Quản lý bộ nhớ cache

Làm sao tìm một khối khi khối dó có trong cache?  Cache controller.  Thuật giải thay thế cache.  Ghi cache.

Quá trình cache hit
 Đối với phương pháp ánh xạ trực tiếp

Tag

Line

Byte Cache

Main Memory

Block 1
So sánh Line 1 Line 2 Line 3 + Cache hit Block n-1 Line n-1 Line n Block n + Block 2 Block 3

Cache miss

Quá trình cache hit
 Đối

với phương pháp ánh xạ liên kết toàn phần
Cache Line 1

Tag

Byte

Main Memory
Block 1 Block 2 + Block 3

Line 2
Line 3 So sánh

+ Cache hit Line n Block n-1 Block n

Cache miss

Quá trình cache hit
 Đối với phương pháp ánh xạ liên kết toàn phần
Cache Tag Set Byte Line 1 Line 2 Line 3 So sánh S2 + S1 Main Memory Block 1 Block 2 Block 3

+ Cache hit

Line n-1 Line n Sk-1 Block n-1 Block n

Cache miss

Cache controller
 Cache controller là gì?: Là một mạch có chức
năng điều khiển quá trình nạp dữ liệu vào cache  Trường hợp thông thường: các lệnh lấy ở các địa chỉ liên tiếp nhau

Cache controller
 Trường

hợp lệnh jum hoặc goto:

Cache controller
 Đối với lệnh jum hoặc lệnh rẽ nhánh có điều kiện

Thuật giải thay thế.
Thuật giải ngẫu nhiên

Thuật giải FIFO

Thuật giải LFU

Thuật giải LRU

Thuật giải thay thế.
 Thuật giải LRU

Thuật giải thay thế.

Chính sách ghi bộ nhớ đệm
 Write through: Thông tin được ghi đồng thời vào khối
của cache và khối của bộ nhớ trong. Cách ghi này làm chậm tốc độ chung của hệ thống. Các ngoại vi có thể truy cập bộ nhớ trực tiếp

 Write back: Thông tin cần ghi chỉ được ghi vào khối
trong cache

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful