Diccionario Español-Hebreo

A-B
A; Hacia; Para

‫אֶל‬

A; Para

'EL

A, en, para, hacia

‫ְל‬

LI

A cambio de

LE

Para que; a causa
de

‫ְל ַמעַן‬

A dónde?

‫לְאָן‬

A causa de

LEMA"AN

‫לָהּ‬
‫ָלהֶם‬

A El

‫ְשמאלָה‬
SHEM'LAH

Cerca; A Lado De

‫עַל יַד ְליַד‬
"AL YAD LEYAD

A Mí
A Nosotros

‫לִי‬

A Ellas
A la derecha

‫יָמִינָה‬
YAMINAH

A lado; Cerca;
En; Con
Antes de medio
dia; A.M.

‫ֵאצֶל‬
'EITSEL

‫ל ְפנֵי ַה ָצּ ֲה ַריִם‬
LFNEI
HATSAHORAYIM

‫לוּלֵא לוּלֵי‬

LI

A no ser que;
Salvo; Excepto

‫לָנוּ‬

A pie

‫ְבּ ֶרגֶל‬

‫ְלאֵיזֶה‬
‫כִּיוּוּן ָצרִי ְך‬
‫ִלפְנוֹת‬
‫ְבּאֵיזוֹ ָשעָה‬
‫נִגְ ֶמרֶת‬
‫ַה ְמסִיבָּה‬

LULEI' LULEI

BEREGEL

A que hora
empieza la
reunión?

LE'EIZEH KIVUN
TSARIJ LIFNOT

A que hora
termina la fiesta?

‫ָלהֶן‬
LAHEN

LANU

A que dirección
necesita girar

‫לוֹ‬
LO

LAHEM

A la Izquierda

‫ִבּגְלַל‬
BIGLAL

LAH

A Ellos

‫ְבּעַד‬
BE"AD

LE'AN

A Ella

‫ִל‬

‫ְבּאֵיזוֹ ָשעָה‬
‫ַמ ְתחִילָה‬
‫ְשיבָה‬
ִ ‫ַהי‬
BE'EIZO SHA"AH
MATJILAH
HAYSHIVAH

A quién?; Para
quién?

‫ְלמִי‬

A Tí M

‫ְל ָך‬

LEMI

BE'EIZO SHA"AH
NIGMERET
HAMSIBAH

A Tí F

‫ָל ְך‬
LAJ

A Ustedes F

‫ָל ֶכנָה‬
LAJENAH

LEJA

A Ustedes M

‫ָלכֶם‬
LAJEM

1

Diccionario Español-Hebreo

A veces

‫ִל ְפ ָעמִים‬
‫ְל ִעתִּים‬
‫ִמזְּמַן ִלזְמַן‬

Abaco, Bastidor
para Contar

‫ֶשבּוֹנִיָּה‬
ְ‫ח‬

Abajo

‫ַמטָּה‬

JESHBONIAH

LIF"AMIM
LE"ITHIM
MIZMAN LIZMAN

Abajo

‫ְל ַמטָה‬
LEMATAH

Tierra; Abajo

‫ַק ְרקַע‬

MATAH

Abajo

KARKA"

Bajo; Abajo;
Debajo

‫ְל ַמטָּה‬
‫ְל ַהלָּן‬
‫ִמ ְלּ ַמטָּה‬
‫ִמ ַתּחַת‬

‫ַתּחַת‬
THAJAT

Abajo, En vez De

‫ַתּחַת‬
THAJAT

LEMATAH
LEHALAN
MILMATAH
MITHAJAT

Dejar; Abandonar

‫ָעזַב ַלעַזב‬
"AZAV LA"AZV

Abandonar;
Renunciar
Propiedad

‫ִה ְפקִיר‬

Abastecimiento;
Mantenimiento

‫ַה ְס ָפּקָה‬

Abdomen; vientre;
utero; matri

HIFKIR

HASPAKAH

‫ֶבּטֶן‬
BETEN

Abandonar;
Dejar; aydar

‫ָעזַב‬

Abandonar;
Dejar; Renunciar

‫נָטַש‬

Abastecimiento
de dinero

‫ַבּסִיס ַה ֶכּסֶף‬

Alfabeto;
Abecedario

"AZAV

NATASH

BASIS HAKESEF

‫אָ ֶל ְפבֵּית‬
‫אָ ֶל ְפבֵּיתָא‬
‫אָלֶף בֵּית‬
'ALEFBEIT
'ALEFBEITA' 'ALEF
BEIT

Alfabeto;
Abecedario

‫אָ ֶל ְפבֵּית‬
‫אָ ֶל ְפבֵּיתָא‬

Abedul; Cetro

SHEIVET

'ALEFBEIT
'ALEFBEITO'

Abedul

‫ִל ְבנֶה‬

Abeja

LIVNEH

Abejorro

‫דָּבוּר‬
DHAVUR

‫ֵשבֶט‬
‫דְבוֹרָה‬
DEVORAH

Abierta

‫ְשתוּמָה‬
SHETUMAH

2

Diccionario Español-Hebreo
Abierta F

‫פְּתוּחָה‬

Abierto

PETUJAH

Abierto M

‫פָּתוּ ַח‬

SHATUM

Abimelek

PATVAJ

Abismo

‫תְּהוֹם‬
‫נִ ְקרָה‬

‫ָשתוּם‬
‫ֳאבִי ֶמ ֶל ְך‬
'AVIMELEJ

Abogada

‫עוֹ ֶרכֶת דִין‬
"OREJET DIN

THEHOM NIKRAH

Abogado

‫עוֹרֵך דִין‬

Abogado

"OREIJ DIN

Abominación

‫פִּיגּוּל פִּגּוּל‬

"OREIJ DHIN

Abominacion

PIGHUL PIGHUL

Aborrecer; Temer
Hermoso;
Abradable; Lindo

Abrelatas

‫קָץ קוץ‬

‫ָרכַס‬

KOTS KVTS

Abotonar;
Amarrar

‫יָפֶה‬

Abraham

‫אַ ְב ָרהָם‬

YAFEH

‫פּוֹ ְתחַן‬
‫קוּבֵסוֹת‬
‫פוָ ְתחַן‬
‫ַבקְבוּקִים‬
‫ְמעִילִים‬

Abrevadero

‫אַ ְפּרִיל‬

Abrigo

‫ָפקַח‬

Absolución;
Descargo

‫זִיכּוּי‬

Absorber; Retener

‫ָקלַט‬

Abrigo, Chaqueta
Abrir; Empezar
Domine; Abrume

‫ִה ְכנִי ַע‬
HIJNIA"

Absolver; Relevar

ZIKUY

KELITAH

‫ָפּתַח‬
PATAJ

FAKAJ

‫ְקלִיטָה‬

‫ְמעִיל‬
ME"IL

‫זִכָּה‬
ZIKAH

Absorber; Secar

KALAT

Absorción

‫ְמעִיל‬
ME"IL

'APRIL

Abrir, Ojos y
Oidos

‫שוֹקֶת שֹקֶת‬
SHOKET SHOKET

ME"ILIM

Abril

RAJAS

'AVRAHAM

FVOTJAN
VAKVUKIM

Abrigo

‫תּוֹ ֵעבָה‬
THO"EIVAH

POTJAN
KUVEISOT

Abridor de
Botellas

‫עוֹרֵך דִּין‬

‫ָספַג‬
SAFAG

Retirar agua;
Bombear;
Absorve

‫ִשאב‬
ְ ‫ָשאַב ל‬
SHA'AV LISH'V

3

Diccionario Español-Hebreo
Abstenerse;
Refrenarse

‫נִ ְמנַע‬

Abuelo

‫אָב זָקֵן‬

Abuela

NIMNA"

SAVTHA' SAVAH

Abuelo

'AV ZAKEIN

Abundancia
Aburrir

‫מִלּוּא‬

‫ָשבָע שבַע‬

MILU'

Plenitud;
Abundancia

‫ְש ֳעמֵם‬
ַ‫מ‬

Aburrir

‫ִש ְעמֵם‬

‫ִה ְת ַעלֵּל‬
‫ֵהנָה‬
HEINAH

Abuso; Desgracia
Acacia Arbol,
Madera

‫ִשטָּה‬
‫ְשיבוֹת‬
ִ‫י‬
‫ִישה‬
ָ ‫ג‬

‫ְשיבָה‬
ִ‫י‬
YESHIVAH

Yeshivas;
Academias

Acaso no?

‫הַלֹא‬

Acceso

HALO'

‫תְאוּנָה‬
‫צָר‬

Aceite de oliva

‫ֶשמֶן זַיִת‬

Esperar; Acechar
Aceitar; Engrasar

TSAR

‫זֵיתים‬
‫ְט ַעמִים‬
TE"AMIM

‫אָרַב‬
‫ִשמֵּן‬
SHIMEIN

Aceituna; Oliva

‫זַיִת‬
ZAYIT

Acelere

ZEITYM

Sabor; Razón;
Acento

YESHIVOT

'ARAV

ShEMEN ZAYIT

Aceitunas; Olivas

SHITAH

GISHAH

TE'UNAH

Acediar; Sitiar;
Perseguir

‫ֶח ְרפָּה‬
JERPAH

Yeshiva;
Academia

Accidente

SAVA" SVA"

SHI"MEIM

HIT"ALEIL

Acá

‫ַסבָּא סָב‬
SABA' SAV

MEShA"AMEIM

Abuso; Maltrato

‫ַס ְבתָּא ָסבָה‬

‫ָמהַר‬
MAHAR

Introduzca;
Acepte

‫ִה ְכנִיס‬
‫סינכהל‬
HIJNIS LHJNYS

Acera

‫מִד ָרכָה‬

Acera

MIDRAJAH

Aceras

‫ִמ ְדרָכוֹת‬

MIDRAJAH

Acerca

MIDRAJOT

En; Sobre; Acerca
de

‫עַל‬

Aproximarce;
Acercarse

‫ִמ ְד ָרכָה‬
‫אוֹדוֹת‬
'ODOT

‫עַל מַה‬

"AL

En lo que; Acerca
de qué

‫ָקרַב‬

Acero

‫ַמ ֶתּכֶת‬

KARAV

"AL MAH

MATHEJET

4

Diccionario Español-Hebreo
‫ָשטַף‬

JOMETS

Lavar; Enjuagar;
Aclarar

Acompañar;
Escoltar

‫ִלוָּה לִיוָּה‬

Acondicionador

‫מֶציצֵב ֶשעָר‬

Acondicionador de
Aire

‫ַמזְגָן‬

Cortar; Acordar

‫ָכרַת‬

Vinagre; Acido

‫חוֹמֶץ‬
LIVAH LIVAH

METSYTSEIV ShE"AR

Acordadamente

MAZGAN

‫מַפּוּחוֹן‬
MAPUJON

Emparejar;
Acostarce;
Copular

‫ָרבַה‬

Acostarse; Dormir

‫ָשכַב‬

RAVAH

SHAJAV

Acostumbrarse

‫ִה ְת ַרגֵּל‬
‫לגרתהל‬

Acordar

Acto

‫אַקְר‬

Hechada;
Acostada

‫ַש ָכּבָה‬
ְ‫ה‬

Acostarce;
Anidar; Empollar

‫ָרבַץ‬

Acostarse;
Dormir

‫ִשכַּב‬
ְ ‫ָשכַב ל‬

Acostumbrarse

‫ִה ְת ַרגֵּל‬

Acuerdo
prenupcial

SHAJAV LISHKAV

‫הִדוּר ִמ ִצוָוה‬

'AKR

‫ְפּ ֻעלָּה‬

Actor; Jugador

‫ַש ְחקָן‬

‫ַש ְח ָקנִית‬
‫ָפּעַל‬
PA"AL

Acuerdo;
Concordancia;
Conform

RAVATS

Acrecentar;
Resaltar el ritual

‫הַס ָכּמָה‬
HASKAMAH

‫הֶסכֵּם‬
‫מָמוּן‬
‫ְבּנֵיזוּג‬

HIDUR MITSIVAVH

SAJKAN

Actos de juicio

SAJKANIT

Hacer; Actuar

HASHKAVAH

HITRAGHEIL

PE"ULAH

Actora; Jugadora

‫ִה ְסּכִּים ְל‬
HISKIM LE

HITRAGHEIL
LHTRGL

Acre

‫ְבּ ֶה ְתאֵם‬
BEHET'EIM

JARAT

Acordeón

SHATAF

‫ְש ָפטִים‬
SHEFATIM

Colores de Agua;
Acuarelas

‫ִצ ְבעֵי ַמיִים‬

Acuerdo a; De
acuerdo a

‫ְלפִי‬

Acumular

‫אָצַר‬

TSIV"EI MAYIM

LEFI

'ATSAR

HESKEIM MAMUN
BENEIZUG

Acumular

‫ָצבַר‬
TSAVAR

Acusación;
Demanda legal

‫תְּלוּנָה‬
THELUNAH

5

Diccionario Español-Hebreo
Adversario;
Acusador; Satan

‫ָשטָן‬

Hombre; Adan

‫אָדָם‬

Acusar; Culpar

SATAN

HE'ASHIM

Adaptación

'ADAM

Adaptar; Adquirir;
Conformar

‫ִסגֵּל‬

Corbata; Adatura

‫ֳענִיבָה‬

Adar, Mes

Ademas; También

‫גַּם‬

Adelantar
Adelante Interj

KADIMAH

‫אַף‬
‫ִספַּח‬

‫חִיש ָקדִימָה‬
JISh KADIMAH

Más; Además

‫וְעוֹד פְּלוּס‬
VE"OD PELUS

Adesión

'AF

Adherir; Adjuntar;
Unir

‫ֳאקִיפָה‬
'AKIFAH

GHAM

Ademas; Incluso

‫ֳאדָר‬
'ADAR

"ANIVAH

‫ַקדִימָה‬

‫סִגּוּל‬
SIGHUL

SIGHEIL

Adelante; Hacia el
Este

‫ֳשים‬
ִ ‫ֶהא‬

‫ִס ְרכָה‬
SIRJAH

‫ָתּלָה‬

SIPAJ

Colgar; Adherir;
Suspender

Pegar; Adherir;
Unir

‫ָדּבַק‬

Unirse; Adherirse

‫נִ ְס ַר ְך סרך‬

Adhesiva F

‫ָצ ֻמגָה‬

DHAVAK

NISRAJ SRJ

Adhesivo M

TSAMUGAH

Introduzca;
Adición; Inserción

‫ִה ְכנִיס‬

Adivinanza;
Rompecabezas

‫חִידָה‬
‫מְבוּכָה‬

THALAH

‫צָמֹג‬
TSAMOG

Adivinanza

HIJNIS

‫חִידָה‬
JIDAH

Adivinar

‫נִחֵש‬
NIJEISH

JIDAH MEVUJAH

Adivino

‫יִדְּענִי‬

Adjetivo

YIDH"NI

Unir; Adjuntar

‫ִה ְצ ָטרַף‬
HITSTARAF

Amoldado;
Adjunto

‫זִיז‬

Admitir; Introducir

‫הִכּנִיס‬

ZIZ

HIKNIS

Chica;
Adolescente

‫נַ ֳערָה‬
NA"ARAH

‫ֵשם תֹּאַר‬
SHEIM THO'AR

Adherir;
Adjuntar; Unir

‫ִספַּח‬

Dé gracias;
Admita

‫הוּדָה‬

Raspar; Adobar;
Curtir

‫ַקרַד‬

Chicas;
Adolescentes

‫נְעָרוֹת‬

SIPAJ

HUDAH

KARAD

NE"AROT

6

Niño M ME'UMETSET ME'UMETSET Adoptar idea. Decorar Adquirir ‫ָרכַש‬ RAJASH Adquisicion Adultera ‫ִמ ְקנֶה‬ Adorno Heredar. Adquisición ‫ְקנִיָה ְקנִייָה‬ MIKNEH Adulación. Conformar ‫ִסגֵּל‬ Adornar. Inclinar ‫ִש ַתּ ֳחוָה‬ ְ‫ה‬ Adornado ‫הָדוּר‬ 'IMEITS ME'UMATS ME'UMATS Servicio. Niño. Acusador. Adquirir. Adoración ‫ֻפּ ְלחָן פּוּ ְלחָן‬ Adornada ‫הֳדוּרָה‬ HISHTHAJAVAH ‫ָשק‬ ַ‫ח‬ Adaptar. Rimar ‫ְמ ֻאמָּץ‬ ‫מְאוּמָּץ‬ ‫ְמנָאֵף‬ MENA'EIF Adversario. Fortalecer ‫ִאמֵּץ‬ Postrar. Poseer ‫נָחַל‬ Compra. Oponente ‫יַרִיב‬ Advertencia YARIV ‫ַה ְתרָאָה‬ ‫ַהזְ ָהרָה‬ ‫אַזְ ָהרָה‬ HATRA'AH HAZHARAH 'AZHARAH Advertida ‫ֻמזְ ֶהרֶת‬ ‫מוּז ֶהרֶת‬ MUZHERET MUZHERET Advertido ‫ֻמזְהָר מוּזהָר‬ MUZHAR MUZHAR 7 .Diccionario Español-Hebreo Adoptada. En Templo. Satan ‫ָשטָן‬ SATAN THO'AR HAPO"AL Adversario. Adorar. Adquirir. Niña F ‫ְמ ֻא ֶמּצֶת‬ ‫מְאוּ ֶמּצֶת‬ Adoptado. Desear. Cumplido ‫ְמנָ ֶאפֶת‬ Adultero ‫תּוֹאַר‬ ‫הַפֹּעַל‬ ‫ֶהדֶר‬ HEDER NAJAL KENIAH KENIYAH ‫ֳחלָקוֹת‬ ‫ַמ ֳחמָאָה‬ JALAKOT MAJAMA'AH MENA'EFET Adverbio ‫ָשט‬ ַ‫ק‬ KASHAT JASHAK SIGHEIL PULJAN PULJAN HADURAH HADUR Adornar.

Alcanzar ‫בַּחוּץ‬ BAJUTS BEIJUTS HAMUTSAH Afuera del pais. mi Fiesta ‫ַחגַי‬ JAGAY RAGAZ 8 . Duelo ‫אָבַל‬ Afilar Africa del Sur Herir. Coger ‫ָתפַש‬ ‫ֶה ֳחזִיק‬ Agente de seguro F ‫הוֹשיט‬ ִ 'AGHADAH TAFAS Agarrar HEJAZIK Agarrar. Alcanzar ‫חוּץ‬ JUTS THAFAS Agarrar. Calle ‫אַגָּדָה‬ JUTS LA'ARTS Agadá.Diccionario Español-Hebreo Aeroparque ‫ְשדֵה‬ ‫תְּעוּפָה‬ Avión. Extranjero ‫ֶה ֱאדִיב אדב‬ HE'EDIV 'DV DHERUM 'AFRIKAH Afuera. Leyenda. Estremecers ‫ָרגַז‬ SHADJANUT SOJEIN BITVJ SOJENET BITVAJ Ageo. Aeroplano MATOS SEDEIH THE"UFAH Aeropuerto Afganistan ‫תְּעוּפָה נְמַל‬ NEMAL THE"UFAH ‫אַ ְפגָנִי ְסתָן‬ Afear ‫ָשחוּז‬ Afilada ‫ִשנָן‬ Penar. Fuera ‫ָעצַב‬ "ATSAV 'AVAL ‫בֵּחוּץ‬ ‫הַמוּצָה‬ ‫ָשנַן‬ SHANAN ShINAN ‫דְּרוּם‬ ‫אַ ְפרִיקָה‬ ‫ְשחוּזָה‬ SHEJUZAH SHAJUZ Afilar. Afligir. Coger Afuera. Afligir Afligir Afuera ‫חוּץ לָאָרץ‬ Agarrar. Temblar. Enseñar Diligentemente ‫ִכּעֵר‬ KI"EIR 'AFGANISTAN Afilado ‫מָטוֹס‬ ‫אָחַז ִה ְחזִיק‬ 'AJAZ HIJZIK ‫ַש ְדכָנוּת‬ HOSHIT Agencia de Matrimonio ‫סוֹ ֶכנֶת‬ ‫בִּטּוּ ַח‬ Agente de seguro M ‫סוֹכֵן בִּטּוּח‬ Agitarse. Cuento ‫ָתּפַס‬ Agarrar.

Aguardiente ‫גָּדַל ִלגְדּל‬ ‫לודגל‬ JAKLA'I JAKLA'UT Agua de MATSA' JEIN GHADAL LIGDHL LGDVL HITJAMEITS ‫מֵי‬ YAFAH "ARAVUT Crecer. Dar Gracias ‫הוֹדָה‬ Agrado Agrado ‫עִנּוּג‬ HODAH "INUG Agriarse. Echar Monedas ‫ַמיִם‬ ‫מִינֵ ָרלִיּים‬ Aguja. Alambres delgados ‫ֳאהָהּ אוֹ‬ Ahogado ‫ָטבַע ִלטְבּ ַע‬ ‫צְנּוֹרָה‬ 'AHAH 'O Hundir. Degenerarse ‫ִה ְת ַחמֵּץ‬ Agrícola Agricultura ‫ַח ְקלָאוּת‬ Agrio. Agrandar. Engrandecer ‫ַמיִּם מיים‬ ‫ָמזֶה‬ MAZEH Hermoso. Aguas ‫אוֹגוּסט‬ ‫ָטבַע‬ TAVA" MAJAT MEJATIM TAVA" LITBA" Ahora ‫ַעתָּה‬ "ATHAH 9 . Sentir ‫ָרגָש‬ Agosto RAGASH Agotada ‫ָמזָה‬ 'OGUST Agotado MAZAH Agradable ‫נָעִים‬ NA"IM Hermosa. Alambre delgado NESHER Saliva. Cortado Agua Agua Mineral ‫ֶשר‬ ֶ‫נ‬ Ah Agua. Aguas ‫ַמיִּם מיים‬ MAYIM MYYM ‫ַמחַט‬ ‫ְמ ַחטִים‬ TSENORAH Agujas. Linda ‫יָפָה‬ ‫ָמצָא חֵן‬ ‫ֳערַבוּת‬ ‫יָפֶה‬ YAFEH Gustar.Diccionario Español-Hebreo Agitarse. Ahogar. Agradable Agua. Aguja ‫ַמיִם‬ MAYIM MINEIRALIYM YAYIN SAROF YAYIN SARUF Aguila ‫חָמוּץ‬ MAYIM MEI ‫יַיִן ָשרָף יַיִן‬ ‫ָשרוּף‬ ‫חַק ָלאִי‬ JAMUTS MAYIM MYYM Coñac. Encontrar Fav Agradecer. Agradable. Agradar.

Maldecir ‫ַל ָמּ ֲחרָת‬ LAMAJORAT KANAF ‫ְמ ֻהלָּל‬ ‫מְהוּלָּל‬ ‫ְל ֻעמַּת לְעוּמַת‬ LE"UMAT LE"UMAT KEDEM Ala. Alacenas ‫אֳרוֹנוֹת‬ Aguja. Cordón ‫חוּט‬ BEIRAJ JUT Agujas. Ahorrar. Podar ‫אַ ְד ַרבָּה‬ Antes. Extremidad ‫ָקנַב ִקנֵּב‬ KANAV KINEIV KISUAJ Al contrario.Diccionario Español-Hebreo Ahora ‫ְשו‬ ָ ‫ַעכ‬ ‫ְשיו‬ ָ ‫ַעכ‬ Ahora "AJSHAV "AJSHAYV Dejar. de lado ‫ַה ִצדָּה ַהצִידָּה‬ Alabada ‫ְמ ֻה ֶלּלֶת‬ ‫מְהוּ ֶלּלֶת‬ ‫ֵבּ ַר ְך‬ Alambre. Ajonjolí Ajo ‫כִּסּוּ ַח‬ Ajustar. Gabinetes. Quedar ‫ִשאִיר‬ ְ‫ה‬ Ahorros ‫ֶחסְּכוֹנוֹת‬ "AJSHAV "AJSHAYV KA"EIT "ATHAH Ahorro HISH'IR ‫בוֹדד‬ Ahorros ‫פִלפֶל‬ Ajedrez Sesamo. Alambre delgado ‫ַמחַט‬ Apresurar. Al Este ‫ֶקדֶם‬ Al contrario Al día siguiente 'ADRABAH ‫ָכּנָף‬ Alabado Al lado. Elogio ‫ַהלְלוּיָהּ‬ HALELUYAH MEHULAL MEHULAL Bendecir. Chile ‫ִחסָּכוֹן‬ JISAJON JESJONOT Aislar ‫ְשיו‬ ָ ‫ְשו ַעכ‬ ָ ‫ַעכ‬ ‫ָכּעֵת ַעתָּה‬ Roperos. Alarmar ‫נִ ְבחַל בחל‬ 'ARONOT MAJAT NIVJAL VJL 10 . De todos modos ‫שוּם‬ SHUM SHUMSHOM SHUMSHOM Ajuste ‫ַש ְחמָט‬ SHAJMAT FILFEL ‫ֻשמְשֹם‬ ‫ֻשמְשוֹם‬ ‫חִיסָּכוֹן‬ JISAJON VODD Ají. Alabar. Alambres delgados ‫ְמ ַחטִים‬ MEJATIM HATSIDHAH HATSIDHAH MEHULELET MEHULELET Alabanza.

Alcanzar HEJAZIK Infectar. Aldea ‫ָשמַּח‬ Deleitarse.Diccionario Español-Hebreo Alas. Clara. Regocijo ‫ִש ְמחָה‬ 'SHER HATSLAJAH Alegrías SIMJAH Reclame. Villa MISHMASH ‫א אָלֶף‬ ' 'ALEF Alegrarse SAMAJ ‫ָעלַז‬ "ALAZ Feliz F. Alegrarse ‫ִה ְת ַענֵג‬ ‫ֳעיָרָה‬ "AYARAH Alef KEFAR KOFER Alegrarce. Alcanzar ‫ִה ְדבִּיק‬ ‫ְכּפָר כֹּפֶר‬ Pueblo. Alfarero ‫יוֹצֵר‬ YOTSEIR 11 . Alcanzar ‫ֶה ֳחזִיק‬ Albania ‫אַ ְל ַבּנְיָה‬ ‫ִשבַּח‬ JELBON HOSHIT Llegar . Alegre F HIT"ANEIG ‫צוֹ ֶהלֶת‬ ‫צֹ ֶהלֶת‬ TSOHELET TSOHELET Feliz M. Glorificar SHIBAJ JENAFAYIM KENAFOT ‫מִשמַש‬ 'ALBANYAH Albaricoque. Alegue. Alegria TSOHEIL TSOHEIL Alegría. Cargar ‫ָטעַן‬ Alemania ‫ְשמָחוֹת‬ SEMAJOT ‫ָרחַק‬ TA"AN Distanciarse. Abecedario ‫אָ ֶל ְפבֵּית‬ ‫אָ ֶל ְפבֵּיתָא‬ 'ALEFBEIT 'ALEFBEITO' Creador. Abecedario ‫אָ ֶל ְפבֵּית‬ ‫אָ ֶל ְפבֵּיתָא‬ ‫אָלֶף בֵּית‬ 'ALEFBEIT 'ALEFBEITA' 'ALEF BEIT Alfabeto. Blanco de Hue ‫ֶחלְבּוֹן‬ Agarrar. Ser Felíz ‫ִשיג‬ ִ ‫ִהגִּי ַע ה‬ HIGHIA" HISIG HIDBIK Aldea. Durazno Albumina. Extremidades ‫ְכנָ ַפיִם‬ ‫ְכּנָפוֹת‬ Alavar. Alejarse ‫גֶ ְר ַמנְיָה‬ Alentar ‫עוֹדֵד‬ GERMANYAH Alergia ‫אשר‬ ֶ ‫ַה ְצ ָלחָה‬ ‫גְּרִיּוּת‬ GHERIUT RAJAK "ODEID Alfabeto. Alcanzar ‫הוֹשיט‬ ִ Agarrar. Alegre M ‫צוֹהֵל צֹהֵל‬ Felicidad.

Langosta ‫אַ ְלגִי ְריָה‬ Algo ‫ַשהוּ‬ ֶ‫מ‬ 'ALGIRYAH Algo ‫כְּלוּם‬ MASHEHU Algodón KELUM Alguien ‫ִישהוּ מִי‬ ֶ ‫מ‬ ‫ֶשהוּא‬ ‫ֳאחָדוֹת‬ Algun tiempo. Espíritu.Diccionario Español-Hebreo Alfombra Algeria ‫ָשטִי ַח‬ ‫ֳא ְרבֶּה‬ SHATIAJ Algarrobo. Almacén Almacenar ‫ֶשם‬ ֶ‫נ‬ NESHEM ‫חַנּוּת מַכּוֹלֶת‬ ‫חַנּוּת מַכֹּלֶת‬ JANUT MAKOLET JANUT MAKOLET ‫אַ ְחסֵן‬ 'AJSEIN 12 . Ser. Almacén ‫ֵהזִין‬ HEIZIN MIZONOT KETINIM Alimentar ‫ָבּרָק‬ ‫נֶפֶש‬ NEFESH ‫מַכּוֹלֶת‬ ‫מַכֹּלֶת‬ MAKOLET MAKOLET MIJYAH HEIJIN Alma. Aliento Alimentación de los niños ‫רוּ ַח‬ Aligerar RUAJ ‫מִזוֹנוֹת‬ ‫ְקטִינִים‬ BARAK Alimentar Alimento ‫ֶה ֱאכִיל‬ ‫ִמ ְחיָה‬ HE'EJIL Sustentación. Alma Tienda de Abarrotes. Tenazas KENUY ‫מַל ַקחַת‬ ‫פְליֶיר‬ MALKAJAT FELYEYR Viento. Respiración Tienda de Abarrotes. Alias ‫ֻכּ ְתנֶת כְּתֹנֶת‬ KUTNET KETONET MISHEHU MI SHEHU' Algunas. Alimento ‫ַמ ֳאכָל‬ Prepare. Pocos ‫ֳא ָחדִים‬ 'AJADOT Convenio. Aliste ‫ֵהכִין‬ MA'AJAL Allí ‫ָשם ָשמָּה‬ SHAM SHAMAH Persona. un brevemente mi ‫זְמַן מָה‬ Algunos. Alianza ‫ְבּרִית‬ ‫כְּנּוּי‬ ZEMAN MAH 'AJADIM Alias BERIT Apodo. Pocas 'ARBEH ‫ֵשם חֳלוּפִי‬ SHEIM JALUFI Alicates.

Cielo ‫קָם קום‬ Ama de casa ‫מָרוֹם‬ MAROM Levantar. Aloes. Comida del mediodia ‫ֶכּסֶת‬ ‫ַשקֵד‬ ‫ְש ֵק ִדיְיּה‬ ‫ְש ֵק ִדיָּה‬ SHEKEIDIYH SHEKEIDIAH ‫כַּר‬ KESET Almohada. Pastizal ‫אֳרוּחַת‬ ‫ָצ ֲה ַריִים‬ Cacto. Circundante ‫ָסבִיב‬ Altar. Altitud "ELYON GHAVEIH THO"AFAH THO"EFET Altura. Alquilar ‫ִשכִּר‬ ְ‫ה‬ ‫ֶה ְחכִּיר‬ TSEVARIM KAR TSAVAR LYN Cavar. Nativos Israeli ‫ְצ ָברִים‬ Rentar. Alzarse. El mas alto Altura. Alzar GHOVAH Levaltarse. Altisimo ‫ֶעלְיוֹן‬ Alto ‫גָּבֵהּ‬ "ELYON ‫תּוֹ ָעפָה‬ ‫תּוֹ ֶעפֶת‬ ‫קוֹמָה‬ Colina.Diccionario Español-Hebreo Escondites. Cojín Almuerzo. Surgir ‫ָרמָה‬ RAMAH KOMAH Altura. Comprar ‫ָכּרָה‬ Alta ‫גָּבוֹ ַה‬ KAROH HISHKIR HEJKIR Alrededor. Piso ‫ִמזְ ֵבּ ַח‬ ‫רָם‬ RAM ‫אוֹהֵב‬ KAM KVM Ama. Aloe. Altura ‫גּוֹבַהּ‬ Altura. Estrado ‫ָבּמָה‬ SAVIV GHAVOAH Altar BAMAH Altillo. Almacenes ‫ַמחְבּוֹאִים‬ Almendra ‫ַערְמוֹן‬ Almendra MAJBO'IM SHAKEID Almendro "ARMON Almohada. Nativo Israelí ‫ָצבָר‬ Alojar. Hospedar ‫ןיל‬ 'ARUJAT TSAHORAYIM Cactus. Fuerza ‫ֳע ִליַּית גַּג‬ MIZBEIAJ ‫ֶעלְיוֹן‬ "ALIAYT GHAG Superior. Alquilar. Atico Altisimo. Quiere. Gusta ‫נְוַת ַבּיִת‬ Amable ‫ְל ָבבִי‬ NEVAT BAYIT 'OHEIV LEVAVI 13 .

Anudar. Gustar ‫ָחבִיב‬ JAVIV HEINIK Luz. Amar. Amarrar ‫אָסַר‬ Asi sea. Amen ‫אָמֵן‬ 'ASAR América YARBUZ TSAHOV RAJAS Amarrar. Querido ‫הֵינִיק‬ Amamantar. Amanecer ‫נֶ ְח ְמדָה‬ ‫נֶ ְח ֶמדֶת‬ ‫ֳא ֵמרִיקָה‬ KAFAT 'AMEIN América del Sur 'AMEIRIKAH ‫אַ ְמרִיקָה‬ ‫ַהדְּרוֹמִית‬ ‫דְּרוּם‬ ‫אַ ְמרִיקָה‬ 'AMRIKAH HADHROMIT DHERUM 'AMRIKAH América Latina ‫אַ ְמרִיקָה‬ ‫ַה ָלּטִינִית‬ 'AMRIKAH HALATINIT Americana ‫ֳא ֵמרִי ָקנִית‬ 'AMEIRIKANIT 14 . Asir ‫אָחַז‬ 'AJAZ ‫ָכּפַת‬ TSARAR Atar. Restringir. Unir Amarrar. Arbol de Frutilla ‫יַרְבּוּז‬ Amarillo M ‫צַהוֹב‬ TSEHUBAH Abotonar. Amar ‫אָהַב‬ Amapola Amar. Querer ‫ְצ ֻהבָּה‬ Amaranto. Hostilisa ‫ָחבַב‬ JAVAV 'AHAV LE'AHV L'HVV Amarilla F ‫ָפּרָג ֶפּרֶג‬ PARAG PEREG 'AHAV ‫אָהַב ֶלאֳהב‬ ‫בוהאל‬ DHOD 'AMAN 'OR Querer. Amable M ‫נֶ ְחמָד‬ NEJMEDAH NEJMEDET Amable M NEJMAD Amado Amamanta ‫בהא‬ ‫דּוֹד‬ 'HV Tío.Diccionario Español-Hebreo Amable F ‫ֳחבִיבָה‬ Linda. Criar ‫אָמַן‬ ‫אוֹר‬ Gustar. Amado. Amarrar ‫ָרכַס‬ ‫ָצרַר‬ Amarrar. Amable F JAVIVAH Lindo.

Ternura. Color JEIREM KATOM KATOM REJAVAH 15 .Diccionario Español-Hebreo Americano ‫ֳא ֵמרִי ָקנִי‬ Amiga 'AMEIRIKANI Amiga Amiga F ‫יְדִידָה‬ RA"AH ‫ֳח ֵברָה‬ YEDIDAH Amiga. Ana ‫ַחנָּה‬ JIBAH Amorita ‫אֳמרִי‬ HIGDIL HILEIL Anacardo ‫ַשיוּ‬ ְ‫ק‬ ‫ְכּ ֻתמָּה‬ ‫כְּתוּמָּה‬ Anaquel. Espaciosa ‫ְר ָחבָה‬ KETUMAH KETUMAH ‫ֳאנָטּוֹ ִמיָה‬ RAJAM JANAH KASHYU Anaranjada. Amor Tener ‫ָרחַם‬ ‫ֶספֶר עָמוֹס‬ 'AMRI Amos. Amonestacion Amontona. Naranja F. Estima ‫ִחבָּה‬ "OLEH Ampliar 'AHAVAH Compasión. Cuesta ‫עוֹלֶה‬ Amor ‫אַ ֳהבָה‬ Amor. Propósito ‫ֳחבֵרוֹת‬ ‫ָחבֵר‬ JAVEIROT Amigo. Adjunto ‫ָחבֵר‬ JAVEIR YEDIDIM Amistad JAVEIR RA"EH YADID Amigos M JAVEIRAH HITYIDHEID REIA" Amigo ‫ַרעָה‬ ‫יְדִידוּת‬ YEDIDUT ‫ֵחרֶם‬ ZIZ Excomunion. Miembro M ‫רֵי ַע‬ Amigo ‫ַרעֶה‬ ‫יָדִיד‬ ‫יְדִידִים‬ Amigo M ‫רַעוּת‬ Amigos M P ‫זִיז‬ ‫ֳח ֵברִים‬ JAVEIRIM Amistad RA"VT Amoldado. Naranja M. Novio. Miembro F ‫ֳח ֵברָה‬ Amigarse ‫ִה ְתיִדֵּד‬ JAVEIRAH Amigas F P Amigo. ser declarado ‫ִהגְדִיל ִהלֵּל‬ Hana. Estante Anatomía 'ANATOMIAH SEFER "AMOS ‫ַמדַּף כֹּנָנִית‬ MADHAF KONANIT Anaranjado. Color ‫כָּתֹם כָּתוֹם‬ Ancha. Asciende.

‫ְל ָפנַי‬ LEFANAY ‫ל ְפנֵי ַה ָצּ ֲה ַריִם‬ LFNEI HATSAHORAYIM 16 . Angel KALENIT Angola Animal ‫אַנְגוֹלָה‬ MAL'AJ ‫ָרבַץ‬ 'ANGOLAH Acostarce. Empollar ‫חַי‬ Animales ‫ְבּהֵמוֹת‬ JAY Animales colectivos silvestr ‫ַחיָּה‬ Aniquilar. Harapiento ‫פּוֹ ֵח ַח‬ POJEIAJ ‫ְרחַב‬ ‫יֵֶל ְך ֵה ֶל ְך‬ ‫ָל ֶלכֶת‬ YEILEJ HEILEJ LALEJET Andrajosa. Ante RAVATS BEHEIMOT JAYAH HISHMID Temble. Ansioso. andar "OGEN Andar. Antes de Mí Antes de medio dia. Harapienta ‫פּוֹ ֵחחַת‬ Hermafrodita. A.M. Al Este KEDEM Antes ‫ֶמתֶג‬ YABESHET 'ANTE'ARKETIKAH 'AMAH Antes ‫ֶה ֳאבִיד‬ HE'AVID JARAD Contrario. Caminar ‫ָה ַל ְך ָל ֶלכֶת‬ HALAJ LALEJET Andrajoso. Frente a. Destruir ‫ִשמִיד‬ ְ‫ה‬ ‫ָחרַד‬ Aniquilar ‫מוּל‬ Antebrazo ‫אַמָּה‬ Aniño de Nariz. Ir. Delante ‫ִל ְפנֵי‬ LIFNEI METEG ‫ֶשת‬ ֶ ‫יַבּ‬ ‫אַנְטְאַ ְר ְקטִיקָה‬ ‫ִשלְשוֹם‬ SHILSHOM Antena ‫ְשוֹשה‬ ָ ‫מ‬ MESHOSHAH Antes.Diccionario Español-Hebreo Ancho. Boca. Hace. Espacioso ‫ָרחָב‬ Anchura RAJAV Ancla ‫עֹגֶן‬ REJAV Ir. Brida Antartica Anteayer MUL ‫ֶקדֶם‬ ‫ֶטרֶם‬ TEREM Antes. Androgino ‫ֻט ְמטֻם‬ ‫טוּמְטוּם‬ POJEIJAT TUMTUM TUMTUM Anémona ‫ַכּ ֶלּנִית‬ Mensajero. Anidar. Preocupado ‫ַמלְאָ ְך‬ ‫ֶקדֶם‬ KEDEM Antes.

Apartamento MAR'EH Apellido HODIA" GLH KANIR'EH Apariencia HEIFEIR NIR'AH HOFIA" Aparentemente ‫יְעֵל‬ YE"EIL PIRSEIM Aparecer. Informar ‫הוֹדִי ַע‬ KYFJ ‫ִפּ ְרסֵם‬ Aparecer ‫נִרְאָה‬ KAFAT ‫הוֹפִי ַע‬ ‫ַכּנִּ ְראֶה‬ Aparecer ‫ַמ ְראֶה‬ Aparición ‫תּוֹ ָפעָה‬ THOFA"AH ‫דִּירָה‬ Apedrear. Violar. Minar ‫ֵשם‬ ‫ִש ָפּחָה‬ ְ‫מ‬ Apendice del higado ‫יתֶרת‬ Aperitivo ‫ְמ ַת ֳאבֶן‬ Departamentos. Lapidar ‫ָסקַל‬ ‫ִע ְרעֵר עַל‬ "IR"UR Apelar en contra.Diccionario Español-Hebreo Antigua ‫ַעתִּיקָה‬ Antiguo "ATHIKAH Antilope ‫תְּאוֹ‬ "ATHIK Antilope THE'O Antilope F ‫יֳַעלָה‬ ‫ָכּפַת‬ Prívese. Brillar ‫דִּישֹן דִּישוֹן‬ DHISHON DHISHON YA"ALAH Atar. Recurso ‫עִרעוּר‬ DHIROT SHEIM MISHPAJAH Aperitivo ‫הלג‬ Departamento. Anudar. Anular ‫ֵהפֵר‬ Anunciar. Anule ‫חפיק‬ Anuncio Antilope M Interrumpir. Amarrar ‫ַעתִּיק‬ ‫ֳחטִיף‬ ‫ַפּ ְר ֶפּרֶת‬ DHIRAH SAKAL "IR"EIR "AL YTERT META'AVEN JATIF PARPERET Apertura. Introducción Apetito ‫ְפּתִיכָה‬ Apestar. ser malo PETIJAH ‫תֵּאָבוֹן‬ ‫ןובאית‬ THEI'AVON TY'VVN ‫ָבּאֵש‬ BA'EISH Apio ‫ַכּ ְרפַס‬ KARFAS 17 . Apartamentos ‫דִּירוֹת‬ Apelación.

Hacia NIGHASH 'EL MAHEIR 'AGAR 'OMED 'OMED NAGASH Aproximarce. Rápidamente Apresurar. Empeñar. Estudia ‫ָמחָא ָמחָא יַד‬ ‫ֶה ֳערִי ְך‬ HE"ARIJ Estudiar. Apoyar SHEMAD Aprender ‫לוֹמֵד‬ ‫כְּנּוּי‬ KENUY ‫ָסעַד‬ SA"AD Apreciar. Aprieto. Acercarse ‫ָקרַב‬ Kosher. Enseñanza.Diccionario Español-Hebreo Reprimir. Ritualmente Apta ‫ְשרָה‬ ֵ‫כּ‬ Kosher. Conflicto ‫אָוֶן‬ Apropiado ‫ַמ ְתאִים‬ NIVJAL VJL HEIJISH Aprisionamiento 'AVEN MAT'IM Colectar. Alarmar ‫נִ ְבחַל בחל‬ Apresurar ‫ֵהחִיש‬ Problema. Aptitud ‫ָח ְכמָה‬ JAJMAH Apuntar. Aprovisionar ‫אָגַר‬ ‫אֹמֶד אוֹמֶד‬ ‫נָגַש‬ ‫ְבּ ֶע ֶר ְך‬ BE"EREJ Estimado. Asignar ‫ִמנָּה‬ MINAH ‫ַמ ֳאסָר‬ MA'ASAR Aproximadamente. Aprendizaje ‫ַתּלְמוּד‬ LAMAD LILMED TSOREV ‫ַמהֵר‬ THALMUD Apresuradamente. Apta. Alias YISUM Persecución Religiosa. Aplastar ‫ָעצַר‬ Aplaudir "ATSAR Aplicación ‫יִישוּם‬ MAJA' MAJA' YAD Apodo. Ritualmente Apto ‫כּוֹשר‬ ֶ ‫כֹּשר‬ ֶ Apuntar. Apostac ‫ְשמָד‬ Apoyar ‫ָס ַמ ְך‬ Comer. Aproximar ‫אָמַד‬ Aproximar Aproximar ‫נִגַּש אֶל‬ Aproximarse A 'AMAD ‫ִה ְת ָקרֵב ְל‬ HITKAREIV LE Sabiduría. Esforzar ‫ָחתַר‬ KARAV KESHEIRAH KOSHER KOSHER JATAR 18 . Evaluar SAMAJ Aprende. Apto. Aprender ‫ָלמַד ִל ְלמֶד‬ LOMEID ‫ָלמַד‬ Aprendís ‫צֹרֶב‬ LAMAD Talmud. Aproximado Estimar.

Arbol de balsamo ‫ִישים‬ ִ ‫ַע ְכב‬ "AJVISHIM VORRUT Arbol.Diccionario Español-Hebreo Apuntar. Arca ‫אָרוֹן‬ Arca sagrada "EITSIM "EITSIM ‫אֳרוֹן‬ 'ARON Arca del convenio ‫אֳרוֹן קוֹדֱש‬ Roperos. Empeñar. Maderas. Aquí ‫ִהנֵּה‬ ‫כָּאן‬ KA'N Mirar. Aqui esta ‫הֵן‬ Arabia Saudita ‫ֳערָב‬ ‫ַהסָּעוּדִית‬ HINEIH HEIN "ARAV HASA"UDIT Arañas ‫בוֹררוּת‬ ‫עֵץ‬ Arbitro. Juez ‫ָבּכָא‬ Arbol Joven ‫עֵץ ָצעִיר‬ ‫שוֹפֵט‬ SHOFEIT Arbol "EITS Balsamo. Maderamen ‫ֵעצִים‬ Arboles ‫ֵעצִים‬ Ropero. esteril Arboles. Arcas ‫אֳרוֹנוֹת‬ 'ARON KODESH Archivo 'ILAN SERAK ‫תִי ִקיָּה‬ TIKIAH 'ARON 'ARONOT Archivo ‫קוֹבָץ‬ KOVATS 19 . Esforzar Apurado ‫ִכּוֵּן‬ Apurada KIVEIN ‫נִ ְמהָר בָּהוּל‬ ‫נֶ ְחפָּז‬ NIMHARAH BAHULAH NEJPAZAH Apurar ‫רהמ‬ Apuro MHR Mira. Contemplar. Aqui esta ‫ִהנֵּה‬ Araña ‫ַע ָכּבִיש‬ Aquí Mirar. Madera ‫פֹּה‬ POH "AKAVISH Arbitraje ‫רהימ‬ MYHR HINEIH Aquí ‫עָש‬ "ASH NIMHAR BAHUL NEJPAZ Apuro ‫נִ ְמ ָהרָה‬ ‫בָּהוּלָה נֶ ְח ָפּזָה‬ ‫עֵץ‬ "EITS Arbol frutal BAJA' ‫אִילַן ַמ ֳאכָל‬ 'ILAN MA'AJOL ‫אִילַן ְסרָק‬ "EITS TSA"IR Arbol sin fruto. Contemplar.

Pendiente ‫נֶזֶם‬ JOLOT Argentina NEZEM Argumentar. Distrito ‫אֵזוֹר‬ 'EIZOR SHETAJ Areas de estudio mayores ‫ִמקְצוֹעוֹת‬ ‫לִמּוּד‬ MIKTSO"OT LIMUD Arena ‫חוֹל‬ Arenas JOL Arete. Resplandecer ‫ָלהַט‬ Ardilla Listada ‫ְסנָאִי‬ ‫מְפוּ ְספָּס‬ ‫תִיקִיוֹת‬ ‫ֶשת‬ ֶ‫ק‬ KESHET Ardilla LAHAT ‫ְסנָאִי‬ SENA'I Ardor. Conflagración ‫ְש ֵרפָה‬ Area ‫ֶשטַח‬ SEREIFAH SENA'I MEFUSPAS Ardor. Armamento. Sequedad VIKAJ HITVAKAJ ‫חוֹרֶב‬ JOREV ‫ֶשבּוֹן‬ ְ‫ח‬ 'ARIEI'L Aritmética. Disputa ‫רִיב‬ Discutir. Prepararse p Guerra ‫ִחמֵּש‬ Armenia ‫אַ ְר ֶמנִיָה‬ NESHEK SHELOM BEIT JESHBON JIMEISH 'ARMENIAH Armónica ‫מַפוּחִית פֶה‬ MAFUJIT FEH 20 . Fuego. Armamento.Diccionario Español-Hebreo Archivo mapa bit ‫קוֹבֶץ ָמפַת‬ ‫סִיבִיוֹת‬ Archivos TIKIOT KOVETS MAFAT SIVIOT Arco ‫ֶשת‬ ֶ‫ק‬ Arcoiris KESHET Arder. Enojo ‫חָרוֹן‬ JARON Area. Equipo ‫ֶשק‬ ֶ‫נ‬ Armonía en el Hogar ‫ְשלוֹם בֵּית‬ NESHEK TSAVA' Armarse. Cuenta ‫ֶשבּוֹנִי‬ ְ‫ח‬ Armada ‫ָצבָא‬ JESHBONI Armas. Equipo ‫ֶשק‬ ֶ‫נ‬ Armas. Argumentar ‫וִכַּח ִה ְתוַכַּח‬ Ariel ‫ֳא ִריֵאל‬ Aritmetico ‫חוֹלוֹת‬ ‫אַ ְרגֶנְטִינָה‬ 'ARGENTINAH Argumentar RIV ‫ִה ְתוֵַכּ ַח עִם‬ HITVAKEIAJ "IM Arides.

Arreglarse Orden. Arreglada METUKENET ‫סַח‬ SAJ Arrastrar. Arrepentir ‫ָחזַר‬ ‫ִמ ְצ ָטעֵר‬ ‫תְּשוּבָה‬ Arresto Carcel. Comparar.Diccionario Español-Hebreo Confortante. Fila ‫ֵסדֶּר‬ Arrendar Arrepentido SEIDHER ‫תְּשוּבָה‬ Arrepentido Arrepentimiento JARATAH Retornar. Arriba ‫ַמעַל‬ ‫ֳחזָרָה‬ ‫ִבּתְשוּבָה‬ JAZARAH BITSHUVAH JAZAR ‫עצִירָה‬ "TSIRAH Arriba 'ISAR MA"AL HITGHANDHEIR THESHUVAH Arrepentimiento Religioso Arrepentimiento METUKAN MITSTA"EIR THESHUVAH ‫ֳח ָרטָה‬ JATAF JAJAR TOZEIR BETHESHUVAH Arrepentimiento RAMASH Arrebatar. Arresto. Ser ‫נִסַּח‬ Arrancar ‫ָקטַף‬ Arpa NIJOAJ NEVEL Sacar. Hacer Horriblemente ‫מְתוּ ֶקּנֶת‬ ‫תוֹזֵר‬ ‫ְבּתְּשוּבָה‬ GHARAR HADAS Corregida. Arreglo. Arrastrar ‫גָּרַר‬ ‫ָרמַש‬ ‫ֳהדַס‬ ‫ָסחַב‬ SAJAV Arrastrarse. Arrayanes ‫נֶבֶל‬ ‫ְלמַעלָה‬ LEMA"LAH Encima de. Remolcar Mirtos. Arrayan ZAJAL ‫ֶה ָדסִים‬ HEDASIM ‫ָחטַף‬ Corregido. Olor ‫נִיחוֹ ַח‬ Arrancado. Arrancar NISAJ KATAF Remolcar. Reptar Arrastre ‫זָחַל‬ Mirto. Arreglado ‫מְתוּקָּן‬ ‫ִה ְתגַּנְדֵּר‬ ‫ָחכַר‬ Arreglar. Sacado. Prohibicion ‫ִאסָּר‬ Hacia Arriba. Aroma. Ordenar ‫ָע ַר ְך‬ "ARAJ Vestirse. Revisada. Revisado. Ser. Arriba de ‫ְל ַמ ְעלָה‬ ‫ִמ ַמּעַל ֵמעַל ְל‬ LEMA"LAH MIMA"AL MEI"AL LE 21 .

Congregación M ‫ָקהָל‬ Asamblea Festiva ‫ֳע ָצרָה‬ TIPAJ Arveja. Arrivar. Gruñido. Guisante M ‫אָפוּן‬ ‫ִה ְתנַפֵּל‬ 'AFUNAH Asaltar. Retar ‫ֶה ְעפִּיל‬ Corriente.Diccionario Español-Hebreo Arriesgar. Guisante F Eclesiastés. Cuesta ‫עוֹלֶה‬ Asegurar ‫ִבּטַּח‬ TSAFAH Compararse. Asamblea ‫אָפוּנַה‬ MEGILAT KOHELET Asamblea. Artritis ‫טִיפָּח‬ Arveja. Poner en Peligro ‫ִסכֵן‬ ‫בּוֹא‬ SIJEIN Venir. Arrulle ‫ָהמָה‬ KAMAT ‫ִשיר ֶערֶש‬ Arte ‫ֳאמָּנוּת‬ ‫אֳומָּנוּת‬ SHIR "ERES HAMAH 'AMANUT 'AVMANUT Artesanía ‫ֻאמָּנוּת‬ ‫ְמלֶאכֶת יָד‬ Artesano BA"AL MELA'JAH 'UMANUT MELE'JET YAD Gota. Asemejarse 'AFUN "ATSARAH TSALAH LITSALOT Observar. Asciende. Caer Sobre ‫ֶמגִילַּת‬ ‫קֹ ֶהלֶת‬ Asamblea. Entrar Arrodillarse ‫ְכּרִיעָה‬ Arrodillarse ‫ָבּ ַר ְך ָכּרַע‬ KERI"AH Presumir. Asentamiento ‫מָקוֹם‬ MAKOM 22 . Asechar ‫ַבּעַל ְמלָאכָה‬ "OLEH BITAJ Lugar. Arrogante ser. Arrullo BO' BARAJ KARA" Arroyo HE"PIL ‫ְתּ ָעלָה‬ THE"ALAH Arroz ZEREM ‫אֹרֶז אוֹרֶז‬ 'OREZ 'OREZ Rugido. Tormenta. Congregación F Asar Carne ‫ְק ִהלָּה‬ KEHILAH ‫ָצלָה‬ ‫ִלצַלוֹת‬ ‫ָצפָה‬ ‫ְשל‬ ַ ‫נִמ‬ NIMSHAL HITNAPEIL KAHAL Amontona. Kohelet. Arroyo ‫זֶרֶם‬ Arrugar ‫ָקמַט‬ Canción de Cuna.

Asentamientos Bucear. Listo ‫כּוֹכָבוֹן‬ KOJAVON JOJAVIT Astronauta ‫ָשאֵף‬ ‫נוֹשא‬ ֵ NOSEI' Asustado ‫נִ ְבהַל‬ NIVHAL 23 . Asentar ‫ָצלַל‬ Asesinar. Sumergir. Serrín ‫ֵשכֶל‬ Asuntos. Matar ‫ָרצַח‬ Asesino ‫רוֹ ֵצ ַח‬ Asfodelia TSALAL RATSAJ ‫יוֹעֵץ‬ ROTSEIAJ Consejero. Morando ‫מוֹשב‬ ָ ‫מְקוֹמוֹת‬ MOSHAV Lugares. Inhalar SHA'EIF SHO'EIV 'AVAK SHARAKAV Associar ‫ִה ְת ַחבֵּר עִם‬ Asterisco HITJABEIR "IM Asteroide ‫כוֹ ַכבִית‬ ‫טַייִם ָחלָל‬ Astilla.Diccionario Español-Hebreo Asentamiento. Asunto SEIJEL NOSEI'IM ‫נְסֹרֶת‬ NESORET TAYYIM JALAL Ser Exitoso. Temas ‫נוֹשאִים‬ ֵ Astronauta ‫טַייַּם ָחלָל‬ TAYYAM JALAL Tema. Asir ‫כֵּן‬ KEIN 'AMEIN Apuntar. Asienta ‫אָחַז‬ Asilo de ancianos Asociación de manufactureros d ‫בֵּית אָבוֹת‬ BEIT 'AVOT Asistir 'AJAZ ‫הִתאַחֳדוֹת‬ ‫ֳשייָּנִים‬ ִ ‫ַה ַתע‬ ‫ִביִשראֵל‬ ‫יוֹשב‬ ִ YOSHIV MINAH Amarrar. Asesor ‫עִירִית‬ Asher ‫אָשר‬ ֵ "IRIT Así ‫כֹּה‬ ‫אָמֵן‬ Así ‫ִמנָּה‬ Sienta. Asignar YO"EITS 'ASHEIR KOH Asi sea. Astuto. Amen MEKOMOT ‫ִסיֵַּע‬ SIEIA" Asociado ‫ֻשתָּף שוּתָּף‬ SHUTHAF SHUTHAF HIT'AJADOT HATA"ASIYANIM VIISR'EIL Aspiradora ‫שוֹאֵב אָבָק‬ ‫ַש ֳרקָב‬ Aspirar.

Asuste ‫ֶה ֳחרִיד‬ PAJAD LIFJD Asustar "ARATS ‫ָתּקַף‬ Asuste ‫צָרוּר‬ Atada. Ligar. Jalar ‫נָחַת‬ NAJAT HEJARID Atico. Asuste ‫ֶה ֳחרִיד‬ ‫ֳע ִליָּה‬ Atontar. Preservado ‫ִה ְפחִיד‬ HIFJID HEJARID Atacar ‫ָפּחַד ִלפְחד‬ ‫צְרוֹר‬ TSEROR Atentado. Espantar. Aula ‫ִכּתָּה כִּיתָּה‬ KITHAH KITHAH 24 . Conspirar ‫ָשר‬ ַ‫ק‬ KAFAT Atender ‫ְשיב‬ ִ ‫ִהק‬ Atendió ‫ָשם לֵב‬ HIKSHIV Atentado. Preservada ‫ֳחבִילָה‬ ‫ַמ ְקנִית‬ ‫צְרוּרָה‬ TSERURAH Atado. Amarrar ‫ָכּפַת‬ Atar. Hacia ‫ִכּתָּה‬ KITHAH ‫לְאַתוֹר‬ LE'ATOR Atreverse A ‫ֵהעֵז ל‬ HEI"EIZ L Traje. Atuendo SHIEIJ Aula. Temer PAJAD Asustar. Anudar. Ataque ‫פִּגוּ ַע‬ PIGUA" JAVILAH MAKNIT Ataque ‫ִה ְתקִיף‬ Ataque al corazón HITKIF ‫הֶתקֵץ לֵב‬ HETKEITS LEIV Atar. Clase ‫ָכסַל‬ JASAL 'AJRANIT Atributo ‫ֳע ִליַּית גַּג‬ "ALIAYT GHAG MASHAJ Atras. Embotar ‫ִה ְקהָה‬ Aterrorizar Altillo. Hacia ‫ִה ְרטִיט‬ HIRTIT HIKHAH Atraer. Temer ‫ָפּחַד‬ Asustar. Ataque ‫פִּגוּ ַע‬ SAM LEIV Aterrizar PIGUA" Aterrorice. Habitación Superior KASHAR ‫ֳחלִיפָה‬ JALIFAH Clase. Paquete TSARUR Atado. Atico "ALIAH ‫ָש ְך‬ ַ‫מ‬ ‫אֳח ַרנִּית‬ Atontar ‫ִשיְֵּך‬ Atras. Temer ‫ָערַץ‬ Aterrorice. Paquete ‫ִה ְבהִיל‬ HIVHIL THAKAF Atado.Diccionario Español-Hebreo Asustar.

AutoBus. Escritor ‫סוֹפֵר‬ Autoridad. Verbo ‫ָצעַד‬ TSA"AD 25 . Aun cuando ‫ִה ְת ָרבֵה‬ ‫ָהלְאָה‬ 'AFILU Después. Todavía ‫דּוֹמֵם‬ ‫ֳשה‬ ֶ ‫ַמח‬ ‫שוֹתֵק‬ ‫שוֹקֵט‬ ‫ֳאפִילוּ‬ ‫עוֹד‬ "OD Todavía. Mes ‫אָב‬ SOFRIM HIRSHAH 'AV SHEIRUT "ATSMI Avaluar. Marcha. Carros ‫מְכוֹנִיּוֹת‬ Escriba. Perdido ‫נֶ ְעדָּר‬ Ausente. Perdida ‫נֶ ְע ֶדּרֶת‬ 'AFILU NE"DHAR Australia NE"DHERET Austria ‫אַוֹ ְס ְט ִריָה‬ 'AOSTERIAH Bus. Aún mas. Aún RUM Aún. Auto. Escritores ‫סוֹ ְפרִים‬ Autorizar. Control ‫רָשוּת‬ 'OTOBUS RAShUT Autoservicio ‫ֵשירוּת‬ ‫ַע ְצמִי‬ ‫אַוֹ ְס ְט ָר ִליָה‬ 'AOSTERALIAH Automobil. Coche ‫מְכוֹנִית‬ Autopista ‫ְכּבִיש ָמהִיר‬ MEJONIOT SOFEIR HAL'AH MEJONIT MEJONIT KEVISh MAHIR Autores. Mejorar ‫ָשבַח‬ SHAVAJ Paso.Diccionario Español-Hebreo Aulas ‫כִּתּוֹת‬ Aumente intr KITHOT Aumento ‫רוּם‬ HITRAVEIH Nuevamente. Permitir ‫ְשּה‬ ָ ‫ִהר‬ Av. Crecer valor. Más alla Aunque. Coche ‫מְכוֹנִית‬ Automobil. Auto. Autor. Aún ‫ַע ַדיִן ַע ַדיִין‬ ‫עוֹד‬ "ADAYIN "ADAYIN "OD DHOMEIM MAJASHEH SHOTEIK SHOKEIT Aunque. Carro. Micro ‫אוֹטוֹבּוּס‬ Automobiles. Aun cuando ‫ֳאפִילוּ‬ Ausente. Avance. Carro.

Salvación "EZRAH Ayudar HIJLIM ‫ֵעצָה‬ 'EMESH ‫ֵשע‬ ַ‫י‬ YEISHA" Ayudante NOSHA" ‫ָעזַר ל‬ ‫ַלעֳזר‬ ‫רוזעל‬ HEIVISH Aviso. aydar ‫ָעזַב‬ Ayer de Noche. Fila de Soldados 'ILSAR Dispersar. Avanzar ‫ִהמָּה‬ Ave. Avanzar Avaricia ‫ָצעַד‬ TSA"AD Progresar. Aventar ‫ִה ְת ַקדֵּם‬ ‫ְל ִה ְת ַקדֵּם‬ ‫ֵעזֶר‬ "EIZER Ayudar ‫ָעזַר‬ "AZAR "AZAR L LA"AZR L"ZVR Ayudeme por favor F ‫ַתּ ֳעזְרִי לִי‬ ‫ָשה‬ ָ ‫ְבּ ַבק‬ THA"AZRI LI BEVAKASHAH Ayudeme por favor M ‫ַתּעֳזוֹר לִי‬ ‫ָשה‬ ָ ‫ְבּ ַבק‬ THA"AZOR LI BEVAKASHAH 26 . Aeroplano ‫מָטוֹס‬ MATOS Axila ‫ַשחִי‬ ֶ ‫בֵית ה‬ ‫ֶשחִי‬ Abandonar. Dejar. Poner en Verguenza ‫ֵהבִיש‬ ‫ִה ְכלִים‬ NIJLAM Averguonzar. Ser ‫עוֹף‬ Avenida.Diccionario Español-Hebreo Pasar. Concejo. Ayudado. Pájaro HITKADHEIM LEHITKADHEIM HIMAH Avellana ‫ִא ְלסָר‬ Avestruz "OF ‫ְש ֵדרָה‬ Avergonzar. Ultima Noche ‫ֶאמֶש‬ Ayuda ‫ֶעזְרָה‬ Axilas ‫ְש ָחיִים‬ "EITSAH SHEJAYIM Ayer ‫ֶאתְמוֹל‬ 'ETMOL Ayin ‫ע ַעיִן‬ " "AYIN Ayuda. Insultar ‫בַּת ַהיֳַּענָה‬ Avestruz ‫יַעֵן‬ ‫זֵרָה‬ ZEIRAH Avergonzarse ‫נִ ְכלַם‬ BAT HAYA"ANAH Avión. Palabrería "AZAV ‫נוֹשע‬ ַ SHEDEIRAH YA"EIN VEIT HASHEJI SHEJI Salvado.

Ser añadido ‫נוֹסַף להיוָסף‬ ‫ףסוויהל‬ NOSAF LHYVASF LHYVVSF Añadirse ‫ִה ְת ַחבֵּר ִחבֵּר‬ HITJABEIR JIBEIR HOSIF LHVSYF JIBEIR Año ‫ָשנָה‬ Año Nuevo SHANAH Año Proximo en Jerusalen ‫ֶשנָה‬ ָ‫ל‬ ‫ַהבָּאָה‬ ‫ִירוּש ָליִם‬ ָ ‫בּ‬ ‫ַשּנָה רֹאש‬ ָ‫ה‬ RO'SH HASHANAH Año venidero ‫ַשנָה ַהבָּאָה‬ ָ‫בּ‬ BASHANAH HABA'AH LESHANAH HABA'AH BIRUSHALAYIM Años ‫ָשנִים‬ Babilonia SHANIM Babosa Microbio. Azote ‫ְת ֵכלֶת‬ Azul ‫כָּחֹל כָּחוֹל‬ KAJOL KAJOL Añadir ‫הוֹסִיף‬ ‫להוסיף‬ ‫חִּבֵּר‬ ‫כַּחוֹל‬ KAJOL Azul F TEJEILET Azul M ‫ַמלְקוּת‬ MALKUT SUKAR SUKAR Celeste. Bachiller ‫ַחיְדַּק‬ Bahamas ‫ִאיֵּי ָבּ ָהמָה‬ JAYDHAK Bahrain ‫ָבּבֶל‬ ‫ַבּ ֶחרֵיין‬ BAJEREIYN BAJUR 'IEI BAHAMAH Baia ‫ִמ ְפרָץ‬ MIFRATS 27 . Azul claro ‫צוֹם‬ TSOM THA"ANIT 'ESTHEIR Azúcar ‫צָם‬ ‫כְּחוּלָּה ְכּ ֻחלָּה‬ KEJULAH KEJULAH Añadido. Bacteria ‫ַשבֵּלוּל‬ BAVEL ‫בָּחוּר‬ SHABEILUL Joven M.Diccionario Español-Hebreo Ayunar ‫צָם צום‬ Ayunar TSAM TSVM Ayuno ‫ַתּ ֳענִית‬ TSAM Ayuno THA"ANIT Ayuno de Ester ‫ַתּ ֳענִית‬ ‫ֶא ְסתֵּר‬ ‫ֻסכָּר סוּכָּר‬ Latigazo.

Columpio ‫נַ ְדנֵדָה‬ Balanza ‫ֶפּלֶס‬ Balanza ‫ִשקֹלֶת‬ ְ‫מ‬ Bajo quien? ‫אֶת מִי‬ ‫ָשפָל‬ NADNEIDAH MISHKOLET Balanza de pagos ‫ַמ ֳאזַן‬ ‫ַהתַּשלוּמִים‬ PELES Balanza de comercio extranjero ‫ַמ ֳאזָן ְסחָר‬ ‫חוּץ‬ Balbucear ‫ָלהַג‬ ‫ִמ ְר ֶפּסֶת‬ Balcones MIRPESET Ballena ‫לִוויָיתָן‬ ‫ִלוְיָתָן‬ ‫כַּדּוּ ְרסַל‬ KADHURSAL ‫ִמ ְרפָּסוֹת‬ MIRPASOT Balon. Pelota ‫כַּדוּר‬ KADUR LIVVYAYTAN LIVYATAN Baloncesto MA'AZAN SEJAR JUTS LAHAG MA'AZAN HATHASHLUMIM Balcón FILEIS Balsamo. Baja ‫נָמוֹכָה‬ RAKDHANIT MEJOLELET Baja. Debajo ‫יָרַד‬ YARAD Bajar V YARAD LAREDET ‫ְל ַמטָּה‬ ‫ְל ַהלָּן‬ ‫ִמ ְלּ ַמטָּה‬ ‫ִמ ַתּחַת‬ ‫ַתּחְתּוֹנָה‬ THAJTHONAH SHEFALAH Bajar. Descender ‫ַר ְק ָדּנִית‬ ‫מְחוֹ ֶללֶת‬ ‫הוֹרִיד ִהנְמִי ְך‬ HORID HINMIJ Humilde M. Arbol de balsamo ‫ָבּכָא‬ BAJA' 28 . Decender Bajo. Danzar ‫ָרקַד‬ Bailarina RAKAD Humilde F. Más Baja NAMOJAH Baja F ‫ְש ָפלָה‬ ‫יָרַד ָל ֶרדֶת‬ Bajar. Nivelar Balanceo. Más Bajo ‫ַתּחְתּוֹן‬ Bajo M THAJTHON SHAFAL ‫ִפלֵּס‬ 'ET MI Balancear. Abajo. Bajo ‫נָמוֹ ְך‬ NAMOJ LEMATAH LEHALAN MILMATAH MITHAJAT Bajo.Diccionario Español-Hebreo Bailar.

Banda Bandera ‫ֶח ְברָה‬ ‫ֶחבֶל‬ JEVRAH Cuerda. Bancarrota ‫ַס ְפסָל‬ Banco ‫ַבּנְק‬ SAFSAL Bancos ‫ַס ְפ ָסלִים‬ BANK Banda. Tribu Barrera ‫זוֹל‬ ZOL ZAMAK Nave.Diccionario Español-Hebreo Banana Banco ‫מוֹז ַבּנָּנָה‬ ‫פְּשיטַת ֶרגֶל‬ MOZ BANANAH Quiebra. otoman PESHYTAT REGEL 'ONIAH 'ONYIAH MATIL TEI'EIT TI'TEI' Barrido. Barco ‫ַמקְּלוֹת‬ MAKLOT KENIAH BEZOL Barba ‫בַּר מִצוָוה בַּר‬ ‫מִצוָה‬ BAR MITSVAVH BAR MITSVAH MAKAL Baratija SE"UDAH SE"UDAH MISHTHEH MISHTEH SE"UDA" ‫ַס ְפסָל‬ ‫מְרוּפָד‬ JEVEL BANGELADESH SHERAFRAK TAVURET Banquete ‫מֵרוֹן מָרוֹן‬ MEIRON MARON DHEGEL Banqueta para pies. Bastón ‫ַמקַּל‬ ‫ְקנִיָּה בְּזוֹל‬ Baras. Banda de Región ‫ֶדּגֶל‬ Bangladesh ‫ַבּנְגְ ָלדֶש‬ ‫ְש ַר ְפרַק‬ ‫טַבוּרֶת‬ ‫מִשתֶה‬ ‫סְעוּדָע‬ Banquete. Personal. Bastónes ‫זָמָק‬ Barato ‫ֳאנִיָּה‬ 'ANIAH Barbados Bote. Barra de hierro Barraca ‫ָצרִיף‬ Barrer TSARIF ‫ַמחְסוֹם‬ MAJSOM ‫ַבּ ְרבַדוֹס‬ BARVADOS Barra. Grey SAFSALIM Pandilla. Barriendo ‫טֵאוּט טִאטוּא‬ TEI'UT TI'TU' 29 . Comida ‫ְס ֻעדָה סְעוּדָה‬ Banquete. Nave. Barco ‫ֲאנִיָּה אוֹניִיָּה‬ ‫ָמטִיל‬ ‫ֵטאֵט טִאטֵא‬ ‫ַמטֶּה‬ MATEH Riel. Festín ‫ִשתֶּה‬ ְ‫מ‬ Banquito Bar Mitsva SAFSAL MERUFAD Bara.

Estante Bases. Base. Barriendo ‫טֵאוּט‬ ‫טִאטוּא‬ Barro ‫ֶחרֶס‬ JERES TEI'UT TI'TU' Barro ‫בֹּץ‬ Base BOTS Máquina. Cuarto de Baño ‫ֳחדַר‬ ‫ֵשירוּתִים‬ ‫ֵשירוּתִים‬ JADAR SHEIRUTIM SHEIRUTIM Baño Privado ‫ַמ ֳחרָאָה‬ MAJARO'AH Baño ritual. Grano ‫ֵענָבָה‬ HIKTSIF TEIVAT MATSA"IM Bazo "EINAVAH Bañar.Diccionario Español-Hebreo Barrido. Batir Crema ‫ִה ְקצִיף‬ Baul de Lino ‫תֵיבַת ַמ ָצעִים‬ Uva. Insultar Hervir. Batir. Baya. Batalla ‫בָּסיס‬ BASYS YESODIM YESODOT Bastante ‫יְסוֹד‬ ‫תַּפּוּ ַח ֳא ָדמָה‬ ‫מָתוֹק‬ THAPUAJ 'ADAMAH MATOK ‫ָפּגַע‬ NJH HIJAH Batir. Motor. Tomar un baño ‫אַ ְמ ַבּ ְטיָה‬ Bañera ‫מוֹצָאָה‬ MOTSA'AH ‫טְחוֹל‬ TEJOL ‫ִה ְת ַרחֵץ‬ ‫ְל ִה ְת ַרחֵץ‬ HITRAJEITS LEHITRAJEITS 'AMBATYAH Baño PAGA" ‫אַמבָט‬ 'AMVAT Baño. Fundamentos ‫מְכוֹנָה‬ YESOD Base MEJONAH ‫יְסוֹדִים‬ ‫יְסוֹדוֹת‬ ‫דַּי‬ Básico ‫ִמ ְל ָחמָה‬ Bat Mitsva ‫נכה ִהכָה‬ ‫בַּת מִצוָוה‬ ‫בַּת מִי ְצוָוה‬ BAT MITSVAVH BAT MITSVAVH Batata. Reservorio d agua ‫ִמ ְקוֶה‬ MIKVEH 30 . Lavar Bañera ‫ָרחַץ‬ RAJATS Bañarse. Matar ‫יְסוֹדִי‬ YESODI DHAY Combate. Camote MILJAMAH Golpear. Golpear.

Tragar ‫תִּינוֹק‬ ‫תִּינוֹקוֹת‬ THINOKOT Bebida ‫מַשקֶה‬ MASHKEH ShATAH LIShTOT Bebida. Belleza ‫עבש ראב‬ V'R ShV" SHALPUJIT HASHETEN Belgica ‫ַשקִים‬ ְ‫מ‬ ‫מַשקָאוֹת‬ ‫יְִפעָה‬ ‫יְִפעָוֹת‬ YIF"AH YIF"AOT YOFI PE'EIR JEMDHAH JEIN Belleza. Bebiendo ‫ְש ִתיָּה‬ ‫הייתש‬ Bebida caliente ‫ַחמָּה ְש ִתיָּיה‬ SHETIAYH JAMAH ShETIAH ShTYYH Bebida suave ‫מַשקֶה קַל‬ Bebidas MASHKEH KAL Bedel ‫ַשמָּש‬ MASHKIM MASHKA'OT Beer Sheva SHAMASH Bejiga ‫ַשלפּוּחִית‬ ‫ַשתֶן‬ ֶ‫ה‬ Bella de Noche ‫ֶבּ ְלגִיָה‬ Belén ‫בֵּית ֶלחֵם‬ BEIT LEJEIM Belize ‫ֶבּלִיז‬ BELGIAH BELIZ ‫ַמ ְלכֵּת‬ ‫ַה ֵלּיְלָה‬ ‫יֹפִי ְפּאֵר‬ ‫ֶח ְמדָּה חֵן‬ Belleza MALKEIT HALEILAH Esplendor. Gloria ‫ִתּפְאָרָה‬ ‫ִתּ ְפ ֶארֶת‬ THIF'ARAH THIF'ERET 31 .Diccionario Español-Hebreo Beagle ‫ֶכּלֶב ַציִד‬ Bebe. De. Adj KELEV TSAYID ‫תִּינוֹקִי‬ ‫יַלְדוּתִי‬ THINOKI YALDUTI Bebe Niña ‫תִּינוֹקֶת‬ Bebe Niño THINOKET Beber ‫ָשתַה‬ ‫ִשתּוֹת‬ ְ‫ל‬ THINOK Beber ‫גָּמַע גָּמָא‬ Bebés GHAMA" GHAMA' Bebida ‫ָשתָה‬ ‫ִשתוֹת‬ ְ‫ל‬ ‫ָשתָה‬ SHATAH SHATAH LISHTHOT Beber.

En el desie ‫ְבּ ִמ ְדבָּר‬ Bendecir. Curita BARAJ Bendita adjetivo ‫בְּרוּכָה‬ 'EGED MIDHABEIK Bendito adjetivo BERUJAH Beneficiar. Alabar. Bemidvar. Ser Util ‫ָסכַן‬ Benjamín Bermudas ‫נֶ ֳהנָה ִמ‬ SAJAN Beneficio. Disfrute ‫ִבּנְיָמִין‬ Beor ‫בִּעוֹר‬ ‫חָציל‬ ‫ֵאשית‬ ִ ‫ְבּר‬ JATSYL Bereshit. Génesis. Maldecir ‫ֵבּ ַר ְך‬ Bendición ‫ְבּ ָרכָה‬ THAJBOSHET THAJBOSHET Bendición ‫ְבּ ָרכָה‬ BERAJAH Bendicion salud ‫ִל ְברִיאוּת‬ ‫ַל ְבּרִיאוּת‬ ‫קִידוּש‬ Bendición Sacerdotal ‫ִבּ ְרכַּת‬ ‫כֹ ֳהנִים‬ KIDUSH BEMIDBAR BEIRAJ BERAJAH Bendicion a los niños LIVRI'VT LABRI'VT Bendición del Viernes en la No ‫בַּלּוּט‬ ‫בִּירכַּת‬ ‫ַה ָבנִים‬ BIRKAT HAVANIM Bendición después de la comida ‫בִּרכַּת ַהמָּזוֹן‬ Bendiciones ‫ְבּרָכוֹת‬ BIRKAT HAMAZON BERAJOT BIRKAT JOHANIM Bendijo verbo ‫ָבּ ַר ְך‬ Bendita. Vet ‫ב בֵית‬ V VEIT 32 . En el princ ‫ֶבּרְמוּדָה‬ Beso ‫קשינ‬ ‫ְשיקָה‬ ִ‫נ‬ ‫ְבּ ֵהמָה‬ BEHEIMAH BEREI'SHIT NYSHK Besos NESHIKAH Bestia NEHANAH MI BI"OR BERMUDAH Beso ‫בָּרוּ ְך‬ BARUJ BINYAMIN Berengena ‫ֶאגֶד מִי ַדּבֵּק‬ ‫ְשיקוֹת‬ ִ‫נ‬ NESHIKOT Bet.Diccionario Español-Hebreo Belleza ‫יפִי‬ Bellota YFI Bellota ‫אְצטרוּבָּל‬ 'ETSTRUBAL Bendaje ‫ַחבּוֹשת‬ ֶ ‫תּ‬ ‫ַחבֹּשת‬ ֶ ‫תּ‬ BALUT Numeros.

Biblia BEIT 'EIL Biblico ‫ַתּנָכִי‬ ‫ָתנָך‬ TANAJ Biblioteca THANAJI ‫ִס ְפ ִריָּה‬ ‫היירפס‬ SIFRIAH SFRYYH Biblioteca ‫ִס ְפ ִריָּה‬ Bibliotecaria F SIFRIAH Bibliotecario M ‫ַס ְפרָן‬ SAFRANIT Bibliotecas SAFRAN Bicho. Bien HEITEIV Bien hacer ‫ִס ְפרִיּוֹת‬ SIFRIOT PISHEPEISH Bien ‫ֳס ְפ ָרנִית‬ ‫ְבּ ֵסדֶר‬ BESEIDER Bien Parecida ‫זִיוְתָנית‬ ZIVTANYT MEITIV MEITIV Bien Parecido ‫זִיוְתָן‬ Bienvenida ZIVTAN Bienvenido ‫בָּרוּ ְך ַהבָּא‬ ‫בְּרוּכָה ַהבָּאָה‬ BERUJAH HABA'AH Bienvenidos BARUJ HABA' ‫בְּרוּכִים‬ ‫ַה ָבּאִים‬ BERUJIM HABA'IM Bigote ‫ָשפָם‬ Bilingue SAFAM Biologia ‫בִּיוֹלוֹגְיָה‬ DHU LESHONI Bisabuela BIOLOGYAH Bisabuelo ‫ַסבָא ַרבָּא‬ ‫נִינָה‬ Biscocho Bistec.Diccionario Español-Hebreo Betel ‫בֵּית אֵל‬ Tanaj. Chinche ‫ִשפֵּש‬ ֶ‫פּ‬ ‫הֵיטֵב‬ Bicicleta ‫ֵמטִיב‬ ‫מֵיטִיב‬ ‫אֹ ְפנַיִם‬ ‫אוֹ ַפנַיִים‬ 'OFNAYIM 'OFANAYIM Todo bien. Filete ‫ָרקִיק‬ RAKIK Bisnieto NINAH ‫ְס ֵטיְק‬ ‫ֻא ְמצַה‬ ‫ַס ְבתָּא ַר ְבּתָא‬ SAVTHA' RABTA' SAVA' RABA' Bisnieta ‫דּוּ לְשוֹנִי‬ ‫נִין‬ NIN Bit. Numero Binario ‫בִינָרִית ִס ְפרָה‬ SIFRAH VINARIT SETEIK 'UMTSAH 33 .

Decolorante ‫ְצ ַח ְר ֶחרֶת‬ Blanquecino ‫ְצ ַח ְרחַר‬ TSEJARJERET Bloque "UGAH ‫גּוּש בְּלוֹק‬ ‫קוֹבָה בוּל‬ ‫עַץ ַמעְצוֹר‬ HILBIN TSEJARJAR Bloqueador Solar ‫ִק ֶר ִשדוּף‬ KIRE SHIDUF GHUSH BELOK KOVAH VUL "ATS MA"TSOR Bloquear ‫ָסתַם‬ Bloquear. Tortas ‫עוּגוֹת‬ Blanca Adj ‫צְחֹרָה‬ Bizcocho. Tarjeta KUPAH KUPAH Boleto de parqueo ‫פִּיוֹת‬ PIOT JATUNOT JATUNOT Boletería. Fuente ‫ְק ָערָה ִמזְרָק‬ Bolígrafo ‫דּוֹח ֳחנָייָה‬ JATUNAH JATUNAH KE"ARAH MIZRAK Boleto. Queques. Canasta ‫פֶּה‬ PEH SENDEVITS SNDVVYTS Boda ‫ָחסַם‬ ‫ַכּ ְרטִיס‬ KARTIS ‫דּוֹח ֳחנָייָה‬ DHOJ JANAYYAH Boleto de parqueo ‫עֵט‬ Bolígrafos ‫ֵעטִים‬ "EIT DHOJ JANAYYAH "EITIM 34 . Torta ‫עוּגָה‬ Blanca ‫ְל ָבנָה‬ "UGOT LEVANAH Blanco TSEJORAH Blanco Adj Blanquecina ‫צָחֹר‬ ‫ָלבָן‬ LAVAN ‫ִה ְלבִּין‬ TSAJOR Blanqueador. Obstuir SATAM Blusa ‫חוֹלצָה‬ JASAM Boca JOLTSAH Bocadillo ‫ֶסנְ ְדוִיץ‬ ‫ץיוודנס‬ ‫נִכּוּש‬ NIKUSH Matrimonios.Diccionario Español-Hebreo Bizcocho ‫סוּ ְפגָּן ֻס ְפגָּן‬ SUFGHON SUFGHON Bizcochos. Queque. Bodas ‫חֳתוּנוֹת‬ ‫ֳחתֻנּוֹת‬ Bocas ‫ֻקפָּה קוּפָּה‬ Matrimonio. Boda ‫חֳתוּנָה ֳח ֻתנָּה‬ Bol.

Obligación LIBUV Borde ‫ָקצֶה‬ 'IGERET JOV Lado. Bordee KATSEH Borrado ‫ְמחִיקָה‬ ‫בִיטּוּל‬ Borrador ‫ַמחַק‬ Borró. Borrar V ‫פֵּאָה‬ PEI'AH MEJIKAH Borrar ‫אִיגֶרֶת חוֹב‬ ‫ִשטֵש‬ ְ‫ט‬ TISHTEISH Bosque ‫יַעַר‬ YA"AR 35 . Calzón. Maleta. Maletines ‫תִּיקִים‬ Bolsas de carga ‫יַלְקוּטִים‬ THIK SAKIT THIKIM BORSAH ShUK HAMNAYOT Bolsas ‫ַשקִּים‬ SAKIM Bolso ‫אַ ְרנָק‬ YALKUTIM Bolso. Absorve ‫ָשאַב‬ ‫ִשאב‬ ְ‫ל‬ ‫כִּיס‬ KIS Bolso de Compras ‫סַל ְקנִיוֹת‬ Bombacha. Ropa Interio ‫ַתּחְתּוֹנִים‬ Bombilla ‫נוּרָה‬ SAL KENIOT THAJTHONIM NURAH SHA'AV LISH'V Bondad ‫לִבּוּב‬ Bono. Maletin ‫תִּיק‬ Bolsa de Compras ‫ַשקִּית‬ Bolsas. Talego 'ARNAK Bolso. de Señorita ‫ָחרִיט‬ JARIT Bomba ‫ְפּ ָצצָה‬ PETSATSAH Retirar agua. Borrón MAJAK Bosetzo ‫מוֹחֵק‬ MOJEIK VITUL Borró. Borrar V ‫פִּחוּק‬ PIJUK ‫ַמחַק‬ MAJAK Mancha.Diccionario Español-Hebreo Bolitas ‫גּוּלוֹת‬ Bolivia GHULOT Bolsa ‫ַשק‬ SAK Bolsa ‫יַלְקוּט‬ YALKUT Bolsa de valores ‫בּוֹרסָה‬ ‫שוּק‬ ‫הַמּנָיוֹת‬ ‫בּוֹלִי ְביָה‬ BOLIVYAH Bolsa. Maletas. Bombear.

Brida ‫ֶמתֶג‬ Brillante S ‫יַהֳלוֹם‬ METEG YAHALOM NOTSEITS MAVRIK JARIF Fluir.Diccionario Español-Hebreo Bosque ‫ְשה‬ ָ ‫יַעַר ֻחר‬ ‫חֹרֶש‬ Bosques YE"AROT YA"AR JURSHAH JORESH Bostezar ‫ָפהַק‬ Bota FAHAK Botas ‫ַמגָּפִים‬ MAGHAFIM Bote ‫סִירַה‬ ‫ִבּזָּה‬ Bote. Pillaje ‫יְעָרוֹת‬ ‫ְק ָצרָה ְקצָרה‬ KETSARAH KETSARH Aniño de Nariz. Poderoso ‫נוֹצֵץ‬ ‫ַמ ְברִיק‬ ‫ָחרִיף‬ 'ABIR PERETS Breve. Valiente ‫זרוֹעוֹת‬ Braso ‫זְרוֹ ַע‬ ‫אַבִּיר‬ ZRO"OT ‫אַמִּיץ‬ Brecha. Ruptura ‫ֶפּרֶץ‬ ‫ָקצַר ָקצֵר‬ ‫ֵשדוֹן‬ SHEIDON Brillante A ‫ָרעַם‬ Bravo. Boca. Brillar. Rugir Bravo. Corto ‫ְשסָּה‬ ִ‫מ‬ RA"AM BRAZIL Brasos ‫ַבּ ְקבֻּק ַבּקְבּוּק‬ ‫ַקנְקַן‬ BOTSVAVNAH TSAMIR Brasil 'ONIAH 'ONYIAH MESHISAH KAFTHOR NITSON Bracalete. Cobija ‫ֲאנִיָּה אוֹניִיָּה‬ BAKBUK BAKBUK KANKAN BIZAH Botón S ‫ַמגָּף‬ MAGHAF SIRAH Botin. Barco Botella ‫ַכּפְתּוֹר נִצָּן‬ Botín. Nave. Brillar ‫הוֹפִי ַע‬ HOFIA" 36 . Corta KATSAR KATSEIR Bribón ‫בּוֹ ְצוָונַה‬ ZEROA" 'AMITS Breve. Fuerte. Saqueo ‫ָצמִיר‬ Botswana ‫בּ ָרזִיל‬ Bramir. Centellar ‫נָצַר‬ NATSAR ‫נָגַהּ‬ NAGAH Aparecer. Brillar ‫נָהַר‬ Brillar NAHAR Florecer.

Feliz Año nuevo ‫ָשנָה טוֹבָה‬ Buen Mes ‫חוֹדֶּש טוֹב‬ BETHEI'AVON VTY'VVN Buen año. Broncear por Sol ‫ָשזַף‬ ‫ָשא‬ ָ‫דּ‬ SHAZAF Brotar. Retoño ‫זֶרֶד‬ SHEZUFAH TSAMAJ Brote ‫ֶצמַח‬ ‫ָצלַל‬ Budín. Bronce ‫ְחֹשת‬ ֶ ‫נ‬ ‫ְחוּשה‬ ָ ‫נ‬ HEILITS LITS JAJ NEJOSHET NEJUSHAH Bronceada. Crecer Hierba Retoñar. Esplendor ‫זִו זִיו‬ Brillo ZARAJ BAHAK Brillo ZIV ZIV Brillos ‫זְ ָהרִים‬ ‫ַצ ְפרִיר‬ TSAFRIR Reir. Subir el Sol ‫זָרַח‬ Brillo. desear a alguien ‫ֶשעָר ְמ ַת ְלתֶל‬ METALTEL ShE"AR RAFREFET Buen Apetito ‫בְּרוּנֵיי‬ BERUNEIY TSALAL ‫ְבּתֵּאָבוֹן‬ ‫ןובאיתב‬ DHASHA' ZERED TSEMAJ Bucear. Pudín ‫ַר ְפ ֶרפֶת‬ Brunei Bucleador Buelta en U ‫ֶשנָה‬ ָ‫ל‬ ‫טוֹבָה‬ LESHANAH TOVAH ‫ְפּנִיַיּת פַּרסָה‬ PENIAYT PARSAH Buen año. Brotar ‫ָצמַח‬ Brote. Sumergir. Hebilla ‫חָח‬ Cobre. Bromear ‫ֵהלִיץ לִיץ‬ ‫זֹהַר‬ ZOHAR Brisa ZEHARIM Brisa Matutina ‫ָבּהַק‬ ‫רוּ ַח קַל רוּ ַח‬ ‫ִישית‬ ִ ‫ֳחר‬ RUAJ KAL RUAJ JARISHIT Broche. Asentar SHAZUF SHANAH TOVAH JODHESH TOV 37 . Prendedor. Quemado por el Sol ‫ָשזוּף‬ Quemar.Diccionario Español-Hebreo Brillar. Quemada por el Sol ‫ְשזוּפָה‬ Bronceado.

Payaso MIZNON Bufones. Cafetería ‫ִמזְנוֹן‬ TSA"IF Bufón. Buenas obras ‫ֶצ ָדקָה‬ ‫גְּמִילוּת‬ ‫ֳה ָסדִי‬ Buenas tardes. noches ‫ֶערֶב טוֹב‬ Bueno saber ‫טוֹב ָל ַדעַת‬ "EREV TOV TSEDAKAH GHEMILUT HASADI Bueno M ‫טוֹב‬ TOV Buenos días ‫בֹּקֶר טוֹב‬ TOV LADA"AT Bufanda.Diccionario Español-Hebreo Buen regreso F ‫ַתּ ְחזְרִי‬ ‫ְשלוֹם‬ ָ‫בּ‬ Buen regreso M THAJZERI BESHALOM Buen viaje ‫נְסִיעָה‬ ‫טוֹבָה‬ ‫ַתּחֳזוֹר‬ ‫ְשלוֹם‬ ָ‫בּ‬ THAJAZOR BESHALOM Buena F ‫טוֹבָה‬ TOVAH NESI"AH TOVAH Buena Noche ‫ַליְלָה טוֹב‬ Buena semana LAYLAH TOV Buena Suerte ‫ַמזָּל טוֹב‬ ‫ָשבוּ ַע טוֹב‬ SHAVUA" TOV Buenas obras MAZAL TOV ‫גְּמִילוּת‬ ‫ֳח ָסדִים‬ GHEMILUT JASADIM Caridad. Chalina BOKER TOV Buffet. Payasos ‫ֵלצִים‬ ‫ַעיִט‬ Búho ‫ָשית‬ ִ ‫ִמ ְפר‬ Bulgaria Burgesa Burgés ‫ִשרָדוּת‬ ְ‫מ‬ MISRADUT ‫ֻבּ ְרגָּנִי בּוּ ְרגָנִי‬ BURGHANI BURGANI Burlón ‫לוֹצֵץ‬ LOTSEITS BURGHANIT BURGANIT Burocracia ‫בּוּלגַ ִריָה‬ BULGARIAH MIFRASIT ‫ֻבּ ְרגָּנִית‬ ‫בּוּ ְרגָנִית‬ ‫ִנשמֶת‬ ֶ ‫כּוֹס תּ‬ KOS THINShEMET "AYIT Buque ‫לֵץ‬ LEITS LEITSIM Buitre ‫ַצעִיף‬ Burocractico ‫ִש ָרדִי‬ ְ‫מ‬ MISRADI 38 .

Sir. Nuestro ‫סוּסֵנוּ‬ Caballo. Tuyo M ‫סוּסוֹ‬ SUSO SUSAH Caballo. Conducir ‫ָרכַב‬ Sr. de Ellos ‫אֳדוֹנִים‬ 'ADONIM SUS Caballo. Caballero ‫מַר אָדוֹן‬ Caballo ‫סוּס‬ Caballero RAJAV ROJEIV Caballeros MAR 'ADON ‫סוּסָהּ‬ Caballo.Diccionario Español-Hebreo Burro ‫חֳמוֹר‬ Burros JAMOR Burundi Busca Garante ‫בּוּרוּנְדִי‬ JAMORIM ‫אוֹטוֹבּוּס‬ BURUNDI Bus. AutoBus. de El ‫סוּ ְסכֶן‬ SUSJEN SUSJEM ‫סוּ ְס ָך‬ ‫סוּסָן‬ SUSAN SUSAM Caballo. de Ustedes F Caballo. Mio ‫סוּסָיו‬ Caballo. de Ustedes M ‫סוּ ְסכֶם‬ Caballo. Tuyo F ‫סוּ ֵס ְך‬ SUSEIJ Caballo de Fuerza SUSJA SUSAYV ‫סוּסִי‬ SUSI SUSEINU Caballos. de Ellas Caballo. de Ella ‫רוֹכֵב‬ ‫כֹּ ַח סוּס‬ KOAJ SUS Caballos. Micro ‫צַו חִיפּוֹש‬ Buscar ‫ָחפַש‬ TSAV JIPOS Solicitar. Buscar ‫ִבּקֵּש‬ ‫חִיפּוּש‬ JIPUS Buñuelo 'OTOBUS JAFAS Buscar BIKEISH Búsqueda ‫חֳמוֹרִים‬ ‫ִבּקַּש‬ BIKASH Busqueda de Levadura ‫ְבּדִיקַת ַחמֵץ‬ BEDIKAT JAMEITS ‫סוּפגָּנִייָּה‬ ‫סֻפגָּנִייָּה‬ SUFGHANIYAH SUFGHANIYAH C Cabalgar. de El ‫סוּסָם‬ Caballo. de Ella ‫סוּסֶי ָה‬ SUSEYHA 39 ..

Tuyos M SUSEYIJ Caballos. Mios ‫סוּסַי‬ Caballos. Cabellos ‫סוּסֶי ָך‬ SUSEYJA SUSEIJEN ‫ִשיעָר‬ ‫סוּסֵינוּ‬ SUSEINU SUKAH SUKAH Cabello ‫סוּסֵיהֶם‬ ‫גְ ָדיִים‬ GEDAYIM Manis. de Ellos SUSEIHEN SUSEIHEM Caballos. Vuestros M ‫ְשעָרוֹת‬ Cabañas.Diccionario Español-Hebreo Caballos. Tuyos F ‫סוּ ֶסיְִך‬ Caballos. Nuestros SUSAY Caballos. de Ellas ‫סוּסֵיהֶן‬ Caballos. Cabras ‫צֹאן צֹנֶה‬ ‫צֹאנֶה‬ TSO'N TSONEH TSO'NEH Cabrita F ‫גְ ִדיָה‬ ‫גַ ְדיָאָה‬ GEDIAH GADYA'AH Cabritos GEDI GADYA' Maní. Cabello ‫ת ָאּ‬ Cabeza ‫ִמ ְברָק‬ Cabezas ‫עֵז‬ Cabina Telefónica ‫ָשעִיר‬ SA"IR Cabrío ‫ָצפִיר‬ ‫ֵתּיִש‬ Cabra ‫גְדִי גַ ְדיָא‬ Cabra M ‫בּוֹטֶן‬ BOTEN ‫ַתּיִש‬ THAYISH Corderos. Vuestros F ‫סוּסֵיכֶן‬ Cabaña de Suká. Cacahuates ‫ָבּ ְטנִים‬ BOTNIM 40 . Cacahuate ‫ְצפִירָה‬ TSEFIRAH TSAFIR THEIISH Cabrito M ‫ת ָאּ ֶטלֶפוֹן‬ T'A TELEFON "EIZ Cabra M ‫ָאשים‬ ִ ‫ר‬ RO'SHIM MIVRAK Cabra F ‫שאר‬ R'SH T'A Cablegrama ‫ֵשעָר‬ SEI"AR RO'Sh ShEL DHAG Cabina ‫סוּכּוֹת‬ ‫סֻכּוֹת‬ SUKOT SUKOT SE"AROT Cabeza de pescado ‫סוּסֵיכֶם‬ SUSEIJEM SI"AR Pelos. Tabernaculos ‫רֹאש ֶשל‬ ‫דָּג‬ Pelo. Tabernaculo ‫סוּכָּה‬ ‫ֻסכָּה‬ Caballos. Ovejas.

Nativo Israelí ‫ָצבָר‬ ‫כָּל‬ ‫מֵת‬ Cactus. Cayo ‫ִה ְתנַפֵּל‬ Café con leche ‫ָקפֶה‬ ‫הָפוּ ְך‬ ‫ָמ ְתנַיִם‬ ‫םיינתמ‬ ‫נָפַל לִפּוֹל‬ ‫לופיל‬ NAFAL LIPOL LYFVL Gotear. Caer Sobre SHALSHELET MATNAYIM MTNYYM NASHAR Caer SHALSHELET ‫ָשר‬ ַ‫נ‬ NASHAR Café HITNAPEIL ‫ָקפֶה‬ KAFEH Marrón F. Café F ‫חוּמָה‬ JUMAH KAFEH HAFUJ Café instantaneo ‫ָקפֶה נָמֵס‬ Marrón M. Aloes. Aloe. Todo ‫כּל כָּל‬ Muerto.Diccionario Español-Hebreo Cacerola ‫ַשרֵת‬ ְ‫מ‬ MASREIT Cacto. Café M KAFEH NAMEIS Café Negro ‫ָקפֶה‬ ‫ַשחוֹר‬ KAFEH ShAJOR ‫חוּם‬ JUM Café turco ‫ָקפֶה‬ ‫תוּ ְרכִּי‬ KAFEH TURKI 41 . Cadena de Desarrollo ‫ְשלֶת‬ ֶ ‫ַשל‬ Caderas MTEN Caer. Cada. Cadaver Cadaver KL KAL ‫נְ ֵבלָה‬ ‫גּוּפָה גְּוִיָּה‬ ‫גּוּפַת מֵת‬ TSAVAR KAL MEIT Cadaver ‫גְּוִיָה‬ GHEVIAH NEVEILAH GHUFAH GHEVIAH GHUFAT MEIT Cadaveres ‫גְוִיוֹת‬ GEVIOT Cadena ‫שוֹשלֶת‬ ֶ SHOSHELET Cadera ‫מתֶן‬ Cadena. Nativos Israeli ‫ְצ ָברִים‬ TSEVARIM Todos. Cadena de Desarrollo ‫ְשלֶת‬ ֶ ‫ַשל‬ Cadena. Caer NAFAL Asaltar. Cada. Cualquier Cada. Descender ‫ָשר‬ ַ‫נ‬ ‫נָפַל‬ Caer.

Diccionario Español-Hebreo Cafetera automatica ‫קוּמקוּם‬ ‫טִיפִין‬ Cafetería ‫ַק ֳהוָאָה‬ KAHAVO'AH KUMKUM TIFIN Buffet. Tabla ‫ִשּב‬ ֵ‫ח‬ ‫ַהסָּקה‬ ‫ֶמ ְר ָכּזִית‬ HASAKH MERKAZIT Pizarras. Calcular JISHEIV GHARBAYIM GRVYYM Cálculo. Devastación ‫קוּפַּאי‬ KUPA'Y KISHUT KISHUT Calabazas ‫ַכּ ֶספֶת‬ ‫גּוּלְגוֹלֶת‬ GHULGOLET Media. Cafetería ‫ִמזְנוֹן‬ Cafeteria MIZNON Caja ‫תֵּיבָה‬ ‫אַרגָז‬ ‫קוּ ְפסָה‬ ‫ַק ֶפטֶּריָה‬ KAFETERYAH Caja ‫נָ ְרתִיק‬ NARTIK THEIVAH 'ARGAZ KUFSAH Caja de herramientas ‫אַרגַּז‬ ‫ֵכלִים‬ Caja Registradora KASEFET 'ARGHAZ JEILIM Cajera ‫קוֹ ָפּאִית‬ Cajero KOPA'IT Calabaza ‫קִשּוּת‬ ‫קִישּוּת‬ ‫קִשּוּאִים‬ Calabaza ‫שוֹאָה‬ ‫שֹאָה‬ ‫ְדּ ַלעַת‬ ‫קִשּוּא‬ DHELA"AT KISHU' Craneo. Calabera KISHU'IM Calamidad. Matemáticas Caldera ‫ֶשבּוֹן‬ ְ‫ח‬ Caldera. Caserola JESHBON ‫קוּמקוּם‬ ‫לוּ ַח‬ LUAJ ‫ַק ַלּחַת‬ KALAJAT Calefacción Central KUMKUM Calendario. Calendarios ‫לוּחוֹת‬ LUJOT 42 . Calcetines ‫גַּ ְר ַבּיִם‬ ‫םייברג‬ Considerar. Calcetín ‫גֱּרֶב‬ GHEREV SHO'AH SHO'AH Medias.

Especificar ‫ָפּרַט‬ PARAT 43 . Cuna ‫ֶערֶש‬ Calzas Cama Camara. Calzón. Deliverar ‫ַחמָּה‬ JAMAH JAMIAMH Caliente M ‫ִהסִּיק‬ ‫מִטּוֹת‬ MITOT Cambar dinero. Tablas ‫לוּחוֹת‬ Calentarse ‫ִה ְת ַחמֵּם‬ Calentar. Cunas ‫עֳרשוֹת‬ Cama. Sofá ‫ִמטָּה‬ MITAH Camaleón MISHKAV ‫זֵקִּית‬ ZEIKIT Camas TSALMANIAH "ARSOT ‫ִמטָּה מיטה‬ MITAH MYTH "ERES ‫ִשכָּב‬ ְ‫מ‬ ‫גַּרבִּיוֹנִים‬ GHARBIONIM THAJTHONIM Cama. Lugar de descanso ‫כַּף‬ ‫ְלנַ ֳע ַליִים‬ KAF LENA"ALAYIM GHAYBIONIM Bombacha. Calle Calmarse Calles ‫קָלוֹרִיוֹת‬ Caloria ‫גַּיְבִּיוֹנִים‬ Calsador ‫ַתּחְתּוֹנִים‬ Cama. Fotográfica ‫ַצ ְל ָמנִיָה‬ Camas. Ropa Interio ‫אָבְחֹם‬ 'AVJOM KALORIOT Calzas ‫רְחוֹבוֹת‬ REJOVOT SHAKAT LISHKT Calorias ‫חוּץ‬ JUTS REJOV ‫ָשקַט‬ ‫ִשקט‬ ְ‫ל‬ ‫ְשקֶט‬ ֶ‫בּ‬ BEShEKET HISGHIR Calle ‫ָחמִים‬ JAMIM JAM Callar. Concluir LUJOT HISIK Caliente F HITJAMEIM Caliente F ‫ֳח ִמיָמה‬ ‫חַם‬ Caliente M ‫ִה ְסגִּיר‬ Calladamente ‫רְחוֹב‬ Exterior.Diccionario Español-Hebreo Calendarios.

Transformar ‫ִסבֵּב‬ SIBEIV SHINAH HAFAJ JILEIF HITJALEIF Girar. Cambio S ‫ִשנּוּי‬ ‫ַהגְ ָבּלָה‬ ShA"AR HADHOLAR Cambodia ‫ַק ֶמ ְליָה‬ ‫ַק ְחוָן‬ Camella ‫גָמָל‬ GAMAL ‫נָקָה נָאקָה‬ NAKAH NA'KAH KAMELYAH KAJVAN Camello ‫ַקמְבּוֹ ִדיָה‬ KAMBODIAH SHINUY HAGBALAH Camelia. Vuelto ‫הח ָלרָה‬ Cambio de dolar HJLARAH Motificación. Sustantivo PERUTAH ‫ֳהלִיפִין‬ ‫חִלּוּף‬ ‫ֳה ָמרָה‬ ‫ִשנּוּי ֶפּרֶט‬ HALIFIN JILUF HAMARAH SHINUY PERET Cambio. Cambio "ODEF HEJELIF Cambio ‫ִשנָּה‬ ‫ִש ַתּנָּה‬ ְ‫ה‬ SHINAH HISHTHANAH MASBEIA" JUTS ‫פְּרוּטָה‬ HIZDAMEIN Cambio. Cambiarse Cambio. Sobrante ‫עוֹדֶף‬ Cambio. Cambiar. Trastornar ‫ָה ַפ ְך‬ HAFAJ Cambiar uno Mismo ‫ִש ַתּנָּה‬ ְ‫ה‬ Cambiar.Diccionario Español-Hebreo Cambiar ‫ִשנָה ָה ַפ ְך‬ ‫ִחלֵּף‬ ‫הִת ַחלֵּף‬ Cambiar. Margarita ‫ַשעַר‬ ‫הַדּוֹלָר‬ Camellos ‫גְּ ַמלִּים‬ GHEMALIM 44 . Intercambio extrangero ‫מַס ֵבּ ַע‬ ‫חוּץ‬ Moneda. Quitar las vendas ‫ַחבּוֹשת‬ ֶ ‫תּ‬ ‫גֶּבֶס‬ THAJBOSHET GHEVES ‫ִהזְַדמֵּן‬ HISHTHANAH Prepararse. Reemplazo ‫ֶה ֱחלִיף‬ Cambio.

Campesino. Caminar Camino.Diccionario Español-Hebreo Camerun ‫ַקמֶרוּן‬ Camilla KAMERUN Va. Camote ‫כֻּתֹּנֶת‬ ‫חָלוּק‬ KUTHONET JALUK Camiseta JULTSAT TI ‫תַּפּוּ ַח‬ ‫ֳא ָדמָה‬ ‫מָתוֹק‬ ‫ַשּאִית‬ ָ‫מ‬ MASA'IT KUTNET KETONET KETANOT ‫ֻח ְלצַת טִי‬ ‫ֶדּ ֶר ְך‬ DHEREJ DHERAJIM ‫ֻכּ ְתנֶת‬ ‫כְּתֹנֶת‬ ‫ֶכּתָנוֹת‬ ‫ָה ַל ְך ָל ֶלכֶת‬ HALAJ LALEJET TIEIL TYYL LTYYL ‫ְדּ ָרכִים‬ ‫ַה ְלכָן‬ HALJAN DHARAJ Caminar. Excursionar ‫אְלוּנקָה‬ ‫גוּ ִפיָּה‬ ‫גוּפיִיָה‬ GVFIAH GUFYIAH Campo. Pasear ‫ָדּ ַר ְך‬ Caminos. Campo ‫ְש ַדמָה‬ MAJANEH SHEDAMAH 'IKARIM SADEH SADAH Campo. Vía Camisa Camión Camiseta Camisa Batata. Campamento ‫ַמ ֳחנֶה‬ Campo ‫ָשדֶה ָשדָה‬ Viñedo. Hacendado ‫ִאכָּר‬ ‫ַפּעֳמוֹנִים‬ ‫אַלּוּף‬ 'ALUF ‫ִא ָכּרִים‬ 'IKAR Granjeros. Camina ‫הוֹ ֵל ְך‬ 'ELUNKAH Caminante HOLEIJ Caminar. Ir. Vias ‫ִטיֵּל טייל‬ ‫לייטל‬ Andar. Campesinos Campo. Pasear. Campamento ‫ַמ ֳחנֶה‬ MAJANEH THAPUAJ 'ADAMAH MATOK Campana ‫ַפּעֳמוֹן‬ Campanas PA"AMON Campanilla ‫ַפּעֳמוֹנִית‬ PA"AMONIM Campeon PA"AMONIT Granjero. Acampar ‫ָחנָה‬ JANAH 45 .

Salvación ‫גְּאוּלָה‬ ‫ָפקַע‬ BITEIL MAJAK Cortar. Canasta ‫ְכּנַעַן‬ KENA"AN BELIA"AL Canasta. Establecimientos ‫ַמ ֳחנִים‬ Camuflaje ‫ִה ְסוָאָה‬ Campus Canadá ‫ָקנָדָה‬ Camuflar. Arrullo ‫ִשיר ֶערֶש‬ SHIR "ERES 46 . Poema ‫ִשיר‬ Cancelación GHE'ULAH BITUL MEJIKAH HASHMATAH Cancelar ‫ִבּטֵּל ָמחַק‬ HIFKIA" SHIR FAKA" ZAMIR Canción de Cuna. Nilo. Cancelar. Comerciante MIGRASh ‫ֶטנֶא‬ TENE' Jaula. Cancelar ‫ִה ְפקִי ַע‬ Canción. Canasto ‫כְּלוּב‬ KELUV KUPAH KUPAH Canasto ‫ֶטנֶה‬ Canastos TENEH ‫בִּטוּל‬ ‫ְמחִיקָה‬ ‫ַש ָמטָה‬ ְ‫ה‬ ‫ְטנָאִים‬ TENA'IM Cancelación. Ocultar Canaán KENA"AN ‫ְבּ ִליַּעַל‬ ‫זַ ְלזַל‬ Rio. tribunal deportivo ‫ִמגְרָש‬ Campos ‫ַמחֳנוֹת‬ MAJANOT SEDAH VAKARAH Campos ‫ָשדוֹת‬ Viñedo. Campos SADOT Campos.Diccionario Español-Hebreo Campo. Cesta ‫סַל ִסלָה‬ SALSILAH Canasta ZALZAL Boletería. Canal. Establecimiento Campo de Control ‫ַמ ֳחנָה‬ MAJANAH ‫ְשדָה‬ ‫ַב ָקרָה‬ Campo. Cesta ‫ִה ְסוָה‬ HISVAH KANADAH Canalla ‫ַקמְפּוּס‬ KAMPUS HISVA'AH ‫ְכּנַעַן‬ ‫ְשדַמוֹת‬ SHEDAMOT MAJANIM Canaan. Rio ‫ֻקפָּה‬ ‫קוּפָּה‬ ‫יְאר יאור‬ YE'R Y'VR Canasta. Ruiseñor ‫זָמִיר‬ Canción. Expirar Liberar.

Candelabro ‫זֶמִירוֹת‬ MENOROT KINAMON JANUKYAYH JANUKIAH MENORAH Canguro Canilla. Huella ‫ָעקֵב‬ Cansada F ‫ֳעיֵפָה‬ "AKEIV Cansado M ‫ָעיֵף‬ "AYEIFAH Poesía. Candelabros ‫מְנוֹרוֹת‬ Canela ‫ִקנָּמוֹן‬ MENORAH "ASHASHIT Candelero de Januca ‫חֳנוּכּיָיה‬ ‫ֳחנֻ ִכּיָה‬ ‫מְנוֹרָה‬ ‫ֶשת‬ ֶ ‫נִ ְבר‬ NIVRESHET MAN"UL THALUY Lampara. Jazan ‫ַחזַּן‬ MINUS JAZAN ‫ַכּדִּים‬ KADHIM Canto rodado. Poemas Candado ‫ִשירִים‬ Canciones religiosas SHIRIM ‫ַמנְעוּל‬ ‫תָּלוּי‬ ZEMIROT Candelabro ‫מְנוֹרָה‬ ‫ֳש ִשית‬ ָ‫ע‬ Lámparas. Cantar "AKEIV ‫ַשיר‬ ִ ‫ָשר ל‬ SHAR LASHIR Cantar. Cantando "AYEIF Cantar ‫רנן רַן‬ ‫רַן רון‬ RAN RVN Cantar de Alegría ‫ִרנָּה רִינָּה‬ RINAH RINAH ‫ִשירָה‬ SHIRAH Cantar RNN RAN Jubilarse.Diccionario Español-Hebreo Canciones. Capacidad ‫יָכוֹל‬ ‫יְכוֹלָה‬ TSUR YAJOL YEJOLAH 47 . Poder. Talón. Tocar instrumento Musi ‫זִמֵּר‬ Cantar de los Cantares ‫ִשיר‬ ‫ַשירִים‬ ִ‫ה‬ ZIMEIR SHIR HASHIRIM Cántaro ‫כַּד‬ Cántaros KAD Cantidad negativa ‫מִינוּס‬ Cantor. Talón ‫ֶקנְגּוּרוּ‬ ‫ָעקֵב‬ KENGHURU Canilla. Pedernal ‫צוּר‬ Habilidad.

Diamante Carga ‫ָשמִיר‬ Peso. Capaz. Rostro ‫ָפּנִים‬ Capturar. Coger Capullo. Cogida ‫יָכּל‬ ‫ַפּ ְחמֵימוֹת‬ PAJMEIMOT Carcel. ser. Llevar Cautivo ‫ָקפֶּה וֶרדֶה‬ KAPEH VERDEH TSIVYON Captura. Carácter ‫ֶפּחָם‬ PEJAM Carcel. Capaz de ‫יָכל ְל‬ Capricho ‫ִצבְיוֹן‬ Habil. Tributo ‫ַשּא‬ ָ‫מ‬ MASA' MASHA' MIT"AN "ONES NEITEL HESPEIK 48 . Carga SHAMIR ‫ַשּא‬ ָ‫מ‬ ‫ִמ ְטעָן‬ ‫עֹנֶס נֵטֶל‬ ‫ֶה ְספֵּק‬ ‫ַמ ֳע ָמסָה‬ MA"AMASAH Carga. Arresto. Gravamen.Diccionario Español-Hebreo Capacidad. Prohibicion ‫ִאסָּר‬ Carcel ‫בֵית ֶכלֶא‬ 'ISAR VEIT JELE' BEIT 'ASURIM Cardo. ser JAYIL YAKL Cape Verde YAJL LE ‫ְלכִידָה‬ Caprichoso ‫ָשבָה‬ Cara. Ejército ‫ַחיִל‬ Habil de. Prisión ‫בֵּית‬ ‫אֳסוּרִים‬ ‫תְּכוּנָה‬ THEJUNAH Caramelo ‫ֻס ָכּ ִריָּה‬ ‫ָשרוּף ֻסכָּר‬ SUKARIAH SUKAR SARUF Carbohidratos PAJMEIMAH Carbón ‫ִחלָּזוֹן‬ JILAZON TAV VAKARAH ‫ַפּ ְחמֵימָה‬ ‫נִצָּה‬ NITSAH THAV Caracter de Control ‫ָלכַד‬ LAJAD PANIM Caracter ‫ִצבְיוֹנִי‬ TSIVYONI LEJIDAH Capturar. Flor SHAVAH ‫תָּו‬ Carbohidrato ‫תַו ַב ָקרָה‬ Caracol Rasgo.

Correo ‫רִיצָה‬ RITSAH "AGLAT YAD Carruaje ‫ֳא ָהלִים‬ ‫ְס ַח ְר ֵחרָה‬ SEJARJEIRAH Cártamo ‫קוֹצָה‬ KOTSAH 49 . Buenas obras ‫ֶצ ָדקָה‬ ‫גְּמִילוּת‬ ‫ֳה ָסדִי‬ ‫ֶה ֱענִיק‬ ‫ְצ ָדקָה‬ TSEDAKAH Gracia. Cargar ‫ָטעַן‬ Pureza. Cargar ‫זָקַף‬ ZAKAF ME"EMIS HIT"EIN HIJBID Reclame. Carrera NAGHAR Automobil. Alegue. Caridad ‫ֶחסֶד‬ Carne ‫ָשר‬ ָ‫בּ‬ JESED TSEDAKAH GHEMILUT HASADI Carmesí. Nylon ‫זְהִירִית‬ ZEHIRIT Carne ‫ָשר‬ ָ‫בּ‬ BASAR Cárneo. Favor. Tiendas 'OHEL Carpintero ‫נַגָּר‬ 'AHALIM Corrida. Auto. Coche ‫מְכוֹנִית‬ Carro de mano ‫עֳגלַת יָד‬ Carro. Caridad ‫זַכּוּת‬ Cargar con regalos TA"AN HE"ENIK Prosperidad. Caridad ZAKUT Caridad.Diccionario Español-Hebreo Cargar ‫ֶמ ֱעמִיס‬ ‫ִה ְטעֵין‬ ‫ִה ְכבִּיד‬ Enderézar. Carros ‫מְכוֹנִיּוֹת‬ MEJONIOT Carrusel MERKAVAH Carta. Carro. de carne BASAR Carnero ‫אַיִל‬ ‫ְשרִי‬ ָ‫בּ‬ BESARI Carnet De Identidad 'AYIL ‫חּעוּדַת‬ ‫גֶיהוּת‬ J"UDAT GEYHUT Carpa. Vagon MEJONIT ‫ֶמ ְר ָכּבָה‬ ‫ִמ ְכתָּב‬ MIJTHAV ‫ֳעגְלָה‬ "AGLAH Automobiles. Tienda ‫אֹהֶל‬ Carpas.

Hogar Casa de reposo Casa de Jacob caminemos ‫נִשוּא‬ ‫נָשוּי‬ ‫בֵּית יַעֳקֹב‬ ‫לְכוּ וְנֵ ְלכָה‬ BEIT YA"AKOV LEJU VENEILJAH Casada F BEIT 'AVOT Casado M ‫ַבּיִּת בַּייִת‬ BAYIT BAYYIT VEIT MEDRASH ‫בֵּית אָבוֹת‬ ‫נֶיֹרֶת‬ ‫נֶיוֹרֶת‬ NEYORET NEYORET BAYIT ‫בֵית‬ ‫ֶמ ְדרַש‬ ‫ַדּוָּר דוור‬ DHAVAR DVVR KARTON Casa. Caserola ‫ַק ַלּחַת‬ KALAJAT 50 .Diccionario Español-Hebreo Cartas ‫ִמ ְכ ָתּבִים‬ Correo. Abrir Nueces BATHIM Concha. Cartas MIJTHAVIM ‫דֹּאַר‬ ‫דּוֹאַר‬ ‫ִשרְיוֹן‬ ‫ִמ ְכ ָתּבִים‬ DHO'AR DHO'AR SHIRYON MIJTHAVIM Cartas Naipes ‫ְק ָלפִים‬ Cartera F KELAFIM Cartero Carton ‫דַּוּאר ַדּוָּר‬ DHAU'R DHAVAR ‫ַכּרְטוֹן‬ DHAVARIT DVVRYT Cartero M ‫ַבּיִת‬ Carton Casa de estudio Casa. Perdurar. Casar ‫ָשא‬ ָ‫נ‬ NASA' NISU' NASUY Casarse ‫ָשא‬ ָ ‫ִשּה נ‬ ָ‫א‬ Casarse NASA' 'ISHAH Casas. Piel ‫ְק ִלפָּה‬ KELIPAH ‫ִה ְת ַחתֵּן‬ ‫ְל ִה ְת ַחתֵּן‬ ‫ָפּצֶח ִפּצֵּח‬ PATSEJ PITSEIJ Caldera. Cascara. Hogar ‫ַדּוָּרִית‬ ‫תירווד‬ ‫נִשוּאָה‬ ‫נָשוּיָה‬ NISU'AH NASUYAH Levantar. Hogares ‫ָבּתִּים‬ HITJATHEIN LEHITJATHEIN Cascar.

Verde ‫אַשקְלוֹן‬ ְ ‫ְבּ ַצלְצוּל‬ ‫ָבצָל יָרוֹק‬ 'ASHKELON BETSALTSUL VATSAL YAROK 51 . Corregir KIM"AT Castigo. Palacio ‫אַרְמוֹן‬ Castor ‫יִסַּר‬ YISAR Castigo. Drenaje KANEH Cebolla ‫צַיד‬ TSAYD RADAF Caña. Valle de Lamentos ‫גֵּהִנּוֹם‬ Castillo.Castillo. Cavidad JAFAR Caer. Disparar ‫ָבּצָל‬ BATSAL ‫צָד‬ TSAD Caño.Fuerte ‫בּוֹנֶה‬ Catorce F ‫אַ ְרבַּע‬ ‫ֶשרֵה‬ ְ‫ע‬ BONEH BIRAH 'ARBA" "ESREIH Catorce M ‫אַ ְר ָבּעָה‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ Causar GARAM LE 'ARBA"AH "ASAR Causar peleas ‫סִי ְכ ֵס ְך‬ ‫בֵין‬ ‫גָרַם ְל‬ Cautiverio ‫גּוֹלָה‬ GHOLAH SIJSEIJ VEIN Cautiverio ‫ְשבוּת‬ Cauto. Cayo ‫נָפַל לִפּוֹל‬ ‫לופיל‬ ‫ָרדַף‬ Caza ‫ָקנֶה‬ Cazar. Hachar KAROH KIRDHEIM Hueco. Por poco ‫ִכּ ְמעַט‬ Castigar. Ser SHEVUT ‫נִ ְתפַּס‬ ‫ספתיהל‬ NITPAS LHYTFS Cavar. Perseguir ‫ִק ְרדֵּם‬ ‫צִנּוּר‬ TSINUR Escalonia. Comprar ‫ָכּרָה‬ Cavar ‫ָחפַר‬ Cavar. reprobación GHEIHINOM ‫מוּסָר‬ MUSAR ‫בִּירָה‬ 'ARMON Ciudad capital. Tallo ‫חָלוּל‬ JALUL NAFAL LIPOL LYFVL Cazar.Diccionario Español-Hebreo Casi. Alquilar. Precavido. C. Cebollino.

Celos ‫ִקנְאָה‬ Nido. Celarse ‫ִקּנֵא‬ Nido.Diccionario Español-Hebreo Cebú ‫זֶבּוּ שוֹר‬ ‫גִּבֵּן‬ Cedro 'EREZ ZEBU SHOR GHIBEIN ‫ִקּנֵא‬ 'EREZ Envidiar. Celar. Centellar ‫נָצַר‬ NITSOTS Centimetro Cúbico NATSAR Interior F. Celda KIN'AH Cementerio ‫בֵּית‬ ‫ַה ְקּבָרוֹת‬ KAN Cementerio ‫ֶמלֶט‬ ‫בֵּית מוֹעֵד‬ BEIT MO"EID BEIT HAKVAROT Mortero. Medio de ‫נִיצוֹץ‬ ‫ֶמ ְרכָּז‬ MERKAZ Centro de Absorción ‫ְמ ְרכַּז‬ ‫ְקלִיטֳה‬ MEREKAZ KELITAH 52 . Central M THIJONAH ‫תּוֹ ְך‬ THOJ ‫ַסנְטִי ֶמטֶר‬ ‫ְמ ֻעקָּב‬ SANTIMETER ME"UKAV ‫תִּיכוֹן‬ THIJON Centro KEREV Centro de. Azul claro ‫ְת ֵכלֶת‬ TEJEILET JAGAG LJGVG Envidia. Central F ‫תִּיכוֹנָה‬ Interior. Celarse Envidiar. Célula. Celar. Comida de la noche ‫אֳרוּחַת‬ ‫ֶערֶב‬ Centavo ‫אֳגוֹרָה‬ 'AGORAH 'ARUJAT "EREV Centavos ‫אֳגוֹרוֹת‬ Rayo. Centro ‫ֶקרֶב‬ Interior M. Cemento ‫קַן‬ Cena MELET ‫אֳרוּחַת‬ ‫ֶערֶב‬ 'ARUJAT "EREV Cena. Celda ‫קַן‬ Celebre ‫ָחגַג‬ ‫גוגחל‬ Cedro ‫ֶארֶז‬ ‫ֶארֶז‬ KINEI' KINEI' KAN Celeste. Célula. Centella 'AGOROT Florecer. Brillar.

A Lado De Cercana. Cepillar KANION ‫ִה ְס ָתּרַק‬ ‫ָסרַק‬ SARAK Peine. Proximidad KEROVAH ‫ֵאצֶל‬ 'EITSEL ‫ֻק ְרבָה‬ ‫קוּרבָה‬ ‫ִק ְרבָה‬ KURVAH KURVAH KIRVAH Cercano ‫ָקרֵב‬ Cercano. Con Cercanía. Puerco ‫ֳחזִיר‬ Maiz. Granos. Cercano Adverbio Cerca. Grano. Cercano Adverbio ‫ָש ְך שוך‬ Cerco. Pariente F ‫ִלפְנוֹת‬ Cerca LIFNOT ‫עַל יַד ְליַד‬ "AL YAD LEYAD ‫קְרוֹבָה‬ ‫קְרוֹב ֵאצֶל‬ ‫עַל יַד‬ KEROV 'EITSEL "AL YAD A lado. Cepillo HISTHARAK ‫ַמ ְסרַק‬ ‫ַמגְ ַרדָה‬ ‫ַכּרֶבּלֶת‬ MASRAK MAGRADAH KAREBLET Cerca. Cereal ‫ָדגָן‬ Cereales ‫ְדּגַנִים‬ Cerner. En. Potaje JAZIR DAGAN ‫ַדּיְסָה‬ DHAYSAH Maices. Rondar ‫עַל יַד‬ MATSOR Cereal. Encerrar "AL YAD ‫ִלפְנוֹת‬ KAROV Cerca.Diccionario Español-Hebreo Centro de compras Cepillarse el cabello ‫ַקנִיוֹן‬ Peinar. Chancho. Cerca. Próximo a KAREIV Cercano. Sitio ‫מָצוֹר‬ SAJ ShVJ Cerdo. Pariente M ‫קָרוֹב‬ Cercar. Cereales DHEGANIM Ceremonia de expiación ‫ִרחֵף‬ Cero RIJEIF LIFNOT ‫ְדּגָנִים‬ DHEGANIM ‫ֶסדֶר‬ ‫ַה ַכּפָרוֹת‬ SEDER HAKAFAROT ‫ֶאפֶס‬ 'EFES 53 .

Diccionario Español-Hebreo

Cerrado

‫סָגוּר‬
‫סְגוּרָה‬

Cerrado, ser cerrado

SAGUR
SEGURAH

Cerramos,
Nosotras Uds.
Ellas

Cerramos Ya,
Nos.

‫סוֹגְרוֹת‬
‫ֳאנַחְנוּ‬
‫אַתֶּן הֵן‬

NISGHAR
LHISAGEIR
LHYSGR

Cerramos, Nosotros
Uds. Ellos

SOGROT
'ANAJNU
'ATHEN HEIN

‫ָסגַרְנוּ‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

Cerrará, El

Cerrar

Cerrarán, Ellas

Cerrará, Ella

Cerraran, Uds. F

Cerrarán, Ellos

‫ִתּ ְסגְרִי‬
‫אַ ְתּ‬

Cerraran, Uds. M

Cerraron, Ellos
Ellas

‫ֶאסְגֹר‬
‫ֳאנִי‬

‫ִתּ ְסגְרוּ‬
‫אַתֶּם‬
THISGERU
'ATHEM

Cerrarás, Tu M

THISGERI 'ATH

Cerraré, Yo

‫יִ ְסגְרוּ הֵם‬
YISGERU HEIM

THISGORNAH
'ATHEN

Cerrarás, Tu F

‫ִתּסְגֹר‬
‫הִיא‬
THISGOR HI'

TISGORNAH
HEIN

‫ִתּסְגֹ ְרנָה‬
‫אַתֶּן‬

‫ָסגַר‬
‫ִלסְגֹר‬
SAGAR LISGOR

YISGOR HU'

‫ִתסְגֹ ְרנָה‬
‫הֵן‬

‫סוֹגְרִים‬
‫ֳאנַחְנוּ‬
‫אַתֶּם הֵם‬
SOGRIM 'ANAJNU
'ATHEM HEIM

SAGARNU
'ANAJNU

‫יִסְגֹר‬
‫הוּא‬

‫נִ ְסגַּר‬
‫ל ִה ָסּגֵר‬
‫רגסיהל‬

‫ִתּסְגֹר‬
‫ֳאתָּה‬
THISGOR 'ATHAH

Cerraremos, Nos.

‫נִסְגֹר‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

'ESGOR 'ANI

NISGOR 'ANAJNU

‫ָסגְרוּ הֵם‬
‫הֵן‬

‫ְסגַ ְרתֶּן‬
‫אַתֶּן‬

SAGRU HEIM
HEIN

Cerraron, Uds. F

SEGARTHEN
'ATHEN

54

Diccionario Español-Hebreo
Cerraron, Uds.
M

‫ְסגַ ְרתֶּם‬
‫אַתֶּם‬

Cerraste, Tu F

SAGARTH 'ATH

SEGARTHEM
'ATHEM

Cerraste, Tu M

‫ָסגַ ְר ָתּ‬
‫ֳאתָּה‬

Cerré, Yo

‫ָסגַר הוּא‬

Cerró, Ella

SAGAR HU'

Cerrojo;
Picaporte

Certificado de
Nacimiento

‫ְבּרִי ַח‬
BERIAJ

‫תְעוּדַת‬
‫לֵידָה‬

Cesárea

‫סָף סוף‬

Certificado de
Garantía

Cerveza

‫ָשבַת‬

SOF SVF

Cesar; Descansar,
Guard Shabat

‫הירסיק‬

Canasta; Cesta

‫זַ ְלזַל‬

‫סַל ִסלָה‬
‫ַחבַקּוּק‬

‫צַיד‬

SHAVAT

ZALZAL

Abedul; Cetro

‫ֵשבֶט‬
SHEIVET

Chacal

JAVAKUK

Chad

‫בִּירָה‬
BIRAH

SALSILAH

Habakuk; Ceñir

‫תְעוּדַת‬
‫אַ ֳחרָיוּת‬
TE"UDAT
'AJARAYUT

KYSRYH

Canasta; Cesta

‫ָסגְרָה הִיא‬
SAGRAH HI'

TE"UDAT
LEIDAH

Concluir; Cesar

‫ָסגַ ְרתִּי ֳאנִי‬
SAGARTHI 'ANI

SAGARTHA
'ATHAH

Cerró, El

‫ָסגַ ְר ְתּ אַ ְתּ‬

‫תַּן‬
THAN

Manta; Chal

TSAYD

‫ְסוֶדֶר‬
‫סְווֶדֶר‬
‫ְרדִיד‬
SEVEDER
SEVVEDER
REDID

Chal; Velo,
Cortina

‫ְרדִיד‬

Bufanda;
Chalina

‫ַצעִיף‬

Chaleco

REDID

TSA"IF

‫ֳא ֻפדָּה‬
'AFUDHAH

Champan

‫יֵיו‬
‫ַשמ ַפּנִיָה‬
YEIV
ShAMPANIAH

55

Diccionario Español-Hebreo
Champu
Chaparrón

‫ַשמפוּ‬

‫ֳחזִיר‬

SHAMFU

Cerdo; Chancho;
Puerco

‫ִמ ְק ַלחַת‬

Saco; Chaqueta

‫ְמעִילוֹן‬

MIKLAJAT

Charla

‫שוֹחַח עִם‬

ME"ILON

Charola

SOJAJ "IM

Charola

‫טַס‬
‫ְל ִה ְתרָאוֹת‬
‫ְלהִת‬

Charolas

‫ָצחֶק‬

‫ַטסִּים‬
TASIM

Paz; Hola; Chau

‫ָשלוֹם‬
SHALOM

LEHITRA'OT
LEHIT

Cheque

‫ַמגָּש‬
MAGHASH

TAS

Chau; Nos
vemos

JAZIR

Cheque de Paga

TSAJEK

‫תְּלוֹש‬
‫מַשכּוֹרֶת‬
‫מַשכוֹרֶת‬
THELOSH
MASKORET
MASHJORET

Doncella; Chica

‫בַּת‬

Chica; Niña

BAT

Chica;
Adolescente

‫נַ ֳערָה‬

Doncellas;
Chicas

‫בָּנוֹת‬

Chicas; Niñas

‫יְלָדוֹת‬

YALDHAH

Chicas

NA"ARAH

Chicas; Adolescentes

BANOT

‫יֶלֶד‬
‫נַעַר‬

Chicos; Niños

‫יְָלדִים‬

Chicle
Chico
Chicos; Muchachos

‫ָצעַק‬
TSA"AK

‫נְ ָערִים‬
NE"ARIM

Chicos

‫ָבּנִים‬
BANIM

Chile

FILFEL

Gritar; Chillar

‫נַעַר‬
NA"AR

NA"AR

‫פִלפֶל‬

‫ַמ ְסטִיק‬
MASTIK

YELADIM

Ají; Chile

‫נְעָרוֹת‬
NE"AROT

YELED

Chico;
Muchacho

‫בָּנוֹת‬
BANOT

YELADOT

Chico; Niño

‫יְַלדָּה‬

‫צִיילִי‬
TSIYLI

Chillido

‫ְצוָחָה‬
‫ְצרִיחָה‬
TSEVAJAH
TSERIJAH

56

Diccionario Español-Hebreo
Chillidos; Gritos

‫ְצעָקוֹת‬

Chimenea

TSE"AKOT

China

‫סִין‬

MA"ASHEINAH
'ARUBAH

Bicho; Chinche

SIN

Chino, Idioma

‫סִינִית‬
‫י חִירִיק‬
‫ָמלֵא‬

‫ִשפֵּש‬
ֶ‫פּ‬
PISHEPEISH

Chipre

SINIT

Chiriq Male I
larga

‫ֳשנָה‬
ֵ ‫ַמע‬
‫אַ ֻרבָּה‬

‫ַק ֵפרִיסִיו‬
KAFEIRISIV

Chirrido

‫צִיּוּץ‬
TSIUTS

I JIRIK MALEI'

Chisme

‫לְשוֹן‬
‫ָהרָע‬

Chismoso; Cuentero

LESHON HARA"

Meteoro; Chispa

‫זִיק‬

RAJIL REJILEI'Y

Meteoro; Chispa

ZIK

Maiz; Choclo;
Elote

‫תִירָס‬

Cholent,
Mezq.carne papa
arvej

‫ֳחמִין‬

Chorrear

‫ִחזָּה ִהתִּיז‬

Chocolate

TIRAS

Choque, Colición Z

‫ִעוֵּר‬

Chorro

‫ַהזָּיָה ַה ָתּזָה‬

Ciclamen

‫ַר ֶקּפֶת‬

‫מָרוֹם‬

Cielo; Cielos S P

Cielo Claro

Cielo, Los Cielos

Cielos

ShAMAYIM
ShMYYM

‫ַשּ ַמיִם‬
ָ‫ה‬
HASHAMAYIM

Cielo Nuvoso;
Nuvoso

ShAMAYIM
VEJIRIM

‫ָש ַמיִם‬
‫םיימש‬

‫ָש ַמיִם‬
SHAMAYIM

MAROM

‫ָש ַמיִם‬
‫ְבחִירִים‬

HAZAYAH
HATHAZAH

RAKEFET

"IVEIR

Altura; Cielo

‫שגנתה‬
HTNGSH

MATSATS

Ciego

‫שוֹקוֹ ָלדָה‬
SHOKOLADAH

JAMIN

‫ָמצַץ‬

‫זִיקָה‬
ZIKAH

JIZAH HITHIZ

Chupar

‫ָרכִיל‬
‫ְרכִילֵאי‬

‫ָש ַמיִם‬
‫נְעוּנָּנִים‬
ShAMAYIM
NE"UNANIM

Cielo; Cielos S P

‫ָש ַמיִם‬
SHAMAYIM

57

Diccionario Español-Hebreo
Cien

‫מֵאָה‬

Cien Mil

MEI'AH

Científico

‫ַמ ְדעָן‬

ME'AH 'ELEF

Cierra, Tu F

MAD"AN

Cierra, Tu M

‫סְגֹר‬
‫ֳאתָּה‬
‫סְגֹר אֶת‬
‫ַה ֶדּלֶת‬

Cierra la puerta F

Cierren, Uds. F

Cierre de las puertas,
Oración

‫נְעִילָה‬

Cierren, Uds. M

‫ִסגְרוּ אַתֶּם‬

Cierro, Yo Tu El

Cierro, Yo Tu Ella

SOGEIR 'ANI
'ATHAH HU'

Ciertamente;
Realmente;
Seguro
Ciertamente;
Seguramente

‫ֶבּ ֳאמֶת‬

Claro; Ciertamente

Cigarro

Ciertamente, por
supuesto

‫כַּמּוּבָן‬

Cigueña

‫ֳחסִידָה‬

‫ֻכּ ְסבָּר‬

Cilindro

KUSBAR

Cumbre; Cima

‫ִפּ ְסגָּה‬
‫ֶצ ְלצָל‬
TSELTSAL

‫גָּלִיל‬
GHALIL

Címbalos

PISGHAH

Címbalos

KAMUVAN

JASIDAH

SIGHARAH
SIGARAH

Cilantro

‫ְבּוַדַּאי‬
BEVADHA'Y

VADHA'Y
BEVADHA'Y

‫ִסגָּרָה‬
‫סִיגָרָה‬

‫סוֹגֶרֶת ֳאנִי‬
‫אַ ְתּ הִיא‬
SOGERET 'ANI
'ATH HI'

BE'AMET

‫וַדַּאי‬
‫ְבּוַּדַּאי‬

NE"ILAH

SIGRU 'ATHEM

SEGORNAH
'ATHEN

‫סוֹגֵר ֳאנִי‬
‫ֳאתָּה הוּא‬

‫ִסגְרִי אֶת‬
‫ַה ֶדּלֶת‬
SIGRI 'ET
HADHELET

SEGOR 'ET
HADHELET

‫סְגֹ ְרנָה‬
‫אַתֶּן‬

‫ִסגְרִי אַ ְתּ‬
SIGRI 'ATH

SEGOR 'ATHAH

Cierra la puerta
M

‫מֶאָה ֶאלֶף‬

‫ְמ ִצ ְל ַתיִים‬
METSILTAYIM

Grabar; Cincelar

‫ָחרַט‬
JARAT

58

Diccionario Español-Hebreo
Cinco F

‫ָחמֵש‬
JAMEISH

Cinco libros de
Moisés

‫ֻחמַש‬
‫חוּמַש‬
JUMASH JUMASH

Cinco M

Cinco rollos;
Megilot

‫ִשּה‬
ָ ‫ֳחמ‬
‫ִישה‬
ָ ‫ֳחמ‬

Cinco Mil

JAMISHAH
JAMISHAH

JAMEISHET
'ALAFIM

‫ָחמֵש‬
‫ְמגִילּוֹת‬

‫ִשּים‬
ִ ‫ֳחמ‬
‫םישימח‬

Cincuenta

JAMEISH
MEGILOT

Cincuenta

‫ִשים‬
ִ ‫ֳחמ‬
‫ִישים‬
ִ ‫ֳחמ‬

JAMIShIM
JMYShYM

Cine

JAMISHIM
JAMISHIM

Película; Cinta

‫ֶסרֶט‬
‫ֶסרֶט‬
‫מִידָה‬

‫בֵּית‬
‫קוֹלְנוֹ ַע‬
BEIT KOLNOA"

Cinta

SERET

Cinta de Medir

‫ֵשת‬
ֶ ‫ֳחמ‬
‫ֳא ָלפִים‬

‫ֶסרֶט‬
SERET

Películas; Cintas

‫ֶס ֶרטִים‬
SERETIM

SERET MIDAH

Cinturón

‫חֳגוֹרָה‬
‫אַ ְבנֵט‬
‫אֵזוֹר‬

Cinturón

‫אַ ְבּנֵט‬
'ABNEIT

JAGORAH
'AVNEIT 'EIZOR

Cinturon de mar

‫חַגוֹרַת‬
‫ֵבּטִּיחוֹת‬

Cipres

VERUSH

JAGORAT
BEITIJOT

Círculo

‫עִיגּוּל‬
‫עִגּוּל‬

‫בֶרוּש‬

Círculo; Remolino

‫ִכרְכּוּר‬
JIRKUR

"IGHUL "IGHUL

Terreno Bajo;
Círculo de Trafi

‫ִכּכָּר‬
KIKAR

Rotonda; Círculo de
tráfico

‫מַעגַל‬
‫תְּנוּעָה‬
‫כִּיכַּר‬
‫תְּנוּעָה‬
MA"GAL
THENU"AH
KIKAR
THENU"AH

59

Aula ‫ִכּתָּה כִּיתָּה‬ KITHAH KITHAH SHI"UR SHI"UR 60 . Pueblo ‫בִּירָה‬ ‫ֶאזְרָח‬ Ciudadanía ‫ֶאזְרָחוּת‬ ‫ֶאזְרֶח‬ ‫יִשּוּב‬ Albumina. Clase TSAHIR ‫ִשעוּר‬ ‫ִשיעוּר‬ ‫ִש ָפּחָה‬ ְ‫מ‬ MISHPAJAH JELBON ‫ָצהִיר‬ ‫ָערִים‬ "ARIM YISHUV ‫בָּרוּר‬ BIRAH 'EZRAJUT BAHIR Clase.Fuerte 'EZREJ Evidente. Verificar ‫ָבּרֵר‬ Claro ‫ָבּהִיר‬ Ciudades. Clan Clara F ‫ְצהִירָה‬ TSEHIRAH Clarinete BAREIR ‫ְק ַל ְרנִית‬ KELARNIT Claro. Clara. Ciertamente ‫ְבּוַדַּאי‬ BEVADHA'Y Claro.Castillo. Pueblo Grande ‫ָסבַב‬ BARBUR BARBUR BOR BE'EIR GHAV Citricultura ‫מָל‬ ‫ִכּתָּה‬ KITHAH Clase. Circundar Cisne SHAZIF Cisterna ‫בּוֹר ְבּאֵר‬ ‫גַּב‬ ‫ַפּ ְר ְדּסָנוּת‬ Citar ‫ְכּ ָר ְך‬ Ciudadana Ciudad. Rodear. Pueblos Familia. Circuncidar ‫ָמהַל‬ Alrededor. Vino BARUR ‫צָלוּל‬ TSALUL Aula.Diccionario Español-Hebreo Mezclar. Lección ‫עִיר‬ KERAJ Establecimiento. Civilización Claro M ‫ִצטֵּט‬ Ciudad capital. Circundante ‫ָסבִיב‬ Ciruelo ‫ָשזִיף‬ Circuncide MAHAL SAVIV MAL Voltear. Claro ‫ַבּ ְרבֻּר‬ ‫בַּרבּוּר‬ "IR 'EZRAJ Ciudadano SAVAV TSITEIT PARDHESANUT Ciudad. Blanco de Hue ‫ֶחלְבּוֹן‬ Clarificar.

Auto. Tipos de MIN Clasificación ‫סִוּוּג‬ MINEI Clasificar SIUUG Uña. Cobija Automobil. Clavo ‫מַסמֵר‬ Clima. Bronce TSAMIR ‫מְכוֹנִית‬ ‫ְחֹשת‬ ֶ ‫נ‬ ‫ְחוּשה‬ ָ ‫נ‬ NEJOSHET NEJUSHAH Coche cuna MEJONIT ‫טִילוּן‬ ‫אַגְלַת‬ ‫יְָלדִים‬ TILUN 'AGLAT YELADIM Cocina ‫ִמ ְטבָּח‬ Cocina MITBAJ Cocinando Cocinas ‫ַטבָּחוּת‬ KIRAYIM ‫ָשל‬ ֵ‫בּ‬ TABAJUT Cocinar. Monstruo del Mar ‫כִּי ַריִים‬ Goloso. Coche ‫ָצמִיר‬ KIRKUR Cobre. Tiempo ‫ִסוֵּג‬ SIVEIG Clemátide MASMEIR ‫ֳאוִיר ֶמזֶג‬ ‫אֳווִיר‬ ‫אַ ְקלִים‬ ‫מִינֵי‬ ‫זַ ְלזֶלֶת‬ ZALZELET Clima Variable. Madurar ‫ִמ ְטבָּחים‬ Cocineta ‫ִמ ְטבָּחוֹן‬ MITBAJYM Cocoa ‫אֱגוֹז‬ ‫קוֹקוֹס‬ Codificación ‫ַתּנִּים ַתּנִּין‬ THANIM THANIN ‫תרדגה‬ ‫דודקה‬ BASHEIL MITBAJON Cocoa ‫ַשקֶה‬ ְ‫מ‬ ‫ָקקָאוֹ‬ MASHKEH KAKA'O 'EGOZ KOKOS Cocodrilo. Carro. Codicioso ‫ְרחַב נֶפֶש‬ REJAV NEFESH Codificar ‫ִקדַד ִה ְצפִין‬ KIDAD HITSFIN HGDRT HKDVD 61 . Variable ‫ְשבֶת‬ ֶ ‫ַשב‬ Clueca ‫ִקרְקוּר‬ SHAVSHEVET 'AVIR MEZEG 'AVVIR 'AKLIM Clínica ‫ִמ ְרפָּאָה‬ MIRPA'AH Bracalete. Tipo ‫מִין‬ Clases de.Diccionario Español-Hebreo Clase. Hervir.

Infectar. Cohete 'AMAH ‫ַתּ ֳאחִיזָה‬ THA'AJIZAH Coincideincia ‫ִהתְאַמָה‬ HIT'AMAH METOS SILON Coincideincia ‫רורפג‬ Almohada. Coleccion Colectar. Medida Antigua ‫ָלכַד‬ Agarrar. Cogida ‫ְלכִידָה‬ TAFAS Agarrar. Coger ‫ַמ ְרפֵּק‬ ‫אַמָּה‬ MARPEIK Codo. Coleccion ‫אָסַף‬ ‫אָסַף‬ ‫ִהתְאַסֵּף‬ Colecta. Colectar. Coger ‫ָתפַש‬ LAJAD Pegar. Cojín GFRVR Cola ‫קוֹלָה‬ KESET Cola KOLAH Colas ‫זְנָבִים‬ ‫זְנָבוֹת‬ Recoger. Colectar 'AGAR ‫ָתּלָה‬ THALAH ‫זָנָב‬ ZANAV ZENAVIM ZENAVOT Colgar. Recoleccion ‫אֹסֶף‬ 'OSEF Recoger. Colectar. Aprovisionar ‫אָגַר‬ Ensamblar. Suspender ‫ֶכּסֶת‬ 'ASAF 'ASAF HIT'ASEIF Colgar ‫ֶתּלִייָּה‬ THELIYAH 62 . Rodilla ‫ֶב ֶר ְך‬ VEREJ MIKVD MYKVD Codo Capturar.Diccionario Español-Hebreo Codificar ‫קוֹדֵד‬ ‫ִה ְצפִין‬ Código KOD TSOFEN KODEID HITSFIN Codigo de barras ‫בַּרקוֹד‬ BARKOD ‫קוֹד צֹפֶן‬ Codigo de Leyes. Adherir. Coger ‫ִה ְדבִּיק‬ Captura. Shuljan Aruj ‫שוּלחָן‬ ‫עָרוּ ְך‬ SHULJAN "ARUJ Código postal ‫מִקּוּד‬ ‫דוקימ‬ Codo. Coger HIDBIK ‫מְטוֹס‬ ‫סִילוֹן‬ ‫ָתּפַס‬ THAFAS Cohesión LEJIDAH Jet.

Colocar. Estable Poner. Tinte ‫ְצבִיעָה‬ Colmena ‫ַכּוֶרֶת‬ ‫ָרמָה‬ SHIT SHAT SAM SYM Colombia HE"EMID Color. Columna Espinal Columpiar. Tinte SHEJUNAH ‫ִצ ְבעֵי‬ ‫ַמיִים‬ ‫עַמּוּד‬ Colores ‫ְצ ָבעִים‬ TSEVA"IM Colores Pastel ‫ִצ ְבעֵי‬ ‫ַפּ ְסטֵל‬ TSIV"EI PASTEIL "AMUD Espina. Colonia ‫ְשכוּנָה‬ Colorante. Designar ‫ֶה ֱעמִיד‬ Establecimiento. Colocar. Altura KERUVIT Colina ‫גִּ ְבעָה‬ RAMAH Colina GHIV"AH Colinas M ‫גֶּ ָבעִים‬ ‫תֵל‬ TEIL Collar GHEVA"IM ‫ַצוָּרוֹן‬ ‫צוָּארוֹן‬ TSAVARON TSVA'RON ‫ָשם שים‬ KAVERET Poner. Ondeo Balanceo. Designar. Columpio ‫נַ ְדנֵדָה‬ Comadreja ‫ֶצבַע‬ TSEVA" TSIV"EI MAYIM Pilar. Acuarelas SAM SYM ‫עַמּוּד‬ ‫ַשּ ְדרָה‬ ִ‫ה‬ "AMUD HASHIDRAH HEINIF ‫תְּנוּפָה‬ THENUFAH ‫ְפּסִיק‬ NADNEIDAH Coma. Colocar ‫ָשם שים‬ Colocar. Combinar BALAL PESIK PAKAD THAJTONIT TA'AM 63 .Diccionario Español-Hebreo Coliflor ‫כְּרוּבִת‬ Colina. Hacer ‫ִשית ָשת‬ Poner. Visitar ‫ָפּקַד‬ ‫תַּחתוֹנִית‬ ‫תָאַם‬ JULDHAH JULDHAH Combate. Ondear ‫ֵהנִיף‬ Columpio. Hacer. Pintura. Signo de Puntuación ‫חוּ ְלדָּה‬ ‫ֻח ְלדָּה‬ Comandar. Fijar. Revoltijo ‫ָבּלַל‬ Unir. Batalla ‫ִמ ְל ָחמָה‬ MILJAMAH Combinación. Enagua Combinación. Columna ‫קוֹלוּ ְמ ְביָה‬ KOLUMVEYAH TSEVI"AH Colores de Agua.

Sustento. Intercambio ‫ִמ ְסחָר‬ Cometa ‫כוֹכַב‬ ‫ַשבִים‬ SAJAR 'EILEKTRONI Cometer Adulterio ‫נָאַף‬ ‫ִמ ְס ָחרִי‬ MOJEIR MISJAR JOJAV SHAVIM Errar.Diccionario Español-Hebreo Combinar. Vendedor ‫מוֹכֵר‬ Comercio. Profanar Comer. Fundir. Cometer Error NA'AF ‫ָטעָה‬ ‫ִלטְעוֹת‬ TA"AH LIT"OT Cometer Suicidio ‫ִהתְאַבֵּד‬ Comida ‫אֳרוּחָה‬ 'ARUJAH Banquete. Unir ‫ָצרָף‬ ‫ְדּלֶק‬ TSARAF Combustible. Explicación ‫בֵּאוּר‬ DHELEK 'OJEIL Empezar. Comerciante ‫ְכּנַעַן‬ Mercado. Merienda ‫מָזוֹן‬ Comida ‫ֳא ֻרחָה‬ MAZON 'ARUJAH 64 . Hacer Guerra ‫ָלחַם‬ LAJAM 'AJAL LE'AJOL LE'AJOL Comercial F ‫ִמ ְס ָחרִית‬ Comercial M MISJARIT Canaan. Apoyar HEIJEIL ‫אָכַל‬ ‫ֶלאֳכֹל‬ ‫ֶלאֳכוֹל‬ ‫ָסעַד‬ SA"AD Comer. Comida Cometió un error HIT'ABEID ‫ְס ֻעדָה‬ ‫סְעוּדָה‬ SE"UDAH SE"UDAH ‫ָטעָה‬ TA"OH Comida. Comenzar BEI'UR ‫ָתחַל‬ ‫ִה ְתחִיל‬ TAJAL HITJIL Comenzar. Comercio. Mercancía ‫ַסחַר‬ Comercio electronico KENA"AN SAJAR ‫ַסחַר‬ ‫ֵאלֶקטְרוֹנִי‬ MISJARI Comerciante. Consumir ‫ֵהחֵל‬ Comer. Gasolina Combustión ‫ְבּעִירָה‬ Come ‫אוֹכֵל‬ BE"IRAH Comentario.

Diccionario Español-Hebreo Comida China ‫אוֹכֵל סִינִי‬ Comida congelada 'OJEIL SINI Comida de la noche de Shabat ‫סְּעוּדַת‬ ‫ליֵל ַשבָּת‬ KAPU' Comida Enlatada. De Acuerdo a ‫קוּפסַאוֹת‬ ‫ִשימוּרִים‬ KUFSA'OT SHIMURIM 'AJLAH Comidas. Conserva SE"UDAT LYEIL SHABAT Comida F ‫אָ ְכלָה‬ ‫מְזוֹנוֹת‬ Como? ‫אֵי ְך כֵּיצַד‬ Comida M Comisionado MEZONOT ‫ְכּ‬ KE ‫אֹכֶל‬ 'OJEL ‫נְצִיב‬ NETSIV Como. Como va ‫מַה‬ ‫ָה ִענְיָנִים‬ ‫מַה‬ ‫ָה ִענְיִיָנִים‬ MAH HA"INYANIM MAH HA"INYIANIM 65 . De Acuerdo a 'EIJ KEITSAD Como. Meriendas ‫קַפּוּא‬ ‫כְּמוֹ‬ KEMO Como dicen esto en español? ‫אֵי ְך‬ ‫אָמרִים אֶת‬ ‫זֶה‬ ‫ַב ְס ָפ ַרדִית‬ 'EIJ 'OMRIM 'ET ZEH VASFARADIT Como El ‫כָּמוֹהוּ‬ Como Ella KAMOHU Como Ellas ‫ָכּ ֵהנָּה‬ KAMOHA Como Ellos KAHEINAH Como es tu nombre? F Como estan ellas? ‫מַה ִש ֵמ ְך‬ MAH SHIMEIJ ‫מַה‬ ‫ְשלוֹמַן‬ ‫ִשמַע‬ ְ ‫מַה נ‬ MAH NIShMA" ‫ָכּהֶם‬ KAHEM Como es tu nombre? M ‫מַה ִש ְמ ָך‬ Como estan ellos? ‫מַה‬ ‫ְשלוֹמַם‬ MAH SHELOMAN Como estan las cosas? ‫כָּמוֹ ָה‬ MAH SHIMJA MAH SHELOMAM Como estan las cosas?. Sustentos.

Diccionario Español-Hebreo Como estan ustedes? F P ‫מַה‬ ‫ְשלוֹ ֵמכֶן‬ Como estan ustedes? MP MAH SHELOMEIJEN Cómo estas? F ‫מַה‬ ‫ְשלוֹ ֵמ ְך‬ MAH SHELOMEIJEM Cómo estas? M Como funciona? ‫מַה ְשלוֹ ְמ ָך‬ MAH ShELOMJA MAH ShELOMEIJ ‫אֵי ְך זֶה‬ ‫עוֹבֵד‬ ‫מַה‬ ‫ְשלוֹ ֵמכֶם‬ Como Nosotros ‫כָּמוֹנוּ‬ KAMONU 'EIJ ZEH "OVEID Como se llega allí? ‫אֵי ְך‬ ‫ַמגִּיעִים‬ ‫ְשם‬ ָ‫ל‬ Como si no ‫ְלבֵל‬ LEVEIL 'EIJ MAGHI"IM LESHAM Como si no ‫ְלבֵל‬ Como te llamas? F LEVEIL ‫אֵי ְך‬ ‫קוֹ ְראִים‬ ‫ָל ְך‬ 'EIJ KOR'IM LAJ Como te llamas? M ‫אֵי ְך‬ ‫קוֹ ְראִים‬ ‫ְל ָך‬ Como Tu M ‫כָּמוֹ ָך‬ KAMOJA 'EIJ KOR'IM LEJA Como Ustedes M ‫ָכּכֶם‬ KAJEM Como estan las cosas?. Como va ‫מַה‬ ‫ָה ִענְיָנִים‬ ‫מַה‬ ‫ָה ִענְיִיָנִים‬ MAH HA"INYANIM MAH HA"INYIANIM Como Yo ‫כָּמוֹנִי‬ Comoda KAMONI Cómoda ‫אַ ְסלָה‬ 'ASLAH ‫ִשידָה‬ SHIDAH Compadecerse ‫ָחמַל‬ JAMAL 66 .

Ecuación ‫ַשוָאָה‬ ְ‫ה‬ ‫ַשוָיָא‬ ְ‫ה‬ Arreglar. Compare ‫המיד‬ DYMH Compare a. Reconcilie ‫ִשלִים‬ ְ‫ה‬ Incluya. Comparar. Destruir ‫תָּם‬ ‫ֶח ְמלָה‬ ‫רַחוּם‬ RAJUM Competición ‫ַתחֳרוּת‬ TAJARUT THO'EM LE'AJOR Competir. Complete. Finalizar. Terminado KALAL ‫ָשלֵם‬ THEIJLIT ‫גָּמוּר‬ GHAMUR Completo. Proposito. Ternura. Entero KALAH SHALAM SHALEIM KALAH HISHLIM Completo. Partir Compás MAJLAKAH ‫מַצפֵל‬ ‫מְחוּגָה‬ Compatible hacia abajo ‫ָרחַם‬ Piedad. Inocente M ‫ָתּמִים‬ THAMIM 67 . Inocente F SHELEIMAH ‫ְתּמִימָה‬ THEMIMAH Fin. Generalice ‫ָכּלַל‬ Completo. imagínese Compartimiento. Entera ‫ְש ֵלמָה‬ Completa destrucción ‫ָכּלָה‬ Terminar. Complacer HITJARAH ‫ָמצָא חֵן‬ MATSA' JEIN Completa. Asemejarse ‫ְשל‬ ַ ‫נִמ‬ ‫ִדּמָּה‬ ‫ֵחלֶק‬ HASHVA'AH HASHVAYA' Regir. Compasión Compasivo ‫ִה ְת ָחרָה‬ Completa. Completación ‫ֵתּ ְכלִית‬ ‫ָכּלָה‬ THAM Dejar. División ‫מַח ָלקָה‬ Compartir. Ordenar ‫ָע ַר ְך‬ Compararse. Completar Completarse. Completar. Terminarse ‫ָשלַּם‬ Complete. Comparar ‫ָשל‬ ַ‫מ‬ MASHAL Imagínese. Rivalizar DHIMAH JEMLAH RAJAM ‫תּוֹאֶם‬ ‫לְאָחוֹר‬ NIMSHAL JEILEK MATSFEIL MEJUGAH Compasión.Diccionario Español-Hebreo Comparación. Amor Tener "ARAJ Favor.

Diccionario Español-Hebreo Complicación. Complicarse ‫ִה ְס ַתּ ֵבּ ְך‬ Costumbre Judía. Comprar Grano ‫קוֹנֶה‬ KONEH Comprar KANAH Comprar. Comportamiento Conducir. Comportamient ‫ִמנְהָג‬ Complicar SIBUJ ‫ִסבֵך‬ SIVEIJ Componer. Manejar. Alquilar. Comprar ‫ָשבַר‬ Comprender ‫ְשים‬ ִ ‫ִהג‬ ‫ִשיג‬ ִ‫ה‬ SHAVAR KAROH HIGSHIM HISIG Comprensión ‫תְּבוּנָה‬ Compresión THEVUNAH Comprometerse ‫ַשר‬ ֵ ‫ִה ְתפּ‬ DEIJISAH Compromiso HITPASHEIR Compromiso de Isaac ‫אַפֵידַת‬ ‫יֶצחָק‬ ‫ְשב‬ ֵ ‫ַמח‬ MAJShEIV ‫פִּשוּר‬ PISHUR Compromiso Matrimonial ‫אֵירוּסִין‬ Regular F. Comportarse ‫נָהַג‬ Comportarse ‫ִה ְתנַהֵג‬ Composición ‫חִבּוּר‬ HISTHABEIJ NAHAG Compra Composiciones ‫ֶקנִיָיּה‬ Compra. Común F ‫ְרגִיל ָה‬ 'AFEIDAT YETSJAK Computadora ‫ֵדחִיסָה‬ 'EIRUSIN REGILHA 68 . Negociar ‫ְקנִיָה‬ ‫ְקנִייָה‬ KENIAH KENIYAH KENIAYH Comprar ‫חִבּוּרִים‬ JIBURIM KONEH Compra N MINHAG HITNAHEIG JIBUR ‫קוֹנֶה‬ HIRKIV ‫ָקנָה ִלקְנוֹת‬ KANAH LIKNOT ‫ָכּרָה‬ ZAVAN Cavar. Ensamblar ‫ִה ְרכִּיב‬ ‫ִמנְהָג‬ MINHAG Costumbre. Enrredo ‫סִבּוּ ְך‬ Enredarse. Adquisición ‫ָקנָה‬ Comprador ‫זָבַן‬ Fraccionar.

Con KOLEIL En. Común M Comunidad ‫ָרגִיל‬ Comunicación RAGIL ‫כּוֹלֵל‬ THIKShRET TKShVRT En. Con ‫ְבּ‬ ‫עִם‬ "IM Con ‫אֶת‬ Hacia. Embarasarse ‫ָהרָה‬ Conceda ‫ִהנְחִיל‬ BEREGESH Concebir. Cerca. Decididamente "IMAN Con gran alegría. En. Con Con ayuda de D os ‫ְבּ ֶה ְחלֵט‬ ‫עִמּוֹ‬ Con Ella ‫ִעמָּהּ‬ ‫ִעמָּן‬ ‫ְש ְמחָה‬ ִ‫בּ‬ ‫ַרבָּה‬ Con proposito de ‫ְכּדֵי ְל‬ Con sentimiento ‫ְבּ ֶרגֶש‬ BEHEJLEIT "IMAH Con Ellos ‫ִעמָּם‬ "IMAM Con gusto ‫ְבּרָצוֹן‬ BERATSON BESIMJAH RABAH ‫אֵת‬ Con Nosotros 'EIT ‫ִעמָּנוּ‬ "IMANU Con qué? KEDEI LE ‫ַבּמֶּה‬ BAMEH Con sus mandamientos ‫ְבּ ִמצְוֹתָיו‬ ‫יָחַם‬ "IMAJEM Concebir. Con Ustedes M 'EITSEL Con Decisión. Embarazarse. Contentament ‫ֵאצֶל‬ BE"EZRAT HASHEIM "IMO Con Ellas ‫גַּב‬ GHAV 'ET Con cuidado ‫ְבּ ַבּ‬ BE BA BE Con ‫ִתּקְשרֶת‬ ‫תרושקת‬ ‫ִע ָמּכֶם‬ HARAH BEMITSOTAYV YAJAM HINJIL 69 . Con Con El ‫ִבּזְהִירוּת‬ A lado. En el.Diccionario Español-Hebreo Regular M. Encinta ‫ְבּ ֶעזְרַת‬ ‫ַשם‬ ֵ‫ה‬ BIZHIRUT Con No confundir con Tu F.

Coordinar ‫ִרכֵּז‬ Piel. Concluir ‫ִהסִּיק‬ Concluir.Diccionario Español-Hebreo Conceda. Ser Calentar. Manejar. Concejo. Condimentos ‫ַתּ ְבלִינִים‬ Cabalgar. Cascara. Concha ‫קְרוּם‬ Aviso. Cesar ‫סָף סוף‬ Acuerdo. Condimentar HISTHIEIM ‫אַרנָב‬ 'ARNAV Conferencia. Condensar ‫אפק‬ Condición ‫ְתּנֵאי‬ HISIK SOF SVF Condenación HASKAMAH Situación. Condición KF' Condimentos ‫ִשם‬ ֵ‫בּ‬ Condiciones ‫נָהַג ִלנְהג‬ Conducir. Manejar ‫ַמצָּב‬ MATSAV BIShEIM ‫ֱתּ ָבלִים‬ ‫ַתּ ְבלִין‬ ‫ְשעָה‬ ָ ‫ַהר‬ HARSHA"AH THENEI'Y Perfumar. Conducir ‫ָרכַב‬ NAHAG LINHG Conductor M ‫תִיבּוּר‬ TIBUR ‫נָהָג‬ NAHAG Conductores ‫נֶ ָהגִים‬ NEHAGIM Conejo SHAFAN Conexion THAVLINIM RAJAV NAHAG ‫ָשפָן‬ ‫ֶתּבֶל‬ THEVEL NAHEGET Conejillo ‫ְתּנָאִים‬ ‫ְתּנָיִים‬ THENA'IM THENAYIM THEVALIM THAVLIN Conducir. Palabrería ‫ֵעצָה‬ Concha. Piel ‫ְק ִלפָּה‬ RIKEIZ "EITSAH KELIPAH ‫ִה ְס ִתּיֵּם‬ KERUM Concluido. Concordancia. Conform ‫הַס ָכּמָה‬ Congelar. Lectura ‫ִה ְרצָה‬ ‫להַרצות‬ HIRTSAH LHARTSVT 70 . Abandone ‫וִיתֵּר וִתֵּר‬ VITHEIR VITHEIR Concentrar. Terminado. Comportarse ‫נָהַג‬ Conductora F ‫נַ ֶהגֶת‬ Condimento Especias. Discurso.

Confiar BETAJ ‫מָדוֹן רִיב‬ ‫ְק ָטטָה‬ ‫ִסכְסוּ ְך‬ ‫אֵמוּן‬ 'EIMUN MIVTAJ Seguro. Condensar SEREIFAH ‫ל לחיא‬ 'YJL L Asamblea. Aroma. Fuego. Adquirir. Confirmar. Confundirse ‫ִבּלְבּוּל‬ Congelada F ‫קָפוּאָה‬ KIEIM 'AVEN SIGHEIL BILBUL Congelado ‫קָפוּא‬ ‫אפק‬ Congoja. Confiar ‫ִה ֶתּוַדוּת‬ HITHEVADUT NE'AMAN Confianza ‫ַה ְרצָאָה‬ ‫ָחסָה‬ JASAH Confirmar ‫רשיא‬ 'YSHR MADON RIV KETATAH SIJSUJ Satisfacer. Confialbe ‫נֶ ֳאמַן‬ ‫ִמ ְבטָח‬ Confianza Conficto. Aprieto. Convención ‫וְעִידָה‬ Confesar ‫ִה ְתוַדָּה‬ Conferencia VE"IDAH HARTSA'AH Confesión HITVADHAH Fiel. Conform ‫הַס ָכּמָה‬ Confortante. estar. Perdura ‫ִקיֵּם‬ Problema. Conflagración ‫ְש ֵרפָה‬ Acuerdo. Pena ‫תּוּגָה‬ Congelador Congo KF' ‫ְק ִהלָּה‬ KEHILAH NIJOAJ HITBALBEIL ‫ַמ ֵקפִיא‬ MAKEIFI' ‫קוֹנגוֹ‬ KONGO Congratular. Seguridad ‫ִבּ ְטחָה‬ BITJAH Refugiarse. Congregación M ‫ָקהָל‬ KAHAL 71 . Olor ‫נִיחוֹ ַח‬ ‫ִה ְת ַבּ ְלבֵּל‬ VILVEIL Hacerse confuso. Conflicto ‫אָוֶן‬ Adaptar. Concordancia. Congregación F HASKAMAH KAFU'AH KAFU' Congelar. Discución ‫ֶבּטַח‬ Confianza. Conformar ‫ִסגֵּל‬ Confundir ‫בִלבֵל‬ Confusión Ardor. Desear THUGAH Asamblea.Diccionario Español-Hebreo Conferencia.

Considerar ‫רָאָה‬ ‫ִלרְאוֹת‬ RA'AH LIR'OT SHAKAL Dirigir la palabra. Considerar ‫בַּין‬ JISHEIV ‫ָשב ָסבַר‬ ַ‫ח‬ ‫ֵש ְמּרָנוּת‬ SHEIMRANUT PERISAT SHALOM Considerar. Conserva ‫היח‬ Conservacionismo ‫ַש ְמּרָן‬ Consideraciones ‫ִשּב‬ ֵ‫ח‬ Conservas S M P Considerar. Santificar ‫ִקדֵש‬ Consejero. Conocimiento Conquisar. Percivir.Diccionario Español-Hebreo Reunir. Ser ‫ַשּב‬ ֵ ‫ִה ְתח‬ Entender. Congregar Conmigo ‫ָכּנַס‬ Voltear. Pesar ‫ָשקַל‬ ‫ִשימוּרִים‬ SHIMURIM Considerado. Lección ‫ֶלקַח‬ ‫בִּינָה‬ DHA"AT Sabiduria. Conjugar KANAS ‫ִעמִּי‬ NATAH Cono "IMI ‫ִהכִּיר‬ ‫ְל ַהכִּיר‬ ‫נָטָה‬ ‫חָרוּט‬ JARUT Conocimiento. Estimafo. Fortalecerse ‫גָּבַר‬ Consagrar. Asesor ‫יוֹעֵץ‬ Saber. Calcular ‫קוּפסַאוֹת‬ ‫ִשימוּרִים‬ KUFSA'OT SHIMURIM SHAMRAN ‫ְפּרִיסַת‬ ‫ָשלוֹם‬ BINAH KIDEISH JYH Conservador LEKAJ HIKIR LEHAKIR HITJASHEIV BAYN Ver. Consignar ‫ָפּנָה אֶל‬ ‫נָאַם ִמעֵן‬ PANAH 'EL NA'AM MI"EIN 72 . Hacer Familiar. Conocer Conocimiento Conserva ‫ַדּעַת‬ GHAVAR YO"EITS Comida Enlatada. Estimar JASHAV SAVAR Considerar.

Consumir ‫ָבּעַר‬ ‫ָצ ַר ְך‬ BA"AR Necesitar. Ligar. Cortar Cabello ‫סִיפֵר‬ SIFEIR TSARAJ ‫סָפוּר‬ SAFUR Decir. ‫ָבּנָה‬ ‫ִלבְנוֹת‬ Construya THAVNIT ‫ֳחקִירָה‬ ‫ִישה‬ ָ ‫ְדּר‬ Comer. Nudo. Querer Contactar. Lamentar Consolidar ‫נִחַם‬ NIJUM NIJAM Consolar a los Dolientes ‫ִבּסֵּס‬ Consonant ‫ְלנַחֵם‬ ‫אָ ֵבלִים‬ LENAJEIM 'AVEILIM BISEIS ‫עִצּוּר‬ "ITSUR ‫ֶשר‬ ֶ‫ק‬ "ITSURIM Corbata. Toque ‫ַמגָּע‬ Contada F ‫סְפוּרָה‬ HITKASHEIR L MAGHA" Contado M SEFURAH Contar. Consulta S KESHER ‫ִשירוּת‬ ‫לְקוֹחוֹת‬ SHIRUT LEKOJOT Consumir ‫ִבּלָּה‬ BILAH 'AJAL LE'AJOL LE'AJOL Quemar. Consumir. Conspiracion Atar. Contar ‫אָמֶר‬ 'AMER 73 . Llamar ‫ַשר ל‬ ֵ ‫ִה ְתק‬ Contacto.Diccionario Español-Hebreo Consolación F ‫נֶ ָחמָה‬ Consolación M NEJAMAH Consolado. Figura. V. Conspirar ‫ָשר‬ ַ‫ק‬ Conspirar ‫ִה ְתנַכֵּל‬ Constelación ‫ַמזָּר‬ Consonantes ‫עִצּוּרִים‬ ‫נִחוּם‬ KASHAR HITNAKEIL Constitución MAZAR Construcción. Ser. Consumir ‫ָבּנָה‬ BANOH Consuelo a los deudos ‫נִיחוּם‬ ‫ֳא ֵבלִים‬ NIJUM 'AVEILIM Consumidor JAKIRAH DHERISHAH ‫אָכַל‬ ‫ֶלאֳכֹל‬ ‫ֶלאֳכוֹל‬ ‫ֻחקָּה חוּקָה‬ JUKAH JUKAH BANAH LIVNOT Pregunta. Imagen ‫ַתּ ְבנִית‬ Construyó.

Ante ‫נֶגְדִּי‬ Opuesto. Contemplar. Contentament Contentarse ‫ָספַּר‬ ‫ְל ַספֵּר‬ Mirar. Contiene F Continación HEMSHEIJ Continente ‫ֶשת‬ ֶ ‫יַבּ‬ YABEShET Contradecir. Refutar. Frente a. Responder ‫ָענָה‬ ‫ַלעֳנוֹת‬ ‫ִע ָמּ ְך‬ Incluye F. Siempre Contralor estatal ‫ָתּמִיד‬ THAMID ‫ְמ ַבקֵּר‬ ‫הַמּדִינָה‬ MEVAKEIR HAMDINAH ‫מוּל‬ YARAT Contrario. Numerar. Contrario ‫ֵה ֶפ ְך‬ ‫ָשכַר‬ ‫כְּתוּבָה‬ KETUVAH MUL HEIFEJ Contrato SAJAR Contrato matrimonial ‫ָשה‬ ָ ‫יַבּ‬ ‫ֶשת‬ ֶ ‫יַבּ‬ YABASHAH YABESHET NEGDHI Contratar ‫ִע ְמּ ָך‬ "IMJA SATAR ‫יָרַט‬ ‫כְּלוּלָה‬ KELULAH "IMAJ ‫ְש ְך‬ ֵ ‫ֶהמ‬ ‫בּוּז‬ BVZ "ANAH LA"ANOT Contigo F ‫ִבּדַּח‬ BIDHAJ BESIMJAH RABAH ‫ָבּדַח‬ HINEIH ‫חוֹזֶה‬ JOZEH Contrato oral ‫חוֹזֶה ְבעַל‬ ‫פֶּה‬ JOZEH VE"AL PEH 74 .Diccionario Español-Hebreo Contar. Aqui esta ‫ִהנֵּה‬ Contenga ‫ֵהכִיל‬ SAPAR LESAPEIR ‫הֵן‬ HEIN ‫ְש ְמחָה‬ ִ‫בּ‬ ‫ַרבָּה‬ HEIJIL Contentar Contento BADAJ Contestar. Destruir Contrariar Contrario ‫ָסתַר‬ Contigo M Continente. Tierra Seca Continuamente. Aqui esta Con gran alegría. Enumerar Mirar. Contemplar.

Convenir ‫נִ ְקהַל‬ ZA"AZUA" MOAJ Convenio. Prevalecer. Alianza ‫ְבּרִית‬ Convenio de la circuncisión ‫ְבּרִית‬ ‫מִילָה‬ BERIT HISTHARAR VE"IDAH HITMAKEIAJ NIKHAL BERIT MILAH Ser.Diccionario Español-Hebreo Contribuir. Controlar ‫זַעֳזוּ ַע‬ ‫מוֹ ַח‬ Conferencia. Suceder. Convocación. Pacto ‫ִה ְת ַמ ֵקּ ַח‬ Ensamblar. Convención ‫וְעִידָה‬ Trueque. Tanaj Convoque a Reunión ‫ִה ְקהִיל‬ Cooperar ‫ִשיתֵף‬ Concentrar. Controlar. Convenio. Coordinar ‫ִרכֵּז‬ Conversación ‫ִשּיחָה‬ SIJAH Convicción Tasa. Coordinar Copa de coctel ‫ִה ְתאִים‬ HIT'IM ‫גָבִי ַע ֶשל‬ ‫כוֹ ֶקאֵל‬ GAVIA" ShEL JOKE'EIL 75 . Convertir ‫ָהיָה‬ ‫ִמ ְקרָא‬ SHIJNUA" Lectura. Control ‫יְרִיבָה‬ ‫כוֹנָן‬ ‫תּ ְקלִיטוֹנִים‬ JONAN THKLITONIM ‫ִש ָתּרַר‬ ְ‫ה‬ HISTHAREIR Dominar. Donar ‫ָתּרַם‬ Contrincante M ‫יָרִיב‬ Contrincante F THARAM YERIVAH Contrincantes F YARIV Contrincantes M ‫יְרִיבִים‬ Controlador de disco ‫רָשוּת‬ Dominio. Control Controlador Contusion ‫ִש ָתּרֵר‬ ְ‫ה‬ ‫ַבקָר‬ VAKAR Controlador de Diskette JONAN DISK KASHIAJ Dominar. Prevalecer ‫ְשלִיטָה‬ SHELITAH RAShUT ‫כוֹנָן דִיסְק‬ ‫ָשי ַח‬ ִ‫ק‬ ‫יְרִיבוֹת‬ YERIVOT YERIVIM Autoridad. Copa ‫ִשכְנוּ ַע‬ HIKHIL RIKEIZ ‫ֶספֶל‬ SEFEL HAYAH MIKRA' SHITEIF Similarizar.

Cabras ‫לֵב‬ LEIV LEVAVVT ‫ֳענִיבָה‬ ‫אֹמֶץ‬ 'OMETS LEIVAV Corbata. Traducir. Medio ‫ֶה ַעתֵּק‬ ‫צֹאן‬ ‫צֹנֶה‬ ‫צֹאנֶה‬ KESHER KEVES Cordialidad ‫ְל ָבבִיוּת‬ LEVAVIUT TSO'N TSONEH TSO'NEH Alambre. Copular ‫ָרבַה‬ Coqueto ‫גַּנְ ְדּרָן‬ HE"ATHEIK Copista. Escriba HE"THIK Coqueta Corazones ‫ְלבָבות‬ Corage Corazón Cordero. Corpiño Coronas ‫ֳח ָבתִים‬ JAVATIM ‫ְכּ ָתרִים‬ KETARIM Correa de Sandalia ‫ֶחבֶת‬ JEVET JAZIAH JAZIYAH Correas de Sandalias ‫ֳע ָטרָה‬ ‫ֳע ֶטרֶת‬ "ATARAH "ATERET "ATAR ‫ֳחזִיָה‬ ‫ֳחזִייָה‬ ‫קוֹרֵיאָה‬ Corrección. Reparación ‫תִּקּוּן‬ ‫תִּיקּוּן‬ THIKUN THIKUN 76 . Acostarce. Mente. Remover ‫ֶה ְעתִּיק‬ Emparejar. Cordón Corona ‫חוּט‬ Corea JUT ‫ֶכּתֶר‬ KOREI'AH Corona. Valor KETER Rodear. Ovejas. Nudo. Conspiracion ‫ְשה‬ ָ ‫ִכּב‬ Cordero joven ‫ֶכּבֶש‬ KIVSAH Corderos. Oveja Corazones ‫לִבּוֹת‬ LIBOT ‫ֶשר‬ ֶ‫ק‬ "ANIVAH Corbata. Adatura ‫גַּנְ ְדּ ָרנִית‬ GHANDHERANIT GHANDHERAN ‫ֵלבָב‬ ‫כּוֹתֵב‬ KOTEIV RAVAH Corazón.Diccionario Español-Hebreo Copia F ‫ַה ְע ָתּקָה‬ Copia M HA"THAKAH Copiar. Coronar ‫ָעטַר‬ Sostén.

Corregir Hacer Brilla TSADHIK ‫מְתוּקָּן‬ METUKAN ‫ִהגִי ַהּ‬ SHADHJAN METUKENET YISAR Correo. Arreglada ‫מְתוּ ֶקּנֶת‬ Castigar. Arreglado Revisar. Correo ‫ִמ ְכתָּב‬ MIJTHAV Correo. Recta MEYUSHERET MEYUSHERET THIKUN "OLAM Correcta ‫נְכוֹנָה‬ Correcto. Revisada. Recto NEJONAH ‫ֻשּר‬ ָ ‫ְמי‬ ‫ְיוּשּר‬ ָ ‫מ‬ MEYUSHAR MEYUSHAR ‫ַצדִּיק‬ NAJON Justo. Corregir ‫יִסַּר‬ MISDHERONIM MISDHERONOT Corregido. Revisado. Oficina Postal ‫דֹּאַר‬ ‫דּוֹאַר‬ DHO'AR DHO'AR Correo. Cartas HIGIAH ‫דֹּאַר‬ ‫דּוֹאַר‬ ‫ִשרְיוֹן‬ ‫ִמ ְכ ָתּבִים‬ DHO'AR DHO'AR SHIRYON MIJTHAVIM Carta. Correcto.Diccionario Español-Hebreo Corrección del Mundo ‫תִּיקוּן‬ ‫עוֹלָם‬ Correcta. Corredores ‫נָכוֹן‬ ‫ֻשּרֶת‬ ֶ ‫ְמי‬ ‫ְיוּשּרֶת‬ ֶ ‫מ‬ TSADHIKIM RATS ‫ַש ְדּכָן‬ MISDHERON Corredor de Matrimonio ‫ִמ ְסדְּרוֹנִים‬ ‫ִמ ְסדְּרוֹנוֹת‬ Corregida. Oficina de ‫בֵית דֹּאַר‬ ‫בֵית דּוֹאַר‬ Correo electronico VEIT DHO'AR VEIT DHO'AR Correr ‫ָרצָא‬ DHO'EIR 'EILEKTRONI Correr RATSA' Correr ‫רָץ לָרוּץ‬ RATS LARUTS ‫דּוֹאֵר‬ ‫ֵאלֶקטְרוֹנִי‬ ‫רוּץ‬ RUTS Correr salvajemente ‫ִשתּוֹלֵל‬ ְ‫ה‬ 77 . Corredor ‫ִמ ְסדְּרוֹן‬ Correcto Pasillos. Correctos ‫ַצדִּיקִים‬ Corredor ‫רָץ‬ Pasillo. Piadoso Piadosos.

Insuficiente. Cortado ZEREM 'AFIKIM ‫ַק ְל ָקלָה‬ ‫ָקדַד‬ ‫ֳהרִיצָה‬ Corriente. Injuria Agrio. Ser ‫ָקצָר‬ Cortar. Correr Programa Compu JAMUTS Doblegar. Cortar ‫עִיתּוֹנַאִי‬ ‫מוֹדִי ַע‬ Corrido. Corresponsal M "ITHONA'IT MODI"AH Corrida. Corta ‫ָקצַר‬ Cortar. Tormenta. Cortar "ITHONA'Y "ITHONA'I MODIA" KALKALAH ‫חָמוּץ‬ ‫עִתּוֹנַאי‬ ‫סִיפֵר‬ SIFEIR ‫ַמ ְקצֵץ‬ ‫צִיפּוֹ ְרנַיִים‬ MAKTSEITS TSIFUORNAYIM Corte ‫בֵית מִשפָּט‬ VEIT MISHPAT 78 . Cortar Cabello Cortauñas GEZOR VEIHADBEK ‫ָח ַת ְך‬ NISHJAT JARAT FAKA" KATSAR 'AFIK NATAK KATSAR Cortar. Arroyo ‫זֶרֶם‬ Corrientes. Desconectar ‫ָפקַע‬ Cortar. Estropearse ‫ִשחַת‬ ְ‫נ‬ Breve. Corresponsal F ‫ִה ְת ַכּתֵּב‬ HITKATHEIV Periodista.Diccionario Español-Hebreo ‫ללותשהל‬ HIShTHOLEIL LHShTVLL Corresponder Periodista F. Cancelar. Reducir Corte JATAJ ‫ְק ָצרָה‬ ‫ְקצָרה‬ ‫נָתַק‬ ‫ָכרַת‬ ‫ִקצֵּץ‬ KITSEITS Saltar. Cortar ‫ָקפַץ‬ KAFATS Contar. Expirar HARITSAH KETSARAH KETSARH KADAD Cosechar. Corresponsal ‫עִיתּוֹנַאִית‬ ‫מוֹדִיעַה‬ Periodista M. Acordar Cortar y pegar ‫גְזוֹר‬ ‫וֵ ַה ְדבֶּק‬ Cortar. Lecho de Rio ‫אָפִיק‬ Corromerse. Carrera ‫רִיצָה‬ RITSAH Corriente. Lechos de Rios ‫ֳאפִיקִים‬ Corrupción.

Cosas YERI"AH ‫ְתּ ָפרִים‬ THEFARIM Costa. Corte de Ley NEITAJ Cuento.Diccionario Español-Hebreo Corte. Tela de carpa. Perfume ‫אָסִיף‬ 'ASIF KATSAR Cosentir. Corte de pelo ‫ִספֵּר‬ SIPEIR ‫ָחצֵר‬ JATSEIR Corte de pequeños reclamos ‫בֵית מִשפָט‬ ‫לִתבִיעוֹת‬ ‫ְקטַנוֹת‬ VEIT MISHFAT LITVI"OT KETANOT Corte suprema ‫בֵית‬ ‫מִשפָּט‬ ‫ָה ֶעלִיוֹן‬ Cortesa de arbol ‫ְק ְלפַת עֵץ‬ KELEFAT "EITS VEIT MISHPAT HA"ELION Cortina. Orilla ‫חוֹף‬ JOF 79 . Cosecha de uva ‫ָקצַר‬ Coselete ‫ַתּ ְחרָא‬ ‫ִפּנֵּק‬ ‫ַתּמְרוּק‬ THAMRUK VATSIR THAJRA' Cosidos PINEIK Cosmético. Palabras ‫תְּבוּאָה‬ Cosecha de Grano M ‫ָקצִיר‬ Cosechar. Mimar ‫ְדּ ָברִים‬ DHEVARIM "TSMYM Cosecha de Grano. Corte de Cabello ‫סִפּוּר‬ ‫סִיפּוּר‬ SIPUR SIPUR Corte de Carne ‫נֵתַח‬ Patio. Mantel Cortina M ‫יְרִיעָה‬ ‫יְרִיעָה‬ YERI"AH Cortina. Cosa ‫ָקצַר ָקצֵר‬ KATSAR KATSEIR ‫ֶעצֶם‬ VILONOT Palabra. Sabana ‫וִילוֹן‬ Cortinas M P ‫וִילוֹנוֹת‬ VILON Breve. Corto Objeto. Tijeras ‫גֶּזֶר‬ GHEZER Cuento. Cortar Cosecha Cosecha de Grano F THEVU'AH ‫ָקצִירָה‬ KATSIRAH ‫ָבצִיר‬ KATSIR Vendimia. Ingreso ‫ָדּבָר‬ DHAVAR "ETSEM Objetos. Cosa ‫םימצע‬ Cosas.

Subir ‫ָעלָה‬ "ALAH LA"ALOT Costosa. De la Creación ‫גִּיר ֶחרֶט‬ GHIR JERET HE'AMIN Crea en ‫ָשרָף יַיִן‬ ‫יַיִן ָשרוּף‬ ‫ְבּרִיאַת‬ ‫הַעוֹלָם‬ BERI'AT HA"OLAM Creador. Subir KOSTAH RIKAH Costar. Alfarero ‫יוֹצֵר‬ YOTSEIR BARA' LIVR' 80 . Comportamiento Costumbre MISHPAT ‫ִמנְהָג‬ MINHAG ‫לְבוּש‬ ‫ִלבּוֹשת‬ ֶ ‫תּ‬ ‫ַש ֶחקָן‬ LEVUSH THILBOSHET ShAJEKAN Costumbre Judía MINHAG ‫ִמנְהָג‬ MINHAG Labor. Comportamient ‫ִמנְהָג‬ Costura ‫תִּפּוּר‬ ‫ָעלָה‬ ‫ַלעֳלוֹת‬ ‫יְ ָקרָה‬ YEKARAH Costumbre. Costumbre. Querida "ALAH Costoso. Querido ‫יָקָר‬ YAKAR Juicio. Calabera ‫גּוּלְגוֹלֶת‬ Crea ‫ֶה ֳאמִין‬ YAYIN SAROF YAYIN SARUF Crayón GHULGOLET ‫ֶה ֳאמִין ְבּ‬ Crea. de la Creación ‫ָבּרָא‬ ‫ִלבְרא‬ ‫בּוֹרֵא‬ BOREI' Creación del mundo HE'AMIN BE Creado. Aguardiente JAYETET THOFERET Craneo.Diccionario Español-Hebreo Costa del Mar ‫חוֹף ַהיָּם‬ Costa Iverica JOF HAYAM ‫חוֹף‬ ‫ַשּנְהָב‬ ֶ‫ה‬ JOF HASHENHAV Costa Rica ‫קוֹסטָה‬ ‫רִיקָה‬ Costar. Justicia ‫ִשפָּט‬ ְ‫מ‬ Costumbre Judía. Costura THIPUR ‫ְמלֶאכֶת‬ ‫ַמחַט‬ MELE'JET MAJAT Costurera ‫ַחיֶּטֶת‬ ‫תּוֹ ֶפרֶת‬ Coñac.

Crepúsculo YEVUL 'ASHRA'I 'AMUNAH Crema ‫ָשא‬ ָ‫דּ‬ DHASHA' MEVUGHAR MVVGR Interés. Media Luz ‫כַּרבֹּלֶת‬ Criada ‫ִש ְפחָה‬ ‫ַמדְגּרָה‬ ‫ִטפַּל‬ ‫הַינִיק יָנַק‬ Amamantar. Crecer Hierba ‫ַתּ ְרבִּית‬ Fe. Criar ‫ְשמָה‬ ָ‫נ‬ Crisálida ‫גִּלֶּם‬ Criatura. Crepusculo. Criatura Viviente BEIN "ARBAYIM SHIFJAH MADGHRAH Criar ‫ָבּרָא‬ BARA' KARBOLET Criadero ‫ֳא ֻמנָה‬ 'AMUNAH SHAMENET Oscuro. Viejo ‫ִשמּין‬ ְ‫ה‬ Brotar. de Gallo Creó. Creencia ‫ִדּמְדּוּם‬ Cresta. Crear ‫ָבּרָא‬ BARA' 'ADON "OLAM Crear. Crecer Grasa Crecido. Cultivar ‫יָצַר‬ YATSAR Crecer. Engrandecer ‫גִּדֵּל‬ Crecer de Nuevo GHADAL LIGDHL LGDVL GHIDHEIL Engordar. Niños Crimen NESHAMAH GHILEM ‫אָמַן‬ 'AMAN TIPAL HAYNIK YANAK Espiritu. Crear ‫בֵּין ֳע ְר ַבּיִם‬ DHIMDHUM Ocaso. Agrandar. Creencia ‫אֳמוּנָה‬ Crecimiento. Fruto. Formar Crecer. Producción ‫יְבוּל‬ Credito ‫אַש ַראִי‬ THARBIT ‫ַש ֶמּנֶת‬ Fe. Crecimiento ‫ִצ ֵמ ַח‬ TSIMEIAJ HISHMYN ‫ְמ ֻבגָּר‬ ‫רגובמ‬ ‫גָּדַל ִלגְדּל‬ ‫לודגל‬ ‫ֶצ ֱאצָא‬ TSE'ETSA' ‫ֳעבֵירָה‬ ‫ֶשע‬ ַ‫פּ‬ "AVEIRAH PESHA" Crisantemo ‫ַח ְרצִית‬ JARTSIT 81 .Diccionario Español-Hebreo Creador del Universo ‫אֳדוֹן‬ ‫עוֹלָם‬ Creó.

Eventos de los Días ‫ֶספֶר‬ ‫ִד ְברֵי‬ ‫ַהיָּמִים‬ Cruce Peatonal Cruce. Intersección ‫ַשבֵץ‬ ְ‫תּ‬ Empalar. M S 82 . F S ‫אֵיזוֹ‬ 'EIZO RAVUA" MERUBA" MERUBA" ‫אֵיזֶה‬ 'EIZEH Cual? Que? ‫אֵיזֶה אֵיזוֹ‬ ‫אֵילוּ‬ 'EIZEH 'EIZO 'EILU Cual?. Cruzar ‫ָצלַב‬ TSALAV THASHVEITS ‫אַ ְכזְרִיּוּת‬ ‫ָשת‬ ַ ‫ָפּר‬ ‫ְדּ ָרכִים‬ ‫ַמ ְצ ֵלבָה‬ PARASHAT DHERAJIM MATSLEIVAH MA"AVAR JATSIAYH Crucigrama ‫קְרוּמִי‬ KERUMI SEFER DIVREI HAYAMIM ‫ַמ ֳעבַר‬ ‫ֳח ִציָיּה‬ ‫בִּקּרֶת‬ Cual?. Crucificar Crueldad Cruel Cuaderno de Notas ‫ָחצָה‬ Cruz Roja Cuaderno Cuadrado ‫ַמ ְח ֶבּרֶת‬ MAJBERET Cuadernos ‫ַמ ְחבָּרוֹת‬ MAJBAROT MAJBERET PINKAT ‫רָבוּ ַע‬ ‫ְמ ֻרבַּע‬ ‫מְרוּבַּע‬ ‫ַה ְצּלָב‬ ‫הָאָדוֹם‬ HATSLAV HA'ADOM JATSAH ‫ַמ ְח ֶבּרֶת‬ ‫ִפּנְקָט‬ ‫אַ ְכזָרִי‬ 'AJZARI 'AJZERIUT Partir. Dividir mitad.Diccionario Español-Hebreo Cristal ‫בְּדלַח‬ Crítica BEDLAJ Crocante F ‫קְרוּמִית‬ BIKRET Crocante M KERUMIT Cronicas.

... Cada. Cuántos? KI ‫אַ ְר ַבּעִים‬ 'ARBA"IM Cuarta ‫ְקוַרְט‬ KEVART 83 .. Cuándo ‫כִּי‬ Cuándo? ‫ָמתַי‬ KA'ASHER Cuando. Para eso. Cuando pasa el próximo bus? ‫ְש‬ ֶ‫כּ‬ KESHE ‫ָמתַי יַגִּי ַע‬ ‫הָאוֹתוֹבּוּס‬ ‫ַהבָּא‬ Cuánto?. ‫ְש‬ ֶ‫כּ‬ MATAY Cuando Averbio KESHE Cuándo. En el tiempo de. En el tiempo que Cuando se abre el negocio? Cuarentena Cuánto Cuesta? JILUT KA'ASHER ‫ָמתַי‬ ‫ַהחֳנוּת‬ ‫נִ ְפ ַתּחַת‬ ‫ַכּמָּה זֶה‬ ‫עוֹלֶה‬ KAMAH ZEH "OLEH Cuarenta KAMAH ‫חִלּוּט‬ ‫ֳשר‬ ֶ ‫ַכּא‬ MATAY HAJANUT NIFTHAJAT KAMAH ‫ַכּמָּה‬ ‫ְלעֵת‬ LE"EIT MATAY YAGHIA" HA'OTOBUS HABA' Cuánto?.Diccionario Español-Hebreo Cual autobus va a la ciudad? ‫אֵיזֶה‬ ‫אוֹטוֹבוּס‬ ‫ַמגִי ַע‬ ‫ָלעִיר‬ Todos. Cuántos? ‫ַכּמָּה‬ Cuándo. Cualquier ‫כָּל‬ KAL 'EIZEH 'OTOVUS MAGIA" LA"IR Cualquiera ‫מַה ֶש כָּל‬ ‫ֶשהוּא‬ ‫אֵיזֶה‬ ‫ֶשהוּא‬ Cuán bueno? ‫מַה טּוֹב‬ ‫ַכּמָּה טּוֹב‬ MAH TOV KAMAH TOV MAH SHE KOL SHEHU' 'EIZEH SHEHU' Cuán grande? ‫מַה גָּדוֹל‬ ‫ַכּמָּה גָּדוֹל‬ MAH GHADOL KAMAH GHADOL Cuándo ‫ֳשר‬ ֶ ‫ַכּא‬ Porque.

Oficina ‫ֶרבַע‬ ‫קוּבִיוֹת‬ ‫ֶקרַה‬ KUBIAYH HUNGARIT Cubrir ‫כִיסֵה‬ JISEIH KUVIOT KERAH Cubrir ‫ָכּסָה‬ KASAH Cuchara ‫ֵכ ְף‬ JEIF 84 .. Fracción REVI"IT Baño.Diccionario Español-Hebreo Cuarta F ‫ְרבִיעִית‬ Cuarto. Cuarto de Baño ‫ֳחדַר‬ ‫ֵשירוּתִים‬ ‫ֵשירוּתִים‬ REVA" Cuarto de Baño ‫ֳחדַר‬ ‫עֳבוֹדָה‬ Vestidor. Envuelto ME"UTAF ME"UTAF Cubo mágico KUVIAH KUVIAH Cubos de Hielo ‫אַ ְרבַּע‬ ‫מֵאוֹת‬ 'ARBA" MEI'OT KUBAH Cubierta del Arca Sagrada ‫אַ ְר ָבּעָה‬ 'ARBA"AH 'ARBA"AT 'ALAFIM Cuba ‫אַ ְר ַבּעַת‬ ‫ַהמִינִים‬ 'ARBA"AT HAMINIM 'ARBA" ‫אַ ְר ַבּעַת‬ ‫ֳא ָלפִים‬ ‫ֶרבַע ל‬ REVA" L 'ARBA" JOSOT Cuatro F ‫ֳחדַר‬ ‫ָשה‬ ָ ‫הַלבּ‬ JADAR HALBASHAH REVI"I ‫אַ ְרבַּע‬ ‫כוֹסוֹת‬ ‫ֶחדֶר‬ ‫אַ ְמ ַבּ ְטיָה‬ JEDER 'AMBATYAH JADAR SHEIRUTIM SHEIRUTIM Cuarto de trabajo. Cuarto de vestir JADAR "AVODAH Cuarto M ‫ְרבִיעִי‬ Cuatro copas Cuarto para las. hora ‫אַ ְרבַּע‬ Cuatro especias Cuatro Mil Cuatro M ‫קוּבָּה‬ Cuatrocientos Cubo Cubierta ‫ִמ ְכסֶה‬ MIJSEH KAPRET ‫ְמ ֻעטָּף‬ ‫מְעוּטָּף‬ ‫קוּ ִביָה‬ ‫ֻק ִביָה‬ ‫קוּ ִבּיָיה‬ ‫הוּנְגָרִית‬ ‫כַּפּרֶת‬ Cubierto..

Cuentero SEFIRAT HA"OMER Cuento. Cuenta ‫חוּ ְליָה‬ ‫ֻח ְליָה‬ Cuenta de banco Cuenta de ahorro Cuenta del Omer Cuenta de Cheques ‫ִספֵּר‬ SIPEIR ‫תֶשבּוֹן עוֹ‬ ‫ש עוֹבֵר‬ ‫ָשב‬ ָ‫ו‬ TEShBON "O SH "OVEIR VASHAV Chismoso. Cuento ‫אַגָּדָה‬ 'AGHADAH 85 . Cuenta JESHBON Junta. Corte de pelo ‫חֶשבוֹן‬ ‫חִיסּכוֹן‬ JESHVON JISJON JEISHVON BANK ‫ְספִירַת‬ ‫הָעוֹמֶר‬ ‫ֶשבּוֹן‬ ְ‫ח‬ JESHBON JULYAH JULYAH ‫חֵשבוֹן‬ ‫בַּנק‬ ‫ַצוָּאר‬ ‫צַווָאר‬ ‫ָרכִיל‬ ‫ְרכִילֵאי‬ RAJIL REJILEI'Y Agadá. Leyenda.Diccionario Español-Hebreo Cucharadita ‫ַכּפִּית‬ Cucharaditas KAPIT Cucharón ‫כַּף‬ KAPIOT Cucharones KAF Cuchillo ‫ַסכִּין‬ ‫ַשכִּין‬ Cuchillo de Pan Cuchillo de Mantequilla ‫ַסכִין‬ ‫בִיתוּר‬ ‫ַסכִין‬ ‫ְמרִיחָה‬ SAJIN MERIJAH Cuchillo de Queso ‫ַסכִין‬ ‫ִלגְבִינָה‬ SAJIN LIGVINAH SAJIN LEFURISAH LEJEM Cuchillo de Tallar ‫כַּפּוֹת‬ KAPOT SAKIN SAKIN ‫ַסכִין‬ ‫ְל ֻפרִיסַה‬ ‫ֶלחֶם‬ ‫ַכּפִּיוֹת‬ Cuchillo Japonés ‫ַסכִּין יַָפנִי‬ SAKIN YAFANI SAJIN VITUR Cuchillos ‫ַסכִּינִים‬ Cuello SAKINIM Cuenta ‫ֶשבּוֹן‬ ְ‫ח‬ TSAVA'R TSAVVA'R Aritmética.

Culpable ‫אַשמָה‬ Culpable ‫אַשם‬ ֶ 'ASHAM 'ASHMAH "AON RASHA" 'ASHEM 86 . Banda de Región ‫ֶחבֶל‬ Cuerno ‫ֶקרֶן‬ SIPURIM Cuerda JEVEL ‫עוֹר‬ Cuerno de carnero Cuesta mucho ‫עוֹרֵב‬ Cuerpo Cuida de comunicarnos M ‫עוֹלֶה‬ "OREIV Amontona. Culpa. Culpable BEJINAH ‫ִש ְמרִי עַל‬ ‫ֶשר‬ ֶ‫ק‬ ‫נִזְהַר‬ NIZHAR ‫ְשמוֹר עַל‬ ‫ַע ְצ ְמ ָך‬ SHEMOR "AL "ATSMEJA Culpa PESHA" Culpa. Prueva ‫ְבּחִינָה‬ ‫ְמ ֳערָה‬ ME"ARAH Cuida de comunicarnos F ‫ְשמוֹר עַל‬ ‫ֶשר‬ ֶ‫ק‬ Tenga Cuidado. Rebelión ‫ֶשע‬ ַ‫פּ‬ ‫אָשם‬ ָ Culpable ‫אָשם‬ ֵ Culpar.Diccionario Español-Hebreo Cuento ‫סִפּוּר‬ SIPUR Cuento. Ejemplo ‫ָשל‬ ָ‫מ‬ Cuentos MASHAL Cuerda. Cuesta ‫עוֹלֶה‬ ‫ַה ְרבֵּה‬ Examen. Cuestionario. Asciende. Cuidar ‫ִש ְמרִי עַל‬ ‫ַע ְצ ֵמ ְך‬ Cuidate M SHIMRI "AL "ATSMEIJ Culpa. Pecado ‫עָוֹן‬ ‫ָשע‬ ָ‫ר‬ 'ASHEIM Transgresor. Corte de Cabello ‫סִפּוּר‬ ‫סִיפּוּר‬ SIPUR SIPUR Cuento. Ofrenda de culpa "OLEH SHIMRI "AL KESHER SHEMOR "AL KESHER Cuidate F ‫גּוּף‬ GHUF "OLEH HARBEIH Cueva ‫שוֹפָר‬ SHOFAR "OR Cuervo ‫ֶחבֶל‬ JEVEL KEREN Cuero. Piel ‫סִפּוּרִים‬ ‫אַשמָה‬ ְ 'ASHMAH Iniquidad.

Indemnización KETAV MASMEROT Pagos. Cima ‫ִפּ ְסגָּה‬ ‫יוֹם ֻה ֶלּדֶת‬ Cumpleaños ‫םייק‬ KYYM Cuna ‫ֳערִיסָה‬ ‫ִמ ְכלָאַה‬ ‫אֵבוּס‬ ‫םירדנלס‬ ‫יְמֵי ֻה ֶלּדֶת‬ ‫הוּ ֶלדֶת‬ YEMEI HULEDET HULEDET Adulación. Recuperació ‫ָרפַא‬ Curiosidad ‫ַס ְקרָנוּת‬ RAFA' MARPEI' SAKRANUT Curar 87 . Cumplir Cuna ‫ִבּצֵע ל ַב ֵצּ ַע‬ BITSEI" LVATSEIA" ‫ִערִיסָה‬ "IRISAH "ARISAH MIJLA'AH 'EIVUS SLNDRYM Cama. Curando. Cuota. Curando.Diccionario Español-Hebreo Acusar. Culpable HE'ASHIM Crecer. Cuna ‫ֶערֶש‬ Camas. Cunas "ERES Cuneiforme ‫ְכּתָב‬ ‫ַמ ְסמְרוֹת‬ "ARSOT Pago. Recuperació ‫ַמ ְרפֵּא‬ ‫עֳרשוֹת‬ ‫ַשלוּם‬ ְ‫תּ‬ THASHLUM ‫תְּלוּש‬ ‫שוֹבַר‬ THELUSH SHOVAR ‫ַמ ְרפֵּא‬ MARPEI' Curación. Cuotas. Indemnizaciones ‫ַשלוּמִים‬ ְ‫תּ‬ ‫ַשלוּמוֹת‬ ְ‫תּ‬ Cupon THASHLUMIM THASHLUMOT Curación. Cultivar ‫גִּדֵּל‬ 'ASHMAH Cultura GHIDHEIL Cumbre. Cumplido YOM HULEDET Cumplir ‫ַתּרְבּוּת‬ THARBUT PISGHAH Cumpleaños ‫אַשמָה‬ ‫ֳחלָקוֹת‬ ‫ַמ ֳחמָאָה‬ JALAKOT MAJAMA'AH Llevar a cabo. Culpar ‫ֳשים‬ ִ ‫ֶהא‬ Culpar.

Noquero SAMAN ‫בּוּ ְרסִי‬ ‫ֻבּ ְרסִי‬ BURSI BURSI Raspar. Maestro.Diccionario Español-Hebreo Curioso ‫ַס ְק ָרנִי‬ Bendita. Girar V ‫ָכּפַף‬ Curva. Curtir ‫ַקרַד‬ Curvar. Curso. Sendero ‫ַמסְלוּל‬ Cursor ‫ַסמָן‬ ‫ֶאגֶד‬ ‫מִי ַדּבֵּק‬ 'EGED MIDHABEIK Curso de Hebreo MASLUL ‫אוּ ְלפָּן‬ 'ULPAN Curtidor. Curita SAKRANI Ruta. Escalinata KARAD HITKOFEIF Deber. Prestamo ‫נְתִינִים‬ NETINIM ‫ַשּא‬ ָ‫מ‬ MASHA' Dados ZEVED Dados al templo ‫ָחלִילָה‬ JALILAH NOTEIN Regalo. Dote. Custodia KAFAF Custodia de los niños ‫מִשמוֹרֶת‬ ‫ְקטִינִים‬ ‫ִש ֶמרֶת‬ ְ‫מ‬ MISHMERET Cuñada ‫גִּיסָה‬ GHISAH MIShMORET KETINIM Cuñado ‫ִהתְכּוֹפֵף‬ ‫גִּיס‬ GHIS DEF D os ‫אֵל‬ D os 'EIL D os D os ‫אָלוֹ ַהּ‬ YY ‫רִיבוֹן‬ 'ALOAH Señor. El nombre ‫ַשם‬ ֶ‫ה‬ ‫נוֹתֵן‬ D os prohibe ‫זֶבֶד‬ Dábito. Dadiva RIVON 'ELOHIM HAShEM Da ‫יי‬ ‫ֻקבִּיוֹת‬ KUBIOT Dalet ‫ד ַדלֱת‬ D DALET 88 . D os ‫אֳלֹהִים‬ D os ‫אֶלֹהִים‬ 'ALOHIM D os. Adobar.

Fuera De ‫ִהזִיק‬ HIZIK FITSUYIM De HITJAYEIV L NETUNIM DHAVID Daños punitivos HODAH ‫ִמ ֵמ ֵמ ַה‬ MI MEI MEIAH Como.. D os es mi juez ‫ֶספֶר‬ ‫ָדנִיֵאל‬ SEFER DANIEI'L Danza ‫רִקּוּד‬ Bailar. Del SHEL De. Señora. Herir ‫ֶשל‬ De ‫מִן ִמ ֵמ מי‬ MIN MI MEI MY Acuerdo a. Testificar ‫ֵהעִיד‬ Iluminar. De Acuerdo a ‫כְּמוֹ‬ KE KEMO 89 . Otorgar ‫ֶה ֳענִיק‬ ‫ל ַהעֳניק‬ ‫ִשקָה‬ ְ‫ה‬ ‫הקש‬ ‫נָתַן‬ NATAN Dar. Señorita. Dar de Beber ‫ָרקַד‬ ‫ִה ְספִּיק‬ ‫ִספֵּק‬ HISPIK SIPEIK Dar en Matrimonio ‫ִשּיא‬ ִ‫ה‬ Agradecer. Danzar RIKUD Dar ‫ָלתֵת נָתַן ל‬ RAKAD Dar LATEIT NATAN L Dar. Juego ‫ָמרָה גֶ ֶברֶת‬ MARAH GEVERET ‫ַד ְמקָה‬ Damas GEVIROT Dan DAMKAH Daniel ‫ָדנִיֵאל‬ DANIEI'L ‫גְבִירוֹת‬ ‫דָּן‬ DHAN Daniel. Dar Gracias ‫הוֹדָה‬ ‫ִה ְת ַחיֵּיב ל‬ HINHIR Darse en Prenda.Diccionario Español-Hebreo Sra. De acuerdo a ‫ְלפִי‬ LEFI ‫מִן‬ MIN De. Obligarse ‫ָתּמָר‬ Datos ‫נְתוּנִים‬ HISI' HISHKAH SHKH Dar Evidencia. Tener Oportunidad HE"ANIK LHA"ANYK Irrigar. Dar Luz ‫ִהנְהִיר‬ Dátil HEI"ID THAMAR David ‫ָדּוִד‬ ‫פִיצוּיִים‬ Dañar. Dama Damas. De Acuerdo a ‫ְכּ‬ Como.

Diccionario Español-Hebreo De ahora en adelante ‫ְל ַהבָּא‬ De aquí y de allá LEHABA' De día ‫יוֹמָם‬ POH VASHAM De donde YOMAM De donde? ‫ִמאֵיפֹה‬ ‫מֵאַיִן‬ ‫ֵמהֵיכָן‬ ‫ָשם‬ ָ ‫פֹּה ו‬ ‫מֵאַיִן‬ MEI'AYIN De El ‫ֶשלוֹ‬ SHELO MI'EIFOH MEI'AYIN MEIHEIJAN De Ella ‫ֶשלָהּ‬ De Ellas SHELAH De Ellos ‫ֶש ַלהֶם‬ SHELAHEM De hoy en adelante ‫מִן הַיּוֹם‬ ‫ַהזֶּ ִה‬ ‫וָ ָהלְאָה‬ ‫ֶש ַלהֶן‬ SHELAHEN Dé gracias. Admita ‫הוּדָה‬ De lejos ‫ֵמרָחוֹק‬ HUDAH MEIRAJOK MIN HAYOM HAZEHI VAHAL'AH De madera y piedra ‫ֵמעֵץ‬ ‫וּ ֵמ ֶאבֶן‬ De mi parte LEDIDI MEI"EITS UMEI'EVEN De ninguna manera ‫לֹא בָּא‬ ‫ֶשבּוֹן‬ ְ ‫ְבּח‬ Nuevamente. De Nuevo ‫שוּב‬ De Repente. De todos modos De una vez ‫אַ ְד ַרבָּה‬ Dé una bebida 'ADRABAH ‫אַחַת ְבּבַת‬ ‫בִּן ֶרגַע‬ BEVAT 'AJAT BIN REGA" ‫ִשקָה‬ ְ‫ה‬ HISHKAH De una vez ‫ֵחכֶף וּ ִמיָּד‬ JEIJEF UMIAD 90 . Repentinamente ‫ִפּתְאם‬ ‫ֶפּתַע‬ LO' BA' BEJESHBON De prisa ‫ְבּ ִחפָּזוֹן‬ BEJIPAZON ‫ְלדִידִי‬ SHUV PIT'M PETA" Al contrario.

Deber. Debilidad ‫ֵישה‬ ָ ‫ְכּח‬ JALASh Debilidad KEJEISHAH Debilitarse. Debajo MIPA"AM LEPA"AM Debajo. Custodia ‫ִש ֶמרֶת‬ ְ‫מ‬ MISHMERET Obligar. Hundirse ‫ָרפָה‬ ‫ָבלָה‬ Debora Deliberar. Tareas para la casa ‫ִשעוּרֵי‬ ‫ַבּיִת‬ MITHAJAT THAJAT Deber. Abajo ‫ִמ ַתּחַת‬ ‫ַתּחַת‬ LEMATAH LEHALAN MILMATAH MITHAJAT Deber. Ser ‫חָב חוב‬ Deberes. Decidir ‫בזכיא‬ 'YJZV ‫יָעַץ‬ ‫דְבוֹרָה‬ DEVORAH Bajar. Decender VALAH Decepcionar. Tarea para la casa ‫ִשעוּר ַבּיִת‬ Deber. Debil M ‫ָשה‬ ָ ‫ַחלּ‬ ‫עָלוּלָה‬ JALASHAH Suceptible. Estar en Deuda ‫ִחיֵב חִייֵב‬ JIEIV JIYEIV ‫ְל ַמטָּה‬ ‫ְל ַהלָּן‬ ‫ִמ ְלּ ַמטָּה‬ ‫ִמ ַתּחַת‬ SHI"UR BAYIT JAV JVV SHI"UREI BAYIT Débil F Suceptible. Debil F ‫עָלוּל‬ Débil M ‫ָחלָש‬ "ALUL Pobreza. Desilusionar ‫ֶשח‬ ַ‫י‬ YEShAJ RAFAH Ser usado. Decaer "ALULAH ‫יָרַד‬ YARAD Con Decisión. Decididamente Decidir YA"ATS ‫ְבּ ֶה ְחלֵט‬ BEHEJLEIT ‫ֶה ֱחלִיט‬ ‫חלט‬ ‫ִה ְכרִי ַע‬ ‫ערכ‬ HEJELIT JLT HIJRIA" JR" Decidirse ‫ֶה ֳחלִיט‬ ‫טילחהל‬ Decimo M ‫ֳשירִי‬ ִ‫ע‬ "ASIRI HEJALIT LHJLYT 91 . Culpable.Diccionario Español-Hebreo De vez en cuando ‫ִמ ַפּעַם‬ ‫ְל ַפּעַם‬ Bajo. Abajo.

Declinación ‫יְרִידָה‬ Blanqueador. Decorar Decorar ‫ָחסַר‬ Decorativo ‫חֳנוּכָּה‬ ‫ֳחנֻכָּה‬ JANUKAH JANUKAH HILBIN ‫גִּנְדֵּר‬ ‫ֻשּת‬ ָ ‫ְמק‬ ‫קִשּוּטִי‬ MEKUSHAT KISHUTI Dedal. Decrecer JIVAH KISHUTIM KISHEIT "ITEIR YIPAH ‫ָשט‬ ַ‫ק‬ ‫תַּצהִיר‬ THATSHIR THAF'URAH KISHUT YIPUY ‫ִשּט ִעטֵּר‬ ֵ‫ק‬ ‫יִפָּה‬ ‫ַה ְכ ָרזָה‬ HAJRAZAH MEGILAT HA"ATSMAUT Declarar. Informar ‫ֶה ְחלֵט‬ HEJLEIT NE'UM Declaración de la independenci ‫ְפּסָק‬ PESAK HAJLATAH Declaración ‫ָשח שיח‬ ‫ֶא ְצבְּעוֹנִית‬ 'ETSBE"ONIT Dedo. Flor JASAR Januca. Inauguraci YERIDAH GHINDHEIR KASHAT Perder. Desinencia Decoración ‫נְ ִטיָּא‬ NETIA' ‫ַתּפְאוּרָה‬ ‫קִשּוּט יִפּוּי‬ Declaración jurada Decorar Declarar. Dedo del pie ‫ֶא ְצבַּע‬ 'ETSBA" 92 .Diccionario Español-Hebreo Decir ‫ִהגִּיד‬ ‫ְל ַהגִּיד‬ Decir SAJ SYJ HIGHID LEHAGHID Decir. Dedicación. Expresar Opinión ‫ִחוָּה‬ Descenso. Resolucíon ‫ַה ְח ָלטָה‬ ‫נְאֻם‬ Decisión ‫ְמגִילַת‬ ‫ָה ַע ְצמָוּת‬ Declaración ‫ִהגִיד‬ HIGID Declare ‫ִה ְכרִיז עַל‬ HIJRIZ "AL Declinación. Decolorante ‫ִה ְלבִּין‬ Decoraciones ‫קִישוּטִים‬ Adornar. Contar ‫אָמֶר‬ Decisión 'AMER Decisión.

aydar ‫ָעזַב‬ "AZAV Dejar. Dejar. Quedar ‫ִשאִיר‬ ְ‫ה‬ ‫ָכּלָה‬ ‫ָעזַב ַלעַזב‬ Abandonar. Abandonar Dejar ‫הוֹתִיר‬ NATASH ‫ָחדַל‬ Dejar ‫ָקדִימָה‬ KADIMAH KALAH ‫ָשבַק‬ SHAVAK De. Traicione. Renunciar ‫נָטַש‬ Dejar. Dejar. Del JADAL Delante HISH'IR "AZAV LA"AZV HOTIR Deje ‫ִעזְבִי אוֹתִי‬ ‫ִמ ֵמ ֵמ ַה‬ MI MEI MEIAH Antes.Diccionario Español-Hebreo Dedo. Finalizar. Defrauda ‫ָמעַל‬ Degenerado ‫התנוּן‬ MA"AL HTNVN LETHVOA" LEDIN Degradar ‫נִבֵּל‬ Dejame en paz F NIBEIL Dejame en paz M ‫עֳזוֹב אוֹתִי‬ "AZOV 'OTI "IZVI 'OTI Dejar. Hace. Completar Abandonar. Ahorrar. Delante ‫ִל ְפנֵי‬ LIFNEI 93 . Dedo del pie ‫ֶא ְצבַּע‬ Dedo del pie 'ETSBA" Dedos ‫ֶא ְצבָּעוֹת‬ BOHEN Defectuosa 'ETSBA"OT Defectuoso ‫פָּגוּם‬ Defensa ‫פְּגוּמָה‬ PEGUMAH Defender PAGUM ‫ֳהגָנָה‬ ‫ַסנַּגוֹ ִריָּה‬ ‫טֵעוּן‬ ‫בֹּהֶן‬ ‫ֵהגֵן‬ HEIGEIN Defensor ‫ַסנֵיגוֹר‬ SANEIGOR HAGANAH SANAGORIAH TEI"UN Defensor publico ‫ָסנֵיגוֹר‬ ‫צִיבּוּרִי‬ Deficid de comercio exterior SANEIGOR TSIBURI Definir ‫ִהגְדִּיר‬ ‫רידגהל‬ HIGDHIR LHGDYR Defraudar ‫ֶלתְּבוֹ ַע‬ ‫ְלדִין‬ ‫גֵירָעוֹן‬ ‫מִס ָחרִי‬ GEIRA"ON MISJARI Malversar.

Demostrar ‫ִהרְאָה‬ ‫הוֹכִי ַח‬ HIFGHIN FGN Demuestre. Hacer SIRGHEIL "AMONUT DEMOKRATIAH Demorar. Reclamar Demandar. Investiga ‫ָדּרַש‬ Democracia Democracia ‫דֶמוֹק ַר ִטיָה‬ DHARASH TAVA" Destruir. Tierno. Regir Dibujar lineas ‫תּוֹ ֵב ַע‬ ‫עִיכֵב‬ "ADIN "AVAL Demandante. Delicad ‫ַרכָה‬ Delicada. Levantar. Introduzca a alguie THELUNAH Paró. Delineador ‫ִמכְחוֹל‬ Callar. Delicad Suave. Refinado ‫אָנִין‬ NA"IM Lápiz Kajal. Refinado ‫ָעדִין‬ ‫נְעִימָה‬ 'ANIN Deliciosa. Tierna. Preguntar. Plasentero "ADINAH Delicado. Decidir ‫יָעַץ‬ RAJAH Delicioso. Demorar "IJEIV Demostrar. Alegrarse ‫ִה ְת ַענֵג‬ Deletrear HIT"ANEIG ‫ִשּף‬ ֵ ‫ִאיֵּת כּ‬ ‫ְה ְקסִים‬ 'IEIT KISHEIF SIM Deletreo ‫ְכּתִיב אִיּוּת‬ Delfín KETIV 'IUT ‫דוֹ ְלפִין‬ ‫ִשבּוּט‬ DOLFIN SHIBUT ‫ַר ְך‬ YA"ATS Suave. Querellante Demora RAJ ‫ִה ְפגִּין פגן‬ HITSIG "OMEDET HIR'AH HOJIAJ HIDGIM 94 . Parar. Posponer NE"IMAH Delinear. Refinada ‫ֳאנִינָה‬ Deliberar. Demanda legal ‫תְּלוּנָה‬ ‫ָתבַע‬ ‫עַמּוֹנוּת‬ THOVEIA" Demandar. Discuta ‫ִהצִּיג‬ Demuestre ‫ִה ְדגִים‬ ‫ָדּחָה‬ DHAJAH Demuestre.Diccionario Español-Hebreo Deleitarse. Demoler ‫ָהרַס‬ HARAS ‫עוֹ ֶמדֶת‬ Mostrar. Timida. Refinada ‫ֳעדִינָה‬ Delicada. Plasentera ‫נָעִים‬ Delincuente ‫ַעוָּל‬ 'ANINAH Delicado. Timido. Deliverar ‫ִה ְסגִּיר‬ MIJJOL HISGHIR ‫ִס ְרגֵּל‬ Acusación.

Dudoso M Deposito N ‫פִּיקָּדוֹן‬ Depresión ‫ֵשפֶל‬ DHIRAH PIKADON Miserable. Verter Vaciar. Interior ‫ְפּנִימִי‬ ‫ְפּנִימָה‬ ‫ָחרַף‬ JARAF Densidad BESHEIM ‫ְצפִיפוּת‬ TSEFIFUT Dentro de ‫ְפּנִימָה‬ PENIMAH PENIMI PENIMAH Departamento. Apartamentos ‫דִּירוֹת‬ Dependiente F. Apartamento ‫דִּירָה‬ Departamentos. Deprimido ‫נִ ְדכָּא‬ ‫נִ ְדכֶּה‬ NIDKA' NIDKEH Derecha ‫יָמִין‬ Recto. Deprimido DHIROT ‫עֳנוּמָה‬ "ANUMAH Miserable. Derecho YAMIN Derecho. Derramar. Derramar ‫ִהגִּיר ָמזַג‬ ‫זָרַם‬ HIGHIR MAZAG Inundar. por el nombre de ‫ְשם‬ ֵ‫בּ‬ Dentro. Desaliñada ‫ִלכְלוּכִית‬ LIJLUJIT 95 . Deprimida ‫נִ ְדכֵּאת‬ ‫עָנוּם‬ "ANUM THALUY SHEIFEL Triste.Diccionario Español-Hebreo Demuestre. Deprimida NIDKEI'T Triste. Sur ‫יָמִין‬ YAMIN Derecho de via ‫זְכוּת‬ ‫ְקדִימָה‬ ‫ָשר‬ ָ‫י‬ YASHAR Derecho. Fluir ‫ָש ַפ ְך‬ Desagradable ‫לֹא נָעִים‬ SHAFAJ ‫נִקֵּז‬ Desaguar NIKEIZ ZARAM LO' NA"IM Sucia. Politica ‫ִה ְפגִין‬ Denigrar HIFGIN Denominado. Dudoso F ‫תְּלוּיָה‬ ‫תָּלוּי‬ THELUYAH Dependiente M. Privilegio ‫זְכוּת‬ Derechos ‫זָכוּיוֹת‬ ZEJUT ZAJUYOT ZEJUT KEDIMAH Derechos de acceso ‫ְשאוֹת‬ ָ ‫ַהר‬ Derechos de autor HARSHA'OT ‫זֶכוּת‬ ‫יוֹצרִים‬ ZEJUT YOTSRIM Derramar.

Descansar. Peludo HITPATHJUT Desastre ‫אָסוֹן‬ ‫ָדמַם דִּימֵּם‬ DAMAM DHIMEIM ‫ָפּרַע‬ PARA" ‫ְמ ֻרפָּט‬ ‫מְרוּפָּת‬ MERUPAT MERUPAT Desayuno 'ASON ‫פַּת‬ ‫ַש ֳחרִית‬ PAT SHAJARIT Desayuno ‫אֳרוּחַת‬ ‫בֹּקֶר‬ ‫אֳרוּחַת‬ ‫בּוֹקֶר‬ Descansado V Intr ‫נָח לָנוּ ַח‬ NAJ LANUAJ 'ARUJAT BOKER 'ARUJAT BOKER Descansar. descarga ‫זָב‬ Descarga mucosa ZAV Descargar. ser Negligente Desaseado. QDP ‫ֵהנִי ַח‬ ‫ָשבַת‬ HEINIAJ Cesar. Archivos ‫הוֹרִיד‬ ‫ָק ַבצִים‬ HORID KOVATSIM 96 . Guard Shabat ‫ָשלוֹם‬ ‫ַל ֳעפָרוֹ‬ Descanso. Liberar ‫ָפּרַק‬ PARAK ‫זוֹב‬ ZOV Descargar.Diccionario Español-Hebreo Desamparo ‫ְשכֹל‬ ‫ְשכוֹל‬ Desangrar SHEJOL SHEJOL Desaparecer. Permitir Descanse en Paz. Reposo M ‫מְנוּ ַח‬ ‫מְנוּחָה‬ NAJ LANUAJ Descanso. Ocultarse Desarrollo ‫נָ ְעלַם‬ NA"LAM ‫ִה ְת ַפּתְּחוּת‬ Desarraigar. Reposo F ‫נוּ ַח נֹח‬ Descanso ‫ֶשבֶת‬ SHALOM LA"AFARO Descanso Descanso ‫נָח לָנוּ ַח‬ NUAJ NOJ Descanso Completo ‫ַשבָּתוֹן‬ SHAVAT MENUAJ MENUJAH SHEVET Descansos SHABATON ‫נוֹחִים‬ ‫נֹחִים‬ NOJIM NOJIM Flujo.

Descender. Hacer Sobrio ‫ִפּכָּח‬ Deseo. Salida ‫מוֹצָא‬ Cortar. Deseos ‫ַבּקָּשוֹת‬ BAKASHOT 97 . Descendientes ‫זֶרַע‬ Descenso. Descartar Bajar. Ponerse Sol ‫ָשקַע‬ Semilla. Desconectar ‫נָתַק‬ YERIDAH Descubrimiento. Deseo. Este. Desear. Declinación ‫יְרִידָה‬ HISIAJ NASHAR Descender. Descartar Desemborrachar. Deseo ‫ָשה‬ ָ ‫ַבּקּ‬ BAKASHAH RATSON MISH'ALAH 'IJUL Deseo. Descender ‫ָשר‬ ַ‫נ‬ YARAD LAREDET Hundir. Desear ‫ל לחיא‬ ‫ִהסִּי ַח‬ ‫ֵחפֶץ‬ 'YJL L RATSAH LIRTSOT Adornar. Ir Lejos ‫הלג‬ Descuento ‫ַהנָּחָה‬ SHAKA" ZERA" GHILUY GHILUY ‫מֵאָז‬ Desde que Desde aquí ‫ִמכָּאן‬ ‫מֵאָז‬ MEI'AZ Desde entonces. Favor ‫רָצוֹן‬ Deseo YIJUM RATSON ‫ֵשק‬ ֶ‫ח‬ JEIShEK Pedidos. Rimar ‫ָשק‬ ַ‫ח‬ JASHAK Desechar. Descender ‫יָרַד ָל ֶרדֶת‬ Caer.Diccionario Español-Hebreo Absolución. Placer PIKAJ ‫רָצוֹן‬ ‫ִשאָלָה‬ ְ‫מ‬ ‫אִחוּל‬ HISIAJ JEIFETS Pedido. Revelación ‫גִּילּוּי גִּלּוּי‬ Descubrir. Paracaidas ‫ָצנַח‬ Descenso. desde entonces TSANAJ ‫ָרצָה‬ RATSAH Congratular. desde entonces ‫אֵי ִמזֶּה‬ Deseable F ‫רָצוּיָה‬ ‫רָצוּי‬ ‫ָרצָה‬ ‫ִלרְצוֹת‬ MEI'AZ RATSUYAH Deseao RATSUY Desear NATAK MIKA'N 'EI MIZEH Deseable M MOTSA' GLH HANAJAH Desde entonces. Excitación Sexu ‫יִחוּם‬ Voluntad. Descargo ‫זִיכּוּי‬ ‫ִהסִּי ַח‬ ZIKUY Desechar. Fervor. Pertenencia Deseo.

Diccionario Español-Hebreo Desertado. Designar. Seco ‫ָשמֵם‬ Despedir. Visitar Colocar. Desfalco ‫ֶמעִילָה‬ Abuso. Desgracia ‫ֶח ְרפָּה‬ Desgracia ME"ILAH ‫ֳע ָרבָה‬ ‫ִבּזָּיוֹן‬ BIZAYON Deshidratación ‫יִיבּוּש‬ YIBUSH Desierto. Desolado 98 . Estepa "ARAVAH ‫ִמ ְדבָּר‬ MIDBAR ‫ָפּקַד‬ MIDBARIM Comandar. Desolado. Escapar SHAMEIM Desesperar ‫ִה ְתיָאֵש‬ "ARAK Desesperarse HITYA'EISH Malbersación. Desmayado. Desilusionar ‫בזכיא‬ Desinfección Desiertos ‫ִמ ְד ָבּרִים‬ ‫יאש נוֹאַש‬ ‫ִה ְתיָאֵש‬ Y'Sh NO'ASH HITYA'EISH JERPAH Desierto ‫ָערַק‬ HE"EMID YA"AD ‫נְ ִטיָּא‬ 'YJZV Declinación. Desinencia ‫חִטּוּי חִטּוּא‬ Desinfectar ‫אטיח‬ JITUY JITU' Deslealtad ‫ֶבּגָד‬ Desmayarse ‫קָלוּש‬ Deslealtad ‫ָחתַת‬ KALUSH Quebrantado. Designar ‫ֶה ֱעמִיד‬ Designe. Rebelarse ‫ָמרָה‬ ‫ָחרֵב‬ SHEMAMAH En ruinas. Fijar. Desolado ‫ָשמֵם‬ Desertar. Eximir ‫ָפטַר‬ "EIROM Desolación JATAT HITALFUT "EIRUMAH Desnudo ‫ָבּגַד ְבּ‬ BAGAD BE HIT"ALEIF Desnuda NETIA' JYT' BEGAD Desmayado PAKAD ‫ְש ָממָה‬ SHAMEIM MARAH JAREIV FATAR Desertado. Destine ‫יָעַד‬ Decepcionar. Ser ‫ִה ְת ַעלֵּף‬ Desmayo ‫ִהתַלּפוּת‬ ‫עֵי ֻרמָּה‬ ‫עֵירֹם‬ Desnudez ‫ֶע ְרוָה ַמעַר‬ "ERVAH MA"AR Desobedecer.

Hechar del Trabajo Despertar ‫ִשבִּית‬ ְ‫ה‬ HISBIT Reloj de Alarma. Más Tarde ‫נִמְאַס‬ NIM'AS ZILZAL Rechazar. Rechazar ‫אַ ֳחרֵי‬ Después ‫ְל ַהלָּן‬ ‫אַחַר כָּך‬ Después. Hacia ‫אַ ֳחרֵי כֵן‬ 'AJAREI JEIN Destilar. Aún mas. Ser Después. Mas tarde ‫זָנַח‬ Despreciar ‫מָאַס‬ ZANAJ Despreciar. Despreciar ‫תְּצוּגָה‬ ‫הַפגָנָה‬ ‫מֵיצָג ָמסְן‬ ‫ִמיְרָקע‬ THETSUGAH HAFGANAH MEITSAG MASN MIRAK" HITMOTEIT Despreciar ‫עוֹרֵר‬ "OREIR HITSIG HIFGHIN HER'AH GHOLEIL PARAS Desplomarse ‫ָשעוֹן‬ ‫מְעוֹרֵר‬ ‫נָזַל‬ NAZAL Destileria. Alambique ‫ְדּ ָממָה‬ ‫ִמזְ ֶקקֶת‬ ‫ַמזְ ֵקקָה‬ DHEMAMAH MIZKEKET MAZKEIKAH Designe. Detras Después. Más alla ‫ָהלְאָה‬ Dividir. Despertador ‫עָר עוֹר‬ Despierto SHA"ON ME"OREIR "OR "OR Desplegar ‫ִהצִיג‬ ‫ִה ְפגִּין‬ ‫ֶהרְאַה‬ ‫גּוֹלֵל ָפּרַש‬ ‫ִהתְמוֹטֵט‬ Despliegue ‫זִ ְלזַל‬ Despreciado.Diccionario Español-Hebreo Despedir. Fluir PISEIG NIMTSAK ‫אַחַר‬ 'AJAR HAL'AH ‫נִ ְמצַק‬ MA'AS LEHALAN 'AJAR KAJ Destilarse ‫ָבּזַה‬ BAZAH 'AJAREI Después. Desramar ‫ִפּסֵּג‬ Después. Destine ‫יָעַד‬ Destino YA"AD Destornillador ‫מַברֵג‬ MAVREIG ‫ִשלָח‬ ְ‫מ‬ MISHLAJ Destornillador Cruz ‫מַברֵג ְצלָב‬ MAVREIG TSELAV 99 .

Habil ‫חֳרוּצָה‬ Determinar Horario. Cosas JARAUTS Deuteronomio. Detras ‫אַחַר‬ Diligente. Determinada. Ruina. Detonar ‫אַחֳרוֹן‬ Después. Exterminar ‫ִשמִיד‬ ְ‫ה‬ HISHMID Destruir ‫ֶה ֳחרִים‬ 'IBEID Terminar. Cosas ‫ְד ַברִים‬ Calamidad.Diccionario Español-Hebreo Hacha. Perdida ‫אָ ְבדָן‬ ‫אַ ְבדָן‬ MASAH KETEV VOTEV Destructor ‫ַשחִית‬ ְ‫מ‬ MASHJIT 'AVDAN 'AVDAN Destruir. Determinado. Destruir ‫ָסתַר‬ Desvaneser ‫חַלוֹף‬ SATAR JALOF THAM HISHMID Escapar. Destral Destrucción ‫ַקרְדֹּם‬ ‫ַמסָּה‬ KARDHOM Prueba. Devastación ‫שוֹאָה‬ ‫שֹאָה‬ DEVARIM SHO'AH SHO'AH 100 . Fijar ‫ָקבַע‬ Detras. Refutar. Devarim. Destruir ‫ִשמִיד‬ ְ‫ה‬ HEJARIM Contradecir. Habil ‫ַחרַוּץ‬ ‫פּוֹצֵץ‬ KAVA" Partir. Demoler ‫ָהרַס‬ Destruir HARAS Destruir. Desvanecer Desvestirse Intransitivo ‫סונ‬ NVS ‫ֵשּט‬ ֵ ‫ִה ְתפּ‬ ‫טשפתהל‬ HITPEIShEIT LHTFShT Diligente. Devarim. Explotar. Destrucción ‫ֳה ֵפכָה‬ Destrucción ‫ֶקטֶב בֹטֶב‬ HAFEIJAH Destrucción. Destruir ‫תָּם‬ Aniquilar. Completar. Tarde JARUTSAH 'AJARON Detras ‫ִאבֵּד‬ ‫אַ ֳכרַי אַחַר‬ ‫מֶאַ ֳחרִי‬ ‫ְד ַברִים‬ Devastación ‫ַשמָּה‬ DEVARIM SHAMAH POTSEITS 'AJAR Detrás de. Para ‫ְבּעַד‬ BE"AD 'AJAR 'AJARAY ME'AJARI Deuteronomio.

Propósito ‫ַכּוָּנָה‬ Di s. Hipotenusa ‫יוֹם ְסתָו‬ ‫יָמִים‬ ‫נוֹ ָראִים‬ YAMIM NORA'IM Dibujar un retrato. Violencia. Intención.Diccionario Español-Hebreo Robo. Señor ‫רִבּוֹן‬ Devastar SHOD SHOD SHADAD Devuelva KAVANAH ‫יְ ָממָה‬ ‫שוּב‬ SHUV Día RIBON Dia. Lenguaje. Todo el dia ‫ָשדַד‬ ‫יוֹם‬ YOM Dia de Expiación YEMAMAH ‫יוֹם כִּפּוּר‬ ‫יוֹם‬ ‫ַהכִּפּוּרִים‬ YOM KIPUR YOM HAKIPURIM Día de independencia ‫יוֹם‬ ‫ָה ַע ְצמָאוּת‬ Dia de otoño YOM SETAV YOM HA"ATSMA'UT Dia del Recuerdo ‫יוֹם זִכָרוֹן‬ Fiesta. Dialecto ‫חַג‬ JAG YOM HA"ABODAH Diagonal.Expiación JOL HAMO"EID ‫נְפוֹצָה‬ ‫תְּפוּצָה‬ ‫דּוּ ִשי ַח‬ DHU SIAJ YOMAN Días intermedios ‫לוֹ ְכסָן‬ LOJSAN YAHALM Diario ‫יוֹם חוֹל‬ YOM JOL 'ALAJSON Idioma. Pintar ‫ִציֵּר לצייר‬ TSIEIR LTSYYR 101 . Diamante Diaspora NEFOTSAH THEFUTSAH ‫ָשמִיר‬ SHAMIR Días ‫יָמִים‬ YAMIM Dias solemnes AñoNue. Devastación ‫שוֹד שֹד‬ Devoción. Dia Festivo YOM ZIJARON Dia Laborable ‫יוֹם‬ ‫ָה ֳע ָבּדָה‬ ‫ֳא ַלכְסוֹן‬ Día laborable ‫נִיב‬ Diamante ‫יַהֳלם‬ Diagonalmente Dialogo NIV ‫יוֹמָן‬ ‫חוֹל‬ ‫הַמוֹעֵד‬ Cardo.

Diccionario Español-Hebreo Dibujo ‫צִיּוּר‬ Diccionario TSIUR Diccionario. día ayuno ‫ִש ְבעָה‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ ‫ְבּתַמּוּז‬ SHIV"AH "ASAR BETAMUZ ‫ִבּרְיוּת‬ BIRYUT Diez de Tevet. Vocabulario ‫ֶאגְרוֹן‬ Diccionario de Idiomas ‫נִיבוֹן‬ Dice ‫אוֹמֵר‬ MILON MILON Diccionario 'EGRON Diccionarios NIVON ‫ִא ְמרָה‬ Dieciocho F ‫ְשע‬ ַ‫ת‬ ‫ֶשרֵה‬ ְ‫ע‬ Diciembre Dictadura Diecinueve M THISH"AH "ASAR ‫ְשמוֹנֶה‬ ‫ֶשרֵה‬ ְ‫ע‬ ‫ְשמוֹנָה‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ Dieciocho M ‫ֶשרֵה‬ ְ ‫ֵשש ע‬ SHEMONAH "ASAR Dieciseis M ‫ְשבַע‬ ‫ֶשרֵה‬ ְ‫ע‬ ‫ֵשן‬ ‫ִשינַּיִים‬ SHINAYIM ‫ָשר‬ ָ ‫ִש ָשּה ע‬ SHISHAH "ASAR Diecisiete M ‫ִש ְבעָה‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ SHIV"AH "ASAR Dientes SHEIN Dientes ‫ִשעָה‬ ְ‫תּ‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ TESHA" "ESREIH SHEVA" "ESREIH Diente ‫דִיקטָטוּרָה‬ DIKTATURAH SHEISH "ESREIH Diecisiete F ‫ֶדּ ֶצ ְמבֶּר‬ DHETSEMBER SHEMONEH "ESREIH Dieciseis F ‫מִלּוֹנִים‬ MILONIM 'IMRAH Diecinueve F ‫מִלּוֹן‬ MILON 'OMEIR Diciendo ‫מִלּוֹן מִילּוֹן‬ ‫ִשנַיִם‬ ‫ִשינַיִים‬ ShINAYIM ShINAYIM Diesiciete de Tamuz. dia de ayuno ‫ֳשרָה‬ ָ‫ע‬ ‫ְבּ ֵטבֵת‬ "ASARAH BETEIVEIT Dietetica 102 .

Difícil M ‫ָשה‬ ֶ‫ק‬ Dificultad KASHEH ‫קֹשי‬ ִ ‫קוֹשי‬ ִ KOSHI KOSHI Digestión ‫עִיכֻּל‬ ‫יִעכּוּל‬ Dignidad ‫ְשאֵת‬ SE'EIT "IKUL YI"KUL Diligente. peso de Januca ‫ֶדנְיָה‬ DENYAH Plata. Plata ‫ְכּ ָספִים‬ DENI JANUJAH Dinero. Habil ‫חֳרוּצָה‬ Diligente F ‫ַש ְק ָדנִת‬ JARUTSAH Diligente. Distinguir ‫ִה ְבדִיל בֵין‬ Diferente F ‫נִ ְב ֶדּלֶת‬ HIVDIL VEIN Diferente M ‫ֶשר‬ ֶ‫ע‬ ‫נִ ְבדַּל‬ ‫ֻמ ְבדָּל‬ ‫שוּנֶה‬ HIVDIL NIVDHELET Dura. Difícil F ‫ָשה‬ ָ‫ק‬ KAShAH NIVDHAL MUVDHAL SHUNEH Duro. Determinada.Diccionario Español-Hebreo Diez dias de arrepentimiento ‫ַשרֶת יְמֵי‬ ֶ‫ע‬ ‫תְּשוּבָה‬ Diez F "ESER "ASERET YEMEI THESHUVAH Diez M ‫ֳשרָה‬ ָ‫ע‬ Diez Mil "ASARAH Diferenciar Diferenciar Entre ‫ָחלָק‬ ‫ֳשרֶת‬ ֶ‫ע‬ ‫ֳא ָלפִים‬ "ASERET 'ALAFIM ‫ִה ְבדִיל‬ JALAK Diferenciar. Determinado. Habil ‫ַחרַוּץ‬ Diligente M ‫ַש ְקדָן‬ SHAKDANIT Dina ‫דִּינָה‬ SHAKDAN Dinamarca DHINAH Dinero. Dinero KESAFIM ‫ְדנִי חֳנוּכָה‬ JARAUTS ‫ֶכּסֶף‬ KESEF Dinero efectivo ‫ְמזֻמָּן‬ ‫מְזוּמָּן‬ MEZUMAN MEZUMAN 103 .

Discurso. Discución ‫מָדוֹן רִיב‬ ‫ְק ָטטָה‬ ‫ִסכְסוּ ְך‬ MADON RIV KETATAH SIJSUJ Disculparse ‫ִה ְתנַצֵּל‬ HITNATSEIL Demuestre. Lectura HIRTSAH LHARTSVT Discutir. Juzgar ‫דָּן‬ DHAN VIKAJ HITVAKAJ 104 . Guiar ‫ַת ְקלִיטוֹר‬ TAKLITOR ‫נָחָה‬ NAJAH Disciplinar MUSAR Disco Compacto ‫הוֹרָה‬ HORAH HINHIG Disciplina ‫ִכּוֵּן‬ KIVEIN PANAH 'EL NA'AM MI"EIN Dirijir JIVUN HARUAJ MENAHEIL MENAHELET Dirigir la palabra. Consignar ‫כִּוּוּן כִּיוּוּן‬ KIVUN KIVUN YAShIR Directora ‫יָלַד ָל ֶלדֶת‬ ‫ִש ֵמ ַע‬ ְ‫מ‬ MISHMEIA" Conficto. Argumentar ‫וִכַּח‬ ‫ִה ְתוַכַּח‬ ‫ִה ְרצָה‬ ‫להַרצות‬ ‫ָקטַט קָט‬ ‫ִהתְקוֹטֵט‬ KATAT KAT HITKOTEIT Discutir. Dirigir ‫ִהנְהִיג‬ Dirija.Diccionario Español-Hebreo Dió ‫נָתַן ָלתֵת‬ Dió a luz NATAN LATEIT Dirección. Tendencia ‫ַתּ ְפנִית‬ YALAD LALEDET Dirección THAFNIT Dirección Directo ‫כְּתוֹבֶת‬ ‫כִיוּוּן הָרוּ ַח‬ KETOVET Dirección del Viento ‫ָשיר‬ ִ‫י‬ Director ‫ְמנַהֵל‬ ‫ְמנַ ֶהלֶת‬ ‫ָפּנָה אֶל‬ ‫נָאַם ִמעֵן‬ Reforzar. Discuta ‫הוֹכִי ַח‬ Conferencia. Instruya ‫מוּסָר‬ Dirijir. Pelear HOJIAJ Discutir.

Lista. Uno mismo ‫ִה ְצ ַטיַּן‬ HITSTAYAN 105 . Distinguido M HIRJIK Distante F. Disfrute ‫נֶ ֳהנָה ִמ‬ NEHANAH MI Dislocamiento ‫נֶקַע‬ THAKLITONIM Disminuir. Prevención ‫ִה ְרחִיק‬ Excelente F. Dispuesta ‫עֳרוּכָה‬ Preparado. Disputa ‫רִיב‬ Disputa. Lejano M ‫מְצוּיֶּנֶת‬ ‫ְמ ֻציֶּנֶת‬ Excelente M. Ocultarse ‫ִה ְת ַחפֵּש‬ Disketes ‫ַתּ ְקלִיטוֹנִים‬ HITJAPEIS THIJNUN VE"EZRAT MAJSHEIV Beneficio. Riña ‫ְמרִיבָה‬ RIV Distancia. Alejarse ‫ָרחַק‬ ‫רָחוֹק‬ REJOKAH Distante M. Lejana F "ARUJ ‫רְחוֹקָה‬ METSUYENET METSUYENET Diferenciar. Rebajar NEKA" Disolución ‫ִישה‬ ָ ‫ְקל‬ FAJAT Dispare. Distinguir ‫ִה ְבדִיל‬ Distinguirse ‫נִ ְפלָא‬ Distinguirse HIVDIL NIFLA' RAJAK RAJOK ‫מְצוּיָּן ְמ ֻציָּן‬ METSUYAN METSUYAN ‫ִה ְצ ַטיַּן‬ HITSTAYAN Distinguirse.Diccionario Español-Hebreo Diseño asistido por computador ‫ִתּכְנוּן‬ ‫ְבעֶזרַת‬ ‫ְשב‬ ֵ ‫ַמח‬ Disfrazarce. Aventar NIDHAJ Dispersarse ‫יָרָה‬ YARAH PIZUR Dispersado ‫ָפחַת‬ ‫זֵרָה‬ ZEIRAH Disposición moledor de basura ‫טוֹחֵן‬ ‫אַשפָּה‬ ְ TOJEIN 'AShPAH Preparada. Dispuesto ‫עָרוּ ְך‬ "ARUJAH Argumentar. Tire KELIShAH Disperción ‫פִּזוּר‬ ‫נִדָּח‬ Dispersada ‫פָּץ פוץ‬ PATS FVTS ‫נִ ָדּחָה‬ ‫נִ ַדּחַת‬ NIDHAJAH NIDHAJAT Dispersar. Distinguida F MERIVAH Distanciarse. Listo.

Distrito ‫אֵזוֹר‬ HEIFITS Disturbio ‫ְפּ ָרעָה‬ PERO"AH Diversión ‫לָצוֹן צְחוֹק‬ ‫עֹנֶג‬ 'EIZOR División. Enrollar JATSAH GHEIREISH GEIRUSHIN Divulgar. Entretener Distribuir ‫ֵארַח‬ ‫חִלּוּק‬ 'EIRAJ División. Cruzar ‫ָחצָה‬ División.. Partición. Divergenc ‫חֳלוּקָה‬ Divertido ‫ַבּ ְדּ ָחנִי‬ ‫ְל ַחלֵּק ְל‬ Separar. Dividir mitad. Distribución ‫חִלּוּק‬ División. Dividir ‫ָפּרַד‬ Dividir LEJALEIK LE ‫ָשסַּע‬ Dividir. en la divisió JILUK ‫קִיפֵל‬ KIFEIL Doblegar. Extender ‫חִילֵק‬ JILEIK PELUGAH PELUGAH Divorcio ‫ִפּסֵּג‬ PISEIG SHASA" Dividir en Dos ‫ִפּלֵג‬ PILEIG PARAD Dividir JALUKAH BADHJANI LATSON TSEJOK "ONEG Dividido por. División ‫מַח ָלקָה‬ Divorcie. Divergenc ‫חֳלוּקָה‬ Compartimiento. Partición. Distribución ‫ֵהפִיץ‬ Area.Diccionario Español-Hebreo Distraer. Desramar ‫ִמצַּע‬ MITSA" Dividiro Multiplicar por Cinco ‫ִחמֵּש‬ División. Expulse ‫גֵּרֵש‬ ‫ָפרַש‬ Divorcio.. expulsa ‫ָקפַל‬ Doblado Doblarse HIT"AKEIM MAJLAKAH ‫שריג‬ ‫כָּפוּל‬ KAFVL Doblar KAFAL ‫ִה ְת ַעקֵּם‬ JALUKAH GYRSH FARAS Doblar. Grupo JIMEISH JILUK ‫ְפּ ֻלגָה‬ ‫פְּלוּגָה‬ Dividir ‫ֵירוּשין‬ ִ ‫ג‬ Partir. Cortar ‫ָקדַד‬ KADAD 106 .

Dolores de Parto ‫חִיל‬ Dominar. Dominar ‫ָשלַט‬ SHALAT Dominar. Chica NADAV ‫רִיבָה‬ ‫ַמלְכוּת‬ MALJUT MEMSHALAH Donar ‫ְשלִיטָה‬ SHELITAH MAMLAJAH Gobierno. Controlar ‫ִש ָתּרַר‬ ְ‫ה‬ Domine. Chicas ‫בָּנוֹת‬ BANOT 107 . Prevalecer ‫ִש ָתּרֵר‬ ְ‫ה‬ Domingo ‫יוֹם רִאשוֹן‬ Dolor. Dominio HISTHARAR HIJNIA" YOM RI'SHON Reino. Abrume ‫ִה ְכנִי ַע‬ HISTHAREIR ‫ַמ ְמ ָלכָה‬ Dominio. Prevalecer. Controlar. Dominio JIL ‫בַּת‬ BAT Doncellas. Documento ‫עוֹצֶב‬ ‫עֹצֶב‬ ‫ֵספֶר‬ SEIFER Doliente DHOLAR Dolor ‫תְּעוּדָה‬ ‫ִמ ְס ָמ ְך‬ THE"UDAH MISMAJ MISMAN Dólar ‫נוֹחוּת‬ ‫רַכּוּת צִיוּת‬ NOJUT RAKUT TSIUT DHOKTOR Documento ‫ָשר‬ ָ ‫ְשנֵים ע‬ ‫אָבֵל‬ 'AVEIL Dolor ‫כָאַב‬ JA'AV "OTSEV "OTSEV Dolor ‫ָעגְמָה‬ "AGMAH Regir. Donar Soltera.Diccionario Español-Hebreo Doce F ‫ְשתֵּים‬ ‫ֶשרֵה‬ ְ‫ע‬ Doce M SHENEIM "ASAR SHETHEIM "ESREIH Docena ‫ְתּרֵיסֵר‬ Docilidad THEREISEIR Doctor ‫דּוֹקְטוֹר‬ ‫מִסמָן‬ Documento ‫דּוֹלָר‬ Libro. Doncella RIVAH ‫ָתּרַם‬ THARAM Doncella. Control ‫ְשלָה‬ ָ ‫ֶממ‬ Dominio ‫נָדַב‬ Contribuir.

Dormir Dos Dormitorio Dos ‫ְשנַיִם ְשנֵי‬ ME"ONOT ShENAYIM ShENEI ‫ְש ַתּיִּם‬ ‫ְשתֵּי‬ Dos días ‫יוֹ ַמיִם‬ ‫יוֹ ַמיִים‬ ‫מְעוֹנוֹת‬ ‫ְש ַתּיִם‬ YOMAYIM YOMAYIM Dos F D SHETHAYIM Dos Horas ‫ֳחדַר ֵשינָה‬ ‫ֳחדַר ֵשנָה‬ JADAR SHEINAH JADAR SHEINAH ShETHAYIM ShETHEI Dos F ‫ָשכַב‬ SHAJAV NMNM Dormitorios ‫ָשכַב‬ ‫ִשכַּב‬ ְ‫ל‬ SHAJAV LISHKAV NIRDHAM Dormitar ‫ָשן לִישן‬ ַ‫י‬ YASHAN LISHN NIM Dormir ‫ְבּאֵיזֶה‬ ‫מָקוֹם ְבּכָל‬ ‫מָקוֹם‬ BE'EIZEH MAKOM BEJAL MAKOM NIMAH Dormido ‫אֵיפֹה‬ ‫ַשירוּתִים‬ ֵ‫ה‬ 'EIFOH HASHEIRUTIM 'EIFOH YEISH KASPOMAT Dormida ‫אֵי‬ 'EI 'EIFOH THAJANAT HA'OTOBUS Donde hay cajero automático? ‫אַיָּה‬ ‫ש ָע ַתיִים‬ SH"ATAYIM ‫ְש ַתּיִים‬ SHETHAYIM Dos M ‫ְשנַיִם‬ SHENAYIM 108 .Diccionario Español-Hebreo Donde? ‫אֵיפָה הֵיכָן‬ Donde 'EIFOH HEIJAN Donde? ‫אַיֵּה‬ 'AYAH Donde 'AYEIH Donde es la estación de bus? ‫אֵיפֹה‬ ‫ַתּ ֳחנַת‬ ‫הָאוֹטוֹבּוּס‬ ‫אֵיפֹה יֵש‬ ‫ַכּסְפּוֹמָט‬ Donde está el baño? ‫נִימָה‬ Donde sea ‫נִים‬ Dormido ‫נִ ְרדָּם‬ Acostarse. Dormir ‫םנמנ‬ Acostarse.

Dadiva ‫זֶבֶד‬ Dr. ‫רד‬ SHILUJIM Dreidel. Ducharse Duda ‫ִה ְת ַק ֵלּ ַח‬ ‫חלקתהל‬ HITKALEIAJ LHTKLJ Duda MIKLAJOT ‫פִּקפֵּק‬ ‫ִפּיְקפֵּק‬ ‫ִמ ְק ַלחַת‬ MIKLAJAT MIKLAJON Duchas ‫ִה ְת ַק ֵלּ ַח‬ ‫חלקתהל‬ HITKALEIAJ LHTKLJ MEMTAR MIKLAJAT Ducha bañera ‫צִנּוּר‬ TSINUR THERUFAH SAM ‫מֶמטָר‬ ‫ִמ ְק ַלחַת‬ ZEVED DR SEVIVON ‫תְּרוּפָה סַם‬ JUPAH ZAVAD NEDUNYAH NEDUNYAH Dote ‫ַפּ ֳע ַמיִם‬ PA"AMAYIM SHEVU"AYIM SHEVU"AYIM Doscientos ‫אַ ְל ַפּיִם‬ ‫אַ ְל ַפּיִים‬ ‫ִמ ְספָּק‬ MISPOK Duda Rasonable ‫ָספֵק ָסבִיו‬ SAFEIK SAVIV PIKPEIK PIKPEIK Dudar. Dude ‫ִהסֵּס הִיסֵּס‬ HISEIS HISEIS 109 . Dosis ‫מָאתַים‬ ‫חוּפַּה‬ MA'TAYM Dosel. Ducharse ‫ִמ ְקלָחוֹן‬ Ducha ‫ִמ ְקלָחוֹת‬ Ducha. Drenaje Ducha Ducha. Perinola ‫ְסבִיבוֹן‬ Droga Caño. Titubear ‫פֶּן‬ PEN Vacile. Toldo de matrimonio ‫ָמנָה‬ Dotar ‫זָבַד‬ MANAH Dote ‫נְ ֻדנְיָה‬ ‫נְדוּנְיָה‬ ‫ִשלּוּחִים‬ Regalo. Quince días ‫ְשבוּ ַעיִם‬ ‫ְשבוּ ַעיִים‬ 'ALPAYIM 'ALPAYIM Dos Veces Porción.Diccionario Español-Hebreo Dos M D ‫ְשנַיִים‬ Dos Mil SHENAYIM Dos semanas. Dote.

Diccionario Español-Hebreo Dependiente F. Ser ‫ָמתַק‬ Dulces ‫מַמ ָתקִים‬ ‫ָכּפַל‬ Duodecimo ‫אֹ ֶר ְך‬ ‫אוֹ ֶר ְך‬ MATAK ‫ָשּנֵים‬ ְ‫ה‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ HASHNEIM "ASAR Dura. Durante Durante. Difícil M MISHMASH ‫ָשתוּיָה‬ SHATUYAH ‫ֳא ַפ ְרסֵק‬ 'AFARSEIK ‫ָשה‬ ֶ‫ק‬ KASHEH E.I. Mientras ‫ֶש ְך‬ ֶ ‫ְבּמ‬ Durante el año BEMEShEJ Durar tomar tiempo ‫אָ ַר ְך‬ BASHNAH Durazno 'ARAJ Albaricoque. Duro ‫ָכּבֵד‬ Duro. Duradero M ‫ַקיָּם‬ KAYAM Hasta Que. Dudoso F ‫תְּלוּיָה‬ Duela intransitivo ‫כּוֹאֵב‬ Duelo Dependiente M.D. Afligir. Sabroso. Poseedor ‫ַבּעַל‬ BA"AL Dulce ‫ַמ ִמתָק‬ MAMITOK Dulce año ‫ָשנָה‬ ‫מְתוּקָה‬ Duodecima F Dueños de. Multiplicar 'AVAL BA"AL SHANAH METUKAH ‫ַשּתֵּים‬ ְ‫ה‬ ‫ֶשרֵה‬ ְ‫ע‬ THALUY ‫ָשה‬ ָ‫ק‬ KAShAH Existente. KAVEID Ebria F "AD ‫ַצהַל‬ TSAAHL Ebrio M ‫ָשתוּי‬ SHATUY 110 . Poseedores ‫ְבּ ָעלִים‬ Dulce. Dudoso M ‫תָּלוּי‬ ‫אָבַל‬ KO'EIV Penar. Difícil F KAFAL Longitud. Duelo ‫אָבֵילָה‬ Dueño ‫ַבּעַל‬ THELUYAH 'AVEILAH Dueño de. Duradera F ‫ַקיֶּמֶת‬ ‫עַד‬ ‫ָשנָה‬ ְ‫בּ‬ KAYEMET 'OREJ 'OREJ Existente. Durazno ‫מִשמַש‬ Pesado. Duracion BE"ALIM MAMTAKIM HASHTHEIM "ESREIH Duplicar.

Ahogar.Diccionario Español-Hebreo Vertir. Tunica ‫חִינֵּ ְך‬ ‫ֶא ְפ ַריִם‬ 'EFRAYIM Egipto ‫ִמ ְצ ַריִם‬ MITSRAYIM 111 . Echar ‫יָצַק‬ Imponer. Echar Monedas Eclipse ‫ָטבַע‬ TAVA" ‫לִיקּוּי‬ ‫מְאָוֹרוֹת‬ HITIL Eclesiastés. Asamblea ‫ֶשק‬ ֶ‫מ‬ MESHEK Ecuador Edén ‫ֶאקְוּוָדוֹר‬ Economía Comparación. Educar ‫ָחנַ ְך‬ Educar JANAJ Edulcorante ‫סוּ ְכּ ָרזִית‬ JINEIJ Efectivo SUKRAZIT Efecto ‫שמימ‬ ‫אֵפוֹד‬ Efod ‫ִמ ְצרִי‬ MITSRI ‫אֵפֹד‬ 'EIFOD Efraín 'EIFOD Egipcio ‫מְזוּ ָמּנִים‬ MEZUMANIM MYMSH Efod. Número De Años edad ‫גִּיל‬ ‫ֵעדֶן‬ Edicion ‫ֳערִיכָה‬ ‫ִבּנְיָן‬ ‫מִלּוֹא‬ GHIL "ARIJAH Edificio. Organizar ‫ָע ַר ְך‬ MILO' ‫עוֹ ֵר ְך‬ Editora F ‫עוֹ ֶרכֶת‬ "OREIJ Educación ‫ַשוָאָה‬ ְ‫ה‬ ‫ַשוָיָא‬ ְ‫ה‬ 'EKUVADOR BINYAN Edificio Fortificado ‫ַכּ ְל ָכּלָה‬ KALKALAH "EIDEN Edificio ‫ֶמגִילַּת‬ ‫קֹ ֶהלֶת‬ MEGILAT KOHELET LIKUY ME'AOROT Economía ‫ִהטִּיל‬ ‫חִינּוּ ְך‬ "ARAJ "OREJET Educación JINUJ ‫חִנּוּ ְך‬ ‫חִינּוּ ְך‬ JINUJ JINUJ Inaugurar. Echar YATSAK Hundir. Patron de verbos ‫ִבּנְיָן ִבּנְיָין‬ BINYAN BINYAYN Fijar. Editar. Kohelet. Ecuación Editor M HASHVA'AH HASHVAYA' Edad.

Los. El que. Las. Quien ‫ַה ֳארֶץ‬ HA'ARETS HAYAM HASHAKEIT ‫ֳשר ֶש‬ ֶ‫א‬ HA"OLAM El Salvador ‫אֶל‬ ‫ַס ְלוַודוֹר‬ 'EL SALVAVDOR 112 . La.Diccionario Español-Hebreo Lamentaciones. Problema ‫ַתּ ְרגִּיל‬ MESHALIM Ejercicio THARGHIL Ejercicio. Las ‫ַחיִל‬ Ejercicios JAYIL Ejercito de Defensa de Israel ‫ַה‬ El El. El mas alto ‫ֶעלְיוֹן‬ "ELYON El Muro de los Lamentos ‫הַכֹּתֶל‬ ‫ַה ַמּ ֳע ָרבִי‬ El Mundo. Los. Gimnasia ‫ִה ְת ַעמְלוּת‬ El. La Tierra 'ASHER SHE Ese. Ejemplo ‫ָשל‬ ָ‫מ‬ Ejemplos MASHAL Ejercicio. Artículo def ‫תִּי ְרגֶּל‬ THIRGHEL HIT"AMLUT Capacidad. El universo ‫הָעוֹלָם‬ El muro occidental ‫הַכּוֹתֶל‬ HAKOTEL HAKOTEL HAMA"ARAVI El Oceano Pacífico ‫ַהיָּם‬ ‫ַשּקֵט‬ ָ‫ה‬ El Pais. Eijá ‫ְמגִילַת‬ ‫אֵיכָה‬ Eilat ‫תליא‬ 'YLT MEGILAT 'EIJAH Cuento. Ejército ‫ְשלִים‬ ָ‫מ‬ ‫הוּא‬ HU' El Mar Mediterraneo ‫ַהיָּם‬ ‫ַהתִּיכוֹן‬ ‫ַהיָּם ַהגָּדוֹל‬ HAYAM HATHIJON HAYAM HAGHADOL Altisimo. Acusativo Definido ‫ַה ָה ֶה‬ 'OTO ‫ְצבָא ֳהגָנָה‬ ‫ְיש ָראֵל‬ ְ ‫ל‬ TSEVA' HAGANAH LEYSRA'EIL ‫הוּא‬ HU' El AH HA HE ‫אוֹתוֹ‬ ‫ַתּ ְרגִּילִים‬ THARGHILIM AH El. La.

Elegido BEJIROT ‫נִ ְבחַר‬ ‫ל ִה ָבּחֵר‬ ‫להִי ָבּחֵר‬ NIVJAR LHIBAJEIR LHIBAJEIR Electricidad ‫ַשמָל‬ ְ‫ח‬ Electrodomesticos JAShMAL Elefante ‫פִיל‬ MAJSHEYREI JASHMAL Elegancia FIL Elegida. Eliahu ‫ֵא ֵליָּהוּ‬ 'EILEIAHU ‫ָבּחַר ִלבְחר‬ ‫ִה ְצבִּי ַע‬ ‫ֵא ֵליָּהוּ‬ 'EILEIAHU Elimelej. El universo ‫וָטִיקָן‬ Elástica ‫ְקפִיצִית‬ ‫ָה ַל ְך לוֹ‬ HALAJ LO El Todopoderoso El Vaticano ‫ַשדַּי‬ VATIKAN Elástico ‫ְקפִיצִי‬ ‫ִמּ ְבחָר‬ Eleazar ‫ְבּחִירוֹת‬ ‫ֶא ְל ָעזָר‬ 'EL"AZAR Elección. Escogida ‫נִ ְב ֶחרֶת‬ Electo. Mi D os es Rey ‫ֱאלִי ֶמ ֶל ְך‬ 'ELIMELEJ 113 . El Templo ‫ֳא ִריֵאל‬ ‫הָעוֹלָם‬ SHADHAY El Mundo.Diccionario Español-Hebreo El se fue Nombre de Jerusalén. Escogido ‫נִ ְבחָר‬ Elegir NIVJAR Elevador ‫ַמ ֳעלִית‬ BAJAR LIVJR HITSBIA" Elías. Eliahu MA"ALIT Elías. Elegido ‫ֶאפְר ַח‬ 'EFRAJ Elegida NIVJERET ‫נִ ְבחַר‬ ‫ל ִה ָבּחֵר‬ ‫להִי ָבּחֵר‬ ‫ְשירֵי‬ ְ ‫ַמכ‬ ‫ַשמַל‬ ְ‫ח‬ ‫ְבּחִירָה‬ BEJIRAH Elegido ‫ָבּחִיר‬ BAJIR NIVJAR LHIBAJEIR LHIBAJEIR Elegido. Opción MIVJAR Elecciones HA"OLAM KEFITSIT KEFITSI Elección 'ARIEI'L ‫ְבּרֵירָה‬ BEREIRAH Electo.

Diccionario Español-Hebreo Elipse ‫ֵאלִי ְפּסָה‬ Isabel. Lamentar 'ELISHEVA" Ella. Esas ‫הֵם‬ SAFAD Elogio ‫ְתּ ִהלָּה‬ ‫תִירָס‬ Alabanza. Esos Elogiar. Navegar. Preñar YAJAM Emigre. Feto ‫אֱלוּל‬ SHAGRIR HITNA'UT Atontar. Mes Embajada Embajada ‫יָחַם‬ Partir. Acusativo Definido ‫אוֹתָן‬ ‫אוֹתָם‬ HEIM Ellos. Choclo. Embarrar. Elisabet 'EILIPSAH Ella ‫הִיא‬ ‫אוֹתָהּ‬ Ellas. Acusativo Definido HI' Ellas. Elogio Emanuel Elul. Emigre a HYGR M MASHAJ ‫נַ ְקנִי ִקיָה‬ ‫ְבּ ַל ְח ָמנִיָּיה‬ NAKNIKIAH BELAJMANIAYH ‫ל רגיה‬ HYGR L 114 . Pancho ‫מ רגיה‬ Inmigre. Inmigre de ‫ַשגְרִירוּת‬ ‫צִירוּת‬ ‫ַשגְרִיר‬ ‫ִעבֵּר‬ "IBEIR ‫ָשח‬ ַ‫מ‬ HIFLIG Untar. Elote ‫ִישבַע‬ ֶ ‫ֱאל‬ ‫ֻעבָּר עוּבָּר‬ HISHTHAKEIR M Embotellamento de Trafico ‫ִפּקָק‬ ‫תְּנוּעָה‬ PIKAK THENU"AH "UBAR "UBAR Embutido en pan. Acusativo Definido ‫ָספַד‬ Elogio ‫ִהלֵּל‬ ‫הֵן‬ HEIN Ellos. Embarcar ‫ִה ְפלִיג‬ Embellecerse Embajador Embarazar. Embarasarse 'OTAM 'ELUL "IMANU'EIL ‫ַשגְרִירוּת‬ ‫צִירוּת‬ 'OTAN HALELUYAH TIRAS ‫ִעמָּנוּאֵל‬ 'OTAH HILEIL THEHILAH Maiz. Embotar ‫ַהלְלוּיָהּ‬ SHAGRIRUT TSIRUT SHAGRIRUT TSIRUT Concebir. Lubricar ‫ִה ְתנָאוּת‬ Emborracharse de ‫ִש ַתּכֵּר מ‬ ְ‫ה‬ ‫ִה ְקהָה‬ HIKHAH Embrión.

Con ‫ְבּ‬ 'EITSEL En. Anidar. Comience ‫ִה ְתחִיל‬ ‫ל ַה ְתחִיל‬ Empleado. Empollar ‫ָרבַץ‬ En. Copular ‫ָרבַה‬ Abrir. Acerca de En. En el. Con ‫עַל‬ BE ‫ֵאצֶל‬ "AL A lado. Crucificar ‫ָצלַב‬ TSALAV Emperador ‫קֵיסָר‬ BEIT 'ARIZAH Emparejar. En. Sobre. En el Hogar ‫ַבּבַּית‬ BABAYT ‫ְבּ ַבּ‬ BE BA En Ella ‫בָּהּ‬ BAH 115 . Con BO En la Casa. En el. Comenzar ‫ָתחַל‬ ‫ִה ְתחִיל‬ RAJASH RAVAH PATAJ Empiece ‫ִה ְתחִיל ְל‬ HITJIL LE TAJAL HITJIL Empiece. Acostarce. En breve ‫ְבּקָרוֹב‬ BE BA En camino. Con ‫ְבּ ַבּ‬ Pronto. Emocionarse ‫ָרחַש‬ Empacadora ‫בֵּית ֳארִיזָה‬ HA'EMEIRUYOT HAM'UJADOT Empacado ‫אָרוּז‬ 'ARUZ Empalar. En la carretera GHARASh ‫ַבּ ֶדּ ֶר ְך‬ BADHEREJ 'EITSEL BEKAROV En cuenta de. En lugar de HE"AVID ‫גָּרַש‬ RAVATS Hechar Fuera. Trabajador ‫עוֹבֵּד‬ Emplee ‫ֶה ֳעבִיד‬ "OBEID HITJIL LHATJIL Emplear ‫ֶה ֱעסִיק‬ HE"ESIK Acostarce. Empujar Fuera ‫ֵאצֶל‬ En. Cerca. Por.Diccionario Español-Hebreo Emiratos Arabes Unidos ‫ָה ֶאמֵירוּיוֹת‬ ‫ַהמְאוּחָדוֹת‬ Suspirar. Empezar ‫ָפּתַח‬ KEISAR Empezar. Sentir. Porque ‫יַעַן יַעַן‬ ‫ֳשר יַעַן‬ ֶ‫א‬ ‫כִּי‬ YA"AN YA"AN 'ASHER YA"AN KI En El ‫בּוֹ‬ En.

Seco ‫ָחרֵב‬ En Tí F ‫ָבּ ְך‬ En si mismo JAREIV BEGAFO En Tí M BAJ En un minuto ‫בְּעוֹד ַדּקָּה‬ ‫ָבּכֶם‬ En una hora ‫תַּחתוֹנִית‬ Enaltecido. Enagua ‫ְבּ ָך‬ BEJA BE"OD DHAKAH En Ustedes M ‫ְבּגַפוֹ‬ ‫ִהתְאַהֵב ב‬ HIT'AHEIV V Encages ‫ְש ָבכָה‬ SEVAJAH Enano 116 . Desolado. Ser ‫גָּבַהּ‬ En venta Enajenarse ‫ִה ְתנַכֵּר‬ HITNAKEIR Enamorarse en de GHAVAH NANAS ‫לְמכִירָה‬ LEMJIRAH THAJTONIT ‫נַנָּס‬ ‫ָשעָה בְּעוֹד‬ BE"OD SHA"AH BAJEM Combinación.Diccionario Español-Hebreo En Ellas En ese momento ‫ָבּ ֵהנָה ָבּהֵן‬ BAHEINAH BAHEIN ‫בְּאוֹתוֹ‬ ‫ָה ֶרגַע‬ En Ellos ‫בָּם ָבּהֶם‬ BAM BAHEM En camino. En la carretera ‫ַבּ ֶדּ ֶר ְך‬ En lo que. En el Hogar ‫ַבּבַּית‬ En los ojos de ‫ְבּעֵינֵי‬ En Mi BABAYT BE"EINEI Entre. Exaltado. En medio de ‫בִּי‬ En Nombre De ‫בָּנוּ‬ En que calle vives? ‫ְשם‬ ֵ‫בּ‬ BESHEIM En que BANU ‫הזיאב‬ ‫התא בוחר‬ ‫רג‬ ‫ְבּ ֶקרֶב‬ ‫ְבּקֵרוּב‬ BEKEREV BEKEIRUV BI En Nosotros "AL MAH ‫אַ ֳחלַי‬ 'AJALAY En resumen ‫ְבּקִיצוּר‬ BEKITSUR V'YZH RJVV 'TH GR En ruinas. Acerca de qué ‫עַל מַה‬ BADHEREJ BE'OTO HAREGA" En la Casa.

Nos Uds Ellas ‫ְכוּשּפֶת‬ ֶ ‫מ‬ ‫ֻשּפֶת‬ ֶ ‫ְמכ‬ Encantado MEJUSHEFET MEJUSHEFET MEJUSHAF MEJUSHAF ‫ַמ ְדלִיקוֹת‬ ‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּן‬ ‫הֵן‬ ‫ַמ ְדלִיקִים‬ ‫ֳאנַחְנוּ‬ ‫אַתֶּם הֵם‬ Encendemos. Fiebre. Ellos YADLIKU HEIM TADLEIKNAH HEIN Encenderán.Diccionario Español-Hebreo Encantada Encendemos. Encender. Tu M THADLIKI 'ATH Encenderé ‫יְַדלִיקוּ הֵם‬ ‫אַ ְדלִיק ֳאנִי‬ THADLIK 'ATHAH Encenderemos 'ADLIK 'ANI ‫נַ ְדלִיק‬ ‫ֳאנַחְנוּ‬ NADLIK 'ANAJNU Encendí. Ella YADLIK HU' ‫ַתּ ְדלִיק‬ ‫הִיא‬ THADLIK HI' Encenderán. Nos Uds Ellos MADLIKOT 'ANAJNU 'ATHEN HEIN Encender. Ellos Ellas ‫ִה ְדלִיקוּ‬ ‫הֵם‬ HIDLIKU HEIM 117 . Ustedes F Encenderás. Yo ‫ִה ְד ַל ְקתִּי‬ ‫ֳאנִי‬ Encendido de velas HADLAKAT NEIROT HIDLAKTHI 'ANI Encendido de velas de Shabat ‫ַה ְד ָלקַת‬ ‫נֵרוֹת ַשבָּת‬ HADLAKAT NEIROT SHABAT ‫ַה ְד ָלקָת‬ ‫נֵירוֹת‬ Encendierion. El ‫ְכוּשּף‬ ָ ‫מ‬ ‫ֻשּף‬ ָ ‫ְמכ‬ ‫יְַדלִיק הוּא‬ JARAH HIV"IR Encenderá. Ellas ‫ַת ְד ֵל ְקנָה‬ ‫הֵן‬ Encenderán. Quemar ‫ְל ַה ְדלִיק‬ Encender. Tener ‫ָקדַח‬ Encender MADLIKIM 'ANAJNU 'ATHEM HEIM ‫ָחרָה‬ KADAJ Enfurecer. Raspar ‫ִה ְבעִיר‬ LEHADLIK Encenderá. Ustedes M ‫ַתּ ְדלִיקוּ‬ ‫אַתֶּם‬ THADLEIKNAH 'ATHEN THADLIKU 'ATHEM ‫ַתּ ְדלִיקִי‬ ‫אַ ְתּ‬ ‫ַתּ ְדלִיק‬ ‫אַתָּה‬ Encenderás. Tu F ‫ַתּ ְד ֵל ְקנָה‬ ‫אַתֶּן‬ Encenderán.

Diccionario Español-Hebreo
Encendieron, Ustedes
F

‫ִה ְד ַל ְקתֶּן‬
‫אַתֶּן‬

Encendieron,
Ustedes M

HIDLAKTHEN
'ATHEN

Encendimos,
Nosotros

‫ִה ְד ַלקְנוּ‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

HIDLAKTHEM
'ATHEM

Encendió, El

HIDLAKNU
'ANAJNU

Encendió, Ella

‫ִה ְדלִיקָה‬
‫הִיא‬

Encendiste, Tu M

Encendiste, Tu F

‫ָש ְך שוך‬

Jilguero;
Encerrado

‫ַצ ְדרָה‬

Pedestal; Enchufe

‫ֶאדֶן‬

SAJ ShVJ

Encienda; Queme

‫ִה ְדלִיק‬
HIDLIK

Enciendan, Ustedes
M

‫ַה ְדלִיקוּ‬
‫אַתֶּם‬

‫ַה ְדלֵק אַתָּה‬
HADLEIK 'ATHAH

TSADRAH

'EDEN

Enciendan,
Ustedes F

‫ַה ְדלִי ְקנָה‬
‫אַתֶּן‬
HADLIKNAH
'ATHEN

Enciende, Tu F

HADLIKU
'ATHEM

Enciende, Tu M

‫ִה ְדלַי ְק ְתּ‬
‫אַ ְתּ‬
HIDLAYKTH 'ATH

HIDLAKTHA
'ATHAH

Cercar; Encerrar

‫ִה ְדלִיק‬
‫הוּא‬
HIDLIK HU'

HIDLIKAH HI'

‫ִה ְד ַל ְק ָתּ‬
‫אַתָּה‬

‫ִה ְד ַל ְקתֶּם‬
‫אַתֶּם‬

‫ַה ְדלִיקִי‬
‫אַ ְתּ‬
HADLIKI 'ATH

Enciendo
Enciende, Yo Tu
Ella

‫ַמ ְדלִיקָה‬
‫ֳאנִי אַ ְתּ‬
‫הִיא‬
MADLIKAH 'ANI
'ATH HI'

Enciendo Enciende
Yo Tu El

‫ַמ ְדלִיק ֳאנִי‬
‫אַתָּה הוּא‬

Sobre; Encima

MADLIK 'ANI
'ATHAH HU'

Encima de; Arriba de

‫ְל ַמ ְעלָה‬
‫ִמ ַמּעַל ֵמעַל‬
‫ְל‬
LEMA"LAH
MIMA"AL MEI"AL
LE

‫ְל ַמ ְלעֳה ִמ‬
‫יוֹתֵר ִמדֵי‬
LEMAL"AH MI
YOTEIR MIDEI

Concebir,
Embarazarse;
Encinta

‫ָהרָה‬
HARAH

118

Diccionario Español-Hebreo
Encoger

‫ָכּוַץ‬
KAVATS

Encontrar

‫ָמצָא‬
MATSA'

Encontrarse; Existir

‫נִ ְמצָא‬
‫ל ִה ָמּצֵא‬
‫אצמיהל‬

Encoger,
Disminuir

‫ָמעַט‬

Gustar; Agradar;
Encontrar Fav

‫ָמצָא חֵן‬

Encuentrar

‫ָפּגֵש‬

MA"AT

MATSA' JEIN

PAGEISH

NIMTSA'
LHIMATSEI'
LHYMTS'

Fiesta; Encuentro

‫מוֹעֵד‬

Encuentro

MO"EID

Enderézar; Cargar

‫זָקַף‬

'ASEIFAH

Endulzar

ZAKAF

Endulzarse

‫ִה ְת ַמתֵּק‬
‫קִלּוּ ַח‬

Enema; Jeringa

‫אוֹיֵב‬

Enemigo

‫יָנוּאָר‬

Enemigo

‫רוֹגָז‬
ROGAZ

Enferma;
Menstruante
Enfermedad

‫דָּווּיָה ָדּוָה‬
DHAVAH
DHAVUYAH

‫ֲחלִי‬
JOLI

Enfermera

‫מֵינָקֶת‬
‫ֵשת‬
ֶ ‫חוֹב‬
‫אָחוֹת‬

‫צַר‬
TSAR

Enojada; Enfadada

YANU'AR

Enojado; Enfadado

‫איֵב‬
'YEIV

'OYEIV

Enero

‫חֹקֶן חוֹקֶן‬
‫ַמזְרֵק‬
JOKEN JOKEN
MAZREIK

KILUAJ

Enemigo

‫ִה ְמתִּיק‬
HIMTHIK

HITMATHEIK

Enema, Chorrera

‫ֳא ֵספָה‬

‫רוֹגֶזֶת‬
ROGEZET

Furia; Enfado;
Enojo

‫ִה ְכעִיס‬

Enferma

‫חוֹלָה‬

HIJ"IS

JOLAH

Hermana;
Enfermera

‫אָחוֹת‬

Hermanas;
Enfermeras

‫ֳאחָיוֹת‬

Enfermo

‫חוֹלֶה‬

'AJOT

'AJAYOT

MEINAKET
JOVEISHET 'AJOT

Enfermo;
Menstruante

‫ָדּוֶה דָּווּי‬
DHAVEH
DHAVUY

JOLEH

119

Diccionario Español-Hebreo
Enfriador de Aire

‫ָשת‬
ֵ ‫ְמב‬
‫ֳאוִון‬

Enojar; Enfurecer

KA"AS

MEVAShEIT
'AVIVN

Enfurecer; Encender;
Quemar

‫ָחרָה‬

Seguir la Canilla;
Engañar

‫ָעקֵב‬

Engendrar

‫הוֹלִיד‬
‫לְהוֹלִיד‬

‫ָכּעַס‬

Engañar

JARAH

‫כִיזֵב‬
JIZEIV

Engañar

"AKEIV

‫נָכַל‬
NAJAL

Engordar; Crecer
Grasa

‫ִשמּין‬
ְ‫ה‬

Engranaje

‫ַס ֶבּבֶת‬

HISHMYN

HOLID LEHOLID

Engordar

‫ָשמַן‬
SHAMAN

Crecer; Agrandar;
Engrandecer

‫גָּדַל ִלגְדּל‬
‫לודגל‬

SABEVET

Aceitar; Engrasar

SHIMEIN

GHADAL LIGDHL
LGDVL

Enjoye; Joyas

‫ְשיט‬
ִ ‫ַתּכ‬

Enjuagar

THAJSHIT

Enjuagar
Enjuagar; Limpiar

‫ָבּכָה‬

‫ִשמֵּן‬
‫ֵהדִי ַח‬
HEIDIAJ

‫ָשטַף‬

BAJAH

Lavar; Enjuagar;
Aclarar

‫ִקנֵּ ַח‬

Enjuagar

‫ִסיֵּד‬

KINEIAJ

Enjuagar con agua
hirviendo

‫ַהגְ ָעלָה‬

Enjugue Lágrimas;
Enjuge

SHATAF

SIEID

‫ָמחָה‬

HAG"ALAH

Enjugue Lágrimas;
Enjuge

‫ָמחָה‬

Enlace

‫לינק‬
‫קִשּוּר‬

MAJAH

MAJAH

LYNK KISHUR

Enlazar

‫ִשּר ִחבֵּר‬
ֵ‫ק‬

Enliste

KISHEIR JIBEIR

Enmascarada

‫רְעוּלָה‬

HITGHAYEIS L

Enmascarado

RE"ULAH

Enojada; Enfadada

‫רוֹגֶזֶת‬
‫ָכּעַס‬
KA"AS

‫רָעוּל‬
RA"UL

Enojado; Enfadado

ROGEZET

Enojar; Enfurecer

‫ִה ְתגַּיֵּס ל‬

‫רוֹגָז‬
ROGAZ

Enojarse

‫ִלכְעס ָכּעַס‬
KA"AS LIJ"S

120

Diccionario Español-Hebreo
Ardor; Enojo
Nariz; Enojo

‫חָרוֹן‬

‫ִה ְכעִיס‬

JARON

Furia; Enfado;
Enojo

‫אַף‬

Enrectar, Reparar

‫ִתּקֵן‬

'AF

Enrectarse

‫ָתּקַן‬
THAKAN

Enrejar

‫ָערִיס‬
‫הלד ִה ְדלָה‬

THIKEIN

Enredarse;
Complicarse

‫ִה ְס ַתּ ֵבּ ְך‬

Doblar; Enrollar

‫ָקפַל‬

‫ִכּנֵּן‬

Enronquecer

KINEIN

Complicación;
Enrredo

‫סִבּוּ ְך‬

Ensalada de frutas

‫ָסלָט פֵּרוֹת‬

‫ִה ְצ ָטרַד‬
HITSTARAD

Ensalada

SIBUJ

SALAT PEIROT

HISTHABEIJ

KAFAL

"ARIS HIDLAH
DLH

Enrollar

HIJ"IS

‫ָסלָט ָמלִי ַח‬
SALAT MALIAJ

Ensalada de
verduras

‫ָסלָט‬
‫יְרָקוֹת‬
SALAT YERAKOT

Ensamblar; Colectar
Ensamblar; Convenir

‫ִהתְאַסֵּף‬

‫ִה ְרכִּיב‬

HIT'ASEIF

Componer;
Ensamblar

‫נִ ְקהַל‬

Ensamblar

‫ָקבַץ‬

NIKHAL

Ensanchar

‫ִה ְרחִיב‬
HIRJIV

Ensayo, Juicio,
Sentencia
Talmud; Enseñanza;
Aprendizaje

Enseñar, Avertir

‫ִשפָּט‬
ְ‫מ‬
MIShPAT

‫ַתּלְמוּד‬

KAVATS

Repetición;
Retorno; Ensayo

‫ֳחזָרָה‬

Enseñanza; LEY;
Instrucción

‫תּוֹרָה‬

Enseñar

THALMUD

‫ִהזְהִיר‬
‫ִל ְכ ֵל ְך‬
‫לִי ְכ ֵל ְך‬

JAZARAH

THORAH

‫ִלמֵּד לימד‬
‫ְל ַלמֵּד‬
LIMEID LYMD
LELAMEID

Enseñe

HIZHIR

Ensuciar; Manchar

HIRKIV

‫יָרַה‬
YARAH

Entablillar

‫ָשיש‬
ִ‫גּ‬
GHASHISH

LIJLEIJ LIJLEIJ

121

Diccionario Español-Hebreo
Escuchar; Ovedecer;
Entender

‫ָשמַע‬

Entender

SHAMA"

‫ֵהבִין‬
‫ְל ָהבִין‬
HEIVIN LEHAVIN

Entender; Considerar

‫בַּין‬

Entender;
Prosperar

‫ָשכַל‬
‫כֹּל כָּל‬

SHELEIMAH

Totalidad; Entero;
Todo

‫ָשלֵם‬

Enterrar

‫ָקבַר‬

BAYN

Completa; Entera
Completo; Entero

‫ְש ֵלמָה‬
SHALEIM

Entiendo F

‫אָנִי ְמבִינָה‬
‫אָנִי ֵמבִין‬

Entiendo F

‫ֳאזַי אָז‬

‫אָנִי ְמבִינָה‬
'ANI MEVINAH

Entierro

'ANI MEIVIN

Entonces; Por lo tanto

KOL KOL

KAVAR

'ANI MEVINAH

Entiendo M

SAJAL

‫קְבוּרָה‬
KEVURAH

Entonces

'AZ 'AZAY

‫אֵיפוֹא‬
‫אֵיפוֹ אֵפוֹא‬
'EIFO' 'EIFO 'EIFO'

Entonces

‫אָך אַחַר‬
‫כְּן‬

Entonces

'AJ 'AJAR KEN

Entonces

‫ָכּ ְך ָכּכָה‬

‫אֵפוֹא אֵפוֹ‬
‫אֵיפוֹא‬
'EIFO' 'EIFO 'EIFO'

Entonces Conj

KAJ KAJAH

‫אִם כֵּן‬
‫וּ ְבכֵן אפוֹא‬
‫ָל ֵק‬
'IM KEIN UVJEIN
'FO' LAKEI

Entra, Tu F

‫ִה ָכּנְסִי אַ ְתּ‬

Entra, Tu M

‫ִה ָכּנֵס ֳאתָּה‬

Entrada

‫מָבוֹא‬

HIKANSI 'ATH

Entrada

‫ְכּנִיסָה‬
KENISAH

Ingreso; Entrada

‫ַה ְכנָסָה‬
‫ַהגָּעָה‬
‫בִּיאָה‬
HAJNASAH
HAGHA"AH BI'AH

HIKANEIS
'ATHAH

MAVO'

Entramos,
Nosotras Uds.
Ellas

‫נִ ְכנָסוֹת‬
‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּן‬
‫הֵן‬
NIJNASOT
'ANAJNU 'ATHEN
HEIN

122

Diccionario Español-Hebreo
Entramos, Nosotros
Uds. Ellos

‫נִ ְכנָסִים‬
‫ֳאנַחְנוּ‬
‫אַתֶּם הֵם‬

Entramos Ya,
Nosotros

NIJNASNU
'ANAJNU

NIJNASIM
'ANAJNU 'ATHEM
HEIM

Entrar

‫נִ ְכנַס‬
‫ל ִה ָכּנֵס‬
‫סנכיהל‬

‫נִ ְכנַסְנוּ‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

Venir; Arrivar;
Entrar

‫בּוֹא‬

Entrará, El

‫יִָכּנֵס הוּא‬

BO'

NIJNAS
LHIKANEIS
LHYJNS

Entrar A

‫נִ ְכנֵס ְל‬
NIJNEIS LE

Entrará, Ella

‫ִת ָכּנֵס הִיא‬

YIKANEIS HU'

Entrarán, Ellas

‫ִתּ ָכּנַ ְסנָה הֵן‬

Entrarán, Uds. F

‫ִת ָכנַ ְסנָה‬
‫אַתֶּן‬

TIKANEIS HI'

Entrarán, Ellos

‫יִָכּנְסוּ הֵם‬
YIKANSU HEIM

Entrarán, Uds. M

‫ִתּ ָכּנְסוּ‬
‫אַתֶּם‬

TIJANASNAH
'ATHEN

Entrarás, Tu F

Entraremos

Entraron, Uds. F

‫ִתּ ָכּנֵס ֳאתָּה‬
THIKANEIS
'ATHAH

‫נִ ָכּנֵס‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

Entrare, Yo

‫ֶא ָכּנֵס ֳאנִי‬
'EKANEIS 'ANI

Entraron, Ellos
Ellas

‫נִ ְכנְסוּ הֵם‬
‫הֵן‬

NIKANEIS
'ANAJNU

NIJNESU HEIM
HEIN

‫נִ ְכנַ ְסתֶן‬
‫אַתֶּן‬

‫נִ ְכנַ ְסתֶם‬
‫אַתֶּם‬

Entraron, Uds. M

NIJNASTEN
'ATHEN

Entrarse

‫ִתּ ָכּנְסִי אַ ְתּ‬
THIKANSI 'ATH

THIKANSU
'ATHEM

Entrarás, Tu M

THIKANASNAH
HEIN

‫ְל ִה ָכּנֵס‬
LEHIKANEIS

NIJNASTEM
'ATHEM

Entraste, Tu F

‫נִ ְכנַ ְס ְתּ אַ ְתּ‬
NIJNASTH 'ATH

123

Yo ‫נִ ְכנַ ְסתִּי‬ ‫ֳאנִי‬ ‫ְבּ ֶקרֶב‬ ‫ְבּקֵרוּב‬ BEKEREV BEKEIRUV Entre Adv ‫בֵּין‬ BEIN NIJNASTHI 'ANI Entrega ‫מִישלוֹ ַח‬ Entregar MISHLOAJ Entregar ‫ִסגֵּר‬ MASAR Entregar. Ella ‫נִ ְכנְסָה הִיא‬ NIJNAS HU' NIJNESAH HI' ‫נִ ְכנָס ֳאנִי‬ ‫אַתָּה הוּא‬ ‫נִ ְכנֶסֶת ֳאנִי‬ ‫הִיא אַ ְתּ‬ NIJNAS 'ANI 'ATHAH HU' Entro. El Entro. Ustedes F ‫מְאַ ֵמּנִת‬ ME'AMEINIT ‫ִה ָכּנַ ְסנָה‬ ‫אַתֶּן‬ HIKANASNAH 'ATHEN Entrenador ‫מְאַמֵּן‬ ME'AMEIN HIKANSU 'ATHEM Entrenadora ‫הוֹשי ַע‬ ִ HOSHIA" SHAZAR HISHTHAZEIR SHZR ‫ִה ָכּנְסוּ‬ ‫אַתֶּם‬ ‫ִהצִיל‬ HITSIL MILEIT ‫ָשזַר‬ ‫ִש ַתּזֵּר‬ ְ‫ה‬ ‫רזש‬ ‫ָמסַר‬ Entrenamiento basado en Comput ‫ַח ְד ָרכָה‬ ‫ְבעֶזרַת‬ ‫ְשב‬ ֵ ‫ַמח‬ JADRAJAH VE"EZRAT MAJSHEIV Entrenar. Enseñar ‫ִאמֵן‬ Interin. Entretener ‫ֵארַח‬ BEINATAYIM Entrevista 'EIRAJ Entró. Entretanto 'IMEIN Distraer. Yo Tu Ella NIJNESET 'ANI 'ATH HI' 124 . Tu M ‫נִ ְכנַ ְס ָתּ‬ ‫ֳאתָּה‬ Entre. Ustedes M Entren. Entregue Entren. En medio de NIJNASTHA 'ATHAH Entré.Diccionario Español-Hebreo Entraste. Salvar SIGHEIR Entreguar ‫ִמלֵּט‬ Entrelazar Salve. Yo Tu El ‫נִ ְכנַס הוּא‬ ‫בֵּינָ ַתיִם‬ ‫רֵאָיוֹן‬ REI'AYON Entró.

Celos KYN' V Envidiar. Celar. Celarse Envio de regalos ‫ִקּנֵא‬ KIN'AH Envio KINEI' ‫מִשלוֹ ַח‬ ‫מָנוֹת‬ ‫עִיטוּף‬ Envoltura ‫ִכּפְיוֹן‬ Cubierto. Equipo ‫ֶשק‬ ֶ‫נ‬ NESHEK 125 . Vajilla.Diccionario Español-Hebreo Entusiasmarse ‫ִה ְת ַרגֵּש‬ ‫ְל ִה ְת ַרגֵּש‬ Entusiasmarse HITRAGHEISH HITRAGHEISh LEHITRAGHEISh Contar. Envuelto ‫ִאזִּן‬ Equación ‫ַשוָאֵת‬ ְ‫ה‬ ‫ַה ַקּיִץ‬ Equinoccio Equipo. Enumerar Enviar Plaga ‫ָספַּר ְל ַספֵּר‬ Envejécer SAPAR LESAPEIR ‫ִשלִי ַח‬ ְ‫ה‬ ‫ִה ְת ַרגֵּש‬ ‫ִהזְַדקֵן‬ ‫ןקדזהל‬ HIZDAKEIN LHZDKN Enviar por Correo HISHLIAJ ‫ִדּוְאֵר‬ ‫ִש ְריֵן ָשלַח‬ ‫בַּדֹאַר‬ DHIV'EIR SHIRYEIN SHALAJ BADO'AR Envidia ‫ב אניק‬ Envidia. Numerar. Armamento. Utencilio KELI ‫זְמַן‬ ‫ִשקֹלֶת‬ ְ ‫ַהמּ‬ ZEMAN HAMISHKOLET Equinoxio de Invierno HASHVA'EIT HAKAYITS ‫ְכּלִי‬ ‫ִשוָאָה‬ ְ‫מ‬ MISHVA'AH 'IZIN Equinoccio de Verano ‫ְמ ֻעטָּף‬ ‫מְעוּטָּף‬ ME"UTAF ME"UTAF KIFYON Equilibrio ‫ֳעטִיפָה‬ "ATIFAH "ITUF Epilepsia ‫ִשלוֹ ַח‬ ְ‫מ‬ MISHLOAJ MISHLOAJ MANOT Envolver ‫ִקנְאָה‬ ‫ַשוָאֵת‬ ְ‫ה‬ ‫הַחֹרֶף‬ HASHVA'EIT HAJOREF Armas.

? ‫הֳזֹאת‬ HAZO'T Es interesante ‫ְמ ַענְיֵן זֶה‬ HAZEH ZEH ME"ANYEIN ‫ַשעָה‬ ָ‫ה‬ ‫וַ ֶרבַע אַחַת‬ ‫ַשעָה‬ ָ‫ה‬ ‫אַחַת ו ֵחצִי‬ Es la Una y Media HASHA"AH 'AJAT VAREVA" Es nuevo para mi ‫אַחִינוּ‬ ‫ְשרֵנוּ‬ ָ‫בּ‬ ‫הוּא‬ 'AJINU BESAREINU HU' KELOMEIR Es este . Ir por mal Camino ‫ָתּעָה‬ Error ‫ְשגִיאָה‬ THA"AH TA"AH LIT"OT Errar. Erige ‫ִה ְכחִיד‬ HAYAH KEDA'I ‫ָשה‬ ָ ‫ְבּ ַבקּ‬ HIJJID Eres bienvenido. Aniquile Establece.. Por favor ‫ִהצִיב‬ Erizo ‫קִיפּוֹד‬ HITSIV Errar. Cometer Error ‫ָהיָה ְכּ ַדאִי‬ ‫ָטעָה‬ ‫ִלטְעוֹת‬ BEVAKASHAH KIPOD Errar.. Sin Intención ‫ָשגַג‬ Error ‫שגִיאָה‬ SHAGAG SHEGI'AH Error SHGI'AH Errores ‫ְשגִיאוֹת‬ SHEGI'AH Eructo SHEGI'OT Erudito ‫ַתּ ְלמִיד‬ ‫ָחכָם‬ Es Cuarto para las Dos Es aburrido ‫כְּלוֹמֵר‬ Es de nuestra carne Es la Una y Cuarto ‫ֳהזֶה‬ Es esta .Diccionario Español-Hebreo Era ‫ָהיָה‬ Era conveniente HAYAH Eradique.? ‫זֶה‬ ‫ְש ֳעמֵם‬ ַ‫מ‬ ZEH MESHA"AMEIM HASHA"AH REVA" LESHETHAYIM Es Decir ‫גִהוּק‬ GIHUK THALMID JAJAM ‫ַשעָה‬ ָ‫ה‬ ‫ֶרבַע‬ ‫ְש ַתּיִם‬ ְ‫ל‬ ‫ְשגִיאָה‬ ‫זֶה ָחדָש לִי‬ ZEH JADASH LI HASHA"AH 'AJAT VJEITSI Es para pensar ‫חוֹמֶר‬ ‫ְשבָה‬ ָ ‫ְל ַמח‬ JOMER LEMAJSHAVAH 126 ... Pecar.

