9 บทเรียนทองของสตีฟ จอบส ์

9 คําพูดทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ทีค
่ ัดเลือกมานี้

่ ยให้คณ
ี โี อ
จะชว
ุ ทํางานได้สําเร็จตามสไตล์ซอ

แสนล้าน
1.

สตีฟ จอบส ์ พูดว่า

ิ่ ทีท
“นว ัตกรรมเป็นสง
่ ําให้เกิดความแตกต่างระหว่างผูน
้ ําและผูต
้ าม”
นวัตกรรมหรือวิธก
ี ารใหม่ เป็ นสงิ่ ไร ้ขีดจํากัด มีเพียงจินตนาการเท่านัน
้ ทีม
่ ข
ี อบเขต ถึงเวลาแล ้วทีค
่ ณ
ุ ต ้องเริม
่ คิด
ิ ธิภาพมากยิง่ ขึน
นอกกรอบ ถ ้าคุณทํางานในภาคธุรกิจทีก
่ ําลังเติบโต ต ้องรู ้จักคิดหาทางทํางานให ้มีประสท
้ ทําให ้
ลูกค ้าพึงพอใจ และอยากจะทําธุรกรรมด ้วย แต่ถ ้าคุณอยูใ่ นธุรกิจทีก
่ ําลังหดตัว ต ้องรีบออกมาจากธุรกิจนัน
้ โดยเร็ว
และเปลีย
่ นแปลงก่อนทีค
่ ณ
ุ จะกลายเป็ นคนตกยุค ตกงาน หรือธุรกิจล่มสลาย และต ้องจําไว ้เสมอว่า คุณจะ
ผัดวันประกันพรุง่ ไม่ได ้ ต ้องเริม
่ เปลีย
่ นแปลงเดีย
๋ วนี้
2.

สตีฟ จอบส ์ พูดว่า

“จงเป็นคนทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูง

ิ ก ับการอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่
คนบางคนไม่เคยชน

คาดหว ังความเป็นเลิศ”
่ วามเป็ นเลิศ คุณจะต ้องตัง้ ใจและให ้ความสําคัญ ใชความสามารถ

ไม่ มีหนทางลัดสูค
ทักษะ และพรสวรรค์ทม
ี่ ี
พยายามทําให ้มากกว่าคนอืน
่ มีมาตรฐานสูงกว่า และใสใ่ จในรายละเอียดทีท
่ ําให ้เกิดความแตกต่าง ความเป็ นเลิศ
ไม่ใชเ่ รือ
่ งยาก แต่คณ
ุ ต ้องลงมือทําทันที แล ้วคุณจะประหลาดใจในสงิ่ ดีๆทีเ่ กิดขึน
้ ในชวี ต

3.

สตีฟ จอบส ์ พูดว่า

คือ คุณต้องร ักในสงิ่ ทีท
่ ํา ถ้าคุณย ังไม่
เจอสงิ่ ทีร่ ักในตอนนี้ จงมองหาไปเรือ
่ ยๆ อย่าด่วนสรุป เพราะม ันเป็นเรือ
่ งของ
ห ัวใจ คุณจะรูไ้ ด้เอง เมือ
่ เจอสงิ่ ทีร่ ัก”
“วิธเี ดียวทีจ
่ ะทํางานให้ได้ผลดีเยีย
่ ม

ี การงานทีท
จงทําในสงิ่ ทีร่ ัก มองหาอาชพ
่ ําให ้คุณมีจด
ุ ประสงค์ ทิศทาง และความพึงพอใจในชวี ต
ิ เมือ
่ คุณมี
เป้ าหมายและพยายามไปให ้ถึง มันจะทําให ้ชวี ต
ิ ของคุณมีความหมาย ทิศทาง และความพอใจ ซงึ่ ไม่เพียงชว่ ยให ้
ึ ดีขน
ิ อุปสรรค
มีสข
ุ ภาพดีและอายุยน
ื ยาว แต่ยงั จะชว่ ยให ้คุณรู ้สก
ึ้ เมือ
่ ต ้องเผชญ
4.

สตีฟ จอบส ์ พูดว่า

่ นใหญ่ทเี่ รากิน เราไม่ได้ผลิตด้วยต ัวเราเอง เราสวมใส ่
อาหารสว
้ ณิตศาสตร์ทค
ื้ ผ้าทีค
้ เราใชค
เสอ
่ นอืน
่ ผลิต เราพูดภาษาทีค
่ นอืน
่ พ ัฒนาขึน
ี่ น
อืน
่ ค่อยๆปร ับปรุงมาเรือ
่ ยๆ ผมหมายถึงว่า เราเป็นฝ่ายร ับอยูต
่ ลอดเวลา ฉะนน
ั้
ึ ทีน
้ อย่างยิง่ ทีเ่ ราสามารถสร้างสรรค์บางสงิ่
คงเป็นความรูส
้ ก
่ า
่ ปลาบปลืม
บางอย่าง ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ มวลมนุษยชาติ”
“คุณก็ รว
ู ้ า่

ี ธรรม พยายามทําให ้เกิดความแตกต่างบนโลกใบนีแ
จงใชช้ วี ต
ิ ตามหลักศล
้ ละมีสว่ นร่วมให ้เกิดสงิ่ ทีด
่ งี ามยิง่ ขึน

คุณจะพบว่า มันจะทําให ้ชวี ต
ิ ของคุณมีความหมายมากยิง่ ขึน
้ แถมยังเป็ นยาแก ้ความเบือ
่ หน่ายทีไ่ ด ้ผลดีอก
ี ด ้วย
ลองมองไปรอบๆตัว แล ้วคุณจะพบว่า มีสงิ่ ต่างๆให ้คุณทําอยูเ่ สมอ และจงพูดคุยกับผู ้อืน
่ ถึงสงิ่ ทีค
่ ณ
ุ กําลังทํา แต่
อย่าพรํ่าสอน หรือคิดว่าตัวเองถูกต ้อง หรือหลงตัวเอง เพราะจะทําให ้คนอืน
่ ไม่อยากคุยด ้วย ขณะเดียวกัน คุณ

ต ้องไม่กลัวทีจ
่ ะทําตนเป็ นตัวอย่าง และใชโอกาสที

่ ี บอกเล่าถึงสงิ่ ทีค
่ ณ
ุ กําลังทํา

5.

สตีฟ จอบส ์ พูดว่า

จิตของผูเ้ ริม
่ ต้น ม ันเป็นสงิ่ มห ัศจรรย์อย่างยิง่ ทีท
่ ก

คนควรจะมีจต
ิ ของผูเ้ ริม
่ ต้น”
“มีคา
ํ พูดในพุทธศาสนาว่า

ซงึ่ เขาอธิบายต่อไปว่า มันเป็ นจิตทีม
่ องเห็นทุกสงิ่ ทุกอย่างตามความ เป็ นจริง ซงึ่ ค่อยๆทําให ้เราตระหนักถึงแก่น
แท ้ของสงิ่ เหล่านัน
้ จิตของผู ้เริม
่ ต ้น ก็คอ
ื การนํ าหลักการของเซนมาปฏิบต
ั จิ ริง เป็ นจิตบริสท
ุ ธิท
์ ป
ี่ ราศจากอคติ การ
ิ ความลําเอียง ให ้คิดว่า จิตของผู ้เริม
คาดหวัง การตัดสน
่ ต ้น เป็ นเหมือนจิตของเด็กน ้อย ซงึ่ เต็มไปด ้วยความอยาก
ั และความประหลาดใจ
รู ้อยากเห็น ความสงสย
6.

สตีฟ จอบส ์ พูดว่า

้ อมพิวเตอร์
โดยทว่ ั ไปแล้ว คุณดูโทรท ัศน์เพือ
่ พ ักสมอง และคุณใชค
เมือ
่ ต้องการให้สมองทํางาน”
“เราคิดว่า

ึ ษาจํานวนมากทีย
ี ด ้านจิตใจและมี
ใน รอบ 10 ปี ทผ
ี่ า่ นมา มีรายงานการศก
่ น
ื ยันหนักแน่นว่า การดูทวี ส
ี ง่ ผลเสย
ี ธรรม และคนทีต
ิ ชาและเสย
ี เวลาโดยเปล่าประโยชน์ แต่ก็ยงั
อิทธิพลด ้านศล
่ ด
ิ ทีวส
ี ว่ นมาก แม ้จะรู ้ว่า มันทําให ้ชน

ใชเวลาส
ว่ นใหญ่นั่งอยูห
่ น ้าจอสเี่ หลีย
่ ม ดังนัน
้ จงปิ ดทีวซ
ี ะ เพือ
่ ถนอมเซลล์สมอง แต่ต ้องระวัง เพราะการใช ้
่ กัน ลองเปลีย
คอมพิวเตอร์ก็อาจเป็ นการพักสมองได ้เชน
่ นมาเล่นเกมทีพ
่ ัฒนาสติปัญญาดีกว่า
7.

สตีฟ จอบส ์ พูดว่า

“ผมสูญเงินไป 250 ล้านดอลลาร์ภายใน 1 ปี

ม ันทําให้ผมรูจ
้ ักตนเองดีขน
ึ้ ”

อย่า มองว่า การทําผิดกับความผิดเป็ นเรือ
่ งเท่าเทียมกัน เพราะคนทีป
่ ระสบความสําเร็จ โดยไม่เคยล ้มเหลวหรือ
ทําผิดเลยนัน
้ ไม่มห
ี รอก มีแต่คนทีป
่ ระสบความสําเร็จ เคยทําผิดพลาดและรู ้จักเปลีย
่ นแปลงแก ้ไข เพือ
่ ทําให ้
ิ้ หวัง การไม่เคยทําผิดเลย
ถูกต ้องในครัง้ ต่อไป พวกเขามองความผิดพลาดเป็ นเครือ
่ งเตือนสติ มากกว่าความสน
แสดงว่า คนนัน
้ ไม่เคยใชช้ วี ต
ิ อย่างเต็มที่
8.

สตีฟ จอบส ์ พูดว่า

้ ม่เคยมีใครทีไ่ ม่เคยทําผิดพลาด
“ในโลกนีไ

้ ล้วก็ได้ทํา
เราเกิดมาบนโลกใบนีแ
่ ก ัน ไม่งนแล้
สงิ่ ผิดพลาดเชน
ั้
ว เราจะเกิดมาทําไม”
คุณรู ้หรือไม่วา่ มีเรือ
่ งใหญ่ๆหลายเรือ
่ งทีต
่ ้องทําให ้สําเร็จในชวี ต
ิ และรู ้หรือไม่วา่ เรือ
่ งสาํ คัญเหล่านัน
้ จะถูกฝุ่ นจับเมือ
่ คุณใชเวลามัวแต่นั่งคิดมากกว่าลงมือทํา เราทุกคนล ้วนเกิดมาพร ้อมของขวัญชนหนึง่ ทีจ
่ ะมอบให ้กับชวี ต
ิ ของ
ิ้
เราเอง ของขวัญทีเ่ ต็มไปด ้วยความปรารถนา ความสนใจ ความหลงใหล และความอยากรู ้อยากเห็น ของขวัญชน
ิ้ ไม่
นี้ แท ้จริงแล ้ว มันคือเป้ าหมายของเรานั่นเอง และคุณตัง้ เป้ าหมายของคุณได ้โดยไม่ต ้องขออนุญาตใครทัง้ สน
ว่าจะเป็ นหัวหน ้างาน ครู พ่อแม่ นักบวช หรือเจ ้าหน ้าที่ ก็ไม่อาจเลือกเป้ าหมายให ้คุณได ้ คุณต ้องหาจุดมุง่ หมาย
ด ้วยตัวคุณเอง
9.

สตีฟ จอบส ์ พูดว่า

้ วี ต
ี เวลาใชช
จงอย่าเสย
ิ ตามแบบคนอืน
่ อย่าติดอยูใ่ น
้ วี ต
ื่ ซงึ่ ทําให้คณ
หล ักความเชอ
ุ ใชช
ิ ตามผลความคิดของผูอ
้ น
ื่ อย่ายอมให้
ี งความคิดของคนอืน
ี งทีอ
เสย
่ มากลบเสย
่ ยูภ
่ ายในต ัวของคุณ และทีสําค ัญ

ทีส
่ ด
ุ คือ คุณต้องมีความกล้า ทีจ
่ ะทําตามห ัวใจปรารถนาและสญชาติ
ญาณ
“เวลาของคุณมีจําก ัด

เพราะม ันรูด
้ วี า
่ จริงๆแล้ว คุณต้องการเป็นอะไร เรือ
่ งอืน
่ ๆกลายเป็นเรือ
่ งรอง
ิ้ เชงิ ”
ไปโดยสน
ั เลย ก็มน
ิ ธิใช ้
คุณ เบือ
่ หรือเปล่าต่อการใชช้ วี ต
ิ ตามความฝั นของคนอืน
่ ไม่ต ้องสงสย
ั เป็ นชวี ต
ิ ของคุณเอง คุณมีสท
ชวี ต
ิ ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ โดยไม่ต ้องมีใครมาคอยขัดขวาง ลองให ้โอกาสตัวเองฝึ กความคิดริเริม
่ ในบรรยากาศที่


ปราศจากความกลัวและแรงกด ดัน จงใชชวต
ิ ตามแบบทีค
่ ณ
ุ เลือก และเป็ นเจ ้านายตัวเอง
ื ธรรมลีลา ฉบับที่ 118 กันยายน 2553 โดย บุญสต
ิ า)
(จากหนังสอ