You are on page 1of 4

www.euskara.euskadi.

net

175
HIZKUNTZA
HIZKUNTZA POLITIKARAKO
POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA
SAILBURUORDETZA 2006ko abendua

06
ABENDUA
Ostirala

01
Larunbata

02
Igandea
Euskararen

03
Eguna

Astelehena

04
Asteartea

05
Asteazkena

06
Osteguna Igandea

07 31
Ostirala Larunbata

08 30
Larunbata
Ostirala

09 29
Igandea Osteguna

10 28
Astelehena Asteazkena

11 27
Asteartea Asteartea

12 26
Asteazkena Astelehena

13 25
Osteguna Igandea

14 24
Ostirala Larunbata Igandea Astelehena Asteartea Asteazkena Larunbata
Osteguna Ostirala

15 16 17 18 19 20 21 22 23
HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA

"CONTÁGIATE / EKIN, UKAN, EKIN",


EUSKARAREN ALDEKO KANPAINA
zaroaren 8an hasi zen Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, urtero
A bezalaxe, euskararen erabileraren alde antolatutako sentiberatze kan-
paina. Eta amaiera, berriz, abenduaren 3an izango du, Euskararen
Nazioarteko Egunarekin batera, Donostian egingo den ekitaldi nagusian.

Kanpainan zehar ikusi ahal izan denez, oso berrizalea da aurtengo


planteamendua. Hasteko eta behin, kanpaina osoa erdaraz antolatu da,
euskaraz mintzatzen ez direnei EAEko bi hizkuntza ofizialak ezagutzeak,
elebitasunak alegia, gizarte kohesiorako balio duela adierazi nahi bai-
tzaie, eta, era berean, bi hizkuntzak maila berekoak direla eta haien eza-
gutza balio handikoa dela gizartea bera sendotzeko.

Kanpaina berri honen koordinatzaile Jorge Gimenez editorea da eta


Anjel Lertxundi eta Antton Olariaga aritu dira berarekin lanean. Pertsonaia
eta zabalduko den mezua Lertxundirena dira, eta Olariagak sortu du Ukan
birusa, elkarbizitzaren birusaren irudia, alegia, kanpainaren mezua jen-
deari helarazteko. Ukan-ek bizitza luzea izatea da HPSren asmoa, eta,
beraz, identitate marka edo ikurtzat hartu du, bai kanpaina honetarako,
baita aurrerantzean egingo dituen kanpainetarako. Hain zuzen ere, azaroan
bertan, Pragan eta Berlinen antolatu diren Expolingua hizkuntza azoketan
erabili da, eta Durangoko Liburu eta Disko Azokan, Umeen Gabonetako
Parkeanerebai, abenduan… Ikusi besterik ez dago Berripapera honetan duen
presentzia.

Eta euskararen aldeko sentsibilizazio kanpainaren errematea izango den

01
abenduko lehendabiziko asteburu honetan, Alex Ubago abeslariaren eta
Bide Ertzean taldearen kontzertua izango da Bilbon abenduaren 1ean,
ostiralez. Gasteizen, berriz, euskararen jaialdi bat antolatu da larunbate-
Contágiate para convivir mejor
rako, hilaren 2rako. Jaialdian, haurrentzako eta helduentzako jolas eta
ikuskizunak izango dira (gaztelu puzgarriak, marrazki lehiaketa, antzer-
Kanpaina handia egin da Ukan
kia, musika, mural bat bertan egina…). Eta azkenik, Euskararen
ezagutzera emateko. Euskararen aldeko
Nazioarteko Egunarekin bat eginik, abenduaren 3an, Euskararen
sentsibilizazio ekimenen artean hiru pren-
Eguntzat hartu den San Frantzisko Xabierren egunean, ikuskizun nagusia
tsaurreko eman dituzte beste hainbat
egingo da Donostian, ekitaldi baten osagarri guz-
esparrutako euskaldunberriek: zientziala-
tiekin: musika, umorea, dantza eta abar.
riek (Juan Ignacio Perez Iglesias, Pedro
Migel Etxenike, Adelaida Umaran), arte
Kanpaina honetan mezuak nagusiki gaztelaniaz
alorrekoek (Loyola Garmendia, Afrika
eman dira, euskaraz mintzatzen ez diren pertsonak
Bibanmg, Virginia Imaz, Kontxu Uzkudun)
direlako hartzaileak, euskararen aldeko kontzien-
kazetariek (Gorka Landaburu, Julio
tzia eta jarrera alda daitezen, gizarte maila guztie-
Ibarra), kirol alorrekoek (Migel Fuentes,
tan elebitasuna aintzat har dadin. Beraz, birus osa-
Ana Urkijo) eta bestelako sektoreetakoek
sungarria da, gurera etorri da eta bertan geldituko
(Beatriz García Celaá, Ludger Mees).
da, konplizitatea eta gure bi hizkuntzen aldeko ja-
Ukan birusaren konplize dira, eta "ni ere
rrera bultzatzeko.
kutsatu naiz" aldarrikapena egin dute.
HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA

02
Ukan sariak

Euskal Herrira etorri eta bertan geldituko


banatuko dira bere izeneko Ukan Sariak,
goian esan bezala, abenduaren 3an.
Hori dela eta, saria nork jasoko duen
den Ukan elkarbizitzarako birusa panpi- jakin nahi baduzu, Donostiara hurbildu
na moduan ezagutu dugu, doinua ere eta Ukan Sarien banaketa aurrez aurre
egin diote, eta, gainera, Euskararen ikustea besterik ez duzu.
Nazioarteko Egunean lehendabizikoz
Eta gogoratu:

Ekin, Ukan, ekin! Ekin Ukanekin!

PIO BAROJA, LITERATURA


UNIBERTSALEKO BILDUMAN
Pio Barojaren heriotzaren 50. Zabaletak itzulia eta Miguel Sánchez
urteurrena bete den honetan, Eusko Ostizen hitzaurrearekin.
Jaurlaritzak omenaldia egin nahi dio
idazle donostiarrari. Horretarako, Kultura HPSk eta EIZIEk literatura uniber-
Saileko Hizkuntza Politikara- tsaleko 100 liburu itzultzeko si-
ko Sailburuordetzak, natu zuten lehen akordioa
EIZIErekin elkarlanean beste 50 literatur la-
bideratzen duen Litera- netara luzatu zuten. Pio
tura Unibertsala bildu- Barojarenak, 122. eta
man, Barojaren bi liburu 123. zenbakiak dituz-
argitaratu ditu, euskara- tenak, hurrenez hurren,
tuta: Zalakain abentura- zenbaki berezi moduan
zalea, Koro Navarrok eus- planteatu dira. Elkar eta
karatua eta Inazio Mujika Alberdania argitaletxeen
Iraolaren hitzaurrea duela; artean kaleratuko dira, ohi
eta Jakintzaren arbola, Josu bezala.

Pío Baroja y Nessi


(Donostia, 1872-1956)
Medikuntza (1903), Zalacaín el aventurero (1909), La
lanbidea alde busca (1904), El árbol de la ciencia (1911),
batera utzi eta Aventuras, inventos y mixtificaciones de
literatura izan Silvestre Paradox (1901), Camino de perfec-
zuen zaleta- ción (1901), Paradox rey (1906), Las inquie-
sun eta lanbide tudes de Shanti Andía, La estrella del capi-
idazle donos- tán Chimista (1930), Las veleidades de la
tiarrak. 98ko fortuna (1927) eta Los amores tardíos
belaunaldia (1942).
izeneko idazle
taldeko kide Barojaren pertsonaiei egilearen
izan zen eta 1900. urtean argitaratu zuen beraren bizimoduaren itzala darie, ez dira
bere lehen lana, Vidas sombrías ipuin bildu- eroso sentitzen beren gizartean, jarrera
ma. Narrazioa izan zen bere jardunbidearen ezkorra dute eta, gainera, ez dira gai ingu-
ardatza, baina entsegua, antzerkia eta lirika ratzen dituen mundua aldatzeko. Zaputza
ere landu zituen. Era askotako gaiak jorratu eta etsipena arnasten da literatur lan hauen
zituen, eta bere nobelak hamar trilogiatan giroan. Izan ere, eszeptizismoa ardatz da
bildu zituen: Tierra vasca, La lucha por la Barojaren lanetan, istorioak kontatzeko
vida, El pasado, El mar, La raza, Las ciuda- aukeratutako ikuspuntuan eta pertsonaien
des, Agonías de nuestro tiempo, La selva tratamendu psikologikoan.
oscura, La juventud perdida eta La vida fan-
tástica. Udalekutzat erabiltzen zuen Berako
Itzea etxean Europan zehar ibili zen garaitik
Nobelarik ezagunenak: La casa de abiatuta bildutako sorgintzari buruzko liburu-
Aitzgorri (1900), El mayorazgo de Labraz tegi bikaina gorde zuen.
HPSk eta Topaguneak Mintzalaguna ekimena sendotu
Mintzalaguna:
erabilera da erronka 03
berriei euskaraz aritzeko aukera ematea helburu duen
eta hedatzeko hitzarmena sinatu dute 2006rako. Elkarrekin proiektu hau eta aurten 1.600 lagun inguruk hartuko dute
indartuko duten euskararen sustapenerako arlo honetan, parte.
ezagutzatik erabilerara pasatzea da asmoa.
2006rako sinatutako akordio honen arabera, Eusko
Egitasmoaren helburua, ingurune egokiaren faltagatik Jaurlaritzak proiektu honetarako 72.776€ eman ditu.
euskaraz aritzeko zailtasunak dituzten euskaldun berriek,
gehienetan hiri handietan bizi direnek, euskaraz mintzakide Antolaketa modua tal-
izango direnak topatzea da, ikasitakoa praktikan jartzeko deka izango da, eta hel-
eta euskaraz bizitzen hasteko. buru-taldeak hainbat iriz-
pideren arabera osatuko
Mintzalaguna orain 13 urte sortu zuen Donostiako dira: adin-taldeak, gura-
Bagera euskaltzaleen elkarteak. Eta Topaguneak, sortu so taldeak, etorkinen tal-
zenean, bere egin zuen proiektu hori. Beraz, 2007an 10 urte deak, eta abar. Modu ho-
beteko ditu Mintzalaguna proiektua jorratzen. EAEn rretara, euskaldun berriek
(Mintzalaguna, Berbalaguna), Nafarroan (Mintzakide) eta edo euskara bazter utzi
Ipar Euskal Herrian ere antolatzen da gaur egun, era asko- dutenek, euskaldunekin
tako erakundeen laguntzari esker: euskara elkarteak, eus- elkartu eta egoera na-
kaltegiak eta ikastetxeak. turaletan hitz egin ahal
izango dute euskaraz.
HPSk dinamizatzaile horietatik askoren biltzaile den
Topagunearekin jardungo du elkarlanean. Asmo nagusia Eusko Jaurlaritzak, To-
Mintzalaguna sustatzen duten gizarte eragile guztiengana pagunearekin akordioa
iristea da. egitean, euskara elkar-
teen sareaz baliatu nahi
Hitzarmen honen bidez HPSk duen helburua, gaur egun- izan du, euskaltegietako ikasleak ez ezik, euskaraz jardun
go Mintzalagunari laguntza ematea ez ezik, metodolo- nahi duen edonork ere zerbitzu hau erabili ahal izateko.
gia sortzea, egungo egoeraren azterketa egitea, Beraz, edonora iristeko sare egokia izateagatik eta espe-
hurrengo urteetarako lehentasunak zehaz- rientzia edukitzeagatik sinatu da hitzarmena Topagunea-
tea eta herri gehiagotara hedatzea ere rekin.
bada, ahalik eta jende gehiena-
rengana iristeko. Hala ere, hitzarmenak udalekin lanean aritzera lotuko du
Topagunea. Ondoren, AEKrekin eta Mintzalagunaren antze-
Ildo honetatik, gaur ko proiektuak jorratzen dituzten beste eragileekin bat egin-
egun 20 herritan dago go du Topaguneak. Eta, azkenik, egindako lanaren balora-
antolaturik euskaldun zioa egingo da.

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak jakinarazten dizu zure datu pertsonalak fitxategi
automatizatu batean sartuko ditugula, ondoren, agerkari hau zabaltzeko eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren zenbait argitalpenen berri emateko.
Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko, helbide honetara jo
dezakezu: Kultura Saileko Euskara Sustatzeko Zuzendaritza / Donostia kalea, 1 - 01010 Vitoria - Gasteiz

Euskararen Berripapera zure etxean jaso nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan:
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza / Donostia kalea, 1 - 01010 Vitoria - Gasteiz (Araba)
Tel.: 945 01 81 16 berripapera@ej-gv.es

Legezko gordailua: VI-572-1992


ISSN: 1138-3038