Verde ‫ְשלִיקָה‬ SHELIKAH DHERAGNOA" Paso. Esclava ‫ָפלַט‬ FALAT NEDIRAH Escaso de Grasa ‫ָערַק‬ ‫ֶעבֶד‬ "EVED Esclavos ‫ֳע ָבדִים‬ "AVADIM 127 . Escalera ‫ְשם‬ ָ ‫ִמר‬ MIRSHAM MISHKAL Escalera ‫הֵן‬ HEIN "EISAV Peso. Cebollino.Diccionario Español-Hebreo Es ridiculo ‫ְשי‬ ִ ‫זֶה טִיפּ‬ Es todo ZEH TIPSHI Es un buen restaurante? ‫ַהאִם‬ ‫ַה ְמּ ָסדָה‬ ‫הַזּוֹת טוֹבָה‬ ZEH HAKO Es una buena película? ‫הִיא‬ Ellas. Escaldar Escaleras ‫ַמ ֳעלָה‬ Escalera ‫ֻסלָם סוּלָם‬ SULAM SULAM ‫לוּל‬ MA"ALAH Escalera espiral. Escalinata ‫ִהתְכּוֹפֵף‬ MADREIGOT Escalonia. Escapar RAVSHAKEIH Escapar. Desvanecer ‫סונ‬ "ARAK Escapar NVS Rara. C. Escaso ‫אָמָה‬ Escaso de Sodio ‫ֳע ָבדִים‬ "AVADIM ‫דָל נַ ְתרָן‬ DAL NATRAN Esclavo. Escasa ‫נְדִירָה‬ ‫דָל שוּמָן‬ Raro. Sirviente 'AMAH Esclavos ‫נָדִיר‬ NADIR DAL SHUMAN Sirvienta. Escala ‫ַהאִם זֶה‬ ‫ֶסרֶט טוֹב‬ HA'IM ZEH SERET TOV HA'IM HAMSADAH HAZOT TOVAH Esa ‫זֶה הַכֹּל‬ ‫אַשקְלוֹן‬ ְ ‫ְבּ ַצלְצוּל‬ ‫ָבצָל יָרוֹק‬ LUL HITKOFEIF Escamas ‫מֹאזנַיִים‬ MO'ZNAYIM 'ASHKELON BETSALTSUL VATSAL YAROK Escanciador ‫ַבשקֵה‬ ָ ‫ר‬ Desertar. Lapiz juguet ‫ַמ ְדרֵגוֹת‬ Curva. Esas HI' Esaú ‫ֵשו‬ ָ‫ע‬ ‫ִשקָל‬ ְ‫מ‬ Esbozo ‫ֶדּרַגנוֹ ַע‬ Hervir.

Ocultarse ‫ִה ְת ַחבֵּא‬ Escondido ‫נֶ ְחבָּא‬ HITJABEI' Escondite. Escogido ‫נִ ְבחָר‬ ‫ִלוָּה לִיוָּה‬ Escolta ‫ִה ְס ַתּתָּר מ‬ Esconda Esconderse ‫ִה ְטמִין‬ Esconder tr ‫ֶה ְחבִּיא‬ HEJBI' ‫נִ ְסתַּר‬ HITMIN Esconderse. Autor. Secreto M ‫ִה ְסתִּיר‬ HISTHIR HISTHATHAR M Esconder tr ‫ַמ ְלוֶּה לִוּוּי‬ MALVEH LIVVY LIVAH LIVAH Esconder intr ‫נִ ְב ֶחרֶת‬ NIVJERET NIVJAR Acompañar. Escritores SOFEIR MEIJTHEIVAH ‫סוֹפֵר‬ KATAV LIJTOV LIJTOV NIJTHAV LHIKATEIV LHYJTV Escriba. Almacenes ‫ַמחְבּוֹאִים‬ Copista. Secreta F Escondites.Diccionario Español-Hebreo Escoba ‫ַמ ְכבֵּד‬ Escoba M MAJBEID Escobas M ‫ַמטְאַ ְטאִים‬ MAT'ATEI' Elegida. Escogida MAT'AT'IM Elegido. Escritor SITRAH ‫סוֹ ְפרִים‬ SOFRIM Escritorio. Escoltar ‫ַמ ְט ֳאטֵא‬ ‫ֵסתֶר‬ NEJBA' Escondite SEITER ‫ֶה ְסתֵּיר‬ HESTHEIR ‫ִס ְתרָה‬ MISTHAR Escondite F. Escriba ‫כּוֹתֵב‬ Escriba ‫סוֹפֵר ְסתָם‬ Escondite ‫ִמ ְסתָּר‬ NISTHAR MAJBO'IM SOFEIR SETAM Escriba ‫כּוֹתֵב ָכּתַב‬ ‫ִלכְתב‬ ‫בותכל‬ KOTEIV Escriba. Escritor Escribir KOTEIV KATAV LIJTV LJTVV Escrito. Autor. mesa ‫ֻש ְלחָן‬ 128 . Ser ‫נִ ְכתַּב‬ ‫ל ִה ָכּתֵב‬ ‫בתכיהל‬ ‫סוֹפֵר‬ Escritorio ‫ֵמ ְכ ֵתּבָה‬ Escritor SOFEIR ‫ָכּתַב‬ ‫ִלכְתֹב‬ ‫ִלכְתוֹב‬ ‫סֹפֵר‬ ‫סוֹפֵר‬ ‫כּוֹתֵב‬ SOFEIR SOFEIR KOTEIV Autores.

SHE Ellos. Estrella Roja BEIT SEIFER ‫ָבּתֵּי ֵספֶר‬ Escultor Ese ‫נִגֵּב‬ Escurrir ‫נִ ְמצָה‬ NIGHEIV Escurrirse. escudo ‫ָמגֵן‬ Escuela Escuelas SHOMEIA" Escuche. Quien ‫ֳשר ֶש‬ ֶ‫א‬ ‫יְ ֶחזְקֵאל‬ ‫גַּ ְלגַּל כַּדּוּר‬ ‫ַמזָּל חוּג‬ ‫ָחזַק‬ Esequel. Ovedecer. Yejezkel ‫ֶש‬ Esferico ‫הֵם‬ HEIM ‫כַּדוּרִי‬ ‫ֳעגַ ְלגַּל‬ KADURI "AGALGHAL Esmeralda ‫ָבּ ֶרקֶת‬ BAREKET Eso conj. El que. Hacer Secar ‫ָמגֵן ָדּוִד‬ ‫אָדֹם‬ MAGEIN DHAVID 'ADOM Escuela Secundaria ‫כָּח כוֹח‬ ‫ֶה ֳאזִין‬ HE'AZIN BATHEI SEIFER Toser. Atención SHAMA" MAGEIN ‫בֵּית ֵספֶר‬ Escudo Rojo. Esforzar ‫ִפּכָּה‬ PIKAH YEJEZKEI'L Esfera ‫ַפּסָּל‬ PASAL HALAH Esequel ‫בֵּית ֵספֶר‬ ‫תִּיכוֹן‬ BEIT SEIFER THIJON KOJ JOJ Escurrir. Esos ‫ֶספֶר‬ ‫יְ ֶחזְקֵאל‬ SEFER YEJEZKEI'L JAZAK Eso.Diccionario Español-Hebreo ‫שוּ ְלחָן‬ ShULJAN SHULJAN Escritorios. Ser. Entender ‫ָשמַע‬ Protector. Que NIMTSAH 'ASHER SHE GHALGHAL KADHUR MAZAL JUG Fuerte. Retorcerse ‫ַהלָּה‬ Ese. Escucha SHULJANOT Escuchar. Escupir ‫שוֹ ֵמ ַע‬ ‫כִּי‬ KI Esos ‫ְאלֶה‬ 'ELEH 129 . Mesas ‫שוּלחָנוֹת‬ Oye.

Espaciosa JALAL Ancho. Espantar. Esperanzar ‫ְס ָפ ַרדִּית‬ BESAMIM PARAT ‫יָהָב ִתּ ְקוָה‬ ‫ֶהלְיוֹן‬ ‫אַ ְס ָפּרָגוּס‬ BESAMIM RE'I MAR'AH Esperanza "ARATS MEYUJAD MEYUJAD BEYJUD Especias. Idioma. Espacioso ‫ָרחָב‬ REJAVAH Espada RAJAV Espalda ‫גַּב‬ ‫ַדּ ְחלִיל‬ DHAJLIL Esparcir. Idioma. Española F ‫ֶחרֶב ַסיִף‬ JEREV SAYIF GHAV Espantapajaros ‫ְר ָחבָה‬ ‫אָרַב‬ 'ARAV Espina. Acechar YIJEIL SIBEIR ‫ָקוָה ִקוָּה‬ SEFARADHIT MAR'AH THIKVOT Esperar. Columna Espinal ‫עַמּוּד‬ ‫ַשּ ְדרָה‬ ִ‫ה‬ "AMUD 130 . Esperanzar Esperar ‫יִחֵל ִשבֵּר‬ YIJEIL SIBEIR ‫ִחכָּה חִיכָּה‬ ‫ְלחַכּוֹת‬ JIKAH JIKAH LEJAKOT Esperar. Visión ‫יִחֵל ִשבֵּר‬ Esperanza Esperar KAVAH KIVAH ‫ְמיֻחָד‬ ‫מְיוּחָד‬ ‫ְשמִים‬ ָ‫בּ‬ ‫ְשמִים‬ ָ‫בּ‬ ‫ַמרְאָה‬ ‫ִתּ ְקוָה‬ THIKVAH Esperar. Temer Espárrago ‫בְּיחוּד‬ Español.Diccionario Español-Hebreo Espacio ‫ָחלָל‬ Ancha. Condimentos ‫ָערַץ‬ HELYON 'ASPARAGUS MEYUJEDET MEYUJEDET Especialmente ‫אָחוֹר‬ 'AJOR MISHDHAR Español. Especificar ‫ָפּרַט‬ Espejo ‫ְראִי מַראָה‬ Especias Especias THAVLINIM Esperanzas YAHAV THIKVAH ‫ִתּקְווֹת‬ Espejo. Radiar ‫ִשדָּר‬ ְ‫מ‬ Espalda Especial F ‫ְס ָפ ַרדִּית‬ SEFARADHIT ‫ְמיֻ ֶחדֶת‬ ‫מְיוּ ֶחדֶת‬ Asustar. Española F Especial M ‫ַתּ ְבלִינִים‬ Cambar dinero.

Belleza ‫יְִפעָה‬ ‫יְִפעָוֹת‬ NEHDHAR RUAJ YFI YIF"AH YIF"AOT Esplendor. Ayuda en frente de el RA"AYAH RA"YAH Esposa del Rabino ‫ַר ָבּנִית‬ Mujeres. Amiga ‫ַר ֳעיָה‬ ‫ַר ְעיָה‬ Esposa. Libro de Ezra y Nehemia ‫זוֹ זֹאת‬ Esta F. Esposa. Espumar ‫ֵעזֶר ְכּנֶגְדּוֹ‬ ‫זֹאת‬ ZO'T KETSEF KARAJ SEFER "EZRA' ZO ZO'T Esta Vez ‫ַה ַפּעַם‬ HAPA"AM 131 . Espléndido ‫יפִי‬ Esplendor. Ser Calvo ‫ָקרַח‬ ‫ֶעזְרָא ֶספֶר‬ PINAH PINAH Esras.Diccionario Español-Hebreo HASHIDRAH Espiral F ‫ָבּ ְרגִּית‬ Espiral M BORGHIT Espiritu. Esta es ‫זוֹ זֹאת‬ ‫ִע ְלעֵל‬ ‫ִפּנָּה פִּינָּה‬ ZO ZO'T Esta F S ‫ָשים‬ ִ‫נ‬ ‫ֶקצֶף‬ "IL"EIL Esquina "EIZER KENEGDHO Rabia. Esplendor HOD Verter. Espuma BEN ZUG Hojear. Aliento ‫רוּ ַח‬ Hermoso. Esposa ‫זִיו זִו‬ Esposa ‫בַּת זוּג‬ BAT ZUG 'ISHAH 'ISHAH Querida. Esposas RABANIT Esposo ‫בֶּן זוּג‬ Esta F. Esta es NASHIM Rapar. Criatura Viviente ‫ְשמָה‬ ָ‫נ‬ Esplendida ‫נֶ ְה ֶדּרֶת‬ NESHAMAH NEHDHERET Esplendido ‫נֶ ְהדָּר‬ ‫ָבּ ְרגִּי‬ BORGHI Viento. Furia. Espolvorear ‫ָשפַך ָמגַז‬ ‫ִהגִּיר יָצַק‬ ZIV ZIV Esposa ‫ִשה‬ ָ‫א‬ ‫ִישה‬ ָ ‫א‬ ‫ַר ְאיָה‬ RA'YAH ShAFAJ MAGAZ HIGHIR YATSAK Mujer. Espíritu. Esquilar. Majestad ‫הוֹד‬ Brillo.

Campo Deportivo ‫ִא ְצ ַטדְיוֹן‬ Estado. Fundar NTSV Morar. Posición ‫דַק תֶשבּוֹן‬ Estado de Casados ‫נִשּוּאִים‬ ‫נִשּוּאִין‬ DAK TEShBON MATSAV NISU'IM NISU'IN Estado de Israel ‫ְמדִינַת‬ ‫ִש ָראֵל‬ ְ‫י‬ Estado político MEDINAH MEDINAT YISRA'EIL Estados Unidos de America. Estado. Parada 'URVAH Estación Espacial SAM SYM ‫ַתּ ֳחנָה‬ THAJANAH Jardines. Colonia ‫ְשכוּנָה‬ Establecimiento ‫מוֹסָד‬ SHAJEIN SHEJUNAH MOSAD Establecimientos. Establecimiento ‫ָחצֵר‬ Moshav. Establecimiento Agric. Civilización ‫יִשּוּב‬ Patio. Institucione ‫מוֹסָדוֹת‬ Establo para caballos ‫ֻא ְרוָה‬ Establecimiento. Estante ‫מְכוֹנָה‬ MEJONAH ‫ְמדִינָה‬ ‫ְשלוֹמֵנוּ‬ ‫טוֹב‬ SHELOMEINU TOV Anaquel. Estante ‫ַמדַּף‬ ‫כֹּנָנִית‬ 132 . Base.Diccionario Español-Hebreo Estabilidad Establece. EUA ‫אַרֶצוֹת‬ ‫ַה ְבּרִית‬ Estamos bien 'ARETSOT HABRIT Máquina. Finca ‫ֳא ֻחזָּה‬ Estado Bancario ‫יָסַד‬ YASAD YISHUV JATSEIR MOShAV YASAD HEIKIM Estación. Erige ‫יַצִיבוּת‬ ‫ָשם שים‬ YATSIVUT Poner. Estable ‫ִהצִיב‬ Establece. Estado ‫ַמ ֳעמָד‬ 'ITSTADYON GHANIM MA"AMAD ‫ַמצָּב‬ 'AJUZAH Situación. Establecerse ‫ָשכֵן‬ Establecimiento. Motor. Sostener ‫בצנ‬ KONEIN Establecer. Colocar. Hacer. Habitar. Erige ‫כּוֹנֵן‬ HITSIV Establecer. Estacionamientos ‫גַּנִּים‬ Posición. Hacienda. ‫מוֹשב‬ ָ Establezca ‫יָסַד ֵהקִים‬ MOSADOT ‫ַתּ ֳחנַת ָחלָל‬ THAJANAT JALAL Estadio.

Estar Furioso ‫ךוב‬ Vivo. Estar vivo ‫ָחיָה‬ TSADAK Estar Enfermo ‫ָחלָה ְבּ‬ JALAH BE Estar Furioso Estar Perplejo. Querer ‫ָרצָה ָחפֵץ‬ ‫ָחסַר‬ ‫ִה ְצ ָט ַר ְך‬ ‫ךרצ‬ RATSAH JAFEITS JASAR HITSTARAJ TSRJ Estar en lo Correcto ‫ָצדַק‬ Trabajar. Estar Débil ‫ָחלָה‬ ‫ָרתַח‬ KATSAF "AL Hervir.Diccionario Español-Hebreo MADHAF KONANIT Estante ‫דּוֹכָן עַמּדה‬ ‫דומע‬ Estante. Estatua. Imagen HITLABEIT ‫ִמזְרָח‬ MIZRAJ Esté enfermo ‫ָחלֶה‬ JALEH 133 . Este. Salida JALAH JAYAH YIHYEH TOV Idolo. Estar en Problemas ‫ִה ְת ַלבֵּט‬ Estar Enfermo. Estar Débil ‫ָחלָה‬ JALAH ‫ָעמַד ְל‬ "AMAD LE KONANIT SEFARIM Estar atrasado ‫כּוֹנָנִית‬ ‫בּוֹש‬ BOSH Estar deseando. Confundido Estará bien ‫ָקצַף עַל‬ VVJ ‫יִ ְהיֶה טוֹב‬ ‫ֶפּסֶל ָפּסִיל‬ Estatuas de ídolos ‫ְפּסִלים‬ Estara bien Estatuas Este ‫ָקדִים‬ Estatuto ‫ְפּסָלים‬ ‫ֻחקָּה‬ JUKAH Este MOTSA' KADIM ‫יִ ְהיֶה‬ ‫ְבּ ֵסדֶר‬ PESALYM PESILYM ‫מוֹצָא‬ RATAJ YIHYEH BESEIDER PESEL PASIL Descenso. para libros KONANIT DHOJAN "AMDH "MVD Estante para libros ‫כּוֹנָנִית‬ ‫ֶס ָפרִים‬ Estar a punto de ‫ֵאחֵר ְל‬ Estar avergonzado 'EIJEIR LE Estar Enfermo.

Tactica. Estudia ‫כּוֹכָב‬ KOJAV Escudo Rojo. Estremecers ‫ָרגַז‬ Estremo Estritos. Temblar. Estropearse ‫ִמ ְבנֶה‬ Estructuras ‫ִמ ְבנִים‬ MIVNEH Aprende. escudo de David ‫דיווד ָמגֵן‬ Estrella de la Mañana ‫ַבּ ְרקַאי‬ KUJAV Estrella. estrell ‫ֶמגִילַּת‬ ‫ֶא ְסתֵר‬ 'ESTEIR Estimado. Tacto ‫צַר‬ Estrella ‫כּוּכָב‬ 'ANI MASKIM 'ANI MASKIMAH Altar. Estrado Estrecho ‫ָבּמָה‬ TSAR Estrella. Jetuvim ‫כְתוּבִים‬ ‫ָמגֵן ָדּוִד‬ ‫אָדֹם‬ MAGEIN DHAVID 'ADOM RAGAZ ‫קִיצוֹן‬ KITSON ‫ִשחַת‬ ְ‫נ‬ JETUVIM Corromerse. Estrella Roja Estructura THEIJSIS ‫לוֹמֵד‬ LOMEID NISHJAT MIVNIM Estudiante F ‫סטוּ ֶדנְטִית‬ STVDENTIT 134 . Rollo de Ester. Forma MAGEIN DVVYD BARKA'Y Agitarse. Estimar Esto M S ‫ָשב ָסבַר‬ ַ‫ח‬ ‫אָמַד‬ JASHAV SAVAR Estimar. Aproximado MEGILAT 'ESTEIR Considerar. Estepa ‫ִמ ְדבָּר‬ Ester MIDBAR Ester.Diccionario Español-Hebreo Desierto. Aproximar ‫זֶה‬ Estomago ‫ֶבּטֶן‬ ‫קֶיבָה‬ ‫ָעטַש ִעטֵּש‬ 'AMAD BETEN Estornudo KEYVAH Estorunudar ‫אֹמֶד‬ ‫אוֹמֶד‬ 'OMED 'OMED ZEH Estomago ‫ֶא ְסתֵר‬ ‫ִישה‬ ָ ‫ֳעט‬ "ATISHAH Estoy bien "ATASH "ITEISH ‫ְשלוֹמִי‬ ‫טוֹב‬ SHELOMI TOV Estoy de acuerdo F ‫ֳאנִי‬ ‫ַמ ְסכִּימָה‬ Estoy de acuerdo M ‫ֳאנִי ַמ ְסכִּים‬ ‫ֵתּ ְכסִיס‬ BAMAH Estrategia.

EUA ‫אֵירוֹפָּה‬ Eva ‫הניפ‬ ‫ֶה ֳערִי ְך‬ HE"ARIJ NETSAJ NEITSAJ ‫אַרֶצוֹת‬ ‫ַה ְבּרִית‬ 'ARETSOT HABRIT ‫ַחוָּה‬ JAVAH Evada FYNH Apreciar. Evaporar ‫ִאדָּה‬ ‫ְלאִדּוּת‬ 'IDHAH LE'IDHUT 135 . Universo ‫נִצְחוּת‬ ‫נִ ְצחִיּוּת‬ Eternidad.Diccionario Español-Hebreo Estudiante F ‫ַתּ ְלמִידָה‬ Estudiante M THALMIDAH Estudiante M ‫ַתּ ְלמִיד‬ SETVDENT Estudiantes F P THALMID Estudiantes M P ‫ַתּ ְלמִידִים‬ Estudios de Gobierno Estudiar. Evaluar "OLAM 'ETYOPYAH 'EIROPAH Evacue ‫ַמסַּע‬ ‫ִש ַתּמֵט מ‬ ְ‫ה‬ HISHTHAMEIT M Vapor. Fuerza. Gloria ‫נֶצַח נֵצַח‬ Etiopia ‫ֶאתְיוֹ ְפּיָה‬ NITSJUT NITSJIUT Eterno ‫נִ ְצּחִי‬ NITSJI Etiqueta Europa ‫תָּג‬ THAG Estados Unidos de America. Eternidad. Aprender Estufa ‫ָלמַד ִל ְלמֶד‬ LAMAD LILMED Estudios Medio orientales MADHA"EI HAMDINAH ‫תַּנּוּר‬ ‫חִימוּם‬ ‫ַתּ ְלמִידוֹת‬ THALMIDOT THALMIDIM ‫ַמ ָדּעֵי‬ ‫ַה ְמּדִינָה‬ ‫סְטוּ ֶדנְט‬ ‫לִמּוּדֵי‬ ‫ַה ִמּזְרָח‬ ‫ַהתִּיכוֹן‬ LIMVDEI HAMIZRAJ HATHIJON Horno. Estufa ‫ְשן‬ ָ ‫ִכּב‬ KIVShAN THANUR JIMUM Estupidez ‫ִאוֶּלֶת‬ Viaje. Etapa 'IVELET Eterna Eternidad ‫נִ ְצּחִית‬ MASA" ‫עוֹלָם‬ NITSJIT Mundo.

Alcance ‫ָעקַף‬ Exactamente Exactamente ‫דִּיוּק‬ ‫ְבּדִּיוּק‬ BEDHIUK Exactitud ‫ַדּיְקָמוּת‬ DHAYKAMUT DHAVKA' DHAVKAH Exacto. Distinguido M JIDON Excavation Examen. Amonestacion ‫ֵחרֶם‬ "ODAPIM 'AVOY JEIREM 136 . Excitación Sexu ‫יִחוּם‬ Exclusivo ‫ַבּ ְל ֳעדֵי‬ LULEI' LULEI YIJUM BAL"ADEI BAJAN "ODAPIM ‫מְצוּיָּן ְמ ֻציָּן‬ METSUYAN METSUYAN Excesos. Calidad de ‫בָּרוּר‬ BARUR "AKAF ‫ַדּוְקָא‬ ‫ַדּוְקָה‬ ‫אֵרוּ ַע‬ Exagerar DHIUK ‫ִהגְזִים ְב‬ ‫גזם ִה ְפלִיג‬ ‫ִה ְפרִיג‬ HIGZIM VE GZM HIFLIG HIFRIG Enaltecido. Enigma ‫חִידוֹן‬ Excelente F. Prueba BEJINAH ‫ֳחפִירָה‬ METSUYENET METSUYENET A no ser que.Diccionario Español-Hebreo Evaporar ‫ִהתְאַדה‬ Evento HIT'ADH Evidencia ‫רֶאָיָיה‬ 'EIRUA" Evidente. Exaltado. Fervor. Examinar ‫ָבּחַן‬ ‫עוֹ ָדפִּים‬ JAFIRAH Excesos. Excedentes ‫עוֹ ָדפִּים‬ Exclamacion de desmayo ‫אֳבוֹי‬ Excomunion. Claro RE'AYAYH Evite. Cuestionario. Ser ‫גָּבַהּ‬ Examen GHAVAH ‫חִידוֹן‬ ‫ִמ ְבחָן‬ ‫צְחוֹק‬ JIDON MIVJON TSEJOK Examen. Excedentes ‫מְצוּיֶּנֶת‬ ‫ְמ ֻציֶּנֶת‬ Excelente M. Prueva ‫ְבּחִינָה‬ Examen. Inspeccionar. Distinguida F ‫ִמ ְבחָן‬ MIVJAN Provar. Excepto ‫לוּלֵא לוּלֵי‬ Deseo. Salvo.

Duradero M ‫ַקיָּם‬ Shemot. Reconciliar ‫ִכּפֵר‬ KAPARAH KIPUR ‫ָפקַע‬ KIFEIR Cortar. Extorsión ‫ַתּיָּר ְמ ַחפֵּש‬ THAYAR MEJAPEISH ‫עוֹשק‬ ֶ "OSHEK 137 . Existir ‫נִ ְמצָא‬ ‫ל ִה ָמּצֵא‬ ‫אצמיהל‬ ‫ַתּעֳרוּכָה‬ ‫גָּלֹוּת‬ GHALOUT Exista FATAR Existente. Nombres ‫ְשמוֹת‬ Experiencia ‫וֶתֶק‬ KAYAM SHEMOT NIMTSA' LHIMATSEI' LHYMTS' Expaña ‫ֶס ָפרַד‬ SEFARAD Experiencia ‫ֳחוָיָה‬ ‫היווח‬ VETEK Experiencia. Suciedad Caminar. Explicación ‫בֵּאוּר‬ Explicar ‫ראיב‬ Explicar ‫נִמֵק‬ BEI'UR VY'R Explorador NIMEIK Explotación ‫נִצּוּל‬ NITSUL FAKA" Explotación. Excursionar ‫גָּלוּת‬ Exhibición ‫ָפטַר‬ Exilio ‫ַקיֶּמֶת‬ KAYEMET Encontrarse. Pasear. Eximir TSEI'AH TIEIL TYYL LTYYL THEIRUTS THEIRUTS Exilio ‫צֵאָה‬ ‫ִה ְתקִים‬ HITKIM Existente. Atraviesa ‫ִה ְתנַסָּה‬ Expiación ‫כִּפּוּר‬ HITNASAH JAVAYAH JVVYH Expiación. Expirar Comentario. Reparación ‫ַכּ ָפּרָה‬ Reparar. Duradera F ‫ִטיֵּל טייל‬ ‫לייטל‬ THA"ARUJAH GHALVT Despedir. Cancelar.Diccionario Español-Hebreo Pasto. Exodo. Expiar. Excremento ‫ְרעִי‬ RE"I Excrementos ‫ֳח ָראִים‬ JARO'IM Excusa ‫תֵּרוּץ‬ ‫תֵּירוּץ‬ Excremento.

Oprimir. Explotar NATSLAN Explotar. Maltratar ‫ָשק‬ ַ‫ע‬ Exponer NITSEIL ‫פּוֹצֵץ‬ "ASHAK Partir. Extender ‫ָסחַט ָלחַץ‬ ‫ָדּחַק‬ ‫חוּץ לָאָרץ‬ ZARAH ZAR GHEIR Extraña. Tender ‫ָשטַח‬ ‫ָפרַש‬ Mandar. Exterminar ‫ָשלַח‬ SHALAJ FARAS Extendido ‫גֵּרֵש‬ GHEIREISH SHATAJ Divulgar. Extender ‫ָשטוּ ַח‬ Extendida ‫ִשמִיד‬ ְ‫ה‬ Exterior. Rara JUTS LA'ARTS ‫מוּזָר‬ "OSHEK ‫מְשוּנָּה‬ ‫ְשנָּה‬ ֻ‫מ‬ MESHUNAH MESHUNAH Extraño. Expresar Opinión Expulsar. Extranjero Raro. Extorsión HISHMID Extranjera ‫ְשטוּחָה‬ SHETUJAH SHATUAJ Destruir. Raro ‫מְשוּנֶּה‬ 138 . Pronunciar ‫בִיטֵּא‬ ‫ֶהבִי ַע‬ VITEI' HEVIA" Declarar. Mover ‫ִחוָּה‬ Exprimir JIVAH ‫נָדַח‬ SAJAT LAJATS DHAJAK Divorcie. Explotar. Calle Extranjero JUTS ‫עוֹשק‬ ֶ Extranjera. Extraño ‫חוּץ‬ Explotación. Forastera ‫זָרָה‬ ‫זָר‬ NAJRI Extranjero. Forastero ‫בֶּן נֵכָר‬ Extranjero ‫גֵּר‬ ‫נָ ְכרִית‬ NAJRIT Extranjero ‫נָ ְכרִי‬ BEN NEIJAR Afuera del pais.Diccionario Español-Hebreo Explotador ‫נַ ְצלָן‬ Salvar. Detonar ‫ףשח‬ Exportación ‫יִיצֵא‬ JSF Exportación ‫יִצוּא‬ ‫ִמ ְדרָש‬ MIDRASH POTSEITS YITSEI' Exportador YITSU' Exposición en Talmud ‫נִצֵל‬ ‫יְצוּאָן‬ YETSU'AN Expresar. Expulse NADAJ Extender.

Favor ‫רָצוֹן‬ RATSON 139 . Fácil F ‫נָקֵל‬ ‫קַל קלל‬ NAKEIL Fácil. Tropezar ‫שוֹחֵט‬ SHOJEIT FALAFEL FALA'FEL Falda KAL KLL ‫חֵן‬ JEIN Voluntad. Rapido. Ligero. Que hacer ‫נֶ ֱחנַק‬ KALAH Faeneado Ritual ‫ְשחִיטָה‬ NEJENAK Faeneador Ritual SHEJITAH Falafel ‫ָפ ָלפֶל‬ ‫ָפלָאפֶל‬ ‫ִש ְמ ָלנִית‬ Falda. Extremidad ‫ָכּנָף‬ THOTSA'AH KANAF ‫ְכנָ ַפיִם‬ ‫ְכּנָפוֹת‬ ‫בֵּית‬ ‫ֳרֹשת‬ ֶ ‫ח‬ ‫בֵּית‬ ‫ֳרוֹשת‬ ֶ ‫ח‬ Fabrica JENAFAYIM KENAFOT BEIT JAROSHET BEIT JAROSHET Fácil Ligera. Deseo. Pollera ‫ְשל‬ ַ ‫נִכ‬ Faldas. Extremidad Alas. Ser ‫ַקלָּה‬ Faena.Diccionario Español-Hebreo ‫ְשנֶּה‬ ֻ‫מ‬ MUZAR MESHUNEH MESHUNEH Resultado. Extremidades ‫תּוֹצָאָה‬ Ala. Polleras ‫ִש ַפּתִי‬ ְ‫מ‬ Familia. Clan ‫ַקנָּאִית‬ Familias Fantasmas. Gigantes Fanático ‫ִמגְדַּלּוֹר‬ Farmacia ‫ָמצָא חֵן‬ MATSA' JEIN ‫בֵית‬ ‫ְמ ְר ַקחַתּ‬ VEIT MEREKAJATH Favor MIGDHALOR Favor. Complacer ‫ַקנָּאִי‬ KANA'I REFA'IM Faro ‫ִשפָּחוֹת‬ ְ‫מ‬ MISHPAJOT KANA'IT ‫ְר ָפאִים‬ ‫ִש ָפּחָה‬ ְ‫מ‬ MISHPAJAH MISHPATI Fanática ‫ֳחצָאיוֹת‬ JATSA'YOT NIJSHAL Familiar ‫ֳח ָצאִית‬ JATSA'IT SIMLANIT Fallar.

Alegre M "ALIZ TSAHEIL Femenino. Demorar ‫ֶה ְחמִיץ‬ NEKAVUT HEJMITS 140 . Alegre F ‫ֶפבְּרוּאָר‬ FEBRU'AR THA'ARIJ ‫אשר‬ ֶ ‫ַה ְצ ָלחָה‬ ‫אֱמוּנָה‬ 'EMUNAH 'AMUNAH ‫ָתּ ֳארִי ְך‬ TOVAH ‫צוֹהֵל‬ ‫צֹהֵל‬ TSOHEIL TSOHEIL Femineidad. Feliz Año nuevo Felíz F SHANAH TOVAH ‫יוֹם ֻה ֶלדֶת‬ ‫ָש ֵמ ַח‬ ‫ַעלִּיזָה‬ ‫ָצ ֶהלֶת‬ ‫צוֹ ֶהלֶת‬ ‫צֹ ֶהלֶת‬ ‫ָשנָה טוֹבָה‬ Felíz Cumpleaños YOM HULEDET SAMEIAJ Feliz F. Genitales Femenino ‫נְקַבוּת‬ Fermentar. Favor. Creencia ‫אֳמוּנָה‬ TOVOT Fe 'AMUNAH Fe. Creencia ‫ֳא ֻמנָה‬ Fecha. Alegria Felices Fiestas ‫ֳע ֵלזָה‬ Hacer Alegre. Felíz ‫ִשמַּח‬ Felíz. Hembra SIMAJ "ALEIZ "ALIZAH TSOHELET Feliz Fiesta ‫מוֹ ֳעדִים‬ ‫ְש ְמחָה‬ ִ‫ל‬ MO"ADIM LESIMJAH 'SHER HATSLAJAH Felíz. Alegre F ‫חַג ָש ֵמ ַח‬ TSOHELET TSOHELET Felíz Fiesta JAG SAMEIAJ Felíz M ‫ַעלִּיז ָצהֵל‬ ‫נְ ֵקבָה‬ NEKEIVAH Feria. Mercado ‫יָרִיד יֶרִיד‬ YARID YERID ‫חַג ָש ֵמ ַח‬ JAG SAMEIAJ Feliz M. Bondad. Alegre M ‫ָעלֵז‬ "ALEIZAH Buen año. Acto Bueno Favorecer ‫ַקרֵב‬ Favores ‫טוֹבוֹת‬ KAREIV Fe. Día del Mes Febrero Felicidad.Diccionario Español-Hebreo Gracia. Caridad ‫ֶחסֶד‬ ‫טוֹבָה‬ JESED Favor.

Fijar ‫ָקבַע‬ ‫ָע ַר ְך‬ ‫ִשטָּה‬ ‫ִשיטָה‬ SHALOM ZAJAR JAG HABIKURIM Figura. Festivo ‫פּוֹרֶה‬ ‫ִשיבִים‬ ‫חלוּנָחִיים‬ ShIVIM JLUNAJIYM Fideo 'ASIMON ‫ִא ְט ִריָּה‬ ‫ִא ְטרִית‬ 'ITRIAH 'ITRIT Fiebre. Organizar Insertar. Editar. Imagen ‫ַתּ ְבנִית‬ Determinar Horario. Figura. Fervor. Confialbe ‫םוח םח‬ ‫ָקדַח‬ JM JVM Encender. Fiebre. Forma ‫צוּרָה‬ TSURAH Figuras. Festiva ‫ֳחגִיגִית‬ POREH Banquete. Formas ‫צוּרוֹת‬ TSUROT Colocar. Fijar Junto ‫ִשלֵּב‬ Fila. Linea SHILEIV THAVNIT KAVA" "ARAJ SHITAH SHITAH 141 . Festín YIJUM ‫ֳחגִיגִי‬ Festividad Fianza Embrión. Temperatura Fiel. Encuentro ‫מוֹעֵד‬ NE'AMAN Fiesta. Feto ‫ֳאסִימוֹן‬ ‫ֻעבָּר עוּבָּר‬ "UBAR "UBAR Fibras Dieteticas "ARVUT Ficha.Diccionario Español-Hebreo Fértil F ‫פּוֹ ִריָה‬ Fértil M PORIAH Deseo. Excitación Sexu ‫יִחוּם‬ Solemne F. Designar ‫ֶה ֱעמִיד‬ HE"EMID Fijar. Fijar. Tener ‫נֶ ֳאמַן‬ Fiesta. Dia Festivo ‫חַג‬ MO"EID Fiesta JAG Fiesta ‫ְמסִיבָּה‬ ‫חַג‬ ‫ַהבִּכּוּרִים‬ ‫חַג‬ JAG Fiesta de Boda MESIBAH Fiesta de las Primicias KADAJ ‫הִלוּלִים‬ HILULIM Fiesta por niño recien nacido ‫ָשלוֹם זַכָר‬ Construcción. Moneda antigua ‫ֶח ְדוָה גִּילָה‬ JEDVAH GHILAH JAGIGI ‫עֳרבוּת‬ ‫ִשתֶּה‬ ְ‫מ‬ MISHTHEH JAGIGIT Solemne M.

Hacienda. Fondos KALAH ‫ןמימ‬ MYMN Finlandia 'AJUZAH ‫פִינְ ַלנְד‬ FINLAND ‫יֵצִּיבָה‬ JATIMAH Firme F. Filete ‫שוּרָה‬ SHEDEIRAH THEFILIN Filatelista BULA'Y ‫ְס ֵטיְק‬ ‫ֻא ְמצַה‬ ‫ַתּ ְחרִים‬ ‫ְבּ ֶכסֶף‬ ‫וּ ְבזָהָב‬ Filigrana ‫פִילִיפִינִיים‬ THAJRIM BEJESEF UVZAHAV Fin FILIFINIYM Fin ‫סוֹף‬ SOF Fin ‫גֶּמָר גֶּמֶר‬ ‫סִיוּם‬ ‫סוֹף ָשבוּ ַע‬ Fin. Verdadero M ‫יֵצִּיב‬ Física ‫פִיזִיקָה‬ Flauta ‫ַחלִיל‬ YEITSIV FIZIKAH Flecha JALIL Flor. Fila de Soldados ‫ְש ֵדרָה‬ Filacterias ‫ְתּפִילִין‬ Filatelia ‫בּוּלָאוּת‬ Fila Bistec.Diccionario Español-Hebreo ‫ֵסדֶּר‬ SHURAH Orden. Fleco ‫צִיצָה‬ TSITSAH YEITSIVAH ‫חֵץ‬ JEITS Fleco ‫פִּיף‬ PIF 142 . Proposito. Finalizar. Verdadero F Firme M. Completación ‫ֵתּ ְכלִית‬ Fin ‫קֵץ‬ ‫סוֹפִי‬ Final F Adj ‫ָכּלָה‬ Estado. Arreglo. Finca ‫ֳא ֻחזָּה‬ Firma ‫ֳחתִימָה‬ ‫סוֹפִית‬ SOFIT Finalizar SOFI Dejar. Fila Avenida. Completar THEIJLIT KEITS SOF SHAVUA" Final M Adj ‫אַ ֳחרִית‬ 'AJARIT GHEMAR GHEMER SIUM Fin de semana ‫בּוּלַאי‬ BULA'UT SETEIK 'UMTSAH Filipinas SEIDHER ‫גָּמַר‬ GHAMAR Finanzas.

Perezoso ‫ָעצֵל‬ "ATSEILAH Capullo. Follaje. Fleco ‫צִיצָה‬ Flora. Gotear NAZAL Inundar. Brillar NIMLATS Destilar. Derramar.Diccionario Español-Hebreo Franjas. Flor "ATSEIL Flor ‫ֶפּרַח‬ ‫ֳע ֵצלָה‬ ‫נִצָּה‬ NITSAH Flor PERAJ ‫ֶפּרַח עִטּוּר‬ ‫קִשּוּט‬ ‫ִמ ְבחָר‬ PERAJ "ITUR KISHUT MIVJAR Flor. Fluir ‫זָרַם‬ Flujo. Brillar. Prosperar NATSAR ‫נִיצָן ֶפּרַח‬ ‫פּ ְרחִי‬ PRJI ‫ָפּרַח‬ PARAJ Florecer NEITS Florecer ‫ִצ ְמ ִחיָּה‬ ‫ציץ צָץ‬ TSYTS TSATS Florero NITSAN PERAJ ‫ֳעצִיץ‬ ‫ְפּ ָרחִים‬ "ATSITS PERAJIM Florero. Centellar ‫נָצַר‬ Florecer. Lleno de Flores ‫ְמלִיצִי‬ ‫ָמלֵא‬ ‫ְפּ ָרחִים‬ MELITSI MALEI' PERAJIM Florido M ‫נִ ְמלָץ‬ Fluir. Hacer ‫זָב‬ Foca M ‫ֶכּלֶב יַם‬ ZAV Hoja. Vegetación TSITSAH Floración ‫צִיץ‬ TSIMJIAH Floral TSITS Florecer. Hacer. Fluir. Hoja de ‫נָהַר‬ ‫ָעלֶה‬ PIKAH KELEV YAM Hojuela. Halcón ‫נֵץ‬ Florecer. Perezosa TSITSIT Flojo. Jarron ‫ֳאגַ ְרטָל‬ Flores 'AGARTAL Florida F ‫נִ ְמ ֶלצֶת‬ NIMLETSET ‫ְפּ ָרחִים‬ PERAJIM Florido. descarga ‫ָשתַת‬ SHATAT ‫ִפּכָּה‬ ZARAM Gotear. Flecos ‫צִיצִית‬ Floja. Folleto ‫עָלוֹן‬ 143 . Fluir ‫נָזַל‬ NAHAR Fluir.

Forastero ‫יִעֵר‬ Figura. Refiguio ‫בִצוּר‬ Fortificación ‫בִּיצוּר‬ ‫בּצּוּר‬ JIZUK Fortaleza 'IMEITS ‫מְצוֹדָה‬ VITSUR VITSUR MISGHAV BITSUR BTSUR Fortalecer. Fortalecer Conquisar. Forma ‫צוּרָה‬ YI"EIR Forma.Diccionario Español-Hebreo Papel Fondo. Fortificar ‫ִהגְבִּיר‬ GHAVAR Fortaleza. Fortificación 'AMEITS Fortaleza. Presionar ‫ָכּבַש‬ KAVASH 144 . Fortificación ‫בִצוּר‬ ‫ִשגָּב‬ ְ‫מ‬ METSODAH Fortaleza. Forastera Forestar ‫זָרָה‬ ‫זָר‬ ZARAH Extranjero. Creación. Formas ‫צוּרוֹת‬ TSURAH Crear. Fortificar ‫ִהגְבִּיר‬ HIGBIR Forzar. Telon de Fondo "ALEH ‫יְסוֹד ֶרקַע‬ ‫ַתּ ְדרִי ְך‬ "ALON Fondo de Rio NAJAL YESOD REKA" THADRIJ Fondo del Mar ‫מְצוּלָה‬ METSULAH ‫נַחַל‬ Fondo Nacional Judío ‫ֶקרֶן ַקיֶמֶת‬ ‫ְליִש ָראֵל‬ ‫לקק‬ KEREN KAYEMET LEYISRA'EIL KKL Extranjera. Niño. Impulso ‫יֵצֶר‬ Figuras. Fortalecerse ‫גָּבַר‬ Fortalecerse ‫אָמֵץ‬ Fortalecimiento ‫חִזוּק‬ Fortalecer. Formar YEITSER Forro ‫זְנוּנִים‬ ‫יָצַר‬ YATSAR Fornicación TSUROT Fornicación ZAR ‫ַתּזְנוּת‬ THAZNUT ‫זְנוּת‬ ZENUNIM Prostitución. Fornicación ‫בִּטנָה‬ Fortalecer ‫גִּבֵּר‬ ‫ִהגְבִּיר‬ BITNAH ZENUT GHIBEIR HIGBIR ‫ִאמֵּץ‬ HIGBIR Adoptar idea.

Diccionario Español-Hebreo Violar. Ser ‫פֵּרוּר‬ ‫פֵּירוּר‬ ‫ָשם ָבּסַם‬ ַ‫בּ‬ BASAM BASAM Frágil M SHEVIRAH PERIJAH Miga. Manta ‫ָשּכִי ַח‬ ShAJIAJ ‫ְש ִמיָכה‬ SEMIAJH Frecuente F LAROV Frecuente M ‫מִרמָה‬ MIRMAH JAMILAH Frecuente ‫ַפּכִּים‬ PAKIM 'AJVAH Frazada ‫ַפּ ְך‬ PAJ TSELUJIT Fraternidad ‫ֳארִיג ֶצמֶר‬ 'ARIG TSEMER TSITSIT Frasco ‫ָצ ְר ָפתִית‬ ‫ְשּכִיחָה‬ ShEJIJAH Frecuentemente ‫ְפּ ָעמִים‬ ‫רַבּוֹת‬ ‫ְל ִאתִּים‬ ‫קְרוֹבוֹת‬ PE"AMIM RABOT LE'ITHIM KEROVOT 145 . Flecos ‫צִיצִית‬ ‫צְלוּחִית‬ Frasco ‫אַ ְחוָה‬ Frascos ‫ֳחמִילָה‬ Fraude ‫לָרֹב‬ Frazada. Fraccion TSALAM Fraccionar. Comprar Grano Frágil F ‫ָשבַר‬ Fragante. Forzar ‫אָנַס‬ Forzar a Convertir 'ANAS Fotografo ‫ַצלָּם‬ SHIMEID Ruptura. Fragmento ‫ֶשבֶר‬ SHEVER SHAVAR ‫ְשבִירָה‬ ‫ְפּרִיכָה‬ ‫ִשמֵד‬ ‫ָשבִיר‬ ‫ָפּרִי ְך‬ SHAVIR PARIJ Fragmento ‫פִיצֵל‬ FITSEIL PEIRUR PEIRUR Francés ‫ָצ ְר ָפתִי‬ Francesa TSARFATI Francia ‫ָצ ְרפַת‬ TSARFATIT Franela TSARFAT Franjas.

Diccionario Español-Hebreo Fregadero ‫כִּיּוֹר‬ Freir KIOR Freno ‫ָבּלַם‬ TIGHEIN TIGHEIN LITGHEIN Frente BALAM Linea de Batalla. Jugosa ‫ִטגֵּן טִיגֵּן‬ ‫ִל ְטגֵּן‬ ‫פּרִי ָהדָר‬ PRI HADAR Frutas PERI PERI ‫פֵּרוֹת‬ ‫פֵּירוֹת‬ PEIROT PEIROT Frutilla ‫תוּת ָשדֶה‬ TUT SADEH Fruto. Fruto De ‫גְּבוּל‬ GHEVUL HIFRI' Fruta citrica ‫קֹר קוֹר‬ KOR KOR KAL DHA"AT Fructificar ‫ְשעוּעִית‬ SHE"U"IT KAR Frivolo ‫מֵילָה עֵץ‬ MEILAH "EITS KARAH Frío. Fresco MUL THUT RA"ANANAH Fresco ‫ֵמצַח‬ MEITSAJ JAZITOT Fresca. Fresco ‫ַר ֳענָן‬ RA"ANAN KAR Fría. Fruto De ‫ְפּרִי ֶפּרִי‬ TSE'ETSA' PERI PERI 146 . Fresca ‫קַר‬ Fresco. Frente a. Fruto. Jugoso ‫ָקרָה‬ Fresno ‫קַר‬ Frijol Colorado ‫קַל ַדּעַת‬ Frío ‫ִה ְפרִיא‬ Frontera ‫ֱאתְרוֹג‬ Fruta ‫ְפּרִי ֶפּרִי‬ ‫תּנוּבָה‬ THNUVAH Fruta Cítrica 'ETROG Fruta De. Y planta de ‫תּוּת‬ ‫ַר ֳענָנָה‬ ‫ָטרִי‬ Fría. Ante ‫ֳחזִיתוֹת‬ Fresa. Niños ‫ֶצ ֱאצָא‬ Fruta De. Frente ‫ַמ ֳע ָרכָה‬ Frentes ‫מוּל‬ MA"ARAJAH Contrario. Produccion de ‫יְבוּל‬ ‫תְּנוּבָה‬ YEVUL THENUVAH Criatura. Fresca ‫ָקרָה‬ KARAH TARI Frío.

Castillo. Conflagración ‫ְש ֵרפָה‬ Fuego ‫אֵש‬ Luz. Poderoso ‫אַבִּיר‬ Fuerte ‫אֵיתָן‬ BIRAH Fuerza ‫כֹּ ַח‬ ‫עֹז‬ "OZ Fuerza "ATSMAH Fuerza. Heroismo GHEVURAH THO"AFAH THO"EFET Fuerzas ‫כֹּחוֹת‬ KOJOT ‫גְּבוּרָה‬ Fugitivo ‫ָבּרִי ַח‬ BARIAJ 147 . Gloria ‫נֶצַח נֵצַח‬ Fuerza ‫ֶחזְקָה‬ ‫ָחזְקָה‬ Fuerza. Poder ‫ַעיִן‬ "AYIN MA'OR Afuera. Fuego SEREIFAH NUR Fuente 'EISH Bol. Fuego. Ser. Esforzar ‫ָחזַק‬ Bravo.Fuerte ‫בִּירָה‬ Fuerte. Fuerte. Fuera ‫ַמ ְעיָן‬ MA"YAN KE"ARAH MIZRAK Fuente ‫נוּר‬ ‫ַה ְכ ָרחָה‬ HAJRAJAH Fuerza KOAJ ‫עֹצֶם‬ ‫עוֹצֶם‬ "OTSEM "OTSEM Eternidad. Poder 'ABIR 'EITAN JAZAK ‫ָע ְצמָה‬ GHUFAN MA"YANOT BEIJUTS HAMUTSAH Fuerza.Diccionario Español-Hebreo Ardor. de letra de computador ‫מָאוֹר‬ Fuentes ‫ַמ ְעיָנוֹת‬ ‫בֵּחוּץ‬ ‫הַמוּצָה‬ Ciudad capital. Fuerza ‫תּוֹ ָעפָה‬ ‫תּוֹ ֶעפֶת‬ Fuerza. Validez NETSAJ NEITSAJ ‫תֹּקֶף‬ THOKEF Fuerza. Fuente ‫ְק ָערָה‬ ‫ִמזְרָק‬ Fuente de Luz. Luz ‫מָקוֹר‬ Fuente ‫גּוּפָן‬ MAKOR Fuente. Riqueza ‫ַחיִל‬ JAYIL JEZKAH JAZKAH Altura. Fuerza.

Fundar Rabia. Alacenas ‫אֳרוֹנוֹת‬ Gabriel ‫גַּ ְברִיאֵל‬ Gafas Gabon 'ARONOT GAVON Gad ‫גָּד‬ GHAVRI'EIL GHAD ‫ִש ָקפַים‬ ְ‫מ‬ ‫ִש ָק ַפיִים‬ ְ‫מ‬ ‫ִש ְקפֵי‬ ְ‫מ‬ ‫ֶשמֶש‬ Gafas de sol MIShKAFAYM MIShKAFAYIM Galaxia ‫גַבוֹן‬ ‫גַלָק ִסיָה‬ GALAKSIAH MIShKEFEI ShEMESh Galletas ‫עוּגִיוֹת‬ "UGIOT 148 . Jefe ‫ַשר‬ Fumar BEIIT MALE' "ASHAN Funcionario SAR Bases. Futuro "ATIDAH Futuro.Diccionario Español-Hebreo Full. naipes ‫ֵבּיִת ָמלֶא‬ Funcionario. Fundamentos ‫יְסוֹדִים‬ ‫יְסוֹדוֹת‬ ‫בֵּית יְצִיקָה‬ Establecer. Fundir. Unir ‫ִשמִי‬ ְ‫ר‬ RIShMI YESODIM YESODOT Fundición ‫ָשן‬ ַ‫ע‬ ‫ֳעתִיד‬ "ATID ‫ָעתִיד‬ "ATID G [Previo] Volver a la pagina principal [Siguente] Si no se ve Hebreo Seleccionar Codificación UTF-8 Roperos. Enfado. casa llena. Espuma ‫ָצרָף‬ TSARAF ‫ֶקצֶף‬ Fundición Mineral ‫ֳעתִידָה‬ Furia. Gabinetes. Enojo Futbol ‫ִה ְכעִיס‬ HIJ"IS ‫כַּדּוּ ֶרגֶל‬ ‫כַּדּוּר ֶרגֶל‬ KADHUREGEL KADHUR REGEL Listo. Furia. Futura ‫יָסַד‬ YASAD BEIT YETSIKAH Combinar. Gram Tiempo Futuro ‫ִהתְוּ ְך‬ HITUJ KETSEF Lista.

Ganado ‫ִמ ְקנָה‬ Ganado que apacieta ‫ַמ ְרעִית‬ ‫יִתְרוֹן‬ ‫ִש ַתּכֵּר‬ ְ‫ה‬ ‫ִה ְרוַי ַח‬ HIRVAYAJ Ventaja. Gasto ‫יְצִיאָה‬ GAZOZ SHORAShIM Gaste tiempo MAR"IT TSINORAH "ARUBAH "EIRAVON Garganta MIKNAH HISTHAKEIR THAJANIT Garantía ‫גַּ ְמ ִבּיָה‬ GHAMBIAH Ganancia. Pollos F THARNEGLOT THARNEGOLET THARNEGOLET Gallo ‫ַתּ ְרנְגוֹל‬ Pollo. Gasolina ‫ְדּלֶק‬ Salida. Ganar ‫זָכָה‬ Garaje ‫ָתּ ֳחנִית‬ NITSEIJ Ganchillo ZAJAH Gasa Gaseosa. Propiedad. Refresco. Ganar ‫נִצֵּח‬ Ganar Ser Inocente. Soda ‫גָּרוֹן‬ Garante YITRON ‫צִנּוֹרָה‬ ‫צַו‬ TSAV Gardenia ‫גַּ ְר ֵדּנִית‬ GHARDHEINIT Gargantas ‫גְּרוֹנוֹת‬ GHARON GHERONOT ‫מַל ָמלָה גָּזה‬ ‫ַשקֶה‬ ְ‫מ‬ ‫מוּגָז‬ MALMALAH GHAZH ‫גַזוֹז‬ ‫ָשים‬ ִ ‫שוֹר‬ Gaseosa MASHKEH MUGAZ Combustible. Paga. Pollo F ‫ַתּ ְרנְגֹלֶת‬ ‫ָתּ ְרנְגוֹלֶת‬ Gallinas.Diccionario Español-Hebreo Gallina. Gallo THARNEGOL Gallos ‫ַתּ ְרנְגלִים‬ ‫רהד‬ Galon ‫גָנָה‬ GANAH Ganado ‫ָבּקָר‬ BAKAR Gambia Posesión. Pago. Recompensa ‫ֳע ֻרבָּה‬ ‫ֵערָבוֹן‬ ‫גַּלּוֹן‬ GHALON DHR Gana ‫ֶש ְכוִי‬ SEJVI THARNEGLIM Galope ‫ַתּ ְרנְגלוֹת‬ ‫ִבּלָּה בילה‬ DHELEK YETSI'AH 149 . Ganancia Supervisar.

En el princ ‫ֵאשית‬ ִ ‫ְבּר‬ Masculinidad. Génesis. Genitales mascul ‫זַכְרוּת‬ BEREI'SHIT ZAJRUT NEKAVUT ROJAV LEIV REJAV YADAYIM Femineidad. Pueblo. Generalice Generalidad. Porción del Talmud ‫ֶצבֶת‬ TSEVET "OMER "OMER Gelatina ‫ֳח ַתלְתּוּל‬ ‫יִלֵּל‬ THE'OMIM Maullar Gato. Regla ‫ְכּלָל‬ Generalmente ‫עַל פִּי רֹב‬ Género. Genitales Femenino ‫נְקַבוּת‬ Nación. Complete.Diccionario Español-Hebreo ‫תולבל‬ BILAH VYLH LVLVT Gata F ‫חֳתוּלָה‬ Gatito JATULAH Gato M ‫חָתוּל‬ JATALTHUL Gavilla JATUL Gavilla ‫עֹמֶר עוֹמֶר‬ ‫ִמ ְקפִּית‬ Gavilla ‫גְּ ָמרָא‬ ‫גְּ ָמרָה‬ Gema Genealogía ‫תְּאוֹמִים‬ ‫ְשיט‬ ִ ‫ַתּכ‬ ‫ֶאבֶן טוֹבָה‬ THAJSHIT 'EVEN TOVAH Gemelas ‫תְּאוֹמוֹת‬ THE'OMOT GHEMARA' GHEMARAH Gemelos ‫ֳא ֻלמָּה‬ 'ALUMAH MIKPIT Gemara. De mente amplia ‫נָדִיב‬ Generoso ‫ְרחַב יַָדיִם‬ MIN DHIKDHUK NADIV Bereshit. Gramatica ‫מִין ִדּקְדּוּק‬ Generosa ‫נָדִיבָה‬ Generaciones Generoso ‫תּוֹלֵדוֹת‬ YILEIL KELAL KALAL "AL PI ROV Sexo Femenino. Gemir ‫יִחוּס‬ Generación ‫דּוֹר‬ YIJUS DHOR ‫ָכּלַל‬ THOLEIDOT Incluya. Gente ‫עַם‬ NEKAVUT "AM 150 . Genero Femenino ‫נְקַבוּת‬ ‫רֹחַב לֵב‬ NADIVAH Generosidad.

Gigantes ‫ְר ָפאִים‬ Girar. Girar V ‫ָכּפַף‬ NEITSER ‫ִשמְשוֹן‬ Gloria Giro ‫ְפּנִייָּה‬ PENIYAH ‫גְּ ַלדְיוֹלָה‬ ‫סֵיפָן‬ ‫ַשלְפּוּחִית‬ ‫כַּדּוּר פּוֹ ַד ַח‬ ‫נֶצַח נֵצַח‬ Globo SHALPUJIT KADHUR PODAAJ Gloria ‫חוֹד‬ NETSAJ NEITSAJ JOD ‫ֳשר ְבּ ָרכָה‬ ֶ‫א‬ ‫ַתּעֳנוּג‬ ‫ִתּפְאָרָה‬ ‫ִתּ ְפ ֶארֶת‬ Alavar. Gimnasia ‫ִה ְת ַעמְלוּת‬ Girar. Fuerza. Mimbrera ‫נֵצֶר‬ Ejercicio. Retoñar. Gloria ‫נְבִיטָה‬ NEVITAH PANAH Gladiolo "ARAL GHEI'OGRAFYAH GORGIAH Girasol ‫ָשים‬ ִ ‫ֳאנ‬ Golpe. Peste ‫נֶגַע‬ NEGA" 151 . Voltear Germinación Fantasmas. Dominio ‫ְשלָה‬ ָ ‫ֶממ‬ Golosinas ‫ַמ ְמ ָתּקִים‬ MEMSHALAH MAMTHOKIM MEMSHELET YISRA'EIL Goloso. Cambiar. Gloria THIF'ARAH THIF'ERET Glorificar SHIBAJ SHELIT ‫ְשלֶת‬ ֶ ‫ֶממ‬ ‫ִש ָראֵל‬ ְ‫י‬ ‫ְרחַב נֶפֶש‬ REJAV NEFESH ‫ֶה ְאדִּיר‬ HE'DHIR Gobierno. Multitud Gente 'ADAM 'ANOSHIM ‫ָערַל‬ "ARILAH Gentil M. Gente ‫אָדָם‬ Gentil F ‫ֳע ִרלָה‬ Gentío. Persona. Glorificar ‫ִשבַּח‬ Gobernante ‫ְשלִיט‬ Belleza.Diccionario Español-Hebreo Hombre. Codicioso HAFAJ SHIMSHON 'ASHER BERAJAH THA"ANUG Gobierno de Israel REFA'IM KAFAF GHELADYOLAH SEIFON Eternidad. Trastornar ‫ָה ַפ ְך‬ HIT"AMLUT ‫ָפּנָה‬ Curvar. Incircunciso ‫ֳא ַס ְפסֻף‬ Geografía ‫גֵּיאוֹגְ ַר ְפיָה‬ 'ASAFSUF Georgia ‫גוֹ ְרגִיָה‬ Germinar.

Caridad ‫ֶחסֶד‬ Gracias a D os ‫תּוֹדָה ָלאֵל‬ Gotear. Gran M ‫תּוֹדוֹת‬ THODOT THODAH Grados de Temperatura ‫חֵן‬ JEIN THODAH LA'EIL Gracias S PIKAH ‫רִימוֹן רִמּוֹן‬ RIMON RIMON Grande M. Matar ‫נכה ִהכָה‬ Golpear DHAFAK LIDPK ‫ָפּגַע‬ NJH HIJAH Batir. Fluir.Diccionario Español-Hebreo Golpe. Hacer. Batir. Cincelar ‫ָחרַט‬ Gracia. Gran F Gran Nación GHADOL ‫גְּדוֹלָה‬ ‫גְּדוֹלָה‬ GHEDOLAH ‫ַמ ְכבִּיר‬ MAJBIR Granada GERENADAH Grande F. Hacer Grabado. Artritis ‫טִיפָּח‬ Gota TIPAJ Gotas ‫טִפּוֹת‬ TIFTEIF Fluir. Golpea ‫ִהכָּה‬ Golpeado. Insultar ‫ַמכָּה‬ Golpeado. Golpee HIKAH Golpear. Gran ‫גָּדוֹל‬ 152 . Caer ‫ָשר‬ ַ‫נ‬ ‫טִי ְפטֵף‬ MUKLAT JARAT Gracia. Golpear. Favor JESED ‫תּוֹדָה‬ Gracias P ‫ַמעֳלוֹת חוֹם‬ Gramo ‫גְרַם‬ Gracioso Gramática Granada ‫גְ ֶרנָדָה‬ Grande F. Gran F ‫ִדּקְדּוּק‬ DHIKDHUK GERAM ‫גָּדוֹל‬ ‫חַנּוּן‬ JANUN MA"ALOT JOM Grande M. Registrado ‫ֻמ ְקלַט‬ Grabar. Gotear TIPOT ‫ָשתַת‬ SHATAT ‫ִפּכָּה‬ NASHAR Gotear. Favor. Golpee ‫ָדּפַק ִלדְפּק‬ MAKAH Gorila ‫ָדּפַק ִלדְפּק‬ ‫גּוֹרִילָה‬ PAGA" DHAFAK LIDPK Gorrión GHORILAH ‫דְּרוֹר‬ ‫אַנְקוֹר‬ DHEROR 'ANKOR Gorro ‫כּוֹבַע‬ ‫ִמ ְצ ִחיָּיה‬ Gota ‫ִטפָּה‬ TIPAH KOVA" MITSJIAYH Gota.

Hacendado ‫ִאכָּר‬ ‫ִא ָכּרִים‬ JAKLA'Y Granjeros. Greda ‫ַח ְרסִית‬ KARMEL ‫מֵרוֹן מָרוֹן‬ ‫פִיצֵח‬ Griegos ‫ֶבּרֶז‬ BEREZ Gris F ‫אֳפוֹרָה‬ ‫אֳפֹרָה‬ JINAM JINAM ‫יְוָונִים‬ YEVAVNIM Grieta FITSEIJ Pila. Grano. Chillar Grito ‫ָצעַק‬ ‫יִלֵּל נָבַח‬ YILEIL NAVAJ Grito ‫ְצרִיחָה‬ TSA"AK TSERIJAH ‫ֵהרִי ַע‬ ‫יְָללָה‬ ‫נְבִיחָה‬ HEIRIA" Grito YELALAH 153 . Atadura. Cereal ‫ָדגָן‬ Grano en Pie ‫ָקמָה‬ Suelo Fertil.Diccionario Español-Hebreo GHEDOLAH Grandeza ‫גְּדוּלָּה‬ M Grandiosidad GHEDULAH Grandioso ‫עָצוּם‬ ‫ָבּרָד‬ ‫גַּאוּת‬ GHA'UT Granizo "ATSUM Granizo GHADOL ‫ָבּרָד‬ BARAD Granja BARAD ‫ֶשק‬ ֶ ‫ַחוָּה מ‬ JAVAH MESHEK Granjero. Campesinos Maiz. Cereales ‫ְדּגָנִים‬ ‫ִחנָּם חִינָּם‬ JEILEV Gratis. Grifo DHEGANIM JARSIT MEIRON MARON Grieta 'IKARIM KAMAH YAVAVN Banda. Vano. Granos. Llorar ‫ָבּכָה לבכות‬ Gritar BAJAH LVJVT Gritar. Grano Fresco ‫ַכּ ְרמֶל‬ Grasa ‫ֵחלֶב‬ Granjera ‫ַח ְק ַלאִית‬ JAKLA'IT Granjero Grecia ‫ַח ְקלַאי‬ DAGAN Maices. Compromiso ‫ֳאסָר ִאסָּר‬ Gris M ‫אָפוֹר אָפֹר‬ 'ASAR 'ISAR 'AFOR 'AFOR 'AFORAH 'AFORAH Gritar. sin Razón ‫יָוָון‬ Loza. Grey 'IKAR ‫ֶסדֶק‬ SEDEK Grillete. Campesino.

Diccionario Español-Hebreo NEVIJAH Grito ‫תְּרוּעָה‬ Grito THERU"AH Chillidos. Grupo ‫ְפּ ֻלגָה‬ ‫פְּלוּגָה‬ ‫מַדרֵגוֹת מַס‬ Guante ‫כּ ָפפָה‬ Grupo. Preservada. Gritos ‫ְצעָקוֹת‬ TSE"AKAH Grúa TSE"AKOT División. Preservado. Guisante M ‫ג גִימֶל‬ NAJAH DHUVDEVANIAH DHUVDEVANIAH Guinea ‫ִה ְדרִיך‬ ‫אָפוּן‬ 'AFUN ‫אָפוּנַה‬ 'AFUNAH Guitarra ‫גִי ָטרָה‬ GITARAH 154 . Puesto de ‫ִשמָר‬ ְ‫מ‬ SHAMUR MISHMAR Guatemala THOSAFOT ‫הֵאָבְקוּת‬ ‫ְקרָב‬ ‫ִמ ְל ָחמָה‬ ‫ֶכּפַפוֹת‬ KEFAFOT MELTHAJAH Guarniciones. Guiar Guinda ‫נָחָה‬ HIDRIJ Guimel G GIMEL ‫דּוּ ְב ְד ַבנִיָּה‬ ‫ֻדּ ְב ְד ַבנִיָּה‬ ‫דוּ ְב ְדבַן‬ ‫ֻד ְב ְדבַן‬ Guinda. Hacienda Cooperativa ‫קְבוּצָה‬ Rugir. Guerra ‫תּוֹסָפוֹת‬ Guardado. Comida KEVUTSAH NAHAM KFAFAH Guardada. Guisante F GINEI'AH Arveja. Arbol de ‫גִינֵאָה‬ DUVDEVAN DUVDEVAN Arveja. Observad ‫ָשמוּר‬ Guardia. Gruñir ‫נָהַם‬ MADREIGOT MAS ‫ָשמוּרָה‬ Guardarropa ‫ֶמ ְל ָתּחָה‬ SHAMURAH Guantes Pelea. Observad ‫כְּרוּ ְכיָה‬ KERUJYAH PELUGAH PELUGAH Grupo categoria de impuestos ‫ְצ ָעקָה‬ ‫גוּאָ ֶט ָמלָה‬ GU'ATEMALAH Guia S F ‫ַמ ְדרִיכָה‬ MADRIJAH HEI'AVKUT KERAV MILJAMAH Guia S M ‫ַמ ְדרִיך‬ Guíar MADRIJ Dirijir.

Capaz. Capaz de ‫יָכל ְל‬ Habilidad Habitante. Teñido Escarlata ‫תּוּלָע‬ Gusano de Seda THULA" ‫תּוּ ַלעַת‬ ‫ֶשי‬ ִ‫מ‬ THULA"AT MESHI Gusanos Gustar. Poder. Habitar. ser ‫יָכּל‬ Habilidad ‫ֶה ְספֵּק‬ Haber que Habitación ‫ֶחדֶר‬ ‫חֳרוּצָה‬ Habil de. Establecerse ‫ַד ְברִי אַ ְתּ‬ Habla. Amar. Habla. Amar ‫ִרמָּה‬ ‫אוֹהֵב‬ RIMAH Ama. Yo. Habitación Superior ‫ָהיָה ְל‬ Diligente. Gustar ‫אָהַב‬ 'AHAV LE'AHV L'HVV Gustar. Tu F Habilitar ‫ל רשפיא‬ 'YFSHR L Habitación ‫ֶחדֶר‬ JEDER Habitaciones "ALIAH ‫ֳח ָדרִים‬ JADARIM ‫ָשכֵן‬ THOSHAV Morar. Ella ‫ְמ ַד ֶבּרֶת ֳאנִי‬ ‫אַ ְתּ הִיא‬ 155 . Tu. Diferenciación 'OHEIV ‫ְמ ַדבֵּר אַתָּה‬ MEDABEIR 'ATHAH SHAJEIN DHABEIR 'ATHAH Hablo. Habla. Yo. Determinado. Residente ‫תּוֹשב‬ ָ Habla. Agradar.Diccionario Español-Hebreo Gusano. Quiere. Tu. El ‫ִשרוֹן‬ ְ‫כּ‬ KISHRON JEDER ‫ֳע ִליָּה‬ JARUTSAH YAJL LE YAJOL YEJOLAH Atico. Encontrar Fav Guyana ‫ָמצָא חֵן‬ MATSA' JEIN Gusto en Conocerte ‫גִיאָנָה‬ Habakuk. ser. Gusta ‫אָהַב ֶלאֳהב‬ ‫בוהאל‬ Querer. Habil ‫ַחרַוּץ‬ Habil. Determinada. Tu M ‫ַדּבֵּר אַתָּה‬ DAVRI 'ATH Hablo. Ceñir ‫ַה ְב ָדּלָה‬ Diligente. Capacidad ‫נָעִים מְאד‬ ‫דואמ םיענ‬ JAVAKUK HAVDHALAH JARAUTS 'AHAV NA"IM ME'D N"YM M'VD GI'ANAH Habdalá. Habil HESPEIK ‫יָכוֹל יְכוֹלָה‬ ‫ַחבַקּוּק‬ HAYAH LE YAKL Habilidad.

Ustedes M Hablarás. Yo ‫ְתּ ַדבֵּר הִיא‬ THEDABEIR HI' THEDABEIRNAH 'ATHEN Hablarás. Uds. Ellas Hablaran. Ustedes M ‫יְַדבְּרוּ הֵם‬ YEDABRU HEIM THEDABRI 'ATH Hablaré.Diccionario Español-Hebreo MEDABERET 'ANI 'ATH HI' Hablamos. Ella Hablaran. Nosotros. Nosotras. Uds. Ellos ‫ְמ ַד ְבּרִים‬ ‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּם‬ ‫הֵם‬ Hablará. Nosotros DIBARNU 'ANAJNU MEDAVROT 'ANAJNU 'ATHEN HEIN Hablar Hablaran. Ellas ‫ִד ַבּרְנוּ‬ ‫ֳאנַחְנוּ‬ ‫ִד ַבּ ְרתֶּן אַתֶּן‬ DIBARTHEN 'ATHEN ‫ַהאִם אַ ְתּ‬ ‫ְמ ַד ֶבּרֶת‬ ‫ְס ָפ ַרדִּית‬ HA'IM 'ATH MEDABERET SEFARADHIT Hablas Francés? F ‫ַהאִם אַ ְתּ‬ ‫ְמ ַד ֶבּרֶת‬ 156 . Ellos. Ustedes F ‫ְתּ ַד ְבּרִי אַ ְתּ‬ ‫ֳא ַדבֵּר ֳאנִי‬ ‫ִד ַבּ ְרתֶּם‬ ‫אַתֶּם‬ ‫ַהאִם אַתָּה‬ ‫ְמ ַדבֵּר‬ THEDABEIR 'ATHAH NEDABEIR 'ANAJNU Hablas Español? F DIBARTHEM 'ATHEM Hablas Español? M ‫ְתּ ַדבֵּרוּ‬ ‫אַתֶּם‬ THEDABEIRU 'ATHEM DIBRU HEIM HEIN Hablaron. Ustedes F ‫ן ְתּ ַד ֵבּ ְרנָה ֵה‬ THEDABEIRNAH HEIN ‫ְתּ ַד ֵבּ ְרנָה‬ ‫אַתֶּן‬ Hablará. Ellas ‫ְמ ַדבְרוֹת‬ ‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּן‬ ‫הֵן‬ Hablamos. Tu F ‫ִדּבֵּר דִּיבֵּר‬ ‫ְל ַדבֵּר‬ DHIBEIR DHIBEIR LEDABEIR MEDABRIM 'ANAJNU 'ATHEM HEIM YEDABEIR HU' Hablaran. El ‫יְַדבֵּר הוּא‬ Hablamos. Nosotros ‫נְ ַדבֵּר‬ ‫ֳאנַחְנוּ‬ ‫ִדבְּרוּ הֵם‬ ‫הֵן‬ Hablaron. Tu M ‫אַתָּה ְתּ ַדבֵּר‬ 'ADABEIR 'ANI Hablaremos. Ellos Hablaron.

El Habló. Hacendado ‫עוֹשה‬ ֶ ‫ַדּבְּרוּ אַתֶּם‬ DHABRU 'ATHEM Hablo. Sacar. Campesino. Tu F ‫ִד ַבּ ְר ְתּ אַ ְתּ‬ DIBARTH 'ATH HA'IM 'ATHAH MEDABEIR RUSIT Hablaste.Diccionario Español-Hebreo Hablas Francés? M Hablas Ingles? M ‫ְס ָפ ַרדִּית‬ ‫ָצ ְר ָפתִית‬ HA'IM 'ATHAH MEDABEIR SEFARADHIT HA'IM 'ATH MEDABERET TSARFATIT ‫ַהאִם אַתָּה‬ ‫ְמ ַדבֵּר‬ ‫ָצ ְר ָפתִית‬ ‫ַהאִם אַ ְתּ‬ ‫ְמ ַד ֶבּרֶת‬ ‫אַנְגְּלִית‬ Hablas Ingles? F HA'IM 'ATHAH MEDABEIR TSARFATIT HA'IM 'ATH MEDABERET 'ANGHELIT ‫ַהאִם אַתָּה‬ ‫ְמ ַדבֵּר‬ ‫אַנְגְּלִית‬ ‫ַהאִם אַ ְתּ‬ ‫ְמ ַד ֶבּרֶת‬ ‫רוּסִית‬ Hablas Ruso? F HA'IM 'ATHAH MEDABEIR 'ANGHELIT Hablas Ruso? M ‫ַהאִם אַתָּה‬ ‫ְמ ַדבֵּר‬ ‫רוּסִית‬ HA'IM 'ATH MEDABERET RUSIT Hablaste. Habla. Habla. Remover ‫ִאכָּר‬ Hacer ‫ַלעֳשוֹת‬ ‫ָשה‬ ַ‫ע‬ 'IKAR HE"EVIR 157 . Ella DIBEIR HU' Hace ‫ַדּבֵּר יוֹתֵר‬ ‫בְּקוֹל‬ DHABEIR YOTEIR BEKOL MEDABERET 'ANI 'ATH HI' Habló. Yo DIBARTHI 'ANI Hable más Fuerte M DHABRI YOTEIR BEKOL Hablen. Yo. Ustedes F Hablo. Ustedes M Granjero. Tu. Tu. Ella ‫ַדּ ֵבּ ְרנָה אַתֶּן‬ DHABEIRNAH 'ATHEN ‫ְמ ַד ֶבּרֶת ֳאנִי‬ ‫אַ ְתּ הִיא‬ ‫ִדבֵּר הוּא‬ Hablen. El ‫ִד ַבּ ְרתִּי ֳאנִי‬ ‫ְמ ַדבֵּר אַתָּה‬ MEDABEIR 'ATHAH ‫ִד ְבּרָתּ הִיא‬ DIBRATH HI' ‫ֶה ֱעבִיר‬ "OSEH Hace Pasar. Tu M Hable más Fuerte F ‫ִד ַבּ ְר ָתּ אַתָּה‬ DIBARTHA 'ATHAH ‫ַדּ ְבּרִי יוֹתֵר‬ ‫בְּקוֹל‬ Hablé. Yo.

Ser 'AFAD HID'IG ‫ֳשה‬ ָ ‫נַע‬ ‫תושעיהל‬ NA"ASAH LHY"SVT ‫ִה ְתגַּיֵּר‬ HITBALBEIL Hacerse Proselito al Judaísmo ‫ַקרְדֹּם‬ Cavar. Hacer Guerra ‫ָלחַם‬ Hacer Heredar ‫הוֹרִיש‬ Arrebatar. Colocar. Hacer Uso ‫ִש ַתּמֵּש‬ ְ‫ה‬ PIKAJ HISHTHAMEISH Hacerse confuso. Revuelta. Hacer Familiar. Huir ‫ֵהנִיס‬ Hacer escapar. Hacer ‫ִשית ָשת‬ Poner. Con HIVRIAJ HIKIR LEHAKIR HEITSJAYK A. Actuar SHIT SHAT ‫ָפּעַל‬ PA"AL Hacer SAM SYM ‫ָשה‬ ָ‫ע‬ ‫ַלעֳשוֹת‬ "ASAH LA"ASOT Hacer Alegre.Diccionario Español-Hebreo LA"ASOT "ASAH Poner. Vender Grano ‫ִשבִיר‬ ְ‫ה‬ Comer. Hacia ‫ְבּ ֶע ֶר ְך‬ ‫ַמעַל‬ GHAV Hacia Arriba. Destral Hacer Jurar ‫ִשבִּי ַע‬ ְ‫ה‬ HISHBIA" Hacer ropa cerrar ajuste ‫אָפַד‬ Preocupar. Confundirse ‫ִה ְת ַבּ ְלבֵּל‬ Hacha. Felíz ‫ִשמַּח‬ Hacer Decolorar. Hacer Temer ‫ִה ְדאִיג‬ Hacerse. Hacer ‫ִה ְברִי ַח‬ HEINIS Saber. Hacer Horriblemente ‫ָחטַף‬ Hacer Reir ‫ֵה ְצחַיק‬ SIMAJ LAJAM ‫ִפּכָּח‬ Usar. Estable ‫ָשם שים‬ Hacer. Conocer ‫ִהכִּיר‬ ‫ְל ַהכִּיר‬ Hacer Fraccionar. Hacer. Para HIDHAH ‫גַּב‬ 'EL "AL BE"EREJ MA"AL 'AJORAH 158 . Colocar. Hachar ‫ִק ְרדֵּם‬ KARDHOM ‫אֶל‬ HITGHAYEIR KIRDHEIM Aproximadamente. Hacer Sobrio Hacia. Hecho. Arriba ‫אֶל עַל‬ Hacia Atras ‫אָחוֹרָה‬ 'EL Hacia Arriva HISHVIR HORISH JATAF Desemborrachar. Hacia. Palidecer ‫ִה ְדהָה‬ Hacer Escapar.

Harapiento Haría. Harina Fina ‫סֹלֶת‬ ‫סוֹלֶת‬ SOLET SOLET Harina Integral ‫ֶקמַח ָמלֵא‬ Harinas M P KEMAJ MALEI' Saciar. Hacienda Cooperativa ‫קְבוּצָה‬ Hadasa ‫ֳה ַדסָּה‬ Haga bueno ‫יָטַב‬ Hacia Atraz ‫ְל ַמ ְפ ַר ַע‬ LEMAFRAA" Hacia hallá ‫ָשם ָשמָּה‬ KEVUTSAH ‫ֳשי לִי‬ ִ ‫ַתּע‬ ‫טוֹבָה‬ Haga Humo ‫ָהבָה‬ Haiti ‫ָהאִיטִי‬ Hagame un favor M Hambre. Harapienta Hardware POJEIAJ ‫ְלוַאי ָלוַי‬ ‫ַה ְלּוַאי‬ ‫סֹלֶת סוֹלֶת‬ SOLET SOLET HALAJAH HAMENTA'SH 'OGEIR ‫פּוֹ ֵחחַת‬ POJEIJAT ‫חוֹ ְמרָה‬ ‫ְח ְמרָה‬ JOMRAH JEMERAH Harina ‫ֶקמַח‬ KEMAJ LEVA'Y LAVAY HALVA'Y Harina de Trigo. Halaja ‫ֳה ָלכָה‬ ‫ָה ֶמנְטַאש‬ NEITS Hamantashen. Hagamos 'AJUZAH HADASAH YATAV Hagame un favor F KADIMAH Harina de Trigo. Ana ‫ֳשה לִי‬ ֶ ‫ַתּע‬ ‫טוֹבָה‬ THA"ASEH LI TOVAH HAVAH HA'ITI Florecer. en Yiddish ‫ָרעֵב‬ Hamster ‫אוֹגֵר‬ ‫נֵץ‬ ‫ַחנָּה‬ JANAH Andrajoso. Durante ‫עַד‬ "AD 159 . Tener Haifa Ley tradicional. Haría que ‫פּוֹ ֵח ַח‬ Andrajosa. Hartar ‫טעל ִה ְלעִיט‬ HIL"IT L"T ‫ְק ָמחִים‬ KEMAJIM Hasta Que.Diccionario Español-Hebreo Adelante. Finca Grupo. Harina Fina ‫הפיח‬ JYFH RA"EIV Hana. Hacienda. Halcón ‫ִה ְקטִיר‬ HIKTIR THA"ASI LI TOVAH Vengan. Hacia el Este ‫ַקדִימָה‬ ‫ֳא ֻחזָּה‬ SHAM SHAMAH Estado.

Tome Posesión. Hechicero GHARASh KESHEF Hedor ‫ָשל‬ ֵ‫ב‬ VASHEIL Hacerse. Posea ‫ֶשת‬ ֶ ‫יוֹר‬ Heredero ‫יוֹרֵש‬ YORESHET YARASH YOREISH 160 . Adquirir. Hecho ‫יֵש ִתּ ְקוָה‬ ‫ִש ִבּיָּה‬ ְ‫ע‬ "ISBIAH ‫יָרַש‬ NAJAL Herede. Acostada ‫ַש ָכּבָה‬ ְ‫ה‬ Hechar fuera.Diccionario Español-Hebreo Hay ‫יֵש‬ Hay esperanza YEISH He Hebrea ‫ה הֵא‬ YEISH THIKVAH ‫חָח‬ H HEI' Broche. nuestros pecados ‫ַשלִיח‬ ֶ‫תּ‬ ‫ִהגְרִיל גרל‬ ‫קוֹסֵם‬ ‫גָּרַש‬ Hechar Raiz. Ser ‫בּוֹאִש‬ Helada ‫גְּלִידָה‬ Helenismo Heraldo ‫נְ ֵקבָה‬ Helados de Crema Helicoptero ‫נָחַל‬ Heredera ‫כְּפוֹר‬ ‫גְּלִידוֹת‬ ‫מַסוֹק‬ MASOK Heptagono ‫מְשוּבָּע‬ ‫ְשבָּע‬ ֻ‫מ‬ MESHUBA" MESHUBA" Herbario KAROZ Heredar. Hechar suertes Hechicería ‫ֶשף‬ ֶ‫כּ‬ Mago. Poseer ‫ֳשה‬ ָ ‫נַע‬ ‫תושעיהל‬ GHELIDOT NEKEIVAH ‫כָּרוֹז‬ HIGRIL GRL KEFOR HELENIZM YEVAVINY HELENI Femenino. Empujar Fuera Maduro. Ser ‫ִש ָתּרֵש‬ ְ‫ה‬ HISHTHAREISH Rifar. Hecho. Idioma ‫ִע ְברִית‬ "IVRIT Hechada. Implantado. Hervido. Prendedor. Hebilla ‫ִע ְברִית‬ Hebreo ‫ִע ְברִי‬ "IVRIT Hebreo. Hembra THASHELIJ NA"ASAH LHY"SVT GHELIDAH ‫ֶה ֶלּנִיזְם‬ ‫יְוָוִיני ֶה ֶלנִי‬ HASHKAVAH KOSEIM BO'ISH Helado de Crema JAJ "IVRI Hechar Fuera.

Ser JALAL ‫נִ ְפצַע‬ ‫ל ִה ָפּצַע‬ ‫עצפיהל‬ NIFTSA" LHIPATSA" LHYFTS" Hirió. Propiedad. Herir. Posesión Perforado. Lastimar V ‫ָעצָב‬ Herir. Herradura ‫ַכשיר‬ ִ ‫מ‬ Hervida ‫ְשלוּקָה‬ MAJSHIR SANDHAL SHELUKAH 161 . Heroismo ‫גְּבוּרָה‬ Herramienta YFI YAFEH GHIBOR ‫ַסנְדָּל‬ GHEVURAH Sandalia. Androgino ‫ֻט ְמטֻם‬ ‫טוּמְטוּם‬ ‫אָחוֹת‬ Hermana. Espléndido ‫יפִי‬ Héroe. Poderoso ‫גִּבּוֹר‬ Fuerza. Enfermeras ‫ֳאחָיוֹת‬ Hermano Político ‫יָבָם‬ Hermano Hermoso.Diccionario Español-Hebreo Posesión. Lindo Hermoso. Herido ‫ְרוּשה‬ ָ ‫י‬ ‫ְרוּשה‬ ָ ‫י‬ YERUSHAH Herida YERUSHAH ‫ָחלָל‬ ‫ְרוּשה‬ ָ ‫י‬ ‫ֶפצַע‬ FETSA" Herido. Linda ‫ִה ְכאִיב‬ HIJ'IV TUMTUM TUMTUM Hermana ‫ָעצַב‬ ‫אַחִים‬ 'AJIM Hermosa YAFAH ‫ֶח ְמדָּה‬ JEMDHAH ‫יָפֶה‬ YAFEH Hermoso. Abradable. Magullar ‫ָפצַע‬ Herir. Agradable ‫יָפֶה‬ ‫אָח‬ 'AJ Hermanos YAVAM ‫יָפָה‬ 'AJOT YEVAMAH 'AJAYOT Hermosa. Afligir "ATSAV "ATSAV Herir FATSA" Hermafrodita. Herencia ‫נַ ֳחלָה‬ Herencia ‫נַ ֳחלָה‬ Herencia NAJALAH YERUSHAH Herencia NAJALAH Herencia. Agradable. Enfermera ‫אָחוֹת‬ Hermana Política ‫יְָבמָה‬ 'AJOT Hermanas.

Hervido. Príncipe ‫בֶּן ַה ֶמּלֶך‬ Himno ‫ִהמְנוֹן‬ Hijos BEN HAMELEJ ‫ינגרלאופיה‬ 'ALAJSON ‫ָבּנִים‬ BANIM Hipo ‫ִשהוּק‬ SHIHUK Hipopotamo HYFV'LRGNY ‫ֳא ַלכְסוֹן‬ BEN JOREG BEN HIMNON Diagonal. Hecho ‫ְשלִיקָה‬ Hervir ‫ְשחִין‬ SHELIKAH Hervir. hijo político ‫בֵּן‬ Hijo de ‫בֶּן‬ Hijo del rey.Diccionario Español-Hebreo Hervido Hervir. Herir. Batir Crema Hervirse Sobre Fuego Lento ‫ִה ְקצִיף‬ HIKTSIF ‫ִהדִיד‬ ‫לע לשבתה‬ ‫הנטק שא‬ HIDID HTVShL "L 'Sh KTNH Hexagono ‫ְש ֶשה‬ ֻ‫מ‬ Hezekiah MESHUSHEH Hielo ‫ֶקרַח גְּלִיד‬ JIZKIAHV Hierro KERAJ GHELID Hierro de Soldar ‫ַמ ְלחֵם‬ ‫ָכּבֵד‬ Hiervas amargas ‫ְתּ ֵאנִים‬ Higo ‫בַּתּ‬ Higuera Hijo ‫בַּת חוֹ ֶרגֶת‬ Hijas ‫בֶּן חוֹרֶג‬ BAT JOREGET Hijastro. Lastimar V ‫ָעצָב‬ "ATSAV 162 . Madurar ‫ָרתַח‬ RATAJ ‫ָשל‬ ֵ‫בּ‬ BASHEIL VASHEIL SHEJIN Hervir. Estar Furioso Cocinar. Hipotenusa ‫בָּנוֹת‬ BANOT BEIN Hipoalergenico ‫ְתּ ֵאנָה‬ THE'EINAH BATH Hijastra ‫ְתּ ֵאנָה‬ THE'EINAH THE'EINIM Hija ‫מָרוֹר‬ MAROR KAVEID Higos ‫ַבּ ְרזֶל‬ BARZEL MALJEIM Hígado ‫ִחזְ ִקיָּהוּ‬ ‫ְבּהֵמוֹת‬ BEHEIMOT Hirió. Hervir. Escaldar ‫ָשלוּק‬ ‫ָשל‬ ֵ‫ב‬ SHALUK Maduro.

Follaje. Hola.Diccionario Español-Hebreo Hisopo ‫אֵגוֹב‬ Historia 'EIGOV Historia Judía ‫הִיסְטוֹ ִריָה‬ ‫יְהוּדִית‬ HISTORYAH Casa. Hojear ‫ִע ְלעֵל‬ Hojuela. Persona 'ADAM ‫אִיש נָ ְכרִי‬ 'ISH JAJAM Hombre Extranjero ‫ֶעלֶם‬ Hombres ‫ָשים‬ ִ ‫ֳאנ‬ ‫גְּ ָברִים‬ ‫בַּחוּרִים‬ ‫ָכּתֵף‬ Hombres de ‫ְכּ ֵת ַפיִם‬ ‫םייפתכ‬ ‫ְשי‬ ֵ ‫אַנ‬ 'ANSHEI Hombres Jovenes ‫ֳע ָלמִים‬ "ALAMIM Hombro KATEIF Hombros 'ISH NAJRI 'ANOSHIM BAJURIM Hombro ‫אִיש‬ 'ISH GHEVARIM Hombres Jovenes ‫אָדָם‬ 'ADAM "ELEM Hombres ‫הוֹ ַלנְד‬ HOLAND 'ISh Hombre. Espumar ‫לוּלָב‬ Hoja de Metal M ‫ִד ְפדַף‬ LULAV Volcar paginas. Adan Hombre. Hoja de Papel Hoja de Metal F ‫ָעלֶה‬ Hoja Hojear. Gente DIFDAF "ALON SHALOM Hombre ‫צוֹ ֵל ַע‬ TSOLEIA" "IL"EIL Paz. Persona. Hogar ‫בַּייִת ַבּיִּת‬ Casas. Hogar ‫ִהסְטוֹריָה‬ ‫ֶשכֶם‬ SHEJEM Homonimo ‫ְשתָּף‬ ֻ ‫ֵשם מ‬ SHEIM MESHUTHAF 163 . Hogares BAYIT BAYYIT Hoja. Folleto ‫עָלוֹן‬ ‫ָשלוֹם‬ ‫אִיש‬ Holanda ‫אָדָם‬ Hombre astuto ‫אִיש ָחכָם‬ Hombre Joven Hombre. Chau ‫ָעלֶה ֶטרֶף‬ ‫דַּף‬ "ALEH TEREF DHAF TSOLA"AT Hoja de palma ‫ָבּתִּים‬ BATHIM "ALEH ‫צוֹ ַלעַת‬ ‫ַבּיִת‬ BAYIT HISTORIAH YEHUDIT Casa.

Respeto ‫כָּבוֹד‬ PITRIAH Honor ‫כִיבֵד‬ JIVEID Honorable. Nos Uds Ellas son KUBADNU 'ANAJNU Honorables. Serás F ‫ְתּ ֻכ ַבּ ְדנָה‬ KUBADTH 'ATH ‫ְמ ֻכ ֶבּדֶת ֳאנִי‬ ‫אַ ְתּ הִיא‬ ‫יְֻכבַּד הוּא‬ ‫ְתּ ֻכ ַבּדִי אַ ְתּ‬ THEJUBADI 'ATH Honorable. Seré ‫ֳא ֻכבַּד ֳאנִי‬ 'AJUBAD 'ANI Honorables. Fue Ella ‫ֻכּ ְבּדָה הִיא‬ Honorable. Seran Ustedes F KUBDAH HI' YEJUBAD HU' THEJUBAD HI' ‫ְתּ ֻכבַּד אַתָּה‬ KAVOD MEJUBEDET 'ANI 'ATH HI' MEJUBAD 'ANI 'ATHAH HU' Honorable. Yo Tu Ella Honorable. ser Yo. Ellas seran Honorables. Fueron Ustedes M ‫יְֻכבְּדוּ הֵם‬ YEJUBDU HEIM ‫ֻכּ ַבּ ְדתֶּם‬ ‫אַתֶּם‬ KUBADTHEM 'ATHEM Honorables. Tu. Será Ella NEJOJAH ‫ְמ ֻכבָּדוֹת‬ ‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּן‬ ‫הֵן‬ MEJUBADOT 'ANAJNU 'ATHEN HEIN Honorables. Fueron Ustedes F Honorables. Fuimos ‫ְתּ ֻכבַּד הִיא‬ Honorable. Ellos seran Honorables. Ser. Seta ‫הוֹנְדוּרַס‬ ‫נְכֹחָה‬ HONDURAS Justicia. El ‫ֻכּ ַבּ ְד ָתּ אַתָּה‬ KUBADTHA 'ATHAH ‫ְמ ֻכבָּד ֳאנִי‬ ‫אַתָּה הוּא‬ KAVOD Honor Gloria. Fue El ‫ֻכּבַּד הוּא‬ Honorable. Fuiste M Honorable. Fuiste F ‫ֻכּ ַבּ ְד ְתּ אַ ְתּ‬ Honorable. Honestidad ‫ִפּ ְט ִריָּה‬ Honor.Diccionario Español-Hebreo KETEIFAYIM JTFYYM Honduras Hongo. Será El THEJUBAD 'ATHAH ‫ְתּ ֻכ ַבּ ְדנָה הֵן‬ THEJUBADNAH HEIN ‫ֻכּ ַבּ ְדתֶּן הֵן‬ KUBADTHEN HEIN ‫ֻכּ ַבּדְנוּ‬ ‫ֳאנַחְנוּ‬ Honorable. Peso ‫כָּבוֹד‬ Honorable. Seran Ustedes M ‫ְתּ ֻכבְּדוּ‬ 164 . Fuí ‫ֻכּ ַבּ ְדתִי ֳאנִי‬ KUBAD HU' KUBADTI 'ANI Honorable. Serás M Honorables.

Somos Son M ‫ְמ ֻכ ָבדִים‬ ‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּם‬ ‫הֵם‬ MEJUVADIM 'ANAJNU 'ATHEM HEIM Honorables Ellos Ellas fueron ‫ֻכּבְּדוּ הֵם‬ ‫הֵן‬ Hora. Tiempo SHA"AH KUBDU HEIM HEIN Horario de Invierno ‫חוֹרֶף ְשעוֹן‬ Horas. Tiempo ‫ָשעוֹת‬ Horario de Verano SHE"ON JOREF ‫אֹפֶק‬ Horizontal ‫אָפָה‬ ‫תופאל‬ ‫אָ ְפקִי ְמ ֻאזָּן‬ 'AFKI ME'UZAN Hormiga 'OFEK Hornear ‫ַקיִץ ְשעוֹן‬ SHE"ON KAYITS SHA"OT Horizonte ‫ָשעָה‬ ‫נְ ָמלָה‬ NEMALAH Hornear.Diccionario Español-Hebreo Honorables. Terrible M Hospedar ‫קִלשוֹן‬ KILSHON ‫אָיֹם אָיוֹם‬ 'AYOM 'AYOM ‫ֵהלִין‬ Hoshana Raba. Estufa ‫ְשן‬ ָ ‫ִכּב‬ KIVShAN Horno ‫תַּנּוּר ֳא ִפיָה‬ ‫תָּנּוּר‬ TANUR Horno de Microondas ‫מִיקְרוֹגַל‬ Horrible. Horca.Septimo día Sucot Hospital HEILIN Hospitalidad ‫ַה ְכנָסַת‬ ‫אוֹ ְרחִים‬ MIKROGAL 'AYUMAH ‫הוֹש ְענָה‬ ַ ‫ַרבָּה‬ HOSHA"NAH RABAH ‫בֵּית חוֹלִים‬ BEIT JOLIM Hostilidad ‫אֵיבָה‬ 'EIVAH HAJNASAT 'ORJIM 165 . Hacer un Círculo ‫עָג עוג‬ Horno ‫תָנוּר‬ "AG "VG 'AFAH L'FVT Horno. Terrible F ‫ֳאיֻמָּה‬ THANUR 'AFIAH THANUR Horquilla. Seremos ‫אַתֶּן‬ ‫אַתֶּם‬ THEJUBADNAH 'ATHEN THEJUBDU 'ATHEM ‫נְ ֻכבַּד ֳאנַחְנוּ‬ NEJUBAD 'ANAJNU Honorables. Trinche Horrible.

Hoydia MELONOT Hoy. Hoydia ‫הַיּוֹם‬ ‫חוֹרִים‬ Hoyo Huerfano ‫ָעקֵב‬ Hueco. Alejarse BARAJ Humanidad ‫אָדָם‬ HITRAJEIK Humano 'ADAM Humear. Posada TSARAR MALON Hoy. Posadas ‫מְלוֹנוֹת‬ Hotel. Cavidad Huella Digital ‫גִנוֹת‬ Huerta Hueso de pierna ‫ֶעצֶם‬ Hueso ‫גֶּרֶם‬ "ETSEM Hueso. Huida ‫ִה ְס ַתּלֵּק מ‬ HISTHALEIK M BEITSIM BEITSIM Huir ‫ָבּרַח‬ Huir. Hostilisa ‫ָצרַר‬ Hoteles. Baja ‫נָמוֹכָה‬ NAMOJAH 166 .Diccionario Español-Hebreo Amarrar. Restringir. Huella ‫הַיּוֹם‬ HAYOM HAYOM Hoyos ‫מָלוֹן‬ ‫בֵּיצָה‬ BEITSAH Parta. Talón. Uno mismo ‫גֶרוּ ַע‬ Huesos ‫תומצע‬ ‫בֵּיצָה‬ ‫ֵבּצִים‬ ‫בֵּיצִים‬ GHEREM "TSMVT Huevo BEITSAH Huevos ‫ֶעצֶם גֶּרֶם‬ "ETSEM GHEREM GERUA" Huevo ‫גִנָה גַּנָה‬ GINAH GHANAH GINOT Hueso ‫ְטבִיעַת‬ ‫ֶא ְצבָּעוֹת‬ TEVI"AT 'ETSBA"OT YATOM Huertas ‫חָלוּל‬ JALUL "AKEIV ‫יָתוֹם‬ ‫חוֹר‬ JOR JORIM Canilla. subir Humo ‫ָקטַר ִקטֵּר‬ Humedecer ‫ִל ְחלֵח‬ Húmeda KATAR KITEIR ‫ֳענָוָה‬ "ANAVAH ‫אֳנוֹש‬ 'ANOSH ‫ַלחָה‬ LAJAH Húmedo LIJLEIJ Humilde F ‫ִה ְת ַרחֵק‬ ‫לַח‬ LAJ Humilde F.

Dialecto ‫ָשפָה‬ Idiomas ‫ָשפוֹת‬ SAFAH Idish RAFAH ‫אִידִיש‬ ‫אִידִית‬ ‫יְהוּדִית‬ ‫זַירְגּוֹן‬ NIV SAFOT Idolatría ‫עֳבוֹדַת‬ ‫ֱאלִילִים‬ "AVODAT 'ELILIM 'IDISH 'IDIT YEHUDIT ZAYRGHON Idolo. Estatua. Echar Monedas ‫ָטבַע‬ Debilitarse. Hundirse ‫ָרפָה‬ TAVA" Hungría ‫הוּנְגַ ְריָה‬ Idea ‫ַרעְיוֹן‬ HUNGARYAH Ideas ‫ַרעְיוֹנוֹת‬ RA"YON Identificar RA"YONOT Identifique Idioma ‫זִיהֶה‬ ‫זִהָה‬ ZIHAH ‫נִיב‬ ZIHEH Idioma. Nada ‫ֳאלִיל‬ 'ALIL Idolos ‫גִּלּוּלִים‬ GHILULIM Idolo. Vaporización ‫קִטּוּר‬ Hundir. Lenguaje.Diccionario Español-Hebreo Pobre F. Humilde F ‫ֳענִיָּה‬ Pobre M. Ponerse Sol ‫ָשקַע‬ KITUR SHAKA" Hundir. Bajo "ANI ‫ָשן‬ ָ‫ע‬ "ASHAN Humos ‫ֳשנִים‬ ָ‫ע‬ "ASHANIM ‫נָמוֹ ְך‬ NAMOJ Hummus HISHFIL Humo ‫ָענָו‬ ‫חוּמוּס‬ JUMUS Humo de Incienso. Ahogar. Imagen Iendo a la Sinagoga ‫ֶפּסֶל ָפּסִיל‬ PESEL PASIL ‫חוֹ ְלכִים‬ ‫ְלבֵית‬ ‫ַה ְכּנֶסֶת‬ JOLJIM LEVEIT HAKNESET Igual ‫ָשוֶה‬ SHAVEH Igualar ‫תָּאַם‬ ‫ִה ְתאִים‬ 167 . Descender. Humilde M ‫ָענִי‬ Humillar ‫ִשפִיל‬ ְ‫ה‬ Humilde M "ANIAH "ANAV Humilde M.

. Pintura ‫תְּאוּרָה‬ HINHIR HIKAL HEI'IR Imagen. imagínese ‫ִדּמָּה‬ Imitar ‫הקיח‬ Impaciencia ‫קֹצֶר רוּ ַח‬ Imaginario ‫ִדּמְיוֹנִי‬ THAVNIT DHIMAH JYKH Impeler.Diccionario Español-Hebreo THA'AM HIT'IM Igualdad ‫ִשוּוּי‬ Iguale a. Compare Compare a. Implantado. Ser ‫ִש ָתּרֵש‬ ְ‫ה‬ ‫ִה ְת ַחנֵּן‬ HITJANEIN Implore. Imagen ‫תְּמוּנָה‬ Imaginaria ‫ִדּמְיוֹנִית‬ THEMUNAH DHIMYONIT ‫המיד‬ DHIMYONI Imagínese. Suplicar ‫ִה ְת ַחנֵּן‬ Imponer. Figura. Símbolo PESEL PASIL ‫ִסמֶל ֶסמֶל‬ SIMEL SEMEL ‫ַתּ ְבנִית‬ DHEMUT Construcción. Brille ‫ֵהאִיר‬ HASBARAH HASKALAH Iluminar. Revolver KOTSER RUAJ Imperativo ‫צִוּוּי‬ ‫ֶשם ְמעִיל‬ ֶ‫גּ‬ Implorar. Abrigo DYMH ‫יִיבֵּא‬ YIBEI' Importante F ‫חֳשוּבָה‬ JASHUVAH 168 . Imagen ‫ֶפּסֶל ָפּסִיל‬ Semejanza. Ruegue misericordia ‫ִהטִּיל‬ Imponible ‫ַחיָיב ְבּמַס‬ ME"IL GHESHEM ‫יֶבוּא‬ ‫יְבוּאַן‬ YEVU'AN HISHTHAREISH HITJANEIN JAYAYV BEMAS Importación YEVU' Importador ‫קֵיסָרוּת‬ KEISARUT HITIL Importación ‫ָפּעַם‬ PA"AM TSIVVY Impermeable. Ser Indulgente ‫ִהקַל‬ Ilumine. Estatua. Imagen ‫דְּמוּת‬ Imagen. Echar Imperio Hechar Raiz. Dar Luz ‫ִהנְהִיר‬ Idolo.. ShIVVY ‫ָשוֶה ל‬ ‫הווש‬ ShAVEH L ShVVH Iguales Derechos ‫ִשוּוּי זְכֻיּוֹת‬ Iluminación SHIUUY ZEJUYOT Iluminacion ‫ַה ְס ָבּרָה‬ ‫ַש ָכּלָה‬ ְ‫ה‬ THE'URAH Iluminar.

ser. Seducir. Inaugurarse ‫נֶ ְחנַ ְך‬ Incienso Januca. Adorar.Diccionario Español-Hebreo Importante M ‫חָשוּב‬ Imposible JAShUV Imprenta ‫בֵּית דְּפוּס‬ 'I 'EFSHAR Impresión BEIT DHEFUS Impresiones ‫ְשמִים‬ ָ‫ר‬ ‫מַס‬ Imprimir ‫מַס יֵרֶד‬ ‫מוֹסָף מעמ‬ Impuesto ‫יֵצֶר ָהרָע‬ Impuestos ‫ָטמֵא‬ ‫ִמסִים‬ MISIM Impurificar YEITSER HARA" Impuro. Doblado ‫נוֹטֶה‬ Inclinar. ser. Educar NEJNAJ JANUKAH JANUKAH ‫ָחנַ ְך‬ JANAJ ‫ְבּלִי ֶהרֶף‬ NEJNAJ Incesantemente. Sin Pausa ‫קְטֹרֶת‬ ‫קְטוֹרֶת‬ Gentil M. Doblada ‫נוֹטָה‬ KETORET KETORET Instigue. Dedicación. Contaminado ‫ֶמכֶס‬ MEJES MAS YEIRED MOSAF M"M Impulso del Mal ‫ִה ְדפִּיס‬ HIDPIS MAS Impuesto al valor agregado IVA ‫ְשם‬ ֶ‫ר‬ RESHEM RESHAMIM Impuesto ‫ְשר‬ ָ ‫אִי ֶאפ‬ ‫ָטמֵא‬ TAMEI' Inadeucado TAMEI' ‫לֹא‬ ‫ַמ ְתאִים‬ LO' MAT'IM Inadvertidamente ‫ִשגָגְה‬ ְ‫בּ‬ BISHGAGH Inaugurado. Inauguraci Inaugurar. Incircunciso ‫ָערַל‬ Inclinada. Tentar ‫ִהטָּה‬ NOTEH HITAH BELI HEREF "ARAL NOTAH Postrar. Inclinar ‫ִש ַתּ ֳחוָה‬ ְ‫ה‬ Inclinarse ‫ִשעַן‬ ְ‫נ‬ ‫ןעשיהל‬ HISHTHAJAVAH NISh"AN LHYSh"N 169 . Inaugurarse ‫נֶ ְחנַ ְך‬ Inaugurado. Incite ‫חֳנוּכָּה‬ ‫ֳחנֻכָּה‬ ‫ֵהסִית‬ HEISIT Inclinado.

Indemnización Independencia ‫ַשלוּם‬ ְ‫תּ‬ THASHLUM ‫ַע ְצמָאוּת‬ HAFAJPEJAN ‫ָרבַה‬ RAVAH Pregunta. Investig Pagos. Incomprensible F ‫ֶפּלִית‬ ‫ִפּ ְלאִית‬ KALAL PELIT PIL'IT Maravilloso. Insinuado Indice de costo de vida ‫רַמוּז‬ RAMUZ ‫ַמדַד יוֹקְר‬ ‫חמּ ִחיָיה‬ MADAD YOKR JMJIAYH Indice de vivienda ‫ַמדַד ְבּנִיָה‬ MADAD BENIAH MADHAD HAMJIRIM LATSARJAN 170 . Cuotas. Generalice ‫ָכּלַל‬ Maravillosa. Indemnizaciones ‫ְש ֵאלָה‬ SHE'EILAH ‫ַשלוּמִים‬ ְ‫תּ‬ ‫ַשלוּמוֹת‬ ְ‫תּ‬ THASHLUMIM THASHLUMOT Indexado "ATSMA'UT ‫מִיעוּן‬ ‫אִינְ ֶדקְס‬ MI"UN 'INDEKS India ‫הוֹדוּ‬ Indicación HODU Indicada. Cuota. Incluso ‫אַף‬ 'AF Incluye F.Diccionario Español-Hebreo Ademas. Inconveniente ‫ֶפּלִי ִפּ ְלאִי‬ PELI PIL'I ‫גִּמְלוֹנִי‬ ‫ְשלוּמִי ֵאלִי‬ Voluble. Marcar ‫ִציַּן‬ REMUZAH TSIAN Indice de precios a consumidor ‫ַמדַּד‬ ‫הַמּחִירִים‬ ‫ַלצַרכָן‬ ‫ֶרמֶז‬ REMEZ Indicado. Incomprensible M Torpe. Contiene F ‫כְּלוּלָה‬ KELULAH Incluya. Insinuada ‫רְמוּזָה‬ Indicar. Complete. Inconstante ‫ֳה ַפ ְכ ְפּכָן‬ Incorrecto ‫לֹא נָכוֹן‬ LO' NAJON GHIMLONI SHELUMI'EILI Increible ‫לֹא יְאוּמַן‬ Incrementar LO' YE'UMAN Incubación ‫ְדּגִירָה‬ DHEGIRAH Pago. Indagación.

Informar ‫ִהגִיד‬ Informe ‫ְשמוּעָה‬ Ingeniería HIGID HANDHASAH Ingeniero Forestal ‫יֳַערְן‬ Inglés ‫אַנְגְּלִי‬ Inglaterra YA"ARN ‫אַנְגְּלִית‬ DOJ THNU"AH Y"ARANUT ‫אַנְגְּ ִליָּה‬ 'ANGHELIAH Inglés. idioma 'ANGHELI Inglesa HODIA" ‫אַנְגְלִית‬ 'ANGELIT Ingrediente 'ANGHELIT ‫ַס ְממָן ַסמָּן‬ ‫ְרכִיב‬ ‫ַמ ְרכִיב‬ SAMEMAN SAMAN REJIV MARJIV Ingredientes ‫ַמ ְרכִיבִים‬ Ingredientes MARJIVIM Ingresar a la armada ‫בוא ַל ָצבָא‬ VV' LATSAVA' ‫ְרכִיבִים‬ REJIVIM Ingreso. Infierno ‫ְשאוֹל‬ Infíltrese ‫ִה ְס ַתּנֵן ל‬ Infección ‫ֶאלַח זִיהוּם‬ ‫ֳשיָיה‬ ִ ‫ַתּע‬ HIDBIK SHE'OL Infinitivo HISTHANEIN L Inflación ‫אִינפלַציַה‬ Influencia Inflar. Coger Infectar. Engaño ‫ַתּ ְהפֻּכוֹת‬ Anunciar. Informar ‫הוֹדִי ַע‬ ‫דוֹח תּנוּעָה‬ SHEMU"AH Infracción de velocidad ‫ַהנְ ָדּסָה‬ Ingeniería Forestal ‫י ֳערָנוּת‬ THAHPUJOT "EIREJ THEZUNATI Declarar. Infectar. Respirar ‫ֵע ֶר ְך‬ ‫תְּזוּנָתִי‬ ‫נָפַח‬ NAFAJ Información HASHPA"AH Información nutricional ‫ֵשּם הַפֹּעַל‬ ShEIM HAPO"AL 'INFLATSYAH ‫ַש ָפּעָה‬ ְ‫ה‬ HIDBIK ‫הוֹ ֶדעָה‬ ‫יְדִיעָה‬ HODE"AH YEDI"AH Informalidad.Diccionario Español-Hebreo Indonesia ‫אִינְדוֹנֶזְיָה‬ Industria 'INDONEZYAH THA"ASIAYH ‫ִה ְדבִּיק‬ 'ELAJ ZIHUM Pegar. Alcanzar ‫ִה ְדבִּיק‬ Tumba. Entrada ‫ַה ְכנָסָה‬ 171 .

Peregrina ‫ֳע ִליָּה‬ Inmigrante F.Diccionario Español-Hebreo ‫ַהגָּעָה בִּיאָה‬ HAJNASAH HAGHA"AH BI'AH Cosecha de Grano. a Israel ‫עוֹלָה‬ ‫עוֹלוֹת‬ ‫ל רגיה‬ ‫עלָה‬ Inmigrante M. Inmigración. ‫ְתּמִימָה‬ 172 . Inmigre de ‫מ רגיה‬ Inocencia ‫בֹּר‬ Inocencia "OLIM "ALIAH "OLAH "OLOT HYGR L Innumerable HYGR M ‫אֵין ִמ ְספָּר‬ 'EIN MISPAR ‫נִקְּיוֹן‬ BOR Limpieza. Pronto ‫ֵחכֶף‬ Inmediatamente ‫ִמיָּד‬ Inmersión ‫ַה ְט ָבּלָה‬ "AON JEIJEF HATBALAH Subida. Pureza. Pecado ‫עָוֹן‬ Insultar. Pronto Inmediatamente. Inhalar ‫ָשאֵף‬ Inicial SHA'EIF Inicialmente ‫ְל ַכ ְתּ ִחלָּה‬ RI'SHONI HATJALATI Iniciar LEJATHJILAH Iniquidad. Ser THEIJEF THEIJEF MIAD Ofrenda de fuego. Emigre a Emigre. Inmigrante F "LAH KALKALAH ‫ִה ַתּמֵּם‬ NIKYON HATS MIFESHA" Completa. Inocencia ‫ֻתּמָּה‬ Inocente ‫ֶשע‬ ַ ‫הַץ ִמפ‬ THUMAH Inocente. Injuriar ‫ָפגַע ִה ְעלִיב‬ ‫רִאשוֹנִי‬ ‫ַה ְת ָח ָלתִי‬ ‫יָזָם‬ YAZAM Corrupción. Ingreso ‫תְּבוּאָה‬ Inhabitado M ‫נוֹשב‬ ָ Inhabitada F THEVU'AH NOSHAV ‫נוֹשבֶת‬ ֶ NOSHEVET Inhalación de humo ‫ֶשאִיפַת‬ ‫ֳשן‬ ַ‫ע‬ SHE'IFAT "ASHAN Aspirar. a Israel ‫עוֹלֶה‬ "OLEH Inmigrantes a Israel F Inmigrantes a Israel M ‫עוֹלִים‬ Inmigre. Culpa. Injuria ‫ַק ְל ָקלָה‬ ‫ֵתּכֶף תֵּיכֶף‬ FAGA" HI"LIV Inmediatamente.

Revisar ‫ָבּדַק ִלבְדּק‬ Inspector ‫בּוֹחֵן‬ BADAK LIVDHK NORA'AH ‫ְפּ ָעמִים‬ Instigue. Insinuado ‫רַמוּז‬ Insinuar. Sin sabor F ‫ְתּ ֵפלָה‬ Insistir RAMUZ THEFEILAH ‫ָעמַד עַל‬ ‫ַדּעְתּוֹ‬ RAMAZ Insipido. Institucione NORA' HILHIV HITKIN Instancias. Sin sabor M ‫ָתּפֵל‬ Insolación ‫ַמכַּת ֶשמֶש‬ ‫ַכּעַש ַכּעַס‬ THAFEIL MAKAT SHEMESH "AMAD "AL DHA"THO Ira. Insinuada Indicado. Inserción Insertar. Incite ‫ֵהסִית‬ Vez. Inspeccionar.Diccionario Español-Hebreo HITHAMEIM Completo. Prudencia HEISIT Establecimientos. Veces BAJAN ‫ֵשכֶל ֶשכֶל‬ SEIJEL SEJEL Instituto Israelí Exportación ‫מַכוֹן‬ ‫ַהיְצוּא‬ ‫ִשר ֵאלִי‬ ְ ‫ַהי‬ MAJON HAYTSU' HAYISR'EILI 173 . Ocasiones. Fijar Junto ‫ִשלֵּב‬ Insertar ‫ִשקַּע‬ Sopar trompeta . Inocente M ‫ָתּמִים‬ Inserción ‫ְתּחִיבָּה‬ Inocente F Insensato THAMIM THEMIMAH ‫ְכּסִיל‬ KESIL ‫ִה ְכנִיס‬ THEJIBAH Introduzca. Sugerir ‫ָרמַז‬ Insipida.Insertar ‫ָתּקַע‬ SHILEIV HIJNIS SHIKA" ‫רְמוּזָה‬ THAKA" Indicada. Instancia Instigador PE"AMIM ‫מוֹסָדוֹת‬ MOSADOT ‫ַפּעַם‬ PA"AM ‫ַש ַסּאִי‬ SHASA'I Instinto. Adición. Insolencia REMUZAH Inspección KA"AS KA"AS ‫ְבּדִיקָה‬ BEDIKAH Provar. Examinar ‫ָבּחַן‬ ‫נוֹרָא‬ BOJEIN Inspirador de Respeto Inspiradora de Respeto ‫נוֹרָאָה‬ Inspirar ‫ִה ְלהִיב‬ Instalar ‫ִה ְתקִין‬ Inspeccionar.

Crecimiento Interés Compuesto sobre Dinero ‫ַתּ ְרבִּית‬ THARBIT ‫ִרבִּית‬ 174 . Intercurso ‫ַשא‬ ָ ‫ַמּגָּע וּמ‬ Ocupación. Intercambio extrangero Intercepcion de Linea Telefoni ‫מַס ֵבּ ַע חוּץ‬ MASBEIA" JUTS ‫צִיתּוּת‬ ‫ְל ֶטלֶפוֹן‬ TSITHUT LETELEFON Interés. Intentar KAVANAH ‫ָמדַד ִלמְדד‬ ‫דודמל‬ ‫נִסָּה‬ ‫הַח ָלפָה‬ ‫ִה ְת ַכּוֵּן‬ Intento asesinato ‫ִה ְתנַקֵּש ְבּ‬ ‫ִמ ְסחָר‬ Pensar. Inteligente M Provar. Golpear.Diccionario Español-Hebreo Enseñanza. Intención. Ser ‫ָקצָר‬ Insultado Insultar. Insulto PAGA" ‫ִה ְכלִים‬ HIJLIM ‫ְכּלִימָה‬ ‫ְכּ ִלמָּה‬ ‫ְכּלִמּוֹת‬ KELIMAH KELIMAH KELIMOT Sabia. Interceder ‫ִפּלֵּל‬ MISJAR PILEIL Relación. Intentar NISAH Intercambio JAJAM NISAH NYSH LNASOT MADAD LIMDD LMDVD Intento. Medir JAJAMAH Sabio. Injuriar ‫ָפגַע ִה ְעלִיב‬ Batir. prueba ‫ָחכָם‬ ‫מֶחלָף‬ MEJLAF Cambio. Insultar Verguenza. Inteligente F ‫ֳח ָכמָה‬ Devoción. Listo. Interés ‫ִענְיֵן עִינְיֵן‬ MAGHA" UMASA' "INYEIN "INYEIN HITKAVEIN HITNAKEISH BE Intercambio HAJLAFAH Comercio. LEY. Insultar HORA'OT KEVISAH KATSAR FAGA" HI"LIV ‫ָפּגַע‬ ‫הוֹרָאוֹת‬ ‫ְכּבִיסָה‬ ‫נֶ ֳעלַב‬ NE"ALAV Averguonzar. Lista. Instrucción ‫תּוֹרָה‬ THORAH Instrucciones de lavado Cortar. Propósito ‫ַכּוָּנָה‬ Intentar. Insuficiente. Intercambio ‫נִסָּה ניסה‬ ‫לנַסּוֹת‬ Querer Decir.

Central M ‫תִּיכוֹן‬ Interior F. Interior ‫בֵּינָ ַתיִם‬ BEINATAYIM ME"ANYEIN ME"ANEYEYN ‫ְפּנִימִי‬ ‫ְפּנִימָה‬ ‫ְמ ַענְיֵנֶנֶת‬ ‫ְמ ַענְיֶנֶת‬ Interior ‫ְפּנִימִי‬ PENIMI PENIMI PENIMAH Interior. Entretanto Dentro. Intermediar ‫ִה ְת ָערַב‬ Internet ‫אִינְ ֶט ְרנֶט‬ Intermediario HIT"ARAV SARSUR Internet Explorer 'INTERNET Interpretar ‫ָפּתַר‬ PATAR Interrumpir ‫ִה ְבטִיל בטל‬ HIVTIL VTL Interrupción ‫ֶה ְפסֵק‬ HEFSEIK ‫ַסרְסוּר‬ ‫אִינְ ֶט ְרנֶט‬ ‫אֶקספּלוֹרֶר‬ 'INTERNET 'EKSPLORER Interrumpcion un Orador ‫ִשיסֵע‬ Interrumpir. Centro ‫ֶקרֶב‬ KEREV Interior M. Central F ‫תִּיכוֹנָה‬ Interjección ‫ִמלַּת‬ ‫ְקרִיאָה‬ THIJON THIJONAH MILAT KERI'AH Intervenir.Diccionario Español-Hebreo ‫ְדּ ִרבִּית‬ RIBIT DHERIBIT Interés sobre Dinero ‫ִרבִּית ֶחלֶק‬ ‫ִענְיָן‬ Interesante F RIBIT JELEK "INYAN Interesante M ‫ְמ ַענְיֵן‬ ‫ְמ ַענֶיֶין‬ ME"ANYEINENET ME"ANYENET Interin. Anular ‫ֵהפֵר‬ Cruce. Violar. Intersección SHISEI" HEIFEIR ‫ָשת‬ ַ ‫ָפּר‬ ‫ְדּ ָרכִים‬ ‫ַמ ְצ ֵלבָה‬ PARASHAT DHERAJIM MATSLEIVAH Intersección ‫צוֹמֶת‬ TSOMET Intersectar ‫ִה ְצ ַטלֵּב‬ ‫בלצ‬ HITSTALEIV TSLV 175 .

Derramar. Invertir. Adición. Hacer SHAV' ‫ָה ַפ ְך‬ HAFAJ Pregunta. Introducir ‫הִכּנִיס‬ HIKNIS Introduzca. Intermediar ‫ִה ְת ָערַב‬ Apertura. Introduzca a alguie ‫ִהצִּיג‬ Inundación ‫ֳה ָצפָה‬ HIJNIS HITSIG HIJNIS LHJNYS Inundación ‫ִשטָּפוֹן‬ SHITAFON Inundaciones ‫ִשיטְפוֹנוֹת‬ HATSAFAH Inundar SHITFONOT Inundar. Traspasar ‫ָפּלַש‬ Invención ‫אַ ְמצָאָה‬ Invente ‫איצמה‬ PALASH 'AMTSA'AH Invernadero HMTSY' Inversión ‫הַש ָקעָה‬ ‫ִשקִי ַע‬ ְ‫ה‬ Demandar. Fluir ‫זָרַם‬ ‫ֵהצִיף‬ HEITSIF ‫ָשוְא‬ ZARAM Inutilidad. Preguntar. Indagación. Investig ‫ְש ֵאלָה‬ Investigación ‫ַחקִירָה‬ DHARASH SHE'EILAH JAKIRAH Investigación. Visita ‫בִּיקּוּר‬ ‫בִּקּוּר‬ HISHKIA" ‫ֳח ָממָה‬ JAMAMAH Volcar. Profundidad ‫ֶמ ְחקָר‬ Investigar ‫ָחקַר‬ MEJKAR BIKUR BIKUR Investigador ‫ַח ְקרָן‬ JAKRAN Investigue. Vanidad Invadir. Investiga ‫ָדּרַש‬ Investigación. Invertir HASHKA"AH Undir. Introducción ‫ְפּתִיכָה‬ ‫ִה ְכנִיס‬ HIT"ARAV PETIJAH Admitir.Diccionario Español-Hebreo Intervalo ‫ַבּיִן‬ BAYIN Intravenoso ‫חּוֹף וְרִידִי‬ JOF VERIDI Intervenir. Inserción Introduzca. Acepte ‫ִה ְכנִיס‬ ‫סינכהל‬ Demuestre. Inquiera ‫ָחקַר‬ Invitacion ‫ַהזְ ָמנָה‬ JAKAR Invierno JAKAR HAZMANAH ‫חֹרֶף חוֹרֶף‬ JOREF JOREF Invitada ‫אוֹ ַרחַת‬ 'ORAJAT 176 .

Insolencia ‫ָקרַן‬ KARAN ‫ַכּעַש ַכּעַס‬ KA"AS KA"AS Iraq ‫עִירָק‬ "IRAK Irlanda KASHTHIT Irradiar. Elisabet YITSJAK Isacar ‫יִששכָר‬ ‫ִה ְרגִיז‬ ‫ִישבַע‬ ֶ ‫ֱאל‬ 'ELISHEVA" Isaías YISShJAR ‫ֶספֶר‬ ‫ְש ִעיָה‬ ַ‫י‬ SEFER YESHA"IAH Isla ‫אִי‬ Islandia 'I Islas Fiji ‫פִיגִי‬ FIGIY ‫אִי ְס ַלנְד‬ 'ISLAND Islas Maldivas ‫האִייּם‬ ‫ַה ַמ ְלדִיוִויִיּם‬ H'IYM HAMALDIVIVYIM 177 . Reservar luga ‫ַהזְמִין‬ Inyectar ‫ִהזְרִיק‬ 'ORJIM Inyección HAZMIN ‫ָה ַל ְך ָל ֶלכֶת‬ Ir. andar ‫ָשוֹט‬ ְ ‫ָשט ל‬ Errar. Caminar ‫אוֹ ְרחִים‬ ‫אִי ְר ַלנְד‬ 'IRLAND Irrigar. Ordear. Ir. Dar de Beber ‫ִשקָה‬ ְ‫ה‬ ‫הקש‬ HISHKAH SHKH Irrisión ‫ִש ְמצָה‬ Molestar. Tener Cuernos ‫הלג‬ GLH THA"AH ‫ַשתִּית‬ ְ‫ק‬ ‫ָל ֶלכֶת עִם‬ ‫ַהזֶרֶם‬ LALEJET "IM HAZEREM 'IRAN Iris del Ojo ‫יֵֶל ְך ֵה ֶל ְך‬ ‫ָל ֶלכֶת‬ YEILEJ HEILEJ LALEJET HALAJ LALEJET Ir en Barco. Remar ‫זִרְיקָה‬ ZIRYKAH HIZRIK Andar.Diccionario Español-Hebreo Invitado ‫אוֹ ֵר ַח‬ Invitados 'OREIAJ Invitar. Irritar SHIMTSAH Isaac ‫יִ ְצחָק‬ HIRGIZ Isabel. Ir por mal Camino ‫ָתּעָה‬ Iran ‫אִירָן‬ Ir con la corriente Descubrir. Ir Lejos SHAT LASHOT Ira.

Estacionamientos Jardines de la infancia ‫גַּנֵי יְָלדִים‬ Jarra ‫ִצנְ ֶצנֶת‬ Jarras ‫ִצנְצָנוֹת‬ Jardinero ‫גַּנָּן‬ ‫חֳלּוֹת‬ GHAN GHAN Jardín de Edén. Paraíso ‫ִה ְת ַהלֵּל‬ HITHALEIL YAFAN Jardín ‫סַבוֹן‬ SAVON YA"AKOV Atraer. Inauguraci Jardín. Mes ‫יַעֳקֹב‬ Jabón ‫ָש ְך‬ ַ‫מ‬ MASHAJ Jamaica ‫גָּמַייְקָה‬ GHAMAYYKAH Japón ‫יַפָן‬ Jáctarse ‫גַּן‬ Jallot Panes Blancos Trensados Januca.Diccionario Español-Hebreo Islas Salomon ‫ִאיַי‬ ‫סוֹלוֹמוֹן‬ Islas Seychelles ‫ֵיישל‬ ֶ ‫ִאיֵי ס‬ 'IEI SEIYSHEL 'IAY SOLOMON Ismael ‫ִש ָמעֵאל‬ ְ‫י‬ Israel YISHMA"EI'L Israelí F ‫ִש ְר ֵאלִית‬ ְ‫י‬ YISRA'EIL Israelí M YISRE'EILIT Italia ‫אִי ַט ִליָה‬ ‫ְשמֹאל‬ Iyar. Jarron ‫ֳאגַ ְרטָל‬ 'AGARTAL 178 . Jalar ‫ִאיָּר ִאיָּיר‬ 'IAR 'IAYR ShEMO'L Jacob ‫ִש ְר ֵאלִי‬ ְ‫י‬ YISRE'EILI 'ITALIAH Izquierda ‫ִש ָראֵל‬ ְ‫י‬ GHANEI YELADIM TSINTSANOT GHANIM TSINTSENET Florero. Dedicación. Parque ‫גַּן ֵעדֶן‬ Jardinera ‫גַּנֶּנֶת‬ Jardín JALOT ‫חֳנוּכָּה‬ ‫ֳחנֻכָּה‬ JANUKAH JANUKAH ‫גַּן‬ ‫גַּן נִּנָּה‬ ‫ֻבּ ְסתָּן‬ GHAN NINAH BUSTHAN Jardín de niños GHAN "EIDEN ‫גַּן יְָלדִים‬ GHAN YELADIM Jardinero GHANENET ‫גַּנָן‬ GHANAN ‫גַּנִּים‬ GHANAN Jardines.

oprimido ‫אִיּוֹב‬ 'IOV 179 . Jefe ‫ַשר‬ Jefe ‫בּוֹס‬ ‫ָשיא‬ ִ‫נ‬ ‫יְהוֹיָדָע‬ Jefe de Tribu ‫ְס ֶלנְג‬ Jeremías Enema. Jetuvim ‫כְתוּבִים‬ JETUVIM Jirafa TSADRAH JIRIK JASEIR ‫מְטוֹס‬ ‫סִילוֹן‬ METOS SILON J JEIT Jilguero. Cohete ‫ַצ ְדרָה‬ Jirik jasaer I corta ‫חִירִיק ָחסֵר‬ Estritos. Mes Jerusalén ‫ח חֵית‬ Jet. Maestro.Diccionario Español-Hebreo ‫ַחטַף ָקמָץ‬ YASMIN Jataf kamats O corta Jataf pataj A corta ‫ַחטַף ַפּתָח‬ Jataf segol E corta ‫ַחטַף סֶגוֹל‬ Jaula. Iyov. Jazan KELUV Jebrón Funcionario. Encerrado ‫ְרוּש ַליִם‬ ָ ‫י‬ YERUSHALAYIM JESHVAVN JESHVAN Jet ‫ְכּתָב‬ ‫ַה ֵח ְר ֻטמִּים‬ KETOV HAJEIRTUMIM YERUSHALAYIM ‫חֶשוָון‬ ‫ֶשוָן‬ ְ‫ח‬ ‫ַמזְרֵק‬ MAZREIK YARAV"AM Jerusalén ‫יְרִיחוֹ‬ YERIJO JOKEN JOKEN MAZREIK Jeroboam ‫יִ ְר ְמיָה‬ ‫יִ ְר ְמיָהוּ‬ YIRMEYAH YIRMEYAHU SELENG ‫חֹקֶן חוֹקֶן‬ ‫ַמזְרֵק‬ ‫אַלּוּף‬ 'ALUF YEHOYADA" Jerga RAV BOS NASI' Jehoiada ‫ַחזַּן‬ JAZAN SAR Príncipe. Canasto ‫כְּלוּב‬ Jasmín ‫יַ ְסמִין‬ JATAF PATAJ JATAF SEGOL Cantor. Jefe ‫ֶחבְרוֹן‬ ‫רַב‬ JEVRON Rabino. Jeringa Jericó ‫יָ ָר ְבעָם‬ Jeringa ‫ְרוּש ַליִם‬ ָ ‫י‬ Jeroglificos Jesván. Jefe JATAF KAMATS ‫גִי ָרפָה‬ GIRAFAH Job.

Diccionario Español-Hebreo
Joel

‫יוֹאֵל‬
YO'EIL

Jolam Jasaer O
larga

‫חוֹלָם ָחסֵר‬
JOLAM JASEIR

Joel, D os esta
queriendo

‫ֶספֶר יוֹאֵל‬

Jolam Male O
larga

‫וֹ חוֹלָם‬
‫ָמלֵא‬

SEFER YO'EIL

O JOLAM MALEI'

Jonas; Paloma

‫יוֹנָה‬

Jonás

YONAH

Jonatan

‫יְהוֹנָתָן‬

YONAH

Jonatan

YEHONATAN

Jordan, Río

‫יַּ ְרדֵּן ֳהיַּ ְרדֵּן‬
‫נָהָר יַּ ְרדֵּן‬
YARDHEIN
HAYARDHEIN
NAHAR
YARDHEIN

Joroba, de
camello

‫ֶשת‬
ֶ ‫ַדבּ‬

José

‫יוֹסֵף‬

Jordania

YEHOSHUA"

Jóven
Joven

‫ָצעִיר‬

Josafat
José

YOSEIF

Josue, Salvación
de D os

‫ֵספֶר‬
‫ֶהוֹש ַע‬
ֻ ‫י‬
SEIFER
YEHOSHUA"

‫יוֹנֵק‬

TSA"IR

‫גֶּבֶר‬

Joven F

‫בַּחוּרָה‬

‫בָּחוּר‬

Enjoye; Joyas

‫ְשיט‬
ִ ‫ַתּכ‬

Joven M

BAJUR

‫ְשיטִים‬
ִ ‫ַתּכ‬

Joyas; Joyería

RAN RVN

‫ְשיטִים‬
ִ ‫ַתּכ‬
THAJSHITIM

Joyería

‫ֶח ְליָה ֳעדִי‬
JELYAH "ADI

Juan

TSORAF ZEHAVI

‫רַן רון‬

‫בָּחוּר‬
BAJUR

THAJSHITIM

‫צוֹרַף זֶ ָהבִי‬

YONEIK

BAJURAH

THAJSHIT

Jubilarse; Cantar

‫יוֹסֵף‬

Mamífero; Niño de
cría; Jóven

Joven M;
Bachiller

Joyero

‫ְהוֹשפָט‬
ָ ‫י‬
YEHOSHAFAT

GHEVER

Joyas; Joyería

‫יַ ְרדֵּן‬
YARDHEIN

DABEShET

‫יְהוֹשוּ ַע‬

‫יוֹנָתָן‬
YONATAN

YOSEIF

Josue

‫יוֹנָה‬

‫יוֹ ָחנָן‬
YOJANAN

Judá

‫יְהוּדָה‬
YEHUDAH

180

Diccionario Español-Hebreo
Judaísmo

‫יַהֳדוּת‬

Judea

YAHADUT

Judía

‫יְהוּ ִדיָּה‬

YEHUDAH

Judío

YEHUDIAH

Judíos

‫יְהוּדִים‬

‫יְהוּדָה‬
‫יְהוּדִי‬
YEHUDI

Jueces; Shoftim

YEHUDIM

‫ֶספֶר‬
‫שוֹ ְפטִים‬
SEFER SHOFTIM

Juguete; Juego

‫ַצ ֳע ֻצ ַע‬
‫ַצעֳצוּ ַע‬

Juego, Acto,
Realiza

TSA"ATSUA"
TSA"ATSUA"

Juego S

‫ִשחָק‬
ְ‫מ‬
‫ַתּחְבּוּלָה‬
‫ַע ְרמָה‬

‫ִשחֵק שיחק‬
‫קחשל‬
SIJEIK ShYJK
LShJK

Juegos

‫ִש ַחקִים‬
ְ‫מ‬
MISJAKIM

MISJAK
THAJBULAH
"ARMAH

Jueves

‫ִישי‬
ִ ‫יוֹם ֳחמ‬

Arbitro; Juez

YOM JAMIShI

Juez

‫שֹפֵט דִּן‬

SHOFEIT

Juez

SHOFEIT DHIN

Actor; Jugador

‫ַש ְחקָן‬
‫מִיץ‬

Actora; Jugadora

‫מִיץ‬
‫תַּפּוּחִים‬

Jugo de Fruta

‫מִיץ‬
‫אֵשכוֹלִיוֹת‬

Jugo de naranjas

‫תִּירוֹש‬

Jugo Natural

‫ִט ְבעִי מִיץ‬

Jugo de tomates

Jugo de uvas

THIROSH

‫ַר ֳענָן‬
RA"ANAN

‫מִיץ‬
‫ַעגְ ָבנִיוֹת‬
MITS "AGVANIOT

‫מִיץ ַענָבִים‬
MITS "ANAVIM

Fresca; Jugosa

MITS TIV"I

Fresco; Jugoso

‫מִיץ‬
‫תַּפּוּזִים‬
MITS THAPUZIM

MITS 'EISHJOLIOT

Jugo de Uva;
Vino Nuevo

‫ָעסִיס‬
"ASIS

MITS THAPUJIM

Jugo de pomelos

‫ַש ְח ָקנִית‬
SAJKANIT

MITS

Jugo de
manzanas

‫שוֹפֵט‬
SHOFEIT

SAJKAN

Jugo

‫שוֹפֵט‬

‫ַר ֳענָנָה‬
RA"ANANAH

Juguete; Juego

‫ַצ ֳע ֻצ ַע‬
181

Diccionario Español-Hebreo
‫ַצעֳצוּ ַע‬
TSA"ATSUA"
TSA"ATSUA"

Juicio;
Costumbre;
Justicia

‫ִשפָּט‬
ְ‫מ‬

Juicio

‫ִשיפּוּט‬

Juicio; Justica; Ley

MISHPAT

DHIN

Julio

SHIPUT

Junio

‫יוּנִי‬

‫דִּין‬
‫יוּלִי‬
YULI

Junta; Cuenta

YUNI

‫חוּ ְליָה‬
‫ֻח ְליָה‬
JULYAH JULYAH

Juntos

‫יַחַד‬

Juntos

YAJAD

Jupiter

‫ֶצדֶק‬

YAJDHAV

Juramento

TSEDEK

Jurar
Jurisdicción

‫ְשבַּע‬

‫יַ ְחדָּו‬
‫ְשבוּעָה‬
SHEVU"AH

‫ִשבַע‬
ְ‫נ‬

SHEBA"

Jurar; Tomar
Juramento

‫סַמכוּת‬

Juicio; Justica; Ley

‫דִּין‬

SAMJUT

Justicia;
Honestidad

‫נְכֹחָה‬

Juicio;
Costumbre;
Justicia

‫ִשפָּט‬
ְ‫מ‬

NISHVA"

DHIN

Justicia; Rectitud

NEJOJAH

‫ְצ ָדקָה‬
TSEDAKAH

‫ִה ְצדִּיק‬

MISHPAT

Justifique, Haga
Justicia

Justo; Correcto;
Piadoso

‫ַצדִּיק‬

Juzgar

‫ָשפַט‬

Kadish

‫ַקדִיש‬

TSADHIK

HITSDHIK

SHAFAT

Kaf

KADISH

‫כ כָף ך‬
J JAF J

Kamats Gadol A
larga

‫ָקמָץ גָּדוֹל‬

Kamats Quatan O
corta

‫ָקמָץ ָקטָן‬

KAMATS GHADOL

Kenia

‫ֶקנִיָה‬

Kilogramo

‫קִילוֹגְרַם‬

KENIAH

Kilometro

Kineret, Lago

‫קִילוֹ ֶמטֶר‬

KAMATS KATAN

KILOGRAM

KILOMETER

Kilometros
cuadrados

‫ִכּנֶרֶת‬

Kipá; Yarmulke

‫קִילוֹ ֶמ ְטרִים‬
‫ְמ ֻר ָבּעִים‬
KILOMETRIM
MERUBA"IM

‫כִּיפָּה‬
182

Diccionario Español-Hebreo
KINERET

Kislev, Mes

‫ִכּ ְסלֵו‬

KIPAH

Kiwi

KISLEIV

Parlamento
Israelí; Knesset

‫ְכּנֶסֶת‬

‫קִיווִי‬
KIVVI

‫ֶמגִילַּת‬
‫קֹ ֶהלֶת‬

KENESET

Eclesiastés;
Kohelet; Asamblea

Kosher; Apto,
Ritualmente
Apto

‫כֹּשר‬
ֶ
‫כּוֹשר‬
ֶ

Kosher; Apta,
Ritualmente Apta

‫ְשרָה‬
ֵ‫כּ‬

Kosher para
Pascua

‫ָשר ְל ֶפּסַח‬
ֶ‫כּ‬

Kubuts U corta

‫קֻבּוּץ‬

Kuwait

‫כּוּוָיִית‬

La Ciudad Santa

KASHER LEPESAJ

‫ַה‬

KUBUTS

El; La; Los; Las,
Artículo def

AH

La caridad
empieza por casa

‫עִיר הַקּוֹדֶש‬

La Escuela

‫ַה ִתּ ְקוָה‬
HATHIKVAH

‫ַה ָה ֶה‬
AH HA HE

‫עִי ְר ָך ֳענִיֵּי‬
‫קוֹ ְדמִים‬
"ANIEI "IRJA
KODMIM

"IR HAKODESH

La Esperanza

KESHEIRAH

KOSHER KOSHER

KUVAYIT

El; La, Los, Las

MEGILAT
KOHELET

‫בֵּית ַה ֵסּפֶר‬
BEIT HASEIFER

La Hora es la Una,
Es la Una

‫ַשעָה‬
ָ‫ה‬
‫אַחַת‬
HASHA"AH 'AJAT

La semana
venidera;
Proxima Se

‫ַשבוּ ַע‬
ָ‫בּ‬
‫הבָּא‬

La Vid

‫ַהגָּפֶן‬

El Pais; La Tierra

HA'ARETS

BASHAVUA" HBA'

Laberinto

HAGHAFEN

Labial; Lapiz
Labial

‫ַה ֳארֶץ‬

‫אֹדֶם‬
‫ְשפָתוֹן‬

‫מָבוֹ ְך‬
MAVOJ

Labiales; Lapices
Labiales

‫ִשפָתוֹנִים‬
SIFATONIM

'ODEM SEFATON

Labio

‫ָשפָה‬

Labios

SAFAH

Labor; Costura

‫ְמלֶאכֶת‬

‫ְש ָפ ַתיִם‬
‫םייתפש‬
ShEFATAYIM
ShFTYYM

Laborar; Trabajar

‫ָעמַל‬
"AMAL

183

Diccionario Español-Hebreo
‫ַמחַט‬
MELE'JET MAJAT

Laboratorio

‫ַמ ְע ָבּדָה‬

Laboratorios

MA"BADAH

Labores de Casa

‫עֳבוֹדֵת ֵבּיִת‬

MA"BADOT

Labranza

"AVODEIT BEIIT

Laca de Uñas

‫לָק‬

‫ֳח ָלבִי‬
JALAVI

‫ְפּלִיחָה‬
PELIJAH

Lácteo

LAK

Lacteo

‫ַמ ְעבָּדוֹת‬

‫ֳח ָלבִי‬
JALAVI

Ladino, Judío
Español, Idioma

‫ָלדִינוֹ‬
‫ְס ָפ ַרדִּית‬
‫יְהוּדִית‬
LADINO
SEFARADHIT
YEHUDIT

Lado; Bordee

‫פֵּאָה‬

Lado

PEI'AH

Lado, Opuesto,
Pasando

‫ִעבֶר‬

Lados, por los

‫ַהצִידָה‬

TSAD

Lados

"IVER

‫ְל ֱבנָה‬

Ladrar

‫גַּנָּב‬

Saqueador; Ladron

‫שוֹ ְדדִים‬

Ladrón

‫ֳאגַם אָגָם‬

Lagarto F

‫ל ַלמֶד‬

Lagrima

‫ִמ ְספֵּד‬
MISPEID

‫ִדּ ְמעָה‬
DHIM"AH

Lamentación

L LAMED

Lamentación,
Gemir, Luto

‫ְלטָאָה‬
LETA'AH

'AGAM 'AGAM

Lamed

‫שוֹדֵד‬
SHODEID

SHODEDIM

Lago

‫בּוֹזַז‬
BOZAZ

GHANAV

Ladrones

‫נָבַח‬
NAVAJ

LEVENAH

Ladrón

‫צדָדים‬
TSDADYM

HATSIDAH

Ladrillo

‫צַד‬

‫ַתּ ֳאנִיָּה‬
THA'ANIAH

Lamentaciones;
Eijá

‫ְמגִילַת‬
‫אֵיכָה‬
MEGILAT 'EIJAH

Elogiar;
Lamentar
Lamentar,
Lamentarse

‫ָספַד‬
SAFAD

‫ִה ְצ ַטעֵר‬

Consolado, Ser;
Lamentar

‫נִחַם‬

Lamer

‫ָל ַח ְך‬

NIJAM

184

Diccionario Español-Hebreo
‫ָצעַר‬
‫להצטער‬
‫ִה ְת ָחרַט‬
‫טרח‬

LAJAJ

HITSTA"EIR
TSA"AR LHTST"R
HITJARAT JRT

Lampara;
Candelabro

‫מְנוֹרָה‬
‫ֳש ִשית‬
ָ‫ע‬

Lámpara

MENORAH

MENORAH
"ASHASHIT

Lámparas;
Candelabros

‫מְנוֹרוֹת‬

Algarrobo;
Langosta

‫ֳא ְרבֶּה‬

Lanzar; Regar

‫מְנוֹרָה‬

Lana

MENOROT

‫ֶצמֶר‬
TSEMER

‫ָש ַל ְך‬

'ARBEH

Tirar, Hechar;
Lanzar; Vaciar

‫זָרַק‬

Lápices

‫ֶעפְרוֹנוֹת‬

ZARAK

Labiales; Lapices
Labiales

‫ִשפָתוֹנִים‬

Apedrear;
Lapidar

‫ָסקַל‬

SHALAJ

"EFRONOT

Lápida

SIFATONIM

‫ַמ ֵצּבָה‬
MATSEIVAH

Lápiz

SAKAL

‫ִעפָּרוֹן‬
‫עִיפָּרוֹן‬
"IPARON "IPARON

Escalera espiral;
Lapiz juguet

‫לוּל‬

Labial; Lapiz
Labial

‫אֹדֶם‬
‫ְשפָתוֹן‬

LUL

Lápiz Kajal;
Delineador

Larga

Hirió; Herir;
Lastimar V

Latigazos

‫אָרֹ ְך אָרוֹ ְך‬

‫ֳא ֻרכָּה‬
‫אֳרוּכָה‬
‫ַה ָה ֶה‬

'AROJ 'AROJ

El; La; Los; Las,
Artículo def

‫ָעצָב‬

Latigazo; Azote

‫ַמלְקוּת‬

"ATSAV

‫ַמלְקוֹת‬
‫ַמ ְלקֻיוֹת‬
‫כִּיבֵּס‬
KIBEIS

AH HA HE

MALKUT

Lava boca

MALKOT
MALKUYOT

Lavadar ropa

MIJJOL

'ARUKAH
'ARUJAH

'ODEM SEFATON

Largo

‫ִמכְחוֹל‬

‫ֶשטוֹפִית‬
‫ַלפֶה‬
SHETOFIT LAFEH

Lavado, De Manos

‫ְר ְחצָה‬
REJETSAH

185

Diccionario Español-Hebreo Lavado de manos ‫נְטִילַת‬ ‫יַָדיִים‬ Lavado de manos NETILAT YADAYIM Lavado de Platos ‫ְשטִיף ֵכלִים‬ NETILAT YADAYIM Lavado de Ropa SHETIF JEILIM Lavanda ‫אֳזוֹכְיוֹן‬ Lavaplatos Lavandería Lavar manos antes de comidas ‫ָשטַף‬ Bañar. Lección ‫ַמיִם‬ ‫אַחֳרוֹנִים‬ Lavar Ropa KIBEIS MAYIM 'AJARONIM ‫ִשעוּר‬ ‫ִשיעוּר‬ ‫ִכּבֵּס‬ Conocimiento. Enjuagar. Clases ‫ִשעוּרִים‬ Lechero ‫ַח ְלבַּן‬ ShI"URIM JALAV Lechuga JALBAN Lechuza ‫יַנְשוּף‬ YANSHUF Lectura ‫ְקרִיאָה‬ KERI'AH ‫ַחסָּה‬ JASAH Lectura. Lavar ‫ָרחַץ‬ RAJATS Lavar SHATAF ‫ַמיִם‬ ‫רִאשוֹנִים‬ ‫ִמ ְכ ָבּסָה‬ MIJBASAH MEIDIAJ KEILIM MEIDIAJ Lavar. Tanaj Conferencia. Convocación. Lectura ‫ִמ ְקרָא‬ MIKRA' ‫ִה ְרצָה‬ ‫להַרצות‬ HIRTSAH LHARTSVT 186 . Discurso. Lección ‫ֶלקַח‬ Leche ‫ָחלָב‬ LEKAJ SHI"UR SHI"UR Lecciones. Aclarar ‫ִתּכְבֹּסֶת‬ THIJBOSET 'AZOJYON ‫ֵמדִי ַח ֵכּלִים‬ ‫ֵמדִי ַח‬ ‫נְטִילַת‬ ‫יָָדיִם‬ ‫ָרחַץ ִלרְחץ‬ RAJATS LIRJTS Lavar manos antes y despues MAYIM RI'SHONIM ‫ַמיִם‬ ‫רִאשוֹנִים‬ ‫ַמיִם‬ ‫אַחֳרוֹנִים‬ MAYIM RI'SHONIM MAYIM 'AJARONIM Lavar manos despues de comidas Clase.

Pureza ‫ַשרוּת‬ ְ‫כּ‬ Legumbres ‫ִק ְטנִיוֹת‬ KASHRUT JOKEIK LJVKK Legumbre ‫ִק ְטנִית‬ KITNIT Distante F. Lejano M ‫רָהוֹק‬ ‫ָהלְאַה‬ Ropa Interior. Llama ‫קוֹרֵא‬ Leer. Dialecto ‫נִיב‬ Lentamente ‫ְבּלָאט‬ LASHON SAFAH SIGNON Lentamente NIV ‫ֳארִי‬ León ‫נָמֵר‬ NAMEIR ‫אַ ְריֵה‬ 'ARYEIH León joven 'ARI Leopardo ‫אַט לְאַט‬ 'AT LE'AT BELA'T León ‫לָשוֹן ָשפָה‬ ‫ִסגְנוֹן‬ ‫ְכּפִיר‬ KEFIR Simbolo. Lejana F ‫רְחוֹקָה‬ Lejos KITNIOT ‫רָחוֹק‬ REJOKAH Distante M. Leer LIKR' KR' Legión Legislacion ‫ִלגְיוֹן‬ Legislación ‫ַחקִיקָה‬ LIGYON JAKIKAH ‫תְּחוּקָה‬ ‫ְתּחִיקָּה‬ ‫תְּחוּקוֹת‬ ‫ְתּחִיקּוֹת‬ Legislacion ‫מִחוֹקֵק‬ THEJUKOT THEJIKOT Legislar MIJOKEIK Legisle ‫ָקרָא‬ KARA' THEJUKAH THEJIKAH Legislador ‫ָקרָא ִלקְרא‬ ‫אורקל‬ ‫חוֹקֵק‬ ‫קקוחל‬ ‫ָחקַק‬ JAKAK Legitimidad. Letra del abecedario ‫אוֹת‬ 'OT 187 . Lenguaje. Proclamar KOREI' Leer. Llamar ‫ִלקְרא קרא‬ KARA' LIKR' LKRV' Llamar. Lencerías ‫ְל ָבנִים‬ RAJOK LEVANIM RAHOK HAL'AH Lengua ‫לָשוֹן‬ Lenguaje LASHON Idioma.Diccionario Español-Hebreo Lee.

Minúscula ‫אוֹת ְק ַטנָּה‬ Letras de abecedario ‫אוֹתִיּוֹת‬ Levaltarse. Levantar. Demorar ‫עוֹ ֶמדֶת‬ "OMEDET Levantar. Ley Ley Ley ‫לֵאָה‬ ‫עֵדוּת‬ ‫חוּק‬ JUK Ley de propiedad ‫ִדּנִי נַדליּן‬ DHINI NADLYN Ley Judía ‫ֳה ָלכָה‬ HALAJAH Ley tradicional. Pararse. Votar HISHKIM ‫ִדנֵי מִש ָפּחָה‬ 'OTIOT TSAFAR JOK Ley de familia 'OT KETANAH HALAJAH 188 . Y llamó ‫וַיִּ ְקרָא‬ Enseñanza. Parar. Permanece ‫קָם ֵהעִיר‬ Levantarse Temprano ‫ִשכִּים‬ ְ‫ה‬ Levitico. Marca ‫צִיּוּן‬ TSIUN Paró. Alzar ‫רָם‬ RAM Levantarse. Instrucción ‫תּוֹרָה‬ Ley ‫חֹק‬ KAM HEI"IR Levántarse Temprano. ‫אַגָּדָה‬ THORAH SHE BE"AL PEH Leya ‫דִּין‬ "EIDUT THORAH SHE BIJTAV Ley Oral HISHKIM SHJM DHIN THORAH ‫ֶש תּוֹרָה‬ ‫פֶּה ְבּעַל‬ HITSBIA" LEIVI DINEI MISHPAJAH Ley Escrita NASA' ‫ִה ְצבִּי ַע‬ VAYIKRA' ‫תּוֹרָה ֶש‬ ‫בִּכתָב‬ KAM KVM Levantar un dedo. Justica. Madrugar ‫ִשכִּים‬ ְ‫ה‬ ‫םכש‬ Levi ‫ֵלוִי‬ Juicio.Diccionario Español-Hebreo Letra Mayúscula. Mayúscula ‫אוֹת גְּדוֹלָה‬ ‫ַר ָבּתִית‬ Letra Minuscula. Halaja ‫ֳה ָלכָה‬ Agadá. Leyenda. Silvar KAM Levantar. Alzarse. Perdurar. Surgir ‫קָם קום‬ ‫ָשא‬ ָ‫נ‬ ‫ָצפַר‬ 'OT GHEDOLAH RABATIT Simblos. Vaykra. Casar Levantar ‫קָם‬ Levantar. LEY. Letras ‫אוֹתוֹת‬ 'OTOT Letrero.

Libro de Ezra y Nehemia JITEI' SHIJRUR VEREShION LUV Libre de Impuestos HITNA"EIR JEIRUT JFESH JOFESh JEIRUT DHEROR Libia ‫ָפּרַק‬ PARAK Liberarse. Cancelar ‫ָט ַהרַת‬ ‫ָהמִש ָפּחָה‬ TAHARAT HAMISHPAJAH NESEJ Libano 'AGHADAH ‫ֵספֶר‬ SEIFER Libro de Jonas SEFER "EZRA' ‫ֶספֶר יוֹנָה‬ SEFER YONAH Libro de Oraciones NEVI'IM ‫סִידוּר‬ ‫ְתּפִילָה‬ SIDUR THEFILAH Libro de Oraciones Rosh Hashan ‫ַמחֳזוֹר‬ Libro Guia de Conversación ‫ִשּיחוֹן‬ Libro de Registros MAJAZOR SIJON ‫ֵספֶר‬ ‫ַהגִּכְרֹנוֹת‬ SEIFER HAGHIJRONOT Libros ‫ְס ָפרִים‬ SEFARIM 189 .Diccionario Español-Hebreo Leyes Libación LEI'AH Cuento ‫חוּקִים‬ JUKIM Leyes de puresa familiar ‫נֶ ֶס ְך‬ Libación ‫ֶלבָנוֹן‬ ‫ִה ְפקִי ַע‬ HIFKIA" Descargar. Liberar Liberarse. Sacudirse ‫ִה ְתנַעֵר‬ ‫ִחטֵּא‬ ‫חֵרוּת‬ ‫נִצַּל‬ NITSAL Liberarse de pecado Liberia ‫לִי ֶבּ ִריָה‬ Libertad LIBERIAH Libertad ‫לוּב‬ Libertad bajo palabra ‫פִטוּר מַס‬ Libre M ‫ְשי‬ ִ ‫ָחפ‬ Libra Libre F Libro de los Profetas. Salvarse ‫חפֶש חוֹפֶש‬ ‫חֵרוּת דְּרוֹר‬ ‫נִסּוּ ְך‬ NISUJ LEVANON Liberar. Neviim ‫נְבִיאִים‬ ‫ִל ְטרָה‬ ‫ְשית‬ ִ ‫ָחפ‬ JOFSHIT Libro. Documento JOFSHI ‫ֶספֶר ֶעזְרָא‬ ‫ִשחרוּר‬ ‫ְשיוֹן‬ ִ ‫ְבר‬ LITRAH FITUR MAS Esras.

Rapidamente ‫ְבּקַלוּת‬ Liderasgo Fácil. Flor ‫ֳאבִיבִית‬ ‫לִי ָל ְך‬ Limitar. Raya ‫פַּס‬ Fila. Abradable. Purificar ‫נִקָּה‬ Limpio. Ligar. Limpiar ‫ִקנֵּ ַח‬ Limpiar. Purificar KINEIAJ TIHEIR ‫נִקְּיוֹן‬ NIKAH Limpieza. Puro NEKIAH Limpiar. Rapido. Inocencia ‫נָקִי‬ Limpo ‫טָהוֹר‬ NAKI Hermosa. Conspirar ‫ָשר‬ ַ‫ק‬ Ligera. Agradable. Lindo ‫יָפֶה‬ NEJMAD Línea. Establecer Limites ‫ִהגְבִּיל‬ Limpia. Pureza. Amable F YAFAH ‫נֶ ְח ְמדָה‬ ‫נֶ ְח ֶמדֶת‬ NEJMEDAH NEJMEDET Lindo.Diccionario Español-Hebreo Licencia ‫ְשיוֹן‬ ִ‫ר‬ Licor RESHION ‫מַשקֶה‬ ‫ָחרִיף‬ MASHKEH JARIF Líder ‫ַמנְהִיג‬ Líder MANHIG NAGID ‫לִיגָה‬ MANHIGUT Liga. Ligero. Fácil F ‫ַקלָּה‬ Ligeramente. Rapidez BEKALUT ‫קַל קלל‬ LIGAH ‫קַלוּת‬ KALUT Lija KAL KLL ‫נְיָר חוֹל‬ ‫נְיָר ָשמִיר‬ ‫נְיָר זְכוּכִית‬ NEYAR JOL NEYAR SHAMIR NEYAR ZEJUJIT Lila. Pura ‫נְ ִקיָה‬ HIGBIL 'AVIVIT LILAJ Limonada ‫לִימוֹנָדָה‬ LIMONADAH Enjuagar. Linea ‫ִשטָּה ִשיטָה‬ PAS YAFEH SHITAH SHITAH 190 . Linda ‫ִטהֵר‬ ‫יָפָה‬ NIKYON TAHOR Linda. Ser ‫מַנהִיגוּת‬ ‫נָגִיד‬ KASHAR KALAH Ligereza. asociación deportiva Atar. Amable M ‫נֶ ְחמָד‬ Hermoso.

Roza ‫ָפּנָס‬ PANAS MAMJEH VELENEIDER Lirio ‫ַפסִּים‬ FASIM SELESH KAV NATUY Líneas ‫קַו‬ JAJAMAH "ATID REShIMAH Preparado. Listo ‫ֵשכֶל‬ SEIJEL Sabio. Rozas SHOSHAN ‫שוֹשנּוֹת‬ ַ ‫שוֹשנִּים‬ ַ SHOSHANOT SHOSHANIM ‫עֳרוּכָה‬ "ATIDAH Preparada. Dispuesta Sabia. Lira ‫שוֹשן‬ ָ Lirio. Dispuesto ‫עָרוּ ְך‬ ‫ָחכָם‬ ‫ִספְרוּתִית‬ Ser Exitoso. Listo. Lista. Futuro ‫ֳעתִיד‬ Lista. Roza ‫שוֹשנָּה‬ ַ SHOSHANAH Lirios. Rayas Lino SHUROT ‫ַפּסֵּי‬ ‫ָה ַר ֶכּבֶת‬ ‫בַּד ְל ָבנִים‬ ‫ִשתָּן‬ ְ‫פּ‬ ‫בַּד ְל ָבנִים‬ ‫ִשתָּן‬ ְ‫פּ‬ ‫שוּרוֹת‬ Lineas Ferreas PASEI HARAKEVET Lino BAD LEVANIM PISHTHAN Lino Fino ‫בּוּץ‬ BAD LEVANIM PISHTHAN Linterna BUTS Liquadora ‫ַמ ְמחֶה‬ ‫ְב ֶלנֵדֶר‬ ‫ֳח ַב ֶצּלֶת‬ Violin.Diccionario Español-Hebreo Linea de Batalla. Inteligente M Listo Adv ‫ָהכֵן‬ Literaria F HAJEIN Literario M ‫ִספְרוּתִי‬ SIFRUTI "ARUJAH "ARUJ JAJAM SIFRUTIT Literatura ‫ִספְרוּת‬ SIFRUT 191 . Listo. Astuto. Inteligente F ‫ֳח ָכמָה‬ Lista S ‫ְשימָה‬ ִ‫ר‬ Listo. Lista. Futura ‫ֳעתִידָה‬ ‫כִּינוֹר‬ KINOR JAVATSELET Lirio. Frente Linea Inclinada ‫ַמ ֳע ָרכָה‬ Línea de Medición MA"ARAJAH ‫ְסלֶש קַו‬ ‫נָטוּי‬ KAV Lineas.

Diccionario Español-Hebreo
Litro

‫לִיטֶר‬

Lee; Llama

LITER

Llamado de
Cuervo

‫ְקרַק‬

Llamar; Leer

‫ָקרָא‬

KOREI'

Leer; Llamar

KERAK

‫ָבּכָה‬

Llorar; Llamar

Llave

Llanto, llorando

Llave Inglesa

Llave de marcas

‫ָהיָה ְל‬

Llegar ; Alcanzar

‫ִהזְקִין זָקַן‬

Llenar

‫ִמלֵּא‬

Llegue a ser loco

‫ִש ַתּ ֵמ ַע מִי‬
ְ‫ה‬

Llena

‫ְמלֵאָה‬

HIZKIN ZAKAN

‫אלימ‬

Satisfacer; Llenar

Gritar; Llorar

‫ִבּצֵע ל ַב ֵצּ ַע‬
BITSEI"
LVATSEIA"

‫ָבּכָה לבכות‬

Lleno

‫ָדמַע ִה ְדמִי ַע‬

Llovizna

Llevar a cabo,
realizar

‫ִבּ ֵצּ ַע‬

Llorar; Llamar

‫זָעַק‬

BITSEIA"

ZA"AK

‫ְשים‬
ִ ‫ִהג‬

DAMA" HIDMIA"

Materializar;
Llover, hacer

‫ִטפְטוּף‬

Lluvia

‫ֶשם‬
ֶ‫גּ‬

TIFTUF

Lluvia fria

‫ָמלֵא‬
MALEI'

BAJAH LVJVT

Llorar, Derramar
lagrimas

‫ָשבַע‬
SAVA"

MYL'

Llevar a cabo;
Cumplir

HISHTHAMEIA"
MI

MELEI'AH

MILEI'

Llene

‫ִשיג‬
ִ ‫ִהגִּי ַע ה‬
HIGHIA" HISIG

HAYAH LE

Llegue a ser
viejo

‫ַמ ְפתֵּח‬
‫ְלצִינּוֹרוֹת‬
MAFTHEIJ
LETSINOROT

MAFTEIAJ
BERAGIM

Llegó a ser

‫ְבּכִי‬
BEJI

MAFTHEIAJ

‫ַמ ְפ ֵת ַח‬
‫ְבּ ָרגִים‬

‫זָעַק‬
ZA"AK

BAJAH

‫ַמ ְפ ֵתּ ַח‬

‫ִלקְרא קרא‬
LIKR' KR'

KARA'

Llanto

‫קוֹרֵא‬

‫ֶשם קוֹפָה‬
ֶ‫ג‬
GEShEM KOFAH

HIGSHIM

GHEShEM

Lluvia Local

‫ֶשם‬
ֶ‫גּ‬
‫מְקוֹמִי‬
GHEShEM
MEKOMI

192

Diccionario Español-Hebreo
Primera Lluvia;
Lluvia tempran

‫יוֹרֶה‬

Lo mejor

‫כָל טוֹב‬

Lluvioso

YOREH

GHAShUM

Lobo

JOL TOV

Loca

‫שוֹטָה‬
SHOTAH

‫זְאֵב‬
ZE'EIV

Situarse;
Localizarse

‫ִה ְת ַמקֵּם‬
‫םקמתהל‬
HITMAKEIM
LHTMKM

‫ַקטָּר‬

SHOTEH

Locomotora;
Motor a Vapor

Longitud;
Duracion

‫אֹ ֶר ְך אוֹ ֶר ְך‬

Loro

‫תוּכִי ֻתּכִּי‬

El; La; Los; Las,
Artículo def

‫ַה ָה ֶה‬

Loco

Los que hacen
ruido

Loza; Greda

‫שוֹטֶה‬

‫גָּשוּם‬

'OREJ 'OREJ

Los Macabeos

‫ַח ְרסִית‬
‫אוֹרִים‬
‫אוֹרוֹת‬

‫ֵה ַמּ ַכּבִּים‬
HEIMAKABIM

Lote de parqueo

RA"ASHANIM

JARSIT

Luces

TUJI THUKI

AH HA HE

‫ֳשנִים‬
ָ ‫ַרע‬

KATAR

‫מִגרַש‬
‫ֳחנָייָה‬
MIGRASH
JANAYYAH

Untar; Embarrar;
Lubricar

‫ָשח‬
ַ‫מ‬

Luces de Trafico

‫ַרמְזוֹרִים‬

MASHAJ

RAMZORIM

'ORIM 'OROT

Sitio; Lugar
Tierra Arida;
Lugar Desolado
Lugares;
Asentamientos

Mes; Luna
Nueva

‫ֳאתָר‬

‫מָקוֹם‬

'ATAR

Lugar;
Asentamiento

‫ָח ְרבָּה‬

Sitios; Lugares

‫ֳא ַתרִים‬

JARBAH

‫מְקוֹמוֹת‬

'ATARIM

Luna

MEKOMOT

‫חֹדֶש‬

MAKOM

‫יַ ֵר ַח ְל ָבנָה‬
‫ַסהַר‬
YAREIAJ
LEVANAH SAHAR

Luna Nueva

JODESH

‫רֹאש‬
‫חֹדֶש‬
RO'SH JODESH

Lunes

‫יוֹם ֵשנִי‬
YOM SHEINI

Luxenburgo

‫לוּ ְכּ ֵסמְבּוּרְג‬
LUKSEIMBURG

193

Diccionario Español-Hebreo
Luz

‫אוֹר‬

Luz; Fuego

'OR

Luz; Amanecer

‫אוֹר‬

NUR

Luz amarilla

'OR

Luz de Tráfico

‫ַרמְזוֹר‬
‫אוֹר יָּרוֹק‬

Luz roja

‫זָכָר‬

Arbol; Madera

‫עֵץ‬

‫אוֹר אָדוֹם‬
'OR 'ADOM

Machacar Harina

'OR YAROK

Masculino;
Macho

‫אוֹר צַהוֹב‬
'OR TSAHOV

RAMZOR

Luz verde

‫נוּר‬

‫גֹּרֶן גּוֹרֶן‬
GHOREN GHOREN

Madagascar

ZAJAR

‫ַמ ַדגַ ְסקָר‬
MADAGASKAR

‫ֵעצִים‬

"EITS

Arboles; Maderas;
Maderamen

Arboles;
Maderas;
Maderamen

‫ֵעצִים‬

Madrastra

‫אֵם חוֹ ֶרגֶת‬

Mamá; Madre

‫אֵם ִאמָּא‬

"EITSIM

'EIM 'IMA'

"EITSIM

'EIM JOREGET

Madre Política;
Suegra

‫חוֹ ֶתנֶת‬
‫חָמוֹת‬
JOTENET JAMOT

Madres

‫אִמּוֹת‬
‫ִאמָּהוֹת‬
'IMOT 'IMAHOT

Cocinar; Hervir;
Madurar

‫ָשל‬
ֵ‫בּ‬

Maduro;
Hervido; Hecho

‫ָשל‬
ֵ‫ב‬

Maestra

‫מוֹרָה‬

Levántarse
Temprano;
Madrugar

‫ִשכִּים‬
ְ‫ה‬
‫םכש‬

Madurar

‫ָשל‬
ַ‫בּ‬

BASHEIL

HISHKIM SHJM

BASHAL

Maduro

VASHEIL

‫ָשל‬
ֵ‫בּ‬
BASHEIL

Maestras

MORAH

‫מוֹרוֹת‬
MOROT

Señor; Maestro;
D os

‫רִיבוֹן‬

Rabino; Maestro;
Jefe

‫רַב‬

RIVON

Maestro

‫מוֹרֶה‬

Maestros

‫מוֹרִים‬

MOREH

Mago; Hechicero

‫קוֹסֵם‬

MORIM

Mago

KOSEIM

Herir; Magullar

‫ָפצַע‬
FATSA"

RAV

‫ַחרְטֹם‬
JARTOM

Maices; Granos;
Cereales

‫ְדּגָנִים‬
DHEGANIM

194

Diccionario Español-Hebreo
Maiz; Choclo;
Elote

‫תִירָס‬

‫ָדגָן‬

TIRAS

Maiz; Grano;
Cereal

Esplendor;
Majestad

‫הוֹד‬

Maldad; Mal

‫ֶשע‬
ַ‫ר‬

Mal; Maldad

‫רַע‬

HOD

Malasia

RESHA"

Mala practica;
Prevaricato

‫פוֹש ַע‬
ֵ ‫טִפּוֹל‬
‫ַמלְאָכִי‬

LAHATOTAN

Malaquías, mi
siervo

‫ָמלֵייְזְיָה‬

Malawi

‫ָמ ָלוִוי‬

RA"

Malabarista

‫ַלהֳטוֹטָן‬
MALEIYZEYAH

Malbersación;
Desfalco

‫ֶמעִילָה‬

Mal; Maldad

‫רַע‬

Maldad; Mal

ME"ILAH

‫ִקלֵּל אָרַר‬
‫אָלָה‬

Maldición

Maldad

‫אָרוּר‬
‫ְמ ֻקלָל‬

‫ֶשע‬
ַ‫ר‬
‫רוֹ ַע‬
ROA"

Bendecir; Alabar;
Maldecir

‫ֵבּ ַר ְך‬

Maldita F

‫אָרוּרָה‬

BEIRAJ

'ARURAH

KELALAH 'ALAH
SHEVU"AH

Maldito M

MAL'AJI

RESHA"

KILEIL 'ARAR
'ALAH

‫ְק ָללָה אָלָה‬
‫ְשבוּעָה‬

TIPOL FOSHEIA"

MALAVIVY

RA"

Maldecir

DAGAN

Bolsa; Maleta;
Maletin

‫תִּיק‬

Bolsa; Maleta;
Maletin

‫תִּיק‬
‫תִּיקִים‬

YALKUT

Bolsas; Maletas;
Maletines

‫ָמלִי‬

Malta

‫ָמ ְלטָה‬

THIK

'ARUR MEKULAL

Bolsas; Maletas;
Maletines

‫תִּיקִים‬

Maletin

‫יַלְקוּט‬

Mali

THIKIM

MALI

Explotar;
Oprimir;
Maltratar

‫ָשק‬
ַ‫ע‬

Traición;
Malversación

‫ַמעַל‬

THIKIM

MALTAH

Abuso; Maltrato

"ASHAK

MA"AL

THIK

‫ִה ְת ַעלֵּל‬
HIT"ALEIL

Malversar;
Traicione;
Defrauda

‫ָמעַל‬
MA"AL

195

Diccionario Español-Hebreo
Mamá; Madre
Maná

‫אֵם ִאמָּא‬

‫יוֹנֵק‬

'EIM 'IMA'

Mamífero; Niño de
cría; Jóven

‫מָן‬

Multitud; Manada

‫ֶעדֶר‬

MAN

Manasés

‫ַשּה‬
ֶ ‫ְמנ‬

"EDER

Mancha; Borrón

MENASHEH

Mancha

‫ְמ ֻל ְכ ָל ְך‬
‫מְלוּכלָך‬
‫ִל ְכ ֵל ְך‬
‫לִי ְכ ֵל ְך‬

‫ִשטֵש‬
ְ‫ט‬
TISHTEISH

Mancha, Pesca
pesca Juego

‫תַּוֹ ֶפסֶת‬

Manda Saludos F

‫ִתּ ְמ ְסרִי דַּש‬

MELUJLAJ
MELUJLAJ

Ensuciar;
Manchar

YONEIK

THAOFESET

THIMSERI DHASH

LIJLEIJ LIJLEIJ

Manda Saludos
M

‫ִתּמְסוֹר דַּש‬

Mandamiento

‫מִצוָוה‬

Mandamiento

THIMSOR DHASH

‫ִמ ְצוָה‬
MITSVAH

‫ִמצְוֹת‬

MITSVAVH

Mandamientos;
Mitzvot

Mandamientos,
Suyos, de El

‫ִמצְוֹתָיו‬

Mandar; Extender

‫ָשלַח‬

Mandarina

‫ַמנְ ָדּרִינָה‬

MITSOTAYV

SHALAJ

Mandil

MANDHARINAH

Puño; Manecilla

‫ֶאגְרוֹף‬
‫מְחוֹגִים‬

Manejar

‫נִהֵל‬

MEJOGIM

Manecilla, de reloj

‫ַשרְווּל‬

Conducir;
Manejar;
Comportarse

‫נָהַג‬

Conducir; Manejar

‫נָהַג ִלנְהג‬

‫בּוֹטֶן‬

Mango

‫ָבּ ְטנִים‬

Manos

‫יַַדיִם ידיים‬

Manilla

‫יָדָה‬
YADAH

Mano N F

BOTNIM

YADAYIM YDYYM

‫ַמנְגוֹ‬
MANGO

BOTEN

Manis;
Cacahuates

NAHAG

NAHAG LINHG

ShARVUL

Maní; Cacahuate

‫מָחוֹג‬
MAJOG

NIHEIL

Manga

‫ִסנָּר סִינָּן‬
SINAR SINAN

'EGROF

Manecillas, de
reloj

MITSOT

‫יָד‬
YAD

Manos Agarradas

‫אחז יַָדיִם‬
'JZ YADAYIM

196

Diccionario Español-Hebreo
Manos N F

‫יַָדיִם‬

Manta; Chal

YADAYIM

‫ְסוֶדֶר‬
‫סְווֶדֶר‬
‫ְרדִיד‬
SEVEDER
SEVVEDER REDID

Frazada; Manta

‫ְש ִמיָכה‬

Cortina; Mantel

SEMIAJH

Proteger;
Mantener

‫ָשמַר‬
‫ִשמר‬
ְ‫ל‬

‫יְרִיעָה‬
YERI"AH

Mantener

‫ִכּ ְלכֵּל‬
KILKEIL

SHAMAR LISHMR

Proveer;
Mantener

‫ַפּ ְאנָס‬

‫ִה ְת ַפּ ְאנֵס‬

PA'NAS

Sustentarse;
Mantenerse

Abastecimiento;
Mantenimiento

‫ַה ְס ָפּקָה‬

Mantequilla

‫חְמאֶה‬

Mantequillero

‫ַמ ֳחמֶאָה‬

HASPAKAH

JEM'EH

Manto

MAJAME'AH

Manto de oración

‫ַטלִּית‬

Manufactura
asistida por
Compu

‫ַס ְרבָּל‬
SARBAL

Mantos de oración

TALIT

‫יִיצּוּר‬
‫ְבעֶזרַת‬
‫ְשב‬
ֵ ‫ַמח‬

HITPA'NEIS

‫ַטלִּיתוֹת‬
TALITOT

Manuscrito

‫ְכּתָב יָד‬
KETOV YAD

YITSUR VE"EZRAT
MAJSHEIV

Manzana

‫תַּפּוּ ַח‬

Manzanilla

THAPUAJ

Mapa

‫ָמפָה‬

BABONAG

Mapache

MAFAH

Maquillaje

‫אִיפוֹר‬
'IFOR

Mar

‫יָם‬
‫יַם ַה ֶמּלַח‬

Maravilla,
Milagro

‫ֶפּלֶא‬

Máquina, Motor;
Base; Estante

Mar Mediterraneo

‫מְכוֹנָה‬
MEJONAH

‫יַּם ַהתִּיכוֹן‬
‫יַם ַהגָּדוֹל‬
YAM HATHIJON
YAM HAGHADOL

Mar Rojo

YAM HAMELAJ

PELE'

‫רָקוּן‬
RAKUN

YAM

Mar Muerto, Mar
de Sal

‫בַּבּוֹנָג‬

‫יַם סוּף‬
YAM SUF

Maravillarse

‫ִה ְת ַפּלֵּא‬
197

Marca ‫תֵּאָו‬ Indicar. Margarita ‫ִציַּן‬ TSIAN THEI'AV Paso. Café F MARJESHVAN Marrón M.Diccionario Español-Hebreo ‫אלפתהל‬ HITPALEI' LHTFL' Maravillarse. Marca ‫ִסמָן סִימָן‬ NEHEDHAR Maravillosos PELI PIL'I ‫סִימַן מִסחָר‬ Letrero. Verbo ‫צִיּוּן‬ TSIUN SIMAN MISJAR Marcar. Armazón TSA"AD ‫ַק ֶמ ְליָה‬ ‫ַק ְחוָן‬ ‫ִשּה‬ ָ ‫ַבּעַל א‬ Margarina Marinero ‫ְבּ ָעלִים‬ Marido ‫ַבּעַל‬ BA"AL Marido. Avance. Marcar ‫ָצעַד‬ Mares ‫יַמִּים‬ Marcha Marco. Marcha. Mes ‫ֶשוָן‬ ְ ‫ַמ ְרח‬ Marrón F. Incomprensible M ‫ֶפּלִי ִפּ ְלאִי‬ Signo. Sorprenderse ‫ִה ְת ַפּאֵל‬ HITPA'EIL Maravillosa. Café ‫חוּם‬ ‫חוּמָה‬ JUMAH Marte ‫מַאַדִים‬ 198 . Narcótico ‫חוֹבֵל חֹבֵל‬ Marinero ‫ָספַּן‬ JOVEIL JOVEIL Marineros ‫ַמ ְרגָּרִינָה‬ MARGHARINAH BA"AL 'ISHAH Maridos ‫ִמ ְסגֶּרֶת‬ MISGHERET KAMELYAH KAJVAN Marido ‫ִשיר ֶלכֶת‬ SHIR LEJET YAMIM Camelia. Limites ‫נֶ ֶה ָדּרִים‬ NEHEDHARIM SIMAN SIMAN Marca registrada ‫נֶ ֶהדָּר‬ ‫חוֹבֵל‬ ‫חוֹ ֵבלִים‬ JASHISH SAPAN Mariposa ‫ַפ ְרפַר‬ FARFAR JOVEIL JOVEILIM Marjesvan. de Ella ‫ַבּ ֳעלָהּ‬ BA"ALAH ‫ֳשיש‬ ִ‫ח‬ BE"ALIM Mariguana. Incomprensible F ‫ֶפּלִית‬ ‫ִפּ ְלאִית‬ PELIT PIL'IT Maravillosas ‫נֶ ֶהדָּרוֹת‬ Maravilloso NEHEDHAROT Maravilloso.

Más alla ‫ָהלְאָה‬ ‫אַחַר כָּך‬ HAL'AH Después. Mata ‫ָלעַס ָכּסַס‬ LA"AS KASAS ZAJRUT ‫ֶהרֶג‬ 'AJAR KAJ ‫ֶהרֶג‬ HEREG Matanza de primogenitos ‫ַמכָּת‬ ‫בְּכוֹרוֹת‬ MAKAT BEJOROT Matar ‫ָהרַג ַלהֳרג‬ Asesinar. Más Tarde Después. Además PELVS Más ‫ַפּטִּיש‬ ‫וְעוֹד פְּלוּס‬ VE"OD PELUS Mas allá YOTEIR ‫מֵאַחוֹרִי‬ ‫ֵמ ֵאבֶר ְל‬ ‫ָהלְאָה‬ ‫ֵמרָחוֹק‬ MEI'AJORI MEI'EIVER LE HAL'AH MEIRAJOK Después.Diccionario Español-Hebreo M Martes JUM ‫ִישי‬ ִ ‫יוֹם של‬ MA'ADIM Martillo YOM SHLISHI Maruecos ‫מָרוֹקוֹ‬ PATISH Marzo MOROKO Más ‫פְּלוּס‬ ‫יוֹתֵר‬ ‫ֶמרְץ‬ MERTS Más. Palo ‫תֹרֶן‬ Masculino. Batir. Macho ‫זָכוּר זְכוּר‬ Mastil. Mata TOREN Matanza. Mas tarde ‫אַ ֳחרֵי‬ Masa ‫ָבּצֵק‬ Masaje ‫גִּבּוּל‬ 'AJAREI BATSEIK Mascar GHIBUL Masculinidad. Genitales mascul ‫זַכְרוּת‬ Masculino. Matar HARAG LAHARG Matar ‫מוֹתֵת ֵהמִית‬ RATSAJ Matar MOTEIT HEIMIT Golpear. Macho Masita ZAJUR ZEJUR HEREG ‫זָכָר‬ ZAJAR ‫עוּגִיָּה‬ "UGIAH Matanza. Matar ‫נכה ִהכָה‬ NJH HIJAH ‫ָרצַח‬ ‫ָקטַל‬ KATAL Matemáticas ‫ַמ ֶת ָמטִיקָה‬ ‫ַמתֵי ָמטִיקָה‬ MATEMATIKAH 199 . Aún mas.

Llover. Mayor ‫גֹּלֶּם‬ GHOLEM MEYALEDET JAJAMAH Maullar Gato. Matemáticas ‫ֶשבּוֹן‬ ְ‫ח‬ Maternal ‫אַ ָמּהִי‬ JESHBON 'AMAHI Matrimonio ‫יְבּוּם‬ Materializar. Boda YEBUM Matrimonio ‫נִישּוּאִים‬ ‫נִישּוּאִין‬ ‫כְּלוּלוֹת‬ HIGSHIM BETEN ‫חֳתוּנָה‬ ‫ֳח ֻתנָּה‬ JATUNAH JATUNAH Matrimonio ‫נִישוּאִין‬ NISU'IN NISU'IM NISU'IN KELULOT Matrimonios. hacer ‫ְשים‬ ִ ‫ִהג‬ Abdomen. Gemir ‫ֶרחֶם‬ ‫ָמחָר‬ TSEFER TSAFRA' Mañana.Diccionario Español-Hebreo MATEIMATIKAH Cálculo. matri ‫ֶבּטֶן‬ Matrimonio. vientre. Día despues de Hoydia ‫ְבּ ָקרִים‬ Me corresponde ‫ַמגִּי ַע לִי‬ BEKARIM MAJAR MAGHIA" LI 200 . Multitud ‫רֹב רוֹב‬ Mayo Letra Mayúscula. Ignorant ‫יִלֵּל‬ Mauritania ‫מַאוּרִי ַטּנִיָה‬ Mauricio YILEIL ‫בְּכוֹר‬ Mayoría. Mayúscula ‫אוֹת גְּדוֹלָה‬ ‫ַר ָבּתִית‬ Mayor. utero. Multitudes ‫ֻרבִּם רוּבִּם‬ Mañana ‫בֹּקֶר בּוֹקֶר‬ RUBIM RUBIM BOKER BOKER 'OT GHEDOLAH RABATIT Mañana ‫מַאי‬ MA'Y BEJOR ROV ROV ‫מַאוּרִיצִיוּס‬ MA'URITSIUS MA'URITANIAH Primogénito. Hijo Mañanas ‫ֶצפֶר ַצ ְפרָא‬ ‫בְּרוּר‬ BERUR Mayorías. Bodas ‫חֳתוּנוֹת‬ ‫ֳחתֻנּוֹת‬ Matriz REJEM JATUNOT JATUNOT Matrona ‫ְמיֶַלּדֶת‬ ‫ֳח ָכמָה‬ Matter.

Doctora F ‫גֱּרֶב‬ ‫חוּט‬ HAYAM HATHIJON Medusa ‫דַּג ַה ִמּ ְקפָּא‬ 201 . Medir ‫ָמדַד‬ Mediodía ‫ָצ ֲה ַריִם‬ ‫ָצ ֲה ַריִים‬ TSAHORAYIM TSOHORAYIM Medir ‫ָתּכַן‬ MADAD THAJAN ‫ָמדַד ִלמְדד‬ ‫דודמל‬ ‫ַהיָּם‬ ‫ַהתִּיכוֹן‬ Mediterráneo MADAD LIMDD LMDVD Médula Espinal THOJ BEINONI BEINONIUT Medir ‫ֶשם‬ ֶ ‫מַד ג‬ MAD GEShEM MAJATSIT HASHEKEL Mediocridad ‫ִמדָּה מידה‬ MIDHAH MYDH MIDHAH Corazón.Diccionario Español-Hebreo Me importa ‫ִא ְכפַּת לִי‬ Media. Medio ‫מַד‬ MAD MIDHAH Medida ‫חוֹבֵש‬ JOVEISH ROF'IM Medida ‫רְפוּאָה‬ ‫תְּרוּפָה‬ REFU'AH THERUFAH ROFEI' Médicos ‫גַּ ְר ַבּיִם‬ ‫םייברג‬ GHARBAYIM GRVYYM ROF'AH ‫רוֹפֵא‬ ‫גַּרבוֹנִים‬ GHARVONIM JATSOT Médica. Medio de ‫תּוֹ ְך‬ Mediocre ‫בֵּינוֹנִי‬ Intentar. Calcetín 'IJPAT LI Ocaso. Media Luz ‫ֳע ְר ַבּיִם בֵּין‬ Medianoche ‫חֳצוֹת‬ GHEREV Media pantalon BEIN "ARBAYIM Médico ‫רוֹפְאָה‬ Medias. Calcetines Medicina ‫רוֹ ְפאִים‬ Médico ‫מִידָּה‬ Medida. Mente. Crepusculo. Uniforme ‫ִמדָּה‬ Medida Medio Shekel ‫ֵלבָב‬ LEIVAV ‫ַמ ֳחצִית‬ ‫ַשקֶל‬ ֶ‫ה‬ Medida de Lluvia ‫בֵּינוֹנִיּוּת‬ Centro de.

Meljim ‫ֶספֶר‬ ‫ְמ ָלכִים‬ Mejorar SHAVAJ ‫ֳא ַתטִּי ַח‬ ‫צָחֹב‬ ‫ִשיפֵר‬ SHIFEIR ‫הוּטַב‬ HUTAV Melon SEFER MELAJIM Melón Amarillo ‫יוֹתֵר טוֹב‬ ‫ֳא ַבטִּי ַח‬ ‫צָהֹב‬ 'AVATIAJ TSAHOV Melon de agua ‫ֳא ַבטִּי ַח‬ 'AVATIAJ 'ATATIAJ TSAJOV Melones ‫ֳא ַבטִּיחִים‬ ‫ְצ ֻהבִּים‬ Melones de agua 'AVATIJIM 'AVATIJIM TSEHUBIM Mem ‫מ מֶם ם‬ Membrillo M MEM M Memoria.Diccionario Español-Hebreo ‫ַשּ ְדרָה‬ ִ‫ה‬ DHAG HAMIKPA' JUT HASHIDRAH Cinco rollos. Crecer valor. Monumentos ‫זִכְּרוֹנוֹת‬ Menos ‫פָּחוֹת‬ Menear la Cola ZIKRONOT ‫ִשכֵּש‬ ְ‫כּ‬ KISHKEISH Menos ‫זוּלַת‬ 202 . Monumento ‫זִכָּרוֹן‬ ZIKARON ‫ֳא ַב ִטּחִים‬ ‫חַבּוּש‬ JABUSH Memoria de Acceso Aleatorio ‫זִיכָּרוֹן‬ ‫ִישה‬ ָ ‫גּ‬ ‫אַ ְק ָראִית‬ ZIKARON GHISHAH 'AKRA'IT Memoria de solo Lectura ‫זִיכָּרוֹן‬ ‫ְקרִיאָה‬ ‫ִבּ ְלבַר‬ Memorial ‫ָשם‬ ֵ ‫יָד ו‬ YAD VASHEIM ZIKARON KERI'AH BILVAR Memorias. Megilot ‫ָחמֵש‬ ‫ְמגִילּוֹת‬ Mejico ‫ֶמ ְכּסִיקוֹ‬ MEKSIKO JAMEISH MEGILOT Mejilla ‫ֶלחִי‬ Mejor LEJI Mejora ‫ַה ֶטּבַע‬ YOTEIR TOV Mejora HATEVA" Avaluar. Mejorar ‫ָשבַח‬ Reyes.

Mercancía ‫ַסחַר‬ Mercurio. Comercio.Diccionario Español-Hebreo PAJOT Menos. Mente. Menstruante ‫ָדּוֶה דָּווּי‬ Corazón. Mercancía Mercados YARID YERID Mercado. Menstruante Menstruar ‫ַמלְאָ ְך‬ MAL'AJ ‫ָדּוָה דָּווּיָה‬ DHAVAH DHAVUYAH ‫וִסֵּת ָפּרַס‬ ‫נִדָּה קיבלת‬ Menstruación. Mujer menstruant ‫נִדָּה‬ Enfermo. Angel Enferma. Medio ‫ֵלבָב‬ Mentiras ‫ְש ָקרִים‬ VISEIT PARAS NIDHAH KYVLT Mentira ‫ֶשקֶר‬ SHEKER Mentiroso Menú ‫ַכּזְבָן ַש ְקרָן‬ KAZVAN SHAKRAN ‫ַתּ ְפרִיט‬ ‫הוֹ ַדעַת‬ ‫ֶשגִיאָה‬ NIDHAH DHAVEH DHAVUY LEIVAV SHEKARIM Menton ‫ַסנְטֵר‬ SANTEIR Menú ejecutivo THAFRIT ‫אֳרוּחָת‬ ‫ִע ְסקִית‬ 'ARUJAT "ISKIT Menú para niños ‫אֳרוּחַת‬ ‫יְָלדִים‬ Venta. Comercio. Elemento ‫ֶכּסֶף חַי‬ ‫ַכּ ְספִּית‬ KESEF JAY KASPIT Valioso. Mercado ‫יָרִיד יֶרִיד‬ Mercado. Mereciendo ‫ְכּדַאי ְכּדַי‬ KEDA'Y KEDAY 203 . Planeta ‫ַחמָה‬ SAJAR JAMAH ‫ַסחַר‬ SAJAR ‫ְשוָקִים‬ ‫םיקווש‬ ShEVAKIM ShVVKYM Mercurio. Negativo ‫פָּחוֹת‬ ‫מִינוּס‬ ZULAT Mensaje de error HODA"AT SHEGI'AH PAJOT MINUS Mensajero. Mercaderia ‫ִמ ְמכָּר‬ MIMKAR 'ARUJAT YELADIM Mercado ‫שוּק‬ SHUK Feria.

Sustento. Mesas SHULJANOT Mesera ‫ֶמ ְל ָצרִית‬ ‫ֶמ ְלצַר‬ Meseras ‫ֶמ ְל ָצרִים‬ Mesero ‫ָשי ַח‬ ִ‫מ‬ Meses ‫זִיק‬ Metafora. Meriendas ‫מְזוֹנוֹת‬ Mes. Chispa ZIK Metodo de acceso ‫ָשים‬ ִ ‫ֲחד‬ ‫ָשים‬ ִ ‫חוֹד‬ JODASHIM JODASHIM MASHIAJ Meteoro. Acusativo Definido ‫אוֹתִי‬ MAHAL 'OTI 204 .Diccionario Español-Hebreo Comida. Circuncidar ‫ָמהַל‬ Mí. Merienda ‫מָזוֹן‬ Mermelada ‫ִרבָּה‬ ‫ִמ ְר ַקחַת‬ MAZON Comidas. Sátira ‫ִשיטָת‬ ‫ִישה‬ ָ ‫גּ‬ ‫ְמלִיצָה‬ MELITSAH Meteoro. Mixtura METER ME"UKAV Mezcla de pascua ‫חֳרוֹסֶת‬ JAROSET Mezuzá ‫מְזוּזָה‬ MEZUZAH ‫ַמסִיכָה‬ MASIJAH Mezclar. Mesías ‫ֶמ ְל ָצרִיוֹת‬ MELTSARIOT MELTSAR Meseros ‫שוּלחָנוֹת‬ SHULJANOT MELTSARIT Mesero ‫ֻש ְלחָן‬ ‫שוּלחָן‬ ‫זִיקָה‬ ZIKAH Metro ‫ֶמטֶר‬ METER ShITAT GHISHAH Metro cúbico ‫ְמ ֻעקָּב ֶמטֶר‬ Mezcla. Sustentos. Chispa ‫ַמגִּיש‬ MAGHISH MELTSARIM Ungido. Luna Nueva ‫חֹדֶש‬ MEZONOT JODESH RIBAH MIRKAJAT Mes Mesa ‫חֹדֶש‬ ‫חוֹדֶש יֶרַח‬ Mesa JODESH JODESH YERAJ SHULJAN SHULJAN ‫ֻש ְלחָן‬ ‫שוּלחָן‬ ‫שוּלחָן‬ ‫ִמתְאָ ֵר ְך‬ Mesa de estencion SHULJAN SHULJAN Mesas ‫ֻש ְלחָנוֹת‬ SHULJAN MIT'AREIJ Escritorios.

Mimar ‫ִפּנֵּק‬ MILION PINEIK Germinar. Miembro 'OTOBUS PAJAD YIR'AH Miedo M MIJAH ‫ְדּבַש‬ DHEVASH ‫ָחבֵר‬ 'EIVER Amigo. Miedo ‫יִרְאָה‬ Micael ‫מִי ָכאֵל‬ ‫נָצִיץ‬ MIJA'EIL Micericordioso ‫רַחוּם‬ JAYDHAK ‫חַת‬ Miedo F ‫ֵאבֶר‬ ‫ִחתָּה‬ JITHAH Miel JAT Musculo. Ministro ‫שֹר‬ ShOR 205 . Mimbrera ‫נֵצֶר‬ ‫ִמ ְכרֶה‬ ‫מוֹקֵש‬ Apelar en contra.Diccionario Español-Hebreo Mío. Micro Microbio. Señal ‫נֵס‬ Milagros NEIS Militar F ‫ְצ ָבאִית‬ NISIM Militar M TSEVA'IT Milla ‫מִיל‬ ‫מִילִיוֹן‬ ‫ְצ ָבאִי‬ TSEVA'I Milla Cuadrada MIL Millón ‫נִסִּים‬ ‫מִיל ְמ ֻרבָּע‬ MIL MERUBA" Cosentir. Bacteria ‫ַחיְדַּק‬ Miedo. Fragmento ‫פֵּרוּר‬ ‫פֵּירוּר‬ BEMEShEJ JAVEIR YOM REVI"I Mil ‫ֶאלֶף‬ 'ELEF PEIRUR PEIRUR Milagro. Novio. Miembro M Durante. AutoBus. quien es como D os? ‫מִיכָה‬ ‫אוֹטוֹבּוּס‬ RAJUM Bus. Mía ‫ֶשלִי‬ Mica SHELI NATSITS Micael. Minar ‫ִע ְרעֵר עַל‬ Mínimo Mina NEITSER MIJREH MOKEISH Minero "IR"EIR "AL ‫ַשּהוּ‬ ֶ‫מ‬ MAShEHU ‫כּוֹרֶה‬ ‫ְשאי‬ ַ ‫מוֹק‬ KOREH MOKSHA'Y Principe. Temor ‫ַפּחַד‬ Temor. Retoñar. Mientras ‫ֶש ְך‬ ֶ ‫ְבּמ‬ Miércoles ‫ְרבִיעִי יוֹם‬ Miga.

Aquí SHELI Mirar. Arrayan ‫ֳהדַס‬ MIRYAM Mirtos. Minúscula ‫אוֹת ְק ַטנָּה‬ Minuto ‫דַּק‬ MI"UT MI"UT Minuto 'OT KETANAH ‫ֶשלִי‬ Minutos M o F Mirar ‫הֵן‬ HEIN ‫ִה ְס ַתכֵּל ב‬ ‫לע‬ ‫ב לכתסהל‬ ‫לע‬ ‫ַדּקִים דַּקוֹת‬ DHAKIM DHAKOT Mira. Mía ‫מִעוּט‬ ‫מִיעוּט‬ ‫ִהנֵּה‬ HINEIH Mirar. Contemplar. Aqui esta ‫ַדּקַה‬ DHAKAH DHAK Mío. Deprimida ‫נִ ְדכֵּאת‬ Miserable. Mixtura ‫ַמסִיכָה‬ 206 . Aqui esta ‫ִהנֵּה‬ Mirar ‫נִבַּט‬ HINEIH NIBAT HISTAKEIL V "L LHSTJL V "L Mire ‫ִהבִּיט‬ Mirian HIBIT Mirto. ‫ִמצְוֹת‬ Mezcla. Contemplar. Deprimido ‫נִ ְדכָּא נִ ְדכֶּה‬ Mishna ‫מִשנָה‬ Miserable Misericordias NIDKA' NIDKEH ‫ֳחצִי‬ ‫ַהמַלכוּת‬ ‫ַר ֳחמִים‬ RAJAMIM Misil ‫עילק‬ KLY" Mitad ‫ֳחצִי‬ JATSI "ATSMO 'OTO GHUF Mitad del Reino ‫ֻא ְמלָל‬ 'UMLAL MISHNAH Mismo Adj ‫ֶה ָדסִים‬ HEDASIM NIDKEI'T ‫ַעצְמוֹ אוֹתוֹ‬ ‫גּוּף‬ ‫ִמ ְריָם‬ Mitades ‫ֳח ָצאִים‬ JATSA'IM JATSI HAMALJUT Mandamientos. Minja ‫ְתּ ִפלַת‬ ‫מִנחָה מִנחָה‬ Minoría THEFILAT MINJAH MINJAH Letra Minuscula.Diccionario Español-Hebreo Oración de la Tarde. Arrayanes HADAS Miserable.

