2011/2012ϰϣϳΩΎϛϷ΍ϡΎόϠϟΏϼ˰˰ρϟ΍Ώϳ˰ΗέΗ

Δϳέ΍Ωϻ΍ΕΎϣϭϠόϣϟ΍ϡυϧίϛέϣ

Φ˰ϳηϟ΍έϔϛΔόϣΎΟ

ΔόΑ΍έϟ΍Δϗέϔϟ΍

ΓέΎΟΗϟ΍ΔϳϠϛ
ϯίϳϠΟϧ΍ϝΎϣϋ΍Γέ΍Ω΍ϯίϳϠΟϧ΍ΓέΎΟΗΔΑόηϟ΍ϡγϘϟ΍
ίΎΗϣϣϡΎϋέϳΩϘΗϰϠϋϥϭϠλΎΣϟ΍Ώϼρϟ΍

ϡΎόϟ΍έϳΩϘΗϟ΍ ΔΑγϧϟ΍

ωϭϣΟϣϟ΍

ΏϟΎ˰˰˰˰ρϟ΍Ωϭ˰˰˰˰˰˰ϛ

ΏϟΎρϟ΍ϡγ΍

ϡ

ίΎΗϣϣ

99.00

1287.00 1605120080100683

έΎΟϧϟ΍ϰϧϭϳγΑϰϧϭϋΩϣΣϣ 1

ίΎΗϣϣ

98.00

1274.00 1605120080101329

έϳΧϟ΍ϭΑ΍ΩϣΣϣϝΩΎϋϥΎϫέϭϧ 2

ίΎΗϣϣ

94.77

1232.00 1605120080100210

ϰϧΎϘϠϟ΍ϰϔρϟΩϭϣΣϣϝΎϣϛϪϣγϧ 3

ίΎΗϣϣ

90.46

1176.00 1605120080101202

ϥΎϣέϗϰϟΩΎϋϰϔρλϣΩϣΣϣϩΩΟΎϣ 4

4ϥϣ1ΔΣϔλ

29/08/2012ΔϋΎΑρϟ΍ΦϳέΎΗ

2011/2012ϰϣϳΩΎϛϷ΍ϡΎόϠϟΏϼ˰˰ρϟ΍Ώϳ˰ΗέΗ
Δϳέ΍Ωϻ΍ΕΎϣϭϠόϣϟ΍ϡυϧίϛέϣ

Φ˰ϳηϟ΍έϔϛΔόϣΎΟ

ΔόΑ΍έϟ΍Δϗέϔϟ΍

ΓέΎΟΗϟ΍ΔϳϠϛ
΍ΩΟΩϳΟϡΎϋέϳΩϘΗϰϠϋϥϭϠλΎΣϟ΍Ώϼρϟ΍

ϡΎόϟ΍έϳΩϘΗϟ΍ ΔΑγϧϟ΍

ωϭϣΟϣϟ΍

ΏϟΎ˰˰˰˰ρϟ΍Ωϭ˰˰˰˰˰˰ϛ

ΏϟΎρϟ΍ϡγ΍

ϡ

΍ΩΟΩϳΟ

88.31

1148.00 1605120080101431

ϰϣΟόϟ΍ΩϣΣϣΩ΍ϭϓΩϭϠΧ 1

΍ΩΟΩϳΟ

88.23

1147.00 1605120080101489

έϳηέηΩϣΣϣΩϣΣϣௌϡγϗΩϫΎϧ 2

΍ΩΟΩϳΟ

87.08

1132.00 1605120080101537

ΏϳϫϭΩ΍ϭΟϟ΍ΩΑϋΩϣΣϣέΣγ 3

΍ΩΟΩϳΟ

84.62

1100.00 1605120080101418

ϥϣΣέϟ΍ΩΑϋΩϣΣ΍ΩϳγϰϔρλϣϪϣρΎϓ 4

4ϥϣ2ΔΣϔλ

29/08/2012ΔϋΎΑρϟ΍ΦϳέΎΗ

2011/2012ϰϣϳΩΎϛϷ΍ϡΎόϠϟΏϼ˰˰ρϟ΍Ώϳ˰ΗέΗ
Δϳέ΍Ωϻ΍ΕΎϣϭϠόϣϟ΍ϡυϧίϛέϣ

Φ˰ϳηϟ΍έϔϛΔόϣΎΟ

ΔόΑ΍έϟ΍Δϗέϔϟ΍

ΓέΎΟΗϟ΍ΔϳϠϛ
ΩϳΟϡΎϋέϳΩϘΗϰϠϋϥϭϠλΎΣϟ΍Ώϼρϟ΍

ϡΎόϟ΍έϳΩϘΗϟ΍ ΔΑγϧϟ΍

ωϭϣΟϣϟ΍

ΏϟΎ˰˰˰˰ρϟ΍Ωϭ˰˰˰˰˰˰ϛ

ΏϟΎρϟ΍ϡγ΍

ϡ

ΩϳΟ

76.15

990.00 1605120080100634

αϳϧ΍ίϳίόϟ΍ΩΑϋϝΩΎϋΩϣΣ΍ 1

ΩϳΟ

76.08

989.00 1605120080100185

ௌΩΎΟΩϭόγϣϰΣΑλϕέΎρϰϣ΍έ 2

ΩϳΟ

75.92

987.00 1605120080100192

ΏΎϫϭϟ΍ΩΑϋίϳίόϟ΍ΩΑϋϝϳΑϧϰϔρλϣ 3

ΩϳΟ

73.31

953.00 1605120070101634

ϕ΍ϭγϟ΍ϰϠϋΩϣΣϣϰϣϠγ 4

ΩϳΟ

71.00

923.00 1605120080101544

ϯϭΎϗέηϰϣϬϓϝϳϣΟϥϭΟ 5

ΩϳΟ

69.62

905.00 1605120080100521

έηΑϥϣΣέϟ΍ΩΑϋϝ΋΍ϭϥϣΣέϟ΍ΩΑϋ 6

ΩϳΟ

66.85

869.00 1605120080100195

ϰγέϣΩϣΣϣΡϭΗϔϟ΍ϭΑ΍ΩϣΣ΍ϥϣϳ΍ 7

4ϥϣ3ΔΣϔλ

29/08/2012ΔϋΎΑρϟ΍ΦϳέΎΗ

2011/2012ϰϣϳΩΎϛϷ΍ϡΎόϠϟΏϼ˰˰ρϟ΍Ώϳ˰ΗέΗ
Δϳέ΍Ωϻ΍ΕΎϣϭϠόϣϟ΍ϡυϧίϛέϣ

Φ˰ϳηϟ΍έϔϛΔόϣΎΟ

ΔόΑ΍έϟ΍Δϗέϔϟ΍

ΓέΎΟΗϟ΍ΔϳϠϛ
ϝϭΑϘϣϡΎϋέϳΩϘΗϰϠϋϥϭϠλΎΣϟ΍Ώϼρϟ΍

ϡΎόϟ΍έϳΩϘΗϟ΍ ΔΑγϧϟ΍
ϝϭΑϘϣ

60.08

4ϥϣ4ΔΣϔλ

ωϭϣΟϣϟ΍

ΏϟΎ˰˰˰˰ρϟ΍Ωϭ˰˰˰˰˰˰ϛ

781.00 1605120080102053

ΏϟΎρϟ΍ϡγ΍

ϡ

ϯίΎϐϣΩϣΣ΍ΩϣΣ΍ϥϳΩϟ΍˯ϼϋϪϳ΍ 1

29/08/2012ΔϋΎΑρϟ΍ΦϳέΎΗ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful