪ ;(1112‬וכי עוד בשנת ‪ 2004‬קיבל‬
‫לידיו רגב את תוכניות קירש‪ ,‬אול לא מצא לנכו להעיר דבר לגבי טיב )ראה עדותו‬
‫המהוססת בעמ' ‪ 33‬שו' ‪ ,1525‬עמ' ‪ 34‬שו' ‪ ,124‬וכ נספחי כ"ו וכ"ז לתצהיר סילמ (‪.‬‬
‫לפיכ'‪ ,‬א היה עליי להכריע בי חוות הדעת של אנדרמ מחד לחוות הדעת של רגב‬
‫מאיד'‪ ,‬אי ספק כי חוות דעתו של אנדרמ עדיפה‪ ,‬וראה ג פרטי ניסיונ והשכלת ‬
‫של שני עדי אלו‪.‬‬
‫משמעות קביעותיי עד כה‬
‫‪.66‬‬

‫שוכנעתי כאמור כי התבניות "עובדות"‪ ,‬ותבניות אלו אינ הסיבה לכשל הפרוייקט‪.‬‬
‫מניתי והרחבתי מה הסיבות שבעטיי הפרויקט לא יצא אל הפועל‪ .‬קבעתי שלא הוכח‬
‫שתכנו קירש היה לקוי ו‪/‬או שביצוע התבניות על ידי רצ פלסט היה כושל ו‪/‬או רשלני‪.‬‬
‫קבעתי כי א‪ -‬לא אחד מהגורמי הנתבעי בתביעת י הוא שהיה אחראי למוצר‪.‬‬
‫לאור קביעותיי הנ"ל‪ ,‬ברי כי די תביעת י להידחות‪.‬‬

‫‪.67‬‬

‫למעלה מ הצור' אציי כי ג א הייתי מוצאת כשל כלשהו בהתנהלות מי מהנתבעי ‬
‫בתביעה זו‪ ,‬אזי לא הוכח הקשר הסיבתי בי המחדל לנזקי הנטעני ‪ :‬כזכור‪ ,‬י ‬
‫בקשה לתבוע ה פיצויי הסתמכות )ההוצאות אשר הוצאו עד למועד ההתקשרות ע ‬
‫הנתבעי ( וה פיצויי קיו ‪ .‬אלה אינ יכולי לדור בכפיפה אחת‪ .‬בכל הקשור לפיצויי‬
‫קיו – נראה כי אי כל בסיס לתחשיביה המנופחי והמוגזמי של י ‪ ,‬שאינ ‬
‫נסמכי על חוות דעת כלשהי‪ ,‬והתכנית העסקית שהוצגה אפילו אינה חתומה‪.‬‬

‫תביעת רצ פלסט‬
‫‪.68‬‬

‫משקבעתי שהתבניות "עובדות"‪ ,‬יש לשל תמור ‪ .‬לכ ‪ ,‬על י לשל לרצ פלסט את‬
‫יתרת התמורה החוזית בגי התבניות‪ ,‬בס' ‪ 59,670‬ש"ח )כולל מע"מ(‪ ,‬ובתוספת‬
‫הפרשי הצמדה וריבית מיו ‪ 30/11/2004‬ועד התשלו המלא בפועל‪.‬‬

‫‪21‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫‪.69‬‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫במסגרת תביעתה‪ ,‬דרשה רצ פלסט את עלות השינויי שביצעה בתבניות‪,‬‬
‫המסתכמי בס' של ‪ ,$ 7,000‬ואשר ג כנגד סכו זה נית שיק על ס' ‪ 29,835‬ש"ח‪.‬‬
‫בעניי שינויי סבורני שהראיות אשר הונחו בפניי לא היו חד משמעיות‪ .‬אמנ ‪ ,‬אי‬
‫מחלוקת כי בוצעו שינויי בתבנית‪ ,‬אול שינויי אלו נעשו בעלפה ולא בכתב )אביב‬
‫בעמ' ‪ 128‬שו' ‪ ;(9‬לא ברור מהי מידת מעורבתו של אחד מהגורמי בשינויי ; לא ברור‬
‫מה חלקו של היצר הסיני בשינויי ‪ ,‬והא אכ השתמש היצר הסיני בחומרי ‬
‫הראויי והנכוני )אביב בעמ' ‪ 142‬שו' ‪ ;(45‬לא ברור מדוע בכל זאת רצ פלסט החלה‬
‫בייצור התבניות כאשר ג לשיטתה אמר לה היצר הסיני שהתבניות לא יעבדו )אביב‬
‫בעמ' ‪ 127‬שו' ‪ .(1318‬בנסיבות אלו‪ ,‬ומאחר ורצ פלסט אחראית לייצור התבניות‬
‫ועליה לייצר תבניות "עובדות"‪ ,‬על ביצוע ההתאמות הכרוכות בכ'‪ ,‬לא מצאתי מקו ‬
‫לחייב את י בתשלו עבור השינויי ‪ ,‬ג א מסרה י שיק עבור מרכיב זה‪.‬‬

‫‪.70‬‬

‫יש מקו לחייב את י עבור הזמנת העבודה הנוספת בס' ‪ :$840‬יש על כ' הזמנה‬
‫חתומה‪ ,‬התבניות יוצרו בהתא להזמנה וחלק נלקחו על ידי סילמ ‪ ,‬ראה תעודות‬
‫המשלוח החתומות‪ .‬לכ ‪ ,‬יש לחייב את י בס' של ‪ 4,423‬ש"ח כולל מע"מ‪ ,‬כשסכו ‬
‫זה נושא הפרשי הצמדה וריבית מיו ‪ ,24/11/2004‬הוא יו המשלוח ) נספח ח'‪2‬‬
‫לתצהיר אביב(‪.‬‬

‫‪.71‬‬

‫לא מצאתי מקו לחייב את י בעלויות החומר ושעות ההזרקה )פורט שוב בסעי‪8.1 -‬‬
‫ד' וה' לסיכומי רצ פלסט(‪ .‬סבורני כי עלויות אלו כלולות במחיר ייצור התבניות‪ ,‬וה‬
‫חלק מהעלויות הכרוכות בהתאמת התבנית למוזמ ‪ ,‬מה עוד שבמקרה זה סוכ מראש‬
‫כי התבניות יתאימו למספר חומרי ‪ ,‬ולפיכ' היה ידוע שיתבצעו הזרקות ניסיו )אביב‬
‫בעמ' ‪ 140‬שו' ‪.(24‬‬

‫‪.72‬‬

‫לא מצאתי מקו לחייב את י בהפסד רווחי נטע – די בהודאתו של אביב בחקירה‬
‫כי לא הייתה כל התחייבות מצד י לרכוש מוצרי מרצ פלסט )עמ' ‪ 142‬שו' ‪,2324‬‬
‫‪ ,(26‬והסבריו מדוע בכל זאת החליט לכלול מרכיב זה בתביעה )עמ' ‪ 134‬שו' ‪ ,(13‬כדי‬
‫להביא לדחיית רכיב זה בתביעה‪.‬‬
‫מכא ‪ ,‬שהתביעה של רצ פלסט להתקבל בחלקה‪ ,‬בסכו של ‪ 64,093‬ש"ח‪ ,‬בצירו‪-‬‬
‫הפרשי הצמדה וריבית מיו ‪ 30/11/2004‬ועד התשלו המלא בפועל‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫שאלת היריבות‬
‫‪.73‬‬

‫רצ פלסט הגישה תביעתה ה כנגד י וה כנגד סילמ ומורדקובי‪ ,‬באופ אישי‪ ,‬א ‬
‫משו אחריות כמנהלי ‪ ,‬א מכוח עילות הרמת מס' שבדיני החברות‪ .‬רצ פלסט‬
‫טענה כי למעשה י הנה חברה שהוקמה א' ורק לצור' המיז ; הכס‪ -‬לחשבונה‬
‫הוזר כולו ממרדוקבי‪ ;,‬לי לא היו כל תקבולי ממקורות אחרי ; במועד מסירת‬
‫השיקי ידעו הנתבעי כי לשיקי הללו אי כיסוי‪ ,‬ועוד כהנא וכהנא טענות‬
‫המובילות לחיוב אישי של סילמ ומורדקובי‪.,‬‬

‫‪.74‬‬

‫מהראיות השתכנעתי שאכ י הוקמה לצור' הפרויקט בלבד‪ :‬מורדקובי‪ ,‬לא‬
‫הכחישה כי היא זו אשר אמורה הייתה להזרי את הכס‪ -‬לחשבו י ‪ ,‬על מנת לדאוג‬
‫שלשיקי אלו יהיה כיסוי )עמ' ‪ 7‬שו' ‪ ,8‬עמ' ‪ 13‬שו' ‪ .(5‬מהניירת שהוצגה בפניי עולה כי‬
‫ההתחייבות לשמירת סודיות ניתנה לסילמ באופ אישי; הצעת המחיר ממוענת‬
‫לסילמ ; תעודות המשלוח ממוענות לסילמ ; חלק מהשיקי ניתנו על ידי מורדקובי‪,‬‬
‫באופ אישי; סילמ ומורדקובי‪ ,‬ה שנתנו את הוראת הביטול לשיקי )עמ' ‪ 12‬שו'‬
‫‪.(19‬‬

‫‪.75‬‬

‫במצב דברי זה‪ ,‬ברור כי מאחורי י לא עומד דבר‪ ,‬ולי עצמה‪ ,‬ללא התחייבות‬
‫מורדקובי‪ ,‬להזרמת כספי ‪ ,‬אי כל נכסי )עמ' ‪ 10‬שו' ‪ ;14‬עמ' ‪ 13‬שו' ‪ .(5‬במצב‬
‫דברי זה מדובר במימו דק מובהק‪ .‬בנוס‪ ,-‬התנהגות המנהלי ובעלי המניות‬
‫מלמדי כי ה התכוונו לפרוע באופ אישי את השיקי שניתנו לרצ פלסט‪ ,‬באמצעות‬
‫הזרמת הכספי לחשבו ‪ ,‬וזה ג המצג שיצרו ה לרצ פלסט )מורדקובי‪ ,‬בעמ' ‪13‬‬
‫שו' ‪ .(5‬מטעמי אלו סבורני כי יש מקו לחייב ה את סילמ וה את מורדקובי‪,‬‬
‫באופ אישי בסכו שנקבע בסעי‪ 72 -‬לעיל‪.‬‬

‫שאלת ההוצאות‬
‫‪.76‬‬

‫בתיק זה התקיי הלי' גישור שלא צלח; בפתח ישיבת ההוכחות הודיע מותב זה כי‬
‫לא יהיה די ביומיי ישיבות הוכחות‪ ,‬ושמיעת התיק תהא כרוכה בתשלו הוצאות‬
‫הולמות‪ .‬הצדדי לא הגיעו לעמק השווה‪ ,‬ואכ התקיימו ארבע ישיבות הוכחות‪,‬‬
‫במהלכ נשמעו שלושה עדי מומחי ועדי נוספי ‪ .‬הפרוטוקול השתרע על פני ‪182‬‬
‫עמודי ‪ ,‬ופסק די זה מקפל בחובו כ – ‪ 30‬עמודי ‪ .‬לכל הדברי הללו יש עלויות‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫י ‪ 1‬תעשיות פלסטיק בע"מ נ' רצ פלסט בע"מ‬

‫תא )ת"א( ‪27255/05‬‬

‫למרות האמור לעיל‪ ,‬ולאור תחושותיי כפי שפורטו בסעי‪ 58 -‬לעיל‪ ,‬בחרתי שלא לפסוק‬
‫הוצאות לדוגמא בתיק זה‪ ,‬למרות בקשותיה של ב"כ רצ פלסט ורודניה‪.‬‬
‫סו‪ 0‬דבר‬
‫‪.77‬‬

‫תביעת י נדחית במלואה; תביעת רצ פלסט מתקבלת בחלקה; הודעת צד ג' כנגד רו‬
‫דניה וקירש נדחית במלואה‪ .‬י ‪ ,‬סילמ ומורדקובי‪ ,‬ישלמו לרצ פלסט‪ ,‬ביחד ולחוד‪,‬‬
‫ס' של ‪ 64,093‬ש"ח‪ ,‬בצירו‪ -‬הפרשי הצמדה וריבית מיו ‪ 30/11/2004‬ועד התשלו ‬
‫המלא בפועל‪.‬‬
‫בנוס‪ -‬ישלמו י ‪ ,‬סילמ ומורדקובי‪ ,‬לרצ פלסט‪ ,‬ביחד ולחוד‪ ,‬הוצאות משפט‬
‫הכוללות חלק יחסי באגרה ששולמה‪ ,‬בס' ‪ 2,500‬ש"ח; שכר עדי ומומחי רצ פלסט‬
‫בסכו של ‪ 2,500‬ש"ח; ושכר טרחת עור' די בס' של ‪ 10,000‬ש"ח בצירו‪ -‬מע"מ כדי ‪.‬‬
‫בגי דחיית התביעה כנגד רודניה קירש ודחיית הודעת צד ג' כנגד רודניה וקירש‪,‬‬
‫ישלמו י ‪ ,‬סילמ ומורדקובי‪ ,‬לרו דניה וקירש‪ ,‬ביחד ולחוד‪ ,‬הוצאות משפט הכוללות‬
‫את שכר עדי ומומחי רודניה וקירש בסכו של ‪ 2,500‬ש"ח; ושכר טרחת עור' די‬
‫בס' של ‪ 10,000‬ש"ח בצירו‪ -‬מע"מ כדי ‪.‬‬

‫‪5129371‬‬

‫‪54678313‬‬

‫הסכומי שנפסקו ישולמו תו' ‪ 30‬יו מיו קבלת פסק הדי ‪ .‬כל סכומי ההוצאות‬
‫ישאו הפרשי הצמדה וריבית מתו המועד שנקבע לתשלו ועד לתשלו המלא בפועל‪.‬‬
‫לנוכח העובדה כי י הפקידה בתיק זה ערובה להבטחת הוצאות משפט בס' של‬
‫‪ 15,000‬ש"ח לבקשת רצ פלסט )ראה החלטה מיו ‪ ,(28/2/2006‬מורה אני על העברת‬
‫ערובה זו לידי רצ פלסט‪ .‬סכו הערובה יופחת מסכו החיוב בפסק הדי ‪.‬‬

‫‪5129371‬‬

‫‪54678313‬‬

‫המזכירות תשלח עותק מפסק הדי לצדיי בדואר‪.‬‬

‫חנה פלינר ‪5467831327255/05‬‬

‫נית‪ $‬היו ‪ ,‬כ"ג בטבת‪ ,‬תשס"ט )‪ 19‬בינואר ‪ ,(2009‬בהעדר הצדדי ‪.‬‬
‫חנה פלינר‪ ,‬שופטת‬
‫נוסח מסמ' זה כפו‪ -‬לשינויי ניסוח ועריכה‬

‫‪24‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪C:\Users\alicea\Downloads\s05027255-188.doc‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