Molde de acuñar Moneda de Plata. Momento ‫ָקמַח‬ ZUZ MATBEI"OT Mono MONGOLIAH Monopolio Montaña ‫מוֹנוֹפּוֹל‬ ‫קוֹף‬ KOF ‫ַתּנִּים ַתּנִּין‬ MONOPOL Cocodrilo.Diccionario Español-Hebreo Mitzvot Mochila MITSOT ‫ַתּ ְרמִיל‬ MASIJAH Moderno THARMIL Modificar ‫ִשנָה ִהגְבִּיל‬ MODERNI Moho SHINAH HIGBIL Moisés ‫מֹשה‬ ֶ ‫מוֹ ֶד ְרנִי‬ ‫חֳלוּדָה‬ ‫ֳח ֻלדָּה‬ JALUDAH JALUDHAH Molde MOSHEH ‫עֹבֶש‬ ‫עוֹבֶש‬ "OVESH "OVESH Molécula. Molestar ‫ִה ְרגִיז‬ Molestar ‫ִה ְטרִיד‬ HIRGIZ Molino de Viento ‫ַט ֳחנַת רוּ ַח‬ ‫ֶהרֶף‬ Momento ‫מוֹנָקוֹ‬ Momentos ‫ְרגָעִים‬ REGA"IM Monarquia MONAKO ‫מוֹנַר ִכיָה‬ MONARJIAH ‫ַמ ְט ֵבּ ַע‬ PERUTAH Moneda. Triturar KAMAJ PARUDHAH PERUDAH Moler Molestar. Irritar ‫ָטחַן‬ ‫ִה ְפרִי ַע‬ TAJAN Perturbar. Cambio ‫פְּרוּטָה‬ ‫ֶרגַע‬ REGA" HEREF Monaco HIFRIA" HITRID TAJANAT RUAJ Pausa. Partícula ‫ָפּ ֻרדָּה‬ ‫פְּרוּדָה‬ Moler. Monstruo del Mar ‫הַר‬ Montaña ‫ֶהרֶר‬ HAR Montañas MATBEIA" ‫ָהרִים‬ HARIM THANIM THANIN HERER Montañas ‫ֳה ָררִים‬ HARARIM 207 . Cuarto Siclo ‫זוּז‬ Monedas ‫ַמ ְטבֵּעוֹת‬ Mongolia ‫מוֹנְגוֹ ִליָה‬ Moneda.

Establecerse ‫ָשכֵן‬ Mordejai Moraleja ‫בשי‬ ‫דָּר ב‬ SHAJEIN Morar en. Vivir en. Cemento ‫ֶמלֶט‬ Moscas ‫זְבוּבִים‬ ‫ַח ְרדָּל‬ JARDHAL Motocicleta ‫ָחנַן‬ JANAN ‫אוֹפָנוֹ ַע‬ 'OFANOA" YSHV DHAR V NASHAJ Morir ‫מֵת לָמוּת‬ MEIT LAMUT Mosca MELET ZEVUVIM Mostrar Favor. Motor a Vapor ‫ַקטָּר‬ KATAR 208 . Habitar. Morado MISHKAN ‫מּוּ ָסרִי‬ ‫מוֹשב‬ ָ Morar. Residir NESHIJAH Mostaza ‫אַ ְרגָּמָן‬ ‫אַ ְרגְּנָן‬ NIMSHAL MORDHOJAY Mordida ZIKRONOT 'ARGHAMAN 'ARGHENAN MUSARI Asentamiento. Establecimiento Agric. Demostrar ‫ִהרְאָה‬ Motificación. Morando ZIKARON FETEL 'UJMANIT 'ADUMAH Morada. Cambio S MOShAV HIR'AH ‫ִשנּוּי‬ ‫ַהגְ ָבּלָה‬ SHINUY HAGBALAH Locomotora.Diccionario Español-Hebreo Monte Sinaí ‫הַר סִינִי‬ Sión. Monumento ‫זִכָּרוֹן‬ Memorias. Monumentos ‫זִכְּרוֹנוֹת‬ Mora ‫ֶפטֶל‬ Moral ‫ִשכָּן‬ ְ‫מ‬ Púrpura. Residir en ‫ָמ ְר ֲדּכַי‬ Morder ‫ָש ְך‬ ַ‫נ‬ MOSHAV ‫ְשיכָה‬ ִ‫נ‬ Mortero. Habitación ‫צִיוֹן‬ ‫זְבוּב‬ ZEVUV Moshav. ‫מוֹשב‬ ָ Mostrar. Monte Sión HAR SINI Montículo ‫תְּלוּלִית‬ THELULIT Monumento ‫אַזְ ָכרָה‬ 'AZJARAH Mora ‫אוּ ְכ ָמנִית‬ ‫אֳדוּמָה‬ TSION Memoria. Misericordia ‫ְשל‬ ָ ‫נִמ‬ Morar.

Muchos HARBEIH Mudo ‫ַה ְרבֵּה‬ HARBEIH SAGHI ‫ַה ְרבֵּה‬ ‫תּוֹדָה ַרבָּה‬ THODAH RABAH ZEMAN RAV Mucho. Tráfico ‫תְּנוּעָה‬ Mozambique ‫מוֹזַ ְמבִּיק‬ Mucha. Vagar ‫נָע‬ MENO"IM Mover.Diccionario Español-Hebreo Motor F ‫מָנוֹ ַע‬ Motores F MANOA" Mover. Muchas ‫רַבּוֹת‬ RABAH Muchas ‫רַבּוֹת‬ RABOT Muchas Gracias RABOT Muchedumbre. Muchas ‫ַרבָּה‬ THENU"AH RABAH THINU"AH MOZAMBIK Muchacha en Edad de Casarse ‫ַע ְלמָה‬ "ALMAH Chico. Muchos ‫ִאלֵּם‬ 'ILEIM ‫רַב רָב‬ RAV RAV Muchos ‫ַרבִּים‬ RABIM Mucho. Mucho ‫ַסגִּי‬ Mucho tiempo ‫זְמַן רַב‬ Mucho. Muchos HAMON Mucho. Muchas ‫ַרבָּה‬ Plural. Multitud ‫הָמוֹן‬ Suficiente. Muchos NE"ARIM ‫רַב רָב‬ RAV RAV Mueble ‫ָרהִיט‬ RAHIT 209 . Vocal Movimiento. Muchachos ‫נְ ָערִים‬ NA"AR Mucha. Temblor ‫נִיד‬ ‫נָע‬ ‫תִּנוּעָה‬ NID Movimiento. Remover NA" Mover V Trans ‫ֵהזִיז ֵהנִי ַע‬ ‫ִה ְתנִי ַע‬ ‫ֶה ֱעבִיר‬ ‫ִט ְלטֵל‬ ‫מֶנוֹעִים‬ ‫ֵהזִיז‬ HEIZIZ Móvil F ‫ְמ ֻט ְל ֶטלֶת‬ ‫מְטוּ ְל ֶטלֶת‬ METULTELET METULTELET HEIZIZ HEINIA" HITNIA" HE"EVIR TILTEIL Móvil M ‫ְמ ֻט ְלטָל‬ ‫מְטוּ ְלטָל‬ Movil M NA" METULTAL METULTAL Movimiento. Muchacho ‫נַעַר‬ Chicos.

Esposa MEIT ‫ִישה‬ ָ ‫ִשה א‬ ָ‫א‬ 'ISHAH 'ISHAH ‫בָּחוּרָה‬ "ALMAH Mujer Joven. Multitudes NIDHOT ‫ָשרִיר‬ SHARIR Museo ‫בֵית נְכוֹת‬ ‫מוּזֵיאוֹן‬ VEIT NEJOT 210 . Multitud ‫רֹב רוֹב‬ Gentío. Manada Mundo. Universo Mundos ‫חוֹמָה‬ Murcielago ‫ֵאבֶר‬ Musculo ‫ְשרִיר‬ Muro. Muro ‫ֶעדֶר‬ "EDER "OLAM ‫כֹּתֶל כּוֹתֶל‬ HIRBAH ROV ROV 'ASAFSUF Mayorías. Eternidad. Señorita Menstruación. Universo Muro. Señoritas ‫בְּחוּרוֹת‬ Duplicar. periodo d ‫נִדּוֹת‬ ‫ִה ְרבָּה‬ KAFAL Multiplicar. Miembro ‫עוֹלָם‬ "OLAMOT "OLAMIM KOTEL KOTEL Pared. Hacer Mucho Ovejas y Cabras. Niña. Muralla ‫עוֹלָמוֹת‬ ‫עוֹ ָלמִים‬ ‫ֳא ַטלֵף‬ ‫כֹּתֶל כּוֹתֶל‬ KOTEL KOTEL Musculo 'EIVER ShERIR "OLAM 'ATALEIF JOMAH Musculo. Mujer menstruant ‫נִדָּה‬ Mujeres. Multiplicar ‫ָכּפַל‬ BEJUROT TSO'N Siempre. Multitud ‫ֳא ַס ְפסֻף‬ Mujeres Jovenes. Mundo. Multitud ‫צֹאן‬ Mayoría. Muralla ‫ֻרבִּם רוּבִּם‬ RUBIM RUBIM ‫עוֹלָם‬ Multitud.Diccionario Español-Hebreo Muebles ‫ָרהִיטִים‬ Muérlago RAHITIM Muerte N M ‫ָמוֶת ָמוְתָה‬ DHIVKON Muerto MAVET MAVTAH Muerto. Cadaver ‫מֵת‬ ‫נִ ְפטַר‬ NIFTAR Mujer. Esposas ‫ָשים‬ ִ‫נ‬ Mujeres de ‫ְשי‬ ֵ‫נ‬ Mujer Joven ‫ַע ְלמָה‬ ‫ִדּבְקוֹן‬ NIDHAH BAJURAH NASHIM Mujeres Jovenes NESHEI ‫ֳעלָמוֹת‬ "ALAMOT Mujeres menstruando.

Gente Nación ‫עַם‬ NOLAD LEHIVALEID LHYVVLD Nación "AM ‫לְאֹם עַם‬ ‫גּוֹי ֻאמָּה‬ Nada Idolo. Pueblo. Pueblos ‫ֶהבֶל‬ Nada ‫לֹא כְּלוּם‬ "AMIM HEVEL LO' KELUM ‫ֳאלִיל‬ ‫שוּם ָדּבָר‬ ‫לֹא לֹא‬ ‫שוּם ָדּבָר‬ 'ALIL Nada SHUM DHAVAR LO' 211 .Diccionario Español-Hebreo MUZEI'ON Musgo. Nada ‫לְאוּמִי‬ ‫גּוֹי‬ GHOY Nación de Israel ‫ִש ָראֵל‬ ְ ‫עַם י‬ "AM YISRA'EIL LE'OM "AM GHOY 'UMAH Nacional ‫נוֹלַד ְל ִהוָּלֵד‬ ‫דלוויהל‬ ‫ַעמִּים‬ LE'VMI Naciones. Pantano ‫אֵזוֹב‬ Música 'EIZOV Muslo ‫יַרֵך‬ MUSIKAH Muslo superior YAREIJ Muy ‫מְאֹד מְאוֹד‬ ‫ֶמ ְרחָק‬ Muy bien ‫עַל ַה ָפּנִים‬ Muy lentamente ‫ַקלִּיל‬ Muy Pequeña ‫ַקלִּילָה‬ KALILAH Muñeca KALIL Muñeca ‫לְאַט לְאַט‬ LE'AT LE'AT "AL HAPANIM Muy Pequeño ‫טוֹב מְאֹד‬ TOV ME'OD MERJAK Muy mal ‫יָ ֵר ְך‬ YAREIJ ME'OD ME'OD Muy lejos ‫מוּסִיקָה‬ ‫מוֹתנַרִים‬ MOTNARIM ‫ֻבּבָּה בּוּבָּה‬ BUBAH BUBAH Nabo ‫צְנוֹן‬ Nacer TSENON Nación.

Naranja M. Color ‫כָּתֹם‬ ‫כָּתוֹם‬ Naranjos.Diccionario Español-Hebreo LO' SHUM DHAVAR Nadador ‫ַש ְחיָן‬ Nadadora SAJYAN Nadar Nalgas ‫ָשחָה‬ SAJYANIT ‫נַחוּם‬ SAJAH Nahum. Necesario. Barco ‫ןפדפד‬ ‫פייקסטנ‬ Partir. Color Navegador Netscape ‫ְכּ ֻתמָּה‬ ‫כְּתוּמָּה‬ KETUMAH KETUMAH Naranjo. Necesita ‫ָצרִי ְך ל‬ TSARIJ L 212 . Embarcar ‫ִה ְפלִיג‬ Necesaria ‫ְצרִיכָה‬ 'ONIAH 'ONYIAH HIFLIG DFDFN NTSKYYF Nazaret ‫תרצנ‬ NTSRT Necesario ‫ָצרִי ְך‬ TSARIJ Necesario Adj ‫נָחוּץ‬ ‫ֶה ְכ ַרחִי‬ ‫נִ ְצ ָר ְך‬ TSERIJAH Necesitar. Fruta ‫תַפּוּז‬ TAPUZ Anaranjado. Arboledas de ‫ַפּ ְר ֵדּסִים‬ Narices ‫אַפִּים‬ Anaranjada. Nave. Naranja F. Enojo ‫ֳש ְחיָנִית‬ ‫ְש ֶחיָּה‬ SEJEYAH ‫ֲאנִיָּה אוֹניִיָּה‬ 'ANIAH Bote. consolación ‫עַכּוּז‬ Nalgas ‫יַשבָן‬ "AKUZ Naranja. Arboleda de ‫ַפּ ְרדֵּס‬ Narciso ‫נַ ְרקִיס‬ PARDHEIS KATOM KATOM PARDHEISIM NARKIS Nariz ‫אַף‬ ‫ֳאנִיָּה‬ ‫אַף‬ 'AF Natación 'AF Nave. Barco NAJUM YASHVAN 'APIM Nariz. Ser Necesidad NAJUTS HEJRAJI NITSRAJ Necesita ‫רוֹצֶה‬ ROTSEH ‫ִה ְצ ָט ַר ְך‬ HITSTARAJ ‫צֹ ֶר ְך‬ ‫ַמחְסוֹר‬ ‫דֹּחַק‬ TSOREJ MAJSOR DHOJAK Tiene que. Navegar.

Negociar NEFAL ‫ָעצָב עֹז‬ ‫אֹמֶץ לֵב‬ ‫ִכּחֵד‬ SHELILI SHAJOR Nepal ‫ְשלִילָה‬ KIJEID MINHAL "ASAKIM Negro M ‫נֶק ָטרִינָה‬ SHELILAH SHELILIT Negeb. Remover. Trabajo ‫ְמלָאכָה‬ Negra F ‫ְשחוֹרָה‬ ‫היניתנ‬ NTYNYH "ASAK SHIDHEIJ MELA'JAH SHEJORAH Nenufar ‫נוּפָר‬ NUFAR Neptuno ‫נֶפּטוּן‬ NEPTUN Tendón. Saquear TSARAJ TSOREJ JASAR HITSTARAJ NIZKAK Neftalí ‫ָצ ַר ְך‬ GYID NEVI'IM 213 . Consumir. Negociar ‫זָבַן‬ Negocio. Ocupación ‫ֵעסֶק‬ Negocio área de estudio ZAVAN "EISEK ‫ִמנְהַל‬ ‫ֳע ָסקִים‬ ‫ָשחוֹר‬ Negativo ‫נֶפָל‬ Nervio ‫ָעסַק‬ Negociar un Matrimonio. Pene ‫גיִד‬ Libro de los Profetas. Necesario. Querer Necesitar HITSTARAJ ‫נִזְקַק‬ ‫נַ ְפ ָתּלִי‬ Nectarina ‫ָשלָל‬ Negativa ‫ְשלִילִית‬ Negación Ocultar. Ser ‫ִה ְצ ָט ַר ְך‬ Necesitar de 'EVYON Necesitar. Sur ‫צֹ ֶר ְך ָחסַר‬ ‫ִה ְצ ָט ַר ְך‬ NEKTARINAH NAFTHALI Negar.Diccionario Español-Hebreo Pobre. Negar SHALAL ‫נֶגֶב‬ NEGEV Comprar. Acuerd ‫ִשדֵּך‬ Negocio. Neviim ‫נְבִיאִים‬ "ATSAV "OZ 'OMETS LEIV Netania ‫ְשלִילִי‬ Ocuparce. Necesitado ‫ֶאבְיוֹן‬ Necesitar. Nervio.

Rio ‫ֶשלֶג‬ SHELEG ShELEG RATSUF Niger ‫נֶ ְכדָּה‬ NEJDHAH NEJED Nieve continua ‫ַע ָרפֵל‬ ‫יַנְקוּת‬ YANKUT Niño Abandonado ‫עֳזוּבִי‬ Niño de Pecho. Niña. Renuevo ‫יוֹנֵק‬ Pupilo. Célula. Señorita ‫בָּחוּרָה‬ Nigeria Niñera Nisán. Retoño. Niño ‫יְַלדָּה‬ YALDHAH BAJURAH ‫מוֹ ֶלדֶת‬ ‫נִיסָן‬ NISAN SHEMARTAF SHOMERET TAF Niñéz ‫נִיגֶ ְריָה‬ NIGERYAH YE'R Y'VR ‫ְש ַמ ְרטַף‬ ‫שוֹ ֶמרֶת‬ ‫טַף‬ ‫ֶשלֶג יָבֵש‬ ShELEG YAVEISh NEIGER Rio. Niño de cría. Niños ‫יְָלדִים‬ YELADIM ‫יְלָדוֹת‬ YELADOT Niñera ‫אוֹ ְמנֶת‬ ‫ְמ ַט ְפּלֶת‬ 'OMNET METAPLET Niñez MOLEDET Chico. Nivelar ‫ִפלֵּס‬ Mujer Joven. Jóven ‫יוֹנֵק‬ Niño pequeño ‫פָּעוֹט‬ YONEIK PA"OT Chicos. Mes Chica. Niños ‫ֶצ ֱאצָא‬ "AZUVI YONEIK DHRDHAK TSE'ETSA' 214 . Niñas ‫יֶלֶד‬ YELED Mamífero. Niña FILEIS Chicas. Nilo.Diccionario Español-Hebreo Ni uno ‫אַף ֶאחָד‬ ‫לֹא לֹא‬ ‫אַף ֶאחָד‬ Nicaragua ‫נִי ָקרָגוּאָה‬ NIKARAGU'AH 'AF 'EJAD LO' LO' 'AF 'EJAD Nido. Fruto. Canal. Celda ‫קַן‬ Niegue ‫ִה ְכחִיש‬ Niebla KAN "ARAFEIL Nieta HIJJISH Nieto ‫נֶכֶד‬ ‫ֶשלֶג רָצוּף‬ Nieve ‫נֵיגֶר‬ Nieve seca ‫יְאר יאור‬ Balancear. Niño Principiante ‫דּ ְרדַּק‬ Criatura.

Flor ‫זִ ְכ ִרנִי ֶפּרַח‬ No olvides F ‫אַל‬ ‫ִש ַכּחִי‬ ְ‫תּ‬ No obstante ZIJRINI PERAJ ‫ְבּכָל זאת‬ BEJAL Z'T No olvides M ‫ִשכַּח‬ ְ ‫אַל תּ‬ 'AL THISHKAJ 'AL THISHKAJI No sabía ‫לֹא יַָד ְעתִּי‬ No se esfuerza LO' YADA"THI No sea Que.Diccionario Español-Hebreo Niños. Pequeños ‫טַף‬ Niños de Israel TAF No ‫אֵין‬ BENEI YISRA'EIL No 'EIN No ‫בַּל‬ ‫ִבּ ְלתִּי‬ No ‫לֹא ְכּ ַדאִי‬ ‫אִי‬ 'I No BILTHI No conviene ‫אַל‬ 'AL BAL No ‫ִש ָראֵל‬ ְ ‫ְבּנֵי י‬ ‫לֹא‬ LO' No es para citar LO' KEDA'I ‫לֹא‬ ‫ְלצֵיטוּט‬ LO' LETSEITUT No está bien ‫לֹא טוֹב‬ No está claro LO' TOV No estoy de acuerdo F ‫ֳאנִי לֹא‬ ‫ַמ ְסכִּימָה‬ LO' BARUR No hay ‫אֵין‬ ‫ִשעוּרִים‬ ‫אֵין‬ 'EIN 'ANI LO' MASKIMAH No hay clases ‫לֹא בָּרוּר‬ No hay mas ‫אֵין עוֹד‬ 'EIN "OD 'EIN SHI"URIM No hay suerte ‫אֵין ַמזָל‬ No importa 'EIN MAZAL No importa. Para que No ‫פֶּן‬ No te preocupes M ‫רֹאש ָקטָן‬ RO'SH KATAN ‫אַל ִתּ ְד ֳאגִי‬ PEN No te preocupes F ‫אַל ִתּדְאַג‬ No tengo ganas ‫לֹא בָּא לִי‬ 'AL THID'AG 'AL THID'AGI LO' BA' LI 215 . No cuenta ‫לֹא חָשוּב‬ LO' JASHUV ‫אֵין ָדּבָר‬ 'EIN DHAVAR No me importa a mi ‫לֹא ִא ְכּפַּת‬ ‫לִי‬ LO' 'IKPAT LI No me olvides.

Nosotras ‫ֳאנַחְנוּ‬ Nota ‫ִפּ ְתקָה‬ LEHITRA'OT 'ANAJNU Nosotros. Noquero ‫בּוּ ְרסִי‬ ‫ֻבּ ְרסִי‬ SHEMIT 'ARIEI'L SHEIMOT SHEIM "ETSEM PERATI Nominal. Rico ‫אַדִּיר‬ Noches M ‫לֵילוֹת‬ 'ADHIR "OD LO' "ADAYIN LO' "ADAYIN LO' Noche M ‫ַליְלָה‬ LAYLAH Noemi. Acusativo Definido ‫אוֹתָנוּ‬ ‫ִה ְרגִּיש‬ 'OTANU Nota de Venta ‫ֵספֶר ֵה ִמּ ְקנָה‬ Noticia ‫ַחדָש‬ PITKAH Sentir. Semítico ‫ְשמִי‬ Norte ‫צָפוֹן‬ SHEMI TSAFON BURSI BURSI Noruega ‫נוֹ ְרוֶוגְיה‬ NORVEVGYH Chau. Hashem. Noble. Adonai ‫הוהי‬ Nombre Propio SHUM YHVH ‫ֵשם ֶעצֶם‬ ‫ְפּ ָרטִי‬ SHEIM Nombre de Jerusalén. Nos vemos ‫ְל ִה ְתרָאוֹת‬ ‫ְלהִת‬ LEHITRA'OT LEHIT Nos vemos de nuevo ‫ְל ִה ְתרָאוֹת‬ Nosotros. Título. Nosotras ‫ֳאנַחְנוּ‬ Nosotros. Semítica KINAH Nominal. Notar 'ANAJNU SEIFER HEIMIKNAH 216 . El Templo ‫ֳא ִריֵאל‬ Nombres ‫ֵשמוֹת‬ ‫ְשמִית‬ Curtidor. Mi Delicia ‫נָ ֲעמִי‬ Nohemí ‫נָ ֲעמִי‬ LEILOT Nogal NA"OMI ‫אֱגוֹזָה‬ 'EGOZAH ‫ִכּנָּה‬ NA"OMI Nombrar.Diccionario Español-Hebreo No todavía ‫עוֹד לֹא‬ ‫ַע ַדיִן לֹא‬ ‫ַע ַדיִין לֹא‬ Poderoso. Titular Nombre. Valuación ‫שוּם‬ Nombre ‫ֵשם‬ Nombre de D os.

Novio. dia de ayuno ‫ִשעָה‬ ְ‫תּ‬ ‫בְּאָב‬ SHUV SHELANU NEYU ZEYLEND Nuevamente. Hija política ‫ַכּלָּה‬ ‫ָחבֵר‬ NOVEMBER Amigo. Conspiracion ‫ֶכּפֶת‬ Nueces ‫אֱגוֹזִים‬ KEFET Nuestro. Miembro M Novio. De Nuevo ‫שוּב‬ Nueve de Av. Aún ‫עוֹד‬ Nueve F ‫ֵשע‬ ַ‫תּ‬ "OD THEISHA" THISH"AH BE'AV Nueve M ‫ִשעָה‬ ְ‫תּ‬ Nueve Mil THISH"AH ‫ִשעַת‬ ְ‫תּ‬ ‫ֳא ָלפִים‬ THISH"AT 'ALAFIM Nueve toques cortos del shofar ‫תֶּרוּעָה‬ Nuez ‫אֱגוֹז מַוֹ ַח‬ Nuevo THERU"AH 'EGOZ MAOAJ ‫ָחדָש‬ JADASH Nuez ‫אֳגוֹז‬ 'AGOZ 217 .Diccionario Español-Hebreo ‫ְל ַה ְרגִּיש‬ JADASH HIRGHISh LEHARGHISh Noticias ‫יְדִיעוֹת‬ ‫ֳחדָשוֹת‬ Novato YEDI"OT JADASHOT Novena F ‫ְשיעִית‬ ִ‫תּ‬ TIRON MATJIL Noveno M THESHI"IT ‫ְשיעִי‬ ִ‫תּ‬ THESHI"I Novia. Nuestra ‫ָשה‬ ָ ‫ֳחד‬ Nueva Zelandia ‫נְיוּ זְי ֶלנְד‬ JADASHAH Nuevamente. Nuestra ‫ֶשלָנוּ‬ Nueva KESHER 'EGOZIM ‫ֶשלָנוּ‬ SHELANU Nuestro. Nudo. Hijo político ‫ָחתָן‬ Nublado Nublarse ‫ִה ְת ַענֵּן‬ Noventa ‫ִשעִים‬ ְ‫תּ‬ ‫טִירוֹן‬ ‫ַמ ְתחִיל‬ THISh"IM Noviembre Nudo ‫נוֹ ֶב ְמבֶּר‬ JATAN KALAH JAVEIR ‫ְמ ֻענָּן מְעוּנָּן‬ ME"UNAN ME"UNAN ‫ֶשר‬ ֶ‫ק‬ HIT"ANEIN Corbata.

Bemidvar. Enumerar ‫ָספַּר ְל ַספֵּר‬ Número Cardinal ‫ִמ ְספָּר יְסוֹדִי‬ Numeros. Sería ‫ַפּעַם אַף‬ ‫לֹא לֹא‬ ‫אַף ַפּעַם‬ ZAN MEIZIN "ANANIM GEVUHIM Cielo Nuvoso. En el desie ‫ְבּ ִמ ְדבָּר‬ Nun ‫נ נוּן ן‬ Nunca Nunca ‫תְּזוּנָה‬ Nutria Nuves Altas ‫ָענָן‬ Nutritivo ‫ֶכלֶב נָהָר‬ ‫זָן ֵמזִין‬ Nuves ‫ֳענָנִים‬ "ANAN "ANANIM ‫ֳענָנִים‬ ‫גְבוּהִים‬ ‫ֳענָנִים‬ ‫נְמוּכִים‬ Nuves Bajas ‫ָש ַמיִם‬ ‫נְעוּנָּנִים‬ "ANANIM NEMUJIM O ‫ְלוַאי ְלוַי‬ LEVA'Y LEVAY ‫אוֹ‬ 'O ShAMAYIM NE"UNANIM O.Diccionario Español-Hebreo Nuez Pecan ‫אֱגוֹז ֶפקַן‬ Nuez Pistacho 'EGOZ FEKAN Numerador. Tiempo ‫מוֹנֶה‬ Numeral ‫ֵשּם ִמ ְספָּר‬ Numero ‫ִמ ְספַּר‬ MISPAR Número Ordinal ‫ִמ ְספָּר‬ ‫סִדּוֹרִי‬ MISPAR SIDHORI Números FISTUK Numeral MONEH ShEIM MISPAR ‫ִמ ְס ָפּרִים‬ Nunca Contar. Numerar. Nuvoso BEMIDBAR JELEV NAHAR THEZUNAH Nuve MISPAR YESODI 'AF PA"AM LO' LO' 'AF PA"AM "OLAM L' L' MEI"OLAM Nutrición SAPAR LESAPEIR N NUN N MEI"OLAM LO' ‫עוֹלָם לא‬ ‫לא מֵעוֹלָם‬ ‫ֵשּם ַה ִמ ְספָּר‬ ShEIM HAMISPAR MISPARIM ‫מֵעוֹלָם‬ ‫לֹא‬ ‫פִיסְטוּק‬ Obadias ‫עֹ ַב ִדיָה‬ "OVADIAH 218 .

Media Luz ‫בֵּין ֳע ְר ַבּיִם‬ NIKRA' KR' BEIN "ARBAYIM 219 . Ser llamado. Acciónes ‫פְּעוּלוֹת‬ ‫ְפּעֻלּוֹת‬ Oscuro. Preservado. Invitado ‫נִ ְקרָא קרא‬ Ocaso. Veces ‫ְפּ ָעמִים‬ MIKREH PE"AMIM SHIMUR SHOMEIR SHABAT ‫ָס ְרבָן‬ SARVAN Bloquear. Logre ‫ִשּיג‬ ִ‫ה‬ JASAM HISIG KIBEIL KIBEIL LEKABEIL Ocasión. Obtener ‫פּוּקָה‬ PUKAH ‫ִקבֵּל קִיבֵּל‬ ‫ְל ַקבֵּל‬ Obstinado ‫ִמ ְקרֶה‬ Instancias. Estar en Deuda ‫ִשמָע‬ ְ‫מ‬ ‫חֹק‬ JOK Obra. Cosa ‫ֶעצֶם‬ MISHMA" Objetos. Cosas "ETSEM Oblea ‫ַצפִּיחִית‬ ‫ִחיֵב חִייֵב‬ ‫םימצע‬ "TSMYM Obligación TSAPIJIT Obligar. Obstrucción 'AFEIL Ocasión. Observad ‫ָשמוּר‬ Observancia sabática ‫ַשבָּתוֹן‬ Observante del Shabat F SHAMUR SHOMERET SHABAT Observar. Crepusculo. Preservando ‫שוֹ ֶמרֶת‬ ‫ַשבָּת‬ Observante del Shabat M ‫שוֹמֵר ַשבָּת‬ Obstetra M ‫ְמיַלֵּד‬ PE"ULOT PE"ULOT Guardado. Obscuro ‫אָפֵל‬ Guardada. Asechar ‫ָצפָה‬ Obstinada ‫ָס ְר ָבנִית‬ TSAFAH Recibir. Preservada. Observad ‫ָשמוּרָה‬ ‫ִשמּוּר‬ SHABATON Observando. Ocasiones.Diccionario Español-Hebreo Obedecer ‫ִציַּת‬ Obediencia TSIAT Objeto. Acción JIEIV JIYEIV ‫פְּעוּלָה‬ ‫ְפּ ֻעלָּה‬ PE"ULAH PE"ULAH Obras. Ocurrencia SHAMURAH MEYALEID SARVANIT Tropiezo. Obstuir ‫ָחסַם‬ Obtenga. Deber.

Entierra ‫ָטמַן‬ ‫ִה ְסוָה‬ Ocultarse ‫ִה ְת ַעלֵּם‬ Oculta F Ocultar.Diccionario Español-Hebreo Oceano ‫אוֹ ִקיָאנוּס‬ Oceano Pacífico 'OKIA'NUS Ochenta ‫ְשמוֹנִים‬ YAM HASHAKEIT Ocho dias SHEMONIM Ocho F ‫ְשמוֹנֶה‬ Ocho Mil Ocho M Octava F SHEMINIT ‫ְשמוֹנָה‬ SHEMONAH Octagono ‫ְשמָּן‬ ֻ‫מ‬ MESHUMAN SHEMONAT 'ALAFIM ‫ְשמִינִית‬ ‫ְשמוֹנָה‬ ‫יַמִים‬ SHEMONAH YAMIM SHEMONEH ‫ְשמוֹנַת‬ ‫ֳא ָלפִים‬ ‫ַשּקֵט‬ ָ ‫יַּם ה‬ Octavo dia de asamblea ‫ֶשמִינִי‬ ‫ֳע ֶצרֶת‬ SHEMINI "ATSERET Octavo M ‫ְשמִינִי‬ Octubre SHEMINI Oculta. Ocultar ‫אוֹקְטוֹבֶּר‬ ‫נֶ ְחבָּא‬ NEJBA' ‫ֵעסֶק‬ "INYEIN "INYEIN Negocio. Interés ‫ִכּחֵד‬ KIJEID HIT"ALEIM ‫נִ ְסתַּר‬ ‫נֶ ְחבֵּאת‬ NEJBEI'T HISVAH Esconderse. Secreto NA"LAM ‫ָשפוּן‬ SHAFUN Oculto M GHANUZ ‫ִענְיֵן עִינְיֵן‬ ‫ָצפַן‬ TSAFAN NISTHAR Ocupación. Ocupación Profesión. Ocultarse ‫גָּנוּזָה‬ GHANUZAH TAMAN Camuflar. Secreta ‫ְשפוּנָה‬ 'OKTOBER Oculta SHEFUNAH Oculta. Ocupación ‫ִמקְצוֹ ַע‬ Ocupación ‫עִסּוּק‬ Profesiones. Negar Desaparecer. Ocultarse ‫נָ ְעלַם‬ Oculto ‫גָּנוּז‬ Ocultarse Ocultarse ‫נִ ְכנַף‬ NIJNAF Oculto. ocupaciones ‫ִמקְצוֹעוֹת‬ MIKTSOA" "EISEK "ISUK Ocupada ‫תְּפוּסָה‬ 220 .

Diccionario Español-Hebreo ‫ְפוּשה‬ ָ ‫תּ‬ MIKTSO"OT THEFUSAH THEFUSAH Ocupado ‫תָּפוּס‬ ‫תָּפוּש‬ Ocuparce. Ofrenda de culpa ‫אָשם‬ ָ Ofrenda de fuego ‫ִשּה‬ ֶ‫א‬ Pecado. Tributo ‫ִמנְחָה‬ Culpa. Negociar ‫ָעסַק‬ Odiar ‫ָשנֵא‬ "ASAK THAFUS THAFUS Odiada F ‫ִשנְאָה‬ SIN'AH Oeste ‫ַמ ָררָב‬ SANEI' Oeste MARARAV Queme incienso. Oficial ‫ָפּקִיד‬ Cuarto de trabajo. Oficina ‫ֳחדַר עֳבוֹדָה‬ Correo. Sentido del Oido ‫ְשמִיעָה‬ Ojo ‫ַעיִן ַעיִין‬ SHEMI"AH JATA'AH JATA'AH JATA'T Ojal ‫לוּלָאָה‬ ‫ֶאבֶק‬ "AYIN "AYIN 221 . Ofrenda por el pecado MA"ARAV Oficinista. Oficial ‫ָפּקִיד‬ Ofrenda NISEIJ MINJAH 'ASHAM PAKID JADAR "AVODAH DHO'AR DHO'AR PAKID ‫תְּרוּמָה‬ ‫ַמ ָתּנָה ָק ְרבָּן‬ THERUMAH MATHANAH KORBAN Ofrenda. Inmigrante F ‫עלָה‬ Ofrenda de paz ‫ֶשלֶם‬ 'ISHEH ‫ַחטָּאָה‬ ‫ֳחטָאָה‬ ‫ַחטָּאת‬ ‫ַמ ֳערָב‬ KORBAN "LAH SHELEM Oido. Oferta ‫ִקטֵר‬ Oficina ‫ִשרָד‬ ְ‫מ‬ KITEIR MISRAD Oficina. Sacrificio ‫ָק ְרבָּן‬ Ofrenda de fuego. Dominio ‫ִשרָה‬ ְ‫מ‬ Oficinista ‫ַל ְבלָר‬ MISRAH LAVLAR Ofrecer Una Libación ‫נִ ֵסּ ְך‬ Ofrenda. Oficina Postal ‫דֹּאַר דּוֹאַר‬ Oficinista.

Olor ‫נִיחוֹ ַח‬ Olvídalo M ‫ִשכַּח ִמזֶה‬ ְ‫תּ‬ NIJOAJ THISHKAJ MIZEH THISHKIJI MIZEH Olvidar ‫ָשכַח‬ Oman SHAJAJ Ombligo ‫טַבּוּר‬ "OMA'N Once F TABUR Once M ‫ָשר‬ ָ ‫אַחַד ע‬ ‫עוֹמַאן‬ ‫ֶשרֵה‬ ְ ‫אַחַת ע‬ 'AJAT "ESREIH Once Mil 'AJAD "ASAR ‫ָשר‬ ָ ‫אַחַד ע‬ ‫ֶאלֶף‬ 'AJAD "ASAR 'ELEF Onda. Oliva ‫עֵינִים‬ ‫םייניע‬ ‫ִש ִכּחִי‬ ְ‫תּ‬ ‫ִמזֶה‬ ZEITYM SIR LAJATS Confortante.Diccionario Español-Hebreo ‫ִא ְבקָה‬ LULA'AH 'EVEK 'IVKAH Ojo por ojo ‫ַעיִן ַתּחַת‬ ‫ַעיִן‬ Ojos "AYIN THAJAT "AYIN Ojos N F ‫עֵינַיִם‬ "EINIM "YNYYM Onda. Olas ‫גַּלִּים‬ Olla ‫זַיִת‬ Oler ‫זֵיתים‬ ZAYIT Aceitunas. Opción ‫גַּלִּים‬ Oportunidad. Aroma. Ola "EINAYIM Ondas. Olivas ‫סִיר‬ Olla de Presión ‫סִיר ַלחַץ‬ ‫רֵי ַח‬ REIAJ Olvídalo F ‫ֵהרִי ַח‬ HEIRIAJ SIR Olor ‫גַּל‬ GHAL GHALIM Aceituna. Opción ‫סִכּוּי סִּיכּוּי‬ 222 . Olas GHAL Columpiar. Ondear Ondulado ‫ֵהנִיף‬ HEINIF ‫ְמ ֻס ְלסָל‬ ‫ְמ ֻת ְלתָּל‬ GHALIM Columpio. Ola ‫גַּל‬ Ondas. Ondeo ‫תְּנוּפָה‬ Onza ‫ֻאנְ ִקיָה‬ ‫ְבּרֵירָה‬ BEREIRAH THENUFAH 'UNKIAH MESULSAL METULTHAL Elección.

Contrario ‫ֵה ֶפ ְך‬ Oración DHIKA' HEIFEJ ‫ִשפָּט‬ ְ‫מ‬ ‫ַמ ֳאמָר‬ THEFILAH THEFILAH MISHPAT MA'AMAR ‫ְתּפִילַת‬ ‫ַש ֳחרִית‬ ‫ְתּפִילַּת‬ ‫ַע ְרבִית‬ ‫ַמ ַערִיב‬ Oración de la Noche THEFILAT SHAJARIT Oración de la Tarde. Oponente Oportunidad. Minja ‫יַרִיב‬ ‫ְתּ ִפלַת‬ ‫מִנחָה‬ ‫מִנחָה‬ THEFILAT "ARVIT MA"ARIV Oración de Pie ‫ֳעמִידָה‬ "AMIDAH THEFILAT MINJAH MINJAH Oración de recordación Oración Verspertina Oraciones ‫יִזכּוֹר‬ YIZKOR ‫ֳע ְרבִית‬ Oraciones "ARVIT ‫ְתּפִלּוֹת‬ THEFILOT Oraculos Oración Matutina ‫ֻתּמִים‬ ‫תּוּמִים‬ ‫ַש ֳחרִית‬ SHAJARIT ‫ִש ָפּטִים‬ ְ‫מ‬ ‫ַמ ֳא ָמרִים‬ MISHPATIM MA'AMARIM Oraciones penitenciales especi ‫ְסלִיחוֹת‬ Por hablar. Someter ‫ִדּכָּא‬ Opuesto. Opresión S ‫ַלחַץ‬ Explotar.Diccionario Español-Hebreo ‫ִהזְַדּמְּנוּת‬ SIKUY SIKUY HIZDHAMNUT Opinión ‫ַחוָּת ַדעַת‬ JAVAT DA"AT Oponerse ‫נִגֵּד‬ NIGHEID Presión. Maltratar ‫ָשק‬ ַ‫ע‬ Oración Oración de la Mañana LAJATS "ASHAK ‫ְתּפִילָה‬ ‫ְתּ ִפלָּה‬ Adversario. Oralmente ‫עַל פֶּה ְבּעַל‬ ‫פֶּה‬ SELIJOT 223 . Opción YARIV ‫סִכּוּי סִּיכּוּי‬ ‫ִהזְַדּמְּנוּת‬ SIKUY SIKUY HIZDHAMNUT Oprimir. Oprimir.

Editar. Comparar. Reservar luga ‫ַהזְמִין‬ Orden ‫ִצוָּה‬ HITPALEIL LHTFLL Orden. Rogar. Bíblico Ordenada F SEIDER ‫ְמ ֻסדָּר‬ ‫מְסוּדָּר‬ ‫ִמיֵּן ִסוֵּג‬ ‫ִהתְר ֵע ַע‬ ‫ָחבַר‬ HAZMIN ‫ְפּ ֻקדָּה‬ PEKUDHAH ‫ְמ ֻס ֶדּרֶת‬ ‫מְסוּ ֶדּרֶת‬ MESUDHERET MESUDHERET Arreglar. Organizar ‫אוֹזֶן‬ ‫עוּגָב‬ "UGAV Organos genitales ‫אֶי ְברֵי ַהמִין‬ 'EYVREI HAMIN 224 . Arreglo. Fila Orden ‫ֵסדֶּר‬ SEIDHER ‫סוֵּג מִין‬ ‫טִיפוּס‬ SVEIG MIN TIFUS Orden servicio de Pascua Ordenado M ‫ֵסדֶר‬ MESUDHAR MESUDHAR Ordenar TSIVAH Orden. Ordenar ‫ָרצַף‬ "ARAJ RATSAF MIEIN SIVEIG HITR"EIA" JAVAR Ordenarse como Rabino Oreja ‫ִר ְברֵב‬ Oreja RIVREIV ‫אֹזֶן אוֹזֶן‬ 'OZEN Orejas 'OZEN 'OZEN Orejas de Haman ‫אֹזנֵי ָהמָן‬ Organizar ‫ִה ְסדִיר‬ Orfanato Organo ‫אֵיבָר‬ Organizar ‫ִא ְרגֵּן‬ 'IRGHEIN Organo "ARAJ 'EIVAR ‫בֵּית יְתוֹמִים‬ BEIT YETOMIM HISDIR ‫ָע ַר ְך‬ ‫אֹזְנַים‬ ‫אוֹזניים‬ 'OZNAYM 'OZNYYM 'OZNEI HAMAN Fijar. Ordenar ‫ָע ַר ְך‬ Unir. Mandato. Orar ‫ִה ְת ַפּלֵּל‬ ‫ללפתהל‬ "AL PEH BE"AL PEH Invitar.Diccionario Español-Hebreo THUMIM THUMIM Rezar. Ordear.

otoman Otoño ‫ְש ַר ְפרַק‬ ‫טַבוּרֶת‬ ‫ְסתָיו ְסתָו‬ ‫עֵת הָאָסִיף‬ ‫ַפּעַם עוֹד‬ 'AJERET Una Vez Más. Tunel ‫נִ ְקבָּה‬ ‫נְקָבוֹת‬ Orilla KARKOV NIKBAH NEKAVOT Costa. Otorgar ‫ֶה ֳענִיק‬ ‫ל ַהעֳניק‬ Oscuridad Otro ‫אַ ֶחרֶת‬ Oscuro. Ovedecer. Oveja SEFER HOSHEI" SETAYV SETAV "EIT HA'ASIF ‫ְשה‬ ָ ‫ִכּב‬ KIVSAH "OD PA"AM SEGALGHAL Ovario SEGALGHAL Ovarios 'AFEIL SHERAFRAK TAVURET 'AJEIR Ovalado. Cabras ‫ָשמַע‬ SHAMA" ‫צֹנֶה צֹאן‬ ‫צֹאנֶה‬ TSO'N TSONEH TSO'NEH 225 . Entender Corderos. Ovalo ‫חֹש ְך‬ ֶ JOSHEJ HE"ANIK LHA"ANYK Otra ‫ַס ְחלָב‬ SAJLAV 'AFEILAH Oscuro. Estar ‫ָכּהָה‬ DHIMDHUM KAHAH Oso ‫דוֹב‬ DOV Dar. Salvación ‫הוֹשע‬ ֵ ‫ֶספֶר‬ Banqueta para pies. Orilla ‫חוֹף‬ ‫ַכּרְכֹּב‬ Ornament JOF ‫קִשּוּט‬ ‫קִישּוּט‬ KISHUT KISHUT Ornamento ‫נוֹי‬ Oro NOY Oro Fino ‫פָּז‬ ZAHAV Orquidea PAZ Oscuridad ‫ֳא ֵפלָה‬ ‫ִדּמְדּוּם‬ Oscuro. Crepúsculo ‫זָהָב‬ ‫ַש ֳחלָה‬ SHAJALAH Escuchar. Obscuro ‫אָפֵל‬ Oseas. Ovalo ‫ְסגַ ְלגַּל‬ ‫ְסגַ ְלגַּל‬ ‫ְשחָלוֹת‬ SHEJALOT Cordero. Otra Vez ‫אַחֵר‬ Ovalado.Diccionario Español-Hebreo Orificio. Ovejas.

Escucha JAMTSAN Tarde. Mío ‫אָבִי‬ ‫אָב חוֹרֵג‬ 'AV JOREIG Padres ‫אָבוֹת‬ 'AVOT Pagar ‫ַס ְבלָנוּת‬ SAVLANUT 'AV 'ABA' Padre Político ‫שוֹ ֵמ ַע‬ SHOMEIA" 'AJAREI HATSAHORAYIM Paciencia ‫ַח ְמצָן‬ ‫אַ ְב ֶחמֶץ‬ ‫ִשלֵּם‬ ‫שילם‬ ‫ְשלֵּם‬ ַ‫ל‬ HITMAKEIAJ 'AVI Padre Político.M. Cuota. Padre ‫אֹ ֶר ְך רוּ ַח‬ Paciencia ‫ִה ְת ַמ ֵקּ ַח‬ 'OREJ RUAJ Trueque. Ganancia ‫יִתְרוֹן‬ Página ‫עַמּוּד‬ JOTEIN JAM YITRON "AMUD ShILEIM ShYLM LEShALEIM Pagina Web ‫עַמוּד‬ ‫ֶשת‬ ֶ‫ר‬ Pago. Multitud ‫צֹאן‬ Oxigeno ‫ַח ְמצָן‬ Oxigeno TSO'N JAMTSAN 'AVJEMETS Oye. Tierra ‫ֶארֶץ‬ Paisaje 'ERETS Ave. Indemnizaciones ‫גְּמוּל‬ GHEMVL ‫ַשלוּמִים‬ ְ‫תּ‬ ‫ַשלוּמוֹת‬ ְ‫תּ‬ 'ARATSOT THASHLUMIM THASHLUMOT Pais. Pacto ‫אָב אַבָּא‬ Padre. N. Recompensa ‫ִה ְרוַי ַח‬ Tierras. Pago Pagos. Convenio. Cuotas. ‫אַ ֳחרֵי‬ ‫ַה ָצּ ֲה ַריִם‬ Papá.F.Diccionario Español-Hebreo Ovejas y Cabras. Suegro ‫חוֹתֵן חָם‬ Ventaja. Pago. Paices ‫ֳארָצוֹת‬ THASHLUM "AMUD REShET Recompensa. P. Paga. Pájaro ‫עוֹף‬ "OF HIRVAYAJ ‫נוֹף‬ NOF Pájaro. Indemnización ‫ַשלוּם‬ ְ‫תּ‬ Ganancia. ‫צִפּוֹר‬ TSIPOR 226 .

Pronunciación Palabra. Arbol de Palma ‫ֶדקְל תֹמֶר‬ DEKL TOMER TOREN 227 . Concejo. Palabrería ‫ֵעצָה‬ Castillo. Palabras MILIM Palabras ‫ִמלִּים‬ ‫מִלּוֹת‬ DHEVARIM Palabras de pregunta MILIM MILOT Aviso.Diccionario Español-Hebreo Pajaro Carpintero Pájaros F ‫נַקָּר‬ NAKAR ‫ִצ ֲפּרִים‬ ‫צִפּוֹרִים‬ Pajaro Lavandera ‫נַ ֳחלִי ֵאלִי‬ Pala ‫אֵת‬ 'EIT TSIPORIM TSIPORIM Palabra. Cosa ‫דִּבּוּר‬ Palabra DHIBUR ‫ָדּבָר‬ NAJALI'EILI ‫ִמלָּה‬ MILAH Palabra clave DHAVAR ‫סִי ְסמָה‬ ‫ִשבֹּלֶת‬ ‫ִשבּוֹלֶת‬ SISMAH SHIBOLET SHIBOLET Palabras ‫ִמלִּים‬ Cosas. Templo ‫כַּף‬ KAF Palmas de las manos ‫יַַדיִם כַּפּוֹת‬ ‫תופכ‬ ‫םיידי‬ ‫הֵיכָל‬ HEIJAL Palestino M ‫ִשתּי‬ ְ ‫ְפּל‬ PELISHTHY Palitos chinos HIJSIF Palma ‫אַרנוֹן‬ 'ARNON PELISHTHYT Palidecer ‫מִלּוֹת‬ ‫ְש ֵאלָה‬ MILOT ShE'EILAH 'ARMON Palestina F ‫ְדּ ָברִים‬ ‫דוּקִים‬ DUKIM Palma de la mano ‫כַּף יָד‬ Palmas de las manos ‫ֳאזִקִּים‬ Mastil. Palo ‫תֹרֶן‬ KAF YAD 'AZIKIM KAPOT YADAYIM JFVT YDYYM Palmera. Palacio ‫אַרְמוֹן‬ Palacio "EITSAH ‫ִשתּית‬ ְ ‫ְפּל‬ ‫ִה ְכסִיף‬ Palacio.

Pan con Levadura ‫ָחמֵץ‬ Pan Trenzado Tradicional Judío ‫ַחלָּה‬ Pancito ‫ַל ְח ָמנִיָּה‬ Pan sin levadura JAMEITS Panamá ‫ִחתִּית‬ Pancitos ‫ְלבִיבָה‬ Panecillo ‫ֳחמִיטָה‬ Panico ‫ְלבִיכוֹת‬ Pantalones ‫ִמ ְכנְ ַסיִם‬ Panqueque Panqueques Pantalla ‫ִבּצָּה‬ Pantalones ‫נַ ֳעלֵי ַבּיִת‬ Musgo. Banda ‫יוֹנָה‬ THAPUAJ 'ADAMAH 228 . Palomitas de maíz ‫ְקלִי תִּירָס‬ Pan de Pita ‫פִּיתָה‬ LEJEM Pan Leudado. Padre ‫מִכנָ ַסיִים‬ MIJNASAYIM BITSAH Pantuflas ‫ָמסָך‬ MASAJ MIJNASAYIM KETSARIM Pantano ‫ֳחבִיתִיוֹת‬ JAVITIOT LEVIJOT ‫מִכנָ ַסיִים‬ ‫ְק ָצרִים‬ ‫ֳחבִיתָה‬ JAVITAH MIJNESAYIM Pantalones Cortos ‫ֶבּ ָהלָה‬ BEHALAH JAMITAH Panqueques de papa ‫ַל ְח ָמנִית‬ LAJMANIT LEVIVAH Panqueque ‫ַל ְח ָמנִיוֹת‬ LAJMANIOT JITHIT Panqueque ‫ָפנָמָה‬ FANAMAH JEVRAH Panico ‫ַמצָּה‬ MATSAH JALAH ‫ֶח ְברָה‬ KELI THIRAS PITAH LAJMANIAH Pandilla.Diccionario Español-Hebreo Palo ‫ַמטֶּה‬ Jonas. Pantano ‫אָב אַבָּא‬ ‫אֵזוֹב‬ 'EIZOV Pantera ‫ַפּנְתֵּר‬ PANTHEIR Papa ‫תַּפּוּ ַח ֳא ָדמָה‬ Papas Fritas ‫צִיפְּס‬ NA"ALEI BAYIT Papá. Paloma MATEH Palomero ‫שוֹ ָב ְך‬ ‫שֹ ֶב ְך‬ SHOVAJ SHOVEJ Pan ‫ֶלחֶם‬ YONAH Pipocas.

Hacia. Para que No ‫פֶּן‬ ‫ְלמִי‬ BISHVIL MI A quién?. Cuándo ‫כִּי‬ Para que. Para ‫זוּג‬ ZUG BISHVIL A. Por BE"AD ‫עֳבוּר‬ ‫ְבּעָבוּר‬ "AVUR BE"AVUR Porque. Para 'EL Detrás de. Para Que? ‫ָלמָּה‬ No sea Que.Diccionario Español-Hebreo Papel 'AV 'ABA' TSIPS ‫נְיָר נְייָר‬ ‫נְיָר ֶפּחָםנְיָר‬ ‫ַה ְע ָתּקָה‬ Papel Carbónico NEYAR NEYYAR Papel Higiénico ‫נְיָר ִשמּוּש‬ ‫נְיָר‬ ‫טוּאַלֶת‬ NEYAR PEJAMNEYAR HA"THAKAH Papel Higiénico NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET Papeles ‫נְיָרוֹת‬ ‫תוריינ‬ Papeles NEYAROT NYYRVT Atado. Para eso. Paquete ‫ֳחבִילָה‬ ‫ַמ ְקנִית‬ ‫ָפקִי ְסתָן‬ Atado. Pareja ‫אֶל‬ Para ‫ְבּעַד‬ ‫ַבּעֳבוּר‬ BA"AVUR A. a causa de ‫ְל ַמעַן‬ Para quién? ‫ִשבִיל מִי‬ ְ‫בּ‬ Para Siempre Por Qué?. Para ‫צְרוֹר‬ TSEROR FAKISTAN Para ‫נְיָרוֹת‬ ‫תוריינ‬ NEYAROT NYYRVT JAVILAH MAKNIT Paquistan ‫נְיָר ִשמּוּש‬ ‫נְיָר טוּאַלֶת‬ ‫ִל‬ LI Para. Para quién? ‫עוֹ ָלמִית‬ Para Siempre ‫לְעוֹלָם‬ KI LEMA"AN "OLAMIT Paracaidas ‫ַמ ְצנֵ ַח‬ MATSNEIAJ LAMAH PEN LEMI LE"OLAM Parada ‫לדח‬ JDL 229 . Paquete ‫ִשבִיל‬ ְ‫בּ‬ Par.

Sacar Cara Parecido. Padre. Paraíso Parar ‫גַּן ֵעדֶן‬ GHAN "EIDEN ‫ָעצַר‬ ‫ַלעֳצור‬ PARAGU'AYY Paró. Parar Z ‫ָעמַד‬ ‫קָם ֵהעִיר‬ "OMEDET "AMAD "ATSAR LA"ATSVR Levantarse. Levantar. Knesset ‫ְכּנֶסֶת‬ Paró. Animal ‫ִה ְמלִיט‬ Parloteo ‫ִפּ ְטפֵּט‬ ‫ִצ ְפצֵץ‬ HIMLIT KENESET "AMAD PITPEIT 230 . Muro ‫חוֹמָה‬ DHOMEH DHAMAH LE Pared JOMAH Paredes ‫קִירִוֹת‬ ‫זוּגוֹת‬ Par. Pariente M ‫קָרוֹב‬ Parientes ‫הוֹרִים‬ KAROV HORIM KEROVEI MISHPAJAH ‫הוֹרִים‬ ‫הוֹרֶה‬ ‫הוֹרָה‬ ‫זוּגוֹת‬ ZUGOT HORAH Cercana. Semejante ‫דּוֹמֶה‬ Parecido a ‫ָדּמָה ְל‬ Pared. Madre ‫קִיר‬ KIR KIRIOT Pares. Parir. Parar. Pareja ‫הוֹרָה‬ Pares.Diccionario Español-Hebreo Paraguas ‫ְשיָּה‬ ִ ‫ִשמ‬ Paraguay SHIMSHIAH Jardín de Edén. Parejas NASA' PANIM Salvar. Padre Parientes. Parir. Madre ‫הוֹרֶה‬ HOREH Cercano. Permanece ‫ַפּרַגוּאַיי‬ ‫ָשא ָפּנִים‬ ָ‫נ‬ KAM HEI"IR Parcializar. Parar Z ‫ָעמַד‬ HIMLITAH HORIM HOREH HORAH Salvar. Pararse. Parejas Parientes ‫קְרוֹבָה‬ KEROVAH ‫קְרוֹבֵי‬ ‫ִש ָפּחָה‬ ְ‫מ‬ Pariente. Animal ‫ִה ְמלִיטָה‬ Parlamento Israelí. Pariente F ‫זוּג‬ ZUG ZUGOT Pariente. Demorar ‫עוֹ ֶמדֶת‬ Paró.

Partir ‫ָבּקַע‬ Volar. Demorar ‫עוֹ ֶמדֶת‬ Parpados ‫גַּבּוֹת‬ Parpadeo "OMEDET MITSMEITS Jardín. Embarcar Compartir. Arboles Uva ‫ִה ְס ַתּלֵּק מ‬ Parta. Parral.Diccionario Español-Hebreo TSIFTSEITS Paró. Partir ‫ֵחלֶק‬ Partir. Huida Parrafo. Detonar Partir. Pasando "AVIR Pasado. Navegar. Parrales. Arbol de Uva ‫ִמ ְצמֵץ‬ ‫חֳלוּקָה‬ BAKA" Participe JALUKAH ‫ָפּ ֻרדָּה‬ ‫פְּרוּדָה‬ GHEFANIM ‫ִש ַתּתֵּף‬ ְ‫ה‬ ‫ףתתשהל‬ HIShTHATHEIF LHShTTF Particula interrogativa ‫ַהאִם‬ ‫פּוֹצֵץ‬ MIFLAGAH Partir. Parque GHABOT Parqueo ‫ֳחנָייָה‬ ‫גֶּפֶן‬ Parta. Divergenc ‫גַּן‬ GHAN JANAYYAH Vid. Explotar. henda ‫ָבּקַע‬ HISTHALEIK M División. Gram Tiempo Pasado HIFLIG ‫עוֹבֵר‬ "OVEIR Pasado Mañana "AVAR ‫ָמ ֳח ָר ַתיִים‬ MAJARATAYIM Pasado. Uva Pasa PARVAVH ‫ָעבָר‬ Pasado Particicio ‫ָעבָר‬ ‫בֵּינוֹנִי‬ ‫צִמּוּק‬ TSIMUK Pasado. Levantar. Rajar ‫ָפצַם‬ Parvé. Partir ‫נָס‬ Molécula. Pasando ‫עוֹבֵר‬ "OVEIR "AVAR BEINONI 231 . Rama ‫ָסעִיף‬ SA"IF ‫גְּ ָפנִים‬ GHEFEN Vides. No Carne Ni Leche ‫פַּרוָוה‬ Pasable ‫ֳעבִיר‬ JEILEK FATSAM Pasa. Parar. Partícula PARUDHAH PERUDAH Partido Político ‫ִמ ְפ ָלגָה‬ JATSAH HA'IM POTSEITS BAKA" ‫ִה ְפלִיג‬ NAS Partir. Dividir mitad. Partición. Cruzar ‫ָחצָה‬ Rajar.

Pasear.Diccionario Español-Hebreo Pasar. Pasear ‫ָדּ ַר ְך‬ Pasear Pasillo MA"AVAR Pasillo. Avance. Excursionar ‫ִטיֵּל טייל‬ ‫לייטל‬ Paseo ‫ְתּ ִעיָּה‬ Salida de Emergencia. Vestíbulos ‫אוּ ַלמִּים‬ Pasionaria. Marcha. Pastisal 'ULAM Paso. Avanzar ‫ָצעַד‬ Pasar TSA"AD Pasar la Noche ‫ןיל‬ "AVAR Pasar Revista LYN Pascua ‫ֶפּסַח‬ Pasear SAJ SVJ Caminar. Vestíbulo ‫אוּלָם‬ Pasillos. Pastizal ‫ֵשב‬ ֶ‫ע‬ Pasto ‫ִמ ְרעֶה‬ KAR 232 . Pasillo ‫ְשדוֹן‬ ְ ‫ַפּר‬ Pasillo. Reposteria MA'AFIYAH MA'AFIAH Pasto. Corredor ‫ִמ ְסדְּרוֹן‬ Pasillos. Flor Paso. Escalera MISDHERON 'ULAMIM ‫ְשעוֹנִית‬ Caminar. Corredores Pasto ‫ִמ ְסדְּרוֹנִים‬ ‫ִמ ְסדְּרוֹנוֹת‬ ‫ָצעַד‬ SHE"ONIT ‫ַמ ֳעלָה‬ Paso S ‫ַצעַד‬ ‫מִשחַת‬ ‫ִשנַּיִים‬ ‫פַּשטִידָה‬ ‫ַמ ֳאפִייָּה‬ ‫ַמ ֳא ִפיָּה‬ ‫ִמגְרָש‬ TSA"AD TSA"AD Pasta de dientes ‫מִשחַת‬ ‫ִשינַיִים‬ MISJAT SHINAYIM Pastel de Queso ‫ֻעגָת גְּבִינָה‬ "UGAT GHEVINAH Pasteleria. Verbo PASHTIDAH Pastelería PARSHEDON MISDHERONIM MISDHERONOT MISHJAT SHINAYIM Pastel de Fideo TIEIL TYYL LTYYL THE"IAH MA"ALAH Pasta de dientes ‫טִייל‬ TIYL DHARAJ ‫ַמ ֳעבָר‬ ‫ָפקַד‬ FAKAD PESAJ ‫ָשח שוח‬ ‫ָעבַר‬ ‫ַמ ֳאפִייָּה‬ ‫ַמ ֳא ִפיָּה‬ MA'AFIYAH MA'AFIAH ‫כַּר‬ MIGRASH Almohada.

Hola. Pastisal Pastor ‫ִמגְרָש‬ MIR"EH ‫ְרעִי‬ MIGRASH Pasto. Patio del Templo ‫ֳעזָרָה‬ Patriarcas VARVAVZ JATSEIR "AZARAH ‫הָאָבוֹת‬ ‫אַ ְב ָרהָם‬ ‫יִ ְצחָק‬ ‫וְיַעֳקֹב‬ HA'AVOT 'AVRAHAM YITSJAK VEYA"AKOV Edificio. Prosperidad ‫חִחוּל‬ Pañoleta LEITS Paz. Momento ‫ֶהרֶף‬ Pavimento ‫ְסלִילָה‬ TAVESET Pavo ‫תַרנגוֹל‬ ‫חוֹדוּ‬ ‫ַתּ ְרנְהוֹד‬ HEREF SELILAH Pavo Real M ‫ַטוָס‬ TAVAS TARNGOL JODU THARNEHOD Bufón. Chau Pañal ‫ָשלוֹם‬ LEITSIM SHALOM ‫מִט ַפּחַת‬ 233 . Patron de verbos Pava Real F ‫ִבּנְיָן ִבּנְיָין‬ BINYAN BINYAYN ‫ַטוֶסֶת‬ Pausa. Payasos ‫ֵלצִים‬ ‫ָשלוֹם‬ SHALOM Paz. Corte de Ley ‫ָחצֵר‬ Patio.Diccionario Español-Hebreo "EISEV Pasto. Excremento ‫רוֹעֶה‬ Pastoreo ‫ְר ִעיָּה‬ RO"EH Pastores ‫רוֹעִים‬ RE"IAH Patada RO"IM Pataj A corta ‫ַפּתָח‬ ‫ַפטֶנט‬ Patear ‫ְס ֶקטְבּוֹרְד‬ SEKETBORD Patio. Establecimiento Pato ‫ָחצֵר‬ JATSEIR ‫בַרוָוז‬ ‫ָבּעַט‬ BA"AT Patines FATENT Patineta ‫ָבּעַט לבעוט‬ BA"AT LV"VT PATAJ Patente RE"I ‫גַּ ְלגִּילִיוֹת‬ GHALGHILIOT Patio. Payaso ‫לֵץ‬ Bufones.

Diccionario Español-Hebreo ‫רֹאש‬ JIJUL MITPAJAT RO'Sh Pe. Fe ‫פ פֶא ף‬ F FE' F Pecado. Cepillar ‫ָדּבַק‬ DHAVAK ‫ָסרַק‬ TSUR ‫ֶדּבֶק‬ DHEVEK Pegar. Coger Peine. Enchufe ‫ֶאדֶן‬ Pedido. Ofrenda por el pecado ‫ַחטָּאָה‬ ‫ֳחטָאָה‬ ‫ַחטָּאת‬ Iniquidad. Unir Peinar. Pecado Pecado ‫ַחטָּא‬ Peces ‫ָחטָא‬ ‫ָשגַג‬ JATA' Errar. Culpa. Cepillo SARAK ‫ִה ְדבִּיק‬ HIDBIK ‫ַמ ְסרַק‬ ‫ַמגְ ַרדָה‬ ‫ַכּרֶבּלֶת‬ MASRAK MAGRADAH KAREBLET Peladura ‫ְקלִיפָה‬ Pelar KELIFAH Pelar cebollas ‫ִפּקְּל‬ PIKL ‫ָקלַף‬ KALAF Peldaño de una Escalera. Pedazo ‫ָחטָא ֳע ִברָה‬ ‫ֳעבִירָה‬ Pecar. Grada ‫ֳחוָקִים‬ JAVAKIM 234 . Perder una Marca JATA' Pecar "AON JATA' "AVIRAH "AVIRAH JATA'AH JATA'AH JATA'T Pecador ‫עָוֹן‬ ‫ִמגְזָר‬ ‫פְּרוּסָה‬ SHAGAG JAZEH Pedazo ‫ֳחתִיכָה‬ JATIJAH MIGZAR PERUSAH ‫צוּר‬ JATIJOT Canto rodado. Deseos ‫ַבּקָּשוֹת‬ Pedazos ‫ֳחתִיכוֹת‬ JATA' 'EDEN BAKASHAH Pegamento BAKASHOT Pegar. Adherir. Deseo ‫ָשה‬ ָ ‫ַבּקּ‬ Pedidos. Sin Intención ‫ָדּגִים‬ Pecho ‫ָחזֶה‬ ‫ָחטָא‬ DHAGIM Pieza. Infectar. Pecar. Pedernal Pedestal.

Duelo ‫כַּדוּר‬ KADUR PEI'AH NAJRIT Peluqueria ‫ֵשעָר‬ ‫גיִד‬ GYID METUTELETOT METUTELETOT Pene ‫ָש ְפכָה וֶטִיב‬ SAFJAH VETIV 235 . Pene ‫ְמ ֻרפָּט‬ ‫מְרוּפָּת‬ MERUPAT MERUPAT MISPARAH Penar. Cuadro en Movimiento ‫קוֹלְנוֹ ַע‬ Peligro ‫ַס ָכּנָה‬ KOLNOA" SERT KOLNOA" RE'INOA" Películas. Cinta RE'INOA" ‫ֶסרְט‬ ‫קוֹלנוֹ ַע‬ ‫ְראִינוֹ ַע‬ ‫ָקטַט קָט‬ ‫ִהתְקוֹטֵט‬ ‫ֶסרֶט‬ SERET Película. Guerra NILJAM ‫הֵאָבְקוּת‬ ‫ְקרָב‬ ‫ִמ ְל ָחמָה‬ HEI'AVKUT KERAV MILJAMAH Riña. Pelear SIJSUJE Pelear ‫ָלחַם נִ ְלחַם‬ KATAT KAT HITKOTEIT Pelicano LAJAM NILJAM Película ‫ְראִינוֹ ַע‬ Película. Cabellos ‫ְשעָרוֹת‬ SEI"AR Balon. Cinta ‫ַש ְקנַאִי‬ SAKNA'I Película.Diccionario Español-Hebreo Pelea ‫נִ ְלחַם‬ Pelea. Pelea ‫ִסכְסוּ ֶך‬ Discutir. Pendiente ‫נֶזֶם‬ 'AVAL NEZEM ‫ְמ ֻט ֶטלֶת‬ ‫מְטוּ ֶטּלֶת‬ ‫ֶמ ֻט ֶטלֶתוֹת‬ ‫מְטוּ ֶטלֶתוֹת‬ Pendulos METUTELET METUTELET Tendón. Afligir. Nervio. Pelota SE"AROT Peluca ‫פֵּאָה‬ ‫נָ ְכרִית‬ ‫ִמ ְס ָפּרָה‬ Desaseado. Cintas ‫ֶס ֶרטִים‬ SERETIM Pelirrojo ‫אַדְמוֹנִי‬ SAKANAH Pelo. Cabello 'ADMONI Pelos. Peludo Pendulo ‫אָבַל‬ Pena capital ‫ַמוֶות עוֹנֶש‬ "ONESH MAVEVT Arete.

Poco HIT"AMEIK MEJUMASH MALAFEFON Pequeña MAJASHAVAH ‫ַה ָכּרָה‬ HAKARAH Perder. Peones Pepinos ‫ָקטָן‬ Pequeña. Perdido ‫נֶ ְעדָּר‬ NE"DHERET NE"DHAR 236 . adv. Pensión ‫ִמ ְס ָעדָה‬ Trabajador. Decrecer ‫ָחסַר‬ Pecar.Diccionario Español-Hebreo Penetrar ‫ָחדַר‬ ‫ַלחֳדר‬ Península ‫ֳחצִי אִי‬ JATSI 'I JADAR LAJADR Pensamiento ‫ֳשבֶת‬ ֶ ‫ַמח‬ MAJASHEVET Pensar. ‫פּוֹ ֳעלִים‬ MALAFEFONIM MALAFEFONOT ZE"IRAH Pequeño. Perdida ‫אָ ְבדָן‬ ‫אַ ְבדָן‬ HIDLIF JATA' DHELEF 'AVDAN 'AVDAN Perdida ‫אָ ֵבדָה‬ 'AVEIDAH Perdido. Poca ‫ְמעַט‬ Pequeño ‫אַנָּס‬ Pequeño Bol ‫רָאָה‬ ‫ִלרְאוֹת‬ ‫ְק ָטנָה‬ ‫זָעִיר‬ ‫ַק ֳערִית‬ KA"ARIT Percepción 'ANAS Ver. Proposito ‫ֳשבָה‬ ָ ‫ַמח‬ Pensar Profundo. Interceder ‫ִפּלֵּל‬ Restaruante. Considerar ‫ַמ ָלפְפוֹנִים‬ ‫ַמ ָלפְפוֹנוֹת‬ ZA"IR ME"AT Pera PO"ALIM KETANAH KATAN Pequeño. Perecido. Ser ‫אָבַד‬ 'AVAD Ausente. Perdida ‫נֶ ְע ֶדּרֶת‬ Ausente. Peón ‫פּוֹעֵל‬ Pepino ‫ַמ ָלפְפוֹן‬ PILEIL Pensamiento. Perder una Marca ‫ָחטָא‬ Perdida ‫ֶדּלֶף‬ JASAR RA'AH LIR'OT Perder Información ‫ִה ְדלִיף‬ Destrucción. Refexionar ‫ִה ְת ַעמֵּק‬ Pentagono ‫מְחוּמָּש‬ MIS"ADAH PO"EIL ‫זְעִירָה‬ Trabajadores. Percivir. Ruina.

Inmigración. Corresponsal JALAL ‫עִתּוֹנִים‬ "ITHONIM Periodista F. Ser SELIJAH ‫נִ ְמחַל‬ NIMJAL Perdonar MAJAL ‫ָסלַח ִלסְל ַח‬ ‫ְל‬ SALAJ LISLAJ LE Perdoneme ‫ְסלַח לִי‬ Perdones SELAJ LI Satisfacer. Peregrina ‫ֳע ִליָּה‬ Floja. Oracion Penitencial ‫ְסלִיחָה‬ Renunciar. Herido Perfumar. Perilla ‫תְּפוּס‬ THAMRUKIAH Dreidel. Confirmar. Perezoso ‫ָעצֵל‬ KIEIM "ALIAH SAVAL 'AVAD "ATSEILAH ‫ָחלָל‬ "ATSEIL Perforado. Corresponsal M ‫עִתּוֹנַאי‬ "ITHONA'Y ‫עִיתּוֹנַאִי‬ ‫מוֹדִי ַע‬ "ITHONA'I MODIA" THAMRUK THEFUS ‫עִתּוֹן עִיתּוֹן‬ "ITHON "ITHON Periódicos "ITHON Periodista.Diccionario Español-Hebreo Perdíz ‫ָחגְלָה‬ Perdón JAGLAH Perdon. Perdonar ‫ָמחַל‬ ‫ְמחִילָה‬ MEJILAH Perdonado. Perinola ‫ְסבִיבוֹן‬ Periódico ‫עִתּוֹן‬ Periódico SEVIVON Periodista M. Perdura ‫ִקיֵּם‬ Levantar. Casar ‫ָשא‬ ָ‫נ‬ ‫ְסלִיחוֹת‬ SELIJOT Sobrellevar. Condimentar ‫ִשם‬ ֵ‫בּ‬ Perfume ‫בּשם‬ ֶ Perfume ‫בוֹפֶם‬ Perfumería BIShEIM BSEM Cosmético. Corresponsal F ‫עִיתּוֹנַאִית‬ ‫מוֹדִיעַה‬ "ITHONA'IT MODI"AH Periodístico ‫עִתוֹנָאִי‬ ‫עִיתוֹנָאִי‬ "ITONA'I "ITONA'I 237 . Perezosa ‫ֳע ֵצלָה‬ Flojo. Perecido. Sufrir. Perdurar ‫ָסבַל‬ ‫אָבַד‬ NASA' Perdido. Perfume ‫ַתּמְרוּק‬ VOFEM ‫ַתּמְרוּ ִקיָּה‬ Pomo. Ser Subida. Perdurar.

Permitido ‫מוּתָר‬ Permitido ‫ַשּאי‬ ַ‫ר‬ MARGHELIT PENINAH DHAR Levantarse.Diccionario Español-Hebreo Mujeres menstruando. Permitir ‫ֵהנִי ַח‬ ‫אוּלָם‬ 'AJ Pero. Persona. Alma ‫נֶפֶש‬ Perro Hombre. Sitiar. Apostac ‫ְשמָד‬ Cazar. Perseguir ‫ָרדַף‬ TSAR NEFESH 'ULAM HINTSIAJ KALBAH Persecución HEINIAJ SHEMAD RADAF Hombre. Perseguir ‫צָר‬ Persona. Persona Persona 'ADAM ‫אִיש‬ 'ISH ‫אִיש גּוּף‬ ‫אָדָם בֶּן‬ ‫אָדָם‬ 'ISH GHUF 'ADAM BEN 'ADAM Persona Corrupta ‫ָהרָר‬ Persuadirse ‫ִש ַתּדֵּל‬ ְ‫ה‬ Persuadir HAROR SHIDHEIL Persuasión HISHTHADHEIL Perteneciente F a ‫ַשיֶּכֶת‬ SHAYEJET ‫ִשדֵּל‬ ‫ִשדּוּל‬ SHIDHUL Perteneciente M a ‫ַשיְָּך‬ SHAYAJ 238 . Pararse. Gente ‫אָדָם‬ ‫ֶכּלֶב‬ KELEV Persecución Religiosa. periodo d ‫נִדּוֹת‬ Perlas ‫ְפּנִינִים‬ Perla NIDHOT PENINIM Permisible. Permitir ‫ַמ ְרגֶּלִית‬ ‫ְפּנִינָה דַּר‬ ‫ַשּן‬ ֵ ‫מוּתָּר ְלע‬ MUTHAR LE"ASHEIN Descansar. Sin embargo Pero. Ser. Permanece ‫קָם ֵהעִיר‬ Permiso ‫ִשיוֹן‬ ִ‫ר‬ MUTAR ‫ְשּה‬ ָ ‫ִהר‬ Pero ‫אַ ְך‬ KAM HEI"IR RISHION Permitido fumar RAShA'Y Autorizar. Sin embargo ‫ֳאבָל‬ Perpetuar ‫ִהנְצִי ַח‬ Perra ‫ַכּ ְלבָּה‬ HIRSHAH 'AVAL ‫ָרדַף אַ ֳחרֵי‬ RADAF 'AJAREI Acediar.

Diccionario Español-Hebreo Deseo. Peso Pesos Pestañas Petroleo Peste ‫דָּג‬ Pesto Neto ‫ַצדִּיק‬ Pianista F Petunia ‫ַמגֵּפָה‬ ‫נֶטוֹ‬ ‫פֶּטוּנְיָה‬ PETUNYAH Pez Dorado ‫דַג זָהָב‬ DAG ZAHAV ‫ַצדִּיקִים‬ TSADHIK Piadosos. Duro ‫ָכּבֵד‬ Considerar. Molestar ‫ִה ְפרִי ַע‬ Perversidad ‫ַתּהְפּוּכָה‬ Pesadilla Pertenezca JEIFETS HISHTHAYEIJ LE Perú HIFRIA" ‫ִהטָּה נטה‬ THAHPUJAH Pervertir. Escala ‫ִש ַתּיְֵּך ְל‬ ְ‫ה‬ ‫ְפ ַסנְתֵר‬ FESANTEIR TSADHIKIM PESANTHERAN Cerrojo. Seducir ‫ַבּ ָלּהָה‬ Pesado. Pesar ‫ָשקַל‬ Pescadores ‫ַדּיָּגִים‬ Pescador SHAKAL ‫ִשקָל‬ ְ‫מ‬ MISHKAL ‫ַמ ֳע ָמסָה‬ ‫ִה ְצ ַטנֵּן‬ Golpe. Carga ‫פֶרוּ‬ FERU BALAHAH Peso. Peste ‫נֶגַע‬ Pescados Honor Gloria. Piadoso ‫ִש ָקלִים‬ ְ‫מ‬ ‫ִשקָלוֹת‬ ְ‫מ‬ MAGHEIFAH ShEMEN 'ADAMAH Pez KAVOD RISIM DEVER ‫ֶשמֶן‬ ‫ֳא ָדמָה‬ ‫כָּבוֹד‬ MISHKALIM MISHKALOT HITSTANEIN ‫ֶדבֶר‬ ‫ָדּגִים‬ DHAGIM NEGA" Pestilencia ‫ַדּיָּג‬ DHAYAG MA"AMASAH Pesque un catarro HITAH NTH KAVEID DHAYAGIM Peso. Correctos ‫ְפּ ַסנְ ְתּ ָרנִת‬ Pianista M ‫ְפּ ַסנְ ְתּרָן‬ PESANTHERANIT Piano ‫רִיסִים‬ NETO DHAG Justo. Pertenencia ‫ֵחפֶץ‬ Perturbar. Correcto. Picaporte ‫ְבּרִי ַח‬ BERIAJ 239 .

Requiere ‫ִבּקֵּש‬ ‫ביקש‬ ‫ְל ַבקֵּש‬ ‫גּוֹזָל‬ GHOZAL Pie ‫פוּט‬ FUT BIKEISh VYKSh LEVAKEISh Pie. Piel ‫קְרוּם‬ Cuero. Concha Piense. Compasión Piedra ‫ֶח ְמלָה‬ JEMLAH ‫ֶסלַע‬ Roca. Pies NF ‫ַרגְ ַליִם‬ RAGLAYIM ‫ַרגְ ַליִם‬ ‫םיילגר‬ RAGLAYIM RGLYYM Pies ‫כַּפוֹת‬ ‫ַרגְ ָליִם‬ ‫תופכ‬ ‫םיילגר‬ KAFOT RAGLAYIM 240 . Piedra Piedras N F ‫ֳאבָנים‬ Piel. Pie F FUT ME"UKAV Piedad. Pie F ‫ֶרגֶל‬ Piernas REGEL Piernas F. Considere ‫ֶאבֶן‬ 'EVEN Piedra Preciosa PELAJ ‫ֶאבֶן יְ ָקרָה‬ 'EVEN YEKARAH ‫ְק ִלפָּה‬ 'AVANYM Concha.Diccionario Español-Hebreo Punzar. Picar ‫נָקַר‬ Pichón NAKAR Pide. Cascara. Piel ‫עוֹר‬ KERUM Piensa ‫ַצעַר ַבּ ֳעלֵי‬ ‫ַחיִּים‬ TSA"AR BA"ALEI JAYIM SELA" ‫ֶפּלַח‬ ‫ֶרגֶל‬ REGEL Piedad con los animales Piedra de Molino ‫פוּט ְמ ֻרבָּע‬ ‫חוֹשב‬ ֵ KELIPAH "OR ‫רֹאש גָדוֹל‬ JOSHEIV Piensa a lo grande ‫ָשב‬ ַ‫ח‬ Pierda ‫ִה ְפסִיד‬ ‫ל ַה ְפסִיד‬ JASHAV RO'SH GADOL HIFSID LHAFSID Pierna. planta del ‫כַּף ָה ֶרגֶל‬ Pie cuadrado KAF HAREGEL Pie cubico ‫ְמ ֻעקָּב פוּט‬ FUT MERUBA" Pierna.

Diccionario Español-Hebreo JFVT RGLYYM Piernas F. Tenis de mesa ‫ֶטנִיס שוּלחָן‬ DHEKAR ‫אֹרֶן אוֹרֶן‬ Pinos ‫ֲא ָרנִים‬ ‫אוֹ ָרנִים‬ 'OREN 'OREN TENIS SHULJAN 'ORANIM 'ORANIM Pinta ‫פִינְט‬ Dibujar un retrato. Punzar Pino ‫ְדּקַר‬ ‫עַמּוּד‬ ‫פִלפֶל‬ FILFEL Ping pong. Pintura ‫תְּמוּנָה‬ Pionero JALUTS Pisar ‫ָבּסַס‬ Pinturas Oleo ‫קוֹמָה‬ Pipocas. Grifo ‫ֶבּרֶז‬ Pilar. Revolver RETSAFOT Piyama KELI THIRAS BEREIJAH KOMAH Pisos ‫ִצ ְבעֵי ֶשמֶן‬ TSIV"EI ShEMEN BASAS Altura. Delicia. Pintura ‫צִיּוּר‬ FINT Pintor Imagen. Placer ‫ִר ֵצפָּה‬ Pistola. Deseo ‫ֵחפֶץ‬ JEIFETS 241 . Pintura ‫ַציָּר צייר‬ THEMUNAH Retrato. Pies NF ‫ַרגְ ַליִם‬ Pieza. Piso TSEVA" TSIUR THEMUNAH ‫חָלוּץ‬ TSIEIR LTSYYR ‫רָצוֹן‬ 'EKDHAJ LUJOT SHILYAH Placer. Pillaje ‫ִבּזָּה‬ "AMUD Pimienta BIZAH Pinchar. Columna BEREZ Botin. Palomitas de maíz ‫ְקלִי תִּירָס‬ Piscina ‫ְבּ ֵרכָה‬ ‫ְרצָפוֹת‬ Piso Piña RITSEIPAH ‫ֶא ְקדָּח‬ ‫לוּחוֹת‬ PIGAYMAH Pizarras. Calendarios ‫ֳאנָנָס‬ Placenta ‫ִש ְליָה‬ ‫פִּיגָימָה‬ 'ANANAS Deseo. Pintura. Tinte ‫ֶצבַע‬ TSAYAR TSYYR ‫תְּמוּנָה‬ Retrato. Pedazo RAGLAYIM ‫ִמגְזָר‬ ‫פְּרוּסָה‬ MIGZAR PERUSAH Pila. Pintar ‫ִציֵּר לצייר‬ Color.

Platillo KELI ‫ַצ ַלּחַת‬ TSALAJAT Vasijas. Utencilios ‫ֵכּלִים‬ Playa ‫חוֹף ָשפָה‬ KEILIM MANAH "IKARIT Platos ‫ַצלָּחוֹת‬ TSALAJOT Plegaria adicional ‫מוּסָף‬ MUSAF JOF SAFAH Plenitud ‫מְלֹא מְלוֹא‬ MELO' MELO' 242 .Diccionario Español-Hebreo ‫ִשאָלָה‬ ְ‫מ‬ ‫אִחוּל‬ RATSON MISH'ALAH 'IJUL Placeres de Shabbat ‫עוֹנֶג ַשבָּת‬ Plancha ‫ַמגְהֵץ‬ Plaga "ONEG SHABAT NAGAF Planchar. Platos. Plata ‫ְכּ ָספִים‬ ‫ֶכּסֶף‬ ‫ַמ ֳעלֶה‬ Plataforma ‫זָהָב ָלבָן‬ Plato. Plasentera ‫ְשתוּלָה‬ SHETULAH SHATUL Plantar GHIHEITS GHIHEITS TSEMAJ KAF REGEL Plantado ‫נָגַף‬ ‫ַצ ַלּחַת‬ TSALAJAT Plato. Utencilio ‫בִּימָה‬ BIMAH MA"ALEH Platino NA"IM KESAFIM KESEF Plataforma ‫ָשתִיל‬ SHATIL KESEF Plata. Plasentero ‫ֶכּסֶף‬ Dinero. Platillo ‫ְכּלִי‬ Plato principal ‫ָמנָה‬ ‫עִי ָקרִית‬ ‫ַצ ַלּחַת‬ TSALAJAT Plato ZAHAV LAVAN Vajilla. Dinero ‫נָטַע‬ NATA" SHATAL Deliciosa. ropa ‫גִּהֵץ גִּיהֵץ‬ Planta ‫ֶצמַח‬ MAGHEITS Planeta ‫ְפּ ַלנֶטַה‬ PELANETAH Planta del Pie ‫כַּף ֶרגֶל‬ ‫ָשתוּל‬ Plantada ‫ָשתַל‬ Plantar ‫נְעִימָה‬ Plata Plantón ‫נָעִים‬ NE"IMAH Delicioso. Plato.

Diccionario Español-Hebreo Plenitud. Muchas ‫רַבּוֹת‬ Plutón RABOT Poblacion ‫ֻאכְלוּ ִסיָה‬ 'UJLUSIAH PLUTON Pobre. Necesitado ‫ֶאבְיוֹן‬ ‫דַּל‬ ‫ֳאבִיּוֹנָה‬ Pobre. Poema ‫ִשיר‬ SHIR 243 . Rico ‫ַתּקִּיף‬ Podrir. Poderoso ‫אַבִּיר‬ ‫אַדִּיר‬ GHIBOR Poderoso. Noble. Capacidad ‫כֹּ ַח‬ KOAJ Fuerza. Decaer ‫ָרקַּב‬ ‫ָע ְצמָה‬ ‫ַתּקִּיפָה‬ THAKIFAH Héroe. Fuerte. Escaso Pobre F. Poco Pocos ME"ATIM Ajustar. Poder. Pocas ‫ֳא ָחדִים‬ Pequeño. Podar Poderoso. Poder ‫ֳאחָדוֹת‬ 'AJADOT KETSAT Algunos. Un Poco DHAL Pobreza. Pocos KEJEISHAH KETANAH KETSAT Poco. Delgado. Escasa ‫ַדּלָּה‬ DHALAH Pobre. Delgada. Duro KANAV KINEIV Poder de abogado ‫יִיפוּי כוֹ ַח‬ Bravo. Humilde M ‫ָענִי‬ Pobreza "ANIAH ‫ֵישה‬ ָ ‫ְכּח‬ "ANI ‫עֹנִי עוֹנִי‬ Pequeña. Poderoso ‫גִּבּוֹר‬ THAKIF Poecía Religosa ‫ָקנַב ִקנֵּב‬ ‫יָכוֹל יְכוֹלָה‬ "ATSMAH Poderosa. Debilidad ME"ATOT Poco 'EVYON 'AVIONAH "ONI "ONI Pocas ‫פּלוּטוֹן‬ ‫ַפּיִט פִּיוּט‬ PAYIT PIUT YAJOL YEJOLAH YIFUY JOAJ 'ABIR 'ADHIR RAKAV Canción. Poder ‫ָקטָן‬ KATAN 'AJADIM Fuerza. Abundancia ‫ָשבָע שבַע‬ Pluma SAVA" SVA" ‫ֻקלְמוּס‬ ‫קוּלְמוּס‬ KULMUS KULMUS Plural. Dura ‫ְמ ַעטִּים‬ Habilidad. Humilde F ‫ֳענִיָּה‬ Pobre F Pobre M. Poca ‫ְק ָטנָה‬ ‫ְמעַטּוֹת‬ ‫ְקצָת‬ ‫ְקצָת‬ Algunas.

Polleras ‫שוֹ ְטרִים‬ SHOTRIM MEShTERET THENU"AH Política ‫שוֹטֵר‬ ‫אֶשכְּוֹלִית‬ 'ESHKOLIT Ponche. Gallo ‫פּוֹלִיטִי ַקאִית‬ POLITIKA'IT POLITIKA'I Faldas. Pollo F Pollo ‫פוֹלִין‬ Gallinas. Cantando Poeta ‫מְשוֹרֵר‬ Poetas ‫מְשוֹ ְררִים‬ MESHOREIR Poetisa ‫מְשוֹ ֶררֶת‬ MESHORERIM Poetisas MESHORERET Polera cuello de tortuga ‫חוּלצָת‬ ‫גוֹלְף‬ SHIRAH ‫מְשוֹרְרוֹת‬ MESHOREROT Polera T ‫חוֹלצָת טִי‬ JOLTSAT TI JULTSAT GOLF Polera T ‫חוּלדַת‬ ‫ְטרִיקוֹ‬ Policia ‫ִש ָטרָה‬ ְ‫מ‬ MISHTARAH JULDAT TERIKO Policía ‫ִש ָטרָה‬ ְ‫מ‬ Policía MISHTARAH Policia de transito ‫מְש ֶטרֶת‬ ‫תְּנוּעָה‬ SHOTEIR Policías ‫פּוֹלִיטִיקָה‬ Política F POLITIKAH Político M ‫פּוֹלִיטִי ַקאִי‬ ‫ֳחצָאיוֹת‬ Falda. Pollos F ‫ַתּ ְרנְגלוֹת‬ Polvo ‫ָעפָר‬ FOLIN Polvo ‫אָבָק‬ ‫תְּפוּס‬ THEFUS THARNEGLOT "AFAR Pomelo 'AVAK Pomo. Perilla ‫אוֹף‬ 'OF THARNEGOLET THARNEGOLET Polonia ‫ֶאפְרוֹ ַח‬ 'EFROAJ SEJVI ‫ַתּ ְרנְגֹלֶת‬ ‫ָתּ ְרנְגוֹלֶת‬ ‫ֳח ָצאִית‬ JATSA'IT JATSA'YOT Pollo. Bebida de Frutas ‫ִשרָה‬ ְ‫מ‬ MISHRAH 244 . Poemas ‫ִשירִים‬ ‫ִשירָה‬ SHIRIM Poesía. Pollera ‫ֶש ְכוִי‬ Pollito Gallina.Diccionario Español-Hebreo Canciones.

a cuenta de ‫ַבּעֳבוֹר‬ ShAFAT Ponga un cinturón. Hacer ‫ִשית ָשת‬ ‫ָשם שים‬ SHIT SHAT Poner. Colocar ‫ָשם שים‬ Poner a Dormir ‫ֵה ְר ָדּמָה‬ SAM SYM Arriesgar. Poner en Peligro Poner Gafas ‫ִסכֵן‬ SIJEIN ‫ִה ְרכִּיב‬ ‫ְל ַה ְרכִּיב‬ HEIRDHAMAH Avergonzar. Por. Hacer. Descender. Estable Poner. Colocar. cartas "AMAMI ‫ְרבִי ִעיָּה‬ REVI"IAH ‫ֵאצֶל‬ BA"AVOR En. En lugar de Por Autor. Creador ‫יְדֵי עַל‬ Por Causa De ‫ְשם‬ ֵ‫ל‬ Por consideración de ‫ִשבִיל‬ ְ‫בּ‬ Por. Poner en Verguenza ‫ֵהבִיש‬ Poner olla al fuego ‫ָשפַת‬ Hundir. pone una es SUSON Popular M HEIVISH SAM LSYM NA"AL LN"L LN"VL ‫גָּרַב ִלגְרב‬ ‫בורגל‬ SAM SYM "AL YEDEI 'EITSEL LESHEIM Por Defecto BISHVIL ‫ְבּרִירַת‬ ‫ֶמ ְחדַל‬ BERIRAT MEJDAL Por Ejemplo ‫ָשל‬ ָ ‫ְלמ‬ LEMASHAL Denominado. Colocar.Diccionario Español-Hebreo Poner. Sandalias Ponga calcetines ‫נָעַל לנעל‬ ‫לוענל‬ GHARAV LIGRV LGRVV Poni ‫סוּסוֹן‬ ‫ֳע ָממִי‬ SHAKA" ‫ָחגַר‬ Popular F ‫ֳע ָממִית‬ JAGAR "AMAMIT Poquer. por el nombre de ‫ְשם‬ ֵ‫בּ‬ BESHEIM 245 . Ponerse Sol ‫ָשקַע‬ Ponga ‫ָשם לשים‬ HIRKIV LEHARKIV Ponerle la cola al burro ‫ִה ְדבֵּק אֶת‬ ‫ַהזָנָב‬ ‫ַלחֳמוֹר‬ HIDBEIK 'ET HAZANAV LAJAMOR Ponerse Zapatos.

Por qué razón? Por que. A causa de ‫ֵמ ֳחמַת‬ Porcelana ‫צְדֹפֶת‬ Porciento ‫אָחוּז‬ Por que ‫ִבּגְּלָל‬ BIGHLAL Por Que ‫עַל ֵשם‬ MEIJAMAT En cuenta de. Para Que? ‫ָלמָּה‬ ‫מַדּוּ ַע‬ "AL SHEIM Por qué?. Antes de una Cláusula ‫ִמ ְפּנֵי ֶש‬ ‫כֵּיוָן ֶש‬ ‫כִיוּוּן ֶש‬ KI Portafolio ‫ֳחפִיסָה‬ JAFISAH MIPNEI ShE KEIVAN ShE JIVUN ShE Portilla ‫ָדּגַר‬ DHAGAR Portugal ‫פוֹרְטוּגַל‬ FORTUGAL 246 . Por poco ‫ִכּ ְמעַט‬ 'AZ 'AZAY KIM"AT LAJEIN LEFIJAJ "AL KEIN Por Qué?. Oralmente NA' LEHAKSHIV Por lo tanto ‫עַל כֵּן‬ "AL KEIN Por lo tanto ‫ָלכֵן‬ ‫ְלפִי ָכ ְך עַל‬ ‫כֵּן‬ BEVAKASHAH ‫עַל פֶּה ְבּעַל‬ ‫פֶּה‬ "AL PEH BE"AL PEH Entonces. Dosis 'AJUZ ‫יַעַן יַעַן‬ ‫ֳשר יַעַן‬ ֶ‫א‬ ‫כִּי‬ LAMAH ‫ָמנָה‬ MANAH Porque. Por favor ‫ָשה‬ ָ ‫ְבּ ַבקּ‬ ‫ָשה‬ ָ ‫ְבּ ַבקּ‬ BEVAKASHAH Si le place. Porque MADHUA" TSEDOFET Porción. Por favor Por Favor ‫אָנָּא‬ Por favor ‫נָא‬ 'ANA' Por favor Atención ‫נָא‬ ‫ְשיב‬ ִ ‫ְל ַהק‬ NA' Por hablar.Diccionario Español-Hebreo Eres bienvenido. Por lo tanto ‫ֳאזַי אָז‬ Casi. Para eso. Cuándo ‫כִּי‬ Porque ‫כִּי‬ KI YA"AN YA"AN 'ASHER YA"AN KI Porque ‫ִמ ְפּנֵי ֶש‬ MIPNEI SHE Porque.

Posadas ‫מְלוֹנוֹת‬ Herede. última porción ‫ְבּאֵר‬ Pozo ‫אָחוּ‬ Practica ‫נִ ְתפַּס‬ ‫ספתיהל‬ ‫ןומיא אִמּוּן‬ 'IMUN 'YMVN Prado.Diccionario Español-Hebreo Hotel. Ser ‫בּוֹר‬ BOR BE'EIR Prado. Estado ‫ַמ ֳעמָד‬ BA"AL NAJAL YERUSHAH Hoteles. Posada ‫מָלוֹן‬ MALON Posadero ‫ַבּעַל מָלוֹן‬ BA"AL MALON Dueño de. Posición ‫ַמצָּב‬ ‫ָדּחָה‬ JIUVI Demorar. Posponer Postrar. Poseedores ‫ְבּ ָעלִים‬ Propiedad. Posea ‫יָרַש‬ Dueños de. Pradera 'AJV Cauto. Ganado ‫ִמ ְקנָה‬ Posible ‫ְשר‬ ָ ‫ֶאפ‬ NAJALAH MELONOT YARASH BE"ALIM 'AJUZAH MIKNAH 'EFShAR Situación. Posesión ‫ְרוּשה‬ ָ ‫י‬ Posesión. Poseer ‫נָחַל‬ Herencia. Poseedor ‫ַבּעַל‬ Heredar. Inclinar ‫ִש ַתּ ֳחוָה‬ ְ‫ה‬ Postre ‫קִינוּ ַח‬ Postre ‫קִנּוּ ַח‬ ‫קִינּוּ ַח‬ MA"AMAD Positivo ‫חִיוּבִי‬ HISHTHAJAVAH ‫ַדּיְסָה‬ Postre. Adquirir. Propiedad. Adorar. Posesión ‫אֳחוּזָּה‬ Posesión. Precavido. Propiedad. Herencia ‫נַ ֳחלָה‬ Posición. Pradera ‫ָמנָה‬ ‫אַחֳרוֹנָה‬ MANAH 'AJARONAH DHAYSAH Pozo de agua DHAJAH KINUAJ KINUAJ KINUAJ Cereal. Potaje MATSAV ‫אָחוּ‬ 'AJV Preceptos ‫פִּקוּדִים‬ PIKUDIM NITPAS LHYTFS Precio ‫ְמחִיר‬ Precios MEJIR Precipitaciones ‫ִש ָקעִים‬ ְ‫מ‬ MIShKA"IM ‫ְמחִירִים‬ MEJIRIM Predicción ‫נְבוּאָה יֵָפ ַח‬ 247 . Estado. Tome Posesión.

Investig ‫ְש ֵאלָה‬ Pregunta ‫ְש ֵאלָה‬ ‫ָשה‬ ָ ‫ְדּר‬ Pregunta V DHERASHAH Demandar. Lista. Indagación. Hacer Temer ‫ִה ְדאִיג‬ Preparado. Cambiarse ‫ִהזְַדמֵּן‬ DHEFUS JARAD HID'IG "ARUJ HIZDAMEIN 248 . Preguntar. Prendedor. Temer ‫דָאַג‬ Preparada.Diccionario Español-Hebreo ‫בְּשוֹרָה‬ YAFEIAJ NEVU'AH BESORAH Preferible Consumir Antes De ‫ָעדִיף‬ ‫ְלחִש ַתמֵש‬ ‫לִפנֵי‬ Prefijo ‫ְתּ ִחלִּית‬ ‫ֳחקִירָה‬ ‫ִישה‬ ָ ‫ְדּר‬ Pregunta. Consulta S Prefiera ‫ָשאַל ַחקַר‬ SHA'AL JAKAR Preguntas ‫ְשאֵלוֹת‬ SHE'EILOT ShA'AL LISh'L LSh'VL Broche. Dispuesto ‫עָרוּ ְך‬ Prepararse. Ansioso. Hebilla ‫חָח‬ Preocupación S ‫דְּאָגָה‬ JAJ DHE'AGAH Preocupar. Investiga Preguntar ‫ָדּרַש‬ ‫ָחקַר ָדרַש‬ ‫ָשאַל‬ JAKAR DARASH SHO'AL Preguntar DHARASH ‫ָשאַל‬ ‫ִשאל‬ ְ‫ל‬ ‫לואשל‬ SHE'EILAH SHE'EILAH JAKIRAH DHERISHAH Pregunta S ‫ֶה ֳעדִיף‬ ‫לִה ַעדִיף‬ HE"ADIF LIH"ADIF "ADIF LEJISHTAMEISH LIFNEI THEJILIT Pregunta. Dispuesta ‫עֳרוּכָה‬ Preparar ‫ֵהכִין‬ ‫ןיכהל‬ DA'AG "ARUJAH Prensa de impresion ‫דְּפוּס‬ Temble. Listo. Preocupado ‫ָחרַד‬ Preocupar.

Prestamo ‫ַשּא‬ ָ‫מ‬ Prestar Intr ‫ִה ְלוֶה‬ ‫ִשאִיל‬ ְ‫ה‬ "AJATS DHAM PARATS PATSAR Prestamo MASHA' ‫הֵלוָואָה‬ HEILVAV'AH Prestarse. Urgir ‫נָחַץ‬ Presionar NAJATS Dábito. Presionar ‫ָכּבַש‬ KAVASH Romper. Prisa ‫נְחִיצָה‬ NEJITSAH Forzar. Presionar Presionar. Presentación ‫ִחזָּיוֹן‬ Regalo. Tributo. Preservado ‫צָרוּר‬ Presidente SHIMUR ‫אַב בֵּית‬ ‫דִּין‬ JIZAYON SHAY TSERURAH NATSUR TSARUR ‫יוֹשב‬ ֵ ‫ָשיא‬ ִ‫נ‬ ‫רֹאש‬ NASI' YOSHEIV RO'SH Presión. Opresión S ‫ַלחַץ‬ Presion sanguinea ‫ַעחַץ דָּם‬ ‫ָפּרַץ‬ ‫ָפּצַר‬ LAJATS 'AV BEIT DHIN Presión. Preservando Presidente de Corte de Ley SHEJINAH HATSAGAH HOVEH SHAMURAH SHAMUR ‫ִשמּוּר‬ Visión. Presente ‫ַשי‬ Atada.Diccionario Español-Hebreo HEIJIN LHJYN Preparativos para Shabat ‫ַהכָנוֹת‬ ‫ְשבָּת‬ ַ‫ל‬ Prepare. Pedir Prestado ‫ָלוָה‬ LAVAH 249 . Preservado. Aliste HEIJIN HAJANOT LESHABAT Preposiciones ‫מלּוֹת‬ ‫היַחַס‬ ‫ֵהכִין‬ Presa ‫טוֹרַף‬ TORAF MLOT HYAJAS Presencia Divina ‫ְשכִינָה‬ Presentacion Teatral ‫ַה ָצּגָה‬ Presente. Secreto ‫נָצוּר‬ Atado. Preservada ‫צְרוּרָה‬ Preservado. Gram Tiempo Presente ‫הוֹוֶה‬ Guardada. Preservada. Observad ‫ָשמוּרָה‬ Guardado. Observad ‫ָשמוּר‬ Observando.

Mayor ‫רִאשוֹנָה‬ RI'SHONAH MANAH RI'SHONAH Primera Lluvia. Triunfar Mala practica. Prevaricato ‫טִפּוֹל‬ ‫פוֹש ַע‬ ֵ Distancia. Prevalecer ‫ִש ָתּרֵר‬ ְ‫ה‬ ‫נִצַּח לנַ ֵצּ ַח‬ HISTHAREIR Dominar. Primavera. Controlar. Prevención ‫ִה ְרחִיק‬ Prima ‫בַּת דוֹדָה‬ NITSAJ LNATSEIAJ HIRJIK TIPOL FOSHEIA" Embarazar. Controlar ‫ִש ָתּרַר‬ ְ‫ה‬ HISTHARAR Prevalecer. Retar ‫ֶה ְעפִּיל‬ Presupuestario ‫ַתּ ְקצִיבִי‬ Presupuestaria HE"PIL THAKTSIVIT Presupuesto THAKTSIVI Presupuesto nacional ‫הַחוֹב‬ ‫הַלאוּמִי‬ HAJOV HAL'UMI ‫ַתּ ְקצִיבִית‬ ‫ִתּ ְקצֵב‬ ‫ַתּ ְקצִיב‬ THIKTSEIV THAKTSIV Dominar. Flor ‫בְּכוֹר‬ ‫אָבִיב ֶפּרַח‬ Primer Nombre Primer plato Primera F Primero M ‫יוֹרֶה‬ Primeramente YOREH ‫רִאשוֹן‬ ‫בְּכוֹר‬ ‫ְתּ ִחלָה‬ ‫רִאשוֹנָה‬ THEJILAH RI'SHONAH Primo M ‫בֶּן דּוֹד דּוֹדָן‬ Primos M P ‫דוֹדִים ֶבנֵי‬ RI'SHON Primogénito. Arrogante ser. Preñar Prima F ‫ִעבֵּר‬ "IBEIR ‫בַּת דּוֹד‬ ‫דּוֹ ָדנִית‬ BAT DODAH Primavera 'AVIV BAT DHOD DHODANIT Primula. Prevalecer. Lluvia tempran ‫ֵשם ְפּ ָרטִי‬ SHEIM PERATI BEJOR 'AVIV PERAJ ‫ָמנָה‬ ‫רִאשוֹנָה‬ ‫אָבִיב‬ BEN DHOD DHODAN 250 .Diccionario Español-Hebreo HILVEH HISH'IL Presumir.

Pena ‫ָצרָה‬ Procedimiento ‫נֹהַל‬ THARGHIL 'AVEN TSARAH BE"AYAH V"YYH Procedimiento ‫מִשפָּט‬ ‫ֳהלִיכִים‬ NOHAL 251 . Jefe BEN HAMELEJ ‫ָשיא‬ ִ‫נ‬ NASI' Principio ShOR REI'SHIT ‫ִע ָקּרִית‬ "IKARIT "IKARI Hijo del rey. Flor ‫בְּכוֹר‬ ‫אָבִיב ֶפּרַח‬ VENEI DODIM Princesa NESIJAH BEJOR 'AVIV PERAJ Principal. Raíz ‫עִיקָּר‬ Principal F "IKAR Principal M ‫ִע ָקּרִי‬ ‫ַה ֶמּלֶך בֶּן‬ Principe.Diccionario Español-Hebreo BEJOR Primula. Príncipe ‫נְסִיכָה‬ ‫ְת ִחלָה‬ TEJILAH Principio de mes ‫רֹאש‬ ‫חוֹדֶש‬ RO'SH JODESH Presión. Conflicto ‫אָוֶן‬ Problema. Prisa ‫נְחִיצָה‬ Carcel. Primavera. Aprieto. Ministro ‫שֹר‬ Principio ‫ֵאשית‬ ִ ‫ר‬ Principe ‫נָסִי ְך‬ NASIJ Príncipe. Prisión NEJITSAH ‫בֵּית‬ ‫אֳסוּרִים‬ BEIT 'ASURIM Prisión ‫בֵּית ַה ֶכּלֶא‬ ‫בֵּית סוֹהַר‬ Prisonero 'ASIR BEIT HAKELE' BEIT SOHAR Privacidad ‫יִחוּד‬ Prívese. Problema ‫ַתּ ְרגִּיל‬ Problema. Desgracia. Anule YIJUD Probación ‫מִבחַן‬ MIVJAN Problema ‫ֻשיָה‬ ִ‫ק‬ ‫קוּשיָה‬ ִ KUSHIAH KUSHIAH Problema ‫ְבּ ָעיָה‬ ‫הייעב‬ ‫אַסִּיר‬ ‫חפיק‬ KYFJ Ejercicio.

Plan ‫ָתּ ְכנִית‬ 252 . ocupaciones ‫פְּרוֹפֶסוֹר‬ Profesora F ‫פְּרוֹפֶסוֹרִית‬ PEROFESOR ‫נָבִיא‬ ‫ִה ְתנַבֵּא‬ Profetas ‫ֶמ ְחקָר‬ Progenitura ‫ֶצ ֳא ֶצאִים‬ ‫נְבִיאִים‬ NEVI'IM Profetisar HITNABEI' Investigación. Proclamar ‫ָקרָא ִלקְרא‬ ‫אורקל‬ "AYBUD THAMLILIM Proclamación ‫כְּרוּז‬ KERUZ HAKAFOT KARA' LIKR' LKRV' Proclamar ‫ִשמִי ַע‬ ְ‫ה‬ Procurador HISHMIA" Procurador de distrito ‫תּוֹ ֵב ַע‬ ‫מְחוֹלִי‬ KATEIZOR Procurador general THOVEIA" MEJOLI Producción. Profundidad MIKTSO"OT PEROFESORIT NAVI' Profetisar ‫הַתּוֹ ֵב ַע‬ ‫ַה ְכּ ֳללִי‬ HATHOVEIA" HAKLALI MEJULELET MEJULELET Profeta ‫ָקטֵיזוֹר‬ ‫נִבָּא‬ NIBA' Profundo MEJKAR ‫תְּהוֹם עֹמֶק‬ THEHOM "OMEK Programa. Profanar ‫ֵהחֵל‬ Profesión. Ocupación ‫ִמקְצוֹ ַע‬ Profesor M Profanado M MEJULAL MEJULAL Profesia.Diccionario Español-Hebreo ‫פּרוֹטוֹקוֹל‬ MISHPAT HALIJIM PROTOKOL Procesamiento de Palabras ‫עַיבּוּד‬ ‫ַתּ ְמלִילִים‬ Procesión con la Tora ‫ַהקֳפוֹת‬ Leer. Producción ‫תּוֹ ֶצרֶת‬ Producto ‫תּוֹצָר‬ YEVUL THOTSERET THOTSAR ‫ְמ ֻח ֶלּלֶת‬ ‫מְחוּ ֶלּלֶת‬ ‫ְמ ֻחלָּל‬ ‫מְחוּלָּל‬ Comenzar. Renta ‫גֶרֶש‬ Producción Profanada F ‫יְבוּל‬ GERESH Crecimiento. Visión HEIJEIL ‫חָזוֹן‬ JAZON ‫ִמקְצוֹעוֹת‬ MIKTSOA" Profesiones.

Ganado ‫ִמ ְקנָה‬ MIKNAH Propiedad Tierra Propiedad Individual ‫ִקנְיָן‬ Propietaria Propietario ‫ַבּעַל‬ KINYAN 'AJUZAH BA"ALAH Propina ‫טִיףּ‬ 253 .Diccionario Español-Hebreo ‫תּוֹכנִית‬ TSE'ATSE'IM THOJNIT THOJNIT Programa Principal ‫תוֹ ְכנִית‬ ‫עִי ָקּרִית‬ Progresar. Alargue ‫ֶה ֳארִי ְך‬ 'ASUR "AL HE'ARIJ HA"ISHUN 'ASUR Promiscuidad ‫ְרבִיגָה‬ Pronombre REVIGAH Pronóstico ‫ַתּ ֳחזִית‬ THAJAZIT Inmediatamente. Pronunciación ‫דִּבּוּר‬ ‫ֵשם הַגּוּף‬ ‫ַשם‬ ֵ ‫כִּנּוּי ה‬ ‫ֵחכֶף‬ JEIJEF ‫ְבּקָרוֹב ַמהֵר‬ ‫ִמיָד‬ BEKAROV MAHEIR MIAD Pronunciación BEKAROV ‫ֳהגָיָה ֳהגִיָּה‬ HAGAYAH HAGIAH Pronunciaciones DHIBUR ‫ֳהגָיוֹת‬ ‫ֳהגִיּוֹת‬ HAGAYOT HAGIOT Expresar. Pronunciar ‫בִיטֵּא‬ ‫ֶהבִי ַע‬ Propiedad. Arresto. Prohibicion ‫ִאסָּר‬ Prohibido ‫אָסוּר‬ Prohibido fumar ‫ִה ְת ַקדֵּם‬ ‫ְל ִה ְת ַקדֵּם‬ Prohibición 'ISAR ‫אִיסּוּר‬ 'ISUR ‫אָסֻר עַל‬ 'ASUR Prohibido. Posesión ‫אֳחוּזָּה‬ ‫ֳא ֻחזָּה‬ ‫ַבּ ֳעלָה‬ 'AJUZAH VITEI' HEVIA" Posesión. Pronto Pronto THEIJEF THEIJEF Pronto. En breve ‫ְבּקָרוֹב‬ Palabra. Censurado ‫ָהעִשּוּן‬ ‫אָסוּר‬ Prolongue. Avanzar HITKADHEIM LEHITKADHEIM TOJNIT "IKARIT Carcel. Propiedad. Pronto ‫ֵתּכֶף תֵּיכֶף‬ SHEIM HAGHUF KINUY HASHEIM Inmediatamente.

Proxima Se ‫ַשבוּ ַע‬ ָ‫בּ‬ ‫הבָּא‬ Proximo.Diccionario Español-Hebreo BA"AL Fin. Proposito. Mantener ‫ַפּ ְאנָס‬ La semana venidera. Prosperar ‫ָשכַל‬ Prosperar ‫ִשכִּיל‬ ְ‫ה‬ THEIJLIT REIA" HATSA"AH SAJAL HISKIL TIP Devoción. Caridad ‫ְצ ָדקָה‬ TSEDAKAH Prostitución. Completación ‫ֵתּ ְכלִית‬ Amigo. Inspeccionar. Prosperar ‫ָצלַח‬ Florecer. Siguiente ‫ַהבָּא‬ ‫הבָּאָה‬ HABA' 'AJAR HABA' HBA'AH 254 . escudo ‫ָמגֵן‬ Proteína ‫ֶחלְבּוֹן‬ MAGEIN JELBON Provar. Fornicación Prostituirse ‫זָנָה‬ Prostituta ZANAH Protector. Mishley KAVANAH SHAMAR LISHMR BAJAN PA'NAS BASHAVUA" HBA' HABA' 'AJAR KURVAH KURVAH KIRVAH Próximo. Oferta ‫ַה ָצּעָה‬ Entender. Intención. Mantener ‫ִשמר‬ ְ ‫ָשמַר ל‬ Provar. Sugerencia. Proximidad ‫ִשלֵי‬ ְ‫מ‬ MISHLEI ‫ֻק ְרבָה‬ ‫קוּרבָה‬ ‫ִק ְרבָה‬ MAJASHAVAH TSALAJ PARAJ SHALOM ZENUT ZNAH Proteger. Prosperar ‫ָפּרַח‬ Paz. Propósito ‫רֵי ַע‬ Propuesta. Examinar ‫ָבּחַן‬ Proveer. Siguiente ‫ַהבָּא אַחַר‬ Próximo Adj Adv ‫ַהבָּא אַחַר‬ NISAH NYSH LNASOT Proverbios. Proposito ‫ֳשבָה‬ ָ ‫ַמח‬ Triunfar. Propósito ‫ַכּוָּנָה‬ Pensamiento. Prosperidad ‫ָשלוֹם‬ ‫זְנוּת‬ ‫זנָה‬ Prosperidad. Intentar ‫נִסָּה ניסה‬ ‫לנַסּוֹת‬ Cercanía.

Diccionario Español-Hebreo Cercano. Puerco ‫ֳחזִיר‬ Puercoespín ‫ַדּ ְרבָּן‬ JAZIR DHARBAN KIPOD KIPOD Puerta ‫ַשעַר‬ Puerta SHA"AR Puertas ‫ְדּלָתוֹת‬ DHELET Puesto DHELATOT Puesto de información Pulgada cuadrada ‫מוֹדִיעִין‬ 'INTESH MERUBA" ‫בִּיתָן‬ BITAN Pulgada MODI"IN ‫אִינְטְש‬ ‫ְמ ֻרבָּע‬ ‫ֶדּלֶת‬ ‫אִינְטְש‬ 'INTESH Pulgada cubica ‫אִינְטְש‬ ‫ְמ ֻעקָּב‬ 'INTESH ME"UKAV 255 . Sea Capaz. Pueblos Pueda. Puede ‫יָכוֹל‬ Puente ‫ֶשר‬ ֶ‫גּ‬ Puentes ‫ְשרים‬ ָ‫גּ‬ YAJOL GHESHARYM Puercoespín ‫קִפּוֹד‬ ‫קִפֹּד‬ "ARIM GHESHER Cerdo. Pueblos BEJINAH PESIJOLOGYAH RAFREFET Nación. Próximo a ‫עַל יַד‬ Instinto. Pueblo. Cuestionario. Aldea ‫ֳעיָרָה‬ "AYARAH Pueblo de Israel "IR ‫ַעמִּים‬ ‫ַצמְרוֹן ֶכּלֶב‬ TSAMRON KELEV "AM Naciones. Prudencia ‫ֵשכֶל ֶשכֶל‬ Prudencia. Pudín SEIJEL SEJEL ‫ִש ָראֵל‬ ְ ‫עַם י‬ "AM YISRA'EIL ‫ָערִים‬ "AMIM Ciudades. Destrucción Intento. Gente MASAH MIVJAN BOJAN Budín. Chancho. Prueva ‫ְבּחִינָה‬ Psicología ‫ְפּסִיכוֹלוֹגְיָה‬ ‫עַם‬ Ciudad. prueba ‫נִסָּה‬ Examen. Prueba ‫ִמ ְבחָן‬ "AL YAD NISAH Pruebas ‫ִמ ְב ָחנִים‬ MIVJANIM Prueva ‫בֹּחַן‬ ‫ַר ְפ ֶרפֶת‬ Examen. Pueblo ‫עִיר‬ Pudl. Perro Pueblo. Cuidado ‫זְהִירוּת‬ ‫ַמסָּה‬ ZEHIRUT Prueba.

Limpiarse Púrpura. Signo de Puntuación ‫נְ ֻקדָּה‬ ‫רֵאָה רֵיאָה‬ ‫דוֹפֶק‬ DOFEK Punto y Coma NEKUDHAH ‫נְקוּדָה‬ ‫וּ ְפּסִיק‬ NEKUDAH UPSIK Puntos. Manecilla DHRDHAK ZAKAH Purificarse. Caridad ‫זַכּוּת‬ ZAKUT Legitimidad. Morado ‫נָקַר‬ ‫ַקטַר‬ KATAR Eso. Pura Punzar. Punzar ‫ְדּקַר‬ Limpia. Niño Principiante ‫נְ ִקיָה‬ Pura ‫זַכָּה‬ NEKIAH Pureza. QDP NIKYON ZAJ 'ARGHAMAN 'ARGHENAN Puño.Diccionario Español-Hebreo Pulmon ‫רֵיאוֹת‬ Pulmón REI'OT Pulpo ‫ְתּמָנוּן‬ REI'AH REI'AH Pulso THEMANUN Punto. Suertes Limpio. Limpiarse ‫זָ ַכ ְך‬ ‫פּוּרִים‬ ‫זַ ְך‬ ‫ִהזְַדּ ֵכּ ְך‬ HIZDHAKEIJ Purim. Pureza ‫ַשרוּת‬ ְ‫כּ‬ Limpiar. Purificar ‫ִטהֵר‬ Purificarse. Picar NEKUDHOT NAKAR ‫דּ ְרדַּק‬ DHEKAR Pupilo. Pureza. Que ‫ֶש‬ SHE 256 . Puro ‫נָקִי‬ Puro NAKI ‫אַ ְרגָּמָן‬ ‫אַ ְרגְּנָן‬ ‫ֶאגְרוֹף‬ Putrefaccion ‫ָשלוֹם‬ ‫ַל ֳעפָרוֹ‬ SHALOM LA"AFARO TAHARAH TIHEIR ZAJAJ PURIM ‫ִרקָּבוֹן‬ RIKAVON Qatar 'EGROF Descanse en Paz. Purificar ‫נִקָּה‬ Purificarse ‫ָטהַר‬ KASHRUT NIKAH TAHAR Limpieza. Signo de Puntuación ‫נְקֻדּוֹת‬ Pinchar. Inocencia ‫נִקְּיוֹן‬ Purificación ritual ‫ָט ָהרָה‬ Limpiar. Fiesta de.

Diccionario Español-Hebreo Qué? ‫מַה מָה מֶה‬ Que dijiste? F MAH MAH MEH Que dijiste? M ‫מָה אָ ֳמ ְר ָתּ‬ MAH 'AMARTH Que es esto? MAH 'AMARTHA Que hay de Nuevo? Que se puede hacer? ‫מָה ָחדָש‬ Que hora es? ‫מָה קּוֹרֶה‬ Que significa? Que te mejores Que sucedió? ‫ַתּ ְרגִּיש‬ ‫טוֹב‬ ‫מָה ָקּרָה‬ MAH KARAH Que te sientas bien F REFU'AH SHELEMAH Que te sientas bien M ‫מָה זֹאת‬ ‫אוֹ ֶמרֶת‬ MAH ZO'T 'OMERET MAH KOREH ‫רְפוּאָה‬ ‫ְש ְלמָה‬ ‫ַשּעָה‬ ָ ‫מָה ה‬ MAH HASHA"AH MAH 'EFSHAR LA"ASOT Que sucede? ‫מָה זֶּה‬ MAH ZEH MAH JADASH ‫ְשר‬ ָ ‫מָה ֶאפ‬ ‫ַלעֳשוֹת‬ ‫מָה אָ ֳמ ְר ְתּ‬ ‫ִישי‬ ִ ‫ַתּ ְרגּ‬ ‫טוֹב‬ THARGHISHI TOV Que vale la pena ‫ְכּדַאי‬ KEDA'Y THARGHISH TOV Quebrantado. Romper ‫ִשבֵּר‬ Dejar. Quemado por el Sol ‫ָשזוּף‬ Quemadura KEVIVYAYH Quemadura de primer grado ‫כְּווֹייָה‬ Quemadura de segundo grado HITLONEIN SHAZUF ‫ְכּוִויָיּה ַקּלָּה‬ KEVIVYAYH KALAH ‫כְּוויָיּה‬ 257 . Desmayado. Quedar ‫ִשאִיר‬ ְ‫ה‬ Quedarse NISH'AR SHIBEIR HISH'IR ‫ִשאַר‬ ְ‫נ‬ ‫ִשאֵר‬ ָ ‫לה‬ ‫ראשיהל‬ NISh'AR LHIShA'EIR LHYSh'R Quédese silencioso ‫ֶה ֳחרִיש‬ Bronceada. Restante ‫ְשיָר‬ Quedar. Quemada por el Sol ‫ְשזוּפָה‬ Quemadura ‫ְכּוִויָיּה‬ HEJARISH SHEZUFAH Quejarse. Ahorrar. Queda. Sobrar JATAT SHEYAR ‫ִשאַר‬ ְ‫נ‬ Quebrar. Buscar Refujio ‫ִהתְלוֹנֵן‬ Bronceado. Ser ‫ָחתַת‬ Remanente.

Encender. Amado. Oferta ‫ִקטֵר‬ Bizcocho. Intentar Querida. Quemar ‫ָחרָה‬ Quemar ‫ָשרָף‬ DHALAK Quemar. Querer ‫ָצ ַר ְך‬ Estar deseando. Consumir. Queme ‫ִה ְדלִיק‬ Queque ‫חֹרִי‬ SHAZAF HIDLIK JORI Bizcochos. Querer ‫ָחבַב‬ BA"AR KITEIR "UGAH THOVEIA" 'AHAV JAVAV RATSAH JAFEITS JASAR HITSTARAJ TSRJ Querer Decir. Querellante ‫תּוֹ ֵב ַע‬ Querer. Tortas ‫עוּגוֹת‬ Necesitar. Gustar ‫אָהַב‬ Amar. Consumir ‫ָבּעַר‬ Queme incienso. Querer "UGOT TSARAJ ‫ָרצָה ָחפֵץ‬ ‫ָחסַר‬ ‫ִה ְצ ָט ַר ְך‬ ‫ךרצ‬ JARAH SARAF Quemar. Queques. Torta ‫עוּגָה‬ Demandante.Diccionario Español-Hebreo Quemadura de tercer grado ‫ַקלָּה‬ ‫בּועוֹת‬ KEVOYYAH KALAH KEVVYAYH BV"OT ‫כּוִויָיּה‬ ‫ָשה‬ ָ‫ק‬ KVIVYAYH KASHAH Quemar ‫ָדּלַק‬ Enfurecer. Querido ‫דּוֹד‬ Costoso. Broncear por Sol ‫ָשזַף‬ Encienda. Queque. Esposa. Querido ‫יָקָר‬ Queso ‫גְבִינָה‬ RA"AYAH RA"YAH Querido ‫אָהוּב יָקָר‬ ‫ָחבִיב‬ 'AHUV YAKAR JAVIV Querubín ‫כְּרוּב‬ YEKARAH DHOD YAKAR 258 . Amiga ‫ִה ְת ַכּוֵּן‬ ‫יְ ָקרָה‬ HITKAVEIN Costosa. Querida ‫ַר ֳעיָה‬ ‫ַר ְעיָה‬ Tío. Amar.

día del Amor Dos semanas.. Quien Quien quiere comer? ‫ֳשר ֶש‬ ֶ‫א‬ 'ASHER SHE ‫מִי רוֹצֶה‬ ‫ֶלאֱכוֹל‬ MI ROTSEH LE'EJOL Quién tiene..Me presento a tiF ‫נִ ְראֶה אוֹ ָת ְך‬ Química ‫כִי ִמיָה‬ NIR'EH 'OTAJ JIMIAH NIR'EH 'OTJA Quince de Av. Bancarrota ‫פְּשיטַת‬ ‫ֶרגֶל‬ GEVINAH Quién? MI PESHYTAT REGEL Quién ‫מִי‬ MI Quién no tiene.día dl arboles ‫ִשבָט‬ ְ ‫טוּ בּ‬ Quince F ‫ֶשרֵה‬ ְ ‫ֳחמֵש ע‬ JAMEISH "ESREIH SHEVU"AYIM SHEVU"AYIM Quince M ‫ִשּה‬ ָ ‫ֳחמ‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ ‫ִישה‬ ָ ‫ֳחמ‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ TU BISHVAT Quinientos ‫ָחמֵש מֵאוֹת‬ JAMEISH MEI'OT JAMISHAH "ASAR JAMISHAH "ASAR 259 . Quiere. El que. Gusta ‫אוֹהֵב‬ Quiero verte.. Quince días ‫טוּ בְּאָב‬ TU BE'AV ‫ְשבוּ ַעיִם‬ ‫ְשבוּ ַעיִים‬ Quince de Shvat.Me presento a tiM ‫נִ ְראֶה‬ ‫אוֹ ְת ָך‬ 'OHEIV ‫ֳשר כָּל‬ ֶ ‫כָּל א‬ ‫מִי ֶש‬ Quiero verte.Diccionario Español-Hebreo KERUV Quiebra. ? ‫ְלמִי יֵש‬ LEMI YEISH MI YODEIA" 'ET HATHSHUVAH Quienquiera ‫אֶת מִי‬ ‫ֶשהוּא‬ Quienquiera KOL 'ASHER KOL MI SHE 'ET MI ShEHU' Ama.. ? Quien sabe la respuesta? ‫ְלמִי אֵין‬ LEMI 'EIN ‫מִי יוֹ ֵד ַע‬ ‫אֶת‬ ‫ַהתְּשוּבָה‬ ‫מִי‬ Ese.

Jefe ‫רַב‬ KETSEF RABI ‫ְפּקִי ַע‬ RAV Racimo. Furia. Raíz PEKIA" ‫ְר ָפאֵל‬ REFA'EIL Raíz "IKAR ‫שֹרֶש‬ ‫שוֹרֶש‬ SHORESH SHORESH Raíz ‫שוֹרֶש שֹרֶש‬ Rajadura SHORESh SHORESh Rajar. Quitar ‫ֵהסִיר‬ Quiza. Ramilletes ‫ְפּקִיעִים‬ Esparcir. Partir ‫ָבּקַע‬ NAKIK Rakel BAKA" Rama ‫ָענָף‬ "ANAF ‫נָקִיק‬ ‫ָרחֵל‬ RAJEIL Parrafo. Maestro. Quitar.Diccionario Español-Hebreo ‫ִישית‬ ִ ‫ֳחמ‬ Quinta F Quinto JAMISHIT Remover. Radiar ‫ִשדָּר‬ ְ‫מ‬ Radical F ‫קִיצוֹנִית‬ PEKI"IM MISHDHAR Radical M KITSONIT Radio ‫אַלְחוּט ַרדְיוֹ‬ ‫עִיקָּר‬ ‫קִיצוֹנִי‬ KITSONI Rafael RADYO 'ALJUT Principal. Reforzar ‫ָשט‬ ַ‫פּ‬ Quite JAMISHI ‫רוס‬ PASHAT Remover. Rama ‫ָסעִיף‬ SA"IF 260 . Ramillete Racimos. Espuma ‫ַרבָּנוּת‬ Rabino ‫ַרבִּי‬ RABANUT Rabino. Tal vez ‫אוּלַי‬ HEISIR ‫ק קוּף‬ Quof Rabinato ‫צְנוֹנִית‬ SVR 'ULAY Quorum de diez K KUF Rábano ‫ִישי‬ ִ ‫ֳחמ‬ ‫מִניָין ִמנְיָן‬ MINYAYN MINYAN ‫ֶקצֶף‬ TSENONIT Rabia.

Rapido ‫ַמהֵר זָרִיז‬ Rapidamente ‫חִיש‬ Ligereza. Esquilar. Rasgar MUZAR Rasgo. Adobar. Sapo ‫ְצ ַפ ְר ֵדּ ַע‬ TSEFARDHEIA" Rapar. Ligero. Carácter ‫תְּכוּנָה‬ ‫ַקרַד‬ KARAD ‫ָקרַע‬ KARA" Raspador THEJUNAH Raspar. Rápidamente Rara. Rapido. Curtir ‫נָדִיר‬ ‫ַמזְרֵד‬ MAZREID Rastrillo ‫מַג ֵרפָה‬ MAGREIFAH 261 . Raro Raro. Rara MAHEIR ‫נְדִירָה‬ ‫זְרִיזוּת‬ ZERIZUT KAL KLL ‫ַמהֵר‬ BEKALUT ‫מְשוּנָּה‬ ‫ְשנָּה‬ ֻ‫מ‬ MESHUNAH MESHUNAH Raramente NEDIRAH ‫ְל ִעתִים‬ ‫רְחוֹקוֹת‬ LE"ITIM REJOKOT Extraño. Ser Calvo ‫ָקרַח‬ Rápida ‫ְמ ֵהרָה‬ PEKI"IM TSEFARDHEIA" Rápida KARAJ ‫זְרִיזָה‬ ZERIZAH ‫ְבּקַלוּת‬ MEHEIRAH Ligeramente. Escasa MAHEIR ZARIZ JISH Rapidéz KALUT Rapido ‫ַמהֵר‬ MAHEIR Rápido MAHEIR ZARIZ ‫זָרִיז‬ ZARIZ Extraña. Rapidamente Rápidamente. Rapido ‫ַמהֵר זָרִיז‬ Rápido.Diccionario Español-Hebreo Rama ‫ָענָף ְסנִיף‬ Ramala "ANAF SENIF Ramas de sauce ‫ֳארָבוֹת‬ RMLH Ramifique 'ARAVOT Racimo. Extraño ‫ְשנֶּה‬ ֻ ‫מְשוּנֶּה מ‬ MESHUNEH MESHUNEH ‫מוּזָר‬ Raro. Ramillete ‫ְפּקִי ַע‬ Rana ‫הלמר‬ ‫ִה ְס ָתּעֵף‬ HISTHA"EIF ‫ְפּקִיעִים‬ PEKIA" Racimos. Rapidez ‫קַלוּת‬ Fácil. Ramilletes ‫ְצ ַפ ְר ֵדּ ַע‬ Rana. Escaso NADIR Romper. Ser ‫קַל קלל‬ Rápidamente.

Raya ‫פַּס‬ PAS Rayo. Realeza. Rebanada ‫פְרוּסָה ֶפּלַח‬ ‫נֵתַח ֳחתִיכָה‬ Realmente ‫ֶבּ ֳאמֶת‬ BE'AMET Verdaderamente. Recargar ‫ִש ְחזַר‬ SHIJZAR Receptor ‫כּוֹנֵס נְ ָכסִים‬ KONEIS NEJASIM 262 . Acento ‫ְט ַעמִים‬ ‫מְלוּכָה‬ SIBAH SIBAH Reino. Real Reino. Realmente. Rebelarse ‫ָמרָה‬ Rebeldía ‫ְמרִי‬ Culpa. Rebelión ‫ֶשע‬ ַ‫פּ‬ Rebeca ‫ִר ְבקָה‬ MELUJAH MAMASH "ALIL Ciertamente.Diccionario Español-Hebreo Rastrojar ‫עוֹלֵל עלל‬ Rastrojo "OLEIL "LL Rasuradora ‫ְמגַ ֵל ַח‬ KASHKASH Rata MEGALEIAJ Ratón ‫ַע ְכבָּר‬ ‫ַפסִּים‬ Línea. Rebajar ‫ָפחַת‬ Rebanar ‫ָפרַס ָבּצַע‬ 'AMNAH FAJAT FARAS BATSA" FERUSAH PELAJ NEITAJ JATIJAH ‫ָשע‬ ַ‫פּ‬ RIVKAH Transgredir. Realmente ‫אָ ְמנָה‬ Disminuir. Seguro TE"AMIM MARAH PASHA" MERI Rebotar la pelota PESHA" ‫ִכּ ְדרֵר‬ ‫ל ַכ ְדרֵר‬ KIDREIR LJADREIR Restaurar. Realeza. Rayas ‫ַשקָש‬ ְ‫ק‬ KILAS Razón ‫ִסבָּה סִיבָּה‬ MELUJAH ‫ֶבּ ֳאמֶת‬ Realmente ‫ַבּ ֳעלִיל‬ BE'AMET BA"ALIL Tajada. Rebelarse Desobedecer. Centella FASIM ‫נִיצוֹץ‬ NITSOTS Sabor. Real ‫מְלוּכָה‬ Realidad ‫ַממָּש‬ Realidad ‫ֳעלִיל‬ Rayuela ‫ִקלָס‬ ‫ֵח ְלדָּה‬ ‫ַע ְכבְּרוֹש‬ JEILDHAH "AJBEROSH "AJBAR Lineas. Razón.

Alegue. Expiar. Devolución ‫גָּמַל‬ Reparar. Reconcilie ‫ִשלִים‬ ְ‫ה‬ Reconocimiento ‫ֶהכֵּר‬ Recompensa. Cargar ‫ָטעַן‬ ‫ְכּנֵ ִסיָּה‬ 'ASAF Recolección. Reconciliar ‫ִכּפֵר‬ Reconocido. Rechazar ‫מָאַס‬ Recibimiento del Shabat ‫ַק ָבּלַת ַשבָּת‬ Recibo ‫ַק ָבּלָה‬ THERUFAH PIRTAH MIRSHAM Rechazar. Despreciar Recibir. Fue Ella KENEISIAH THAGMUL HEKEIR Reconozca TA"AN ‫ָבּנָה ֵשנִית‬ BANAH SHEINIT Recordada. Reclamar KABALAT SHABAT KABALAH KIBEIL KIBEIL LEKABEIL Recibo de Dinero MA'AS ‫ִה ְקרִיא‬ HIKRI' Reclame. Recoleccion ‫אֹסֶף‬ Recompensa ‫ַתּגְמוּל‬ Recompensa ‫ָשכָר‬ TAVA" 'OSEF SHAJAR Ganancia. Pago ‫גְּמוּל‬ Recompensa. Obtener ‫זָנַח‬ ZANAJ ‫ִקבֵּל קִיבֵּל‬ ‫ְל ַקבֵּל‬ ‫ַתּקְבּוּל‬ Reciproca THAKBUL Reciproco ‫ֳהדִיד‬ ‫ָתבַע‬ Recoger.Diccionario Español-Hebreo Receta ‫תְּרוּפָה ִפּ ְרטָה‬ ‫ְשם‬ ָ ‫ִמר‬ Despreciar. Reconozca ‫ִהכִּיר‬ HIKIR Reconstruir NJR Recordada. Colectar. Recompensa Recompensar ‫ִה ְרוַי ַח‬ HIRVAYAJ ‫נָתַן ָשכָר גָּמַל‬ NATAN SAJAR GHAMAL Complete. Pago. Fuiste ‫ֻהזְ ַכּ ְר ְתּ אַ ְתּ‬ HUZKARTH 'ATH 263 . Coleccion ‫אָסַף‬ ‫ֳהדִידָה‬ HADIDAH Recitar HADID Demandar. Ser ‫נִכַּר‬ HISHLIM ‫רכנ‬ ‫ֻהזְ ְכּרָה הִיא‬ HUZKERAH HI' GHEMVL GHAMAL KIFEIR NIKAR Sepa. Reunión Colecta.

Serás ‫ֻמזְ ָכּרֶת ֳאנִי אַ ְתּ‬ ‫הִיא‬ Recordadas. Será El ‫יֻזְכַּר הוּא‬ Recordado. Recta ‫ֻהזְכְּרוּ הֵם הֵן‬ Recordar HUZKERU HEIM HEIN ‫ֻשּרֶת‬ ֶ ‫ְמי‬ ‫ְיוּשּרֶת‬ ֶ ‫מ‬ ZAJAR Rectángulo ‫ִשרָה‬ ְ‫י‬ ‫ַמ ְלבֵּן‬ MALBEIN MEYUSHERET MEYUSHERET Rectitud ‫זָכַר‬ Justicia. Fueron Ustedes MUZKARET 'ANI 'ATH HI' Recordadas. Es M Recordado a.Diccionario Español-Hebreo Recordada. Fuiste ‫ֻהזְ ַכ ְר ָתּ אַתָּה‬ Recordado. Soy Eres Es F ‫ֻתּזְכַּר הִיא‬ THUZKAR HI' Recordada. Serás ‫ֻתּזְכַּר אַתָּה‬ HUZJARTHA 'ATHAH THUZKAR 'ATHAH Recordado. Fue El ‫ֻהזְכַּר הוּא‬ Recordado. Seran Ustedes MUZKAROT 'ANAJNU 'ATHEN HEIN Recordados. Seré ‫ֻאזְכַּר ֳאנִי‬ Recordado a Fuí Recordados. Seremos THUZKARI 'ATH Recordadas. Fuimos ‫ֻהזְ ַכּרְנוּ‬ ‫ֳאנַחְנוּ‬ HUZKARNU 'ANAJNU Recordados. Soy. ‫ְצ ָדקָה‬ 264 . Eres. Seran Ellas Recordadas. Somos Son ‫ֻתּזְ ַכּ ְרנָה הֵן‬ ‫ֻהזְ ַכּ ְרתֶּן אַתֶּן‬ HUZKARTHEN 'ATHEN ‫ֻתּזְ ַכּ ְרנָה אַתֶּן‬ THUZKARNAH HEIN ‫ֻמזְכָּרוֹת ֳאנַחְנוּ‬ ‫אַתֶּן הֵן‬ Recordado. Somos Son Ellos ‫ֻתּזְכְּרוּ אַתֶּם‬ THUZKERU 'ATHEM ‫ֻמזְ ָכרִים‬ ‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּם‬ ‫הֵם‬ MUZJARIM 'ANAJNU 'ATHEM HEIM Recordados as Fueron Ellos Ell Correcta. Fueron Ustedes ‫ֻהזְ ַכ ְרתֶּם אַתֶּם‬ Recordados. Seran Ustedes Recordados. Será Ella Recordada. Seran Ellos ‫אַ ְתּ ֻתּזְ ַכּרִי‬ ‫יֻזְכְּרוּ הֵם‬ YUZKERU HEIM ‫ֳאנַחְנוּ נֻזְכַּר‬ NUZKAR 'ANAJNU HUZKAR HU' YUZKAR HU' ‫ֻמזְכָּר ֳאנִי‬ ‫אַתָּה הוּא‬ MUZKAR 'ANI 'ATHAH HU' 'UZKAR 'ANI HUZJARTHEM 'ATHEM THUZKARNAH 'ATHEN ‫ֻהזְ ַכּ ְרתִּי ֳאנִי‬ HUZKARTHI 'ANI Recordados.

Reducir ‫ִקצֵּץ‬ GHA'AL Reembolso ‫גְּאוּלָה‬ GHE'ULAH RESHATOT Redimido ‫גְּ ֻאלָּה‬ GHE'ULAH PIDYOM PIDYON Redención del primogénito 'AJLAMAH RESHET MA"AREJET YESHU"AH MARPEI' ‫הֶחזֵר‬ HEJZEIR Pensar Profundo.Diccionario Español-Hebreo YISHRAH Rectitud ‫ֶצדֶק‬ Rectitud Correcto. Refexionar ‫ִה ְת ַעמֵּק‬ Delicada. Curando. Recuperació ‫ַמ ְרפֵּא‬ ‫אַ ְח ָלמָה‬ HIT'OSHSHOT Recuperacion de enfermedad Apelación. Refiguio ‫ִשגָּב‬ ְ‫מ‬ Delicado. Recurso ‫עִרעוּר‬ Red ‫ֶשת‬ ֶ‫ר‬ Redacción. Refinada ‫ֳעדִינָה‬ HIT"AMEIK "ADINAH PADAH KITSEITS Cambio. Redención ‫ִפּדְיוֹם ִפּדְיוֹן‬ Victoria. Derecho ‫ָשר‬ ָ‫י‬ TSEDAKAH ‫ֻשּר‬ ָ ‫ְמי‬ ‫ְיוּשּר‬ ָ ‫מ‬ MEYUSHAR MEYUSHAR Recuerdo YASHAR ‫זֵכֶר‬ ZEIJER Curación. Asesoria Editorial ‫ַמ ֳע ֶרכֶת‬ Rescate. Rescatar ‫גַּאַל‬ Cortar. Recto TSEDEK Recto. Redención ‫יְשוּעָה‬ Recuerdo S ‫ַמזְ ֶכּרֶת‬ MAZKERET Recuperación ‫הִתאוֹששוֹת‬ "IR"UR Redención ‫פִּידְּיוֹן ַהבֵּן‬ Redes Redención Redimir. Refinado ‫ָעדִין‬ HEJELIF MISGHAV "ADIN 265 . Salvar Redención de los prisioneros ‫פִּידְּיוֹן‬ ‫ְשבוּיִים‬ PIDHYON SHEVUYIM ‫פִּידוֹן ַהבֵּן‬ PIDHYON HABEIN Redención del primogenito ‫ְשתוֹת‬ ָ‫ר‬ Redimida ‫פְּדוּיָה‬ ‫פָּדוּי‬ PIDON HABEIN PEDUYAH ‫ָפּדָה‬ PADUY Redimir. Reemplazo ‫ֶה ֱחלִיף‬ Fortaleza.

Confiar MANOS Refutación NIMNA" MAKREIR MEKAREIR MAJSEH Refugio M PASHAT KEIRAR TSINEIN TSINUN Refuerce HISHTHAKAF MUKLAT HIKELIT SIRGHEIL RAShAM HIKLIT Registro ‫ְשמָה‬ ָ ‫ַהר‬ HARSHAMAH 266 . Comparar ‫ָשל‬ ַ‫מ‬ ‫ַמ ָתּנָה‬ MATHANAH ZEVED ‫מְחוֹזוֹת‬ SATAR MATHANAH ZARAK Regiones ‫ַמ ְקרֵר‬ ‫ְמ ָקרֵר‬ Refugiarse. Regar ‫זָרַק‬ Regalo SHAY Regalos ‫ַמתָּנוֹת‬ MATHANOT Región ‫מָחוֹז‬ MAJOZ Regir. Reforzar ‫ָשט‬ ַ‫פּ‬ ‫נִ ְמנַע‬ JIZORET Abstenerse. Quitar. Refresco.Diccionario Español-Hebreo Visto atravéz. Refrenarse Gaseosa. Ser ‫ִש ַתּקַּף‬ ְ‫ה‬ Remover. Dadiva ‫זֶבֶד‬ Lanzar. Destruir ‫ַשאֵת‬ ְ‫מ‬ Regalo ‫ַמ ָתּנָה‬ MAS'EIT Regalo. Tributo. Dominar MEJOZOT ‫ָשלַט‬ SHALAT ‫ִס ְרגֵּל‬ MASHAL Delinear. Dirigir ‫ִכּוֵּן‬ KIVEIN Refrán ‫חִזֹּרֶת‬ GAZOZ SHORAShIM Refugio ‫ִחזֵּק‬ Refrigerador Regalo ‫ָחסָה‬ JIZEIK ‫ַמ ְחסֶה‬ Refugio F ‫מָנוּסָה‬ ‫מָנוֹס‬ ‫ִפּ ְרכָה פִּי ְרכָה‬ JASAH MANUSAH Refunfuño ‫רִטּוּן ִמלְמוּן‬ RITUN MILMUN ‫ָסתַר‬ PIRJAH PIRJAH Contradecir. Registrado ‫ֻמ ְקלַט‬ Registrar ‫ָשם הִקלִיט‬ ַ‫ר‬ Registrar ‫ִה ֶקלִיט‬ Regir. Refutar. Dote. Presente ‫ַשי‬ Regalo. Reflejado. Regir Dibujar lineas Grabado. Soda ‫ָשים‬ ִ ‫גַזוֹז שוֹר‬ Refresque ‫ֵקרַר ִצנֵּן‬ Refrigeración ‫צִנּוּן‬ Reflector ‫זַרְקוֹן‬ ZARKON Reforzar.

Regocijo ‫גִּיל‬ Volver. Bromear ‫ֵהלִיץ לִיץ‬ HEILITS LITS 267 . Soberanía ‫ַמ ְלכָּה‬ MALKAH MALKUT ‫מְשוּבָה‬ RAGIL SEIRAV MALKAH Reincididencia ‫ַמ ְכוֵן‬ MAJVEIN SHIKUM Reino. triunfo ‫הַלוּל‬ ‫ִש ְמחָה‬ HALUL Alegría. Regresar ‫ָשב שוב‬ ‫ַתּ ֳקנָה‬ Regular F. Común M ‫ִשקּוּם‬ Rehusar. Real ‫ָמ ַל ְך‬ MALAJ MESHUVAH Reino. Realeza. Reinado SIMJAH SHAV SHVV THAKANAH Reina ‫ָעלַס‬ "ALAS GHIL Regulación ‫ַס ְרגֵל ַשלִּיט‬ ‫ַה ַמּ ְמ ָלכָה‬ ‫ַהמֵאוּ ֶחדֶד‬ HAMAMLAJAH HAMEI'UJEDED Reir. Dominio TSAJAK ‫ַמ ְמ ָלכָה‬ MAMLAJAH Reino Unido MELUJAH ‫ָצחַק‬ ‫ַמלְכּוּת‬ MALKUT MAMLAJAH Reino.Diccionario Español-Hebreo Registro ‫רְשוּמָה עֵדוּת‬ ‫תַּיקלִית‬ Registro RESHUMAH "EIDUT THAYKLIT Registro de control ‫אוֹגֵר ַב ָקרָה‬ 'OGEIR VAKARAH ‫רְשוּמָה‬ ‫ַתּ ְקלִיט‬ RESHUMAH THAKLIT Registro de Empresas ‫ַשּם‬ ָ‫ר‬ ‫תֶברוֹת‬ RASHAM TEVROT Registro de Marcas ‫ַשם ַפּטֶנטִים‬ ָ‫ר‬ Regocijar ‫ָשמַח‬ Regla RASHAM PATENTIM SARGEIL SHALIT Regocijarse SAMAJ Regocijo Regocijo. Común F ‫ְרגִיל ָה‬ Rehabilitación Regulador ‫ָרגִיל‬ REGILHA Regular M. Urgir ‫ֵסרַב‬ ‫ַמ ְלכָּה‬ ‫ַמלְכּוּת‬ Reina Reinar ‫ַמ ְמ ָלכָה‬ Reino. Reinado Reir ‫מְלוּכָה‬ Reino.

Remover ‫ֶה ֱעבִיר‬ Mover. Queda. Reirse SAJAK HITSTAJEIK Relación. Restante Ir en Barco. Reforzar ‫ָשט‬ ַ‫פּ‬ Remover. Saquear ‫ָשלָל‬ Copiar. Quitar. Quitar ‫רוס‬ GHARAR PASHAT SVR Hace Pasar. Tesoro. Remover ‫ֶה ְעתִּיק‬ Vaciar. Remedio ‫ְסגֻלָּה סְגוּלָּה‬ Arrastrar. Remanente Remanente F ‫נוֹ ֶתרֶת‬ Remanente M NOTERET ‫ָשוֹט ָשט‬ ְ‫ל‬ Remolacha ‫ֶסלֶק‬ SHAT LASHOT SELEK Remolcar. Sacar. Remover. Despertador ‫מְעוֹרֵר ָשעוֹן‬ ‫ְש ֵארִית‬ ‫נוֹתָר‬ ‫ְשיָר‬ SHEYAR Resto. Intercurso ‫ַשא‬ ָ ‫ַמּגָּע וּמ‬ ‫יֳַכסִי חוּץ‬ SHIEIJE Relaciones Exteriores Absolver.Diccionario Español-Hebreo Reir. Remolino ‫ִכרְכּוּר‬ Negar. Relevar ‫זִכָּה‬ Religión ‫דָּת אֱמוּנָה‬ Religioso ‫ָדּתִי‬ Reish ‫ר רֵיש‬ ‫ִה ְצ ַטחֵק‬ R REISh Relacionar ‫ִשיֵֶּך‬ ZIKAH Rellena F Relincho ‫ָשעוֹן‬ SHA"ON Relleno M Reloj de Alarma. Arrastrar ‫גָּרַר‬ Remover. Remolcar ‫ָסחַב‬ Círculo. Remover ‫ֵהזִיז‬ SHA"ON ME"OREIR SHE'EIRIT NOTAR Valor. Traducir. Remar ‫ָצ ֳהלָה‬ TSAHALAH MEMULA'AH MEMULA'AH Reloj YAJASI JUTS DHAT 'EMUNAH DHATI ‫ְמ ֻמלָּאָה‬ ‫מְמוּלָאָה‬ MAGHA" UMASA' SEGULAH SEGULAH SAJAV JIRKUR SHALAL HE"THIK PINAH Reno ‫ְראֵם‬ RE'EIM 268 . Remover ‫ִפּנָה‬ HE"EVIR HEIZIZ ‫ְמ ֻמלָּא‬ ‫מְמוּלָא‬ MEMULA' MEMULA' Remanente. Sonreir ‫ָשחַק‬ Sonreir.

Expiar. Retorno. Reparación ‫תִּקּוּן תִּיקּוּן‬ ‫ִפּתְאם ֶפּתַע‬ ‫כְרוּב‬ Renunciar. Ensayo ‫ֳחזָרָה‬ Repollo Descanso. Renta ‫שכִירוּת‬ ‫גֶרֶש‬ SJIRUT Producción. Aplastar ‫ָעצַר‬ Reprobe Reproche. Reprimenda Reprimir. Reposo M ‫מְנוּ ַח‬ Representante ‫נָצִיג‬ MENUAJ NATSIG MA'AFIYAH MA'AFIAH ‫יִצֵּג ליַצֵּג‬ YITSEIG LYATSEIG Reproche. Reparación ‫ַכּ ָפּרָה‬ Reparar. Reproche República Centro Africana ‫ֶח ְרפָּה‬ JERPAH ‫ַה ְקּהִילִייָּה‬ ‫ַה ֶמּ ְרכַּל‬ ‫אַ ְפרִי ָקנִית‬ HAKHILIYAH HAMERKAL 'AFRIKANIT 269 . Reposteria ‫ַמ ֳאפִייָּה‬ ‫ַמ ֳא ִפיָּה‬ MAJAL KAPARAH JAZARAH MENUJAH VITHEIR NATASH HIFKIR THIKUN THIKUN PIT'M PETA" JERUV Descanso. Renunciar Propiedad ‫ִה ְפקִיר‬ Corrección. Reptar THOJAJAH THOJAJAT "ATSAR THOJAJAH THOJAJAT ‫ָרמַש‬ RAMASH ‫תּוֹ ָכחָה‬ ‫תּוֹ ַכחַת‬ ‫יָכַח‬ YAJAJ Verguenza. Retoño. Reprimenda ‫תּוֹ ָכחָה תּוֹ ַכחַת‬ Represente Arrastrarse. Dejar. Reconciliar ‫ִכּפֵר‬ KIFEIR De Repente. Salario. Reposo F ‫מְנוּחָה‬ Pasteleria. Repentinamente Repetición. Renuevo ‫יוֹנֵק‬ Renunciante ‫וִיתּוּר‬ YONEIK VITHUR Renuncia. Alquilar ‫ִשכִּר‬ ְ‫ה‬ ‫ֶה ְחכִּיר‬ HISKIR GERESH HISHKIR HEJKIR Niño de Pecho.Diccionario Español-Hebreo Sueldo. Renta Rentar ‫ִשכִּיר‬ ְ‫ה‬ Rentar. Perdonar ‫ָמחַל‬ Expiación. Renunciar ‫נָטַש‬ Abandonar. Desistir ‫וִיתֵּר‬ Abandonar.

Requiere ‫ִבּקֵּש ביקש‬ ‫ְל ַבקֵּש‬ ‫הִדוּר ִמ ִצוָוה‬ ‫מוּ ְכרָח‬ ‫ֻמ ְכרָח‬ MUJRAJ MUJRAJ Resagarse ‫ָסחַף‬ SAJAF BIKEISh VYKSh LEVAKEISh Acrecentar. Resaltar el ritual ‫ָהרֶפּוּ ְבּלִיקָה‬ ‫הַדּוֹמִינִי ָקנִית‬ ‫ָפּדָה‬ HIDUR MITSIVAVH Redimir. Resolucíon ‫ַה ְח ָלטָה‬ DHAR V HAJLATAH 270 . Reservar luga ‫ַהזְמִין‬ Reservé lugar ‫ִהזְ ַמנְתִי‬ ‫מָקוֹם‬ MILV'IM HAZMIN HIZMANTI MAKOM Resfriarse. Redención ‫ִפּדְיוֹם ִפּדְיוֹן‬ Rescribir ‫ָכּתַב שוּב‬ Reserva natural ‫ְשמוּרַת ַה ֶטּבַע‬ PIDYOM PIDYON SHEMURAT HATEVA" Reservas ejército ‫מִלּוּאִים‬ PADAH KATAV SHUV Invitar. Mantenerse Firme ‫ִה ְתיַצֵב‬ HITYATSEIV SHAJUN GHUR Morar en. Rescatar Rescate. Viviendo F ‫ְשכוּנָה‬ SHEJUNAH Residiendo M. Residir en ‫דָּר ב‬ Decisión. Pescar Resfrio Residencia ‫ִה ְת ָקרֵר‬ Residencia HITKAREIR ‫גְבוּל דִירָה‬ ‫ִשכָּן‬ ְ ‫מְגוּרִים מ‬ ‫מָעוֹן‬ ‫מְגוּרִים‬ MEGURIM Habitante. Residente ‫תּוֹשב‬ ָ ‫ָשכוּן‬ ‫גּוּר‬ THOSHAV GEVUL DIRAH MEGURIM MISHKAN MA"ON Residiendo F. Ordear. Vivir en. Residir ‫בשי‬ Residir Residir.Diccionario Español-Hebreo República Checa ‫ֶצ ְכיָה‬ TSEJEYAH Requerida ‫מוּ ְכ ַרחַת‬ ‫ֻמ ְכ ַרחַת‬ República Dominicana HAREPUBLIKAH HADHOMINIKANIT Requerido MUJRAJAT MUJRAJAT Pide. Viviendo M Morar. Vivir ‫זָבַל‬ YSHV ZAVAL Resistir.

Retornar KALAT ‫תְּשוּבָה‬ ‫ַמ ֳענֶה‬ ‫ְשיָר‬ SHEYAR ‫ֳשבָה‬ ָ ‫ָשב ה‬ ֵ‫ה‬ HASHEIV HASHAVAH ‫ִמ ְסעָדוֹת‬ MIS"ADOT Restaurar. ‫ֳשבָה‬ ָ ‫ָשב ה‬ ֵ‫ה‬ JAZAR 271 . Restante Restaruante. Extremidad ‫תּוֹצָאָה‬ Retirar agua. Restauración Restaurante ‫בֵּית אֹכֶל‬ Restaurantes BEIT 'OJEL Restaurar. Respirar ‫נָפַח‬ Responde una Pregunta ‫כָּבוֹד‬ KAVOD Respirar NESHEM ‫ָשם‬ ַ‫נ‬ NASHAM ‫ָלהַט‬ NAFAJ Arder. Bombear. Absorve ‫ִשאב‬ ְ ‫ָשאַב ל‬ Retorcer ‫ָסחַט ָמלַק‬ JALATS HEJEZIR SHE'EIRIT TSARAR THOTSA'AH SHA'AV LISH'V SAJAT MALAK ‫ָחזַר‬ NIMTSAH Retornar. Recargar ‫ִש ְחזַר‬ Resto ‫יֶתֶר‬ SHIJZAR YETER Resto ‫ְשאָר‬ SHE'AR Resucitación ‫ִה ֳחיָיאָה‬ HIJAYAY'AH Absorber. Hostilisa ‫ָצרַר‬ Resultado.Diccionario Español-Hebreo Respaldo ‫גִיבוּי‬ Honor. Sacarse el zapato ‫ָחלַץ‬ Escurrirse. Queda. Remanente ‫ְש ֵארִית‬ Amarrar. Resplandecer ‫עוֹנֶה עַל‬ ‫ְש ֵאלָה‬ Contestar. Respiración ‫ֶשם‬ ֶ‫נ‬ Inflar. Revocar ‫ְה ֱחזִיר‬ Resto. Pensión ‫ִמ ְס ָעדָה‬ MIS"ADAH Retorno. Respeto GIVUY Alma. Responder ‫ָענָה ַלעֳנוֹת‬ LAHAT "ANAH LA"ANOT "ONEH "AL SHE'EILAH Respuesta ‫ַמ ֳענֶה תְּשוּבָה‬ Respuesta MA"ANEH THESHUVAH Respuestas ‫תְּשוּבוֹת‬ THESHUVOT THESHUVAH MA"ANEH Remanente. Retorcerse ‫נִ ְמצָה‬ Volver. Retener ‫ָקלַט‬ Retirarse. Restringir. Arrepentir ‫ָשב לָשוּב‬ Retorno.

Pintura ‫ָצמַח‬ ‫ָקרָה‬ KARAH Reunirse KANAS ‫נִ ְפגַּש‬ ‫ל ִה ָפּגֵש‬ ‫להִי ָפּגֵש‬ NIFGHASH LHIPAGEISH LHIPAGEISH Descubrimiento. Retoño ‫זֶרֶד‬ ZERED Retoño Retoñar. Reverencia ‫עֳבוֹדָה‬ Reusar ‫ֵמאֵן‬ GHILAH LEGALOT "AVODAH GHILUY GHILUY YER'AT SHAMAYM Reversa ‫הִפּוּ ְך‬ HIPUJ 272 . Mimbrera ‫נֵצֶר‬ Brote. Congregar Reunión ‫ֵעדָה‬ "EIDAH Reunión KENEISIAH ‫ֶלקֶט‬ LEKET Suceder. Renuevo ‫יוֹנֵק‬ Retracción ‫ֳשבָה‬ ָ‫ה‬ YIJUR Retraso ‫פִיגֵר‬ ‫צִיּוּר‬ Retrato. Retoño. Retorno. Reunió ‫ְכּנֵ ִסיָּה‬ Reunión de Diasporas ‫קְבּוּץ גָּלוּיוֹת‬ Reunir. Servicio. Brotar NEITSER ‫יִחוּר‬ TSAMAJ Niño de Pecho.Diccionario Español-Hebreo SHAV LASHUV Repetición. Revelación ‫גִּילּוּי גִּלּוּי‬ MEI'EIN Revele. Reunión ‫תְּמוּנָה‬ THEMUNAH TSIUR Reunió. Reunir KEBUTS GHALUYOT ‫ָכּנַס‬ ‫אָסַף ֶלאֳסף‬ 'ASAF LE'ASF 'ASAF LE'ASF Recolección. Retoñar. Ensayo ‫ֳחזָרָה‬ Restauración Retorno JAZARAH HASHEIV HASHAVAH ‫ֳחזָרָה‬ ‫ִה ֳחזָרָה‬ ‫ֳשבָה‬ ָ‫ה‬ JAZARAH HIJAZARAH HASHAVAH Germinar. Reunió YONEIK HASHAVAH FIGEIR Retrato. Descubra. Exponga ‫גִּלָּה ְלגַלּוֹת‬ Reverencia ‫יֶראַת ָשמַים‬ Trabajo. Pintura ‫אָסַף ֶלאֳסף‬ Reunió.

Rimar ‫ָשק‬ ַ‫ח‬ Rimona ‫רִימוֹנָה‬ Rio. Rogar. Canal. Arreglado ‫מְתוּקָּן‬ Revisar. Hechar suertes Adornar. Nilo. Orar ‫ִה ְת ַפּלֵּל‬ ‫ללפתהל‬ HITPALEIL LHTFLL Rica ‫ֳשירָה‬ ִ‫ע‬ Rico "ASHIRAH Riel.Diccionario Español-Hebreo Revestir ‫זִיג‬ ZIG Corregido. Revisado. Barra de hierro ‫ָמטִיל‬ Riesgo ‫סִיכּוּן‬ ‫ָשיר‬ ִ‫ע‬ "ASHIR Riel. Desear. Revisar ‫ָבּדַק ִלבְדּק‬ Revisión. Via Ferrea MATIL ‫ַבּ ְרזֶל ְמ ִסלַּת‬ MESILAT BARZEL ‫ִהגְרִיל גרל‬ SIKUN Rifar. Revolver ‫ָפּעַם‬ Revolver V 'EKDHAJ Revuelta ‫ֶמרֶד‬ ‫ֶמלֶך סוּרִי‬ Rey ‫ֶספֶר ְמ ָלכִים‬ SEFER MELAJIM JAZARAH HEJEZIR PA"AM ‫ָסבַב ִסבֵּב‬ ‫ִהסְתּוֹבֵב‬ ‫ֶמ ֶל ְך‬ MELEJ Reyes MELEJ SURI Reyes. Revolver ‫ֶא ְקדָּח‬ Corregida. Corregir Hacer Brilla ‫ִהגִי ַהּ‬ Revista Mensual ‫יַרְחוֹן‬ METUKAN HIGIAH YARJON Revolución ‫ַמ ְה ֵפּכָה‬ MAHPEIJAH Pistola. regreso ‫ֳחזָרָה‬ Restaurar. Revocar ‫ְה ֱחזִיר‬ Impeler. Arreglada ‫מְתוּ ֶקּנֶת‬ Inspeccionar. Meljim BADAK LIVDHK SAVAV SIBEIV HISTHOVEIV MERED Rey sirio METUKENET ‫ְמ ָלכִים‬ MELAJIM Rezar. Revisada. Rio ‫יְאר יאור‬ Ríos ‫נְהָרוֹת נְ ָהרִים‬ JASHAK RIMONAH Río YE'R Y'VR ‫ֳשירוּת‬ ִ‫ע‬ "ASHIRUT ‫נָהָר‬ NAHAR Riqueza NEHAROT NEHARIM Riqueza HIGRIL GRL ‫עוֹשר‬ ֶ ‫עֹשר‬ ֶ "OSHER "OSHER Fuerza. Riqueza ‫ַחיִל‬ JAYIL 273 .

irrisión ‫ְשחוֹק‬ Risas SEJOK Riso de Cabello ‫ַמ ְח ָלפָה‬ MAJLAFAH Ritualmente Puro. Verter ‫ָקלַח‬ KALAJ ‫ָסבַב‬ "ATAR Voltear. Devastación ‫ְמ ֻס ְלסָל‬ ‫מְסוּ ְלסָל‬ GHANAV 'ALON Saqueo. Rivalizar ‫ִה ְת ָחרָה‬ Rizado M MESULSELET MESULSELET Riña. Orar ‫ִה ְת ַפּלֵּל‬ ‫ללפתהל‬ Roja F HITPALEIL LHTFLL Rojez ‫ֳא ַד ְמדָּם‬ 'ADUMAH 'ADUMAH Rojo M 'ADAMDHAM Rollo ‫ֶמגִלָּה ֶמגִילָּה‬ MEGILAH MEGILAH ‫ֳא ֻדמָּה‬ ‫אֳדוּמָּה‬ ‫אָדֹם אָדוֹם‬ 'ADOM 'ADOM Rollo. Robo HITJARAH KILIAH VAZAZ Roble KESHEIRAH MESULSAL MESULSAL SIJSUJE Robar ‫צוֹחֵק‬ ‫ֶב ֶר ְך‬ SAVAV BEREJ Rodillas VEREJ ‫ִבּ ְר ַכּיִם‬ ‫םייכרב‬ BIRKAYIM VRJYYM Rezar. Coronar ‫ִכּ ִליָה‬ 'ALON BAZ Robo. Violencia. Rodear. Piedra ‫ֶאבֶן‬ Robo Robo. Circundar ‫ִכּתֵּר כִּיתֵּר‬ Rodilla ‫ֶבּ ֶר ְך‬ KITHEIR KITHEIR Codo. Fritura ‫כְּרוּכִית‬ KERUJIT 274 . Pelea ‫ִסכְסוּ ֶך‬ ‫ָבזַז‬ Riñón ‫אַלוֹן‬ Robar ‫בַּז‬ Roble ‫שוֹד שֹד‬ Roca. Honesto Rizada F ‫ָשר‬ ֵ‫כּ‬ KASHEIR ‫ְמ ֻס ְל ֶסלֶת‬ ‫מְסוּ ְל ֶסלֶת‬ TSOJEIK Ritualmente Pura. Botín SHOD SHOD Rodear ‫ָעטַר‬ ‫אַלוֹן‬ ‫הִתפַּרצוּת‬ ‫גָּזַל‬ GHAZAL Rociar.Diccionario Español-Hebreo Risa. Honesta ‫ְשרָה‬ ֵ‫כּ‬ Competir. Rodilla ‫גָּנַב‬ HITPARTSUT 'EVEN Rodear. Rogar.

Rollo de Rut. Ropa Interio ‫ַתּחְתּוֹנִים‬ Ropas. Romper Sarampión. Alacenas ‫אֳרוֹנוֹת‬ Roperos. Vestimenta BEGED THAJTHONIM ‫ְבּגָדִים‬ ‫ַמלְּבּוּש‬ BEGADIM MALBUSH Ropas usadas M. Vestimenta ‫ֶבּגֶד‬ Bombacha. Roncha ‫ַח ֶצּבֶת‬ Cerner. Calzón. Flor ‫רוֹז ָמרִין‬ Rosado M ‫וָרֹד וָרוֹד‬ BELA'OT 'ARONOT Rosada F ‫וְ ֻרדָּה וְרוּדָּה‬ Rosca. Queque ‫ַכּ ַע ְך‬ ROZMARIN ‫ַצנִים ְצנִימִים‬ TSANIM TSENIMIM 'ARON VEGADIM 'ARONOT VAROD VAROD Roscon. Rondar ‫ִרחֵף‬ Ropa ‫בַּד‬ Rompecabezas ‫ַפּזֶל‬ ‫מְעוּיָן‬ PAZEL Romper ‫ִשבּר‬ ְ ‫ָשבַר ל‬ SHAVAR LISHBR Romper. Gabinetes. Arcas ‫אֳרוֹנוֹת‬ Rosa Marina. Roscones ‫ַצנִים‬ ‫ְצנִימִים‬ TSANIM TSENIMIM 275 . Harapos M ‫ְבּ ָלאִים‬ ‫אָרוֹן ְבגָדִים‬ 'ARON Ropero para Ropas Roperos. amistad ‫רוּת ֶמגִילָּה‬ ‫רוּת‬ RUT MEGILAH RUT Romania ‫רוֹ ַמנִיָה‬ Rombo ROMANIAH ME"UYAN Adivinanza. Rasgar ‫ָקרַע‬ JATSEVET BAD Ropa blanca ‫ִבגְדֵי ָלבָן‬ VIGDEI LAVAN Ropa Interior. Harapos F ‫ְבּלָאוֹת‬ Ropero. Rollo de Ester.Diccionario Español-Hebreo Ester. Roscones BELA'IM VERUDHAH VERUDHAH KA"AJ Roscon. Presionar ‫ָפּרַץ‬ ‫ִשבֵּר‬ KARA" Quebrar. Rompecabezas ‫חִידָה מְבוּכָה‬ Romper. Lencerías ‫ְל ָבנִים‬ LEVANIM Ropas usadas F. Arca ‫אָרוֹן‬ JIDAH MEVUJAH PARATS SHIBEIR RIJEIF Ropa. estrell ‫ֶמגִילַּת ֶא ְסתֵר‬ MEGILAT 'ESTEIR Rut.

Gruñir ‫נָהַם‬ ‫ִרבָּס ָחמִיץ‬ Sonora. Roza ‫שוֹשן‬ ָ Lirios. Ruidoso HAMAH NAHAM RIBAS JAMITS Sonidos. Hacer ‫ִשחֵת‬ Brecha. Ruido ‫ֶהגֶה‬ HEGEH Ruidosa ‫ֶשת‬ ֶ ‫רוֹע‬ HAGA'IM HAGAYIM RO"EShET ‫ֶשת ְבּהִירָה‬ ֶ ‫רוֹע‬ ‫גֵּסָּה‬ ‫רוֹעֵש ָבּהִיר‬ ‫גַּס‬ Sonoro. Fraccion ‫ֶשבֶר‬ MEJITHAH ZAMIR SHEVER 276 . Arrulle ‫ָרעַם‬ Rugir. Roza ‫סִבּוּבִי‬ ‫בְּקוֹל בְּקוֹל‬ ‫גָּדוֹל‬ RO"EISH BAHIR GHAS Ruidoso RO"EISh BEKOL BEKOL GHADOL Destrucción. Destrucción ‫ְמ ִחתָּה‬ Canción. Círculo de tráfico ‫מַעגַל תְּנוּעָה‬ ‫כִּיכַּר תְּנוּעָה‬ SIBUVI Lirio. Ruidosa ‫ֳהגָאִים ֳהגָיִים‬ Sonido. Rozas SHOSHAN Ruanda ‫רוּאַנְדָה‬ ‫אֹדָם ַכּדְכֹּד‬ Ruben ‫גַּ ְלגַּל‬ Rubor ‫ִה ְת ַחנֵּן‬ Bramir. Rugir Ruedas ‫ָהמָה‬ HITJANEIN Rugido.Diccionario Español-Hebreo Cara. Perdida ‫אַ ְבדָן אָ ְבדָן‬ Saquear. Rostro ‫ָפּנִים‬ Rotativo PANIM Rotonda. Ruidos ‫גַּ ְלגַלִּים‬ GHALGALIM RA"AM Ruibarbo ‫אָדַם‬ 'ADAM GHALGHAL Implore. Gruñido. Ruina. Ruegue misericordia ‫רְאוּבֵן‬ RE'UVEIN 'ODAM KADKOD Rueda ‫שוֹשנּוֹת‬ ַ ‫שוֹשנִּים‬ ַ SHOSHANOT SHOSHANIM RU'ANDAH Rubí ‫שוֹשנָּה‬ ַ SHOSHANAH MA"GAL THENU"AH KIKAR THENU"AH Lirio. Ruidoso RO"ESHET BEHIRAH GHEISAH Sonoro. Ruiseñor ‫זָמִיר‬ Ruptura. Ruina. Ruptura ‫ֶפּרֶץ‬ 'AVDAN 'AVDAN SHIJEIT PERETS ‫רוֹעֵש‬ Ruina.

Ser. Conocimiento ‫בִּינָה‬ BINAH Sabiduría. Arrancar Saborizante TA"AM ‫סַח‬ SAJ TA"AM ‫חוֹ ְמרִי ַטעַם‬ ‫וְרֵיח‬ JOMRI TA"AM VEREIJ Arrancado. Sacado. Shabat SHABAT ‫ַשבִיעִי‬ ְ ‫יוֹם ה‬ ‫ַשבָּת יוֹם‬ ‫ַשבָת‬ YOM HASHVI"I SHABAT YOM SHAVAT Cortina. Saborear Sabroso ‫ְט ַעמִים‬ TE"AMIM ‫ָטעַם‬ ‫ָטעִים‬ TA"IM Sacar. Remover ‫ֶה ֱעבִיר‬ NISAJ HE"EVIR Parcializar. Acento Saboreó. Hacer Familiar. amistad ‫רוּת ֶמגִילָּה‬ ‫רוּת‬ ‫ַכּ ְפרִי‬ ‫רוּת‬ RUT Ruta. Ser ‫נִסַּח‬ Hace Pasar. Conocer ‫ִהכִּיר ְל ַהכִּיר‬ Sabia. Listo. Lista. Inteligente F ‫ֳח ָכמָה‬ ‫ָח ְכמָה‬ HIKIR LEHAKIR JAJAMAH Sabiduria. Sendero ‫ַמסְלוּל‬ MASLUL RUT MEGILAH RUT Shabat. Curso. Tela de carpa. Sacar Cara ‫ָשא ָפּנִים‬ ָ‫נ‬ Retirarse. Sacar. Rollo de Rut. Sabana ‫יְרִיעָה‬ Saber ‫יָדַע ָל ַדעַת‬ YERI"AH YADA" LADA"AT Saber. Aptitud Sabiduría ‫בִּינָה ָח ְכמָה‬ ‫ָחכְמוֹת‬ Sabio. Saborear ‫ָטעַם‬ JAJMAH JAJAM BINAH JAJMAH JAJMOT Sabor.Diccionario Español-Hebreo Rural F ‫ַכּ ְפרִית‬ Rural M KAFRIT Rusia ‫רוּ ִסיָה‬ KAFRI Rut RUSIAH Rut. Sacarse el zapato ‫ָחלַץ‬ NASA' PANIM Sacerdote ‫כֹּהֵן‬ Sacerdotisa ‫כֹּ ֶהנֶת‬ KOHEIN JALATS KOHENET 277 . Inteligente M ‫ָחכָם‬ Saboreó. Razón. Sabado ‫ַשבָּת‬ Sábado.

Renta ‫שכִירוּת‬ Salero ‫מִל ִחיָה‬ Salado Salida de Emergencia. Ser ME"ILON Ofrenda. Salida KORBAN MELAJ HUMLAJ Salir ‫ְמעִילוֹן‬ ‫יָצָא ָלצֵאת‬ YATSA' LATSEI'T Saliva. Hartar ‫טעל ִה ְלעִיט‬ Saco. Salario. Este. Aguja ‫צְנּוֹרָה‬ TSENORAH "AZAV HITFATR HIFASIK JADAL YTS' Salmo ‫ִמזְמוֹר‬ Salmón MIZMOR Salmos Salomón ‫ְת ִהלִּים‬ ‫ָלכִיס‬ LAJIS ‫ַהלֵל‬ TEHILIM Salmos de oración ‫ְשלֹמֹה‬ Salón ‫סָלוֹן‬ HALEIL 278 . Gasto ‫יְצִיאָה‬ YETSI'AH Salida de baño MOTSA' ‫חֳלוֹק רַחצָה‬ JALOK RAJTSAH Salir PARSHEDON ‫ַעזַב ִה ְתפַטר‬ ‫ִה ָפסִיק ָחדַל‬ ‫אצי‬ HITNA"EIR MEMULAJ MEMULAJ MILJIAH ‫מוֹצָא‬ RAJAF MEMULAJAT MEMULAJAT SJIRUT Descenso. Sacudirse ‫ָקדַש‬ Sal ‫ֶמלַח‬ ‫זֶבַח‬ ZEVAJ Sacudir Sagrado. Pasillo ‫ְשדוֹן‬ ְ ‫ַפּר‬ Sale ‫ְמ ֻמ ַלּחַת‬ ‫מְמוּ ַלּחַת‬ ‫ְמ ֻמלָּח‬ ‫מְמוּלָּח‬ ‫יוֹצֵא‬ YOTSEI' Salida.Diccionario Español-Hebreo Saciar. Temblar ‫ָרחַף‬ ‫ִה ְתנַעֵר‬ NI"NA" NV" Liberarse. Chaqueta HIL"IT L"T Sacrificar ‫זָבַח‬ ‫ָק ְרבָּן‬ Sacudir. Sacrificio ZAVAJ Sacrificio ‫נִ ְענַע נוע‬ KADASH Sala de emergencias Salado ‫ַחדַר מִיוּן‬ Salado JADAR MIUN ‫ֻה ְמלַח‬ Sueldo.

Salvar ‫גַּאַל‬ GHA'AL Salvar. Parir. Herradura ‫ַסנְדָּל‬ SANDHAL 279 . Shmuel. brindis BERI'UT Saludable y entero Salutación ‫ְשלֵם‬ ָ ‫ָבּרִיא ו‬ Saludos a ‫הוֹשע‬ ֵ ‫ֶספֶר‬ SEFER HOSHEI" Redimir. Ser ‫נוֹשע‬ ַ Salvar. Cortar ‫ָקפַץ‬ TEJINAH Salud ‫ְבּרִיאוּת‬ KAFATS Salúd. Explotar ‫נִצֵל‬ NITSEIL Salvar ‫ִהצִּיל ָשמַר‬ ‫ָחסַך‬ ‫ִישת‬ ַ ‫ְדר‬ ‫ָשלוֹם ְל‬ DERISAT SHALOM LE Salva HATSDHA"AH Oseas. Su nombre D os ‫הוֹשי ַע‬ ִ ‫ְבּרִיאָה‬ BERI'AH Sandalia. Salvarse ‫נִצַּל‬ A no ser que. Excepto ‫לוּלֵא לוּלֵי‬ Samej ‫ס ַסמֶך‬ Salve. Salvación ‫ְל ַחיִים‬ LEJAYIM BARI' VESHALEIM ‫ַה ְצ ָדּעָה‬ JAROSET JAROSET ‫ִמ ִלּבַד חוֹץ‬ ‫ִמ ִבּלִעדַי‬ MILIVAD JOTS MIBILI"DAY Salvado. Parir. Salvar ‫ִהצִיל‬ NOSHA" HIMLIT HIMLITAH HITSIL HITSIL SHAMAR JASAJ Liberarse. Animal ‫ִה ְמלִיטָה‬ Entregar. Entregue NITSAL HOSHIA" Samaria LULEI' LULEI Sanatorio ‫ֶספֶר ְשמוּאֵל‬ Samuel BEIT HAVRE'AH MIVRO'AH ‫ְשמוּאֵל‬ SHEMU'EIL Sana SEFER SHEMU'EIL ‫בֵּית ַה ְברְאָה‬ ‫ִמ ְברָאָה‬ ‫שמְרוֹן‬ SHMRON S SAMEJ Samuel. condimento de Pascua ‫חֳרֹסֶת‬ ‫חֳרוֹסֶת‬ Saltar. Salvo.Diccionario Español-Hebreo SHELOMOH Salsa ‫רֹטֶב רוֹטֶב‬ ROTEV ROTEV Salsa Tahini ‫ְטחִינָה‬ SALON Salsa. Animal ‫ִה ְמלִיט‬ Salvar. Ayudado.

Santisimo ‫קוֹדֶש‬ ‫ָשים‬ ִ ‫ָקד‬ KIDEISH KODESh KADASHIM Santísimo. Saqueo ‫ְשסָּה‬ ִ‫מ‬ BOZAZ ‫ַשסָּה‬ Sarampión. Sapo MIKDHASH Negar. a Nosotros ‫ְשנוּ‬ ָ ‫ִקדּ‬ KIDHSHANU ‫ָכּרִי ְך‬ KARIJ Santa BARI' Santidad ‫דָּם‬ ‫ְדוֹשה‬ ָ ‫ק‬ KEDOSHAH Consagrar. Templo ‫ִמ ְקדָּש‬ Saqueador. Ladron ‫בּוֹזַז‬ Saquear. Ruina. Santificar ‫ִקדֵש‬ Santo de santos. Robo Rana. Remover. Saquear ‫ָשלָל‬ ‫אוֹנֶס‬ SHIJEIT Violación. Lugar ‫ְדּבִיר‬ Santo DHEVIR Santo de santos. Acusador. Roncha ‫ַח ֶצּבֶת‬ Sartén ‫ַמ ֳחבַת‬ Sara Sarna MITPARAH ‫ָשרָה‬ ‫גְּ ִריָּה‬ GHERIAH Sartén ‫טִיגָן‬ TIGAN Sastre MARJESHET ‫ִמ ְת ָפּרָה‬ 'ONES SARAH JATSEVET ‫ֶשת‬ ֶ ‫ַמ ְרח‬ SHALAL MESHISAH MAJAVAT Sastrería ‫ְצ ַפ ְר ֵדּ ַע‬ TSEFARDHEIA" SHASAH Sartén Cubierta ‫קוֹדֶש‬ ‫ָשים‬ ִ ‫הַקוֹד‬ KODESH HAKODASHIM BAZ Saqueo ‫קָדוֹש‬ ‫ַחיָּט תּוֹפֵר‬ JAYAT THOFEIR Adversario.Diccionario Español-Hebreo Sandalias ‫ַסנְ ָדּלִים‬ Sangre SANDHALIM Sangre ‫דָּם‬ DHAM Sanguich DHAM Sano ‫ָבּרִיא‬ ‫קֹדֶש קוֹדֶש‬ KODESH KODESH Santificó. Hacer ‫ִשחֵת‬ Saqueo. Satan ‫ָשטָן‬ SATAN 280 . Saqueo ‫בַּז‬ Botín. Santisimo ‫ָשים‬ ִ ‫קוֹדֶש ָקד‬ KADOSH Santo de Santos KODESh KADASHIM Santuario.

Secar ‫ָספַג‬ SAFAG Secarse ‫ִה ְתנַגֵּב‬ HITNAGHEIV Oculta. Secreto M ‫ֵסתֶר‬ Secular ‫חִילוֹנִי‬ SODI Secuestro SEITER JILONI NATSUR ‫ֳחטִיפַת אָדָם‬ JATIFAT 'ADAM Sedequías ‫ִצ ְד ִקיָּה‬ TSIDKIAH 281 . Llenar Satisfacer. Desolado. Perdura ‫ִקיֵּם‬ Satisfacer ‫ִשבִי ַע‬ ְ‫ה‬ Saturno ‫ַש ְבּתַאי‬ Metafora. Secreta F ‫ִס ְתרָה‬ Secretaria ‫ֳמזְכִּירָה‬ Absorber. Secreto ‫ַקטְנוֹ ַע‬ SHA'UL Secadora de Cabello Secretario ‫עֵל ֳא ָרבָה‬ "EIL 'ARAVAH LESHANAH TOVAH THIKATHEIVU Secar SAVA" ‫ַמזְכִּירוּת‬ MAZKIRUT ‫נָצוּר‬ MAZKIR Preservado. Seco ‫זֶ ְבּרָה סוּס‬ ‫עָקֹד‬ ZEBRAH SUS "AKOD YAVEISH Oculto. Secreto ‫ָשפוּן‬ Secreto ‫סוֹדִי‬ SHAFUN Escondite. Secreta JAREIV ‫ְשפוּנָה‬ SHEFUNAH Secretamente SITRAH ‫ַבּ ִמּ ְס ָתּרִים‬ BAMISTHARIM Secretariado MAZKIRAH ‫ַמזְכִּיר‬ ‫נָגַד‬ NAGAD NAGAV En ruinas. Confirmar.Diccionario Español-Hebreo ‫ָשבַע‬ MELITSAH Satisfacer. Sátira ‫ְמלִיצָה‬ KIEIM HISVIA" Sauce SHABTA'Y Saul Se volvió loca Sean inscritos para buen año ‫ָשאוּל‬ Scooter KATNOA" ‫יָ ַרדָה ֵמ ַה ַפּסִים‬ ‫יָרַד‬ ‫ֵמ ַה ַפּסִים‬ YARADAH MEIHAPASIM ‫ְשנָה טוֹבָה‬ ָ‫ל‬ ‫ִתּ ַכּתֵּיבוּ‬ ‫ְמיַיבֵש ֶשעָר‬ Secar ‫יָבֵש‬ Se volvió loco YARAD MEIHAPASIM Sebra Secar MEYAYVEISH ShE"AR ‫נָגַב‬ ‫ָחרֵב‬ Escondite F.

Tentar Pervertir. Seguro ‫ֶבּ ֳאמֶת‬ Seis F ‫ֵשש‬ BETAJ BE'AMET SHEISH Seis Mil ShIShAH ShYShH ‫ֶש ֶשת‬ ‫ֳא ָלפִים‬ SHESHET 'ALAFIM Selah. E corta KETA"IM Seguir la Canilla. Confiar ‫ֶבּטַח‬ Seis M ‫ִש ָשּה שישה‬ Ciertamente. Timbre ‫בּוּל‬ BUL 282 . Seguramente ‫וַדַּאי ְבּוַּדַּאי‬ Seguridad ‫ִבּטָּחוֹן‬ VADHA'Y BEVADHA'Y BITAJON Confianza. Seducir. Seducir ‫ִהטָּה נטה‬ Segmento ‫ֶקטֵע‬ Segmentos ‫ְק ָטעִים‬ Seducción ‫פִּתּוּי‬ ‫ָצמֵא‬ HITAH NTH KETEI" Segol. Engañar ‫ָעקֵב‬ Segunda F ‫ְשנִיָּה ֵשנִית‬ Segundo M HITAH ‫סֶגוֹל‬ SEGOL Segunda Calidad "AKEIV ‫סוּג בֵּית‬ SUG BEIT ‫ְשנִיָּיה‬ SHENIAH SHEINIT Segundo. Realmente.Diccionario Español-Hebreo Sedienta ‫ְצמֵאָה‬ Sediento TSEMEI'AH TSAMEI' ‫ִהטָּה‬ PITHUY Inclinar. Tiempo ‫ֵשנִי‬ Segundo Pan ‫ִשנֵה ֵלחֶם‬ ְ‫מ‬ SHEINI MISHNEIH LEIJEM ‫אַ ְך‬ SHENIOT Unicamente. Marca. estar. Seguramente Ciertamente. Musical Para Siempre ‫ֶסלָה‬ Selección S SELAH ‫ְבּחִירָה‬ ‫ְבּ ַררָה‬ ‫ֶס ֶל ְק ִציָה‬ BEJIRAH BERARAH SELEKTSIAH Sello ‫ְסתִימָה חוֹ ֶתמֶת‬ ‫ֶאטַם‬ Sello. Seguridad ‫ִבּ ְטחָה‬ ‫אַ ְב ָטחָת‬ ‫ֶשת‬ ֶ‫ר‬ Segundos ‫ְשנִיּוֹת‬ SHENIAYH Seguridad de red BITJAH 'AJ 'AVTAJAT RESHET Seguro ‫בָּטוּ ַח‬ BATUAJ Seguro.

Semejante ‫דּוֹמֶה‬ Semestre ‫ְס ֵמ ְסטֶר‬ ‫ָשבוּ ַע‬ ‫זָרַע‬ ZARA" Semejanza. Imagen ‫דְּמוּת‬ Semilla. Semítica Nominal. Judicial LASHEVET 'EL HASHULJAN Sentido común ‫ָש ַדיִם‬ ‫ָש ַדיִים‬ ShADAYIM ShADAYIM MUJASHI NAVON RAGISH MASLUL SENEGAL JUSHIUT REGISHUT Sentarse a la Mesa SHEMIT Ruta. Sentido del Oido ‫ְשמִיעָה‬ SHEMI"AH 283 . Sendero ShAD Sensibilidad ZERA" NATIV SHEVILIM Seno DHEMUT ‫ַשּק‬ ֵ ‫ִה ְתח‬ HITJASHEIK ‫ִשפָּט‬ ְ‫מ‬ ‫ַמ ֳאמָר גְּזַר‬ ‫דִּין ְפּסֵק דִּין‬ MISHPAT MA'AMAR GHEZAR DHIN PESEIK DHIN Oido.Diccionario Español-Hebreo SETIMAH JOTEMET 'ETAM Sellos. Timbres ‫בּוּלִים‬ Semana M S BULIM Semanas M P ‫ָשבוּעוֹת‬ SHAVUA" Sembrar SHAVU"OT Parecido. Entendida ‫ָשר‬ ָ ‫ַשּכֶל ַהיּ‬ ֵ‫ה‬ HASEIJEL HAYASHAR ‫ָשית‬ ִ ‫מוּח‬ ‫נְבוֹנָה‬ MUJASHIT NEVONAH Sensitiva ‫ִישה‬ ָ ‫ְרג‬ REGISHAH Sensual Codicioso Lujurios Ser Sentencia. Descendientes ‫זֶרַע‬ ‫ְשמִית‬ TSENOVAR Nominal. Entendido ‫ֳשי נָבוֹן‬ ִ ‫מוּח‬ Sensitivo ‫ָרגִיש‬ Senos ‫ָשבֶת אֶל‬ ֶ‫ל‬ ‫ַש ְלחָן‬ ֻ‫ה‬ Sensible F. Curso. Semítico ‫ְשמִי‬ Senda. Vereda ‫נָתִיב‬ Sendero ‫ְשבִיל‬ DHOMEH SEMEISTER Semilla de Pino Senderos ‫צְנוֹבָר‬ SHEMI ‫ַמסְלוּל‬ SHEVIL ‫ְשבִילִים‬ Senegal ‫ֶסנֶגָל‬ ‫ָשד‬ ‫חוּשיוּת‬ ִ ‫ְרגִישוּת‬ Sensible M.

Suceder. Sentir ‫ָרחַש‬ REGESH Sentir. Notar RAJASH ‫ָרגָש‬ ‫בוֹש ב‬ Sepa de donde usted vino ‫דַּע מֵאַיִן בָּא ָת‬ Separable M ‫ָפּרִיק‬ Sentir Sepa. Reconozca VOSH V Separable F ‫ֶשת‬ ֶ ‫מִבר‬ ‫ִשינַיִים‬ ‫ְפּרִיקָה‬ PERIKAH Separar. Emocionarse Agitarse. Convertir ‫ָהיָה ִלהְיוֹת‬ Ser aceptado ‫ִה ְת ַקבֵּל‬ ‫םור‬ ‫ִהתְאַ ְכזֵר‬ Ser amable a ‫ןתנ‬ ‫ִחנֵּן‬ JINEIN Ser culpable HIT'AJZEIR Ser dado HAYAH HITKABEIL RVM Ser cruel ‫ִבּצָּרוֹן‬ ‫בַּצֹּרֶת‬ BITSARON BATSORET HAYAH LIHYOT Ser alto ‫דּוּמָה‬ DHUMAH JOREV Persona. Sequedad ‫ֶקבֶר‬ SHEVI"I Sepultura KEVER ‫חוֹרֶב‬ ‫נֶפֶש‬ Ser Sequía ‫ָהיָה‬ NEFESH Ser. Alma ‫ְשבִיעִי‬ ‫אָשם‬ ַ 'ASHAM Ser Derramado. Ser Hechado ‫ִש ַפּ ְך‬ ְ‫נ‬ 284 . Sentir. Ser.Diccionario Español-Hebreo Sentimentalidad ‫ְשיּוּת‬ ִ ‫ִרג‬ Sentimiento RIGSHIUT Suspirar. Tumba Arides. Dividir ‫ָפּרַד‬ PARAD Sepillo BADAL Sepillo de dientes ‫ִהכִּיר‬ HIKIR DHA" MEI'AYIN BA'TA ‫ָבּדַל‬ ‫ִה ְרגִּיש‬ HIRGHISH PARIK Separar ‫ִה ְרגִּיש‬ ‫ְל ַה ְרגִּיש‬ HIRGHISh LEHARGHISh RAGASH Sentirse avergonzado de ‫ֶרגֶש‬ ‫ֶשת‬ ֶ ‫מִבר‬ MIVRESHET Septiembre ‫ֶס ְפּ ֶט ְמבֶּר‬ SEPTEMBER MIVRESHET SHINAYIM Septima F ‫ְשבִיעִית‬ Septimo M SHEVI"IT Sepultura.

Serrín NAJASH Servicio HIKAL HIGSHIM LEVA'Y LEVAY Serpiente HAYAH Iluminar. Sucedió ‫ָהיָה‬ NIShPAJ LHYShFJ ‫ָכּבֵד‬ Ser hostil hacia ‫אָיַב‬ SEIJEL ‫יָתַם‬ YATAM ‫ִהקַל‬ ‫יְָפיָפָה‬ ‫ְשים‬ ִ ‫ִהג‬ ZAJAH Ser muy hermoso Ser nacido ‫נוֹלַד‬ Ser realizado NOLAD O. Libro ‫עֳבוֹדָה‬ "AVODAH ‫ַהגָדָה ֶשל‬ ‫ֶפּסַח‬ HAGADAH ShEL PESAJ Servicio no incluido ‫לֹא כּוֹלֵל‬ ‫ֵשירוּת‬ LO' KOLEIL SHEIRUT Trabajar.Diccionario Español-Hebreo ‫ךפשיהל‬ NTN NIShPAJ LHYShFJ Ser Destruido ‫ִשמַד‬ ְ‫נ‬ Ser Destruido NISHMAD Ser en Ley. Ser Hechado ‫ִש ַפּ ְך להישפך‬ ְ‫נ‬ Ser honorado JARAV Ser estricto JATAN Alegrarce. Ser Indulgente ‫זָכָה‬ ‫ָשע‬ ַ‫י‬ SAMAJ 'AYAV Ser Inocente. Adoración ‫ֻפּ ְלחָן פּוּ ְלחָן‬ Servicio médico ‫קוּפַּת חוֹלִים‬ PULJAN PULJAN KUPAT JOLIM Servir YAFYAFAH Ser usado. Astuto. Listo ‫ֵשכֶל‬ Ser Derramado. Casarse ‫ָחתַן‬ Ser Exitoso. Ganar Ser salvado ‫ִה ְקפִּיד עַל‬ HIKPID "AL KAVEID Ser Huerfano ‫ָחרַב‬ ‫נְסֹרֶת‬ NESORET Trabajo. En Templo. Sería ‫ָבלָה‬ YASHA" ‫ְלוַאי ְלוַי‬ Serpiente ‫נָחָש‬ ‫נָחָש‬ ‫עֳבדָה‬ "AVDAH Servicio. Servir ‫ָעבַד ַלעֳבד‬ 285 . Reverencia Servicio de Pascua. Ser Felíz ‫ָשמַּח‬ Ser Hecho. Servicio. Decaer ‫ִשמֵּש ִשימֵּש‬ VALAH NAJASH Astilla.

Mío ‫אֳדֹנָי‬ Señal de Parar ‫תַּמרוּר עַצוֹר‬ ‫ִש ִשּית‬ SHISHIT NEIS Señal a señal ‫מִין‬ MIN ShIShIT ShYShYT Milagro. Ajonjolí ‫ֻשמְשֹם‬ ‫ֻשמְשוֹם‬ SHARAT Sesenta SHUMSHOM SHUMSHOM Hongo. Servir ‫ִשמֵּש‬ ְ‫ל‬ ‫דובעל‬ SHIMEISH SHIMEISH LISHMEISH "AVAD LA"AVD L"VVD ‫ָעבַד‬ Servir "AVAD Sesamo. Niña. Maestro. Genero Femenino ‫ִש ִשּים‬ ‫םישיש‬ ShIShIM ShYShYM PITRIAH Sevilleta ‫ָשרַת‬ RIVON 'ADONAY Sra. Señora. Señoritas ‫בְּחוּרוֹת‬ Shabat. Shabat ‫ַשבִיעִי‬ ְ ‫יוֹם ה‬ ‫ַשבָת ַשבָּת יוֹם‬ THAMRUR 'ADON Sra. Señorita. Señal ‫אוֹת‬ 'OT Señal de Ceder el Paso ‫תַּמרוּר תֵּן‬ ‫זְכוּת ַקדִימָה‬ THAMRUR THEIN ZEJUT KADIMAH ‫תַּמרוּר‬ THAMRUR "ATSOR Señal de Transito Señor. Señor ‫אָדוֹן‬ Señor. Señal ‫ִש ְבעִים‬ SHIV"IM MAPIT Sexo Femenino. Dama ‫ָמרָה גֶ ֶברֶת‬ Mujer Joven. Señorita. Señora. Seta ‫ִפּ ְט ִריָּה‬ ‫ַמפִּית‬ Setenta ‫נְקַבוּת‬ Sexto ‫ִש ִשּית שישית‬ Sexo Sexta F NEKAVUT ‫נֵס‬ ‫אִיתוּת אוֹתֵת‬ 'ITUT 'OTEIT Sexto M ‫ִש ִשּי שישי‬ ShIShI ShYShY Signo.. Señorita ‫בָּחוּרָה‬ Mujeres Jovenes.. Dama ‫ָמרָה גֶ ֶברֶת‬ Señorita ‫נַ ֳערָה‬ MARAH GEVERET NA"ARAH Sábado. Sabado ‫ַשבָּת‬ MARAH GEVERET BAJURAH BEJUROT SHABAT YOM HASHVI"I SHABAT 286 . D os ‫רִיבוֹן‬ Sir.Diccionario Español-Hebreo Trabajar.

Asienta ‫יוֹשב‬ ִ THAMID ‫ָשב‬ ַ‫י‬ YASHAV ‫אִם כֵּן‬ 'IM KEIN Siclo. Dinero Israelí ‫ֶשקֶל‬ Siclos Shekels.Diccionario Español-Hebreo YOM SHAVAT Shabat Shalom ‫ַשבָּת ָשלוֹם‬ SHABAT SHALOM Shema Confesión Unidad de D os ‫ְשמַע‬ ‫ְשוַא‬ ‫ש ש ִשין ש‬ Shemot. Dinero Israelí ‫ְש ָקלִים‬ Siempre SHEKEL SHEKALIM ‫ָתּמִיד ְבּכָל‬ ‫אֹפֶן ִבּ ְכלָל‬ THAMID BEJAL 'OFEN BIJLAL Siempre. Exodo. Shuljan Aruj ‫שוּלחָן עָרוּ ְך‬ Sí ‫כֵּן‬ Si No ‫ָשה‬ ָ ‫ְבּ ַבקּ‬ Si. Universo ‫עוֹלָם‬ Siéntese ‫ָשבֶת‬ ֶ ‫ָשב ל‬ ַ‫י‬ YOSHIV Siéntese. Nombres ‫ְשמוֹת‬ SHEMOT Sheva E corta o silencio Shevat. Por favor ‫ֶהלֶם‬ HELEM U SHURUK Si SHEVA' Sh ShIN S SH SEFER SHEMU'EIL SEFER SHOFTIM SHEMA" "OLAM YAShAV LAShEVET Sientese por favor F ‫ְשבִי‬ 287 . Su nombre D os ‫ֶספֶר ְשמוּאֵל‬ Jueces. Sólo si BEVAKASHAH Si lo quereis no sera leyenda ‫אִם לֹא‬ Si Sí ‫ֶשקֶל‬ SHEKEL Siclo Nuevo ‫ֶשקֶל ָחדָש‬ SHEKEL JADASH Sidra ‫ִשיכַר תַפּוּחִים‬ ‫ָתּמִיד‬ Sienta. Shmuel. Sin. Mes ‫ְשבָט‬ Shin. Siempre ‫לוּ לוּא‬ LU LU' 'IM LO' Siclo SHULJAN "ARUJ KEIN 'IM Si le place. Shoftim ‫ֶספֶר שוֹ ְפטִים‬ Shuruq U larga ‫וּ שוּרוּק‬ Shock ‫אִם‬ Codigo de Leyes. SHin SHEVAT Samuel. More ‫אִם ִצּרְצוּ‬ ‫אֵין זוֹ אַגָדָה‬ 'IM TSIRTSU 'EIN ZO 'AGADAH ShIJAR TAPUJIM Continuamente. Mundo.

Signo de Puntuación ‫הנְ ֻק ָדּ‬ ‫ַהבָּא אַחַר‬ ‫ִצ ְפצֵף‬ Signo de Interrogación ‫סִימַן ְש ֵאלָה‬ Puntos. Señal ‫אוֹת‬ 'OT "AKAV HALAJ 'AJAREI Signo. Signo de Puntuación ‫נְקֻדּוֹת‬ Signo O.Diccionario Español-Hebreo ‫ָשה‬ ָ ‫ְבּ ַבקּ‬ SHEVI BEVAKASHAH Sientese por favor M ‫ָשה‬ ָ ‫ֶשב ְבּ ַבקּ‬ Sierra Leona ‫ְסיֶירָה לִיאוֹן‬ Sierra SHEV BEVAKASHAH MASOR MASOR Siete F SEYEYRAH LI'ON Siete M ‫ִש ְבעָה‬ ‫מַסּוֹר מַשוֹר‬ ‫ֶשבַע‬ SHEVA" Siete mil SHIV"AH ‫ִש ְבעַת‬ ‫ֳא ָלפִים‬ SHIV"AT 'ALAFIM Siga ‫ָעקַב ָה ַל ְך‬ ‫אַ ֳחרֵי‬ Signo.D. definido ‫אֶת‬ 'ET Proximo. Siguiente ‫ַהבָּא הבָּאָה‬ Silbar Silbido ‫ְשרוֹק‬ ָ ‫ָשרַק ל‬ SIMAN SHE'EILAH NEKUDHOT HABA' HBA'AH ‫ָשתוּק‬ Silenciosa ‫ִכּסֵא‬ KISEI' Silla con brazos ‫כוּ ְרסָה כִיסֵא‬ ‫יָדוֹת‬ Silla ‫כִיסֶא נַגְנֵדָה‬ ‫ֵכסְנוֹ ַע‬ HABA' 'AJAR ‫ְשתוּקָה‬ ‫כִיסֶא‬ JISE' Silla bolso de frijol ‫ְשיבָה‬ ִ ‫ַשק י‬ ‫כוּרסַת ַשק‬ SHAK YEShIVAH JURSAT SHAK Silla con brazos JURSAH JISEI' YADOT Silla de meser NEKUDHAH SHETUKAH SHATUK Silla HA'IM TSIFTSEIF SHARAK LESHAROK Silencioso SIMAN KERI'AH ‫ֻכּ ְרסָה‬ ‫כּוּ ְרסָה‬ KURSAH KURSAH Silla de paso ‫כִיסֶא גָבוֹ ַח‬ JISE' GAVOAJ 288 . Marca ‫ִסמָן סִימָן‬ SIMAN SIMAN Signo de Exclamación ‫סִימָן ְקרִיאָה‬ Signo de pregunta ‫ַהאִם‬ Punto. Siguiente Próximo.

Sin embargo ‫ִבּ ְל ֳעדַי‬ Sin Valor ‫ֳחסַר ֵע ֶר ְך‬ ‫בֵּית ְכּנֶסֶת‬ ‫ָבּתֵּי ְכּנֶסֶת‬ Sinagoga N M ‫ִתּזְמֹנֶת‬ Sinaí ‫יְחִידָה‬ Singapur ‫ֵשּם נִ ְרדָּף‬ Singular M ‫כִּינִים‬ KINIM ‫יָחִיד‬ YAJID Sintaxis ShEIM NIRDHAF Sinverguenzas ‫סִינְגַפּוּר‬ SINGAPUR YEJIDAH Sinónimo ‫סִינַי‬ SINAY THIZMONET Singular F ‫בֵּית ְכּנֶסֶת‬ BEIT KENESET BATHEI KENESET Sincronización 'ULAM JASAR "EIREJ BEIT KENESET Sinagogas N M ‫ְבּלִי‬ BELI BIL"ADAY Sinagoga ‫ִבּ ְל ֳעדֵי‬ ‫ַתּ ְחבִּיר‬ THAJBIR Sión. Letras TSAFAR Imagen. Silvar ‫כּוּ ְרסָוֹת‬ ‫ִה ְתאִים‬ 'OT THE'IMUT Simjat Tora HIT'IM ‫ִש ְמחַת‬ ‫תּוֹרָה‬ SIMJAT THORAH Simple M ‫פָּשוּט פָּשוֹטֶה‬ Sin PASHUT PASHOTEH Sin ‫בְּלֹא‬ BIL"ADEI Sin BELO' Pero. Símbolo Simeon ‫ִסמֶל ֶסמֶל‬ ‫אוֹתוֹת‬ 'OTOT ‫אוֹת‬ SIMEL SEMEL Simbolo. Monte Sión ‫צִיוֹן‬ TSION 289 . Letra del abecedario ‫ִשמְעוֹן‬ Simetría ‫ְתּאִימוּת‬ ShIM"ON Similarizar. Sin embargo ‫ֳאבָל‬ Sin mí ‫אוּלָם‬ 'AVAL Pero.Diccionario Español-Hebreo JISE' NAGNEIDAH JEISNOA" Sillas ‫ִכּסְאוֹת‬ Sillas con brasos KIS'OT Sillita musical ‫ְכּסָאוֹת‬ ‫מוּזִי ַקלִיים‬ KURSAOT Sillon ‫ָצפַר‬ Simblos. Coordinar ‫כִיסֶא מַרגוֹ ַע‬ ‫כִיסֶא נוֹ ַח‬ JISE' MARGOA" JISE' NOAJ KESA'OT MUZIKALIYM Levantar.

Esclava ‫אָמָה‬ Esclavo. Señor MAR 'ADON Sirvienta ‫אָדוֹן‬ 'ADON Siria BAT HAYAM BAT YAM ‫עוֹזֶרֶת‬ ‫ְש ֵרתֶת‬ ָ‫מ‬ ‫ִש ְפחָה‬ ‫צִיוֹנִי‬ ‫סוּ ְריָה‬ SURYAH Sirvienta.. Sirviente ‫ֶעבֶד‬ 'AMAH "OZERET MESHAREITET SHIFJAH Sirviente ‫ַשרֵת‬ ְ‫מ‬ MASHREIT Sistema ‫ַמ ֳע ֶרכֶת‬ Sistema solar MA"AREJET Acediar. Sobrar ‫ִשאַר‬ ְ‫נ‬ YATAR "ODEF NISH'AR 290 . Sobrante ‫עוֹדֶף‬ SHOJAD SHOJAD ‫יָתַר‬ Quedar. Soberanía ‫ַמ ְמ ָלכָה‬ Sobornar MAMLAJAH Soborno Sobrar ‫שֹחַד שוֹחַד‬ ‫ִשחֵד‬ SHIJEID Cambio. Lugar Situación de seguridad ‫ַמצָּב בְּטחוֹנִי‬ Siván. Localizarse ‫סִיוָון‬ Soberanía ‫ַמצָּב‬ MATSAV ‫ִה ְת ַמקֵּם‬ ‫םקמתהל‬ HITMAKEIM LHTMKM SIVAVN ‫רִבּוֹנוּת‬ ‫רִיבוֹנוּת‬ RIBONUT RIVONUT Reino. Mes MATSAV ‫ֳאתָר‬ 'ATAR Sitios. Perseguir ‫צָר‬ Cerco. Sitio ‫מָצוֹר‬ Sitio.Diccionario Español-Hebreo Sionismo ‫צִיוֹנוּת‬ Sionista TSIONUT Sr. Condición MATSAV BETJONI Situarse. Sitiar. Estado. Posición "EVED ‫ֳא ַתרִים‬ 'ATARIM Situación. Caballero ‫מַר אָדוֹן‬ Sirena ‫בַּת ַהיָּם בַּת יַּם‬ TSIONI Sir. Sir. Lugares MATSOR ‫ַמצָּב‬ ‫ַמ ֳע ֶרכֶת‬ ‫ַשמֶש‬ ֶ‫ה‬ MA"AREJET HASHEMESH TSAR Situación.

Envoltura ‫עַל‬ Sobre. Sufrir. Encima "AL ‫ַמ ֳע ָטפָה‬ LEMAL"AH MI YOTEIR MIDEI Sobre El MA"ATAFAH Sobre Ella ‫ָעלֶי ָה‬ Sobre Mi ‫ֳעלֵיהֶם‬ Sobre Ellas ‫עַל ַהנִסִים‬ "ALEIHEM Sobre los Milagros ‫ָעלַי‬ Sobre Nosotros ‫ָעלֵינוּ‬ ‫ָע ַליְִך‬ ‫ֳעלֵיכֶם‬ "AL HANISIM "ALEINU Sobre Ti M "ALAYIJ Sobre Ustedes M ‫ָעלֵיהֶן‬ "ALEIHEN "ALAY Sobre Ti F ‫ָעלָיו‬ "ALAYV "ALEYHA Sobre Ellos M ‫ְל ַמ ְלעֳה ִמ‬ ‫יוֹתֵר ִמדֵי‬ ‫ָע ֶליִָך‬ "ALEYIJA Sobreescribir "ALEIJEM ‫לע בתכ‬ ‫בותכ‬ JTV "L JTVV ‫ָסבַל‬ MESHIJAT YETER Sobrellevar. Perdurar Sobres. Envolturas ‫ַמ ֳעטָפוֹת‬ Sobria ‫ִפּ ַכּחַת‬ Sobrina ‫אַ ְחיָנִית‬ ‫אַחְייָנִית‬ Sobregiro ‫ְשיכַת יֶתֶר‬ ִ‫מ‬ MA"ATAFOT SAVAL PIKAJAT Sobrino ‫אַ ְחיָן אחיין‬ 'AJYAN 'JYYN 'AJYANIT 'AJYYANIT Sobrio ‫ִפּכַּח‬ Social F PIKAJ Social M ‫ֶח ְב ָרתִי‬ JEVRATI ‫ֶח ְב ָרתִית‬ JEVRATIT Sociedad sagrada ‫ֶח ְברָה‬ ‫ִישא‬ ָ ‫ַקד‬ JEVRAH KADISHA' Sociología ‫סוֹצְיוֹלוֹגְיָה‬ SOTSYOLOGYAH Gaseosa. Soda ‫גַזוֹז‬ ‫ָשים‬ ִ ‫שוֹר‬ GAZOZ SHORAShIM Soda de crema ‫גַזוֹז ְבּ ַטעַם‬ ‫וַנִיל‬ GAZOZ BETA"AM VANIL Soda del Club ‫מֵי סוֹדָה‬ MEI SODAH 291 .Diccionario Español-Hebreo En. Sobre. Refresco. Acerca de Sobre.

Solo ‫יְחִידִית‬ ‫רִיבָה‬ YEJIDIT Soltera.Diccionario Español-Hebreo Sodio ‫נַ ְתרָן‬ Sofá NATRAN Cama. Doncella ‫יְחִידִי‬ Solución ‫ִפּתָּרוֹן‬ YEJIDI Somalia ‫סוֹ ַמ ִליָה‬ PITHARON Sombrero SOMALIAH Sombrero ‫כּוֹבַע‬ ‫ִדּכָּא‬ Sometido ‫ַדּכָּא‬ Sombreros ‫כּ ָבעִים‬ KVA"IM Sometida DHIKA' DHAKA' ‫כּבַן‬ KVAN KOVA" Oprimir. Sofá ‫ִמטָּה‬ SAFAT TSEYSTERFILD Sofá MITAH Sol ‫ֶשמֶש‬ ‫ַחיֶלֶת חיילת‬ Soltera. Buscar Soleado ‫ֳחגִיגִי‬ JAGIGIT Solemne M. Sola ‫ַה ְל ָחמָה‬ Soldado ‫ֳחגִיגִית‬ Solicitar. Someter RIVAH ‫ַדּכָּאָה‬ DHAKA'AH Somnolienta ‫רְדוּמָה‬ REDUMAH 292 . Solo LEVAD Solo ‫מעצַף ֶשמֶש‬ M"TSAF ShEMESh BIKEISH Solo ‫ַחיָּל חייל‬ JAYAL JYYL HALJAMAH Solemne F. Festiva ‫יְחִידִית‬ YEJIDIT JAYELET JYYLT Soldar ‫ַספָּה‬ SAPAH SHEMESH Soldada ‫ַספַת‬ ‫צֶי ְס ֶט ְרפִילְד‬ ‫יְחִידִי‬ YEJIDI Solsticio BADAD ‫תְּקוּפַת‬ ‫ַה ַחמָּה‬ ‫תְּקוּפָה‬ THEKUFAT HAJAMAH THEKUFAH Soltera. Sola Soltero. Festivo ‫ִבּקֵּש‬ Sólo ‫רַק‬ ‫ְלבַד‬ ‫ָבּדָד‬ JAGIGI RAK Soltero.

Ruidos ‫ֳהגָאִים‬ ‫ֳהגָיִים‬ KOLOT KOL SHOFAR HAGA'IM HAGAYIM Sonora. Ruidoso ‫בְּקוֹל בְּקוֹל‬ ‫גָּדוֹל‬ Sonoro.Diccionario Español-Hebreo Vieja. Voz ‫רָדוּם‬ ‫ֶהגֶה‬ HEGEH Sonido del Shofar ‫קוֹל שוֹפָר‬ Sonidos. Sonreir ‫ָשחַק‬ ‫ָמרָק‬ Sonreir. Sonidos ‫קוֹלוֹת‬ ‫ֳאנַחֵנוּ רַק‬ ‫יְדִידִים‬ 'ANAJEINU RAK YEDIDIM Sonido. Ruidoso BEKOL BEKOL GHADOL Reir. Ruidosa ‫ֶשת ְבּהִירָה‬ ֶ ‫רוֹע‬ ‫גֵּסָּה‬ Sonoramente BEKOL RAM RO"ESHET BEHIRAH GHEISAH Sonoro. Somnolienta ‫ֻשּנֶ ֶת‬ ָ ‫ְמי‬ ‫ְיוּשּנֶת‬ ֶ ‫מ‬ Somnoliento RADUM MEYUSHANETE MEYUSHENET Viejo. Ruido SHIR ZAHAV Sonido.Insertar ‫ָתּקַע‬ ‫ִח ְצצֵר‬ MERAKIAH Soplar una Trompeta ‫ְשיפָה‬ ִ‫נ‬ Sordo ‫חֵירֵש‬ MERAK YERAKOT NESHIFAH THAKA" JITSETSEIR JEIREISH 293 . Somnoliento Sonata ‫ְיוּשּן‬ ָ ‫ֻשּן מ‬ ָ ‫ְמי‬ MEYUSHAN MEYUSHAN ‫זָהָב ִשיר‬ Somos sólo amigos ‫קוֹל‬ KOL Voces. Reirse ‫ְמרָק עוֹף‬ ‫ִה ְצ ַטחֵק‬ HITSTAJEIK Sopa de Cebolla MARAK Sopa de Pollo ‫רוֹעֵש ָבּהִיר‬ ‫גַּס‬ RO"EISH BAHIR GHAS SAJAK Sopa ‫בְּקוֹל רָם‬ ‫ָבּצָל ְמרָק‬ MERAK BATSAL Sopa de Tomates MERAK "OF ‫ְמרָק‬ ‫ַעגְ ָבנִיוֹת‬ MERAK "AGVANIOT Sopa de Verduras ‫ְמרָק יְרָקוֹת‬ Sopera ‫ְמ ָר ִקיָּה‬ Soplido Sopar trompeta .

Tierna. Timida. Señorita. Delicad Subida. Debil M ‫עָלוּל‬ ‫צֵאָה‬ LIJLUJIT Excremento. Sostener ‫נָסִי ְך‬ Sótano ‫ַמ ְרתֵּף‬ NASIJ Sotanos ‫ַמ ְר ְתּפִים‬ ‫סוֹיָה‬ Soy todo oídos ‫כּוּלִי עֹזֶן‬ KULI "OZEN Soñado. Corpiño ‫ֳחזִיָה ֳחזִייָה‬ Sota. Reunir Ser Hecho. Suegro ‫חוֹתֵן חָם‬ JOTEIN JAM 294 . Peregrina ‫ֳע ִליָּה‬ Costar. Convertir RAJ ‫ְשוְו ְדיָה‬ SHEVEVDYAH Padre Político. cartas Sorpresa HITPA'EIL HAFTHA"AH ‫בצנ‬ JAZIAH JAZIYAH Establecer. Delicad ‫ַרכָה‬ Soñar ‫ָחלַם לחלום‬ NTSV MARTHEIF MARTHEFIM Soya ‫הַפ ָתּעָה‬ MARAH GEVERET MAR 'ADON SERI LANKAH ‫ַר ְך‬ RAJAH Suave. Sorprenderse ‫ִה ְת ַפּאֵל‬ Sostén. Sucedió ‫ָהיָה‬ Suceptible. Debil F ‫עָלוּלָה‬ Sucia. Desaliñada ‫ִלכְלוּכִית‬ Suciedad Suceder. Subir ‫ָעלָה‬ Subir ‫ִטפֵּס‬ "ALIAH "ALAH Costar. Señora. Dama ‫ָמרָה גֶ ֶברֶת‬ Sri Lanka ‫ְסרִי ַלנְקָה‬ Suave. Suegra ‫ָקרָה‬ KARAH TUM'AH Sudan ‫ָעלָה ַלעֳלוֹת‬ "ALAH LA"ALOT TSOLELET Ser. Tierno. Timido... Suciedad ‫ֻטמְאָה‬ Sucio ‫ִלכְלוּ ְך‬ HAYAH "ALULAH ‫סוּדָן‬ ‫חוֹ ֶתנֶת חָמוֹת‬ JOTENET JAMOT HAYAH "ALUL TSEI'AH LIJLUJ Suecia SUDAN Madre Política. Sir.Diccionario Español-Hebreo Maravillarse. Subir TIPEIS Submarino ‫צוֹ ֶללֶת‬ ‫ָהיָה‬ Suceptible. Sueño SOYAH ‫ָחלַם‬ JALAM ‫מַר אָדוֹן‬ JALAM LJLVM Sr. Suceder. Inmigración. Caballero Sra.

Con prosperidad 'ADAMAH ZEREK METSEL Suerte SJIRUT ‫חֳלוֹמוֹת‬ JALOMOT ‫ַסגִּי‬ MASPIK LEMADHAY Suficiente.Diccionario Español-Hebreo Suela de Zapato ‫גִּ ְלדָּה‬ Sueldo. Fiesta de. Renta ‫שכִירוּת‬ Tierra. Oferta ‫ַה ָצּעָה‬ Suiza ‫ְשוַויץ‬ RAMAZ Bucear. Salario. Perdurar ‫ָסבַל‬ Insinuar. Sugerencia. Sufrir. Mucho ‫ָספַק‬ Suficiente de ‫דֵּי‬ SAGHI SAFAK DHEI ‫סוֹפִית סִיֹּמֶת‬ ‫סוֹפִית‬ ‫סִיֹּמֶת‬ Sufijo SOFIT SIOMET SOFIT SIOMET Sufijo Pronominal ‫סוֹפִית כִּנּוּית‬ Sobrellevar. Sugerir ‫ָרמַז‬ Sufrido. Asentar ‫ָצלַל‬ Superior. Suertes ‫ָשן לִישוֹן‬ ֵ‫י‬ Soñado. Sumergir. Sueño ‫ָחלַם‬ ‫חֳלוֹם‬ ‫ַמ ְספִּיק ְל ַמדַּי‬ PURIM JALAM Sueños N JALOM Suficiente ‫גּוֹרָל‬ MAZAL YASHEIN LISHON Sueño N KARMEL GHORAL FUR Suerte. Terreno. Ser Sufijo ‫ַמזָּל‬ ‫פּוּרִים‬ BEHATSLAJAH Purim. ‫ֶעלְיוֹן‬ ‫ָסבַל ִלסְבּל‬ HATSA"AH SHEVAVYTS Sumo sacerdote TSALAL ‫כּוֹהֵן גָּדוֹל‬ KOHEIN GHADOL Supermercado ‫סוּפֶּר ַמ ְרקֶט‬ 295 . Grano Fresco ‫נִשמַע טוֹב‬ Suero ‫זֶרֶק‬ GHILDHAH Sueldo minimo ‫ְשכַר מִינִימוּם‬ SEJAR MINIMUM Suelo Suena bien ‫ֳא ָדמָה‬ NISHMA" TOV Suero ‫ֶמצֶל‬ ‫פוּר‬ Suerte ‫ְבּ ַה ְצ ָלחָה‬ Sueño Suerte Suficiente. Suelo ‫ֳא ָדמָה‬ ‫ַכּ ְרמֶל‬ 'ADAMAH Suelo Fertil. Toleró SOFIT KINUYT SAVAL SAVAL LISBL Propuesta.

Alimento ‫ִמ ְחיָה‬ Sustentarse. Tactica. Suspender ‫ָתּלָה‬ THALAH Suspirar. Tabernaculos LUAJ Calendarios. Sur ‫יָמִין‬ DHAROM Levaltarse. Emocionarse ‫ָרחַש‬ Suspirar. Mantenerse ‫ִה ְת ַפּ ְאנֵס‬ Comidas. Tablas ‫לוּחוֹת‬ Tablero de Salto Estrategia. Meriendas ‫מְזוֹנוֹת‬ Cabaña de Suká. Tacto ‫ֵתּ ְכסִיס‬ Tailandia ‫תּאי ֶלנְד‬ ‫סוּכּוֹת סֻכּוֹת‬ SUKOT SUKOT ‫תֹּכֶן‬ ‫ָה ִענְיָנִים‬ THOJEN HA"INYANIM LUJOT TH'YLEND MAZON SEVAVZILENED Tabla de Contenidos THEIJSIS ‫ַפּ ְרנָסָה‬ PARNASAH MEZONOT SUKAH SUKAH ‫ֵשּם ֶעצֶם‬ SHEIM "ETSEM MIJYAH HITPA'NEIS 'ANAJAH ‫ַמ ְק ֵפּצָה‬ MAKPEITSAH Estrategia. Surgir ‫קָם קום‬ Susana ‫שוֹשנָּה‬ ַ YAMIN Surinam KAM KVM SHOSHANAH HITJANEIN ‫סוּרִינָם‬ SURINAM Colgar. Sustentos. Merienda ‫מָזוֹן‬ Swazilandia ‫ְסוָוזִי ֶלנֶד‬ Cabañas. Rebanada ‫ֵתּ ְכסִיס‬ THEIJSIS ‫פְרוּסָה ֶפּלַח‬ 296 .Diccionario Español-Hebreo Altisimo "ELYON Supervisar. Tacto Tajada. Adherir. Sentir. Ganar ‫נִצֵּח‬ Suplicación ‫ַתּחֳנוּן‬ Sur SUPERMARKET Súplica NITSEIJ ‫ְתּ ִחנָּה‬ THEJINAH ‫ִה ְת ַחנֵּן‬ THAJANUN Implorar. Sustento. Suplicar ‫דָּרוֹם‬ Derecho. Suspiro ‫ֳאנָחָה‬ LAJASH Sustantivo 'ANAJAH Sustentación. Tactica. Alzarse. Tabernaculo ‫סוּכָּה ֻסכָּה‬ Calendario. Suspiro ‫ֳאנָחָה‬ RAJASH Suspirar ‫נֶ ֱאנַח אנח‬ Suspirar ‫ָלחַש‬ NE'ENAJ 'NJ Suspirar. Tabla ‫לוּ ַח‬ Sustentación Comida.

M. Tal vez ‫אוּלַי‬ Tal vez 'ULAY Taladro ‫ַמ ְק ֵד ַח‬ YITHAJEIN Taladro eléctrico MAKDEIAJ Talco ‫ַטלְק‬ ‫מוּ ָס ְך‬ Bolso. Mes ‫כִּיס‬ KIS MUSAJ Talmud ‫מַק ַדחַת יָד‬ ‫ַש ַמלִית‬ ְ‫ח‬ MAKDAJAT YAD JASHMALIT TALK Taller mecánico ‫יִ ָתּכֵן‬ MIKRA' TANZANYAH Tarde ‫ִמ ֻאחָר ֶמ ַפזֵר‬ MI'UJAR MEFAZEIR Detras. Biblia ‫גוֹדֶל מִידָה‬ GODEL MIDAH MAT ‫ָתנָך‬ THALMUD "AKEIV "AKEIV ‫תַּמּוּז‬ ‫ָקנֶה‬ KANEH TOF Tammuz. Tanto Adv ‫כָּל ָכּ ְך‬ Tarde ‫אַ ֳחרֵי ַה ָצּ ֲה ַריִם‬ 'AJAREI HATSAHORAYIM ‫ֶערֶב‬ "EREV ‫גֵּם ֳאנִי‬ GHEIM 'ANI Tamboreta ‫ִמ ִריָם תוֹף‬ TOF MIRIAM Tan. Tambalee ‫מָט‬ Ademas.Diccionario Español-Hebreo ‫נֵתַח ֳחתִיכָה‬ FERUSAH PELAJ NEITAJ JATIJAH Quiza. Tarde ‫אַחֳרוֹן‬ 'AJARON 297 . Talón ‫ָעקֵב‬ MISHNAH UGMARA' Tamaño Tambaleo También Yo GHAM TANAJ Tan. Talego ‫ַתּלְמוּד גְּ ָמרָה‬ THALMUD GHEMARAH Talmud. Convocación. Tanaj ‫ִמ ְקרָא‬ Tanzania ‫ַטנְזַנְיָה‬ KOL KAJ Tarde. Tanto Adv ‫כָּל ָכּ ְך‬ KOL KAJ Lectura. Talón. Aprendizaje ‫ַתּלְמוּד‬ Canilla. P. Huella ‫ָעקֵב‬ Tambaléese. Ondee. Tallo Talmud. Mishna y Gemara ‫ִשנָה וּגְ ָמרָא‬ ְ‫מ‬ Canilla. Enseñanza. También ‫גַּם‬ Tambor ‫תוֹף‬ Caña. ‫פִּיק‬ PIK THAMUZ Tanaj.

adj ‫ְמ ֻא ֶחרֶת‬ ‫ְמ ֻא ֶחרֶת‬ Tarde. Techos ‫גַּג גַּגוֹת‬ GHAG GHAGOT 298 . adj ME'UJERET ME'UJERET ‫ְמ ֻאחָר‬ ‫מְאוּחָר‬ ME'UJAR ME'UJAR ‫ִשעוּר ַבּיִת‬ "ARAVIM Deber. biblico ‫תֵּה‬ Té de hiervas ‫תֵּה ְצ ָמחִים‬ THEIH Te presento. ‫ְמ ֻאחָר‬ ME'UJAR Tarde F.Diccionario Español-Hebreo Tarde. Por favor conoce Techo ‫טַקסי‬ ‫נָא ְל ַהכִּיר‬ THEIH TSEMAJIM Teatro NA' LEHAKIR ‫ִתּ ְקרָה‬ THIKRAH MIZRAK ‫תֵּאַטְרוֹן גֵּיא‬ ‫ִחזָּיוֹן‬ THEI'ATRON GHEI' JIZAYON Techo. Tarea para la casa Deberes. Tarjeta ‫ַכּ ְרטִיס‬ Tarjeta de crédito ‫אַשרַאי‬ ְ ‫ַכּ ְרטִיס‬ Tardes ‫ֳע ָרבִים‬ ‫אַ ֳחרֵי‬ ‫ַהּ ָצ ָה ָריִים‬ SHI"UREI BAYIT KARTIS 'AShRA'Y SHI"UR BAYIT KARTIS Tarjeta de crédito ‫כַּרטִיס‬ ‫אַשרַאי‬ KARTIS 'ASHRA'Y Tarjeta de Identificación ‫תְּעוּדַת זֶחוּת‬ Tasa. adv. Copa ‫ֶספֶל‬ Tarta THE"UDAT ZEJUT KISAN NAKOR Tasa de Interés SEFEL Tasa de Interés ‫ִשיעוּר‬ ‫ָהרִיכִּית‬ Tatetí ‫רִיבִית‬ RIVIT Tason de cerveza SHI"UR HARIKIT ‫אִיקְס מִיקְס‬ ‫ְדּרִיקס‬ ‫כִּיסָן נַקָר‬ ‫כוֹס ֶשל‬ ‫בִירָה‬ JOS ShEL VIRAH Tav ‫ת תָו‬ T TAV 'IKS MIKS DHERIKS Taxi ‫מוֹנִית‬ Taxi MONIT Taxis Té ‫מוֹנִיּוֹת‬ TAKSY ‫ִמזְרָק‬ MONIOT Tazón de rociar. Tareas para la casa ‫ִשעוּרֵי ַבּיִת‬ Boleto. despues del medio día 'AJAREI HATSOHORAYIM Tarde M.

Temblar ‫ָרחַף‬ RA"AD RAJAF Agitarse. de Piano ‫ַכּוֹשים‬ ִ ‫מ‬ ‫מַכּוֹש‬ ‫ִמ ְק ֶלדֶת לוּ ַח‬ ‫ָשים‬ ִ ‫ַמק‬ MIKLEDET LUAJ MAKASHIM Tejer MAKOSHIM ‫אַרַג ָטוַה‬ ‫ָשלַר קֵלע‬ ‫ָרקָם‬ 'ARAG TAVAH SHALAR KEIL" RAKAM Tejer ‫ָסרַג‬ Tel Aviv Yaffa SARAG ‫ביבא לת‬ ‫ופי‬ TL 'VYV YFV Cortina.Diccionario Español-Hebreo Techo. Telon de Fondo ‫יְסוֹד ֶרקַע‬ ‫ַתּ ְדרִי ְך‬ YESOD REKA" THADRIJ ‫ָשש‬ ַ‫ח‬ NOSEI' Tema. Terremoto Temblores ‫רוֹעֵד‬ Asustar. Temblar. Temer RO"EID ‫דָאַג‬ JASHASH RA"ASH Movimiento. Techos ‫גַּג גַּגוֹת‬ Tecla. Asunto ‫קוּרַי ַע ָכּבִיש‬ RAGAZ JARAD RE"ADAH RA"AD PAJAD Asustar. Estremecers ‫ָרגַז‬ Temble. de Piano GHAG GHAGOT Tecla delete ‫ַמקָש ְמחִיקָה‬ MAKOSH Teclado MAKASH MEJIKAH Teclas. Preocupado ‫ָחרַד‬ ‫ַרעַד ְר ָעדָה‬ ‫ָפּחַד‬ ‫נִיד‬ NID Temblor. Temer ‫ִלפְחד ָפּחַד‬ 299 . Tener Miedo ‫נוֹשאִים‬ ֵ Temblar ‫ָרעַש‬ NOSEI'IM Temblar. Temblor Preocupar. Tela de carpa. Temas ‫נוֹשא‬ ֵ Fondo. Ansioso. Terremoto ‫ָרעַד‬ Sacudir. ‫ֶטלֶסקוֹף‬ TELESKOF TELEVIZYAH TLVVYZYH Tema. Sabana ‫יְרִיעָה‬ Teléfono ‫ֶטלֶפוֹן‬ Telaraña YERI"AH KURAY "AKAVISH Telescopio TELEFON Televisión ‫ֶט ֶלוִיזְיָה‬ ‫היזיוולט‬ Asuntos.

Templo JM JVM ‫הֵיכָל‬ HEIJAL Temporada BEIT HAMIKDASH ‫עוֹנָה‬ "ONAH JAMSIN ‫ֻמ ְקדָּם‬ ‫מוּ ְקדָּם‬ ‫ֻמ ְקדָם ָקדִים‬ ‫ַשכִים‬ ְ‫מ‬ ‫ַש ָכּמָה‬ ְ ‫ְבּה‬ ‫ְבּ ֶה ְקדַּם‬ Temprano MUKDHAM MUKDHAM Temprano MUKDAM KADIM MASHJIM Temprano en la Mañana ‫ַשכֵּם‬ ְ‫ה‬ Temprano M Adj ‫ֻמ ְקדָּם‬ BEHASHKAMAH BEHEKDHAM Temprano F Adj HASHKEIM MUKDHAM Dirección. Miedo ‫יִרְאָה‬ YAREI' Miedo. Temer ‫יָרֵא‬ Temor. Pene ‫ָמזְלֵג‬ Tenedores ‫ִמזְלָגוֹת‬ THAFNIT MAZLEIG Tema. Nervio. Reverencia. Tendencia ‫ַתּ ְפנִית‬ Tendero ‫ֶחנְוָנִי‬ Tenedor KOTS KVTS ‫ֻמ ְק ֶדּמֶת‬ MUKDHEMET Alicates. ‫נִזְהַר‬ HIFRIS 300 . Temor ‫ַפּחַד‬ PAJAD Temores N ‫ְפּ ָחדִים‬ YIR'AH Temor. Espantar. Tener Miedo ‫ָשש‬ ַ‫ח‬ Tener tos SHATAJ GYID MIZLAGOT ‫ִה ְפרִיס‬ JASHASH Tener Pesuñas Partidas ‫ִש ַתּעֳל‬ ְ‫ה‬ Tenga Cuidado. Temperatura ‫םוח םח‬ Templo de Jerusalen ‫בֵּית ַהמִקדָש‬ Temporada de Calor ‫ַח ְמסִין‬ Temprano YIR'AH TEMPEIRATURAH Palacio. Tenazas ‫מַל ַקחַת‬ ‫פְליֶיר‬ MALKAJAT FELYEYR Extender. Admiración ‫יִרְאָה‬ Temperatura ‫ֶט ְמ ֵפּרָטוּרָה‬ PEJADIM Fiebre. Temer ‫ָערַץ‬ Temeroso PAJAD LIFJD ‫קָץ קוץ‬ "ARATS Aborrecer.Diccionario Español-Hebreo Temer DA'AG Asustar. Tender ‫ָשטַח‬ ‫גיִד‬ JENVANI Tendón.

Seducir. Suelo ‫ֳא ָדמָה‬ ‫ֳאיֻמָּה‬ ‫מוֹרָא‬ NIGMAR LHIGHAMEIR LHYGMR Ternero ‫ֵאגֶל‬ 'EIGEL Temblar. Terremoto ‫ַרעַד ְר ָעדָה‬ Tierra.Diccionario Español-Hebreo Tengo ganas HISHTHA"AL Cuidar NIZHAR ‫בָּא לִי‬ Inclinar. Terminado. Terrible M ‫אָיֹם אָיוֹם‬ Terror Tesoro ‫אוֹצָר‬ RA"AD RE"IDAT 'ADAMAH SIUM JARIG 'AYOM 'AYOM THAM SHALAM RAJAM RE"ADAH RA"AD 'ADAMAH 'AYUMAH MORA' ‫ְסגֻלָּה סְגוּלָּה‬ 'OTSAR Valor. Círculo de Trafi ‫ִכּכָּר‬ KIKAR Horrible. Completar. Terminado ‫גָּמוּר‬ Terminado ‫גֶּמֶר גְּמֶר‬ Concluido. Mes ‫ֵטבֵת‬ TEIVEIT 301 . Ser ‫ִה ְס ִתּיֵּם‬ Tercero M Terminar ‫ִישי‬ ִ ‫ְשל‬ GHAMUR HISTHIEIM ‫נִגְמַר ל ִהגָּמֵר‬ ‫רמגיהל‬ GHEMER GHEMER Terminar. Ternura. Testificar ‫ֵהעִיד‬ Testigo ocultar ‫עֵד ְר ִאיָיה‬ Testimonio ‫עֵדוּת‬ HEI"ID "EID RE'IAYH Tet "EIDUT Tetera ‫תֵּיוֹן‬ THEION SEGULAH SEGULAH ‫ט טֵית‬ T TEIT Tevet. Amor Tener ‫ָרחַם‬ Temblor. Remedio Dar Evidencia. Tesoro. Terminarse ‫ָשלַּם‬ Compasión. Destruir ‫תָּם‬ Completarse. Terreno. Temblor de Tierra ‫ְרעִידַת ֳא ָדמָה‬ Terreno Bajo. Tentar ‫ִהטָּה‬ Tercera F ‫ִישית‬ ִ ‫ְשל‬ BA' LI Tercera Comida ‫סְעוּדָה‬ ‫ִישית‬ ִ ‫ְשל‬ HITAH SHELISHIT SE"UDAH SHELIShIT ‫סִיוּם ָחרִיג‬ SHELISHI Terminación anormal Completo. Terrible F Horrible. Terremoto ‫ָרעַד‬ Terremoto.

Tiempo MONEH ‫ֳאוִיר ֶמזֶג‬ ‫אֳווִיר‬ ‫אַ ְקלִים‬ 'AVIR MEZEG 'AVVIR 'AKLIM Tiempo. de Ellas ‫דּוֹ ָדתָן‬ ‫דּוֹ ָדתִי‬ Tía. Mia ‫דּוֹדָה‬ ‫עֵת‬ "EIT Clima. de El ‫דּוֹ ָדתֵנוּ‬ DHODATEINU DHODATEIJ Tía. Vuestras M ‫מוֹנֶה‬ ‫דּוֹדוֹתֵיכֶם‬ DHODOTEIJEM Tiempo KARISH Numerador. Vuestra ‫דּוֹ ָדתָם‬ DHODATAM DHODATI Tía.Diccionario Español-Hebreo Gusano. Teñido Escarlata ‫תּוּלָע‬ Tía. de Ellos ‫דּוֹ ָד ֵת ְך‬ Tía. Vuestra M ‫דּוֹדוֹתֵיהֶן‬ Tias. Vuestras F ‫דּוֹדוֹתֵיהֶם‬ DHODOTEIHEM DHODOTAY Tías. Tuyas M ‫ָכּרִיש‬ Tías. Tiempo ‫דּוֹדוֹתֶי ָך‬ DHODOTEYJA DHODOTEIJEN Tiburon ‫דּוֹדוֹתֵינוּ‬ DHODOTEINU DHODOTAYJ Tías. de El ‫דּוֹדָתוֹ‬ Tía THULA" DHODAH Tía. Tuya F ‫דּוֹ ָדתָהּ‬ DHODATAH DHODATAN Tía. de Ella ‫דּוֹדוֹתַי‬ Tías. Era ‫זְמָן‬ Tiempo Libre ZEMAN Tiempos ‫עִתים‬ PENAY PENA'Y Tiempos "ITYM Tienda ‫חַנּוּת‬ JANUT ‫ְפּנַי ְפּנַאי‬ ‫זְ ַמנִּים‬ ZEMANIM Carpa. Nuestras ‫דּוֹדוֹתֵיכֶן‬ Tías. Tuya M ‫דּוֹדוֹתָיו‬ Tía. de Ella DHODATO Tía. Mias ‫דּוֹ ַד ְתכֶם‬ DHODATJEM DHODOTAYV Tías. de Ellos ‫דּוֹדוֹתַי ְך‬ Tías. de Ellas ‫דּוֹ ָד ְת ָך‬ DHODATJA DHODATJEN Tías. Nuestra ‫דּוֹ ַד ְתכֶן‬ Tía. Tienda ‫אֹהֶל‬ 'OHEL 302 . Tuyas F ‫דּוֹדוֹתֶי ָה‬ DHODOTEYHA DHODOTEIHEN Tías.

Tierna. Tierno.Diccionario Español-Hebreo Tienda ‫חֳנוּת‬ JANUT Tienda de Abarrotes. Necesita Tienes Telefono? M TSARIJ L ‫יֵש ְל ָך‬ ‫ֶטלֶפוֹן‬ ‫ַר ְך‬ Tierra. Tierno. Tierra Seca ‫ֶשת‬ ֶ ‫ָשה יַבּ‬ ָ ‫יַבּ‬ Tigre ‫טִיגְרִיס‬ Tierra Santa 'ERETS HAKODESH YISRA'EIL Tierras. Terreno. Tierna. Almacén Tienda de departamentos JANUT MAKOLET JANUT MAKOLET ‫חֳנוּת ֶס ָפרִים‬ ‫ַחנֻּיוֹת חַנּוִּיוֹת‬ JANUYOT JANVIOT Tienes Telefono? F ‫יֵש ָל ְך ֶטלֶפוֹן‬ YEISH LAJ TELEFON Suave. Delicad 'ERETS Tierra. Tiendas Tierra que fluye leche y miel Tiene que. Almacén Tienda de libros ‫חַנּוּת מַכּוֹלֶת‬ ‫חַנּוּת מַכֹּלֶת‬ Tienda de Abarrotes. Tierra ‫ֶארֶץ‬ Tierra Baldía Carpas. Timido. Delicad ‫ָצרִי ְך ל‬ YEISH LEJA TELEFON 'ERTS ZAVAT JALAV UDVASH Timbre ‫ֳא ָהלִים‬ 'AHALIM SHEMAMAH Tierra de Canaán ‫חֳנוּת כוֹלבּוֹ‬ ‫ָכּלְבּוֹ חֳנוּת‬ Suave. Timida. Delicad ‫ַר ְך‬ Tina ‫כִיוֹר‬ RAJ RAJAH JIOR 303 . Abajo MAKOLET MAKOLET JANUT JOLBO JANUT KOLBO JANUT SEFARIM Tiendas ‫מַכּוֹלֶת‬ ‫מַכֹּלֶת‬ ‫מִס ָפּ ַריִים‬ MISPARAYIM ‫ַרכָה‬ PA"AMON HADHELET Suave. Lugar Desolado ‫ְש ָממָה‬ Tierra de Aram ‫ֳארָם‬ RAJAH ‫ַק ְרקַע‬ ‫ְכּנַעַן‬ RAJ 'ADAMAH JARBAH 'ARAM Tierra de Israel ‫ֶארֶץ יִש ָראֵל‬ KENA"AN 'ERETS YISRA'EIL ‫ֶארְץ זָבַת ָחלָב‬ ‫וּ ְדבַש‬ ‫ֶארֶץ הַקֹּדֶש‬ ‫ִש ָראֵל‬ ְ‫י‬ Continente. Timido. Delicad ‫ַרכָה‬ Pais. Timida. Suelo ‫ֳא ָדמָה‬ ‫ָח ְרבָּה‬ KARKA" Tierra Arida. Paices YABASHAH YABESHET ‫ַפּעֳמוֹן ַה ֶדּלֶת‬ ‫ֳארָצוֹת‬ 'ARATSOT Tijeras TIGRIS Suave.

Tuyos M DHODEYIJ Tíos. Pintura. Tuyo F ‫דּוֹד‬ DHOD DHODAN Tío.Tuyo M ‫דּוֹדַי‬ Tíos. Vaciar ‫ָש ַל ְך‬ Tishri. Hechar. Querido ‫דּוֹד‬ Tío. Amado. Tire SHALAJ THISHREI DHODEIJEM ‫יָרָה‬ YARAH Dudar. Nuestro ‫דּוֹדֵנוּ‬ ‫דּוֹ ֵד ְך‬ ‫דּוֹדָיו‬ ‫דּוֹדֵיהֶן‬ Tío . Tinte ‫ֶצבַע‬ Tío. Lanzar. Mes ‫תִּשרֵי‬ SEGENON GUFAN Tirabuzón MINEI ‫ַמ ְחלֵץ‬ MAJLEITS Dispare. Tipos de ‫מִינֵי‬ Tirar. de Ellas ‫דּוֹדָם‬ DHODAM DHODEIJ Tíos. de Ellos Clase. de El ‫דּוֹדוֹ‬ DHEYO Colorante. de Ustedes M ‫דּוֹדִי‬ Tío. de Ellas ‫דְּיוֹ‬ ‫דּוֹדֶי ָך‬ DHODEYJA ‫דּוֹדֵיכֶם‬ DHODEIJEN Tíos. Tuyos F ‫דּוֹ ְד ָך‬ DHODJA DHODEIHEN Tíos. Mío Tío. Míos DHODJEM DHODEINU DHODAYV Tíos. de Ellos ‫דּוֹ ְדכֶם‬ DHODJEN Tío. Nuestros ‫דּוֹדֵינוּ‬ DHODEINU Tíos. de El ‫דּוֹדָהּ‬ DHODAH DHODI Tío. Tinte TSEVA" Tío DHOD ‫דּוֹדָן‬ ‫דּוֹ ְדכֶן‬ Tío. Titubear ‫פֶּן‬ PEN 304 .Diccionario Español-Hebreo Tina ‫חֳלוּק רַחצָה‬ Tinta JALUK RAJTSAH Color. Vuestros F ‫דּוֹדֶי ָה‬ DHODEYHA DHODAY Tíos. Vuestros M ‫מִין‬ Tipo de letra ‫ְסגְנוֹן גוּפָן‬ MIN Clases de. de Ella ‫דּוֹ ֶדיְִך‬ Tíos. de Ustedes F ‫ְצבִיעָה‬ TSEVI"AH DHODO Tío. Tipo ‫דּוֹדֵיכֶן‬ ‫דּוֹדֵיהֶם‬ DHODEIHEM Tíos. de Ella Tío.

Tocar instrumento Musi ‫זִמֵּר‬ Toda clase de ‫כָּל מִינֵי‬ ZIMEIR KINEIR KAL MINEI Todas y cada una estatuas ‫כָּל ֶפּסֶל וּ ֶפּסֶל‬ ‫ֳשה דּוֹמֵם‬ ֶ ‫ַמח‬ ‫שוֹתֵק שוֹקֵט‬ Todavía.Diccionario Español-Hebreo Nombrar. Todavía KAL PESEL VPESEL DHOMEIM MAJASHEH SHOTEIK SHOKEIT Totalidad. Todo ‫כֹּל כָּל‬ ‫הַכֹּל ְבּ ֵסדֶר‬ HAKOL Todo en orden. Queso de leche de soya HAKOL BESEIDER ‫טוֹפוּ גְבִינָה‬ ‫עָשוּי ִמ ַחלַב‬ ‫מִסוֹיה‬ HAKOL LETOVAH KAL 'EJAR Todos. Todo bien ‫ְבּ ֵסדֶר‬ Todo el dia ‫כָּל הַיּוֹם‬ KOL KOL "ADAYIN "ADAYIN "OD Todo Todo bien. Entero. Toldo de matrimonio ‫חוּפַּה‬ Sufrido. Título. Cada. Titular Tiza ‫ִכּנָּה‬ ‫שוּם‬ KINAH Nombre. Toleró ‫ָסבַל ִלסְבּל‬ Tolerancia JUPAH ‫חָס‬ JAS Tomar ‫לוֹ ֵק ַח‬ 305 . Bien ‫הַכֹּל‬ BESEIDER Todo en orden. Cualquier ‫כָּל‬ Todos los juramentos ‫כָּל נִ ְדרֵי‬ Tohalla ‫ַמגֶבֶת‬ KAL KOL NIDREI MAGEVET TOFU GEVINAH "OSUY MIJALAV MISOYH Dosel. Valuación ‫גִּיר‬ Tobillo ‫ַקרְסוֹל‬ GHIR Tocar ‫נָגַע ִלנְגּ ַע‬ NAGA" LINGHA" Tocar Violín ‫ִכּנֵּר‬ SHUM KARSOL Cantar. Todo bien ‫הַכֹּל ְבּ ֵסדֶר‬ Todo eso que KAL HAYOM ‫הַכֹּל לְטוֹבָה‬ HAKOL BESEIDER Todo es para bien ‫ֶש מַה כָּל‬ Todos ‫כָּל ֶאחָר‬ KAL MAH SHE Todos ‫ֻכּלָּם‬ KULAM Todos ‫כּוּלָם‬ KULAM Tofu. Aún ‫ַע ַדיִן ַע ַדיִין‬ ‫עוֹד‬ Aún.

Toque ‫יָרַש‬ KEVUTSAT 'IEI TONGAH 'ILEMET Tonto ‫ִה ְת ַרחֵץ‬ ‫ְל ִה ְת ַרחֵץ‬ HITRAJEITS LEHITRAJEITS TON Tonta ‫קָח קוֹח‬ ‫ְפּתִילָה‬ PETILAH Tormenta de Arena ‫סוּפָת חוֹל‬ Tormenta Eléctrica ‫סוּפֵה‬ ‫ְר ַעמִים‬ SUFAT JOL SUFEIH RE"AMIM Tormenta Electrica Fuerte ‫סוּפַת ְר ַעמִים‬ ‫ַעזָת‬ Tormenta F ‫ְס ָערָה‬ SE"ARAH SUFAT RE"AMIM "AZAT Tormenta M ‫ַסעַר‬ SA"AR Tormenta Tropical ‫סוּפֵה‬ ‫טְרוֹפִּית‬ SUFEIH TEROPIT Tornillo ‫בוֹרֵג‬ Toro VOREIG Toro joven ‫פַּר‬ PAR ‫שוֹר‬ SHOR Torpe. Inconveniente ‫גִּמְלוֹנִי‬ 306 . Posea Tonga ‫ִאלֵּם‬ Tonterías ‫ַמגָּע‬ Topacio ‫עָקֹם ְמ ֻעקָּל‬ Torá ‫זֶרֶם‬ Tormenta de Nieve ‫סוּפֵה ֶשלֶג‬ ZEREM SUFEIH SHELEG ‫ְשטוּיוֹת‬ ‫ִפּ ְטדָה‬ ‫תּוֹרָה‬ THORAH Torcido "AKOM ME"UKAL Corriente. Tormenta. Arroyo ‫קְבוּצַת ִאיֵיּ‬ ‫טוֹנְגָה‬ PITDAH MAGHA" Torcido YARASH SHETUYOT 'ILEIM Contacto. Tomar Juramento Tomate ‫ִשבַע‬ ְ‫נ‬ NISHVA" ‫ַעגְ ָבנִיָה‬ "AGVANIAH Tonelada ‫טוֹן‬ KOJ KOJ Bañarse. Tome Posesión.Diccionario Español-Hebreo SAVAL LISBL Tomar ‫ָלקַח‬ LOKEIAJ Tomar LAKAJ Jurar. Tomar un baño ‫ִא ֶלּמֶת‬ Herede.

Servir ‫ָעבַד‬ "OBEID PO"ALIM Trabajo ‫ַלעֳבד‬ Totalidad. Escupir THOSEFTHA' TOST Empleado. Entero. Suplemento de Mishna ‫תּוֹ ֶס ְפתָּא‬ Tostar ‫טוֹסְט‬ TSABIM Toser. Peones ‫פּוֹ ֳעלִים‬ Trabajar. Peón ‫פּוֹעֵל‬ Trabajar. Torta ‫עוּגָה‬ "UGAH ‫ְצרִי ַח‬ TSERIAJ Torta de chocolate ‫עוּגַת‬ ‫שוֹקוֹלָד‬ "UGAT SHOKOLAD Torta de queso Tortuga ‫עוּגַת גְּבִינָה‬ ‫עוּגוֹת‬ "UGAT GHEVINAH Bizcochos. Trabajo ‫עֳבוֹדוֹת‬ Tradición ‫ֶשת‬ ֶ ‫מוֹר‬ "AVODOT ‫מָסֹרֶת מָסוֹרֶת‬ ‫ַתּרְגּוּם‬ MELA'JAH MORESHET Tradicional MASORET MASORET Traducción KOL KOL "AVAD LA"AVD L"VVD MA"ASEH Tradición ‫כָּח כוֹח‬ KOJ JOJ "AVAD Trabajar "UGOT ‫מָסוֹ ְרתִּי‬ MASORTHI Traducciones ‫ַתּרְגּוּמִים‬ 307 . ajedrez MIGDHAL Bizcocho. Trabajar ‫ֳשה‬ ֶ ‫ַמע‬ Trabajo ‫עֳבוֹדָה‬ Trabajo. Todo ‫כֹּל כָּל‬ Trabajador. Servir PO"EIL HITLABEIT ‫ָעבַד ַלעֳבד‬ ‫דובעל‬ ‫ָעמַל‬ LA"AVD Laborar. Trabajador ‫עוֹבֵּד‬ Trabajadores. Reverencia ‫עֳבוֹדָה‬ Trabajos "AMAL "AVODAH ‫ְמלָאכָה‬ "AVODAH Negocio. Estar en Problemas ‫ִה ְת ַלבֵּט‬ Trabajar. Servicio. Queques. Tortas ‫צָב‬ Tortugas ‫ַצבִּים‬ TSAV Tosefta.Diccionario Español-Hebreo ‫ְשלוּמִי ֵאלִי‬ GHIMLONI SHELUMI'EILI Torre ‫ִמגְדָּל‬ Torre. Queque.

Trastornar ‫ָה ַפ ְך‬ HAFAJ 308 . Transferir ‫ִשדֵּר‬ Transporte ‫תּוֹ ָבלָה‬ ‫ַתּחְבוֹרָה‬ ‫ָפּלַש‬ PALASH MASAR LMSVR THOVALAH Trapecio THAJVORAH Invadir. Atuendo HEIVI' Vestido. Transformar ‫ִסבֵּב‬ ‫ֳחלִיפָה‬ JALIFAH Transeúnte LEVUSH Transmitir. Traicione. Culpable ‫ָשע‬ ָ‫ר‬ Transgresor ‫ֳע ַב ְריָן‬ Transición ‫ִשנּוּי ַמ ֳעבָר‬ RASHA" "AVARYAN Tránsito SHINUY MA"AVAR TransJordania ‫ֶעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן‬ Transmitir ‫ִלעֵז‬ Transliteración ‫ָמסַר למסור‬ LI"EIZ Transmitir. Remover ‫ֶה ְעתִּיק‬ Traiga. Traducir. Traspasar ‫ַתּ ְעתִּיק לִעוּז‬ THA"THIK LI"UZ SHIDHEIR Transporte ‫ַה ֳע ָברָה‬ HA"AVORAH "EVER HAYARDHEIN Transliterar PASHA" ‫ְת ַרפֵּז‬ TERAPEIZ Girar. Defrauda ‫ָמעַל‬ Traidoras ‫בּגְדוֹת‬ Traiga.Diccionario Español-Hebreo THARGHUM Traduciendo ‫ִתּרְגּוּם‬ THIRGHUM Traduzca ‫ִתּ ְרגַּם תירגם‬ ‫םגרתל‬ THARGHUMIM Copiar. Tragar THENU"AH ‫גָּמַע גָּמָא‬ GHAMA" GHAMA' ‫ַמעַל‬ BALA" Traición. Malversación Malversar. Transferir MA"AL ‫עוֹבֵר חוֹלֵף‬ "OVEIR JOLEIF Transformador MASAR LMSVR ‫ֵשנַאי‬ SEINA'Y ‫ָשע‬ ַ‫פּ‬ SIBEIV Transgredir. Traer ‫ֵהבִיא‬ MA"AL BGDOT Traje. Cambiar. Traje ‫לְבוּש‬ ‫ָמסַר למסור‬ Cambiar. Rebelarse Transgresor. Tráfico ‫תְּנוּעָה‬ Trague ‫ָבּלַע‬ HE"THIK Beber. Traer ‫ֵהבִיא‬ HEIVI' THIRGHAM TYRGM LTRGM Movimiento.

Presente Carga. Horca.Diccionario Español-Hebreo Tratado de Principios ‫ִפּ ְרקֵי אָבוֹת‬ Tratar Traicioneramente ‫ָבּגַד‬ Trece F Tratamiento PIRKEI 'AVOT TIPUL Trébol BAGAD ‫ֶשרֵה‬ ְ ‫ָשלוֹש ע‬ ‫טִיפּוּל‬ ‫ת ְלתָּן‬ ‫ִשלָּשוֹן‬ TLTHAN SHILOSHON Trece M SHALOSH "ESREIH ‫לוֹשה‬ ָ ‫ְש‬ ‫ָשר‬ ָ‫ע‬ SHELOSHAH "ASAR Treinta ‫לוֹשים‬ ִ ‫ְש‬ Treinta ShELOShIM Treinta y tres día del Omer ‫לַג בָּעוֹמֶר‬ Trenes ‫ַרכָּבוֹת‬ SHELSHIM Tren LAG BA"OMER ‫ִשזָר‬ ְ‫מ‬ Trenza ‫ָשלוֹש‬ Tres F ‫לוֹשת‬ ֶ ‫ְש‬ ‫ֳא ָלפִים‬ Tres M ‫ְש ַברִים‬ Trescientos ‫שלוֹש מֵאוֹת‬ Tres mil Trescientos ‫ְשלש מֵאוֹת‬ SHELSH MEI'OT Triangulo SHLOSH MEI'OT ‫בֵית דִין ַר ָבּנִי‬ ‫לשת‬ ֶ ‫ְש‬ ‫ֳא ָלפִים‬ SHELSHET 'ALAFIM SHEVARIM Tribunal Rabinico ‫לוֹשה‬ ָ ‫ְש‬ SHELOSHAH SHELOSHET 'ALAFIM Tres toques cortos del Shofar ‫ָשלֹש‬ SHALOSH SHALOSH Tres Mil ‫ִמ ְק ָלעָה‬ MIKLA"AH MISHZOR Tres F ‫ַר ֶכּבֶת‬ RAKEVET RAKAVOT Trenza ‫לשים‬ ִ ‫ְש‬ ‫מְשוּלָש‬ MESHULASH ‫ַשי‬ VEIT DIN RABANI Regalo. Trinche ‫קִלשוֹן‬ KILSHON SHAY ‫ְתּלַת ְמ ַמדִי‬ THELAT MEMADI Trinidad y Tobago ‫ְטרִינִידַד‬ ‫וְטוֹבָּגוֹ‬ TERINIDAD VETOBAGO 309 . Gravamen. Tributo ‫ַשּא‬ ָ‫מ‬ Ofrenda. Tributo. Tributo ‫ִמנְחָה‬ Tributo ‫תְּרוּמָה‬ MASA' MINJAH Tridimencional THERUMAH Horquilla.

Deprimida ‫עֳנוּמָה‬ ‫עָנוּם‬ "ANUMAH Triste. Acusativo Definido ‫ִצבְעוֹנִי‬ Tulipanes M ‫ִצבְעוֹנִים‬ TSIRI JASEIR ‫אַתָּה‬ TSIV"ONI Sepultura. Deprimido Triste F ‫עֳצוּבָה‬ Triste M ‫עָצוּב‬ "ATSUVAH "ATSUV ‫ָצלַח‬ KAMAJ Triunfar. Triunfar ‫נִצַּח לנַ ֵצּ ַח‬ Trompeta ‫חֳצוֹ ִצרָה‬ Fallar. Obstrucción ‫פּוּקָה‬ Tropiezo ‫ָשל‬ ַ‫כּ‬ Tsadi Tropiezo PUKAH MIJSHOL ‫ִה ְת ַמ ֵקּ ַח‬ KASHAL ‫צ ֵצדִי ץ‬ Tsfat ‫ְצפָת‬ ‫צִירִי ָחסֵר‬ Tu F ‫אַ ְתּ‬ TSEFAT ‫י צִירִי ָמלֵא‬ Tu F. Pacto Tsiri Jasaer AE larga Tulipan M ‫נִ ְתקַל‬ NITKAL TS TSEIDI TS Tu M TSALAJ ‫ַתּיֶרֶת תיירת‬ THAYERET TYYRT Turistas F ‫ַתּיָּרוֹת‬ THAYAROT 310 . Infierno KEVER ‫ַתּיָּרוּת‬ Tunisia ‫ַתּיָּר תייר‬ THAYAR TYYR 'OTJA ‫ְשאוֹל‬ ‫טוּנִי ְסיָה‬ TUNISYAH Turista ‫ַתּיָּר‬ THAYAR Turista F THAYERET Turista M 'OTAJ SHE'OL THAYARUT ‫ַתּיֶּרֶת‬ EI TSIRI MALEI' TSIV"ONIM NIKBAH NEKAVOT Turista HITMAKEIAJ Tsiri Male AE larga 'ATH Turismo ‫ִמכְשוֹל‬ Trueque. Tumba ‫ֶקבֶר‬ Orificio. Tunel ‫נִ ְקבָּה נְקָבוֹת‬ Tumba. Tropezar ‫ְשל‬ ַ ‫נִכ‬ Moler. Triturar ‫ָקמַח‬ "ANUM NITSAJ LNATSEIAJ JATSOTSIRAH Tropiezo NIJSHAL Tropiezo.Diccionario Español-Hebreo Triste. Acusativo Definido ‫אוֹ ָת ְך‬ ‫אוֹ ְת ָך‬ 'ATHAH Tu M. Convenio. Prosperar Prevalecer.

Invertir.Diccionario Español-Hebreo Turistas M ‫ַתּיָּרים‬ Turquia THAYARYM Tuyo F. Seguramente ‫אַ ְך‬ 'AJ 311 . Ultima Noche Ultimamente ‫ֶאמֶש‬ 'EMESH Ultima oportunidad ‫ִמקָּרוֹב‬ Ultimo ‫אַחֳרוֹן אַחֳרוֹן‬ ‫ָחבִיב‬ 'AJARON 'AJARON JAVIV Un gran milagro sucedio allí ‫גָּדוֹל ָהיָה נֵס‬ ‫ָשם‬ ‫ְקצָת ַס ְבלָנוּת‬ Una F ‫אַחַת‬ SHELJA ‫ִהזְֶדּמְּנוּת‬ ‫אַחֳרוֹנָה‬ HIZDHEMNUT 'AJARONAH ‫אַחֳרוֹן‬ 'AJARON Algun tiempo. Tuya F ‫ֶש ַל ְך‬ Ucrania TURKEYAYH Tuyo M. un brevemente mi ‫זְמַן מָה‬ Un momento ‫רַק ֶרגַע‬ ZEMAN MAH RAK REGA" NEIS GHADOL HAYAH SHAM Un poco de paciencia SHELJA 'UGANDAH MIKAROV Ultimo pero no menos important ‫טוּ ְר ְקיָיּה‬ Un toque largo del shofar ‫ְתּקִיעָה‬ ‫ַממַּש סִיוּט‬ 'AJAT Una verdadera pesadilla Una Vez Más. Hacer ‫ָשי ַח‬ ִ‫מ‬ Unguento ‫ִשחָה‬ ְ‫מ‬ MASHIAJ Unica oportunidad ‫ִהזְֶדּמְּנוּת פָּז‬ HIZDHEMNUT PAZ HISHKIA" MISHJAH Unicamente. Tuya M ‫ֶש ְל ָך‬ ‫ֶש ְל ָך‬ SHELAJ Tuyo M. Mesías ‫ָשר‬ ָ ‫הָאַחַד ע‬ ‫ִשקִי ַע‬ ְ‫ה‬ HA'AJAD "ASAR Undir. Tuya M ‫אוּ ְקרַייְנָה‬ Uganda ‫אוּגַנְדָה‬ SHELAJ Tuyo F. Tuya F ‫ֶש ַל ְך‬ 'UKRAYYNAH Ayer de Noche. Otra Vez ‫ַפּעַם עוֹד‬ Una via ‫חַד סִטרִי‬ "OD PA"AM JAD SITRI Unánimemente ‫פֶּה ֶאחָד‬ ‫הָאַחַת‬ ‫ֶשרֵה‬ ְ‫ע‬ KETSAT SAVLANUT Undecima F PEH 'EJAD THEKI"AH MAMASH SIUT HA'AJAT "ESREIH Undecimo M Ungido.

Universo ‫עוֹלָם‬ Untar. Hacer Uso ‫ִש ַתּמֵּש‬ ְ‫ה‬ HISHTHAMEISH HIShTHAMEISh LHShTMSh Uso de Letras como Numeros ‫נָחַץ‬ NAJATS SEIRAV ‫ִש ַתּמֵּש‬ ְ‫ה‬ ‫שמתשהל‬ ‫דְּחוּפָה‬ DHEJUFAH DHAJUF Rehusar. Unir ‫אָסַר‬ Unir. Urgir Usar Uruguay ‫גִּי ַמ ְט ִריָּה‬ ‫גַּ ַמ ְט ִריָּה‬ GHIMATRIAH GHAMATRIAH ‫אוּרוּגְוַוי‬ 'URUGVAVY Usar. Unir ‫ִספַּח‬ ‫ָצרָף‬ TA'AM Combinar. Universo ‫עוֹלָם‬ Uno M ‫ֶאחָד‬ "OLAM 'EJAD Urano MASHAJ ‫דּוֹחֵק ֵמאִיץ‬ ‫תָּכוּף‬ ‫דָּחוּף‬ Urgente F ‫ֵסרַב‬ Presionar. Adjuntar. Embarrar. Ordenar 'ASAR Pegar. Adjuntar MAD HITSTARAF Unir. Eternidad. Lubricar ‫ָשח‬ ַ‫מ‬ Urgente 'UNIVERSITAH Siempre. Urgir ‫אוֹ ֶרנְס‬ 'ORENS DHOJEIK MEI'ITS THOJUF Urgente M "OLAM Ustedes F. Unir ‫ִה ְצ ָטרֵף‬ ‫ףרטצהל‬ Unirse.Diccionario Español-Hebreo Medida. Adherir. Unir ‫ָדּבַק‬ Unir. Adherirse ‫נִ ְס ַר ְך סרך‬ Universidad ‫אוּנִיבֶרסִיטָה‬ DHAVAK SIPAJ TSARAF NISRAJ SRJ HITSTAREIF LHTSTRF Unirse ‫ִשתֵּף‬ SHITHEIF Universidades ‫אוּנִי ֶב ְרסִיטָאוֹת‬ 'UNIVERSITA'OT Mundo. Fundir. Uniforme ‫מַד‬ Amarrar. Vosotras ‫ֶא ְתכֶן‬ 'ETJEN 312 . Mundo. Combinar ‫תָאַם‬ Unir intransitivo ‫ִה ְצ ָטרַף‬ ‫ָרצַף‬ RATSAF Adherir.

Utencilios ‫ֵכּלִים‬ Uva. Dude SHALAJ ‫נָע‬ SHAFAJ ‫הִיסֵּס ִהסֵּס‬ HISEIS HISEIS Vagina NA" ‫וָגִינָה נָ ְרתִיק‬ ‫ֲקבָה בֵּית‬ ‫ָה ֶרחֶם‬ VAGINAH NARTIK KOVAH BEIT HAREJEM Vagina ‫וָגִינָה נָ ְרתִיק‬ VAGINAH NARTIK Vagón. Vajilla. Vosotros Ustedes M. Camina Vaciar ‫רֵיקָה‬ Vacaciones Mover. Remover ‫ִפּנָה‬ HEIRIK Tirar. Plato. Derramar ‫ָש ַפ ְך‬ REIKAH ‫ֵהרִיק‬ Vaciar. Utencilio ‫ְכּלִי‬ Abdomen. Platos. Vajilla. vientre. Lanzar. Utencilio ‫ְכּלִי‬ Vasijas. Utencilio Vajilla ‫ַח ְרסִינָה‬ Fuerza. Hechar. Validez JARSINAH KARON KELI THOKEF 313 . Baya. matri ‫ֶבּטֶן‬ Uva ‫ֵענָב עֵינָב‬ "EINAVAH ‫צִיפּוֹרֶן‬ Uña. Coche de Tren ‫קָרוֹן‬ ‫ְכּלִי‬ ‫תֹּקֶף‬ Vajilla.Diccionario Español-Hebreo Ustedes F. Vosotros ‫ֶא ְתכֶם‬ Usura ‫רִיבִּית‬ ‫קְצוּצָה‬ 'ETJEM 'ATHEM RIBIT KETSUTSAH Equipo. Utencilio ‫ְכּלִי‬ KELI Equipo. Clavo ‫ָפרָה‬ Va. Vaciar ‫הוֹ ֵל ְך‬ HOLEIJ FARAH Vacía ‫מַסמֵר‬ MASMEIR TSIPOREN Vaca BETEN "EINAV "EINAV "ANAVIM Uña KELI ‫ָש ַל ְך‬ PINAH Vacile. Grano ‫ֵענָבָה‬ Uvas ‫ֳענָבִים‬ KELI KEILIM Vajilla. Vagar ‫ַחגִּים‬ JAGHIM Vaciar. Vosotras ‫אַתֶּן‬ ‫אַתֶּם‬ 'ATHEN Ustedes M. utero. Plato.

Utencilios ‫ֵכּלִים‬ Vasos ‫כוֹסוֹת‬ KEILIM KOS KOS Vav JOSOT Vaya directamente Vea. Y llamó Vea alguien. Título. Remedio ‫גֵּיְא גֵי‬ ‫ִבּ ְקעָה‬ BIK"AH ‫גֵּהִנּוֹם‬ GHEI' TSALMAVET Castigo. Vaporización ‫קִטּוּר‬ ‫ְשבֶת‬ ֶ ‫ַשב‬ MIJNESEI GINS Clima Variable. Valuación ‫שוּם‬ Vanatu ‫וָנְוּאַטוּ‬ Varicela RAV "EIREJ YAKAR ‫ָשוְא‬ Humo de Incienso. Vegetación ‫ִצ ְמ ִחיָּה‬ TSIMJIAH 314 . Valle de Lamentos ‫ְסגֻלָּה סְגוּלָּה‬ Valor ‫ְמחִיר ֵע ֶר ְך‬ ‫שֹוִי‬ SEGULAH SEGULAH GHEIHINOM MEJIR "EIREJ SHOVI Nombre.Diccionario Español-Hebreo Valioso. Evaporar Valuado SHUM ‫ִמ ְכנְסֵי גִינְס‬ SHAV' KITUR SHAVSHEVET KELI YAKAR 'AVA"BU"T 'AVA"BU"OT Vasijas. mire ‫רישיה‬ HYSHYR ‫ָחזָה‬ JAZAH ‫ו וָו‬ V VAV Levitico. Encuentre a algui ‫וַיִּ ְקרָא‬ VAYIKRA' ‫ִה ְתרָאָה עם‬ ‫תוארתהל‬ ‫םע‬ HITRA'AH "M LHTR'VT "M Instancias. Mereciendo ‫ְכּדַאי ְכּדַי‬ Valle ‫ֵעמֶק‬ Valle KEDA'Y KEDAY GHEI' GEI Valle "EIMEK Valle de la sombra de la muert ‫גֵּיא ַצ ְל ָמוֶת‬ Valor. Tesoro. Ocasiones. artículo precioso ‫ְכּלִי יָקָר‬ Vaso ‫כּוֹס קוֹס‬ ‫ִאדָּה ְלאִדּוּת‬ 'IDHAH LE'IDHUT Vaqueros ‫ֵע ֶר ְך יָקָר רַב‬ Inutilidad. Variable ‫אַ ַב ְעבֻּעת‬ ‫אַ ַבעְבּוּעוֹת‬ Vasija. Veces ‫ְפּ ָעמִים‬ PE"AMIM Flora. Vaykra. Platos. Vanidad VANU'ATU Vapor.

Venda ‫ְצבִי‬ ‫ְרדִיד‬ REDID Velocidad Máxima Permitida ‫ְמהִירוּת‬ ‫מַקסִי ַמלִית‬ ‫מוּ ֶתרֶת‬ Venado F ‫ְצ ִביָה‬ VARID Venado M ‫ָצעִיף‬ TSA"IF TSA"IF HINUMAH RE"ALAH MASVE" Velocidad del Viento ‫נֵרוֹת‬ NEIROT NEROT SHABAT ‫ָצעִיף הִנּוּמָה‬ ‫ְר ָעלָה ַמ ְסוֶע‬ ‫נֵר הַב ָדלָה‬ NEIR HAVDALAH SHAMASH Velas de Shabat ‫נֵר‬ NEIR NEIR Vela sirviente ‫ֶשרִים‬ ְ‫ע‬ MEHIRUT MAKSIMALIT MUTERET TSEVIAH Vendaje. Venda ‫ָחבַש‬ TSEVI JAVASH ‫ָחבַש‬ ‫אִיש‬ ‫ְמכִירוֹת‬ Vendedor JAVASH 'ISh MEJIROT Vendedora ‫ֵשת ְמכִירוֹת‬ ֶ‫א‬ Vender 'EIShET MEJIROT Vender ‫זִבֵּן‬ MAJAR LIMJR LMJVR Vender ZIBEIN Vender ‫ָמכַר‬ MAJAR Venderse ‫ִה ְת ַמכֵּר‬ HITMAKEIR ‫ָמכַר ִלמְכר‬ ‫רוכמל‬ ‫ָמכַר‬ MAJAR Hacer Fraccionar. Velo. luz ‫נֵר‬ ‫ַשמַש‬ Vela de Habdala ‫נֶרוֹת ַשבָּת‬ Velas Velo Velo Vena ‫ְמכִירוּת הָרוּ ַח‬ MEJIRUT HARUAJ ‫וָרִיד‬ Chal. Cortina Vendaje.Diccionario Español-Hebreo Vegetariano ‫ִצמְחוֹנִי‬ Veinte TSIMJONI Vela ‫נֶר‬ "ESRIM Vela NER Vela. Vender Grano ‫ִשבִיר‬ ְ‫ה‬ Venderse ‫נִ ְמחַר‬ HISHVIR NIMJAR 315 .

Nieve y Viento HAVAH NEKAMAH NAKAM Venir NAKAM Ventanas VATSIR ‫בָּא לָבוֹא‬ BA' LAVO' Venta BO' ‫ְמכִירָה‬ MEJIRAH Ventaja. Hagamos ‫נָקָם‬ Venganza ‫נְ ָקמָה נָקָם‬ NAKOM Vengar ‫נָקַם‬ Venir. Entrar ‫בּוֹא‬ Venta. Paga. Cosecha de uva Veneno ‫רוֹש רֹאש‬ Veneno ‫ַרעַל‬ ROSH RO'SH Venezuela Venganza ‫וֶנֶזוּ ֶאלָה‬ RA"AL ‫ָהבָה‬ VENEZU'ELAH Vengan. Mercaderia ‫ִמ ְמכָּר‬ Ventana ‫חַלּוֹן‬ Ventisca. Percivir. Ser Vendido ‫ִהזְַדּבֵּן‬ ‫ָבצִיר‬ HIZDHABEIN Vendimia.Diccionario Español-Hebreo Vendido. Arrivar. Pasar el Verano ‫ַקיִץ ַקיִיץ‬ Verbo ‫פֹּעַל פּוֹעַל‬ ‫ֵשּם הַפֹּעַל‬ ShEIM HAPO"AL Verbo Transitivo ‫רוֹאֶה‬ RO'EH KAYITS KAYITS Verbo Infinitivo ‫ָכּרַיש‬ ‫פֹּעַל‬ ‫יוֹצֵאפֹּעַל‬ ‫עוֹבֵר‬ KATS KYTS PO"AL PO"AL Verbo Intransitivo ‫פֹּעַל עוֹמֵד‬ Verbos ‫ְפּ ָעלִים‬ PO"AL "OMEID PE"ALIM PO"AL YOTSEI'PO"AL "OVEIR 316 . Considerar ‫רָאָה ִלרְאוֹת‬ Verano ‫קָץ קיץ‬ RA'AH LIR'OT Veranear. Ganancia ‫יִתְרוֹן‬ ‫חַלּוֹן ַר ֳאוֶה‬ JALON Ventana de Exhibición ‫חַלּוֹנּוֹת‬ Ventilator ‫מְאַוְרֵר‬ MIMKAR YITRON JALON RA'AVEH JALONOT ME'AVREIR ‫ְס ָערַת ֶשלֶג‬ ‫ֶשרִים‬ ְ‫ע‬ ‫וְאַחַת‬ Ventiuno F SE"ARAT SHELEG "ESRIM VE'AJAT Ventiuno M ‫ֶשרִים וְ ֶאחָד‬ ְ‫ע‬ Ventosa "ESRIM VE'EJAD Venus ‫נוֹגָה‬ KARAYSH Ver NOGAH Ver.

Vestíbulo ‫אוּלָם‬ 'ULAM Pasillos. Realmente ‫אָ ְמנָה‬ Firme M. Verdadero M ‫יֵצִּיב‬ Verde F ‫יְ ֻרקָּה‬ ‫יַרוֹק‬ Verdura YAROK Verduras ‫יְרָקוֹת‬ ‫ְכּלִימָּה‬ KELIMAH ‫יֶרֶק‬ YEREK Senda. Vereda YERAKOT Verguenza YEITSIV YERUKAH YEREK YERUKAH UTSMAJIM Verde M 'AMNAH ‫נָתִיב‬ NATIV Verguenza.Diccionario Español-Hebreo Verdad ‫ֶאמֶת‬ 'EMET Firme F. Reproche ‫ֶח ְרפָּה‬ Clarificar. Insulto ‫ְכּלִימָה‬ ‫ְכּ ִלמָּה‬ ‫ְכּלִמּוֹת‬ KELIMAH KELIMAH KELIMOT Verguenza ‫בּשת‬ ֶ BSHET Verguenza ‫בּוּשה‬ ָ BUSHAH Versiculo Bíblico ‫פָּסוּק‬ Verso ‫ַמחֳרֹזֶת‬ PASUK MAJAROZET Verter Vertical ‫ָקלַח‬ Verguenza. Verduras ‫יֵצִּיבָה‬ YEITSIVAH ‫יֶרֶק יְּרוּקָה‬ ‫וּצ ָמחִים‬ Verdaderamente. Echar JERPAH ‫יָצַק‬ YATSAK HIGHIR MAZAG NIMZAG Vestí. Espolvorear BAREIR PESUKIM ‫ָשפַך ָמגַז‬ ‫ִהגִּיר יָצַק‬ ShAFAJ MAGAZ HIGHIR YATSAK ‫ִהגִּיר ָמזַג‬ KALAJ Derramar. Vestíbulos ‫אוּ ַלמִּים‬ 'ULAMIM 317 . Me Yo mismo misma ‫ַשתִּי‬ ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬ ‫ֳאנִי‬ HITLABASHTHI 'ANI Pasillo. Verdor. Verter ‫ֳאנָ ְך‬ Vertido. Verificar ‫ָבּרֵר‬ Versiculos Bíblicos ‫פְּסוּקִים‬ Verter. Verdadero F Verde. Ser ‫נִ ְמזַג‬ 'ANAJ Vertir.

Me Yo mismo misma ‫ֶא ְת ַלבֵּש ֳאנִי‬ Vestirse. Nos Uds Ellos Pasado ‫ַשנוּ‬ ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬ ‫ֳאנַחְנוּ‬ Vestimos. Traje ‫לְבוּש‬ Vestido LEVUSH Vestido ‫לָבוּש‬ LAVUSH ‫ִש ְמלָה‬ SIMLAH Vestidor.Diccionario Español-Hebreo Vestido. Vestimenta ‫ֶבּגֶד‬ Vestimenta BEGADIM MALBUSH BEGED ‫לֶבוּש ַמלְכוּת‬ LEVUSH MALJUT ‫ְבּגָדִים‬ ‫ַמלְּבּוּש‬ ‫ִישה‬ ָ ‫ְלב‬ LEVISHAH Vestimos. Nos Uds Ellas se ‫ִמ ְת ַלבְּשוֹת‬ ‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּן‬ ‫הֵן‬ MITLABSHOT 'ANAJNU 'ATHEN HEIN Vestimos. El mismo Vestirán. Ustedes se M ‫ִת ְת ַלבְּשוּ אַתֶּם‬ Vestirás. Arreglarse ְ‫דֵּר ִה ְתגַּנ‬ THITLABSHI 'ATH 'ETLABEISH 'ANI HITGHANDHEIR 318 . Nos Uds Ellos Ella ‫נִ ְת ַלבֵּש ֳאנַחְנוּ‬ TITLABSHU 'ATHEM THITLABEISH 'ATHAH NITLABEISH 'ANAJNU ‫ֵשים‬ ִ ‫ִמ ְת ַלבּ‬ ‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּם‬ ‫הֵם‬ MITLABEISHIM 'ANAJNU 'ATHEM HEIM Vestirá. Vestimenta Vestimenta Real ‫ֳחדַר אֳרוֹנוֹת‬ JADAR 'ARONOT Ropas. Ellas se ‫יִ ְת ַלבֵּש הוּא‬ YITLABEISH HU' ‫ֵשנָה‬ ְ ‫ִתּ ְת ַלבּ‬ ‫הֵן‬ THITLABEISHNAH HEIN Vestirán. Tu misma ‫ְשי אַ ְתּ‬ ִ ‫ִתּ ְת ַלבּ‬ Vestiré. Tu mismo ‫ִתּ ְת ַלבֵּש אַתָּה‬ Vestiremos. Ustedes se F ‫ֵשנָה‬ ְ ‫ִתּ ְת ַלבּ‬ ‫אַתֶּן‬ THITLABEISHNAH 'ATHEN Vestirás. Ellos mismos ‫ִתּ ְת ַלבֵּש הִיא‬ THITLABEISH HI' ‫יִ ְת ַלבְּשוּ הֵם‬ YITLABSHU HEIM Vestirán. Nos Uds Ellos se HITLABASHNU 'ANAJNU Vestir ‫ָלבֵש‬ LAVEISH Vestirá. Cuarto de vestir ‫ֳחדַר‬ ‫ָשה‬ ָ ‫הַלבּ‬ JADAR HALBASHAH Vestidor Ropa. Ella misma Vestirán.

Tu misma ‫ַש ְתּ אָ ְתּ‬ ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬ Veterinario ‫רוֹפֵא ְבּהֵמוֹת‬ HITLABASHTHA 'ATHAH Bet. Somnolienta ‫ְמ ֻבגָּר מבוגר‬ Viejo MEVUGHAR MVVGR ‫ַחיָּה‬ JAYAH JAYIM Vides. Vivir ‫חַי ִלחְיוֹת‬ JAY LIJYOT Vidente ‫חזֶה‬ JZEH Vidrio GHEFANIM ‫זְכוּכִית‬ ZEJUJIT ZEKEINAH Vieja. Etapa ‫ַפּעַם‬ PA"AM DHEREJ Via Lactea ‫ב בֵית‬ V VEIT ROFEI' BEHEIMOT Camino. Vet HITLABASHTH 'ATH ‫ֶדּ ֶר ְך‬ Vez. Vía ‫ַש ָתּ‬ ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬ ‫אַתָּה‬ ‫ֻשּנֶ ֶת‬ ָ ‫ְמי‬ ‫ְיוּשּנֶת‬ ֶ ‫מ‬ MEYUSHANETE MEYUSHENET ‫זָקֵן‬ ZAKEIN 319 . Arboles Uva ‫ֵשע‬ ַ ‫נִצָּחוֹן י‬ NITSAJON YEISHA" JAY JAYAH JAYIM JAYOT Vida ‫ְדּ ָרכִים‬ DHERAJIM YESHU"AH ‫חַי ַחיָּה ַחיִּים‬ ‫חַיּוֹת‬ ‫טִיוּל‬ TIUL NOSEIA" Victoria.Diccionario Español-Hebreo Vestirse ‫ִה ְת ַלבֵּש‬ ‫ְל ִה ְת ַלבֵּש‬ Vestiste. Viejo Vida. Te Tu mismo HITLABEISh LEHITLABEISH Vestiste. Parrales. Parral. Arbol de Uva ‫גֶּפֶן‬ Caminos. Instancia ‫נְתִיב ֶה ָחלָב‬ Riel. Redención ‫ֶדּ ֶר ְך‬ DHEREJ NESI"AH Viajero ‫נָסַע‬ NASA" MASA" Viaje ‫ְמ ִסלַּת ַבּ ְרזֶל‬ MESILAT BARZEL NETIV HEJALAV Viaje. Vive Victoria Vida GHEFEN ‫ַחיִּים‬ ‫גְּ ָפנִים‬ Vieja ‫זְ ֵקנָה‬ Crecido. Vias Vida. Via Ferrea ‫ַמסַּע‬ Viajar ‫נְסִיעָה‬ Viaje ‫נוֹ ֵס ַע‬ Viaje. Visita ‫יְשוּעָה‬ Vid.

Saqueo ‫אוֹנֶס‬ Violar. Anular ‫אָנַס‬ Violencia ‫ָחמָס‬ Robo.Diccionario Español-Hebreo Viejo. Forzar Vinos ‫ֵהפֵר‬ 'ONES Interrumpir. utero. Espíritu. matri ‫ֶבּטֶן‬ Viernes Viejo Inanimado YAShAN Vientos N F M RUAJ ‫ֶערֶב ַשבָּת‬ BETEN Víspera del Sábado. Lira ‫כִּינוֹר‬ KINOR Espejo. Violencia. Villa ‫ָשן‬ ָ‫י‬ ‫ַמרְאָה‬ MAR'AH Vista. Aliento ‫רוּ ַח‬ Abdomen. Flor M ‫ֶסגֶל‬ Violeta. Somnoliento ‫ְיוּשּן‬ ָ ‫ֻשּן מ‬ ָ ‫ְמי‬ MEYUSHAN MEYUSHAN Viento. Visión BETULAH ‫חָזוֹן‬ ‫ְסגָלִית‬ SEGOLIT SAGOL ‫בְּתוּלָה‬ HEIFEIR JAMAS SEGEL Profesia. Flor F SHOD SHOD ‫סָגוֹל‬ Violeta F JAZON ‫ְסגֻלָה‬ SEGULAH Violin. Visión ‫ַר ֳאוָה‬ RA'AVAH 320 . Violar. Visión ‫יֵינוֹת‬ YEINOT 'ANAS Virgen THIROSH YAYIN YAVEISH YAYIN YAVEISh Violeta M ‫יַיִן מָתוֹק‬ YAYIN MATOK YAYIN 'ADOM Vino seco ‫יַיֶן‬ YAYEN YAYIN LAVAN Vino medio seco ‫חוֹמֶץ‬ JOMETS YAYIN Vino blanco "EREV SHABAT VEYEYT NAM KEFAR KOFER Vino ‫רוּחוֹת‬ RUJOT YOM SHISHI Aldea. vientre. Vino Nuevo ‫תִּירוֹש‬ YAYIN JATSI YAVEISH ‫יַיִן אָדוֹם‬ Vino seco ‫יַיִן יָבֵש‬ ‫יַיִן יָבֵש‬ Violación. Acido ‫יַיִן ָלבָן‬ Vino Vino rojo ‫יַיִן ֳחצִי יָבֵש‬ Vino dulce Jugo de Uva. Viernes ‫ישי‬ ִ ‫יוֹם ִש‬ Vietnam ‫וֶיֶיט נָם‬ ‫ְכּפָר כֹּפֶר‬ ‫יַיִן‬ Vinagre. Devastación ‫שוֹד שֹד‬ Violeta.

Reflejado. Ustedes se M ‫ִבּקֵּר בִּיקַּר‬ ‫ְל ִבקַר‬ Víspera del Sábado. Ustedes mismos HITLABSHI 'ATH ‫ִה ְת ַלבְּשוּ הֵם‬ ‫הֵן‬ Vistieron. Me Tu El mismo ‫ֶשת ֳאנִי‬ ֶ ‫ִמ ְת ַלבּ‬ ‫אָ ְתּ הִיא‬ Visto atravéz. Designar. Tu misma BIKUR BIKUR BIKEIR BIKAR LEVIKAR MAR'EH Vistanse. Visitar ‫ָפּקַד‬ Vista Vistieron. Tu mismo M ‫ַשתֶּם‬ ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬ ‫אַתֶּם‬ "EREV SHABAT RA'AVAH HITLABSHU HEIM HEIN Vistieron. Viernes HITLABSHENAH 'ATHEN Vistete. El mismo ‫ִמ ְת ַלבֶּש ֳאנִי‬ ‫אַתָּה הוּא‬ HITLABEISHAH HI' Visto. Ser ‫ִש ַתּקַּף‬ ְ‫ה‬ Visual M ‫רְאוּתִי‬ MITLABESH 'ANI 'ATHAH HU' ‫רְאוּתִית‬ ‫ִמגְנוֹן וִי ְטרִינָה‬ ‫אַ ְלמָנוֹת‬ HISHTHAKAF RE'UTI Viuda MIGNON VITRINAH Viudas ‫ִה ְת ַלבֵּש הוּא‬ HITLABEISH HU' RE'UTIT Vitrina ‫ַשתֶּן‬ ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬ ‫אַתֶּן‬ HITLABASHTHEN 'ATHEN MITLABESHET 'ANI 'ATH HI' Visual F ‫ִה ְת ַלבֵּש‬ ‫אַתָּה‬ HITLABEISH 'ATHAH HITLABASHTHEM 'ATHEM Vistió. Ellos Ellas se ‫ֶערֶב ַשבָּת‬ PAKAD ‫ַמ ְראֶה‬ Vista. Ustedes mismas ‫בִּיקּוּר בִּקּוּר‬ ‫אַ ְל ָמנָה‬ 'ALMANAH Viudés ‫אַ ְלמָנוּת‬ 321 .Diccionario Español-Hebreo Visión. Presentación ‫ִחזָּיוֹן‬ Visita Los Enfermos ‫בִּיקוּר חוֹלִים‬ JIZAYON Investigación. Visión ‫ַר ֳאוָה‬ ‫ְשנָה‬ ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬ ‫אַתֶּן‬ ‫ְשי אַ ְתּ‬ ִ ‫ִה ְת ַלבּ‬ Vistanse. Me Tu Ella misma ‫ֵשה הִיא‬ ָ ‫ִה ְת ַלבּ‬ Vistió. Ustedes se F Visto. Visita Visitar BIKUR JOLIM Comandar. Ella misma ‫ִה ְת ַלבְּשוּ‬ ‫אַתֶּם‬ HITLABSHU 'ATHEM Vistete.

Conjugar ‫ָסבַב‬ Girar. en avión ‫תְּנוּעוֹת‬ THENU"OT NAS ‫ֵהטִיס‬ ‫תְּנוּעָה‬ THENU"AH KOLOT Volar ‫ְשדַמוֹת‬ SHEDAMOT 'EGRON ‫נָס‬ YSHV KEREM SHEDAMAH Volar. Partir SHEJUNAH ‫ָה ַפ ְך‬ HAFAJ Volibol DIFDAF ‫כַּדּוּר אָף‬ KADHUR 'AF ‫נָטָה‬ YE"AF Voltear. Estar vivo SHAJUN JAY ‫בשי‬ JAY LIJYOT Morar. Rodear. Campos Vocal Vocales THINU"AH Vodka ‫טָס לטוּס‬ Volar ‫הַר אֵש גַּעַש‬ Voló. Circundar ‫יְעָף‬ YE"AF Volar. Residir ‫ָחיָה‬ Viña ‫ֶכּרֶם‬ JAYAH Viñedo. Reside. Viviendo M ‫ָשכוּן‬ Vivir ‫חַי‬ Vida. Sonidos ‫קוֹלוֹת‬ Viñedo. Campo ‫ְש ַדמָה‬ Diccionario. Vocabulario ‫ֶאגְרוֹן‬ Movimiento. Volar ‫ִד ְפדַף‬ Voló. Viviendo F Residiendo M. Volar ‫יְעָף‬ Voltear.Diccionario Español-Hebreo 'ALMANOT Viudo ‫אַ ְלמָן‬ 'ALMANUT Vida. Vocal ‫תִּנוּעָה‬ Voces. Voltear ‫ָפּנָה‬ SAVAV NATAH PANAH 322 . Mora ‫גָּר לָגוּר‬ ‫חַי ַחיָּה ַחיִּים‬ ‫חַיּוֹת‬ JAY JAYAH JAYIM JAYOT ‫ְשכוּנָה‬ GHAR LAGUR Residiendo F. Vive 'ALMAN Vive. Hojear ‫ֵהעִיף‬ HEI"IF TAS LTUS Volcan ‫ווֹדקָה‬ VODKAH HEITIS Volar. Vivir en. Rotar ‫עָף עוף‬ "AF "VF Volcar. Vivir ‫חַי ִלחְיוֹת‬ Vivo. Invertir HAR 'EISH GHA"ASH Volcar paginas.

de Ellas ‫סוּ ָסתָן‬ SUSATAN 323 . Inconstante ‫ֳה ַפ ְכ ְפּכָן‬ ‫רָצוֹן‬ HAFAJPEJAN Voluntad. Vosotros ‫ֶא ְתכֶם‬ Votar Voto ‫הַצ ָפּעָה‬ 'ETJEM Vuestro. Vuestra F ‫ָשב שוב‬ SHAV SHVV KI' KA' Vomito RATSON ‫סוּסָתוֹ‬ SUSATO Yegua. Vuestra M VETSIVANU Yarda 'ATHEM KOL MAKOSHIT Y 'ATHEN NADAR HATSPA"AH ‫ֶש ַלכֶן‬ ‫ֵהקִיא‬ HEIKI' Ustedes F. Favor Voluntaria ‫ִמ ְתנַ ֶדבֶת‬ Voluntario ‫ִמ ְתנַדֵּב‬ MITNADEVET Volver. Deseo. de Ella SHELAJEM UL'AN 'ATHAH HOLEIJ KIPAH Yegua SHELAJEM VE YARD Kipá. Regresar SHAV LASHUV Vomitar ‫קִיא קָא‬ ‫קֵא קִיאָה‬ KI'AH KEI' Vomitar Ustedes F. Vuestra M ‫ַכּוֹשית‬ ִ ‫מ‬ Y ְ‫ו‬ SHELAJEN ַ‫וְ וּ ו‬ VE U VA Y a donde estas yendo? ‫וְ ִצוָּנוּ‬ Ya ‫יַרְד‬ ‫כִּיפָּה‬ ‫סוּסָה‬ ‫סוּ ָסתָהּ‬ SUSATAH ‫וּלְאָן אַתָּה‬ ‫הוֹ ֵל ְך‬ ‫ְכּבָר‬ KEVAR Yarda Cuadrada ‫יַרְד ְמ ֻרבָּע‬ YARD MERUBA" Yavné ‫הנבי‬ YVNH Yegua. Vosotros Ustedes M. Vosotras ‫אַתֶּן‬ ‫אַתֶּם‬ ‫נָדַר‬ ‫ֶא ְתכֶן‬ 'ETJEN Ustedes M. Voz Y Nos Ordenó ‫ֶש ַלכֶם‬ ‫ֶש ַלכֶם‬ SHELAJEN Vuestro. Retornar ‫ָשב לָשוּב‬ MITNADHEIV Volver. de El SUSAH Yegua. Vuestra F ‫ֶש ַלכֶן‬ Xilofono Sonido. Yarmulke ‫קוֹל‬ Vuestro.Diccionario Español-Hebreo Voluble. Vosotras Vuestro.

Vuestra F Yegua. Nuestras SUSATJEN ‫סוּסוֹתַי ְך‬ SUSOTAYJ Yeguas. Nuestra ‫סוּ ָסתֵנוּ‬ SUSATI Yegua. Mías ‫סוּסוֹתֶי ָך‬ Yeguas. de Ellos ‫סוּסוֹתֵיהֶם‬ ‫סוּסוֹתֵינוּ‬ Yeguas. Tuya M ‫סוּ ָס ְת ָך‬ ‫סוּ ָסתִי‬ SUSATJEM SUSOTAYV Yeguas. Tuyas F SUSOTEINU Yeguas. de Ellas SUSOTEYHA Yeguas. Tuyas M ‫סוּסוֹתֵיהֶן‬ SUSOTEIHEN SUSOTEIHEM Yeguas. Vuestras F ‫סוּסוֹתֵיכֶן‬ Esequel. Tuya F SUSATEINU ‫סוּ ָס ֵת ְך‬ SUSATEIJ ‫סוּ ַס ְתכֶן‬ SUSATJA Yegua. Mía SUSATAM Yegua. Academia ‫ְשיבָה‬ ִ‫י‬ Yo Yemen JELMON THEIMAN ‫ְשיבוֹת‬ ִ‫י‬ YESHIVAH Yeshivas. Vuestras M ‫סוּסוֹתֵיכֶם‬ SUSOTEYJA SUSOTEIJEM ‫סוּסוֹתַי‬ SUSOTAY Yeguas. Vuestra M ‫סוּ ַס ְתכֶם‬ Yeguas. de Ella ‫סוּסוֹתֶי ָה‬ Yegua. Yejezkel ‫ֶספֶר‬ ‫יְ ֶחזְקֵאל‬ SUSOTEIJEN SEFER YEJEZKEI'L Yema.Diccionario Español-Hebreo Yegua. Bíblico ‫אֳנֹכִי‬ 'ANI Yo no entiendo F ‫ֳאנִי לֹא‬ ‫ְמבִינָה‬ ‫ֳאנִי לֹא‬ ‫ַמ ְסכִּים‬ Yo no entiendo M ‫ֳאנִי אוֹהֵב‬ ‫אוֹ ָת ְך‬ ‫ֳאנִי לֹא‬ ‫ֵמבִין‬ 'ANI LO' MEIVIN Yo te amo F a M 'ANI LO' MASKIM Yo te amo M a F YESHIVOT 'ANOJI 'ANI LO' MEVINAH Yo no estoy de acuerdo M ‫תֵּימָן‬ ‫ֳאנִי אוֹ ֶהבֶת‬ ‫אוֹ ְת ָך‬ 'ANI 'OHEVET 'OTJA Yod ‫י יוֹד‬ Y YOD 'ANI 'OHEIV 'OTAJ Yodo ‫יוֹד‬ Yugo ‫עוֹל עֹל‬ 324 . Academias ‫ֳאנִי‬ Yo. Amarillo del Huevo ‫ֶחלְמוֹן‬ Yeshiva. de Ellos ‫סוּ ָסתָם‬ Yegua. de El ‫סוּסוֹתָיו‬ Yeguas.

Zapatillas ‫ַספִּיר‬ SAPIR NA"ALEI HIT"AMLUT Zapato ‫זֶ ַכ ִריָהוּ‬ ZEJARIAHU Z ZAYIN Zanahoria ‫מוֹטָה‬ ‫שוּעָל‬ SHU"AL TSEFANIAH GHAN JAYOT Zumbador. Zangano Zapatos de Lona. opresión YUGOSLAVYAH Zabulon ‫זְבֻלוּן‬ MOTAH Zacarias ZEVULUN Zacarias. Zapatillas ‫נַ ֳעלֵי‬ ‫ִה ְת ַעמְלוּת‬ ‫נַעַל‬ Zambia ‫נַ ֳעלֵי‬ ‫ִה ְת ַעמְלוּת‬ Zumbador. Zapatillas Zoología ‫זִי ְמ ַבּ ְבּוֶוה‬ Zapatillas NEJILAH ‫נַ ֳעלֵי‬ ‫ִה ְת ַעמְלוּת‬ ‫נַ ֳעלֵי‬ ‫ִה ְת ַעמְלוּת‬ NA"ALEI HIT"AMLUT Zapatos ‫נַ ֳע ַליִם‬ ‫םיילענ‬ NA"ALAYIM N"LYYM Zapatos de Lona.Diccionario Español-Hebreo YOD Yugoslavia ‫יוּגוֹ ְס ַל ְביָה‬ "OL "OL Yunta. Zapatillas ‫נַ ֳעלֵי‬ ‫ִה ְת ַעמְלוּת‬ NA"ALEI HIT"AMLUT ‫ְצ ַפנִיָה‬ ZIMBABVEVH Zofonias. Recordación de D os ‫זֶ ַכ ִריְה‬ Zain ‫ז זַיִן‬ Zafiro ZEJARIH ‫גֶּזֶר‬ GHEZER Zapatero ‫ַר ְצעָן ַסנְ ְדּלָר‬ SANDHELAR RATS"AN Zapatos de Lona. Zangano ‫נְחִילָה‬ NEJILAH 325 . oculto por D os ‫זוֹאוֹלוֹגְיָה‬ Zoológico ‫גַּן חַיּוֹת‬ ZO'OLOGYAH Zorro ‫נְחִילָה‬ NA"ALEI HIT"AMLUT NA"ALEI HIT"AMLUT Zimbabwe ‫זַ ְמ ִבּיָיּה‬ ZAMBIAYH NA"AL Zapatos de Lona.